500 Intreb Si Rasp CF IUNIE 2007

180
1. Cu cat se reduce valoarea impozabila a cladirii detinute de o persoana fizica, care are o vechime de peste 50 ani? a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.* 2. Care sunt termenele de plata ale impozitului pe cladiri? 31 martie si 30 septembrie inclusiv 3. Ce cota de impozit pe cladiri poate hotari Cons Local Brasov in anul 2007, pentru o cladire detinuta de o pers juridica? Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. 4. De la ce data se datoreaza impozit pe cladiri pentru un apartament cumparat pe data de 01.06.2007? cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita, adica de la 01.07.2007 5. Care este nivelul de capacitate cilindrica in functie de care, incepand cu 1.01.2007 se calculeaza impozitul pe mijlocul de transport? grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta 6. Care este termenul, in cazul unei persoane care instraineaza un mijloc de transport pt a depune o declaratie fiscala cu privire la mij. de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe raza caruia isi are domiciliul? in termen de 30 de zile inclusiv 7. In ce situatii nu se datoreaza taxa pentru afisaj si reclama? -nu se aplica institutiilor publice , cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice. -nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana. -nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor. - nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum 1

description

ceccar

Transcript of 500 Intreb Si Rasp CF IUNIE 2007

1 Cu cat se reduce valoarea impozabila a eladirii detinute de o persoana fizie, care are o vechime de peste 50 de ani

1. Cu cat se reduce valoarea impozabila a cladirii detinute de o persoana fizica, care are o vechime de peste 50 ani?

a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.*

2. Care sunt termenele de plata ale impozitului pe cladiri?

31 martie si 30 septembrie inclusiv

3. Ce cota de impozit pe cladiri poate hotari Cons Local Brasov in anul 2007, pentru o cladire detinuta de o pers juridica?

Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv.

4. De la ce data se datoreaza impozit pe cladiri pentru un apartament cumparat pe data de 01.06.2007? cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita, adica de la 01.07.2007

5. Care este nivelul de capacitate cilindrica in functie de care, incepand cu 1.01.2007 se calculeaza impozitul pe mijlocul de transport?

grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta

6. Care este termenul, in cazul unei persoane care instraineaza un mijloc de transport pt a depune o declaratie fiscala cu privire la mij. de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe raza caruia isi are domiciliul?

in termen de 30 de zile inclusiv

7. In ce situatii nu se datoreaza taxa pentru afisaj si reclama?

-nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice. -nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana. -nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor. - nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale. -nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

8. In ce cazuri nu se datoreaza impozitul pe spectacole?

spectacolelor organizate in scopuri umanitare

9. Intre ce nivele poate stabili un consiliul local cota taxei de reclama si publicitate?

intre 1% si 3%.

10. Pentru ce terenuri o persoana fizica nu datoreaza impozitul pe teren?Art. 257. - Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru: a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire; b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica; c) orice teren al unui cimitir, crematoriu; d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata; e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale; f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice; g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;* h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia; i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului; j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;* k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta; l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii; m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari; n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice. o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;* p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din OUG. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;* r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din OUG. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.* 11. Care sunt categoriile de persoane care nu datoreaza taxa hoteliera?

a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv; b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II; c) pensionarii sau studentii; d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar; e) veteranii de razboi; f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit; g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g). 12. Cine are obligatia platii impozitului pe teren, in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing, incheiat la data de 15 febr 2007?

locatarul

13. Care este nivelul impozitului pe cladiri ce poate fi majorat anual prin hotarare a consiliului local?

pana la 20%

14. Care este cuantumul investitiei pt care un Consiliu Local poate acorda scutire de la plata impozitul pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de o pers juridica?

(7) In cazul investitiilor de peste 500.000 euro, finalizate si puse in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri, pe o perioada de 3 ani inclusiv.*

15. Care sunt cladirile pt care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii?

1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni; 7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 8. cladirile funerare din cimitire si crematorii; 9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii; 10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata; 14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice; 16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie; 17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice; 18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari; 19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.

16. Cine datoreaza impozitul pe mijlocul de transport in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta?

locatorul

17. Cu ce data se datoreaza impozitul in cazul unui autoturism dobandit de o persoana, la data de 12.03.2007?

cu data de 01.04.2007

18. Ce elemente intra in calculul impozitului pe teren situat in extravilanul localitatilor?

n cazul unui teren amplasat n extravilan, impozitul pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei terenului, exprimat n ha, cu suma corespunztoare prevzut n urmtorul tabel, nmulit cu coeficientul de corectie corespunztor prevzut la art. 251 alin. (5)*):

- suprafetei terenului, exprimata in ha, - coeficient corectie in functie de rangul localitatii (8, 5, 4, 3, 1.1, 1)- coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin (5) - categoria de folosinta

19. Persoanele nerezidente care obtin venituri din Romania, fara sa aiba in Romania un sediu permanent, sunt supuse impozitarii pt veniturile obtinute in Romania; cine sunt considerati contribuabili in scopul impozitarii?

Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili.

20. Baza impozabila asupra careia se aplica impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti conform Titlului V CF, :

Art. 115. - (1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt: a) dividende de la o PJ romana; b) dobanzi de la un rezident; c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent; d) redevente de la un rezident; e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent; f) comisioane de la un rezident; g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent; h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane; i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;* j) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei PJ romane; k) venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;* l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat; m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut la art. 69;* n) Abrogat.* o) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania; p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator intr-o singura zi de joc; q) venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei PJ romane. Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei PJ romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.*

21. Incepand cu data de 04 iunie 2005 conform Titlului V din CF nu constituie venit impozabil obtinut in Romania de nerezidenti:

(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III, dupa caz: a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania; b) veniturile unei PJ straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o PJ romana; c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania; d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o PJ romana.

