Man Organizatiei 1

download Man Organizatiei 1

of 40

Transcript of Man Organizatiei 1

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  1/40

  1

  ROLUL STRATEGIILOR ORGANIZATIILOR 

  Elaborarea şi aplicarea strategiilor constituie un instrument managerială majoră e pro!esionali"are a conuceriişi creştere a competiti#ită$ii organi"a$iei%

  La ni#el e organi"atie

  &ormularea e strategii !a#ori"ea"ă' e regulă' luarea (n consierare a intereselor principalilor sta)e*oleri aiorgani"a$iei% +rin strategie se trasea"ă traiectoria e e#olu$ie a organi"a$iei pentru o perioaă relati# (nelungată%Strategia prin !unamentarea sa pe anticiparea e#olutiilor conte,tuale si prin racorarea org la acestea'etermina o reucere substantial a riscurilor% In consecinta se iminuea"a piererile potentiale si se riicamoralul personalului atorita scaerii substantiale a erorilor%

  +rin pre!igurarea #iitorului org si prin pregatirea acestuia'strategia asigura un !unament net superior ptrinitierea'aoptarea si aplicarea multimii celorlalte eci"ii tactice si curente%

  Un an#antaj eosebit e important re"ia in !acilitarea crearii si e"#oltarii unei culturi e organi"atiecompetiti#e% &unamentarea managementului curent pe o strategie riguroasă este e natură să !acilite"e şi să

  ampli!ice e!icacitatea integrării organi"a$iei (n comple,ul şi inamicul meiu contemporan (n care este plasată%

  La ni#el e macroeconomie Un al oilea plan e e#ien$iere a rolului strategiilor e !irme este la ni#el eeconomie na$ională% Apelarea la strategii e către !irme etermină'!orti!icarea lor' creşterea per!orman$elorob$inute iar ca urmare contribu$ia lor la bugetul na$ional #a !i net superioară%

  Un al oilea a#antaj major al proli!erării strategiilor e !irmă re"iă (n !a#ori"area e"#oltării acti#ită$iloreconomice' la ni#el regional şi na$ional%

  Al treilea - şi' in punct e #eere na$ional' cel mai important . este creşterea per!orman$elor e ansamblu aleeconomiei na$ionale' re!lectată (n #olumul şi inamica prousului intern brut' #enitului na$ional şi ale celorlal$iinicatori macroeconomici%

  /E RE+REZINTA SI IN /E /ONSTA 0ELEGAREA

  In carul manag org elegarea are un continut speci!ic' eterminat e particularitatile acestui organismsocioeconomic%

  0elegarea consta in atribuirea temporara e catre un manager a uneia in sarcinile sale e ser#iciu unuisuboronat' insotita si e competent si responsabilitatea corespun"atoare%

  +rincipalele elemente component ale elegarii sunt1

  - insarcinarea2 consta in atribuirea e catre un manager' unui suboronat' a e!ectuarii unei sarcinice-i re#ine erept prin organi"area !ormala3

  - atribuirea competentei !ormale2 se asigura suboronatului libertatea eci"ionala si e actiune necesarareali"arii sarcinii respecti#e3

  -increintarea responsabilitatii 2 asigura re!acerea 4triung*iului e aur5 al organi"arii pentru sarcina in speta% Noul e,ecutant este obligat sa reali"e"e sarcina elegate' in !unctie e re"ultatele obtinute' !iin recompesatsau sanctionat3

  In ca"ul elegarii se prouce eublarea responsabilitatii' in sensul ca' esi e,ecutantul raspune integral e

  reali"area sarcinii si utili"area competentelor acorate' managerul care a e!ectuat elegarea isi mentine in !atasuperiorilor responsabilitatea !inala pt reali"area sarcinii%

  +roblema c*eie in utili"area cu success a metoei elegarii este solutionarea corespun"atoare a ilemeiincreere-control% O elegare e!icace presupune eci o imbinare rationala a increerii cu controlul' #i"aci e persoana careia i se eleaga o sarcina%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  2/40

  2

  ENU6ERATI /O6+ONENTELE STRATEGIEI SI +REZENTATI UNA 0INTRE A/ESTEA

  /omponentele strategiei sunt1 misiunea organi"atiei' obiecti#ele !unamentale' optiunile strategice' resursele'termenele' a#antajul competiti#%

  Termenele strategice elimitea"ă perioaa e opera$ionali"are a strategiei' preci"7n' e regulă' momentuleclanşării şi !inali"ării op$iunilor strategice majore% /reşterea ritmului e es!ăşurare a acti#ită$ilor' (n speciale (nnoire a prouselor' te*nologiilor şi ec*ipamentelor' suportul te*nic al oricărei strategii' con!eră' perioaelor şi termenelor e opera$ionali"are a strategiei o importan$ă aparte%

  Ob$inerea a#antajului competiti# scontat se asigură numai prin (ncararea' (n perioaele e pregătire şiopera$ionali"are' a op$iunilor strategice eterminate riguros' (n !unc$ie e e#olu$iile conte,tuale şi' (n special' eac$iunile şi re"ultatele anticipate ale concuren$ilor% Intensi!icarea acti#itatii e prouctie'orice intar"iere saue#ansare !ata e termene se repercutea"a irect si substantial in costuri% O atentie majora trebuie acoratasincroni"arii termenelor stabilite ptr optiunile strategice si ansamblul !irmei'tinan cont e e#olutiile speci!ice preceentelor componente ale strategiei%

  +RO/ESUL TI+I/ 0E 6ANAGE6ENT2obligatoriu si etape3

  +rocesul e management in organi"atei consta' in ansamblul !a"elor ' in procesele prin care se eterminaobiecti#ele acesteia si ale subsistemelor incorporate' resursele si procesele e munca necesare reali"arii lor sie,ecutantii acestora' prin care se integrea"a si controlea"a munca personalului !olosin un comple, e metoe site*nici in #eerea ineplinirii cat mai e!iciente a ratiunilor ce au eterminat in!iintarea respecti#e organi"atii%

  +rocesul tipic e management consta in trei !a"e sau etape principale1 !a"a pre#i"ionala' !a"a eoperationali"are' !a"a !inala e comensurare si interpretare a re"ultatelor%

  &a"a pre#i"ionala-caracteri"ata prin preponerenta pre#i"iunii si prin e,ercitarea celorlalte attribute alemanagerului intr-o #i"iune a,ata pe anticiparea e motee'moalitatii' solutii organi"atorice'moti#ationale si ee#aluare%

  &a"a e operationali"are-se caracteri"ea"a prin preponerenta organi"arii'cooronarii si antrenarii personaluluila reali"area obiecti#elor cuprinse in planurile si progno"ele intreprinerii%

  &a"a !inala'e comensurare si interpretare a re"ultatelor-se carac prin preponerenta e,ercitarii !unctiei econtrol-e#aluare a#an in #eere obiecti#ele si criteriile stabilite in prima !a"a% Se inc*eie cu un ciclumanagerial si se pregatesc conitiile ptr reluarea urmatorului%

  +RO/ESELE SI RELATIILE 0E 6ANAGE6ENT

  +rocesele e e,ecutie in !irma se caracteri"ea"a prin !aptul ca !orta e munca !ie ca actione"a nemijlocitasupra obiectelor muncii prin intermeiul mijloacelor e munca' !ie in mo irect' !ie in mo inirect' cuajutorul unor categorii special e mijloace e munca' asigura un ansamblu e prouse si ser#iciicorespun"atoare naturii proceselor e munca implicate si obiecti#elor pre#i"ionate%

  +rocesul e management in organi"atei consta' in ansamblul !a"elor ' in procesele prin care se eterminaobiecti#ele acesteia si ale subsistemelor incorporate' resursele si procesele e munca necesare reali"arii lor sie,ecutantii acestora' prin care se integrea"a si controlea"a munca personalului !olosin un comple, e metoe site*nici in #eerea ineplinirii cat mai e!iciente a ratiunilor ce au eterminat in!iintarea respecti#e organi"atii%

  Relatiile e management pot !i e!inite ca raporturile care se stabilesc intre componentii unei organi"atii siintre acestia si componentii altor sisteme' in procesele pre#i"ionarii' organi"arii ' antrenarii si control-e#aluariiacti#itatilor organi"atiei%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  3/40

  3

  Relatiile e management in carul organi"atiilor economice rele#a o tripla eterminare1 social-economica8te*nico-materiala8 umana%

  0eterminarea social-economica-se asigura aceleasi caracteristici economico-sociale esentiale organi"atiilor ba"ate pe acelasi tip e proprietate%

  0eterminarea te*nico-materiale-consta in epenenta trasaturilor managementului e caracteristicileobiecti#elor muncii si mijloacelor e munca' ce constituie suportul te*nico-material al incararii organi"atiilorin ramuri si subramuri%

  0eterminarea umana-personalitatea managerilor'specialistilor'muncitorilor'care isi es! munca intr-oinreprinere%

  ROLURILE 6ANAGERULUI

  Rolurile managerului sunt1- roluri interpersonale1Re"ult9 in autoritatea !ormal9 a managerului şi #i"ea"9 rela$iile interpersonale%

  -Rolul e repre"entare presupune contactul cu suborona$ii proprii sau ai altor !irme

  -Rolul e conuc9tor presupune irec$ionarea şi cooronarea acti#it9$ii suborona$ilor

  -Rolul e leg9tur9 presupune rela$ii cu al$ii (n interiorul şi (n a!ara organi"a$iei

  - roluri in!orma$ionale1 +lasea"9 managerul (n punctul central e primire şi transmitere a in!orma$iilor 

  -Rolul e monitor

  -Rolul e iseminator presupune !urni"area in!orma$iilor importante suborona$ilor%

  -Rolul e ''purt9tor e cu#7nt: implic9 leg9turile cu alte persoane in a!ara compartimentului s9u

  - roluri eci"ionale1 Rolurile pri#in rela$iile interpersonale şi cele e culegere şi transmitere a in!orma$iilorser#esc ca intr9ri (n procesul e luarea eci"iilor%

  -Rolul e (ntreprin"9tor este acela e a c9uta noul - iei' metoe' te*nici şi a-l introuce (n organi"a$ie cu scopulsc*imb9rii ei (n bine' a conucerii c9tre per!orman$9%

  -Rolul e stabili"ator re#ine managerului atunci c7n este obligat s9 ia eci"ii rapie (n momentul (n care'atorit9 unor !actori perturbatori' organi"a$ia pe care o conuce iese in starea stabil9

  -Rolul e istribuitor e resurse (l plasea"9 pe manager (n po"i$ia e a ecie cine primeşte şi c7t in acesteresurse

  -Rolul e negociator (l pune eseori pe manager (n situa$ia e ''a c7nt9ri: cui s9 o!ere a#antajele unei a!aceri

  ENU6ERATI +RIN/I+IILE GENERALE ALE 6ANAGE6NTULUI' 0ETALIATI UNUL 0INTRE ELE

  +rincipiile generale e,prima ni#elul e e"#oltare a stiintei managementului si !unamentele teoretice necesare pentru moelarea sistemelor e management a organi"atiei%

  +rincipiile generale sunt1

   principiul asigurarii concorantei intre parametrii sistemului e management al organi"atiei si caracteristicilesale esentiale si meiul ambiant8

   principiul managementului participati#8

   principiul moti#arii tuturor !actorilor implicati' a sta)e*olerilor si acti#itatile organi"atiei8

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  4/40

  4

  -principiul e!icacitatii si e!icientei%

  +rincipiul managemntului participati#% E,ercitarea celor mai importante si comple,e procese e manaemnt sirelatii e management in carul org este necesar sa se ba"e"e pe implicarea e manageri'specialist sirepre"entanti ai proprietarilor apelan la leers*ip%

  Elementele care reclama managementul participati#e la ni#elul org st1 comple,itatea si inamismul alacti#itatilor in carul org'!luiitatea unor componente majore ale meiului ambiant'rapiitatea e#olutiilorstiinti!ice'te*nice'comperciale'etc% +articiparea personalului la erularea proceselor si relatiilor e managementeste necesar sa se reali"a"e i!erentiat% Actuala legislatie pre#ee obligati#itatea constituirii e organismemanageriale participati#e la ni#elul superior al ierar*iei1 aunarea actionarilor so consiliul e aministratie%

  ENU6ERATI &UN/TIILE 6ANAGE6ENTULUI ' 0ETALIATI UNA 0INTRE ELE

  +rocesul e management cuprine ; !unctii1 pre#i"iune8 organi"are8 cooronare8 antrenare8 control-e#aluare%

