Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

of 10 /10
155A ____ 1. S a se in teg rez e ecu atia d iferen tiala lin iara cu co eficien ti co n stan ti: a. 156A ____ 2. S a se in teg rez e ecu atia d iferen tiala lin iara cu co eficien ti co n stan ti: , y(0 )= 2, a. 157B ____ 3. S a se in teg rez e ecu atia d iferen tiala lin iara cu co eficien ti co n stan ti: b . 158A ____ 4. S a se in teg rez e ecu atia d iferen tiala lin iara cu co eficien ti co n stan ti: a. 159A ____ 5. S a se in teg rez e ecu atia d iferen tiala lin iara cu co eficien ti co n stan ti: a. 160A ____ 6. S a se in tegreze ecu atia d iferen tiala: a. 150D ____ 7. S a se rezo lv e p ro b lem a C auchy: d . D ____ 8. S a se rezo lv e ecu atia cu v ariab ile sep arab ile: d . 152D ____ 9. S a se rezo lv e ecu atia lu i B ern o u lli: d . 153A ____ 10. F o lo sin d so lu tia p articu lara in d icata,sa se in teg rez e u rm ato area ecu atie d iferen , a. 154 ____ 11. F olosin d so lu tia p articu lara in d icata, sa se in teg rez e u rm atoarea ecu atie d iferen tiala: , 140C ____ 12. U tilizân d sch im b are a d e fu n ctie sa se rezo lv e ecu atia d iferen c. 141D ____ 13. S a se p recizeze v alo area param etru lu i real astfel în cât sch im b area d e fu nc adu ce ecu atia d iferen tiala: d . 142A ____ 14. U tilizân d sch im barea d e fu n ctie sa se rezo lv e ecu atia d iferen a. 143C ____ 15. S a se in teg rez e sistem u l d e ecu atii: c. 144A ____ 16. S a se in teg rez e sistem u l d e ecu atii: a. 130D ____ 17. S a se gaseasca in teg rala g en erala a ecu atiei: d . 131A ____ 18. S a se rezo lv e ecu atia d iferen tiala: a. 1/10

description

Grila Ec diferentiale

Transcript of Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

Page 1: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

155A

_ _ _ _ 1 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la lin ia ra cu co efic ien ti co n stan ti:

a .

156A

_ _ _ _ 2 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la lin ia ra cu co efic ien ti co n stan ti: , y(0 )= 2 ,

a .

157B

_ _ _ _ 3 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la lin ia ra cu co efic ien ti co n stan ti:

b .

158A

_ _ _ _ 4 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la lin ia ra cu co efic ien ti co n stan ti:

a .

159A_ _ _ _ 5 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la lin ia ra cu co efic ien ti co n stan ti:

a .

160A_ _ _ _ 6 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

150D

_ _ _ _ 7 . S a se rezo lv e p ro b lem a C au ch y: d .

D _ _ _ _ 8 . S a se rezo lv e ecu a tia cu v a riab ile sep a rab ile : d .

152D_ _ _ _ 9 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

d .

153A_ _ _ _ 1 0 . F o lo s in d so lu tia p a rticu la ra in d ica ta ,s a s e in teg rez e u rm a to a rea ecu a tie d ife ren tia la :

, a .

154 _ _ _ _ 1 1 . F o lo s in d so lu tia p articu la ra in d ic a ta , sa se in te g re z e u rm a to a re a e cu a tie d ife re n tia la : ,

140C _ _ _ _ 1 2 . U tiliz ân d sc h im b are a d e fu n c tie s a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

c .

141D

_ _ _ _ 1 3 . S a se p rec iz e z e v a lo a rea p a ram etru lu i rea l a s tfe l în câ t sch im b are a d e fu n c tie ad u ce ecu a tia d ife re n tia la :

d .

142A _ _ _ _ 1 4 . U tiliz ân d sch im b a rea d e fu n ctie sa se rezo lv e ecu a tia d iferen tia la

a .

143C_ _ _ _ 1 5 . S a se in teg rez e s is tem u l d e ecu a tii:

c .

