Calitatea Apelor Naturale

of 22 /22
2.3. Compoziţia fizico-chimică generală a apelor naturale Calitatea apelor naturale este determinată, în general, de totalitatea substanţelor minerale sau organice, gazele dizolvate, particulele în suspensie şi organismele vii prezente. Din punct de vedere al stării lor, impurităţile pot fi solide, lichide sau gazoase. Acestea pot fi dispersate în apă, şi se pot clasifica după dimensiunile particulelor dispersate în suspensii, coloizi şi soluţii.Majoritatea substanţelor care se găsesc în apele naturale, într-o cantitate suficientă pentru a influenţa calitatea lor, se pot clasifica conform tabelului 2.15. Desigur, o anumită apă nu poate conţine toate aceste impurităţi concomitent, cu atât mai mult cu cât existenţa unora dintre acestea este incompatibilă cu echilibrul chimic stabilit în apă. În afara acestor substanţe menţionate, în apele naturale se mai pot găsi şi alte tipuri de impurităţi. Astfel, plumbul sau cuprul se pot întâlni în urma proceselor de tratare a apelor sau datorită sistemului de transport precum şi din apele meteorice. Unele ape naturale conţin seleniu sau arsen într-o cantitate suficientă ca să le afecteze calitatea. De asemenea, se poate afirma că toate apele naturale conţin substanţe radioactive, în principal radium, dar numai în unele cazuri de ape subterane concentraţia acestora atinge valori periculos de mari. Alte surse naturale conţin crom, cianuri, cloruri, acizi, alcalii, diferite metale sau poluanţi organici, toate aduse în receptori de apele uzate provenite din industrie sau aglomeraţii urbane. 2.3.1. Modalităţi de definire a calităţii apei . Calitatea apei se poate defini ca un ansamblu convenţional de caracteristici fizice, chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate valoric, care permit încadrarea probei într-o anumită categorie , ea căpătând astfel însuşirea de a servi unui anumit scop . Pentru stabilirea calităţii apei, din multitudinea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice care pot fi stabilite prin analize de laborator se utilizează practic un număr limitat, considerate mai semnificative . Sistemul mondial de supraveghere a mediului înconjurător prevede urmărirea calităţii apelor prin trei categorii de parametri :

Embed Size (px)

description

Ape Naturale

Transcript of Calitatea Apelor Naturale

Page 1: Calitatea Apelor Naturale

2.3. Compoziţia fizico-chimică generală a apelor naturale

Calitatea apelor naturale este determinată, în general, de

totalitatea substanţelor minerale sau organice, gazele dizolvate, particulele în suspensie şi organismele vii prezente. Din punct de vedere al stării lor, impurităţile pot fi solide, lichide sau gazoase. Acestea pot fi dispersate în apă, şi se pot clasifica după dimensiunile particulelor dispersate în suspensii, coloizi şi soluţii.Majoritatea substanţelor care se găsesc în apele naturale, într-o cantitate suficientă pentru a influenţa calitatea lor, se pot clasifica conform tabelului 2.15. Desigur, o anumită apă nu poate conţine toate aceste impurităţi concomitent, cu atât mai mult cu cât existenţa unora dintre acestea este incompatibilă cu echilibrul chimic stabilit în apă. În afara acestor substanţe menţionate, în apele naturale se mai pot găsi şi alte tipuri de impurităţi. Astfel, plumbul sau cuprul se pot întâlni în urma proceselor de tratare a apelor sau datorită sistemului de transport precum şi din apele meteorice. Unele ape naturale conţin seleniu sau arsen într-o cantitate suficientă ca să le afecteze calitatea. De asemenea, se poate afirma că toate apele naturale conţin substanţe radioactive, în principal radium, dar numai în unele cazuri de ape subterane concentraţia acestora atinge valori periculos de mari. Alte surse naturale conţin crom, cianuri, cloruri, acizi, alcalii, diferite metale sau poluanţi organici, toate aduse în receptori de apele uzate provenite din industrie sau aglomeraţii urbane.

2.3.1. Modalităţi de definire a calităţii apei.

Calitatea apei se poate defini ca un ansamblu convenţional

de caracteristici fizice, chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate valoric, care permit încadrarea probei într-o anumită categorie , ea căpătând astfel însuşirea de a servi unui anumit scop . Pentru stabilirea calităţii apei, din multitudinea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice care pot fi stabilite prin analize de laborator se utilizează practic un număr limitat, considerate mai semnificative . Sistemul mondial de supraveghere a mediului înconjurător prevede urmărirea calităţii apelor prin trei categorii de parametri :

Page 2: Calitatea Apelor Naturale

Tabelul 2.15

Substanţe întâlnite în apele naturale

Surse de apariţie

Suspensii Coloizi Gaze Substanţe neionizate şi dipoli

Ioni pozi tivi

Ioni negativi

Din solul mineral şi roci

-nămol -nisip -alte substanţe anorganice

argila SiO2 Fe2O3 Al2O3 MnO2

CO2 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Fe2+ Mn2+ Zn2+

HCO3-

Cl- SO4

2- NO3

- CO3

2- HSiO3

- H2BO3

- HPO4

2- H2PO4

- OH- F-

Din atmosferă

N2 O2 CO2 SO2

H+ HCO3-

SO42-

Din descompunerea materiei organice

-sol organic -resturi organice

-materii vegetale organice -resturi organice

CO2 NH3 O2 N2 H2S CH4 H2

-materii vegetale colorate -resturi organice

Na+ NH4

+ H+

Cl- HCO3

- NO2

- NO3

- OH- HS- radicali organici

Organisme vii

-peşti -alge -diatomee -organisme minuscule

-viruşi -bacterii -alge -diatomee

Page 3: Calitatea Apelor Naturale

- parametri de bază : temperatură, pH, conductivitate, oxigen dizolvat, colibacili ;

- parametri indicatori ai poluării persistente : cadmiu, mercur, compuşi organo - halogenaţi şi uleiuri minerale ;

- parametri opţionali : carbon organic total ( COT ), consum biochimic de oxigen ( CBO) detergenţi anionici, metale grele, arsen, bor, sodiu, cianuri , uleiuri totale, streptococi .