22. Incepand cu date de 01 ianuarie 2007, conf titlului V din Legea 343/2006 constituie venit impozabil obtinut din Romania de nerezidenti:

q) venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fr lichidare a unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fr lichidare a unei persoane juridice romane reprezint suma excedentului distributiilor n bani sau n natura care depete aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

23. Incepand cu data de 04 iunie 2005 conform Titlului V din CF constituie venit impozabil obtinut in Romania de nerezidenti:

(1) Veniturile impozabile obinute din Romnia, indiferent dac veniturile sunt primite n Romnia sau n strintate, sunt:

a) dividende de la o persoana juridic romana;

b) dobnzi de la un rezident;

c) dobnzi de la un nerezident care are un sediu permanent n Romnia, dac dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;

d) redevene de la un rezident;

e) redevene de la un nerezident care are un sediu permanent n Romnia, dac redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent n Romnia, dac comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;

h) venituri din activiti sportive i de divertisment desfurate n Romnia, indiferent dac veniturile sunt primite de ctre persoanele care participa efectiv la asemenea activiti sau de ctre alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultana din orice domeniu, dac aceste venituri sunt obinute de la un rezident sau dac veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent n Romnia;

j) venituri reprezentnd remuneraii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraie al unei persoane juridice romane;

k) venituri din servicii prestate n Romnia, exclusiv transportul internaional i prestrile de servicii accesorii acestui transport;

l) venituri din profesii independente desfurate n Romnia - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor i alte profesii similare -, n cazul cnd sunt obinute n alte condiii dect prin intermediul unui sediu permanent sau ntr-o perioada sau n mai multe perioade care nu depesc n total 183 de zile pe parcursul oricrui interval de 12 luni consecutive care se ncheie n anul calendaristic vizat;

m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurrilor sociale sau de la bugetul de stat, n msura n care pensia lunar depete plafonul prevzut la art. 69;

n) abrogat;

o) venituri din premii acordate la concursuri organizate n Romnia;

p) venituri obinute la jocurile de noroc practicate n Romnia, de la fiecare joc de noroc, obinute de la acelai organizator ntr-o singura zi de joc.

q) venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fr lichidare a unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fr lichidare a unei persoane juridice romane reprezint suma excedentului distributiilor n bani sau n natura care depete aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

24. Constituie venit obtinut din Romania de o persoana fizica nerezidenta, care nu se impoziteaza conf Titlului V ci conf Titlului III din CF:

(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III, dupa caz: a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania; b) veniturile unei PJ straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o PJ romana; c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania; d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o PJ romana.

25. Cota de impozit care se aplica incepand cu 01 ian 2007 si pana la 31 dec 2010, conform Legii 343/2006 pentru redeventele si dobanzile obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al UE in conditiile in care detine minim 25% din valoarea/nr titlurilor de participare la pers juridica romana, pe o perioada neintrerupte de cel putin 2 ani care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.

10%

26. Pentru ce perioada se aplica cota de impozit de 10% asupra dobanzilor si redeventelor obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un alt SM, cu indeplinirea conditiilor de participatie si de durata a detinerii participarii:

01 ian 2007 si pana la 31 dec 2010

27. Cota generala de impozit care se aplica asupra veniturilor impozabile obtinute din RO de nerezidenti, cu exceptia veniturilor din jocuri de noroc si a dobanzilor obtinute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumente de economisire dobandite anterior date de 1 ianuarie 2006, conf Titlului V din CF, incepand cu 01.01.2006:

16%

28. Tratamentul fiscal aplicabil, veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in statele membre ale UE, incepand cu data aderarii Romaniei la UE:

dup data aderrii Romniei la Uniunea European, veniturile din economii sub forma plilor de dobanda, asa cum sunt definite la art. 124^5, obinute din Romnia de persoane fizice rezidente n statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit;

29. Care este documentul prezentat in vederea aplicarii prevederilor tratatelor fiscale internationale incheiate de Romania cu alte state de nerezidenti:

certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta

30. Sediul permanent include:

Definitia sediului permanent Art. 8. - (1) In intelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. (2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale. (3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj sau activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu permanent nu presupune urmatoarele: a) folosirea unei instalatii numai in scopul depozitarii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului; b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi depozitate sau expuse; c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi procesate de catre o alta persoana; d) vanzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse in cadrul unor expozitii sau targuri fara caracter permanent ori ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt vandute nu mai tarziu de o luna dupa incheierea targului sau a expozitiei; e) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident; f) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii de activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident; g) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitatilor prevazute la lit. a)-f), cu conditia ca intreaga activitate desfasurata in locul fix sa fie de natura preparatorie sau auxiliara. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent in Romania, in ceea ce priveste activitatile pe care o persoana, alta decat un agent cu statut independent, le intreprinde in numele nerezidentului, daca persoana actioneaza in Romania in numele nerezidentului si daca este indeplinita una din urmatoarele conditii: a) persoana este autorizata si exercita in Romania autoritatea de a incheia contracte in numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor in care activitatile respective sunt limitate la cele prevazute la alin. (4) lit. a)-f); b) persoana mentine in Romania un stoc de produse sau bunuri din care livreaza produse sau bunuri in numele nerezidentului. (6) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania daca doar desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar avand un statut independent, in cazul in care aceasta activitate este activitatea obisnuita a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Daca activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral in numele nerezidentului, iar in relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista intre persoane independente, agentul nu se considera ca fiind agent cu statut independent. (7) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania numai daca acesta controleaza sau este controlat de un rezident ori de o persoana ce desfasoara o activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent sau altfel. (8) In intelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considera a fi baza fixa.

31. Ce metode NU se utilizeaza la stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate:

Oricare altele in afara de astea:(2) In cadrul unei tranzactii intre persoane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode: a) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor persoane care vand bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente; b) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare; c) metoda pretului de revanzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revanzare al bunului sau serviciului vandut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vanzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit; d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

32. Ce sunt redeventele?

redeventa - orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele: a) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video; b) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software. Nu se considera redeventa, in sensul prezentei legi, remuneratia in bani sau in natura platita pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, fara alte modificari decat cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerata redeventa, in sensul prezentei legi, remuneratia in bani sau in natura platita pentru achizitia in intregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator; c) orice transmisiuni, inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; e) orice know-how; f) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica. In plus, redeventa cuprinde orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru dreptul de a inregistra sau transmite sub orice forma spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare;

33. Perioada dupa care un santier de constructii devine sediu permanent, potrivit Titlului I din CF:

(3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj sau activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.

