Programul de convergenta 2012- SITE - 2012-04-20آ  achiziإ£ii de active cu preluare de pasive...

download Programul de convergenta 2012- SITE - 2012-04-20آ  achiziإ£ii de active cu preluare de pasive إںi sunt

of 41

 • date post

  25-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Programul de convergenta 2012- SITE - 2012-04-20آ  achiziإ£ii de active cu preluare de pasive...

 • GUVERNUL ROMÂNIEI

  PROGRAMUL DE CONVERGENŢĂ 2012-2015

  - Aprilie 2012 -

 • 3

  CUPRINS

  INTRODUCERE................................................................................................................. 5 1. CADRUL GENERAL AL POLITICII ECONOMICE....................................................... 6 1.1 Context general al politicii economice.......................................................................... 6

  1.2 Politica monetară şi a cursului de schimb.................................................................... 10

  1.3 Reforme structurale..................................................................................................... 11

  2. PERSPECTIVELE ECONOMICE ................................................................................. 13 2.1 Economia la nivel global / Ipoteze tehnice................................................................... 13

  2.2 Evoluţii ciclice şi perspective actuale.......................................................................... 13

  2.3 Scenariul pe termen mediu......................................................................................... 17

  2.4 Balanţe sectoriale........................................................................................................ 18

  3. SOLDUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ŞI AL DATORIEI.......................... 20 3.1 Strategia de politici....................................................................................................... 20

  3.2 Obiectivele pe termen mediu....................................................................................... 20

  3.3 Politica bugetară în anii 2011 şi 2012.......................................................................... 24

  3.4 Perspectivele bugetare pe termen mediu.................................................................... 29

  3.5 Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii...................................................... 29

  3.6 Impactul aderării la UE asupra finanţelor publice........................................................ 29

  3.7 Balanţa structurală şi poziţia fiscală............................................................................ 30

  3.8 Evoluţiile şi nivelul datoriei.......................................................................................... 32

  4. SUSTENABILITATEA PE TERMEN LUNG A FINANŢELOR PUBLICE.................... 34 ANEXE

 • 5

  INTRODUCERE

  Forma actualizată a Programului de convergenţă pentru perioada 2012 - 2015 a fost elaborată pe baza Regulamentul CE Nr. 1466/1997 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, asa cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului si Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European si al Consiliului.

  Programul de Convergenţă este realizat în concordanţă cu Codul de conduită referitor la Specificaţiile privind Implementarea Pactului de Stabilitate şi Creştere şi la Liniile orientative pentru formatul şi conţinutul Programelor de Stabilitate şi de Convergenţă din 12 ianuarie 2012. Transmiterea de către statele membre şi evaluarea de către CE a Programului de Convergenţă reprezintă o componentă a „Semestrului European” care priveşte întărirea coordonării politicilor economice, structurale şi bugetare. Semestrul european este instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de stabilitate şi creştere (amendat prin intrarea în vigoare, în data de 13 decembrie 2011, a pachetului de 6 regulamente) şi al Procedurii de dezechilibre macroeconomice, precum şi pentru Pactul Euro Plus.

  Programul de Convergenţă ilustrează capacitatea României de a se încadra încă din anul 2013 în obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), reprezentând un deficit bugetar structural de 0,7% din PIB, ceea ce corespunde prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea şi Guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare.

  Angajamentul de adoptare a monedei euro în 2015 este menţinut şi reprezintă o ancoră importantă a asigurării consecvenţei în timp a mix-ului de politici macroeconomice şi a reformelor structurale, precum şi pentru promovarea ajustărilor necesare creşterii rezilienţei şi flexibilităţii economiei româneşti. Continuarea procesului de reforme în special al celui de consolidare fiscală, în baza acordului de finanţare de tip preventiv încheiat cu UE, FMI şi BM este de natură să confere coerenţa politicilor macroeconomice şi financiare, contribuind la consolidarea încrederii investitorilor şi la diminuarea riscului contagiunii de pe alte pieţe. Deşi nu se mai întrevăd masuri de austeritate de genul celor aplicate în anul 2010, pe partea de cheltuieli se va menţine o abordare prudentă tocmai pentru a consolida trendul sustenabil al finanţelor publice. Pe termen mediu, obiectivul specific al politicii bugetare este reprezentat de ajustarea în continuare a deficitului bugetar, ţintele planificate fiind de 2,3% din PIB în 2012, 1,5% în anul 2013, 1,2% în 2014 şi 0,9% în anul 2015 (cifre conform metodologiei ESA).