144A_ _ _ _ 1 6 . S a se in teg rez e s is tem u l d e ecu a tii:

a .

130D_ _ _ _ 1 7 . S a se g a seasca in teg ra la g en e ra la a ecu a tie i:

d .

131A_ _ _ _ 1 8 . S a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

1/10

Page 2: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

132B

_ _ _ _ 1 9 . S a se g a seasca fam ilia d e cu rb e in teg ra le ca re sa tis face ecu a tia d ife ren tia la :

b .

133B_ _ _ _ 2 0 . S a se in teg rez e :

b .

134B

_ _ _ _ 2 1 . S a se in teg rez e : fo lo s in d ev en tu a l sch im b area d e fu n c tie ş i v a riab ila in d ep en d en ta

b .

135A_ _ _ _ 2 2 . S a se a f le so lu tia g en e ra la a ecu a tie i d ife ren tia le :

a .

136A

_ _ _ _ 2 3 . S a se g a seasca so lu tia g en e ra la a ecu a tie i d ife ren tia le : fo lo s in d sc h im b area d e fu n c tie ş i d e v a riab ila in d ep en d en ta :

a .

137D_ _ _ _ 2 4 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la :

fo lo s in d sc h im b area d e fu n c tie ş i d e v a riab ila in d ep en d en ta :

d .

138C

_ _ _ _ 2 5 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la : u tiliz ân d sch im b area d e fu n c tie

c .

139C

_ _ _ _ 2 6 . S a se d e te rm in e p a ram e tru l rea l p en tru ca re sch im b area d e fu n c tie ad u ce ecu a tia d ife ren tia la la o ecu a tie o m o g en a

c .

127A_ _ _ _ 2 7 . S a se in teg rez e :

a .

128B_ _ _ _ 2 8 . S a se in teg rez e :

b .

129C

_ _ _ _ 2 9 . S a se d e te rm in e cu rb a in teg ra la a ecu a tie i:

ca re trece p rin p u n c tu l

c .

130D_ _ _ _ 3 0 . S a se in teg rez e :

d .

121C_ _ _ _ 3 1 . S a se in teg rez e :

c .

122D_ _ _ _ 3 2 . S a se in teg rez e :

d .

123A_ _ _ _ 3 3 . S a se in teg rez e :

a .

2/10

Page 3: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

124B_ _ _ _ 3 4 . S a se in teg rez e :

b .

125B_ _ _ _ 3 5 . S a se g a seasca in teg ra la g en e ra la a ecu a tie i:

b .

126D

_ _ _ _ 3 6 . S a se g a seasca so lu tia p a rticu la ra a ecu a tie i d ife ren tia le : ca re sa tis face co n d itia in itia la

d .

1A _ _ _ _ 3 7 . D ete rm in a ti so lu tia p ro b lem e i C au ch y

a .

2C_ _ _ _ 3 8 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la :

c .

3A_ _ _ _ 3 9 . S a se rezo lv e p ro b lem a C au ch y :

a .

4A_ _ _ _ 4 0 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la : a .

5B_ _ _ _ 4 1 . S a se rezo lv e ecu a tia cu v a riab ile sep a rab ile :

b .

6C_ _ _ _ 4 2 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la :

c .

7C_ _ _ _ 4 3 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la :

c .

8C_ _ _ _ 4 4 . F o lo sin d e v en tu a l sch im b area d e fu n ctie sa se tran sfo rm e s i sa se rez o lv e ecu a tia :

c .

D_ _ _ _ 4 5 . F o lo sin d , e v en tu a l, sc h im b area S a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

d .

10A

_ _ _ _ 4 6 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

11A_ _ _ _ 4 7 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

12D_ _ _ _ 4 8 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la :

d .

13B_ _ _ _ 4 9 . S a se rezo lv e ecu a tiile d ife ren tia le :

b .

14B_ _ _ _ 5 0 . S a se rezo lv e ecu a tia cu v a riab ile sep a rab ile :

b .

15C_ _ _ _ 5 1 . S a se in teg rez e :

c .

