CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru...

10
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr. 28872/05.12.2017 al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată; - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, modificată şi completată; - prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, republicată, modificată şi completată; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 82/27.03.2014 privind aprobarea asocierii/parteneriatului între Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „SERA ROMÂNIA"; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 265/28.11.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 82/27.03.2014 privind aprobarea asocierii/parteneriatului între Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „SERA ROMÂNIA"; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3497/08.08.2017; - Protocolul de transfer nr. 28284/376/27.11.2017 încheiat între Fundaţia „SERA ROMÂNIA", Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa privind construcţiile şi dotările realizate pentru obiectivul „Consolidare, mansardare corp C4" în incinta Centrului de Servicii Comunitare Găeşti, strada Academician Şerban Cioculescu nr. 32; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin. (3) şi art. 45 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin.(l) lit. c) şi ale art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

C O N S I L I U L JUDEŢEAN D Â M B O V I Ţ A

H O T Ă R Â R E pentru modificarea Inventarului bunurilor care

aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care

aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, propus de domnul Alexandru Oprea -preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 28872/05.12.2017 al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată; - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată,

modificată şi completată; - prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului

Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, republicată, modificată şi completată;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 82/27.03.2014 privind aprobarea asocierii/parteneriatului între Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „ S E R A ROMÂNIA";

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 265/28.11.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 82/27.03.2014 privind aprobarea asocierii/parteneriatului între Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „ S E R A ROMÂNIA";

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3497/08.08.2017; - Protocolul de transfer nr. 28284/376/27.11.2017 încheiat între Fundaţia „SERA

ROMÂNIA", Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa privind construcţiile şi dotările realizate pentru obiectivul „Consolidare, mansardare corp C4" în incinta Centrului de Servicii Comunitare Găeşti, strada Academician Şerban Cioculescu nr. 32;

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin. (3) şi art. 45 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin.(l) lit . c) şi ale art. 124 din Legea administraţiei publice

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

In temeiul art. 97 şi 98 coroborat cu art. 115 alin.(l) lit . c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, după cum urmează:

- la poziţia nr. 302, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Corp C4 - suprafaţă construită - 187,22 mp, suprafaţă desfăşurată - 374,44 mp. Regim de înălţime P+M. Construcţie cu 7 camere duble cu baie proprie, bucătărie, living - room, holuri distribuţie, camere depozitare. Construcţia aparţine Complexului de Servicii Sociale Găeşti, strada Academician Şerban Cioculescu nr. 32 (fost 40) regăsit la poziţia nr. 298 cu vecinii: N , E - Consiliul Local Găeşti, S - strada Academician Şerban Cioculescu, V - Şcoala Generală nr. 1 Găeşti şi Consiliul Local Găeşti, Număr cadastral 724, Carte funciară nr. 553", coloana 5 va avea următorul cuprins: „606.363,41 lei".

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 34/25.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, Direcţia economică, buget, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare.

Nr. 340 Data: 12.12.2017

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

CONSILIUL JUDEŢEAN DAMBOVIŢA DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI Nr. 28872/05.12.2017 APROB,

PREŞEDINTE dr. ir. Alexandru {)PREA

asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care

aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 82/27.03.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 265/28.11.2014 s-a aprobat asociere a/parteneri atul între Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „SERA ROMÂNIA".

Acordul de aso ci ere/p arteneriat avea ca obiect dezvoltarea de servicii sociale prin efectuarea de acţiuni comune în vederea construirii, amenajării şi dotării unui spaţiu de locuit - casă de tip familial în incinta imobilului Complexului de Servicii Sociale Găeşti, strada Academician Şerban Cioculescu nr. 32 (fost 40), proprietate a judeţului Dâmboviţa. Era vizată o construcţie în care a funcţionat spălătoria(corp C4 în Cartea funciară nr. 553) cu o suprafaţă de 184 mp care urma a fi consolidată şi mansardată.

