CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf ·...

of 24 /24
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea participării unităţii administrativ-te rito riale, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de solicitant în proiectul "ŞI TU CONTEZI! - îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmboviţa, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de solicitant în proiectul "ŞI TU CONTEZI! - îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmboviţa, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent, propus de domnul Daniel-Nicolae Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr. 3134/19.02.2018 al Direcţiei programe europene; - Ghidul solicitantului Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI"; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin (2) lit.f, alin (5) lit. a) şi art.45 alin (2) lit.f din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin.(3) lit.f şi alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, In temeiul art.97 alin(l) şi art. 98 coroborate cu art. 115 alin.(l) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă participarea unităţii administrativ-teritoriale, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de solicitant alături de ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE, CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ şi Asociaţia PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, pentru realizarea şi implementarea proiectului "ŞI TU CONTEZI! - îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmboviţa, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent care se va depune în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal ia învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI". Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa sau înlocuitorul de drept al acestuia, semneze documentele proiectului şi acordul de parteneriat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf ·...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

CONSILIUL J U D E Ţ E A N D Â M B O V I Ţ A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea p a r t i c i p ă r i i u n i t ă ţ i i administrativ-te rito riale, j u d e ţ u l D â m b o v i ţ a , p r i n Consiliul J u d e ţ e a n D â m b o v i ţ a î n calitate de solicitant î n proiectul " Ş I TU CONTEZI! -î m b u n ă t ă ţ i r e a cal i tăţ i i serviciilor educaţionale pentru elevii cu d i z a b i l i t ă ţ i şi CES din j u d e ţ u l

D â m b o v i ţ a , prin i n t e r v e n ţ i i armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării unităţii

administrativ-teritoriale, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de solicitant în proiectul "ŞI TU CONTEZI! - îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmboviţa, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent, propus de domnul Daniel-Nicolae Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 3134/19.02.2018 al Direcţiei programe europene; - Ghidul solicitantului Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6:

Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI";

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin (2) lit.f, alin (5) lit. a) şi art.45 alin (2) l i t . f din Regulamentul de

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin.(3) l i t .f şi alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, In temeiul art.97 alin(l) şi art. 98 coroborate cu art. 115 alin.(l) lit.c din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă participarea unităţii administrativ-teritoriale, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de solicitant alături de ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE, CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ şi Asociaţia PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, pentru realizarea şi implementarea proiectului " Ş I TU CONTEZI! - î m b u n ă t ă ţ i r e a cal i tăţ i i serviciilor educaţionale pentru elevii cu d i z a b i l i t ă ţ i şi CES din j u d e ţ u l D â m b o v i ţ a , prin i n t e r v e n ţ i i armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent care se va depune în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal ia învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI".

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa sau înlocuitorul de drept al acestuia, să semneze documentele proiectului şi acordul de parteneriat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

Art.3. Se împuterniceşte Directorul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa sau înlocuitorul de drept al acestuia, să semneze documentele proiectului şi acordul de parteneriat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte Directorul Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte sau înlocuitorul de drept al acestuia, să semneze documentele proiectului şi acordul de parteneriat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului " Ş I TU CONTEZI! - î m b u n ă t ă ţ i r e a cal i tăţ i i serviciilor educaţionale pentru elevii cu d i z a b i l i t ă ţ i şi CES din j u d e ţ u l D â m b o v i ţ a , prin i n t e r v e n ţ i i armonizate cu nevoile acestora", în cuantum de 7.885.448,40 lei (inclusiv TVA).

Art.6. Se aprobă participarea în calitate de Solicitant, a unităţii administrativ-teritoriale, judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, la bugetul total al proiectului cu suma de 3.397.836,40 lei (inclusiv TVA), din care, suma de 67.956,78 lei reprezintă cofinanţarea de 2 % din valoarea eligibilă.

Art.7. Se aprobă participarea, în calitate de Partener 1, a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, din valoarea totală a proiectului de 7.885.448,40 lei inclusiv TVA, cu suma 624.829,13 lei (inclusiv TVA), din care 12.496,60 lei reprezintă cofinanţarea de 2 % din valoarea eligibilă.

Art.8. Se aprobă participarea, în calitate de Partener 2, a Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte, din valoarea totală a proiectului de 7.885.448,40 lei inclusiv TVA, cu suma 1.261.994,21 lei (inclusiv TVA), din care 25.239,90 lei reprezintă cofinanţarea de 2 % din valoarea eligibilă.

Art.9. începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.353/11.11.2016 privind aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de partener în proiectul " Ş I TU CONTEZI! - î m b u n ă t ă ţ i r e a cal i tăţ i i serviciilor educaţ ionale pentru elevii cu d i z a b i l i t ă ţ i şi CES din j u d e ţ u l D â m b o v i ţ a , prin i n t e r v e n ţ i i armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent.

Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget, Direcţia programe europene, Direcţia juridică, contencios, administraţie publică şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

Nr. 57 Data: 21.02.2018

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

A n e x ă la H o t ă r â r e a nr. 57/21.02.2018

ACORD DE PARTENERIAT (Acordul î n c h e i a t î n t r e Beneficiar şi Partener/Parteneri)

(Model recomandat)

Art. 1. P ă r ţ i l e 1. J u d e ţ u l D â m b o v i ţ a / Consiliul J u d e ţ e a n D â m b o v i ţ a , cu sediul î n str P i a ţ a

Tricolorului, nr. 1, T â r g o v i ş t e , j u d . D â m b o v i ţ a , cod p o ş t a l : 130060, CIF 4280205, telefon 0245.207600, fax 0245.212230, email'[email protected] şi [email protected], a v â n d calitatea de Lider de parteneriat

2. Centrul J u d e ţ e a n de Resurse şi A s i s t e n ţ ă E d u c a ţ i o n a l ă D â m b o v i ţ a , cu sediul î n str. Calea D o m n e a s c ă nr. 127, T â r g o v i ş t e , j u d . D â m b o v i ţ a , codul fiscal 23036534, email: [email protected], a v â n d calitatea de membru 1/Partener 1

3. Ş c o a l a G i m n a z i a l ă S p e c i a l ă T â r g o v i ş t e , cu sediul î n str. Ion Ghica, nr. 2, T â r g o v i ş t e , j u d . D â m b o v i ţ a , codul fiscal 4279880, email: [email protected], a v â n d calitatea de membru 2/Partener 2

4. A s o c i a ţ i a PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare D u r a b i l ă , cu sediul î n Str. Turturelelor, nr. 11A, sector 3, B u c u r e ş t i , codul fiscal 18690221, email: [email protected], a v â n d calitatea de membru 3/Partener 3

J u d e ţ u l D â m b o v i ţ a / Consiliul J u d e ţ e a n D â m b o v i ţ a - Lider de parteneriat Cont pentru cerere de prefinantare pentru Lider de parteneriat RO83TREZ27121A480203XXXX Cont pentru cerere de plata pentru Lider de parteneriat R098TREZ271504102X010285 Cont pentru cerere de rambursare pentru Lider de parteneriat RO92TREZ27121A480201XXXX - aferent p l ă ţ i l o r efectuate î n anul curent RO39TREZ27121A480202XXXX - aferent p l ă ţ i l o r efectuate î n anii anteriori

Centrul J u d e ţ e a n de Resurse şi A s i s t e n ţ ă E d u c a ţ i o n a l ă D â m b o v i ţ a - Membru 1/Partener 1 Cont pentru cerere de prefinantare pentru membru 1/Partener 1 R083TREZ27121A480203XXXX Cont pentru cerere de p l a t ă pentru membru 1/Partener 1 An curent R092TREZ27121A480201XXXX Ani anteriori R039TREZ27121A480202XXXX Cont pentru cerere de rambursare pentru membru 1/Partener 1 R098TREZ271504102X010285

Ş c o a l a G i m n a z i a l ă S p e c i a l ă T â r g o v i ş t e - Membru 2 / Partener 2 Cont pentru cerere de p r e f i n a n ţ a r e pentru Membru 2 / Partener 2 RO83TREZ27121A480203XXXX Cont pentru cerere de p l a t ă pentru Membru 2 / Partener 2 R098TREZ271504102X010285 Cont pentru cerere de rambursare pentru Membru 2 / Partener 2 R092TREZ27121A480201XXXX

A s o c i a ţ i a PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare D u r a b i l ă - Membru 3 / Partener 3 Cont pentru cerere de prefinantare pentru Lider de parteneriat RO71WBAN00A1A1062495RO25 ' Cont pentru cerere de p l a t ă pentru Lider de parteneriat RO72TREZ703504106X019252 Cont pentru cerere de rambursare pentru Lider de parteneriat RO44WBAN00A1A1062495RO26

au convenit u r m ă t o a r e l e :

