Flora Și Fauna Apelor Naturale

download Flora Și Fauna Apelor Naturale

of 35

Embed Size (px)

Transcript of Flora Și Fauna Apelor Naturale

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  1/35

  FLORA I FAUNA APELOR NATURA

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  2/35

  Apa, este un factor de mediu indispensabil vietii. Apa stotdeauna acolo unde exista viata si formeaza substanraspndita pe pamnt. Apa proaspata este o resursa esentiala pentru existenta umana, pentru agricultura sindustrie. Fara apa proaspata si n lipsa cantitatii si cadezvoltarea durabila nu va posibila. Apa a avut un ro

  ordin n aparitia vietii pe planeta noastra si continua sa

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  3/35

  Malurile rurilor i lacurilor, precum i fundul corpurilorsunt habitate importante care gzduiesc

  numeroase animale !i plante. "le ofer loc pentru reproadpost !i hran pentru animalele care triesc,se hrnereproduc n sau lng ap. Malurile !i #rmurile pot codin straturi de noroi, nisip,pietricele sau bolovani. $tufriul, ierburile i arborii rivstabilizeaz mpotriva for#ei apei. %rodusele chimice

  periculoase !i pierderea vegeta#iei riverane amenin# hanimalelor. %oluarea, pierderea vegeta#iei,eroziunea, introducerea speciilor invazive !i utilizarea nde ctre om determin distrugerea ecosistemului,& care, la rndul su afecteaz bunstarea !i supravie#uspeciilor din interiorul acestuia.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  4/35

  BACTERIILE

  ROLUL BACTERIILOR IN NATURA ESTE FOARTE MARE, IN PRINCIPAL PRIN DESCOMPUNEREA SUBSTANTELOR ORGANICE, REZULTATE DIN MOARTEAMODUL ACESTA SE PURIFICA MEDIUL SI SE IMPROSPATEAZA CU NOI ELEMENTE. DE ACTIVITATEA LOR DEPINDE CICLUL CARBONULUI, AZOTULUI, FETC. SI IN GENERAL, CICLUL GEOBIOLOGIC.IN MAREA NEAGRA AU FOST INVENTARIATE 162 DE SPECII DE BACTERII MARINE SI 52 DE SPECII DE CIANOBACTERII.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  5/35

  ALGELE VERZI

  Alg ve!"e #$ %l &l$!'(')*+l #e+*#'%- l/e+%*(, &e+% !/'#%, #$ #!*/%*)*!' "'(#el'&(*'"l' #!e $ %e!/'+%'' (#$%'%e. A%'+ge l$+g'/e "e &+ l 2025 #/. E(%e )!e#v'+ *+ ($3l'%*!l, &!'/v! (' l '+#e&$%$l ve!''.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  6/35

  Alg ve!"e &l$!'#el$l! #$ l/e+%e e!e#%e, !/'#%e, 4% #$ !'*'' 3l'. C!*/%*)*!'' $ +$/e!*(' &'!e+*''. R/$!'le ('+#*v*'%e # * (e#e!, '+ g!$&e "e #%e 6. A%'+ge l$+g'/e "Se '+%l+e(%e &e &'e%!e, '+ l*#$!' l'+'(%'%e, l "+#'/' /'#'.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  7/35

  Alg ve!"e #$ l/e+%e e!e#%e, !/'#%e, 4%e "e ($3(%!% #3l'. C!*/%*)*!'' $ +$/e!*(' &'!e+*''. R/'#%''le %e!/'+"!e&%e ($ &$%'+ #$!3%e (' +$ )*!/e $+ (/*#. Se 4e &&!'+ !'*''. A%'+ge l$+g'/e "e &+ l 0 #/. Se '+%l+e(%e &"+#'/' /'#'.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  8/35

  Alg ve!"e #$ %l l/el!, '+ /*" *3'(+$'% +e!/'#% ($ (l3 !#!*/%*)*!$l # * &l# +$ $/&le #el$l. A!e $+ ('+g$! &'!e+*'"l$+g'/e "e &+ l 0 #/. Se '+%l+e(%e &e &'e%!e l "')e!'%e "&e '/&$!'#%e, "! (' '+ &e "$l#'.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  9/35