Pentru precizarea caracteristicilor de calitate a apei se

utilizează următoarea terminologie : - criterii de calitate a apei - totalitatea indicatorilor de

calitate a apei care se utilizează pentru aprecierea acesteia în raport cu măsura în care satisface un anumit domeniu de folosinţă sau pe baza cărora se poate elabora o decizie asupra gradului în care calitatea apei corespunde cu necesităţile de protecţie a mediului înconjurator ;

- indicatori de calitate ai apei - reprezentaţi de caracteristici nominalizate pentru o determinare precisă a calităţii apelor ;

- parametri de calitate ai apei – sunt valori şi exprimări numerice ale indicatorilor de calitate a unei ape ;

- valori standardizate ale calităţii apei - reprezintă valori ale indicatorilor de calitate a apelor care limitează un domeniu convenţional de valori acceptabile pentru o anumitã folosinţă a apei .

2.3.2. Indicatori de calitate ai apei

Aşa cum s-a arătat deja, pentru caracterizarea calităţii şi gradului de poluare a unei ape se utilizează indicatorii de calitate. Aceştia se pot clasifica după natura lor şi după natura şi efectele pe care le au asupra apei , după cum urmează:

A. Clasificare după natura indicatorilor de calitate: - indicatori organoleptici ( gust, miros). - indicatori fizici ( pH, conductivitate electrică, culoare, turbiditate). - indicatori chimici

Page 4: Calitatea Apelor Naturale

- indicatori chimici toxici - indicatori radioactivi - indicatori bacteriologici - indicatori biologici

B. Clasificare după natura şi efectul pe care îl au asupra apei: - indicatori fizico-chimici generali:

- temperatura - pH - indicatorii regimului de oxigen

- oxigen dizolvat (OD) - consumul biochimic de oxigen (CBO5) - consumul chimic de oxigen (CCOCr şi CCOMn) - indicatorii gradului de mineralizare - reziduul fix - cloruri, sulfaţi - calciu, magneziu, sodiu, etc. - indicatori fizico - chimici selectivi - carbon organic total (COT) - azot Kjeldhal şi azot total, fosfaţi - duritate, alcalinitate - indicatori fizico - chimici specifici ( toxici): - cianuri - fenoli - hidrocarburi aromatice mono şi polinucleare - detergenţi - metale grele ( mercur, cadmiu, plumb, zinc, cobalt, fier, etc.) - pesticide - arsen - uraniu natural - trihalometani - indicatori radioactivi - activitate globală α şi β

- activitate specifică admisă a fiecărui radionuclid

Page 5: Calitatea Apelor Naturale

- indicatori biologici care reflectă gradul de saprobitate a apei, prin analiza speciilor de organisme care populează mediul acvatic.

- indicatori bacteriologici care măsoară nivelul de poluare bacteriană, în principal prin determinarea numărului de bacterii coliforme totale şi de bacterii coliforme fecale.

Clasificarea indicatorilor de calitate ai apei, concentraţiile maxime admisibile pentru aceştia precum şi metodele standardizate pentru determinarea lor sunt prezentate în tabelul 2.16

Tabelul 2.16. Indicatori de calitate ai apei

Indicatori organoleptici Indicatori Valori admise Valori admise

excepţional Metoda de analiza

Miros, grade 2 2 STAS 6324 - 61 Gust, grade 2 2 STAS 6324 - 61 Indicatori fizici

Indicatori Valori admise

Valori admise excepţional

Metoda de analiza STAS

Concentraţia ionilor de hidrogen (pH), unităţi de pH

6,5…7,4 max. 8,5 6325 - 75

Conductivitatea electrica µs/cm 1000 3000 7722 - 84 Culoare, grade 15 30 6322 - 61 Turbiditate, grade sau unităţi de turbiditate de formazină

5 10 6323 - 88

Indicatori chimici generali

Indicatori

Valori admise

Valori admise

excepţional

Metoda de analiza STAS

Aluminiu (Al3+), mg/dm3 0.05 0.2 6326 - 90 Amoniac (NH4

+), mg/dm3 0 0.5 6328 - 85 Azotiţi (NO2

-), mg/dm3 0 0.3 3048/2-90 Calciu (Ca2+), mg/dm3 100 180 3662 - 62

Page 6: Calitatea Apelor Naturale

Clor rezidual in apa dezinfectata prin clorizare (Cl2 ) , mg/dm3 - la consumator

- clor rezidual liber - clor rezidual total

- la intrarea în reţea -clor rezidual liber -clor rezidual total

0.10..0.25 0.10..0.28

0.50

0.55

- -

-

6364 – 78

Cloruri (Cl-), mg/dm3 250 400 3049 - 88 Compuşi fenolici distilabili ,mg/dm3 0.001 0.002 10266 - 87 Cupru (Cu2+), mg/dm3, max 0.05 0.1 3224 - 69 Detergenţi sintetici, anionici, mg/dm3 0.2 0.5 7576 - 66 Duritate totala, grade germane 20 30 3026 - 76 Fier (Fe2++Fe3+), mg/dm3 0.1 0.3 3086 - 68 Fosfaţi (PO4

-), mg/dm3 0.1 0.5 3265 - 86 Magneziu (Mg2+) ,mg/dm3. 50 80 6674 - 77 Mangan (Mn), mg/dm3 0.05 0.3 3264 - 81 Oxigen dizolvat (O2), mg/dm3 6 6 6536 - 87 Reziduu fix, mg/dm3, min max

100 800

30 1200

3638 - 76

Substanţe organice oxidabile, mg/dm3 - prin metoda cu KMnO4, exprim. în: - CCOMn (O2) - KMnO4 - prin metoda cu K2Cr2O7 - CCOCr (O2)

