Sergiu Nazaria Abstract

of 33 /33
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept Cu drept de manuscris CZU 327(470+571)(043.2) Nazaria Sergiu FEDERAŢIA RUSĂ ÎN CONTEXTUL PROCESELOR POLITICE INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE Specialitatea 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe politice Chişinău, 2004

Embed Size (px)

description

hwrt

Transcript of Sergiu Nazaria Abstract

Page 1: Sergiu Nazaria Abstract

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept

Cu drept de manuscris CZU 327(470+571)(043.2)

Nazaria Sergiu

FEDERAŢIA RUSĂ ÎN CONTEXTUL PROCESELOR POLITICE

INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE

Specialitatea 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale

Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe politice

Chişinău, 2004

Page 2: Sergiu Nazaria Abstract

Teza a fost realizată la Catedra Relaţii Internaţionale a Universităţii de Stat din Moldova

Coordonator ştiinţific: Beniuc Valentin, doctor habilitat în ştiinţe politice. Referenţi oficiali: Rusnac Gheorghe – doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, membru corespondent al A.Ş.M., U.S.M.; Tudoreanu Nicolae – doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică din Chişinău „I. Creangă”; Roman Alexandru – doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport a Primăriei municipiului Chişinău. Susţinerea va avea loc pe data de 23 decembrie 2004 la orele 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH.18.23.00.04-03 din cadrul Institutului de Filozofie, Sociologie şi Drept al A.Ş.M. (MD 2012, Chişinău, str. Ştefan cel Mare, nr. 1, bir. Nr. 506) Teza de doctor habilitat poate fi examinată la Biblioteca Ştiinţifică Centrală a A.Ş.M. şi la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Autoreferatul a fost expediat la ____________________ 2004 Secretarul ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat, doctor în filozofie Juc Victor Coordonator ştiinţific Beniuc Valentin Autor Nazaria Sergiu

Page 3: Sergiu Nazaria Abstract

1

I. CARACTERISTICA GENERALĂ A TEZEI

Actualitatea şi gradul de cercetare al temei investigate. Evoluţiile geostrategice globa-

le de la intersecţia anilor ‘80-’90 ai sec. al XX-lea au generat schimbarea statutului internaţional

al Rusiei. Actualitatea lucrării date este determinată de faptul că raporturile dintre Rusia şi

principalii actori internaţionali au suferit în anii ’90 o evoluţie esenţială. Astfel, dacă în primii

ani post-sovietici în relaţiile ruso-americane predomina tendinţa spre o colaborare strategică,

apoi către mijlocul anilor ’90 relaţiile dintre cele două ţări au intrat într-o perioadă de încordare.

La etapa actuală lor le este specifică existenţa unui vast cerc de probleme şi contradicţii.

Relaţiile Rusiei cu ţările vest-europene s-au dezvoltat în această perioadă în conformitate

cu un alt scenariu – în spiritul îmbunătăţirii permanente şi a colaborării. Un factor pozitiv foarte

important îl constituie procesele integraţioniste din Europa care treptat trec din sfera curat

economică în cea politică. Comunitatea europeană are toate şansele pentru a deveni într-o

apropiată perspectivă istorică unul din elementele de bază a construcţiei sistemului internaţional

pe scară globală. Însă realizarea acestui scop este posibilă numai în procesul colaborării tuturor

ţărilor europene. În acest context un rol primordial îl capătă „axa” Moscova – Berlin – Paris care

se conturează în ultimii ani şi care are un caracter excepţional constructiv, ne fiind îndreptată

contra nimănui.

O altă direcţie a politicii externe a Kremlinului care necesită a fi studiată şi are o

importanţă vitală pentru Rusia o constituie relaţiile ei cu fostele republici sovietice. Şi cu toate că

C.S.I. s-a dovedit a fi un hibrid amorf şi neeficient, în condiţiile lipsei unui sistem de

responsabilităţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, ea continuă să-şi păstreze prioritatea în

politica externă a Federaţiei Ruse din cauze strategice, economice şi umanitare.

Un rol crescând în politica externă a Moscovei o are Asia de Nord-Est, fapt determinat de

apartenenţa F.R. la această regiune cu o dezvoltare foarte dinamică. Drept scop strategic al

Rusiei în Regiunea Asiatico-Pacifică (R.A.P.) îl constituie devenirea sa în calitate de element de

legătură dintre lumile europeană şi asiatică. În lumina păstrării unui rol important al Federaţiei

Ruse în afacerile internaţionale, studierea politicii externe ruseşti este importantă şi actuală atât

din punct de vedere ştiinţific, cât şi sub aspect practic.

În acest sens rolul Rusiei în relaţiile internaţionale întotdeauna s-a aflat în centrul atenţiei

savanţilor. Cu toate că în deceniile precedente a fost efectuat un lucru enorm pentru elucidarea re-

laţiilor U.R.S.S. cu alte mari puteri ale lumii, rolului lor în afacerile internaţionale, majoritatea stu-

diilor au avut un caracter tendenţios şi de confruntare. Astfel, multe lucrări publicate în U.R.S.S.

Page 4: Sergiu Nazaria Abstract

2

(şi în ţările occidentale) erau peste măsură ideologizate, aveau un caracter antioccidental, „de

demascare”, din care cauză nu sub toate aspectele au supravieţuit cerinţelor timpului1.

Nu vina, ci nenorocul cercetătorilor sovietici consta, întâi de toate, în caracterul limitat al

bazei izvoristice, în lipsa accesului la multe documente de arhivă şi opere ale cercetătorilor

occidentali şi, evident, în ideologizarea publicaţiilor sovietice. Drept că această regulă avea şi

unele excepţii, ceea ce într-o anumită măsură se referă la publicaţiile analiştilor politici V. Zorin,

E. Primakov, A. Bovin, V. Ţvetov, V. Ovcinnikov2. Aceasta, desigur, nu înseamnă că în zilele

noastre, pe paginile lucrărilor ştiinţifice a dispărut critica şi polemica. Însă, în principiu, acestea

au devenit constructive şi nu au un caracter de confruntare.

Cercetătorii din diferite ţări studiază foarte serios rolul Rusiei în lume la etapa actuală3.

Astfel, din lucrările apărute în ultimii ani în S.U.A. şi consacrate Rusiei este nevoie să

evidenţiem monografia cunoscutului istoric rusolog S. Cohen. Studiul dat se evidenţiază printr-o

înţelegere profundă de către autor a proceselor care au loc în Rusia. El elucidează interdependenţa

politicii interne ruse şi americane cu procesele care se petrec pe arena internaţională. Autorul

examinează poziţia politicienilor şi experţilor americani faţă de reformele din Rusia şi acel rol pe

care aceştia l-au jucat în realizarea lor. El aduce o critică aspră „reformatorilor” ruşi, care au

calchiat orbeşte modelul „neoliberal” american, ignorând prin aceasta particularităţile ţării proprii

şi distrugând structurile sociale necesare pentru supravieţuirea păturilor largi ale populaţiei. În

rezultat a triumfat modelul capitalismului „nomenclaturist-birocratic”, iar statul s-a pomenit a fi

corupt şi neeficient4.

Printre operele specialiştilor ruşi consacrate problematicii în cauză se evidenţiază o cres-

tomaţie în două volume în care au fost selectate lucrări cu caracter de certare, aplicativ-analitic şi

1 Мельников Ю.М. Имперская политика США: истоки и современность. М., 1984; Доктрина Никсона. М., 1972; История международных отношений и внешней политики СССР. 1917-1987. М., 1987 и др. 2 Зорин В. С. Америка семидесятых. М., 1981; Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. М., 1978; Бовин А.Е. Мирное сосуществование: История. Теория. Политика. М., 1988; Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Реандзи. М., 1991; Овчинников В.В. Ветка сакуры; Корни дуба; Горячий пепел. М., 1988. 3 Нельсон Даниел Н. Великие державы и международный мир. // Межд. жизнь. 1993, №9; Корриган Дж. «Мы должны помочь вам сделать то, что вы считаете правильным для России». // Межд. жизнь. 1993, №12; Роупер Дж., Хам П. ван. Западная политика России. // МэиМО. 1994, №11; Портер Б.Д., Сэйвиц К.Р. Империя былая и будущая: Россия и «ближнее зарубежье». // МЭиМО. 1995, №7; Петро Н. Наследие политики сдерживания (Российско-американские отношения накануне XXI века). // МЭиМО. 1997, №11; Евангелиста М. Геополитика и будущее Российской Федерации. // Полис. 2002, №2; Донохью Т. Что должна сделать Россия? США? Россия и США вместе? // Межд. жизнь. 2002, №6 и др. 4 Коэн С. Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России. М., 2001, С. 13, 22, 23, 29, 33, 35, 38, 49, 73, 91-92, 123.

Page 5: Sergiu Nazaria Abstract

3

au fost incluse documentele conceptuale din anii 1991-1998 din domeniul politicii externe a F.R.5.

Nu putem trece cu vederea nici lucrarea capitală consacrată S.U.A. şi elaborată de un colectiv de

autori la Institutul S.U.A. şi Canadei al AŞR în 20006. Ea începe cu o introducere temeinică a cu-

noscutului politolog, directorului institutului menţionat, S. Rogov, în care se conţine o analiză

profundă a acelei părţi a experienţei americane care este foarte utilă şi pentru Rusia contempora-

nă. Primul capitol al monografiei este consacrat problemelor politicii externe a S.U.A. Într-un ca-

pitol special se evidenţiază contradicţiile şi consecinţele „ordinii mondiale americane” atât pent-

ru S.U.A., cât şi pentru restul ţărilor, se examinează rolul Statelor Unite în lume. O atenţie deose-

bită în lucrarea analizată se acordă politicii americane faţă de Rusia şi ţările C.S.I.

Un rol mare în scrierea disertaţiei date l-a avut şi cartea „Strategia lumii stabile”, scrisă

de trei cercetători – unul american, altul vest-european şi cel de-al treilea rus 7. Autorii se

pronunţă în favoarea creării aşa numitei „comunităţi de securitate” care ar include America de

Nord, Europa şi Rusia. Ei examinează relaţiile politice şi militaro-strategice internaţionale în

toată complexitatea lor, elucidează rolul F.R., S.U.A. şi Europei Occidentale în procesele politice

internaţionale la etapa contemporană.

În acest context un rol foarte important îl are şi lucrarea lui A. Saveliev, consacrată

dialogului ruso-american din domeniul dezarmării racheto-nucleare8. În monografia dată pentru

prima dată, în baza analizei tezelor principale ale Tratatelor START-1 şi START-2, este

elaborată metodologia cercetării complexe a problemei reducerii armamentelor strategice ale

Rusiei şi impactului acestui proces asupra asigurării securităţii naţionale a F.R. şi stabilităţii

strategice în lume. Autorul a scos în evidenţă legătura reciprocă dintre factorii politici, militaro-

strategici şi economici, factori care influenţează evoluţia armelor nucleare strategice şi întreg

cursul politic extern al Rusiei.

N-a fost ocolită problema examinată nici în istoriografia moldovenească9. În acest sens

trebuie evidenţiată monografia colectivă a unui grup de politologi şi istorici moldoveni „Rusia în

5 Внешняя политика и безопасность современной России (1991-1998). Хрестоматия в двух томах. М., 1999. 6 США на рубеже веков. М. 2000. 7 Гудби Дж., Бувальда П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасности. М., 2003. 8 Савельев А.Г. Политические и военно-стратегические аспекты Договоров СНВ-1 и СНВ-2. М., 2000. 9 Certan E. Relaţiile ruso-române în anii 1859-1863. Chişinău, 1969; Чертан Е.Е., Гросу В.Я. Россия и формирование румынского независимого государства. М., 1986; Petrencu A. Istorie universală. Epoca contemporană. Chişinău, 1995; Тудоряну Н.Л. Отношения США и России в начале ХХ века. // ННИ. 1998, №2; Caragia F. Relaţiile dintre Rusia şi Franţa în anii ’70-80 ai sec. al XVIII-lea (aspecte economice şi diplomatice). Chişinău, 2001; Burian A. Geopolitica lumii contemporane. Chişinău, 2003; Удовенко Д. Российско-американские отношения в период 1992-2002 годов. Автореферат на соиск. уч. степ. докт. ист. наук. Chişinău, 2003; Буриан А. Теория международных отношений. Кишинёв, 2003 и др.