16A_ _ _ _ 5 2 . S a se rezo lv e ecu a tia cu v a riab ile sep a rab ile :

a .

3/10

Page 4: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

17C

_ _ _ _ 5 3 . S a se g a seasca so lu tia p a rticu la ra a ecu a tie i d ife ren tia le :

ca re sa tis face co n d itia in itia la

c .

18C

_ _ _ _ 5 4 . S a se g a seasca so lu tia p ro b lem e i C au ch y:

19D

_ _ _ _ 5 5 . S a se d e te rm in e cu rb a in teg ra la a ecu a tie i d ife ren tia le :

ca re trece p rin p u n c tu l

d .

20A_ _ _ _ 5 6 . U tiliz ân d sch im b area d e fu n c tie sa se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

21D_ _ _ _ 5 7 . U tiliz ân d , ev en tu a l, sch im b a rea d e fu n c tie , sa se rez o lv e ecu a tia

d ife ren tia la :

d .

22A_ _ _ _ 5 8 . S a se in teg rez e :

a .

23B

_ _ _ _ 5 9 . S a se d e te rm in e so lu tia p ro b lem e i C au ch y:

b .

24C

_ _ _ _ 6 0 . S a se d e te rm in e cu rb a in teg ra la a ecu a tie i d ife ren tia le :

ca re sa tis face co n d itia in itia la :

c .

25D_ _ _ _ 6 1 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la :

d .

26A_ _ _ _ 6 2 . S a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

27/31C

_ _ _ _ 6 3 . R ez o lv a ti p ro b lem a C au ch y:

c .

28D

_ _ _ _ 6 4 . S a se rezo lv e p ro b lem a C au ch y:

d .

29A

_ _ _ _ 6 5 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

a .

30B_ _ _ _ 6 6 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

b .

D_ _ _ _ 6 7 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

d .

32A_ _ _ _ 6 8 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

a .

4/10

Page 5: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

33A_ _ _ _ 6 9 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

a .

34A_ _ _ _ 7 0 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

a .

35D_ _ _ _ 7 1 . S a se in teg rez e ecu a tia lu i B e rn o u lli:

d .

36A_ _ _ _ 7 2 . S a se in teg rez e ecu a tia lu i B e rn o u lli:

a .

B_ _ _ _ 7 3 . S a se rezo lv e ecu a tia in teg ra la :

b .

37D_ _ _ _ 7 4 . In teg ra ti ecu a tia lu i B e rn o u lli:

d .

38B _ _ _ _ 7 5 . R ez o lv a ti p ro b lem a C au ch yb .

40C

_ _ _ _ 7 6 . S a se in teg rez e ecu a tia n e lin ia ra :

red u cân d -o la o ecu a tie d e tip B e rn o u lli sau u n a lin ia ra cu a ju to ru l sch im b a rii d e fu n c tie :

c .

41D

_ _ _ _ 7 7 . S a se red u ca ecu a tia n e lin ia ra : la o ecu a tie d e tip B e rn o u lli sau u n a lin ia ra cu a ju to ru l sch im b a rii d e fu n c tie :

d .

42B

_ _ _ _ 7 8 . S a se red u ca ecu a tia n e lin ia ra : la o ecu a tie d e tip B e rn o u lli sau u n a lin ia ra cu a ju to ru l sch im b a rii d e fu n c tie :

b .

43D

_ _ _ _ 7 9 . S a se rezo lv e ecu a tia n e lin ia ra :

red u cân d -o la o ecu a tie d e tip B e rn o u lli sau u n a lin ia ra cu a ju to ru l sch im b a rii d e fu n c tie :

d .

44D _ _ _ _ 8 0 . S aa se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la : d .

A

_ _ _ _ 8 1 . S a se red u ca ecu a tia in teg ra la :

la o ecu a tie B e rn o u lli ş i ap o i sa se rez o lv e .

a .

48C_ _ _ _ 8 2 . U tiliz ân d sch im b a rea d e fu n ctie n ecu n o scu ta sa se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la

c .

49B_ _ _ _ 8 3 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

b .

50B_ _ _ _ 8 4 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

b .