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

Art. 2. Obiectul (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi o b l i g a ţ i i l e p ă r ţ i l o r ,

c o n t r i b u ţ i a f i n a n c i a r ă proprie a f i e c ă r e i p ă r ţ i la bugetul proiectului, precum şi r e s p o n s a b i l i t ă ţ i l e ce le revin î n implementarea a c t i v i t ă ţ i l o r aferente proiectului: "SI TU CONTEZI! - îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judeţul Dambovita prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora", cod MySMIS: 106981, care este depus î n cadrul Programului O p e r a ţ i o n a l Capital Uman 2014 - 2020, Axa p r i o r i t a r ă 6: E d u c a ţ i e si competente, Prioritatea de i n v e s t i ţ i i 10i: "Reducerea şi prevenirea abandonului ş c o l a r timpuriu şi promovarea accesului egal la î n v ă ţ ă m â n t u l p r e ş c o l a r , primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de î n v ă ţ a r e formale, non formale şi i n f ó r m a l e pentru reintegrarea î n e d u c a ţ i e şi formare", programul „ Ş C O A L Ă PENTRU T O Ţ I " . Obiectivul specific:

OS 6.2 " C r e ş t e r e a p a r t i c i p ă r i i la î n v ă ţ ă m â n t u l a n t e - p r e ş c o l a r şi p r e ş c o l a r , î n special a grupurilor cu risc de p ă r ă s i r e timpurie a ş c o l i i , cu accent pe copiii a p a r ţ i n â n d m i n o r i t ă ţ i i roma şi a celor din mediul rural", OS 6.3 "Reducerea p ă r ă s i r i i timpurii a şcol i i prin m ă s u r i integrate de prevenire şi de asigurare a o p o r t u n i t ă ţ i l o r egale pentru elevii a p a r ţ i n â n d grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii a p a r ţ i n â n d m i n o r i t ă ţ i i roma şi elevii din mediul r u r a l / c o m u n i t ă ţ i l e dezavantajate socio-economic", OS 6.4 " C r e ş t e r e a n u m ă r u l u i de tineri care au abandonat ş c o a l a şi de a d u l ţ i care nu si-au finalizat e d u c a ţ i a obligatorie care se r e î n t o r c î n sistemul de e d u c a ţ i e i şi formare, inclusiv prin programe de t ip a doua şansă şi programe de formare p r o f e s i o n a l ă " , OS 6.6 „ î m b u n ă t ă ţ i r e a c o m p e t e n ţ e l o r personalului didactic din î n v ă ţ ă m â n t u l preuniversitar î n vederea p r o m o v ă r i i unor servicii e d u c a ţ i o n a l e de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcol i inclusive"

(2) Cererea de f i n a n ţ a r e , inclusiv anexele sale, sunt parte i n t e g r a n t ă a acestui acord

Art. 3. Principiile de b u n ă p r a c t i c ă ale parteneriatului

(1) T o ţ i partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să î ş i asume rolul lor î n cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit î n cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

(2) P ă r ţ i l e trebuie să se consulte î n mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind e v o l u ţ i a proiectului.

(3) T o ţ i partenerii trebuie să implementeze a c t i v i t ă ţ i l e cu respectarea standardelor profesionale şi de e t i c ă cele mai î n a l t e .

(4) Partenerii sunt o b l i g a ţ i să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul i n c o m p a t i b i l i t ă ţ i l o r , iar, î n cazul a p a r i ţ i e i unui asemenea conflict, să d i s p u n ă luarea m ă s u r i l o r ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar f ă r ă a se limita la, informarea AMPOCU/OIPOCU responsabil î n l e g ă t u r ă cu orice s i t u a ţ i e care d ă n a ş t e r e sau este posibil să dea n a ş t e r e unui astfel de conflict, î n termen de 3 (trei) zile l u c r ă t o a r e de la data a p a r i ţ i e i unei astfel de s i t u a ţ i i . î n caz contrar, semnatarii prezentului acord î n ţ e l e g c ă poate f i reziliat contractul de f i n a n ţ a r e prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, f ă r ă punere î n î n t â r z i e r e , f ă r ă i n t e r v e n ţ i a unui tribunal arbitrai/unei i n s t a n ţ e j u d e c ă t o r e ş t i şi f ă r ă î n d e p l i n i r e a altor f o r m a l i t ă ţ i , cu e x c e p ţ i a transmiterii c ă t r e Liderul de parteneriat a unei simple i n f o r m ă r i cu privire la rezilierea Contractului de f i n a n ţ a r e .

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

Art. 4 Roluri şi r e s p o n s a b i l i t ă ţ i î n implementarea proiectului Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activităţi asumate de fiecare partenerrOrganizaţia

Roluri şi r e s p o n s a b i l i t ă ţ i * Resurse umane si materiale implicate

Valoarea e s t i m a t ă a f i e c ă r e i a c t i v i t ă ţ i ( d e f a l c a t ă pentru fiecare partener/ lider de p a r t e n e r î a t )

Liderul de parteneriat l i Campanii de informare, c o n ş t i e n t i z a r e locala si promovare a înscr ier i i copiilor la cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea part icipări i copiilor la educaţ ie

- acţiuni de informare si c o n ş t i e n t i z a r e in şcolile ţ i n t a si in j u d e ţ u l Dambovita pentru a promova participarea parentala la ingrijirea si educaţ ia timpurie a copiilor si importanta acesteia pentru dezvoltarea lor

- c o n t r a c t e a z ă serviciile de p r o d u c ţ i e materiale de informare (supererou, benzi desenate), de dezvoltare si administrare site web, de dezvoltare si promovare pagina social-media, servicii de p r o d u c ţ i e spot TV, servicii de difuzare spot TV, servicii de producţ ie materiale de promovare (flyer, insigna, silueta)

2. îmbunătăţ i rea cal i tăţ i i sistemului e d u c a ţ i o n a l pentru 50 copii ante-prescolari din j u d e ţ u l Dambovita 2.1 Furnizarea programelor de consiliere parentala c ă t r e 50 de părinţ i ai anteprescolarilor privind importanta part icipări i parentale la ingrijirea si educaţ ia timpurie a copilului

- m e n ţ i n e re laţ ia cu grupul ţ i n t a prin Expertul grup ţ i n t a ante-prescolar, o f e r ă subvenţi i pentru frecventarea cresei si o f e r ă ante-prescolarilor kit-ul ce c o n ţ i n e î m b r ă c ă m i n t e , incaltaminte si produse de igiena

A1 - 390733.2 lei

A1.1 - 390733.2 lei

A2 - 62653.27 lei

A2.1 - 59558.71 lei

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

2.2 A c t i v i t ă ţ i pregăt i toare, educative si de orientare pentru a oferi suport in procesul de adaptare şcolara pentru 50 de anteprescolari

- m e n ţ i n e relaţ ia cu grupul tina prin Expertul grup ţ i n t a ante-preşcolar

3. C r e ş t e r e a cal i tăţ i i procesului de educaţ ie pentru un n u m ă r de 70 de preşcolari din j u d e ţ u l Dambovita 3.1 Dezvoltarea Centrului Interactiv de Educaţie Creativa in cadrul Scolii Gimnaziale Speciale din Targoviste (CIEC)

- creare si dezvoltare Centru Interactiv de Educaţie Creativa

3.2 Organizarea workshop-urilor pentru sănătate, igiena si n u t r i ţ i e sănătoasa dedicate celor 70 de preşcolar i

- o f e r ă kit-urile şcolari lor ce conţ in î m b r ă c ă m i n t e , î n c ă l ţ ă m i n t e si produse de igiena prin intermediul Expertului sprijin preşcolar si subvenţi i pentru frecventarea grădiniţa - copii preşcolari

4. î m b u n ă t ă ţ i r e a sistemului educaţ ional pentru 460 de copii din j u d e ţ u l Dambovita

4.1 Dezvoltarea Programului Scoală Prietenoasa pentru 150 de elevi - subcontracteaza serviciile de amenajare a

Scolii Gimnaziale Speciale din Targoviste

4.2 Dezvoltarea competentelor profesionale a 100 profesori din j u d e ţ u l Dambovita prin participarea la programele de dezvoltare profesionala

• o f e r ă subvenţi i le la cursuri si s u p r a v e g h e a z ă buna desfăşurare a cursurilor prin Expertul o p e r a ţ i o n a l formare didactica

4.3 Dezvoltarea si implementarea programului "Help After School" pentru 460 de copii din j u d e ţ u l Dambovita

- subcontracteaza serviciile de organizare a taberei prin intermediul Expertului organizare tabere, o f e r ă şcolari lor kit ce va c o n ţ i n e imbracaminte, î n c ă l ţ ă m i n t e si produse de igiena si o f e r ă hrana part ic ipanţ i lor la programul "Help After School"

