SOCIETATEA ROMANA NP PATOLOGIE, TERAPIE $I ......11. Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie...

4
SOCIETATEA ROMANA NP PATOLOGIE,TERAPIE $I RECUI,ERARE VERTEBROMEDULARE (RoSCoS) proces verbal al Adundrii generale a SOCIETATII ROMANE DE PATOLOGIE,, TERAPIE $I RECUPE,RARE VERTEBRO ME,DULARE (RoSCoS) 5 sePtembrie 2017 Adunarea generalaa SOCIETATII ROMANE DE PATOLOGIE, TERAPIE $l RECUPERARE VERTEBROMEDULARA (RoSCoS) a avut loc pe 5 septembrie 2017, incendnd cu ora12:30, Constanta, Universitatea Ovidius. in deschidere: mesaj de salut din parteaPreqedintelui SOCIE-TATII ROMANE DE PATOLOGIE, TERAptn gi nEcupERAREVERTEBRO MEDULARA (RoSCoS), Prof. Univ. Dr. in medicind Gelu Onose. Prezenta nu a fost statutard (nu s-a intrunit cvorum-ul)in 4.09.2017,ora 17:00-17:30,re- convocindu-se,conform statutului ,peste 24 deore ,pentru data de 5'I0.2017. In 5.09.2017 prezenta.conform statutului,nedepinzind de cvorum s-a decis parcurgerea ordinei dezi . Domnul Prof'. Univ.Dr. in medicind Gelu Onose - Preqedintele Societdfii, a anuniat qi a supus la vot in ordinea dezi: l. prezentarea rapoartului preliminar de activitate academica,din 2017, de catre d-nul Presedinte al societatii RosCoS, d-nul Prof. Dr. Gelu Onose 2. Diverse Ordinea dezi a fostvotata in unanimitate. 1. presedinte societatii RoSCoS: D-nul Prof. Dr. Gelu Onose aplezentar activitatea academica din 2017 ,mentionindu-se participarea-inclusiv Qa lector(D-nul Prof' Dr. Gelu Onose)sau/respectiv ca auditori ,a unor membriai societatii RosCoS,la: 1. Simpozionul rnedical cu tema:"Abordarea interdisciplinara a patologiilor neurologice,neuromusculare si neurochirurgicale", SECOM, 14.03'2017, Bucuresti, hotel Minerva. Z. Conferinta nationala cu tema:"Solutia inovatoare in neuroregenerare si neuroprotective", SunWavePharma, 16.03.2017, Bucuresti, JW Marriott. 3. AI XI-]ea Congres Anual al Asocialiei Medicale Romdne( AMR), 20-22.04.2017, Academia RomAn[.Bucure$ti.

Transcript of SOCIETATEA ROMANA NP PATOLOGIE, TERAPIE $I ......11. Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie...

Page 1: SOCIETATEA ROMANA NP PATOLOGIE, TERAPIE $I ......11. Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie ..Carol Davila,,, editia a ma\2017- Bucuresti - Palatul Parlamentului "sindromul

SOCIETATEA ROMANA NP PATOLOGIE, TERAPIE $I RECUI,ERAREVERTEBRO MEDULARE (RoSCoS)

proces verbal al Adundrii generale a SOCIETATII ROMANE DE

PATOLOGIE,, TERAPIE $I RECUPE,RARE VERTEBRO ME,DULARE(RoSCoS) 5 sePtembrie 2017

Adunarea generala a SOCIETATII ROMANE DE PATOLOGIE, TERAPIE $l

RECUPERARE VERTEBRO MEDULARA (RoSCoS) a avut loc pe 5 septembrie 2017,

incendnd cu ora 12:30, Constanta, Universitatea Ovidius.

in deschidere: mesaj de salut din partea Preqedintelui SOCIE-TATII ROMANE DE

PATOLOGIE, TERAptn gi nEcupERARE VERTEBRO MEDULARA (RoSCoS), Prof. Univ.

Dr. in medicind Gelu Onose.

Prezenta nu a fost statutard (nu s-a intrunit cvorum-ul)in 4.09.2017, ora 17:00-17:30,re-

convocindu-se,conform statutului ,peste 24 de ore ,pentru data de 5'I0.2017.