Lucrările au fost finalizate în acest an, conform Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3497/08.08.2017, rezultând o construcţie cu o suprafaţă construită de 187,22 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 374,44 mp. In urma recompartimentării şi mansardării, clădirea are acum 7 camere duble cu baie proprie, bucătărie, living - room, holuri distribuţie şi camere depozitare cu dotări, reţele de utilităţi şi branşamente, precum şi amenajări exterioare aferente. Aici pot fi găzduiţi 10-15 copii/tineri aflaţi în sistemul de protecţie specială al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Construcţia astfel reabilitată a fost predată prin Protocolul de transfer nr. 28284/376/27.11.2017 încheiat între Fundaţia SERA ROMÂNIA, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi având ca obiect construcţiile şi dotările realizate pentru obiectivul „Consolidare, mansardare corp C4" în incinta Centrului de Servicii Comunitare Găeşti, strada Academician Şerban Cioculescu nr. 32.

Urmare acestor acţiuni este necesară modificarea poziţiei nr. 302 din Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, anexa nr. 1 la H.G. nr. 1350/2001, în sensul modificării denumirii construcţiei din spălătorie în Casă de tip familial, precum şi modificarea datelor de identificare şi a valorii acesteia ca urmare a reabilitării.

Faţă de cele prezentate, vă supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa.

DAP i a

D I R E C T O R E X E C U T I V jr. Dorina STOMIA

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

P R O C E S V E R B A L D E RECEPŢIE L A T E R M I N A R E A LUCRĂRILOR

HfJIlf din data deGg/c i / £c( ţ

Privind lucrarea « Consolidare, mansardare corp C4» In incinta Centrului de Servicii Comunitare, str. Acad. Serban Cioculescu, Nr. 40, Oras Gaesti, Jud. Dambovita, din executată în cadrul contractului de execuţie ..?.^:^./..^.^:.\i^..;.'?..9.,iA pentru lucrările de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii între FUNDAŢIA SERA R O M Â N I A şi Antreprenorul DIACRIS REAL ESTATE SRL

Adresa investiţiei: str. Acad. Serban Cioculescu, Nr. 40, Oras Gaesti, Jud. Dambovita

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 79 din 03.10.2014 si 37 din 30.05.2017 eliberate de Primăria Gaesti. 2. Comisia constituită prin decizia nr. din

Q£j Ce/âo(t fiind formată din:

%hm o (Li fi~H(\ 6 -

a desfăşurat activitatea în intervalul

- Preşedinte

- Membru

- Membru

- Membru

- Membru

Membru

3. Au mai participat la recepţie invitaţi i :

- Membru

- Secretar (diriginte de şantier)

f : ţ t M - 3 W o a a n s / m

1

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

4. Constatările comisiei de recepţie: 4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete următoarele piese cuprinse în lista anexa nr. 1.: nu e cazul 4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate: nu e cazul 4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr, 3 nu respectă prevederile proiectului: nu e cazul 4.4 Valoarea declarată a investiţiei este de: §MMJ^£Î^&. lei inclusiv T V A . 5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: admiterea recepţiei 6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Lucrările au fost executate conform proiectului tehnic, dispoziţiilor de şantier şi normativelor tehnice. 7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: Urmărirea în timp a construcţiilor şi instalaţiilor. 8. Prezentul proces verbal conţinând 2 file şi 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file a fost încheiat a s t ă z i ® J ® ^ | ^ 4 t r . Acad. Serban Cioculescu, Nr. 40, Oras Gaesti, Jud. Dambovita, în 4 exemplare.

Comisia de recepţie:

Preşedinte Jy* Á

Membruf-xjfiţgM^

* ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMANIA

. . .T . r .T . .p 2 e i Membru

fîogtian-Alexandjii'

wmyy*r Membru Conectar

• -inraci î u í r f í l iii urunitgrl

6 Secretar (diriginte de şantier)

G R I G 0 B 0 1 Ü GHEORGHE

f i

í j íRiGINT£ Wî ŞANÍ ¡ ' ¿R

DOMENI I / S U B D O M E N I i ; ' 2A .3.1 , 6 : 1 'A

2

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

Complex de Servici i Sociale Gaesti, j u d e ţ Dambovi ta - consol idare si mansardare Corp C4-

