factura fiscala

of 38 /38
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI” ONEŞTI PROIECT pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3 1

Embed Size (px)

description

ff

Transcript of factura fiscala

Page 1: factura fiscala

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI

COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI” ONEŞTI

PROIECT

pentru obţinerea certificatului

de calificare profesională

nivel 3

Îndrumător,

Prof. Manaila Dan

Candidat,

Botezatu Ana Maria

2011

1

Page 2: factura fiscala

FACTURA FISCALĂ

2

Page 3: factura fiscala

Cuprins

ARGUMENT............................................................................................4

CAPITOLUL 1 - PREZENTAREA DOCUMENTELOR CONTABILE..........6

CAPITOLUL 2 - FACTURA FISCALA.......................................................12

CAPITOLUL 3 - FACTURA FISCALA IN CAZUL S.C. ECO STAR REL

S.R.L...........................................................................................................15

CONCLUZII................................................................................................24

BIBLIOGRAFIE.....................................................................................25

ANEXE..................................................................................................26

3

Page 4: factura fiscala

ARGUMENT

Factura, formular cu regim intern de tiparire si numerotare, se emite obligatoriu

de catre firmele inregistrate in Romania in scopuri de TVA atat pentru evidentierea TVA

colectata cat si pentru inregistrarea veniturilor aferente livrarilor de bunuri si prestarilor

de servicii.

Normele de intocmire si utilizare a facturii sunt cele prevazute in anexa nr. 3 a

Ordinului 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre

persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si se

aplica numai de catre persoanele stabilite in Romania, in conformitate cu prevederile art.

1251 alin. (2) din Codul fiscal.

Persoanele impozabile nestabilite in Romania, inregistrate in România potrivit art. 153

alin. (4) sau (5) din Codul fiscal, vor intocmi facturile in conformitate cu prevederile titlului

VI din Codul fiscal.

Factura se emite si pentru situatiile in care nu exista obligatia colectarii TVA, cum

ar fi de exemplu, operatiunile de livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de

deducere a TVA, scutite fara drept de deducere a TVA sau neimpozabile in Romania.

Persoanele impozabile care aplica regimul special de scutire de TVA conform art.

152 din Codul fiscal vor intocmi factura respectand acelasi continut de informatii

prevazut de Codul fiscal, mai putin elementele inscrise in scopuri de TVA- cf. Ordinului

2226/2006.

Firmele care nu au obligatia sa emita factura trebuie sa inregistreze veniturile

realizate zilnic pe baza monetarului, a chitantei, a raportului zilnic emis de casa de

marcat si a altor documente specifice activitatii desfasurate.

O factura fiscala reprezinta documentul emis in mod obligatoriu in momentul

vanzarii de bunuri sau servicii de catre agentii economici, persoanele fizice autorizate

4

Page 5: factura fiscala

sau persoanele juridice. Factura fiscala trebuie emisa in cel mult 15 zile lucratoare de la

faptul generalor al taxei (ex. vanzarea de bunuri/servicii), cu exceptia cazului in care

factura fiscala a fost deja emisa. Factura fiscala cuprinde urmatoarele informatii:

-un numar de ordine prin care factura fiscala este unic identificata

-data in care factura fiscala a fost emisa

-data la care au fost predate bunurile/serviciile

-data incasarii avansului (daca este cazul)

-datele persoanei impozabile care emite factura fiscala: denumire/nume, adresa, cod de

inregistrare (sau cod de identificare fiscala)

-datele beneficiarului: nume si adresa

-denumirea si cantitatea bunurilor/serviciilor

-baza de impozitare a bunurilor/serviciilor

-cota de taxa aplicata si suma taxei colectate

Este acceptat ca si factura fiscala documentul pe suport hartie sau in format electronic

care indeplineste conditiile mentionate anterior.

5

Page 6: factura fiscala

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA DOCUMENTELOR CONTABILE

Documentele contabile se pot clasifica dupã mai multe criterii.

