CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE Alimentare cu...

5
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere : - raportul comun nr.3271/12.02.2016 al Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(l) lit.c şi art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa: - prevederile art.91 alin.(2) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată. în temeiul art. 97 alin.(l) coroborate cu art.115 alin.(l) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată HOTĂRĂŞTE: Art.l. începând cu data de 18 februarie 2016 se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare. Data:17.02.2016

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE Alimentare cu...

C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de

Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii

ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere : - raportul comun nr.3271/12.02.2016 al Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu

Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.( l) lit.c şi art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa: - prevederile art.91 alin.(2) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, modificată şi completată. în temeiul art. 97 al in.( l) coroborate cu art.115 alin.( l) lit.c din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r t . l . începând cu data de 18 februarie 2016 se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare.

Data:17.02.2016

I — I o es r-i o —

c « ¡ ra O X es

O

LU

ai o

o

o i 2

8

3NVWn O O O

AiivaisiNiwav iNa^iiííVcitvoD O O o

£ < I u . H ™

i o f -

^ 5

Ü o

E ro

1 Ms.

1

O

TESA

m

U -H

E 5*

¡ M

s. 1

O

TESA

O -E- 0*

r- o l— o o

Jd3-3yvzmv)vs rs o c-J o o

Í I V I D M V N I J - H i v i n i e v i N o a o o o

V3NÍOT K| 3J.VIVNVS IS 31VIIHflJ3S - o - o o

H0XVH08V1 o - o -a r o o i o i s o r o m H o i v í j o a v i m o o

S D I H I I D -OD1ZH Ü O l v a O H V l m o O o -

«O SHHIHHiJNI • IlldnDdM- lUN3WVSNV¥a

«O < ^

au^naoad-iavziAV-javiDa I O Í J J - o - o O

3WZÍH01INOH - HIN3AW3J.N1 - lVMH33dS!Q o EN o O

h O TE

S

Ms.

E

RE

E 00

IALI

ZA

Ms

O

CA>

TE

SA

o

SECŢ

IA

O -

SECŢ

IA

i—

E

NOP

Ms

O

ECŢI

A A

PA

ECŢI

A A

PA

FE

S/

O

ECŢI

A A

PA

U -O)

H

Q s ( N

( N

D

< Ms

O

AA

F sí ¡y] tu H

O

ECŢI

t i -en r—

ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr.^JÄ?/.6

STATUL D E FUNCŢII Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa

Nr. crt. FUNCŢIA DE EXECUŢIE

FUNCŢIA DE CONDUCERE

NIVEL STUDII

NR. POSTURI OBSERVAŢII

0 1 2 3 4 5 Director general S I

Director tehnic - producţie S 1 Director economic -administrativ S 1

t SERVICIUL BRANŞAMENTE-PROIECTARE-AVIZĂRI-PRODUC ŢIE-DISPE CERAT = 9

Sef serviciu S 1 Compartiment Proiectare - Avizări - Producţie -1

Inspector de specialitate S 1 Compartiment Branşamente -Recepţii - încheiere contracte = 5

Inspector de specialitate S 1

Muncitori M,G 4 Compartiment Dispecerat - Intervenţii - Monitorizare = 2

Inspector de specialitate S 1

Inspector SSD 1 II. Compartiment Securitate si sănătate in muncă (SSM) = 1

Inspector de specialitate S 1

HI. BIROl JL C.T.C. LABORATOARE - PROTECŢIA MEDIULUI = 7

Sef birou s 1 Laborator Fizico - Chimice = 1

Muncitor -Laborant M 1 Laborator Microbiologie = 3

Inspector de specialitate S 2

Muncitor -Laborant M 1 Laborator Metrologie = 2 Inspector de specialitate S 1

Muncitor -Metrolog M 1

IV. COMPARTIMENT JURIDIC - RESURSE UMANE = 3

Inspector de specialitate S 1

Consilier juridic S 1

Referent M 1

V. SERVICIUL FINANCIAR - COI VTABILITATE - CFP - COMERCIAL = 12

Sef serviciu S 1 Compartiment Contabilitate - Financiar - 2 Inspector de specialitate S 2 Compartiment Salarizare - C.F.P. - 2

Inspector de specialitate S 2 Compartiment Comercial/Urmărire creanţe/Colectare taxe/'Achiziţii publice - 7 Inspector de specialitate S 3

Inspector SSD 1

Consilier juridic S 1

Referent M 2 VI. Compartiment Administrativ = 2

Inspector de specialitate S 1

Inspector SSD 1

A ) T O T A L COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE = 37 SECŢIA APA SUD

Sef secţie S 1 Muncitori echipâ intervenţie M,G 2

Muncitori staţii 20

B ) T O T A L SECŢIA APA SUD =23 SECŢIA APA NORD

Sef secţie S 1

Muncitori echipâ intervenţie M,G 2

Muncitori staţii 29

C ) T O T A L SECŢIA APA NORD = 32 SECŢIA C A N A L I Z A R E

Sef secţie S 1

Muncitori staţii 8 D ) T O T A L SECŢIA C A N A L I Z A R E =9

T O T A L G E N E R A L = 101

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA S E R V I C I U L PUBLIC JUDEŢEAN DE A L I M E N T A R E C U APĂ ŞI CANALIZARE DÂMBOVIŢA Directţa administrarea patrimoniului Nr. iMÎ .MîMî^Î6

ROB I N T E

ian Ţuţuianu

RAPORT privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de

Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îndeplineşte în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.

Actuala organigramă a Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa cuprinde 101 posturi, din care: 9 posturi de conducere, 24 posturi TESA si 68 posturi de muncitori.

Având în vedere; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vişineşti nr. 3 / 28.01.2016 privind aprobarea trecerii sistemului centralizat de canalizare al comunei Vişineşti şi sistemului centralizat de alimentare cu apă al comunei Vişineşti în administrarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa,

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Raciu nr. 8 / 10.02.2016 privind aprobarea trecerii sistemului centralizat de canalizare al comunei Raciu în administrarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, încadrarea în numărul maxim de 101 posturi,

Se impune desfiinţarea a 4 posturi vacante, astfel: 2 posturi vacante din cadrul staţiei de apă Slobozia Moară, 1 post vacant din cadrul staţiei de apă Mărceşti şi 1 post vacant din cadrul Secţiei Canalizare - sediu. Se impune înfiinţarea a 4 posturi vacante, astfel : 1 post vacant de muncitor în cadrul staţiei de canalizare Vişineşti, 1 post vacant de muncitor în cadrul staţiei de canalizare Raciu şi 2 posturi vacante de muncitori în cadrul staţiei de apă Vişineşti.

Urmare a acestor modificări Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa va funcţiona cu 101 posturi, din care: 9 posturi de conducere, 24 posturi TESA si 68 posturi de muncitori.

Astfel este necesară modificarea organigramei şi ştatului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa nr. 1 şi 2.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.

DIRECTOR GENERAL ing.Ioa/a CRISTEA

AVIZAT: DIRECTOREXŞCUTIV

jr. Dor£a¿WICA

CONSILIER ec. Nicoîae MĂŢĂOANU

SEF BIROU ec. Manuela STAN