Directive Noua Abordare

download Directive Noua Abordare

of 16

 • date post

  01-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Curs Legislatia calitatii

Transcript of Directive Noua Abordare

 • lnformare qenerald asuora problematicii calitdtii in Uniunea Europeand

  44;

  3. Noua Abordare gi Conceptul Global

  3.1. Generalit{iLibera circul4ie a mirfiuilor aste piatra de temelie a piefei interne. Pentnr aceast4 sepunln migcare mecanisme av6nd drept scop:Q- -tnllturareanoilorbarierecomerciale;| - recunoagterea reciproc[;

  -aflnonizarcatehnictr

  lnHfilrarea noilor bariere comerciale w realizrazA print-un Focdeu stabilit lndirectiva 98R4ICF' (pnvind schimbul de informalii tn domeniul standardelor 9ireglementlrilor thnice) gi consti tn acceptarea tntre statele membre a standardelortehnice gi reglementtrrilorjuridice diferenliate.

  Directiva 98l34lCE permite in plus Comisiei Europene sd solicite Organizafieieuropene de standardizare sd elaboreze standarde europene, cu consultarea statelormembre.

  Recunoagtereareciprocl are urmtrtoarele efecte:

  O Produsele realizate in mod legal intr-o !ar5, respectiv puse in circulafie, pot fidistribuite liber in intreaga comunitate, at6t timp cdt aceste produse corespund unorniveluri de protecfie, care sunt comparabile cu cele ale statului membru exportator 9isunt puse in circulalie in interiorul statului exportator.

  o Dacd nu existi mdsuri comunitare, statele membre pot decide liber pe teritoriullor suveran, asupra emiterii unor reglementari juridice.

  o Barierele comerciale, care rezultl din deosebirileintre reglementarile juridice alestatelor membre, sunt acceptabile daca mdsurile nafionale :

  I sunt necesare pentru a corespunde unor cerinfe obligatorii (de ex. sdndtate,siguranld, protec(ia consumatorilor, protec[ia mediului),

  I servesc unui scop legitim care justificd incdlcarea principiului libereicirculalii a marfurilor,

  I pot fijustificate in perspectiva scopului legitim Ei dacd sunt intr-un raportjustcu.scopul.,"

  jArmonizarea tebnicl la nivel comunitar evittr, respectiv eliminl, limitirilecirculatiei libere a mtrrfruilor.

  infiinlarea pielei interne pdna la data de 31 decembrie 1992nl ar fi fost posibila fdrlnoi procedee in domeniul politicii de sistem; prin aceasta:

  - au fost stabilite doar cerinlele generale esenfiale;- s-a redus controlul din partea autorit5tilor, inainte de punerea in circulafie a unui

  produs;

  ' Directiva g8/34/CE este o codificare a tlirectivei 83/189/CEE ;i a modificarii acesteia. Ea afost mrtdificatd cudirectiva 98/48/CE.

  12

 • lnformare qenerald asuDra problematicii calitdtii in Uniunea Eurooeand

  - au fost aplicate asigurarea calitddi gi alte procedee moderne de evaluare aconformitalii;

  - a fost necesard adaptarea procesului decizional, pentru a uqura aprobarea inConsiliu, numai cu o majoritate calificatS, a directivelor tehnice de armonizare.3.1.1. Nouaabordare

  Prin decizia Consiliului din 1985, in contextul unei Noi Abordlri in domeniularmonizirii tehnice si a standardizarii. s-a stabilit un nou procedeu si o noua strategie apoliticii de sistem, care cuprind urmdtoarele principii debazd:

  o armonizarea reglementdrilor juridice se limiteaza la stabilirea cerinleloresenfiale, care trebuie sa fie suficiente pentru produsele puse in circulalie incomunitate, in vederea asigurdrii circula{iei lor libere;

  o specificafiile tehnice ale produselor, care corespund cerinfelor esentiale cuprinsein directive, sunt stabilite in standarde armonizate;

  o aplicarea standardelor armonizate sau a altor standarde este facultativa giproducitorul poate decide liber asupra utiliziirii altor specificatii tehnice, pentru acorespunde cerinfelor ;

  o pentru produsele care au fost realizate in conformitate cu standardele armonizatese admite faptul cd ele indeplinesc cerinlele principale corespunzdtoarer .

  l"..i j r.,3. 1.2. Abordarca globah (Conceptul elobal)Abondarea globd4 prezentatd de cdtre Comisia CE ?n 1989, este conceputi de catreConsiliu sub forma a doul hotlrAri: HotdrArea referitoare la..o abordare global5 pentrueyi{-uqqg4-.confoq4.nitatii.s,i Hotlrdrea Consiliului referitoare la moduleld utiliZatb iii'directivele tehnice de armonizare pentiu difefili: etape ale procedurilor de evbluare aconformiral 1i (9 0 I 683 I CEE din I 3 .l 2. 19 9 0 ;t 9 3 / 465 I CEE) .