1. In funcţie de importanţa şi frecvenţa utilizãrii lor , documentele contabile ,

indiferent de categoria din care fac parte, pot fi tipizate şi netipizate.

a)Documentele tipizate , sunt acelea în care conţinutul, forma şi formatul sunt

prestabilite şi preimprimate pe formulare, pe baza unor reglementãri legale. Prin aceastã

operaţie de tipizare se urmãreşte stabilirea unor tipuri unitare de documente , pentru

operaţii de acelaşi fel ca mãrime , conţinut , format şi destinaţie şi sunt obligatorii pentru

toate unitãţile dintr-o ramurã datã.

Tipizarea documentelor asigurã uşurarea completãrii şi verificãrii lor, eliminã

paralelisme în circulaţia unor documente , contribuie la satisfacera cerinţelor de

prelucrare automatã a datelor pe care le conţine şi permite înscrierea în cuprinsul lor a

indicatorilor strict necesari şi într-o anumitã ordine. Aceste documente sunt cuprinse în

nomenclatorul cu formulare tipizate privind activitatea financiarã şi contabilã ,elaborat de

Ministerul de Finanţe. Documentele tipizate în funcţie de sfera de utilizare ,sunt grupate

în:-documente generale pentru întreaga economie;

-documente comune pe ramuri ale economiei;

-documente specifice unor activitãţi;

b)Documentele netipizate, sunt acelea în care conţinutul, forma, şi formatul nu

sunt prestabilite şi preimprimate prin reglementãri legale , ele sunt ocazionale şi se

stabilesc funcţie de necesitatea de informare ale fiecãrui agent economic.

2. In funcţie de natura operaţiilor pe care le reflectã , documentele se clasificã în:

6

Page 7: factura fiscala

a)Documente privind imobilizãrilecorporale şi necorporale:bonuri de mişcare a

mijloacelor fixe, procese verbale de predare- primire procese verbale de scoatere din

funcţiune, etc.

b) Documente privind activele circulante materiale:note de recepţie şi constatare de

diferenţe , bon de consum , fişa limitã de consum , bon de predare – transfer –restituire,

etc.

c) Documente privind disponibilitãţile bãneşti:chitante , dispoziţii de platã-încasare,

etc.

d) Documente privind salariile şi alte drepturi cuvenite angajaţilor:ştate de salarii,

lista de avans chenzinal, decontul de cheltuieli, etc.

e) Documente privind vânzãrile: factura, dispoziţii de livrare, aviz de însoţire a

mãrfii, etc.

3. Dupã regimul de tipizare şi utilizare documentele pot fi:

a)Documente cu regim special pentru care existã reglementãri legale privind

tipãrirea, circulaţia, evidenţa şi pãstrarea lor. In aceastã categorie intrã în special

documentele de bancã şi casã: cecul de numerar, cecul de virament, chitanţa, etc.

b)Documente întocmite pe formulare cu reglementãri exprese de tipãrire,

gestionare, folosire şi justificare, în care intrã imprimate cu valoare nominalã(mãrci

poştale,timbre poştale), carnete de muncã, certificate medicale, etc.

c) Documente întocmite pe formulare cu regim uzual, fãrã restricţii şi cuprind toate

formularele necuprinse în primele douã categorii.

4. In funcţie de modul de întocmire şi rolul lor în cadrul circuitului economic şi al

sistemului informaţional-decizional documentele contabile se grupeazã astfel:

a)Documente justificative.

b)Documente de evidenţã contabilã.

c)Documente de sintezã şi raportãri.

7

Page 8: factura fiscala

1.1. NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE

Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu activitatea de

observare si consemnare a datelor privind patrimoniul unitatii. Aceasta actiune asigura

datele de intrare in sistemul contabil privind existenta , starea si miscarea elementelor

patrimoniale .

1.1.1. Documentarea –procedeu al contabilitãţii.

Documentarea ,ca procedeu al contabilitǎţii, este acţiunea de observare şi

consemnare în documente a datelor privind operaţiile economice din cadrul unitãţii , în

momentul şi la locul efectuãrii operaţiilor .

Documentele trebuie întocmite clar, precis, sã reflecte realitatea ,trebuie sã se

prezinte într-o formã unitarã în privinţa conţinutului, structurii, numãrului de exemplare ,

denumirea şi circulatia lor .

Datã fiind importanţa deosebitã a informaţiilor contabile în conducerea unitãţii

patrimoniale, operaţiunea de consemnare şi culegere a datelor contabile este organizatã

dupa criterii precise şi in funcţie de necesitãţile practice, ele costituind baza intregului

sistem de evidenţã din unitatea patrimonialã.