5. Organizarea târgului educaţ ional „ H a n d m a d e with Iove" cu scopul d e z v o l t ă r i i imaginaţ ie i si c r e a t i v i t ă ţ i i copiiilor din j u d e ţ u l Dambovita

A2.2 - 3094.56 lei

A3 - 530978.82 lei

A3.1 -441341.25 lei

A3.2 - 89637.57 lei

A4 - 1131045.55 lei

A4.1 - 23304.04 lei

A4.2 - 87220.64 lei

A4.3 -1020520.87 lei

A5 - 267184.46 lei

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

5.1 Organizarea târgului educaţ ional „ H a n d m a d e with Iove" cu scopul d e z v o l t ă r i i abi l i taţ i lor practice, a deprinderilor de munca , d e z v o l t ă r i i imaginaţiei si c r e a t i v i t ă ţ i i prin intermediul confecţ ionăr i i unor produse simple de c ă t r e 460 de copii

- o r g a n i z e a z ă t â r g u l prin intermediul Expertului organizare targ educaţ ional HWL,ofera transport si hrana part ic ipanţ i lor si inchiriaza standurile de e x p o z i ţ i e

6. C r e ş t e r e a numărului de tineri care au abandonat scoala/adulti care nu si-au finalizat educaţ ia obligatorie care se reintorc in sistemul educaţ ional in j u d e ţ u l Dambovita 6.1 Campanii de informare, identificare si selecţ ie a tinerilor sau adulţ i lor ce au abandonat timpuriu scoală pentru inscrierea in cadrul programului "A Doua Şansa"

- o r g a n i z e a z ă campaniile prin intermediul Expertului selecţ ie grup ţ i n t a ADS

6.2 Dezvoltarea si implementarea programelor de tip "A doua şansa" pentru 60 de tineri / adulţ i care nu si-au finalizat educaţ ia obligatorie sau care nu sunt înscrişi in sistemul educaţ ional

- o r g a n i z e a z ă programele de tip ADS, o f e r ă hrana si subvenţi i

7. Furnizarea programelor de dezvoltare a capacităţ i i resurselor umane pentru echipele manageriale din uni tăţ i le de invatamant de la nivelul j u d e ţ u l u i Dambovita 7.1 Furnizarea programelor destinate d e z v o l t ă r i i capacităţ i i profesionale pentru 16 membri ai echipelor manageriale

- o f e r ă subvenţi i cadrelor didactice

7.2 Organizarea schimbului de e x p e r i e n ţ a pentru 16 membri ai echipelor manageriale

- subcontracteaza serviciile de organizare a schimbului de e x p e r i e n ţ a , participa la schimbul de e x p e r i e n ţ a

8 A c t i v i t ă ţ i transversale 8.1 Managementul proiectului si coordonarea activiatilor

- asigura managementul proiectului, asigura o comunicare eficienta intre toti membrii parteneriatului, coordonează/ gest ionează tehnic

A5.1 -267184.46 lei

A6 - 647623.59 lei

A6.1 -171322.47 lei

A 6 . 2 -476301.12 lei

A7 - 201216.75 lei

A7.1 - 12800 lei

A7.2 -188416.75 lei

A8 - 166400.76 lei A8.1 - 89144.44 lei

Page 8: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

8.2 Activitate transversala - aferenta cheltuielilor indirecte, inclusiv Informarea si publicitatea proiectului

• c o o r d o n e a z ă / g e s t i o n e a z ă financiar desfăşurarea per ansamblu a proiectului, asigura vizibilitatea proiectului si a f i n a n ţ a t o r u l u i , m e n ţ i n e relaţ ia cu Autoritatea de Management

Resurse umane implicate: Manager de proiect Expert informare educaţ ionala Expert grup ţ i n t a ante-prescolar Expert grup ţ i n t a ante-prescolar Expert sprijin preşcolar Expert o p e r a ţ i o n a l formare didactica Expert organizare tabere şcolare Expert organizare targ e d u c a ţ i o n a l HWL Expert selecţ ie grup ţ i n t a ADS Expert program ADS Formatori program ADS

Resurse materiale a c h i z i ţ i o n a t e prin proiect: - Laptop - 3 buc - Mult i funcţ ionala - 1 buc

Resurse materiale puse la dispozi ţ ie : - PC-personal computer - 1buc - Imprimanta alb-negru Canon MF 4410 -

1buc - 1 birou (camera 54, et3) - 1 camera

A8.2 - 77256.32 lei

Partener 1 2. î m b u n ă t ă ţ i r e a cal i tăţ i i sistemului e d u c a ţ i o n a l pentru 50 copii ante-prescolari din j u d e ţ u l Dambovita 2.1 Furnizarea programelor de consiliere parentala c ă t r e 50 de păr inţ i ai ante-prescolarilor privind importanta part ic ipăr i i parentale la î n g r i j i r e a si e d u c a ţ i a timpurie a copilului

- f u r n i z e a z ă programele de consiliere parentala

3. C r e ş t e r e a cal i tăţ i i procesului de e d u c a ţ i e pentru un n u m ă r de 70 de preşcolari din j u d e ţ u l Dambovita 3.4 Furnizarea programelor de consiliere educaţ ionala pentru dezvoltarea abi l i taţ i lor e m o ţ i o n a l e ale 70 de preşcolar i

- f u r n i z e a z ă programele de consiliere e d u c a ţ i o n a l a

4. î m b u n ă t ă ţ i r e a sistemului educaţ ional pentru 460 de copii din j u d e ţ u l Dambovita 4.3 Dezvoltarea si implementarea programului "Help After School" pentru 460 de copii din

A2 - 16404.89 lei A2.1 - 16404.89 lei

A3 - 36706.16 lei

A3.4 lei

36706.16

A4 - 347457.26 lei

A4.3 - 347457.26 lei

Page 9: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

j u d e ţ u l Dambovita - f u r n i z e a z ă consiliere si orientare

educaţ ionala ca activitate extracurriculara 1 data/saptamana in cadrul programului HAS, f u r n i z e a z ă şedinţe de logopedie

7. Furnizarea programelor de dezvoltare a A7 - 0 lei capacităţ i i resurselor umane pentru echipele manageriale din uni tăţ i le de invatamant de la nivelul j u d e ţ u l u i Dambovita 7.2 Organizarea schimbului de e x p e r i e n ţ a pentru A7.2 - 0 lei 16 membri ai echipelor manageriale - participa la schimbul de e x p e r i e n ţ a 8 A c t i v i t ă ţ i transversale A8 - 224260.82 lei 8.1 Managementul proiectului si coordonarea A8.1 - 148538.88 a c t i v i t ă ţ i l o r lei

- d e r u l e a z ă a c t i v i t ă ţ i stabilite de comun acord cu Solicitantul pentru asigurarea i m p l e m e n t ă r i i cu succes a proiectului, participa la evenimentele derulate in cadrul proiectului, e l a b o r e a z ă raportarea tehnico-financiara din partea partenerului

8.2 Activitate transversala - aferenta cheltuielilor A8.2 - 75721.94 indirecte, inclusiv Informarea si publicitatea lei proiectului

- asigura vizibilitatea proiectului si a f i n a n ţ a t o r u l u i , desfăşurarea a c t i v i t ă ţ i l o r logistice si administrative in vederea i m p l e m e n t ă r i i cu succes a proiectului

Resurse umane implicate: Coordonator a c t i v i t ă ţ i P1 Expert consiliere parentala Expert elaborare materiale consiliere Expert consiliere e d u c a ţ i o n a l a preşcolara Logoped Expert tehnic consiliere educaţ ionala Expert tehnic logopedie Expert grup ţ i n t a şcolar Expert elaborare materiale consiliere Expert consiliere e d u c a ţ i o n a l a şcolara Logoped

Resurse materiale a c h i z i ţ i o n a t e prin proiect: - Laptop-4buc - Imprimanta-4buc - Hard disk extern-4buc

Resurse materiale puse la dispozi ţ ie : - sediu proiect - calculator - 1 buc - videoproiector - 1 buc - copiator - 1 buc - imprimanta - 1 buc - mobilier

Page 10: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

Partener 2 3. C r e ş t e r e a cal i tăţ i i procesului de e d u c a ţ i e pentru un n u m ă r de 70 de preşcolari din j u d e ţ u l Dambovita 3.3 Dezvoltarea abi l i taţ i lor cognitive si de socializare prin furnizarea cursurilor interactive si inovative TIC pentru 70 de copii preşcolar i

- furnizeaaza programe de TIC preşcolar i lor

3.4 Furnizarea programelor de consiliere educaţ ionala pentru dezvoltarea abi l i taţ i lor e m o ţ i o n a l e ale 70 de preşcolar i

- f u r n i z e a z ă programe de consiliere e d u c a ţ i o n a l a preşcolar i lor

4. î m b u n ă t ă ţ i r e a sistemului educaţ ional pentru 460 de copii din j u d e ţ u l Dambovita 4.3 Dezvoltarea si implementarea programului "Help After School" pentru 460 de copii din j u d e ţ u l Dambovita

• f u r n i z e a z ă a c t i v i t ă ţ i extracurriculare de ludoterapie, lectura, muzica, abi l i taţ i practice, serbăr i , excursii, logopedie, etc.

