Matematica si explorarea mediului Fise de lucru cls 2 ...cdn4.libris.ro/userdocspdf/765/Matematica...

of 8 /8
]Ndbem$bieA eplohorfi Mediqld. :=+ * # # ,r .rJ.#i.-ri!F

Embed Size (px)

Transcript of Matematica si explorarea mediului Fise de lucru cls 2 ...cdn4.libris.ro/userdocspdf/765/Matematica...

 • ]Ndbem$bieA

  eplohorfi Mediqld.

  :=+

  *##€€€

  ,r .rJ.#i.-ri!F

 • Marin*ln *HIR[&*Livi* P*HA

  tr**ne f#}{[TAMitu**Xs #K,.E[SH[{J

  Wlatematicd {iexpforarea mef,iufui

  Fige de lucru

  clasa a II-a

  PARTEA I

  Tel. ,....--..--,

  Semnltura invdtdtorului, I ,, ,,'

 • CUPRIN'Partea I

  MNumerele naturale de la 0 la 30 .................. 5Numere naturale de la 30 la 100 ........ ..........7Numere naturale de la 0 la 100 .................... 9Adunarea qi scdderea numerelor naturale in concentrul 0-30........ ......... 13Adunarea numerelor naturale in concentrul 0-100 fbrd trecere peste ordin........... 15Scdderea numerelor naturale in concentrul 0-100 frrd trecere peste ordin ............ 17Adunarea gi scdderea numerelor nafurale in concentrul 0-100 fbrd trecerepeste ordin....... ............. 19Adunarea numerelor naturale in concentrul 0-100 cu trecere peste ordin....... .......21Sciderea numerelor naturale in concentrul 0-100 cu trecere peste ordin....... ........23Adunarea qi scdderea numerelor naturale in concentrul 0-100 cu trecerepeste ordin....... .............25Adunarea qi scdderea numerelor naturale in concentrul 0-100 ...............29Numerele naturale mai mari decdt 100 qi mai mici decat 1000........ ...... 31Adunarea numerelor naturale in concentrul 0-1000 fdra trecere peste ordin......... 35Scdderea numerelor naturale in concentrul 0-1000 fird trecere peste ordin ..........37Adunarea gi scdderea numerelor naturale in concentrul 0-1000 frrd trecerepeste ordin....... ...39Adunarea numerelor naturale in concentrul 0-1000 cu trecerepeste ordinul unitdlilor ............... 41Adunarea numerelor naturale in concentrul 0-1000 cu trecerepeste ordinul zectlor.... ..............43Scdderea numerelor naturale in concentrui 0-1000 cu trecerepeste ordinul unitdlilor .............. 45Adunarea qi scdderea numerelor naturale in concentrul 0-1000 cu trecerepeste ordinul unitSlilor ...............47Scdderea numerelor naturale cu irnprumut la ordinul zecilor.... ............. 49Adunarea qi scdderea numerelor naturale ?n concentrul 0-1000 cu trecerepeste ordinul zecilor.... ............... 51Scdderea numerelor naturale cu ?mprumut la ordinul zecilor gi sutelor................. 53Adunarea qi sc6derea numereior naturale in concentrul 0-1000 eu trecerepeste ordin....".. ."..."..... 55Repetdm 6i eotrordm """.""........... 59

 • EXPLORARAA MEDIULTJICorpul omenesc. Menlinerea stdrii de sdndtate............. .......... 61Boli provocate de virusuri. Metode de prevenlie gi tratare............. ......... 63Plante qi animale. Naqtere, creqtere, dezvoltare, inmullire, moarte............. ........... 64De ce au nevoie plantele? ........... 66De ce au nevoie animalele? ............. ........... 67Lecturi despre plante gi animale ................ 68Protejarea mediului inconjur6tor............. ...74

  I

  i1

  *

 • m]FrsA lDlE LLlclRLl

  NUMERELE NATURALE DE tA O tA 3()@

  -f*cre,[email protected] cu albastru cel de-al doilea cogulef gi cu ro$u pe-al qaselea.

  @@@@@@@@& Complet eazd$irul numerelor.

  UUUUUUUUWUUSUUUUUUA'.U' U,

  Scrie numdrul corespunzdtor fiecdrui desen.

  i'

  CDcDD

  #g

  8 Scrie toate numerele impare de la 3 la 27 .

  Scrie toate numerele cuprinse inffe 10 gi 30 care se pot scrie cu cifreleri 3.

  s1,2

  ll

 • # a) Completeazd,casetele (compune qi descompune).

  EEEE

  b) Coloreazd cu galbennumere lmpare.

  \/n \/EEE

  /\ /\EEET3 cu numere pare qi cu verde

  r/\E[]

  casetele cucasetele

  yu&a{f ttz1lu.ercrtilVeverita doreste:)t

  a) sd ordoneze crescdtor numerele: 6,7,1,14, 16,23,27,11,24, l0;

  b) sa ordoneze descrescdtor numerele: 3, 29,18,12,9,5,2, 19,25,22.Ajutafi-o voi!

  a)

  b)

  7*.

  ()

  o

  o4.t

  ?13G9

  @

  18

  .'*is i+Pro

  1J

  o

  o t7

  @

  Strc*enz,[email protected]@Unegte punctele qi coloreazi

  desenul oblinut!6

  @.5

  ..i. ' 8.&

  2 * e'28'@

  r^1t,

 • I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  lI

  I

  I

  I

  I

  I

  \

  & Scrie in casete numerele corespunzdtoare.$trc*"ea,zrn rhdefe", dent t

  mlFrsA IDIE L\JclRLl

  NUMERETE NATURATE DE LA 3() LA IOO

  /'-€J -'€l=.rjJ.1 ;€lt

  .l _ It z _i r.l_lvR

  '\J

  # Desenea zd,btlulepentru a reprezenta numerele date.

  ffi$ | ll lt'tz iul !zl_lJ: iI i!l_i iJ_L _u__j32 46 58 633:, Taie din girul urmitoarelor numere pe cele mai mari decdt 49.' 58, 32, 41, 62, 39, 44, 72, 3g, 49, g3

  GGGffi

  Gffi

  *-F

 • & Iepuril[ a fost bolnav gi a lipsit de la ora de matematic[iNu reugegte sd rezolve cerinfele. Are de scris succesorul gi Gpredecesorul fiecdrui numdr. Haideti sa-l ajutdm!

  [il3e[-Tl; [T_l 78i--. --1-l 401-Tl; [Ilor[-Tl;.gr^15'J Folosind numai citrele 3. 5.\-r-la cdror ultima cifra reprezint6 un

  I ;i -l scrie toate numerele de doud cifre,numdr impar.

  m \umdrd:-ff4* I in 232 -l-l il-l [T-l

  b)

  43

  68 [-l-l [T-l [I_l t-T_l [I-l t-I-l [T-l [T_l sodin 3 in 3.

  tl_l[T-lst [Tl t]-l [T_l f-l-l [I-l t]-l tTl [T-l s4

  YuraPlttzfe*e'crtil .q$6}I Separd in doud gupe (numere pare gi numere impare).72, 35, 38, 49, 62, 93, 21, 55, 50, 91, gg

  Numere pare:

  Numere impare:

  44aa

  4\' 43 ''

  39 3's

  -- )4 .46 4l t^ -r55