  ALTE TIPURI DE ALGE Alge !*(''

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  10/35

  ALTE TIPURI DE ALGE

  Algele l3(%!e C8+*3#%e!'-

  Algele l3(%!e ($+% *!g+'(/e /'#!*(#*&'#e, $+'#el$l!e, '*!e$+'%e 9+ #*l*+''. M*"$l "e v':; e(%e $%*%!*), "e*!e#e #el$le#*+:'+ &'g/e+:' #l*!*l'e+'. C$l*!e l*! e(%e "%; "e &'g/e+%$#!#%e!'(%'# l3(%!$ve!"e, +$/'% #*#'+'+, #!e &!e"*/'+;#$ #e'll:' &'g/e+:' #l*!*l'e+'.

  C*l*+''le "e lge l3(%!e $ )*!/ v!'%;< &*% gl*3$l*(e"e (l3; "e /;!gele, l/el!e ($ l/e+%*(e. A#e(%e "'+ $('/&le ($ !/'#%e. F*!/ #el$lel*! e(%e v!'%;< *vl;, ()e!el'&(*'"; ($ #'l'+"!'#;. Tl$l )*!/% "e lgele l3(%!e e(%e 9+ #$!'l*! #*&e!'% #$ $+ 9+vel'> gel%'+*(.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  11/35

  ALGE ALBASTRE

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  12/35

  ROTIFERELE

  R*%')e!ele R*%')e! ($ R*%%*!'- "'+ l%'+ !*% ? !*%; @ )e!&$!%- ($+% * 9+#!e+g;%$!; "e +eve!%e3!%e #v%'#e /'#!*(#*&

  9+!$"'%e #$ +e/%*"ele, +e(eg/e+%%e, &(e$"*#el*/%e, #$ "9+%!e 0,0 //, #$ #*!&$l l$+g'%, #'l'+"!'# ($ /' !! ()e!'#, &!%e +%e!'*!; $+ ($ "*$; #*!*+e "e #'l' &$%e!+'#', #!e

  9+v!%e(# # * !*%;, "e $+"e ' +$/ele, (e!v'+" l +%!e+!e

  l'/e+%!e (&!e g$!; ' l /'#!e. Se #$+*(# #'!# 2 500 (&e#/=*!'%%e "e &; "$l#e, &$'+e /!'+e, l'%*!le ' %e!e(%!e 9+l'#e+'-. U+ele "'+%!e !*%')e!e ($+% )*!/e l'3e!e, e &l$%'%*!e (

  9+*%;%*!e &l+#%*+'#e-, e %!+"$(e &e )$+"$l &e' 3e+%*+)*!/e 3e+%*+'#e ($+% (e('le, "'#; 4%e &e )$+"$l &e' &!'+ e4l*! &*(%e!'*!; ', 9+ #ele /' "e(e #$!', 9+#*+=$!%e "e %$3$!&!*%e#%*!e. P$'+e (&e#'' ($+% &!'%e, $+ele l &l+%e, l%ele

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  13/35

  DIATOMEE

  D'%*/eele ($+% &l+%e $+'#el$l!e "e "'/e+('$+' /'#'. Ele (e g;(e(# 9+ #*l*+'' "e /'l'!"e >' &ele "e &e &l+e%;.

  Cele /' /!' "'%*/ee ($+% #$ g!e$ v''3'le *#'$l$' $/+, '! #ele /' /'#' $ * l$+g'/e //'l'/e%!'. T*%$>', "e>' ele ($+% )*!%e /'#', e#!e "'+%!e ele 9>' #*+(%!$'e>%e $+ ";&*(% "'+ &'#*+('(%e+: g!+'%$l$'. S$ "e(#*&e!'% &e(%e 10.000 "e (&e#'' "e "'%*/ee, #$ * /$l%'%$"'+e

  A";&*(%$l $+e' "'%*/ee #*+(%; 9+ "*$; (#*'#' ($ vlve, &l(%e $+ &e(%e #ell%;, &!e#$/ >' :'+$%e 9/&!e$+; "e $+ )el "e #e+%$!;. +;$+%!$l ";&*(%$l$' (e ; &l+% v'e.

