CONSILIUL JUDEŢEAN OLT ANEXĂ la - cjolt.ro · Luncile celor două mari artere hidrografice ale...

of 57 /57
1 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 126/24.09.2009 STATUTUL JUDEŢULUI OLT 2009 CUPRINS I. Întinderea teritoriului administrativ şi delimitarea teritorială II. Determinarea colectivităţii, prima atestare documentară, evoluţia istorică a) evoluţia istorică a judeţului Olt b) autoritatea administraţiei publice judeţene III. Populaţia judeţului Olt, componenţă etnică, ocupaţie IV. Reşedinţa judeţului Olt V. Autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora a) referendum pentru probleme de interes deosebit b) alte forme de consultare directă a cetăţenilor c) cooperare sau asociere c) 1. cooperare sau asociere în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări sau proiecte c) 2. cooperare sau asociere în vederea promovării unor interese comune

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN OLT ANEXĂ la - cjolt.ro · Luncile celor două mari artere hidrografice ale...

 • CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  ANEXĂ la Hotărârea Consiliului  Judeţean Olt 

  nr. 126/24.09.2009 

  STATUTUL JUDEŢULUI OLT 

   2009  

  CUPRINS 

  I.  Întinderea teritoriului administrativ şi delimitarea teritorială II.  Determinarea colectivităţii, prima atestare documentară, evoluţia istorică 

  a)  evoluţia istorică a judeţului Olt b)  autoritatea administraţiei publice judeţene 

  III.  Populaţia judeţului Olt, componenţă etnică, ocupaţie IV.  Reşedinţa judeţului Olt V.  Autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora a) referendum pentru probleme de interes deosebit b) alte forme de consultare directă a cetăţenilor c) cooperare sau asociere 

  c)  1.  cooperare  sau  asociere  în  vederea  finanţării  şi  realizării  în  comun  a  unor acţiuni, lucrări sau proiecte 

  c)  2. cooperare sau asociere în vederea promovării unor interese comune

 • d) criterii pentru conferirea titlului de ,,cetăţean de onoare al judeţului Olt” persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite e)  atribuire şi schimbare de denumiri f)  însemnele specifice ale judeţului VI.  Căile de comunicaţie existente VII.  Instituţii de educaţie, cultură, sănătate, asistenţă socială şi mass  media 

  a)  învăţământ b)  cultură c)  sănătate d)  asistenţă socială e)  mass – media 

  VIII.  Principalele funcţiuni economice şi agricultura judeţului Olt IX.  Servicii publice existente X.  Patrimoniul public şi privat XI.  Partide politice, sindicate XII.  Dispoziţii finale 

  I. Întinderea teritoriului administrativ şi delimitarea teritorială: 

  Istoria judeţului Olt se înscrie în mod incontestabil în contextul evenimentelor şi confruntărilor sociale care au avut  loc  în  acest  colţ  de  ţară,  încă  din  timpurile  cele  mai  înaintate.  Teritoriul  său  este  circumscris  fostelor  castre romane sau cetăţilor dacice ca mărturie peste timp a originii şi paternităţii noastre pe aceste locuri. 

  Judeţul Olt este situat în partea de S a României, în bazinul inferior al râului Olt (faţă de care are o aşezare simetrică), pe stânga Dunării, la graniţa cu Bulgaria (pe o lungime de 47 km), între jud. Dolj (V), Vâlcea (NNV), Argeş (NNE) şi Teleorman  (E),  la  intersecţia meridianului de 24°  longitudine E cu paralela de 44°  latitudine N. Suprafaţa judeţului Olt: 5 498 km 2  (2,30% din suprafaţa  ţării). Reşedinţa: municipiul Slatina. Oraşe: Balş, Caracal  (municipiu), Corabia, Drăgăneşti  Olt, PiatraOlt, Şcorniceşti, Potcoava. 

  Limitele actuale ale judeţului Olt, se suprapun, aproximativ, peste cele ale vechilor judeţe Olt şi Romanaţi. Cea mai veche menţiune documentară  referitoare  la  judeţul Olt  se  întâlneşte  întrun hrisov din 26 aprilie 1500, din timpul domniei lui Radu cel Mare. Cele două judeţe (Olt şi Romanaţi), care secole dea rândul au coexistat ca două teritorii  simetrice,  de  o  parte  şi  de  alta  a  râului  Olt,  apar  cartografiate  pentru  prima  dată,  în  anul  1700,  pe  harta Stolnicului Constantin Cantacuzino,  unul  cu  denumirea  de Oltus,  iar  celălalt  cu  numele Romanaţi.  Pe  o  hartă  a  lui Szathmâry din 1864, fostul judeţ Olt corespunde, aproape până la identitate, cu partea de E a actualului judeţ Olt, iar fostul judeţ Romanaţi se suprapunea peste partea de V a actualului judeţ Olt, cât şi peste o porţiune de teren mai spre V, până aproape de Jiu, care includea satele de pe aliniamentul localităţilor LeuDioştiDobreştiDăbuleni. În perioada interbelică, fostul judeţ Olt se extindea pe o suprafaţă de 2 863 km 2 , incluzând 4 plăşi, un oraş şi 332 de sate, iar fostul judeţ  Romanaţi  pe  o  suprafaţă  de  3  560  km 2 ,  cu  5  plăşi,  3  oraşe  şi  252  sate.  Această  apartenenţă  a  teritoriului actualului  judeţ Olt  la  două  unităţi  administrative  sa menţinut  şi  în  anii  '50    '60  ai  sec.  XX,  când România  a  fost împărţită pe regiuni şi raioane, jumătatea de E a prezentului judeţ fiind inclusă în regiunea Argeş, iar cea de V (la V de râul Olt), în regiunea Oltenia. Prin Legea nr. 2 din 17 februarie 1968, sa revenit la împărţirea administrativ teritorială a ţării pe judeţe, moment în care a fost înfiinţat judeţul Olt în limitele actuale, cu o suprafaţă de 5 498 km 2 , 2 municipii, 5 oraşe, 94 comune şi 378 de sate. 

  Relieful  judeţului  Olt:  predominant  de  câmpie  (67%  din  suprafaţa  judeţului  Olt),  aparţinând  sectorului centralvestic al Câmpiei Române,  reprezentat de partea de V a Câmpiei Boian  (la E de  râul Olt)  şi partea de E a Câmpiei Romanaţi (la V de Olt), cu altitudinea ce coboară de la 194 m (în N — în arealul comunei Teslui) la 37 m (în S — în perimetrul comunei Gârcov). Regiunea de câmpie (formată în cea mai mare parte din 56 niveluri de terase ale Dunării şi Oltului), prezintă un microrelief larg ondulat, cu o serie de văi seci, dune de nisip (fixate de vegetaţie), conuri de  dejecţie  şi  câmpuri  interfluviule  netede,  cu  înclinare  generală  către  S  (câmpurile  Leu—Rotunda,  Boian, Cărbunarilor, Slatinei ş.a.), presărate cu crovuri şi gorgane. Zona de câmpie este acoperită în cea mai mare parte cu depozite loessoide, pe care sau format diferite tipuri de cernoziomuri (cele mai fertile soluri ale judeţului Olt), propice culturilor  agricole.  Luncile  celor  două mari  artere  hidrografice  ale  judeţului  Olt,  respectiv  lunca Dunării,  cu o  lăţime maximă de 9 km (în dreptul satului Potelu din corn. Ianca), şi lunca Oltului, cu o lăţime de 56 km, se individualizează

 • ca subunităţi distincte. Părţile de N şi NV ale jud. Olt sunt ocupate (în proporţie de 33%) de prelungirile Piemontane Cotmeana (la E de râul Olt) şi, respectiv, ale Piemontane Olteţului (la V de Olt), alcătuite din dealuri piemontane cu alt. de 200400 m,  fragmentate de văi,  cu povârnişuri accentuate şi versanţi afectaţi  de eroziune. Contactul Piemontan Cotmeana cu câmpia (pe aliniamentul Valea Mare – Potcoava  Corbu) este evidenţiat printro denivelare de c. 5060 m, precum şi printro nouă generaţie de văi (Chiara, Iminog, Dorofei, Florişor, Osica ş.a.) care izvorăsc din dealurile piemontane. 

  Clima judeţului Olt  este temperatcontinentală cu o nuanţă mai umedă în partea de N a judeţului Olt şi un caracter mai  arid  în  S.  Continentalismul  accentuat  al  judeţului  Olt  şi  unele  influenţe  ale  pătrunderii  aerului  tropical dinspre SV fac ca vara să se înregistreze frecvent o vreme foarte călduroasă şi secetoasă. Valorile medii anuale ale temperaturii aerului oscilează între 10,  6°C în partea de N a judeţului şi, 11,5°C în S. Temperatura maximă absolută (42°C) a fost înregistrată la Corabia (25 august 1945), iar temperatura minimă absolută (32°C) la Caracal (25 ianuarie 1942) şi Corabia (25 ianuarie 1943). Regimul precipitaţiilor atmosferice înregistrează o uşoară diferenţiere între zona de câmpie şi cea piemontană, cantităţile medii anuale variind între 453 şi 568 mm în regiunea de câmpie şi între 600 şi 750 mm  în  arealul  dealurilor  piemontane. Regimul  eolian  se  caracterizează  printro  interferenţă  a  curenţilor  de  aer dinspre E  şi  V,  care  au  o  frecvenţă  aproximativ  egală  (18    20%),  cât  şi  prin  unele  pătrunderi  ale maselor  de  aer dinspre S, concretizate sub forma vântului numit Băltăreţ. Vânturile predominante sunt însă Crivăţul, care bate dinspre E  (aducând viscole şi  zăpezi  iarna) şi Austrul dinspre V şi SV   vânt  cald şi umed  în sezonul  rece şi  secetos vara. Vânturile au viteze medii anuale cuprinse între 2 şi 5 m/s. 