In 5.09.2017 prezenta.conform statutului,nedepinzind de cvorum s-a decis parcurgerea

ordinei de zi .Domnul Prof'. Univ. Dr. in medicind Gelu Onose - Preqedintele Societdfii, a anuniat qi a supus la

vot in ordinea de zi:l. prezentarea rapoartului preliminar de activitate academica,din 2017, de catre d-nul Presedinte

al societatii RosCoS, d-nul Prof. Dr. Gelu Onose2. DiverseOrdinea de zi a fost votata in unanimitate.

1. presedinte societatii RoSCoS: D-nul Prof. Dr. Gelu Onose aplezentar activitatea academica

din 2017 ,mentionindu-se participarea-inclusiv Qa lector(D-nul Prof' Dr. Gelu

Onose)sau/respectiv ca auditori ,a unor membri ai societatii RosCoS,la:

1. Simpozionul rnedical cu tema:"Abordarea interdisciplinara a patologiilor

neurologice,neuromusculare si neurochirurgicale", SECOM, 14.03'2017, Bucuresti, hotel

Minerva.Z. Conferinta nationala cu tema:"Solutia inovatoare in neuroregenerare si neuroprotective",

Sun Wave Pharma, 16.03.2017, Bucuresti, JW Marriott.

3. AI XI-]ea Congres Anual al Asocialiei Medicale Romdne( AMR), 20-22.04.2017, Academia

RomAn[. Bucure$ti.

Page 2: SOCIETATEA ROMANA NP PATOLOGIE, TERAPIE $I ......11. Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie ..Carol Davila,,, editia a ma\2017- Bucuresti - Palatul Parlamentului "sindromul

'te

a _ - +1F 7.a J , - t . - X

Ff, g! o.a-j

er'!b\ J

^6./

r-uty

4. ISPRM 17 congress, Buenos Aires' 30'04-4'05' 2017 ' The 1 1th International

Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) world congress' Buenos Aires'

A rgen t i na ,Ap r i l 30 -May4 '2011 'p ro f 'Go '23 thA rgen t i neso.i. tyofPhysicalandRehabil i tat ionMedicineNationalCongress

5. Congresul National de Balneologie' 4-4'05 '2017 ' Baile Govora'

6 .0 -22 .04 .2017 -Drobe ta -TuTnuSeVeT in ,CONFE,R INTAINTERDISCIPL INARA

INTERNATIONALA ,,ZILELEMEDICALE SEVERINENE,, - edilia a 8-a.

7, A1 XV-lea Coneres SNR' Bucuresti. 10-13 Mai 2017. Centrul de evenimente Crystal Palace

Ballrooms'

8. Barcelona, Spain 22-25 mai 2017 Simpozionul: NeuroTalk'

g. congresul anual al Societatii Romane de Medicina Fiz\ca,de Recuperare si Balneo-

Climatolo g te, 25 -2J'05'2017' Techirghiol

10. 22ND Annual cor.rgress of Euroacademia Murtidisciplinaria Neurotraumatologica, Pavia,

iJu. ZS,', -2Jtt may 2017- New Prospectives in Traumatology'

11. Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie ..Carol Davila,,, editia a

ma\2017- Bucuresti - Palatul Parlamentului "sindromul caderii la vdrstnici -"7

multidisciplinare". simpozion in cadrul congresului uMF, Buc 29-31 mat20ll '

IZ. 1,, Int.rnational Symposir-rm on the Neurolo9y and Neurorel

2,2017,Europa hotel, Eforie Nord' Romania

14. 1" Speech and Swallowing in Parkinson's

Aix-en Provence, France - August 3 1-September 2'2017

5-a, 29-31implicalii

13. 7tn European Teaching course on Neurorehabilitation RoNEURO Brain Days' june 30-july

Disease School

15. conferinta interdisciplinara :"Abordari comprehensive in problematica durerii si patologia

vertebro_medurara in contextur marcarii Zilei internationare a reziunilor mielinice(SCl Day)"'

Constanta, Universitatea Ovidius, 3-5 septembrie '

3 &l,H:;e a iniliativei i invitaliei comitetului de marcare a SCI Day qi a comiretului pentru