5. Organizarea târgulu i educaţ ional „ H a n d m a d e with Iove" cu scopul d e z v o l t ă r i i imaginaţ ie i si c r e a t i v i t ă ţ i i copiiilor din j u d e ţ u l Dambovita 5.1 Organizarea târgulu i e d u c a ţ i o n a l „ H a n d m a d e with Iove" cu scopul d e z v o l t ă r i i abi l i taţ i lor practice, a deprinderilor de munca d e z v o l t ă r i i imaginaţ ie i si c r e a t i v i t ă ţ i i prin intermediul confecţ ionăr i i unor produse simple de c ă t r e 460 de copii

- participa la t â r g u l e d u c a ţ i o n a l ; materiale consumabile targ e d u c a ţ i o n a l

7. Furnizarea programelor de dezvoltare a capacităţ i i resurselor umane pentru echipele manageriale din u n i t ă ţ i l e de invatamant de la nivelul j u d e ţ u l u i Dambovita 7.2 Organizarea schimbului de e x p e r i e n ţ a pentru 16 membri ai echipelor manageriale

• participa la schimbul de e x p e r i e n ţ a

7.4 Crearea unei r e ţ e l e de mentori la nivel local cu scopul asigurări i de sprijin continuu personalului din scoli

- identifica mentorii din j u d e ţ u l Dambovita si î n f i i n ţ e a z ă r e ţ e a u a de mentori

8 A c t i v i t ă ţ i transversale 8.1 Managementul proiectului si coordonarea a c t i v i t ă ţ i l o r

A3 • 46834.9 lei

A3.3 - 12378.24 lei

A3.4 - 34456.66 lei

A4 - 635236.38 lei

A4.3 -635236.38 lei

A5 - 50661.2 lei

A5.1 - 50661.2 lei

A7 - 83553.12 lei

A7.2 - 0 lei

A7.4 - 83553.12 lei

A8 - 445708.61 lei A8.1-297077.76 lei

Page 11: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

- d e r u l e a z ă act iv i tăţ i stabilite de comun acord cu Solicitantul pentru asigurarea i m p l e m e n t ă r i i cu succes a proiectului, participa la evenimentele derulate in cadrul proiectului, e l a b o r e a z ă raportarea tehnico-financiara din partea partenerului A8.2 -

148630.85 lei 8.2 Activitate transversala - aferenta cheltuielilor indirecte, inclusiv Informarea si publicitatea proiectului

- asigura vizibilitatea proiectului si a f i n a n ţ a t o r u l u i , desfăşurarea a c t i v i t ă ţ i l o r logistice si administrative in vederea i m p l e m e n t ă r i i cu succes a proiectului

Resurse umane implicate: Coordonator a c t i v i t ă ţ i P2 Formatori programe TIC - e d u c a ţ i e preşcolara Expert elaborare materiale consiliere Expert consiliere educaţ ionala preşcolara si logopedie Mediator şcolar Expert ludoterapie Expert arta educaţ ionala Expert consiliere educaţ ionala Logoped însoţitor grup tinta - tabere şcolare Expert coordonare proiecte creative Expert dezvoltare r e ţ e a mentori

Resurse materiale achiz i ţ ionate prin proiect: • Laptop - 4 buc - Mult i funcţ ionala - 1 buc

Resurse materiale puse la dispoz i ţ ie : - Birou - 1buc - Laptop - 1 buc - Imprimanta - 1buc

Page 12: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

1 . Campanii de informare, c o n ş t i e n t i z a r e locala si promovare a înscrier i i copiilor la cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participări i copiilor la e d u c a ţ i e - promovarea campaniei prin expertul promovare educaţionala

2. îmbunătăţ i rea cal i tăţ i i sistemului educaţ ional pentru 50 copii ante-prescolari din j u d e ţ u l Dambovita 2.1 Furnizarea programelor de consiliere parentala c ă t r e 50 de părinţi ai ante-prescolarilor privind importanta part icipări i parentale la ingrijirea si educaţ ia timpurie a copilului

- e l a b o r e a z ă materiale consiliere parentala

2.2 A c t i v i t ă ţ i p r e g ă t i t o a r e , educative si de orientare pentru a oferi suport in procesul de adaptare şcolara pentru 50 de ante-prescolari

- e l a b o r e a z ă materiale ante-prescolari, real izează act iv i tăţ i p r e g ă t i t o a r e , educative si de orientare pentru a oferi suport in procesul de adaptare şcolara pentru ante-prescolari si o f e r ă kit-uri cu rechizite acestora

3. Creşterea cal i tăţ i i procesului de educaţ ie pentru un n u m ă r de 70 de preşcolari din j u d e ţ u l Dambovita 3.2 Organizarea workshop-urilor pentru sănătate, igiena si nut r i ţ ie sănătoasa dedicate celor 70 de preşcolari

- e l a b o r e a z ă materiale, o r g a n i z e a z ă si f u r n i z e a z ă workshop-urile, o f e r ă kit-uri preşcolari lor cu rechizite

3.3 Dezvoltarea abi l i taţ i lor cognitive si de socializare prin furnizarea cursurilor interactive si inovative TIC pentru 70 de copii preşcolari

- c r e e a z ă soft-uri educaţ ionale, m o n i t o r i z e a z ă cursurile TIC pentru a modifica soft-urile

3.5 A c t i v i t ă ţ i p r e g ă t i t o a r e , educative si de orientare pentru a oferi suport in procesul de adaptare şcolara pentru 70 de preşcolari

- e l a b o r e a z ă materiale, f u r n i z e a z ă act iv i tăţ i p r e g ă t i t o a r e , educative si de orientare pentru a oferi suport in procesul de adaptare şcolara pentru preşcolari

4. î m b u n ă t ă ţ i r e a sistemului educaţ ional 460 de copii din j u d e ţ u l Dambovita

pentru

A1 - 368694.76 lei

A1.1 -368694.76 lei

A2 - 89443.34 lei

A2.1 - 24756.48 lei

A2.2 - 64686.86 lei

A3 - 191086.28 lei

A3.2 - 52962.7 lei

A3.3 -100453.64 lei

A3.5 - 37669.94 lei

A4 - 1078905.7 lei

Page 13: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

4.2 Dezvoltarea competentelor profesionale a 100 profesori din j u d e ţ u l Dambovita prin participarea la programele de dezvoltare profesionala

- o r g a n i z e a z ă si susţine cursurile, o f e r ă hrane si kit-uri

4.3 Dezvoltarea si implementarea programului "Help After School" pentru 460 de copii din j u d e ţ u l Dambovita

- e l a b o r e a z ă integral materiale, f u r n i z e a z ă a c t i v i t ă ţ i extracurriculare - boardgames, pictura, olăr i t , teatru, origami, o f e r ă kit-uri şcolari lor

4.4 Organizarea workshop-urilor interactive si inovative pentru oferirea de sprijin păr inţ i lor in educaţ ia si formarea copiilor cu CES/dizabilitati

- o r g a n i z e a z ă workshop-urile si aduce speakeri

6. C r e ş t e r e a numărului de tineri care au abandonat scoala/adulti care nu si-au finalizat educaţ ia obligatorie care se re întorc in sistemul educaţ ional in j u d e ţ u l Dambovita 6.1 Campanii de informare, identificare si selecţ ie a tinerilor sau adulţ i lor ce au abandonat timpuriu scoală pentru înscr ierea in cadrul programului "A Doua Şansa"

- participa la organizarea campaniilor

7. Furnizarea programelor de dezvoltare a capacităţ i i resurselor umane pentru echipele manageriale din u n i t ă ţ i l e de î n v ă ţ ă m â n t de la nivelul j u d e ţ u l u i Dambovita 7.1 Furnizarea programelor destinate d e z v o l t ă r i i capacităţ i i profesionale pentru 16 membri ai echipelor manageriale

- o r g a n i z e a z ă cursurile, o f e r ă hrana si kit-uri

7.2 Organizarea schimbului de e x p e r i e n ţ a pentru 16 membri ai echipelor manageriale

- o r g a n i z e a z ă si participa la schimbul de e x p e r i e n ţ a

7.3 Organizarea seminariilor cu scopul d e z v o l t ă r i i unui parteneriat intre crese, grădini ţe si scoli pentru a transfera metodele de invatare inovative acumulate in cadrul schimbului de e x p e r i e n ţ a