  &unctia e pre#i"iune consta in ansamblul proceselor e munca prin intermeiul carora se etermina principalele obiecti#e ale organi"atiei si componentelor sale' precum si resursele si principalele mijloace

  necesare reali"arii lor%  Re"ultatele pre#i"iuni se impart in !unctie e ori"ont ' gra e etaliere si obligati#itate in < categorii principale% +rogno"e acopera un ori"ont minim e => ani' au caracter apro,' nu sunt obligatorii8+rogno"ele !ieca sunt normati#e sau e,ploratorii se re"uma la principalele aspecte implicate'continan un set e ate cu#aloare inicati#a%

    +lanurile cuprin perioae cuprinse intre = luna si ; ani ' graul e etaliere #aria"a in#ers proportional cu ori"ontul% +lanurile org au un caracter obligatoriu'!iin ba"a es!asurarii acti#itatilorincorporate%

    +rogramele au un ori"ont reus' perioae !oarte mici e timp' !oarte etaliate'elementele cuprinse !iinobligatorii si pre"entan un gra riicat e certituine%/uprin pre#i"ionari re!erioare la acti#itatile e !abricatiesi apro#i"ionare%

  0ETALIATI AS+E/T +RI?IN0 +RE?IZUNEA

  &unctia e pre#i"iune consta in ansamblul proceselor e munca prin intermeiul carora se etermina principalele obiecti#e ale organi"atiei si componentelor sale' precum si resursele si principalele mijloacenecesare reali"arii lor%

  Re"ultatele pre#i"iuni se impart in !unctie e ori"ont ' gra e etaliere si obligati#itate in < categorii1

  +rogno"ele acopera un ori"ont e minim => ani' au caracter apro,imati#' nu sunt obligatorii% 0e regula suntnormati#e sau e,ploratorii' se re"uma la principalele aspect implicate%

  +lanurile in care se !inali"ea"a cea mai mare parte a prceselor e pre#i"iune' se re!era la perioae cuprinse intre= luna si ; ani' graul e etaliere #aria"a !iin in#ers proportional cu ori"ontul% +lanurile organi"atiei au uncarcater obligatoriu' !iin ba"a es!asurarii acti#itatilor incorporate%

  +rogramele sunt !oarte etaliate ori"ontul este reus' elementele cuprinse sunt obligatorii si pre"entan un grariicat e certituine%

  ENU6ERATI /O6+ONENTELE SISTE6ULUI 0E 6ANAGE6ENT' 0ETALIATI UNA 0INTREA/ESTEA

  Sistemul e management al organi"atiei poate !i e!init ca ansamblul elementelor cu caracter eci"ional'organi"atoric' in!ormational' moti#ational in carul sau' prin intermeiul caruia se e,ercita ansamblul

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  5/40

  5

   proceselor si relatiilor e management' in #eerea obtinerii unei e!icacitati si e!iciente cat mai mari aleorgani"atiei%

  Sistemul e management cuprine mai multe componente1

  subsistemul organi"atoric

  in!ormational

  eci"onal

  metoe si te*nici e management

  managementul resurelor umane

  alte elemente e management

  Subsistemul organi"atoric al organi"atiei consta in ansamblul elementelor e natura organi"atorica ce asiguracarul' i#i"area' combinarea si !unctionalitatea proceselor e munca in #eerea reali"arii obiecti#elor pre#i"ionate%

  In carul sistemului organi"atoric reunim cele oua categorii e organi"are1 !ormala si in!ormala%

  Organi"are !ormala repre"inta ansamblul elementelor organi"atorice in carul oragni"atiei' stabilite e catremanagement prin regulamentul e organi"are si !unctionare' organigrame' escrieri e !unctii si posturi si alteocumente%

  Organi"are in!ormala repre"inta totalitatea elementelor si interactiunilor umane cu caracter organi"atoric care semani!esta in mo spontan si natural intre componentii organi"atiei%

  Subsistemul organi"atoric ineplineste mai multe !unctii1

  - stabileste principalele compnente organi"atorice ale organi"atiei8

  - interconectea"a subi#i"iuni organi"atorice8

  - combina resursele organi"atiei8

  - asigura carul organi"atoric pentru es!asurarea ansamblului acti#itatilor inteprinerii

  ENU6ERATI /O6+ONENTELE STRU/TURII ORGANIZATORI/E' 0ETALIATI UNA 0INTRE ELE%

  +rincipalele componente ale structurii organi"atorice sunt1 postul' !unctia' ponerea ierar*ica'compartimentul'ni#elul ierar*ic si relatiile organi"atorice%

   Ni#elul ierar*ic-este !ormat in totalitatea subi#i"iunilor organi"atorice situate la aceeasi istanta ierar*ica eaunarea generala a actionarilor sau e proprietarul unic al org% Numarul ni#elurilor ierar*ice are o importantaeosebita pentru buna es!asurare a acti#itatii manageriale'intrucat reucerea lor inseamna scurtarea circuitelorin!ormationale'cresterea operati#itatii'iminuarea posibilitatilor e e!ormare a in!orm% Organi"atiilor moernele este speci!ica teninta e asigurare a unui ec*ilibru intre numarul ni#elurilor ierar*ice si marimea ponerilorierar*ice%In "iua e a"i st ! putine org care st stucturate pe un nr e ni#eluri

  ierar*ice%

  ENU6ERATI &UN/TIILE SISTE6ULUI 0E/IZIONAL % 0ETALIATI AS+E/TE +RI?IN0 UNA 0INTREELE%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  6/40

  6

  Sistemul eci"ional ineplineste in carul org urm !unctii1

  a3 0irec$ionea"ă e"#oltarea e ansamblu a organi"a$iei şi a componentelor sale%

   b3 Armoni"area acti#ită$ilor personalului organi"a$iei este o altă !unc$ie majoră a sistemului eci"ional%

  c3 0eclanşarea ac$iunilor personalului la ni#elul !irmei şi al componentelor acesteia

  a3 pre#i"iunile pe care se !unamentea"a e#olutia acti#itatilor organi"atiei sunt practice ansambluri e eci"iistrategice'tactice sau curente prin care se stabilesc principalele obiecti#e urmarite'moalitatile principale eactionat ptr ineplinirea loe'precum si resurse umane'material'in!orm si !inanciare%

  /LASI&I/ARE 0E/IZIILOR% ENU6ERATI TI+URILE 0E 0E/IZII IN &UN/TIE 0E UN /RITERIU LAALEGERE%

  0eci"iile se clasi!ica in !unctie e urmatoarele criterii1 ori"ont si implcatii 2strategice8tactice8 curente3' esalonul

  managerial2superior8 meiu8 in!erior3' !ec#enta2perioice8 aleatorii si unnice3' posibilitateaanticiparii2anticipate'impre#i"ibile3' amploarea s!erei eci"onale a ecientului2integrale si a#i"ale3' s!era ecuprinere a ecientului2participati#e si ini#iuale3%

  0ELI6ITATI 6ANAG STIINTI&I/ SI STIINTA 6ANAGE6ENTULUI

  6anagementul este ştiin$a care se ocupă cu stuiul proceselor şi rela$iilor e management in carul sistemelorsocio-economice' (n #eerea escoperirii legită$ilor şi principiilor care le gu#ernea"ă' sistemati"ării şigenerali"ării acestora şi conceperii e noi sisteme' metoe' te*nici e management' care să asigure e#olu$iacompetiti#ă a acestora 2sistemelor stuiate3 (n raport cu ele (nsele sau cu altele2comparabile3%

  Ansamblul proceselor e muncă prin care elementele teoretico-metoologice !urni"ate e ştiin$a

  managementului sunt opera$ionali"ate (n practica socială repre"intă managementul ştiin$i!ic%

  /aracteristicile maneg stiinti!ic

  - aportul creati# eterminat e comple,itatea şi i#ersitatea situa$iilor e management8

  - i#ersitatea şi eterogenitatea sa ca urmare a con$inutului şi moului e mani!estare8

  - pronun$atul său caracter 4uman5 2eci"iile şi ac$iunile oamenilor8 moelarea muncii lor38

  - caracterul 4e masă5 2e,ecutan$ii@@@ac$ionari şi %%%principiul mangementului participati#

  AS+E/TE +RI?IN0 O 6ETO0A S+E/I&I/A 0E 6ANAGE6ENT

  6etoele speci!ice ale managementului sunt 1 metoa iagnosticarii' seinta' elegarea' tabloul e bor' planule a!aceri%

  Seinta% Este cea mai utili"ata metoa e management% /onsta in reunirea mai multor persoane pentru un scurtinter#al e timp sub cooronarea unui manager in #eerea solutionarii in comun a unor sarcini cu caracterin!ormational sau eci"ional% Seinta constituie moalitatea principala e transmitere a in!ormatiilor si culegerea !eebac)% Se clasi!ica in mai multe categorii1 e in!ormare' eci"ionale' amorti"are' e,plorare' eterogene%Seinta implica parcurgerea a etape1 pregatire ' esc*iere ' es!asurare si !inali"are%

  Seintele pre"inta urmatoarele a#antaje1cresterea ni#elului e in!ormare a personalului' !unamentarea maitemeinica a eci"iilor' e"#oltarea coe"iunii in carul comportimentelor' !acilitarea sc*imbului e e,perientaintre persoane%0e"a#antajele potentiale sunt1 consumul mare e timp' reucerea operati#itatii solutionarilor problemelor si scaerea responsabilitatii unor manageri% Reglui in pregatirea unei seinte1 -stabilirea unei orini

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  7/40

  7

  e "i'-!ormularea prob inscrise in orinea e "i'elaborarea e material pentru seinta'-stabilirea locului e es!'-stab pers care #or !in in#itate la seinta'etc

  REGULI +RI?IN0 E&E/TUAREA UNEI SE0INTE

  Se recomana managerilor sa respecte mai multe cerinte si reguli in carul seintei ce pot !i grupate in <categorii principale1

  esc*ierea seintei1

  la ora comunicata in prealabil

  !ormularea clara a obiecti#elor seintei

   pre"entarea ieiilor la moul po"iti#

  !olosirea unui limbaj atracti# pt a impune atentiei participantilor ieiile emise

  limitarea e,punerii introucti#e la =-B minute

  erularea seintei

  sublienierea contributiilor unei iei noi ast!el incat sa stimule"e participarea acti#a a celor pre"enti laineplinirea scopurilor urmarite

  calmarea spiritelor in!ierbantate pt a preintampina momentele e tensiune

  inter#entia prompta in #eerea stoparii peroratiilor inutile pt solutionare problemei aborate

  imprimarea unui ritm care sa asigura incararea in urata stabilita concomitent cu reali"area scopurilor urmarite

  inc*ierea seintei

  limitarea seintei la =-B ore

  inter#entia !inala a conucatorului seintei trebuie sa !ie concisa si sa se re!ere la principalele eci"ii' !acilitanretinerea lor e catre toti participantii

  elementele eosebit e importante trebuie trimise in scris participantilor cel mai tar"iu in "iua urmatoarereuniuni

  B;% +REGATIREA UNEI SE0INTE

  Implica un comple, e eci"ii si actiuni care sa asigure es!asurarea e!icienta a acesteia1

  stabilirea unei orini e "i juicioase-sarcina apartine managerului

  !ormularea problemelor inscrise pe orinea e "i cu ma,im e claritate

  esemnarea persoanelor care urmea"a sa intocmeasca materiale pe ba"a carora se #or es!asura lucrarilereuniunii

  stabilirea persoanelor care #or !i in#itate la seintaelaborarea e materiale cat mai scurte

  in ca"ul seintelor oca"ionale pt stabilirea atei este iicata consultarea persoanelor inicate

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  8/40

  8

  in carul seintelor cu caracter perioic este importanta erularea lor in aceeasi "i

  stabilirea locului e es!asurare este necesara in !unctie e obiecti#ul urmarit

  esemnarea persoanelor care se ocupa e inregistrarea iscutiilor si anuntarea sa asupra atei si locului ees!asurare

  BC%ORGANIZAREA .&UN/TIE A 6ANAGE6ENTULUI

  &unctia e organi"are esemnea"a ansamblul proceselor e manag prin intermeiul carora se stabilesc sielimitea""a procesele e munca !i"ica si intelectuala si componentele lor 2miscari' timpi' operatii' lucrari'sarcini'etc3 precum si gruparea acestora pe posturi' !ormatii e munca compartimente si atribuirea lor personalului corespun"ator anumitor criterii manageriale ' te*nice' si sociale ' in #eerea reali"arii in cat mai bine conitii a obiecti#elor pre#i"ionate%

  &unctia e organi"are raspune la intrebarile1 cine si cum contribuie la reali"area obiecti#elor organi"atieiD-

  rapunsul il constituie combinarea nemijlocita a resurselor umane si ' in mo inirect ' materiale' cunostintein!ormationale si !inanciare la ni#elul locului e munca' compartimentelor si organi"atiei in ansamblul sau%

