Drept comercial roman - cdn4.libris.ro comercial roman - Olga... · Asist. univ. dr. Olga-Andreea...

of 9 /9
Asist. univ. dr. Olga-Andreea Urda DREPT COMERCIAL ROMAN Universul Juridic Bucuregti -201.6-

Embed Size (px)

Transcript of Drept comercial roman - cdn4.libris.ro comercial roman - Olga... · Asist. univ. dr. Olga-Andreea...

 • Asist. univ. dr. Olga-Andreea Urda

  DREPT COMERCIAL ROMAN

  Universul JuridicBucuregti

  -201.6-

 • CUPRINS

  Abrevieri.... ..........................5

  I. DREPT COMERCIAL ROMAN _ ASPECTE GENERALE.............. ..........,.,.,.......7I.1. Noliunea qi obiectul dreptului comercial... .........................7

  I.1.1. Noliunea dreptului comercial ....................7I.1.2. Obiectul dreptului comercial ....................9

  LZ.Izvoarele dreptului comercial... .......................9

  II. PROFESIONISTUL COMERCIANT...... ......11II. 1 . No{iunea de profesionist ... ... .... ....... ...... .... ... I 1IL2.Intreprinderea....... ;.................. ......................12

  IL2.l. Concept. Forme ale intreprinderii........... .................12ILz.2. intreprinderea economic[................. ........................ 13II.2.3. intreprinderea civilS ............13

  II.3. Profesionistul comerciant persoani fr2icd.......... ..............13II.3.1. Regimjuridic............... ......13II.3.2. Persoana frzicda.utorizatd.............. ..........14II.3.3. Profesionistul persoanl frzicd, titular al unei intreprinderi individuale ..........15II.3.4. intreprinderea familiald ......16

  II.4. Profesionistul comerciant persoand juridicd........... .........17II.5. Reguli specifice, incidente in raporturile juridice dintre profesioni;ti...................19

  il.5.1. Consideralii introductive ....................... 19II.5.2. Regimul juridic al dob6nzilor ................. .................19

  IL5.2.1. Curgerea dobdnzilor.. ......................20II.5.2.2. Capitalizarea dobdnzilor .................20II.5.2.3. Raportul dobAnzi-penalitSli.......... .....................21

  II.5.3. Acordarea termenelor de gra!ie..... ........21II.5.4. Prezumlia de solidaritate a debitorilor profesioniqti .............. ......22[.5.5. Reguli speciale in materia contractelor ....................22

  II.5.5.1. tncheierea contractelor la distan!5... ..................22il.5.5.2. Determinarea prefului ....................23[.5.5.3. Determinarea locului executdrii obligaliilor ......23II.5.5.4. Prezumarea contractului de mandat ca fiind cu titlu oneros .................:..23

  II.6. Obligaliile profesioniqtilor-comercianli....... ...................24II.6.1. Obligalia de a asigura publicitatea prin registrul comerfului .......241L6.2. Obliga{ia organizdrii qi conducerii contabilit[Iii................ ..........26IL6.3. Obligatia de a exercita activitatea economicd in limitele unei concurenfe

 • 186 Drept comercial romdn

  II.7.l. Elementele corporale ale fondului de comer!... .........30II.7.2.Elementele incorporale ale fondului de comert ........31

  m. socrETATrLE REGLEMENTATE DE LEGEA NR.31/1990...........................34III.1. Noliuni introductive................. ....................34

  m.1.1. Definilia societ[filor reglementate de Legea nr. 3ll1990 . ..........35III.I.2. Formele societSlilor reglementate de Legea nr.3lll990. ...........36III.1.3. Clasificarea societdlilor reglementate de Legea nr.3711990...........'.............36

  III.2. Elementele specifice ale contractului de societate..... ........................37lII.2.l. Aporturile asociafilor.. ...-...37III.2.2. Affectio societatis - intenlia de a constitui societatea. ................40IIL2.3. Realizarea 9i impirlirea profitului ........41

  III.3.ConstituireasocietdlilorreglementatedeLegearr.3ll1990. ............42III.3.1. Statutul 9i actele constitutive ................42

  III.3.1.1. Contractul de societate. Condilii de fond....... ............-.........42III.3.1.2. Contractul de societate. Condilii de form[ .......45III.3.1.3. Cuprinsul contractului de societate ...................46III.3.1.4. Statutul societSlii ........48

