MUNICIPIULUI CAMPULUNG DIRECTIA ECONOMICA SI FISCALA ... post insp asistent.pdf · municipiului...

of 5 /5
MUNICIPIULUI CAMPULUNG DIRECTIA ECONOMICA SI FISCALA SERVICIUL ADMINISTRARE VENITURI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE APROB PRIMAR , CĂLIN IOAN ANDREI FIŞA POSTULUI nr. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL 1.Denumirea postului : INSPECTOR 2.Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie. 3.Scopul principal al postului : - calculul, stabilirea, verificarea şi urmărirea încasării chiriilor pentru locuinţe din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local; calculul, verificarea şi urmărirea încasării chiriilor pentru terenurile aferente locuinţelor din imobilele cumpărate de foştii chiriaşi în baza Legii nr.112/1995. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI : 1. Studii de specialitate : studii superioare de lunga durata – profil economic 2. Perfecţionări (specializări) : - 3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel ridicat; 4. Limbi străine : nu este cazul 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corect, ordonat, politicos, puternica atitudine etica si integritate, persoana dinamica, personalitate puternica, abilitati de comunicare, spirit combativ; 6. Cerinţe specifice : Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii, disponibilitate pentru munca de teren, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, profesionalism , atenţie , răbdare , spirit de observaţie , conştiinciozitate , disponibilitate la sarcini suplimentare , capacitate de analiza si sinteză, de asumare a responsabilităţilor, creativitate şi spirit de iniţiativă; 7.Competenţă manageriala : -

Transcript of MUNICIPIULUI CAMPULUNG DIRECTIA ECONOMICA SI FISCALA ... post insp asistent.pdf · municipiului...

MUNICIPIULUI CAMPULUNG DIRECTIA ECONOMICA SI FISCALASERVICIUL ADMINISTRARE VENITURIPERSOANE FIZICE SI JURIDICE APROB PRIMAR , CĂLIN IOAN ANDREI

FIŞA POSTULUInr.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL

1.Denumirea postului : INSPECTOR

2.Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie.

3.Scopul principal al postului :- calculul, stabilirea, verificarea şi urmărirea încasării chiriilor pentru locuinţe din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local; calculul, verificarea şi urmărirea încasării chiriilor pentru terenurile aferente

locuinţelor din imobilele cumpărate de foştii chiriaşi în baza Legii nr.112/1995.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :

1. Studii de specialitate : studii superioare de lunga durata – profil economic2. Perfecţionări (specializări) : -3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel) :

nivel ridicat;4. Limbi străine : nu este cazul5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corect, ordonat, politicos, puternica

atitudine etica si integritate, persoana dinamica, personalitate puternica, abilitati de comunicare, spirit combativ;

6. Cerinţe specifice : Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii, disponibilitate pentru munca de teren, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, profesionalism , atenţie , răbdare , spirit de observaţie , conştiinciozitate , disponibilitate la sarcini suplimentare , capacitate de analiza si sinteză, de asumare a responsabilităţilor, creativitate şi spirit de iniţiativă;

7.Competenţă manageriala : -

Atribuţiile postului:

1. Preia si verifica actele necesare pentru întocmirea contractelor de închiriere şi acte adiţionale pentru apartamentele construite din fondurile de stat şi pentru imobilele naţionalizate, proprietatea Consiliului Local, precum şi pentru terenurile aferente locuinţelor din imobilele cumpărate de foştii chiriaşi în baza Legii nr.112/1995;

2. Calculează chiriile şi majorările aferente pentru apartamentele şi imobilele din fondul locativ;

3. Asigură preluarea în soft-ul specific a informaţiilor din contracte şi a oricăror modificări intervenite în situaţia rolurilor;

4. Inainteaza Serviciului juridic in termen, actele necesare in vederea intocmirii contractelor si actelor aditionale;

5. Ţine evidenţa chiriilor, nominal pentru fiecare persoană fizică în parte şiurmareste plăţile efectuate de acestea;

6. Urmăreşte şi răspunde de întocmirea şi transmiterea adreselor, înştiinţărilor şi notificarilor, precum şi a altor documente in vederea derularii in bune conditii a contractelor de inchiriere, atât prin poştă, cît şi pe teren, în termenele legale;

7. Urmăreşte şi analizează permanent situaţia debitelor restante pe contribuabili, şi ia măsuri pentru încasarea acestora;

8. Răspunde de încasarea in procent cat mai mare a debitelor constituite din chirii spaţii de locuit, provenind de la persoane fizice;

9. Informeaza seful când se elibereaza spaţiile inchiriate si face comunicarea acestora către Comisia de repartizare a locuintelor, în vederea repartizării acestora;

10. Întocmeşte şi inainteaza sefului ierarhic documentatia pentru chiriasii care depasesc 3 luni restante la plata chiriei (debit restant plus majorările calculate la zi), in vederea inceperii de catre serviciului juridic a procedurii de executare silita pentru plata debitelor si evacuare;

