CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

3
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr.25151/08.12.2015 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. - prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată; - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii locuinţelor nr.l 14/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.l32/2008 privind includerea unor bunuri imobile în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi transmiterea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi folosinţa exclusivă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa; - adresa nr.76428/08.12.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr.25151/08.12.2015; - solicitările înregistrate sub nr.l9340/02.10.2015 şi nr.l9462/05.12.2015; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(3) şi art.45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. în temeiul art.97 si 98 coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Art.l (1) Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. (2) Datele de identificare ale bunului imobil se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Imobilul respectiv va avea destinaţia de locuinţă de serviciu şi va fi închiriată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, către angajaţi ai instituţiei, în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale în vigoare. Art.3. Predarea - primirea bunului imobil transmis potrivit art.l se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, poziţia nr.10 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.132/2008 îşi încetează aplicabilitatea. Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia economică, buget, Direcţia juridică, contencios, coordonare administraţie publică locală, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. HOTĂRĂŞTE: Data:16.12.2015 Nr.^3 PREŞEDINTE conf. univ. dr. A( riaş ŢUŢ SECRETARUL JUDEŢULUI dr. Ivan\VasileJYANOFF [

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

H O T Ă R Â R E privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa

din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului

Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr.25151/08.12.2015 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice,

societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

- prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată; - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările

ulterioare; - prevederile Legii locuinţelor nr.l 14/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.l32/2008 privind includerea unor bunuri

imobile în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi transmiterea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi folosinţa exclusivă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa;

- adresa nr.76428/08.12.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr.25151/08.12.2015;

- solicitările înregistrate sub nr.l9340/02.10.2015 şi nr.l9462/05.12.2015; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(3) şi art.45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului

Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare. în temeiul art.97 si 98 coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art.l (1) Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

(2) Datele de identificare ale bunului imobil se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Imobilul respectiv va avea destinaţia de locuinţă de serviciu şi va fi închiriată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, către angajaţi ai instituţiei, în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Predarea - primirea bunului imobil transmis potrivit art.l se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, poziţia nr.10 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.132/2008 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia economică, buget, Direcţia juridică, contencios, coordonare administraţie publică locală, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Data:16.12.2015 N r . ^ 3

PREŞEDINTE conf. univ. dr. A( riaş ŢUŢ

S E C R E T A R U L JUDEŢULUI dr. Ivan\VasileJYANOFF

[

C O N S I L I U L J U D E Ţ E A N D Â M B O V I Ţ A A N E X Ă Ia Hotărârea n r f e / ^ / ^ ^

D A T E L E D E I D E N T I F I C A R E ale bunului imobil care se transmite din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Nr. Cod Denumirea Elemente de Anul Valoare Denumirea actului de crt. clasif. bunului

imobil identificare - lei - proprietate sau alte

acte doveditoare 10. 1.6.2. Apartament Târgovişte, str. 2007 206.484 Contract de vânzare -

compus din 4 C-tin. (60.000 euro) cumpărare camere, Brâncoveanu nr.3008/13.11.2007 bucătărie, baie, nr.41, bl.4, sc.A., două et.2, ap.9 holuri, wc. Ac=84mp serviciu, două Au=73,29mp balcoane Nr. cadastral

1684/2/9 CF nr. 11475 a localităţii Târgovişte

C O N S I L I E R , ec. Nicolae Mătăoanu

acuma

C O N S I L I U L J U D E Ţ E A N D Â M B O V I Ţ A Direcţia Administrarea Patrimoniului, Coordonare Instituţii Publice, Societăţi Comerciale, Asociaţii, Fundaţii , Sport, Turism, Tineret, Ordine Publică Nr.25151/08.12.2015

asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 132/2008 (poziţia nr.lO din anexă), a fost inclus în domeniul public al judeţului Dâmboviţa, în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi folosinţa exclusivă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa un apartament situat în Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, bloc 4, scara A , etaj 2, nr.9, cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.3008/13.11.2007, ale cărui date de identificare sunt prezentate în anexa la proiectul de hotărâre.

Apartamentul a fost utilizat în cadrul Complexului de Servicii Sociale „Floare de Colţ" Târgovişte pentru protecţia, creşterea şi îngrijirea în sistem rezidenţial copii/tineri cu măsură de protecţie specială, însă în baza adresei nr.76428/08.12.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr.25151/08.12.2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa propune Consiliului Judeţean Dâmboviţa preluarea folosinţei exclusive, întrucât în prezent nu mai este locuit şi necesar instituţiei.

La sediul instituţiei noastre au fost depuse de către cadre medicale angajate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, solicitări înregistrate sub nr.19340/02.10.2015 şi nr.19462/05.12.2015 pentru a le asigura locuinţă de serviciu în municipiul Târgovişte şi în condiţiile unei crize acute de cadre medicale în domeniu, acestea au toată susţinerea conducerii unităţii sanitare pentru obţinerea unor locuinţe de serviciu.

Faţă de cele prezentate, vă supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa din administrarea Consiliului Judeţean Dâmbovi ţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

R A P O R T

C O N S I L I E R , ec. Nicolae Mătăoanu

D I R E C T O R E X E C U T I V , ec. Mariana Demenesou

Direcţia Patrimoniu red./daet.Popeseu Eugen