  Reţeaua  hidrografică,  cu  o  densitate  ce  variază  între  0,1  şi  0,7  km/km 2 ,  este  reprezentată,  în  principal, printrun  segment  (47  km  lungime)  al  cursului  inferior  al  Dunării,  care  drenează  extremitatea  de  S  a  judeţului  Olt, formând graniţa cu Bulgaria, prin cursul inferior al Oltului şi prin cursurile superioare ale râurilor Călmăţui şi Vedea (cu afluenţii Vediţa, Plapcea, Dorofei  ş.a.). Panta  redusă  de  scurgere a apei  (3,5    4,5 %0)  şi  lărgirea albiei Dunării  în sectorul  aferent  judeţului Olt  au  favorizat  aluvionarea,  despletirile  şi  formarea mai multor  ostroave  în  această  zonă (ostroavele Păpădia, Grădiştea, Dragaveiu, Băloiu, Calnovăţ ş.a.) care constituie un pericol pentru navigaţie, deoarece în  jurul  lor  se  formează adeseori  zăpoare. Râul Olt,  cu pante  reduse de scurgere,  specifice cursurilor  inferioare ale râurilor din Câmpia Română, cu numeroase meandre şi despletiri  (în prezent dispărute,  în mare parte, ca urmare a amenajărilor hidrotehnice) şi un debit mediu multianual ce variază între 160 m 3 /s (la intrarea în judeţ) şi 190 m 3 /s (la ieşirea din judeţul Olt), reprezintă prima axă hidrografică ce străbate median judeţul  Olt, de la N  NV către S  SE, pe o  lungime de 145 km, ultimii 15 km  (din  totalul  său de 615 km), de  la  ieşirea din  judeţul Olt  şi până  la vărsarea  în Dunăre,  parcurgândui  pe  teritoriul  judeţului  Teleorman  în  perimetrul  judeţului  Olt,  acest mare  râu  al  său  şi  al  ţării colectează o mulţime de afluenţi, printre care Cungrea Mică, Teslui, Strehăreni, Milcov, Oboga, Dârjov, Iminog ş.a. (pe stânga), Pesceana, Dâlga, Mamu, Beica, Olteţ, Teslui, Gologan ş.a. (pe dreapta). În afara câtorva mici lacuri de crov sau de luncă, judeţul Olt dispune de 44 de lacuri antropice, cu suprafeţe cuprinse între 1 şi 32 ha, amenajate pe văile unor râuri pentru piscicultură, irigaţii şi alte utilizări (lacurile Scorniceşti, 32 ha, pe râul Plapcea Mică; Poboru, 28 ha, pe râul  Plapcea; Suica,  22  ha,  pe  Teiuş;  Ipoteşti,  16  ha,  pe Oboga; Movileni,  15  ha,  pe Dorofei; Coteana,  12  ha,  pe Iminog ş.a.). Cele mai importante acumulări de apă, realizate cu scop hidroenergetic pe râul Olt, sunt: Zăvideni (839 ha), Drăgăşani  (828  ha),  Strejeşti  (2  203,5  ha),  Arceşti  (837  ha),  Slatina  (540,7  ha). Cel mai mare  lac  natural  (de luncă) din judeţul Olt  Potelu (72 km 2 ), situat în lunca Dunării, în arealul satului cu acelaşi nume din comuna Ianca, a fost desecat în deceniul 7 al sec. XX, iar terenul aferent a fost introdus în circuitul agricol. 

  Vegetaţia  naturală,  înlocuită  în  cea mai mare  parte  de  culturi  agricole,  aparţine  zonelor  silvo    stepei  şi gereto  gârniţetelor. Zona de silvostepă, extinsă  în partea centrală şi de S a judeţului Olt, mai păstrează pe alocuri păduri răzleţe de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) sau stejar pufos {Quercus pubescens), precum şi păduri de amestec,  în  care,  alături  de  stejarul  brumăriu,  apar  gârniţa  (Quercus  frainetto),  cerul  (Quercus  cerris),  stejarul pedunculat  (Quercus  robur),  jugastrul  (Acer campestre),  frasinul  (Fraxînus excelsior),  teiul  (Tilia  tomentosa) ş.a.  În această zonă, pe mici parcele rămase între terenurile cultivate sau la marginile pădurilor, există pârloage dominate de păiuş (Festuca valesiaca), bărboasă (Botriochloa ischaemum), firuţe cu bulb ş.a. Zona geretogârniţetelor, extinsă în arealele piemontane din partea de N a judeţului Olt, se remarcă prin păduri constituite numai din cer (Quercus cerris) sau gârniţă (Quercus frainetto), ori în amestec cu alte specii. Subarboritul acestor păduri include corn (Cornus mas), alun  (Corylus  avellana),  lemn  câinesc  (Ligustrum  vulgare),  măceş  (Roşa  canina)  ş.a.  Local,  se  mai menţin  pajişti secundare degradate în care se dezvoltă asociaţiile de păişuri  (Festuca valesiaca, Festuca pseudovina). Pe teritoriul judeţului Olt există şi  câteva specii  floristice  rare, ocrotite de  lege  (Tulipa bibersteiniana, Fritillaria montana, Crocus moesiacus  ş.a.).  În  luncile marilor  râuri  se  întâlnesc  zăvoaie  de  sălcii  şi  plopi,  tufişuri  de  răchită  şi  unele  specii ierboase ca rogozul (Carex gracilis), limbariţa (Alisma plantago), stânjenelul de baltă (Iris pseudacorus) ş.a. 

  Fauna, caracteristică regiunilor de câmpie şi de deal, cu biotopuri de pajişti, de pădure şi acvatice, cuprinde elemente  variate.  în  pădurile  de  deal  se  întâlnesc  mistreţi,  lupi,  vulpi,  pisici  sălbatice,  bursuci,  veveriţe,  jderi, ciocănitori,  privighetori,  ciocârlii  de  pădure,  sturzi,  gaiţe,  mierle,  şerpi,  guşteri,  şopârle,  broaşte  ş.a.    multe  dintre aceste specii apărând şi în pădurile de câmpie. Fauna de câmp este dominată de rozătoare şi păsări, dar nu lipsesc reptilele,  batracienii  şi  insectele.  Dintre  rozătoare  se  remarcă  dihorul,  nevăstuica,  hermelina,  hârciogul,  popândăul, şoarecele de câmp, iepurele de câmp, şobolanul de câmp, cârtiţa ş.a., iar dintre păsări  prepeliţa, ciocârlia de câmp, potârnichea, presura, dumbrăveanca, şorecarul mare, eretele alb, fazanul (colonizat) ş.a. Dropia (Otis tarda)  cea mai

 • mare pasăre de câmpie (pe cale de dispariţie în România), ocrotită de lege, întrunea cândva cel mai mare efectiv din ţară  pe  teritoriul  judeţului  Olt,  azi  întâlninduse  în  arealele  localităţilor  Băbiciu,  Stoicăneşti,  Scărişoara,  Nicolae Titulescu, Rusăneşti, Redea ş.a., numărul exemplarelor aflânduse în regres pronunţat. Prezenţa Dunării, Oltului şi a altor  râuri mai mari, precum şi a numeroaselor  iazuri şi  lacuri antropice au generat existenţa unei bogate şi variate faune acvatice (crap, somn, şalău, ştiucă, plătică, biban, babuşcă, caracudă, oblete, scrumbie ş.a.), şi a multor păsări şi mamifere care trăiesc în apropierea apelor (gâşte, raţe, stârci, berze, lişiţe, fluierari, nagâţ, vidre, nurci etc). 

  Resursele naturale ale judeţului Olt sunt reprezentate doar prin câteva zăcăminte de petrol (Ciureşti, Oteşti, Iancu Jianu, Comăniţa, Spineni, Oporelu, Verguleasa, Potcoava, Tufeni, Movileni) şi gaze naturale (Icoana, Cungrea, Poboru, Tufeni, Movileni, Oporelu, Găneasa, Pleşoiu,  Iancu Jianu),  cât  şi prin  însemnate  rezerve de argile  (Arceşti, Slătioara, Dăneasa, Corabia, Drăgăneşti ş.a.) şi de balast (Stoicăneşti, Slatina, Ipoteşti, Comăniţa, Slătioara ş.a.). 

  II.  Determinarea colectivităţii, prima atestare documentară, evoluţia istorică 

  a)  evoluţia istorică a Judeţului Olt b)  autoritatea administraţiei publice judeţene 

  a)   evoluţia istorică a Judeţului Olt 

  Judeţul Olt  constituie  un  bogat  tezaur  de  istorie.  Descoperirile  arheologice  efectuate  pe  văile Olteţului, Oltului, şi Dârjovului evidenţiază primele forme de vieţuire ale oamenilor pe teritoriul României de astăzi (prepaleolitic şi  paleolitic  inferior,  c.1000000600000  î.H.).  Epocile  ulterioare  sunt  mult  mai  bine  reprezentate.  Vestigii  neolitice (vârfuri de săgeţi,  lame, răzuitoare,  topoare, dălţi,  ceramică, etc.) au  fost  identificate  în zonele Vădastra, Fărcaşele, Brebeni, Slatina, Oboga, Coteana, Orlea, Gura Padinii, Drăgăneşti, Optaşi, Mogoşeşti. Cea mai importantă mărturie a preistoriei o constituie cultura Vădastra  (c.45003500  î.H.),  caracterizată printro ceramică decorată, apreciată drept cea mai înaltă expresie a ceramicii neoliticului european. De la sfârşitul neoliticului datează cultura Sălcuţa (37002500 î.H.),  cu aşezările  întărite de  tip  tell  de  la Drăgăneşti şi Brebeni  în care au  fost descoperite primele urme  (vase de provizii,  unelte  din  corn  de  cerb,  vase  cu  boabe  de  grâu  carbonizate,  etc.)  de  practicare  a  agriculturii  în  zonă,  în legătură cu ritualuri ale fertilităţii şi fecundităţii (figurine antropomorfe de piatră, lut şi os). Perioada de trecere la epoca bronzului  (25001800  î.H.)  e  reprezentată  prin  numeroase  descoperiri  la  Celei,  Slatina,  Curtişoara,  Găneasa. Continuitatea de  locuire din epoca bronzului  (20001200 î.H.) şi până în Hallstatt  (1200300 î.H.) este dovedită prin descoperirile  de  la  Scorniceşti,  Vultureşti,  Sprâncenata,  Slatina,  Cârlogani,  Ipoteşti,  Găneasa,  Vîlcele,  Vultureşti, Drăgăneşti  ş.a. Mai mult  de  60  de  situri  arheologice  identificate  –  între  care  cetăţile  (davae)  de  la Sprâncenata  şi Mărgăriteşti precum şi aşezările civile de la Slatina, Scorniceşti, Bălăneşti, Sucidava – dovedesc  faptul că în aceste zone  în epoca Latene a  locuit o numeroasă populaţie care a dezvoltat o civilizaţie daco    romană  înfloritoare.  Încă după  primul  război  al  lui  Traian  împotriva  dacilor  (101102),  partea  răsăriteană  a Olteniei,  care  cuprindea  teritoriul actual  al  judeţului  Olt,  a  fost  anexată  Imperiului  Roman.  După  cucerirea  romană  au  fost  construite  castrele  de  la Slăveni şi Enoşeşti (de pe limesul alutan), aşezările urbane – între care se distinge Romula (capitala Daciei Malvensis) – şi cele rurale de la Movileni, Orlea, Dobrun, Fărcaşele, unele dintre ele legate prin drumuri de piatră folosite atât în scopuri militare cât şi comerciale. 

