Cigmigiu ..nA ComP. - cdn4. si Comp. - Grigore آ  Grigore Bajenaru Cigmigiu ..nA & ComP.

download Cigmigiu ..nA ComP. - cdn4. si Comp. - Grigore آ  Grigore Bajenaru Cigmigiu ..nA & ComP.

of 7

 • date post

  07-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cigmigiu ..nA ComP. - cdn4. si Comp. - Grigore آ  Grigore Bajenaru Cigmigiu ..nA & ComP.

 • Grigore Bajenaru

  ..nA Cigmigiu & ComP.

  A' ^1-. EDITIJRA ART

 • 300 Grigore Bijenaru

  apoi pe furig doui-trei lacrimi gi spune incet, cu ton de mustrare parinteasca:

  - Profesorii ar trebui sI se gindeasci intotdeauna nu numai Ia materia pe care o predau, ci gi la viaga de toa- te zilele a gcolarului... Si aici, abia stipAnindu-gi emogia,

  intretiiat: Ar trebui sr se gAndeasci inrotdeauna ceva mai Cuprins departe de caredri 9i de zidurile liceului... si vadl ci elevii de azi, mai buni sau mai slabi, sunt eroii de mAine ai girii acesteia, care, prin jertfa lor gi-a altora ca ei, inving timpu

  ti asupra edi1iei ' " " " " ' 5 rile. SI se gAndeascl serios cl e bine si;tie omul 9i carte, CAPITOLUL I. Gaudeamus igitur! . 9 dar gi cI, amnci cAnd te cheaml gara pe cAmpul de onoare, CAPITOLUL il. ,,L. GH. L. 33" . . . . . . . 18 gi se cerc dragoste, avAnt gi spirit de sacrificiu... CAPITOLUL lll' Tez'L la roruind . . . . . 30

  Si le fi. ga'rirrr.,gorrl bliegilor no;tri care ne-au pirisit CAPIToLUL rv' Cr'icinel ' . . . . 37 atAt de curAnd!... CAPITOLUL Y. La.Tinerirnea Rom,in,i". .. . . 56

  $i acum, sine ridicimgi slpistrim un momenrde CAPITOLULYI'Incursulsuperior................ 83 reculegerepentruceidisprru;i,.rr.,rorfi,,.gnicinamin- CAPITOLULYII' "Chintistuf'" "' " " " " ' 118 tirea noastri, aga cum i-am cunoscut: plini de viagi qi flri CAPIToLUL YLLI' Cel rnai bun galo; dirt larrle-i de astAmpir... gi sr ne limpezim gAndurile privind spre galo;ul Wirnpassing ' ' ' ' ' ' 137 Cigmigii care a fost p.rr,.o dumneavoastri,.r"d,.i." CAPITOLUL x'Hip'bip'uruaaa!' " " ""'l4B

  r t:r : r t CAPITOLULX.,,Prorneteu"laliceul ,,La2ir".......163ce a tost pentru nalquct coorul. CAPIToLUI x l. Glarte... glurne... glume... . . . . . . . . . 179 CAPITOLUI Xil. Fabricantul de stihuri . ... .ZO9 CAPITOLUL XUt. SdraculBarbri. ...Z5Z CAPITOLUL XIy. in serile din luna rrtai... . . .. . ... . 259

  Amplecatceldinunnldindast.Amin&isr-r;aincet-inceq CApITOLUL Xy.Manole,Manole,nteyere ca qi cAnd mi-ar fi fost teaml si nu-mi trezesc amintirile Manole!. .........266 adormite, de acum douizeci de ani, care parci pluteau CApIT6LUL Xyl. Clasa a lX-amodern,i. .. .Zg7 usor...,aidomaunorfantasmedinvremuridepoveste... CApIT6LUL XyU.Vingtansapris. .........2g4

  Aurul rogu al amurgului poleia frunzele ce fogneau nostalgic, oglindindu-se in geamurile sclipitoare gi mur- murau parci infiorate de aceasti duioasi despirgire, cel mai trist bun r,irnas!

 • CAPITOLUL I

  Gaudeamus igitur!