2.5 10

3

3.0 12

5

3002 - 85

Sulfaţi (SO42-), mg/dm3 200 400 3069 - 87

Sulfuri şi hidrogen sulfurat, mg/dm3 0 0.1 7510 -66 Zinc (Zn2+), mg/dm3 5 7 6327 - 81

Indicatori chimici toxici

Indicatori Valori admise

Metoda de analiză STAS

Amine aromatice, mg/dm3 0 11139 - 78 Arsen (As3+), mg/dm3 0.05 7885 - 67 Azotaţi (NO3

-), mg/dm3 45 3048/1 - 77 Cadmiu (Cd2+), mg/dm3 0.005 ISO 5961; 11184 - 77 Cianuri libere (CN-) mg/dm3 0.01 10847 - 77 Crom (Cr6+) mg/dm3 0.05 7884 - 67 Fluor (F), mg/dm3 1.2 6673 - 62

Page 7: Calitatea Apelor Naturale

Hidroc. policiclice aromatice, µg/dm3 0.01 Mercur (Hg2+), mg/dm3 0.001 10267 - 89 Nichel (Ni2+), mg/dm3 0.1 Pesticide(insecticide, ierbicide), µg/dm3 -fiecare componentă -suma tuturor componentelor

0.1 0.5

12650 - 88

Plumb (Pb2+), mg/dm3 0.05 6362 - 85 Seleniu, mg/dm3 0.01 12663 - 88 Trihalometani, mg/dm3 -total -cloroform (CHCl3)

0.1 0.03

Uraniu natural, mg/dm3 0.021 12130 - 82

Indicatori radioactivi Activitatea globală, max .

Valori admise

Valori admise excepţional

Metoda de analiza STAS

Bq/dm3 -alfa 0.1 2.3 10447/1 - 83 -beta 0 50 10447/2 - 83

Indicatori biologici

Indicatori

Valori admise

Metode de analiză STAS

Volumul şestonului obţinut prin filtrare prin fileu planctonic,cm3/m3:

1-10

Organisme animale, vegetale şi particule vizibile cu ochiul liber

lipsa

Organisme animale microscopice,număr/dm3 20 Organisme care prin înmulţirea în masă modifică proprietăţile organoleptice sau fizice ale apei / 100 dm3

lipsă; se admit exemplare izolate în funcţie de

specie Organisme indicatoare de poluare lipsă Organisme dăunătoare sănătăţii: ouă de geohelminţi, chisturi de giardia, protozoare intestinale patogene

lipsă

6329 – 90

Page 8: Calitatea Apelor Naturale

2.3.3. Proprietăţile generale ale apelor naturale Proprietăţile apelor naturale sunt determinate în principal de

substanţele solide, lichide şi gazoase existente sub formă de materiale în suspensie sau dizolvate. Aceste substanţe, foarte numeroase, provin din interacţiile complexe hidrosferă – atmosferă – litosferă - organisme vii. Astfel, într-un studiu efectuat de echipa Cousteau (1991-1992) asupra calităţii apelor fluviului Dunărea, s-au pus în evidenţă peste 800 de compuşi organici şi anorganici, dintre care peste 50% se regăsesc în ţesuturile vegetale şi animale din mediul acvatic.

Există mai multe criterii de clasificare a compuşilor care definesc compoziţia chimică a apelor naturale, după natura acestora, provenienţă, efect toxic şi metode de analiză, prezentate în tabelul 2.17.

Tabelul 2.17.

Criterii de clasificare a compoziţiei chimice a apelor naturale Nr. crt

Criterii Exemplificări

1 Natura componenţilor chimici

Gaze dizolvate; subst.anorganice;subst. organice

2 Forma sub care se găsesc în mediul acvatic

Solubilizat; suspensii; coloizi; emulsii; absorbiţi/adsorbiţi în sedimente şi / sau pe suspensii; bioacumulaţi de către biocenoze; sub formă liberă; complexaţi.

3 Provenienţă Naturale; antropică. 4 Efecte Indicatori de calitate; indicatori generali de poluare;

indicatori specifici de poluare. 5 Proprietăţi Persistenţă; toxicitate; bioacumulare; efecte mutagene;

teratogene; cancerigene. 6 După metodele de analiză Indicatori globali (COT, reziduul fix); indicatori

selectivi (pesticide); specifici (HCN). 7 După rolul jucat în

ecosisteme acvatice Regim de oxigen; salinitate; nutrienţi; capacitate de tamponare; metale grele; micropoluanţi organici.

Pornind de la această clasificare în continuare se vor prezenta principalele proprietăţi organoleptice, fizice şi chimice ale apelor naturale corelate cu compuşii chimici care determină aceste proprietăţi şi cu indicatorii de calitate ai apei specifici acestora.

Page 9: Calitatea Apelor Naturale

2.3.3.1. Indicatori organoleptici

Culoarea reală a apelor se datorează substanţelor dizolvate în apă şi se determină în comparaţie cu etaloane preparate în laborator. Culoarea apelor naturale şi a celor poluate poate fi o culoare aparentă care se datorează suspensiilor solide uşor de filtrat prin depunere şi filtrare .

Mirosul apelor este clasificat în şase categorii, după intensitate: fără miros ; cu miros neperceptibil ; cu miros perceptibil unui specialist ; cu miros perceptibil unui consumator ; cu miros puternic şi cu miros foarte puternic .