  M$l%e "'%*/ee &l$%e(# 9+ &; >' (e 4e; "e &'e%!e ($ &l+%e "e &; /' /!' #$ $+ )el "e

  "'+%!e ele &*% (; 9+*%e, 9+#e%, "'+%!$+ l*# 9+ l%$l. +(;, 9+#; +$ ( "e(#*&e!'% e4#% /*"$l 9+&!*&$l(e; ('+g$!e.

  De *3'#e', "'%*/eele (e !e&!*"$# "'v'+"$(e. Cel$lele "'+ '+%e!'*!$l &l+%e' v'' (e 9/&!%, v'! e#;!e' =$/;%;:' 9' #!e>%e * +*$; vlv; &e ($&!): &!*(&;% e4&$(;.

  D'%*/eele ($+% '/&*!%+%e &e+%!$ +*'. /&!e$+; #$ l%e /'#' )*!/e "e v':;, ele ($+% &!'+#'&*#e+e. Pe &!#$!($l v'e:'', ele %!+()*!/; +$%!'e+:'' "'*lv:' 9+ &; 9+ ($3(%+:e *!g+'#e >', * ($!(; "e !+; &e+%!$ %*% )el$l "e #!e%$!' #v%'#e, '+#l$('v &e>%' >' 3le+e. Ule'$l &!*"$( "e3*g% 9+ v'%/'+e >' (e #$/$le; 9+ #%$l &e>%'l*!, "'+ #!e (e &!*"$# >' v'%/'+ele "'+ #*/

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  14/35

  D'%*/ee

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  15/35

  PLANARII

  Pl+!' e(%e $+ v'e!/e &l%, +e&!'%, '+%l+'% '+ /$l%e &!%' %!'+" '+ !$!', ($ &e (%%%*!e, %% "$l#' #% (' (!%e. U+el($+% %e!e(%!e, (#$++"$(e ($3 3$%$#', '+ &/+$l $/e", ($'+ *+e $/e"e. Pl+!' e(%e '+!$"'% #$ &!'%$l #!e &!*"$"e #% ,gl3e, #$+*(#$% '+ (&e#'l l *'.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  16/35

  PLECOPTERE

  Ple#*&%e!ele Ple#*&%e!, "e l &le#*( ? !ee7 &%e!*+ ? !'&;- ($ &e!l'"ele(%e $+ *!"'+ "e '+(e#%e e!'e+e &!'/'%'ve 9+%l+'%e 9+ &!e=/ &el*!. S$+%3$!;%*!e. L!vele ' +'/)ele ($+% #v%'#e. O!"'+$l #$&!'+"e &e(%e 2000 "P!e'+%; '/&*!%+;, '+"#; '+%!; 9+ !+ +%$!l; &e%'l*!.

  A"$l'' &le#*&%e!el*! 3*!;, 9+ ge+e!l, g!e$7 e' (e 9+%l+e(# #/ &!'+ #el$+"e %!;'e(# ' l!vele, e 9+ l*#$!' /$+%*(e #$ &e !e#' ' !e&e', e 9+ l*##/&'e #$ &e (%;%;%*!e Ne/$!, /' le(-. A"$l'' ev'%; l$/'+ /$l%;, #

  e)e/e!*&%e!ele. A"$l'' 9' &e%!e# '$ (#$+' 9+ vege%' "e &e /l$!'le 3$!+" (e! ' 9+ %'/&$l +*&''. S$+% )*!/e #e (e 9+%l+e(# '!+, # /$l%($ &!'/;v!, # (&e#'' "e Pe!l*"e(, l%ele v!, # (&e#'' "e Pe!l, ($ #%'/&$l +$l$', # (&e#'' "e Le$#%!.

