CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE (România)...

of 7 /7
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului „Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar" Consiliu! Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului „Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar", propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr. 3657/12.09.2017 al Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte, privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului „Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar", contract nr. 129/2017, cod depunere PN-III-P4-ID-PCE-2016-0614; - contractul de finanţare nr. 129/2017, aprobat de UEFISCDI în data de 28.07.2017; - prevederile HG. nr 583/2015 pentru aprobarea Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III); - rapoartele comisiilor de specialitate - prevederile art. 12 alin (2) lit.f şi art. 45 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin (1) lit.b şi alin. (3) lit. f din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. în temeiul art. 97 alin (1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, HOTĂRĂŞTE Art.l. Se aprobă Nota de Fundamentare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului „Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar", contract nr. 129/2017, cod depunere PN-III-P4-ID-PCE-2016-0614, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte şi Serviciul administraţie publică, ^ecretariai şi relaţii cu publicul pentru comunicare. \ Nr. 2( Data:

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE (România)...

 • CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al

  proiectului „Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar"

  Consiliu! Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru bugetul de

  venituri şi cheltuieli al proiectului „Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar", propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

  Având în vedere: - raportul nr. 3657/12.09.2017 al Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească"

  Târgovişte, privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului „Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar", contract nr. 129/2017, cod depunere PN-III-P4-ID-PCE-2016-0614;

  - contractul de finanţare nr. 129/2017, aprobat de UEFISCDI în data de 28.07.2017; - prevederile HG. nr 583/2015 pentru aprobarea Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi

  Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III); - rapoartele comisiilor de specialitate - prevederile art. 12 alin (2) l i t .f şi art. 45 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare

  al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin (1) lit.b şi alin. (3) lit. f din Legea 215/2001 privind administraţia

  publică locală, republicată, modificată şi completată. în temeiul art. 97 alin (1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit. c din Legea 215/2001 privind

  administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

  HOTĂRĂŞTE

  Art.l. Se aprobă Nota de Fundamentare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului „Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar", contract nr. 129/2017, cod depunere PN-III-P4-ID-PCE-2016-0614, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte şi Serviciul administraţie publică, ^ecretariai şi relaţii cu publicul pentru comunicare. \

  Nr. 2( Data:

 • C O N S I L I U L J U D E Ţ E A N D Â M B O V I T A

  C O M P L E X U L N A Ţ I O N A L M U Z E A L U C U R T E A D O M N E A S C Ă " Str Justiţiei, nr. 7. tel 0245 613946, fes 0245 612877. Târgovtjte, 130017

  NOTA FUNDAMENTARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

  proiectului "Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar"

  Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", instituţie publică subordonată Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în urma depunerii documentaţiei în cadrul Programului 4 - Cercetare fundamentală şi de frontieră Proiecte de Cercetare Exploratorie, pentru implementarea proiectului "Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar" (contract nr 129/2017, cod depunere PN-III-P4-iD-PCE-2016-0614), a obţinut finanţarea acestuia. Autoritatea contractantă a acestui proiect este Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), iar valoarea proiectului, care se desfăşoară pe o perioadă de 30 luni, este de 823.900,001ei.

  In urma încheierii contractului de finanţare nr. 129/2017, suma alocată pentru anul 2017 este de 228.538 lei, sumă din care se vor efectua cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli pentru achiziţionarea de mijloace fixe, conform devizului anexat la prezenta, (anexa 1).

  Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicităm aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, prin suplimentarea contului de venituri 33.20 "Venituri din cercetări" şi a contului de cheltuieli 20.16 "Studii şi cercetări", cu suma de 228.538 lei.

  Totodată vă solicităm şi aprobarea Listei de investiţii (anexa 2) aferente acestui proiect, pentru achiziţionarea a 6 laptopuri cu sisteme de operare Windows 10 incluse, câte unul pentru fiecare membru al echipei de cercetare a proiectului, dintre care două laptopuri performante care prezintă caracteristici tehnice necesare prelucrărilor grafice de calitate şi a întocmirii unor baze de date specifice cercetării arheologice, precum şi a unei imprimante multifuncţionale.

  Manager, Director economic, dr. Cîrstina Ovidiu ec,. Marin Silviana

 • Ï Ol S m m w

  -M -

  .5 I 3 5

  •c s s s

  m u

  "Ñ J= S «

  1 S s o Z

  in

  SO

  •9» o

  I .