Gustul se clasifică utilizindu-se denumiri convenţionale ,cum ar fi : Mb - ape cu gust mineral bicarbonato-sodic ; Mg - ape cu gust mineral magnezic ; Mm - ape cu gust mineral metalic ; Ms - ape cu gust mineral sărat ; Oh - ape cu gust organic hidrocarbonat ; Om - ape cu gust organic medical farmaceutic ; Op - ape cu gust organic pământos ; Ov - ape cu gust organic vazos . 2.3.3.2. Indicatori fizici

- Turbiditatea se datorează particulelor solide sub formă de suspensii sau în stare coloidală. Într-o definiţie generală se consideră că suspensiile totale reprezintă ansamblul componentelor solide insolubile prezente într-o cantitate determinată de apă şi care se pot separa prin metode de laborator (filtrare,centrifugare,sedimentare).Se exprimă gravimetric în mg/l sau volumetric în ml/l. Valoarea suspensiilor totale este deosebit de importantă pentru caracterizarea apelor naturale.În funcţie de dimensiuni şi greutate specifică, particulele se separă sub formă de depuneri(sedimentabile) sau plutesc pe suprafaţa apei(plutitoare). Suspensiile gravimetrice reprezintă totalitatea materiilor solide insolubile, care pot sedimenta, in mod natural într-o anumită perioadă limitată de timp. Procentul pe care îl reprezintă suspensiile gravimetrice din suspensiile totale este un indicator care conduce la dimensionarea şi exploatarea desnisipatoarelor sau predecantoarelor, instalaţii destinate reţinerii acestora. Suspensiile şi substanţele coloidale din ape reprezintă totalitatea substanţelor dispersate în apă, având diametrul particulelor între 1 şi 10 µm. Caracterizate prin proprietăţi electrice de suprafaţă, prezintă un grad mare de stabilitate, care le face practic nesedimentabile în mod natural.

Page 10: Calitatea Apelor Naturale

Eliminarea substanţelor coloidale din apă a impus tratarea chimică cu reactivi de destabilizare în vederea coagulării şi precipitării acestora.

Relaţia dintre substanţele în suspensie (proprietate gravimetrică) şi turbiditate (proprietate optică) determină aşa-numitul “coeficient de fineţe” al suspensiilor. Pentru aceeaşi sursă de apă, coeficientul de fineţe variază în limite bine determinate în cadrul unui ciclu hidrologic anual. - Indicele de colmatare reprezintă puterea colmatantă a unei ape şi are drept cauza toate elementele din apă a căror dimensiuni permit reţinerea lor pe filtre.

- Temperatura apei variază în funcţie de provenienţă şi de anotimp.

- Radioactivitatea este proprietatea apei de a emite radiaţii permanente alfa , beta sau gama.

- Conductivitatea Conductivitatea apelor constituie unul dintre indicatorii cei mai

utilizaţi în aprecierea gradului de mineralizare a apelor cel puţin din următoarele considerente:

- măsurătorile de conductivitate (rezistivitate) a apei permit determinarea conţinutului total de săruri dizolvate în apă ;

- au avantajul diferenţierii dintre săruri anorganice şi organice (ponderal) pe baza mobilităţilor ionice specifice;

- elimină erorile datorate transformării speciilor de carbonaţi/bicarbonaţi prin evaporare la 105 0C (conform metodologiei de determinare gravitaţională a reziduului fix, în cazul bicarbonaţilor pierderile sunt de circa 30%).

- Concentraţia ionilor de hidrogen pH-ul apelor naturale este cuprins între 6,5 - 8 , abaterea de la

aceste valori dând indicaţii asupra poluării cu compuşi anorganici . pH-ul şi capacitatea de tamponare a acestuia constituie una din

proprietăţile esenţiale ale apelor de suprafaţă şi subterane, pe această cale asigurându-se un grad de suportabilitate natural faţă de impactul cu acizi sau baze, sărurile de Na+, K+, Ca2+ şi Mg2+ jucând un rol esenţial în acest sens. De subliniat că această capacitate de tamponare a pH–ului este deosebit de importantă nu numai pentru echilibrele din faza apoasă, dar şi pentru cele de la interfaţa cu materiile în suspensie, respectiv cu sedimentele.

Page 11: Calitatea Apelor Naturale

Concentraţia ionilor de hidrogen din apă, reprezintă un factor important care determină capacitatea de reactivitate a apei, agresivitatea acesteia, capacitatea apei de a constitui medii pentru dezvoltarea diferitelor organisme etc.

Între valoarea pH-ului apei şi aciditatea sau alcalinitatea acesteia nu există o identitate. Creşterea alcalinităţii sau acidităţii nu sunt însoţite şi de variaţii corespunzătoare ale pH-ului, datorită capacităţii de tamponare de care dispun îndeosebi apele naturale. Principalul sistem tampon al apelor naturale îl reprezintă sistemul acid carbonic dizolvat/carbonaţi, pentru care pH-ul apei are valori cuprinse între 6,5-8,5.

2.3.3.3. Indicatori chimici

A. Indicatori ai regimului de oxigen

Oxigenul este un gaz solubil şi se află dizolvat în apă sub formă de molecule O2, prezenţa oxigenului în apă condiţionând existenţa marii majorităţi a organismelor acvatice. Toate apele care se află în contact cu aerul atmosferic conţin oxigen dizolvat în timp ce apele subterane conţin foarte puţin oxigen. Solubilitatea oxigenului în apă depinde de presiunea atmosferică, temperatura aerului, temperatura şi salinitatea apei.

Conţinutul în oxigen al apei râurilor este rezultatul următoarelor acţiuni antagoniste:

- reabsorbţia oxigenului din atmosferă la suprafaţa apei prin difuzie lentă sau prin contact energic, interfaţa apa-aer prezintând o importanţă deosebită în acest sens. Acest transfer este serios perturbat de prezenţa poluanţilor cum ar fi detergenţii şi hidrocarburile;

- fotosinteza, care poate asigura o importantă realimentare cu oxigen a apei, ajungându-se la valori care pot depăşi saturaţia;

- consumul biochimic de oxigen pentru biodegradarea materiilor organice poluante.

Din această clasă de indicatori fac parte oxigenul dizolvat (OD), consumul chimic de oxigen (CCO), consumul biochimic de oxigen (CBO) şi carbonul organic total (COT).