  Organi"area are oua subi#i"iuni principale1 organi"area e ansamblu a organi"atiei si organi"area principalelor componente ale intreprinerii2cercetare-e"#oltare'prouctia' personalul'etc

  B &UN/TII ALE TAFLOULUI 0E FOR0

  Tabloul e bor repre"inta un ansamblu e in!ormatii curente pre"entate intr-o !orma sinoptica' prestabilitare!eritoare la principale re"ultate ale acti#itatilor organi"atiei sau a unoara intre ele si la !actorii principali ceconitionea"a erularea lor e!icace si e!icient

  &unctiile principale ale tabloului e bor sunt1

  a#erti"are

  e#aluare

  iagnosticare

  e eliminare a aspectelor negati#e

  generali"are a elementelor positi#e

  B 0ETALIATI AS+E/TE +RIN?IN0 0IAGNOSTI/AREA

  0iagnosticarea poate !i e!inita ca aceea metoa !olosita in management' pe ba"a constituirii unei ec*ipemultiisciplinare al carei continut principal consta in ienti!icare punctelor tari si slabe ale omeniului anali"atcu e#ientierea cau"elor care le generea"a' !inali"at in recomanari cu caracter corecti# sau e e"#oltare%

  +rincipala caracterista a iagnosticarii o repre"inta anali"a cau"a-e!ecta% Speci!ic metoei iagnosticarii este sicracterul sau participati#% A treia carccteristica este !inali"area sa in recomanari%

  In carul oragani"atiilor se !olosesc o gama larga e iagnostice1generele' speciali"ate' mono!a"ice' pluri!a"ice%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  9/40

  9

  +entru utili"area corecta a metoei iagnosticarei trebuiesc parcurse urmatoarele etape1

  Stabilirea omeniului e in#estigat' ocumentarea preliminara' stabilirea principalelor puncte slabe si a cau"elor care le generea"a' stabilirea principalelor puncte !orte si cau"ele care le generea"a' !ormularea recomanarilor 

  +rincipale a#antaje sunt1 asigura !unamentul necesar elaborarii si aplicarii programelor e e"#oltare a

  organi"atiei preintamina aparitia unor is!unctionalitati majore' asigura ba"a in!ormationala

  Ampli!ica rapi potentialul unei organi"atii prin actionarea unei eci"ii strategice si tactice' curente si e!icace%

  BH% /OOR0ONAREA .&UN/TIE A 6ANAGE6ENTULUI

  &unctia e cooronare consta in ansamblul proceselor e munca prin care se armoni"ea"a eci"iile si actiunile personalului org si ale subsistemelor sale' in carul pre#i"iunilor si sistemului organi"atoric stabilite anterior%

  /ooonarea repre"inta o 4organi"are in inamica5 a carei necessitate re"ulta in1

  -inamismul agentului economic si al meiului ambient

  -comple,itatea i#ersitatea si ineitul reactiilor personalului

  +entru asigurarea unei cooronari e!icace trebuie sa e,iste o comunicare aec#ata la toate ni#elurilemanagementului%

  /ooronarea imbraca oua !orme1

  -bilaterala-se erulea"a intre un manager si un suboronat

  -multilaterala-implica un process e comunicare comcomitenta intre un manager si mai multi suboronati%

  /ooronarea este !unctia manag mai putin !ormali"ata care epine e latura umana a potentialului managerilor%

  %+RE/IZATI < 6ETO0E 0E STI6ULARE A /REATI?ITATII +ERSONALULUI SI 0ETALIATI UNA0INTRE A/ESTEA%

  6etoele e stimulare a creati#itatii personalului sunt1

  Frainstormingul

  Sinectica

  matricea escoperirilor 

  metoa 0elbec

  metoa 0elp*i%

  Frainstorming are rept scop emiterea unui numar cat mai mare e iei pri#in moul e re"ol#are a unei probleme% Frainstormingul se erulea"a in carul unei reuniuni !ormata intr-un grup restrans ;-=B persoane'urata optima !iin intre =;-; minute

  Reguli e es!asurare1

  eterminarea cu preci"ie a problemei care constituie subiectul sesiunii

  asigurarea unui loc corespun"ator pentru seinta

  selectionarea cu atentie a participantilor 

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  10/40

  10

  e,punerea clara si cat mai concisa a problemei

  amiterea si solicitarea !ormularii e iei

  e#itarea luarilor e cu#ant e ragul participarii sau a!irmarii

  e#itarea eranjarii participantilor in timpul sesiunii

   programarea sesiunii in perioae can participantii sunt oi*niti

  inregistrarea e,acta si completa a iscutiilor 

  e#aluarea si selectionarea ieilor upa reuniune cu ajutorul managerilor si specialistilor 

  A#antaje1

  obtinerea usoara e iei

  costurile reuse necesare pt !olosirea metoei

  aplicabilitate pe scara larga

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  11/40

  11

  - stabilirea unei coresponen$e nemij% (ntre costuri şi utilit%prousului' ser#iciului

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  12/40

  12

  +rincipalele caracteristici ale !irmei ba"ate pe cunostinte sunt1

  iminuarea organi"atiei in ceea ce pri#este acti#ele !i"ice

  salariatii utili"ati concomitent cu e"#oltarea ba"ei interne e cunostinte si e,tinerii legaturii cu clientii

  e,ternali"area acti#itatilor care nu sunt esentiale pt organi"atie si internali"area celor care sunt complementarecunostintelor e ba"a ale organi"atiei

  ma,imi"area e!icientei si e!icacitatii se ba"ea"a pe structura e ec*ipa

  remoelarea capabilitatilor economice si manageriale ale organi"atiei' ast!el inca sa !ie puse in #aloarecunostintele

  irectionarea in#estiiilor in training' in !orta e munca e,terna etc%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  13/40

  13

  manag% stiinti!ic trebuie preci"at !aptul ca acesta epaseste carul classic al relatiilor intre teorie si practica'atorita imensiunii umane si a caracterului e masa al acti#itatii e manag% 6anag seoperationali"ea"a prin implicarea practica a intregului personal in organi"atie%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  14/40

  14

  /ircuite si !lu,uri in!ormationale . +rin circuit in!ormational esemnam traiectul pe care-l parcurge o in!ormatiesau o cateogorie e in!ormatii intre emitator si estinatar% &lu,ul in!ormational repre"inta cantitatea ein!ormatii care este #e*iculata intre emitator si bene!iciar pe circuitul in!ormational' caracteri"at prin anumitecaracteristici1 lungime' #ite"a e eplasare' !iabilitate' cost' etc%

  In !uncti e irectia e #e*iculare a caracteristicilor organi"atorice ale e,tremitatilor' !lu,ul in!ormationala poate!i #ertical 2#e*iculea"a in!ormatii ascenente si escenente3' ori"ontal 2#e*iculea"a in!ormatii ori"ontale3 sioblic 2#e*iculea"a in!ormatii ascenente si escenente3 ' iar in !unctie e !rec#enta proucerii' !lu,ulin!ormational poate !i perioic 2se repeta la anumite inter#ale3 si oca"ional 2!rec#enta aleatorie3%

  +roceuri in!ormationale . In esenta' prin proceuri in!ormationale esemnam ansamblul elementelor prin carese stabilesc moalitati e culegere' inregistrare' transmitere si prelucrare a unei categorii e in!ormatii cu preci"area operatiilor e e!ectuat si succesiunea lor' a suportilor' !ormulelor' moelelor si mijloacelor e tratarea in!ormatiilor !olosite%

  +roceurile in!ormationale au un caracter !oarte etaliat' un gra riicat e !ormali"are' un caracter operational'sunt so!isticate si au o economicitate sporita%

  =% /LARI&I/AMI UNELE AS+E/TE +RI?IN0 /REATI?ITATEA I INO?AREA

  n ciua literaturii !oarte bogate consacrate creati#ită$ii' asupra conceptului e creati#itate nu s-a ajuns lacristali"area unui punct e #eere acceptat e majoritatea specialiştilor% 0in anali"a e!ini$iilor elaborate ei#erşi specialişti se esprine conclu"ia c9 principalul element e!initoriu al creati#it9$ii este generarea e ieinoi% Ino#area' (n sc*imb' se caracteri"ea"9 at7t prin apari$ia e iei noi' c7t şi prin e!ectuarea e sc*imb9ri (norgani"a$ie pe ba"a acestora%

  +rocesul ino#a$ional are o s!eră largă e cuprinere% +ractic' se mani!estă (n toate acti#ită$ile ce se es!ăşoară (norgani"a$ii' nere"um7nu-se la prouse şi te*nologii% /reati#itatea repr% suportul !unamental al ino#ării' ceacare interesea"ă cu prioritate (ntreprinerile%Ino#area nu este coni$ionată (nsă numai e aptituinea creati#ă a personalului' ci şi e o serie e alte elemente ce epin (ntr-o măsură apreciabilă e managementul organi"a$iei%

  B% TRANS&OR6AREA ORGANIZAMIONAL

  Trans!ormarea organi"ationala re"ia intr-o aborare *olistica' cu accent pe imensiunea umana a organi"atiei'ce are in #eere simultan sc*imbarile in scopurile e ansamblu' structurile' cultura si strategia organi"atiei' ce se ba"ea"a pe noi perceptii' mouri e ganire si tipuri e comportament%

  Trans!ormarea organi"ationala implica sc*imbari la < ni#eluri1

  Un prim ni#el il repre"inta sc*imbarea e atituini si comportamente ale resurselor umane ale organi"atiei

  ni#elul al B-lea se re!era la sistemul managerial in ansamblul sau

  ultimul #i"ea"a straturile pro!une ale organi"atiei' ale sistemelor e #alori' creintelor' a!ecti#itatii comunitatiie salariati%

  0e retinut ca ultimul ni#el constituie ba"a primelor oua' e une re"ulta primatul culturii organi"ationale inansamblul sc*imbarilor organi"atiei%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  15/40

  15

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  16/40

  16

  C%Selectionarea problemelor ce implica cunostinte intr-un anumit omeniu'in #eerea transmiterii spresolutionare catre specialisti%

  %+rogramarea "ilnica a unei reser#e e timp pt probleme nepre#a"ute

  %Re"ol#area in plenul organelor manageriale participati#e a problemelor esentiale pt !irma%

  C% ORGANIZAREA &OR6AL I ORGANIZAREA IN&OR6AL

  Structura organi"atorica repr% ansamblul persoanelor si subii#i"iunilor organi"atorice ast!el constituite'incat saasigure premisele organi"atorice in #eerea stabilirii si reali"arii obiecti#elor pre#i"ionate% /eea ce esemnam inmo obisnuit prin termenul e organi"are structurala repr% e !apt organi"area !ormala%

  Organi"area in!ormala a organi"atiei poate !i e!inite ca ansamblul !ormatiunilor si interactiunilor umane cuc*aracter organi"atoric'care apar spontan si natural intre componentii sai% Elementul e ba"a al organi"ariiin!ormale'il repre"inta grupa in!ormala'care poate !i e!inite ca un grup e persoane conturat in mospontan'care urmaresc un scop comun%

  Intre organi"area !ormala si cea in!ormala e,ista o stransa interepenenta% +e e o parte ' organi"area!ormala'prin incararea personalului in compartimente si stabilirea relatiilor in carul lor si intre ele 'creea"acana#aua pentru cristali"area ansamblului organi"arii in!ormale%

  % /E ESTE SISTE6UL IN&OR6ATI/ D N /E /ONST I6+ORTANMA I UTILITATEA SA D

  Sistemul in!ormatic se re"uma ' in esenta' la culegerea'transmiterea si prelucrarea cu mijloace automati"ate ain!ormatiilor%

  Importan$a sistemelor in!ormatice re"iă (n principal (n (n$elegerea e!ecti#ăşi responsabilă e către to$iconucătorii 2managerii3 sau persoanele intr-o organi"a$ie a necesită$ii aaptării la societatea in!orma$ionalăglobală% Sistemele in!ormatice e#in astă"i tot mai mult o componentă #itală a succesului (n a!aceri pentru o

  organi"a$ie sau un (ntreprin"ător%

  % 6ETO0OLOGIA 0E REALIZARE A FEN/P6ARINGULUI I6+LI/A +AR/URGEREAUR6ATOARELOR ETA+E%

  /ele C etape e reali"are a benc*mar)ingului sunt1

  =%+lani!icare . ienti!icarea proceselor ce solicita benc*mar)ingul' care pot !i repre"entate e organi"atie inansamblul sau ' ori componente procesuale ale acesteia ' care trebuie ameliorate p# al per!omantelor8-ienti!icarea organi"atiilor similare'- colectarea e ate si in!orm%