  Retragerea  aureliană  nu  a  însemnat  încetarea  locuirii  dacoromanilor  pe  aceste meleaguri  nici  chiar  în timpul migraţiei popoarelor migratoare din sec. IVVII după cum rezultă din descoperirile arheologice de la: Grojdibodu, Orlea, Redea, Caracal, Osica de Sus, Enoşeşti, Balş (sec. IIIII), Racoviţa, Dobrun, Cepari, Slatina, Slăveni, Corabia (sec. IV), Ipoteşti, Recea, Găneasa, Slatina, Doba, Drăgăneşti, Mărgăriteşti, Vultureşti (cultura IpoteştiCândeşti, sec. VVII), Orlea, Celeiu,  Potelu,  Studina, Hotărani, Găneasa, Racoviţa, Stoicăneşti,  Slatina, Drăgăneşti  (cultura Dridu, sec.  VIIIXI),  aceste  meleaguri  putând  fi  inserate  în  vatra  de  etnogeneză  românească. Din perioada evului mediu timpuriu au fost evidenţiate urme materiale în aşezările de la: Cotmeana, Ipoteşti, Slatina, Găneasa,  Caracal.  La  scurt  timp  după  marea  invazie  tătară  (1241),  Diploma  Ioaniţilor  emisă  în  1247  de  regele Ungariei,  Bèla  al  IVlea,  atestă  existenţa  în  zona  Romanaţilor  a  cnezatului  lui  Ioan,  una  din  formaţiunile  care  au premers formarea Ţării Româneşti. Cel mai vechi act păstrat din cancelaria Ţării Româneşti, privilegiul de comerţ  în limba latină din 20 Ianuarie 1368 emis de domnul Vladislav I Vlaicu (13641374/1377) şi destinat negustorilor saşi din Braşov  menţionează  vama  de  pe  Olt  de  la  Slatina,  aceasta  fiind  prima  mărturie  documentară  cunoscută  despre actuala reşedinţă a judeţului Olt, formaţiune administrativ   teritorială menţionată ca atare la 26 Aprilie 1500 într  un hrisov de la Radu cel Mare (14951508). Cartografic, cele două judeţe istorice  Olt şi Romanaţi – apar întâia oară pe harta  editată  la  Padova  la  1700  de  către  stolnicul  Constantin  Cantacuzino.  Aşezările  de  la  Slatina  şi  Caracal  au devenit, temporar, reşedinţe domneşti în timpul lui Vlad Vintilă de la Slatina (15321535) şi Mihai Viteazul (15931601). Pe aceste meleaguri au fost înălţate şi importante lăcaşe de cult precum ar fi mănăstirile Clocociov (ctitorită în sec. al – XVI    lea  şi  refăcută  sub  Mihai  Viteazul  şi  Matei  Basarab),  Brâncoveni  (ctitorită  sub  Matei  Basarab  şi  Constantin Brâncoveanu), Căluiu (întemeiată între anii 15161521, în timpul lui Neagoe Basarab, refăcută de boierii Craioveşti şi finalizată în 1588 de fraţii Buzeşti), sau schitul Strehareţ (ctitorit în sec. XVII).

 • Un document original din  timpul  revoluţiei  conduse de Tudor Vladimirescu, Testamentul  lui Călugăreanu, pandur  din  Cornăţel,  judeţul  Olt,  redactat  sub  forma  însemnărilor  pe  paginile  lucrării  „Sonatines  pour  le  piano”, aparţinând lui Muzio Clementi, ne aduce importante informaţii referitoare la desfăşurarea evenimentelor de la 1821, pe teritoriul Oltului. Astfel, aflăm că Tudor Vladimirescu şi Iancu Jianu, însoţiţi de un grup de panduri, au trecut în stânga Oltului,  în  dreptul  localităţii  Poganu  îndreptânduse  spre mănăstirea Seaca   Muşeteşti,  apoi  spre Slatina,  pentru  a organiza rezistenţa şi a recruta oameni sub steagul „Adunării orânduite pentru binele şi folosul a toată ţara”. 

  În  târgul Slatinei, ales nu  întâmplător punct de concentrare al  „Adunării Norodului”,  între 4 şi 10 martie 1821  sa  strâns  o  armată  de  circa  8.000  de  oameni  în  faţa  cărora Tudor  a  ţinut  un  discurs  în  care  definea  scopul mişcării revoluţionare. În „Sfatul Ostăşesc”, ţinut la Slatina au fost luate o serie de măsuri militare ce vizau asigurarea locurilor  fortificate  din  Oltenia  contra  unor  atacuri  otomane  din  sudul  judeţului,  sa  stabilit  itinerarul  şi  modul  de deplasare al pandurilor spre Bucureşti, pe drumul „olacului”, prin Ipoteşti, Greci şi Şerbăneşti. 

  La Ipoteşti   Olt, Tudor Vladimirescu a lăsat un corp de panduri condus de stolnicul Nicolae Gigurtu, cu misiunea apărării drumului Slatinei de posibile incursiuni  turceşti dinspre raiaua Turnu. O altă mărturie documentară relativă  la  evenimentele  de  la  1821,  scrisoarea  lui  Dimitrie  Iarcu  trimisă  lui  C.D.  Aricescu,  autorul  lucrării  „Istoria revoluţiunii de la 1821”, evidenţiază faptul că în 21  23 mai 1821 turcii au dat foc Slatinei şi au pedepsit pe căpeteniile locale care participaseră activ la mişcarea lui Tudor. 

  Construirea unei reţele de drumuri „sistematice” în Ţara Românească între anii 1844  1847 între care şi şoseaua SlatinaCraiova, aflată pe marea arteră de circulaţie Vârciorova   Turnu Severin – Craiova – Balş  Dealul Sarului  – Slatina  – Piteşti   Bucureşti  şi  inaugurarea  în  anul  1847  a  primului  pod  stătător  peste  râul Olt,  în  dreptul capitalei  judeţului Olt, proiectat de  inginerul Giovanni Bolzano, au contribuit  întro măsură  importantă  la dezvoltarea economică a întregii zone. 

  Valul  revoluţionar  care  a  cuprins  Europa  anului  1848,  a  făcut  ca  şi  în  Principatele  Române  să  se  facă simţite  ecourile  luptei  popoarelor  pentru  drepturi  legitime. Oltenii  au  contribuit  efectiv  la  pregătirea  şi  desăvârşirea revoluţiei de la 1821, sprijinind cu entuziasm şi ardoare programul acesteia. 

  La 8  iunie 1848,  Ion Heliade Rădulescu  îi  scria  lui Gheorghe Magheru, ocârmuitorul  judeţului Romanaţi, pentru al  informa despre  începerea acţiunii  revoluţionare şi căruia  îi cerea „să nu mai stea  în cumpănă că  izbânda este a naţiei”. În dimineaţa zilei de 9/21 iunie 1848, preotul Radu Şapcă din Celei deschidea Adunarea de la Islaz cu o slujbă religioasă de sfinţire a steagurilor tricolore, urmată de o predică în care evoca suferinţele poporului, condamna claca şi iobăgia. 

  La Adunarea de pe Câmpia Islazului doleanţele slătinenilor şi ale locuitorilor Oltului au fost susţinute de Iorgu Văleanu, numit cârmuitor al judeţului Olt şi Costache Stanciovici de la şcoala Ionaşcu. Guvernul provizoriu ales la  Islaz,  care  număra  între  membri  săi  pe  Popa  Şapcă  din  Celei,  pe  căpitanul  Nicolae  Pleşoianu,  împreună  cu adunarea revoluţionară au pornit prin Gârcov, Siliştioara, Cruşov, spre Caracal, capitala judeţului Romanaţi devenind primul oraş „sortit a vedea ridicânduse stindardul mântuirii române”. După victoria revoluţiei la Craiova, în drum spre capitala  ţării  „tabăra  revoluţionară”,  a  staţionat  şi  la  Slatina.  Pe  podul  Oltului  revoluţionarii  au  fost  întâmpinaţi  cu căldură şi entuziasm de locuitorii oraşului, care în frunte cu autorităţile locale au jurat „că vor lupta pentru cauza binelui poporului, pentru susţinerea intereselor revoluţiei”. 

  Din  însărcinarea Guvernului provizoriu,  în  judeţul Olt au  fost numiţi  4 comisari de propagandă  în plăşile Vedea,  Mijlocul,  Şerbăneşti  şi  Oltul,  respectiv  Matache  Iarcu,  Nicolae  Şerbănescu,  Constantin  Paleologu  şi  Iancu Ionaşcu,  cu  misiunea  insuflării  poporului  „amorului  pentru  libertate  şi  drepturi,  energia  în  a  lor  apărare  şi  acea statornică împotrivire la oricine sar încerca ai răpi ale sale drepturi”. Relativ la propaganda desfăşurată de aceştia pe meleagurile  noastre,  Gheorghe  Văleanu,  administratorul  judeţului  Olt,  întrun  raport  înaintat  la  26  iulie  1848 Ministerului  din  Lăuntru,  relata  următoarele:  „Domnul  Ion  Ionaşcu,  unul  dintre  comisarii  orânduiţi  la  acest  district, trimiţânduse  în plasa Şerbăneştilor, după o silinţă fără preget ce a pus de a aduce pe  locuitori  la cunoştinţă, de ai înfrăţi şi de ai face să cunoască ce e Constituţia şi care sunt bunurile ce au dobândit după urma ei, deşteaptă întrînşii aşa de mult acele sentimenturi nobile adormite până acum de  jugul  tiraniei, că singuri cerură a  li se citi o sfeştanie, strigară cu toţii să trăiască Constituţia şi în cele de pe urmă săvârşiră, în cea mai mare solemnitate, şi jurământul că o vor apăra din toate puterile lor şi chiar cu pierderea vieţii lor”. 

  Înfrângerea  revoluţiei  de  la  1848  a  adus  în  judeţul  Olt  o  campanie  de  prigoană  pentru  cei  care participaseră la evenimente, pe lista celor arestaţi figurând Dimitrie Iarcu de la Slatina, Ion Turcea de la Caracal, Radu Şapcă de la Celei. Noile autorităţi au ordonat eliberarea din slujbe a profesorilor Ioan Truţescu şi Zaharia Boerescu de la Caracal, Vasile Urzescu şi Nicolae Şerbănescu de la Slatina. 

  La  evenimentele  premergătoare  Unirii  Principatelor  Române,  finalizată  la  24  ianuarie  1859,  oltenii  au participat activ. 

  În  august  1856,  Ministerul  Dinlăuntru  atrăgea  atenţia  ispravnicului  de  Olt  că  „unii  din  tineri”  manifestă tendinţa de a ieşi din legalitate, ajungând „până a se preumbla individe pe la proprietari cu feluri de vorbe netrebnice şi încă  cu  urcare  de  a  se  tipări  pe  foile  volante  ce  poartă  cu  dânşii”.  Răspunzând  afirmativ  ordinelor  primite, Subadministraţia  plăşii  Şerbăneşti  la  arestat  pe  învăţătorul  Tănase Constantin  sub  acuzaţia  că  „sar  fi  ivit  în  satul Viişoara cu nişte hârtii făcând propagandă printre  locuitori să  le  iscălească”. La 1 noiembrie 1856, Subadministraţia Plăţii  din  Mijloc  raporta  Administraţiei  judeţului  Olt  faptul  că  Tănase  Constantin  îşi  desfăşura  activitatea

 • propagandistică nu numai în plasa Şerbăneşti, ci  în mai multe sate, prilej cu care arăta  ţăranilor „nişte hârtii  tipărite, făcândule propagandă ca săi dea iscălituri... cerând unirea Principatelor”. 