  Cadrul macroeconomic din Programul de Convergenţă ia în considerare perspectivele mediului internaţional şi ale economiei europene din prognozele Comisiei Europene. De asemenea, scenariul macroeconomic propus pentru perioada 2012-2015 este convergent cu estimările CE despre evoluţia economiei româneşti.

 • 6

  1. CADRUL GENERAL AL POLITICII ECONOMICE

  1.1 Contextul general al politicii economice

  În conformitate cu Programul de Guvernare, şi cu luarea în considerare a obiectivelor prevăzute în Strategia Europa 2020, Pactul Euro Plus şi Acordul preventiv cu UE şi FMI, strategia economică pe termen mediu a Guvernului este orientată către promovarea competitivităţii şi ocupării forţei de muncă, consolidării finanţelor publice şi a stabilităţii financiare. Măsurile concrete au fost prevăzute atât în Programul de convergenţă 2011-2014 cât şi în Pactul Euro Plus (PEP).

  Pactul Euro Plus

  La nivel european, Pactul Euro Plus (PEP) reprezintă un angajament politic care vizează consolidarea financiară şi susţinerea competitivităţii economice a Uniunii, asumat în cadrul Consiliul European din martie 2011 de către 23 state membre ale UE, printre care şi România.

  PEP are ca obiective promovarea competitivităţii şi ocupării forţei de muncă, consolidarea sustenabilităţii finanţelor publice şi a stabilităţii financiare. În scopul atingerii acestor obiective, România a elaborat o listă cu măsuri concrete, aprobată de guvern prin memorandum la data de 29 aprilie 2011. Aceste măsuri au fost incluse în Programul Naţional de Reformă 2011 – 2013, precum şi în Programul de Convergenţă 2011-2014.

  Prin includerea prevederilor Pactului Euro Plus în Programele de Stabilitate/Convergenţă şi în Programele Naţionale de Reformă, pactul a fost integrat în Semestrul European. În acest fel, este asigurată o evaluare coerentă a angajamentelor asumate prin pact, precum şi o monitorizare eficientă a recomandărilor specifice de ţară.

  Raportul privind implementarea PEP, care reflectă stadiul realizărilor la data de 15 martie 2012, evidenţiază progresele notabile, mai ales în ceea ce priveşte sustenabilitatea finanţelor publice şi consolidarea stabilităţii sectorului financiar.

  Continuarea consolidării fiscale a contribuit la îmbunătăţirea credibilităţii României. În anul 2011, România s-a plasat pe traiectoria cea bună pentru a atinge ţinta de deficit a bugetului general consolidat

  Execuţia bugetului general consolidat la 31 decembrie 2011 s-a încheiat cu un deficit de 23,9 mld. lei, respectiv 4,13% din PIB (cash), România menţinându-se în ţinta de deficit planificată iniţial de 4,4% din PIB.

  Pentru anul 2012, se prevede un deficit de 1,9% în cash şi 2,3% conform ESA, asigurându-se ieşirea din procedura de deficit excesiv instituită României în anul 2009 ca urmare a deficitului înregistrat în anul 2008.

  Arieratele şi facturile neplătite la nivelul bugetului general consolidat (fără întreprinderile de stat) au continuat să scadă de la începutul anului 2011. Arieratele se situează acum sub 0,2% din PIB (aproape integral la nivelul autorităţilor locale). La întreprinderile de stat monitorizate în cadrul programului de asistenţă financiară al UE/FMI, arieratele au scăzut în trimestrul patru al anului 2011 cu aproximativ 0,8% din PIB, ajungând la 2,6% din PIB.

 • 7

  În sectorul sanitar, arieratele aferente facturilor înregistrate au fost integral eliminate, iar facturile neînregistrate descoperite în cursul exerciţiului de inventariere până la finele anului 2011 au fost integral înregistrate în sistem şi programate la plată.

  La nivel local, arieratele au scăzut în anul 2011. Această tendinţă ar putea fi accelerată, noile amendamente aduse Legii finanţelor publice locale împiedicând acumularea de arierate noi. În mod deosebit, se va asigura finanţarea adecvată, în limitele plafoanelor de cheltuieli ale ministerelor ordonatoare, a proiectelor autorităţilor locale cofinanţate de la bugetul de stat. Finanţarea pe termen mediu a acestor proiecte va fi garantată prin contracte multianuale, semnate