Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

40
CORINA MARTIN:  „Au trecut 20 de ani. E nevoie de SCHIMBARE, e nevoie de O NOUA ATITUDINE”.  Alegeri ANAT Sud Muntenia  Programul „Vacan]a  în }ara Mea”  va beneficia de 1 MILION DE EURO pentru promovare  Hotelierii de pe litoral vor s\ deschid\ în etape  Un parteneriat util ANAT – OPTBR

description

Revista de turism

Transcript of Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 1/40

CORINA MARTIN: „Au trecut 20 de ani. E nevoie

de SCHIMBARE, e nevoie deO NOUA ATITUDINE”.

  Alegeri ANAT SudMuntenia

  Programul „Vacan]a în }ara Mea” va beneficia de1 MILION DE EUROpentru promovare

  Hotelierii de pelitoral vor s\deschid\ în etape

  Un parteneriat utilANAT – OPTBR

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 2/40

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 3/40

3 Nr. 73 • februarie – martie 2011

 Dragi Colegi, Am sărbătorit împreună , anul trecut, primii

20 de ani ai ANAT!Suntem mândri că  suntem,   fiecare din noi,

membri ai celei mai puternice organiza ţ ii din

turismul românesc! A  fi membru ANAT este un privilegiu, dar trebuie să  în ţ elegem că  asta neoblig ă , deopotrivă , la asumarea unei r ă spunderi.

 Am auzit deseori, în Caravana ANAT,mesaje de la membri care povesteau de ce sunt membri în ANAT, ce le ofer ă ANAT-ul,ce avantaje  şi ce bene  ficii au în asocia ţ ie. În general, ne obi şnuim să cerem Asocia ţ ieitot ceea ce avem nevoie să  cerem, pretindem să primim, să ni se ofere, să ni se asigure… Însă  eu cred cu t ărie că  trebuie să  învăţăm să  şi oferim, la rândul nostru. S ă învăţăm să d ăruim din ceea ce  ştim  şi putem noi în şine

 să facem, să  învăţăm să respect ăm munca  şidedica ţ ia colegilor no ştri, eforturile pe careal  ţ ii au r ă gazul  şi puterea  şi d ăruirea să  le facă , r ăbdarea şi ambi ţ ia de a negocia pentrumai mult  şi mai bine, de a se lupta pentrudrepturile noastre, ale tuturor, pentru ca, în totacest timp, să ne  fie mai bine, să vindem maimult, să ne dezvolt ăm mai mult afacerile.  şi,mai mult, trebuie să punem noi în şine umărul,contribu ţ ia proprie, partea noastr ă de efort!

 Au trecut 20 de ani. E nevoie de SCHIMBARE,

e nevoie de O NOU  Ă  ATITUDINE.

 Ast ă zi, când scriu aceste rânduri, ma gândesc cu nostalgie, dar şi cu bucurie, totu şi,la cei aproape 2 ani din mandatul pe care îlconduc. Nu  ştiu când au trecut 2 ani, nu  ştiunici cum au trecut, însă  ştiu  şi îmi amintescoricând  fiecare lupt ă ,  fiecare izbând ă ,  fiecaremul  ţ umire dar  şi   fiecare supărare,   fiecaredrum înainte,  şi câte un pas înapoi, uneori,

  fiecare împotrivire, dar  şi  fiecare bucurie lacâte un mesaj de apreciere,  fiecare moment deîndoial ă , însa  şi toate momentele în care ammai câ ştigat un pas, am mai câ ştigat o lupt ă!

Cu 2 ani în urmă , când am preluat manda-

tul, îmi doream un „ANAT – mai aproape demembri!”, a şa cum spunea titlul pe care l-am

 pus Campaniei mele. Ast ă zi, după 2 ani, credcă  am reu şit să  aducem ANAT mai aproapede Dumneavoastr ă , cei cărora le dator ăm bu-curiile  şi reu şitele acestui mandat. Am sim ţ itmereu că avem în spate o Echipă care ne sus-

 ţ ine, care crede în noi, care ne urmează , întot ceea ce ne-am propus să facem! Am sim ţ it solidaritatea şi unitatea în proiectele  şi cam- paniile pe care vi le-am propus,  şi am reu şitnumai pentru că  a ţ i fost al ături de noi! Amînvins mentalit ăţ i mai vechi, reguli scrise  şinescrise, rânduieli de mult rânduite, percep ţ ii şi idei ce păreau de neschimbat... Ast ă zi, după 2 ani, vă propun să trecem într-o nouă etapă –O NOU  Ă  ATITUDINE în ANAT! Avem nevoiede SCHIMBARE.

Schimbare în percep ţ ia asupra asocia ţ iei,asupra calit ăţ ii de membru, asupra calit ăţ ii de

membru în Consiliul Director al ANAT, alt ă mentalitate, alt ă  abordare – colegi noi, ideinoi, alt ă viziune. Totodat ă , 2011 poate  fi Anulreconcilierii în ANAT, pentru că , înainte de atrece la o nouă abordare, trebuie să ne despăr  ţ imcu bine de cea pe care o l ă săm în urmă...

 Ne apropiem de alegeri la ANAT. Se în-cheie o etapă , începe o alta nouă .

V ă invit să crede ţ i în continuare în ANAT,vă invit să veni ţ i al ături de cei care vom for-ma o nouă ECHIP ă pentru drumul ce trebu-ie să continuie, vă invit să r ămâne ţ i aproape

de misiunea  şi proiectele ANAT, în care euînsămi cred cu putere! ANAT are nevoie de

  fiecare din noi,  şi pentru că spuneam că  tre-buie să  învăţăm, cu to ţ ii, să  oferim, acestaeste momentul în care şi ANAT are nevoie de Dumneavoastr ă! V ă  a ştept la Adunarea Ge-neral ă din 7 aprilie, unde se decide un noudrum pentru ANAT  şi pentru  fiecare din noi!Sper să ne revedem în sal ă  şi să ne strângemmâna privindu-ne în ochi, după 2 ani în caream fost tovar ăşi de drum, ne-am bucurat saune-am întristat împreună , pentru un „ANAT –mai aproape de membri!”. Bun venit în ANAT

2011, cu O NOU  Ă  ATITUDINE!

2011 – Primul an de după...20 de ani ai ANAT

EDITORIAL

 Corina Martin, Preşedinte ANAT

O NOUĂ ATITUDINE!

Consiliul coordonator din partea ANAT

PreşedinteCorina MARTIN

Coordonator editorialIoana DOBRESCU

Membru de onoareMarcel BĂDESCU

Manager de proiectDan DUMITRU

RedacţieAdriana CARANFIL

ColaboratorTraian BĂDULESCU

FotoArhiva ANAT Media

DTP

Adriana Nicoleta ZAMFIR 

Editorul nu îşi asumă responsabilitatea exactităţii

informaţiilor din revistă.Aceasta revine, exclusiv,semnatarilor articolelor.

Publicăm reclame care interesează,direct, activitatea agenţiilor de turism, dar nu r ăspundem

de conţinutul acestora.Aşteptăm informaţii şi opiniide interes general de la orice membru sau partener ANAT.

Adresa redacţiei:Adresa: Str. Horia Măcelariu nr. 59et. 4 ap. 401, sector 1, cod 013934Tel. 021 321 19 08 ; 021 323 08 55

Fax 021 323 68 43e-mail: of [email protected],

www.anat.ro

ISSN: 1584-0085Se distribuie GRATUIT!

Tipografia

 PRO EDITURA

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 4/40

FlashNews

Nr. 73 • februarie - martie 2011 4

Elena Udrea reconfirm\:

Lucr ările Forumului au fost deschi-se de către preşedintele ANAT, Cori-na Martin, iar partenerii programului„Vacanţă  în ţara mea”, OPTBR, AN-TREC, FPTR şi FAPT, au transmis sa-lutul lor tuturor participanţilor. După ce a mulţumit organizatorilor pentruimplicarea activă  şi constantă  pentrudezvoltarea industriei de turism, ElenaUdrea a f ăcut referiri la relaţia cu pa-tronatele din turism, în mod special cu

ANAT şi cu Asociaţia de Dezvoltareşi Promovare a Turismului Litoral –Delta Dunării, relaţie pe care a catalo-gat-o ca fiind „excelentă”, ca urmare aconsultărilor permanente pe care le arecu preşedintele acestora. AlocuţiuneaElenei Udrea a fost punctată de nemul-ţumirile sale cu privire la relaţionareacu autorităţile locale: „Avem diferen-de de opinii cu autorităţile locale, caretrebuie să  înţeleagă  faptul că  litoralul

nu este un produs turistic local, ci unulde interes naţional”, fapt ce impune caacestea să ia decizii în concordanţă cureglementările şi recomandările minis-terului. „Mamaia a ajuns o destinaţieturistică de week-end, în care vin ceicu posibilităţi materiale mai mari şinu se mai dovedeşte atractivă  pentrucei ce vor să-şi petreacă aici un întregconcediu”, a spus ministrul.

Elena Udrea a precizat ca există,la nivel de minister, preocuparea de a

se crea un cadru legislativ care să per-

mită  un proces de regenerare a staţi-unilor turistice de pe litoral. În acestmoment, a dat asigur ări ministrul, se

elaborează  strategia de dezvoltare asudului litoralului, urmând ca pe datade 7 februarie să  se avanseze prima

 prezentare profesionistă a planului ur- banistic al plajelor, pentru a se şti cumtrebuie să arate frontul de clădiri de pelitoral, apoi să se realizeze planul zo-nal de amenajare a teritoriului.

Ministrul Turismului a urmărit cuatenţie prezentarea Programului „Va-canţa în ţara mea, susţinută de AdrianVoican, coordonatorul acestei Campa-nii a ANAT şi de Federaţia FAPT şi a

reconfirmat promisiunea f ăcută ANATîn septembrie 2010, în sensul de a alo-ca suma de 1 milion de euro pentru

 promovarea programelor desf ăşuratesub egida „Vacanţa în ţara mea” înmass-media.

Cea mai mare victorie aANAT în privin]a legisla] iei: introducerea Organi-za]iei Na]ionale pentruPromo varea TurismuluiLa rândul său, preşedintele ANAT,

Corina Martin, a mulţumit ministrului

 pentru colaborarea permanentă  pe te-mele de interes pentru ANAT şi pentru

PROGRAMUL „VACAN}| ~N }ARA

 MEA” VA BENEFICIA DE UN MILIONDE EURO PENTRU PROMOVARE

de ADRIANA CARANFIL, Consilier de Marketing & PR

 Edi  ţ ia a III-a a Forumului Na ţ ional de Turism „Vacan ţă în ţ ara mea” 2011 s-a des f ă şurat la Mamaia, în 29ianuarie, la Centrul de Con ferin ţ e al Hotelului Iaki, în prezen ţ a doamnei Elena Udrea, ministrul Dezvolt ării

 Re gionale şi Turismului.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 5/40

FlashNews

5 Nr. 73 • februarie - martie 2011

asociaţiile de promovare a turis-mului din România, afirmând că cea mai mare victorie a ANATîn privinta legislaţiei este, pro-

 babil, introducerea Organizaţiei Naţionale pentru Promovarea

Turismului (ONPT) în versiu-nea finală  a Legii Turismuluicare acum a intrat în Parlament.ONPT va fi  o organizaţie careva permite accesul direct al re-

 prezentanţilor patronatelor şimediului privat din turism lamasa decizională, astfel încât

 promovarea şi dezvoltarea tu-ristică a României să nu mai fiedecisă  de către funcţionarii pu-

 blici ai ministerului – f ăr ă consultarea

mediului patronal.Nucleul de interes al

Forumului l-a constituitlansarea programului„Vacan]a în ]ara mea”-

edi]ia 2011, program carea debutat anul trecut, laini]iativa FAPT, [i care afost transpus de ANAT

 într-un adev\rat programde marketing.

Prezentarea acestui program a fostrealizată de către Adrian Voican, preşe-dintele ANAT Sud Muntenia, care după ce a trecut în revistă anul 2010, cu toate

 punctele lui sensibile (vânzări scăzute,

costuri crescute, lipsă  de lichidităţi, promovare insuficientă etc.) a îndreptat

atenţia celor prezenţi spre strategia deîndeplinire a obiectivelor pentru 2011.„Dacă  anul 2010 a fost anul ofertelorspeciale iniţiate de ANAT şi gânditeastfel încât, de fiecare dată când se ter-mină o promoţie o alta debutează, anul2011 trebuie să  beneficieze de o mai

 bună  promovare a conţinutului aces-tor programe, coerenţă  deplină  întreagenţiile de turism şi hotelieri, garanţiea faptului că  reducerile despre care se

face vorbire nu sunt o păcăleală şi nuvor crea frustrare în rândul turiştilorromâni”, a adăugat preşedintele ANATSud Muntenia, ca argument forte, re-feritor la nevoia unei strategii comune

 pentru atragerea turistului român.

„Avem de învăţat de la bul-gari care au câştigat piaţa româ-nească cu programe momeală dePaşte şi 1 Mai! Trebuie să ne re-aducem turiştii acasă – a adăugatAdrian Voican, iar Corina Martin

a accentuat faptul că „Trebuie să demolăm mitul conform căruiala noi în ţar ă  e neapărat scumpşi prost”.

Partea a doua a Forumului afost marcată  de prezentarea, în

 premier ă în România, a brand-uluide ţar ă şi a strategiei de promo-vare a acestuia, prezentare susţi-nută de Daniela Prelipcean, noul

director în cadrul MDRT. Au urmatdezbateri pe tema brandului iar to

ţi par-

ticipanţii prezenţi au primit materiale promoţionale ce promovează Brandul,oferite de către MDRT. Forumul Naţi-onal de Turism, aflat la a III-a ediţie,a înregistrat peste 130 de participanţi

 – touroperatori, agenţi de turism, ho-telieri de pe Litoral şi din ţar ă, repre-zentanţi ai asociaţiilor de promovare aturismului din Sibiu, Prahova şi Bra-şov, parteneri media, şi a început pe 28ianuarie, cu Caravana ANAT şi prezen-

tări de destinaţii româneşti, dar şi cu ocină festivă specială, oferită membrilorANAT, cu sprijinul Asociaţiei Litoral –Delta Dunării şi a Hotelurilor Victoriaşi Iaki din MAMAIA.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 6/40

FlashNews

Nr. 73 • februarie - martie 2011 6

 Potrivit unei solicit ări adresate

 MDRT de către Asocia ţ ia de Pro-movare şi Dezvoltare Turistică 

 Litoral – Delta Dunării, hoteluri-le de pe litoral ar trebui deschiseîn etape, în func ţ ie de speci   ficul  fie-cărei sta ţ iuni, şi nu obligatoriu la 1mai, cum prevede legea în pre zent,care consider ă  că  situa ţ ia actual ă 

 provoacă prejudicii hotelierilor.

„Ne-am dori cu toţii ca hotelurile să fie deschise chiar din aprilie şi să închidă în octombrie sau, poate, deloc. Conside-r ăm, însă, că masura prin care s-a stabilitca toate staţiunile de pe litoral să fie des-chise de la 1 mai creează mari prejudiciişi pierderi deţinătorilor de structuri de

 primire turistică”, a declarat Corina Mar-tin, preşedintele Asociaţiei Litoral-DeltaDunării şi al ANAT.