34. Care sunt activitatile pe care reprezentatele persoane juridice straine care sunt entitati autorizate sa functioneze in Romania le pot desfasura:sa nu faca fapte de comert;

35. Reprezentantele pers juridice straine au obligatia de a plati in Romania un impozit anual:

4000 eur

36. Impozitul anual datorat de reprezentantele din Romania ale pers juridice straine se stabileste prin transformarea sumei de 4000 eur in lei la cursul de schim al pietei valutare comunicat de BNR, valabil:

valabil in ziua in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat

37. Termenul de plata al impozitului pe reprezentante datorat bug stat:

in doua transe egale, pana la datele de 20 iunie si 20 decembrie

38. Termenul de depunere al declaratiei informative privind imp retinut si platit pt veniturile cu regim la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti la autoritatea fiscala competenta, potrivit Titlului V din CF:

(2) Orice PJ straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere. (3) Orice PJ straina, care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata.

39. Paragraful aplicabil prioritar cf prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, in cazul articolelor Dividende, Dobanzi, Comisioane si Redevente

Dispozitiile paragrafului 2 de la articolele: "Dividende", "Dobanzi", "Comisioane",

"Redevente" nu conduc la dubla impunere pentru acelasi venit, intrucat statul de rezidenta

acorda credit fiscal pentru impozitul retinut in Romania, in conformitate cu prevederile

conventiei, tocmai prin conectarea prevederilor paragrafelor 1 si 2, prevederi legislative

care justifica insasi ratiunea conventiei bilaterale.

40. Conditiile pt acordarea scutirii de impozit, cf prevederilor L343/2006, incepand cu data aderarii Romaniei la UE si pana in anul 2008, inclusiv, pt dividendele platite de o persoana juridica romana unei pers jur rezidente intr-un SM, considerata beneficiar efectiv:

art. 117 liht. h: beneficiarul detine min. 15% din titlurile de participae la PJ romana,pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani care se incheie la data platii dividendului.

41. Ce dobanzi, cu exceptia celor scutite potrivit Directivei UE 2003/48/CEE, sunt scutite de impozit cu 1 ianuarie 2007 conf prevederilor Titlului V din CF?

art. 117 lit a) lit b), lit c).

a)dobanzile la depozitele la vedere/conturi curenteb)dobanda la instrumentele/creditele externe,titlurile de creanta reprezentand credite externe,contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni, precum si dob. aferenta emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, cu cond ca aceste instrumente/titluri sa fie emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei,consiliile locale,Banca nationala a Romaniei, de banci care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman.

c)dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile comerciale romane, constituite potrivit legii 31/1990...,daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare reglementata de autoritatea in domeniu a statului in care se afla aceasta piata si dobanda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta.

42. Incepand cu data aderarii Romaniei la UE pt scopurile aplicarii prevederilor capit privind modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de pers fizice rezidente in SM ale UE, care sunt categoriile de contribuabili considerati beneficiari efectivi?

orice persoana fizica ce primeste o plata de dobanda sau orice persoana fizica pentru care o plata de dobanda este garantata, cu exceptia cazului cand aceasta persoana dovedeste ca plata nu a fost primita sau garantata pentru beneficiul sau propriu:

43. Care este rezidenta persoanelor, beneficiari efectivi ai dobanzilor, incepand cu data aderarii Romaniei la UE, pt scopurile aplicarii prevederilor capit privind modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de pers fizice rezidente in SM ale UE:

rezidenta se afla in tara in care beneficiarul efectiv isi are adresa permanenta

44. Definitia dividendelor conf Titlului I din CF:

o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridical

45 Principiul general de calcul si retinere al impozitului pe veniturile obtinute

din Romania de nerezidenti

(1)Impozitul datorat de nerezideni pentru veniturile impozabile obinute din Romnia se calculeaz, se reine i se vars la bugetul de stat de ctre pltitorii de venituri.

46. Termenul pentru virarea impozitului datorat de nerezident pentru veniturile

obinute din Romania, conform Titlului V din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:

a) dividende de la o persoana juridic romana; 31 decembrie

b) dobnzi de la un rezident; 25 ale lunii

c) dobnzi de la un nerezident care are un sediu permanent n Romnia, dac dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;

d) redevene de la un rezident;

e) redevene de la un nerezident care are un sediu permanent n Romnia, dac redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent n Romnia, dac comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;

h) venituri din activiti sportive i de divertisment desfurate n Romnia, indiferent dac veniturile sunt primite de ctre persoanele care participa efectiv la asemenea activiti sau de ctre alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultana din orice domeniu, dac aceste venituri sunt obinute de la un rezident sau dac veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent n Romnia;

j) venituri reprezentnd remuneraii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraie al unei persoane juridice romane;

k) venituri din servicii prestate n Romnia, exclusiv transportul internaional i prestrile de servicii accesorii acestui transport;

l) venituri din profesii independente desfurate n Romnia - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor i alte profesii similare -, n cazul cnd sunt obinute n alte condiii dect prin intermediul unui sediu permanent sau ntr-o perioada sau n mai multe perioade care nu depesc n total 183 de zile pe parcursul oricrui interval de 12 luni consecutive care se ncheie n anul calendaristic vizat;

m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurrilor sociale sau de la bugetul de stat, n msura n care pensia lunar depete plafonul prevzut la art. 69;

n) abrogat;

o) venituri din premii acordate la concursuri organizate n Romnia;

p) venituri obinute la jocurile de noroc practicate n Romnia, de la fiecare joc de noroc, obinute de la acelai organizator ntr-o singura zi de joc.

q) venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fr lichidare a unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fr lichidare a unei persoane juridice romane reprezint suma excedentului distributiilor n bani sau n natura care depete aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

47.Care este participatia minima si perioada neintrerupta de detinere a titlurilor

de participare intr-o persoana juridica romana unei persoane juridice

rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau a unui sediu permanent

al unei intreprinderi dintr-un stat membru pentru ca veniturile obtinute de

aceasta din dobanzi si redevente sa fie impuse cu o cota de 10% pe perioada 1

ianuarie 2007 - 31 decembrie 2010? Impozitul datorat se calculeaz prin aplicarea urmtoarelor cote asupra veniturilor brute:

a) 10% pentru veniturile din dobnzi i redevene, dac beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridic reziden ntr-un stat membru sau un sediu permanent al unei ntreprinderi dintr-un stat membru, situat ntr-un alt stat membru. Aceasta cota de impunere se aplica n perioada de tranzitie, de la data aderrii Romniei la Uniunea European i pana la data de 31 decembrie 2010, cu condiia ca beneficiarul efectiv al dobnzilor sau redevenelor sa detina minimum 25% din valoarea/numrul titlurilor de participare la persoana juridic romana, pe o perioada nentrerupt de cel puin 2 ani, care se ncheie la data plii dobnzii sau redevenelor;