  Elementul debazd, al Abo,rdilrii Globale este de a crea, pe baze comune, increderea inactivitatea producatorului, in organismele de certificare angrenate de acesta, inorganismele de acreditare.HotdrArea Consiliului din 1989 referitoare la Conceptul Global de evaluare aconformitafii cuprinde, dupd cum urmeaza, liniile directoare ale politicii comunitare indomeniul evaludrii conformitddi :

  o Dezvoltarea in cadrul legislaliei comunitare a unui concept coerent prinintroducerea de module pentru fazele individuale ale procedeului de evaluare aconformitalii gi elaborarea de criterii pentru aplicarea acestora, pentru numireaorganismelor responsabile de aceste procedse, precum ;i pentru aplicarea marcajuluiCE.

  a Utilizarea general5 a standardelor ellropene pentru asigurarea calitalii (seria dellniyial,cdndprodtrsulnusereaLizadupdstandardearmonizate,seconsideranecesarcae\)aluareasdseJ'acddecdtt-eunorgatlisnlneutnr.htaceastapritintii,delaaproboreaprimeidirectiyeaNoiiAborddri,s acontLUatoerolutie.NouaAbordqrenuafostaplicdld

  conlLulitore pentru alinente, produse ( hinice, produsele.farnoceutice, miilooce de trqnsport si ntasiri de t racriune.

  13

 • hformare general

  standarde EN ISO 9000) Ei ca cerinle de asigurare a cafit5tii, pentru organismeleresponsabile pentru evaluarea conformitatii (seria de standarde EN 45000).

  O Promovarea infiinldrii oganismelor de acreditare gi utilizarea de incercdricomparativein statele membre qi lanivel comunitar.

  o Promovarea conventiilor referitoare Ia recunoaqterea reciproca a inspecfiilor qicertifi cdrilor in domeniile nereglementate.

  O Minimizarea, cu ajutorul programelor corespunzdtoare, a diferenfelor existenteintre statele membre gi intre domeniile industriale, ?n ceea ce privegte infrastructuraexistentd pentru asigurarea calitdlii (de ex. sisteme de etalonare qi mdsurare,laboratoare de inspecfie, organisme de certificare si supraveghere), cdt si organisme deacreditare.

  O Promovarea comerfului internafional intre comunitate gi te4e fdri prin convenliireferitoare la recunoa$terea reciprocl qi programe de cooperare Si ajutorare tehnicS.

  Odatd cu Conceptul Global, s-a introdus abordarea modularS, prin careevaluarea conformitdtii se subdivide intr-o serie de faze (module). Aceste module sediferenfiazi dupl faza de dezvoltare a produsului (de ex. proiectare, prototip, producfiede serie) si dupd organizaliacare executd evaluarea (producltor sau organism neutru).

  Decizia Consiliului referitoare la modulele utilizate in directivele tehnice dearmonizare se adreseazd in special legiuitorului european. Hotardrea menlioneaza optmodule de certificare, din care legiuitorul european poate selecfiona gi combinadirective, elemente ale certificarii, dupa modelul unui joc de cuburi. S-au stabilit liniidirectoare, dupa care trebuie sd se desfdqoare aceastd seleclionare. Se are in vedere gifaptul cI trebuie sd fie evitate sarcinile exagerate pentru producdtor.

  Ini{iativeorientate

  cdtre pia[A Ivoluntare /

  nereglementate

  Inifiativeobligatorii /reglementate

  89 90Fig. 1

  14

  Excelen{frin afaceri /Competiti-

  vitateeuropana

 • Il

  \1

  I

  hformare generald

  Deciziile Consiliului gOl6S3lCEE ;i 93/465!CEE stabilesc recomanddrigenerale pentru evaluarea conformitAtii gi procedee detaliate, care sunt utilizate indirectivele Noii AbordSri. Evaluarea conformitd{ii sebazeazd, pe:

  o activitati interne ale producdtorului de-lansaie gilnspeitie a fabricatiei;o inspecfia de cdtre un organism neutru a modelului, combinata cu activitdli interne

  de inspectie a fabricaliei din partea producatorului ;o inspecfia de citre un organism neutru a modelului sau a proiectului, combinatd cu

  aprobarea de cdtre un organism neutru a sistemelor calitatii;o inspecfii individuale din partea organismelor neutre, referitoare la proiectare si

  produclie;o aprobarea de catre organisme neutre a unor sisteme cuprinzdtoare de asigurarea

  calitSlii.

  Decizia93l465|CEF- stabilegte liniile directoare pentru transpunerea procedurilor de evaluare a

  conformitSlii in directive tehnice de arm onizme,- unific5 regulile pentru aplicarea gi utilizareamarcajului CE.

  Fig.2Observafie.' Conceptul Global va fi dezvoltat in cadrul unei etape ulterioare aproiectului.

  3.2. Elementele de baztr ale directivelorNoii Abordiril

  Directivele Noii Abord{ri se bazeaztr pe urmtrtoarele principii:o armonizarea se rezumd la cerinfele esentiale;O pot fi puse in circulafie sau pot fi puse in functiune numai acele produse, care

  corespund cerinlelor esenliale;o in cazul standardelor armonizate, ale cdror numere de referinf5 se publici in

  Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene gi care au fost transpuse in standardenalionale, se presupune conformitatea cu cerinfele esenfiale;

  o aplicarea standardelor armonizate sau a altor specificatii tehnice este benevold,' Elemenrele tle bazii vorfi abortlate itt ordinea utilizatd, de obicei, in tlirectivele Noii Aborjari.

  15

  Specifica{iilede produs

  Riscul unuiprodus

  Cerin(e

  Specificafiilede produs

  Condifiilepiefei

 • t"t^.^"r" ^"""r"1

  iar producatorii au dreptul la alegerea oricArei solufii tehnice, atata dmp cAt se asigur[conformitatea cu cerinfele esenliale;

  O producdtorii pot alege intre diferitele procedee de evaluare a conformitalii,prevazute in directivele aplicabile.

  ln toate directiveleNoiiAbordiri se regdsesc urmltoarele elemente de baza:- definirea domeniului de aplicare gi a momentului de aplicare, precum ;i a

  reglementdrilorpentruperioadade tranzitie;-