CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C....

13
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. pe anul 2019 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. pe anul 2019, propus de domnul Oprea Alexandru - președintele Consiliului Județean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr.8940 /14.05.2019 al Direcţiei administrarea patrimoniului, din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile Legii nr.50/2019, a bugetului de stat pe anul 2019; - prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; - avizul favorabil al Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A.; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12, alin. (1) lit. "d" şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91, alin (1), lit. "a", şi alin. (2), lit. "d" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, modificată şi completată. În temeiul art. 97 alin(1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "c" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. pe anul 2019, conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. PREŞEDINTE, SECRETARUL JUDEŢULUI dr. jr. Alexandru OPREA dr. Ivan Vasile IVANOFF Nr. 87 Data: 17.05.2019

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C....

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. pe anul 2019

Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. pe anul 2019, propus de domnul Oprea

Alexandru - președintele Consiliului Județean Dâmboviţa;

Având în vedere:

- raportul nr.8940 /14.05.2019 al Direcţiei administrarea patrimoniului, din cadrul

Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

- prevederile Legii nr.50/2019, a bugetului de stat pe anul 2019;

- prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participare

majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul favorabil al Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. „Lucrări Drumuri şi

Poduri Dâmbovița” S.A.;

- rapoartele comisiilor de specialitate;

- prevederile art. 12, alin. (1) lit. "d" şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

- prevederile art. 91, alin (1), lit. "a", şi alin. (2), lit. "d" din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001,republicată, modificată şi completată.

În temeiul art. 97 alin(1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "c" din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri

Dâmbovița” S.A. pe anul 2019, conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă S.C. „Lucrări

Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii

cu publicul, pentru comunicare.

PREŞEDINTE, SECRETARUL JUDEŢULUI

dr. jr. Alexandru OPREA dr. Ivan Vasile IVANOFF

Nr. 87

Data: 17.05.2019

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI APROB

Nr.8940/D.A.P./14.05.2019 PREŞEDINTE

dr. jr. Alexandru Oprea

RAPORT

asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al

S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A.

S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. este o societate la care judeţul

Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, este acţionar majoritar.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1, lit.c,coroborate cu ale art. 6 alin. 1 din OG.

nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin

direct ori indirect o participaţie majoritară,operatorii economici la care o unitate

administrativ teritorială deţine o participaţie majoritară, prezintă, în vederea aprobării,

bugetul de venituri şi cheltuieli organelor administraţiei publice locale.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019,a Bugetului de Stat pe anul 2019,

societăţile comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de acţionar unic,

prezintă în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli organelor administraţiei

publice locale.

Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre analiză şi aprobare proiectul de

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. "Lucrări

Drumuri şi Poduri" S.A..

DIRECTOR EXECUTIV

jr. Dorina Stoica

Red/Dact.: Silviu Bărburiceanu

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

.,-,— •**'

S,C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITASir, LL Stancu ion nr. 1, Targoviste - Dambovi^a

CUi: RO 10638988 J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax; 0245 611 389; 0728 878 767E-mail: [email protected] GDSOI mwa\N

RE TRA"1

ZiuaCatre,

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA

-Directia Administratrea Patrimoniului, Coordonare Institutii Publice si Societati Comerciale

-Directia Economica

Prin prezenta va transmitem spre aprobare proiectul Bugetului de Venitun si Cheltuieli

pentru anul 2019

DIRECTOR GENERA

AVANU MIHAII/

DIRECTOR ECONOMIC,

FILIP LAURENTIU

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

Consiliul Judetean DambovitaQperatorul economic SC LDP Dambovita SASediul/Adresa.,TargovisteCod unic demregistrare 10638988

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI §l CHELTUIELI PE ANUL 2019

mil lei

0

II

inIV

V

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

A.

