Curriculum vitae Europass - utm.mdutm.md/studii/catedre/tem/CV - Chiriac Lilia.pdf · Cursuri și...

5
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Chiriac Lilia E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă Sex feminin Stare civilă Căsătorită Experienţa profesională Perioada Anul de studii 2014-prezent Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, doctor în economie Activităţi şi responsabilităţi principale Predare Ciclul I Licență. Cursuri și seminarii susținute:Marketing, Comportamentul consumatorului, Merceologie Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău, Bul. Ștefan cel Mare 168 Facultatea ”Inginerie Economică și Business” Catedra „Teorie Economică şi Marketing” Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare Perioada 20042015 Funcţia sau postul ocupat Lector superioruniversitar, doctor în economie Activităţi şi responsabilităţi principale Predare Ciclul I Licență. Cursuri și seminarii susținute: Comportamentul consumatorului, Marketing Business to Business, Bazele marketingului. Ciclul II Masterat.Cursuri și seminarii susținute:Analiza concurenței și strategii competitive. Cercetare în domeniul științelor economice, marketing Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice a Moldovei,MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni nr.59 Facultatea ”Business si administrarea afacerilorCatedra „Marketing şi logistică” Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare Perioada 20092013 Funcţia sau postul ocupat Lector superioruniversitar, doctor în economie Activităţi şi responsabilităţi principale Predare Ciclul I Licență.Cursuri și seminarii susținute:Comportamentul consumatorului,Cercetări de marketing,Marketing Business to Business. Cercetare în domeniul științelor economice, marketing. Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, MD-2009,mun.Chişinău, Str. A.Mateevici nr.60 Facultatea ”Științe Economice” Catedra “Marketing şi REI”

Transcript of Curriculum vitae Europass - utm.mdutm.md/studii/catedre/tem/CV - Chiriac Lilia.pdf · Cursuri și...

Page 1: Curriculum vitae Europass - utm.mdutm.md/studii/catedre/tem/CV - Chiriac Lilia.pdf · Cursuri și seminarii sus inute:Marketing, Comportamentul consumatorului, Merceologie Numele

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Chiriac Lilia

E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă

Sex feminin

Stare civilă

Căsătorită

Experienţa profesională

Perioada Anul de studii 2014-prezent

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, doctor în economie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare Ciclul I Licență. Cursuri și seminarii susținute:Marketing, Comportamentul consumatorului, Merceologie

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău, Bul. Ștefan cel Mare 168 Facultatea ”Inginerie Economică și Business” Catedra „Teorie Economică şi Marketing”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare

Perioada 2004–2015

Funcţia sau postul ocupat Lector superioruniversitar, doctor în economie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare Ciclul I Licență. Cursuri și seminarii susținute: Comportamentul consumatorului, Marketing Business to Business, Bazele marketingului. Ciclul II Masterat.Cursuri și seminarii susținute:Analiza concurenței și strategii competitive. Cercetare în domeniul științelor economice, marketing

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice a Moldovei,MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni nr.59 Facultatea ”Business si administrarea afacerilor” Catedra „Marketing şi logistică”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare

Perioada 2009–2013

Funcţia sau postul ocupat Lector superioruniversitar, doctor în economie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare Ciclul I Licență.Cursuri și seminarii susținute:Comportamentul consumatorului,Cercetări de marketing,Marketing Business to Business. Cercetare în domeniul științelor economice, marketing.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, MD-2009,mun.Chişinău, Str. A.Mateevici nr.60 Facultatea ”Științe Economice” Catedra “Marketing şi REI”

Page 2: Curriculum vitae Europass - utm.mdutm.md/studii/catedre/tem/CV - Chiriac Lilia.pdf · Cursuri și seminarii sus inute:Marketing, Comportamentul consumatorului, Merceologie Numele

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare

Perioada 2004—2006

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare (cursuri susținute:Marketing Business to Business, Bazele marketingului, Bazele tehnologiilor industriale; seminarii susținute: Marketing Business to Business, Bazele marketingului, Bazele tehnologiilor industriale,Managementul resurselor umane) și cercetare în domeniul științe economice, marketing