  V' "$l'l*! e(%e (#$!%;, "'+ #e(% &$+#% "e ve"e!e (e/;++"$(e #$ e' "$!e; "e l (;&%;/+', # l $+ele (&e#'' "e Pe!l, &+; l H (;&%;/(&e#''le "e I(*ge+$(, ($ #'! 25 "e (;&%;/+', # l $+ele (&e#'' "e Le$#

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  17/35

  TRICOPTERE

  T!'#*&%e!ele ($+% '+(e#%e #!e &!%'+ *!"'+$l$' T!'#*&%e!. S%$"''le !% # e4'(% &!*4'/%'v 1200 "e (&e#''. Ele ($+% #$+*(#$%e ($

  !*g*, !$(l'' (' 3!e3e+*#'. T!'#*&%e!ele "$l%e ($+% %e!e(%!e, '+ %'/& #e l!vele ($+% #v%'#e (' &*%

  l#$!', !$!', &!$!' (' l%e ($!(e "e & "$l#e, '! &!ee+% #e(%*! '+(e#%'+"'# )&%$l # $+ e#*(8(%e/ #v%'# e(%e (%%*(.

  T!'#*&%e!ele "$l%e (e (e/+ #$ /*l''le. De(' %!'e(# &e &/+%, %!'#*&%e!ele "$l%e l*#$'e(# "e *3'#e' '+ &!*&'e!

  "e & "$l#e, '+ (#*&$l "e $($! &!*#e($l "e !e&!*"$#e!e v''%+" & "(' "e&$+e *$le.

  T!'#*&%e!ele $ $+ !*l '/&*!%+% '+ /e+%'+e!e e#'l'3!$l$' e#*l*g'# l ($"$l#e, (e!v'+" "!e&% !+ &e(%'l*!. A=$% "e (e/e+e l &(%!!e #e(%& #$!%e '/&*%!'v l'/e+%el*!, )!$+el*! #$%e (' l%*! /%e!'l.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  18/35

  TRICOPTERE

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  19/35

  FITOPLANCTON

  F'%*&l+#%*+$l e(%e &l+#%*+$l )*!/% "'+ &l+%e #v%'#e '+)e!'*!e.N$/ele "e %*&l+#%*+ v'+e "'+ g!e#; "e l #$v+%$l &8%*+ #!e

  9+(e/+; J&l+%;J ' "e l #$v+%$l &l+K%*( #!e 9+(e/+; J*'+!#ele /' /$l%e *!', %*&l+#%*+$l e(%e &!e /'# &e+%!$ &$%e v;*#'$l l'3e!, 9+(;, %$+#' #+" (e "$+; $+ +$/;! ($#'e+% "e /!e

  %*&l+#%*+, #e(% &*%e v;$% 9+ &; # * ($&!); "e #$l*!e v"%*!'%; #l*!*le' "'+ #el$lele (le.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  20/35

  CLADOCERE

  G!$& "e #!$(%#ee e4%!e/ "e '/&*!%+% '+ &l+#%*+$l &el*! /!'+e. F''+" (&e#'' "e /(, #!e&!e'+% $+ "'+ ve!'g'le e(e+%'le, '+ l+%$!'le %!*#e "'+ %*%e e#*('(%e/ele #v%'#e. Regl%!%*! (' #'%%e "e (e '+/$l%' &!%e+*ge+e%'#, le ('g$! &e "e * &!%e * ($!( "e !'+e&$'3'l (' #'%%e "e "ev*l% &*&$l%'' #$ "e+('%%' e4%!e/ "e /!' '+ /( &e'.

  Cl"*#e!ele ($+% (&e#'' &elg'#e, #$ #*!&$l (#$!%, #$ (eg/e+%%'e +e#l!, l#%$'% "'+ #el /$+$/!$l &e!e#'l*! "e &e+"'#e v!''+" '+%!e (' 6. C&$l e(%e l'3e!, !e(%$l #*!&$l$' '+" #*!e 3'vlv, %e!/'+% "e(e &*(%e!'*! #$ $+ (&'+. Pe #& ($+% &!ee+%' "*' *#' &e"$+A+%e+ele ($+% !/'#%e, (e!v'+" l '+*%. A&e+"'#ele %*!#'#e ($+% (#$!%e (' l%'%e. D*!(l, ($3

  #/e! '+#$3%*!e l +'vel$l #!e' (e &(%!e *$le &!%e+*ge+e%'#e ($ #ele "e !e"ev*l%!e &!e'+% /' /$l%e ge+e!%'' &!%e+*ge+e%'#e '+ &e!'*" #l" +$l$'. D'+ *$ 'e(e/+%*! #$ "$l%$l, l #e(% g!$& /e%/*!)* '+" 3(e+%. Cl"*#e!ele &!e'+% "e (e)e+*/e+$l "e #'#l*/*!)* '+ )$+#%'e "e %e/&e!%$! &e', "')e!'%ele ge+e!%'' (e "e*(e3e("'/e+('$+'le (&'+$l$' #!e' ($ e4#!e(#e+%e' #e)l'#e. P!e)e!+" &ele !e#' (' *4'ge+%ee)e#%$e /&le /'g!%'' &e ve!%'#l, +*&%e 'e('+" l ($&!)% &e+%!$ # '$ ( #*3*!&!*)$+"e.