  B%Anali"a . e#ientierea re"ultatelor inregistrate la ni#elul organi"atiei prin iagnosticarea #iabilitatii

  manageriale si economice scoate in e#ienta punctele !orte si punctele slabe 8- relie!area oportunitatilor siamenintarilor8- e#ientierea re"ultatelor obtinute8-stabilirea re"ultatelor ce se preconi"ea"a a se obtine%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  17/40

  17

  - !actorii e management 2totalitatea elementelor manageriale ce in!luentea"a irect sau inirect unitateaeconomica3

  - !actorii emogra!ici 2totalitatea elementelor emogra!ice ce actionea"a asupra organi"atiei' irect sau inirect 3

  - !actorii te*nici si te*nologici 2ni#elul et*nic al utilajelor isponibile pt cumparare' calitatea te*nologiilor ce pot

  !i ac*i"itionate' calitatea cercetarilor te*nice la care organi"atia are acces etc3

  - !actori socio-culturali 2cuprin structura sociala a populatiei' ocrotirea sanatatii' in#atamantul' cultura' stiinta'mentalitatea etc%3

  - !actori politici 2actionea"a irect sau inirect asupra organi"atiilor si se regasesc in politica economica' sociala' politica stiintei' politica in#atamantului' politica e,terna' cu in!luenta in ceea ce pri#este sursele si moalitatilee constituire' cat si obiecti#ele si mijloacele e reali"are a lor3

  - !actori ecologici 2resursele naturale' apa' solul' clima' #egetatia3

  - !actori juriici 2ansamblul reglementarilor juriice' ce actionea"a irect sau inirect asupra organi"atiei si

  managementului ei% /ei mai semni!icati#i !actori juriici sunt1 legile' ecretele' *otararile gu#ernamentale'orinele ministrilor etc3%

  ;>% ENU6ERAMI /IN/I TRSTURI 0E&INITORII ALE STRATEGIEI I 0EZ?OLTAMI AS+E/TE+RI?IN0 UNA 0INTRE A/ESTEA

  =% strategia #i"ea"a perioae #iitoare in #iata organi"atiei ' cel mai aesea

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  18/40

  18

  0e!iciente mani!estate in munca managerului sunt1-timpul a!ectat muncii e conceptie repr% un procent prea mic in ansamblul timpului e lucru%-proportia !oarte mica a timpului a!ectat muncii e comunetare-ponerea ecesi#a reper"entata e timpul a!ectat seintelor -!ragmentarea ' ispersarea e,cesi#a a timpului e lucru%

  -insu!icienta utili"are in munca curenta e conucere a priniciilor'regulilor'metoelor'te*iniclor stabilite estiinta managementului%

  ;% +RIN/I+ALELE TEORII 6OTI?AMIONALE 0ETALIAMI UNA 0INTRE A/ESTEA%

  +rincipalele teorii moti#ationale sunt1

  aborarea lui 6c% Gregor 

  teoria lui 6aslo

  teoria lui Per"berg

  teoria asteptarilor ?IE a lui ?room

  teoriile contingencQ%

  Aborarea lui 6c%Gregor . potri#it specialistului american 0ouglas%

  6c%Gregor' la ba"a eci"ilor comportarii managerilor in e,ercitarea !unctiilor manageriale e,ista oua aborari principale' !ormulate sub !orma cunoscutelor teorii K si V%

  Teoria lui K

  in procesul muncii' omul meiu este preispus spre elasare' e#itan-o' muncin cat mai putin posibil

  omul meiu nu are ambitie' oreste sa e#ite consumarea e responsabilitati' pre!era sa !ie conus

  omul meiu este egoist' ini!erent la necesitatile organi"atiei in care !ace parte

   prin natura sa' omul meiu se oupune sc*imbarilor in carul organi"atiei in care este integrat

  ca urmare' omul meiu trebuie sa !ie !ortat' amenintat cu peepse' controlat permanent pt a !i eterminat saepuna e!orturile necesare reali"arii obiecti#elor organi"atiei%

  Teoria lui V

  +entru omul meiu' e!ectuarea e e!orturi !i"ice si intelectuale in procesul muncii este tot atat e normala ca si

  oi*na sau istractia

  controlul si amenintarea cu peepse nu sunt singurele mijlace pt a etermina participarea omului meiu lareali"area obiecti#elor !irmei

  in conitii normale' omul meiu in#ata nu numai sa accepte si sa e,ercite sarcini si responsabilitati' ar si leasuma in proprie initiati#a

  asumarea responsabilitatilor si e sarcini epine e moti#atiile po"iti#e' e recompensele asociate lor 

  in conitiile organi"atiilor moerne' potentialul intelectual al omului meiu este utili"at oar partial%

  ;;% +RE/IZAMI 0O/U6ENTELE ORGANIZAMIONALE /UNOS/UTE

  -organigrama1poate !i e!inita ca repre" gra!ica a structurii organio"atorice a unei org'cu ajutorul anumitorsimboluri si pe ba"a unor reguli speci!ice%=B

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  19/40

  19

  -regulamentul e organ"iare si !unctionare sau man org1in prima parte se inserea"a ate pri#in ba"a legala aconstituirii si !unctionarii org2statutul'contractul e prop3 si o succinta pre"entare a obiectului sau eacti#itate'apoi organigrama generala a org'organigramele partiale ale princip componenete%+artea aBa esteconsacrata pre"entarii in etaliu a compartimentelor org'a !unctiilor si posturilor incorporate e !iecare intreele%

  -escrierile e !untcii1se elaborea"a e catre specialistii compartimentului speciali"at'ele se inclu inregulamentul e org si !unct8structura este la !el ca cea a psotului cu e,cept"ia carac titularului e post'carelipsesc%

  -escrierea postului1inclue toate elem necesare unei pers pt al putea e,ercita in buneconitii'cuprine1enumirea postului'obiect ini#'sarcini'competenmt"e'respons'relatiile postului cu alte posturi'cunostiinte'aptituini'eprineri si comportamente necesare atingerii obiect8se intocmesc e catre se!iicompartimentelor'cu asistenta e specialitate a ser#icului sau biroului e manag sau org%

  ;% REGULILE ELAFORRII UNEI ORGANIGRA6E /ORE/TE I SUGESTI?E

  Organigrama poate !i e!inita ca repre"entarea gra!ica a structurii organi"atorice a unei organi"atii ' cu ajutorlanumitor simboluri si pe ba"a unor reguli speci!ice%

  +rincipalele reguli in elaborarea unei organigrame sunt1

  -marimea patrulaterelor si grosimea liniilor trebuie correlate cu amploarea obiecti#elor 'sarcinilor'competentelor si responsabilitatilor implicate%

  -plasarea pe plansa a casutelor si liniilor trebuie sa re!lecte raproturile e suboronare ierar*ica e,istente inunitate%

  -pt !iecare compartiment este recomanabil sa se inice numarul total al personalului ' in care manageri sicare e e,ecutie%

  -este inicate intocmirea unei legene cu semn!icatia simbolurilor utili"ate

  -!ormatul suportului in!ormational utili"at pt esenarea organigramei trebuie sa !ie su!!icient e mare pt aasigura o pre"entare clara si estetica a structurii organi"atorice a !irmei%

  ;% +REZENTAMI &UN/MIILE SISTE6ULUI 0E/IZIONAL

  n sistemul repre"entat e !irmă' subsistemul eci"ional e$ine o po"i$ie prioritară' ce ecurge in !aptul căeci"ia repre"intă principalul instrument utili"at e manageri% +rincipalele !unc$ii speci!ice ale sistemuluieci"ional al organi"a$iei sunt1

  a3 0irec$ionea"ă e"#oltarea e ansamblu a organi"a$iei şi componentelor sale%

   b3 Armoni"area acti#ită$ilor personalului organi"a$iei este o altă !unc$ie majoră a sistemului eci"ional%

  c3 0eclanşarea ac$iunilor personalului la ni#elul !irmei şi al componentelor acestora%

  &ireşte' aceste !unc$ii se e,ercită nu ini#iual' ci (ntrepătrun"7nu-se% Separarea lor a a#ut la ba"ă ra$iuneaeuca$ională' (ntruc7t ast!el ini#iuali"ate sunt mai lesne percepute şi opera$ionali"ate e către manageri'iminu7nu-se sau c*iar elimin7nu-se sube#aluarea unora intre ele' ceea ce se repercutea"ă negati# asuprae#olu$iei şi per!orman$elor organi"a$iei%

  ;H% ORGANIZAREA /A OFIE/T 0E STU0IU AL 6ANAGE6ENTULUI%

  Organi"atia poate !i e!inita ca un sistem alcatuit in mai multe persone care conlucrea"a in ba"a anumitorreguli prestabilite in #eerea reali"arii unni scop%

  Org economica este acea org care are rept obiecti# obtinerea e pro!it'prin erularea e procese e nat eco%ceimplica aplelarea la mijloace eco-pret'slariu'creit'obana'pro!it'etc%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  20/40

  20

  /aracteristica eco e piata este situarea !irmelor in prim-planul acti#itatii eco'pornin e la premisa ca acaacestea sunt pro!itabile toti cei implicati sunt a!ectati po"iti#'inclusi#e eco nationala%

  O a oua conceptie eco are rept iWe centrala stituarea pe prim plan a eco nationale' in ansamblulsau'subestiman importanta inteprinerilor component%

  +t a !i e!icienta o eco natioanala trebuie sa cuprina si sa se ba"e"e pe inteprineri rentabile'competiti#e%

  &irma pre"inta mai multe imensiuni e!initorii1

  a3!irma este un sQstem comple,

   b3!irma este un sQstem socioeconomic

  c3!irma este un sQstem esc*is

  3!irma este un sQstem organic aapti#e

  e3 &irma eco este un sQstem te*nico-material

  !3anali"a !irmelor rele#a caracterul operational

  C>% ENU6ERAMI ETA+ELE 6ETO0OLOGIEI 0E RE+ROIE/TARE A SISTE6ULUI 0E/IZIONAL% N/E /ONST UNA 0INTRE ETA+E

  Etapele metoologiei e reproiectare sunt1

  Etapa = - culegerea si inregistrarea in!ormatiilor pri#in conceperea si !unctionarea sistemului eci"ional

  Etapa B - Anali"a sistemului eci"ional

  Etapa < - Reproiectarea sistemului eci"ional al organi"atiei%

  Etapa < . in aceasta categorie se inclu1

  imbunatatirea tiplogica a eci"iilor aoptate si corelaera acestora cu po"itia ierar*ica a ecientului

  aborarea ec*ilibrata a proceselor e management

  tratarea eci"ionala ec*ilibrata a componentelor procesuale ale organi"atiei

  imbunatatirea calitatii eci"iilor aoptate

  imbogatirea si moerni"area instrumentarului eci"ional utili"at

  C=% ENU6ERAMI TREI +RIN/I+II 0E /ON/E+ERE I RAMIONALIZARE A SISTE6ULUIIN&OR6AMIONAL% 0ETALIAMI AS+E/TE +RI?IN0 UNUL 0INTRE A/ESTEA

  +rincipii e concepere si rationali"are a sistemului in!ormationala sunt1

  -principiul unitatii metoologice a tratarii in!ormatiilor 

  -principiul concentrarii asupra abatarilor esentiale

  -principiul asigurarii e ma,imum e in!ormatii !inale in !onul e in!ormatii primare%

  In!ormatiile primare sunt !olosite nemijlocit pt e#ienta si controlul es!asurarii proceselor' ca si pt luarea unor eci"ii' cu caracter local' operati#' e catre esaloanele in!erioare ale managementului% /ele mai importanteeci"ii si actiuni ale manag organi"atiei se !unamentea"a insa pe in!ormatii !inale' o mare parte a acestora !iincunostinte% 0e aici' ecurge si necesitatea ca !onul e in!ormatii primare inregistrate intr-o !irma sa !ie#alori!icat la ma,imum' in #eerea obtinerii celor mai pertinente in!ormatii !inale%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  21/40

  21

  CB% /E TIMI 0ES+RE RELAMIILE 0E 6ANAGE6ENT D

  Relatiile e management pot !i e!inite ca raporturile ce se stabilesc intre componentii org si componentii altorsisteme in procesele pre#i"ionarii'org'cooronarii'antrenarii si control-e#aluarii acti#itatilor org%

  Rela$iile e management repre"intă cea e-a oua componentă e!initorie a conceptului ştiin$ei

  managementului%

  Rela$iile e management au o triplă eterminare1 social - economică' te*nico-materială' umană%