  IIT.3.2. Procedura de constituire a societSlilor - formalit[li ...'........ .......49I1I.3.2.1. intocmirea actului constitutiv ........49I1I.3.2.2. inmatricularea societilii .................49

  III.3.3. Regimul actelor juridice incheiate in cursul infiinldrii societ[lii...................51III.3.4. Consecinlele incilcirii prevederilor legale privind constituirea societSfllor ..........51

  III.3.4.1. Neregularitdli constatate inainte de inmatricularea societ[fii.Consecinle .....-........521II.3.4.2. Neregularit[file constatate dupd inregistrarea societdlii. Efecte.............53III.3.4.3. Efectele nerespectdrii prevederilor legale privind'publicitateaconstituirii societSlii ..................55

  III.3.5. Personalitatea juridici a societSlii ........56III.3.6. Filiale, sucursale ...,............59

  III.4. Fnnclionarea societ[filor reglementate de Legea nr.3ll1990 .'..'......60III.4.1. Adundrile generale...... .......60

  III.4.1.1. Felurile adundrile generale '..........'60I1I.4.1.2. Convocarea adundrii generale.-.... ......-..............62III.4.1.3. $edinla adunlrii generale..... ..........64III.4.1.4. Hotdrdrile adundrii generale...... ........................66

  IIL4.2. Reglementiri comune privind administrarea gi conducerea societdlilorreglementate de Legea nr. 31/1990. ..................67

  III.4.2.1. Nofiuni introductive .......................67IIL4.2.2. Dobdndirea calitilii de administrator. Condilii pentru numire,durata funcliei, publicitatea numirii, realegere, remunerare ...............68III.4.2.3. Obligaliile, atribuliile gi puterile administratorilor.................................71III.4.2.4. tncetarea funcliei de administrator............ .....-.72III.4.2.5. Pluralitatea administratorilor........... .................73III.4.2.6. Rispunderea administratorilor.......... ................74

 • Cuprins 187

  IV. SOCIErApr,n REGLEMENTATE DE LEGEA NR.31/1990.REGLEMENTARI SPECIALE ....... i 10

  IV.l. Societateainnume co1ectiv................ .......110N.1.1. Noliune. Caractere generale ...............110IY.l.2. Constituirea societdlii in nume colectiv....... ..........110

  IY.l.2.l. Contractul de societate ................110IV. 1 .3 . Funcfionarea societSlii in nume colectiv .. .. ........... I 1 1IV.1.4. Reguli privind dizolvarea gi lichidarea ..................112

  IV.2. Societatea in comandit6 simpld .................112IY.2.1.No{iune. Caracteregenerale ...............112IY.2.2. Funclionarea societifii in comandit[ simpld ......... 113ly.2.3. Reguli privind dizolvarea gi lichidarea ..................114

  IV.3. Societatea cu rlspundere limitatd ...........:..114IV.3.1. Nofiune. Caractere generale ...............114IY.3.2. Societatea cu rdspundere limitatd cu asociat unic ........... ......... I 15IV.3.3. Constituirea societdlii cu rispundere limitatd... .....115IY.3.4. Funclionarea societllii cu rispundere limitati ......116

  IV.3.4.1. Adunarea generald a asocialilor ......................116IY.3.4.2.Administrareagicontrolulgestiuniisocietd1ii ...................l17

 • 188 Drept comercial romdn

  IV.3.5. Transmiterea pdr{ilor sociale ..............118IV.3.6. Retragerea qi excluderea asociatului din societatea cu rdspunderelimitat5....... ..............119

  IV.3.6.1. Retragerea asociatului din societatea cu r[spundere limitatd...............119IY.3.6.2. Excluderea asociatului din societatea cu rdspundere limitatd. ..............121

  IY.3.7 . Reguli privind dizolvarea gi lichidarea ..................122IV.4. Societatea pe ac{iuni .............122

  IV.4.1. Noliune. Caractere generale ..............122IY.4.2. Constituirea societilii pe acliuni ......-123

  IY.4.2.1. Actele constitutive ale societilii pe acliuni ....123IY.4.2.2. Modaliteli de constituire a societSlii pe acliuni .................124

  IV.4.3. Funclionarea societdfii pe ac{iuni .......128IV.4.3.1. Acliunile emise de societate .......128IY.4.3.2. Sistemele de administrare ale societSliipe ac{iuni ............131IV.4.3.3. Obligaliunile emise de societate .....................137lY.4.3.4. Registrele societilii pe acliuni... .....................139IV.4.3.5. Reguli privind dizolvarea qi lichidarea ...........140

