CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE...

7
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind încheierea Protocolului de colaborare între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016, propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul comun nr. 1933/06.12.2017 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa şi al Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică; - prevederile art.50 alin.(l), art.99 alin.(5) şi art.110 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art. 41, art. 92, art. 95 şi art. 99 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Ministrului Sănătăţii şi Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin.(2) lit.a şi art.45 alin.(2) lit.a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.b, alin.(3) lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată. In temeiul art. 97 şi 98, coroborate cu art. 115 alin. (1) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, Art.l. Se aprobă Protocolul de colaborare între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se împuteniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul dr. jr. Alexandru Oprea, semneze în numele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, protocolul de colaborare menţionat la art.l. Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. HOTĂRĂŞTE:

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.348-2017.pdfbeneficiază de îngrijiri, inclusi paliativev domiciliu, la in, centrele de tip hospice

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE privind încheierea Protocolului de colaborare între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul

Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar

Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între judeţul

Dâmbovi ţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016, propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul comun nr. 1933/06.12.2017 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă

Educaţională Dâmboviţa şi al Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică; - prevederile art.50 alin.(l), art.99 alin.(5) şi art.110 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art. 41, art. 92, art. 95 şi art. 99 din Ordinul comun

nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Ministrului Sănătăţii şi Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin.(2) lit.a şi art.45 alin.(2) lit.a din Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.b, alin.(3) lit.a din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată. In temeiul art. 97 şi 98, coroborate cu art. 115 alin. (1) lit.c din Legea administraţiei publice

locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

Art.l . Se aprobă Protocolul de colaborare între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuteniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul dr. jr . Alexandru Oprea, să semneze în numele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, protocolul de colaborare menţionat la art.l.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

HOTĂRĂŞTE:

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.348-2017.pdfbeneficiază de îngrijiri, inclusi paliativev domiciliu, la in, centrele de tip hospice

Anexa la Hotărârea nr. 34£ din /Z./Z.2Q/?

P R O T O C O L DE C O L A B O R A R E

t Părţile:

1. JUDEŢUL DÂMBOVIŢA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, reprezentată legal de dl. jr. dr.Oprea Alexandru, în calitate de preşedinte, Nr. înreg din

2. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA^ cu sediul în str. I.C.Vissarion, nr . l , Târgovişte, jud. Dâmboviţa, reprezentată legal de dna. ing. Bucur Cristiana, în calitate de director general, Nr. înreg din

3. DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA DÂMBOVIŢA, cu sediul în Strada Tudor Vladimirescu nr.l5-19, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, reprezentată legal de dl. dr. Stoica Sorin, în calitate de director executiv, Nr. înreg din

4. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA cu sediul în str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, reprezentată legal de dl. prof. Ion Sorin, în calitate de inspector general, Nr. înreg din

5. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE SI ASISTENTĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA, I S i l I *

cu sediul în str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, reprezentată legal de dna. prof. Marin Măria - Cristina, în calitate de director. Nr. înreg din

I I . A B R E V I E R I ale termenilar utilităţi în prezentul protocol: CJ Dâmboviţa - Consiliul Judeţean Dâmboviţa CPC- Comisia pentru Protecţia Copilului DGASPC Dâmboviţa - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa DSP Dâmboviţa - Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa ISJ Dâmboviţa - Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CJRAE Dâmboviţa -Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa COSP Dâmboviţa - Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională Dâmboviţa SEC- Serviciul de evaluare complexă a copilului SEOSP- Serviciul de evaluare şi orientare şcolara şi profesională SPAS - Serviciul Public de Asistenţă Socială CES- Cerinţe educative speciale

I I I . O B I E C T U L protocolului de colaborare

Obiectul prezentului protocol i l constituie colaborarea interinstitutionala in vederea asigurării transportului gratuit al copiilor cu dizabilităţi nedeplasabili şi a celor care provin din familii cu venituri insuficiente, care fac obiectul prezentului protocol, de pe raza judeţului Dâmboviţa, in vederea evaluării medicale si psihologice, a evaluării complexe pentru încadrarea in grad de handicap, precum şi a evaluării educaţionale si orientării şcolare/profesionale.