Preven{ia Traumatismelor Vertebro-Medulare ale iSCoS' Pre;edinte H'S' Chhabra' preludm

ideea qi introducem o Sesiune de postere cu tematica preven{ia Traumatismeror vertebro-

Medulare, sesiune care va avea loc in ultima zi a conferinlei' 5 Septembrie' in intervalul 12:30-

13 :00

-Marc[ reaz i le i in ternal ionalealez iun i lormie l ice(woRLDSCIDay)

Page 3: SOCIETATEA ROMANA NP PATOLOGIE, TERAPIE $I ......11. Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie ..Carol Davila,,, editia a ma\2017- Bucuresti - Palatul Parlamentului "sindromul

's\

"+,'ht r i

l t6 l.+t& tiwlt cl i

lpo$st

.SOCIETATEA ROMANA DE PATOLOGIE TE.RAPIE SI RECUPERARE VERTEBRO

MEDULARE a participat in calitate de co-organizator Ia Conferinta interdisciplinara

:,,Abordari comprehensive in problematica durerii si patologia veftebro-medulara in contextul

marcarii Zilei internationale a leziunilor mielinice(SCI Day)", Constanta, Universitatea Ovidius,

3-5 septembriez0IT,unde au participat peste 120 de specialiqti, fiind inregistrate 42 de lucrdri,

acceptate de comitetul ;tiin{ific, dintre care 8 Postere qi 34 cu prezentare orald'

-Comunicareanumdruluiactual demembri : 115,dintre care5men'rbr i icot izanl i9 i laISCOS,

SOCIETATEA ROMANA DE PATOLOGIE TERAPIE SI RECUPERARE VERTEBRO

MEDULARE (RoSCoS) fiind afiliata la ISCOS si la E'SCIF'

In incheierea lucrarilor generale domnul prof. univ' dr. ir-r medicina Gelu Onose'

preseclintele societatii, rnulturreste ConsorJiului format din Societatea Romdni de Medicind

Fizicit, de Recuperare qi Balneoclimatologie (SRMFRB), Asocialia Romdnd de Balneologie

(ARB), RoSCos si RoSNeRa,afiliate la Asocialia Medicala Romand (AMR) Impreuna

constanla, Spitalul clinic Jr-rdefean de urgenJa ,,Sf. Apostol

Constanla. Pentru r-r ivel st i i l t i f ic al lucrari lor prezentate si Universitat i i

Adunar i i senera le a SOCIETAJI I ROMANE DE

PATOLOGIE, TERAPIE, $l RECUPERARE VERTEBRO MEDULARE (RoSCoS), din 5 '09'

2017 si colectivului Sectiei Clinice de Recuperare Neuromusculara pentru activitatea stiintifica /

academica, pe Plan intern international care a cltprins participarea cu ltlcrari acceptate si

apreciate la diverse rnanif-estari si lucrari pr-rblicate in prestigioase reviste de specialitate'

Preqedintelui socIETATII ROMANE DE PATOLOGIE, TERAPIE $l RECUPERARE

VERTEBRO MEDULARA (RoSCoS), Prof. Univ. Dr. in medicina Gelu onose anunta

SESILTNEA ACADEMICA a centrului Nalional clinic de Recuperare Neuropsihomotorie copii

,,Dr. Nicolae Robdnescu" sub egida Societdlii RomAne de Medicind Fizicd, de Recuperare ;i

Balneoclimatologie gi sub auspiciile academice ale Universitatii de Medicina Ei Farmacie "carol

Davila" din Bucureqti (avdnd ca partener stiinlific -inclusiv- RoSCoS)'

19-20 octombrie, cu temattca:

recuperare roboticd/dispozitive purtabile avansate, asistiv-recuperatorii pentru

ortostatism qi mers

cu Universitatea

Andrei"

"Ovidius pentru amabilitatea

mlscanl

Page 4: SOCIETATEA ROMANA NP PATOLOGIE, TERAPIE $I ......11. Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie ..Carol Davila,,, editia a ma\2017- Bucuresti - Palatul Parlamentului "sindromul

--,u H****'d

posturologie

stimulare electricd functional6'

Trezorier: Prof. CFM Anca-Sanda Mihdescu

Preqedinte: Prof. Dr. Med. GeluOnose ffi&ffi

I

I

ffi'.:.,r!t{,ii

R0$Go$