Oxigenul dizolvat (OD) Cel mai important parametru de calitate al apei din râuri şi lacuri este conţinutul de oxigen dizolvat, deoarece oxigenul are o importanţă vitală pentru ecosistemele acvatice. Astfel, conţinutul

Page 12: Calitatea Apelor Naturale

de oxigen din apele naturale trebuie să fie de cel puţin 2 mg/l, în timp ce în lacuri, în special în cele în care funcţionează crescătorii de peşte, conţinutul de oxigen dizolvat trebuie să fie de 8 – 15 mg/l. Consumul biochimic de oxigen (CBO) reprezintă cantitatea de oxigen, în mg/l, necesară pentru oxidarea substanţelor organice din ape, cu ajutorul bacteriilor. Mineralizarea biologică a substanţelor organice este un proces complex, care în apele bogate în oxigen se produce în două trepte. În prima treaptă se oxidează în special carbonul din substratul organic (faza de carbon ), iar în a doua fază se oxidează azotul (faza de nitrificare). Din determinările de laborator s-a tras concluzia că este suficient să se determine consumul de oxigen după cinci zile de incubare a probelor (CBO5). Consumul chimic de oxigen (CCO) Deoarece CBO5 necesită un timp de cinci zile pentru determinare, pentru a depăşi acest neajuns se utilizează metode de oxidare chimică diferenţiate după natura oxidantului şi a modului de reacţie. Se cunosc două tipuri de indicatori: - CCOMn care reprezintă consumul chimic de oxigen prin oxidare cu KMnO4 în mediu de H2SO4. Acest indicator se corelează cel mai bine cu CBO5, cu observaţia că sunt oxidate în plus şi cca 30-35% din substanţele organice nebiodegradabile. - CCOCr care reprezintă consumul chimic de oxigen prin oxidare cu K2Cr2O7 în mediu acid. Acest indicator determină în general 60-70% din substanţele organice, inclusiv cele nebiodegradabile. Prin aceste metode, prezentate anterior nu se pot determina substanţele organice volatile.

Carbonul organic total (COT) reprezintă cantitatea de carbon legat în materii organice şi corespunde cantităţii de dioxid de carbon obţinut prin oxidarea totala a acestei materii organice . Se utilizează pentru determinarea unor compuşi organici aromatici, a căror randament de oxidare nu depăşeşte 60% cu metodele prezentate anterior. Pentru determinarea acestora se utilizează oxidarea catalitică la temperaturi ridicate (800-11000C).

B. Săruri dizolvate

În apele naturale se află, în mod obişnuit, cationii şi anionii prezentaţi în tabelul 2.18., ioni de care depind cele mai importante calităţi ale apei. În majoritatea cazurilor, sărurile aflate în apele naturale sunt formate din următorii cationi Ca2+, Mg2+, Na+, K+ şi anioni HCO3

-, SO42-, Cl-. Ceilalţi ioni

Page 13: Calitatea Apelor Naturale

se află, în mod obişnuit, în cantităţi nesemnificative, deşi câteodată influenţează esenţial asupra proprietăţilor apei. Clorurile pot fi prezente în apă într-o concentraţie mare, datorită solubilităţii lor ridicate; astfel, solubilitatea clorurii de sodiu sau a celei de calciu la temperatura de 25 °C este în jur de 26%, respectiv de 46%.

Tabelul 2.18.

Principalii ioni din apele naturale CATIONI ANIONI

Denumire Formula Denumire Formula Hidrogen H+ Hidroxid OH- Sodiu Na+ Bicarbonat HCO3

- Potasiu K+ Clorură Cl- Amoniu NH4

+ Hidrosulfit HS- Calciu Ca2+ Nitrit NO2

- Magneziu Mg+ Nitrat NO3

- Fier bivalent Fe2+ Fluorură F- Fier trivalent Fe3+ Sulfat SO4

2- Bariu Ba2+ Silicat SiO3

2- Aluminiu Al3+ Ortofosfat PO4

3-

În esenţă, se poate spune că apele naturale conţin elemente fundamentale şi elemente caracteristice, dintre care 6 elemente fundamentale sunt cele care aparţin tuturor apelor naturale, respectiv molecula de H2CO3 şi ionii de HCO3

-, CO32-, H+, OH-, Ca2+, iar dintre elementele caracteristice se

pot cita ionii de SO42-, Cl-, Mg2+, Na+, K+ etc.. Aceste elemente pot fi prezente

sau nu în apele naturale, într-o concentraţie mai mare sau mai mică, conferind apei un anumit caracter.

C. Reziduul fix reprezintă totalitatea substanţelor dizolvate în

apă, stabile după evaporare la 1050C, marea majoritate a acestora fiind de natură anorganică. Valoarea reziduului fix în diferite ape naturale variază în funcţie de caracteristicile rocilor cu care apele vin în contact. Informativ se dau în continuare, câteva valori ale reziduului fix al diferitelor categorii de ape:

Ape de suprafaţă 100 – 250 mg/l; Ape din pânza freatică 200 – 350 mg/l;

Page 14: Calitatea Apelor Naturale

Ape din pânza de mare adâncime 100 – 300 mg/l; Ape de mare 20000 – 22000 mg/l; Ape din regiuni sărăturoase 1100 – 5000 mg/l; Ape de ploaie 10 – 20 mg/l; Ape minerale potabile 1000 – 3000 mg/l. Conţinutul mineral al apelor naturale este strâns legat de factorii

meteorologici şi climatologici. Astfel, în perioadele cu precipitaţii sau în cele de topire a zăpezilor, apele curgătoare îşi reduc mineralizarea, datorită diluării lor cu ape cu conţinut mineral foarte sărac. În aceste situaţii, de exemplu, apele râului Dâmboviţa au o mineralizare de 100 – 120 mg/l, iar cele ale Argeşului de 80 – 100 mg/l. În perioada de iarnă, când apele de suprafaţă sunt alimentate în special de izvoare subterane, mineralizarea acestora este mai crescută fiind de 200 –250 mg/l. Apele subterane şi mai ales cele din pânze freatice de mare adâncime, se caracterizează printr-o mineralizare mai ridicată şi în acelaşi timp mai puţin variabilă, datorită contactului cu straturile minerale în care staţionează.