- o r g a n i z e a z ă campaniile si scrierea ghidului de bune practici

8 A c t i v i t ă ţ i transversale 8.1 Managementul proiectului si coordonarea a c t i v i t ă ţ i l o r

A4.2 -394561.03 lei

A4.3 -424155.47 lei

A4.4 - 260189.2 lei

A6 - 50619.52 lei

A6.1 - 50619.52 lei

A7 - 278179.08 lei

A7.1 - 96544.58 lei

A7.2 - 14441.28 lei

A7.3 -167193.22 lei

A8 - 543859.98 lei A8.1-297077.76 lei

Page 14: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

- d e r u l e a z ă act iv i tăţ i stabilite de comun acord cu Solicitantul pentru asigurarea i m p l e m e n t ă r i i cu succes a proiectului, participa la evenimentele derulate in cadrul proiectului, e l a b o r e a z ă raportarea tehnico-financiara din partea partenerului

8.2 Activitate transversala - aferenta cheltuielilor indirecte, inclusiv Informarea si publicitatea proiectului

- asigura vizibilitatea proiectului si a f i n a n ţ a t o r u l u i , desfăşurarea a c t i v i t ă ţ i l o r logistice si administrative in vederea i m p l e m e n t ă r i i cu succes a proiectului

A8.2 -246782.22 lei

Resurse umane implicate: • Coordonator a c t i v i t ă ţ i P3 • Expert promovare educaţ ionala • Expert elaborare materiale consiliere parentala • Expert elaborare materiale ante-prescolari • Expert e d u c a ţ i e ante-prescolara • Expert elaborare materiale workshop-uri • Expert sănătate, igiena si n u t r i ţ i e • Expert dezvoltare e d u c a ţ i e preşcolara • Expert elaborare materiale preşcolari • Expert e d u c a ţ i e preşcolara • Expert formare didactica • Formatori cursuri - Parteneriat educativ scoala-familie-comunitate - un succes al procesului e d u c a ţ i o n a l (credite transferabile) • Formatori cursuri - Creativitate si inovare in procesul instructiv-educativ (credite transferabile) • Examinatori cursuri credite transferabile • Expert elaborare materiale HAS • Expert dezvoltare relattionala • Expert arta educaţ ionala • Expert organizare workshop-uri • Speakeri workshop-uri • Expert organizare campanii • Expert formare manageriala • Formatori cursuri - Parteneriat educativ scoala-familie-comunitate - un succes al procesului e d u c a ţ i o n a l (credite transferabile) • Formatori cursuri - Creativitate si inovare in procesul instructiv-educativ (credite transferabile) • Examinatori cursuri credite transferabile • Formatori cursuri - Expert identificare si accesare surse de f i n a n ţ a r e externe • Expert organizare schimb de e x p e r i e n ţ a • Expert organizare seminarii • Expert elaborare ghid de bune practici Resurse materiale a c h i z i ţ i o n a t e prin proiect:

- Laptop - 1buc.

Page 15: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

Resurse materiale puse la dispozi ţ ie : - Laptopuri - 4buc - Videoproiector - 1 buc - Telefoane de birou - 6buc - Aparat FOTO - 1buc - Telefon/fax - 1buc - Imprimante m u l t i f u n c ţ i o n a l e - 2 buc

*Se vor descrie ac "ivităţile şi subactivitâţile pe care fiecare partener trebuie sâ le implementeze precum şi valoarea estimată a fiecărei activităţi, defalcată pentru fiecare partener, respectiv pentru liderul de parteneriat, în strânsă corelare cu informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare.

Se descriu resursele umane implicate, resursele materiale proprii puse la dispoziţia proiectului si resursele ce vor fi achiziţionate în cadrul proiectului.

(1) Pentru a c t i v i t ă ţ i l e d e s f ă ş u r a t e î n conformitate cu cererea de f i n a n ţ a r e şi cu alin (1), Partenerii vor angaja u r m ă t o a r e l e cheltuieli, d u p ă cum u r m e a z ă :

O r g a n i z a ţ i a Valoare e s t i m a t ă a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat 3,397,836.40 lei

Partener 1 624,829.13 lei

Partener 2 1,261,994.21 lei

Partener 3 2,600,788.66 lei

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

7,885,448.40 lei

N o t ă : * valorile m e n ţ i o n a t e vor f i cele existente î n cererea de f i n a n ţ a r e .

(2) Partenerii vor asigura c o n t r i b u ţ i a proprie La cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat î n Cererea de f i n a n ţ a r e şi î n prezentul acord.

O r g a n i z a ţ i a C o n t r i b u ţ i a (unde este cazul) Valoarea contribuţiei (în tei)

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului {%)

Lider de parteneriat 67,956.78 lei 0.86%

Partener 1 12,496.60 lei 0.16%

Partener 2 25,239.90 lei 0.32%

Partener 3 0.0 lei 0%

Page 16: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

R e s p o n s a b i l i t ă ţ i l e privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O r d o n a n ţ e i de u r g e n ţ ă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea f i n a n c i a r ă a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului î n c e p e la data s e m n ă r i i prezentului Acord şi î n c e t e a z ă la data la care Contractul de f i n a n ţ a r e aferent proiectului îşi î n c e t e a z ă valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de f i n a n ţ a r e conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile şi o b l i g a ţ i i l e l iderului de proiect (beneficiar)

A. Drepturile liderului de parteneriat (1) Liderul de Parteneriat (beneficiar) are dreptul să solicite c e l o r l a l ţ i parteneri

furnizarea o r i c ă r o r i n f o r m a ţ i i şi documente legate de proiect, î n scopul e l a b o r ă r i i rapoartelor de progres, a cererilor de p r e f i n a n ţ a r e / p l a t ă / r a m b u r s a r e şi altor documente necesare i m p l e m e n t ă r i i proiectului şi e x e c u t ă r i i contractului de f i n a n ţ a r e .

B. O b l i g a ţ i i l e l iderului de parteneriat (1) Liderul de parteneriat va transmite Cererea de f i n a n ţ a r e î n sistemul electronic. (2) Membrii parteneriatului a c o r d ă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului

de parteneriat, potrivit art.2013 şi u r m ă t o a r e l e din Codul civil, pentru a î n c h e i a contractul de f i n a n ţ a r e cu AMPOCU/OI delegat î n numele Parteneriatului, precum şi pentru a reprezenta membrii Parteneriatului f a ţ ă de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului şi derularea contractului de f i n a n ţ a r e .

(3) î n cazul proiectelor implementate î n parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat r e p r e z i n t ă şi a c ţ i o n e a z ă î n numele Parteneriatului î n scopul e x e c u t ă r i i Contractului de f i n a n ţ a r e şi va avea autoritatea n e c e s a r ă pentru a angaja legal t o ţ i partenerii, î n scopul î n d e p l i n i r i i rolurilor şi r e s p o n s a b i l i t ă ţ i l o r , d e r u l ă r i i a c t i v i t ă ţ i l o r şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, î n conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

(4) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, î i va informa despre progresul î n implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum şi copii ale altor documente necesare i m p l e m e n t ă r i i proiectului şi e x e c u t ă r i i contractului de f i n a n ţ a r e

(5) Propunerile pentru m o d i f i c ă r i importante ale proiectului (e.g. a c t i v i t ă ţ i , parteneri e t c ) , trebuie să fie convenite cu partenerii î n a i n t e a s o l i c i t ă r i i a p r o b ă r i i de c ă t r e AMPOCU/OI .

(6) î n l o c u i r e a unuia dintre parteneri f ă r ă c o n s i m ţ ă m â n t u l scris al acestuia, este posib i lă doar î n cazul n e r e a l i z ă r i i culpabile a a c t i v i t ă ţ i l o r asumate ş i/sau ca urmare a n e r e s p e c t ă r i i procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de c ă t r e partenerul î n c a u z ă , dovedite de c e i l a l ţ i membrii ai Parteneriatului c ă t r e AMPOCU/OI delegat, sau î n ipoteza deschiderii procedurii de insolventa a partenerului î n c a u z ă .

(7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de p r e f i n a n ţ a r e / p l a t ă / r a m b u r s a r e şi a cererilor de rambursare aferente cererilor de p r e f i n a n ţ a r e / p l a t ă c ă t r e AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de f i n a n ţ a r e şi a legis laţ ie i aplicabile.

