CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru...

of 7 /7
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa Consiliu] Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, propus de domnul Daniel-Nicolae Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr.l 1779/D.A.P./14.06.2018 al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii iir.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, modificată şi completată; - prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, modificată şi completată; -prevederile H.G.nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti; - prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, republicată, modificată şi completată; -prevederile art.l alin.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.l2 alin.(3) şi art.45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată. în temeiul art.97 şi 98 coroborate cu art.l 15 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, HOTĂRĂŞTE: Art.l. începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.l20/21.04.2016 privind includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa a unor bunuri imobile aferente fostului Spital Municipal Târgovişte, precum şi transmiterea acestora în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, se modifică şi va avea următorul cuprins: - se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, după cum urmează: - la poziţia nr.248, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren în suprafaţă de 7.257 mp situat în muncipiul Târgovişte, Bulevardul I.C.Bratianu, nr.4, Carte funciară nr.77256, Număr cadastral 77256, Vecinătăţi: N - Bd.I.C.Brătianu, nr.4, S-T.A.P.Târgovişte, E-T.A.P.Târgovişte (Bloc P9), T.A.P. Târgovişte (Şcoala Gimnazială Coresi), T.A.P.Târgovişte, V-T.A.P.Târgovişte (Teatrul Tony Bulandra), most.Priconda Ion, Ionescu Cecilia, Andreescu Denisa, S.C.Valahia S.A.,

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru...

  • C O N S I L I U L J U D E Ţ E A N D Â M B O V I Ţ A

    H O T Ă R Â R E pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor

    care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

    Consiliu] Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care

    aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, propus de domnul Daniel-Nicolae Comănescu -preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

    Având în vedere: - raportul nr. l 1779/D.A.P./14.06.2018 al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii iir.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, modificată şi

    completată; - prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civi l , republicată, modificată şi completată; -prevederile H.G.nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei

    medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;

    - prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa , precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, republicată, modificată şi completată;

    -prevederile art.l al in.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

    - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa;

    - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.l2 alin.(3) şi art.45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al

    Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

    republicată, modificată şi completată. în temeiul art.97 şi 98 coroborate cu art.l 15 a l in . ( l ) lit.c) din Legea administraţiei publice

    locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

    H O T Ă R Ă Ş T E :

    A r t . l . începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmbovi ţa nr.l20/21.04.2016 privind includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa a unor bunuri imobile aferente fostului Spital Municipal Târgovişte, precum şi transmiterea acestora în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, se modifică şi va avea următorul cuprins:

    - se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, după cum urmează:

    - la poziţia nr.248, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren în suprafaţă de 7.257 mp situat în muncipiul Târgovişte, Bulevardul I.C.Bratianu, nr.4, Carte funciară nr.77256, N u m ă r cadastral 77256, Vecinătăţi: N - Bd.I.C.Brătianu, nr.4, S-T.A.P.Târgovişte, E-T.A.P.Târgovişte (Bloc P9), T.A.P. Târgovişte (Şcoala Gimnazială Coresi), T.A.P.Târgovişte, V-T.A.P.Târgovişte (Teatrul Tony Bulandra), most.Priconda Ion, Ionescu Cecilia, Andreescu Denisa, S.C.Valahia S.A.,

  • Pătraşcu Nicolae, Lucaci Ana, Nuţă Ancuţa, Calcioiu Ilie. Pe teren se găsesc construcţiile: Clădire Secţia boli infecţioase, suprafaţă construită de 989 mp, regim înălţime Ds+P+2E, clădire fosta secţie

    0 . R.L. . Vecinătăţi: N , S, E, V- teren proprietate judeţul Dâmboviţa, Construcţie din zidărie subterană de tip P, clădire fostă magazie O.R.L. (Serviciul Ortooptic), cu 5 încăperi, suprafaţă construită de 51 mp, Vecinătăţi: N , 8, E, V- teren proprietate judeţul Dâmboviţa, Clădire din zidărie subterană, suprafaţă construită de 68 mp, clădire fostă magazie depozitare O.R.L., cu 3 încăperi. Vecinătăţi: N , S, E, V- teren proprietate judeţul Dâmboviţa . Carte funciară 77256, Număr cadastral 77256-C1, 77256 - C2, 77256 - C4M, coloana 4 va avea următoruil cuprins: "1939, 1948, 1999, 2016", coloana 5 va avea următorul cuprins: "Valoare teren 13.642.771,94 lei, valoare totală construcţii: 512.892,50 lei, din care: Clădire Cl-489.555 lei, Clădire C2-14.000 lei, Clădire C4-9.337,50 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea de Guvern nr.529/2010, Protocol de predare-primire nr. 13699/10.05.2016 /l0954/13.05.2016";

    - la poziţia nr.249, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire în suprafaţă de 501 mp, cu 71 încăperi pentru Dispensarul TBC şi Centrul de Transfuzie Sanguină Dâmboviţa, regim înălţime P+ l . Situată în municipiul Târgovişte, Bd.LC.Brătianu nr.4. Amplasată pe terenul de la poziţia nr.248. Carte funciară 77256, Număr cadastral 77256-C3, Vecinătăţi: N , S, E, V- teren proprietate judeţul Dâmboviţa", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.469.945,02 lei";

    - la poziţia nr.253, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Muncipiul Târgovişte, Bulevardul 1. C.Bratianu, nr.4, împrejmuire în lungime totală de 342 m, din care: împrejmuire în lungime de 152,54 m şi gard prefabricate şi metalic în lungime de 189,46 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1973, 2016", coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.500,13 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea de Guvern nr.529/2010, Protocol de predare-primire nr. 13699/10.05.2016/ 10954/13.05.2016".