Prin prezentul protocol de colaborare, părţile semnatare se angajează sa conlucreze pentru asigurarea cadrului conceptual si operaţional unitar necesar evaluării si intervenţiei integrate in vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi si/sau cu cerinţe educaţionale speciale, denumite in continuare CES, precum si in vederea abilitării si reabilitării lor, pentru implementarea Ordinului 1985/1305/5805/2016.

IV. DEFINIREA T E R M E N I L O R care fac obiectul protocolului de colaborare

Copiii nedeplasabili sunt copii ale căror deficienţe/afectări funcţionale nu le permit deplasarea cu mijloacele de transport in comun, sau necesita deplasare in condiţii speciale, de exemplu copiii care

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.348-2017.pdfbeneficiază de îngrijiri, inclusi paliativev domiciliu, la in, centrele de tip hospice

beneficiază de îngrijiri, inclusiv paliative, la domiciliu, in centrele de tip hospice sau in serviciile rezidenţiale. Aprecierea cazurilor copiilor nedeplasabili se consemnează in fisa medicala sintetica (medic de familie).

Copiii care provin din familii cu venituri insuficiente sunt acei copii din familiile beneficiare de venit minim garantat si/sau de alocaţie pentru susţinerea familiei sau care fac dovada ca nu realizează venituri pe baza unei adeverinţe de la Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala. Aprecierea cazurilor familiilor cu venituri insuficiente se consemnează in ancheta sociala efectuata de primăria de domiciliu.

V. Principalele responsabilităţi in realizarea serviciilor socio-medicale şi sociale care fac obiectul prezentului protocol de colaborare

Direcţia de Sănătate Publica Dâmboviţa, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă, asigura transportul copiilor cu dizabilităţi nedeplasabili, care pot f i transportaţi cu fotoliu rulant, au susţinere cervicală şi pot fi transportaţi în poziţie şezândă, la unitatea abilitata pentru evaluarea medicala, psihologica şi la serviciul de evaluare complexa a copilului, in vederea încadrării in grad de handicap şi ulterior la domiciliu. Transportul copiilor cu dizabilităţi nedeplasabili, se va realiza de către serviciul de ambulanţă sanitara, in conformitate cu legislaţia in vigoare, la solicitarea părintelui /reprezentantului legal al copilului/medicului de familie/ SPAS/managerului de caz.

Direcţia Generală de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Dâmboviţa - asigura transportul echipei multidisciplinare, din cadrul SEC, pentru evaluarea copiilor cu dizabilităţi nedeplasabili, la domiciliu, la unitatea sanitara abilitata, centrul rezidenţial, pentru evaluarea complexa in vederea încadrării in grad de handicap, Ia solicitarea părintelui/reprezentantului legal al copilului/managerului de caz pentru copii din centre rezidenţiale.

Centrul Judeţean de Resurse si Asistenta Educaţională Dâmboviţa - asigura transportul echipei de evaluare din cadrul- SEOSP pentru evaluarea copiilor cu dizabilităţi nedeplasabili la domiciliu, la unitatea sanitara abilitata, centrul rezidenţial, pentru evaluarea psihoeducationala in vederea orientării şcolare şi profesionale, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal al copilului.

SPAS asigura transportul copiilor proveniţi din familii cu venituri insuficiente (copii din familii beneficiare de venit minim garantat sau de alocaţie pentru susţinerea familiei), pentru evaluarea medicala si psihologica la unitatea sanitara abilitata şi evaluarea complexa a copilului cu dizabilităţi la DGASPC Dâmboviţa, in vederea încadrării in grad de handicap. In aceste cazuri SPAS identifica soluţii de transport, precum: mijloc de transport propriu al SPAS, cumpărarea de bilete de transport in comun utilizând surse extrabugetare, sponsorizări, donaţii, parteneriate public-private.