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, MD-2009,mun.Chişinău, Str. A.Mateevici nr.60 Facultatea ”Științe Economice” Catedra “Management”; “Marketing”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare

Educaţie şi formare

Perioada 2005—2008

Calificarea / diploma obţinută Numărul, seria diplomei şi anul eliberării

Doctor în economie, Specialitatea “Marketing;Logistică” 08.00.06 DR Nr. 1498, Eliberat la 23 martie 2012

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Studii postuniversitare,doctorantura

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice a Moldovei,MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni nr.59 Facultatea ”Business si administrarea afacerilor” Catedra „Marketing şi logistică”

Perioada 2003 – 2004

Calificarea / diploma obţinută Numărul, seria diplomei şi anul eliberării

Masterat, Specialitatea “Administrare financiar-bancară” AM Nr. 003803, Eliberat la 12 iulie 2004

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Studii postuniversitare, masterat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice a Moldovei,MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni nr.59

Perioada 1993 – 1998

Calificarea / diploma obţinută Numărul, seria diplomei şi anul eliberării

Economist-marketolog; AL Nr. 0013598, Eliberată la 19 iunie 1998

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Facultatea “Marketing”, Specialitatea “Marketing”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice a Moldovei,MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni nr.59

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba rusă C2

Utilizator experimentat

C2 Utilizator

experimentat C2

Utilizator experimentat

C2 Utilizator

experimentat C2

Utilizator experimentat

Limba franceză A2

Utilizator elementar

A2 Utilizator

elementar A2

Utilizator elementar

A2 Utilizator elementar

A2 Utilizator elementar

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă Abilități de comunicare Onestitate, confidențialitate, altruism Capacitate de adaptare rapidă la un mediu nou de lucru sau de viață

Page 3: Curriculum vitae Europass - utm.mdutm.md/studii/catedre/tem/CV - Chiriac Lilia.pdf · Cursuri și seminarii sus inute:Marketing, Comportamentul consumatorului, Merceologie Numele

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate de analiză și sinteză Capacitate de abordare multi și interdisciplinare Capacitate de adaptare la domenii noi

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizator experimentat cu majoritatea programelor Microsoft Office

Permis(e) de conducere Categoria B

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la profilul respectiv)

1. CHIRIAC, L., CAUN, V. Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii. Chişinău: ASEM,

2013,190 p. 7,0 c.a. ISBN 978-9975-75-653-2.

Articole în diferite reviste ştiinţifice

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

2. ROTARU, O., CHIRIAC, L. Conţinutul şi importanţa studierii micromediului de marketing al întreprinderii

pe piaţa imobilului locativ. Revista Studia Universitatis Moldaviae (Seria ştiinţe Exacte şi Economice,.

2014,nr. 7(77), p.156-165, 0,9 c.a. ISSN 1857-2073. Categoria C.

3. CHIRIAC, L., ROTARU, O. Metode de analiză a mediului de marketing al întreprinderii din sfera

construcţiilor de imobil locative. Analele Științifice. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene

”C. Stere”. 2014, Ediția II,Volumul 2, p. 64-72, 0,7 c.a.ISSN 1857 – 4858. Categoria C.

4. CHIRIAC, L., COȘCIUC, E. Tehnici promoţionale aplicate pentru promovarea produselor salonului de

mariaj „Cenușăreasa”,Analele Științifice, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C.

Stere”, 2014, Ediția II, Volumul 2, p. 105-111, 0,5 c.a. ISSN 1857 – 4858. Categoria C.

5. ROTARU, O., CHIRIAC, L. Conținutul și importanţa studierii macromediului de marketing al

întreprinderii din sfera construcţiilor de imobil locativ. Revista Studia Universitatis Moldaviae (Seria ştiinţe

Exacte şi Economice). Chişinău, 2013, nr. 2(62), p.152 -158, 0,7 c.a. ISSN 1857-2073. Categoria C.

6. CHIRIAC, L. Benchmarking – ul ca instrument de creștere a competitivității localității. Analele Științifice.

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere,. 2012, Ediția I, Vol. 1, p. 68-71, 0,3

c.a,ISSN 1857 – 4858, Categoria C.