  0eterminarea social-economică re"ultă in epenen$a rela$iilor e management' e natura rela$iilor e prouc$ie% +rin această epenen$ă se asigură aceleaşi caracteristici economico-sociale esen$iale unită$iloreconomice ba"ate pe aceeaşi !ormă e proprietate% n acest conte,t' se poate a!irma că la acelaşi tip e unită$i' principalele acti#ită$i sunt !unamentate pe aceleaşi principii e management' utili"area anumitor metoe e pre#i"iune' organi"are' moti#are a personalului' aoptarea unor moalită$i e management participati# suntientice sau asemănătoare%

  0eterminarea te*nico-materială constă (n epenen$a trăsăturilor managementului e caracteristicile muncii şi

  mijloacelor e muncă ce constituie suportul te*nico-material al (ncarării unită$ilor economice (n ramuri şisubramuri% n #irtutea coni$ionării te*nico-materiale' rela$iile e management re!lectă speci!icitatea ramurilorsau subramurilor in care !ac parte unită$ile economice%

  0eterminarea umană constă (n !aptul că o apreciabilă in!luen$ă asupra rela$iilor e management o are şicomponen$a colecti#ită$ii !iecărei unită$i economice şi cultura sa organi"a$ională% +ersonalitatea managerilor'specialiştilor' muncitorilor etc%' care-şi es!ăşoară munca (şi pune amprenta asupra rela$iilor e management%

  C

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  22/40

  22

  o repre"entare mai etaliata a structurii organi"atorice se reali"ea"a prin utili"area regulamentului e organi"aresi !unctionare8 escrierile e !unctii8 escrierea postului%

  C;% E?ALUAREA E&I/IENTEI 6ANAGERIAL NE/UANTI&I/AFILE

  Se poate reali"a in B mouri1

  - e cele mai multe ori managerii aprecia"a aceste aspecte pe ba"a e e,perienta' e intuitie' tinan cont ein!ormatiile care le par#in in procesul managementului operati# 2esi insu!icient e riguroasa' poate a bunere"ultate aca respecti#ul manager are temeinice cunostinte e management si psi*o-sociologice si un pronuntatspirit e obser#atie3

  - a oua moalitate mai riguroasa' ar si mai laborioasa se ba"ea"a pe utili"area unor c*estionare cu intrebaria,ate asupra unor elemente e!initorii ale !le,ibilitatii' creati#itatii etc care se aresea"a unor esantioanerepre"entati#e in personalul intreprinerii%

  CC% +ER&E/TIONAREA RA+ORTURILOR 6ANAGERI-SUFOR0ONATI

  O asemenea moalitate e ampli!icare a e!icacitatii muncii managerilor implica actionarea in patru "one1

   promo#area unor reguli speci!ice in raportul manager-suboronati 2precum1 sa trate"i pe altii cum #rei sa !iitratat' sa !ii impartial' sa !ii se#er in ceea ce pri#este principiile' sa nu preici' ci sa ai e,emplu personal38

  e!icienti"area comunicatiilor intre manager si suboroonati8

  ma,imi"area moti#arii suboronatilor8

  imbunatatirea controlului e,ercitat asupra suboronatilor%

  C% O+TI6IZAREA 0E/IZIILOR IN /ON0ITII 0E IN/ERTITU0INE

  6etoe si te*nici e optimi"are a eci"iilor in conitii e incertituine1

  te*nica optimista

  te*nica pesimista

  te*nica minimi"arii regretelor%

  Te*nica minimi"ării regretelor consieră optimă #arianta care are regretul cel mai mic% Se pleacă e la ieea căun conucător' upă ce a luat o eci"ie' obser#ă că (n anumite situa$ii ar !i luat altă eci"ie% Regretul se

  concreti"ea"ă (n pierere%

  Te*nica pesimistă1 #arianta optimă este cea care auce cele mai mari a#antaje (n situa$ia (n care coni$iileobiecti#e sunt cele mai ne!a#orabile%

  Te*nica optimistă1 #arianta optimă este cea care auce cele mai mari a#antaje (n situa$ia (n care coni$iileobiecti#e se pre"intă cel mai !a#orabil%

  C% E?ALUAREA E&I/IENTEI 6ANAGERIALE /UANTI&I/AFILE poate !i reali"ata la B ni#eluri1

  - e!icienta irecta' care sinteti"ea"a re"ultatele irecte' nemijlocite ale per!ectionarilor e management

  - e!icienta totala' care re!lecta p# economic ansamblul e!ectelor eterminate e !unctionalitata si per!ectionarile managementului intreprinerii

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  23/40

  23

  >% +RE/IZATI /ATEGORIILE 0E OFIE/TI?E IN &/T 0E S&ERA 0E /U+RIN0ERE SI 0EI6+ORTANTA LOR IN /A0RUL ORG

   In !unctie e s!era e cuprinere si e importanta lor in carul organi"atiei' obiecti#ele pot !i11 obiecti#e!unamentale' obiecti#e eri#ate e graul I' obiecti#e eri#ate e graul II' obiecti#e speci!ice' obiecti#eini#iuale%

  =% 6ETO0E SI TEPNI/I 0E/IZIONALE

  +arcurgerea !iecarui moel speci!ic proiectarii sistemelor e manag consta in aoptarea e eci"ii e catreconucatorii ini#iuali in carul unor procese eci"ionale comple,e 'structurate'in etape speci!ice in care nutreb sa lipseasca1 inenti!icarea si e!inirea prob eci"ionale' preci"area obiecti#ului'stabilireaalternati#elor'alegerea #ariantei optime'aplicarea eci"iei si e#aluarea re" obtinute%

  In !ct e #olumul' structura si calitatea in!ormatiilor e care se bene!icia"a' moelele eci"ionale pot !i1eterministe' neeterministe si probabiliste%

  In !ct e tipul situatiilor eci"ionale implicate1

  - metoe si te*nici e optimi"are a eci"iilor in con e certituine1 ELE/TRE' met utilitatii globale' metaiti#a' tabelul eci"ional' simularea eci"ionala

  - metoe si te*nici e optimi"are a eci"iilor in con e incertituine1 te*nica optimista' te*nica pesimista'te*nica minimi"arii regretelor 

  - metoe si te*nici e optimi"are a eci"iilor in con e risc1 arborele eci"ional' metoa sperantei matematice

  B% /ERINTE 0E RATIONALITATE +RI?IN0 0E/IZIA% ENU6ERARE SI 0EZ?OLTAREA UNEIA1

  - eci"ia trebuie sa !ie !unamentata stiinti!ic1 pt a putea reali"a aceasta cerinta este necesar ca personalulmanagerial sa posee atat cunostintele' metoele' te*nicile si eprinerile eci"ionale necesare' cat siintelegerea mecanismelor speci!ice economiei e piata%

  - eci"ia trebuie sa !ie 4imputernicita5

  - !iecare eci"ie trebuie sa !ie integrata' armoni"ata in ansamblul eci"iilor aoptate sau proiectate a se luatinan cont e straetgia si politicile organi"atiei%

  - eci"ia trebuie sa se incare"e in perioaa optima e elaborare si e aplicare

  - !ormularea corespun"atoare a eci"iei

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  24/40

  24

  i#ersi!icarea si comple,itatea problemelor implica aportul unui numar e specialisti e i!erite specialitati8

  e"#oltarea unui proiect este temporara8

  /onceperea si implementarea managementului  prin proiecte se reali"ea"a in urmatoarele etape1=% 0e!inirea generala a proiectului - preci"area obiecti#elor urmarite' stabilirea amploarei

  B% 0e!inirea organi"atorica a proiectului - stabilirea tipului e organi"are utili"at' intocmirea listei principalelorsarcini' competente si responsabilitati%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  25/40

  25

  - egre#ea"a managerul e o serie e actiuni e rutina' pur aministrati#e' contribuin ast!el la utili"arearationala a timpului e lucru e care el ispune%

  &unctii ale secretariatului1

  e asistare irecta a managerului8

  e legatura si 4!iltru5 pt solicitarile e contacte irecte si auiente' apeluri tele!onice8

  e tratere a in!ormatiilor si ocumentelor in!ormationale aresate managerilor8

  e repre"entare% E,ercitarea e!icace a acestor sarcini reclama in partea personalului e secretariat posearea eanumite cunostinte' calitati si aptituini%

  C% RATIONALIZAREA SI 6O0ERNIZAREA SISTE6ULUI 0E/IZIONAL

  /erinte e rationalitate pri#in eci"ia% Enumerare si e"#oltarea uneia1

  - eci"ia trebuie sa !ie !unamentata stiinti!ic1In carul procesului eci"ional in carul org' este necesar sa se iain consierare legitatile speci!ice economiei e piata pe ba"a stuierii moalitatilor e mani!estare in perioaaactual si in #iitor% +t a putea reali"a aceasta cerinta este necesar ca personalul managerial sa posee atatcunostintele' metoele' te*nicile si eprinerile eci"ionale necesare' cat si intelegerea mecanismelor speci!iceeconomiei e piata%

  - eci"ia trebuie sa !ie 4imputernicita5

  - !iecare eci"ie trebuie sa !ie integrata' armoni"ata in ansamblul eci"iilor aoptate sau proiectate a se luatinan cont e straetgia si politicile organi"atiei%

  - eci"ia trebuie sa se incare"e in perioaa optima e elaborare si e aplicare

  - !ormularea corespun"atoare a eci"iei

  6etoe si te*nici eci"ionale

  In !ct e #olumul' structura si calitatea in!ormatiilor e care se bene!icia"a' moelele eci"ionale pot !i1eterministe' neeterministe si probabiliste%

  In !ct e tipul situatiilor eci"ionale implicate1

  - metoe si te*nici e optimi"are a eci"iilor in conitii e certituine1 ELE/TRE' metoa utilitatii globale'metoa aiti#a' tabelul eci"ional' simularea eci"ionala

  - metoe si te*nici e optimi"are a eci"iilor in con e incertituine1 te*nica optimista' te*nica pesimista'te*nica minimi"arii regretelor 

  - metoe si te*nici e optimi"are a eci"iilor in con e risc1 arborele eci"ional' metoa sperantei matematice

  H%/O6UNI/AREA IN /A0RUL ORGANIZATIEI

   Este un proces e transmitere a in!orma$iilor' sub !orma mesajelor simbolice' (ntre ou9 sau mai multe persoane' unele cu statut e emi$9tor' altele cu statut e receptor' prin intermeiul unor canale speci!ice%

  /omponente1

  emi$ătorul8

  mesajul8

  canalul8

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  26/40

  26

  receptorul%

  0e!iciente majore in procesul e comunicare1 barierele comunicationale 2bariere e limbaj' e,primare8 barieree receptie8 bariere conte,tuale8 bariere mi,te3

  6oalită$i e ampli!icare a e!icacită$ii comunica$iilor1

  moti#area aec#ată a comunicării8

  asigurarea unei comunicări clare' concise8

   per!ec$ionarea managerilor8

   per!ec$ionarea capacită$ii e e,primare şi e ascultare8

   promo#area cu preilec$ie a unor stiluri participati#e e management8

   per!ec$ionarea structurii organi"atorice8

  in!ormati"area managementului

  >% 0EZ?OLTAREA /ARIEREI

  - ca acti#itate e resurse umane X@ consta in ansamblul proceselor prin care' pornin e la anticipareanecesitatilor e personal' se elaborea"a politicile si moalitatile speci!ice prin care se asigura e"#oltarea personalului pt a etermina operationali"area e!icace a strategiei si politicilor globale ale organi"atiei

  - ini#iuale X@ consta in ansamblul elementelor prin care o persoana in carul organi"atiei' impreuna cusuperiorii sai si cu specialistii in resurse umane' isi pre!igurea"a e#olutia pro!esioanala' pt un ori"ont inelungate timp' stabilin prin planul e cariera obiecti#ele e reali"at' treptele e e#olutie si principalele moalitati eactiune implicate

  /ate#a obiecti#e ale acti#itatii e e"#oltare a carierei1

  integrarea ne#oilor si aspiratiilor ini#iuale' in ne#oile si obiecti#ele organi"ationale8

  sprijinirea angajatilor in ienti!icarea calitatilor si cali!icarilor necesare atat pt posturile curente' cat si pt cele#iitoare8

  e"#oltarea unor noi cai ale carierei prin orientarea ini#i"ilor in mai multe irectii e e#olutie8

  re#itali"area angajatilor care mani!esta o anumita stagnare sau pla!onare a carierei lor 

  =% ENU6ERATI /IN/I ?ARIAFILE /ULTURAL-ORGANIZATORI/E1 istoricul !irmei8 proprietarii!irmei8 managerii !irmei8 salaria$ii8 mărimea !irmei8 te*nica şi te*nologia utili"ată8 in!ormati"area acti#itatilor8situa$ia economică a organi"a$iei8 !a"a ciclului e #ia$ă al !irmei8 scopul şi obiecti#ele organi"a$iei8 sistemul emanagement al organi"a$iei8 meiul juriico-institu$ional8 meiul economic al !irmei8 cultura na$ională (n carulcăreia !unc$ionea"ă organi"a$ia%