VI. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR

VI. l Consiliul Judeţean Dâmboviţa se obliga: a. sa asigure activitatea de colaborare interinstitutionala in vederea implementării Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată in vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi in grad de handicap, a orientării şcolare si profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi in vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; b. sa asigure transportul, prin intermediul DGASPC Dâmboviţa, echipei de evaluare complexa la unitatea sanitara abilitata sau la domiciliul copiilor nedeplasabili; c. sa asigure, prin intermediul DGASPC Dâmboviţa, instruirea personalului SPAS cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016; d. să aprobe Harta serviciilor sociale specializate publice si private la nivelul judeţului Dâmboviţa pentru copiii cu dizabilităţi si/sau CES din cele 3 sisteme implicate: protecţia drepturilor copilului, sănătate si educaţie. Harta este actualizata anual şi pusă la dispoziţia SPAS, SEC, CPC, SEOSP, DSP. e. sa faciliteze schimbul de informaţii interinstitutional necesar îmbunătăţirii activităţii.

VL2. Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, prin SEC, se obliga:

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.348-2017.pdfbeneficiază de îngrijiri, inclusi paliativev domiciliu, la in, centrele de tip hospice

a. sa elaboreze si sa aplice proceduri interne pentru punerea in practica a etapelor managementului de caz, care i i revine ca responsabilitate, pentru copiii cu dizabilităţi si/sau CES; b. sa analizeze datele rezultate din evaluările multidisciplinare si sa aplice criteriile biopsihosociale in vederea incadrarii in grad de handicap pentru copiii ai căror părinţi optează pentru incadrarea in grad de handicap; c. sa evalueze si sa aplice criteriile biopsi ho sociale de incadrare in grad de handicap pentru copilul cu dizabilităţi nedeplasabil, la domiciliu, la unitatea sanitara abilitata, centrul rezidenţial, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal al copilului/managerului de caz pentru copii din centre rezidenţiale; d. sa întocmească raportul de evaluare complexa si planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi si sa propuna Comisiei pentru Protecţia Copilului incadrarea in grad de handicap; e. sa reevalueze condiţiile privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal formulata cu cel puţin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului; f. sa numească manageri de caz pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi in familie; g. sa primească de la părinte/reprezentant legal al copilului, cererea de evaluare complexa şi incadrare in grad de handicap, fisa medicala sintetica, ancheta sociala cu anexa aferenta, fisa psihopedagogica de la unitatea de invatamant frecventata de copil (pentru copiii şcolarizaţi) in perioada internării in unitatea sanitara abilitata, astfel încât managerul de caz sa poată coordona demersurile necesare pentru evaluarea complexa; h. sa anunţe CJRAE/SEOSP, prin intermediul managerului de caz, in vederea evaluării psihoeducaţionale pentru copilul nedeplasabil internat la unitatea sanitara abilitata, la domiciliu, in centrul de tip hospice sau serviciul rezidenţial, precum si pentru copilul provenit din familii cu venituri insuficiente; i . sa colaboreze cu DSP in vederea desemnării medicilor de specialitate pentru efectuarea consultului suplimentar medical, in cazurile in care SEC sau CPC constata necesitatea acestora;

j . sa colaboreze cu DAS/SPAS-urile si sa le sprijine in vederea realizării procedurilor de punere in practica a managementului de caz (evaluarea iniţiala, desemnarea responsabilului de caz prevenţie si preluarea atribuţiilor de monitorizare a copiilor cu dizabilităţi din familie conform Ordinului comun 1985/1305/5805/2016); k. la solicitarea CJRAE/SEOSP sau a reprezentantului legal al copilului încadrat in grad de handicap, eliberează copii xerox, conform cu originalul, dupa documentaţia de la dosarul copilului, pentru intocmirea dosarului de evaluare in vederea orientării şcolare. L sa organizeze sesiuni de instruire a personalului DAS/SPAS cu privire la aplicarea Ordinului comun.

V I . 3. Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă, va asigura: a. Transportul copiilor cu dizabilităţi nedeplasabili, care pot fi transportaţi cu fotoliu rulant, au susţinere cervicală şi pot fi transportaţi în poziţie şezândă, la unitatea abilitată pentru evaluarea medicală, psihologică şi la serviciul de evaluare complexă a copilului şi înapoi, la domiciliu.