  Încă  din  1857,  la  Slatina  şi  Caracal  sau  constituit  Comitete  Judeţene  Unioniste  cu  misiunea  înscrierii candidaţilor pe listele electorale de accedere în Divanul ad  hoc al Ţării Româneşti. 

  La 11 septembrie 1857, la Slatina, cei 8 reprezentanţi a plăşilor judeţului Olt, în ciuda presiunilor efectuate de autorităţi  au decis să  îl  desemneze ca deputat pe Tănase Constantin. La Bucureşti,  în plenul Adunării ad   hoc Tănase Constantin, reprezentantul plugarilor din Olt citea la 7 decembrie 1857 jalba deputaţilor clăcaşi, solicitând cu fermitate  respectarea  drepturilor  ţăranilor  în  privinţa  participării  la  adunările  ce  urmau  să  stabilească  Constituţia  şi legile ţării. În acest document se afirma credinţa nestrămutată în unire şi era criticat Regulamentul Organic, fapt care i a  adus  lui  Tănase  Constantin  cognomenul  de  „Moş  Ion  Roată  al  Ţării  Româneşti”. Dubla  alegere  a  lui  Alexandru  Ioan  Cuza  a  declanşat  la  Slatina  o  stare  de  euforie  generală,  documentele  vremii semnalând atmosfera de  redeşteptare şi  regenerare naţională existentă aici. La  răspândirea veştii  alegerii  lui Cuza, „corurile  reunite  ale  celor  două  şcoli  publice  din Slatina,  împreună  cu  o mulţime  impresionantă  au  parcurs  străzile oraşului având aprinse torţe şi  intonând cântece pentru unire, pentru domnitor”. Slatina, capitala judeţului Olt, pentru modul  în care se afirmase  în  lupta unionistă a  fost vizitată de domnitorul Alexandru  Ioan Cuza de  trei ori  în  timpul domniei sale: 1859, 1862 şi 1864. 

  Judeţele Olt şi Romanaţi, dată fiind poziţia lor strategică, au contribuit masiv la susţinerea efortului uman şi economic  impus  ţării  de  campania  din  18771878. Pentru  a  participa  la Războiul  pentru  Independenţă  sau  înrolat peste 5.000 de oameni  în Regimentul 3 Dorobanţi, Escadroanele 3 Romanaţi şi 4 Olt din Regimentul 1 Călăraşi, şi Batalionul de Miliţie. La Slatina, Piatra Olt, Caracal şi Corabia au funcţionat depozite centrale pentru provizii şi muniţii, esenţiale pentru aprovizionarea armatei. Ofrandele şi rechiziţiile impuse populaţiei de desfăşurarea operaţiilor militare sau cifrat la 3.108 ovine, 3.374 vite, 2.000 de cai, 8,5 tone fasole şi alte legume, 2.073 tone de grâu, 1.407 tone orz, 45 tone orez, 254 tone porumb, 51 tone de brânză şi caşcaval, 6,2 tone pâine, făină, pesmeţi şi mălai, 1,5 tone fân. Au fost  oferite  zeci  de  kilograme  de  scamă  fină, mii  de  feşi  şi  obiecte  de  legat,  cearşafuri  şi  feţe  de  pernă,  flanele, postavuri  şi  pânzeturi,  obiecte  de  îmbrăcăminte,  mobilier,  veselă  şi  tacâmuri,  saci,  trăsuri,  vin,  ţuică  şi  spirt.  În atelierele din cele două judeţe sa desfăşurat o activitate intensă, în octombrie 1877, spre exemplu, cojocarii slătineni lucrau la 1.500 de cojoace destinate soldaţilor. Din totalul de 264.000 de care de transport folosite, 46.170 proveneau din Olt şi Romanaţi. Învăţători şi profesori, preoţi, medici şi farmacişti alături de funcţionari au donat mari sume de bani din  salariile  lor  pe mai multe  luni.  Astfel  din  judeţul Olt  sau  strâns  5.317  lei,  iar  din  Romanaţi  6.668  lei,  în  ciuda bugetului  secătuit,  pentru cumpărarea de armament necesar  frontului. Gara Slatina a constituit punctul principal de depozitare şi distribuire a tuturor rechiziţiilor făcute nu numai din judeţele vecine, Argeş, Vâlcea, Teleorman, ci şi din Vaslui,  Botoşani,  Dorohoi,  Buzău.  O  filă  glorioasă  în  cartea  istoriei  naţionale  au  scris  slătinenii  prin  participarea Regimentului 3 Dorobanţi la luptele de la Canapa, LomPalanca, Smârdan şi Belogracic. Pentru independenţa ţării şi au dat viaţa pe câmpul de luptă 151 de eroi olteni şi au fost răniţi aproximativ 700. 

  Mişcarea memorandistă  a  fost  sprijinită  cultural  şi  politic  de  locuitorii  Oltului,  prin  înfiinţarea  în  ianuarie 1891 la Slatina a Ligii pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor – Secţia Olt, prima filială provincială din ţară cu sediul  la  gimnaziul Radu Greceanu. Un  sprijin  important  la  acordat Secţiunea Olt  a  Ligii  Culturale  apariţiei  ziarului „Gazeta  Transilvaniei”.  La  14  iunie  1892,  locuitorii Slatinei  participau  la  o  „întrunire  de  protestare”  contra prigoanei dezlănţuite de autorităţile austro   ungare  împotriva  liderilor mişcării memorandiste, prilej cu care a  fost elaborată o scrisoare  de  încurajare.  Pe  lângă  telegrama  adresată  lui  Vasile  Lucaciu,  ce  conţinea  „salutările  şi  încurajările slătinenilor”, sa scris la Slatina o piesă de teatru inspirată din realităţile luptei memorandiste din Transilvania. Piesa se intitula „Lupta pentru naţionalitate sau  întemniţarea doctorului Lucaciu”, autor fiind artistul Emil Nicolau. Piesa a  fost jucată în premieră la Slatina, la 28 februarie 1893, în sala Cazinoului, iar după aceea în mai multe oraşe din ţară. 

  În Marele Război pentru Întregirea Neamului Regimentul 3 Olt a luptat eroic pe frontul de la Jiu – Bumbeşti, în Dobrogea  la Cernavodă, pe Neajlov, la Panciu – Mănăstioara, dând ţării  tributul de sânge a 1.200 de eroi pentru consfinţirea marelui ideal naţional. La 14 noiembrie 1916 armata română distrugea podul de peste Olt în încercarea de a  stăvili  ofensiva  inamică.  Slatina  a  fost  bombardată  sistematic,  lupte  sângeroase  având  loc  cu  ocazia  încercării trupelor germano austro  ungare de trecere a râului, în dreptul satelor Curtişoara, Teslui, Colibaşi şi Moşteni. Dintre eroii  neamului  care  au murit  în  bătăliile marelui  război  al  reîntregirii  îl menţionăm pe  căpitanul Dumitru Morjan,  pe Ecaterina Teodoroiu,  care a  luptat  în cadrul Regimentului 43/59  Infanteria din Slatina, pe căpitanul  Ioan Călugărul, rănit în luptele de la Pieleşti (Romanaţi). 

  Marea  Adunare  Naţională  de  la  Alba  Iulia  a  generat  în  spiritele  oamenilor  de  pe meleagurile  oltene  o puternică  solidaritate  şi  o  nestrămutată  hotărâre  întru  desăvârşirea  unităţii  statale. Ziarele  timpului,  „Opinia Oltului”, „Voinţa Poporului”  relatează atmosfera de caldă simţire românească din oraşul nostru, exprimă adeziunea deplină a locuitorilor Oltului la actul unirii. 

  Întro telegramă trimisă de cetăţenii  judeţului Olt, întruniţi  la 1 iunie 1919, în Slatina,  întro Mare Adunare Naţională, Congresului de la Versailes se sublinia: „Să nu lase în inima tuturor românilor rana sângerândă pe care au lăsato  prusienii  în  inima  tuturor  francezilor  după  1870”.  Era  vorba  despre  problema  Banatului,  despre  care  în document se mai menţiona:  „Banatul este Alsacia noastră şi orice bucată din el e sfâşiată din  însuşi  corpul nostru.

 • Tisa, Nistrul şi Dunărea nu sunt pentru noi dorinţe deşarte ci necesităţi reale, adăposturi naturale fără care România viitoare nu va avea nici siguranţă, nici liniştea necesară”. 

  Restabilit  prin  reforma  administrativă  din  1968,  judeţul  Olt  este  totodată  locul  de  obârşie  al  unor personalităţi  precum: diplomatul Nicolae Titulescu,  (18821941, ministru de Externe al României Mari, preşedinte al Societăţii  Naţiunilor),  dramaturgul  Eugen  Ionescu  (19091994,  membru  al  Academiei  Franceze),  muzicianul  Dinu Lipatti  (19171950),  poetul  Ion  Minulescu  (18811944),  economistul  P.  S.  Aurelian  (18331909,  preşedinte  al Academiei),  juristul  Constantin  Dissescu  (18541932,  părintele  dreptului  penal  românesc),  istoricul  literar  Dumitru Caracostea (18791964), preşedintele Nicolae Ceauşescu (1918 1989). 

  b)  autoritatea administraţiei publice judeţene 

  Consiliul  Judeţean  Olt  este  autoritatea  administraţiei  publice  locale,  constituită  la  nivel  judeţean,  pentru coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

  În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările  ulterioare,  administraţia  publică  în  unităţile  administrativ    teritoriale  se  organizează  şi  funcţionează  în temeiul  principiilor  descentralizării,  autonomiei  locale,  deconcentrării  serviciilor  publice,  eligibilităţii  autorităţilor administraţiei  publice  locale,  legalităţii  şi  al  consultării  cetăţenilor  în  soluţionarea  problemelor  locale  de  interes deosebit. 