48.De cand se aplica scutirea prevazut de Directiva 2003/49/CEE privind un sistem comun de impozitare a platilor de dobanzi si redevente efectuate intre

intreprinderi asociate din state membre diferite, respectiv capitolul IV din Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare: Prevederile prezentului capitol, reprezentnd transpunerea Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind un sistem comun de impozitare aplicabil plilor de dobnzi i redevene efectuate ntre societi asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, se aplica ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011.49. Cota de impozit aplicat in situa ia in care Romania are drept de

impozitare asupra unui venit realizat de un nerezident din Romania:

n nelesul art. 116, dac un contribuabil este rezident al unei ri cu care Romnia a ncheiat o convenie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit i capital, cota de impozit care se aplic venitului impozabil obinut de ctre acel contribuabil din Romnia nu poate depi cota de impozit, prevzut n convenie, care se aplic asupra acelui venit, potrivit alin. (2). n situaia n care cotele de impozitare din legislaia intern sunt mai favorabile dect cele din conveniile de evitare a dublei impuneri se aplic cotele de impozitare mai favorabile50. Perioada de timp in care continua sa fie valabil certificatul de rezident a

fiscal emis pentru anul in care se fac plat ile ca tre nerezident

Certificatul de reziden fiscal prezentat n cursul anului pentru care se fac plile este valabil i n primele 60 de zile calendaristice din anul urmtor, cu excepia situaiei n care se schimb condiiile de reziden

51.Dupa data de 1 ianuarie 2011, in situatia in care o ntreprindere dintr-un stat membru obtine un venit de natura redeventelor din Romnia, scutit de impozit in Romnia conform prevederilor Cap. IV din Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificrile si completrile ulterioare, redevente care totui au fost impuse in Romnia dupa aceasta data, care sunt posibilittile acestei ntreprinderi de a rcupra impozitul?

Dac respectiva ntreprindere pltitoare sau sediul permanent a reinut impozitul la sursa asupra venitului ce urma sa fie scutit de impozit, conform prezentului articol, aceasta poate face o cerere pentru restituirea acestui impozit reinut la sursa. Romnia va solicita informaia specificat la alin. (13). Cererea pentru restituirea impozitului trebuie sa fie transmis n perioada prevzut n prezentul alineat. Aceasta perioada de depunere a cererii de restituire va fi de cel puin 2 ani de la data la care dobanda sau redevenele sunt pltite.

(16) Romnia va restitui impozitul reinut la sursa n plus ntr-un interval de un an de la primirea cererii de restituire a impozitului i a informaiilor doveditoare pe care le poate solicita n mod rezonabil. Dac impozitul reinut la sursa nu a fost restituit n perioada menionat, ntreprinderea primitoare sau sediul permanent va fi ndreptit, la expirarea anului n cauza, sa solicite dobanda asupra sumei reprezentnd impozitul care trebuie restituit. Dobanda solicitat se va calcula la o rata egala cu rata dobnzii interne care se aplica n cazuri similare, corespunztor prevederilor legislaiei naionale din Romnia.

52.Pentru perioada 1 iulie 2005 - 30 iunie 2008, care este cota de impozit aplicabil in Austria, Luxemburg si Belgia, stabilit asupra veniturilor din dobnzi obtinute din aceste state de rezidenti romani persoane fizice, conformprevederilor Cap. III din Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal eu modifcrile si completrile ulterioare: )

n decursul perioadei de tranzitie prevzute la art. 124^9, atunci cnd beneficiarul efectiv al dobnzii este rezident ntr-un stat membru, altul dect cel n care agentul pltitor este stabilit, Belgia, Luxemburg i Austria vor percepe o reinere la sursa de 15% n primii 3 ani ai perioadei de tranzitie (1 iulie 2005 - 30 iunie 2008), de 20% n timpul urmtorilor 3 ani (1 iulie 2008 - 30 iunie 2011) i de 35% pentru urmtorii ani (ncepnd cu 1 iulie 2011).

53.Care este perioada in care impozitul retinut la surs potrivit Titlului V din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal eu modifcrile si completrile ulterioare, se poate regulariza in vederea aplicarii prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri

53.Care este perioada in care impozitul re inut la surs potrivit Titlului V din

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile si complet rile ulterioare, se poate regulariza in vederea aplic rii prevederilor conven iei de evitare a

dublei impuneri

n momentul prezentrii certificatului de reziden fiscal se aplic prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri i se face regularizarea impozitului n cadrul termenului legal de prescripie

54.Cine sunt contribuabilii potrivit prevederilor din Titlul III privind impozitulpe venit

a)persoanele fizice rezidente;

b)persoanele fizice nerezidente care desfoar o activitate independent prin intermediul unui sediu permanent n Romnia;

c)persoanele fizice nerezidente care desfoar activiti dependente n Romnia;

d)persoanele fizice nerezidente care obin venituri prevzute la art. 95.

Art. 95: Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

(1)Persoanele fizice nerezidente, care obin alte venituri dect cele prevzute la art. 93, 94 i la titlul V, datoreaz impozit potrivit reglementrilor prezentului titlu.

(2)Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevzute la alin. (1), se determin pe fiecare surs, potrivit regulilor specifice fiecrei categorii de venit, impozitul fiind final.

(3)Cu excepia plii impozitului pe venit prin reinere la surs, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaz venituri din Romnia, potrivit prezentului titlu, au obligaia s declare i s plteasc impozitul corespunztor fiecrei surse de venit, direct sau printr-un reprezentant fiscal.

55.Categorii de venituri pentru care se aplic cota de impozit de 16%

Art. 43. - (1) Cota de impozit este de 16% i se aplic asupra venitului impozabil corespunztor fiecrei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: a) activiti independente; b) salarii; c) cedarea folosinei bunurilor; d) investiii; e) pensii; f) activiti agricole; g) premii; h) alte surse.