B."•

D.

a

b

INDICATORI

2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care;

)b)

subventfi, cf. prevederilor legale Tn vigoaretransferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:cheltuieli cu bunurl si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

CO

C1

C2

C3

C4

C5

Cheltuieli de natur5 saIarial&(Rd.13+Rd.14}

ch. cu salariile

bonusuri

alte cheltuieli cu personalul, din care:

cheltuleli cu plat! compensatorii aferentedisponlbilizarilorde personalCheltuieli aferente contractului de mandatsi aaltor organe de conducere si control, comisii si

cheltuieli cu asigurarile si protec^ia sociala,fondurile speciale si alte obliqatii leaale

alte cheltuieli de exploatareCheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

MPOZITPE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREAIMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentand facilit5£i fiscale prevazute deege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

Constituirea surselor proprii de finance pentruproiectele cofinantate din Tmprumuturi externe,precum ?i pentru constituirea surselor necesarerambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestorTmprumuturiAlte repartizari prevazute de lege

Profitui contabil ramas dupa deducerea sumelor de laRd. 25, 26, 27, 28, 29Participarea salariatilor la profit Tn limita a 10% dinprofitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu debaza mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic Tn exercitiul financier de referinjaMinimim 50% vSrsaminte la bugetul de stat sau local Tncazul regiilor autonome, ori dividende cuveniteactionadlor, Tn cazul societSlilor/ cornpanlilornatfonale 5! societatilor cu capital integral saumajoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

- dividende cuvenite bugetului local

Nr.rd.

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

33a

Realizat/Preliminat

anDrecedent

20184

21,82721,824

3

0

20,45820,376

13,656

230

4,959

4,106

3,891

215

0

659

194

1,531

82

0

1,369

218

1,151

68

622

23

23

^ropunerian curent

2019

5

20,88820,885

3

20,38220,292

12,604

226

6,370

5,506

5,264

242

632

232

1,092

90

0

506

81

425

25

20

20

%

6=514

0.960.96

1.00

1.001.00

0.92

0.98

1.28

1.34

1.35

1.130.00

0.96

1.20

0.71

1.10

0.37

0.37

0.37

0.37

Estimari2020

721,93221,929

3

2124721154

13108

235

6675

5776

5527

249

657

241

1136

93

0

686

110

576

34

271

271

Estimari2021

B

22,56022.556

4

2178521691

13486

240

6807

5891

5632

259

670

246

1158

95

775

124

651

39

30

30

%

9=7/5

9

1.051.05

1.00

1.04

1.04

1.04

1.04

1.05

1.05

1.05

1.03

0.00

0.00

1.04

1.041.04

1.03

1.36

1.36

1.36

1.36

10=8/7

10

1.031.03

1.33

1.031.03

1.03

1.02

1.02

1.02

1.02

1.04

1.02

1.021.02

1.02

1.13

1.13

1.13

1.13

Pagina 1 din 2 Data 14/05/2019 Ora1Q:51 AM

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

=

0

V]

VII

VIII

IX

X

1

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

c)

a)

b)c)

d)

e)

INDICATOR!

2

- divjdende cuvenite altor ac^ionari

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursairoprie definantare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care

cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANJARE A INVESTITIILOR, din care:

Alocatii de la buget

aloca^ii bugetare aferente pllt'i angajamentelordin anii anterior!

CHELTUIELI PENTRU INVESTIT1I

DATE

Nr.de

DE FUNDAMENTARE

personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariati total

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naturS salariala(Rd.12/Rd.49)/12'1000

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pebaza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)(Rd.13/Rd.49)/1 2'1000

Productivitatea muncil In unitati valorice pe totalpersonal mediu {mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii Tn unit^ti valorice pe totalpersonal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetuluide stat

Productivitatea muncii Tn unitati fizice pe totalpersonal mediu {cantitate produse finite/ persoana)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000

Plati restante

Creante restante

Nr.rd.