  Administrativ,  judeţul Olt este  împărţit  în 112 unităţi  teritorial  – administrative: două municipii,  şase  oraşe  şi 104 comune, după cum urmează: 

  1. MUNICIPIUL SLATINA : CIREASOV 

  2. MUNICIPIUL CARACAL : CARACAL 

  1. ORAS BALS : CORBENI, TEIS, ROMANA 

  2. ORAS CORABIA : VARTOPU,TUDOR VLADIMIRESCU 

  3. ORAS DRAGANESTIOLT: COMANI 

  4. ORAS PIATRAOLT : BISTRITA NOUA, PIATRA, CRIVA DE SUS, ENOSESTI, CRIVA DE JOS 

  5. ORAS SCORNICESTI : BALTATI , BIRCII, CHITEASCA, CONSTANTINESTI, JITARU, MARGINENI, SLOBOZIA 

  MIHAILESTI,  POPESTI , TEIUS, NEGRENI, PISCANI, 

  RUSCIORI, SUICA, MOGOSESTI 

  6. ORAŞ POTCOAVA: POTCOAVA,  FALCOENI, VALEA MERILOR, TRUFINESTI, SINESTI 

  C O M U N ELE DIN JUDEŢUL OLT ŞI SATELE ARONDATE 

  1. BABICIU : BABICIU 

  2. BALDOVINESTI: BALDOVINESTI, PIETRIS, GUBANDRU 

  3. BALTENI: BALTENI 

  4. BARASTI:BARASTII DE VEDE, BARASTII DE CEPTURI, 

  BOROESTI, CIOCANESTI , LAZARESTI , POPESTI, MOTOESTI 

  MERENI 

  5. BARZA: BARZA, BRANET 

  6. BOBICESTI: BOBICESTI, BECHET, BELGUN, MIRILA, COMANESTI ,

 • GOVORA,  LEOTESTI, CHINTESTI 

  7. BRANCOVENI: BRANCOVENI, VALENI, MARGHENI, OCIOGI 

  8. BRASTAVATU: BRASTAVATU, CRUSOVU 

  9. BREBENI: BREBENI, TEIUSU 

  10. BUCINISU:BUCINISU, BUCINISU MIC 

  11. CARLOGANI : CARLOGANI, STUPINA, CEPARI, SCORBURA 

  BECULESTI 

  12. CALUI: CALUI, GURA CALUIU 

  13. CEZIENI: CEZIENI, CORLATESTI, BONDREA 

  14. CILIENI : CILIENI 

  15. COLONESTI: COLONESTI, BARASTI, BATARENI, CARSTANI, 

  VLAICI, GUESTI, MARUNTEI, NAVARGENI, CHELBESTI 

  16. CORBU: CORBU, MILCOVENI, BURDULESTI, BUZESTI, CIURESTI 

  17. COTEANA: COTEANA 

  18. CRAMPOIA : CRAMPOIA , BUTA 

  19. CUNGREA : CUNGREA, CEPESTI , IBANESTI, SPATARU, 

  OTESTII DE JOS , OTESTII DE SUS, MIESTI 

  20. CURTISOARA : CURTISOARA, DOBROTINET, LINIA DIN VALE 

  RAITIU, PROASPETI , PIETRISU 

  21. DANEASA: DANEASA, BERINDEI, ZANOAGA, PESTRA, CIOFLANU 

  22. DEVESELU: DEVESELU, COMANCA 

  23. DOBRETU: DOBRETU , HOREZU, CURTISOARA 

  24. DOBROSLOVENI : DOBROSLOVENI, RESCUTA , POTOPINU, RESCA 

  FRASINETU 

  25. DOBROTEASA : DOBROTEASA, VULPESTI, CAMPU MARE 

  BATIA 

  26. DOBRUN: DOBRUN , CHILII, ULMET, ROSIENII MARI 

  ROSIENII MICI 

  27.  DRAGHICENI: DRAGHICENI, GROZAVESTI, LIICENI 

  28. FAGETELU: FAGETELU, BAGESTI, CHILIA, GRUIU, PIELCANI 

  ISACI 

  29. FALCOIU : FALCOIU, CIOROIASU, CIOROIU 

  30. FARCASELE: FARCASELE, FARCASU DE JOS, HOTARANI 

  GHIMPATI

 • 31. GANEASA: GANEASA , DRANOVATU, GRADISTEA, OLTISORU 

  IZVORU 

  32. GARCOV: GARCOV, URSA 

  33. GAVANESTI: GAVANESTI, BALEASA , BROSTENI, DAMBURILE 

  34. GHIMPETENI : GHIMPETENI, GHIMPETENII NOI 

  35. GIUVARASTI: GIUVARASTI 

  36. GOSTAVATU:  GOSTAVATU, SLAVENI 

  37. GRADINARI: GRADINARI, SATU NOU, RUNCU MARE, PETCULESTI 

  38. GRADINILE : GRADINILE, PLAVICEANCA, ARVATEASCA 

  39. GROJDIBODU : GROJDIBODU, HOTARU 

  40. GURA PADINII: GURA PADINII, SATU NOU 

  41. IANCA: IANCA, POTELU 

  42. IANCU JIANU: IANCU JIANU, PREOTESTI, DOBRICENI 

  43. ICOANA : ICOANA, URSOAIA, FLORU 

  44. IPOTESTI: IPOTESTI 

  45. IZBICENI: IZBICENI 

  46. IZVOARELE: IZVOARELE , ALIMANESTI 

  47. LELEASCA: LELEASCA , AFUMATI, GREERESTI, MIERLICESTI 

  TONESTI, TUFARU, URSI 

  48. MARUNTEI: MARUNTEI, MALU ROSU , BALANESTI 

  49. MIHAESTI: MIHAESTI , BUSCA 

  50. MILCOV: ULMI, STEJARU, MILCOVU DIN DEAL, MILCOVU DIN VALE 

  51. MORUNGLAV: MORUNGLAV, BARASTI, POIANA MARE, MORUNESTI, GHIOSANI 

  52. MOVILENI : MOVILENI, BACEA 

  53. NICOLAE TITULESCU: NICOLAE TITULESCU 

  54. OBARSIA : OBARSIA, CAMPU PARULUI, TABONU, OBARSIA NOUA 

  COTENI 

  55. OBOGA: OBOGA 

  56. OPORELU: OPORELU, RADESTI, BERIA DE JOS, BERIA DE SUS 

  57. OPTASIMAGURA:  OPTASI 

  58. ORLEA : ORLEA, ORLEA NOUA 

  59. OSICA DE JOS: OSICA DE JOS, BOBU 

  60. OSICA DE SUS: OSICA DE SUS, VLADULENI, GRECI, TOMENI, 

  OSTROV, PERETU

 • 10 

  61. PARSCOVENI : PIRSCOVENI, BUTOI , OLARI 

  62. PERIETI :  PERIETI:  MIERLESTII DE SUS,  MAGURA 

  63. PLESOIU: PLESOIU, ARCESTI, ARCESTI COT , SCHITU DIN VALE 

  DOBA, SCHITU DIN DEAL, COCORASTI 

  64. POBORU: POBORU, ALBESTI, SURPENI, CRETI, SEACA 

  CORNATELU 

  65. PRISEACA:  PRISEACA,  SALTANESTI,  BUICESTI 

  66. RADOMIRESTI: RADOMIRESTI, POIANA, CRACIUNEI, CALINESTI 

  67. REDEA : REDEA, VALEA SOARELUI, REDISOARA 

  68. ROTUNDA: ROTUNDA 

  69. RUSANESTI: RUSANESTI, JIENI 

  70. SAMBURESTI : SAMBURESTI, CERBENI, TONESTI, LAUNELE 

  MANULESTI, STANULEASA, IONICESTI 

  71. SÂRBII MĂGURA: VITANESTI 

  72. SCARISOARA: SCARISOARA, RUDARI , PLAVICENI 

  73. SCHITU : SCHITU, CATANELE, MOSTENI, LISA, GRECI 

  74. SEACA: SEACA 

  75. SERBANESTI: SERBANESTI, STRUGURELU, SERBANESTII DE SUS 

  76. SLATIOARA: SLATIOARA , SALCIA 

  77. SOPARLITA : SOPARLITA 

  78. SPINENI: SPINENI , ALUNISU, CUZA VODA , DAVIDESTI , VINETI 

  PROFA, OPTASANI 

  79. SPRANCENATA : SPRANCENATA, URIA, BARSESTII DE SUS 

  FRUNZARU 

  80. STEFAN CEL MARE: STEFAN CEL MARE, IANCA NOUA 

  81. STOENESTI: STOENESTI 

  82. STOICANESTI: STOICANESTI 

  83. STREJESTI: STREJESTI, COLIBASI, STREJESTII DE SUS 

  MAMURA 

  84. STUDINA: STUDINA, STUDINITA 

  85. TATULESTI : TATULESTI, BARBALAI, MOMAIU, MAGURA 

  MIRCESTI, LUNCA 

  86. TESLUI: TESLUI, CHERLESTII DIN DEAL, CHERLESTII MOSTENI 

  COMANITA, CORBU, DELENI, SCHITU DELENI

 • 11 

  87. TIA MARE: TIA MARE, POTLOGENI, DOANCA 

  88. TOPANA: TOPANA , CANDELESTI , CIORACA , UNGURENI 

  COJGAREI 

  89. TRAIAN: TRAIAN 

  90. TUFENI: TUFENI, STOBORASTI , BARZA 

  91. URZICA: URZICA, STAVARU 

  92. VADASTRA : VADASTRA 

  93. VADASTRITA:  VADASTRITA 

  94. VALCELE : VALCELE, VALCELELE DE SUS, BARCANESTI 

  95. VALEA MARE: VALEA MARE , ZORLEASCA, BARCA, RECEA 

  TURIA 

  96.  VALENI: VALENI, MANDRA, TIRISNEAG, POPESTI 

  97. VERGULEASA: VERGULEASA, CAZANESTI, CUCUETI , VANESTI 

  POGANU , VALEA FETEI, DUMITRESTI 

  98. VISINA : VISINA 

  99. VISINA NOUA: VISINA NOUA 

  100. VITOMIRESTI: VITOMIRESTI , BULIMANU, TREPTENI , DONESTI 

  STANULEASA, DEJESTI 

  101. VLADILA: VLADILA, VLADILA NOUA, FRASINET GARA 

  102. VOINEASA: VOINEASA , BLAJ, MARGARITESTI, RUSANESTII DE SUS, RACOVITA 

  103. VULPENI: VULPENI, COTORBESTI, GROPSANI , MARDALE 

  PESCARESTI, VALEA SATULUI , PRISACA, SIMNICENI , TABACI 

  PLOPSORELU 

  104. VULTURESTI: VULTURESTI, VLANGARESTI , VALEA LUI ALB 

  DIENCI 

  III.  Populaţia judeţului Olt, componenţă etnică, ocupaţie 

  1.  Populaţia stabilă a judeţului Olt , a municipiilor, oraşelor şi comunelor, grupată după domiciliu şi sexe,  la data de 01.01.2009, conform datelor transmise de către Direcţia Judeţeană de Statistică Olt: 