Din acest motiv, reprezentanţii turo- peratorilor de pe litoral cer anularea pre-

vederii legislative şi propun, ca soluţie,deschiderea eşalonată a hotelurilor, pe sta-ţiuni. Turoperatorii dau ca exemplu Costi-

neştiul, o staţiune pentru tineri care nu ar

trebui deschisă la 1 mai, pentru că eleviişi studenţii intr ă în vacanţă abia în iunie.În schimb, majoritatea hotelierilor dinMamaia sunt de acord cu deschiderea sta-ţiunii la 1 mai, acesta fiind singurul caz încare turoperatorii sunt de acord cu preve-derile legii , însă nu la nivel de impunere.

Potrivit HG 1267/2010 privind elibe-rarea certificatelor de clasifi care, a licen-ţelor şi brevetelor de turism, publicată înMonitorul Oficial 866 din 23 decembrie2010, operatorii economici proprietari şi/

sau administratori ai structurilor de pri-mire turistice de pe litoral sunt obligaţi să asigure funcţionarea acestora în perioada1 mai-30 septembrie a fiecărui an.

„Cerem ca asociaţiile patronale ho-teliere, împreună  cu consiliile locale şiAsociaţia Litoral – Delta Dunării, să poată stabili graficul de deschidere a unităţilorde cazare, pe fiecare staţiune. Astfel, asi-gur ăm şi implicarea autorităţilor locale.De asemenea, consider ăm că este necesa-r ă acordarea unor facilităţi pentru cei care

respectă  această  reglementare, în specialîn extrasezon. Ne referim aici la reduceride taxe, reducerea impozitului pe clădiri,

a impozitului pe profit sau prin acordarea

unor subvenţii”, a adăugat Corina Martin.Ca soluţie pentru „estetizarea” staţiu-nilor afectate, mai ales în sudul litoralului,de unităţi de cazare care r ămân închise petoată perioada sezonului, asociaţia propu-ne impunerea obligativităţii întreţinerii şiamenajării spaţiilor adiacente structurilorde primire turistică, cu aplicarea de cătreconsiliile locale a unor sancţiuni cores-

 punzătoare.„Ca exemplu, putem menţiona taxa

de paragină  introdusă de Consiliul LocalMangalia, care obligă deţinătorii terenuri-lor şi unităţilor abandonate să îngrijească 

 proprietăţile deţinute pentru a evita redu-cerea atractivităţii atât a staţiunii în între-gul său, cât şi a unităţilor funcţionale dinvecinătate, ca rezultat al aspectului esteticcreat. Altfel spus, statul nu trebuie să poată impune orarul de deschidere sau închiderea unui business propriu, dar poate şi trebu-ie să intervină pentru a obliga deţinătoriide unităţi de cazare şi alimentaţie publică 

să estetizeze şi să amenajeze spaţiul adia-cent unităţii respective”, a mai spus Cori-na Martin.

Legea îi oblig\ în prezent pe 1 maiLegea îi oblig\, în prezent, pe 1 mai

HOTELIERII DE PE LITOR LHOTELIERII DE PE LITORALVOR S| DESCHID| ~N ET PE

 VOR S| DESCHID| ~N ETAPE

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 7/40

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 8/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 8

InfoRegiuni

Evenimentul a avut un du- blu scop: reunirea re pre-

zentanţilor celor şapte ju-deţe care intr ă în aria de reprezentare

a ANAT şi alegerea noii conduceria regiunii (preşedinte şi vicepreşe-

dinţi). Prima parte a întâlnirii a oferitcelor prezenţi posibilitatea abordării

unor teme de interes actual, precum:

noutăţi legislative/fiscalitate, legeaturismului, cam paniile de promovareale ANAT, campania de oferte spe-

ciale „Înscrieri timpurii” şi „Vacanţeîn ţara mea”, problemă  ţeparilor şi

insolvenţei, precum şi diverse alteaspecte punctuale, la cererea delega-

ţilor. Prezenţa preşedintelui ANAT ladezbateri a generat un dialog viu între

conducerea ANAT şi delegaţii prezenţi.

Dezbaterile au devenit intense şi audus la formularea unor propuneri carevor fi prezentate Consiliului Director la

 proxima întâlnire, conform promisiunii

 preşedintelui ANAT. Ra portul de activi-

tate prezentat de către actualul Preşedin-te al Regiunii Sud Muntenia, în partea a

doua a întâlnirii a trecut în revistă celemai importante activităţi ale Regiunii

de Sud Muntenia, una dintre cele maiactive din ţar ă, desf ăşurate de la pre-

luarea mandatului precedent şi până  în prezent: întărirea încrederii, interesului

şi implicării membrilor ANAT în Asoci-aţie, organizarea cu punctualitate a întâl-

nirilor bianuale, prezentarea priorităţilormembrilor regiunii Sud-Muntenia în

atenţia Consiliului Director, participareconsecventă la lucr ările Comisiei de Tu-

rism Intern din cadrul ANAT, disemina-

rea informaţiilor în media locală (radio,televiziune, ziare), fondarea Asociaţiei

 pentru Promovarea Turismului Prahova,implicare în organizarea Galei ANAT –

20 de ani, etc.Prezentarea raportului de activitate a

fost succedată de alegeri. Cvorumul ce-lor prezenţi a desemnat noua conducere

a Regiunii ANAT SUD Muntenia, careare aceeaşi configuraţie ca şi cea din

mandatul precedent: preşedinte – Adri-an Voican, vicepreşedinţi: Radu Gabri-

el, Alen Georgescu, Darius Brebenescu.

„Adrian Voican este un om care a

depus eforturi consistente pentru acti-

 ADRIAN VOICAN, RECONFIRMATPRE{EDINTE AL ANAT SUD MUNTENIA 

de ADRIANA CARANFIL, Consilier de Marketing & PR

 Pe 17 februarie 2011, Caravana ANAT a ajuns în Regiunea Sud-Muntenia. Momentul cel mai im- portant al întâlnirii a fost marcat de alegerea noii conduceri a ANAT Sud Muntenia. La întâlnire au fost prezen ţ i:preşedintele Anat – Corina Martin, Florin Pop – membru al Consiliului Director – repre- zentan ţ i ai agen ţ iilor de turism din cele şapte jude ţ e ale ANAT Sud Muntenia, membri ai exectivului ANAT: consilier juridic Oleg Pelivan, consilierul comisiei de turism intern şi incoming Dan Dumitru,consilier Marketing & PR Adriana Caran  fil, invita ţ i speciali din comunitatea turistică local ă , Consi-liul Jude ţ ean Prahova, Primăria Ploieşti, Camera de Comer  ţ  şi Industrie, institu ţ ii de învăţământ cu

 pro  fil de turism, hotelieri,  firme de alimenta ţ ie publică etc.

Conducerea ANAT Sud Muntenia

a decis ca următoarea întâlnire va

avea loc joi 20 octombrie 2011 la

Piteşti la invitaţ ia d-lui Gabriel Radu-

Vicepreşedinte AG, TR.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 9/40

AnchetaInfoRegiuni

9 Nr. 73 • februarie - martie 2011

vitatea şi pentru proiectele actuale ale

Anat – a spus în mesajul său de felici-

tare preşedintele ANAT Corina Martin

 – un coleg cu sprijinul căruia am putut

construi proiecte, campanii, evenimente

de succes. Are o excelentă capacitate de

a face să funcţioneze o echipă, lucru atât

de vizibil prin bogata prezenţă de astăzi.

Mulţumesc de asemenea colegului nos-

tru Radu Gabriel un coleg la fel de im- plicat, care reprezintă  un câştig enorm

şi realmente binevenit pentru echipa

Consiliului Director al ANAT. Şi unul

şi celălalt, nu au pus niciodată priorită-

ţile propriei firme mai presus de cele ale

ANAT, lucru pentru care le mulţumesc.

Urez succes echipei realese şi sunt gata

să le ofer, ca şi până acum, tot sprijinul

de care este nevoie pentru că ANAT să 

aducă reale beneficii membrilor Regiu-nii Sud Muntenia”, a încheiat preşedin-

tele ANAT, Corina Martin.

Competi]ia pentru pre-[edin]ia ANAT Sud Mun-tenia – o demonstra]ie

de democra]ie asociativ\Domnul Gabriel Radu (Discovery

Romania), care a candidat pentru func-ţia de preşedinte al regiunii, dar care aîntrunit doar voturile pentru Vicepreşe-

dinte, la fel ca şi în mandatul anterior,ne-a declarat:

„Mai puţin aş  vrea să  mă  refer lacandidatura propriu-zisă. Au fost doicompetitori, iar modul în care s-au ex-

 primat voturile a fost o demonstraţie dedemocraţie asociativă. A fost un fel deolimpiadă la nivel local, care a avut mo-mentele ei incitante şi s-a desf ăşurat de-mocratic. Să nu uităm că Regiunea Sud-Muntenia, este cea mai «ciudată» zonă 

din ANAT, deoarece judeţele care o în-trupează sunt împr ăştiate, iar între ele seaflă enclava Bucureşti-Ilfov, nu suntemlipiţi aşa cum se întâmplă  la celelalteregiuni, dar asta avem, cu asta defilăm!A fost un lucru extraordinar că în ciudavremii defavorabile, prezenţa a fostnumeroasă. Ar fi venit mai mulţimembri din teritoriu dacă vre-mea n-ar fi constituit un mo-tiv. Ceea ce am apreciatîn mod deosebit, a fost

faptul că  toată  lumeaa stat până  la sfâr şit,din ataşament faţă devalorile organizaţieişi interes faţă  de re-zultatul votului. Maitrebuie să  remarc spiri-tul bun cu care au participatoamenii la aceste alegeri,implicarea membrilor dinRegiunea Sud, dorinţa dea face ceva concret în spri-

 jinul Asociaţiei. Pot să spun că vom continua ceam început, şi-mi doresc

ca preşedinţii şi vicepreşedinţii deregiuni să fie investiţi cu mai multsuport şi mai mult credit de la «cen-tru», altfel eforturile şi implicarealor ar fi anulate. Poate că ar trebui

 pe viitor modificate reglementările

actuale pentru ca preşedinţii şi vice- preşedinţii de regiune să ai bă acestsuport atât de necesar. Acest lucruar face posibilă mai buna transmi-tere a nevoilor şi pro blemelor dinteritoriu către centru şi conduce-rea ANAT. Trebuie păstrată şi for ţaelectronilor pentru ca atomul să fieîntreg, nu-i aşa?”

 „Îmi doresc s\ v\d maimulte femei în structu-

rile de conducere” – Otilia Radu (Gerada)O altă candidatur ă, neacceptată însă 

din considerente statutare, la funcţia de preşedinte de regiune a fost cea repre-zentată  de doamna Otilia Radu, carea r ăspuns cu amabilitate la întrebărilenoastre privind planurile şi motivaţiilede viitor.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 10/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 10

InfoRegiuni

Care au fost motivele care v-auîndemnat să candida ţ i?

„Îmi doresc să văd mai multe femeiîn structurile de conducere pentru că femeile ştiu să  se implice în ceea ce

fac mai mult decât bărbaţii. Nu vreausă se înţeleagă că aduc o critică d-luiVoican, preşedintele de regiune, darfemeile din această regiune sunt foar-te implicate. Consider că  femeile aucalităţi care la bărbaţi se regăsesc mai

 puţin: empatia, care acestora le lip-seşte aproape complet, priceperea înrelaţiile cu oamenii şi de ce nu, chiarşi atenţia distributivă este o calitate devreme ce numai femeile reuşesc să de-vină soacre…

Eu am candidat deşi am numai unan vechime în asociaţie, deoarece,n-am ştiut că  statutul s-a schimbat în

martie anul trecut şi a fost introdusă  prevederea conform căreia, pentru acandida la conducerea regiunii trebuiesă ai cel puţin doi ani vechime în aso-ciaţie. Am mai vrut să candidez pentrucă  ponderea femeilor în turism estemai mare decât a bărbaţilor şi acestease simt nereprezentate. Să ne gândimnumai că  există  foarte mult personalfeminin care activează, în mod tra-diţional, în industria turismului : re-cepţionere, cameriste, chelneriţe, etc.Lucrez în viaţa asociativă de peste 10ani, timp în care am acumulat multă experienţă. Sunt membru la BusinessOprtunity for Women şi preşedinte laZonta Club Ploieşti. Pe baza experien-

ţei adunate, am ajuns la concluzia, că femeile sunt foarte muncitoare şi con-duc cu mult succes diverse asociaţii,

 poate şi pentru că  femeile sunt bune profesioniste, serioase şi foarte impli-cate. Din păcate, deşi sunt la fel de bine

 pregătite ca bărbaţii, sunt mai prost plă-tite decât aceştia.

V ă pă stra ţ i aceast ă op ţ iune pen-tru mandatul viitor?

  Înainte de a fi  manager am fostghid de turism şi agent de turism. Am

 parcurs toate treptele profesionale pascu pas şi cred că acelaşi lucru aş puteasă-l fac şi în ceea ce priveşte asuma-rea diverselor funcţii în cadrul ANAT.Faptul că  ANAT este condusă  de ofemeie mă  încurajează  în a-mi dori

să  mă  implic la mai multe nivele aleconducerii Asociaţiei, de ce nu până lafuncţia de Preşedinte!

Stimaţi membri,Vă reamintim că se apropie termenul de plată al cotizaţiei de membru ANAT pentru anul 2011, respectiv datade 31.03.2011.Ca urmare a deciziei Adunării Generale ANAT din data de 18.03.2010, cuantumul cotizaţiei de membru valabilpe acest an este următorul:

  –  pentru membri non IATA nivelul cotizaţiei este de 890 RON;  –  pentru membri acreditati IATA nivelul cotizaţiei este 1.230 RON;  –  pentru membri asociaţi nivelul cotizaţiei este de 890 RON;  –  pentru membri care doresc aparitia (date de contact) pe site şi în Catalogul ANAT a filialelor agenţiilor de

turism (dacă aceste filiale există), taxa/filială este de 200 RON.

