Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru ... Referindu-se la fundamentele pedagogice

download Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru ... Referindu-se la fundamentele pedagogice

of 136

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru ... Referindu-se la fundamentele pedagogice

 • Ghid de implementare a curriculumului modernizat

  pentru treapta liceală

  Ministerul Educaţ ie i a l Republ ici i Moldova Proie c tul E d u ca ţ i e d e ca l i ta t e î n m e d i u l r u ra l d i n R e p u b l i ca M o l d o va

 • Elaborat și editat în cadrul Proiectului Educaţie de calitate în mediul rural din Republica Moldova, finanţat de Banca Mondială.

  Aprobat la ședinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces-verbal nr.12 din 5 noiembrie 2010. Aprobat prin Ordinul nr.810 din 9 noiembrie 2010 al Ministrului Educaţiei.

  Recenzenţi: Valentina Ursu, doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”

  Nina Sterpu, profesoară, grad didactic superior, LT „B. Cazacu”, Nisporeni

  Editura Cartier, SRL, str. București, nr. 68, Chișinău, MD2012. Tel./fax: 24 05 87, tel.: 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.md

  www.cartier.md

  Cărţile CARTIER pot fi procurate în toate librăriile bune din România și Republica Moldova.

  LIBRĂRIILE CARTIER Casa Cărţii, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 9, Chișinău. Tel./fax: 34 64 61. E-mail: casacartii@cartier.md

  Librăria din Centru, bd. Ștefan cel Mare, nr. 126, Chișinău. Tel./fax: 21 42 03. E-mail: librariadincentru@cartier.md Librăria din Hol, str. București, nr. 68, Chișinău. Tel.: 24 10 00. E-mail: librariadinhol@cartier.md

  Librăria 9, str. Pușkin, nr. 9, Chișinău. Tel.: 22 37 83. E-mail: libraria9@cartier.md

  Colecţia Cartier Educaţional este coordonată de Liliana Nicolaescu-Onofrei Editor: Gheorghe Erizanu

  Autori: Otilia Dandara, Pavel Cerbușcă, Violeta Mija, Eugenia Parlicov Lector: Valentin Guţu

  Coperta: Vitalie Coroban Design/tehnoredactare: Georgeta Fusa

  Prepress: Editura Cartier Tipărită la Tipografia Centrală (nr. 3538)

  Otilia Dandara, Pavel Cerbușcă, Violeta Mija, Eugenia Parlicov EDUCAŢIE CIVICĂ. GHID DE IMPLEMENTARE A CURRICULUMULUI MODERNIZAT

  PENTRU TREAPTA LICEALĂ Ediţia I, decembrie 2010

  © 2010, Ministerul Educaţiei, pentru prezenta ediţie. Toate drepturile rezervate. Cărţile Cartier sînt disponibile în limita stocului și a bunului de difuzare.

  Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Educaţie Civică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceală / Otilia Dandara, Pavel Cerbușcă, Violeta Mija, Eugenia Parlicov; Ed. I. – Ch.: Cartier, 2010 (Tipografia Centrală). – 136 p.: (Colecţia „Cartier educaţional”).

  ISBN 978-9975-79-652-1 172.15 E 19

 • A u t o r i :

  Otilia DANDARA, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar USM, coordonator

  Pavel CERBUȘCĂ, doctor în pedagogie, grad didactic superior,

  Liceul Teoretic „Gaudeamus”

