O ABORDARE TIPOLOGIC A INVARIAN ILOR STRUCTURALI £N abordare o abordare tipologic

download O ABORDARE TIPOLOGIC A INVARIAN ILOR STRUCTURALI £N abordare  o abordare tipologic

of 23

 • date post

  06-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of O ABORDARE TIPOLOGIC A INVARIAN ILOR STRUCTURALI £N abordare o abordare tipologic

 • 53

  O ABORDARE TIPOLOGIC A INVARIAN ILOR STRUCTURALI ÎN CREA IA LUI SIGISMUND TODU

  (1) MONODIA-HETEROFONIA

  Prof. univ. dr. GHEORGHE DU IC Universitatea de Arte „George Enescu” Ia i

  Gheorghe DU IC , muzicolog, compozitor, profesor. Studii i volume publicate în domeniile: teoria i analiza sistemelor modale; fenomenologia timpului muzical i a sintaxelor sonore; strategii arhetipale/anarhetipale în componistica româneasc (George Enescu, Aurel Stroe, Anatol Vieru, Sigismund Todu , Viorel Munteanu . a.); muzic i matematic ; retoric muzical . Articole, cronici, recenzii. Crea ie coral , vocal , instrumental i cameral . Actualmente, profesor de teoria muzicii i muzicologie, conduc tor de doctorat.

  „… setea unului de a se pierde i setea multiplului de a se readuna.” Constantin Noica

  Arhegeneza operei muzicale todu iene relev existen a unor „invarian i cu prezen

  ontologic tare”54, responsabili de coeren a i coeziunea întregului, indiferent de ramifica iile sau

  digresiunile pe care le dezvolt discursul respectiv.

  Aceste constante arhetipale confer operei valoare de model ontologic unitar i centrat55,

  polarizând generaliz rile parametrice i sintaxice din care deriv tipologiile structural-vectoriale.

  F r a intra în specula ii teoretice – fatalmente captive impasului generat de imposibilitatea

  ierarhiz rii sau clasific rii riguroase a arhetipurilor – vom orienta abordarea noastr c tre o

  perspectiv opera ional , selectând, sub inciden a diadei unu-multiplu, dou dintre cele mai

  relevante fenomene de invarian structural-sintaxic : monodia i heterofonia.

  În concep ia noastr , pe lâng arhetipurile „pure” sau autonome exist o multitudine de

  arhetipuri combinate, intersectabile sau de fuziune. Acest adev r – confirmat de crea ia lui

  Sigismund Todu – ne-a sugerat triada tipologic matc -racord-nucleu, a c rei substan

  conceptual va putea fi dedus dintr-o argumenta ie analitic girat de o bogat cazuistic muzical .

  54 Corin Braga, De la arhetip la anarhetip, Editura Polirom, Ia i, 2006, p. 274. 55 Ibidem, p. 275.

 • 54

  UNU-MULTIPLU (Arhetip-matc )

  R d cina filosofic a binomului arhetipal monodie-heterofonie se afl în diada unu-

  multiplu, definit de Constantin Noica drept „dualitate metafizic fundamental , de caracter

  formal”56. Analogia nu este gratuit dac avem în vedere faptul c principiul coincidentia

  oppositorum – v zut de tefan Niculescu ca fundament normativ al sintaxei heterofone – se

  întâlne te cu viziunea lui Noica (diferit de cea a lui Platon), potrivit c reia numai ipostaza

  integratoare unu-multiplu („unitate sintetic în expansiune”), care de ine „complexul originar i

  procesualitatea (ca virtualitate), poate permite unului ca unitate s se desf oare în unit i

  multiple”57. Acesta este i sensul biunivoc al rela iei monodie-heterofonie, în care prima entitate se

  deschide spre multiplicitate, în timp ce a doua se închide spre (re)unificare.

  1. MONODIA /AULODIA (Arhetip-racord 1)

  Întreaga muzic româneasc de tradi ie oral este esen ialmente centrat pe arhetipul

  monodic, fenomen virtual integrator al diversit ii i multiplicit ii evenimentelor sonore. Monodia

  semnific deci „identitatea i identificarea, unitatea deja stabilit , împlinit i intranzitorie, [având o

  existen ] dat i determinat de unu, dincolo de care nimic nu exist ”58.

  Pentru Sigismund Todu recursul monodic nu reprezint o stare accidental , preliminar

  sau intermitent , ci un dat existen ial ancorat într-o realitate fundamental i originar , o (re)în-

  fiin are ontologic , în ultim instan . Din aceast perspectiv , inconfundabila aulodie todu ian

  reface periodic înse i racordurile fiin ei cu starea n scând a muzicii.

  1. 1. POLIGENEZA STRUCTURAL A MATERIEI SONORE.

  MODALUL – ARHETIP UNIFICATOR AL STILULUI TODU IAN

  Prin întreaga sa crea ie, Sigismund Todu promoveaz un concept monodic de filia ie

  modal-arhaic , decantat într-un stil personal a c rui ontogenez este detectabil în zona „folclorului

  imaginar”. Drept consecin , pe linia demersului edificator, „recursul la citat” se dovede te a avea o

  frecven redus i, prin aceasta, o importan relativ secundar .

  Înc rc tura genetic a monodiei todu iene – plurivalent i de maxim poten ial formativ –

  este reductibil , în esen , la dou surse: cea folcloric i cea liturgic , bivalent , la rândul ei, prin

  filia ia bizantin i gregorian (vezi triada: recitativ, melism , coral).