De asemenea, vă informăm că facturile proformă pentru plata cotizaţiei pe anul în curs au fost deja emise, înperioada 25.11-15.12.2010, pentru fiecare societate afiliată la ANAT, pe adresa de mail comunicată de Dvs. pen-tru transmiterea corespondenţei ANAT, cu menţiunea expresă ca respectivele proforme să fie remise departa-mentelor financiar-contabile pentru luarea în evidenţă. În cazul în care nu aţi ajuns încă în posesia respectivei

proforme, vă rugăm să ne solicitaţi retransmiterea acesteia la adresa de mail: [email protected]

Coordonatele necesare întocmirii ordinului de plată a cotizaţiei sunt:Cod fiscal ANAT: 7221394

IBAN: RO23 BACX 0000 0030 0159 7003Banca UniCredit Ţiriac Sucursala Izvor Bucureşti

Plata se poate face şi numerar la sediul ANAT din Strada Horia Măcelariu nr 59, etaj 4,ap. 401, lângă Hotelul Phoenicia din Băneasa, zilnic, în intervalul orar 08.00-16.30,

factura, chitanţa şi certificatul de membru ANAT, valabil pentru anul în curs fiind emise pe loc.Pentru orice informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi şi telefonic, la unul din numerele:

021/323.08.55

0749.050.590 Olimpia Filip, Director Economic ANAT

 ANUN} IMPORTANT

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 11/40

AnchetaInfoRegiuni

11 Nr. 73 • februarie - martie 2011

PRIMA CARAVAN| ANATPE 2011, LA CONSTAN}A 

 Pentru preşedintele ANAT, Corina Martin, ini  ţ iator al proiectului Caravana ANAT, întâlnirea cu membrii Sud Est a fost o întoarcere acasă printre colegii care i-au sus ţ inut candidatura la alegerile ANAT de acumdoi ani. Întâlnirea a fost, de fapt, o adevărat ă şedin ţă de lucru cu membrii regiunii Sud Est, interactivă şi foarte consistent ă , unde s-au dezbătut teme solicitate de membri, precum legea turismului şi amenda-mentele sus ţ inute de către ANAT, dezbaterea contractului dintre tour-operator şi detailist, licen ţ iere şibrevetare, târgurile marca ANAT, Campania Alege Agen ţ ia de Turism – C ăl ătoreşte cu agentiile membre

 ANAT , ofertele speciale din programul „Vacan ţă în  ţ ara mea”, proiectul Travel Industry Card, teme delegisla ţ ie  fiscal ă speci   fice agen ţ iilor de turism. Au participat peste 25 de colegi din agen ţ iile de turism dinConstan ţ a, Gala ţ i, dar şi din Bucureşti.

de ADRIANA CARANFIL, Consilier de Marketing & PR

În debutul lucr ărilor, Cristian Bărhălescu, preşedintele

ANAT Regiunea Sud Est a f ăcut referire la im portanţacomunicării permanente cu membrii ANAT, prin interme-diul Caravanei, prilej de a colecta un necesar feed-back, înlegătur ă cu temele importante aflate în dezbaterea ANAT.„Dorim să atragem mai multe agenţii sub egida ANAT,deoarece numai împreună ne putem rezolva problemele”,a ar ă tat acesta, după ce a reamintit participanţilor că prinintermediul muncii susţinute a întregului executiv, au ac-ces la consiliere şi îndrumare avizată.

Preşedintele ANAT, Corina Martin, a mulţumit tutu-ror participanţilor pentru implicarea şi susţinerea pe careo acordă proiectelor ANAT, nu doar prin prezenţa la în-tâlnirile organizate, ci şi prin problemele specifice pe carele semnalează şi prin receptivitatea la consultările şi me-sajele pe care le primesc. Ciprian Popescu, vicepreşedinteANAT, a accentuat faptul că, „în acest mandat, conceptulANAT a fost schimbat pentru o mai bună şi mai corectă reprezentativitate. Această Caravană s-a născut pentru ase crea joncţiunea între conducere şi membri, ale căror interese tre-

 buie şi dorim să le reprezentăm. Raţiunea pentru care insistăm să avem întâlniri sub egida ANAT este aceea de a conştientiza fiecaremembru asupra rolului activ pe care îl are”.

Ioana Dobrescu, secretar general ANAT, a f ăcut o trecere înrevistă a anului 2010, rememorând şi faptul că acesta a însemnatrealizarea primului spot tv al unei campanii ANAT prin intermediul

căruia au fost lansate şi mesajele de for ţă: consultanţă de specialita-te, siguranţă, preţuri mai mici! Unul dintre succesele anului trecut afost Târgul de Turism Holiday Market, care s-a situat pe locul treica număr de vizitatori, dintre toate târgurile de profil din România!

La fel de importantă este şi organizarea târgurilor regionale carereprezintă o modalitate excelentă de a pune în contact agenţia cuturistul, fapt de natur ă să ducă la creşterea vânzărilor. Regiunea SudEst a organizat primul sau Târg la Constanţa în 2010! O altă reuşită a anului 2010, prezentată de către secretarul general Ioana Dobres-cu, o constituie Travel Industry Card sau mai simplu spus, CardulANAT, care datorită facilităţilor pe care le confer ă este un produsdin ce în ce mai atractiv şi mai dorit.

Un alt punct al ordinii de zi a fost dedicat problemelor de legis-laţie specifice turismului, care s-a legat şi cu tematica „aprinsă” aaşa-ziselor „agenţii ţepare”. De altfel, unul dintre grupurile de lucruale ANAT poartă chiar această denumire, inspirată de problemele

 puse de unele agenţii care-şi desf ăşoar ă activitatea în dis preţul legiişi al turiştilor. Preşedintele ANAT a adus la cunoştinţa membrilorfaptul că executivul ANAT, alături de conducere, investeşte foartemult timp pentru a rezolva diversele reclamaţii. „Graţie unei moni-torizări serioase şi a vitezei noastre de reacţie peste 90% din recla-maţiile depuse se soluţionează, dar numai schimbarea statutului îndecursul anului trecut a permis un filtru mai riguros în a îndepărtaagenţiile de turism membre ANAT care manifestă un comporta-ment ilegal sau lipsit de etică”, a punctat Corina Martin.

La propunerea lui Dragoş Horhocea, preşedinte al ComisieiRevânzători, a fost dezbătut draftul de contract între turoperatorişi revânzători, iar secţiunea a treia a lucr ărilor a constituit un prilej

 binemeritat de a rememora, prin intermediul prezentărilor realizatede asociaţiile de promovare FAPT, destinaţiile turistice din Sibiu,Prahova, Braşov. Pliantele, materialele de promovare şi broşurilecare au însoţit prezentările i-au determinat pe participanţi să con-chidă că merită reunite eforturile tuturor celor care activează în in-dustria turismului pentru a ridica standardul de calitate la un nivelcompetitiv cu al ţărilor vecine. În acelaşi timp, s-a reiterat necesita-tea ca mediul privat prin organismele sale reprezentative să aibă un

rol activ în raport cu autorităţile statului în ceea ce priveşte deciziade promovare a turismului românesc.

Caravana ANAT în regiunea Sud Est, ce a avut loc la Mamaia, Hotel IAKI, pe 28 ianu-arie 2011, a dechis Forumul de Turism de la Constan ţ a, organizat de către Asocia ţ ia

 Litoral Delta Dunării în parteneriat cu ANAT  şi FAPT (Federa ţ ia Asocia ţ iilor de Pro-movare a Turismului)

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 12/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 12

InfoRegiuni

Nr. 73 • februarie – martie 2011

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 13/40

13 Nr. 73 • februarie - martie 2011

InfoParteneri

Reprezentanţii board-urilor OPTBRşi ANAT, împreună  cu preşedintii celordouă organizaţii, Nicu R ădulescu şi Cori-na Martin, s-au întâlnit oficial, în 20 ianu-arie, la Hotel Aro Palace (Braşov) pentrua analiza modul în care a decurs parte-neriatul dintre cele două  organizaţii şi aidentifica noi forme de colaborare pentruanul 2011. Delegatia ANAT a cuprins peCorina Martin, preşedinte ANAT, SorinDencescu, preşedinte Regiunea Centru,Radu Gabriel, Florin Pop şi Violeta Con-

stantinescu, membri al Consiliului Direc-tor, Adrian Voican, preşedinte al regiuniiSud Muntenia, membri ai executivului

 – Dan Dumitru, consilier turism intern şiincoming şi Adriana Caranfil, consiliermarketing / PR. Delegaţia OPTBR a fostreprezentată  de Nicu R ădulescu, RodicaPencea - secretar general, Mihai Hando-

lescu, deţinători de structuri de cazare

 balneo.Întâlnirea şi-a propus şi identificareade noi soluţii pentru promovarea vânză-rilor în staţiunile balneare din România.Patronatul ANAT, „dinamic, rebel şi non-conformist”, aşa cum a fost caracterizatde preşedintele OPTBR, generează  dejaun efect pozitiv pentru Organizaţia Turis-mului Balnear din România. Nicu R ădu-lescu a a vorbit despre ANAT ca fiind un„prieten drag şi un partener apropiat”.

„Dorinţa ambelor organizaţii este

aceea de a-şi acorda susţinere reciprocă în proiectele care sunt de natur ă a aduce profit membrilor”, au declarat Nicu R ă-dulescu şi Corina Martin. PreşedinteleANAT a adăugat faptul că  ANAT esteinteresat să  îşi definească  şi consolideze

 parteneriatele, pentru a crea un consor ţiusolid care să acţioneze pentru dezvoltareaîntregii industrii.

În ceea ce priveşte colaborarea dintreOPTBR şi ANAT, ne propunem promo-varea activă a turismului balnear în anul

2011, prin intermediul agenţiilor de tu-rism şi a programelor dedicate, din cadrulcampaniei „Vacanţă în ţara mea”. Scopulacestei campanii este acela de a veni însprijinul celor care doresc să-şi petreacă vacanţa sau să efectueze un tratament latarife accesibile. Pentru aceştia, deţinătoriide spaţii de cazare din zona balneo, prinOPTBR şi agenţiile de turism membre

ANAT au lansat o serie de oferte specia-

le în cadrul campaniei anuale „Vacanţa înţara mea”. În cadrul Campaniei „Vacanţaîn tara mea” se regăsesc şi programele

 balneare lansate de OPTBR şi susţinutede ANAT, „Decada balnear ă” şi „O să p-tămână de refacere în staţiunile balneare”.Tarifele celor două programe sunt:

 Pentru decada balnear ă Hotel de 2 stele: 650 lei Hotel de 3 stele 750 lei

O să pt ămână de refacere Hotel 2 stele: 270 lei

 Hotel 3 stele 330 lei ANAT cere alocarea sumei de 1 milion

de euro, de către ministerul de resort, pen-tru promovarea programelor şi ofertelorspeciale, şi solicită  ANTREC, OPTBR,FAPT - parteneri strategici ai ANAT – sus-ţinerea comună a acestui demers AdrianVoican, preşedintele ANAT Sud Munte-nia, a reamintit că în 2010 ANAT a inves-tit, pentru prima dată, suma de 50.000 deeuro din bugetul propriu şi din sponsoriză-rile membrilor săi, pe spoturi, afişe, poste-

re etc., în scopul de a da identitate vizuală fiecărui program.

Reuniunea a stabilit că  sunt necesaremai multe întâlniri de lucru pentru perioa-da imediat urmatoare, pentru a consolida

 parteneriatul între agenţiile de turism şisocietăţile balneare din România.

UN PARTENERIAT UTIL: ANAT–OPTBR de ADRIANA CARANFIL, Consilier de Marketing & PR

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 14/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 14

InfoParteneri

 Pe 23 februarie, ANAT şi ANPCPPSR (Asoci-a ţ ia Na ţ ional ă pentru Protec ţ ia Consumatorilorşi Promovarea Programelor şi Strategiilor din

 România) au semnat un protocol de colaborare.

Membr ă  activă  în organizaţii, comisii consultative

ale autorităţlor şi grupurilor de lucru pe legislaţie

europeană, dar şi partener ă  în programe naţionale şi

internaţionale, ANPCPPSR are ca obiectiv strategic

educarea şi informarea consumatorului.Încheierea protocolului marchează debutul colabor ării

în vederea realizării unor campanii educative, de ale

căror beneficii să se bucure consumatorul final, turistul.

Protocolul îşi propune, între alte obiective:  – înfiinţarea unor centre de informare a consumato-

rului în agenţiile turistice membre din toate regiu-nile ANAT;

  – realizarea unui site comun prin intermediul căruiasă se asigure informarea turiştilor despre drepturileşi obligaţiile pe care le au, atunci când călătorescspre o anumită destinaţie;

  – realizarea unor ghiduri în limba română  ce vorconţine informaţii utile pentru turiştii români carecălătoresc în destinaţii externe;

  –   elaborarea unor materiale de promovare destinatecreşterii gradului de încredere al turiştilor str ăini îndestinaţiile turistice româneşti;

  – realizarea unor cercetări de piaţă  – teste compara-tive – pe teme de interes pentru industrie (companiiaeriene, produse turistice etc.);

  – parteneriate pe proiecte cu finanţare europeană; – realizarea de emisiuni informative în parteneriat

ANAT–ANPCPPSR, care au ca scop creştereaîncrederii turiştilor în serviciile de consultanţă de călătorie oferite de către agenţiile de turismmembre ANAT.

ANAT şi ANPCPPSR îşi propun, ca misiune comună,

să impună „o 9atitudine” în scopul unei corecte informări

şi pentru protejarea consumatorului român de servicii deturism, în relaţie cu agenţiile de turism membre ANAT.

Vă  invităm, stimaţi membri, să vă  implicaţi activ în

campaniile girate de acest parteneriat. Transformareaideilor în fapte devine realizabilă  doar prin susţinerea

dumneavoastr ă!

PROTOCOL ~NTRE ANAT{I ANPCPPSR 

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 15/40

15 Nr. 73 • februarie - martie 2011

InfoParteneri

În România, în urmă cu mai bine de doiani, Asociaţiei Naţională  pentru ProtecţiaConsumatorului şi Promovarea Programe-lor şi Strategiilor din România a lansat pe

 piaţă sub egida Campaniei Naţionale o9a-

titudine, revista InfoCons, singura revistă independentă  din România în domeniul protecţiei consumatorilor şi testelor com- parative. Principalul obiectiv care a stat la baza iniţiativei de a publica această revistă a fost necesitatea imperioasă de informa-re specializată  în domeniu, o informareindependentă  din punct de vedere politicori denaturată prin prismă mesajelor publi-citare, declar ă Sorin Mierlea, PreşedinteleAsociaţiei Naţionale pentru Protecţia Con-sumatorului şi Promovarea Programelor şi

Strategiilor din România.Astfel, InfoCons este o publicaţie lu-nar ă, care NU conţine publicitate şi NU

 promovează  interese polititice, etnice saude altă natur ă, în afar ă de cele de educareşi informare a consumatorilor, agenţiloreconomici şi a institu-ţiilor publice aflate înslujba cetă ţeanului.Revista vine să spri-

 jine consumatorul în procesul decizional

de achiziţie a unor bunuri sau servicii,consumatorul poatealege în cunoştinţă de cauza, bazându-se

 pe expertize avizatedin diferite domenii.De asemenea, Info-Cons transmite într-un mod simplu şiaccesibil informaţiigeneral-utile consu-

matorilor care călăto-resc, care au nevoie

de ajutor în interpretarea etichetării sau acaracteristicilor unor produse. În prezent,revista este distribuită lunar în reţeaua demagazine Inmedio şi Relay, însă  poatefi accesată şi online (www.infocons.ro).Avantajul formatului online îl constituieactualizarea să ptămânală a informaţiilorşi accesul la o gamă variată de teste com-

 parative.Revenind la întrebarea enunţată în titlularticolului, un test comparativ este o eva-luare independentă a unei clase de produ-se (ex.: telefoane mobile, imprimante etc.)realizată pe baza unui set comun de carac-teristici testate în cadrul unui laborator cer-tificat, în condiţii stabile de testare. Pentrufiecare produs se testează fiecare caracte-ristică din set de mai multe ori şi se evalu-ează performanţele acestuia comparativ cuspecificaţiile producătorilor şi cu celelalte

 produse din clasa respective.La nivel mondial, rezultatele obţinu-te sunt publicate în reţeaua internaţională I.C.R.T. (International Consumer Resear-ch & Testing) şi puse la dispoziţie organi-zaţiilor de consumatori din întreaga lume.

Acestea sunt prelucrate, pentru a avea orelevanţă cât mai mare pentru utilizatorulfinal (ex.: la un televizor LCD sunt urmă-rite 1400 de caracteristici, iar din acestea se

 publică 30-40 de valori medii ale claselorde caracteristici).