1.1.2. Structura documentelor contabile.

Sub aspectul conţinutului documentelor de evidenţã trebuie sã cuprindã

urmãtoarele elemente:

-denumirea documentului ;

-denumirea şi sediul unitãţii care emite documentul;

-numãrul de ordine al documentului;

-data şi locul emiterii documentului;

-pãrţile care participã la operaţia economicã ;

-descrierea operaţiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis, astfel

încât sã cuprindã toate datele necesare înregistrãrii în evidenţã;

-datele cantitative şi valorice aferente operaţiei consemnate;

8

Page 9: factura fiscala

-semnatura persoanelor autorizate care rãspund de întocmirea documentelor

conform dispozitiilor legale.

1.1.3. Importanta documentelor contabile

În cadrul unitãţii patrimoniale , importanţa documentelor contabile se poate

concretiza prin:

1. Documentele contabile sunt sursã de date pentru înregistrãri în conturi a

operatiilor economice şi financiare.

2. Prin intermediul documenetelor contabile se infãptuieşte controlul economic şi

finanaciar, ele constituind mijlocul pentru descoperirea unor nereguli în

gestionarea patrimoniului şi asigurã respectarea disciplinei financiar-contabile.

3. Documentele contabile sunt sursã de informare operativã a organelor de

conducere asupra operaţiilor economico-financiare ce au loc în unitate.

4. Documentele contabile au importanţã juridicã –în cazul litigiilor sunt folosite ca

probã în justiţie pentru stabilirea adevãrului. De aici rezultã importanţa deosebita

pe care o are cunoaşterea documentelor contabile de cãtre jurişti.

1.2. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

1.2.1. Definire

Documentele justificative sunt acte scrise ce consemneazã operaţiile

economice şi financiare în momentul efectuãrii lor cu scopul de a servi ca dovadã a

înfãptuirii lor si ca instrument de fundamentare a înregistrãrii lor în contabilitate.

In legãturã cu aceste documente, legea Contabilitãţii prevede:”Orice operaţie

patrimonialã se consemneszã în momentul efectuãrii ei într-un înscris care stã la baza

înregistrãrilor în contabilitate , dobândind astfel calitatea de document justificativ. Ele

angajeazã rãspunderea persoanelor care le-au întocmit , vizat şi aprobat ori înregistrat

în contabilitate”.

1.2.2. Funcţiile documentelor justificative

Documentele justificative îndeplinesc douã functii:

9

Page 10: factura fiscala

1.funcţia de informare în sensul cã prin documente justificative se începe

procesul cunoaşterii patrimoniului , pentru ca ulterior , prin alte procedee , sã se

ajungã la forma finalã care este bilanţul contabil şi care constituie cea mai

importantã sursã de informare a conducerii unitãţii patrimoniale.

2.funcţia gestionarã , prin documente justificative se angajeazã drepturi

şi obligaţii precum şi rãspunderi privind gestionarea elementelor patrimoniale.

1.2.3. Conţinutul documentelor justificative

Conţinutul documentelor justificative este format dintr-o serie de elemente care în

funcţie de importanţa lor se grupeazã în :

-elemente comune care se referã la date de identificare şi la personalul responsabil de

întocmirea, verificarea şi aprobarea lor şi anume:denumire, numãr şi data

documentului , denumirea şi sediul unitãţii care întocmeşte documentul, compartimentul

organizatoric emitent, pãrţile care participã la efectuarea operaţiei în cauzã , semnãturile

persoanelor care au întocmit, vizat şi aprobat, etc.

-elemente specifice prin care se caracterizeazã operatiile consemnate în documente şi

anume:conţinutul operaţiei consemnate, baza legalã pentru efectuarea operaţiei, datele

privind cantitãţile, preţurile unitare şi valorile , alte elemente necesare ulterior pentru

prelucrarea şi verificarea documentelor(coduri , etc.)

1.2.4. .Intocmirea şi completarea documentelor justificative

Intocmirea şi completarea documentelor justificative se face manual sau cu

tehnicã de calcul astfel încât sã fie lizibile , nefiind admise ştersãturi sau modificãri în

ele. Elementele comune se completeazã cu uşurinţã deoarece pentru marea majoritate

a operaţiilor se repetã ,cele specifice necesitã un volum mai mare de muncã şi implicã

efectuarea unor calcule şi cunoştinţe privind operaţiile respective.