Page 6: Sergiu Nazaria Abstract

4

sistemul relaţiilor internaţionale la hotarul dintre secolele XX – XXI” în care se analizează rolul

Federaţiei Ruse în sistemul politic internaţional contemporan, lucrare efectuată pe o bază docu-

mentară şi istoriografică foarte vastă10.

O importanţă deosebită pentru tema dadă de cercetare o au lucrările diferitor politicieni şi

diplomaţi – conducători de state, guverne, şefilor departamentelor de externe etc.11 Ele sunt

preţioase nu numai ca valoare metodologică şi metodică, dar servesc şi în calitate de izvoare

pentru studiul nostru. Astfel, opera fostului Ministru de Externe al Federaţiei Ruse I. Ivanov12

conţine o analiză profundă ştiinţifică a politicii externe ruse în deceniul de după destrămarea

U.R.S.S. şi cuprinde valoroase anexe cu documente.

O valoare documentară şi conceptuală deosebită pentru elaborarea disertaţiei date le-au

avut lucrările şi cuvântările preşedintelui Rusiei Vladimir Putin13. În ele se examinează locul şi

rolul Rusiei în sistemul contemporan de relaţii internaţionale, sunt trasate scopurile politicii

externe ruseşti şi sunt date indicaţii concrete comunităţii diplomatice ruse. O importanţă nu mai

mică o au şi articolele unor lideri europeni de vază, printre care putem evidenţia lucrările

preşedintelui francez J. Chirac14. În ele este arătat rolul Rusiei pentru o Europă unică şi prosperă,

este scoasă în evidenţă importanţa relaţiilor bilaterale franco-ruse şi perspectivele lor.

B. Clinton este unicul în ultimii 12 ani preşedinte american care a publicat într-o revistă

ştiinţifică rusă un articol consacrat relaţiilor dintre cele două state. El menţionează că este părtaş

al colaborării Statelor Unite cu Rusia, cu toate că în unele domenii între ele pot exista cont-

radicţii. Dar aceasta, în opinia ex-preşedintelui, este normal pentru marile puteri. Clinton scrie că

S.U.A. şi aliaţii lor privesc Rusia ca pe un partener central în procesul constituirii unei Europe

stabile şi consolidate15.

10 Назария С. Россия в системе международных отношений на рубеже XX-XXI веков. Кишинев, 2002. 11 Ельцин Б. Место и роль России в период формирующегося многополярного мира. // Межд. жизнь. 1998, №6; Гор А. Судьба нашей нации связана с судьбой русского народа. // Межд. жизнь. 1995, №11-12; Олбрайт М. США хотят видеть в России страну мирных решений. // Дипкурьер. 2000, №3, С. 13; Примаков Е. Россия в мировой политике. // Межд. жизнь. 1998, №5; Андреотти Дж. Сейчас, когда Европа уже не разделена надвое, логично было бы распустить НАТО. // Межд. жизнь. 2000, №5; Блэр Т. Хотя от наших кратких выступлений мир не переменится, всё же разве плохо, что мы здесь говорим друг с другом, а не воюем? // Межд. жизнь. 2000, №10; Робертсон Дж. Ядро коалиции составляют НАТО и Россия. // Межд. жизнь. 2003, №1; Шрёдер Г. За миропорядок, основанный на взаимодействии. // Deutschland. 2003, №6 и др. 12 Иванов И.С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики страны. М., 2001. 13 Путин В. О задачах российской дипломатии. // Межд. жизнь. 2001, №2, С. 3-7; Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию. // Межд. жизнь. 2003, №6, С. 3-23 и др. 14 Ширак Ж. Франция и Россия. // Межд. жизнь. 1997, №10, С. 51-57; Ширак Ж. Нашему глобализованному миру необходимы органы, которые бы объединили, чтобы лучше управлять им и продвигать наши идеалы. // Межд. жизнь. 2000, №10, С. 27-28. 15 Клинтон Б. Соединённые Штаты и Россия – это две великие державы, на которые возложена огромная ответственность действовать партнёрски, отводя угрозы и используя возможности нового века. // Межд. жизнь. 1997, №3, С. 4, 5.

Page 7: Sergiu Nazaria Abstract

5

Cât priveşte operele reprezentanţilor lumii ştiinţifice, acestea pot fi divizate în cele cu

caracter general care elucidează în ansamblu sarcinile politice externe ale Federaţiei Ruse şi în

cele „tematice” în care se analizează problemele de bază ale relaţiilor internaţionale

contemporane. Astfel, în operele specialiştilor notorii americani H. Kissinger şi Zb. Brzezinski

sunt analizate concepţiile geopolitice, aprecierile şi pronosticurile care se referă la politica

externă americană, o atenţie deosebită fiind acordată raporturilor Statelor Unite cu Rusia. Aceşti

autori demonstrează că America este serios preocupată de menţinerea rolului său de lider al

lumii, că ultimul deceniu al sec. al XX-lea s-a caracterizat printr-un dinamism tectonic în

afacerile internaţionale16. Brzezinski menţionează că destrămarea U.R.S.S. a devenit un factor

decisiv în devenirea accelerată a S.U.A. în calitate de unică supraputere şi cu adevărat globală17.

Nu putem ignora nici lucrările cu caracter general din istoria Rusiei sau a relaţiilor inter-

naţionale18, în care sunt examinate evenimentele de la intersecţia secolelor XX – XXI. În primul

rând, ele conţin o serie de materiale din istoria ultimelor decenii, materiale devenite accesibile nu-

mai în ultimul timp. Autorii dau unele aprecieri moderne istoriei relaţiilor internaţionale şi politi-

cii externe a Rusiei din epoca contemporană, elucidează tendinţele principale ale evoluţiei rapor-

turilor internaţionale actuale, examinează diferite opinii ale specialiştilor vizavi de problema în

cauză. Un loc special este rezervat procesului constituirii şi evoluţiei politicii externe ruseşti din

ultimul deceniu, legăturii ei cu principalele tendinţe ale relaţiilor internaţionale contemporane.

Reieşind din gradul de studiere a problemei noi şi ne-am pus scopul şi sarcinile lucrării.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul principal al studiului nostru îl constituie evidenţierea

şi analiza rolului şi importanţei Rusiei în procesele politice contemporane în mersul evoluţiei si-

tuaţiei internaţionale de la sfârşitul sec. al XX-lea – începutul sec. al XXI-lea, reflectarea lor asupra

dezvoltării interne a F.R. din perioada studiată şi scoaterea în evidenţă a perspectivelor statului

rus în calitate de mare putere euroasiatică. Pentru realizarea scopurilor ne-am propus următoarele

obiective: a dezvălui opiniile politologilor, istoricilor şi politicienilor din diferite ţări asupra

relaţiilor internaţionale contemporane şi rolului Rusiei şi a altor mari puteri în evoluţia lor; a

evidenţia şi a analiza priorităţile politice externe ale Rusiei după destrămarea Uniunii Sovietice

în contextul relaţiilor ei cu lumea înconjurătoare; a determina starea relaţiilor ruso-americane

după destrămarea U.R.S.S. şi scopurile politice externe ale S.U.A. şi Rusiei în perioada studiată;

16 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М., 1999; Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М., 2002. 17 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска, С. 11, 20, 32. 18 История России. Т. 2. М., 2000, С. 441-450; Внешняя политика Российской Федерации (1992-1999). М., 2000, С. 33-50, 113-144; Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945). М., 2001, С. 27-28; Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отношений и внешней политики России (1648-2000). М., 2001, С. 323-334; Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Часть 2 (1945-2000). М., 2001, С. 48-57 и др.

Page 8: Sergiu Nazaria Abstract

6

a efectua o analiză a poziţiilor Rusiei şi S.U.A. în domeniul consolidării securităţii racheto-

nucleare globale; a studia contradicţiile F.R. cu statele occidentale din zona de responsabilitate a

fostului Pact de la Varşovia şi în primul rând relaţiile lor în contextul extinderii NATO spre Est;

a scoate în evidenţă şi a supune unei analize interesele Rusiei în spaţiul post-sovietic şi

perspectivele colaborării ei cu ţările C.S.I.; a examina şi a analiza raporturile Federaţiei Ruse cu

vecinii ei din Extremul Orient; a determina perspectivele Rusiei în afacerile internaţionale.

Baza izvoristică. Studiul dat se bazează pe diverse izvoare. Autorul a studiat şi a sinteti-

zat informaţie care se conţine în documentele oficiale şi materialele analitice. O deosebită valoa-

re metodică o au culegerile de documente publicate19 care permit să studiem şi să analizăm nepăr-

tinitor şi obiectiv politica externă rusă. Însă problema nefolosirii materialelor de arhivă persistă în

lucrarea noastră – arhivele curente ale departamentelor respective sunt închise pentru cercetători.

Primul grup de izvoare cuprinde materiale cu un caracter conceptual 20 şi ne permit să de-

terminăm problemele-cheie ale politicii externe a statului rus şi ale altor state, ale raporturilor bi-

laterale şi multilaterale. Ele de asemenea ne ajută să înţelegem mai bine esenţa problemelor în dis-

cuţie, variantele deciziilor din domeniul politicii externe şi argumentele participanţilor la dialog.

Cel de-al doilea grup de izvoare include documentele interguvernamentale bilaterale şi

multilaterale, care reflectă evoluţia relaţiilor internaţionale din perioada examinată şi locul Rusiei

în aceste relaţii21. Ele elucidează diferite aspecte ale evoluţiei raporturilor politice ale Federaţiei

Ruse cu ţările lumii din momentul destrămării Uniunii Sovietice şi până în prezent.

19 Внешняя политика и безопасность современной России. Том второй. М., 1999; Ежегодник СИПРИ 2001. Вооружения, разоружение и международная безопасность. М., 2002; Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Минск, 2001; Подберёзкин А. Россия – 2000. Современная политическая история. Т. I. М., 2000; Супертерроризм: новый вызов нового века. М., 2002; Международно-правовые основы борьбы с терроризмом. М., 2003 и др. 20 Стратегия вовлеченности в международные дела и распространения демократии в мире (Стратегия национальной безопасности США). // США: ЭПИ. 1994, №11, С. 153-159, №12, С. 116-123, 1995, №1, С.122-125, №2, С.112-126; Стратегия национальной безопасности США на 1996 год. // НГ- сценарии. 1996, май, №2; Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности. // Внешняя политика и безопасность современной России. Том второй, С. 341-346; Военная доктрина Российской Федерации. // Независимая газета (далее: Нез. газета), 22 апреля 2000; Концепция внешней политики Российской Федерации (Утверждена Президентом РФ В.В. Путиным 28 июня 2000 г.). // Межд. жизнь. 2000, №8-9; Концепция национальной безопасности Российской Федерации (Утверждена Указом Президента Российской Федерации № 24 от 10.01. 2000 года). // Рос. газ., 18.01.2000 и др. 21 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. // http://www.nasledie.ru/voenpol/14_5/index.shtml; Совместное заявление президента Российской Фе-дерации и президента Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве, стабильности и ядерной безопасности от 28 сентября 1994 года. // США: ЭПИ. 1995, №1, С. 119-121; Российско-китайская совместная декларация о многополярном мире и формировании нового международного порядка. Москва, 23 апреля 1997 г. // Внешняя политика и безопасность современной России. Том второй, С. 478-480; Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных потенциалов. // Известия, 25 мая, 2002 и др.

Page 9: Sergiu Nazaria Abstract

7

La cel de-al treilea grup de izvoare se referă materialele presei periodice ruse şi celei

occidentale care oglindesc raporturile Rusiei cu lumea înconjurătoare. O însemnătate deosebită

pentru teza noastră o au declaraţiile, publicaţiile şi interviurile care se conţin în ele. Aceste

materiale reflectă problemele în discuţie şi poziţiile faţă de ele ale diferitor politicieni22.

Al patrulea bloc de izvoare cuprinde materialele diferitor organizaţii internaţionale:

Statutul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Statutul Comunităţii Statelor Independente, Statutul

NATO şi alte documente23.