International Consumer Research &Testing () este o organizaţie care reuneşte

 pe de-o parte un consor ţiu de laboratoareindependente şi pe de altă parte o serie deorganizaţii care publică lunar teste compa-rative (Belgia- Test Achats, în Frântă QueChoisir, Which în Marea Britanie, StiftungWarentest în Germania, Consumer reportsîn Statele Unite ale Americii etc.). Pentru aavea acces la această bază de date, organi-zaţiile doritoare trebuie să devină membriiactivi şi nu în ultimul rând, să activeze îndomeniul protecţiei consumatorilor. În ul-timii ani, I.C.R.T. a desf ăşurat peste 50 de

teste comune pe an, testând mai mult de3.500 de produse de interes pentru consu-matori, cum arfi: camere digitale, telefoanemobile, maşini de spălat, anvelope, cremeantirid, alimente etc, afirmă Guido Adria-enssens, Chief Executive Of ficer I.C.R.T.

În concluzie, testele com- parative pot fi  privite ca unexerciţiu de cunoaştere a ca-racteristicilor esenţiale a pro-duselor, o9atitudine in ceea ce

 priveste consumul de produse

si servicii, astfel încât consu-matorii pot achiziţiona în cu-noştinţă de cauza, în timp ceagenţii economici pot benefi-cia de un instrument de edu-care şi informare a persona-lului din cadrul instituţiei. Lanivel mondial, publicaţiile detipul revistei InfoCons funcţi-onează ca un adevărat sistemde referinţă în ochii consuma-torilor, rezultatele publicate

reprezintă  criterii de analiză în procesul decizional.

 per d

 p

si

nacc

ntiodt

r î

CE ESTE UN TEST COMPARATIV{I CÂT DE UTIL POATE FI?

SORIN MIERLEA, Pre şedinte al Asocia ţ iei Na ţ ionale pentru Protec ţ iaConsumatorilor  şi Promovarea Pro- gramelor şi Strategiilor din România

 În Belgia exist ă Test Achats, în Fran ţ a Que Choisir, Which în Marea Britanie, Stiftung Warentest în Germania şi Consumer Reports în Statele Unite ale Americii.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 16/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 16

Focus

 Ministrul Dezvolt ării Regionale şiTurismului, Elena Udrea, al ăturide reprezentan ţ i ai industriei de tu-rism au dezbătut, pe 17 februarie, oserie de aspecte legate de dezvoltarea

 produselor turistice şi promovareaacestora până în anul 2015. Discu- ţ iile au avut loc cu ocazia prezent ării Planului de marketing strategic şi

opera ţ ional al turismului românesc pentru perioada 2011- 2015, pri-mul instrument de acest tip cu carese va opera în industria turismuluidin România. Finalizarea planuluide marketing strategic şi opera ţ io-nal marcheaz ă realizarea celei de-adoua etape importante în procesulde creare şi promovare a branduluide turism al României.

Ministrul Elena Udrea a subliniat că acest document nu se rezumă  strict la

 prezentarea modalităţilor de promova-re a turismului şi a brandului naţionalde turism, ci propune instrumente îndiverse domenii: de la tactici de co-municare la tactici de produs sau devânzări, incluzând modalităţi de a con-strui o infrastructur ă de marketing efi-cientă. „Planul de marketing sta bileşteobiectivele pe care le urmărim ca să 

ajungem o destinaţie de turism com- petitivă. Este foarte important să  înţe-legem că planul va trebui im plementatnu doar de Minister, ci el se adresează şi autorităţilor publice locale, dar şi in-dustriei de turism, pe care o dorim încontinuare alături de noi, ca parteneractiv al Ministerului”, a declarat minis-trul dezvoltării regionale şi turismului.Planul de marketing propune, pentru

 perioada următoare, printre altele, spe-cializarea şi diversificarea produselor

şi serviciilor din turism, dezvoltareacelor şase produse cheie (fiecare dintreele beneficiind, în viitor, de propriul

 TURISMUL ROMÂNESC AREPLAN DE MARKETING PENTRU

PERIOADA 2011 – 2015

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 17/40

17 Nr. 73 • februarie - martie 2011

Focus

 plan operaţional de marketing) şi pre-lungirea sezonului turistic.

În vederea raţionalizării eforturilorde marketing, acţiunile de promovarevor fi  îndreptate, cu prioritate, pe ur-mă toarele pieţe-sursă: Germania, Ita-

lia, Franţa, Marea Britanie, Austria,Rusia, SUA şi Ungaria. Alte acţiuni vorfi  derulate şi pe pieţe cum ar fi Olan-da, Spania, Polonia, Belgia, Suedia,Bulgaria, Ucraina, Serbia, Moldova,China sau Japonia, care sunt parte a

 portofoliului geografic actual al vizita-torilor României. Piaţa internă vizează activităţi predominant orientate cătreconstruirea unui sistem de marketing alturismului românesc, îndeosebi pentrucrearea unui portal web central al turis-mului românesc, cu sistem adiacent derezervare.

Comunicarea, în perioada urmă-toare, se va concentra pe construcţianotorietăţii prin campanii televizatede conştientizare, printr-o strategiede inovare media prin canalele medianon-tradiţionale, şi prin crearea unei

 platforme de comunicare a brand-ului pentru păr ţile interesate.Din totalul bugetului de

comunicare, 49% va fialocat promovării online,32% spoturilor televizateşi 19% reclamelor tipări-te.

Ministrul Elena Udreaa afirmat că  aplicareaPlanului de Marketingva dinamiza sectorul tu-ristic şi va susţine creş-terea înregistrată de acestdomeniu în anul trecut.Conform datelor furniza-te de Institutul Naţionalde Statistică, în trimestrulIV  al anului 2010, Sec-torul Servicii – domeniulHoteluri şi restaurante aînregistrat o creştere de16,3%, iar domeniul Ac-tivităţi ale agenţiilor tu-ristice, tur-operatorilor aînregistrat o creştere de

37,2% comparativ cu pe-rioada similar ă  a anului2009. Ministrul Dezvoltă-

rii Regionale şi Turismului a mulţumitreprezentanţilor domeniului privat carel-au susţinut pe Paul Măr ăşoiu – carea susţinut a doua parte a conferinţei –să candideze pentru funcţia de directorgeneral al Direcţiei de Turism.

Prezentarea strategiei de marketingva fi urmată în cel mai scurt timp de oconvocare a reprezentanţilor sectorului

 privat pentru a o definitiva şi a o dez- bate precum şi de o prezentare a rezul-tatelor comunicării online, concentrată 

 pe Facebook. În cadrul întâlnirii au fostdezbătute aspecte legate de USPul Ro-mâniei, de promovarea celor 6 produseturistice, profilul publicului ţintă şi pro-

 blemele cu care se confruntă Româniaîn acest moment: infrastructura, pro-movarea unor produse care pe alocurinu sunt creionate ferm etc. Brandul şistandurile MDRT de la târgurile inter-naţionale au fost lăudate de participanţiînsă, concomitent, membrii ANAT pre-zenţi şi-au ar ătat nemulţumirea faţă de cifrele de la care s-a pornit analiza(furnizate de Institutul Naţional de Sta-tistică, de exemplu doar 7.900 de sosiri

 – croaziere pe 2010, MICE – o cotă de75% din total turism în 2010 etc.).

Miroslav Dragicevic de laHorwath dixit: România adormit în ultimii 15-17 ani

Portalul e-turism nu este finalizat;intr ă  în finanţarea Ministerului Co-municaţiilor. Se intenţionează  reali-zarea unui site de promovare care să nu facă  însă  concurenţă  actorilor dindomeniul turistic (nu se doreşte rea-lizarea unui booking.com românesc).Se intenţionează  creşterea contribuţieila PIB cu 4% până  în 2015 şi o nou-tate o reprezintă inserarea în categoriaobiectivelor de creştere a numărului de

turişti şi pentru staţiunile de la mare(ele nu fac însă parte din cele 6 produsecheie identificate de către studiile careau stat la baza brandului de ţar ă). Ghe-orghe Fodoreanu, preşedintele Invitati-on Romania şi fost preşedinte ANAT,a subliniat că din cele 6 produse doar

 jumătate poartă  volum. Există  nemul-ţumiri în privinţa atribuirii de bugetegal Germaniei şi Poloniei, în privinţa

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 18/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 18

Focus

închiderii birourilor de promovare şia colectării datelor statistice. Noul di-rector al Direcţiei de Turism din cadrulMDRT, Paul Măr ăşoiu, a anunţat iniţi-erea a trei proiecte în vederea obţineriicu acurateţe a datelor statistice şi sub-

liniază  că  birourile de promovare nu pot fi subordonate ambasadelor. Acestaa amintit de necesitatea unei colabor ărimai strânse cu Ministerul de Externe

 precum şi importanţa parteneriatului public privat chiar şi înainte de a fi  re-glementat din punct de vedere legislativ(Consiliul Consultativ al Turismului).S-a solicitat şi o defalcare a bugetului

 pentru activităţile de promovare.Ioana Dobrescu, secretar general

ANAT, a ridicat problema Organizaţi-ei Române de Turism (ORT), întrucâtîntr-o primă prezentare a firmei de con-sultanţă Horwath au fost alocate câte-va slide-uri acestei teme şi importanţaunei Organizaţii Naţionale pentru Tu-rism sub forma unui parteneriat public

 privat (element care lipseşte acum din prezentare chiar dacă  se regăseşte înMasterplan şi a fost introdus de cătreANAT în repetate rânduri în proiectul

de Lege a Turismului). Există asociaţiiregioanle care pot funcţiona ca Orga-nizaţii de management al destinaţiilor ,însă  este nevoie şi la nivel central deun organism asemănător care să funcţi-oneze după aceleaşi principii. Paul Mă-r ăşoiu a explicat că  suma alocată  dinfonduri UE pentru brand poate fi gesti-onată numai de către MDRT şi nu de unalt organism. Parteneriatul public pri-vat trebuie susţinut de ambele sectoareşi subliniază împreună cu firma de con-sultanţă  externă  că  în următorii cinci

ani România poate fi  pregătită  pentruun astfel de organism, însa nici sectorul

 privat nu a f ăcut o propunere comună documentată  pe această  temă. FirmaHorwath a susţinut că  MDRT trebuiesă  demareze centralizarea modelelor

din occident în vederea realizării NTO.Pe de altă parte, Horwath a creat liniiledirectoare, depinde însă de Minister şide reprezentanţii sectorului privat dacă vor fi respectaţi paşii.

Totuşi, Miroslav Dragicevic, re- prezentantul companiei Horwath HTLa recunoscut că  România este abia laînceputul creării unei imagini com-

 petitive: „România a dormit în ultimii15-17 ani, în ceea ce priveşte promova-rea turismului. Nu s-au f ăcut eforturi înacest sens”. Acesta a avertizat totodată că în ciuda unor eforturi bune de pro-movare a turismului nu se va putea facenimic f ăr ă  investiţii în infrastructur ă,f ăr ă venituri mai mari pentru industriaturismului sau crearea unor condiţii

 pentru firmele de profil.

România a intrat într-un r ăzboi inegal în ceea ce priveşte promovarea turistică, şiacest lucru s-a văzut încă din primii ani de după 1990. Bugetele alocate promovării turis-mului românesc erau echivalente celor dintr-un comitat din Marea Britanie sau dintr-unarondisment parizian pe acelaşi capitol al promovării. Nu poţi face faţă pe piaţa extrem

de competitivă a promovării industriei turismului, dacă nu aloci bani serioşi pentru apa-riţii pe televiziunile internaţionale sau în presa cu greutate din str ăinătate.

S-a crezut mult timp că turismul se promovează singur sau că, oricum, e o anexă aeconomiei. Aceste erori de calcul şi de buget le plătim astăzi, plus, desigur, lipsa infras-tructurii şi a altor condiţii necesare unui turism de succes.

Să nu uităm şi de faptul că am fost scoşi de pe piaţa turistică mondială  înainte de1990 şi avem de recuperat un handicap serios din acest punct de vedere, handicap care acontinuat din cauza lipsei de viziune şi a neîncrederii în potenţialul turistic al României.

 Dan Matei AgathonVicepre şedinte

 Purt ător de cuvânt  Alian ţ a Confedera ţ iilor Patronale din România

a

a

dri

et

1c

ROMÂNIA A INTRAT ~NTR-UN R|ZBOI INEGAL...

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 19/40

19 Nr. 73 • februarie - martie 2011

Ancheta

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 20/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 20

Eveniment 

În perioada 17-20 martie 2011,Asociaţia Naţională  a Agenţiilorde Turism din România va orga-niza la Palatul Parlamentului dinBucureşti cea de a 2-a ediţie aTârgului Internaţional de Turism„Holiday Market”.

Evenimentul va da startul târ-gurilor ANAT din Calendarul Ex-

 poziţional 2011 şi va reuni pe osuprafaţă de peste 3500 m2 agen-ţii de turism, parteneri hotelieri,companii aeriene, companii deasigur ări medicale, asociaţii regi-onale de promovare a turismului,

 birouri şi reprezentanţe de turismale mai multor state, parteneriinternaţionali şi autorităţi locale.Primul Târg Internaţional „Ho-liday Market” s-a bucurat de unreal succes, ceea ce i-a adus pozi-ţia a doua în Topul celor mai vizi-tate Târguri din Bucureşti în anul2010. Astfel, ANAT îşi propune şi

 pentru următoarea ediţie, să oferevizitatorilor cele mai bune condi-ţii pentru alegerea vacanţelor atât

 pentru destinaţii interne, cât şiexterne în sezonul de var ă 2011.ANAT doreşte, de asemenea, să ofere membrilor şi tuturor parte-

nerilor expozanţi la târg, posibili-tatea de a încheia noi contracte şide a vinde cât mai multe vacanţe,într-un cadru cât mai adecvat şi

 profesionist.Prima ediţie s-a bucurat de 

 prezenţa a 18.000 de vizitatori – o cifr ă  suficient de mare încâtsă determine ANAT să continue,aşa încât a urmat, firesc, ediţia detoamnă, denumită  „Winter Ho-liday”, unde au fost înregistraţi

 peste 12.000 de vizitatori în con-diţiile în care efectele crizei eraudeja şi mai puternice. Vor parti-cipa, ca de obicei, agenţii de tu-rism, parteneri hotelieri, compa-nii aeriene, companii de asigur ărimedicale, asociaţii regionale de

 promovare a turismului, birourişi reprezentanţe de turism ale maimultor ţări, parteneri internaţio-nali, autorităţi naţionale şi locale,la un eveniment care va găzduidin nou prezentări de destinaţiişi seminarii de specialitate. De-talii privind contractarea spaţiilor

 pentru participarea la acest eveni-ment sunt disponibile pe site-ulwww.targuri-anat.ro

HOLIDAY MARKET, LA A DOUA EDI}IE

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 21/40

21 Nr. 73 • februarie – martie 2011

Profil

 Ne face plăcere să amintim că în ca-drul uneia din întâlnirile oficiale întreo delegaţie a ANAT şi ministrul ElenaUdrea (Mamaia, 11 august 2010), ANATa abordat ineficienţa organizării şi co-ordonării activităţii de turism în cadrulMDRT, pe unele segmente, iar concluzia

 pe acest subiect a vizat înfiinţarea uneiDirecţii ce va coordona direct Turismul,separat de activitatea de Dezvoltare Regi-onală a acestui minister. Eforturile ANATs-au concentrat pe încercarea de a susţi-ne, pe poziţia de Director General al noiiDirecţii de Turism un specialist cu expe-rienţă practică, un tehnician cu care să se

 poată  colabora direct şi care să sprijine

asociaţiile de turism, astfel încât dialogulPatronat – Minister să fie cât mai tehnicşi mai aproape de realitatea practică.