3

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

5051

52

53

54

55

56

57

Realizat/Preliminat

anprecedent

20184

230

1,140

102

103

3322

3148

212

937

165

156

Propunerian curent

2019

5

200

1,150

110

107

4288

4100

195

976

250

1,350

%

6=5/4

1.08

1.04

1.29

1.30

0.92

1.04

0.66

0.12

EstimSri2020

7

271

1,249

109

105

4,584

4.387

209

969

275

1,450

Estimari2021

B

306

1,303

110

105

4,676

4,470

215

966

270

1,400

%

9=7/5

g

0.99

0.98

1.07

1.07

1.03

0.99

0.91

0.93

1 0=8/7

10

1.01

1.00

1.02

1.02

1.03

1.00

1.02

1.04

CONDUCATORULCONDUCATORUL

COMPARTIMENTULUlFINANCIAR-CONTABIL

Paglna 2 din 2 Data 14/05/2019 OralO:51 AM

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

ConsiliulJudetean DambovitaOperatoru/ economic SC LDP Dambovita SASediul/Adresa TargovisteCod unic de fnregistrare 10638988

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti Tn bugetui de venituri si cheltuieli

0

I.

II

1

2

3

a)

b)

c)

"I«)

f)

a)

b)c)d)e)

INDICATORI

2VENITUR TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare!Rd.3+Rd.8+Rd.9-t-Rd,12+Rd.13+Rd.14J, din care:din productfa vandutS (Rd.4+Rd.5-t-Rd.6+Rd.7), dincare:a1)32)

a3)a4)

din vanzarea produselordin servicii prestate

din redeven^e gi chirii

alte venituri

din vanzarea mSrfurilor

din subvent'i §i transferuri de exploatare aferenteclfrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

C1

c2

subvenjii, cf. prevederilor legale in vigoare

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoaredin productia de imobllizarivenituri aferente costulul productiel In curs deexecutiealte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.2D+Rd.21), din care:

f1)f2)

f3)

f4)f5)

din amenzl §i penalitStidin vanzarea activelor si alte opera$i de capital(Rd.18+Rd,19), din care:- active corporale- active necorporaledin subventil pentru investitlldin valorificarea certlficatelor C02alte venituri

Venituri financiare(Rd.23+Rd.24*Rd,25-t-Rd.26+Rd.27), din care:din imobllizari financiaredin investitii financiaredin d if e rente de cursdin dobanzlalte venituri financiareVenituri extraordlnare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

1Cheltuieli de exploatare (RtUH-Rd.rs+RcUe+Rd.-^O), dincare:A. Cheltuieli cu bunuri 5! servlcll (Rd.32+Rd.-tQ+Rd.46)1 dincare:

A1

a)h)

<0

d)e!

A2

a)

b)

c)

Cheltuieli privind stocurlle(Rd,33+Rd.34+Rd,37-*-Rd.38+Rd.39), din care:cheltuiel! cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

b1)b2)

cheltuieli cu pleselo de schimbcheltuieli cu combustlbilii

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

cheltuieli privind energia §1 apacheltuieli privind marfurlleCheltuieli privind servicille executate de tertf(Rd.41+Rd,42+Rd.45), din care:

cheltuiel! cu intre(lnerea §i reparable

cheltuieli privind chlrille (Rd.43+Rd.44) din care:

b1)

b2)

- catre operator! cu capital integral/majorttar destat- catre operator! cu capital privat

prime de asigurare

Nr.rd.

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1213

14

16

16

1V

1B

19

202122

23

24

2526

27

28

29

3U

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Reallzat2017

3a

14,491

14,488

12,276192

11,916

111

57

234

1,845

133

133

3

0

3

14,372

14,299

8,960

6,967

5,339

1,053

177

70-:

65

216

294

412

300

8

10^

2018

Aprobat

cfHG/Ordcom

4

0

cfHotC.A.