    Art.2. începând cu data adoptării prezentei, se înlocuiesc anexele la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 120/21.04.2016 privind includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa a unor bunuri imobile aferente fostului Spital Municipal Târgovişte, precum şi transmiterea acestora în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.58/28.02.2017 privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu unele bunuri aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, respectiv la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.122/25.04.2017 privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu unele bunuri aferente imobilului situat în municipiul Târgovişte, Bd. Regele Carol I nr.Sl, cu anexele n r . l , nr.2 şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, Direcţia economică, buget, Direcţia juridică, contencios, administraţie publică, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi reiaţii cu publicul, pentru comunicare.

    Nr. Data: 25.06.2018

  • Anexa nr . l la Hotărârea nr/fâjMi&6Mfâ

    D A T E L E D E I D E N T I F I C A R E ale bunurilor imobile aferente imobilului situat în municipiul Târgovişte. strada Cooperaţiei nr.2, incluse în

    domeniul public al judeţului Dâmboviţa prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 120/21.04.2016

    Poz. înreg.

    Codul de clasificare

    Denumirea bunului

    Elemente de identificare

    Anul dobândirii sau, după

    caz al dării în

    folosinţă

    Valoarea de

    inventar - lei -

    Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

    1066 1.6.2,

    Teren aferenl

    imobil fostă Policlinică

    I I Zonală Sud

    Teren curţi-construcţii, cvartal 256, parcela 24.

    Suprafaţă 6973 mp, municipiul Târgovişte. strada Cooperaţiei nr.2

    Vecinătăţi: N-N.C. 1052. E-KC1052. S-

    strada Lamoniriilui. V-

    strada Cooperaţiei Cane funciară 83152

    Număr cadastral 83152

    2006 420.700

    Legea nr.213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 529/2010

    Protocol de predare-primire nr. 13699/10.05,2016/10954/13.05.2016

    1067 1.6.2.

    Imobi 1 fostă Policlinică II Zonală Sud

    Clădire din zidărie. P+2E+M. Suprafaţa

    construită = 1023 mp Suprafaţa desfăşurată =

    4050 mp Secţia Psihiatrie Adulţi, municipiul Târgovişte. strada Cooperaţiei nr.2 Vecinătăţi: N, S, E. V-

    teren proprietate judeţul Dâmboviţa

    Carie funciară 83152-CI

    Număr cadastral 83152

    1975 4,286.351

    Legea nr.213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 529/2010

    Protocol de predare-primire nr. 13699/10.05.2016/10954/13,05.2016

    1068 1.8.15. Fosă sepii că biologică Planimlioff

    Recipient cilindric din material plastic

    Amplasai pe terenul situai în muncipiul

    Târgovişte. strada Cooperaţiei nr.2

    2009 49.229,41

    Legea nr.213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 529/2010

    Protocol de predare-primire nr.13699/10.05.2016/10954/13.05.2016

    1069 1.6.3.

    împrejmuire incintă Policlinica I I Zonală Sud

    Gard din sâmiă cu rame de oţel pe stâlpi

    metalici. Lungime = 250 m

    strada Cooperaţiei nr.2

    2011 48.004

    Legea nr.213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 529/2010

    Protocol de predare-primire nr. 13699/10.05.2016/10954/13.05.2016

    D I R E C T O R E X E C U T I V jr.Dortt/AfeTOICA

  • Anexa nr.2

    la Hotărârea nr.flftJte&GMtit

    D A T E L E D E I D E N T I F I C A R E ale bunurilor imobile aferente imobilului situat în municipiul Târgovişte. strada Tudor Vladimirescu nr.48,

    respectiv ale bunurilor imobile aferente imobilului situat în comuna Gura Ocniţei, incluse în domeniul public al judeţului Dâmboviţa prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.58/28.02.2017

    Poz. înreg.

    Codul de clasificare

    Denumirea bunului Elemente de identificare

    Anul dobândirii sau, după

    caz al dării în

    folosinţă

    Valoarea de inventar

    - l e i -

    Situaţia juridică actuală

    Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

    1070 1.8.7.