„Propunerea noastr ă pentru acest posta fost de la început domnul Paul Măr ăşo-iu, specialist redutabil în domeniul indus-triei ospitalităţii, membru ANAT, propu-nere pe care am discutat-o îndeaproapeîn dezbaterile ulterioare cu MDRT, învederea cooptării în echipa acestui Mi-nister a unui specialist ce provine dinmediul privat. În ceea ce ne priveşte,avem încredere deplină că vom avea uninterlocutor permanent, un specialist cuexperienţă  şi expertiză  incontestabile,un partizan al dezvoltării şi promovăriiturismului românesc, dar şi al intereselor

 patronale şi asociative în relaţionarea cuMDRT. În numele membrilor ANAT şial conducerii ANAT, adresez domnuluiPaul Măr ăşoiu sincere felicitări pentrunoua misiune şi asigurarea că ANAT vacontinua să susţină îndeaproape dialogulşi dezbaterile iniţiate cu MDRT, având învedere că ne bazăm, acum, şi pe suportul

 pe care suntem convinşi că îl vom primidin partea sa”, a subliniat Corina Martin,

 preşedinte ANAT. Paul George Măr ăşoiu

desf ăşoar ă activităţi în industria ospitali-tăţii de 25 de ani, în prezent fiind Preşe-dinte & CEO al Peacock Hotels / GlobalHotel Management – Companie de con-

sultanţă în proiecte de investiţii hoteliereşi asistenţă  managerială  în dezvoltareaafacerilor în industria ospitalităţii – pri-ma de acest tip înfiinţată  în România,Director Regional de Franciză  şi Parte-ner Strategic pentru România, Moldo-va & Bulgaria al Golden Tulip Hotels,Inns & Resorts, Preşedinte al RomanianConvention Bureau (asociaţie membr ă ANAT), Tutor la Royal Institute for Ho-spitality Management – dezvoltat în Ro-mânia în parteneriat cu Ecole Hoteliere

de Lausanne. Are 25 de ani de experienţă solidă  în management turistic, hotelier,de eveniment, din care 16 ani în poziţiicheie de decizie.

În timpul şi după terminarea studiilorla Academia de Studii Economice, Sec-ţia Economia Serviciilor de AlimentaţiePublică şi Turism, în anul 1987, lucrează exclusiv în domeniul turismului, urcând

 progresiv treptele competenţelor profe-sionale. Între anii 1982 şi 1990 a ocupatfuncţii pornind de la curier, recepţioner,

 picol, grafician, lucr ător comercial, eco-

nomist până la şef de departament în ca-drul I.T.H.R. Bucureşti / Hotel Bucureşti.Începând cu 1990 până în 1991 a ocupat

 poziţia de şef Departament Grupuri Marişi Evenimente în cadrul firmei NouvellesFrontieres Simpaturism, prima firmă deturism mixtă  din România. În perioada1991-1993 ocupă poziţia de CEO şi Pre-şedinte C.A. al Companiei de Hoteluri &Restaurante Ambasador, gestionând cir-ca 900 de camere în trei hoteluri şi cincirestaurante. Pentru o perioadă de aproape

un an, 1993-1994, a fost Director al Bi-roului Naţional de Turism al Românieila New York, poziţie pe care o păr ăseşte

 prin demisie din cauza ineficienţei rela-ţiei cu Ministerul Turismului şi a lipseide interes a autorităţilor privind promo-varea României ca destinaţie turistică.

Reîntors în ţar ă, îşi reia pentru scurt timp poziţia de CEO în cadrul Companiei deHoteluri & Restaurante Ambasador. Dinanul 1995 este Director de Marketing şiVânzări al Nouvelles Frontieres Simpa-turism şi coordonator al Agenţiei Ofici-ale a Camerei Deputaţilor. Urmează  o

 perioadă  de peste doi ani, 1996-1998,în care ocupă  poziţia de CEO în cadrulfirmei Carpatours – specializată în turismde afaceri şi motivaţional şi organizare deconferinţe. Între 1998 şi 2001 este CEO

şi actionar al Elips Tour România / ElipsEvents – Companie de management aldestinaţiei şi organizator profesionist deconferinţe. În octombrie 2001 îşi asumă responsabilitatea deschiderii, definiriistrategiei şi poziţionării pe piaţă a primu-lui hotel de aeroport din România, până în martie 2003 ocupând poziţia de CEOal hotelului Sky Gate. În octombrie 2004reia managementul hotelului introducân-du-l în lanţul Golden Tulip, alături de altetrei hoteluri în Bucureşti, unul în Clujşi altul la Varna / Bulgaria. Din martie

2003, pentru o scurtă perioadă de câtevaluni asigur ă  managementul investiţionalşi operaţional pentru proprietăţile hote-liere ale grupului Ana Hotels, încercândimplementarea unei strategii corect arti-culate şi redefinirea procedurilor operaţi-onale şi a identităţii de imagine. Între anii2002 şi 2005 a activat ca profesor asociatîn cadrul ASE – Facultatea de Comer ţ 

 – Catedra de Turism la programul deMasterat în Administrarea Afacerilor înIndustria Ospitalităţii

PAUL M|R|{OIU ESTEDIRECTORUL DIREC}IEI

DE TURISM DIN MDRT14 februarie, chiar de Valentine’s Day, este data numirii în func ţ iea lui Paul M ăr ăşoiu drept Director General al Direc ţ iei Turismdin Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Turismului (MDRT) –departament nou creat, a  fl at direct în subordinea Ministrului.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 22/40

Fiecare proiect marca ANAT are ca misiune promovarea şi prote- jarea intereselor şi imaginii agenţiilor membre. În acest sens, ANATare plăcerea de a vă anunţa că Programul „Înscrieri Timpurii” a fostînregistrat oficial la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM).Dispunem astfel de protejarea mărcii ce poate fi  folosită  de cătremembrii ANAT în conformitate cu regulamentul, care poate fi găsit

 pe siteul ANAT la secţiunea „Informaţii oficiale”, rubrica: „ÎnscrieriTimpurii – Marcă înregistrată”.

Invităm pe această cale agenţiile membre să se înscrie în acest program pentru a beneficia de promovare susţinută în cadrul cam- paniei.

 „~NSCRIERI TIMPURII”,  ~NREGISTRAT OFICIAL

LA OSIM

CALENDARUL TÂRGURILOR ANAT 2011 

1. 17-20 MARTIE 2011, Târgul Internaţional deTurism „HOLIDAY MARKET”, Palatul Parla-mentului Bucureşti2. 25-27 MARTIE 2011, TOURISTICA Cluj Na-

 poca, Polus Center Cluj3. 01-03 APRILIE 2011, SALONUL DE VACANŢETimişoara4. 15 – 17 APRILIE, TÂRGUL VACANŢELORCONSTANŢA, Pavilionul Expoziţional Mamaia5. 13 – 15 MAI 2011, TRANSYLVANIA TOURISMFAIR Braşov, Braşov Business Park

6. 12 – 14 MAI 2011, EXPOVACANŢA PLOIEŞTI,Casa de Cultur ă a Sindicatelor7. 29 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE 2011, TârgulInternaţional de Turism „WINTER HOLIDAY”,Palatul Parlamentului Bucureşti

Târgurile de turism marca ANAT se adresează  au-torităţilor şi asociaţiilor profesionale din turism, agen-ţiilor de turism şi touroperatorilor, staţiunilor turistice,complexelor balneare, hotelurilor şi companiilor hote-

liere, pensiunilor, cabanelor, campingurilor, editurilor şi publicaţiilor din turism.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi

pe dna Mihaela Vidovici, consilier ANAT,la adresa de e-mail [email protected]

Nr. 73 • februarie – martie 2011 22

AnatNews

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 23/40

23 Nr. 73 • februarie – martie 2011

Ancheta

Consecventă  principiilor statutare, privind protejarea membrilor săi deacţiunile iresponsabile ale celor care

înşală  turiştii şi aduc imense prejudiciicelor care înţeleg sa respecte această  profesiune, ANAT a depus eforturisusţinute pentru identificarea şi stopareaactivităţii Alinei Oana Manea Gheorghiu,care prin agenţia Brianna World Holidaycontinua seria înşelătoriilor începute înanul 2008, cu numele Clasic Travel.

Deşi agenţia Brianna World Holidaynu este membr ă  ANAT, Asociaţia amonitorizat şi a anunţat autorităţileîncă din 2008 faţă de activitatea acestei

 persoane, care a creat, prin firmele deturism pe care le administra (noi amidentificat nu mai puţin de 5 astfel defirme) o veritabilă  reţea, în care aucăzut deopotrivă  turişti dar şi agenţiide turism membre ANAT.

Implicarea ANATCazul Brianna World Holiday a „ex-

 plodat” în mass-media chiar în seara zi-lei de 25 Decembrie 2010. Din fericire,

 pentru întreaga comunitate a agenţiilor

de turism membre, modul în care s-aimplicat Asociaţia în gestionarea pu-

 blică a acestui subiect, a fost, f ăr ă falsă modestie, o lecţie de PR.

Piaţa agenţiilor de turism, deja seriosafectată  de întregul context economicasupra căruia nu insistăm acum, a fostscutită de valul firesc de neîncredere alturiştilor, care se pregăteau să plece, încălătoriile contractate prin agenţii, cuocazia sărbătorilor de iarnă.

Un alt factor care a determinat mo- bilizarea autorităţilor a fost posibildatorită notorietăţii câştigate de ANATîn conştiinţa publicului.

Mai precis, totul a început de lareclamaţia transmisă  mass-mediei şiANAT (doamnei Preşedinte Corina

Martin), de către doamna A. Farkas, prin care a fost notificată despre faptulcă  această  turistă, care a cumpărat bi-lete de avion prin intermediul agenţieiBrianna World Holiday, a fost debarca-tă de la decolare de către reprezentanţiicompaniei aeriene, pe motiv că bileteleachiziţionate au fost anulate de cătreagenţia emitentă. Preşedintele ANAT ar ăspuns turistei în aceeaşi sear ă, şi a îna-intat reclamaţia către ANPC şi MDRT –

Departamentul de Control, pe care i-acontactat pentru soluţionarea imediată a cazului.

Reacţia Departamentului de Con-trol al MDRT, condus de Dl DorinGherghina a fost promptă  şi imediatdupă Craciun, în data de 29.12.2010, afost efectuat un control la sediul agen-ţiei Brianna World Holiday, soldat curetragerea licenţei.

După  ce turista păgubită  a sesizat

cazul pe diverse bloguri, pe care a invitatşi alţi păgubiţi să se adreseze ANAT, peadresele de e-mail ale Patronatului s-au

 primit multe alte plângeri asemănătoare,care au fost direcţionate de asemenea,către MDRT şi ANPC.

Din comentariile de pe blogurile şiwebsite-urile pe care s-a discutat acest caz,a reieşit că agenţia de turism o are în spate

 pe dna Alina Oana Manea Gheorghiu, cu-noscută în breaslă prin pagubele produse

de agenţiile administrate de dânsa anteri-or: Clasic Travel/General Izoconstruct/ General Travel Izoconstruct/Geo Travel.

Autorit\]ile, ANAT [ituri[tii p\gubi]i, la masa

discu]iilor Pornind de la acest indiciu, ANATa hotărât organizarea în data de 24ianuarie 2011, a unei întâlniri, în cadrulcăreia, persoanele păgubite să  aibă 

 posibilitatea să  se întâlnească  directşi nemijlocit cu reprezentanţii MDRT,IGPR, ANPC, cărora să  le adresezedirect întrebările care se impuneau.

Componen]a Grupuluide lucru:

 ANAT:• Dna C. Martin, Preşedinte ANAT• Dl M. Cojocărescu, Vicepreşedin-

te ANAT• Dl O. Pelivan, Consilier Juridic

ANAT• Dl A. Tiron, Adeona Tour• Dna A. Tîlvăr, Tal Aviation• Dna M. Dr ăguţ, Paradise Travel

Agency• Dna C. Nicolescu, Activ

Tours&Travels

• Dna A. Musceleanu, Travel Art• Dna M. Botez, Be Free Travel• Dl L. Cirstea, Alltour 

 MDRT:• Dl D. Gherghina• Dna D. Canda• I.G.P.R. – D.I.F.• Dl M. Moise

Sec ţ ia 8 Poli ţ ie Bucure şti:• Dl M. Cristian

 Reprezentan ţ i pă gubi ţ ilor agen ţ iei Brianna World Holiday:

Dl I. Morogan ; Dl N. Mihalcea;Dna L. Georgescu; Dna I. Bălăceanu

Cazul agen ţ iei de turism Brianna World Holiday şi al doamnei Alina Oana Manea Gheorghiu, binecunoscut ă în branşa oamenilorde turism, pentru un lung lant de înşel ăciuni şi fraude comise de-a lun-

 gul anilor, se apropie în cele din urmă de solu ţ ionare. Verdictul autorit ăţ ilor: Începerea urmării penale şi privarea de libertate pe perioada cercet ărilor.

 ANAT SPUNE STOP FRAUDELOR DIN

DOMENIUL TURISMULUI

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 24/40

În acest context, au fost aduse la cu-noştinţa celor prezenţi şi alte cazuri si-milare (New Travel&Tour, Pro Travel &Tour), respectiv demersurile întreprinsede ANAT în această privinţă.

De asemenea, au fost explicate par-

ticipanţilor demersurile întreprinse deANAT pe lângă  MDRT de a accepta,la procesul de licenţiere şi de breveta-re, respectiv la efectuarea acţiunilor decontrol ale MDRT, implicarea ANAT,

 pentru a filtra şi stopa asemenea cazuriîn piaţă.

Vicii legislativeDl Dorin Gherghina (MDRT) a men-

ţionat că  instituţia ministerului a între- prins toate măsurile legale atât în cazul

Brianna World Holiday, cât şi în toatecelelalte cazuri sau sesizări care au fosttransmise de către ANAT, cu aplicareasancţiunilor prevăzute de legislaţia învigoare (amendă, suspendarea licenţei,retragerea licenţei).

În ceea ce priveşte retragerea bre-vetului de turism persoanelor care aucomis asemenea fraude, există un im-

 pediment legal în această  privinţă  şianume este necesar să se fi pronunţat ohotărâre judecătorească definitivă prin

care persoana să fie condamnată  pen-tru săvâr şirea unor asemenea fapte, cuînscrierea acestora în cazierul judiciar.

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în privinţa eliber ării licenţei – MDRTnu poate refuza acordarea licenţei so-licitantului, dacă  acesta îndeplineştetoate condiţiile prevăzute de legislaţia învigoare. Astfel că, unicul lucru pe careîl poate face MDRT în asemenea situ-aţii este să acţioneze în limita cadruluilegal, respectiv să apeleze la celelalte in-

stituţii ale statului care sunt abilitate să întreprindă măsurile legale şi să aplicesancţiunile corespunzătoare în funcţiede gradul de vinovăţie stabilit.

Poli]ia la raport Reprezentanţii IGPR au relatat celor

 prezenţi despre cazurile Brianna WorldHoliday şi Clasic Travel, despre care,deocamdată, autorităţile prezuma impli-carea aceleaşi persoane în acţiuni ilegale.