4a

17,203

17,200

16,800250

16,385

115

50

250

150

150

3

3

16,980

16,900

9,783

7,713

5,926

1,169190

774

70

239

309

321

200

i

0f

11

Prellmin/Realizat

5

21,827

21,824

22,416304

21,933124

55

456

-1 ,052

4

4

3

0

3

20,458

20,376

13,656

10,990

8,873

1,399

223

1,012

37

23"

450

394

287

0

0

107

Propuneri an curent 2019

din care:

Trim I

6a

3,180

3,180

3,08960

2,99324

12

90

1

1

0

0

0

3,629

3,611

1,801

1,279

839

300

38

200

10

50

80

73

50

2

Trim II

6b

9,400

9,398

9,194135

8,978

54

27

203

2

2

2

2

9,468

9,428

5,670

4,629

3,774

540

86

450

23

113

180

164

11

5

Trim 111

6c

16,711

16,708

16,344240

15,960

96

48

360

4

4

3

3

16,503

16,431

10,070

8,229

6,709

960

152

800

40

200

320

291

200

'

i

8

An

6d

20,888

20,885

20,430300

19,950

120

60

450

5

5

3

3

20,382

20,292

12,604

10,286

8,3861,200

190

1,000

50

250

400

365

250

' 1

%

7=6d/5

7

0.96

0.96

0.910.99

0.91

0.97

1.09

0.99

1.25

1.25

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0,92

0.94

0,95

0.86

0.850.99

1.35

1.080.89

0.93

0.87

0.00

0.0

1.0

%

8=5/ 3a

8

1.51

1.51

1.831.58

1.84

1.12

0.96

1.95

0.03

0.03

1.00

1.00

1.42

1.42

1.52

1.58

1.66

1.33

1.261.44

0.57

1.071.53

0.96

0.96

0.00

0.00

1.03

Pagina 1 din B Data 14/05/2019 Ora 10:36 AM

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

0 1

A3

a)

b)

g

d)

e)

f)

g)h)

I)

J>

INDICATOR!

2Cheltuiell cu alte servicii executate de terti(Rd.47-*-Rd.48tRd,50+Rd.57+Rd.62+Rd,63+Rd.67-<-Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:cheltuiell cu colaboratoril

cheltuieli privind comlsioanele si onorariul, din care:

b1)

Rd.

^

cheltuiell privind consultantajuridica

;i+Rd,53),dincare:

-tichete cadou potrivit Legii nr,193/2006, cumodificSrlle ulterloare

cheltuieli de reclamS si publlcitate, din care:

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama" sipublicltate, potrivit Legii nr.1 93/2006, cumodlficSrile ulterloare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piefe existente saunol, potrivit Legii nr.193/2006, cu modiflcSrileulterioare- ch.de promovare a produselor

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60-*-Rd.61),in care:

1)

*)

JJ

4)

ch.de sponsorizare In domeniul medical ssanatate

ch. de sponsorizare in domeniile educatie,

- pentru cluburile sportive

ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si

heltuieli cu transportul de bunuri si persoaneheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

-interna-externa

heltuieti postale §1 taxe de telecom unlcajil

heltuieli cu serviclile bancare si asimilateIte cheltuieli cu serviciile executate de tertl, din care:

D2}

3)4)

si

6)

7)

cheltuieli de asigurare s! pazScheltuiell privind intretlnerea si functfonareatehnicii de calculcheltuiell cu prega~tirea profesionalS

cheltuiell cu reevaluarea imobilizarilor corporatesi necorporale, din care:

-aferente bununlor de natura domeniulu! public

cheltuieli cu presta^iile efectuate de filiale

cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonan(ei deuraenta a Guvernulul nr. 109/2011cheituieli cu anun^urile privind licitatiile si alte

alte cheltuieli

B Cheltulell cu impozlte, taxe si vSrsdmlnte asimilateRd.80+Rd.81+Rd.82+Rd,83+Rd.84-t-Rd.85), din care:

Ho"

^L

C. C

CO

C1

ch. cu taxa pt.activilatea de exploatare a resurselor

ch, cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publicesi resursele m nerale .ch. cu taxa de licenjaci cu taxa ce autorizare

ch. cu axa de rnedluchelluieli cu alte axe s impozlte

:heltulell cu personalul87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

Cheltuieli de naturS salarlaia (Rd.8B+ Rd.92)Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

ajsaiariide baza

Nr.rd.