Suportul metodologic al disertaţiei. În temelia lucrării se află principiile: istorismului, ca-

re permite evidenţierea legităţilor evoluţiei politicii externe a F.R. la intersecţia secolelor XX-XXI;

obiectivităţii, care cere o evidenţă completă a factorilor ce influenţează politica externă a Rusiei

şi a condiţiilor ce o generează; unităţii logicului şi istoricului, care necesită o îmbinare a studiului

istoriei obiectului (politicii externe a F.R.) cu teoria (a structurii, funcţiilor, legăturilor) şi cu pers-

pectivele dezvoltării. În procesul scrierii disertaţiei au fost utilizate abordările structural-funcţi-

onală, structurală şi sistemică, care presupuneau analiza funcţionării fiecărui element al structurii

sistemei. Concepţia structurii descrie şi lămureşte felul funcţionării sistemului. Concepţia

funcţiei elucidează activitatea fiecărui element al sistemei, cuprinzând şi realizarea scopurilor.

Totodată lucrarea are ca suport principiile ştiinţifice elaborate în cadrul teoriilor realismu-

lui politic şi neorealismului24, care ne permit să înţelegem particularităţile funcţionării relaţiilor

internaţionale în general şi ale politicii externe a diferitor state, inclusiv Rusiei, în particular.

Cercetarea temei are loc în baza analizei complexe a documentelor ce cuprind politica externă a 22 Simes D. The Return of Russian History. // Foreign Affairs. 1994, №1; Brzezinski Zb. A Plan for Europe. // Foreign Affairs. New York, 1995, vol. 74, №1; Кортунов С. партнёрство надо спасать. // Независимая газета (далее: Нез. Газета). 26 января 1996; Matlock J. Dealing with a Russia in Turmoil? // Foreign Affairs. May-June, 1996; Remnick D. Can Russia Change? // Foreign Affairs. January-February, 1997; Weiss Ch., Marshall A. Plan We Can Afford. // Foreign Policy. Sring, 1997; Арбатов А. Пора начинать «переделку» отношений. // Нез. газета, 27 июля 1998; Bhagwati J. The Capital Myth. // Foreign Affairs. May/June 1998; Корецкий А. Россия нанесла ядерный удар по США. // Сегодня, 2 июля 1999; Integritatea europeană – obiectiv prioritar al politicii externe a Moldovei. // Moldlva şi lumea. 2000, №5-6 и др. 23 http://www.cis.minsk.by/russian/cis_doc2.htm; The North Atlantic Treaty. Washington D.C. - 4 April 1949. // http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm; Перспективы расширения НАТО и интересы России. Доклад службы внешней разведки. // Известия, 30 декабря 1993; Congressional Budget Office (CBO), The Costs of Expanding the NATO Alliance, Washington D. C., March 1996; http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm#chapt7; Председательский итоговый документ заседания Европейского Совета в Ницце. // Ежегодник СИПРИ 2001; ; Документы саммита «восьмёрки». Канада, Кананаскис, 27 июня 2002 г. // Супертерроризм: новый вызов нового века, С. 357-361; Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Организацией Североатлантического договора и Российской Федерацией. Париж, 27 мая 1997. // http://www.ytro.ru/articles/20010219140452695.shtml; Римская Декларация «Отношения Россия – НАТО: новое качество» // Известия, 29 мая, 2002 и др. 24 Morgenthau Hans. Politics Among Nations. New York, 1948; Aron Raymond. Paix et guerre. Paris, 1962; Herz John. International Politics in the Atomic Age. New York, 1959; Waltz K. Omul, statul şi războiul. Buc., 2001; Guzzuni St. Realism şi relaţii internaţionale. Iaşi, 2000; Буриан А. Теория международных отношений. Т. I. Кишинёв, 2003, Р. 123-140 и др.

Page 10: Sergiu Nazaria Abstract

8

statului rus cu stabilirea legăturii dintre cauză şi efect în cadrul consecutivităţii cronologice a

evenimentelor şi interpretării lor concret istorice.

Disertaţia se bazează pe principiul problematic când sunt elucidate şi analizate în calitate de

probleme relativ de sine stătătoare diferite aspecte ale politicii externe ruseşti şi a relaţiilor

internaţionale în ansamblu. Importante pentru cercetarea temei sunt conceptele despre influenţa

reciprocă a politicii interne şi celei externe, despre interesele naţionale, despre securitatea

statului, despre rolul forţei în relaţiile internaţionale şi alte idei, elaborate în cadrul teoriei

relaţiilor internaţionale. Printre ele o importanţă excepţională o au principiile geopolitic şi

geoeconomic în analiza evenimentelor internaţionale, cu toate că între ele există şi deosebiri

metodologice serioase. Însă, totodată, ambele reprezintă nişte diversităţi ale metodei structurale,

adică a uneia din multele metode de analiză a relaţiilor internaţionale.

Primul este preferabil când este necesar de determinat problemele potenţiale – situaţiile

de conflict sau procesele capabile să creeze ameninţări securităţii internaţionale. Cel de-al doilea

este aplicat pentru evidenţierea posibilităţilor potenţiale pentru activitatea politică şi economică

externă. În mentalitatea actualilor politicieni continuă să predomine principiul geopolitic, cu

toate că factorii economici capătă o importanţă tot mai mare.

Până în prezent în lumea ştiinţifică n-a fost elaborată o concepţie unitară vizavi de politi-

ca externă şi relaţiile internaţionale. Există diferite direcţii de cercetare a unor sau altor segmente

ale politicii mondiale. Şi fiecare din aceste direcţii operează cu propriile îmbinări de termeni. Ast-

fel abordarea geostrategică utilizează termenii „bipolarism”, „monopolarism”, „centre de pute-

re”, „securitate naţională”, „interese naţionale” în baza cărora se află forţa. Abordarea geoecono-

mică foloseşte termenii „integrare”, „globalizare”, „internaţionalizare” etc. La rândul său aborda-

rea ideologică sau de clasă presupune o altă îmbinare de termeni: democraţie, dictatură,

autoritarism. De un aparat terminologic propriu dispun abordările civilizaţionale, sistemice etc.

Elecidând tema dată au fost aplicate diferite metode de cercetare: descriptivă, analitică,

content-analiză, instituţională, analiză comparativă şi sinteză, inducţie şi deducţie, retrospectivă

şi interpretativă etc.

Inovaţia ştiinţifică a lucrării. În studiul prezentat, pentru prima dată este cercetat în

complexitatea sa politică multiaspectuală rolul Rusiei în sistemul relaţiilor internaţionale la

intersecţia secolelor XX-XXI. Considerăm importantă analiza documentelor din ultimul deceniu

care reflectă raporturile Rusiei cu lumea înconjurătoare, introduse în circuitul ştiinţific al

Republicii Moldova, documente puţin cunoscute şi slab studiate în literatura ştiinţifică din ţările

C.S.I. Ele ne permit să apreciem mai complet motivele acţiunilor conducerii Federaţiei Ruse pe

plan internaţional, să scoatem în evidenţă alternativele conduitei cercurilor guvernante ale ţării

pe arena mondială.

Page 11: Sergiu Nazaria Abstract

9

Importanţa practică a disertaţiei constă în analiza unuia din cele mai importante aspec-

te ale relaţiilor internaţionale contemporane, aspect care influenţează în mod hotărâtor situaţia

din lumea întreagă. Materialele tezei pot fi folosite pentru scrierea diferitor lucrări – monografii,

manuale, cursuri de prelegeri la istoria contemporană şi por servi în calitate de material auxiliar

diplomaţilor şi altor specialişti din domeniul relaţiilor internaţionale.

Structura disertaţiei. Lucrarea este compusă din introducere, şase capitole, concluzii şi

recomandări, rezumate în limbile română şi engleză, referinţe şi bibliografie.

Aprobarea lucrării. Tezele fundamentale ale disertaţiei au fost expuse în discursurile

prezentate la conferinţele ştiinţifice „Moldova, România, Ucraina: bună vecinătate şi colaborare

regională”, „Rusia – Moldova: 10 ani de relaţii diplomatice (succese, probleme, perspective)”,

„Politica externă a Republicii Moldova în contextul extinderii NATO spre Est”, „Belarusi-Mol-

dova: pe calea prieteniei şi colaborării”, „Republica Moldova – Republica Turcia: 10 ani de rela-

ţii diplomatice”, „11 septembrie 2001: Noul concept de securitate internaţională”, „Filosofie. Şti-

inţă. Politică: realizări, implementări, perspective”, „Comunitatea statelor independente: aspecte

actule ale relaţiilor interstatale”, „Locul şi rolul organelor administraţiei publice în asigurarea

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”, la conferinţele de totalizare a luc-

rului ştiinţific din anii 1998-2004 al corpului profesoral-didactic al U.S.M., Universităţii Slavone

din RM, Academiei de Relaţii Internaţionale şi Studii Diplomatice din Moldova, Academiei de

Administraţie Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Teza de doctor habilitat în ştiinţe politice a fost discutată şi aprobată spre susţinere în

cadrul şedinţei comune a catedrelor „Teorie politică şi Relaţii internaţionale” a I.R.I.M. şi

„Relaţii internaţionale” a Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii

Moldova de la 29 mai 2004; la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 12.00.10 –

drept internaţional public din cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele

Republicii Moldova din 18 iunie 2004; la şedinţa lărgită a Seminarului Ştiinţific de Profil la

specialitatea 12.00.10 – drept internaţional public din cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă

Preşedintele Republicii Moldova din 9 iulie 2004; la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la

specialitatea 23.00.01 – ştiinţe politice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova din 6

octombrie 2004.

Cuvintele cheie: politica externă, priorităţile politice externe, geopolitica, bipolarism, mo-

nopolarism, multipolarism, centre de putere, interese naţionale, colaborare internaţională, comu-

nicaţii, expansiune, securitate, securitate naţională, concurenţa dintre marile puteri, dezarmarea

racheto-nucleară, neprofilarea armelor de distrugere în masă, crearea Apărării Naţionale

Antirachetă, extinderea NATO spre Est, integrarea europeană, globalizarea, internaţionalizarea,

spaţiul ex-sovietic etc.

Page 12: Sergiu Nazaria Abstract

10

Ключевые слова: внешняя политика, внешнеполитические приоритеты,

геополитика, биполярность, многополярность, центры силы, национальные интересы,

международное сотрудничество, коммуникации, экспансия, безопасность, национальная

безопасность, конкуренция между великими державами, ракетно-ядерное разоружение,

нераспространение ОМУ, создание НПРО, расширение НАТО на Восток, евроинтеграция,

глобализация, интернационализация, постсоветское пространство и др.

Key words: foreign policy, foreign policy priorities, geopolitics, bipolar system, unipolar

system, multipolar system, power centers, national interest, international cooperation,

communications, expansions, security, national security, concurrence among superpowers,

nuclear mislead disarmed, non-proliferation of weapons of mass-destruction, creating National

Anti-Missile Defense, NATO Enlargement to the East, European integration, globalization,

internationalization, former Soviet Union space etc.

Page 13: Sergiu Nazaria Abstract

11

II. CONŢINUTUL DISERTAŢIEI

În introducere sunt determinate actualitatea şi gradul de cercetare a problemei, inovaţia ei

ştiinţifică şi însemnătatea practică, sunt formulate scopul şi sarcinile studiului, se indică cadrul

lui cronologic, este reflectată baza teoretico-metodologică şi cea izvoristică a disertaţiei.

În primul capitol „Priorităţile politice externe ale Rusiei după destrămarea Uniunii

Sovietice: dimensiunea ştiinţifico-analitică” se elucidează şi se analizează priorităţile de bază ale

politicii externe a F.R., expuse în documentele oficiale şi supuse analizei în mediul ştiinţific din

Rusia şi din Occident: relaţiile cu ţările C.S.I., direcţia europeană a politicii externe, raporturile

cu statele din Extremul Orient şi cu S.U.A. Pentru o mare putere care este principalul factor

organizator şi stabilizator în spaţiul euroasiatic, participarea activă în afacerile internaţionale este

o condiţie a supravieţuirii.

În aceste condiţii politica externă a Rusiei poate fi doar multidimensională şi ţara este

interesată în relaţii de parteneriat cu toate centrele de putere25. Foarte clar acest gând este

exprimat în Concepţia politicii externe a Federaţiei Ruse: „Rusia va pleda pentru formarea unui

sistem multipolar de relaţii internaţionale, care va reflecta real poliaspectualitatea lumii

contemporane cu întreaga diversitate a intereselor ei”26.