56.Venituri neimpozabile realizate de persoanele fizice:

Venituri neimpozabile Art. 42. - n nelesul impozitului pe venit, urmtoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizaiile i alte forme de sprijin cu destinaie special, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale i din alte fonduri publice, precum i cele de aceeai natur primite de la alte persoane, cu excepia indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc. Nu sunt venituri impozabile indemnizaiile pentru: risc maternal, maternitate, creterea copilului i ngrijirea copilului bolnav, potrivit legii; b) sumele ncasate din asigurri de orice fel reprezentnd despgubiri, sume asigurate, precum i orice alte drepturi, cu excepia ctigurilor primite de la societile de asigurri ca urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despgubirile n bani sau n natur primite de ctre o persoan fizic ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despgubirile reprezentnd daunele morale; c) sumele primite drept despgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitilor naturale, precum i pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; d) pensiile pentru invalizii de rzboi, orfanii, vduvele/vduvii de rzboi, sumele fixe pentru ngrijirea pensionarilor care au fost ncadrai n gradul I de invaliditate, precum i pensiile, altele dect pensiile pltite din fonduri constituite prin contribuii obligatorii la un sistem de asigurri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative i cele finanate de la bugetul de stat; e) contravaloarea cupoanelor ce reprezint bonuri de valoare care se acord cu titlu gratuity

57.Componente ale venitului brut realizat de o persoan fizic din activittiindependente

(2) Venitul brut cuprinde: a) sumele ncasate i echivalentul n lei al veniturilor n natur din desfurarea activitii; b) veniturile sub form de dobnzi din creane comerciale sau din alte creane utilizate n legtur cu o activitate independent; c) ctigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate ntr-o activitate independent, inclusiv contravaloarea bunurilor rmase dup ncetarea definitiv a activitii; d) veniturile din angajamentul de a nu desfura o activitate independent sau de a nu concura cu o alt persoan; e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat aprute n legtur cu o activitate independent.

58.Conditiile ce trebuie ndeplinite de cheltuieli pentru a fi deduse din venitulbrut al unei activitti independente desfsurata de o persoan fizic

(4) Condiiile generale pe care trebuie s le ndeplineasc cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: a) s fie efectuate n cadrul activitilor desfurate n scopul realizrii venitului, justificate prin documente; b) s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite; c) s respecte regulile privind amortizarea, prevzute n titlul II, dup caz; d) cheltuielile cu primele de asigurare s fie efectuate pentru: 1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 2. activele ce servesc ca garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul; 3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional; 4. persoane care obin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu condiia impozitrii sumei reprezentnd prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plii de ctre suportator.

59.Cheltuieli deductibile limitt in cazul activittii independente desfurate de o persoan fizic, introdusa in Codul Fiscal ncepnd eu 1 ianuarie 2007

(5) Urmtoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum i pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul determinat conform alin. (6); b) cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2% din baza de calcul determinat conform alin. (6); c) suma cheltuielilor cu indemnizaia pltit pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice; d) cheltuielile sociale, n limita sumei obinute prin aplicarea unei cote de pn la 2% la fondul de salarii realizat anual; e) pierderile privind bunurile perisabile, n limitele prevzute de actele normative n materie; f) cheltuielile reprezentnd tichetele de mas acordate de angajatori, potrivit legii; g) contribuiile efectuate n numele angajailor la fonduri de pensii facultative, n conformitate cu legislaia n vigoare, n limita echivalentului n lei a 200 euro anual pentru o persoan; h) prima de asigurare voluntar de sntate, conform legii, n limita echivalentului n lei a 200 euro anual pentru o persoan; i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent, ct i n scopul personal al contribuabilului sau asociailor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuial care este aferent activitii independente; j) cheltuielile reprezentnd contribuii sociale obligatorii pentru salariai i contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munc i boli profesionale, potrivit legii; k) dobnzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice i juridice, utilizate n desfurarea activitii, pe baza contractului ncheiat ntre pri, n limita nivelului dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei; l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria - rata de leasing - n cazul contractelor de leasing operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobnzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind operaiunile de leasing i societile de leasing; m) cotizaii pltite la asociaiile profesionale n limita a 2% din baza de calcul determinat conform alin. (6); n) cheltuielile reprezentnd contribuiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, n limita a 5% din venitul brut realizat.

60.Care este cota forfetar de cheltuieli deductibile din venitul brut din cedarea folosintei bunurilor pentru determinarea venitului net al persoanei fizice

2) Venitul net din cedarea folosinei bunurilor se stabilete prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

61. Baza impozabil pentru care deducerea personal este lment de calcul Veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza?

(1) Persoanele fizice prevzute la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) au dreptul la din venitul net lunar din salarii a unei sume sub form de deducere personal, acordat pentru fiecare lun a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afl funcia de baz.

62.Beneficiarii sumelor reprezentnd 2% din impozitul datorat de o persoan fizic pe veniturile din salarii:

Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii, unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private, conform legii. 63.Contribuabilii persoane fizice care realizeaz venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de chirii datoreaz plti anticipate n contul impozitului pe venit:

Plile anticipate se efectueaz n 4 rate egale, pn la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaz potrivit deciziei emise pe baza declaraiei privind venitul realizat

64.Sunt venituri din salarii impozabile:

Art. 55. - (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile n bani i/sau n natur obinute de o persoan fizic ce desfoar o activitate n baza unui contract individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de perioada la care se refer, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc. (2) n vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: a) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public, stabilite potrivit legii; b) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii alese n cadrul persoanelor juridice fr scop lucrativ; c) drepturile de sold lunar, indemnizaiile, primele, premiile, sporurile i alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii; d) indemnizaia lunar brut, precum i suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societi naionale, societi comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar majoritar, precum i la regiile autonome; e) sumele primite de membrii fondatori ai societilor comerciale constituite prin subscripie public; f) sumele primite de reprezentanii n adunarea general a acionarilor, n consiliul de administraie, n comitetul de direcie i n comisia de cenzori; g) sumele primite de reprezentanii n organisme tripartite, potrivit legii; h) indemnizaia lunar a asociatului unic, la nivelul valorii nscrise n declaraia de asigurri sociale; i) sumele acordate de organizaii nonprofit i de alte entiti nepltitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaia primit pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, pentru salariaii din instituiile publice; j) indemnizaia administratorilor, precum i suma din profitul net cuvenite administratorilor societilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea general a acionarilor; k) orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori asimilate salariilor. (3) Avantajele, cu excepia celor prevzute la alin. (4), primite n legtur cu o activitate dependent includ, ns nu sunt limitate la: a) utilizarea oricrui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, n scop personal, cu excepia deplasrii pe distan dus-ntors de la domiciliu la locul de munc; b) cazare, hran, mbrcminte, personal pentru munci casnice, precum i alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pre mai mic dect preul pieei; c) mprumuturi nerambursabile; d) anularea unei creane a angajatorului asupra angajatului; e) abonamentele i costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, n scop personal; f) permise de cltorie pe orice mijloace de transport, folosite n scopul personal; g) primele de asigurare pltite de ctre suportator pentru salariaii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plii primei respective, altele dect cele obligatorii.

65.Veniturile din investitii cuprind:

Art. 65. - (1) Veniturile din investiii cuprind: a) dividende; b) venituri impozabile din dobnzi; c) ctiguri din transferul titlurilor de valoare. Reprezint titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiii sau alt instrument financiar, calificat astfel de ctre Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum i prile sociale; d) venituri din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare. e) venituri din lichidare sau dizolvare fr lichidare a unei persoane juridice.

66. Nivelul sumei neimpozabile lunare din veniturile din pensii in anul 2007

Art. 69. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabilete prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 900 lei i a contribuiilor obligatorii calculate, reinute i suportate de persoana fizic.

67.Care este cota de impozit aplicabil asupra venitului din jocuri de noroc realizat de o persoan fizic?

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reinerea la surs, cu o cot de 20% aplicat asupra venitului net care nu depete cuantumul de 10.000 lei i cu o cot de 25% aplicat asupra venitului net care depete cuantumul de 10.000 lei.

68. Ce elemente se deduc din venitul lunar din pensii ncepnd eu data de 1 ianuarie 2007 pentru determinarea venitului impozabil

Art. 69. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabilete prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 900 lei i a contribuiilor obligatorii calculate, reinute i suportate de persoana fizic.

69.Care este cota impozitului pe veniturile din premii obtinute de sportivii

medaliati la campionatele mondiale?

(1) Venitul sub form de premii dintr-un singur concurs se impune, prin reinerea la surs, cu o cot de 16% aplicat asupra venitului net.

70. Ce elemente se includ in cota forfetar de cheltuieli de 40% deductibil din

venitul brut realizat de artisti. n cazul n care determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectual se face pe baza de cote forfetare de cheltuieli, nu exista obligativitatea nregistrrii n evidenta contabila a cheltuielilor efectuate aferente venitului.

54. Cheltuielile forfetare includ comisioanele i alte sume care revin organismelor de gestiune colectiv sau altor pltitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de ctre acetia din urma ctre titularii de drepturi.

55. Sunt considerate opere de arta monumentala urmtoarele:

- lucrri de decorare, cum ar fi pictura murala a unor spaii i cldiri de mari dimensiuni, interior-exterior;

- lucrri de arta aplicat n spaii publice, cum ar fi: ceramica, metal, lemn, piatra, marmura i altele asemenea;

- lucrri de sculptura de mari dimensiuni, design monumental, amenajri de spaii publice;

- lucrri de restaurare a acestora.

56. Veniturile din drepturi de proprietate intelectual obinute din strintate se supun regulilor aplicabile veniturilor din strintate, indiferent dac sunt ncasate direct de titulari sau prin intermediul entitatilor responsabile cu gestiunea drepturilor de proprietate intelectual, potrivit legii.

57. Cota de cheltuieli forfetare nu se acorda n cazul n care persoanele fizice utilizeaz baza material a beneficiarului acestor drepturi de proprietate intelectual.

71.Data pn la care contribuabilii persoane fizice ce realizeaz venituri din

activitti agricole impozabile pentru care venitul net se dtermina pe baza normelor de venit, depun o declaratie de venit la organul fiscal competent

(2) Orice contribuabil care desfoar o activitate agricol prevzut la art. 71, pentru care venitul se determin pe baz de norm de venit, are obligaia de a depune anual o declaraie de venit la organul fiscal competent, pn la data de 15 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul n curs. n cazul unei activiti pe care contribuabilul ncepe s o desfoare dup data de 15 mai, declaraia de venit se depune n termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul ncepe s desfoare activitatea.

72. Incepnd eu data de 1 ianuarie 2007 care sunt cotele de impozit pentru transfrai dreptului de proprietate prin acte juridice intre vii asupra propriettilor imobiliare

(1) La transferul dreptului de proprietate i al dezmembrmintelor acestuia, prin acte juridice ntre vii asupra construciilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel fr construcii, contribuabilii datoreaz un impozit care se calculeaz astfel: a) pentru construciile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum i pentru terenurile de orice fel fr construcii, dobndite ntr-un termen de pn la 3 ani inclusiv: - 3% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depete 200.000 lei inclusiv; b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobndite la o dat mai mare de 3 ani: - 2% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depete 200.000 lei inclusiv.

73.Incepnd eu data de 1 ianuarie 2007, pentru ce transfer al dreptului deproprietate prin acte juridice ntre vii asupra propriettilor imobiliare nu sedatoreaz impozit ?

(2) Impozitul prevzut la alin. (1) nu se datoreaz n urmtoarele cazuri: a) la dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor i construciilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate n temeiul legilor speciale; b) la dobndirea dreptului de proprietate cu titlul de donaie ntre rude i afini pn la gradul al III-lea inclusiv, precum i ntre soi.

74. Ce venituri se includ in categoria veniturilor din alte surse realizate de persoanele fizice, incepand cu 1 ianuarie 2007?