D. Indicatori biogeni

Compuşi ai azotului. Amoniacul, nitriţii şi nitraţii constituie etape importante ale prezenţei azotului în ciclul său biogeochimic din natură şi implicit din apă .Azotul este unul dintre elementele principale pentru susţinerea vieţii, intervenind în diferite faze de existenţă a plantelor şi animalelor. Formele sub care apar compuşii azotului în apă sunt azot molecular (N2), azot legat în diferite combinaţii organice (azot organic), amoniac (NH3), azotiţi (NO2

-) şi azotaţi (NO3

-). Amoniacul constituie o fază intermediară în ciclul biogeochimic al azotului. Azotul amoniacal decelat în cursurile de apă poate proveni dintr-un mare număr de surse:

- din ploaie şi zapadă, care pot conţine urme de amoniac ce variază între 0,1 - 2,0 mg/l;

- în apele de profunzime, curate din punct de vedere biologic şi organic, amoniacul poate apare prin reducerea nitriţilor de către bacteriile autotrofe sau de către ioni feroşi conţinuţi;

- în apele de suprafaţă apar cantităţi mari de azot amoniacal prin degradarea proteinelor şi materiilor organice azotoase din

Page 15: Calitatea Apelor Naturale

deşeurile vegetale şi animale conţinute în sol. Această cantitate de azot amoniacal este în cea mai mare parte complexată de elementele aflate în sol şi numai o mică cantitate ajunge în râuri.

- un număr mare de industrii (industria chimică, cocserie, fabrici de gheaţă, industria textilă etc.) sunt la originea alimentării cu azot amoniacal a cursurilor de apă.

Prezenţa amoniacului în apele de alimentare este limitată de normele recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la cantităţi foarte mici (sub 0,05 mg/l) datorită efectelor nocive pe care le poate avea asupra consumatorilor.

Nitri ţ i i constituie o etapă importantă în metabolismul compuşilor azotului, ei intervenind în ciclul biogeochimic al azotului ca fază intermediară între amoniac şi nitraţi. Prezenţa lor se datoreşte fie oxidării bacteriene a amoniacului, fie reducerii nitraţilor.

Nitra ţ i i constituie stadiul final de oxidare a azotului organic. Azotul din nitraţi, la fel ca şi cel din nitriţi sau amoniac, constituie un element nutritiv pentru plante şi, alături de fosfor, este folosit la cultura intensivă în agricultură. Prezenţa nitraţilor în apele naturale se poate explica prin contactul apei cu solul bazinului hidrografic.

Compuşi ai fosforului Conţinutul de fosfaţi în apele naturale este relativ redus (0,5-5 mg/l). Dacă apele străbat terenuri bogate în humus în care fosfatul este legat în compuşi organici, acestea se îmbogăţesc în fosfaţi. De asemenea, o pondere importantă revine poluării difuze din agricultură datorată administrării de îngrăşăminte pe bază de azot şi fosfor. Fosfatul monocalcic poate proveni în apă mai ales prin mineralizarea resturilor vegetale sau animale. Fosfatul monocalcic este solubil în apă şi reprezintă o formă de fosfor asimilabil. Concentraţii mai mari de 0,5 mg/l P exprimat în PO4

3- în apele de suprafaţă determină eutrofizarea progresivă a lacurilor, prin favorizarea dezvoltării algelor. Conţinuturi mai mari de fosfaţi în apele subterane sau de suprafaţă pot să constituie un indiciu asupra poluării de origine animală, mai ales dacă se corelează cu dezvoltarea faunei microbiene. Fosforul sub formă de combinaţii, poate fi prezent în apele de suprafaţă, fie dizolvat, fie în suspensii sau sedimente.

Page 16: Calitatea Apelor Naturale

E. Indicatori ai capacităţii de tamponare ai apei Aciditatea apei se datoreşte prezenţei în ape a dioxidului de

carbon liber, a acizilor minerali şi a sărurilor de acizi tari sau baze slabe, sărurile de fier şi de aluminiu, provenite de la exploatările miniere sau din apele uzate industriale intrând în această din urmă categorie.

Aciditatea totală a unei ape exprimă atât aciditatea datorată acizilor minerali, cât şi cea datorată dioxidului de carbon liber, în timp ce aciditatea minerală exprimă numai aciditatea datorată acizilor minerali.

Diferenţierea acidităţii totale de aciditatea minerală se poate face, fie prin utilizarea schimbătorilor de ioni, fie prin titrarea cu NaOH 0,1 N până la puncte de echivalenţă diferite şi anume până la pH = 4,5 pentru titrarea acidului mineral şi pH = 8,3 pentru titrarea acidităţii totale.

Alcalinitatea apei este condiţionată de prezenţa ionilor dicarbonat, carbonat, hidroxid şi, mai rar, borat, silicat şi fosfat. Din punct de vedere valoric, alcalinitatea este concentraţia echivalentă a bazei titrabile şi se măsoară la anumite puncte de echivalenţă date de soluţii indicator. Utilizarea fenolftaleinei duce la determinarea alcalinităţii (p) a apei datorată hidroxidului şi carbonatului, iar utilizarea indicatorului metiloranj duce la determinarea alcalinităţii (m), datorată dicarbonatului.

Valoarea alcalinităţii (p) şi (m) indică raportul existent între ionii de carbonat, dicarbonat şi hidroxid în cadrul alcalinităţii totale, relaţiile dintre ele fiind prezentate în tabelul 2.19. Tabelul 2.19.