  B% 6ANAGE6ENTUL +RIN FUGETE

  Este un sistem e management ce asigura pre#i"ionarea' controlul si e#aluarea acti#itatilor in !irme si ale principalelor sale componente cu ajutorul bugetelor%

  +entru aplicarea managementului prin bugete in !irme trebuie sa e,iste oua conitii1

  e,istenta unui sistem e programe e e#iente si urmarire operati#a a costurilor la ni#elul ansamblului !irmei pana la ba"a acesteia8

  http://www.analizafinanciara.ro/?cs=132707http://www.analizafinanciara.ro/?cs=132707http://www.manageronline.ro/?cs=132707http://www.manageronline.ro/?cs=132707http://www.manageronline.ro/?cs=132707http://www.manageronline.ro/?cs=132707http://www.analizafinanciara.ro/?cs=132707http://www.manageronline.ro/?cs=132707http://www.manageronline.ro/?cs=132707

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  27/40

  27

  structura organi"atorica in !irme con!orm cu obiecti#ele stabilite%

  Etapele1

  =% 0elimitarea si imensionarea centrelor e gestiune 2pot !i elimitate la ni#elul unor acti#itati' compartimenteori grupe e acti#itati si compartimente ale !irmei3%

  B% Elaborarea si !unamentarea bugetelor pe centre e gestiune - sunt imensionate #aloric obiecti#ele'c*eltuielile' #eniturile si re"ultatele%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  28/40

  28

  A#antajele1

  creşte ni#elul general e in!ormare8

  creşte graul e !unamentare a eci"iilor ca urmare a implicării unui număr mare e salaria$i la erularea proceselor eci"ionale8

  se ampli!ică antrenarea personalului la stabilirea şi reali"area obiecti#elor (ntreprinerii8

  se !oloseşte la un ni#el superior poten$ialului pro!esional şi managerial personalul (ntreprinerii%

  ;% ENU6ERATI TEN0INTELE 0E/IZIONALE +E +LAN 6ON0IAL ' 0ETALIATI AS+E/TELE+RI?IN0 UNA 0INTRE A/ESTEA%

  - personali"area eci"iei

  - in!ormati"area eci"iei%

  +rincipalele #ariabile care etermina in!ormati"area eci"ionala1

   posearea e catre manageri a cunostintelor si abilitatilor necesare utili"arii e!icace a computerelor8

  otarea organi"atiilor cu calculatoare per!ormante8

  constituirea si utili"area e sisteme in!ormationale gigant' e magistrale in!ormationale' care o!era rapi si ie!tinin!ormatii e catre managerii necesare in procesele eci"ionale8

  conturarea treptata in carul organi"atiilor a unei culturi organi"ationale' cu o pronuntata imensiunein!ormatica ce in!luentea"a po"iti# in!ormati"area eci"ionala%

  A#antaje1

  cresterea graului e !unamentare' e rationali"are a eci"iilor' a utili"arii unui #olum mult mai mare ein!ormatii' accelerarea aoptarii eci"iilor' !acilitarea si cresterea preci"iei in e#aluari%

  metoologi"area eci"ionala

  conte,tuali"area proceselor eci"ionale

  e!icienti"area eci"ionala multiimensionala

  C% &UN/MIUNEA &INAN/IAR-/ONTAFIL

  ntruc7t re!lectă in punct e #eere economic toate celelalte acti#ită$i ce se es!ăşoară (n carul organi"a$iei

   prin prisma unor elemente #alorice integrati#e' !unc$iunea !inanciar-contabilă are un pronun$at caracter sintetic%Aceasta cuprine ansamblul acti#ită$ilor prin care se asigură resursele !inanciare necesare atingerii obiecti#elororgani"a$iei' precum şi e#ien$a #alorică a mişcării (ntregului său patrimoniu%

  n coni$iile tran"i$iei la economia e pia$ă' ale situării (n prim plan a !actorilor economici' acti#ită$ile !inanciar-contabile (şi moi!ică substan$ial con$inutul şi e#in in ce (n ce mai importante% n carul !unc$iunii !inanciar-contabile eosebim cel pu$in trei - patru 2grupuri e3 acti#ită$i principale1 !inanciară' contabilitatea şi controlulintern' e#ien$ă asocia$i etc%

  % /ULTURA 6ANAGERIAL se re!eră la sistemul e #alori' crein$ele' aspira$iile' aşteptările şicomportamentele managerilor intr-o organi"a$ie care se re!lectă (n tipurile şi stilurile e management

   practicate' marc7n sensibil con$inutul culturii organi"a$ionale a !iecărei organi"a$ii şi per!orman$ele sale%% &UN/TIILE SI I6+ORTANTA /ULTURII ORGANIZATIONALE

   integrarea salariatilor in carul !irmei8

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  29/40

  29

  irectionarea rolurilor si comportamentelor organi"ationale8

   protectia comunitatii !ata e amenintarile meiului8

   pastrarea si transmiterea #alorilor si traitiilor organi"ationale8

  constituie sursa culturala pt a#antaje competiti#e strategice pe term lung ale !irmei ba"ate pe capacitatea saorgani"ationala%

  Importanta culturii organi"ationale1

   permite ienti!icarea si escrierea a numeroase elemente reale' e natura umana in #iata organi"atiei' cu mariimplicatii asupra es!asurarii si re"ultatele acti#itatilor incorporate' care nu erau luate in consierare prinaborarile manageriale clasice8

  implica prin natura sa o aborare uman-manageriala !oarte concreta' ce are in #eere toti salariatii !irmei8

  !acilitea"a ienti!icarea si combaterea conuitelor organi"ationale ilicite8

   permite o mai buna legatura intre anali"ele macro si microeconomice8

  re"ia in impactul pe care il are asupra cresterii !unctionalitatii si per!ormantelor organi"atiei%

  H% 0E&INIREA SI TRASATURILE E/ONO6IEI FAZATE +E /UNOSTINTE se caracteri"ea"a printrans!ormarea cunostintelor in materie prima' capital' prouse' !actori e prouctie esentiali ai economiei si prin procese economice in carul carora generarea' #an"area' cumpararea' in#atarea' stocarea' e"#oltarea' pratajareasi protectia cunostintelor e#in preominante si conitionea"a ecisi# obtinerea e pro!it si asigurareasustenabilitatii economiei pe termen lung%

  H=% &OR6AREA SI +ER&E/TINAREA +ERSONALULUI

  +rin !ormarea personalului' (n calitate e acti#itate' al unei organi"a$ii esemn9m ansamblul proceselor prin caresalaria$ii (şi (nsuşesc (ntr-un caru organi"at' peninte e organi"a$ia respecti#ă' cunoştin$ele' aptituinile'eprinerile şi comportamentele trebuitoare e,ercit9rii unor ocupa$ii necesare respecti#ei !irme%

  +rin per!ec$ionarea pregătirii personalului esemn9m ansamblul proceselor prin intermeiul c9rora salaria$iiorgani"a$iei (şi (mbog9$esc' e regul9 pe ba"a !rec#ent9rii unor programe special organi"ate e organi"a$ie'arsenalul e cunoştin$e' metoe' aptituini' eprineri şi comportamente (n omenii (n care au eja o cali!icaree ba"9' (n #eerea reali"9rii la un ni#elsuperior a obiecti#elor şi sarcinilor ce le re#in%

  &ormarea personalului (n carul organi"a$iei se reali"ea"ă prin licee e specialitate şi şcoli pro!esionale penintee aceasta' prin cali!icare la locul e muncă 2ucenicie3 şi cursuri serale e cali!icare%

  +er!ec$ionarea pregătirii personalului !irmelor se e!ectuea"ă' e regulă' prin institu$iile e (n#ă$ăm7nt superior'!irmele pri#ate sau publice e pregătire a personalului' care reali"ea"ă cursuri sau programe proprii' specialorgani"ate (n carul lor%

  HB% /ONTROL-E?ALUAREA-&UN/TIE A 6ANAGE6ENTULUI

  /ontrol-e#aluare . ansamblul proceselor e muncă prin care per!orman$ele organi"a$iei' subsistemelor şicomponen$ilor acesteia sunt măsurate şi comparate cu obiecti#ele şi stanarele stabilite initial2anterior3' (n#eerea eliminării e!icien$elor constatate şi integrării abaterilor po"iti#e%2măsurarea re"ultatelor8 comparareareali"%cu ob%şi stanare8 eterminarea cau"elor8 e!ectuarea corecturilor3 /aracter pre#enti#' !le,ibil şi aapti#'!ără a piere in riguro"itate% 6oalită$i1implicit' inepenent' i#i"at şi intens%

  H

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  30/40

  30

  e,ercitare a competen$elor şi responsabilit9$ilor' a acor9rii e recompense şi sanc$iuni' a stabilirii moalit9$ilore per!ec$ionare a preg9tirii' a contur9rii perspecti#elor e promo#are%

  6etoe e e#aluare generale1 notatia' aprecierea globala' aprecierea !unctionala%

  6etoe e e#aluare speciale1 ca"ul' testele e autoe#aluare' centrul e e#%

  +rin promo#are (n$elegem ansamblul proceselor prin care se atribuie personalului in carul organi"a$iei posturimanageriale situate pe un ni#el ierar*ic superior' precum şi graa$ii sau clase mai mari (n carul aceluiaşi post%/riteriile e promo#are a personalului principal sunt aceleaşi ca şi la selec$ionarea sa1 stuiile' #ec*imea (nmuncă' postul e$inut anterior şi calită$ile' cunoştin$ele' eprinerile şi aptituinile% n !unc$ie e moul cumsunt utili"ate criteriile e promo#are (n organi"a$iile contemporane se mani!estă trei tenin$e principale1

  a3 +romo#area pe ba"a #7rstei şi a #ec*imii (n muncă%

   b3 +romo#area pe ba"a re"ultatelor%

  c3 +romo#area pe ba"a poten$ialului personalului

  H% &UN/MIUNEA 0E /ER/ETARE-0EZ?OLTARE

  +rin !unc$iunea e cercetare-e"#oltare se esemnea"ă ansamblul acti#ită$ilor es!ăşurate (n organi"a$ie princare se concepe şi se implementea"ă progresul ştiin$i!ico-te*nic%

  Trei 2grupuri e3 acti#ită$i principale1 pre#i"ionarea !unc$ionării şi e"#oltării organi"a$iei8 concep$ie te*nică şiorgani"are%

  Acti#itatea e pre#i"ionare constă (n elaborarea proiectelor strategiilor şi politicilor organi"a$iei' concreti"ate (n progno"e şi planuri' (n e!alcarea pe perioae şi principalele subi#i"iuni organi"atorice şi (n urmărireareali"ării lor%

  Acti#itatea e concep$ie te*nică inclue ansamblul cercetărilor aplicati#e şi e"#oltărilor cu caracter te*nice!ectuate (n carul organi"a$iei% conceperea şi asimilarea e pro noi şi moerni"8 conc%şi implem%e te*n%noi şimoerni"ate%

  Acti#itatea e organi"are reuneşte ansamblul proceselor e elaborare' aaptare şi introucere e noi concepte şite*nici cu caracter organi"atoric% Se remarcă e,tinerea proceselor şi acti#ită$ilor cu caracter organi"a$ional2ac$iuni organi"atorice3

  H;% 6E0IUL A6FIENT AL ORGANIZATIEI inclue toate elementele e,ogene organi"a$iei' e naturăeconomică' te*nică' politică' emogra!ică' culturală' ştiin$i!ică' organi"atorică' juriică' psi*o-sociologică'euca$ională şi ecologică ce marc*ea"ă stabilirea obiecti#elor acesteia' ob$inerea resurselor necesare' aoptareaşi aplicarea eci"iilor e reali"are a lor 

  HC%RA+ORTUL 0INTRE /ULTURA SI /LI6ATUL ORGANIZATIONAL

  O problemă contro#ersată (n literatura e specialitate se re!eră la raporturile intre cultura organi"a$ională şiclimatul organi"a$ional% Unii autori le suprapun integral sau par$ial' (n timp ce al$ii le consieră absolut istincte%0in acest punct e #eere este interesantă recenta aborare a lui 0enison care contrapune cultura şi climatul

  organi"a$ional' (neosebi in punct e #eere al cercetării lor% /limatul organi"a$ional este starea e spirit a personalului' ce tine să pre#ale"e (ntr-o anumită perioaă' re!lectare at7t a culturii organi"a$ionale' c7t şi ae#olu$iilor recente ale organi"a$iei' (n special economice şi manageriale