  IV.5. Societatea in comandit[ pe acliuni ............ i4iN.5.1. Noliune. Caractere generale ............... 141IY.5.2. Funclionarea societilii in comandit6 pe acliuni ....142IV.5.3. Reguli privind dizolvarea qi lichidarea ..................142

  IV.6. Societatea europeani................. ...............142IV.6.1. Noliune. Caractere generale ..............142Iy.6.2. Constituirea societ5lii europene ........143IV.6.3. Funclionarea societilii europene ........145IY.6.4.Dizolvarea qi lichidarea societdlii europene ..........145

  V. GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC .......... .......,...146V.1. Grupul de interes economic ......................146

  V.1.1. No{iune. Caractere generale...... ..........146Y.1.2. Constituirea Grupului de interes economic.... .-.......146V.1.3. Funclionarea Grupului de interes economic ..'.......'148V.1.4. Dizolvarea qi lichidarea Grupului de interes economic .............149

  V.2. Grupul european de interes economic.... '...' 150

  Anexe......... ......................152

  Bibliografie ....182

 • r. DREpr coMERcrAL RoMAU - AspEcrE GENERALE

  1.1. Nofiunea gi obiectul dreptului comercial

  1.7.7. Noliuneo dreptului comercial

  Intrarea in vigoarea a Legii w.28712009t privind Codul civil a condus la unificareatuturor raporturilor de drept privat, indiferent de calitatea persoanei.

  Noui reglementare Lirila u preluat dispoziliile Codului comercial2, crednd o bazdcomunS, intens disputati in doctrind.

  Art. 3 din Codul civil consacr[ aplicarea dispoziliilor Codului civil raporturilor dintreprofesioniqti, precum qi raporturilor dintre aceqtia qi orice alte subiecte de drept civil. Dealtfel, art. 3 poartd, in mod sugestiv, denlmiea Aplicarea generald a Codului civil.

  Au fost preluate, de asemenea, in Codul civil multe dintre contractele specifice activitifliprofesioniqtilor, cum sunt contractul de comision, de consignafle, de expedilie, de transport,de depozit hotelier, de agenfe, de intermediere, antreprizd, contractul de report, precum qiunele dinfre contractele bancare. Aceast[ abordare reprezintd o solufle legislativi ce sepreconizeazd,a avea un semnificativ impact pozitiv asupm dezvoltirii mediului de afaceri3.

  Se contureazd dou[ conceplii cu privire la relalia drept comercial-drept civil: concep]iamonistl qi conceplia dualistd.

  A. Concep[ia monistdConform concepliei moniste, se susline faptul cd prin adoptarea noului Cod civil a fost

  inl5turatd distinclia dintre dreptul civil qi dreptul comercial, reglementindu-se raporturilepatrimoniale gi nepatrimoniale dintre persoane fizice qi juridice, in calitatea lor de subiectede drept civila.

  Prin abrogarea Codului comercial qi preluarea acestor nofine in cadrul noului Codcivil, a fost ,,consacrat6 abordarea unitarS a raporturilor obligalionale, renunfdndu-se ladiviziunea tradilionalS in raporturi civile gi raporturi comerciale qi consacrdndu-sediferenlieri de regim juridic in flrnc{ie de calitatea de profesionist, respectivnon-profesionist a celor implicali in raportul juridic obligalional"5.

  1 Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicatd in M. Of. nr. 505 din 1 5 iulie 201 1.2 Codul comercial a fost abrogat de Legea nr.7ll20ll pentru punerea in aplicarea a Legii nr. 28712009

  privind Codul civil [art. 230 lit. c)].3 S. Popa, Drept comercial, Introducere. Persoana Jizicd. Persoana juridicd, Ed. Universul Juridic,

  Bucureqti, 2014, p.6; Expunere de motive cu privire la proiectul Legii nr. 28712009 disponibili pe pagina derntemet ww w j ur i d i c e. r o /w p - c o nt ent/ up I o ad s / C o d- c iv i I - exp une r e - d e -m o t iv e. d o c.