  56 Constantin Noica, Echilibrul spiritual, în: Unu i multiplu, Anuarul Izvoare de filosofie, Bucure ti, 1942, p. 318; apud: Florica Diaconu, Marin Diaconu, Dic ionar de termeni filosofici ai lui Constantin Noica (Introducere prin concepte), Editura Univers Enciclopedic, Bucure ti, 2004, p. 683. 57 Idem. 58 Marin Marian, Chipul geniului. Eseu despre creativitatea exemplar , Editura Muzical , Bucure ti, 1991, p. 57.

 • 55

  FILIA IE FOLCLORIC

  Ex. 1 Simfonia a III-a, Ovidiu59 (1957), Partea I, R 90-1 (12 ms.),

  pp. 28-29/PG (clarinet solo)

  FILIA IE LITURGIC BIZANTIN

  Ex. 2 Miori a, balad -oratoriu60 (1957-1958), Nr. 11, Rondo, R 44 (12 ms.),

  pp. 142-144/PG

  FILIA IE LITURGIC GREGORIAN

  Ex. 3a Simfonia I 61 (1954), Partea I, ms. 1-5, pp. 9-10/PG Nucleu generator cu func ie de racord i vector tematic

  Ex. 3b Simfonia a II-a62 în re minor, cu org – „În memoria lui George

  Enescu” (1956), Partea I, ms. 1-5, p. 3/PG Enun motivic – incipit Dies Irae – matrice macrogenerativ

  59 Editura Muzical , Bucure ti, 1975. 60 Editura Muzical , Bucure ti, 1971. 61 Editura Muzical , Bucure ti,, 1959. 62 Editura Muzical , Bucure ti, 1965.

 • 56

  Ex. 3c Simfonia a III-a, Ovidiu (1957), Partea I, R 210+4 (5 ms.), pp. 55-56/PG Ethos coral gregorian

  Aceste surse muzicale fac trimitere direct la poligeneza structural a materiei sonore

  care, în ordine sistemic , etaleaz urm toarea gril generativ :

  Oligocordii – anhemitonice, hemitonice

  Pentatonii – anhemitonice, hemitonice

  Pre-heptacordii i heptacordii – diatonice i cromatice

  Octocordii simetrice (de tip 1:2/2:1)

  Policordii – cromatic-diatonice sau cromatic-polimodale

  (Sisteme intona ionale complexe cu trepte mobile)

  1. 1. 1. MODUL LIDIAN/CVARTA M RIT BIHOREAN /

  MOTIVUL „TODU ” (Arhetip-nucleu 1)

  Una dintre cele mai vehiculate entit i arhetipale, recognoscibil , f r echivoc, în

  integralitatea operei todu iene, este sintagma intona ional cu structura unei tetratonii hemitonice

  de pant melodic descendent (2m -3M -2M ), circumscris spa iului de congruen al cvintei

  perfecte, dar definit de ethosul inconfundabil al cvartei lidice.

  Ex. 4 La cur ile dorului – Trei madrigale pe versuri de Lucian Blaga63

  (1978), Întoarcere (III), p. 22 Proces (semi)caden ial-iterativ

  Arealul folcloric bihorean pare a fi cel mai apropiat în stabilirea filia iei arhetipale, dar

  omniprezen a acestei sintagme – plurivalent ca poten ial generativ-formativ – în crea ia

  compozitorului i, prin aceasta, asocierea ei definitiv cu numele „Todu ”, îi legitimeaz deplin

  valoarea de logotip.

  63 Editura Muzical , Bucure ti, 1981.

 • 57

  Exegeza clujean a semnalat în mai multe rânduri acest fenomen64. În prezenta abordare, pe

  lâng argumentele men ionate, propunem o sistematizare tipologic a celor mai frecvente ipostaze.

  MOTIVUL „TODU ” – Tipologii structurale

  Concatenare secven ial (Juxtapunere conjunct )

  Ex. 5a Simfonia a V-a65 (1962-1976), Sec iunea a II-a, Aulodia,

  R 140+1 (3 ms.), p. 39/PG

  Concatenare secven ial cu variante permutative

  Ex. 5b Simfonia a V-a (1962-1976), R 185-1 (2 ms.), p. 47/PG

  Polifonie latent , în caden monodic-improvizatoric

  Ex. 5c Simfonia a V-a (1962-1976), R 200+2, p. 51/PG

  Inversare integrat melismatic (-iterativ)

  Ex. 5d Simfonia a V-a (1962-1976), R 200+4, p. 52/PG

  64 Vasile Herman, Sofia Gelman Kiss, Hilda Iacob, Mihai Ghircoia iu .a. 65 Editura Muzical , Bucure ti, 1979.

 • 58

  Permutare interioar cu men inerea cadrului de congruen modal

  Ex. 5e Sonatina pentru pian66 (1950), Partea a III-a, ms. 1-5, p. 19

  1. 1. 2. PENTATONIA (Arhetip-nucleu 2)

  Arealul modal-diatonic al monodiei („diatonia modal alb ”, cum o nume te Vasile

  Herman) se sprijin masiv pe o pregnant baz pre-pentatonic /pentatonic , activ la nivelul

  întregului univers sonor todu ian.

  Din punct de vedere structural, pentatonia anhemitonic (non-octaviant sau octaviant )

  de ine ponderea semnificativ (ceea ce nu presupune absen a total a pentatoniei hemitonice, vezi

  ex. 8), iar prezen a ei se manifest atât sub form real (ex. 6), cât i sub form latent (ca substrat,

  ex. 7).

  Ex. 6 Concertul pentru sufl tori i baterie/percu ie (1970), Partea a IV-a,

  Ostinato, pp. 57-58/PG, manuscris Pentatonie anhemitonic octaviant , starea a V-a (pien do)

  Ex. 7 Passacaglia pentru pian67 (1943), Tema Substrat bivalent: 1. dup marc