  I+ &ele M!'' Neg!e ($+% '+ve+%!'%e 6 "e (&e#'' "'+ #!e 6 (' '+ &ele %e!'%*!'le !*/+e(

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  21/35

  CLADOCERE

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  22/35

  NUFARUL

  S&e#''le "e +$)e!' $ !;";#'+'le +#*!%e 9+ (*l, '! )!$+ele >' &l$%e(# l ($&!): &e'. S$+% 9+%l+':' &e ($&!): l#$!'l*! #&!e#$/ >' #$!($!'l*! "e &; #$ #$!ge!e !el%'v le+%;. A/3ele

  9+*!e(# 9+ '+%e!vl$l "'+%!e l$+'le '$+'e >' $g$(%. F!$/$(e:e (&e#%$l l*! e(%e%'# );#$% # 9+ (#$!% %'/& #e(%e *!' (; e l'+%!*"$(e &e /&/*+" 9+ !*l "e &l+%e *!+/e+%le &e '$!

  l#$!'le &!%'#$l!e. Se '+%l+e(# /' /$l%e %'&$!' "e +$)e!';!' %$3e!#$l')*!/e. T$l&'+>' )*l'%;. F!$+ele ($+% l$+g', l'e!/)!*"'%e, &e"'#el%e ($ (e(&'#e #*/%e '! 9+vel'>$l *&!'+ 6 &e!'.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  28/35

  PAPURA

  P&$! (e '+%l+e(%e l /!g'+e 3l%'l*!, l#$!'l*!, #+lel*#$!g%*!e.

  P&$! #$ )!$+ '+

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  29/35

  P&$! #$ )!$+ '++g$(%')*l'- e(%e *&*&$l!, #$ * '+*"e#*!%'v #*/&$(/!* "'(&$(e '+ #'l(e4 )e/'+'+ ($+% /

  g(e(# l 3, '+ %/(#$l'+e ($+% glg(e(# '+ &!%e "eI+*!e(#e+%ele '+ )&*% $(#%e. Pl+%#*/&le%e l#$l +%$!le%e. Pe l+g

  %!g%*!e, #e(%)$+#%'e 3'*l*g'# '//e+%'+ & #$!%($3(%+%ele +$%!'%'vl%)el (! &$%e !

  P&$! #$ )!$+ l% &*%e %'+ge '+l%'/' "e &+ l / !e )!$+ele l%e "e 1

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  30/35

  P&$! #$ )!$+ l% &*%e %'+ge '+l%'/' "e &+ l /, !e )!$+ele l%e "e 1l'+'!e, &l%e, )% "e &&$! #$ )!$+ '+g$(% "$& #$/ '' (&$+e (' "e+$/'!e- &+ l 1 #/ l%'/e. S&'#ele /(#$le (' )e/ele +$ ($+% (e&!%e l &&$! #$ )!$)e/el v+" g!*('/e '+%!e 2 (' 2,5 #/ '+" "e #$l*!e 3!$++eg!'#'*(. L &&$!(&'#$l /(#$l %e!/'+l e(%e (e&!% "e #el )e/el, ('%$% /' =*(, v+" #$l*!e 3

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  31/35

  LINTIA

  L'+%'% e(%e #e /' /'# &l+% #$ *!', &!ee+%+"$(e ($3 )*!/ $+*! !'#ele v&l$%e(# &e ($&!)% '$!'l*!. Pl+% )#e &!%e "'+ ge+$l Le/+ (' !e * %$l&'+ "()e!'#, )! )!$+e (', "e !eg$l, #$ * ('+g$! !"#'+, % ($3 &. Ge+$l Le/!e&!ee+%% "e &l+%e #v%'#e &l$%'%*!e #!e &!%'+ )/'l'e' A!#ee, $ $+ !'%/#!e(%e!e, #*+(%'%$'e ($!( "e !+ &e+%!$ +$/e!*(e +'/le (' &l+% "e 3 '+3'*/e"'#/e+%e.