Documentele justificative se intocmesc pe, de regulã ,la locul unde produce

operaţia, pe formulare tipizate sau netipizate , dupã caz.

1.2.5. Prelucrarea documentelor justificative

Prelucrarea documentelor justificative constã în efectuarea unor operaţii

pregãtitoare în vadera înregistrãrii loe în contabilitate, concretizate în :

10

Page 11: factura fiscala

-sortarea documentelor pe operaţii;

-calcularea valorilor, dacã este cazul;

-obţinerea de centralizatoare pentru cumularea mai multor documente ;

-verificarea de formã , aritmetic şi de fond (legalitatea, realitatea,oprtunitatea,

necesitatea şi economicitatea operaţiunilor din documente);

-înregistrarea în contabilitate;

Pentru înregistrarea în contabilitate se face analiza şi contarea documentelor

justificative care constã în indicarea pe fiecare document sau pe centralizatorul

acestora(care conţine mai multe documentejustificative cu operaţii de aceeaşi naturã şi

din aceeaşi perioadã) a simbolurilor conturilor debitoare şi a celor creditoare .

Din punct de vedere metodologic , îregistrãrile în contabilitate se fac:

-cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupã data intocmirii sau data

intrãrii acestora în intreprindere;

-sistematic, în registrele dechise pentru conturile sintetice şi analitice în conformitate cu

regulile stabilite .

1.2.6. Verificarea documentelor justificative

Verificarea documentelor justificative se face înainte de a se efectua înregistrarea

în contabilitate şi are ca scop de a se identifica şi corecta eventualele erori fãcute

anterior.

Verificarea poate fi :

-verificare de forma prin care se urmãreşte dacã au fost completate toate rubricile din

document , dacã preţurile şi calculele sunt corecte ,dacã existã semnãturile persoanelor

care au întocmit ,vizat sau aprobat operaţia,etc.

-verificare de fond , se referã la o serie de operaţii de fond şi anume:

Necesitatea efectuãrii operaţiei care se verificã pornindu-se de la programul de

activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli al unitãţii.

Legalitatea , adicã dacã poeraţiunea se încadreazã în prevederile legale .

Oportunitatea constã în efectuarea operaţiei în momentul potrivit , cel mai

favorabil, cu eforturi minime.

Economicitatea , adicã realizarea operaţiei sã se facã cu cheltuieli minime pentru

a se asigura rentabilitatea necesarã

11

Page 12: factura fiscala

Operaţiunea de verificare se confiemã prin semnãtura persoanei împuternicite pentru

aceasta. Dupã înregistrarea în contabilitate , documentele justificative sunt supuse

operaţiunii de clasare şi în final de arhivare .

1.2.7.Tratarea erorilor

Tratarea erorilor se face astfel:

-erorile contabile ce apar cu ocazia întocmirii , verificarea şi înregistrarea documentelot

justificative se înregistreazã prin tãierea cu o linie a textului sau cifrelor greşite în toate

exemplarele, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectã . Corectarea se confirmã

prin semnãtura persoanei sau a persoanelor care au întocmit documentul justificativ ,

menţionându-se şi data efectuãrii corecturii .

-nu sunt admise corecturi în documentele justificative privind mijloacele bãneşti şi alte

operaţiuni prevãzute prin dispoziţii legale. In cazul unor asemenea erori , documentul

greşit se anuleazã , fãrã a se detaşa din carnetul respectiv.

-pentru documentele care consemneazã operaţii de predare- primire a valorilor

materiale , corectarea erorilor trebuiue confirmatã prin semnãtura ambelor pãrţi , adicã a

predãtorului şi a primitorului.

-in cazul utilizãrii tehnicii de calcul (în sistem informatic) corecturile sunt admise înainte

de prelucrare a acestora , menţionându-se data rectificãrii şi semnãtura celui care a

fãcut modificarea .deasemenea listele de erori rezultate de la calculator pe baza cãrora

se face modificarea în baza de date , trebuie semnate de persoanele împuternicite.

