CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE 2018 pentru...

6
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 50/15.02.2018 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 50/15,02.2018 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023, propus de domnul Daniel-Nicolae Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr. 4785/09.03.2018 al Direcţiei generale programe europene; - prevederile art.45 şi 46 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(2) lit.f) şi art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.b) şi alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/200l privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. în temeiul art.97 alin.(l) coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, HOTĂRĂŞTE: Artl. începând cu data prezentei se modifică şi se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 50/15.02.2018 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Programe europene, Direcţia Achiziţii publice, Direcţia Economică, buget, Direcţia Juridică, contencios, administraţie publică, Direcţia Generală infrastructură locală şi Serviciul administraţiei publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. ' Nr. 72 Data: 15.03.2018

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE 2018 pentru...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE 2018 pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.72-2018.pdf · 2018-03-19 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 50/15.02.2018 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei

tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean

Dâmboviţa nr. 50/15,02.2018 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023, propus de domnul Daniel-Nicolae Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 4785/09.03.2018 al Direcţiei generale programe europene; - prevederile art.45 şi 46 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

modificată şi completată; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(2) lit.f) şi art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare

al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.b) şi alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/200l privind administraţia

publică locală, republicată, modificată şi completată. în temeiul art.97 alin.(l) coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

A r t l . începând cu data prezentei se modifică şi se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 50/15.02.2018 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Programe europene, Direcţia Achiziţii publice, Direcţia Economică, buget, Direcţia Juridică, contencios, administraţie publică, Direcţia Generală infrastructură locală şi Serviciul administraţiei publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. '

Nr. 72 Data: 15.03.2018

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE 2018 pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.72-2018.pdf · 2018-03-19 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea

Anexa la Hotărârea nr. / lS-Ol^lofi

NOTA DE FUNDAMENTARE a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-

economice, cererilor de Finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare

externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023

Prin Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2012-2020, varianta actualizată -2015 ce cuprinde Planul de acţiuni de dezvoltare economico-socială a judeţului Dâmboviţa 2014¬2020, realizat după consultarea publică au fost realizate un număr de propuneri de proiecte, ce au fost şi mai pot fi finanţate prin Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020, Programul Operaţional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, Programul Operaţional Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020, Programul Operaţional Capacitate Administrativă (PO.C.A.) 2014-2020 sau Programul Operaţional Competitivitate (P.O.C.) 2014-2020, precum şi prin intermediul altor programe cum ar fi Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 sau Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

Pentru promovarea şi derularea acestor proiecte a fost şi este necesar să se realizeze strategii, documentaţii tehnico-economice, să fie contractate servicii de consultanţă şi redactare cereri de finanţare.

Semnarea contractelor de finanţare pentru unele dintre proiectele deja promovate generează obligaţia Judeţului Dâmboviţa de a cofinanţa activităţile ce urmează a fi derulate, conform bugetelor aprobate prin contractele de finanţare şi asumate prin hotărâri ale Consiliului judeţean.

Având în vedere nevoia de aşezare judicioasă a acestor unor sume, în contextul constrângerilor bugetare şi conform oportunităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile, estimăm contravaloarea cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2020 după cum urmează:

Nr. crt.

DIRECŢIA / O B I E C T I V U L DE D E Z V O L T A R E / ACŢIUNEA Tip cheltuială

Valoarea estimată a cheltuielilor (lei cu TVA)

1. Asigurarea accesului populaţiei judeţului Dâmboviţa la servicii publice de calitate

Obiectivul 1.1. îmbunătăţirea accesului populaţiei la infrastructura şi serviciile de transport

1.

Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720 B, DJ 711 si DJ 101B pe traseul Limita Judeţ Prahova - Moreni -Gura Ocniţei - Răzvad — Ulmi - Târgovişte -Comişani - Bucşani - Băleni - Dobra - Finta -Bilciureşti - Cojasca - Corneşti - Butimanu -

P.T.+ D.E. 171.098,20

1.

Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720 B, DJ 711 si DJ 101B pe traseul Limita Judeţ Prahova - Moreni -Gura Ocniţei - Răzvad — Ulmi - Târgovişte -Comişani - Bucşani - Băleni - Dobra - Finta -Bilciureşti - Cojasca - Corneşti - Butimanu -

Asistenţă tehnică 84.755,80

1.

Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720 B, DJ 711 si DJ 101B pe traseul Limita Judeţ Prahova - Moreni -Gura Ocniţei - Răzvad — Ulmi - Târgovişte -Comişani - Bucşani - Băleni - Dobra - Finta -Bilciureşti - Cojasca - Corneşti - Butimanu -

Avize şi autorizaţii 155.681,00 1.

Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720 B, DJ 711 si DJ 101B pe traseul Limita Judeţ Prahova - Moreni -Gura Ocniţei - Răzvad — Ulmi - Târgovişte -Comişani - Bucşani - Băleni - Dobra - Finta -Bilciureşti - Cojasca - Corneşti - Butimanu -

Audit de siguranţă rutieră faza PT

479.326,00

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE 2018 pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.72-2018.pdf · 2018-03-19 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea

Obiectivul 1.3. Creşterea accesului populaţiei judeţului Dâmboviţa la infrastructură şi serviciile de protecţie şi conservare a mediului

h Sume necesare elaborării documentaţiilor tehnico-

economice (D.A.L.I. şi/sau S.F.) în vederea accesării Programelor Operaţionale

S.F., D.A.L.I. şi/sau P.T..

-

2.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte - Biserica Domnească "Adormirea Maicii Domnului", Casa Doamnei Bălaşa - Bolniţa şi Turnul Porţii cu Corp de gardă.

Actualizare/ completare

D.A.L.I. -

3. Conservarea, restaurarea şi valorificarea Şcolii de cavalerie în vederea consolidării identităţii culturale a judeţului Dâmboviţa

Actualizare/ adaptare DALI

la oportunităţile de finanţare apărute

(fonduri SEE, norvegiene, etc)

-

4.

Reabilitarea/consolidarea Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte" - înregistrat în lista monumentelor istorice sub nr. DB-II-m-B-17240 -Tribunalul;

D.A.L.I. -

5. Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa

Documentaţii suport/cerere de

finanţare 100.000,00

TOTAL DOCUMENTAŢII TEHNICO-ECONOMICE 792.510,00

I I I . Dezvoltarea economică a Judeţului Dâmboviţa

Obiectivul 2.2. Valorificarea potenţialului local pentru dezvoltarea turismului şi diversificarea economiei locale

1, Alte sume necesare elaborării cererilor de finanţare

şi consultanţă pentru proiectele ce vor face obiectul finanţării prin intermediul programelor europene.

Cereri de finanţare 170.000,00

2. Autorizaţii, avize, etc. 26.490,00 Total investiţii 989.000,00

V A L O A R E TOTALĂ ESTIMATĂ CAP. 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

232.013.765,46

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE 2018 pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.72-2018.pdf · 2018-03-19 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea

Niculeşti - Limită Judeţ Ilfov Alte cheltuieli 50.000,00 Niculeşti - Limită Judeţ Ilfov

Contract de lucrări 210.891.047,00

Obiectivul 1.2. Asigurarea accesului egal la servicii medicale, sociale şi culturale

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

P.T.+ D.E. 600.110,00

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

Consultantă 231.000,00

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

Studii teren 8.280,00

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

Avize si autorizaţii 10.456,00

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

Informare şi publicitate 8.897,76

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

Cheltuieli marketing 38.709,00 1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte Audit financiar

extern 49.500,00

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

Comisioane, cote, taxe 135.086,00

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

Alte cheltuieli 22.000,00

1.

Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte

Contract de lucrări 17.910.424,25

2. Integrare prin educaţie şi ocupare in Judeţul Dâmboviţa

Cofinanţare 2%

110.100,00

3.