  POPULAŢIA PE LOCALITĂŢI, JUDEŢE, MEDII ŞI SEXE 1 IANUARIE 2009

 • 12 

  JUDEŢ /  MEDIU LOCALITATE  TOTAL  MASCULIN  FEMININ 

  OLT  468931  231090  237841 

  URBAN  189243  92101  97142 

  MUNICIPIUL SLATINA  77177  37458  39719 MUNICIPIUL CARACAL  34805  16745  18060 ORAS BALS  21034  10245  10789 ORAS CORABIA  19580  9473  10107 ORAS DRAGANESTIOLT  12212  5996  6216 ORAS PIATRAOLT  6120  3094  3026 ORAS POTCOAVA  5898  2940  2958 ORAS SCORNICESTI  12417  6150  6267 

  RURAL  279688  138989  140699 

  BABICIU  2255  1162  1093 BALDOVINESTI  881  438  443 BALTENI  2002  1010  992 BARASTI  1736  824  912 BARZA  2613  1334  1279 BOBICESTI  3344  1695  1649 BRANCOVENI  2960  1500  1460 BRASTAVATU  4791  2433  2358 BREBENI  3045  1519  1526 BUCINISU  2129  1048  1081 CALUI  1910  956  954 CARLOGANI  2740  1355  1385 CEZIENI  1859  901  958 CILIENI  3295  1672  1623 COLONESTI  2723  1317  1406 CORBU  2513  1258  1255 COTEANA  2903  1452  1451 CRAMPOIA  3683  1903  1780 CUNGREA  2386  1168  1218 CURTISOARA  4582  2329  2253 DANEASA  3651  1844  1807 DEVESELU  3180  1586  1594 DOBRETU  1320  633  687 DOBROSLOVENI  3907  1903  2004 DOBROTEASA  1951  933  1018 DOBRUN  1472  751  721 DRAGHICENI  1925  996  929 FAGETELU  1355  642  713 FALCOIU  4168  2050  2118 FARCASELE  4736  2377  2359 GANEASA  4183  2042  2141 GARCOV  2712  1356  1356 GAVANESTI  2248  1104  1144 GHIMPETENI  1765  871  894 GIUVARASTI  2529  1240  1289 GOSTAVATU  3196  1602  1594 GRADINARI  2600  1260  1340

 • 13 

  GRADINILE  1773  898  875 GROJDIBODU  3041  1537  1504 GURA PADINII  1883  957  926 IANCA  4118  2018  2100 IANCU JIANU  4514  2262  2252 ICOANA  1940  964  976 IPOTESTI  1535  772  763 IZBICENI  4928  2445  2483 IZVOARELE  3684  1966  1718 LELEASCA  1542  715  827 MARUNTEI  4503  2300  2203 MIHAESTI  1851  893  958 MILCOV  1753  872  881 MORUNGLAV  2733  1346  1387 MOVILENI  3675  1885  1790 NICOLAE TITULESCU  1251  626  625 OBARSIA  2963  1458  1505 OBOGA  1408  700  708 OPORELU  1348  636  712 OPTASIMAGURA  1200  579  621 ORLEA  2671  1308  1363 OSICA DE JOS  1686  846  840 OSICA DE SUS  5088  2485  2603 PARSCOVENI  3085  1527  1558 PERIETI  2011  1009  1002 PLESOIU  3409  1665  1744 POBORU  2341  1112  1229 PRISEACA  1849  921  928 RADOMIRESTI  3536  1666  1870 REDEA  2952  1490  1462 ROTUNDA  2870  1468  1402 RUSANESTI  4756  2419  2337 SAMBURESTI  1345  654  691 SARBII  MAGURA  2190  1068  1122 SCARISOARA  3181  1598  1583 SCHITU  3027  1565  1462 SEACA  2048  1002  1046 SERBANESTI  3143  1567  1576 SLATIOARA  2764  1338  1426 SOPARLITA  1584  776  808 SPINENI  2010  957  1053 SPRANCENATA  2626  1349  1277 STEFAN CEL MARE  1877  926  951 STOENESTI  2346  1163  1183 STOICANESTI  2772  1367  1405 STREJESTI  3372  1611  1761 STUDINA  2665  1345  1320 TATULESTI  1292  617  675 TESLUI  2680  1305  1375 TIA MARE  4774  2433  2341 TOPANA  1185  559  626 TRAIAN  3321  1706  1615 TUFENI  3050  1502  1548 URZICA  2306  1151  1155

 • 14 

  VADASTRA  1620  795  825 VADASTRITA  3441  1760  1681 VALCELE  2814  1393  1421 VALEA MARE  3932  1945  1987 VALENI  3197  1510  1687 VERGULEASA  3018  1468  1550 VISINA  3330  1602  1728 VISINA NOUA  1976  981  995 VITOMIRESTI  2459  1190  1269 VLADILA  2082  1048  1034 VOINEASA  2102  1054  1048 VULPENI  2539  1252  1287 VULTURESTI  2475  1223  1252 

  2.  Populaţia stabilă a Judeţului Olt grupată pe etnii ( RPL 2002 ): 

  ETNIA  Număr persoane ROMÂNI  479826 

  MAGHIARI  117 ROMI  9137 UCRAINENI  5 GERMANI  27 RUŞI  6 LIPOVENI  4 TURCI  19 TĂTARI  1 SÂRBI  4 SLOVACI  1 BULGARI  4 CROAŢI  1 GRECI  16 EVREI  4 CEHI  1 POLONEZI  11 ITALIENI  26 CHINEZI  3 ARMENI  1 CEANGĂI  1 ALTĂ ETNIE  59 NEDECLARATĂ  0 

  3.  Populaţia stabilă a Judeţului Olt grupată pe religii ( RPL 2002 ): 

  RELIGIE  Număr persoane ORTODOXĂ  486111 ROMANO   CATOLICĂ  343 GREACO  CATOLICĂ  102 REFORMATĂ  55 EVANGHELICA DE CONFESIUNE AUGUSTANĂ  8 EVANGHELICA  LUTHERANĂ  SINODO   PREZBITERIANĂ 

  UNITARIANĂ  9 ARMEANĂ  2 CREŞTINĂ DE RIT VECHI  0

 • 15 

  BAPTISTĂ  418 PENTICOSTALĂ  489 ADVENTISTĂ DE ZIUA a 7 a  1272 CREŞTINĂ DUPĂ EVANGHELIE  136 EVANGHELICĂ  45 MUSULMANĂ  38 MOZAICĂ  3 ALTĂ RELIGIE  169 FĂRĂ RELIGIE  20 ATEI  39 NEDECLARATĂ  8 

  4.  Unitati locale active pe activitati CAEN la nivel de secţiune si subsectiune, grupe de mărime (OCUPAŢIE): 

  Denumire  U.M.  2005  2006  2007 

  Unitati locale active  Nr.  5536  5789  6162 09 salariaţi  Nr.  4967  5204  5521 1049 salariaţi  Nr.  429  454  501 50249 salariaţi  Nr.  106  96  109 250 si peste  Nr.  34  35  31 Agricultura, vanatoare si silvicultura 

  Nr.  332  318  302 09 salariaţi  Nr.  289  284  270 1049 salariaţi  Nr.  37  29  26 50249 salariaţi  Nr.  5  4  5 250 si peste  Nr.  1  1  1 

  Pescuitul si piscicultura  Nr.  2  3  3 09 salariaţi  Nr.  2  3  3 

  Industrie extractiva  Nr.  10  13  17 09 salariaţi  Nr.  8  10  16 1049 salariaţi  Nr.  2  3  1 

  Industrie extractiva de produse energetice Nr.  1  1  1 

  09 salariaţi  Nr.  1  1  1 Industrie extractiva de produse neenergetice 

  Nr.  9  12  16 09 salariaţi  Nr.  7  9  15 1049 salariaţi  Nr.  2  3  1 

  Industria prelucrătoare  Nr.  675  702  710 09 salariaţi  Nr.  464  499  494 1049 salariaţi  Nr.  134  137  148 

  Denumire  U.M.  2005  2006  2007 50249 salariaţi  Nr.  54  43  48 250 si peste  Nr.  23  23  20 Industria alimentara, a băuturilor si tutunului 

  Nr.  182  182  152 09 salariaţi  Nr.  146  144  112 1049 salariaţi  Nr.  26  29  33 50249 salariaţi  Nr.  9  8  7 250 si peste  Nr.  1  1   

  Industria textila si a produselor textile  Nr.  170  164  167 09 salariaţi  Nr.  79  84  86 1049 salariaţi  Nr.  47  43  46 50249 salariaţi  Nr.  33  25  26

 • 16 

  250 si peste  Nr.  11  12  9 Ind. pielăriei si a pod. din piele  Nr.  3  2  2 09 salariaţi  Nr.  2  1  2 50249 salariaţi  Nr.  1  1   Fabricarea lemnului si a produselor din lemn 

  Nr.  23  24  23 09 salariaţi  Nr.  16  15  16 1049 salariaţi  Nr.  5  7  5 50249 salariaţi  Nr.  1  2  2 250 si peste  Nr.  1     celuloza, hârtie  Nr.  34  34  45 09 salariaţi  Nr.  30  30  42 1049 salariaţi  Nr.  4  4  3 Prelucrarea ţiţeiului  Nr.    2  2 09 salariaţi  Nr.    2  2 Substanţe si produse chimice  Nr.  29  32  29 09 salariaţi  Nr.  24  27  26 1049 salariaţi  Nr.  5  5  2 50249 salariaţi  Nr.      1 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice  Nr.  16  19  26 09 salariaţi  Nr.  12  14  17 1049 salariaţi  Nr.  2  4  6 50249 salariaţi  Nr.  2  1  2 250 si peste  Nr.      1 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

  Nr.  24  24  25 09 salariaţi  Nr.  19  20  19 1049 salariaţi  Nr.  4  3  5 250 si peste  Nr.  1  1  1 Industria metalurgica  Nr.  120  140  157 09 salariaţi  Nr.  86  103  111 1049 salariaţi  Nr.  29  31  36 50249 salariaţi  Nr.  2  3  6 250 si peste  Nr.  3  3  4 

  Denumire  U.M.  2005  2006  2007 Industria de maşini si echipamente 

  Nr.  10  9  9 09 salariaţi  Nr.  6  6  6 1049 salariaţi  Nr.  1  1  2 50249 salariaţi  Nr.  1     250 si peste  Nr.  2  2  1 Industria de echipamente electrice si optice 

  Nr.  8  11  11 09 salariaţi  Nr.  5  8  8 1049 salariaţi  Nr.  2  2  1 50249 salariaţi  Nr.  1  1  2 Industria mijloacelor de transport 

  Nr.  9  9  8 09 salariaţi  Nr.  3  3  3 1049 salariaţi  Nr.    1   50249 salariaţi  Nr.  2  1  1 250 si peste  Nr.  4  4  4 Alte activitati industriale  47  50  54 09 salariaţi  Nr.  36  42  44 1049 salariaţi  Nr.  9  7  9 50249 salariaţi  Nr.  2  1  1 Energie electrica si termica, gaze  Nr.