12

Page 13: factura fiscala

CAPITOLUL 2

FACTURA FISCALA

2.1. Notiuni teoretice

Factura fiscala:

•este un document cu regim special care se intocmeste de certe furnizori cand cumpara

produse, lucruri , servici care se factureaza

•factura se intocmenste de catre agentul economic cand vinde produse ,lucrai, servici

•are nr. data

•se dsecrie operatia, canitatea, pret, calitatea si TVA 19%

•antetul partea de sus a documnetului stanga date de indetuficarea a cumparatorului ,

drepta producator

•date de indentificarea ale celui care efectuaza transportul (jos drepta)

•se semneza documnetul de catre furnizori si se stampileza (Anexa 1)

Normele de intocmire si utilizare a facturii

Formular cu regim intern de tiparire si numerotare.

1. Serveste ca:

- document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor livrate si

a serviciilor prestate;

- document de insotire a marfii pe timpul transportului, dupa caz;

- document de incarcare in gestiunea cumparatorului;

- document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului;

- alte situatii prevazute expres de lege

13

Page 14: factura fiscala

2. Se intocmeste, in doua sau mai multe exemplare pentru livrari de bunuri si/sau

prestari de servicii.

In situatia in care factura nu se intocmeste in momentul livrarii, bunurile livrate sunt

insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii

documentelor de livrare, numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in

formularul de factura.

3. Circula, dupa caz:

- la furnizor:

- la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru

eventualele reclamatii ale clientilor;

- la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate;

- la cumparator:

- la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru

inregistrarea in contabilitate.

4. Se arhiveaza, dupa caz:

- la furnizor:

- la compartimentul desfacere;

- la compartimentul financiar-contabil;

- la cumparator:

- la compartimentul financiar-contabil.

Norme privind regimul intern de numerotare a facturii

1. Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna,

prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii

privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate.

2. Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce

trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in

functie de numarul de facturi emis.

Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura.

In alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni,

puncte de lucru, sucursale etc.

14

Page 15: factura fiscala

3. Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, vor

emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere prin care se va mentiona,

pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care se emite prima factura.

CAPITOLUL 3

FACTURA FISCALA IN CAZUL S.C. ECO STAR REL S.R.L.

3.1. PREZENTAREA FIRMEI

Denumirea: S.C. ECO STAR REL S.R.L.

Forma juridică de organizare: Societate cu raspundere limitata

Obiectul de activitate: Importul de marfuri si comercializarea marfurilor

Organigrama societatii:

Fig. 3.1. Organigrama societatii

Directorul general :

Are in subordine directa pe

15

Page 16: factura fiscala

Asistent Manager

Sef departament Financiar

Sef departament Importuri

Sef departament Vanzari

Sef departament IT

Sef departament Logistica

Sef departament Service

Serviciul de protectie a muncii si de respectare a normelor PSI

Directorul economic

-are in subordine biroul de contabilitate.

Urmareste intocmirea documentelor conform legii si inscrierea in cheltuielile

admisibile.

De asemenea urmareste corectitudinea in ceea ce priveste intocmirea actelor de

plata a salariilor personalului precum si gestionarea corecta a materialelor si

materiilor prime.

Urmareste intocmirea corecta a facturilor si incasarea lor

Plata obligatiillor catre bugetul de stat.

Derularea creditelor bancare etc.

Directorul de importuri :

-Are in subordine agentii de importuri care :

Efectueaza comenzi externe

Urmaresc comenzile

Finalizarea comenzilor

Mentinerea relatiilor cu partenerii externi

Situatii comenzi

Traduceri

-Responsabilitati

Coordonare departament

Urmarire comenzi externe

Organizare transporturi externe

Lista discounturi

16

Page 17: factura fiscala

Preturi

Receptie importuri

Director vanzari :

-Are in subordine Directorii zonali care :

Supervizeaza vanzarea pe zona Moldova / Bucuresti / Constanta

Urmaresc vanzarea, livrarea, service-ul si follow-up-ul

Mentin si dezvolta portofoliul de clienti

-Responsabilitati

Coordoneaza departamentul de vazari la nivel national

Urmareste si verifica vanzarile

Urmareste atingerea targetului lunar

Mentine relatiile cu clientii

Mareste portofoliul de clienti

Directorul IT :