  4 P. Perju, Titlu preliminar. Despre legea civild, in Noul Cod civil: comentarii pe articole, coord.:F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Ed. C.H. Beck, Bucuregti,2012, p.3; $. Beligrideanu,Suntem tn prezenla unei contradiclii intre conceplia ,,monistd" a Noului Cod civil, pe de o parte, Si prettederileart. 2557 alin. (2) din acelasi cod, coroborate cu existenla disciplinei juridice a dreptului comerlului interna-lional, pe de altd parte?, in ,,Dreptul" nr. 1112013, p. 28 qi urm.

  5 Expunere de motive cu privire la proiectul Legii nr. 287 12009.

 • Drept comercial rom6n

  S5 considerd c[ o abordare unitari a raporhrilor juridice de drept privat are nu doarrolul de a oferi o proteclie necomercian{ilor, c5rora nu li se va mai aplica legea comercialdatunci cAnd contracteazd, crt comercianlii, dar va avea rolul totodatd de a asigura principiicomune de interpretare, indiferent de raportul juridic avut in vedere. ln acest sens, inclusivdificuttefile procedurale privind competenla instanfelor de judecati vor fi evitate, printratareaunitard a dreptului privat.

  Un alt argument in favoarea sistemului unitAlii dreptului privat este acela al evitiriiproblemelor de interpretare, mai ales a instituliilor juridice susceptibile de a le fi aplicabileatdt normele cuprinse in Codul civil, cAt qi cele din Codul comercial (mai ales in materiacontractelor).

  AceastS abordare nu este lipsitd de critici, in contextul in care existi particularitSlispecifice ale activitElii comercianlilor care nu permit o abordarea unitar[, impundndu-sepdsffarea unor reguli specifice.

  B. Conceplia dualistdConceplia dualisti susline autonomia dreptului comercial, ca ramurd distincti a

  dreptului privat, avdnd in vedere specificul actelorjuridice sdvdrgite cu caracter profesionalin scopul oblinerii de profit. Se consider6 astfel cd inffarea in vigoare a noului Cod civil aavut rolul de a schimba sediul materiei normelor care reglementeazd rela,tiile sociale spe-cifice dreptului comercial, frrd s5 aduci atingere existenlei dreptului comercial ca ramuridistincti a dreptului privatr.

  Existenla in continuarea a unei multitudini de norme care reglementeazd regimuljuridic al comercianfllor gi care partiaiarizeazd, aceastd ramuri de drept privat, qi avem invedere, tn principal, O.U.G. rr. 4412008, Legea societ[flor nr.3111990, Legea m.2611990privind registrul comer,tului, Legea nr. 8512014 privind procedurile de prevenire ainsolvenlei gi de insolven!6, demonstreazd imposibilitatea inglobdrii to1ale a dreptuluicomercial in dreptul civil.

  Argumentele in favoarea abord[rii unitare a dreptului privat nu sunt infailibile.intr-adevar o abordarea dualist[ presupune aplicarea necomercian]ilor a unui set noflnecomune cu cele ale comercianlilor din necesitatea reglementirii unitare a raportului juridic,insi acest lucru nu presupune gi crearea de obligalii similare cu cele ale comercianfului.

  Dreptul comercial are rolul de a se adapta mai rapid la exigenlele impuse de vialaeconomicE, caracterizatdprin emergen![ qi dinamism.

  Divergenlele existente in doctrin[ cu privire la raporturile dintre dreptul civil gi dreptulcomercial sunt departe de a se fi solufionat, insd indiferent de pozilia adoptatd,, in modevident exist6 o serie de particularitdli specifice raporturilor dintre profesionigti ce reclamiceleritate qi lipsd de formalism, particularit[li care pledeazd. pentru pdstrarea dreptuluicomercial ca ramurd de drept pivatz.

  t St.D. Cerpenaru, Tratat de drept comercial romdn, ed,. a 4-a, revdnftd gi adiugitS, Ed. Universul Juridic,Bucuregti, 2014, p.22; C.T. Ungureanu, Comentarii Si doctrind la art. (2), in C.T. Ungureanu, M. Afrdsinie,C. Voicu et alii, Noul Cod civil. Comentarii doctrind Si jurisprudenld, vol. I - Art.t-952, Despre legea cbild.Persoanele. Familia. Bunurile, Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2012,p.5.

  2 V. Nemeg, Drept comercial, ed. a2-a,revizuiti gi adaugite, Ed. Hamangiu, Bucureqti, 2015, p.9.

 • l. Drept comercial romdn - aspecte generale

  1.7.2. Obiectul dreptului comercial

  Pentru a stabili obiectul dreptului comercial se impune a fi identificatd opliunealegiuitorului pentru unul dintre sistemele care reglementeazl raporlurile juridice: sistemulsubiectiv sau sistemul obiectivr.