7. CHIRIAC, L.Conceptul atractivităţii investiţionale a localităţii prin prisma factorilor constitutivi. Revista

Studia Universitatis (Seria ştiinţe Exacte şi Economice), 2010, nr. 2(32), 110-116, 0,8 c.a.,ISSN 1857-

2073,categoria C.

8. CHIRIAC, L.Elaborarea strategiei investiţionale a localităţii rurale prin prisma marketingului. Revista

Studia Universitatis (Seria ştiinţe Exacte şi Economice), 2010, nr. 7(37), p. 136-141, 0,6 c.a.,ISSN 1857-

2073,categoria C

9. CHIRIAC, L.Internetulcamijloc de promovare a localităţilorrurale. Economica. 2008, nr. 3(63), p. 106-

108,0,4 c.a. ISSN 1810-9136,categoria B

Materiale/ teze la forurile ştiinţifice

Page 4: Curriculum vitae Europass - utm.mdutm.md/studii/catedre/tem/CV - Chiriac Lilia.pdf · Cursuri și seminarii sus inute:Marketing, Comportamentul consumatorului, Merceologie Numele

10. CHIRIAC L., LÎSÎI A. Aspecte privind metodele de soluţionare a conflictelor în cadrul

întreprinderilor. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale cu genericul Rolul științei și educației

în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, Chişinău, 5 februarie, 2015. p. 589-592, 0,3

c.a. ISBN 978-973-116-404-5

11. LÎSÎI A., CHIRIAC L. Problemele dezvoltării micului business în Republica Moldova. În: Materialele

Conferinței Științifice Internaționale cu genericul Rolul științei și educației în implementarea Acordului de

Asociere la Uniunea Europeană, Chişinău, 5 februarie, 2015. p. 593-596, 0,3 c.a. ISBN 978-973-116-404-5

12. CHIRIAC L. Stilul de viață al consumatorilor în contextul globalizării economice. În: Marketing, Comerț,

Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice. Conferința națională cu participare

internațională. 27-28 noiembrie 2014. ASEM. 0,35 c.a.

13. CHIRIAC L.Marketingul lateral o nouăparadigmă a marketingului modern. În: Conferinţa Jubiliară

Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a

UTM, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura ”Tehnica-UTM”, 2015, vol.III, p. 411-414. 0,33 c.a.ISBN

978-9975-45-382-0

14. CHIRIAC L., SUVAC N.Aspecte teoretice privind procesului de planificare a activităţii de marketing în

cadrul întrepinderii În: Conferinţa Jubiliară Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi

Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a UTM, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura

”Tehnica-UTM”, 2015, vol.III, p. 415-418. 0,4 c.a. ISBN 978-9975-45-382-0

15. CHIRIAC, L., SUVAC, N.Valorificarea potențialul întreprinderii prin planificarea activității de

marketing. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. şt. intern., 26-27 sept., 2014,

Volumul I, Ch.:ASEM.,2014, p. 125-129, 0,4 c.a., ISBN 978-9975-75-715-7

16. ROTARU, O., CHIRIAC, L. Utilizarea metodei „mystery shopping” pentru studierea satisfacţiei

cumpărătorilor în cadrul pieţei imobilului cu destinaţie locativă. În: 60 de ani de învăţământ economic

superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern., 27-

28 sept., 2013, Volumul I, Ch.: ASEM, 2013 p. 144-146,0,3 c.a. ISBN 978-9975-75-668-6

17. CAUN, V., CHIRIAC, L.Spaţiul rural în viziunea de marketing. În: Republica Moldova: 20 ani de reforme economice: conf. şt. intern., 23-24 sept., 2011, Ch.: ASEM, 2011, vol.I, p. 57-60, 0,3 c.a. ISBN 978-9975-75-587-0

18. CAUN, V.,CHIRIAC, L.Consideraţii privind atractivitatea investiţională în marketingul rural. În:

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova:conf. şt. intern., Chişinău,26-27 sept, 2008, Ch., 2008, vol.I, p. 202-205,0,4 c.a.,ISBN 978-9975-75-441-5.