După destrămarea U.R.S.S. mulţi cercetători îşi pun întrebarea: în ce direcţie va merge

Rusia în epoca nouă? Lipsa unităţii opiniilor politologilor ruşi vizavi de rolul F.R. în lumea con-

temporană şi a perspectivelor sistemului internaţional în ansamblu este o realitate obiectivă. Insă

de alegerea corectă depinde dacă Rusia se va rudica în viitorul apropiat şi dacă va exista ca o ma-

re putere. Respectiv sunt propuse trei variante ale alegerii geostrategice. Prima – Rusia este o ţa-

ră occidentală27. A doua – o civilizaţie originală şi separată28. A treia – lider al lumii antiocciden-

tale29. Adevărul occidentaliştilor – în interiorul clubului privilegiaţilor este într-adevăr foarte

bine. 80% din torentele financiare şi informaţionale revin S.U.A., U.E. şi Japoniei. Occidentului

25 Концепция внешней политики Российской Федерации. // Межд. жизнь. 2000, №8-9, С. 10, 11, 12, 13; Ельцин Б. Место и роль России в период формирующегося многополярного мира. // Межд. жизнь. 1998, №6; Послание Президента России Федеральному Собранию «России надо быть сильной и конкурентноспособной». // Рос. газ., 19 апреля 2002; Примаков Е. Разворот над Атлантикой. // Межд. жизнь. 2002, №9-10, С. 104, 106, 107. 26 Межд. жизнь. 2000, №8-9, С. 5. 27 Козырев А.В. Внешняя политика преображающейся России. // Вопросы истории. 1994, №1; Загорский А., Лукас М. Россия перед европейским вызовом. М., 1993, С. 7, 14, 65, 68; Кременюк В. Запад ищет пределы отношений с Россией. // Межд. жизнь. 2000, №10 и др. 28 Сачко Г. В. Евразийство как концептуальная основа внешней политики современной России. // http://www.risa.ru/publications/convent/sachko.rtf; Николаев А.И. Евразийская стратегия – необходимость и предпосылка развития России. // http://www.e-journal.ru/besop-st1-13.html; Лавров C.Б. Евразийство: современность концепции. // http://www.e-journal.ru/euro-st1-7.html. 29 Капустин Б. Европейская и российские цивилизации: произойдёт ли встреча? // МЭиМО. 1992, №4, С. 43-50; Плешаков К. Миссия России. Третья эпоха. // Межд. жизнь. 1993, №1, С. 21-30; Бабурин С. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. М., 1997, С. 409-419.

Page 14: Sergiu Nazaria Abstract

12

îi aparţine forţa care este apreciată nu atât de factorii militari, ci într-o măsură mai mare de cei

economici, tehnico-ştiinţifici, informaţionali. Rusia într-adevăr are nevoie de resurse pentru

modernizare, de tehnologii avansate, iar confruntarea cu Occidentul este contrproductivă. Însă,

cum demonstrează viaţa, Occidentul nu-i permite Rusiei să se apropie de el prea aproape şi în

viitorul apropiat ea, probabil, nu se va integra în principalele structuri occidentale, chiar dacă şi

va dori acest lucru. Stabilirea unor scopuri nerealiste este contrproductivă. Cu toate că într-o

perspectivă îndepărtată, dar posibil şi de o durată medie, Rusia inevitabil va deveni parte

componentă a lumii occidentale. Însă a recunoaşte nişte interese politice externe străine drept

proprii o poate numai o ţară învinsă în război, iar Rusia astfel nu este. Interesele ei în multe

cazuri nu coincid cu cele occidentale şi aici antioccidentaliştii au dreptate. Însă ceea ce ei propun

este şi mai puţin acceptabil pentru lumea sec. al XXI-lea.

Antioccidentaliştii în corespundere cu canoanele teoriei complotului mondial îi atribuie

Occidentului planuri de destrămare a Rusiei, căreia nu-i rămâne altceva, decât să se situeze în

fruntea luptei restului omenirii împotriva globalizării. Însă aceasta este o iluzie precum că cineva

are nevoie de rolul Rusiei de lider. Cursul spre confruntare cu cele mai dezvoltate ţări este

absolut fără perspectivă. F.R. nu dispune de cele mai elementare forţe pentru o nouă confruntare

globală. Antioccidentalismul este capabil doar să lichideze ţara.

In sfârşit, paradigma euroasiatică (izolaţionistă) care presupune concentrarea eforturilor în

scopul dezvoltării şi modernizării în baza forţelor proprii şi menţinerea relaţiilor cu acele ţări care

singure doresc să colaboreze cu Rusia. Alegerea dată determină ţara să mergă pe o cale de perma-

nentă şi epuizantă competiţie pe baza resurselor proprii. Chiar şi teoretic ea este ineficientă din

punct de vedere a posibilităţilor de a ocupa poziţii înaintate în lumea contemporană. Resursele

ruseşti – petrolul, gazul, metalele, lemnul – sunt cele mai ieftine din cele care se vând pe piaţa

mondială. Varianta dată poate îmbunătăţi situaţia ţării pentru un interval scurt de timp, însă cu

timpul va agrava toate problemele existente şi va tăia Rusia de la torentele financiare mondiale.

Această reţetă obiectiv va împinge F.R. spre antioccidentalism cu toate consecinţele în cauză.

Este oare posibilă o a patra cale? Considerăm că da. Aceasta este strategia antrenării

Rusiei în procesele de globalizare, transformarea ei într-un „pod” dintre Europa şi Asia. Drept

scop trebuie să devină integrarea ei maximal realistă în economia mondială, un salt calitativ în

dezvoltare pe baza atragerii unui volum mare de investiţii şi creşterea competitivităţii pe pieţele

internaţionale, fiindcă şanse de a face un astfel de salt pe o bază proprie de resurse Rusia nu are.

Ea trebuie să colaboreze cât mai strâns cu ţările „lumii întâi” şi consolidării poziţiilor proprii în

interiorul acesteia prin intermediul apartenenţei la grupul „G-8” şi intrării în alte structuri

occidentale. Rusia poate şi trebuie să colaboreze cu Occidentul în sferele în care interesele lor

coincid. În asemenea condiţii ea deloc nu trebuie să renunţe la relaţiile sale cu giganţii asiatici,

Page 15: Sergiu Nazaria Abstract

13

deoarece cele mai de perspectivă în următoarele decenii pieţe în lume nu vor fi. Politica externă

rusă în direcţia asiatică are două dimensiuni: relaţiile cu giganţii – China, Japonia, India, iar pe

de altă parte – problema neutralizării instabilităţii în toată „curba islamică”.

Este evident, că linia spre confruntare vine în contradicţie cu interesele naţionale şi

securitatea Rusiei. A alege Vestul sau Estul, Europa sau Asia – este o dilemă falsă. Alegerea

Rusiei în favoarea lumii multipolare o eliberează de necesitatea confruntării în alianţă cu cineva

contra altcuiva. Ca minimum în viitorii 15-20 de ani o astfel de necesitate nu se întrevede.

In cel de-al doilea capitol „Aspectele politice şi geostrategice ale relaţiilor ruso-

americane în lumea post-bipolară” se examinează opiniile cercetătorilor ruşi şi americani în

raport de relaţiile dintre cele două ţări, se analizează poziţiile cercurilor diriguitoare ale ambelor

state faţă de raporturile bilaterale şi în ansamblu vizavi de politica internaţională. O mare parte a

analiştilor şi politicienilor ruşi privesc politica S.U.A. ca antirusă în esenţă. La rândul său în

mediul academic şi în cadrul conducerii politice a Statelor Unite este prezentă părerea că politica

externă a Rusiei după unii parametri are un caracter neoimperial şi este promovată pentru a se

opune la maximum intereselor S.U.A. Aceste aprecieri în mare măsură nu corespund situaţiei

reale, dar sunt o realitate politică.

Geopiliticienii americani demonstrează că interesele S.U.A. întotdeauna erau supuse ris-

cului atunci când apăreau unele state capabile să-şi supună controlului „continentul euroasiatic”.

De aici şi concluzia despre „importanţa vitală a faptului ca pe arena politică să nu apară un

concurent capabil să domine în Eurasia şi, respectiv, să-i arunce mănuşa Americei”30. Structura

actuală a relaţiilor internaţionale după destrămarea U.R.S.S. este apreciată în cercurile politice

americane ca monopolară, în care S.U.A. nu mai văd un concurent politic activ şi egal sie.

Cât priveşte Rusia, ea îşi păstrează potenţialul de a regenera politic, militar şi economic.

De aceea majoritatea istoricilor şi politologilor ruşi privesc lumea contemporană ca multipolară,

însă recunosc statutul Statelor Unite ca unică putere capabilă să pretindă la supremaţie globală.

Actualmente chiar şi apologeţii unipolarismului recunosc că conturul noii ordini internaţionale

apărute în anii '90 poate fi numit sistem în care există „unica supraputere, dar n-a apărut cu

certitudine o lume monopolară” 31. În opinia lui Hantington, Statele Unite acţionează ca hegemon

în relaţiile bilaterale, regionale şi de alt tip, dar nu-şi pot permite în permanenţă calitatea de lider

mondial. Cât priveşte Rusia, el o consideră nucleu al unei civilizaţii de sine stătătoare de rang

mondial şi care are tot temeiul să-şi manifeste îngrijorarea vizavi de ameninţările potenţiale

externe. H. Kissinger de asemenea îi atribuie Rusiei rolul unuia din cele şase centre de putere32.

30 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска, С. 12, 235, 236. 31 Hantington S. P. The Lonely Superpower. // Foreign Affairs 1999, №2, p. 36. 32 Kissinger H. Diplomacy. New York, 1994, p. 818.

Page 16: Sergiu Nazaria Abstract

14

Iniţial după destrămarea U.R.S.S. se părea că importanţa raporturilor ruso-americane va

rămâne la acelaşi nivel cum era în timpurile Uniunii Sovietice. Şi cu toate că spre sfârşitul anilor

’90 colaborarea nu s-a schimbat cu o nouă confruntare, însemnătatea lor a scăzut substanţial.

Nedorinţa de a accepta unele standarde americane de comportament este interpretată de către

americani drept simptom evident de duşmănie. „Să nu fiu înţeleasă incorect: eu consider Rusia

partener, chiar aliat. Însă eu de asemenea ştiu că într-o bună zi interesele ei vor intra în

contradicţie cu ale noastre”, – foarte clar a menţionat C. Rice, ajutorul lui G.W. Bush pentru

problemele securităţii naţionale33.

Însă nici slăbirea continuă a Rusiei nu este în interesele S.U.A., deoarece poate genera un

haos geopolitic în spaţiul ex-sovietic şi unele urmări catastrofale în urma răspândirii necontrolate

a potenţialului nuclear rusesc. Evoluţia continuă a relaţiilor dintre Federaţia Rusă şi Statele Unite

ale Americei este determinată de formula colaborării selective. Aflându-se pe platforma colabo-

rării cu S.U.A., Rusia promovează politica apărării intereselor naţionale proprii şi deja a obţinut

primele rezultate reale. Analiza relaţiilor dintre cele două ţări din ultimul deceniu ne permite să

vorbim despre o intercalare a intereselor lor: pe de o parte comune, pe de alta contradictorii.

Un alt aspect important al relaţiilor ruso-americane la etapa contemporană îl constituie

colaborarea în vederea consolidării stabilităţii şi securităţii pe planetă – este studiată triada de

probleme, soluţionarea cărora este foarte importantă pentru întreaga umanitate: reducerea arma-

mentului strategic până la un nivel inofensiv, neprofilarea armelor nucleare şi a tehnologiilor

confecţionării lor, crearea sau neadmiterea creării unui sistem de apărare antirachetar.

În viitorul apropiat F. Rusă şi Statele Unite vor avea un dialog serios pe un vast spectru

de probleme şi le aşteaptă căutarea compromisurilor reciproc avantajoase, compromisuri în

interesele întregii comunităţi internaţionale. J. Kennan la timpul său foarte exact a determinat

dialectica raporturilor S.U.A. şi Rusiei: ele trebuie să fie „într-o măsură raţională bune şi într-o

măsură raţională distanţate”34. Astfel, în perspectiva apropiată Rusia va trebui să ocupe în sistemul

relaţiilor internaţionale unicul loc posibil pentru sine – alături de liderul lumii occidentale, S.U.A., dar în

calitate de forţă de sine stătătoare. Cu venirea lui V. Putin la putere acest curs devine încă mai reliefat.