3

46

47

48

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

6667

68

69

70

71

72

73

74

75

'16

"78

79

SO

82

B4

65

86

8788

89

Realizat

2017

3a

1,581

961

26

26

10

10

10

0

0

340

29

0

029

18

37

160

3

0

0

0

0

157

56

I o

4,033

2,99

2,77

2,24

-

2018

Aprobat

cfHG/Ordcom

4

0

0

cf HotC.A.

1,048

27

30_

0

15

15

1

0

0

1

400

5

550

20

40

176

4

10

5

1

2

167

60

5,685

4,590

4,33

| 3,49

Prelimln/Realizat

637

27

27

1,

14

0

0

0

1,305

0

000

16

34

238

6

1

3

0

0

230

105

0

125

4,959

4r°

3,89

^— „

Propimeri an curent2019

din care:

Trim I

450

180

5

3_

0

3

0

0

0

200

0

0

00

3

9

50

1

0

0

0

0

58

15

C

43

1,485

^'JU

1,25

iLJ.,226

Trim I

6b

878

270

7

1

6

0

0

0

450

2

220

7

18

113

3

0

1

1

1

108

45

I

63

3,12

2,52

Trim III

_ 6c

1,550

11

0

0

0

800

4

440

13

26

200

6

1

2

0

0

180

80

I

100

5,38

_ 4,21

An

6d

1,953

0

1

1,000

5

550

16

35

250

7

1

2

1

2

226

100

125

6,37

5,26

^

7=6 d/5

7

0.86

1.04

0.00

0,00

0.77

0.00

0.00

0.00

1.00

1.03

1.05

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.95

0.00

1.00

1.28

1.3;

8=5/ 3a

_ B

1.44

1.04

0.00

3.84

0.00

0.00

0.00

0.89

0.92

1.49

2.00

0.00

0.00

0.00

1.46

0.00

1.23

1.40

1.44

Paglna 2 din 8Data 14(05/2019 Ora 10:36 AM

Page 8: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

0

2

C2

C3

C4

C5

INDICATOR!

2b) sporurl, prime si alte bonificatii aferente salarlululde bazS (conform CCM)c) alte bonificatii (conform CCM)Bonusur! (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), dincare:a} cheltuieli soclale prevSzute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codu! fiscal, cu modificSrile sicompletarile ulterioare, din care:

- tichete de cres5, cf. Legii nr. 1 93/2006, cumodifies rile ulterioare;-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modrflcSrile ulterioare;

b) tichete de masS;:) tichete de vacant^:d) ch. privind participarea salariatilor la profitulobtinutm anul precedentel alte cheltuleli conform CCM.Alte cheltuleli cu personalul (Rd.101+Rd.102-t-Rd.1Q3),din care:a) ch. cu piffle compensatorii aferentedlsponlbilizSrilorde personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorhotSrarl ludecalorestlc) cheltuleli de natura salariala aferente restructuraril,privatlzaril, administrator special, alte comisii sicomlteteCheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comltete(Rd.105+Rd.103+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/dlrectorat-componenta fixS-components variable

b} pentru consiliul de adminlstratie/conslliul desupraveghere, din care:

-componenta fixS-componenta variabiia

c) pentru AGA §1 cenzori

d) pentru alte comisii si comltete constituite potrivitleqiCheltuieli cu contribute datorate de angajator

D. Alte cheltuiell de exploatareRd.121+Rd.124+Rd.125-t-Rd.126+Rd,127+Rd.128), din

care:

a)

bl

c

d)

e}

f)

cheltuiell cu ma]ora>isi penaHta^ (Rd.122+Rd.123),din care:

- cStre buqetul general consolidat-catre alti creditor!

cheltuieli orivind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonaluluialte cheltuieli

ch. cu amortizarea imoblllza'rilor corporale sinecorporaleajustad si deprecier! pentru pierdere de valoare sipro vizi oane (Rd.129-Rd.131), din care:

f1)

f1.1)

f1.2)

12)

f2.1)

cheltuieli privind ajustaYile §I provlzloanele

-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatura cu contractul demandatvenituri din provizioane si ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:

din anularea provizioanelorIRd.133+Rd.134+Rd.135), din care:- din participarea salariatilor la profit- din deprecierea imobiliza'rilor corporale si a

-venituri din alte provizioaneCheltuiell flnanclare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), dincare;

Nr.rd.