-Are in subordine operatorii ofertare/proiectare, agentii marketing si administratorul de

baze de date

-Responsabilitati :

Coordonare departament

Efectuare proiecte

Efectuare oferte si anexe contract, liste

Actualizarea preturilor si a descrierilor produselor

Vizite clienti

Director logistica :

-Are in subordine gestionarii de showroom si depozit care:

Aranjeaza showroomul / depozitul

Pregatesc marfa

Fac receptia marfii

Stocuri marfa / necesar

Fise de magazie

-Responsabilitati :

Coordonare departament

17

Page 18: factura fiscala

Organizare transporturi interne catre clienti

Stocuri / necesar

Livrari marfa

Director service :

-Are in subordine dispecerul si echipele de service

-Responsabilitati :

Coordonare departament

Verificare echipelor de service pe teren

Rezolvarea reclamatiilor

Organizarea Departamentului Financiar

Departamentul Financiar – Contabil este organizat conform urmatoarei organigrame :

Fig. 3.2 – Organigrama departamentului financiar - contabil

Directorul economic este subordonat direct directorului general si analizeaza

activitatea compartimentului aflat in subordinea sa, dispune anumite masuri si

raporteaza managerului general.

18

Page 19: factura fiscala

Contabilul sef este subordonat directorului economic si analizeaza activitatea

departamentului. De asemenea el :

organizează contabilitata în cadrul societatii;

organizează controlul financiar preventiv conform legislaţiei în vigoare;

păstrează confidenţialitatea lucrărilor încredinţate;

propune măsuri pentru eficientizarea şi modernizarea activităţii

societatii;

urmăreşte calitatea şi corectitudinea actelor şi avizelor emise de

personalul din subordinea sa;

verifică şi avizează corectitudinea informaţiilor supuse atenţiei şefului

societatii;

coordonează activitatea compartimentului aflat în subordinea sa;

coordonează plăţile către bugetul statului sau alte instituţii publice;

coordonează plăţile către furnizori, în limita disponibilităţilor bancare;

aplică strategia şi politicile de dezvoltare economică a societatii;

aprobă fişa postului pentru toţi salariaţii din subordine;

asigură efectuarea inventarierii patrimoniului;

propune bugete de venituri si cheltuieli;

coordonează întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al societatii,

stabileşte măsuri de incadrare în acesta;

coordonează asigurarea resurselor financiare necesare realizării

programelor de exploatare, întreţinere, reparaţie, modernizare,

dezvoltare în corelare cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

coordonează întocmirea raportului de gestiune;

coordonează modul de aplicare si respectare a legislaţiei în vigoare, a

instrucţiunilor de serviciu, reglementărilor, ordinelor şi dispoziţiilor

conducerii societăţii;

previne şi combate corupţia (monitorizează activitatea personalului

care este implicat în activităţi predispuse la apariţia fenomenului de

corupţie, urmăreşte calitatea şi corectitudinea actelor întocmite în

cadrul compatimentului aflat în subordinea sa etc.);

19

Page 20: factura fiscala

De asemenea, el are obligaţia de a executa toate sarcinile trasate de

conducerea societatii.

Fiecare contabil din subordinea directorului financiar îndeplineşte următoarele

sarcini

- asigură evidenţa derulării plăţilor către furnizori;

- asigură legăturile cu Direcţia Generală de Administrare a Marilor

Contribuabili cu privire la impozitul pe salarii;

- asigură întocmirea, păstrarea fişelor fiscale pe toată durata angajării

salariaţilor sucursalei, transmitrea anuală a fişei fiscale la organul fiscal

teritorial, iar fiecărui salariat câte o copie a fişei fiscale;

- asigură procurarea de la Administraţia Finanţelor Publice a

programului pentru calculul impozitului pe venitul global şi alte

programe de transmitere a datoriilor sucursalei faţă de Bugetul

Statului;

- calculează şi ţine evidenţa drepturilor băneşti, a reţinerilor legale din

salariu, a datoriilor pentru fiecare salariat din centralul societatii,

conform legislaţiei în vigoare;

- centralizează lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de

stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului de şomaj, bugetul

asigurărilor sociale de sănătate, fondul de risc, etc.;