  Violeta MIJA, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional

  Eugenia PARLICOV, consultant principal, Ministerul Educaţiei

 • 4 Educaţie civică

  S u m a r

  1. Structura, funcţiile și modalităţile de aplicare a curriculumului modernizat la Educaţia civică ........................................................................................................7 2. Formarea și dezvoltarea personalităţii în procesul de implementare a Curriculumului modernizat ...............................................................................17 2.1. Finalităţi ale formării profesionale a profesorilor de educaţie civică ........... 17 2.2. Finalităţi ale formării elevului în cadrul studierii disciplinei Educaţie civică ..............................................................................................................20 3. Sistemul de competenţe ..........................................................................................23 4. Corelarea competenţelor, subcompetenţelor, conţinuturilor, tipurilor de activităţi, strategiilor de predare-învăţare-evaluare .........................................26 5. Metodologia formării competenţelor specifice disciplinei ..................................30 6. Strategii didactice de predare-învăţare ..............................................................33 6.1. Tipologia și specificul strategiilor didactice .....................................................33 6.2. Repere și modalităţi de proiectare a strategiilor didactice .............................41 6.3. Diversificarea și combinarea metodelor și tehnicilor de învăţare în raport cu diferite criterii: competenţe, conţinuturi, clasă, vîrsta elevilor, măiestria pedagogică a profesorilor etc. ..................................................................56 6.4. Diversificarea formelor de învăţare. Învăţarea autonomă..............................58 6.5. Realizarea interdisciplinarităţii ..........................................................................62 6.6. Centrarea pe elev ..................................................................................................67 6.7. Utilizarea de tehnologii informaţionale și comunicaţionale (TIC) ..............71 7. Strategii de evaluare ................................................................................................78 7.1. Evaluarea axată pe competenţe ...........................................................................78 7.2. Tipuri de evaluare .................................................................................................82 7.3. Metode și tehnici de evaluare ..............................................................................88 7.4. Tehnici de evaluare curentă .................................................................................96 7.5. Evaluarea centrată pe succes ............................................................................. 101 7.6. Materiale didactice-suport pentru evaluarea competenţelor .......................104 8. Recomandări metodice de utilizare a echipamentului și materialelor didactice, a manualelor existente și a celor noi în procesul de implemen tare a curruculumului modernizat ...................................................................109 9. Deosebiri ale procesului de predare-învăţare-evaluare pe profiluri .................113 10. Recomandări metodice pentru proiectarea didactică pe profiluri și clase ..... 114 11. Proiecte de lecţii, centrate pe formarea la elevi a competenţelor specifice disciplinei Educaţia civică .................................................................................115 Anexe ..........................................................................................................................124 Glosar .........................................................................................................................124 Atelier de creaţie nr.1 ................................................................................................126 Atelier de creaţie nr.2 ................................................................................................127 Atelier de creaţie nr.3 ................................................................................................128 Sugestii de subiecte pentru comunicări care pot fi prezentate în comunitate......129 Model de Proiect al unității de învățare ..................................................................130 Model al pașaportului cetăţeanului democratic .....................................................133 Bibliografie ................................................................................................................134

 • 5G h i d d e i m p l e m e n t a r e a c u r r i c u l u m u l u i m o d e r n i z a t p e n t r u t r e a p t a l i c e a l ăEducaţie civică

  INTRODUCERE

  Într-o lume în care schimbările se produc rapid, iar diversitatea este din ce în ce mai mare, necesitatea ca cetăţenii să fie activi, informaţi și responsabili este mai pregnantă ca niciodată. Rolul educaţiei în dezvoltarea unor astfel de cetăţeni este acum aproape universal recunoscut.

  Abilitatea de a se implica în viaţa și în problemele publice, în mod inteligent și responsabil, se formează. Cu toate că anumite lucruri pot fi deprinse în mod neorganizat în cadrul familiei, în societatea actuală acestea nu mai sunt suficiente pentru formarea unor cetăţeni informaţi și competenţi, de care au nevoie demo- craţiile moderne pentru a-și asigura existenţa. Educaţia civică trebuie să fie o di- mensiune atît a educaţiei formale, nonformale, cît și informale, iar toţi cetăţenii dintr-o societate democratică să aibă dreptul la o astfel de educaţie.

  Elemente de educaţie civică sau pentru cetăţenie există în diferite ţări europe- ne de mai mulţi ani. În perioada recentă, totuși, evenimentele și schimbările care au avut loc în Europa și în lume au constituit o provocare pentru acest model de cetăţenie. Printre acestea se numără: • conflictele etnice și naţionalismul; • ameninţările globale și insecuritatea; • apariţia unor noi tehnologii de informaţie și comunicare; • problemele de mediu; • migraţia populaţiei; • apariţia unor noi forme de identitate colectivă anterior suprimate; • cererea de autonomie personală mai mare și noi forme de egalitate; • diminuarea coeziunii sociale și a solidarităţii dintre oameni; • interconectarea și interdependenţa din ce în ce mai mari – din punct de vedere

  politic, economic și cultural – la nivel regional și internaţional. În faţa unor astfel de provocări, a devenit clar că este nevoie de noi tipuri de ce-

  tăţeni: cetăţeni care să fie nu numai