390

9192

93

94

95

96

9798

99100

101

102

103

104

105106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116117118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

12[

129

131

131

Realizat2017

3a

534

223

223

0

0

0

269

170

1700

99

99

0

0

0

765

1,149

0000

235

968

-54

0

5

7

2018

Aprobat

cfHG/Ordom4

cf HotC.A.

4a

840

253

0

0

253

976

643

237406

333

141

192

0

119

1,265

L

0C

244

1,016

0

0

8

relimin/Realizat

5

652

215

0

0

215

659

449235

214

210

127

83

0

194

1,531

000

137

910

484

485

8

Propuneri an curent 201 9

din care:

TrimI

6a

31

48

48

133

85

850

48

48

0

0

46

267

000

20

247

C

i

1

rim II

6b

71

109

109

394

220170

50

174

96

50

0

104

521

1

01

45

475

i

L

Trim III

6c

126

194

194

796

255255

0

79

144

0

0

186

795

2

02

80

713

"

An

6d

157

242

0

0

242

632

390340

50

242

192

50

0

232

1,092

202

100

950

40

40

c

%

7=6d/5

7

0.24

1.13

1.13

0.96

0.871.45

0.00

1.15

1.51

0.00

0.00

1.20

0.71

0.00

0.73

1.04

1.1

%

=51 3 a

Q

1 22

0.96

0.96

2.45

2.641.380.00

2.12

1.28

0.00

0.00

0.25

1.33

0.00

0.00

0.58

0.94

-8.96

0.00

1.12

Pagina 3 din 8 Data 14/05/3019 Ota 10:36 AM

Page 9: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

0

III

IVV

1

3

1

2

345

6

7

7

8

9

a)

b)

c)

a)

b)

a)b)cl

a)

b)

a)

b)

=)

C1

INDICATORI

2

heltuiell privind dobanzile (Rd.138-t-Rd.139), din care:

1)

*)

aferente creditelor pentru investitiiaferente creditelor pentru activltatea curenta

cheltuieli din diferente de curs valutarRd.141-t-Rd.142l, din care:

b1)b2)

aferente creditelor pentru investitji

aferente creditelor pentru activltatea curenta

alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT fprofit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

venituri nelmpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal

MP02ITPE PROFITDATE DE FUNDAMENTAREVenlturl totale din exploatare, din care: (Rd.2)- venituri din subventli ?I transferuri- alte veniturl care nu se iau Tn calcul la determlnareaproductivity!! muncli, cf. Legli anuale a bugetulul deCheltuieli de naturS salarialS (Rd.87)

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)Nr. de personal proqnozat la finele anuluiNr.mediu de salariatiCastlgul mediii lunar pe salariat (lei/persoanS)determinat pe baza cheltulelilor de naturS salarialS[(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd,153]/12'10QO

Castigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana)determinat pe baza cheltulelilor de naturS salarlala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

Product! vita tea muncli In unita"ti valorice pe totalpersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

Productlvitatea muncii in unita i valorice pe totalpersonal mediu recalculate cf. Leg!! anuale a

Productivitatea muncii Tn unitati fizice pe totalpersonal mediu (cantitate produse finite/persoanS)W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivitatii muncii In unitatiflzlce. din care

- cantitatea de produse finite (QPF)

- pret mediu (p)- valoare=QPF x p- pondere in veniturl totale de exploatare =Rd.159/Rd.2

Piatf restanteCreante restante, din care:

- de la operator! cu capital Integra l/majoritar destat- de la operator! cu capital privat- de la bugetul destat-de la bugetul local-de la alte entltati

Credite pentru finantarea actlvitatil curentefsoldulramas de ramtaursat)

Nr.rd.