(8) Pentru proiectele implementate î n parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de p r e f i n a n ţ a r e / p l a t ă / r a m b u r s a r e , iar autoritatea de management v i r e a z ă , d u p ă efectuarea v e r i f i c ă r i l o r , valoarea cheltuielilor rambursabile î n conturile Beneficiarului/Liderului de p a r t e n e r î a t / P a r t e n e r i l o r care le-au efectuat, f ă r ă a aduce atingere contractului de f i n a n ţ a r e şi prevederilor acordului de parteneriat, parte i n t e g r a n t ă a contractului de f i n a n ţ a r e .

Page 17: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

(9) Liderul de parteneriat are o b l i g a ţ i a de a da curs s o l i c i t ă r i l o r partenerilor privind depunerea de cereri de p r e f i n a n ţ a r e / p l a t ă / r a m b u r s a r e , pentru cheltuielile previzionate/efectuate de c ă t r e parteneri.

(10) In cazul î n care unul din partenerii 1, 2, nu duce la î n d e p l i n i r e una sau mai multe din o b l i g a ţ i i l e care le revin (e.g. implementarea unor a c t i v i t ă ţ i , asigurarea c o n t r i b u ţ i e i la c o f i n a n ţ a r e a proiectului, respectarea normelor î n vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de a c h i z i ţ i e p u b l i c ă ) , semnatarii prezentului acord de parteneriat î n ţ e l e g şi a c c e p t ă c ă se poate î n l o c u i un Partener din cadrul Parteneriatului cu o a l t ă entitate cu personalitate j u r i d i c ă care î n d e p l i n e ş t e c o n d i ţ i i l e reglementate de Ghidul Solicitantului C o n d i ţ i i Generale şi Specifice, p r o p o r ţ i o n a l cu partea r ă m a s ă de executat din contract şi care preia cel p u ţ i n o b l i g a ţ i i l e restante din cele asumate de partenerul pe care î l î n l o c u i e ş t e .

(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate î n cadrul proiectului, aferente cheltuielilor proprii conform n o t i f i c ă r i l o r şi t i t lur i lor de c r e a n ţ ă emise pe numele său de c ă t r e AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile şi o b l i g a ţ i i l e Partenerilor 1, 2 A.Drepturile Partenerilor 1, 2 (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 1 , 2 sunt eligibile î n a c e l a ş i fel ca şi

cheltuielile angajate de c ă t r e liderul de proiect c o r e s p u n z ă t o r rolurilor avute î n proiect.

(2) Partenerii au dreptul să fie c o n s u l t a ţ i cu regularitate de c ă t r e liderul de parteneriat, să fie i n f o r m a ţ i despre progresul î n implementarea proiectului şi să l i se furnizeze, de c ă t r e liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum şi copii ale altor documente necesare i m p l e m e n t ă r i i proiectului şi e x e c u t ă r i i contractului de f i n a n ţ a r e .

(3) Partenerii au dreptul să fie c o n s u l t a ţ i , de c ă t r e liderul de parteneriat, î n p r i v i n ţ a propunerilor pentru m o d i f i c ă r i importante ale proiectului (e.g. a c t i v i t ă ţ i , parteneri e t c ) , î n a i n t e a s o l i c i t ă r i i a p r o b ă r i i de c ă t r e Autoritatea de management / Organismul intermediar.

(4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de p r e f i n a n ţ a r e / p l a t ă / r a m b u r s a r e , pentru cheltuielile previzionate/efectuate, d u p ă caz.

B . O b l i g a ţ i i l e Partenerilor 1, 2 (1) Partenerii sunt o b l i g a ţ i să t r a n s m i t ă copii conforme cu originalul d u p ă

d o c u m e n t a ţ i i l e aferente a c h i z i ţ i i l o r efectuate î n cadrul proiectului, î n scopul e l a b o r ă r i i cererilor de p l a t ă / r a m b u r s a r e . De asemenea Partenerii trebuie să p u n ă la d i s p o z i ţ i a Liderului de parteneriat documentele necesare ce a t e s t ă realizarea a c t i v i t ă ţ i l o r asumate şi a cheltuielilor efectuate.

(2) Partenerii sunt o b l i g a ţ i să furnizeze orice i n f o r m a ţ i i de n a t u r ă t e h n i c ă sau f i n a n c i a r ă legate de proiect, solicitate de c ă t r e Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia E u r o p e a n ă sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor c o f i n a n ţ a t e din instrumente structurale.

(3) Partenerii sunt o b l i g a ţ i să furnizeze liderului de proiect orice i n f o r m a ţ i i sau documente privind implementarea proiectului, î n scopul e l a b o r ă r i i rapoartelor de progres precum şi orice alte documente necesare i m p l e m e n t ă r i i proiectului şi e x e c u t ă r i i contractului de f i n a n ţ a r e .

(4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate î n cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform n o t i f i c ă r i l o r şi t it luri lor de c r e a n ţ ă emise pe numele lor de c ă t r e AMPOCU/OI.

(5) Partenerii pe numele c ă r o r a a fost emis t i t l u l de c r e a n ţ ă au o b l i g a ţ i a restituirii

Page 18: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

sumelor cuprinse î n acesta şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. Pentru neregulile identificate î n cadrul proiectelor implementate î n parteneriat, n o t i f i c ă r i l e şi t i t lur i le de c r e a n ţ ă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform prezentului acord de parteneriat.

(6) In cazul r e z i l i e r i i / r e v o c ă r i i contractului de f i n a n ţ a r e / o r d i n u l u i de f i n a n ţ a r e / d e c i z i e i de f i n a n ţ a r e , liderul de parteneriat şi partenerii r ă s p u n d î n solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(7) Partenerul este direct responsabil de asigurarea m ă s u r i l o r si procedurilor care i i revin direct ca urmare a rezilierii / r e v o c ă r i i î n c â t să asigure respectarea de c ă t r e liderul de parteneriat a termenului de restituire a sumelor m e n ţ i o n a t e de AMPOCU/OIPOCU î n decizia de reziliere/ordinul de revocare a cererii de f i n a n ţ a r e , d a c ă este cazul.

(8) Partenerii c ă r o r a li s-a virat p r e f i n a n ţ a r e a trebuie să comunice data v i r ă r i i acesteia liderului de parteneriat, astfel î n c â t liderul de parteneriat să p o a t ă î n d e p l i n i o b l i g a ţ i a privind depunerea cererii de rambursare.

Art. 8 A c h i z i ţ i i publice

(1) A c h i z i ţ i i l e î n cadrul proiectului vor f i f ă c u t e de c ă t r e fiecare membru al p a r t e n e r î a t u l u i , cu respectarea c o n d i ţ i i l o r din contractul de f i n a n ţ a r e , a l e g i s l a ţ i e i aplicabile î n domeniul a c h i z i ţ i i l o r publice pentru proiectele cu f i n a n ţ a r e n e r a m b u r s a b i l ă şi/sau î n conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU î n vederea i m p l e m e n t ă r i i proiectului şi/sau alte organisme abilitate, d u p ă caz.

Art. 9 Proprietatea (1) P ă r ţ i l e au o b l i g a ţ i a să m e n ţ i n ă proprietatea proiectului şi natura a c t i v i t ă ţ i i pentru

care s-a acordat f i n a n ţ a r e , pe o p e r i o a d ă de cel p u ţ i n 3 ani d u p ă finalizarea o p e r a ţ i u n i i . Proiect / o p e r a ţ i u n e f i n a l i z a t ă î n s e a m n ă o o p e r a ţ i u n e care a fost î n c h e i a t ă î n mod fizic sau i m p l e m e n t a t ă integral şi pentru care toate p l ă ţ i l e aferente au fost efectuate de beneficiari, iar c o n t r i b u ţ i a p u b l i c ă r e l e v a n t ă a fost p l ă t i t ă beneficiarilor;

(2) î n a i n t e de finalizarea o p e r a ţ i u n i i , p ă r ţ i l e / p a r t e n e r i i vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. a c h i z i ţ i o n a t e prin proiect, precum şi a t it luri lor şi drepturilor de proprietate i n t e l e c t u a l ă şi i n d u s t r i a l ă privind rezultatele proiectului. Copii ale t i t lur i lor de transfer vor f i a t a ş a t e raportului final.

(3) Beneficiarul/ Liderul de parteneriat / Partenerii vor acorda AMPOCU şi OIPOCU responsabil dreptul de a utiliza gratuit şi d u p ă cum c o n s i d e r ă necesar toate documentele rezultate urmare a i m p l e m e n t ă r i i o p e r a ţ i u n i i , oricare ar f i forma acestora, d a c ă nu se î n c a l c ă drepturile existente privind proprietatea i n t e l e c t u a l ă sau i n d u s t r i a l ă .

(4) P ă r ţ i l e au o b l i g a ţ i a să nu î n s t r ă i n e z e , î n c h i r i e z e , gajeze bunurile a c h i z i ţ i o n a t e ca urmare a o b ţ i n e r i i f i n a n ţ ă r i i prin Programul O p e r a ţ i o n a l Capital Uman 2014-2020, pe o p e r i o a d ă de 3 ani de la finalizarea proiectului/ o p e r a ţ i u n i i , conform paragrafului (1).