  Specific sistemului subiectiv este identificarea caracterului civil sau comercialal actului juridic prin raportare la calitatea autorului sdu. Astfel, dreptul comercialeste considerat a fr un drept profesional ce are ca obiect normele juridice aplicabilecomercianlilol.

  Sistemul obiectiv, ce caracteriza qi Codul comercial tom6n, analizeazd comercialitateaprin interpretarea faptelor sau actelor de comerf, independent de calitatea persoanei. in acestsens, dreptul comercial cuprinde totalitatea normelor juridice aplicabile actelor juridice,faptelor juridice qi operafiunilor considerate fapte de comer!.

  Codul civil a consacrat sistemul subiectiv al dreptului comercial, urm6nd a se aplicadispoziliile Codului civil raportului dintre profesionigti, precum qi raporturilor dintreprofesioniqti gi alte subiecte de drept civil3.

  Avdnd in vedere aceste aspecte mai sus expuse, putem defini dreptul comercial cafiindun ansamblu de norme juridice de drept privat ce guverneazd raporturile juridiceintervenite intre profesionistii - comercianli cqre exploateazd o intreprindere cu scoplucrativa.

  1.2. lzv oarele dreptului comercia !

  Sunt considerate principalele izvoare ale dreptului comercial: Constitulia Rom6niei,Codul civil, legile comerciale speciale, uzan{ele qi principiile generale ale dreptului.

  Constitulia Romdniei reglementeazd principiile de organizare ale activitElii economicegi prevede in acest sens in art. 135 faptul c[ economia Romdniei este o economie de piaf6,bazatd,pe libera iniliativ[ qi concurenfi, statul fiind obligat si asigure libertatea comerfului,protec{ia concuren{ei loiale, precum qi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturorfactorilor de produclie5.

  Codul civil reprezint[ dreptul comun in materie, dispoziliile acestuia aplicdndu-se atAtraporturilor dintre profesioniqti, c6t gi raporturilor dintre acegtia gi orice alte subiecte dedrept civil.

  Legile comerciale speciale reprezintd izvoare de drept comercial, avAnd rolul de acompleta Codul civil mai ales in contextul abrogdrii Codului comercial.

  1 St.D. Cerpenaru,Tratat...,op. cit.,ed.a4-a,p. 12; S. Popa,op. cit.,p.9; V. Nemeg, op. cit.,p.2.2 V. Nemeg, op, cit., p. 2; St.D. C6rpenaru, Tratat..., op. cit., ed. a 4-a,p.12.3 St.D. CArpenaru, op. cit., p. 12; $t. Miheil4 A.-D. Dumitrescu, Drept comercial romdn,Ed. C.H. Beck,

  Bucureqti, 2013,p.2.4 St.D. Cdrpenant,Tratat...,op. cit.,ed.a4-a, p. 13; S. Popa,op. cit.,p.9; C. Gheorghe, Drept comercial

  romdn,Ed. C.H. Becb Bucuregti, 2013,p.22.5

  $t. MihAila A.-D. Dumitrescu, op. cit., p. 3; St.D. Cdrpenaru, Tratat..., op. cit., ed. a 4-a, p.24; V. Nemeq,op. cit.,p. 12.

 • 10 Drept comercial rom6n

  Se impune si enumerim aici Legea societ[filor rr.3lll990, Legea w.2611990 privindregistrului, comer,tului cu modificdrile gi completdrile ulterioare, O.U.G. nr. 4412008privind desfrgurarea activitdlilor economice de c[tre persoanele fizice autorizate, intre-prinderile individuale qi intreprinderile familiale, cu modificlrile ulterioare, Legeanr.8512074 privind procedurile de prevenire a insolvenfei qi de insolven!6.

  Uzanlele Si principiile generale ale dreptului - reglementate in art. 1 Cod civil, uzan-,tele se aplic[ pentru situaliile neprev5zute de lege, iar in lipsa uzantelor, dispoziliile legaleprivitoare la situalii asem6ndtoare.

  Principiile generale ale dreptului constituie, de asemenea, izvoare ale dreptuluicomercial gi putem enumera aici: principiul libertIlii, al egalitalii in faja legii sau principiulrespect[rii proprietdf ii.