Capitolul trei „Influenţa procesului extinderii Alianţei Nord-Atlantice asupra politicii ex-

terne a Federaţiei Ruse” este consacrat analizei problemelor securităţii europene care s-au con-

centrat astăzi în jurul chestiunii extinderii Alianţei spre Est şi impactului acestui proces asupra

politicii externe a Rusiei. Politica şi strategia N.A.T.O. direct şi continuu ating interesele securi-

tăţii naţionale ale Rusiei. În paralel şi F.R. influenţează substanţial asupra activităţii Alianţei. De

aceea problema extinderii NATO spre Est a căpătat un rol prioritar în relaţiile Rusiei cu statele

33 Межд. жизнь. 2001, №3, С. 12. 34 Межд. жизнь. 2003, №11, С. 88.

Page 17: Sergiu Nazaria Abstract

15

occidentale. Despre aceasta se menţionează şi în Concepţia politicii externe a Rusiei: „Apreciind

la justa valoare rolul... N.A.T.O., Rusia reiese din importanţa colaborării cu ea în interesele secu-

rităţii şi stabilităţii pe continent şi este deschisă pentru colaborare constructivă... Totodată la un

şir de parametri actualele principii politice şi militare ale N.A.T.O. nu coincid cu interesele de

securitate ale Federaţiei Ruse, iar în unele cazuri sunt opuse lor. În primul rând aceasta se referă

la tezele noii concepţii strategice a N.A.T.O. care nu exclud realizarea unor operaţii militare în

afara sferei de acţiune a Tratatului de la Washington fără sancţiunea Consiliului de Securitate al

O.N.U. Rusia îşi păstrează atitudinea negativă faţă de extinderea N.A.T.O.”35

După cum se ştie, în anii '90 Rusia se împotrivea acestei tendinţe, văzând în ea o

ameninţare securităţii sale. Întâi de toate era vorba de pericolul apariţiei noilor linii de demarcare

în Europa. Statele Unite, deţinând rolul conducător în cadrul alianţei, tind să stabilească controlul

propriu asupra raioanelor aflate până nu demult în „sfera responsabilităţii” Tratatului de la

Varşovia, asigurându-şi în paralel în Europa Centrală şi de Est o nouă piaţă de desfacere pentru

armamentul său. Expansiunea NATO spre Est este şi astăzi privită în cel mai bun caz ca o

politică greşită, iar în cel mai rău – ca o tentativă de încercuire şi izolare a Rusiei36. Pe poziţii iden-

tice în acest sens se află şi mulţi politicieni, diplomaţi şi experţi independenţi din Occident37.

Foarte exact a exprimat opiniile experţilor americani cunoscutul politolog M. Mandelbaum care

a numit decizia despre extinderea N.A.T.O. „punte în sec. al XIX-lea”38. Şi cu toate că în a doua

jumătate a anilor ’90 elita americană de fapt a ajuns la consens pe problema extinderii N.A.T.O.

spre Est, mulţi politicieni influenţi n-au aprobat aceasta.

Raporturile dintre Rusia şi NATO pot fi productive, dacă va fi creat un mecanism comun

de luare a deciziilor în problemele-cheie ale securităţii europene. Este vorba despre crearea unui

astfel de mecanism de colaborare care ar asigura o participare echitabilă a Rusiei în luarea

deciziilor şi în realizarea lor. Cu alte cuvinte, se subînţelege o transformare reală şi nu

declarativă a formulei „19/26+1” într-o adevărată „dvadţatcă”/„27”, primul pas în direcţia căreia

a fost făcut în mai 2002 la Roma39. Ultimul val al extinderii N.A.T.O. a cuprins parţial şi spaţiul

postsovietic, ieşind direct la hotarele ruseşti. Trebuie însă de menţionat că la Moscova extinderea

N.A.T.O. a fost percepută liniştit, fără isterie.

35 Межд. жизнь. 2000, №8-9, С. 11. 36 Путин В. О задачах российской дипломатии. // Межд. жизнь. 2001, №2, С. 6. 37 Defence nationale. 1995. Novembre, Р. 66; Kennan J. F. A Fateful Error. The New York Times. February 5, 1997; Андреотти Дж. Сейчас, когда Европа уже не разделена надвое, логично было бы распустить НАТО. // Межд. жизнь. 2000, №5. 38 Mandelbaum M. NATO: Expansion: A Bridge to the Nineteenth Century. Published by The Center for Political and Strategic Studies. June, 1997; Мандельбаум М. Сохранение нового мира. доводы против расширения НАТО. // США: ЭПИ. 1995, №8, С. 63, 59-60. 39 Грушко А. Россия – НАТО. «Двадцатка», кажется заработала. // Межд. жизнь. 2002, №7, С. 87-94; Межд. жизнь. 2002, №8, С. 61.

Page 18: Sergiu Nazaria Abstract

16

Dezbaterile pe problema relaţiilor N.A.T.O. – Rusia vor fi şi pe viitor complicate şi este

imposibil de a le soluţiona spre satisfacţia tuturor în câteva luni. Deci, cât continuă acest dialog

foarte interesant, capabil să le aducă foloase extraordinare tuturor participanţilor, părţile ar trebui

să se abţină de la acţiuni pripite, capabile să stopeze evoluţia pozitivă a evenimentelor.

Capitolul patru „Vectorul european al politicii externe ruse: dinamica manifestărilor şi per-

spectivele colaborării” este consacrat relaţiilor cu statele europene, relaţii care tradiţional se con-

sideră prioritare în politica externă a Rusiei40. După cum menţiona I. Ivanov „pentru noi aparte-

nenţa la Europa, comunitatea destinelor istorice ale Rusiei şi Europei, lipsa alternativei colaboră-

rii cu ţările europene sunt axiome”41. O importanţă hotărâtoare în acest context o au relaţiile F.R.

cu Uniunea Europeană: „Federaţia Rusă vede în U.E. unul din cei mai importanţi parteneri poli-

tici şi economici de-ai săi şi va tinde spre o colaborare intensivă, stabilă şi durabilă, lipsită de os-

cilaţii de conjunctură”42. În mare măsură aceasta se lămureşte prin interesul Rusiei faţă de tehno-

logiile şi creditele occidentale, prin atractivitatea criteriilor occidentale de dezvoltare a societăţii.

„Suntem pentru dezvoltarea relaţiilor cu Uniunea Europeană, – menţiona V. Putin, – salutăm

extinderea Uniunii Europene, fiindcă Uniunea Europeană este partenerul comercial-economic

principal al nostru. Noi suntem parte a Europei. Şi contăm mult pe faptul că extinderea Uniunii

Europene va genera intensificarea continuă a colaborării cu partenerii noştri din Europa”43.

Este necesar de menţionat că tendinţa de colaborare dintre Rusia şi Europa este reciprocă

şi europenii întotdeauna au acordat o importanţă prioritară relaţiilor lor politice şi economice cu

Rusia44. Astfel, în timpul primei sale întâlniri cu liderii statelor „G-7” la Halifax J. Chirac şi-a

exprimat respectul său deosebit faţă de Rusia: „A nu recunoaşte măreţia Rusiei ar însemna admi-

terea unei greşeli serioase în aprecierea evoluţiei de mâne a lumii”45. În 1996 a fost adoptat Pla-

nul de acţiuni a Uniunii Europene faţă de Rusia, în care se menţionează că U.E. „şi-a asumat res-

ponsabilitatea de a stabili relaţii temeinice de parteneriat cu Rusia pentru a contribui procesului

reformării democratice şi economice, a stimula respectarea drepturilor omului, a consolida pa-

40 Концепция внешней политики Российской Федерации. // Межд. жизнь. 2000, №8-9, С. 10; Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, 16 мая 2003 года. // Межд. жизнь. 2003, №6, С. 19. 41 Межд. жизнь. 2001, №1, С. 9. 42 Концепция внешней политики Российской Федерации. // Межд. жизнь. 2000, №8-9, С. 11. 43 Межд. жизнь. 2003, №1, С. 53. 44 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993, С. 136; Рюэ Ф. Стабильность в Европе может существовать только вместе с Россией... // Межд. жизнь. 1995, №2, С. 40, 42-43; Паттен К. ЕС и Россия. // Межд. жизнь. 2001, №2, С. 39; Солана Хавьер. Отношения между Евросоюзом и Россией приобретают стратегическое значение. // http://world.ng.ru/dipcorpus/2000-03-23/1_relations.html; Нюберг Рене. Сплотиться в Европе, чтобы эффективно действовать в мире? // Межд. жизнь. 2002, №5, С. 93. 45 Обичкина Е. О. Европейский проект Франции и место в нём России. // Мир и Россия на пороге XXI века, С. 510.

Page 19: Sergiu Nazaria Abstract

17

cea, stabilitatea şi securitatea, a evita apariţia unor noi linii de demarcare în Europa şi a asigura

integrarea multidimensională a Rusiei în comunitatea naţiunilor libere şi democratice”46.

În opinia preşedintelui francez „U.E. trebuie să construiască împreună cu alt pol principal

al Europei – cu Rusia – un parteneriat exemplar, capabil să devină o piatră de temelie şi pros-

perare pe continentul nostru”47. Iar în timpul întâlnirii lui V. Putin cu T. Blar la 21-22.XII.2001 la

Londra, şeful guvernului britanic s-a pronunţat în favoarea apropierii continue a Rusiei de U.E., ca-

re este pentru F.R. un partener prioritar, mai ales în domeniul colaborării comercial-economice48.

La 3-4 iunie 1999 la Köln a fost adoptat un document – „Strategia comună a Uniunii Euro-

pene faţă de Rusia”49. În el se menţionează că „o Rusie stabilă, democratică şi prosperă, care s-a

stabilit temeinic într-o Europă comună, liberă de liniile de demarcare, este un factor foarte

important în asigurarea şi menţinerea unei păci temeinice pe continent. Răspunsul la chemările

ce stau în faţa continentului European poate fi găsit numai prin intermediul unei colaborări tot

mai strânse dintre Rusia şi Uniunea Europeană... Consiliul European adoptă «strategia comună»

cu scopul consolidării parteneriatului strategic între U.E. şi Rusia în ajunul secolului ce se

apropie. Uniunea Europeană recunoaşte că viitorul Rusiei constituie un element de bază pentru

viitorul continentului şi reprezintă un interes strategic pentru Uniunea Europeană”50.

Relaţiile reciproce dintre Rusia şi alte state europene sunt condiţionate de o serie de

factori: interesele comune de securitate, de o suplinire economică reciprocă, apartenenţa la o cul-

tură comună europeană, necesitatea schimburilor ştiinţifice şi tehnologice. Acest gând a fost expri-

mat foarte clar de politologul german Hans-Fridrich von Plötz, care a menţionat că în temelia in-

tegrării europene se află o idee extraordinar de simplă – „securitate în Europa prin colaborare”51.

Însă relaţiile ruso-europene nu se reduc doar la raporturile Rusia –U.E. Un rol important

în acest sens îl joacă şi legăturile bilaterale dintre diferite ţări şi F.R. În Europa pentru Rusia sunt

deosebit de importante relaţiile cu două state: Franţa şi Germania. Cum a menţionat A Kokoşin,

„pentru noi nu există dilema: alianţa franco-rusă, sau alianţa germano-rusă. Cu tot respectul faţă

de S.U.A., China, sau India, faţă de importanţa relaţiilor cu aceste state, eu în capul locului aşi

pune raporturile noastre cu Franţa şi Germania pentru asigurarea securităţii în Europa”52.

Trebuie de avut în vedere că relaţiile dintre Franţa, Germania şi Rusia vor fi probabil şi în

viitor precumpănitoare în problemele securităţii europene. Conducerea Rusiei chiar din start a

evidenţiat aceste două direcţii în calitate de prioritare în politica externă a ţării. A fost luat în

46 МЭиМО. 1997, №4, С. 78. 47 Ширак Ж. Франция и Россия. // Межд. жизнь. 1997, №10, С. 53. 48 Ананьева Е.В английской усадьбе Чекерс. // Межд. жизнь. 2002, №1, С. 22-23. 49 Межд. жизнь. 2000, №1, С. 41; Межд. жизнь. 2001, №4, С. 37. 50 Межд. жизнь. 1999, №8, С. 25-26; Межд. жизнь. 2003, №9-10, С. 205. 51 Ганс-Фридрих фон Плётц. Европейский союз – Россия. // Межд. жизнь. 1999, №7, С. 58. 52 Кокошин А. Центр интересов России... // Межд. жизнь. 1995, №2, стр. 45.