 • 17 

  12  14  11 09 salariaţi  Nr.  5  5  6 50249 salariaţi  Nr.  3  5  3 250 si peste  Nr.  4  4  2 Construcţii  total  Nr.  269  330  473 09 salariaţi  Nr.  197  258  375 1049 salariaţi  Nr.  49  48  68 50249 salariaţi  Nr.  20  21  26 250 si peste  Nr.  3  3  4 Comerţ  Nr.  3138  3190  3275 09 salariaţi  Nr.  2973  3002  3069 1049 salariaţi  Nr.  155  178  194 50249 salariaţi  Nr.  10  10  12 Hoteluri si restaurante  Nr.  209  235  243 09 salariaţi  Nr.  198  224  234 1049 salariaţi  Nr.  10  10  8 50249 salariaţi  Nr.  1  1  1 Transport, depozitare si comunicaţii 

  Nr.  229  249  302 09 salariaţi  Nr.  205  223  271 1049 salariaţi  Nr.  18  20  25 50249 salariaţi  Nr.  3  3  3 250 si peste  Nr.  3  3  3 Intermedieri financiare  Nr.  76  83  89 09 salariaţi  Nr.  72  79  86 1049 salariaţi  Nr.  4  4  3 

  Denumire  U.M.  2005  2006  2007 Tranzacţii imobiliare  Nr.  322  374  439 09 salariaţi  Nr.  300  346  409 1049 salariaţi  Nr.  15  20  20 50249 salariaţi  Nr.  7  7  9 250 si peste  Nr.    1  1 Invatamant  Nr.  15  15  23 09 salariaţi  Nr.  15  14  22 1049 salariaţi  Nr.    1  1 Sănătate si asistenta sociala  Nr.  158  164  174 09 salariaţi  Nr.  156  162  172 1049 salariaţi  Nr.  2  2  2 

  Alte activitatea de servicii colective  Nr.  89  99  101 09 salariaţi  Nr.  83  95  94 1049 salariaţi  Nr.  3  2  5 50249 salariaţi  Nr.  3  2  2 

  Dispoziţiile  privitoare  la  dreptul  cetăţenilor  aparţinând  unei minorităţi  naţionale  de  a  folosi  limba maternă  în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi  completările  ulterioare,  nu  se  aplică  în  judeţul  Olt  neexistând  cazuri  în  acest  sens(  în  unităţile  administrativ  – teritoriale din judeţul Olt cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale nu au o pondere de 20% din numărul locuitorilor ). 

  IV.  Reşedinţa judeţului Olt

 • 18 

  Reşedinţa judeţului Olt este municipiul Slatina. Slatina a fost atestată documentar pentru prima dată în epoca medievală,  la  20  ianuarie  1368  printrun  act  oficial:  Vladislav  I  Voicu  acorda  scutire  de  vamă  la  Slatina  tuturor negustorilor braşoveni. 

  Municipiul  Slatina  este  situat  în  zona  de  nord  a  judeţului  Olt,  pe  valea  râului  Olt,  pe  ultimele  coline  ale Platformei Cotmeana, la contactul ei cu Câmpia Slatinei. 

  Principalul potenţial economic al municipiului Slatina este concentrat în trei zone industriale: a.  zona industrială N – E Gară, cu industria de aluminiu ( S.C. ALRO S.A. ); b.  zona industrială Sud Drăgăneşti – Olt are în principal partea de prelucrare 

  a aluminiului din cadrul S.C. ALRO S.A, şi noile  întreprinderi  industriale PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL (  fabricare anvelope şi camere de aer, reşapare  şi  refacere  anvelope  )  şi  CORD  ROMÂNIA  SRL  (  fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri ); 

  c.  zona industrială N – V Tudor Vladimirescu Strehareţ, cuprinde mai multe unităţi  de  prestări  servicii,  depozite,  unităţi  de  construcţii  şi  transport rutier. 

  Pe  teritoriul municipiului Slatina  sunt  numeroase  baze  de  construcţii  civile  şi  industriale: S.C. SCADT SA, S.C. GRUP PRIMACONS SRL, S.C. ROLMIS SRL, S.C. CONDOR SRL. 

  Populaţia stabilă a municipiului Slatina la data de 01.01.2009 a fost de 77.177 locuitori. În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  351/2001  privind  aprobarea  Planului  de  amenajare  a  teritoriului 

  naţional – secţiunea a – IV – a Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare, reţeaua de localităţi este compusă din localităţi urbane şi din localităţi rurale ierarhizate pe ranguri. 

  Potrivit acestei legi, ierarhizarea localităţilor pe ranguri la nivelul judeţului Olt este următoarea:   rangul al  II – lea   municipiile de importanţă interjudeţeană;   rangul al  III – lea   oraşele;   rangul al  IV – lea   sate reşedinţă de comună;   rangul al  V – lea   satele componente ale comunelor şi cele aparţinând municipiilor; 

  Comunele sunt împărţite pe trei categorii  în funcţie de numărul locuitorilor. Rangul localităţilor urbane din judeţul Olt, în funcţie de statutul localităţii respective şi de numărul de locuitori: 

  MUNICIPII/ORAŞE  RANGUL LOCALITĂŢII SLATINA  II CARACAL  II CORABIA  III BALŞ  III DRĂGĂNEŞTI  OLT  III PIATRA OLT  III SCORNICEŞTI  III POTCOAVA  III 

  V.  Autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora 

  Consiliul  Judeţean  Olt  este  autoritatea  administraţiei  publice  locale,  constituită  la  nivel  judeţean,  pentru coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.  Consiliul Judeţean Olt  are  un  preşedinte,  doi  vicepreşedinţi,  un  secretar  al  judeţului  care,  împreună  cu  aparatul  de  specialitate, constituie  structura funcţională cu activitate permanentă a Consiliului Judeţean Olt, realizând activităţile şi obiectivele specifice administraţiei publice judeţene şi soluţionarea problemelor curente ale acesteia. 

  Raporturile  dintre  autorităţile  administraţiei  publice  locale  din  comune,  oraşe,  municipii  şi  autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 

  În  relaţiile  dintre  autorităţile  administraţiei  publice  locale  şi  consiliul  judeţean  nu  există  raporturi  de subordonare. 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi  publice,  cu  per soanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie şi răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean pe care îl conduce. 

  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Olt  asigură  respectarea  prevederilor  Constituţiei,  punerea  în  aplicare  a legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Judeţean, precum şi a altor acte normative.

 • 19 

  Pentru  consilierea,    coordonarea  şi  controlul  privind  administraţia  publică  la    consiliile  locale  comunale, orăşeneşti şi municipale, instituţiile publice şi serviciile publice de specialitate din subordinea Consiliului Judeţean Olt, funcţionarii  publici  ai  aparatului  de  specialitate  acordă  asistenţă  tehnică  de  specialitate,  economică  şi  juridică,  la cererea acestora. 

  Prima constituire a Consiliului Judeţean Olt a  fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 3 din 23.04.1992, legea administraţiei publice locale dezvoltând normele constituţionale, stabilind natura juridică a consiliului judeţean ca autoritate a administraţiei publice, reglementând compunerea şi numirea membrilor acestuia, constituirea lui, atributele acestuia, precum şi funcţionarea. 

  Sediul Consiliului Judeţean Olt este în municipiul Slatina, bulevardul A.I. Cuza nr. 14. Actuala  componenţă  a  Consiliului  Judeţean  Olt  este  rezultatul  alegerilor  locale  desfăşurate  în  data  de 

  01.06.2008.  Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Olt  nr.  68  din  23.06.2008  sa  declarat  legal  constituit  Consiliul Judeţean Olt, în a cărui componenţă sunt cuprinşi 32 de consilieri judeţeni: 13  Partidul Social Democrat, 12  Partidul Democrat    Liberal  şi  7    Partidul  Naţional  Liberal.  Consiliul  Judeţean  Olt,  astfel  constituit,  conform  legii,  se completează cu Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia. Consiliile locale sunt autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală  în comune, oraşe şi municipii. Sediul acestora se află în primăriile localităţilor respective, astfel: 

  Primării 

  Primaria Slatina Slatina, M. Kogalniceanu 1 Tel: 0249/439.377; Fax: 0249/439.451 Pagina web Email: [email protected] 

  Primaria Caracal Adresa: Strada Piata Victoriei Nr. 10 Secretariat: Tel  0249/511384; 0249/511386; Fax  0249/517516; 0249/517518 Secretarul Municipiului Caracal: 0249/511205 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta: 0249/511384  int.119; 0249/512164 Ofiter Serviciu (permanenta)  0249/511331 (lunijoi 16:1507:45, vineriluni 14:1507:45) Pagina web Email: [email protected] 

  Primaria Bals N. Balcescu 14, Bals Tel: 0249/450308; 0249/450071 Email: [email protected] Portalul Primariei Bals 

  Primaria Corabia Cuza Voda 58, Corabia Tel: 0249/561386; 0249/560703 Pagina web Email: [email protected] 

  Primaria PiatraOlt PiatraOlt, 0559 Tel: 0249/417003 Pagina web Email: [email protected] 

  Primaria DraganestiOlt N. Titulescu 150, DraganestiOlt Tel: 0249/465240; 0349/465.240; Fax: 0249/465811 Email: [email protected][email protected] Portalul Primariei Draganesti Olt

  http://www.primariaslatina.ro/mailto:[email protected]://www.primariacaracal.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.bals.ro/http://www.primariacorabia.ro/mailto:[email protected]://www.primariapiatraolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.draganesti-olt.ro/

 • 20 

  Primaria Scornicesti Scornicesti, Muncii 13, 0538 Tel: 0249/460444; Fax: 0249/460298 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Potcoava Potcoava Tel: 0249/462038; Fax: 0249/460298 Pagina web Email: [email protected] 

  Primaria Baldovinesti Baldovinesti Tel: 0249/451.052 Pagina web Email: [email protected] 

  Primaria Babiciu Babiciu Tel: 0249/532033 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Balteni Balteni 0249/481600 Pagina web Email: [email protected][email protected][email protected] 

  Primaria Barasti Barasti Tel: 0249/463575 Email: [email protected] 

  Primaria Bobicesti Bobicesti Tel: 0249/404940; 0249/455501 Email: [email protected] Email Primar: [email protected] Pagina web 

  Primaria Birza Birza Tel: 0249/451620 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Brincoveni Brincoveni Tel: 0249/417022 Email: [email protected] 

  Primaria Brastavatu Brastavatu Tel: 0249/540002 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Brebeni

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariascornicesti.ro/http://www.primarie.potcoava-olt.ro/intromailto:[email protected]://www.baldovinesti.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariababiciu.judetulolt.ro/http://www.primariabalteni.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.primariabobicesti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariabirza.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariabrastavatu.judetulolt.ro/

