Rasp DGPMB Ref Chemat Politisti Din Timp Liber

of 2 /2
 . Ro\r.ir..h DIRL'I Ii (;ENER{I,i DT:rcf,lfi / a'j' tt,isPtiNs ,A cuRF,RF, DIRTCTTA GENER{LTi DE POLITIE A iUL\ICIPIUI,UI BLCURXSTI Bucurc$ti. Calca Victodei nr.19. sector 3 trr{aI: [email protected] Comisar $fde politie Badca Dodn Dara 02 0:12015 Crr'e: IIRICEL,\I-EXANDRU llucurc*i str.lcn{cbig Yncnrescu nr- l7 A, 4 L:nrara a cet.ii du Movasba nlzs n DiNctiei GeneMte de potiti. t Municitiulri Btt rctti ti ittegis'l.afi la Serti.i hfrn ur ri Rek ii publice cu |LI80A96 lht atu de 0l.U-2A15, Jbtrulatd h1 b@ Legii 51,1/200t, tivi\t tiberul ac.ts Ia illtonrdiilede htercs publi, vd connni.nu untntuukLl Ar18 diir Ordinul MA.I. n. 577?008 privind programut de hcru al politiitilor, lb nelc dc organiTare a aceslui. j acordarea rcpausului sdptininal prevede unniloarclc: ''(2) in sitlalii ncprcvizutc. carc inpui desEsurarca de adiviratileste duruia Donnali i prograhului de lucru. ienrl unil5tii dispunc in scris. c[jrsr]fica.ea remenrici a hotiririi salc cfcctuarca dc ore suplliieilair.

Embed Size (px)

description

Raspuns DGPMB referitor chemat politisti din timpul liber

Transcript of Rasp DGPMB Ref Chemat Politisti Din Timp Liber

 • .=

  Ro\r.ir..h

  DIRL'I Ii (;ENER{I,i DT:rcf,lfi/ a'j'

  tt,isPtiNs !,A cuRF,RF,

  DIRTCTTA GENER{LTi DE POLITIE A iUL\ICIPIUI,UI BLCURXSTIBucurc$ti. Calca Victodei nr.19. sector 3

  trr{aI: [email protected] $fde politie Badca Dodn

  Dara 02 0:12015

  Crr'e: IIRICEL,\I-EXANDRUllucurc*i! str.lcn{cbig Yncnrescu! nr- l7 A, sector 4

  L:nrara a cet.ii du Movasba nlzs n DiNctiei GeneMte de potiti. tMunicitiulri Btt rctti ti ittegis'l.afi la Serti.i hfrn ur ri Rek ii publice cu|LI80A96 lht atu de 0l.U-2A15, Jbtrulatd h1 b@ Legii 51,1/200t, tivi\t tiberulac.ts Ia illtonrdiilede htercs publi, vd connni.nu untntuukLl

  Ar18 diir Ordinul MA.I. n. 577?008 privind programut de hcru al politiitilor,lb nelc dc organiTare a aceslui. j acordarea rcpausului sdptininal prevede unniloarclc:

  ''(2) in sitlalii ncprcvizutc. carc inpui desEsurarca de adiviratileste duruia Donnalii prograhului de lucru. ienrl unil5tii dispunc in scris. c[jrsr]fica.ea remenrici a hotiririisalc cfcctuarca dc ore suplliieilair.

 • (3) Secinile care prcsupun dcsfiiruca de aclilitari dupn incheierea proganiuluinomal de lufu si celc cdre necesiri cheila]]ra lolili$ilor la scNiclu. de la dorniciliu, dintimpul liber al accstora, se indeplifesc nr conditiile alin 12). cu respcctarca pr.ledetloran 2 lhr (2) .

  Afi. I:l din acelasi act Dornativ obligi polilistul. p n caracrerll permanehl !iobllgaroiu al scniciulu! polltienesc, ca penln iDdcplinirea aidbulillor dc scniciLr si scf,cTinlc h progmmnl de luc.u stabilit, prccum ti in alara acestuia. in silualii tcmctuic

  r)c lsenenea. all 15 alin. 2 di! Ordinul M.A.l. nr. 5772008. p.evede trplul ci'lolilltlii afiall in linrpul liber, dupn eftcnurea serviciului. nu padicipA la cxccrrarer$ediiilelo. de tmgcrc cu annamerrll din dolart, La activitililc de pregdtire lizica. la analjzcp,oie\io,ale sau orice.lte aclilititi care nu sunt inpusc dc o slare exceftioraLi slu defcccsiratc. lal1icipaa polilislului la astlel de.ctividli dii tinr!ul litrcr sc tircc princ.mpensarc! in mod coresplnzdtor cu tinp libcrsau plata.relor \ullimenla.C.

  yd 6igutin le ittftaga ,oastfi dist. ibilitate h c4ea u prir.tt tun ui.nrcairfotnaliihr tu i'ncres ptblic, totfottu prcv.lerilot lesole i, i4oatu.