Page 20: Sergiu Nazaria Abstract

18

cont potenţialul economic al Franţei şi Germaniei, rolul lor politic în permanentă creştere, acel

fapt că ţările date rămân a fi principalii parteneri politici şi economici ai Rusiei, iar de starea

relaţiilor cu aceste ţări în mare măsură depinde climatul politic din întreaga Europă53.

Prima sa vizită peste hotare Preşedintele B. Elţin a realizat-o în noiembrie 1991 în

Germania54. La Moscova înţeleg că fără participarea R.F.G. soluţionarea problemelor regionale

şi continentale care interesează Rusia este imposibilă. La Berlin de asemenea se înţelege

importanţa Rusiei pentru soarta Europei şi Germaniei55. Cu Franţa Rusia a semnat un tratat

interstatal care a confirmat tendinţa ambelor părţi de a dezvolta „relaţiile de înţelegere, bazate pe

încrederea reciprocă, solidaritate şi colaborare” încă la 7 februarie 1992. În perioada care s-a

scurs baza juridică a relaţiilor bilaterale s-a completat cu 70 de acorduri care ating diferite sfere

ale colaborării ruso-franceze56. J. Chirac nu o dată a declarat, că relaţiile cu Rusia sunt prioritare

pentru ţara sa, iar încercările „de a izola Rusia şi a o lăsa unu la unu cu problemele ei curente

constituie o greşeală de neiertat, care ar avea consecinţe grave”57.

Semnificativ e şi faptul că la începutul anului 2003 poziţiile Franţei, Germaniei şi Rusiei

pe arena internaţională s-au apropiat substanţial şi aceasta au demonstrat-o evenimentele din

jurul crizei irakiene58. În timpul vizitei preşedintelui rus în februarie 2003 la Paris şi Berlin a fost

clar demonstrată unitatea celor trei mari puteri europene, care au declarat că „problema Irakului

poate fi şi trebuie soluţionată doar prin mijloace diplomatice”59. Însă nu poate fi nici vorba de

crearea unei „axe antiamericane Paris – Berlin – Moscova”. Aceasta este doar o expresie a

tendinţei statelor nominalizate de soluţionare a problemelor care apar în lume excepţional în

cadrul dreptului internaţional.

Iar B. Clinton a menţionat că S.U.A. şi aliaţii lor privesc la „Rusia ca la un partener-cheie

în procesul construcţiei unei Europe stabile şi unitare. Uşa integrării europene este deschisă pen-

tru Rusia”60. Cea de-a unsprezecea întâlnire Rusia – U.E. care a avut loc la 31 mai 2003 la Sanct-

Peterburg cu participarea şefilor de state şi guverne a 15 ţări ale U.E., Rusiei, a Preşedintelui

53 Курников В. Германия – сосед и партнёр России. // Межд. жизнь. 1992, №11-12, стр. 33; Братчиков И., Любинский Д. Россия и Германия. // Межд. жизнь. 2002, №3, стр. 19, 23; Азиз Аит Саид. Россия-Франция: прочная основа и хорошие перспективы. // Межд. жизнь. 2000, весна, стр. 40-42; Давид Д., Гомар Т. Россия и Франция. // Межд. жизнь. 2002, №3, стр. 28-33; Брегадзе А. Россия – Франция. Старый друг лучше новых двух. // Межд. жизнь. 2002, №12, стр. 53. 54 Межд. жизнь. 1992, №11-12, стр. 33. 55 Межд. жизнь. 1995, №10, стр. 24; МЭиМО. 1996, №5, стр. 87; Межд. жизнь. 2002, №8, стр. 42. 56 Брегадзе А. Россия – Франция... // Межд. жизнь. 2002, №12, стр. 53. 57 Межд. жизнь. 1996, №5, стр. 28. 58 Межд. жизнь. 2003, №4, стр. 45, 72; США. Канада: ЭПК. 2003, №10, С. 43. 59 Гамов А. В Берлине слушали Бетховена и Чайковского, а думали о Багдаде. // Комс. правда, 2003, 11 февраля; Гамов А. Ширак и Путин подписали по Ираку приказ «Ни шагу назад!». // Комс. правда, 2003, 12 февраля; Богатуров А. Иракский кризис и стратегия «ненавязанного консенсуса». // Межд. жизнь. 2003, №3. 60 Клинтон Б. Соединённые Штаты и Россия... // Межд. жизнь. 1997, №3, С. 5.

Page 21: Sergiu Nazaria Abstract

19

C.U.E. R. Prrodi şi a liderilor a celor zece state care intrau în Uniunea Europeană61 a simbolizat

alegerea istorică a Rusiei în favoarea integrării într-o Europă comună fără linii de demarcare.

În capitolul cinci „Rusia ca factor de influenţă geopolitică în spaţiul ex-sovietic” se

examinează şi se analizează interesele statului rus pe teritoriul fostei U.R.S.S. şi gradul influenţei

lui asupra politicii externe promovate de către ţările C.S.I. Către mijlocul anilor ’90 elita rusă a

început să conştientizeze că „comunitatea constituie acel spaţiu în care Rusia are interese

obiective şi vitale. Şi ele trebuie apărate până la urmă... Belorusia, Ucraina, Caucazul,

Kazahstanul, alte republici – este acel lucru care poate fi consolidat prin intermediul unei politici

strategic gândite”62. Însă o politică bine gândită în acest spaţiu vital-important pentru Rusia până

în ultimul timp n-a existat. Trebuie de menţionat că înţelegerea necesităţii consolidării spaţiului

post-sovietic în jurul Rusiei există şi în Occident: „Problema nu se mai reduce la restabilirea

imperiului – ce ar fi prea costisitor şi ar naşte o rezistenţă îndârjită, – invers, ea presupune

crearea unui nou sistem de raporturi reciproce, care ar neutraliza noile state şi ar permite Rusiei

să-şi păstreze poziţiile dominante geopolitice şi economice”63.

Relaţiile F.R. cu ţările C.S.I. sunt dintre cele prioritare pentru ea64. Aceasta este determi-

nat de următoarele circumstanţe: în spaţiul post-sovietic sunt concentrate interesele Rusiei din

domeniul economic, de apărare, de securitate şi de asemenea că colaborarea cu statele Comunităţii

este un factor care se opune tendinţelor separatiste din însăşi Rusia. În paralel aceasta-i zona

contactului strategic al Rusiei cu Occidentul. Putem afirma că raporturile F.R. cu vecinii trebuie

să se bazeze pe respectul reciproc şi colaborare economică.

Pentru Rusia există o dilemă importantă: cum de a nu admite apariţia unei încercuiri

duşmănoase alcătuite din state post-sovietice şi de a evita transformarea lor în sferă de influenţă

politică, economică şi militară a altor state mari. Autoizolarea ar lăsa aceste republici în voia

stihiei şi degradării economice, conflictelor teritoriale şi etnice, războaielor civile şi haosului, ce

s-ar răsfrânge catastrofal şi asupra Rusiei. Aceasta ar putea provoca amestecul din exterior, ar

antrena F.R. în mai multe războaie de-a lungul hotarelor ei, ar epuiza resursele ei şi ar submina

reformele democratice şi ar duce la rezultate opuse celor scontate: intervenţiei din afară în

sprijinul rezistenţei antiruseşti, confruntării cu Occidentul şi lumea islamică, răspândirii violenţei

şi dezintegrării din interiorul Federaţiei Ruse.

Însă este evident c procesele integraţioniste în spaţiul post-sovietic sunt în interesul

tuturor participanţilor şi ele vor continua şi se vor intensifica. Obiectiv aceasta este determinat nu

61 Чижов В. По дороге, ведущей в Рим. Россия и Евросоюз после саммита в Санкт-Петербурге. // Межд. жизнь. 2003, №7, С. 45. 62 Третьяков В. Прагматизм внешней политики В. Путина. // Межд. жизнь. 2002, №5, С. 24-25. 63 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска, С. 171. 64 Путин В. Вступительное слово на заседании Госсовета России. // Межд. жизнь. 2003, №3.

Page 22: Sergiu Nazaria Abstract

20

numai de legăturile complexe dintre republici care s-au stabilit în anii Puterii Sovietice, dar şi de

acel fapt că integrarea separată a ţărilor C.S.I. în economia mondială în condiţiile actualului nivel

tehnologic va duce la transformarea lor într-o periferie înapoiată a lumii dezvoltate. „A merge în

Europa” trebuie nu izolat, în calitate de subiecte înapoiate şi total dependente de statele „lumii

întâi”, ci ca un tot întreg, capabil să-şi apere interesele şi să propună altor ţări nu numai materie

primă şi forţă de muncă ieftină, ci tehnologii avansate şi modele social-politice pentru viitoarea

convieţuire a comunităţii mondiale.

Necesitatea colaborării strânse între fostele republici sovietice a fost confirmată şi la

summit-ul şefilor statelor C.S.I. de la Yalta din 18-19 septembrie 2003, la care cei mai mari patru

membri ai Comunităţii – Rusia, Ucraina, Belorusia şi Kazahstanul – au creat Spaţiul Economic

Unic (S.E.U.)65. Documentul semnat presupune unirea spaţiilor vamale ale statelor, circulaţia

liberă a capitalurilor, mărfurilor, serviciilor şi forţei de muncă. Este prevăzută o politică

economică externă, fiscală, financiară şi valutar-creditară comună66. Iar faptul, că după

terminarea forumului de la Yalta în declaraţia preşedintelui moldovenesc a sunat critică la adresa

conducerii ţărilor care au semnat acordul despre S.E.U., înseamnă numai una – este nevoie de

ţinut cont de interesele tuturor membrilor Comunităţii, fără de ce ea nu are viitor67.

Capitolul şase „Conţinutul şi caracterul raporturilor Federaţiei Ruse cu actorii de vază a

Regiunii Asiatico-Pacifice” este consacrat politicii ei externe în Extremul Orient.

Faptul că cota parte a Asiei în consumul total de energie în lume va creşte în 2010 la 26%

faţă de 17% la începutul secolului, presupune necesitatea pentru Rusia de a realiza în comun cu

statele asiatice proiecte investiţionale din domeniul producţiei şi exportului carburanţilor. Const-

rucţia unui sistem de conducte de gaz şi petrol ar avea nu numai consecinţe economice, ci şi geo-

politice. O importanţă primordială în acest sens o are crearea unei infrastructuri internaţionale de

transport şi a unui sistem energetic care ar cuprinde Siberia, Extremul Orient rusesc şi vecinii

Rusiei din regiune, – despre ce conducerea de vârf rusă deja are anumite înţelegeri cu Pekinul şi

Phenianul68.

Un rol important îl are şi starea „geotransportului” Rusiei în calitate de pod natural dintre

Europa şi Asia de Est. Canalul de Suez devine „o arteră îngustă” şi transportatorii mondiali

acordă o atenţie tot mai mare transportului feroviar, care în comparaţie cu cel maritim reduce de

două ori timpul transportării mărfurilor. În acest sens este raţional nu numai de reconstruit

reţeaua feroviară existentă, dar şi de construit noi magistrale rapide ultramoderne auto şi de cale 65 Mold. Suverană, 23 septembrie 2003. 66 Пастухов Б. СНГ, пересекающиеся множества. // Межд. жизнь. 2004, №1, С. 40-41. 67 Mold. Suverană, 23 septembrie 2003. 68 Межд. жизнь. 2001, №4, С. 87-88; Межд. жизнь. 1997, №6, С. 13; Межд. жизнь. 2000, №2, С. 31-34; Межд. жизнь. 2001, №12, С. 78; МЭиМО. 2002, №6, С. 55-62; МЭиМО. 2002, №6, С. 66; Межд. жизнь. 2002, №12, С. 67.

Page 23: Sergiu Nazaria Abstract

21

ferată, care vor uni Extremul Orient rusesc cu regiunea Kaliningrad şi porturile din Olanda,

Germania şi Ţările Baltice. La acest sistem de transport se presupune de unit căile ferate ale

R.P.D.C., Republicii Coreea şi R.P.C.