  ,,Absoluenyii Liceului ,rGh. Laz,ir, din Bucureyi, sec1ia ruoderna, promolia 1926, Marinescu N. Niculae, sunt rugali sd-;i trintit,i adeziunile, in uederea s,irbitoririi a I 5

  ani de la absoluirel, colegului lor, Dr. Nic' Georgescu, B-dul

  Elisabeta, Nr 89, Tbl: 5 0B 00.-

  Nicio gtire din ,,Universul", n-a ficut asupra mea o impresie atAt de puternici, in dimineaqa asta de toamni

  tiniri si linigtitl, ca rA'ndurile aProaPe de nebigat in sea- mi, strecurate la,,lnformagiuni".

  Bine ci s-a mai gisit unul dintre noi, care sI ne strAngl

  rindurile, micar la 15 ani o dati! Tot Nae Georgescu, stuacul..., biiat bun gi de sufet! Ce-o mai fi flcendl'.. E doctor!... Ce linigtit era! Degi cel mai inalt din clasi, sta

  in banca intA"ia, ci nu vedea bine... Singurul ochelarist din

  clasl! 5 08 00. Ei, bati-te norocul, Nae!

  - 5 08 00... lrrr!... Jirr!... JLrr!... I ,,Recuperati" gi reprodusi din edigia princeps a volumului

  1942), prima parte a acestui capitol plstreazi intervalul de 15 ani

  ie la absolvire, interval pe care autorul il actualizeazi cu 5 ani in :diqiile ulterioare aie clrEii. in continuarea textului va apirea inter- .. alul de 20 de ani, conform ediqiei reproduse'

 • 10 Grigore Bijenaru

  - A1o! (O voce femeiasci.)

  - Casa domnului doctor Georgescu?

  - Da, vi rog!

  - Mi rog, cu cine vorbesc?

  - Cu frdulein!

  - Hm! (Are gi frdulein, al dracului!) Domnul doctor

  e acasi?

  - Cinel cautl, vi rog?

  - Un fost coleg de liceu!

  - Da... vine imediat!

  - A1o?

  - A1o! Doctorul Georgescu?

  - Da...

  - Tu egti, Nae?

  - Eu, m[!

  - Nae Tata Mare?

  - Da, mi!

  - Zis gi Lola Gir/nfa?

  - Tu egti, Bijenarule, fi-r'ai al dracului?!

  - Eu, ml!

  -Zis Tbyrtheu?

  - E J, eu'...,,Eh eufugace5 Posturne, Posturne' labuntur

  annt!

  - Lasl-I, m[, Pe Ovidiu, ci."

  - Nu e Ovidiu, mi' e Horagiu"' Nu mai tii minte

  cind scandai..'

  - Lasi-mi ct scandalizarea cL m'apuci un acces de

  latiniti!?

  - Uite, mi-au venit versurile-n minte 9i cum se cam

  potrivesc... Ascultl, Tatd Mare...!

  - Ascult, mI, dar nu sunt tatl mare, d-abia sunt tati

  simplu de trei ani!

  Ci;mt'gtu & CoruP. 11

  - Mi-am inchipuit..., ai friulein..., si-gi triiasci!

  - Cine... friulein?

  - Nu, mi... copilul? Ce e ?

  - Biiat!

  - Halal si-gi fie! E tot ca tine de inalt?

  - Du-te dracului! Lasl bancurile pentru banchet!

  - Ce... facem banchet?!

  - Pii altfel, cum? Nu ne-ar 6 rugine? Lizirigti... gi mai ales modernigti ? Dupi ce cl ne vedem la atigia ani o dati?!

  - Ai dreptate, Nae...! CAnd te gAndegti ci au trecut 15 ani..., aproape doui licee!

  - Cam a;a! Mi, Nae, dar ce ti-a venit sI faci chestia asta toamna? Nu era mai potrivit in iunie, cind se-ncheia anul scolar?

  - Pii, in iunie, fac togi golanii, mi! De ce si nu fim noi mai originali! Togi fac aniverslrile astea la sfArgitul ,rnului gcolar! Noi o facem la deschiderea cursurilor, mi, la inceput..., mai simbolic gi mai aproape de realitate, ci daci te gAndegti bine, anul scolar se-ncheie adevirat toam-

  na, ci mai sunt corigenqii, siracii..., aga ci...

  - Ai dreptate... gi p-ormitoalnna, adevlrat, in forfota deschiderii cursurilor... e mai didactic, mi..., profesorii...,

  elevii...

  - Elevele...

  - E... mai didactic si rnai...

  - Nostalgic...

  - A$^ e!... Vesele 9i triste aduceri aminte! $i cine mai vine?