3

132

133

134

135

136

137

138139

140

141

142

143

144

145

146

147148

149

150151

152153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

163

169

170

171

Realizat2017

3a

70

0

70

1

0

1

2

119

11

2,999

2.776101107

2,162

2,336

135

189

1,342

i

5

1,28

2018

Aprobat

cfHG/Ordom4

0

cfHotC.A.

4a

75

0

75

1

0

14

223

36

4.590

4,337110

107

3.378

3,575

161

290

1,50

1,50

relimin/Realizat

5

81

0

81

1

0

1

0

1,369

218

4.106

3,891102103

3,148

3.322

212

16

15

15

Propuneri an curent 2019

din care:

Trim I

6a

17

0

17

0

0

0

1

-450

-72

1.305

1,257101101

4.149

4,309

210

1,15

1,15

Trim II

6b

38

0

38

0

0

0

2

-68

-11

2,631

2,522105105

4.003

4.176

220

1,250

0

1,25

Trim Ml

6c

68

0

68

1

0

1

3

208

33

4,405

4,211110107

3,280

3,431

230

1.350

0

1,35

An

6d

85

0

85

1

0

14

506

81

5,506

5,264110107

4.100

4.288

195

25

1,35

1.35

%

7=6d/5

7

1.05

1.05

1.00

0,00

0.00

0.37

0.37

1.34

1.351.08

1.04

1.30

1.29

0.92

1.52

8.6

I

%

=5! 3a

8

1.16

1.16

1.00

11.50

19.82

1.37

1.401.010.96

1.46

1.42

1.56

0.87

0.12

0.00

CONDUCATORUL-l) wAT. N CONDUCATORULCO/1PART1MENTULUIF1NANCIAR-C3WAB1L

Pagina 4 din 3 Data 14/05)2019 Ota 1D;36 AM

Page 10: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

Consiliul Judetean DambovitaOperatorul economic SC LDP Dambovita SASediul/Adresa TargovisteCod unic de Tnregistrare 10638988

Anexa nr,3

Gradul de realizare a veniturilor totale

MM leiNrCrt

0

I.

1

2.

3.

INDICATORI

1

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:Venituri din exploatareVenituri financiare

Venituri extraordinare

Prevederi 2017Aprobat

2

14,355

14,350

5

0

Realizat3

14,491

14,488

3

0

%4=3/2

4

1.01

1.01

0.60

0.00

Prevederi 2018Aprobat

5

17,203

17,200

3

0

Realizat6

21,827

21,824

3

0

%7=6/5

7

1.27

1.27

1.00

0.00

CONDUCATORUL 'J||T CONDUCATORUL

COMPARTIMENTULUI

FiyANCIAR^CONTABIL

Pagina 1 din 1 Data 14/05/2019 Ora10:36 AM

Page 11: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

Consiliul Judetean DambovitaOperatorul economic SC LDP Dambovita SASediul/Adresa TargovisteCod unlc de mregistrare 10638988

Programul de i nvestitii, dotSri si sursele de finantareAncxa nr.4

uI

II

1

1

2

H

4

1

2

3

mil lei

INDICATOR!

2SURSE DE HNANTARE A INVESTIJIILOR, din care:Surse proprii, din care:

a) -amortizareb) - profit

AlocatH de la bugetCredite bancare, din care:

a) - interneb) - extern e

Altesurse, din care:- majorare capital social-alte surse•

CHELTUIELI PENTRU INVESTIJH, din care:nvestitii In curs, din care:a) pentm bunurile proprietatea private a operatorulul economic:

- (denumire obiectiv)- {denumire oblectiv)

b) pentru bununle de natura domeniului public al statului sau al unitatiiadministrate teritoriale:

-(denumire obiectiv)-(denumire obiectiv)-

c) penlru bunurile de nalura domeniulul privat al statului sau al unitatiladministrate teritoriale:

- (denumire obiectiv)- (denumire obiecfiv)-

d) penlru bunurile luale En concesiune, Inchiriate sau In locate degestiune. exclusiv cele din domenlul public sau privat al statului sau alunilalfi administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)- (denumlre obiectiv)-

nvestitii noi, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorulu! economic:

-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

j) pentru bunurile de natura domenlului public al statului sau al unila"tiiadministrativ teritoriale:

-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatiiadministraliv teritoriale:

- (denumire obiectiv)-(denumire obiectiv).

d) pentru bunurile luate In concesiune, Inchiriate sau In loca|ie degestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau alunrtatii administrativ teritoriale:

-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

Investi^ii efectuate la imobillzarile corporale existente (modernizari),din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorulul economic:

-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

b) pentru bunurile de natura domenlului public a| statului sau al umla^iadministrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitajliadministrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

DataflnalizSriiInvestltlei

3

an precedent 201 8

Aprobat

41.2161.2161.016

200

0

00

1,216

Realizat/Preliminat

51.1401,140

910230

000

1,140

Valoaren curent

201961.1501.150

950200

0

00

1,150

2020

7

1,2491.249

979271

000

1,249

2021

81.3031,303

998306

000

1,303

H»5(201910:37AM

Page 12: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

4

5

INDICATORI

dj pentru bununle luale m concesiune, incninate sau in ocajie degestiune, exduslv cele din domeniul public sau privat al statului sau alunitalii administrativ teritoriale;

-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

Dotarl (alte achlzltfi de imobilteari corporale)Rambursarl de rato aferente crodltelor pentru Investltll, din earn:

a) - interneb)-externe 1 /

/

Datafinalizarilinvestitiel

an precedent 2018

Aprobat

1.216000

Real teat/Prellminat

1,1400D

0

Valoarean curent

2D19

1.150000

2020

1.249000

2021

1.303000

CONDUCATORIK. UlJlTATll,

WCONDUCATORUL

COMPARTIMeNTULUI

FINANC1ARCOWTABIL

14105/201910:37

Page 13: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE heltuieli al S.C. Podurisinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/04-PR.HOT.BVCS.C.LDP.pdfSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări

Consiliul Judetean DambovitaOperatorul economic SC LDP Dambovita SA

Sediul/Adresa TargovisteCod unic demregistrare 10638988

Anexa nr.5

Masuri de Tmbunata^ire a rezultatului brut si reducers a platilor restante

Nr.crt

0

Pet

I

1

2

^

4

Pet.II

12

3

3

Pet111

Masuri

1Masuri de imbunatajire a rezultatului brutsi reducere a platilor restanteMasura 1 rreducere creante restante

Masura 2: crestere grad incasare

Masura 3: crestere venituri. Fin

Masura 4: reducere chelt. expl

Masura 5: crestere chelt fin.Masura 6: crestere venituri.expl

TOTAL Pet. ICauze care diminueaza efectul masurilorprevazute la Pet. I

Cauza 1: crestere plati restante

Cauza 2: crestere chelt expl

Cauza 4: crestere chelt fin

Cauza 3:reducere venituri expl

Cauza n

TOTAL Pet II

TOTAL GENERAL Pet. I + Pet. Jl

Term en derealizare

2

31.1231.12

31.12

31.12

31.12

31.12

31.12

31.12

31.12

an precedent 2018

Preliminat/ Realizat

Rezultatbrut (+/-)

3

X

X

X

X

XX

X

X

X

1,369

Plajirestante

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

165

an curent 2019

Influence (+/-)

Rezultatbrut

5

0

-84

0

-84

0

8

-939

-947

506

Plajirestante

6

00

0

85

85

250

An 2020

Influence (+/-)

Rezultat

brut

7

0

1,044

1,044

862

3

865

686

Platirestante

8

-100

-10

240

An 2021

Influence (+/-)

Rezultatbrut

9

1

627

627

537

2

539

775

Platirestante

10

_r

0

-5

235

/ ^^CONDUCATORUtfUNJJ-AJll,

-^7CONDUCATORUL

COMPARTIME'NTULUI

CONTABIL

Pagtna 1 din 2 Data 14/05/2019 Ora 10:37 AM