11. Întocmeşte referate pentru debitarea sau scăderea unor sume, după caz, cuprinzând specificarea cauzelor care au determinat situaţia respectivă şi face propuneri pentru corectarea situaţiei;

12. Verifică borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte şi asigură operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice;

13. Raportează lunar sau ori de câte ori este nevoie debitul chiriilor şi situaţia încasărilor şi întocmeşte situaţiile referitoare la închirierea spaţiilor de locuit;

14. Inainteaza lunar Registrul de partizi Serviciului Buget-Contabilitate si face confruntarea la fiecare sfarsit de luna cu acesta, urmărind ulterior efectuarea eventualelor reglări;

15. Opereaza platile efectuate in contul chiriei, atât prin casă, cât şi prin bancă ;

16. Rezolvă în termen legal corespondenţa repartizata;17. Verifica periodic impreuna cu comisia de verificare a locuintelor,modul în care

chiriaşul întreţine locuinţa, comunica constatarile de incalcare a clauzelor contractuale, in vederea luarii masurilor de remediere ;

18. Întocmeşte, verifică şi arhivează dosarele pentru înlesniri la plată solicitate de chiriaşi, înaintându-le spre aprobare Consiliului Local;

19. Participă la diferite comisii de constatare şi inventariere a imobilelor, conform dispoziţiilor emise;

20. Arhivează documentele rezultate în cadrul exercitării sarcinilor de serviciu, pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic al unităţii şi Instrucţiunilor de aplicare a Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996;

21. Transmite inspectorilor de la Persoane Fizice şi Juridice orice informaţii şi documente care implică stabilire impozite ;

22. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din domeniu;Respecta programul de lucru;

23. Solicită, primeşte şi aplică precizările şi soluţiile transmise către şi de la şeful de serviciu;

24. Răspunde de modul de execuţie a lucrărilor şi respectă sarcinile primite de la şeful ierarhic;

25. Răspunde disciplinar şi penal, după caz, pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi nerespectarea atribuţiilor de serviciu;

26. Asigură respectarea prevederilor legale privind circuitul documentelor ce intră în sfera de activitate a serviciului;

27. Studiază legislaţia referitoare la stabilirea şi încasarea chiriilor, precum şi alte materiale de specialitate;

28. Analizează, stabileşte şi înaintează în timp util şefului de serviciu necesarul de formulare aferent activităţii desfăşurate;

29. Execută orice alte sarcini repartizate de conducerea Primăriei în cadrul atribuţiilor de serviciu.

30. Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii , conform Legii nr.319/2006, H.G. nr. 425/2006 şi normativele în vigoare;

31. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;

32.Respectă normele P.S.I. conform Legii nr.307/2006; 33..Respectă normele şi îndatoririle prevăzute în Legea nr.188/1999, privind Statutul

funcţionarilor publici.; 34.Respectă prevederile Codului de conduita a funcţionarilor publici , conform Legii nr.7 / 2004; 35. Pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului institiei, pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit , precum si pentru daunele platite de institutie in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, se angajeaza raspunderea civila a functionarului public;

36. Are obligatia de a respecta si cunoaste prevederile Ordinului nr.946/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, urmarind registrul cu riscuri pentru operatiunile specifice serviciului; 37.Sa isi desfasoare activitatea activitatea , in conformitate cu pregatirea si instruirea sa , precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca . 38.Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele,substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; 39. Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare , sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 40. Sa nu procedeze la scoatere din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii,in special ale masinilor,aparaturii,uneltelor,instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;\ 41. Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor , precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 42. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 43. Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 44. Sa coopereze, atat timp cat este necesar , cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitatea si sanatatea, in domeniul sau de activitate;\ 45. Sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestra; 46. Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari

Identificarea functiei publice:

Denumire: inspectorClasa : I

Gradul profesional : asistent Vechime in specialitate necesara: minim 1 an

Sfera relationala a titularului postului :

1. Sfera relaţională internă :

Intern:a) Relatii ierarhice:

- subordonat fata de: seful Serv. Venituri, Directorul Economic si Primar- superior pentru:-

b) Relatii functionale: conform atributiilor stabilite prin regulamentul de

organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului. Colaborează cu toate

compartimentele din instituţie pe problemele specifice compartimentului ;

2.Sfera relaţională externă :

a) cu autoritati si institutii publice : colaboreaza cu institutiile publice care detin informatii despre contribuabili, b) cu organizaţii internaţionale : - c) cu persoane juridice private: colaboreaza cu persoanele juridice care detin informatii despre contribuabili, sau au raporturi contractuale cu acestea ;

3. Limite de competenţă : -

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă : - Deleagă atribuţiile funcţionarului cu funcţia cea mai mare din cadrul compartimentului.

Intocmit de :1.Nume şi prenume : MITOI LUCREŢIA2.Funcţia publică de conducere : Sef Serviciu Venituri,3.Semnatura:…………………………..4.Data:…………………………………