  - Tot catalogul..., cu absengii respectivi..., ca-ntr-o ori veritabili de cursuri, tinere! Mai dl-mi un telefon

 • 12 Grigore Bijenaru

  peste o zi, doui, ca si-!i spun ceYa mai precis." sau, dacl-li

  face plicere gi ai timp, treci pe la mine!

  - Bine, Nae dragi! Si triie;ti 9i sI ne vedem cu bine!

  - Noroc!

  *

  Peste trei zrle micheami Nae la telefon:

  - Biiatule... s-a aranjat!... Ne-ntAlnim togi la liceu joi,

  la gase, dupl-masi...

  - $i cine vine?

  - Mi, eu !i-am spus toqi, dar bineinqeles cu aproxi-

  magie... c-aga vine vorba! O sI fim, cred, vreo 25'30, cit'

  mai mulqi sunt risipiqi prin provincie, insuragi"' mai gtiu

  eu cum!

  - Pii lsta ar fi cel mai potrivit motiv pentru ei s-o

  gteargi pentru doui-trei zile la Bucuregti!

  - Este... o si aflim 9i de-astea, printre altele"'

  - $i ce profesori vin?

  - Pii, in primul rdnd,,B aros anul",,, Attila",,,Strdrno'

  ;ul ornului",,,Nosferatul",,,Tlln,irul"...

  - Bun... s-aprob[..' gi Programul? - E... tu vino la liceu

  cu vreo cinci cente la chimir"'

  gi, dupi ce terminlm acolo, ai si mai vezi, merge toatl

  lr.r.r." l, o cArciuml, aga cum cere protocolul in astfel de

  imprejuriri!

  - Gaudearnus igitur ! D'abia aqtept Joia!

  - Parci eu, nu?!

  - $i, daci nu sunt prea indiscret, nu s-ar putea si-mi

  fie comunicat si mie numele acestei cArciumi, in care ai

  de gAnd si cari, intr-un justificat elan de frigie' pe elevi ;i profesori la un loc?

  Ci;migiu & Comp. 13

  - Firi si fiu la fel de pompos, am sa-gi spun ci e o cArciuml, care se bucuri de privilegiui de a fi unica din Bucuregti 9i poate in Rominia, care sl-gi odihneascl begi- r-ii, oroare... pe apl!

  - Am ghicit gi nu por decAt sI te felicit pentru alege- rea fi"cuti:,,Monte- Carlo'1

  - Din Cigmigiu!

  - Nici nu se putea altfel! Cel mai indicat dintre toa- te restaurantelel Simbolic pentru noi... gi se-ncadreazl in cei opt ani de gcoah... Liceul Lazir... Buturuga, Monte- Carlo... Debarcaderul !

  - Ci;mtgru et Comp.,dom-le, nu le cuprinde Ci;mi- giul pe toate ?

  - Absolut!

  - Ce-ai ticut, ma? Ai cazut pe gAnduri? Vezi si nu care cumva si fii trist joi, cI o pige;ti cu fralii ! Aia d-abia agteapti s5" te vadi, li-e dor de bancurile tale!

  - Sa n-ai nicio griji! Joi am sI 6u acelagi pe care l-agi cunoscut intotdeauna.

  Doamne, cum mai infioarA vAntul frunzele copacilor din Cigmigiu!

  Parci e acelasi freamit adormitor de acum 15-20 de ani, cind riticeam cu colegii in anumite ore ale diminetii pe eleile mai dosnice, care adlpostea:u zeci de... plimbiregi!

  Si ce ciudat! Frunzele ruginite sau palide fosnesc parci n-rai puternic si mai nosralgic decAt cele inci verzi... Poate '.rnde sriu ca sfarsitul li-e mai eproape...

 • 14 Grigore Bijenaru

  in umbra destrimati de toamni a Parcului' toqi copacii

  ning pete de aur: frttnze desprinse de crengi fluturi viaga

  de o clipn a unui efemer vegeal gi, ca-ntr-un basm de \7alt

  Disney, se astern covor moale sub pasii intArziati ai treci-

  torului plictisit de banalul vieqii cotidiene!

  Lacul tremuri Ia fel ca gi atunci; 9i la fel igi leaginl

  barcile uitate pe sub silciile plAngltoare' ce au surAs cu

  duiogie la goaptele de dragoste ale indragostitilor care si-au

  plimbat infioririle pe aici Cinci 9i jumltate! PAni Ia gase, cXnd treb