 • 21 

  Brebeni Tel: 0249/419008 Pagina web Email: [email protected][email protected][email protected] [email protected][email protected][email protected] 

  Primaria Bucunisu Bucinisu Tel: 0249/542057 

  Primaria Calui Calui Tel: 0249/456187 Pagina web Email: [email protected] 

  Primaria Cezieni Cezieni Tel: 0249/510102 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Cilieni Cilieni Tel: 0249/534002 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Cirlogani Cirlogani Tel: 0249/474611 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Colonesti Colonesti Tel: 0249/463.103 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Corbu Corbu Tel: 0249/481006 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Coteana Coteana Tel: 0249/419308; 0249/419319 Email: [email protected] [email protected] Pagina web 

  Primaria Crampoia Crampoia Tel: 0249/485020 Email: [email protected] [email protected] 

  Primaria Cungrea Cungrea

  http://www.primariabrebeni.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.calui.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariacezieni.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariacilieni.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariacirlogani.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariacolonesti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariacorbu.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariacoteana.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]

 • 22 

  Tel: 0249/468603 Pagina web Email: [email protected][email protected][email protected] 

  Primaria Curtisoara Curtisoara Tel: 0249/470044 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Daneasa Daneasa Tel: 0249/467016 Email: [email protected] 

  Primaria Deveselu Deveselu Tel: 0249/510560 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Dobretu Dobretu Tel: 0249/456052 Pagina web Email: [email protected] 

  Primaria Dobroteasa Dobroteasa Tel: 0249/469005 Email: [email protected] 

  Primaria Dobrosloveni Dobrosloveni Tel Primar: 0249/530.022 Tel/Fax: 0249515.998 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Dobrun Dobrun Tel: 0249/455072 Email: [email protected] 

  Primaria Draghiceni Draghiceni Tel: 0249/511068 

  Primaria Fagetelu Fagetelu Tel: 0249/469523 Email: [email protected] [email protected] Pagina web 

  Primaria Falcoiu Falcoiu Tel: 0249/530360; 0249/530357 

  Primaria Farcasele Farcasele

  http://www.primariacungrea.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.primariacurtisoara.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariadeveselu.judetulolt.ro/http://www.primariadobretu.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.dobrosloveni.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.primariafagetelu.judetulolt.ro/

 • 23 

  Tel: 0249/531302 Email: [email protected] [email protected] Pagina web 

  Primaria Garcov Garcov Tel: 0249/561103 Email: [email protected] 

  Primaria Ganeasa Ganeasa Tel: 0249/436.171 Email: [email protected] [email protected] Pagina web 

  Primaria Gavanesti Gavanesti Tel: 0249/456502 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Ghimpeteni Ghimpeteni Tel: 0249/485441 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Giuvarasti Giuvarasti Tel: 0249/535601 Email: [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Gostavatu Gostavatu Tel: 0249/532321 Email: [email protected] 

  Primaria Gradinari Gradinari Tel: 0249/472178 Email: [email protected]_gradinari.ro 

  Primaria Gradinile Gradinile Tel: 0249/541032 

  Primaria Grojdibodu Grojdibodu Tel: 0249/536001; 0249/536289 Email: [email protected] 

  Primaria Gura Padinii Gura Padinii Tel: 0249/536461 

  Primaria Ianca Ianca

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariafarcasele.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.primariaganeasa.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariagavanesti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.ghimpeteni.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:primaria.giuva[email protected]://www.giuvarasti.ro/mailto:[email protected]:[email protected]_gradinari.romailto:[email protected]

 • 24 

  Tel: 0249/537005; 0249/537181 Email: [email protected] 

  Primaria Iancu Jianu Iancu Jianu Tel: 0249/456011 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Icoana Icoana Tel: 0249/483021 Email: [email protected] 

  Primaria Ipotesti Ipotesti Tel: 0788250524 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Izbiceni Izbiceni Tel: 0249/535001; 0249/535002; 0249/535006 Email: [email protected] 

  Primaria Izvoarele Izvoarele Tel: 0249/486048 Email: [email protected] 

  Primaria Leleasca Leleasca Tel: 0249/469502 

  Primaria Maruntei Maruntei, 0856 Tel: 0249/467.301 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Mihaesti Mihaesti Tel: 0249/488301 

  Primaria Milcov Milcov Tel: 0249/436196 Email: [email protected] 

  Primaria Morunglav Morunglav Tel: 0249/455271 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Movileni Movileni Tel: 0249/482024 Email: [email protected] Pagina web

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.iancu-jianu.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariaipotesti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.primariamaruntei.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariamorunglav.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariamovileni.judetulolt.ro/

 • 25 

  Primaria Nicolae Titulescu Nicolae Titulescu Tel: 0249/485436 Email: [email protected] 

  Primaria Obarsia Obarsia Tel: 0249/541318; 0249/541327 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Oboga Oboga Tel:0249/450129 Email: [email protected] 

  Primaria Oporelu Oporelu Tel: 0249/468020 

  Primaria OptasiMagura OptasiMagura Tel: 0249/481535 

  Primaria Orlea Orlea Tel: 0249/536331 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Osica de Sus Osica de Sus Tel/Fax: 0249418.064 Email: [email protected] 

  Primaria Osica de Jos Osica de Jos Tel: 0249/455015; 0249/455085 

  Primaria Pirscoveni Pirscoveni Tel: 0249/455308 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Perieti Perieti Tel: 0249/481609; 0249/481791 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Plesoiu Plesoiu Tel: 0249/474024 Email: [email protected] 

  Primaria Poboru Poboru Tel: 0249/463835 

  Primaria Priseaca

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariaobirsia.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariaorlea.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.pirscoveni.bbconsult.ro/mailto:[email protected]t.rohttp://www.primariaperieti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]

 • 26 

  Priseaca Tel: 0249/480001 Email: [email protected] 

  Primaria Radomiresti Radomiresti Tel: 0249/489306 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Redea Redea Tel: 0249/544007; 0249/544262 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Rotunda Rotunda Tel: 0249/542330; 0249/542599 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Rusanesti Rusanesti Tel: 0249/533001; 0249/533175 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Simburesti Simburesti Tel: 0249/469007 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Sirbii Magura Sirbii Magura Tel: 0249/481595 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Scarisoara Scarisoara Tel: 0249/533361 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Schitu Schitu Tel: 0249/482302 

  Primaria Seaca Seaca Tel: 0249/488001 Email: [email protected] Pagina web

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariaradomiresti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.redea.ro/mailto:[email protected]://www.primariarotunda.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariarusanesti.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariasimburesti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariasarbiimagura.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariascarisoara.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariaseaca.judetulolt.ro/

 • 27 

  Primaria Slatioara Slatioara Tel/Fax: 0249/431790 Email: [email protected] 

  Primaria Spineni Spineni Tel: 0249/469609 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Sprincenata Sprincenata Tel: 0251/489002 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Stoenesti Stoenesti Tel: 0249/531017 Email: [email protected] 

  Primaria Stoicanesti Stoicanesti Tel: 0249/487001 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Strejesti Strejesti Tel: 0249/472006 Email: [email protected] 

  Primaria Studina Studina Tel: 0249/541007 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Serbanesti Serbanesti Tel: 0249/484001 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Sopirlita Sopirlita Tel: 0249/455382 Email: [email protected] 

  Primaria Stefan cel Mare Stefan cel Mare Tel: 0249/538001 Email: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariaspineni.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariasprincenata.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected].rohttp://www.primariastoicanesti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.primariastudina.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariaserbanesti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]

 • 28 

  Primaria Tatulesti Tatulesti Tel: 0249/469603 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Teslui Teslui Tel: 0249/470524 Email: [email protected] 

  Primaria Tia Mare Tia Mare Tel: 0249/534391 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Topana Topana Tel: 0249/469501 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Traian Traian Tel: 0249/543301 Email: [email protected] 

  Primaria Tufeni Tufeni Tel: 0249/483302 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Urzica Urzica Tel: 0249/538301 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Valcele Valcele Tel: 0249/484378 Email: [email protected] 

  Primaria Valea Mare Valea Mare Tel: 0249/480310 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Vadastra Vadastra Tel: 0249/539016; 0249/539299 Email: [email protected]

  mailto:[email protected]://www.primariatatulesti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.primariatiamare.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariatopana.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariatufeni.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariaurzica.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariavaleamare.judetulolt.ro/mailto:[email protected]

 • 29 

  Primaria Vadastrita Vadastrita Tel: 0249/539301 Email: [email protected] 

  Primaria Valeni Valeni Tel: 0249/487309 Email: [email protected] 

  Primaria Verguleasa Verguleasa Tel: 0249/468327 Email: [email protected] 

  Primaria Visina Visina Tel: 0249/540898 Email: [email protected] 

  Primaria Visina Noua Visina Noua Tel: 0249/540303 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Vitomiresti Vitomiresti Tel: 0249/469314 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Vladila Vladila Tel: 0249/543003 Email: [email protected] Pagina web 

  Primaria Voineasa Voineasa Tel: 0249/586802 Email: [email protected][email protected] Pagina web 

  Primaria Vulpeni Vulpeni Tel: 0249/456704 Email: [email protected] 

  Primaria Vulturesti Vulturesti Tel: 0249/469003 Email: [email protected] 

  a) referendum pentru probleme de interes deosebit

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.primariavisinanoua.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariavitomiresti.judetulolt.ro/mailto:[email protected]://www.primariavladila.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.primariavoineasa.judetulolt.ro/mailto:[email protected]:[email protected]

 • 30 

  Problemele  de  interes  deosebit  pot  fi  supuse  aprobării  locuitorilor  prin  referendum  local,  în condiţiile  legii. Referendumul organizat la nivelul judeţului se poate desfăşura în unităţile administrativteritoriale din judeţ, ori numai în unele din acestea, care sunt direct interesate. 

  Problemele de  interes deosebit ce urmează a  fi supuse referendumului  judeţean se stabilesc prin hotărâre adoptată  de  Consiliul  Judeţean  Olt,  la  propunerea  Preşedintelui  acestuia,  totodată  aprobânduse  prin  hotărâre  şi modalitatea  de  realizare,  organizare,  finanţare,  dacă  este  cazul,  a  referendumului,    şi  modul  de  consemnare  a rezultatelor. 

  b)  alte forme de consultare directă a cetăţenilor 

  În vederea  cunoaşterii  problemelor  complexe  cu  care  se  confruntă  autorităţile  publice  locale,  precum  şi  a rezolvării acestora în limitele legale a competenţelor, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt prin Dispoziţie, a repartizat angajaţii Consiliului Judeţean Olt pe unităţi administrativteritoriale. 

  Prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt sau, după caz prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni fac parte din consiliile de administraţie ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sa. 

  Acestea  sunt  alte  forme  de  sprijinire,  cunoaştere  şi