Astfel, dosarul penal privind-o pedna Alina Oana Manea Gheorghiu, aflatîn instrumentare la Direcţia de Investi-gare a Fraudelor a fost deschis la sesiza-rea f ăcută  de administratorul societăţiiBrianna World Holiday, dl Decu Vladi-mir, care a depus o plângere împotrivaacesteia pentru înşelăciune şi delapidare.După depunerea plângerii, reprezentan-ţii IGPR au fost la sediul societăţii, undeau constatat că licenţa de turism a fostdeja ridicată de către MDRT, respectivs-au luat documentele societăţii, s-aucitat persoanele pă gubite şi s-a efectuataudierea acestora.

În ceea ce priveşte dosarul ClasicTravel, şi acesta se află în stadiul de ur-mărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

ANAT vrea implementa-rea unor m\suri [i normecare s\ previn\ repetarea

unor astfel de cazuriÎn urma discuţiilor avute cu această ocazie, reprezentanţii ANAT au evocatdin nou importanţa campaniei „Ale-ge agenţia de Turism – Călătoreşte cuANAT”, campanie care trebuie sus-ţinută  permanent pentru a creşte no-torietatea şi credibilitatea agenţiilormembre în rândul turiştilor, care se punastfel la adă post de situaţii care creează 

 pe lângă pierderile materiale şi un realdisconfort.

M\surile concretepropuse de ANAT pentru

stoparea fraudelor deacest tip sunt:

 - implicarea directă  şi participareanemijlocită a ANAT ( a asociaţii-lor profesionale de profil) în pro-cedura de brevetare şi licenţiere,

 prin acordarea avizului obligatoriudin partea acestora, aspect foarteimportant pentru prevenirea şi eli-minarea unor asemenea cazuri.

 - adoptarea unor măsuri/sancţiuniîm potriva persoanelor care „în-

chiriază” brevetul unei agenţii de tu-rism, în scopul funcţionării acesteia.

 - constituirea unei baze de date cu persoanele fizice care au fost aso-ciaţi, acţionari, administratori sauagenţi de turism în cadrul unor

agenţii precum Brianna/ClasicTravel sau brevetul cărora a statla baza deschiderii agenţiei de tu-rism. Importanţa unei asemenea

 baze de date este major ă, deoareceastfel se poate restricţiona şi limitaaccesul pentru persoane cu antece-dente în exercitarea unei activităţieconomice în turism.

 - modificarea legislaţiei privind li-cenţierea şi brevetarea, prin intro-ducerea unor prevederi restrictive

 privind exercitarea unei profesii sau

activităţi economice în turism (s-au propus includerea următoarelor cri-terii: lipsa de antecedente penale; să nu fie cercetat penal pentru comite-rea infracţiunilor împotriva patrimo-niului; aplicarea procedurii similareeliber ării licenţei pentru jocurile denoroc; suspendarea brevetului per-soanelor cercetate penal, pentru in-fracţiuni împotriva patrimoniului,

 pe toată durata cercetării). - stabilirea unor relaţii de colaborare

între MDRT, IGPR, ANPC şi aso-ciaţiile de profil, în baza unor protocoale, prin care să se efectuezeschimbul efectiv de informaţiinecesare prevenirii şi combateriieficiente a unor asemenea practici.

 - întocmirea unei liste negre care să cuprindă  atât agenţiile de turism,cât şi agenţii de turism, administra-torii, managerii care au produs pa-gube prin fraudarea turiştilor sau aaltor agenţii de turism.

 - modificarea sistemului de asigu-

rare a turiştilor prin preluarea sis-temului folosit de IATA la acredi-tarea agenţiilor de turism.

 - notificarea GDS-urilor privindagenţiile de tip Brianna, cu soli-citarea de a întreprinde măsurilenecesare pentru limitarea accesu-lui acestora în sistem.

 - notificarea ROTLD cu solicitareasuspendării site-urilor prin care secomit fraude.

de DAN DUMITRU 

Nr. 73 • februarie – martie 2011 24

Ancheta

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 25/40

Conform unui sondaj realizat în

 perioada 10-24 ianuarie 2011de către portalul infoturism.ro

în parteneriat cu iVox, majoritatea turiştilorromâni îşi achiziţionează vacanţa direct lasediul agenţiei de turism şi nu online. Dincei 4120 de respondenţi, 69,22% prefer ă să facă plata serviciilor la sediul agenţiei. Un

 procent mic, dar în creştere, prefer ă să facă  plata online, 21,04% şi 9,73% aleg banca pentru a realiza tranzacţia.

În cadrul sondajului participanţii au fostrugaţi să realizeze un clasament al regiunilor

 preferate pentru o vacanţă în ţar ă. În top s-aclasificat Litoralul Mării Negre – 49,39%dintre respondenţi susţinând că îl prefer ă defiecare dată când merg în vacanţă. Acestaeste urmat de regiunea Transilvaniei şiMaramures, pe locul 4 situându-se zonaBucovinei.

Cele mai căutate destinaţii turistice înanul 2010 au fost, conform statisticilor derezervări realizate pe portalul infoturism.ro, România, Bulgaria, Grecia, Turcia şiAustria. Pentru România, cele mai multerezervări de vacanţă  au fost realizate pedestinaţia Mamaia şi Eforie Nord (33%).

Pentru Bulgaria, destinaţiile cele mai cău-

tate, care au strâns cele mai multe rezervăriîn 2010, au fost Nisipurile de Aur şi SunnyBeach (45%). Clasată pe locul 3, Grecia aavut ca destinaţii preferate Insula Corfu şiInsula Thassos (33%).

„Pentru 2011, destinaţiile aflate în topulcăutărilor au r ămas în mare parte aceleaşi,evidenţiindu-se o preferinţă  mai ridicată 

 pentru destinaţiile montane din România,cu precădere Transilvania şi Maramureş,

 precum şi spre Spania (Barcelona)”, semai arată în comunicatul de presă. În cazul

mijloacelor de transport utilizate, maşina personală este una dintre cele mai popularesoluţii pentru vacanţă  pentru români.Autocarul şi avionul r ămân ca opţiuni,34.94% dintre respondenţi declarând că nufolosesc niciodată autocarul, în timp ce 48%susţin că nu folosesc niciodată avionul.

La întrebarea „În ce măsur ă  teinteresează  recomandările de vacanţă ale agenţiilor?” procentul majoritar(45,66%) al r ăspunsurilor a fost în favoarearecomandărilor agenţiilor, respondenţiideclarând că  acestea contează  în maremăsur ă în alegerea vacanţei.

În topul serviciilor achiziţionate de că-

tre participanţii la sondaj se află sejururi-le – 19% dintre respondenţi declarând că rezervă  des acest tip de vacanţă. Acesteasunt urmate, ca frecvenţă în achiziţionare,de cazări şi city break-uri, pe ultimul loc si-tuându-se croazierele. În cazul croazierelorun procent de 4,17% dintre participanţi audeclarat că le achiziţionează des.

La sondaj au participat 4120 de persoane, dintre care 60.27% femei şi39.73% bărbaţi. Cea mai mare parte arespondenţilor au provenit din municipiul

Bucureşti (22,82%), judeţul Cluj (6,29%), judeţul Iaşi (4,76%) şi Constanţa (4,32%).Concluzia sondajului, se arată  în

comunicatul de presă, „este faptul că majoritatea românilor îşi ia vacanţă  osingur ă dată pe an, aceasta fiind în marea

 parte a cazurilor un sejur în România,Bulgaria sau Grecia, unde aceştia au întopul activităţilor preferate statul la plajă,relaxarea la munte sau vizitarea obiectivelorculturale. Majoritatea turiştilor români îşiachiziţionează  vacanţa direct de la sediulagenţiei şi prefer ă ca metodă de transportmaşina personală”.

25 Nr. 73 • februarie – martie 2011

Sondaj

ROMÂNII ALEG AGEN}IILE DE TURISM ~N DEFAVOAREA ONLINE-ULUI

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 26/40

Recent, în România şi-a începutemisia o televiziune de turism, care seva distribui GRATUIT, prin satelit, însistemele DTH, Ip-tv şi în reţelele decablu TV la nivel naţional.

Travel Mix Channel este un nou for-mat de televiziune în peisajul media.Canalul se adresează  unui public largintersat de un conţinut de relaxare, re-

 prezentând mai mult decât o sursă de in-spiraţie pentru alegerea unei destinaţii devacanţă. Este o televiziune adresată tutu-ror telespectatorilor care iubesc natura şicălătoriile, dar şi celor care activează înindustria de turism din România. Mix-ulde programe propus de Travel Mix Chan-nel este profilat pe specificul jurnalismu-lui de călătorie, cu un bogat conţinut defilme documentare din lume, dar şi des-tinaţii româneşti. În cadrul programelorvor fi  prezentate pe larg evenimentele

din industria turismului (târguri – expo-ziţii), proiectele şi activitatea instituţiilordin domeniu (Ministerul Dezvoltării Re-gionale şi Turismului, ANAT, ANTRECetc.), dar şi emisiuni cu un bogat caracterdidactic.

Travel Mix Channel îşi propune să  promoveze turismul în toate formelelui (călătorie, afaceri, cultural, medical,religios, agroturism, ecoturism etc.) şi să ofere posibilitatea tuturor să  descoperenoi destinaţii turistice. Travel MixChannel promite să devină un prieten desuflet, o televiziune cu tematică  foartediversificată: de la oraşele lumii, capitaleeuropene, ghid de călătorie, destinaţiide lux, croaziere, destinaţii exotice,hoteluri de lux, restaurante de top, bar& pub, parcuri de distracţie, travelshopping, business travel, plaje de vis,

 pârtii de ski, trasee turistice, agenţii de

turism, last minute, sporturi de vacanţă,locuri şi oameni, jurnalist de ocazie,

 pescar în România, descoper ă România, balneoturism, agroturism, muzee sublupă, istorie şi tradiţii, lăcaşuri de cult,rezervaţii naturale, comorile din adâncuri,secretele naturii şi până  la o serie deemisiuni gastronomice care prezintă reţete, secrete şi arome din întreaga lume.Travel Mix Channel apar ţine companieide media MIXMONTAN SRL, firmă care are în portofoliu Televiziunea ValeaPrahovei TV, Ziarul Valea Prahovei şi

 postul de Radio Best FM, deţinute deomul de afaceri Laurentiu Megelea,acţionar şi în cadrul companiei imobiliareMervani din Valea Prahovei.

ANAT este partener al acesteiteleviziuni, căreia îi urează mult succesşi la cât mai multe ştiri şi emisiuni decalitate!

UN POST TV DE TURISM: ANAT este partener al acestei televiziuni 

Nr. 73 • februarie – martie 2011 26

Media

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 27/40

27 Nr. 73 • februarie – martie 2011

Tendin]e

Turismul internaţional a revenit pu-ternic în 2010, în conformitate cu unraport al Organizaţiei Mondiale a Tu-rismului (OMT). Numărul sosirilor in-ternaţionale ale turiştilor str ăini a cres-cut cu aproape 7%, ajungând la 935 demilioane, şi ca urmare a scăderii cu 4%în 2009 – cel mai afectat an de cătrecriza economică globală. Marea majo-ritate a destinaţiilor din întreaga lumeau comunicat acum cifre pozitive, su-ficiente pentru a compensa pierderile

recente sau să  le aducă  mai aproapede acest obiectiv. Cu toate acestea, re-cuperarea a venit la viteze diferite şi afost determinată în principal de econo-miile emergente. Favorizat de îmbună-tăţirea condiţiilor economice la nivelmondial, turismul international a re-cuperat mai repede decât se aştepta dela impactul crizei financiare mondialeşi recesiunea economică  de la sfâr şi-tul lui 2008 şi 2009. Numărul sosirilorinternaţionale ale turiştilor str ăini a

crescut cu 6,7% comparativ cu 2009,cu o creştere pozitivă raportată în toateregiunile lumii. La nivel mondial, nu-mărul de sosiri turistice internaţionalea ajuns la 935 de milioane, o creşterede 58 de milioane faţă  de 2009 şi cu22 milioane mai mult decât nivelul devârf pre-criză din 2008 (913 milioane).În timp ce toate regiunile au înregistrato creştere a sosirilor turistice interna-ţionale, economiile emergente r ămân

 principalii factori ai acestei recuper ări.

Această  recuperare multi-viteză, maimică  în economiile avansate (+5%),mai rapidă  în cele emergente (+8%),

este o refl

ectare a situaţiei economicegenerale la nivel mondial şi este setată să domine 2011 şi viitorul apropiat.

„Recuperarea în turismul internaţi-onal constituie o veste bună, în special

 pentru ţările în curs de dezvoltare carese bazează pe sectorul de venituri atâtde necesare şi pe crearea de locuri demuncă”, a declarat secretarul generalOMT, Taleb Rifai. „Acum provocareava fi de a consolida această creştere înurmătorii ani, pe fondul unui mediu

economic global încă nesigur”,a adău-gat acesta.Asia (13%) a fost prima regiune

care a recuperat şi una dintre cele mai puternice regiune în creştere în 2010.Sosirile turistice internaţionale în Asiaau atins un nou record, ajungând la204 milioane anul trecut, până  la 181de milioane în 2009. Africa (+6%, 49milioane), este singura regiune care aindicat cifre pozitive în 2009, situaţiemenţinută şi pe parcursul anului 2010.

Continentul negru beneficiază de creş-terea dinamicii economice şi de găzdu-irea de evenimente, cum ar fi Campio-natul Mondial de Fotbal din Africa deSud. De asemenea, Orientul Mijlociu aavut un plus de 14%, de 60 de milioanede turişti.

În Europa (+3% la 471 de milioa-ne), recuperarea a fost mai lentă decâtîn alte regiuni din cauza întreruperiitraficului aerian cauzat de erupţia vul-canului Eyjafjallajokull şi a incertitu-

dinii economice care afectează  zonaeuro. Cu toate acestea, sectorul a luatamploare din a doua jumătate a anului

şi unele ţări individuale au realizat cumult peste media regională, dar acestlucru nu a fost suficient pentru a deter-mina rezultatele globale de mai sus să acopere pierderile din 2009.

Cele două Americi (+8% la 151 demilioane) au revenit din declin în 2009.Alături de dificultăţile economice sufe-rite în America de Nord, un factor ne-gativ a fost şi impactul gripei H1N1.Revenirea la creştere economică  îneconomia SUA a ajutat la îmbunătăţi-

rea rezultatelor regiunii în ansamblulsău. Creşterea a fost puternică  şi înAmerica de Sud (+10%).

Rezultatele subregionale reflectă înmod clar acest recuperare multi-viteză.Câteva subregiuni, cum ar fi  de Nordşi Africa Sub-Sahariană, dar şi Asiade Sud-Est nu au fost afectate de crizaglobală şi au raportat o creştere conti-nuă pe parcursul anilor 2009 şi 2010.Caraibe şi America Centrală  doar aurevenit la nivelul din 2008, în timp ce

în Europa Centrală şi de Est, precum şiEuropa de Sud şi zona mediteraneeană revenirea a fost insuficientă  pentru acompensa fluxurile de turişti pierduteîn 2009. În schimb, Europa de Nord nua revenit la o creştere pozitivă în 2010.