  E4'(% /' /$l%e (&e#'' "e l'+%'% Le/+ g'33, Le/+ /'+*!, Le/+ %!'($l#, Le

  $+ele '+" %% "e /'#' '+#% &*% '+%! &!'+%!* g/l'e "e #. Ce /' /'# (&e#'eA$(%!l', +$ !e !"#'+' "el*#, '! "'/e%!$l &e #!e 'l %'+ge l /%$!'%%e e(%e "3' "# &*%e v$% #$ *#'$l l'3e!.

  L'+%'% &!*"$#e #ele /' /'#' *!' "'+ l$/e. A#e(%e (e )*!/e '+ +'(%e &$+g' /

  ($+% l'&('%e "e &e%le. S$+% %% "e /'#' '+#% $+ 3$#e% )*!/% "'+%!* "$'+ '+%!'+#& )! &!*3le/e &e v!)$l $+$' #.

  TIA, PLANTA EMERSA CE DEVOREAZA NITRAII

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  32/35

  TIA, PLANTA EMERSA CE DEVOREAZA NITRAII

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  33/35

  MREANAM!e+ v+;%;, ($ /!e+; &;%%;, /*'*gB!3$( &e%e+8', ('+*+'/ B!3$( /e!'"'*+l'(&e%e+8'- e(%e $+ &e%e "$l#'#*l "e 1025 #/ "'+)/'l' #'&!'+'"el*!, #$ (&'+!e v+;%; "e $+"e '+$/ele-, 3"*/e+$l l3g;l3$'. T!;'e%e, 9+(&e#'l, 9+ !$!'le "e "el ' "e /$+%e 9+ 3'+ele'"!*g!#e le D$+;!'', N'(%!$l$' ' 9+ &ele "'+Pe+'+($l Bl#+'#;.M!e+ v+;%; %!;'e%e, 9+ (&e#'l, 9+ !$!'le #*l'+!e "e "el- ' "e /$+%e /' leA!"el ' 9+ 3'+$l B'(%!'e'-, #$ & l'/&e"e, #$!g;%*!e ' 3'+e *4'ge+%;, /' le&ele #$ "e3'%e /'#', l;%$!' "e &;(%!;v ' l'&+. A )*(% 9+%l+'%; ' &e ve!(+%$l ($"

  C!&'l*! ' #'! 9+ &!'ele /'#' "e "el, "'+ !eg'$+e B$#$!e%'. P*%e %!;' ' 9+ #$!g;%*!e, #e (e#; /$l% 9+ %'/&$l (e#e%e'.

  E(%e * (&e#'e 3e+%*+'#;, %!;'e%e 9+ g!$&$!' /'#', #*/&$(e "'+ &e%' "e "')e!'%e v!("'/e+('$+'. M!e+ v+;%; e(%e /*"e!% )*%*)*3; ' &!e)e!; &ele "e l+g; /l #$/$l%; vege%'e ' +$/e!*(e ";&*(%$!' 9+ l3' !$l$', l*#$!' $+"e (%; '$. + %'/ve!'' #$%; &e &!*(&e%e ' *4'ge+%e, #$ #$!( !&'". N$ 9+%!e&!'+"e /'g!'' ' 'e!+&e l*#, (%+" l "+# 9+ (%!e l%e+%; 9+ l*#$!' (#$+(e ($ ($3 &'e%!e /!' ', &*%

  9+g!*&+"$(e 9+ +'('&.

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  34/35

 • 7/24/2019 Flora i Fauna Apelor Naturale

  35/35

  CRAPUL

  I+ %! +*(%! #!&$l %!'e(%e

  '+ ge+e!l '+ &e "e (e(, '+l#$!' "e #$/$l!e, '+ D$+!e,Del% D$+!'', '+ +$/'%e !$!'#$ &e "*/*le.