  /ultura organ"iationala caracteristici1

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  31/40

  31

  e conceptuali"ata si ieogra!ica

   preomina cantitati#a' centrata pe #alori si ipote"e'

  stiinte implicate major sunt sociologia si antropologia

  /limatul organi"ational caracteristici1

  e comparati#a si nemotica'

   preomina calitati#a 8 a,ata pe mani!estari umane 2super!icial3' stiinta implicata e psi*ologia

  H% ORGANIZAREA ERGONO6I/ A 6UN/II 6ANAGERULUI

  In organi"area ergonomica a muncii conucatorilor apar o serie e particularitati' ate e speci!icul acti#e econucere' cpmarati# cu acti#e e,ecutie% +lecan l !aptul ca material prima a conucerii o repre"intain!omartiil' problmce se riica' p o parte' asigurarea in conitii e!icacitate riicata' iar p e alta parte#alori!icarea lor superioara e catre manageri in eci"ii si actiuni organi"atorice%

  Organi"area ergonomica a locului munca al conucatorului' a muncii acestuia treY sa !acilitate"e re"ol#areacelor B problm' i!erentiat' in !unctie e ni#elul ocupat' e speci!icul !irmei si subi#i"unii organi"atorice in

  care isi es!asoara acti#itiatea% /erinte la care trebuie sa raspuna un loc e munca sunt1comoitate' con!ort'amlasarea si combinarea mobilierului p# !unctionalsi est*etic' mobilierul sa !ie simplu sa asigure po"itiacorecta a partilor corpului' otarea te*nica aec#ata% &actorii e solicitate !i"ica si ner#oasa st ! importanti inorgani" locului munca al unui manager%

  H% /ELE +ATRU TI+URI 0E S/PI6FARI IN /ULTURA ORGANIZATIONAL SI SISTE6ULORGANIZATORI/

   /ele patru tipuri e sc*imbari sunt 1- e armoni"are' aica imbunatatiri ce au in #eere e#enimente #iitoare anticipate8- e aaptare' ce constau in imbunatatiri reali"ate ca raspuns la proucerea unor e#enimente e,terneneanticipate8

  - e reorientare' e natura strategica'reali"ate in !unctie e perioaa si locul proucerii anumitor e#enimentemajore anticipate8- e reconcepere a organi"atiei sau a unor componente ale acesteia ' generate e aparitia unor e#enimente inconte,tul organi"atiei care ii ameninta e,istenta% In aceasta situatie sunt necesare sc*imbari raicale inorgani"atie' ce #i"ea"a cultura organi"ationala' strategia manageriala' sistemul managerial etc%

  HH% SELE/TATI +RIN/I+IILE 0E /ON/E+ERE SI RATIONALIZARE A SISTE6ULUI IN&OR6ATIONA-6ANAGERIAL

  =%Suboronarea conceperii si !uncionarii sistemului in!ormational cerintelor managementului organi"atiei%

  B%/orelarea stransa a sistemului in!ormational cu sistemul ecisional si cu organi"area structural a organi"atiei%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  32/40

  32

  C%+rincipiul asigurarii e ma,imum e iin!ormatii !inale in !onul e in!ormatii primare%

  %+rincipiul !le,ibilitatii

  %+rincipiul e!icacitatii si e!icientei

  =>% ENU6ERATI TEORII 6OTI?ATIONALE

  Aborarea lui 6c%Gregor' Teoria lui 6aslo' Teoria lui Per"berg' Teoria aşteptărilor ?IE a lui ?room'Aborarea contingencQ%

  =>;% 0ETER6INAREA E&I/IENMEI 6ANAGERIALE 0IRE/TE

  Orice emers managerial impplica e!orturi si e!ecte% 0in compararea acestora re"ulta sau nu e!icienta% Acesteia I

  se aauga e!icacitatea' concept cu ample re"onante asupra muncii managerului si implicatiilor sale% E!icientamuncii managerului implica numeroase aspecte 2obtinerea unor e!ecte superioare e!orturilor implicate e uneleemersuri manageriale3 iar e!icacitatea unui manager este ata e masura in care acesta 4 reuseste sa !aca ceeace trebuie sa !aca5%

  =>C% /ARE 0IN UR6ATOARELE RE+REZINTA 6O0ALITATI 6AORE 0E GENERARE A ?ALORIIA0AUGATE 0E /ATRE 6ANAGE6ENTUL ORGANIZATIEI

  -potentarea muncii e e,ecutie la ni#elul !iecarui loc e munca

  -ampli!icarea !unctionalitatii globale a org

  -integrarea la un ni#el superior a acti#itatilor org in carul pietei si eco nationale si international%=>%ENU6ERAMI +RIN/I+IILE 0E STRU/TURARE ORGANIZATORI/+rincipiul managementului participati#

  +rincipiul suprematiei obiecti#elor

  +rincipiul unitatii e eci"ie si actiune

  +rincipiul apropierii managementului e e,ecutie

  +rincipiul interepenentei minime

  +rincipiul permanentei managementului

  +rincipiul e!inirii armoni"ate a posturilor si caracteristicile titularului

  +rincipiul instituirii e ec*ipe intercompartimentale

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  33/40

  33

  +rincipiul !le,ibilitatii

  +rincipiul repre"entarii structurii

  +rincipiul e!icacitatii si e!icientei structurilor

  +rincipiul eterminarii #ariantei optime%

  =>H% 6O0ALITATI 0E &UN0A6ENTARE A STRATEGIEI

  Ienti!icarea si luarea in consierare a progno"elor stiinti!ice'te*nice' comerciale'!ianciare'amangeriale pri#inmeiul in care operea"a !irma

  +rogno"ele sunt preictii pe termen lung a tenintelor in i#erse omenii' a tenintelor in tipologia simecanismul e presiune ale #ariabilelor e,ogene inteprinerii si alimentea"a permanent proiectiilestrategice'ini!!erent e tip si e omeniu%

  +rogo"ele constituie suportul logistic al epistarii necesitatilor'posibilitatilor'e#olutiei #iitoare a !irmei

  Reali"area unor comple"e stuii e iagnosticare si anali"a Sot prin intermeiul carora se e#ientia"a causal punctele !orte si slabe ale acti#itatilor org siJsau ale meiului in care acesta actionea"a si se elaborea"arecomanari strategico-tactice'#alori!icabile in !unamentarea strategiei si a politii sale%

  E!ectuarea e apro!unate stuii e mar)eting% Orice !irma trebuie sa cunoasca apro!unat #olumul si structuracererii in omeniul sau e acti#itate ' precum si e#olutiile pietei pe o perioaa cat mai mare%

  Reali"area e stuii ecologice

  Un alt element major al continutului etapei e !unamentare il constituie elaborarea e stuii ecologice%

  Importanta sa este conitionata e pro!ilul e acti#itate'imensiunea si amplasarea !irmei%

  ==>% &UN/TIUNEA /O6ER/IALA

  &unctiunea comerciala este ansamblul proceselor e cunoastere a cererii si o!ertei pietei' e procurarenemijlocita a materiilor prime' materialelor' ec*ipamentelor e prouctie necesare #an"arii prouselor'semi!abricatelor si ser#iciilor acesteia%

  Grupuri e acti#itati1

  Apro#i"ionarea 2asigurarea si procurarea materiilor prime' combustibilului' ec*ipamentelor e prouctie'!actorilor materiali3

  ?an"area 2trecerea prouselor si ser#iciilor in s!era circulatiei3

  6ar)eting 2stuierea pietei si cunoasterea cerintelor si comportamentului consumatorilor3

  ===% 0E&INIMI +ER&E/MIONAREA +ERSONALULUI I +RE/IZAMI 6ETO0ELE UTILIZATE +ENTRUREALIZAREA SA

  +rin per!ec$ionarea pregătirii personalului esemn9m ansamblul proceselor prin intermeiul c9rora salaria$iiorgani"a$iei (şi (mbog9$esc' e regul9 pe ba"a !rec#ent9rii unor programe special organi"ate e organi"a$ie'arsenalul e cunoştin$e' metoe' aptituini' eprineri şi comportamente (n omenii (n care au eja o cali!icaree ba"9' (n #eerea reali"9rii la un ni#el superior a obiecti#elor şi sarcinilor ce le re#in%

  +er!ec$ionarea pregătirii personalului !irmelor se e!ectuea"ă' e regulă'prin institu$iile e (n#ă$ăm7nt superior'!irmele pri#ate sau publice e pregătire a personalului' care reali"ea"ă cursuri sau programe proprii' specialorgani"ate (n carul lor%

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  34/40

  34

  6etoele iactice clasice% 6ai !rec#ent utili"ate sunt prelegerile sau e,punerile şi seminariile% /aracteristic loreste concentrarea asupra pre"entării e cunoştin$e şi asupra (nsuşirii acestora% 0eci' se are (n #eere' (n principal'oar componenta cunoştin$e a poten$ialului uman' ignor7n (n bună măsură componentele aptituini'eprinerile şi comportamentele care' e !apt' coni$ionea"ă ecisi# e!icacitatea muncii (n carul societă$ilorcomerciale şi regiilor e stat%

  6etoele iactice moerne sau acti#e se a,ea"ă asupra !ormării şi e"#oltării e aptituini' eprineri şicomportamente solicit7n cu prioritate capacitatea e anali"ă' puterea e sinte"ă' abilitatea e a stabili obiecti#eşi a concepe reali"area lor' !ormarea e stereotipuri inamice (n legătură cu utili"area unor metoe' e"#oltareacapacită$ii e a opera$ionali"a sarcini' metoe etc% ntre metoele acti#e semnalăm ca"ul' simularea managerială'metoa incien$ei' bateriile e teste ş%a%

  ==B% 0E&INIMI E?ALUAREA +ERSONALULUI I +RE/IZAMI 6ETO0ELE UTILIZATE +ENTRUREALIZAREA SA%

  E#aluarea personalului poate !i e!init9 ca ansamblul proceselor prin intermeiul c9rora se emit juec9$i e#aloare asupra salaria$ilor in organi"a$ie' consiera$i separa$i' (n calitate e titulari ai anumitor posturi' (n#eerea rele#9rii elementelor esen$iale ale moului e reali"are a obiecti#elor şi sarcinilor con!erite şi ee,ercitare a competen$elor şi responsabilit9$ilor' a acor9rii e recompense şi sanc$iuni' a stabilirii moalit9$ilore per!ec$ionare a preg9tirii' a contur9rii perspecti#elor e promo#are%

  O re!lectare a rolului cresc7n pe care (l are e#aluarea (n organi"a$iile moerne moernă o repre"intănumeroasele metoe şi te*nici utili"ate (n acest scop% n !unc$ie e s!era e aplicabilitate' metoele şi te*nicilee e#aluare se (mpart (n1 generale şi speciale% 6etoele e e#aluare generale sunt aplicabile la orice componental organi"a$iei' ini!erent e postul e$inut% +rincipalele metoe e acest !el sunt 1 nota$ia' aprecierea globală şiaprecierea !unc$ională% Alături e metoele e e#aluare generală (n (ntreprinerea moernă se !olosesc' (ntr-omăsură sporită' metoele e e#aluare speciale' utili"abile oar pentru anumite categorii e personal in

  organi"a$ii' mai ales manageri şi specialişti e (naltă cali!icare% Utili"area lor necesită o pregătire şi resurse maiample' ceea ce e,plică şi !olosirea selecti#ă' pentru anumi$i titulari e posturi% ntre metoele in aceastăcategorie cele mai !rec#ent (ntrebuin$ate enumerăm1 ca"ul' testele e autoe#aluare şi centrul e e#aluare%

  ==

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  35/40

  35

  ==C% +RE/IZATI /ORELATIILLE INTRE ORGANIZAREA STRU/TURALA SI SISTE6UL 0EOFIE/TI?E

  Organi"area structurala preia re"ultatele organi"arii procesuale - !unctiunile' acti#itatile' atributele si sarcinile -incaranu-le in structuri organi"atorice aec#ate caracteristicilor si posibilitatilor !iecarei organi"atiieconomice in parte%

  Sistemul e obiecti#e' repre"inta componenta e ba"a a structurii manageriale prin obiecti#e si cuprine toatecategoriile e obiecti#e1 !unamentale' eri#ate' speci!ice si ini#iuale

  ==% +RE/IZATI /ORELATIILE INTRE ORGANIZAREA +RO/ESUALA SI ORGANIZAREASTRU/TURALA

   Organi"area procesuala consta (n stabilirea principalelor procese e munca necesare reali"arii sistemului eobiecti#e ale !irmei% +rincipalele procese e munca ce se es!asoara (ntr-o organi"atie sunt1 !unctiunile'acti#itatile' atributiile si sarcinile%