Art. 78. - (1) n aceast categorie se includ, ns nu sunt limitate, urmtoarele venituri: a) prime de asigurri suportate de o persoan fizic independent sau de orice alt entitate, n cadrul unei activiti pentru o persoan fizic n legtur cu care suportatorul nu are o relaie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu; b) ctiguri primite de la societile de asigurri, ca urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri cu ocazia tragerilor de amortizare; c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferenelor de pre pentru anumite bunuri, servicii i alte drepturi, foti salariai, potrivit clauzelor contractului de munc sau n baza unor legi speciale; d) venituri primite de persoanele fizice reprezentnd onorarii din activitatea de arbitraj comercial; e) venituri primite de persoanele fizice din activiti desfurate pe baza contractelor/conveniilor civile, ncheiate potrivit Codului civil, altele dect cele care sunt impozitate conform cap. II i conform opiunii exercitate de ctre contribuabil. Opiunea de impunere a venitului brut se exercit n scris, n momentul ncheierii fiecrei/fiecrui convenii/contract civil i este aplicabil veniturilor realizate ca urmare a activitii desfurate pe baza acestei/acestui convenii/contract.

75. Pentru care categorii de venituri se calculeaza venitul net anual impozabil ?

Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabilete pe fiecare surs din categoriile de venituri menionate la art. 41 lit. a), c) i f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. Art. 41. - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmtoarele: a) venituri din activiti independente, definite conform art. 46; c) venituri din cedarea folosinei bunurilor, definite conform art. 61; f) venituri din activiti agricole, definite conform art. 71;

76. Categoria de venituri pentru care contribuabilii au obligatia sa depuna

declaratia privind venitul realizat pana la data de 15 mai inclusiv a anului

urmator celui de realizare a venitului:

venitul din activiti agricole

77. Categoriile de venit pentru care organul fiscal competent are obligatia sa

calculeze si sa vireze suma reprezentand pana la 2% din impozitul datorat

pentru finantarea unei entitati si non-profit.

venitul din salarii

78. Dreptul de impunere in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din

salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata in strainatate

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit :

sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activiti dependente desfurate ntr-un stat strin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepie veniturile salariale pltite de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia, care se supun procedurii de globalizare, indiferent de perioada de desfurare a activitii n strintate;79. Limita in care se acord deducerea fiscal privind economisirea si

creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ se acord incepand cu 1 ianuarie 2007 :

300 lei, art 58 1

80.Care este nivelul veniturilor brute lunare din salarii pentru care nu se acord deduceri personale:

Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acord deducerea personal.

81.Incepand cu 1 ianuarie 2007, pentru determinarea bazei impozabile lunare

pentru veniturile din salarii la locul unde se afla func ia de baz , care este

nivelul contribu iei la fondurile de pensii facultative deductibil anual, in limita echivalentului in lei

200 euro

82.Care este cota de impozitare a castigului din operatiuni de vanzare-

cumparare de valuta la termen pe baza de contract:

c) ctigul din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni de acest gen, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cot de 1% la fiecare tranzacie, impozitul reinut constituind plat anticipat n contul impozitului anual datorat care e 16%.

83. Care sunt regulile de reportare a pierderilor inregistrate de persoane fizice

din activitati independente:

(4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmtoarele: a) reportul se efectueaz cronologic, n funcie de vechimea pierderii, n urmtorii 5 ani consecutivi; b) dreptul la report este personal i netransmisibil; c) pierderea reportat, necompensat dup expirarea perioadei prevzute la lit. a), reprezint pierdere definitiv a contribuabilului.

84. Care este limita deductibila din veniturile din activitati independente pentru cheltuielile reprezentand prima de asigurare voluntara de sanatate?

k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;*

85. Care este cota de impunere pentru venitul impozabil obtinut din lichidare sau dizolvare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice

16 % sunt venituri din investitii

86. Care este cota de impozit aplicabil castigului din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale

n cazul ctigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, n cazul societilor nchise, i din transferul prilor sociale, obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului revine dobnditorului. Calculul i reinerea impozitului de ctre dobnditor se efectueaz la momentul ncheierii tranzaciei, pe baza contractului ncheiat ntre pri. Impozitul se calculeaz prin aplicarea cotei de 16% asupra ctigului

87. Cum se impoziteaza , incepand cu 1 ianuarie 2008, veniturile banesti din

agricultur obtinute prin valorificarea produselor vandute catre unitati

specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte

unitati pentru utilizare ca atare

n cazul contribuabililor care realizeaz venituri bneti din agricultur, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vndute ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti pentru utilizare ca atare, impozitul se calculeaz prin reinere la surs prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, impozitul fiind final

88. Incepand cu 1 ianuarie 2007 care sunt veniturile din dobanzi neimpozabile:

(2) Sunt neimpozabile urmtoarele venituri din dobnzi: a) venituri din dobnzi la depozitele la vedere/conturile curente; b) venituri din dobnzi aferente titlurilor de stat i obligaiunilor municipale; c) venituri sub forma dobnzilor bonificate la depozitele clienilor constituite n baza Legii nr. 541/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

89. Cine are obligatia de calcul si incasare a impozitului pe venitul din

transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Impozitul prevzut la alin. (1) i (3) se va calcula i se va ncasa de notarul public nainte de autentificarea actului sau, dup caz, ntocmirea ncheierii de finalizare a succesiunii

90. Care este cota de impozit aplicabila veniturilor primite de persoanele fizice din activitatea de arbitraj comercial

16 %

91.Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care

desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor:

Art. 18. - Contribuabilii care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaz aceste venituri n baza unui contract de asociere, i la care impozitul pe profit datorat pentru activitile prevzute n acest articol este mai mic dect 5% din veniturile respective sunt obligai la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.

92. Cum se determin profitul impozabil

Art. 19. - (1) Profitul impozabil se calculeaz ca diferen ntre veniturile realizate din orice surs i cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adaug cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau n calcul i alte elemente similare veniturilor i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare

93. Cota de impunere pentru microintreprinderi, pentru anul 2007, potrivit Legii nr. 343/2006:

Art. 107. - Cota de impozitare pe veniturile microntreprinderilor este: 2% n anul 2007; 2,5% n anul 2008; 3% n anul 2009.

94. Contribuabili platitori de impozit pe profit:

Art. 13. - Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmtoarele persoane, denumite n continuare contribuabili: a) persoanele juridice romne; b) persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n Romnia; c) persoanele juridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate n Romnia ntr-o asociere fr personalitate juridic; d) persoanele juridice strine care realizeaz venituri din/sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n Romnia sau din vnzarea/cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic romn; e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romne, pentru veniturile realizate att n Romnia ct i n strintate din asocieri fr personalitate juridic; n acest caz, impozitul datorat de persoana fizic se calculeaz, se reine i se vars de ctre persoana juridic romn.

95. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplic regimul amortiz rii accelerate

b) n cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mainilor, uneltelor i instalaiilor, precum i pentru computere i echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar, degresiv sau accelerat;

96. Perioada si baza de recuperare a pierderii anuale stabilite prin declara ia

anual de impozit pe profit

(1) Pierderea anual, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 5 ani consecutivi

97. Sfera de cuprindere pentru determinarea impozitului pe profit datorat de persoanele juridice romane

Sfera de cuprindere a impozitului Art. 14. - Impozitul pe profit se aplic dup cum urmeaz: a) n cazul persoanelor juridice romne, asupra profitului impozabil obinut din orice surs, att din Romnia, ct i din strintate; b) n cazul persoanelor juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n Romnia, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent; c) n cazul persoanelor juridice strine i al persoanelor fizice nerezidente care desfoar activitate n Romnia ntr-o asociere fr personalitate juridic, asupra prii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecrei persoane; d) n cazul persoanelor juridice strine care realizeaz venituri din/sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n Romnia sau din vnzarea/cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic romn, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri; e) n cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romne care realizeaz venituri att n Romnia, ct i n strintate, din asocieri fr personalitate juridic, asupra prii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

98. Cum se determin impozitul pe venitul microintreprinderilor, conform legisla iei actuale

Art. 108. - (1) Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs, din care se scad: a) veniturile din variaia stocurilor; b) veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale; c) veniturile din exploatare, reprezentnd cota-parte a subveniilor guvernamentale i a altor resurse pentru finanarea investiiilor; d) veniturile din provizioane; e) veniturile rezultate din anularea datoriilor i a majorrilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementrilor legale; f) veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii. (2) n cazul n care o microntreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie a acestora se deduce din baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul n care au fost puse n funciune, potrivit legii.

99. Limita deductibilitata ii cheltuielilor cu taxele si cotiza iile la asocia ii

profesionale dupa 1 ianuarie 2007 :

art 21, alin 2, lit m sunt deductibile fara limite

100. Entit i pentru care dobanzile si pierderile din diferen ele de curs valutar aferente imprumuturilor sunt deductibile limitat la calculul profitului impozabil:

(1) Cheltuielile cu dobnzile sunt integral deductibile n cazul n care gradul de ndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei 101. ncepand eu data de 1 ianuarie 2007, care din contribuabili datoreaza impozit pe profit anual cu plati anticipate efectuate trimestrial :

Art. 34. - (1) Plata impozitului se face astfel: a) contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 35 alin. (1);

102. Care este data pana la care organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual:

Art. 34 (4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

103. Care este cota de impunere pentru dividendele distribuite de o persoana juridica romana catre o alta persoana juridica romana

Art. 36. - (1) O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana.

104. Care este data pana la care contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual:

Art. 34 (5) Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

105.Care este cota, in cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre doua persoane juridice romane n care veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat :

Art. 28. - (1) In cazul unei asocieri fara personalitate juridica, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere.

106. Conditiile in care ncepand eu 1 ianuarie 2007, dividendele platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane nu se impoziteaza:

Art. 36. - (1) O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana.

(3) Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, incepand cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplica dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

107. Care este nivelul deductibil ncepand eu data de 1 ianuarie 2007 al cheltuielilor cu primele de asigurare voluntara de sanatate:

Art. 21.k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;108. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale:

(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibilec) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI. Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;109. Societatile comerciale bancare, ncepand eu data de 1 ianuarie 2007, au obligatia de a plati impozit pe profit:

Art. 34. - (1) Plata impozitului se face astfel:

a) contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 35 alin. (1);

110. Venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil:

Art. 20. - Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;

b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung, reprezentand actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari, inregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;

c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

d) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.

Art. 201. - (1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:

a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

1. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

2. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009;

3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin intermediul sediului sau permanent situat intr-un stat membru, in cazul in care persoana juridica romana indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-3;

b) dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. are una dintre formele de organizare prevazute la alin. (4);

2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

4. detine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minima de 10%, incepand cu data de 1 ianuarie 2009;

5. la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) si b) nu se aplica profiturilor repartizate persoanelor juridice romane, respectiv sediilor permanente din Romania ale unor persoane juridice straine dintr-un stat membru, in legatura cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru.

111. Cum se calculeaza amortizarea accelerata:

Art. 24.(9) In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;

b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

112. Tratamentul fiscal al cheltuielilor privind bursele private acordate potrivitlegii:

Art. 21.

(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. este in limita a 30/00 din cifra de afaceri;

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

113. Tratamentul fiscal al reevaluarilor mijloacelor fixe pentru determinareaprofitului impozabil, ncepand eu data de 1 ianuarie 2007:

pentru mij fixe reevaluate in perioada 1.01.2004-31.12.2006 se va amortiza din 2007 si partea neamortizata din sumele reprez.diferente de reevaluare

pt reevaluari dpa 1.01.2007 valoarea fiscala va lua in calcul si reevaluarile facute dupa aceasta data

114. Tratamentul fiscal al cheltuielilor efectuate, n numele unui angajat, la schemele de pensii facultative pentru determinarea profitului impozabil, ncepand eu data de 1 ianuarie 2007 :

Art. 21. -j) cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;115. Tratamentul fiscal al rezervei legale constituite de contribuabil potrivit legii societatilor comerciale:

Art. 22. - (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:

a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;

116.Active care potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu sunt amortizabile la calculul profitului impozabil

Art. 24. -

(4) Nu reprezinta active amortizabile:

a) terenurile, inclusiv cele impadurite;

b) tablourile si operele de arta;

c) fondul comercial;

d) lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;

e) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;

f) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;

g) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii veniturilor. 117.Metoda de calcul a amortizarii fiscale pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor:Art. 24. -d) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani;

118.Care este nivelul veniturilor din activitati economice pentru care organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit:

Art. 15.(3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul alineat datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupa caz.

119.Care dintre veniturile realizate de organizatiile nonprofit sunt neimpozabile:Art. 15.(2) Organiza