Calculul relaţiilor de alcalinitate Valoarea

alcalinităţii (p) OH- CO3

2- HCO3-

0 0 0 m < m/2 0 2p m-2p m/2 0 2p 0 >m/2 2p-m 2(m-p) 0

m m 0 0 m = alcalinitatea faţă de metiloranj în ml HCl 0,1 N p = alcalinitatea faţă de fenolftaleină în ml HCl 0,1 N

Page 17: Calitatea Apelor Naturale

Duritatea apei a fost inclusă la capacitatea de tamponare a apei datorită ponderii carbonaţilor de calciu şi magneziu în apele naturale. Se deosebesc următoarele tipuri de duritate:

- duritatea totală reprezintă totalitatea sărurilor de Ca2+ şi Mg2+ prezente în apă;

- duritatea temporară reprezintă conţinutul ionilor de Ca2+ şi Mg2+ legaţi de anionul HCO-

3, care prin fierberea apei se poate înlătura deoarece dicarbonaţii se descompun în CO2 şi în carbonaţi care precipită;

- duritatea permanentă reprezintă diferenţa dintre duritatea totală şi duritatea temporară, fiind atribuită ionilor de Ca2+ şi Mg2+ legaţi de anionii Cl-, SO4

2- şi NO3-.Acest tip de duritate

rămâne în mod permanent în apă, chiar după fierbere. În tabelul 2.20 este prezentată o clasificare a apelor după

duritatea lor. Tabelul 2.20

Clasificarea apelor după duritate Clasa de duritate Unităţi de

măsură 1 2 3 4 mg/l 0-55 56-100 101-200 200-500 m val/l 0-1.1 1,1-2,0 2,0-4,0 4,0-10 Caracterizarea

apei Moale Slab dură Moderat

dură Foarte dură

F.Indicatori biologici şi bacteriologici Analiza hidrobiologică constă în inventarierea microscopică a

fito şi zooplanctonului, organisme din masa apei, precum şi analiza organismelor bentonice (situate pe fundul apei) şi a perifitonului (organisme fixate pe diferite suporturi), din probele de apă prelevate în secţiunea de control. Stabilirea gradului de curăţenie, sau poluare a unui râu sau lac se face prin compararea organismelor existente cu tabele standard cuprinzând grupe faunistice şi număr de unităţi sistematice de organisme indicatoare de apă curată sau murdară.

Page 18: Calitatea Apelor Naturale

Calitatea apei şi modificările datorate diverselor forme de poluare influentează compoziţia biocenozelor acvatice (tip şi număr de organisme), iar acestea pot reprezenta un mijloc de a diagnostica calitatea apei.

Analiza bacteriologică. Apa destinată utilizării de către om trebuie să fie cât mai puţin contaminată de bacterii sau viruşi patogeni, această regulă fiind foarte strictă dacă apa este destinată consumului potabil sau este folosită în industria alimentară; în acest caz, ea trebuie să fie complet lipsită de germeni patogeni.

Pe de altă parte, cantitatea mare de apă folosită în mod centralizat de populaţie prezintă pericolul că în condiţiile poluării, apa să constituie un factor important de îmbolnăvire. Bolile răspândite prin apă pot cuprinde, în general, un număr mare de persoane, îmbrăcând caracterul unor boli cu extindere în masă.

În analiza bacteriologică a apei au fost adoptaţi ca indicatori bacteriologici numărul total de germeni şi determinarea bacilului coli.

2.3.4. Specificul calităţii diferitelor surse naturale de apă

Fiecare tip de sursă prezintă caracteristici proprii, fizico-chimice şi biologice, variind de la o regiune la alta în funcţie de compoziţia mineralogică a zonelor strabătute, de timpul de contact, de temperatură şi de condiţiile climatice. Pentru acelaşi tip de sursă se pot evidenţia anumite caracteristici comune, după cum rezultă din cele de mai jos.

A. Apa de râu Cursurile de apă, (râuri şi afluenţi), sunt caracterizate, în general,

printr-o mineralizare mai scăzută, suma sărurilor minerale dizolvate fiind sub 400 mg/l. Aceasta este formată din dicarbonaţi, cloruri şi sulfaţi de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu. Duritatea totală este, în general, sub 15 grade, fiind formată în cea mai mare parte din duritate dicarbonatată.

Concentraţia ionilor de hidrogen (pH-ul) se situează în jurul valorii neutre, fiind cu un pH = 6,8 - 7,8. Dintre gazele dizolvate sunt prezente oxigenul dizolvat, cu saturaţie între 65 - 95% şi bioxidul de carbon liber, în general sub 10 mg/l.

Page 19: Calitatea Apelor Naturale

Caracteristica principală a cursurilor de apă o prezintă încărcarea variabilă cu materii în suspensie şi substanţe organice, încărcare legată direct proporţional de condiţiile meteorologice şi climatice. Acestea cresc în perioada ploilor, ajungând la un maxim în perioada viiturilor mari de apă şi la un minim în perioadele de îngheţ.

Deversarea unor efluenţi insuficient epuraţi a condus la alterarea calităţii cursurilor de apă şi la apariţia unei game largi de impurificatori: substanţe organice greu degradabile, compuşi ai azotului, fosforului, sulfului, microelemente (cupru, zinc, plumb), pesticide, insecticide organo-clorurate, detergenţi etc. De asemenea, în multe cazuri se remarcă impurificări accentuate de natură bacteriologică. O particularitate caracteristică a apei din râuri este capacitatea de autoepurare datorată unor serii de procese naturale biochimice, favorizate de contactul aer-apă.

B. Apa de lac Lacurile, formate, în general, prin bararea naturală sau artificială

a unui curs de apă, prezintă modificări ale indicatorilor de calitate comparativ cu efluentul principal, datorită stagnării apei un anumit timp în lac, insolaţiei puternice şi fenomenelor de stratificare (vara şi iarna) şi destratificare (primavara şi toamna), termică şi minerală. Stagnarea apei în lac conduce la o decantare naturală a materiilor în suspensie, apa lacurilor fiind mai limpede şi mai puţin sensibilă la condiţiile meteorologice. Stratificarea termică, combinată la lacurile adânci şi cu o stratificare minerală, conduce, în perioada de vară şi toamnă, la excluderea aproape completă a circulaţiei apei pe verticală. Acest lucru atrage după sine scăderea concentraţiei oxigenului dizolvat în zona de fund şi apariţia proceselor de oxidare anaerobă, având drept efect creşterea conţinutului în substanţe organice, în săruri de azot şi fosfor şi,uneori, apariţia hidrogenului sulfurat la fundul lacului. În perioadele de destratificare termică şi minerală (primavara şi toamna), are loc o circulaţie a apei pe verticală şi o uniformizare calitativă a apei lacului, conducând la îmbogăţirea cu substanţe organice şi nutrienţi a apei din zona fotică. Conţinutul de substanţe organice şi nutrienţi, combinat cu insolarea puternică, conduce la posibilitatea dezvoltării unei biomase fito şi zooplanctonice apreciabile.