    Canalizare pluvială Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. strada Tudor Vladimirescu nr.48

    Lungime totală .176,4 m. Este amplasată în zona parcare marc şi parcare oncologie, compusă din: teavă de canalizare D = I l 0 m m m x 4 . 1 * 198,7 m. ţeavă PVC DN = 250 mm = 177,7 m. tuburi din beton 1000 x 1000 = 7 bucăţi, ţeavă PVC DN -500 mm. L de 1 M = 21 m, capace cu rame fontă, cămine = 7 bucăţi şi capace carosabil Gcigcr = 17 bucăţi Amplasată pe terenul cu Carte funciară nr.74607. Număr cadastral 74607

    2013 149.923.67

    Legea nr.213/1998 Proces verbal de recepţie finală nr.3265/07.02.2017

    1071 1.6.2. Clădire anexă

    Construcţie C6 din cărămidă, acoperilă cu plăci azbociment, suprafaţa desfăşurată 16 mp. Situată în comuna Gura Ocniţei Vecinătăţi: N. S. E. V-leren proprietate judeţul Dâmboviţa Carte funciară nr,72029. Număr cadastral 72029-C6

    1962 3.105,00

    Legea nr.213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 529/2010

    1072 1.6.2. Clădire anexă

    Construcţie C7 din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, suprafaţa desfăşurată 28 mp Situată în comuna Gura Ocniţei Vecinătăţi: teren proprietate judeţul Dâmboviţa Cane funciară nr.72029 Număr cadastral 72029-C7

    1962 5.430,00

    Legea nr.213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 529/2010

  • 1073 1.6.2. Clădire anexă

    Construcţie CI 1. construit din cărămida, acoperită cu tablă, suprafaţa desfăşurată 47 mp Situată în comuna Gura Ocniţei Vecinătăţi: teren proprietate judeţul Dâmboviţa Carte funciară nr.72029 Număr cadastral 72029-C11

    1962 8.272,00

    Legea nr.213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 529/2010

    1074 1.6.2. Clădire anexă

    Garaj CI4. construit din cărămidă, acoperit cu tablă, suprafaţa desfăşurată 112 mp Situat în comuna Gura Ocniţei Vecinătăţi: N - teren judeţul Dâmboviţa. S-teren judeţul Dâmboviţa, E-teren judeţul Dâmboviţa. V-pavilionul B-C13 Carte funciară nr.72029 Număr cadastral 72029-C14

    1962 21.720.00

    Legea nr.213/1998 Hotărârea Guvernului nr, 529/2010

    D I R E C T O R E * jr.Dorina SJTi}

  • Anexa nr.3 la Hotărârea nr

    D A T E L E DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aferente imobilului situat în municipiul Târgovişte. Bulevardul Regele Carol I nr.5 1,

    incluse î n domeniul public al judeţului Dâmboviţa prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.122/25.04.2017

    Poz. înreg.

    Codul de clasificare

    Denumirea bunului Elemente de identificare

    Anul dobândirii sau, după

    ca/ al dării în

    folosinţă

    Valoarea de inventar

    - Ici -

    Situaţia juridică actuală

    Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

    1075 1.8.6.

    Reţea alimentare cu apă

    Târgovişte. Bd.Rcgcle Carol I

    nr.5L

    Reţea formată din ţeavă PEHD 160. PN 16. Lungime 266 m. Cămin beton armat dimensiuni 3 x 1.7 x 1.7 m. Hidrant suprateran dn 100

    2017 78.346,72

    Legea nr.213/1998 Proces verbal de recepţie la tenninarea lucrărilor nr. 3195/06.02.2017

    1076 1.3.20.

    Reţea telecomunicaţii

    Târgovişte. Bd.Regclc Carol I

    nr,5l

    Reţea formată din 2 tuburi comgate, dn 63 nun. protecţie cablu. Lungime reţea 305 m

    2017 57.948.48

    Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3195/06.02.2017

    D I R E C T O R E X E C U T I V j r. Do ri n a-S^uJ C A

  • CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia administrarea patrimoniului Nr.ll779/D.A.P./14.06.2018 A P R O B

    PREŞEDINTE drjng.DanieVNicoIa^fcOMĂNESCU

    R A P O R T asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea

    Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

    Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 120/21.04.2016, nr.58/28.02.2017 şi nr.122/25.04.2017 au fost incluse în domeniul public şi s-a completat Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu o serie de bunuri imobile, şi anume: bunuri aferente fostului Spital Municipal Târgovişte, respectiv Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi cu unele bunuri aferente imobilului situat în municipiul Târgovişte, Bd.Regele Carol I nr.51.

    Având în vedere precizările Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe linie patrimonială, se impune modificarea anexelor la hotărârile respective, în sensul actualizării poziţiilor de înregistrare, a elementelor de identificare şi situaţiei juridice.

    In acest sens: I . Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.120/21.04,2016 privind includerea în

    domeniul public al judeţului Dâmboviţa a unor bunuri imobile aferente fostului Spital Municipal Târgovişte, precum şi transmiterea acestora în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.58/28.02.2017 privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu unele bunuri aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte se înlocuieşte cu anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr, 122/25.04.2017 privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu unele bunuri aferente imobilului situat în municipiul Târgovişte, Bd. Regele Carol I nr.51 se înlocuieşte cu anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Faţă de cele prezentate vă supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa.

    D I R E C T O R E X jr.Dorina S T

    U T I V

    A V I Z A T : D I R E C T O R E X E C U T I V

    Jr.Roxana D U M I T R U

    Direcţia administrarea patrimoniului RedPact: Camelia ŞieÎSivoiu 1 ex.