19. CHIRIAC, L.Factori determinanţi ai competitivităţii localităţilor rurale. În: Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere:conf. şt. intern., Chişinău, 28-29 sept., 2007, Ch., 2008, vol. I, p. 234-237,0,4 c.a.ISBN 978- 9975-75-400-2

20. CHIRIAC L.Particularităţile aplicării principiilor marketingului în promovarea localităţii. În: Dezvoltarea

durabilă a României şi Republicii Moldova în contextul european şi mondial: conf. şt. intern., Chişinău, 22-23 sept., 2006. Ch., 2007, vol. I, p.197-198 , 0,2 c.a.ISBN 978-9975-75-117-9

21. CHIRIAC, L.Planul de marketing ca parte componentă a strategiei investiţionale a localităţii. În:

Simpozionul științific al tinerilor cercetători, Chişinău, 14-15 aprilie 2011. Ch., ASEM, 2011. ed. IX, p. 29-31, 0,2 c.a.ISBN 978-9975-75-577-1.

Page 5: Curriculum vitae Europass - utm.mdutm.md/studii/catedre/tem/CV - Chiriac Lilia.pdf · Cursuri și seminarii sus inute:Marketing, Comportamentul consumatorului, Merceologie Numele

22. CHIRIAC, L.Indicatori de cuantificare a dezvoltării localităţilor rurale. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători,Chişinău, 28-29 aprilie 2010, Ch., ASEM, 2010. ed. VIII, p.190-192. 0,2 c.a.ISВN 978-9975-75-543-6.

23. CHIRIAC, L.Marketingul ca instrument al dezvoltării localităţilor rurale. În: Simpozionul internaţional al

tinerilor cercetători, Chişinău, 18-19 aprilie 2008. Ch., ASEM, 2008. ed. VI, vol. I. p. 43-45. 0,3 c.a. ISBN 978-9975-75-415-6.

24. CHIRIAC, L.Aspectele studierii atractivităţii localităţii. În: Simpozionul internaţional al tinerilor

cercetători, Chişinău, 19-20 aprilie 2007, Ch., ASEM, 2007. ed. V, vol. I, p. 20-22, 0,2 c.a.,ISBN 978-9975-75-195-7;

25. CHIRIAC L.Particularităţile mixului de marketing rural. În: Simpozionul internaţional al tinerilor

cercetători Chişinău, 14-15 aprilie 2006. Ch., ASEM, 2006. ed. IV, vol. I, p. 124-125, 0,1 c.a. ISBN 978-9975-75-372-2

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE

11.Indicaţii /îndrumări metodice

26. CHIRIAC L. Cercetarea comportamentului consumatorului. Note de curs. Chişinău: Cetatea de Sus, 2012, 96 p., 3,0 c.a ISBN 978-9975-4421-0-7.

27. CRISTAFOVICI, P., MITNIȚCAIA, L., CHIRIAC, L., ROTARU, O., RAILEAN, E. Îndrumar

metodic la disciplina „Comportamentul consumatorului”. Chişinău: ASEM, 2012. 44 p. 1,9 c.a.ISBN

978-9975-75-595-5.

28. GRIBINCEA, А., CHIRIAC L.Основы маркетинга: практикум. Изд. CEP USM, Кишинев: 2006,

80 р.3,0 c.a. ISBN 978-9975-70-661-2

Participarea la cursuri/traininguri de formare/dezvoltare profesională

1. 12-17 ianuarie 2015 – Sesiunea de formare continuă „Metode inovative de predare-învățare în

învățământul profesional” (40 ore), organizat de Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și

Management al Calității ASEM.

2. 12 martie 2014 - Trainingul organizat de Compania elvețiană Scientific Knowledge Services privind

utilizarea bazei de date Cambridge University Press şi Taylor and Francis University Press.

3. 13 ianuarie - 17 ianuarie 2014 -ArcGIS Desktop I: Getting started with GIS, Iniţiere în SIG (Sisteme

Informaţionale Geografice). Cursul oferit de către compania Trimetrica SRL, Distribuitor oficial ESRI.