Din cele prezentate mai sus rezultă că apa lacurilor se caracterizează, în general, printr-un conţinut mai ridicat în substanţe organice,

Page 20: Calitatea Apelor Naturale

nutrienţi şi biomasa planctonică, ce pot avea repercusiuni şi asupra unor indicatori organoleptici şi fizici cum ar fi gust, miros, culoare, turbiditate, pH.

Din punct de vedere al tratarii apei, acumulările au un efect favorabil asupra calităţii apei prin reducerea conţinutului de suspensii, asigurarea unei temperaturi scăzute şi relativ constante, eliminarea pericolului îngheţului şi formării zaiului. De multe ori apar şi influenţe defavorabile, dintre care se pot cita dezvoltări masive de biomasă, apariţia coloraţiei apei, îmbogăţire în substanţe naturale.

Tratarea unei astfel de ape trebuie, pe de o parte, să folosească avantajele staţionării îndelungate a apei, iar pe de alta parte să rezolve şi problemele corectării indicatorilor menţionaţi mai sus.

C. Apa subterană Apele subterane sunt caracterizate, în general, printr-o mineralizare mai ridicată, conţinutul în săruri minerale dizolvate fiind peste 400 mg/l şi format, în principal, din dicarbonaţi, cloruri şi sulfaţi de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu. Duritatea totală este cuprinsă între 10-20 grade germane şi este formată, în cea mai mare parte, din duritate dicarbonatată. Concentraţia ionilor de hidrogen se situează în jurul valorii neutre, corespunzând unui pH = 6,5 - 7. Dintre gazele dizolvate predomină dioxidul de carbon liber, conţinutul în oxigen fiind foarte scăzut sub 3 mg O2/l. În funcţie de compoziţia mineralogică a zonelor străbătute, unele surse subterane conţin cantităţi însemnate de fier, mangan, hidrogen sulfurat şi sulfuri, compuşi ai azotului etc. S-a considerat a fi sugestivă prezentarea centralizată în tabelul 2.21, a indicatorilor de calitate pentru diferitele categorii de apă întâlnite curent, şi anume apă distilată, apă de râu, apă de lac, apă subterană, apă din reţeaua de apă potabilă şi apă minerală. Compararea valorilor diferiţilor indici de calitate permite, chiar şi unui nespecialist, evidenţierea specificului diferitelor categorii de apă.

Page 21: Calitatea Apelor Naturale

Tabelul 2. 21 Indicatori de calitate pentru diferite categorii de ape

Indicator Unitate demăsură

Metoda de determinare

Apa distilată

Apa râu Apa lac Apa subterană

Apa potabilă

Apa minerală

Temperatură ºC 6324/61 20 18 13,8 14 19 15Turbiditate grade SiO2 6323/61 0 190 3,5 0,7 0 4Culoare mg Pt/l 7576/66 0 17 35 0 0 0pH - 6325/61 5,6 7,85 6,95 7,7 7,7 5,8Reziduu fix mg/l 3638/53 15 325 124 429 235 2030Suspensii mg/l 3638/53 15 325 124 429 235 2030Conductivitate µS 20 488 231 593 348 3700Alcalinitate (m) mval/l 6363/61 0,15 3,25 1,55 8,15 206 28,70Alcalinitate (p) mval/l 6363/61 0 0,12 0 0 0 0Duritate totală grade 3026/62 0 11,65 4,70 11,96 8,40 54,10Duritate temporară grade 3026/62 0 9,18 4,34 11,96 5,77 54,10Duritate permanentă grade 3026/62 0 2,47 0,36 0 2,63 0 O2 dizolvat mg/l 6536/62 1,80 8,69 9,66 1,26 7,20 -Oxidabilitate mgKMnO4/l 3002/61 1,58 48,33 28,77 15,24 5,69 8,80CCO-Cr mgO2/l 6954/61 1,30 26,80 9,06 4,04 2,40 9,70CBO5 mgO2 /l 6560/62 8,96 4,96 3,83 0,90 1,20 - CO2 mg/l 3253/61 0 0 7,37 8,80 6,60 2970Ca mg/l 3662/62 0 56 21 39 48 242Mg2+ mg/l calcul 0 17 8 28 7 88Na++K+ mg/l calcul 6 44 12 99 30 455

Page 22: Calitatea Apelor Naturale

Fe2+ mg/l 8634/70 0 0 0 0,720 0 0,010Fe total mg/l 8634/70 0 0,50 0,600 0,835 0,031 0,021Mn mg/l 3264/62 0 0,025 0,025 0,100 0 0 Cl- mg/l 2049/52 4 46 8 11 37 365SO −2

4mg/l 3069/68 0 60 19 6 50 5

CO −23

mg/l calcul 0 7 0 0 0 0

NH +4

mg/l 6328/61 0,019 0,296 0,469 6,000 0,051 0,116

NO −2

mg/l 3048/61 0,003 0,030 0,010 0,004 0 0,016

NO −3

mg/l 8900/71 0 4,761 0,332 0,455 2,082 0,044

N total mineral mg/l 7312/65 0,016 1,314 0,443 5,125 0,510 0,105 PO −3

4mg/l 3265/61 0,090 4,468 0,010 0,250 0,034 0

P total mg/l 1006/85 0,037 0,660 0,023 0,360 0,013 0SiO2 mg/l 3225/61 0,14 0,9 0,60 1,56 1,50 2,10H2S mg/l 7510/66 0 0 0 3,20 0 0Fenoli mg/l 7167/65 0,0017 0,007 0 0 0,0086 0