Şi tu Contezi - îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu CES din judeţul Dâmboviţa prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora

Cofinanţare 2%

68.295,21

4. DARE TO START! - dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate

Cofinanţare 2% '

-

5. APT SMC — Administraţie Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calităţii

Cofinanţare 2%'

TOTAL PROIECTE 231.024.765,46

6. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

D.A.L.I./ proiect mixt 140.000,00

7. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

Proiect tehnic 153.510,00

8. Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

D.A.L.I. / proiect mixt 140.000,00

9. Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte Proiect tehnic 84.000,00

10.

Reabilitarea, refuncţionalizarea şi asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilităţi la Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte

D.A.L.L 75.000,00

11.

Reabilitarea, refuncţionalizarea şi asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilităţi la Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte

Proiect tehnic 100.000,00

12. P.U.Z. Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte Plan urbanistic zonal (PUZ) -

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE 2018 pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.72-2018.pdf · 2018-03-19 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA DIRECŢIA PROGRAME EUROPENE Nr. 4785/09.03.2018

APROB, PREŞEDINTE

dr.ing. Daniel-Nicoiae COMĂNESCU

R A P O R T pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 50/15.02.2018 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe,

asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate

de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023

Prin Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2012-2020, varianta actualizată - 2015 ce cuprinde Planul de acţiuni de dezvoltare economico-socială a judeţului Dâmboviţa 2014-2020, realizat după consultarea publică au fost realizate un număr de propuneri de proiecte, ce au fost şi mai pot fi finanţate prin Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020, Programul Operaţional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, Programul Operaţional Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020, Programul Operaţional Capacitate Administrativă (P.O.C.A.) 2014-2020 sau Programul Operaţional Competitivitate (P.O.C.) 2014-2020y precum şi prin intermediul altor programe cum ar fi Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 sau Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

Pentru promovarea şi derularea acestor proiecte a fost şi este necesar să se realizeze strategii, documentaţii tehnico-economice, să fie contractate servicii de consultanţă şi redactare cereri de finanţare.

Semnarea contractelor de finanţare pentru unele dintre proiectele deja promovate generează obligaţia Judeţului Dâmboviţa de a cofinanţa activităţile ce urmează a fi derulate, conform bugetelor aprobate prin contractele de finanţare şi asumate prin hotărâri ale Consiliului judeţean,

Având în vedere Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr. 1840/26.01.2018, prin care s-a modificat Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent P.O.R., Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1 -„Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare", Obiectivul specific 10.1 „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpului şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului" - apel dedicat învăţământului obligatoriu putem depune un proiect de Reabilitare/ modernizare / extindere / echipare a Şcolii Gimnaziale Speciale din Târgovişte, drept pentru care trebuie actualizată documentaţia existentă (realizată în anul 2015) şi realizat un proiect tehnic pentru maximizarea şanselor de obţinere a finanţării.

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE 2018 pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.72-2018.pdf · 2018-03-19 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea

De asemenea, pentru depunerea mărirea şanselor de aprobare şi primire a finanţării pentru proiectele Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte este nevoie să se iniţializeze procedurile de achiziţie publică pentru proiectele tehnice aferente acestor investiţii.

Sumele necesare acestor activităţi vor f i mutate de la alte investiţii pentru care nu sunt deschise linii de finanţare la acest moment, cu păstrarea sumei maxime bugetate prin H.C.J. Dâmboviţa nr.50/2018.

Având în vedere nevoia de aşezare judicioasă a acestor unor sume, în contextul constrângerilor bugetare şi conform oportunităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile, estimăm contravaloarea cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023.

în urma acestor evaluări şi obligaţii asumate, estimăm valoarea totală a cheltuielilor de investiţii pentru elaborarea studiilor/proiectelor/expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă pe anul 2018 la valoarea de 232.035.640,53 lei, inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma şi structura prezentată.

Direcţia Economică, Buget, Director Executiv,

Ec. dr. Silviana MARIN

Direcţia Juridică, Contencios, Coordonare Administraţie Publică Locală

Director Executiv, Jr. Roxana DUMITRU