Creşterea încasărilor în turismulinternaţional a continuat să  r ămână oarecum în urmă  raportat la sosiriledin cursul anului 2010, aşa cum estetendinţa în timpul perioadelor de re-cuperare. Printre pieţele de top în ceea

ce priveşte cheltuielile în str ăinătate,economiile emergente au continuat să conducă: China (17%), Federaţia Rusă 

OMT – TURISMULINTERNA}IONAL ~{I

REVINE ~N FOR}| –  Ţările emergente au o vitez ă de recuperaremai mare;

 –  Sosirile turi ştilor interna ţ ionali vor creşteîntre 4% şi 5% în 2011;

 –  Rifai: statele nu trebuie să impoziteze împo-văr ător turismul.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 28/40

Nr. 73 • februarie – martie 2011 28

Tendin]e

(26%), Arabia Saudită  (28%) şi Bra-zilia (52%). Economiile pieţelor sursă tradiţionale – Australia (9%), Canada(+8%), Japonia (7%) şi Franţa (4%) –şi-au revenit, în timp ce o creştere maimodestă de 2% a venit din SUA, Ger-

mania şi Italia. Cererea pentru turismulinternaţional a depăşit cu succes crizaîn 2010, în pofida incertitudinii econo-mice persistente în unele pieţe majore,a unor dezastre naturale suferite în une-le ţări, a unor tulbur ări politice şi socia-le în altele, perturbări grave de călătoriiaeriene în urma unei erupţii vulcaniceîn Islanda aprilie anul trecut şi condiţi-ile meteorologice din anumite păr ţi aleEuropei şi SUA, în decembrie.

„Turismul s-a dovedit încă  o dată 

a fi  un sector extrem de rezistent. Cutoate acestea, avem nevoie de o conlu-crare mai bună în direcţia integr ării şi acooper ării între toţi actorii implicaţi înlanţul valorii de turism în vederea creş-terii competitivităţii noastre şi pentrua r ăspunde mai eficient la provocări,cum ar fi cele care au apărut de la în-chiderea spaţiului aerian european în

aprilie anul trecut”, a declarat liderulOMT. 2010 a fost marcat, de aseme-nea, de creşterea în importanţă  a me-ga-evenimentelor – sport, cultur ă şi ex-

 poziţii – în ceea ce priveşte capacitatealor extraordinar ă de a atrage vizitatori

şi transforma ţările gazdă  în destinaţiituristice atractive. Exemple notabileinclud Jocurile Olimpice de Iarnă  dinCanada, Expo Shanghai din China,FIFA World Cup din Africa de Sud şiJocurile Commonwealth-ului în In-dia. Confirmând aceste tendinţe, peste300 de exper ţi din întreaga lume, careconstituie panelul de exper ţi al OMT,a evaluat performanţa anului 2010 deansamblu ca fiind foarte pozitiv şi cumult peste aşteptările lor de la începu-

tul anului. Această perspectivă pozitivă este menţinută şi pentru anul 2011.După  un an de recuperare la nivel

mondial în 2010, creşterea este de aş-teptat să continue pentru sectorul turis-tic în 2011, dar într-un ritm mai lent.Previziunile OMT indică faptul că so-sirile turiştilor internaţionali vor creş-te între 4% şi 5% în 2011, o rată uşor

 peste media pe termen lung. Pe de altă  parta, rata ridicată  a şomajului persis-tent r ămâne o preocupare major ă, fiindaşteptată o redresare treptată în ocupa-rea for ţei de muncă pentru anul 2011,dar încă prea slabă pentru a compensa

locurile de muncă  pierdute în timpulcrizei economice.Tendinţa recentă  faţă de introduce-

rea şi creşterea impozitării pe călătorieca un mijloc de echilibrare a conturi-lor publice, reprezintă o altă provocare

 pentru sectorul turistic. „În timp ce noiînţelegem pe deplin necesitatea uneiconsolidări fiscale, Organizaţia Mondi-ală a Turismului va continua să alerte-ze guvernele asupra faptului că  acestetaxe afectează  în mod grav industria

turistică în vederea stimulării creării delocuri de muncă şi a creşterii economi-ce. Taxele au un impact negativ asupraeconomiilor şi cu privire la posibilită-ţile de dezvoltare a economiilor emer-gente”, a mai adăugat Rifai.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 29/40

29 Nr. 73 • februarie - martie 2011

Ancheta

De asemenea, turiştii români au pri-mit cu interes campaniile derulate deANAT, în parteneriat cu celelalte or-ganizaţii profesionale de turism, dintrecare menţionăm: „miniPreţuri de va-canţă” - pentru capetele de sezon (careinclude programele „Litoralul pentrutoţi”, Decada balnear ă, O să ptămână la munte); „Zile gratuite de vacanţă”

 – pentru sezonul intermediar şi „Supli-

ment la masă”, Hai la Băi pentru vârfulde sezon.

În ceea ce priveşte segmentul ex-tern, agenţiile de turism au promovatîncă din iarnă campanii de early book-ing pentru o serie de destinaţii turisticeatractive. O altă caracteristică a anului2010 s-a constatat în ceea ce priveştemedia sejurului, care a scăzut de la 6-7nopţi, aşa cum era în anii trecuţi, la 5nopţi. Campaniile de educare şi conşti-entizare promovate de ANAT au avutefecte asupra comportamentului turiş-tilor, care au preferat rezervările dintimp – aşa cum recomandă  şi ANAT

 prin intermediul agenţiilor membre.Menţionăm şi existenţa unor rezervărirealizate pe ultima sută de metri - lastminute -, care au speculat anumite re-duceri conjuncturale.

a. IncomingAnul 2010, faţă de 2009, a înregis-

trat, în pofida crizei, o uşoar ă creştere anumărului de turişti str ăini sosiţi în Ro-mânia prin touroperatorii specializaţi

 pe incoming. Chiar dacă numărul totalal turiştilor de pe Litoral a înregistrato uşoar ă scădere, înregistr ăm o creşte-re de 30% a turiştilor str ăini care şi-au

 petrecut vacanţa pe Litoral prin inter-mediul agenţiilor de turism (cifr ă totuşiinsuficientă  pentru a acoperi scădereaturismului intern). Unul dintre motivele

 principale al creşterii este introducerea pe litoral a unei curse a companiei Air

Berlin, această acţiune fiind implemen-tată prin intermediul Asociaţiei Litoral

 – Delta Dunării, care a redeschis astfelLitoralul, ca destinaţie românească  pe

 piaţa germană. Totodată  reamintim şicursele TO, Ryanair (Italia) şi Constan-ţa-Bruxelles (Maxitour).

Ca tipuri de turism, preferin ţ ele tu-ri ştilor str ăini veni ţ i prin agen ţ iile deturism s-au îndreptat către:

1. CIRCUITELE CULTURALE

(aterizare în Bucureşti, Transilvania,Maramureş, Bucovina). Majoritateaturiştilor provin din Germania, Aus-tria, Franţa, Spania, Marea Britanie,Italia. În 2010 se remarcă o creşterea numărului de turişti de pe pieţeleestice: Polonia, Cehia, RepublicaMoldova, Rusia, Ucraina.

2. TURISMUL BALNEOCLIMA-TERIC.Majoritatea turiştilor provin din

Germania, Franţa, Israel.3. DELTA DUNĂRII

4. CROAZIERELE DUNĂRENE

Majoritatea turiştilor provin dinGermania, Austria şi SUA

5. TURISMUL TIP CITY BREAK

6. CROAZIERE PE MAREA NEAGR Ă(debarcare în portul Constanţa, tu-ruri şi programe de excursii locale –21.000 turişti str ăini sosiţi pe navelede croazier ă, în creştere cu 18% faţă de 2009.

7. LITORAL.

  Majoritatea turiştilor provin dinGermania, Franţa şi ţările ex-sovie-tice (Ucraina, Rusia, Belarus, Repu-

 blica Moldova)

b. Turism internLitoralul a înregistrat o scădere de

circa 10% ca număr de turişti şi de 18%la încasări, din cauza situaţiei economi-ce a României, generată  de criza eco-

nomică  şi de măsurile de austeritateadoptate de Guvern. Totuşi, datorită 

 programelor speciale, «MiniPreţuri devacanţă» (care a înglobat cele două ediţii «Litoralul pentru toţi») şi a celeide-a doua ediţii a programului «Înscri-eri timpurii», riviera românească  nu aînregistrat o situaţie dramatică, fiindsalvată de ofertele speciale.

Deşi în weekend-urile din vârful desezon (20 iulie – 20 august) staţiunile

au fost pline, gradul de ocupare nu atrecut de 50% în timpul să ptămânii. Peîntregul sezon, hotelurile de la Marea

CIRCULA}IA TURISTIC| PRIN AGEN}IILE DE TURISM ~N 2010

2010 a fost un an caracterizat de oferte speciale, atât încazul turismului intern, cât şi pentru outgoing (turismextern). S-a bucurat de un succes remarcabil progra-mul „Înscrieri timpurii” – edi  ţ ia de var ă , care a reuşit să atrag ă un număr de 50.000 de turi şti, cu 40% mai multdecât prima edi  ţ ie, lansat ă în 2009. Edi  ţ ia de iarnă a fosto noutate a programului de marketing al ANAT şi a fostbine primit ă de turi şti şi de către hotelierii din sta ţ iunilemontane.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 30/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 30

Ancheta

 Neagr ă au fost ocupate în propor ţie de peste 60%.

Din cauza restricţiilor bugetare, sta-tul nu a promovat nicio ofertă specială lansată  de agenţii, ANAT luând iniţi-ativa de a demara, cu resurse proprii,

o campanie de informare a turiştilorromâni, derulată  pe mai multe canalemass-media. În acest context, ANATa solicitat Ministerului DezvoltăriiRegionale şi Turismului ca anul viitorsă sprijine toate aceste oferte, pentru asusţine turismul intern românesc, prin

 promovarea unor asemenea campaniidesf ăşurate însă  la scar ă  naţională. Oaltă  problemă  constatată  a fost repre-zentată  de accesul la staţiunile de pelitoral atât pe şosea, cât şi pe caleaferată, în continuare îngreunat datori-

tă problemelor de infrastructur ă ce nus-au soluţionat.

Previziunea ANAT pentru 2011arată că tarifele vor stagna şi chiar vorscădea cu circa 10% în sezonul inter-mediar (15 iunie - 15 iulie şi 15 august- 1 septembrie).

c. OutgoingPe outgoing, numărul turiştilor a r ă-

mas constant, însă  încasările au scăzutdin cauza limitării bugetelor de călătorie.

Cele mai solicitate destinaţii au fostBulgaria, Turcia şi Grecia. În funcţie denumărul de turişti, Bulgaria (în sezonulde var ă) şi Austria (în special în sezonulde iarnă) sunt primele destinaţii ale ro-mânilor, cu peste 250.000 de turişti fie-care. Prima destinaţie pe zboruri charterşi ca volum al încasărilor a fost Turcia,cu peste 150.000 de turişti, din care ma-

 joritatea au ales regiunea Antalya. Numărul de turişti care au plecat în

Antalya s-a dublat şi au fost înregistra-te creşteri şi pentru Grecia, pe segmen-

tul curselor charter pe Rhodos şi Creta.A scăzut, în schimb, cu 50% numărulturiştilor pe destinaţii ieftine din Gre-cia, cum ar fi Paralia - destinaţie pentrucare au optat cei cu venituri financiarelimitate. Litoralul bulgăresc şi regiuneaHalkidiki (Grecia) au înregistrat un nu-măr de turişti similar anului precedent.De un mare interes se bucur ă progra-mele tip Senior, promovate în acest an

 pentru Spania, Cipru şi Grecia. Aces-te programe se adresează  turiştilor cuvârsta de peste 55 de ani şi se derulează în perioada de extrasezon, mai precisoctombrie – aprilie. Facem menţiuneacă  însoţitorii seniorilor beneficiază  deacelaşi tarif redus.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 31/40

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 32/40

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 33/40

33 Nr. 73 • februarie – martie 2011

Transport 

Sosirile turiştilor români în structurilede primire turistică cu funcţiuni de caza-re au reprezentat în anul 2010 77,7% dinnumărul total de sosiri, în timp ce turiştiistr ăini au reprezentat 22,3% din numărul

total de sosiri, ponderi apropiate de celedin anul 2009. Sosirile în hoteluri deţin înanul 2010 o pondere de 76,1% din totalulsosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de anul 2009,sosirile în hoteluri în anul 2010, sunt încreştere cu 1,0%.

Înnoptările înregistrate în structurilede primire turistică în anul 2010 au însu-mat 15967,1 mii, în scădere cu 7,1% faţă de cele din anul 2009. Înnoptările turişti-lor români în structurile de primire turis-

tică cu funcţiuni de cazare au reprezentatîn anul 2010 82,7% din numărul total deînnoptari, în timp ce înnoptarile turistilorstraini au reprezentat 17,3%.

Indicele de utilizare netă  a locurilorde cazare în anul 2010 a fost de 25,3%

 pe total structuri de cazare turistică, înscădere cu 2,8 puncte procentuale faţă deanul 2009. Indici mai mari de utilizare alocurilor de cazare în anul 2010 s-au înre-gistrat la spaţii de cazare pe nave (79,6%)şi la hoteluri ( 29,9%).

Sosirile vizitatorilor str ăini în Româ-nia, înregistrate la punctele de frontier ă, aufost în anul 2010 de 7498,3 mii, în scăderecu 1,0% faţă de anul 2009. Majoritatea vi-zitatorilor str ăini provine din ţări situate înEuropa (94,7%). Din statele Uniunii Eu-ropene s-au înregistrat 59,4% din totalulsosirilor vizitatorilor str ăini în România.

Dintre statele Uniunii Europene, celemai multe sosiri s-au înregistrat din: Un-garia (38,9%), Bulgaria (17,6%), Ger-mania (8,9%), Italia (7,4%).Transportul

feroviar a înregistrat în anul 2010, com- parativ cu anul 2009, cea mai mare creş-tere (6,9%).

Plecările vizitatorilor români în str ăină-tate, înregistrate la punctele de frontier ă, aufost în anul 2010 de 10905,2 mii, în scăderecu 7,0%, comparativ cu anul 2009.

Mijloacele de transport rutier au fostcele mai utilizate de vizitatorii români

 pentru plecările în str ăinătate, reprezen-tând 75,8% din numărul total de plecări.Comparativ cu anul 2009, cea mai marecreştere în anul 2010 s-a înregistrat latransportul aerian (12,5%).

ANAT: Vânz\rile în turismau sc\zut în 2010 cu 15%

Vânzările agenţiilor de turism dinRomânia au scăzut, în medie, cu 15% în2010 faţă de 2009, iar zeci de agenţii de

 profil au fost închise din cauza crizei eco-nomice, a declarat Corina Martin, preşe-

dintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilorde Turism (ANAT), cu ocazia unei con-ferinţe de presă susţinută la Ploieşti. Mo-tivul principal este acela că mulţi românifie au renunţat la vacanţe,fie au cumpărat

 pachete turistice mai ieftine, care au in-clus mai puţine zile de cazare.

Corina Martin a dat ca exemplu scă-derile de vânzări înregistrate pe litoralulromânesc, care concentrează  aproxima-tiv 46% din capacitatea de cazare a Ro-mâniei. În 2010, pe litoral s-au înregis-

trat scăderi ale vânzărilor cu 18% faţă de2009, în condiţiile în care şi în anul 2009

se înregistraser ă scăderi de 15% faţă deanul anterior.