Valoare totala 460,160.56

1, Proiect tehnic 3,337.00 P.F.A. Bal int Carmen - Mariana ;_ •„ _ factura 22/23.04.2015 994.00

factura 2 4 / 11.05.2015 2,343.00 ;

2 L u c r ă r i de conso l idare si mansardare 456,823.56 B Ă N I C A C O S T E L I . I . - l u c r ă r i factura 54/04.06.2015 52,150.00 factura 88/02.11.2015 96.081.21 factura 91 / 19.11.2015 54,147.20 factura 94 / 25.11.2015 39,962.47 factura 99 / 29.01,2016 16,279.20 factura 103/27.05.2018 15,000.00 factura 104/ 10.06.2016 9,879.00 factura 105/02.08.2016 ! 8,923.20 factura 106 / 14.09.2016 6,895.00

DIACRIS REAL ESTATE S R L. - l u c r ă r i .... ,„ s.—

factura BLR 334 " 21,231 10 factura BLR 339 / 18.11.2016 f 7.794 90 factura BLR 343 / 21 11 2018 I 27.966 70 factura BLR 352 / 10 0 Í .2017 1 25 470 30 factura BLR 370 /27.Ó2"2ÓT7 "1 ' " " 19,983.10 factura BLR 383 / 10.04.2017 15,990.00 factura BLR 422 / 1 9 06.2017 ' '25,274.00

AVI COMPACT S.R.L. - centrala termica si echipamente contract 16-1 13/02.12.2016 12.073.18

D&D CONSTRUCt CONSULTING COM S.R.L. - dir iginte ş a n t i e r • •-•

factura681/17.08.2017 1,190,00

I.R.C. SUD-MUNTENIA cota 0 , 1 % - 10.06.2015 , 525.00

• . . . . r ' " "'•

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

P R O T O C O L DE TRANSFER

referitor ia construcţiile şi dotările realizate pentru obiectivul

„Consolidare, mansardare corp C4 " in incinta Centrului de Servicii Comunitare Gaesti, str.Acad. Serban Cioculescu, nr. 32. oras Gaesti, jud.Dâmboviţa

Page 8: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

Părţile la prezentul Protocol :

Fundaţia S E R A R O M Â N I A , adresa sediului Bucureşti, str. Pictor Barbu Iscovescu, nr.24 A, apt.3, sector 1, telefon/fax 021 231 54 16, cod fiscal 8327386, cont RO98BRDE450SV74260334500 deschis Ia BRD, sucursala SMCC Bucureşti, reprezentat prin domnul Bogdan SIMION, director executiv, şi doamna Dana Minerva SIRBU, director financiar

precum şi

Beneficiarul Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul in municipiul Târgovişte, str. Piaţa Tricolorului nr, 1, Jud. Dâmboviţa, reprezentat prin domnul Alexandru OPREA, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, domnul [van Vasile IVANOFF, în calitate de secretar al Consiliului Judeţean

respectiv.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, Jud. Dâmboviţa reprezentat prin doamna Cristiana BUCUR, în calitate de director general

Având în vedere prevederile:

- Convenţia de Asociere între Fundaţia SERA ROMÂNIA, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa privind construirea, amenajarea si dotarea unui spaţiu de locuit - casa de tip familial - in incinta imobilului situat in oraşul Gaesti, str. Acad. Serban Cioculescu, nr. 32, judeţul Dâmboviţa (spaţiu cu destinaţia spălătorie), convenţie aprobata prin HCJ nr.265/28.11.2014 pentru modificarea HCJ nr.82/27.03.2014;

- Contractul de execuţie lucrări nr. 301/04.06.2015 încheiat de Fundaţia SERA R O M Â N I A cu executantul BĂNICA COSTEL ÎNTREPRINDERE I N D I V I D U A L A ;

- Contractul de execuţie lucrări nr. 367/27.10.2016 încheiat de Fundaţia SERA ROMÂNIA cu executantul SC DIACRIS REAL ESTATE SRL;