Transportul se va asigura în condiţiile de mai sus, sub rezerva ca această activitate, prin numărul de solicitări, să nu blocheze transportul pacienţilor dializaţi. b. Actualizarea listei unităţilor sanitare abilitate pentru evaluarea medicală şi afişarea lor pe site-ul propriu. c. Actualizarea şi transmiterea listei furnizorilor de servicii medicale de recuperare, publice şi private, de pe raza judeţului Dâmboviţa, pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES. d. Asigurarea e. Asigurarea schimbului informaţional cu unităţile sanitare abilitate pentru evaluare şi, la nevoie, organizarea de întâlniri de lucru cu specialiştii implicaţi în această activitate.

VI.4. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa se obliga: a. sa duca la indeplinire prevederile Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016; b. sa soluţioneze cazurile de încălcare a dreptului la educaţie: c. sa actualizeze şi sa transmită, in colaborare cu CJRAE Dâmboviţa, lista cu servicii specializate de pe raza judeţului Dâmboviţa care cuprinde lista unităţilor de invatamant care acorda servicii de abilitare reabilitare, alte structuri/servicii de sprijin pentru copilul cu dizabilităţi, specificând terapiile;

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.348-2017.pdfbeneficiază de îngrijiri, inclusi paliativev domiciliu, la in, centrele de tip hospice

d. sa identifice masuri de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine prin informări şi campanii de conştientizare cu privire la acceptarea diversităţii, incluziunea sociala a copiilor cu CES desfăşurate la nivelul scolii/comunitatii: e. sa accesibilizeze mediul fizic, informaţional şi de comunicare, din unităţile de invatamant, adaptate la tipurile de dizabilitate, de exemplu mutarea claselor şi laboratoarelor la parter, accesibiUzarea balustradei etc. f. sa includă in regulamentul de organizare şi funcţionare proceduri privind aprobarea prezentei facilitatorilor (care asigura supravegherea şi ingrijirea copiilor cu handicap/CES pe parcursul orelor de curs, facilitează relaţia copilului cu colegii pe parcursul orelor de curs şi in pauze, facilitează relaţia copilului cu cadrele didactice in timpul orelor de curs) in unitatea de invatamant,precum şi modul de organizare a activităţii acestora, acestea fiind prevăzute in regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de invatamant preuniversitar. g. sa asigure schimbul de informaţii interinstitutional necesar activităţii de evaluare a copiilor cu dizabilităţi prin stabilirea unor întâlniri de lucru intre specialişti.

V I . 5. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenta Educaţionala Dâmboviţa se obligă:

a. sa duca la indeplinire prevederile Ordinului nr. 1985/1305/5805/ 2016; b. sa asigure evaluarea psihoeducationala in vederea orientării şcolare/profesionale in cazul copiilor nedeplasabili Ia unitatea sanitara abilitata unde este internat copilul, la domiciliu, in centrul de rezidenţial, SEOSP fiind anunţat de managerul de caz; c. sa actualizeze şi sa transmită, in colaborare cu ISJ Dâmboviţa, lista cu servicii specializate de pe raza judeţului Dâmboviţa care cuprinde lista unităţilor de invatamant care acorda servicii de abilitare reabilitare, alte structuri/servicii de sprijin pentru copilul cu dizabilităţi, specificând terapiile. d. sa primească copia dosarului copilului cu handicap de la părinte/reprezentantul legal, pentru SEOSP/COSP, alte acte necesare care sunt puse la dispoziţia CJRAE Dâmboviţa de către părinte/reprezentantul legal, e. sa transmită Ia SEC copia certificatului de orientare şcolara şi a PIS pentru copiii încadraţi in grad de handicap, in măsura in care PIS este transmis la CJRAE Dâmboviţa de către unitatea de invatamant; f. sa colaboreze prin SEOSP cu SEC/managerul de caz; g. sa întocmească si sa transmită datele statistice in domeniu, conform fişei de monitorizare trimestriala: h. sa asigure schimbul de informaţii interistitutional necesar activităţii de evaluare a copiilor cu dizabilităţi prin stabilirea unor intalniri de lucru intre specialişti.