  « lo U

  O

  T 3

  If)

 • CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL "'CURTEA . . Sr Justiţiei, ar 7. tel 0245.613946, &x 0245.61287

  MEMBRU FONDATOR ÂL REŢELEI NAŢIONALE Â MUZEELOR

  Nr. 3657/12.09.2017

  RAPORT privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

  proiectului "Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar"

  Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", instituţie publică subordonată Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în urma depunerii documentaţiei în cadrul Programului 4 - Cercetare fundamentală şi de frontieră Proiecte de Cercetare Exploratorie, pentru implementarea proiectului "Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţilor paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în timpul ultimului Maxim Glaciar" (contract nr. 129/2017, cod depunere PN-III-P4-ID-PCE-2016-0614), a obţinut finanţarea acestuia. Autoritatea contractantă a acestui proiect este Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), iar valoarea proiectului, care se desfăşoară pe o perioadă de 30 luni, este de 823.900,001ei.

  In urma încheierii contractului de finanţare nr. 129/2017, suma alocată pentru anul 2017 este de 228.538 lei, sumă din care se vor face cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli pentru achiziţionarea de mijloace fixe, conform devizului anexat la prezenta, (anexa 1).

  Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicităm aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, prin suplimentarea contului de venituri 33.20 "Venituri din cercetări" şi a contului de cheltuieli 20.16 "Studii şi cercetări", cu suma de 228.538 lei.

  Totodată vă solicităm şi aprobarea Listei de investiţii (anexa 2) aferente acestui proiect, pentru achiziţionarea a 6 laptopuri cu sisteme de operare Windows 10 incluse, câte unul pentru fiecare membru al echipei de cercetare a proiectului, dintre care două laptopuri performante care prezintă caracteristici tehnice necesare prelucrărilor grafice de calitate şi a întocmirii unor baze de date specifice cercetării arheologice, precum şi a unei imprimante multifuncţionale.

  Cercetător ştiinţific dr. Niţu Elena'Ciistina

  JJlpA

 • N r . înregistrare Conlractor3 ̂ M/IÍ^Í:/& $ ^

  ¡;

  ün¿R Î N R E G I S T R A R E

  ÜEF I SCD J M ¿Í-07.20Í7

  Nr. înregistrare UEFISCDI

  CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU EXECUŢIE PROIECTE

  NR. 129/2017

  Finanţare: Denumirea Programului din PN III : Tip proiect:

  Titlul proiectului:

  Valoarea totală a contractului: Din care, pe surse de finanţare: Sursa 1 - de la bugetul de stat: Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinanţare) 1:

  Durata contractului: Nr. de pagini ale contractului:

  Autoritatea Contractantă:

  Contractor:

  Semnături: De acord pentru Contractor

  L a ' ! arapviste Data-2?'&)2gj } COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL "CURTEA DOMNEASCA"

  Rector/Director Manager

  bugetul de stat Programul 4 - Cercetare fundamentală şi de frontieră Proiecte de Cercetare Exploratorie

  Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţile paleolitice din estul Carpaţilor (România) înainte şi în limpul ultimului Maxim Glaciar

  823.900,00 lei

  823.900,00 lei 0,00 lei

  30 luni 22 pagini

  Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

  COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL "CURTEA DOMNEASCA"

  De acord pentru Autoritatea Contractantă

  La Bucureşti Data

  A Direct*» de pro ie pjşbfjiiniw Carciumaru

  / jVl 'Vi v!W ' ()lrector economic/Contabil Şef

  contabil faf Cătălina Poşcturia

  ) m ^ i Consilier juridic

  Alina Petcu

  Unitatea Executivă pentru Finanţarea învaţămâiilu!ujL£ttpc!44i£ a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

  fSCIH,

  pentru Director Economic, Lucia BOICENCO

  •iy!', ir

  generat de UDiManager - EVoC Pagina 1

 • CONTRACTOR COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL "CURTEA DOMNEASCA"

  A n e x a I I I /

  C o d p r o i e c t :

  l a c o n t r a c t u l de f i n a n ţ a r e

  nr . 1 2 9 / 2 0 1 7

  PN-IH-P4-ID-PCE-2016-0614

  DEVIZ CADRU

  Denumirea proiectului: Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţ i le paleolitice din estul Carpaţ i lor (România) înainte si în t impul ultimului Maxim Glaciar

  (Acronim: PALEOTECH)

  V A L O A R E Buget de Stat

  NR. D E N U M I R E (r.redile C R T C A P I T O L l H i q . - i a i . - i

  2017

  1. Cheltuie l i cu personalul (inclusiv taxele de angajatori

  82-228,00 13.772,00 96.000,00 153,000,00 153.000,00 402.000,00

  2.