Art. 10 C o n f i d e n ţ i a l i t a t e (1) P ă r ţ i l e semnatare ale prezentului acord convin să p ă s t r e z e c o n f i d e n ţ i a l i t a t e a asupra

i n f o r m a ţ i i l o r primite î n cadrul şi pe parcursul i m p l e m e n t ă r i i proiectului, cu respectarea o b l i g a ţ i i l o r p r e v ă z u t e de contractul de f i n a n ţ a r e cu privire la t r a n s p a r e n ţ ă , şi sunt de acord să p r e v i n ă orice utilizare sau divulgare n e a u t o r i z a t ă a unor astfel de i n f o r m a ţ i i . P ă r ţ i l e î n ţ e l e g să utilizeze i n f o r m a ţ i i l e c o n f i d e n ţ i a l e doar î n scopul de a-şi î n d e p l i n i o b l i g a ţ i i l e din prezentul Acord de Parteneriat.

Page 19: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

Art. 11 Legea a p l i c a b i l ă (1) Prezentului Acord i se va aplica şi va f i interpretat î n conformitate cu legea r o m â n ă . (2) Pe durata prezentului Acord, p ă r ţ i l e vor avea dreptul să c o n v i n ă î n scris asupra

m o d i f i c ă r i i anumitor clauze, prin semnarea unui act a d i ţ i o n a l la acordul de parteneriat si aprobarea acestuia de c ă t r e AMPOCU/OI prin act a d i ţ i o n a l la contractul de f i n a n ţ a r e , o r i c â n d interesele lor cer acest lucru sau c â n d aceste c i r c u m s t a n ţ e au loc şi nu au putut f i p r e v ă z u t e î n momentul î n care s-a î n c h e i a t prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 D i s p o z i ţ i i f inale (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau î n l e g ă t u r ă cu el , pe care

p ă r ţ i l e nu le pot s o l u ţ i o n a pe cale a m i a b i l ă , vor f i s o l u ţ i o n a t e de i n s t a n ţ e l e competente.

(2) Semnatarii prezentului acord de parteneriat î n ţ e l e g şi a c c e p t ă faptul c ă nerespectarea c u l p a b i l ă a prezentului acord de parteneriat, î n d e o s e b i î n r e l a ţ i a cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept c o n s e c i n ţ ă rezilierea contractului de f i n a n ţ a r e ş i , d u p ă caz, excluderea Liderului de parteneriat, a o r i c ă r u i a dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de f i n a n ţ a r e n e r a m b u r s a b i l ă , pentru o p e r i o a d ă de p â n ă la 2 ani, î n c o n d i ţ i i l e specificate î n Ghidul Solicitantului - C o n d i ţ i i Generate şi C o n d i ţ i i Specifice.

î n t o c m i t î n 5 exemplare, î n limba r o m â n ă , c â t e unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de f i n a n ţ a r e .

S e m n ă t u r i

Lider de parteneriat

J u d e ţ u l D â m b o v i ţ a / Consiliul J u d e ţ e a n

D î m b o v i ţ a

Or. Ing. Daniel-Nicolae COMĂNESCU

- Preşedinte

Semnătura Data şi locul semnării

Partener 1 -Centrul J u d e ţ e a n

T

de Resurse şi A s i s t e n ţ ă

E d u c a ţ i o n a l ă D â m b o v i ţ a

Proţ. Marin Măria -Cristina

- Director

Semnătura Data şi locul semnării

Partener 2 -Ş c o a l a G i m n a z i a l ă

S p e c i a l ă T â r g o v i ş t e

Proţ. Marinescu Eugenia - Director

Semnătura Data şi locul semnării

Partener 3 -A s o c i a ţ i a PartNET -Parteneriat pentru

Dezvoltare D u r a b i l ă

Dr. Mihalache lolanda Elena

- Preşedinte

Semnătura Data şi locul semnării

Page 20: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

CONSILIUL J U D E Ţ E A N D Â M B O V I Ţ A D I R E C Ţ I A PROGRAME EUROPENE Nr. 3134/19.02.2018

APROB, PRE

dr. in«. Daniel ANESCU

RAPORT * - — ' privind aprobarea p a r t i c i p ă r i i u n i t ă ţ i i administrativ-teritoriale, j u d e ţ u l D â m b o v i ţ a , prin

Consiliul J u d e ţ e a n D â m b o v i ţ a î n calitate de solitant î n proiectul " Ş I TU CONTEZI! -î m b u n ă t ă ţ i r e a cal i tăţ i i serviciilor educaţionale pentru elevii cu di/abil itaţi şi CES din j u d e ţ u l

D â m b o v i ţ a , prin i n t e r v e n ţ i i armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent

Programul Operaţional Capital Uman stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.

Strategia Programului Operaţional Capital Uman urmăreşte integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al UE şi are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare - competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă - contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020.

Autoritatea de Management POCU a publicat Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare,', programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI".

Beneficiar eligibil în cadrul acestui apel de proiecte a fost şi Unitatea Administraţiv-Teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean - în calitate de solicitant alături de autorităţi şi instituţii publice sau organizaţii non - guvernamentale.

Astfel, în urma clarificărilor primite pentru semnarea contractului de finanţare este necesar modificarea bugetului şi a acordului de parteneriat conform recomandărilor primite de la OI-POCU.

Propunem aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de solicitant alături de ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE, CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE Şl 'ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ şi Asociaţia PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă pentru realizarea şi implementarea proiectului " Ş I TU CONTEZI! - î m b u n ă t ă ţ i r e a cal i tăţ i i serviciilor educaţ ionale pentru elevii cu d i z a b i l i t ă ţ i şi CES din j u d e ţ u l D â m b o v i ţ a , prin i n t e r v e n ţ i i armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent care depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal Ia învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI".

Se propune participarea în calitate de Solicitant, a unităţii administraţiv-teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa din valoarea totală a proiectului 7.885.448,40 lei inclusiv TVA) cu suma 3.397.836,40 lei (inclusiv TVA), din care 67.956,78 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă.

Se propune participarea în calitate de Partener, a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, din valoarea totală a proiectului de 7.885.448,40 lei inclusiv TVA, cu suma 624.828,13 (inclusiv TVA), din care 12.496,60 lei reprezintă cofinanţarea de 2 % din valoarea eligibilă.

Page 21: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

Se propune participarea în calitate de Partener, a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, din valoarea totală a proiectului de 7.885.448,40 lei inclusiv TVA, cu suma 624.828,13 (inclusiv TVA), din care 12.496,60 lei reprezintă cofinanţarea de 2 % din valoarea eligibilă.

Se propune participarea în calitate de Partener, a Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte, din valoarea totală a proiectului de 7.885.448,40 lei inclusiv TVA, cu suma 1.261.994,21 lei (inclusiv TVA), din care 25.239,90 lei reprezintă cofinanţarea de 2 % din valoarea eligibilă.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale prin reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu, promovarea accesului egal la educaţie si prin imbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre universitar.

Activităţile în care Consiliul Judeţean Dâmboviţa este implicat: • A 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării parentale la îngrijirea şi

educaţia timpurie a copiilor şi importanţă acesteia pentru dezvoltarea lor, pentru promovarea participării echitabile a copiilor în învăţământul obligatoriu, a nediscriminării copiilor aparţinând minorităţii rome şi cu dizabilităţi şi pentru promovarea valorilor incluziunii sociale si şcolare

• A 2.1 Furnizarea programelor de consiliere parentală către 50 de părinţi ai ante-preşcolarilor privind importanţa participării parentale la îngrijirea şi educaţia timpurie a copilului

• A 2.2 Activităţi pregătitoare, educative şi de orientare pentru a oferi suport în procesul de adaptare şcolară pentru 50 de ante-preşcolari

• A 3.1 Dezvoltarea Centrului Interactiv de Educaţie Creativă în cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale din Târgovişte (CIEC)

• A 3.5 Activităţi pregătitoare, educative şi de orientare pentru a oferi suport în procesul de adaptare şcolară pentru 70 de preşcolari

• A 4.1 Dezvoltarea Programului Şcoala Prietenoasă pentru 150 de elevi • A 4.2 Dezvoltarea competenţelor profesionale a 100 profesori din judeţul Dâmboviţa prin

participarea la programele de dezvoltare profesională • A 4.3 Dezvoltarea şi implementarea programului "Help After School" pentru 460 de copii

din judeţul Dâmboviţa • A 5.1 Organizarea târgului educaţional „Handmade with Iove" cu scopul dezvoltării

abilităţilor practice, a deprinderilor de muncă, dezvoltării imaginaţiei şi creativităţii prin intermediul confecţionării unor produse simple de către 460 de copiii

• A 6.1 Campanii de informare, identificare şi selecţie a tinerilor sau adulţilor ce au abandonat timpuriu şcoala pentru înscrierea în cadrul programului "A Doua Şansă"

• A 6.2 Dezvoltarea şi implementarea programelor de tip "A doua şansă" pentru 60 de tineri/ adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie sau care nu sunt înscrişi în sistemul educaţional

• A 7.1 Furnizarea programelor destinate dezvoltării capacităţii profesionale a 16 persoane ce fac parte din echipele manageriale.