- întocmeşte şi depune pe termen scurt (până la 31 ianuarie a fiecărui

an) declaraţiile privind impozitele şi taxele locale, urmărind confirmarea

şi plata la termen către bugetele locale;

- efectuează plăţi şi transferuri de sume băneşti în limitele

disponibilităţilor financiare;

- efectuează plăţi în limita disponibilităţilor bancare către furnizori, în

baza situaţiilor operative, a facturilor din evidenţă;

- efectuează plăţi pentru ajutoarele sociale acordate salariaţilor societăţii

în baza hotărârilor CA, în limita disponibilului pentru asistenţă socială

existent;

- eliberează adeverinţe de venit, etc. pntru salariaţii societatii;

20

Page 21: factura fiscala

- întocmeşte documentaţia necesară pentru alimentarea cardurilor

bancare cu drepturile băneşti pentru salariaţii societatii;

- întocmeşte documentaţia privind constituirea şi reţinerea garanţiilor

materiale aferente gestionarilor conform legii;

- întocmşeste Fişa Fiscală nr. 1 şi 2, conform legii, privind Codul fiscal

cu modificările şi completările la zi;

- întocmeşte zilnic situaţia operativă privind încasările şi plăţile defalcate

pe destinaţii pe baza extraselor bancare;

- organizează evidenţa operativă a CEC-urilor barate şi a extraselor

acestora;

- organizează şi efectuează deschiderea conturilor bancare şi

formularistica corespunzătoare, lichidarea conturilor bancare, delegări

pentru salariaţii care depun şi ridică în şi din bancă, solicitări şi

comunicări referitoare la costuri (extras de cont, comisioane, etc.);

- întocmeşte zilnic, sau ori de câte ori este nevoie ordine de plată

(documentele de plată);

- raportează lunar serviciului financiar al societăţii fondul se şomaj,

fondul de asigurări sociale, fondul de sănătate, fondul de accidente de

muncă şi boli profesionale şi alte fonduri constituite conform legilor în

vigoare;

- recalculează şi regularizează anual impozitul pe salarii pentru

personalul societatii;

- studiază permanent legislaţia în vigoare cu privire la modificările ce

apar în legătură cu activitatea financiar contabilă;

- verifică deconturile pentru deplasări în ţară, pentru cheltuieli de

protocol şi gospodăreşti după care avizează plata sumelor care se

justifică;

- verifică zilnic extrasele de cont şi urmăreşte permanent corespondenţa

cu banca în vederea derulării operaţiunilor financiare;

- execută codificarea unitară a materiilor prime, materialelor şi pieselor

de schimb utilizate de subunităţile din subordinea sucursalei;

21

Page 22: factura fiscala

- urmăreşte valorificarea materialelor şi deşeurilor rezultate în procesele

de reparaţii, casări de bunuri, aflate în gestiunea unităţilor de

electrificare;

- asigură necesarul de publicţii interne şi de specilitate (ziare, reviste,

Monitorul Oficial, Foaia Oficială, Buletin Comercial, Standarde, Coleţii

Legislative);

- are atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;

- execută orice alte sarcini în domeniile specifice trasate de conducerea

societatii;

3.2. Circulatia facturii fiscale in cadrul ECO STAR REL SRL

Factura fiscala este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere

si numerotare , comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

o Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor

si marfurilor , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;

o Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;

o Document de incarcare in gestiunea primitorului ;

o Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a

cumparatorului.

In cadrul firmei ECO STAR REL SRL facturile sunt intocmite de

Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client , cel verde

in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis).

Departamentul vanzari factureaza din toate punctele de lucru (situate in

Brasov, Timisoara,Cluj-Napoca, Constanta, Bacau), din cele doua magazine din

Bucuresti si din Depozitul Central aflat la sediul central al firmei – Bucuresti.

ECO STAR REL SRL este firma platitoare de TVA si deci foloseste factura

fiscala cod 14-4-10/A.

Se arhiveaza :

la furnizor ;

la departamentul vanzari(ex. 2) ;

la compartimentul financiar- contabil(ex. 1) ;

22

Page 23: factura fiscala

la cumparator ;

la compartimentul financiar-contabil(ex. 3) .

Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A),

urmand ca in baza solicitarii partenerului extern , sa fie atasata la aceasta factura si

factura externa INVOICE in devize si in limba engleza ( o limba de circulatie

internationala).

Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor

conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite , pe

timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de

insotire a marfii , factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de

la data livrarii, fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea.

23

Page 24: factura fiscala

CONCLUZII

Factura este un document contabil emis de o companie (furnizorul), catre o alta

companie sau persoana (clientul), document ce contine lista cu produsele vandute sau

serviciile prestate clientului de catre furnizor. O factura mai contine datele de identificare

fiscala a clientului (emitentul), datele furnizorului (persoana fizica sau juridica), cota de

TVA, precum si pretul, cantitatea si valoarea fiecarui produs vandut.

Începand cu data integrarii Romaniei în UE (01-01-2007), a fost modificat art. 155

din Codul fiscal. Facturile si chitantele emise de catre firmele romanesti nu mai sunt

documente cu regim special emise de Imprimeria Nationala sau tipografii autorizate, pot

fi acum emise de fiecare firma în parte, atat timp cat contin informatiile obligatorii

reglementate prin art. 155 din Codul Fiscal. Iar semnatura si stampila, sunt acum

optionale.

Factura fiscala este un document cu regim special de inscriere si numerotare ;

Serveste ca document de baza pentru decontarea produselor si serviciilor ,a lucrarilor

executate si serviciilor prestate;

Insoteste marfa in timpul transportului de la furnizori la cumparatori ;

Este document justificativ de inregistrare in contabilitate a bunurilor achizitionate de la

furnizori;

Se intocmeste de unitate a furnizoare in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare

cuprinzand anumite referinta ,privind emitentul si clientul ( felul marfii ,cantitate ,valoare

totala si valoare T.V.A );

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil;

24

Page 25: factura fiscala

BIBLIOGRAFIE

1.Cişcă, V., Contabilitate – Teorie şi aplicaţii, Editura Moldavia, Bacău, 2003.

2.Coman F. Contabilitatea financiară a societătilor comerciale, Editura Fundatiei

România de Mâine, Bucuresti, 2007

3. Dobrotă N. , coordonator , Dictionar de economie, Bucuresti , 2006.

4.Ionescu C. Contabilitate – baze si proceduri, Ed. Fundatiei România de Mâine,

Bucuresti, 2007.

5. Istrate, C., Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

6. Oprea, C., Ristea, M., Bazele contabilităţii, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.

7. Paraschivescu, D.M., (coordonator), Contabilitate, Ediţia a IIa, Editura Moldavia,

Bacău, 2001.

8. Ristea M. Contabilitatea societătilor comerciale, vol. Isi II, Editura Universitară,

Bucuresti, 2009

9. http://www.conta.ro/

10. http://www.facturis.ro/

25

Page 26: factura fiscala

ANEXE:

Anexa 1

MODEL FACTURA FISCALA

Nr.

Crt.

Denumirea produselor sau a serviciilor

U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara

T.V.A.)- lei -

Valoarea- lei -

Valoarea T.V.A.- lei -

0 1 2 3 4 5 (3*4) 61

2

Sandale dama

Ochelari Prada Luxury

Buc

buc

6

1

200

100

1200

100

288

24

Semnatura si stampila furnizorului

Numele delegatului Vlaicu RaduBuletinul/ cartea de identitate Seria XC nr 345871 eliberat(a) Politia IlfovMijloc de transport B 06 ECOExpedierea s-a efectuat in prezenta noastra in data de ................................ora ...........Semnatura ...............................................

Total 1300 312

Total plata 1612

Semnatura primire

Furnizor: S.C. ECO STAR REL S.R.L.(denumire,forma juridica) Reg.com. J33/154/1998Cod fiscal 2811177Sediul BUCURESTIContul12345678910111213141516Banca BCRCapital social 1000 RON

Cumpărător: SC SHINE STAR SRLReg.com/. J35/105/1994Cod fiscal 8011771Judetul ConstantaIBAN:RO06BTRL5765069XXX066484 BANCA TRANSILVANIA

FACTURA FISCALA

Nr. Facturii FVT 0019Data (ziua, luna, anul) 08.03.2011Nr. Aviz de insotire a marfii 4321

Cota T.V.A. 24%

26