În Extremul Orient, în primul rând, două puteri – Japonia şi China – vor influenţa serios

interesele Rusiei din domeniul politicii internaţionale şi securităţii. Ele sunt superioare Rusiei du-

pă indicii economici, iar China şi după populaţie – de 8 ori. Siberia şi Extremul Orient ale Rusiei

sunt slab populate, dar bogate cu resurse, pe când pentru China şi Japonia principalele probleme

naţionale constau în insuficienţa materiei prime şi teritoriului pentru activitatea economică.

Anume exploatarea regiunilor date va deveni o temelie pentru colaborarea Rusiei cu aceste ţări.

China deja este cel mai important stat din regiune şi, în opinia unor specialişti69,

reprezintă pentru Rusia cel mai important partener asiatic. Pentru F.R. colaborarea cu R.P.C. este

avantajoasă şi dorită atât economic, cât şi sub aspect politic. În perspectivă securitatea Siberiei şi

Extremului Orient va fi asigurată, în afară de menţinerea unui potenţial raţional militar, în

dezvoltarea unor relaţii echilibrate cu statele din regiune. Şi ce-i şi mai important – în încetarea

„plecării” economice şi demografice a Rusiei din această parte gigantică a teritoriului său. Deci,

şi în acest aspect o importanţă deosebită o capătă colaborarea Rusiei în cadrul C.S.I.

În ţările R.A.P. devine tot mai clară înţelegerea că deja în viitorul apropiat Rusia cu

resursele ei naturale enorme, industria sa bazată pe realizările ştiinţei şi cadrele de ingineri şi

tehnicieni de o calificare înaltă poate deveni un factor serios în economia regiunii.

În încheiere se face bilanţul studiului, concluziile principale ale situaţiei Rusiei în

sistemul relaţiilor internaţionale, perspectivele ei pentru viitorul apropiat şi relativ mai îndepărtat

şi sunt propuse unele recomandări guvernelor Federaţiei Ruse şi Republicii Moldove.

69 Мясников В. Россия и Китай: перспективы партнёрства в АТР. // Проблемы Дальнего Востока. 1998, №6.

Page 24: Sergiu Nazaria Abstract

22

III. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

După colapsul U.R.S.S. importanţa Rusiei în afacerile internaţionale a scăzut. Însă

efectele negative ale destrămării Uniunii Sovietice por fi compensate datorită creşterii economice

şi stabilirii unor legături strânse cu statele C.S.I. Rusia este interesată în relaţii trainice şi

reintegrare cu ţările „străinătăţii apropiate” din motive de securitate, economice, umanitare.

Astfel, cea mai importantă prioritate a politicii externe ruse rămâne consolidarea relaţiilor cu

statele Comunităţii.

Federaţia Rusă rămâne cea de-a doua forţă nucleară şi joacă un rol important în spaţiul

euroasiatic. Actualmente P.I.B.-ul Rusiei este mai mic decât al Germaniei, Franţei, Italiei sau al

Marii Britanii. Insă, spre deosebire de aceste ţări, în spaţiul euroasiatic fără Rusia nu poate fi

soluţionată nici o problemă. Astfel, Rusia este sortită să fie o mare putere.

Preşedintele V. Putin promovează o politică de antrenare a ţării în lumea în proces de

globalizare, de transformare a ei în unul din segmentele principale de legătură dintre Europa şi

Asia. În calitate de scop principal este integrarea ei maximal posibilă în economia mondială,

realizarea unui salt calitativ în baza atragerii investiţiilor şi tehnologiilor străine şi majorării

competitivităţii pe pieţele internaţionale, căci şanse de a realiza un astfel de salt pe o bază

tehnologică şi de resurse proprie Federaţia Rusă nu are. În aceste condiţii Rusia îşi intensifică

colaborarea economică, ştiinţifică şi tehnologică cu S.U.A., statele Uniunii Europene şi cele din

zona asiatico-pacifică. În problemele de securitate s-a activizat dialogul cu N.A.T.O. Rusia poate

şi trebuie să colaboreze cu Occidentul şi giganţii asiatici în acele domenii unde aceasta e posibil

şi în care interesele lor coincid. Strategia izolaţionistă pentru F.R. este egală cu moartea.

Principalul scop strategic al Rusiei în afacerile internaţionale constă în transformarea ei

într-o punte de legătură economică, financiară, de comunicaţii dintre economiile asiatică şi

europeană, iar mai pe larg – dintre lumile asiatică şi europeană. Realizarea acestui scop

presupune participarea Rusiei la construcţia casei comune euro-asiatico-pacifice economice, iar

apoi şi politice. De asemenea Statul rus are toate şansele să devină unul din principalele elemente

care unesc ţările dezvoltate cu cele ale lumii în curs de dezvoltare. În contextul celor expuse

recomandăm: Rusia trebuie să se limiteze la asigurarea securităţii proprii.

Kremlinul trebuie să elaboreze concepţia colăborării şi integrării economice a

statelor Comunităţii în jurul F.R.

Conducerea moldovenească în procesul soluţionării problemei transnistrene

trebuie să ţină cont de interesul Rusiei de aşi păstra poziţiile în regiunea noastră. la rândul său

Page 25: Sergiu Nazaria Abstract

23

Moscova nu trebuie să uite că-i este mult mai convenabil să aibă relaţii cu guvernul legal al

Moldovei, decât cu regimul smirnovist criminal.

Este nevoie de intensificat colaborarea Rusiei cu S.U.A. în vederea creării unei

A.A.R. „strategice” planetare şi a „controlului global” după ameninţările nucleare.

În relaţiile cu N.A.T.O. Rusia trebuie să tindă spre încheierea unei înţelegeri de

neamplasare a armei nucleare pe teritoriile statelor nenucleare ale alianţei şi neamplasare pe

teritoriile noilor membri a contingentelor militare.

În Extremul Orient este nevoie de creat o interdependenţă strânsă între economiile

rusească şi cea asiatico-pacifică.

Page 26: Sergiu Nazaria Abstract

24

IV. TEZELE PRINCIPALE ALE STUDIULUI AU FOST EXPUSE ÎN

URMĂTOARELE PUBLICAŢII:

1. Interesele geostrategice ale Rusiei în Balcani şi importanţa Moldovei în realizarea lor //

Moldova, România, Ucraina: bună vecinătate şi colaborare regională. Materiale ale

simpozionului ştiinţific internaţional, 15-16 octombrie 1998. Chişinău, „Tipografia centrală”,

1998, P. 168-172.

2. Corelaţiile intereselor geostrategice ale Rusiei în Balcani şi problemele restabilirii in-

tegrităţii teritoriale a Republicii Moldova // Anale ştiinţifice ale U.S.M. Seria „Ştiinţe socio-

umane”. Chişinău, Centrul Ed. al U.S.M., 1999, P. 358-360.

3. Lumea multipolară la finele mileniului II – începutul mileniului III. // Conferinţa

corpului didactico-ştiinţific al U.S.M. pe anii 1998/99. Chişinău, Centrul Ed. al U.S.M., 2000, P.

336-337.

4. Relaţiile Rusia-NATO în contextul extinderii alianţei spre Est // Anale ştiinţifice ale

U.S.M. Chişinău, 2001, P. 292-295.

5. К вопросу о вероятности восстановления территориальной целостности

Республики Молдова в свете молдо-российских отношений // Anale ştiinţifice ale U.S.M.

Seria ştiinţe socio-umanistice. V. III. Chişinău, 2001, P. 173-179.

6. Россия в системе международных отношений на рубеже XX-XXI веков.

Кишинев, „Nestor-Historia”, 2002, 596 С.

14. Проблема выхода США из Договора по ПРО и отношение к этому других

великих держав // Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Partea XX. Chişinău, Centrul

Ed. al U.S.M., 2002, P. 99-112.

8. Молдо-российские отношения: что даст углубление сотрудничества сторонам? //

Россия – Молдова: 10 лет дипломатических отношений (достижения, проблемы,

перспективы). Материалы международной научной конференции. Кишинёв, Изд. Центр

Гос. Ун-т, 2002, С. 42-53.

9. Международный терроризм – серьёзная опасность для государственности

Молдовы и других постсоветских стран // 11 septembrie 2001: Noul concept de securitate

internaţională. Materialele conferinţei internaţionale. 9-13 septembrie 2002. Chişinău, Institutul

Muncii, 2002, P. 57-66.

10. Россия: возможные пути развития в первые десятилетия XXI века // Anuar

ştiinţific al ARISDIP. Volumul I. Chişinău, Centrul ed. – poligr. al U.S.M., 2002, С. 30-33.

Page 27: Sergiu Nazaria Abstract

25

11. Национальная безопасность Республики Молдова в контексте внешне и

внутриполитического фактора // Anuar ştiinţific al ARISDIP. Volumul I. Chişinău, Centrul ed.

– poligr. al U.S.M., 2002, С. 48-51.

12. Российско-белорусско-молдавские отношения: геополитический и

геоэкономический аспекты // Беларусь – Молдова: на путях дружбы и сотрудничества.

Материалы международной научно-практической конференции. Кишинев, 19 ноября 2002

года. Минск – Кишинёв, ИСПИ, 2003, C. 67-73.

13. Многовекторность внешней политики Республики Молдова и необходимость её

научного прогнозирования. // Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Partea XXII.

Chişinău, Centrul Ed. al U.S.M., 2003, C. 84-109.

14. Perspectivele extinderii UE şi Rusia. // Filosofie. Ştiinţă. Politică: realizări,

implementări, perspective. Materialele conferinţei internaţionale din 28-29 noiembrie 2002.

Chişinău, Centrul Ed. al U.S.M., 2003, P. 62-63.

15. Cотрудничество России со странами СНГ: состояние и перспективы // Вестник

Славянского университета. Выпуск 9. Кишинэу, Славянский Университет РМ, 2003, С. 4-14.

16. Российско-американские отношения в 90-е гг. ХХ в. и их возможное развитие в

начале XXI столетия // Вестник Славянского университета. Выпуск 9. Кишинэу,

Славянский Университет РМ, 2003, С. 15-32.

17. Perspectivele extinderii UE şi relaţiile ei cu Rusia // Scientific and Technical Bulletin.

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad. Anul IX, Nr. 6-7, 2003, P. 89-90.

18. Внешняя политика великих держав и права человека. // Locul şi rolul organelor

administraţiei publice în asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Materiale ale conferinţei ştiinţifice internaţionale din 11 decembrie 2003. Chişinău, Acad. de

Administrare Publică, 2004, P. 287-294.

19. Foreign Policy Interests of the Multinational State. // Anuar ştiinţific al ARISDIP.

Volumul II. Chişinău, CEP USM, 2004, P.17-19.

20. Внешняя политика Молдовы должна оставаться многовекторной. // Politica

externă a Republicii Moldova în contextul extinderii NATO spre Est. Materialele Conferinţei

Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 10-11 decembrie 2002. Chişinău, CEP USM, 2004, P. 18-22.

21. Косовский кризис и международное право. // Закон и жизнь. 2004. № 5, С. 28-36.

Page 28: Sergiu Nazaria Abstract

26

РЕЗУМАТ

После коллапса СССР, значение России в мировых делах резко упала. Однако

негативные последствия распада Советского Союза для безопасности России могут быть

компенсированы наращиванием экономической мощи и развитием тесных отношений с

государствами СНГ. Россия заинтересована в теснейших связях и реинтеграции со

странами «ближнего зарубежья» по мотивам безопасности, экономически, гуманитарным

причинам. Т.о., важнейшим приоритетом внешней политики России должны оставаться

отношения со странами СНГ.

Российская Федерация остаётся второй ядерной державой на Земле и продолжает

играть весомую роль на евроазиатском пространстве. На данный момент, ВВП России

меньше чем Германии, Франции, Италии или Великобритании. Но в отличие от этих стран,

в широкой зоне геополитического пространства без России не может решаться ни один

вопрос. Тем самым Россия уже в силу своего расположения обречена быть великой держа-

вой, даже относительно отставая от ряда других стран в своём экономическом развитии.

Новое кремлёвское руководство во главе с В. Путиным проводит политику

вовлечения России в глобализирующийся мир, превращения её в один из важнейших

связующих звеньев между Европой и Азией, но при этом строгое соблюдение

собственных национальных интересов. Целью должна стать максимально возможная и

реалистически достижимая интеграция в мировую экономику, качественный рывок на

основе привлечения большого объёма инвестиций и повышения конкурентноспособности

на мировых рынках, поскольку шансов сделать такой рывок на собственной ресурсной и

технологической основе у РФ нет. В этих условиях Россия активизирует экономическое и

научно-технологическое сотрудничество с США, ЕС и странами АТР. В вопросах

безопасности начат конкретный диалог с НАТО. Россия может и должна сотрудничать с

Западом и с азиатскими гигантами там, где это возможно и их интересы совпадают.