Page 9: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

- Autorizaţia de construire nr. 79/03.10.2014 emisă de Primăria oraşului Gaesti pentru realizarea construcţiilor necesare obiectivului;

- Autorizaţia de construire nr. 37/30.05.2017 emisă de Primăria oraşului Gaesti pentru realizarea construcţiilor necesare obiectivului;

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor încheiat la data de 08.08.2017 de comisia de recepţie pentru obiectivul „Consolidare, mansardare corp C4" in incinta Centrului de Servicii Comunitare Gaesti, str.Acad. Serban Cioculescu, nr. 32, oras Gaesti, jud.Dâmboviţa

Stabilesc următoarele:

Art, 1. Pe data prezentului protocol se transferă de la Fundaţia SERA R O M Â N I A către Beneficiar toate drepturile asupra construcţiilor şi dotărilor realizate de Fundaţia SERA ROMÂNIA, având ca proprietar pe Beneficiar, pentru obiectivul „Consolidare, mansardare corp C4 " in incinta Centrului de Servicii Conumitare Gaesti, str.Acad. Serban Cioculescu, nr. 32, oras Gaesti, jud.Dâmboviţa

Beneficiarul intră în posesiunea şi are proprietatea deplină a imobilului situat în str. Acad. Serban Cioculescu, nr. 32, oras Gaesti, jud. Dâmboviţa compus din construcţii - parter + mansarda.

Art.2 Construcţia menţionată la alin. (1) este identificată astfel:

2.1. O casa de tip familial in incinta imobilului situat in str. Acad. Serban Cioculescu, nr. 32, oras Gaesti, pentru un număr de 10-15 copii/tineri aflaţi in sistemul de protecţie speciala al DGASPC Dambovita;

2.1.1. Construcţia a fost realizată în baza proiectului întocmit de SC 4D INNO DES1GN Bucureşti, Contractului de execuţie lucrări nr. 301/04.06.2015 încheiat de Fundaţia SERA ROMÂNIA cu executantul BĂNICA COSTEL ÎNTREPRINDERE I N D I V I D U A L A si Contractului de execuţie lucrări nr. 367/27.10.2016 încheiat de Fundaţia SERA ROMÂNIA cu executantul SC DIACRIS REAL ESTATE SRL;

2.1.2. Recepţia la terminarea lucrărilor a fost efectuată de Comisia de recepţie, conform Procesului verbal încheiat la data de 08.08.2017;

2.2. Construcţiile şi amenajările exterioare aferente clădirii mai sus menţionate;

2.3. Reţelele de utilităţi şi branşamentele la aceste reţele, aferente clădirii mai sus menţionate;

Page 10: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.340-2017.pdf · 2017-12-13 · Cioculescu nr. 3 (fos2 40)t proprietat, a judeţulue i Dâmboviţa.

2.4. Construcţia este descrisă în mod detaliat în Cartea tehnică a construcţiilor care a fost predată beneficiarului de către executantul SC DIACR1S REAL ESTATE SRL;

2.5 Valoarea totală a lucrărilor pentru execuţia obiectivului „Consolidare, mansardare corp C4 " in incinta Centrului de Servicii Comunitare Gaesti, situat în str. Acad. Serban Cioculescu, nr. 32, oras Gaesti, j u d . Dâmboviţa este de 460.160,56 lei inclusiv T V A . conform situaţiei anexate la procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

2.6. Construcţia s-a aliat şi se află în proprietatea Beneficiarului, conform Convenţiei de Asociere anexa la HCJ nr.265/28.11.2014 şi a contractelor de execuţie lucrări, mai sus menţionate:

Art.3 Pe data prezentului Protocol, orice drept al Fundaţiei SERA R O M Â N I A asupra construcţiei şi bunurilor ce fac obiectul prezentului protocol, încetează.

Prezentul Protocol a fost încheiat în trei exemplare originale, la data de

Fundaţia SERA ROMÂNIA Beneficiar,

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

F u n d a ţ i a SERA R O M A N I A

Nr.

m