• A 7.2 Organizarea schimbului de experienţă pentru 16 persoane ce fac parte din echipele manageriale

• A 7.3 Organizarea seminariilor cu scopul dezvoltării unui parteneriat între creşe, grădiniţe şi şcoli pentru a transfera metodele de învăţare inovative acumulate în cadrul schimbului de experienţă

• A 7.4 Crearea unei reţele de mentori la nivel local cu scopul asigurării de sprijin continuu personalului din şcoli

• A 8.1 Managementul proiectului şi coordonarea activităţilor • A 8.2 Activitate transversală - aferentă cheltuielilor indirecte, inclusiv Informarea şi

publicitatea proiectului

Page 22: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

A c t i v i t ă ţ i l e în care este implicat Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa: • A 2.1 - Furnizarea programelor de consiliere parentala către 50 de părinţi ai

ante-preşcolarilor privind importanţa participării parentale la îngrijirea şi educaţia timpurie a copilului

• A 3.4 - Furnizarea programelor de consiliere educaţională pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale 70 de preşcolari

• A 4.3 - Dezvoltarea şi implementarea programului "Help After School" pentru 460 de copii din judeţul Dâmboviţa

• A 4.4 Organizarea workshop-urilor interactive şi inovative pentru oferirea de sprijin părinţilor în educaţia şi formarea copiilor cu CES/dizabilităţi

• A 5.1 - Organizarea târgului educaţional „Handmade with Iove" cu scopul dezvoltării abilităţilor practice, a deprinderilor de muncă, dezvoltării imaginaţiei şi creativităţii prin intermediul confecţionării unor produse simple de către 460 de copiii

• A 7.2 - Organizarea schimbului de experienţă pentru 16 persoane ce fac parte din echipele manageriale

• A 7.3 - Organizarea seminariilor cu scopul dezvoltării unui parteneriat între creşe, grădiniţe şi şcoli pentru a transfera metodele de învăţare inovative acumulate în cadrul schimbului de experienţă.

A c t i v i t ă ţ i l e în care este implicată Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte

• A 3.3 Dezvoltarea abilităţilor cognitive şi de socializare prin furnizarea cursurilor interactive şi inovative TIC pentru 70 de copii preşcolari

• A 3.4 - Furnizarea programelor de consiliere educaţională pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale 70 de preşcolari

• A 4.3 - Dezvoltarea şi implementarea programului "Help After School" pentru 460 de copii din judeţul Dâmboviţa

• A 4.4 - Organizarea workshop-urilor interactive şi inovative pentru oferirea de sprijin părinţilor în educaţia şi formarea copiilor cu CES/dizabilităţi

• A 5.1 - Organizarea târgului educaţional „Handmade with Iove" cu scopul dezvoltării abilităţilor practice, a deprinderilor de muncă, dezvoltării imaginaţiei şi creativităţii prin intermediul confecţionării unor produse simple de către 460 de copiii

• A 7.2 - Organizarea schimbului de experienţă pentru 16 persoane ce fac parte din echipele manageriale

• A 7.3 - Organizarea seminariilor cu scopul dezvoltării unui parteneriat între creşe, grădiniţe şi şcoli pentru a transfera metodele de învăţare inovative acumulate în cadrul schimbului de experienţă

• A 7.4 - Crearea unei reţele de mentori la nivel local cu scopul asigurării de sprijin continuu personalului din scoli

Rezultatele proiectului: • 1 campanie de informare pentru promovarea participării parentale la îngrijirea şi educaţia timpurie

a copiilor şi importanţă acesteia pentru dezvoltarea lor, pentru promovarea participării echitabile a copiilor în învăţământul obligatoriu, a nediscriminării copiilor aparţinând minorităţii rome, a copiilor cu CES/dizabilităţi şi pentru promovarea valorilor incluziunii sociale şi şcolare. O plajă largă de elevi informaţi cu privire la importanţa continuării procesului educaţional

• 50 de copii de vârsta ante-preşcolară consiliaţi în procesul de adaptare şcolară • 50 de părinţi consiliaţi cu privire la importanţă participării parentale la îngrijirea şi educaţia

timpurie a copiilor

Page 23: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

• 1 Centru Interactiv de Educaţie Creativă dezvoltat • 70 de copii de vârsta preşcolară consiliaţi în procesul de adaptare şcolară • 70 de copii de vârsta preşcolară informaţi cu privire la sănătate, igiena şi nutriţie sănătoasă • 70 de copii de vârsta preşcolară cărora l i se furnizează cursuri interactive şi inovative TIC în

Centrul Interactiv de Educaţie Creativă • 1 şcoală din judeţul Dâmboviţa amenajată în cadrul programului „Şcoala Prietenoasă" • 100 de cadre didactice, inclusiv personal de sprijin, formaţi în cadrul programelor de dezvoltare

profesională • 460 de elevi ce participa la programul „Help After School" • 23 de workshop-uri interactive şi inovative pentru părinţi şi copii cu scopul oferirii de sprijin

părinţilor în educaţia şi formarea copiilor • 1 târg educaţional organizat în judeţul Dâmboviţa • 1 campanie de informare, identificare şi selecţie a tinerilor/adulţilor ce au abandonat timpuriu

şcoala pentru înscrierea în cadrul programului de tip „A Doua Şansa" • 60 de tineri reintegraţi în sistemul educaţional prin intermediul furnizării programelor de tip „A

Doua Şansă" • 16 persoane ce fac parte din echipele manageriale ale şcolilor înscrise în cadrul proiectului

formate prin intermediul furnizării cursurilor cu credite transferabile şi prin intermediul cursurilor non-formale

• 16 persoane ce fac parte din echipele manageriale ale şcolilor înscrise în cadrul proiectului ce beneficiază de un schimb de experienţă in Italia cu scopul dezvoltării de noi metode de predare-învaţare

• 5 seminarii organizate cu scopul dezvoltării unui parteneriat între creşe, grădiniţe şi şcoli cu scopul transferării metodelor de învăţare inovative acumulate în cadrul schimbului de experienţă

• 1 reţea de mentori creată şi dezvoltată la nivel local cu scopul asigurării de sprijin continuu personalului din şcoli.

Proiectul se va implementa în judeţul Dâmboviţa, în unităţile de învăţământ înscrise în proiect:

• Şcoala Gimnazială Gura Ocniţei • Şcoala Gimnazială Ocniţa • Şcoala Gimnazială Drăgăeşti Măneşti • Şcoala Gimnazială Ulmi • Şcoala Gimnazială Dragomireşti • Şcoala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Târgovişte • Şcoala Gimnazială "Prof. Paul Bănică" Târgovişte • Şcoala Gimnazială "Matei Gr. Vlădeanu" Cândeşti-Vale • Şcoala Gimnazială Lucieni • Şcoala Gimnazială "Nicolae Vlad" Pucheni • Şcoala Gimnazială Vulcana Pândele • Şcoala Gimnazială Odobeşti • Şcoala Gimnazială Nucet • Şcoala Gimnazială Teleşti • Şcoala Gimnazială Răzvad • Grădiniţa Ocniţa • Grădiniţa Drăgăeşti Măneşti • Grădiniţa Ulmi • Grădiniţa Dragomireşti • Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte

Page 24: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.57-2018.pdf · cresa/gradinita/scoala 1.1 Campanii de informare pentru promovarea participării copiilo

• Grădiniţa Lucieni • Creşa nr. 14 din Târgovişte.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanţare. Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre

privind aprobarea p a r t i c i p ă r i i u n i t ă ţ i i administrativ-teritoriale, j u d e ţ u l D â m b o v i ţ a , prin Consiliul J u d e ţ e a n D â m b o v i ţ a î n calitate de solicitant î n proiectul "ŞI TU CONTEZI! - î m b u n ă t ă ţ i r e a calităţi i serviciilor educaţionale pentru elevii cu d i z a b i l i t ă ţ i şi CES din j u d e ţ u l D â m b o v i ţ a , prin i n t e r v e n ţ i i armonizate cu nevoile acestora" şi a bugetului aferent.

Red/Dact: Ruxandra Pavel