Стратегия изоляционизма для РФ является самоубийственной.

Главной стратегической целью России в мировых делах является превращение её в

связующее экономическое, финансовое, коммуникационное звено европейской и

азиатской экономик и шире – европейского и азиатского миров. Достижение этой цели

предполагает участие России в создании в перспективе единого европейско-азиатско-

тихоокеанского экономического, а затем и политического «дома». Также Российское

государство имеет все шансы стать одним из основных связующих элементов «моста»

между странами «первого» и «третьего» миров.

Page 29: Sergiu Nazaria Abstract

27

SUMMARY

After the collapse of the Soviet Union, the importance of Russia in international affairs

has been diminished substantially. However, the negative consequences of Soviet Union collapse

can be compensated by the economic development and establishment of strong ties cu CIS

countries. Russia is interested in strong relations and reintegration with countries involved in

“near abroad” police because of security, economic and humanitarian reasons. In the following

regard, the most important priority of Russia foreign policy remains the consolidation its

relations with CIS countries.

Russia Federation remains the second nuclear power in the world and keeps on playing

an important role in Eurasia. In nowadays, the GDP per capita in Russia is lower than in

Germany, France, Italy or Great Britain. However, as oppose to these countries, in a geopolitical

space there can not be solved any problems without Russia. In the present context, because of its

geographical placement, Russia is predestined to remain a superpower, even being less

economically developed than other countries.

The Kremlin administration headed by V.Putin promote a policy of involving Russia in

the present globalization processes, of transforming it in one of the most important fragment of

ties between Europe and Asia, but respecting its national interests. As a priority goal is the

maximum integration in world economy, realizing important steps forward in order to attract

investments and foreign technologies as well as increasing the competitiveness on international

trade markets, because there are lower chances for Russia to realize such economical steps based

on proper resources and technologies. In the present regard, Russia is increasing economic,

scientific, and technologic cooperation with USA, EU countries and those from the Asia-Pacific

region. Regarding security issues, there has been increased the dialogue with NATO. Russia

could and should cooperate with Western Europe and Asian tigers in those fields where it is most

needed and where their interests come into agreement. The strategy of isolation for Russia is

equally with deal.

The most strategic goal of Russia in international affairs is to transform itself in an

economical, financial and communication bridge between Asian and European economy, but in a

larger context- between Asian and European communities. The apprehension of this goal

presumes Russia participation in building common economic house Europe-Asia-Pacific, and

than politically. Russia has also chances to become one of the most important elements which

connect developed countries and developing countries.

Page 30: Sergiu Nazaria Abstract

Erată

IV. TEZELE PRINCIPALE ALE STUDIULUI AU FOST EXPUSE ÎN

URMĂTOARELE PUBLICAŢII:

1. Nazaria S. Interesele geostrategice ale Rusiei în Balcani şi importanţa Moldovei în

realizarea lor // Moldova, România, Ucraina: bună vecinătate şi colaborare regională. Materiale

ale simpozionului ştiinţific internaţional, 15-16 octombrie 1998. Chişinău, „Tipografia centrală”,

1998, P. 168-172.

2. Nazaria S. Corelaţiile intereselor geostrategice ale Rusiei în Balcani şi problemele

restabilirii integrităţii teritoriale a Republicii Moldova // Anale ştiinţifice ale U.S.M. Seria

„Ştiinţe socio-umane”. Chişinău, Centrul Ed. al U.S.M., 1999, P. 358-360.

3. Nazaria S. Lumea multipolară la finele mileniului II – începutul mileniului III. //

Conferinţa corpului didactico-ştiinţific al U.S.M. pe anii 1998/99. Chişinău, Centrul Ed. al

U.S.M., 2000, P. 336-337.

4. Nazaria S. Relaţiile Rusia-NATO în contextul extinderii alianţei spre Est // Anale

ştiinţifice ale U.S.M. Chişinău, 2001, P. 292-295, (coautor: Diaconu V.).

5. Назария С. К вопросу о вероятности восстановления территориальной

целостности Республики Молдова в свете молдо-российских отношений // Anale ştiinţifice

ale U.S.M. Seria ştiinţe socio-umanistice. V. III. Chişinău, 2001, P. 173-179.

6. Назария С. Россия в системе международных отношений на рубеже XX-XXI

веков. Кишинев, „Nestor-Historia”, 2002, 596 С., (соавторы: В. Бенюк, Бабенко О., А.

Руснак, Д. Удовенко, И. Сандлер).

14. Назария С. Проблема выхода США из Договора по ПРО и отношение к этому

других великих держав // Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Partea XX. Chişinău,

Centrul Ed. al U.S.M., 2002, P. 99-112.

8. Назария С. Молдо-российские отношения: что даст углубление сотрудничества

сторонам? // Россия – Молдова: 10 лет дипломатических отношений (достижения,

проблемы, перспективы). Материалы международной научной конференции. Кишинёв,

Изд. Центр Гос. Ун-т, 2002, С. 42-53.

9. Назария С. Международный терроризм – серьёзная опасность для

государственности Молдовы и других постсоветских стран // 11 septembrie 2001: Noul

concept de securitate internaţională. Materialele conferinţei internaţionale. 9-13 septembrie

2002. Chişinău, Institutul Muncii, 2002, P. 57-66.

24

Page 31: Sergiu Nazaria Abstract

10. Назария С. Россия: возможные пути развития в первые десятилетия XXI века //

Anuar ştiinţific al ARISDIP. Volumul I. Chişinău, Centrul ed. – poligr. al U.S.M., 2002, С. 30-

33.

11. Назария С. Национальная безопасность Республики Молдова в контексте

внешне и внутриполитического фактора // Anuar ştiinţific al ARISDIP. Volumul I. Chişinău,

Centrul ed. – poligr. al U.S.M., 2002, С. 48-51, (соавторы: В. Бенюк, А. Руснак).

12. Назария С. Российско-белорусско-молдавские отношения: геополитический и

геоэкономический аспекты // Беларусь – Молдова: на путях дружбы и сотрудничества.

Материалы международной научно-практической конференции. Кишинев, 19 ноября 2002

года. Минск – Кишинёв, ИСПИ, 2003, C. 67-73.

13. Назария С. Многовекторность внешней политики Республики Молдова и

необходимость её научного прогнозирования. // Moldoscopie (Probleme de analiză politică).

Partea XXII. Chişinău, Centrul Ed. al U.S.M., 2003, C. 84-109.

14. Nazaria S. Perspectivele extinderii UE şi Rusia. // Filosofie. Ştiinţă. Politică: realizări,

implementări, perspective. Materialele conferinţei internaţionale din 28-29 noiembrie 2002.

Chişinău, Centrul Ed. al U.S.M., 2003, P. 62-63.

15. Назария С. Cотрудничество России со странами СНГ: состояние и перспективы

// Вестник Славянского университета. Выпуск 9. Кишинэу, Славянский Университет РМ,

2003, С. 4-14, (соавтор Бабенко О.).

16. Назария С. Российско-американские отношения в 90-е гг. ХХ в. и их возможное

развитие в начале XXI столетия // Вестник Славянского университета. Выпуск 9. Киши-

нэу, Славянский Университет РМ, 2003, С. 15-32, (соавторы: Удовенко Д., Бабенко О.).

17. Nazaria S. Perspectivele extinderii UE şi relaţiile ei cu Rusia // Scientific and

Technical Bulletin. Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad. Anul IX, Nr. 6-7, 2003, P. 89-90.

18. Назария С. Внешняя политика великих держав и права человека. // Locul şi rolul

organelor administraţiei publice în asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale

ale omului. Materiale ale conferinţei ştiinţifice internaţionale din 11 decembrie 2003. Chişinău,

Acad. de Administrare Publică, 2004, P. 287-294.

19. Nazaria S. Foreign Policy Interests of the Multinational State. // Anuar ştiinţific al

ARISDIP. Volumul II. Chişinău, CEP USM, 2004, P.17-19.

20. Назария С. Внешняя политика Молдовы должна оставаться многовекторной. // Politi-

ca externă a Republicii Moldova în contextul extinderii NATO spre Est. Materialele Conferinţei

Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 10-11 decembrie 2002. Chişinău, CEP USM, 2004, P. 18-22.

21. Назария С. Косовский кризис и международное право. // Закон и жизнь. 2004. №

5, С. 28-36.

25

Page 32: Sergiu Nazaria Abstract

22

Erată

III. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

După colapsul U.R.S.S. importanţa Rusiei în afacerile internaţionale a scăzut. Însă

efectele negative ale destrămării Uniunii Sovietice por fi compensate datorită creşterii economice

şi stabilirii unor legături strânse cu statele C.S.I. Rusia este interesată în relaţii trainice şi

reintegrare cu ţările „străinătăţii apropiate” din motive de securitate, economice, umanitare.

Astfel, cea mai importantă prioritate a politicii externe ruse rămâne consolidarea relaţiilor cu

statele Comunităţii.

Federaţia Rusă rămâne cea de-a doua forţă nucleară şi joacă un rol important în spaţiul

euroasiatic. Actualmente P.I.B.-ul Rusiei este mai mic decât al Germaniei, Franţei, Italiei sau al

Marii Britanii. Insă, spre deosebire de aceste ţări, în spaţiul euroasiatic fără Rusia nu poate fi

soluţionată nici o problemă. Astfel, Rusia este sortită să fie o mare putere.

Preşedintele V. Putin promovează o politică de antrenare a ţării în lumea în proces de

globalizare, de transformare a ei în unul din segmentele principale de legătură dintre Europa şi

Asia. În calitate de scop principal este integrarea ei maximal posibilă în economia mondială,

realizarea unui salt calitativ în baza atragerii investiţiilor şi tehnologiilor străine şi majorării

competitivităţii pe pieţele internaţionale, căci şanse de a realiza un astfel de salt pe o bază

tehnologică şi de resurse proprie Federaţia Rusă nu are. În aceste condiţii Rusia îşi intensifică

colaborarea economică, ştiinţifică şi tehnologică cu S.U.A., statele Uniunii Europene şi cele din

zona asiatico-pacifică. În problemele de securitate s-a activizat dialogul cu N.A.T.O. Rusia poate

şi trebuie să colaboreze cu Occidentul şi giganţii asiatici în acele domenii unde aceasta e posibil

şi în care interesele lor coincid. Strategia izolaţionistă pentru F.R. este egală cu moartea.

Principalul scop strategic al Rusiei în afacerile internaţionale constă în transformarea ei

într-o punte de legătură economică, financiară, de comunicaţii dintre economiile asiatică şi

europeană, iar mai pe larg – dintre lumile asiatică şi europeană. Realizarea acestui scop

presupune participarea Rusiei la construcţia casei comune euro-asiatico-pacifice economice, iar

apoi şi politice. De asemenea Statul rus are toate şansele să devină unul din principalele elemente

care unesc ţările dezvoltate cu cele ale lumii în curs de dezvoltare. În contextul celor expuse

recomandăm: • Rusia trebuie să se limiteze la asigurarea securităţii proprii.

• Kremlinul trebuie să elaboreze concepţia colăborării şi integrării economice a

statelor Comunităţii în jurul F.R.

Page 33: Sergiu Nazaria Abstract

23

• În relaţiile cu Republica Moldova conducerea Federaţiei Ruse nu trebuie să uite

că-i este mult mai convenabil să aibă relaţii cu guvernul legal al Moldovei, decât

cu regimul smirnovist criminal.

• Este nevoie de intensificat colaborarea Rusiei cu S.U.A. în vederea creării unei

A.A.R. „strategice” planetare şi a „controlului global” după ameninţările nucleare.

• În relaţiile cu N.A.T.O. Rusia trebuie să tindă spre încheierea unei înţelegeri de

neamplasare a armei nucleare pe teritoriile statelor nenucleare ale alianţei şi

neamplasare pe teritoriile noilor membri a contingentelor militare.

• În Extremul Orient este nevoie de creat o interdependenţă strânsă între economiile

rusească şi cea asiatico-pacifică.