„Efectele crizei economice asupraturismului au fost chiar mai puternice în2010. Dacă în anii trecuţi românii îşi per-miteau câte două vacanţe, una vara, cea-laltă în perioada sărbătorilor de iarnă, în2010 mulţi români au renunţat la a douavacanţă, iar unii nu şi-au mai permis nicimăcar o vacanţă  pe an”, a afirmat pre-şedintele ANAT. Corina Martin a maiadăugat că, potrivit estimărilor ANAT,aproximativ 10% din cele aproape 850de agenţii de turism membre ale asocia-ţiei au fost închise, anul trecut, din cauzacrizei economice.

Pe de altă parte, ministrul DezvoltăriiRegionale şi Turismului, Elena Udrea, adeclarat în aceeaşi zi că  turismul româ-nesc a reuşit să iasă din criză, pentru că,

 potrivit datelor INS, atât hotelurile, cât şiagenţiile de turism au înregistrat creşteriale contribuţiei în PIB în fiecare din cele

 patru trimestre ale anului trecut.„În ultimele raportări ale INS la ca-

 pitolul servicii, contribuţia în PIB pen-tru 2010 la categoria turoperatori a avuto creştere de 14,9% în trimestrul unu,8,2% în trimestrul al doilea, 24,1% în tri-mestrul al treilea şi 37,2% în ultimul tri-mestru”, a mai spus Udrea. Ea a adăugatcă şi la capitolul „hoteluri şi restaurante”au fost înregistrate creşteri în fiecare tri-mestru al anului trecut.

INS: CEA MAI MARE CRE{TERE ~N 2010 S-A ~NREGISTRAT

 LA TRANSPORTUL AERIAN (12,5%) Sosirile înregistrate în structurilede primire turistică  în anul 2010au însumat 6036,2 mii, în scăderecu 0,7% fa ţă de cele din anul 2009.

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 34/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 34

Legisla]ie

Sanc]iuni pentrunerespectareaprevederilor 

Amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;Desf ăşurarea de activităţi turisticespecifice agenţiilor de turism de că-tre operatorii economici f ăr ă  a deţi-ne licenţa de turism sau prin sediilesecundare/reprezentanţele care nu au

obţinut anexa la licenţa de turism, culicenţa sau anexa/anexele la licenţade turism expirate sau retrase;

Amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;Desf ăşurarea de activităţi turisticespecifice agenţiilor de turism de cătreoperatorii economici după retragerealicenţei de turism sau a anexei/ane-xelor la licenţa de turism;

Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 Nerespectarea obiectului de activitateînscris în licenţa de turism, corespunză-tor tipului de licenţă de turism obţinut;

H.G. 1267/2010ELIBERAREA CERTIFICATELOR

DE CLASIFICARE, A LICEN}ELOR{I BREVETELOR DE TURISM ANAT atrage aten ţ ia agen ţ iilormembre asupra principalelor as-

 pecte ale Hot ărârii de Guvernadoptate care, în cazul nerespect ă-rii, sunt considerate contraven ţ ii şiatrag amenzi substan ţ iale.

Stimaţi membri, vă  rugăm să consultaţimaterialele informative transmise către dv.,în format e-mail sau direct de la sursă, pen-tru forma extinsă:

http://www.mdrt.ro/turism/legislatieDe asemenea, conform uzanţei, pot fi for-

mulate întrebări şi informaţii suplimentare,direct către juristul ANAT, dl Oleg Pelivan([email protected])

La art.10. alin. 2 ca activităţile de ofertare şi comercializare a servi-ciilor şi/sau pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României se

 pot realiza şi sub formă electronică, prin intermediul site-urilor, sauon-line, numai în baza licenţei de turism eliberate de MDRT.

Licenţele de turism eliberate înainte de data intr ării în vigoare a ho-tărârii sunt valabile pe perioada înscrisă în cuprinsul acestora. La ex-

 pirarea acestei perioade operatorii economici proprietari şi/sau admi-

nistratori de structuri de primire turistice au obligaţia de a solicitaeliberarea noilor certificate de clasificare/licenţe de turism.

Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniulturismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzândagenţiile de turism cărora le-au fost retrase licenţele de turism şi, re-spectiv, lista celor cărora le-au fost restituite licenţele de turism.

Certificatele de clasificare şi licenţele de turism eliberate înainte dedata intr ării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioadaînscrisă în cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operato-rii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire

turistice au obligaţia de a solicita eliberarea noilor certifi

cate de clasi-ficare/licenţe de turism.

Actul normativ prevede:

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 35/40

35 Nr. 73 • februarie - martie 2011

Legisla]ie

Amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;Desf ăşurarea de activităţi turistice înalte sedii decât cele înscrise în licen-ţa de turism şi anexele la aceasta;

Amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei; Nerespectarea condiţiilor şi criterii-lor în baza cărora s-au/s-a eliberat li-cenţa de turism şi/sau anexa/anexelela aceasta;

Amenda de la 8000 lei la 10.000 lei; Nerespectarea prevederilor art. 5alin (4), art. 12 alin (5) si art 13 alin(2)lit.b şi c

Amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;Funcţionarea operatorului economicf ăr ă deţinerea poliţei de asigurare degarantare a plăţii cheltuielilor de re-

 patriere a turiştilor şi/sau rambursa-rea sumelor achitate de turişti pentruachiziţionarea serviciilor/pachetelorturistice, în cazul neexecutării in-tegrale sau par ţiale a serviciilor/pa-chetelor turistice achiziţionate saufuncţionarea cu poliţă/poliţele deasigurare expirată/expirate;

Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; Neasigurarea de ghizi atestaţi pentruderularea în bune condiţii a progra-melor turistice, conform reglemen-tărilor în vigoare;

Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;Utilizarea de autocare neclasificate;

Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;Ofertarea, comercializarea sau pre-starea serviciilor de cazare şi ali-mentaţie în structuri de primire tu-ristice neclasificate, cu certificate declasificare retrase sau expirate;

Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;Prezentarea de informaţii nereale înmaterialele de promovare, în ofertesau pe paginile de internet; .

 Normele sunt binevenite, pentru că 

au rolul de a disciplina piaţa, dar tre- buie îndeplinită condiţia de a fi formu-late clar, limpede, f ăr ă a se da posibili-tatea interpretărilor.

În aceste condiţii consider că  for-mularea: „ Nerespectarea condiţiilor şicriteriilor în baza cărora s-au/s-a elibe-rat licenţa de turism şi/sau anexa/ane-xele la aceasta;” pentru care s-a fixatun cuantum al amenzilor de la 40.000la 50.000 lei este ambiguă şi lasă  loc

interpretărilor, la latitudinea organului de control. De exemplu, dacă agenţia

nu este văruită, sau a fost de curând inundată de către „vecinul de sus” şi areneşansa de a-i veni un organ de control, atunci ea este pasibilă de amendă dela 40.000-50.000 lei pentru că nu corespunde criteriilor de licenţiere şi anumenu este în stare salubr ă …. Această formulare este „o şopârlă” strecurată decătre organul de control pentru a încadra orice atunci când doreşte să amende-ze „neaparat” un agent economic.

De asemenea, termenul de informaţii „nereale” de la Art. 15 pct. (t) „- prezen-tarea de informaţii nereale în materialele de promovare, în oferte sau pe pa-ginile de internet” – este din nou ambiguu şi lasă loc de interpretări pentruorganele de control, termenul corect care ar fi trebuit folosit fiind acela de„informaţii false”.

OBIECTIV

Grigore Alecsa, Pre şedintele Regiunii Nord-Est 

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 36/40

Nr. 73 • februarie - martie 2011 36

Ancheta

România este pe locul 14printre pie]ele emitente

33,4 de milioane de turişti au că-lătorit anul trecut în Austria, cu 3,3%

mai mulţi decât în 2009. şi la numărulnopţilor de cazare s-a putut înregistra,cu 124,8 milioane, o uşoar ă  creştere(0,4%). 2010 a fost pentru turismulaustriac un an plin de succes, atât dato-rită  faptului că numărul oaspeţilor so-siţi din str ăinătate în Austria a crescut(+3%), dar şi datorită  faptului că  maimulti austrieci (+3,8%) şi-au petrecutvacanţa în propria ţar ă.

Cu 48,1 milioane nopţi de cazare,Germania r ămâne cea mai importantă 

 piaţă str ăină, urmată de Olanda cu 9 mi-lioane, Elveţia (3,7 milioane nopţi caza-re) şi Italia (3 milioane nopţi cazare).

România se află printre cele mai im- portante pieţe str ăine cu 820.000 nopţide cazare (- 2,5%), plasându-se pe lo-cul 14 – în 2005 România se afla doar

 pe locul 26.După scăderea importantă a numă-

rului de turişti din România în 2009(-13,6%), situaţia sa redresat anul tre-cut. 261.000 de români au călătorit

în 2010 în Austria, ceea ce înseamnă o scădere de doar 4,4%. În cifre con-crete, acest lucru înseamnă  cu 12.100

mai puţini turişti români. Îmbucur ătoreste rezultatul pentru sezonul de var ă (mai-octombrie), din România prove-nind peste 300.000 de nopţi de cazare(+5,3%) în ciuda unei scăderi uşoare a

numărului de turişti (-0,9%), lucru careînseamnă  că  durata şederii a fost pre-lungită.

Dacă în anul 2005 şederea români-lor însuma 3,5 zile, în anul 2010 aceas-ta s-a situat la 3,1 zile. Cea mai iubită destinaţie de vacanţă în Austria a româ-nilor este, atât vara, cât şi iarna, capita-la ţării, Viena. Vara, acesteia îi urmeazaSalzburg, Zell am See, Kaprun şi Graz.Iarna, cele mai iubite locaţii, după Vie-na, sunt Kaprun, Sölden, Zell am See şi

Bad Hofgastein.În locaţia de vacanţă, românii au

cheltuit de persoană  pe timpul verii –103,- /zi, iar iarna – 129,-. Aceste ci-fre sunt mai mari decât cele oferite deturiştii din Polonia, Cehia sau Ungaria.Gabriele Lenger, directoarea Oficiului

 Naţional de Turism al Austriei în Ro-mânia, este destul de mulţumită de re-zultate. „Dată fiind situaţia economică dificilă  sunt uşurată  să  constat că  am

 putut menţine scăderea sub control”.

Gabriele Lenger vede mai ales în sezo-nul de var ă încă un mare potenţial pen-tru Austria ca destinaţie de vacanţă, iar

Oficiul Naţional de Turism al Austrieiîşi va consolida pe viitor acţiunile de

 promovare a sezonului de var ă pe piaţaromânească. „Austria ofer ă atât iubito-rilor sportului, cât şi celor ce doresc să 

se odihnească, dar mai ales celor carevin cu familiile, nenumărate posibili-tăţi de a petrece o vacanţă plină de va-rietate şi mai ieftină cu până la o treimedecât pe timpul iernii”, a mai adăugatLenger.

Oficiul Naţional de Turism al Aus-triei este organizaţia naţională  de tu-rism a acestei ţări. Scopul principal alacesteia este ca, împreună cu toţi parte-nerii austrieci din turism, să contribuiela păstrarea şi consolidarea competi-

tivităţii Austriei ca ţar ă pentru turism.Astfel, Oficiul Naţional de Turism alAustriei îşi aduce o contribuţie esenţia-lă la creşterea segmentului de piaţă aus-triac pe scena turismului internaţional.În 2011, Oficiul Naţional de Turism alAustriei se va concentra pe pieţele afla-te în trei regiuni geografice: Europa deVest, CEE şi peste ocean. Aceste pie-ţe, unde Oficiul Naţional de Turism alAustriei este prezent cu birouri proprii,acoper ă în jur de 95% din numărul total

de nopţi de cazare şi au cel mai mare potenţial pentru turismul autohton.

 ~N POFIDA CRIZEI,2010 – AN RECORD PENTRU AUSTRIA

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 37/40

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 38/40

Nr. 73 • februarie – martie 2011

Proiect 

Clubul de turism şi ecologie ECOTUR este o organiza-ţiestudenţească cu o experienţă de mai bine de 11 ani.

Printre obiectivele acesteia se număr ă promovarea şi ori-entarea profesională în domeniul turistic în rândul studenţilor.

Din acest motiv, în perioada 14 februarie-21 mai 2011seva desf ăşura cea de-a patra ediţie a programului dein-ternship „Practică în turism”. Proiectul este organizat înpar-teneriat cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism dinRomânia şi cu Academia de Studii Economice, Bucureşti.Proiectul a fost conceput pentru a veni în ajutorul agenţii-

lor de turism membre ANAT şi al studenţilor, în special alcelor din anii terminali care îşi doresc o carier ă în turism, şiare scopul de a intermedia întâlnirea dintre aceştia şi actoriidin industria ospitalităţii. Avantajele se regăsesc de ambe-le păr ţi: studenţii au ocazia de a pune în practică noţiunileteoretice acumulate pe băncile facultăţii, reducând conside-rabil timpul alocat căutării unui loc de muncă. De aseme-nea, angajatorul beneficiază de for ţă de muncă tânăr ă, uşoradaptabilă şi dornică să înveţe şi pe care o poate pregăti învederea prelungirii colabor ării. Decizia de a avea o continu-itate se dato- rează faptului că proiectula câşti- gat popularitate, prin

e d i -   ţiile anterioare,atât în rândulstudenţilor,

cât şi înr â n d u l

companiilor din domeniul turismului (agenţii de turism, ho-teluri, agenţii deticketing), numărul participanţilor fiind încontinuă creştere. Astfel în primăvara anului 2010, 250 destudenţi au concurat pentru 110 de posturi în agenţii de tu-rism şi 10 în hoteluri de renume din Bucureşti. Proiectul seva desf ăşura în mai multe etape:

În perioada 14-20 februarie, va începe promovarea inten-să a evenimentului atât în cadrul Academiei de Studii Eco-nomice (prin afişe şi pliante), pe blogul  practicainturism.wordpress.com şi pe ecotur.wordpress.com, cât şi în media

de specialitate.Următoarea etapă: 21 februarie-4 martie estededicată înscrierilor: se va publica pe site-ul ECOTUR bur-sa locurilor de practică, iar cei interesaţi îşi vor putea depuneCV-ul şi scrisoarea de intenţie la birourile de informare-re-crutare amenajate în cadrul Academiei de Studii Economice.Între 7 şi 11 martie, departamentul de resurse umane al fie-cărei agenţii va face selecţia candidaţilor. Clubul ECOTUR

 poate efectua, la solicitarea agenţiei şi în funcţie decriteriiledorite, o primă selecţie pe baza CV-ului şi a scrisorii de in-tenţie depuse de către studenţii interesaţi. Practica propriu-zisă se desf ăşoar ă în perioada 21 martie-21 mai şi presupuneefectuarea unor stagii de intership, pe o perioadă  limitată 

(2 luni). ANAT şi ECOTUR se implică  în acest proiect în parteneriat şi solicită, de asemenea, sprijinul agenţiilor par-tenere şi implicarea acestora în promovarea proiectului, învederea unei colabor ări fructuoase şi de lungă durată.

 „PRACTIC| ~N TURISM”- INTERSHIPPENTRU STUDEN}I

PROIECT ASE-ANAT !

a câşti- gat popular  

e d i - iile aatâtstu

c

38

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 39/40

7/17/2019 Revista ANAT interior+coperta_TIPO martie

http://slidepdf.com/reader/full/revista-anat-interiorcopertatipo-martie 40/40