  Organi"area structurala preia re"ultatele organi"arii procesuale - !unctiunile' acti#itatile' atributele si sarcinile -incaranu-le in structuri organi"atorice aec#ate caracteristicilor si posibilitatilor !iecarei organi"atiieconomice in parte%

  ==% +RE/IZATI /ORELATIILE INTRE ORGANIZAREA STRU/TURALA SI ORGANIZAREA+RO/ESUALA

  Organi"area procesuala consta (n stabilirea principalelor procese e munca necesare reali"arii sistemului eobiecti#e ale !irmei% +rincipalele procese e munca ce se es!asoara (ntr-o organi"atie sunt1 !unctiunile'acti#itatile' atributiile si sarcinile%Organi"area structurala preia re"ultatele organi"arii procesuale - !unctiunile' acti#itatile' atributele si sarcinile -incaranu-le in structuri organi"atorice aec#ate caracteristicilor si posibilitatilor !iecarei organi"atiieconomice in parte%

  ==H% IN0I/AMI &A/TORII +RI6ARI AI 0E/IZIEI 6ANAGERIALE I /ONMINUTUL LOR 

  &actorii primari ai eci"iei manageriale% In#estigatiile inteprinse au aratat ca cele mai importante elementeconstituti#e ale situatiei eci"ionale sunt1

  !actorul e luare a eci"iei sau ecientul8

  meiul ambient

  0ecientul este repre"entat e un manager sau e un organism managerial' care aopta eci"ia in situatia

  respecti#a%

  6eiul ambiant eci"ional consta in ansamblul elementelor enogene si e,ogene ale !irmei' care alcatuiescsituatia eci"ionala' caracteri"ata prin mani!estarea unor in!luente irecte si inirecte semni!icati#e asupracontinutului si re"ultatelor eci"iei manageriale

  =B>% 0E&INIMI 6ETO0A 6ANAGERIAL I ENU6ERAMI TREI 6ETO0E 6ANAGERIALE

  6etoa manageriala este o constructie manageriala coerenta si riguroasa' ce incorporea"a !a"e' componente'reguli etc' precis conturate' prin intermeiul careia se e,ercita un segment restrans al proceselor sau relatiilormanageriale intr-o organi"atie' cu e!ecte locali"ate e regula la ni#elul unui numar reus e manageri sicompartimente in organi"atie%

  E,emple1

  6etoa AF/

  Alianta strategica

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  36/40

  36

  Anali"a mor!ologica

  =B=% 0E&INIMI SISTE6UL 6ANAGERIAL 26ETO0A 6ANAGERIAL /O6+LEK3 I ENU6ERAMITREI SISTE6E 6ANAGERIALE%

  Sistemul e management al organi"atiei poate !i e!init ca ansamblul elementelor cu caracter eci"ional'

  organi"atoric' in!ormational' moti#ational etc% in carul organi"atiei' prin intermeiul caruia se e,ercitaansamblul proceselor si relatiilor e management' (n #eerea obtinerii unei e!icacitati si e!iciente c7t mai mari%

  Sistemul managerial 2metoa manageriala comple,a3 este o constructie manageriala coerenta' riguroasa sicomple,a' cu !a"e' componente' reguli etc% precis conturate' prin intermeiul careia se e,ercita ansamblul proceselor si relatiilor manageriale intr-o organi"atie sau o parte apreciabila a acestora%

  Sisteme manageriale1

  Organi"atoric

  In!ormational

  0eci"ional

  =BB% /E ESTE 4TRIUNGPIUL 0E &IER5 AL ORGANIZARIID IN /E /ONSTA I6+ORTANTA SIUTILITATEA SAD

  Obiecti#ele postului' enumite obiecti#e ini#iuale' repre"intă' aşa cum se ştie' e!inirea calitati#ă şi' acă este posibil' cantitati#ă' a scopurilor a#ute (n #eere prin crearea sa% Obiecti#ele ini#iuale constituie caracteri"ărisintetice ale utilită$ii postului' ce e,primă ra$iunea creării sale' precum şi criterii e e#aluare a munciisalariatului căruia (i este atribuit% Reali"area obiecti#elor se e!ectuea"ă prin intermeiul sarcinilor% Reamintim căsarcina este un proces e muncă simplu sau o componentă e ba"ă a unui proces e muncă comple,' care pre"intă autonomie opera$ională' !iin e!ectuată' e regulă' e o singură persoană% Sarcinile constituie

  componentele cele mai inamice ale postului' la ni#elul lor mani!est7nu-se cu prioritate sc*imbările calitati#ece impun moi!icări (n structura organi"atorică% Limitele eci"ionale şi ac$ionale (n carul cărora titularii e posturi pot să ac$ione"e (n #eerea reali"ării obiecti#elor ini#iuale constituie competen$a sau autoritatea!ormală asociată postului% /u alte cu#inte' prin competen$a !ormală se stabilesc mijloacele care pot !i utili"ate etitularii posturilor (n #eerea (neplinirii sarcinilor ce le re#in% Ultima componentă organi"atorică a postului ecare ne ocupăm este responsabilitatea' aică obliga$ia ce re#ine titularului postului pe linia (nepliniriiobiecti#elor ini#iuale şi a e!ectuării sarcinilor a!erente% n sens organi"atoric' responsabilitatea (nseamnă şirăspunerea pentru utili"area competen$ei !ormale asociate unui post' care se re!lectă (n pre#eerile ansambluluie recompense şi penali"ări pentru !iecare post% Ra$ionalitatea unui post şi' implicit' e!icacitatea muncii epusee titularul său sunt coni$ionate (ntr-o măsură *otăr7toare e corelarea juicioasă a sarcinilor' competen$elor şiresponsabilită$ilor% Este ceea ce numim triung*iul e aur5 al organi"ării %

  /ercetările (ntreprinse e numeroşi specialişti in $ară şi e peste *otare au e#ien$iat că o bună parte ini!icultă$ile cu care sunt con!runtate numeroase !irme sunt generate' (n ultimă instan$ă' e nesincroni"areaintegrală a sarcinilor' ca e,presii opera$ionale ale obiecti#elor ini#iuale' competen$elor şi responsabilită$ilorcircumscrise posturilor% Supra sau subimensionarea unei componente organi"atorice etermină rupereaec*ilibrului organi"atoric al postului' ceea ce se re!lectă (n nereali"ări sau (nepliniri par$iale e sarcini' irosireae resurse' abu"uri e putere' situa$ii con!lictuale ş%a%

  =B

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  37/40

  37

  organi"ării sec$iilor sau ser#iciilor se elaborea"ă şi organigrame par$iale' repre"ent7n (n etaliu componen$aorgani"atorică a compartimentelor respecti#e%

  =B% ENU6ERATI 6O0ALITATILE 0E 6ANI&ESTARE ALE /ULTURII ORGANIZATIONALE%

  Simbolurile'compomentele'ritualurile si ceremoniile'statuturile si rolurile' istorioarele si miturile

  =B;% 0E&INITI +RO/ESUL 0E/ISIONAL SI +REZENTATI &OR6ELE SALE 0E 6ANI&ESTARE

  +rocesul eci"ional' speci!ic eci"iilor mai comple,e' implică un consum e timp notabil' care poate !i eorinul orelor' "ilelor sau c*iar săptăm7nilor' pe parcursul cărora se culege şi anali"ea"ă o anumită cantitate ein!orma$ii' se stabilesc contacte umane şi se consultă mai multe persoane (n #eerea conturării situa$ieieci"ionale% n esen$ă' procesul eci"ional constă (n ansamblul !a"elor prin intermeiul cărora se pregăteşte'aoptă' aplică şi e#aluea"ă eci"ia managerială şi a căror erulare necesită o perioaă relati# (nelungată%

  &orme e mani!estare1 [[%

  =BC1 ENU6ERATI TI+URILE 0E 6OTI?ARE SI EKE6+LI&I/ATI UNUL 0INTRE A/ESTEA

  Tipuri e moti#are1

  Tipuri e moti#are1

  moti#area po"iti#a si negati#e

  moti#area economica si moral-spirituala

  moti#area intrinseca si e,trinseca

  moti#area cogniti#a si a!ecti#a

  6oti#area po"iti#a si negati#a

  0elimitarea moti#arii po"iti#e si' respecti#' negati#e are la ba"a criteriul in!luentei moti#atiilor asupra naturii simarimii satis!actiilor personalului in participarea la procesele e munca in carul organi"atiei% In esenta' printip e !orma e moti#are' esemnam ansamblul e moti#atii' elimitate in !unctie e anumite criterii' !olosite inmo repetat e manageri intr-o optica speci!ica' care se ba"ea"a' constient sau inconstient' pe anumite ipote"e pri#in conitionarea moti#ationala a per!ormantelor salariatilor si organi"atiei%

  6oti#area po"iti#a are in #eere cresterea e!orturilor si contributiei personalului la reali"area obiecti#elororgani"atiei' pe ba"a ampli!icarii satis!actiilor sale in participarea la procesul muncii ca urmare a reali"arii

  sarcinilor atribuite' in conitiile in care ni#elul obiecti#elor si sarcinilor e reali"at este accesibil majoritatiisalariatilor' iar moti#atiile utili"ate preponerant asigura cresterea #eniturilor salariatilor' a moralului sistatutului corespun"ator asteptarilor acestora% 6oti#area po"iti#a' prin numeroasele satis!actii pe care legenerea"a' contribuie la instaurarea unui moral riicat si la e"#oltarea ini#iuala a salariatilor' la conturareaunui climat organi"ational propice muncii si per!ormantelor' riicate in organi"atie%

  6oti#area negati#a prin generarea e !rec#ente insatis!actii la salariatii organi"atiei contribuie la un moralsca"ut al acestora' la in*ibarea lor si la instaurarea unui climat organi"ational tensionat' e!a#ori"at obtinerii ere"ultate per!ormante e catre organi"atie% 6oti#area negati#a #i"ea"a sporirea e!orturilor si contributiei personalului !irmei la ineplinirea obiecti#elor sale pe ba"a iminuarii satis!actiilor in procesul muncii sau aamenintarii cu reucerea lor' aca sarcinile si obiecti#ele e reali"at' e regula eosebit e solicitante' nu sunt

  reali"ate=B% /E SUNT /O6+ONENTELE +OSTULUI D N /E /ONST ANGRENAREA A/ESTORA NTR-UN4TRUNGPI5 D

  /omponentele structurii organi"atorice sunt1

 • 8/16/2019 Man Organizatiei 1

  38/40

  38

   postul'!unctia 'compartimentul 'ponerea ierar*ica 'ni#elul ierar*ic'relatiile organi"atorice%

  Triung*iul e aur al organi"arii este !ormat in

  sarcini

  competente

  responsabilitati si obiecti#e

  =B% UN SISTE6 0E /ERINTE 6OTI?ATIONALE TREFUIE SA /U+RIN0A UR6ATOARELE1

  A3% Angajarea si utili"area in carul organi"atiei e persoane care aprecia"a

  re"ultatele pe care aceasta le !urni"ea"a%

   b3% 0eterminarea elementelor pe care oamenii si le oresc 2asteapta3 si o!erirea

  lor ca recompense%

  c3% Asigurarea salariatilor in permanenta cu sarcini interesante' ce le 4s!iea"a5

   posibilitatile' incit7n la autoepasire' la creati#itate' utili"7n metoe cum

  ar !i1 rotatia pe posturi' largirea continutului !unctiilor' imbogatirea posturilor etc%

  3% +articulari"area moti#atiilor ca !el' marime si mo e acorare in !unctie e caracteristicile salariatilor'ajung7n p7na la personali"area lor%

  e3% Acorarea moti#atiilor' mai ales a celor economice' treptat pentru a economisi resursele si a asigura perspecti#e moti#ationale si pro!esionale salariatilor pe termen lung' ba"ate pe asteptari re"onabile si accesibile%

  !3% /omunicarea salariatilor' !oarte e,plicit' a sarcinilor' ni#elului reali"arilor si per!ormantelor pre#i"ionate%

  g3% Incararea salariatilor pe posturile care li se potri#esc' ast!el ca acestora sa le placa ceea ce !ac' obtin7nu-sein acest mo autorecompensarea lor%

  *3% Utili"area combinata a recompenselor economice si moral-spirituale%

  i3% In!ormarea salariatilor cu pri#ire la recompensele si sanctiunile pre#a"ute e re"ultatele e!ecti# obtinute%

   j3% Acorarea e recompense economice si moral-spirituale la i!erite perioae' pe masura necesitatilor%

  )3% Aplicarea moti#atiilor economice si moral-spirituale imeiat upa !inali"area proceselor e munc