VII . DURATA protocolului de colaborare

Prezentul protocol este valabil începând cu data semnării şi rămâne în vigoare, pe perioada de aplicare a Ordinului nr. 1985/1305/5805 din 2016, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi in grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi in vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi si/sau cerinţe educaţionale speciale.

VII . DISPOZIŢII F I N A L E

Părţile au dreptul, pe durata prezentului protocol de colaborare, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, în funcţie de noile cerinţe, prin act adiţional. Prevederile prezentului protocol se vor completa cu prevederile legişiaţiei în vigoare. Limba care guvernează prezentul protocol de colaborare este limba română. Prezentul protocol de colaborare va fi interpretat conform legilor din România. Prezentul protocol de colaborare a fast încheiat în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.348-2017.pdfbeneficiază de îngrijiri, inclusi paliativev domiciliu, la in, centrele de tip hospice

Judeţul Dâmboviţa prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Preşedinte, jr. dr. Oprea Alexandru

Avizat juridic,

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA DÂMBOVIŢA Director executiv, dr. Stoica Sorin

Avizat juridic,

DIRECŢIA G E N E R A L A DE ASISTENTA SOCIALA Şl PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA

Director general, ing. Bucur Cristiana

Avizat juridic,

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Inspector şcolar general, prof. Sorin Ion Avizat juridic,

C E N T R U L JUDEŢEAN DE R E S U R S E ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA Director, prof. Marin Măria - Cristina

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.348-2017.pdfbeneficiază de îngrijiri, inclusi paliativev domiciliu, la in, centrele de tip hospice

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Nr. 1933 din 06.12.2017

APRQBfţ ,< l PREŞEOtNtE

jr. dr. Alexandru-Oprea Judeţean ¿

RAPORT privind încheierea Protocolului de colaborare între judeţul Dâmboviţa prin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, D Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă

Educaţională Dâmboviţa pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.l^&S/BOS/SSOS/^Olâ

C3nailiul Judeţean Dâmboviţa, ceţia de Sănătate Publică a

Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Ministrului Sănătăţii şi Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, prevede următoarele: -art. 41(1) Protocolul de colaborare dintre Consiliul judeţean/local de sector, DSP şi ISJ/ISMB, încheiat pentru implementarea prezentului ordin, cuprinde procedurile speciale pentru evaluarea medicală şi psihologică a copiilor nedeplasabili. -art. 92(1) Pentru copiii care necesită atât încadrare în grad de handicap, cât şi orientare şcolară/profesională este obligatorie colaborarea între SEC şi managerul de caz, pe de o parte, şi SEOSP, pe de altă parte, precum şi între CPC şi COSP.

(2) Modalităţile de colaborare între CPC şi COSP, precum şi între SEC/managerul de caz şi SEOSP sunt incluse în protocolul de colaborare între consiliul judeţean/local de sector, DSP şi ISJ/ISMB pentru implementarea prezentului ordin. - art. 95 (1) Colaborarea dintre DGASPC şi ISJ/ISMB cuprinsă în protocolul de colaborare dintre consiliul judeţean/local de sector, DSP şi ISJ/ISMB pentru implementarea prezentului ordin vizează cel puţin următoarele aspecte: a) evaluarea complexă a copiilor nedeplasabili şi a celor care provin din familii cu venituri insuficiente; b) realizarea hărţii cu servicii specializate; c) colaborarea dintre SEC/managerul de caz şi SEOSP; d) asigurarea schimbului de informaţii necesar îmbunătăţirii activităţii; e) soluţionarea cazurilor de încălcare a dreptului la educaţie; f) întocmirea statisticilor în domeniu, conform fişei de monitorizare trimestrială prevăzute la art. 93 lit. e).

(2) Fişa de monitorizare cuprinde toţi copiii cu dizabilităţi şi/sau CES prevăzuţi la art. 2. - art. 99 (1) Consiliile judeţene/locale de sector, DSP şi ISJ/ISMB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Având în vedere aspectele prezentate propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016.

DIRECTOR Prof. Maria-yCristina MARIN

1 DIRECTOR EXECUTIV

Jr. Dumitru R&xana