  Cheltuiel i cu logisticii din caro:

  62.181.00 36.189,00 98.370,00 66.1 Să, 00 72.435,00 237.000,00

  2.

  2 . 1 , Cheltuiau de capital 27.931,00 25.930.00

  53.761,00 26.707,00 18.462,00 98.930,00

  2.

  2,1,1. Echipamente 27.831.00 10.000,00 37831,00 25.207,00 16.962,00 80.000,00

  2. 2.1,2, Alte cheltuieli cu capitalul

  D.00 1.1.9:10,00 1.5.930,00 1.500,00 1.500,00 18.930,00 2.

  2.2. Cheltuieli privind stocurile. 2.500,00 10.259,00 12 759,00 8.500,00 2.000,00 23.259,00

  2.

  2.3. Cheltuieli cu serviciile executate de tem

  31.050,00 0,00 31.850,00 30.988,00 51.973,00 114.811,00

  3. Cheltuiel i de deplasare

  15.568,00 0,00 15.568,00 49.986,00 44.446,00 110.000,00

  4. Cheltuiel i indirecLe (regia)

  0,00 16.600.00 IB.600,00 28.500,00 27.800,00 74.900,00

  , ' 5 159.377,00 68.561,00 228.538,00 297.681,06 297.681,00 823.988,66

  Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate

  Director economic/ Contabil şei , contabil şef Catăjjnn Poschină

  / Ş f e w

  generat de UDiManager - EVoC

  V A L O A R E Beget de stat

  (credite angajament)

  2017 tMJ

  T e l al Valoare Buget de s ta l

  2017 MU

  V A L O A R E Buget de s lat

  2018 (leii

  L O A R E Buget de s t a l

  2019 tleli

  T O T A L Buget de star

  I le i i

  Director! de proiect, j^Wi". ma*.yjr. Carciumaru Marm

  xr~

  Pagina 21

  http://lHiq.-iai.-i

 • CONTRACTOR Contractor - COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL "CURTEA DOMNEASCA"

  Se aprobă, RECTOR /

  Anexa IV / la contractul de finanţare nr. 129/ 2017

  Cod proiect: PN-UI-P4-ID-PCE-2016-0614

  Programul 4 - Cercetare fundamentală şi de frontieră - Proiecte de Cercetare Exploratorie

  Cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0614 Denumire Instituţie: COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL "CURTEA DOMNEASCA"

  EŞALONAREA PLAŢILOR

  Denumirea proiectului: Comportamentul tehnic şi simbolic al comunităţ i le paleolitice din estul Carpaţ i lor (România) înainte şi în timpul ult imului Maxim Glaciar

  (Acronim: PALEOTECH)

  2017

  Avans 143.500,00 - - •

  2017

  Etapa 1 228.538,00 143.500,00 16.477,00 31/12/2017

  2017 Credit bugetar 2017 159.977,00 2017

  Credit angajament 2017 68.561,00 68.561,00 Decembrie 2017 2017

  Total 2017 228.538,00 143.500,00 16.477,00 «

  2018

  Avans 267.300,00 -

  2018 Etapa 2 297,681,00 267.900,00 29.781,00 31/12/2018 2018

  Total 2018 297.681,00 267.900,00 29.781,00 -

  2019

  Avans 267.900,00

  2019 Etapa 3 297.681,00 267.900.00 29.781,00 31 ti 2/20 î 9 2019

  Total 2019 297.681,00 267.900,00 29.781,00

  Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

  f r e â l o r Proiect, FolMiig. dr. Carciumaru Marin

  Director economic / Contabil şef, contabil şef CatSlin^. Poşchină

  • c r i

  generat de UDiManager - EVoC Pagina 22