51A _ _ _ _ 8 5 . S a se rez o lv e ecu a tia : a .

52A_ _ _ _ 8 6 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

a .

5/10

Page 6: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

53B

_ _ _ _ 8 7 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

b .

54C_ _ _ _ 8 8 . S a se rezo lv e ecu a tia lu i B ern o u lli:

co n sid e rân d c a fu n c t ie n ecu n o scu ta .

c .

55A_ _ _ _ 8 9 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la lin ia ra :

a .

56A_ _ _ _ 9 0 . S a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

57C

_ _ _ _ 9 1 . U tiliz ân d , ev en tu a l, sch im b a rea d e fu n c tie , sa se d e te rm in e so lu tia p a rticu la ra a p ro b lem e i:

c .

58C_ _ _ _ 9 2 . S a se rez o lv e ecu a tia lin ia ra :

c .

59A_ _ _ _ 9 3 . S a se in teg rez e ecu a tia :

a .

60B_ _ _ _ 9 4 . S a se in teg rez e ecu a tia lin ia ra :

b .

61C_ _ _ _ 9 5 . S a se in teg rez e ecu a tia lin ia ra :

c .

62B_ _ _ _ 9 6 . S a se d e te rm in e so lu tia p ro b lem e i C au ch y:

b .

63A

_ _ _ _ 9 7 . S a se d e te rm in e cu rb a in teg ra la a ecu a tie i d ife ren t

ca re trece p rin o rig in ea ax e lo r d e co o rd o n a te

a .

64B_ _ _ _ 9 8 . S a se in teg rez e :

b .

65C_ _ _ _ 9 9 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la lin ia ra :

c .

66A_ _ _ _ 1 0 0 . S a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la : a .

67A_ _ _ _ 1 0 1 . S a se d e te rm in e so lu tia p a rticu la ra a ecu a tie i l in ia re :

ca re sa tis face co n d itia in itia la

a .

68A

_ _ _ _ 1 0 2 . S a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

69A_ _ _ _ 1 0 3 . S a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

70B

_ _ _ _ 1 0 4 . S a se in teg rez e ecu a tia lin ia ra :

b .

71A

_ _ _ _ 1 0 5 . S a se in teg rez e ecu a tia lin ia ra :

a .

6/10

Page 7: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

72A

_ _ _ _ 1 0 6 . S a se rezo lv e p ro b lem a C au ch y:

,

a .

73C_ _ _ _ 1 0 7 . S a se d e te rm in e so lu tia p a rticu la ra a ec u a tie i ca re sa tis fac e c o n d itia :

p e n tru

c .

74A_ _ _ _ 1 0 8 . S a se rezo lv e p ro b lem a C au ch y: a .

75A

_ _ _ _ 1 0 9 . S a se rezo lv e p ro b lem a la lim ita :

a .

76A1 1 0 . S a se in teg rez e :

a .

77B_ _ 1 1 1 . S a se in teg rez e :

b .

78C_ _ _ 1 1 2 . S a se rez o lv e ecu a tia lin ia r

c .

79D

1 1 3 . S a se d e te rm in e so lu tia p ro b lem e i C au c

d .

80A _ _ _ _ 1 1 4 . S a se in teg rez e ec ia tia d ife ren tia la red u c tib ila la o ecu a tie o m o g a .

81D

_ _ _ _ 1 1 5 . S a se rezo lv e p ro b lem a C au ch y:

d .

82A_ _ _ _ 1 1 6 . S a se in teg rez e ecu a tia :

a .

D_ _ _ _ 1 1 7 . S a se d e te rm in e so lu tia a e cu a tie i in teg ra le :

d .

84A_ _ _ _ 1 1 8 . S a se rezo lv e p ro b lem a C au ch y:

a .

85B_ _ _ _ 1 1 9 . S a se in teg rez e :

b .

86C_ _ _ _ 1 2 0 . S a se rez o lv e ecu a tia lin ia ra :

c .

87A

_ _ _ _ 1 2 1 . S a se rezo lv e p ro b lem a C au ch y:

a .

88B_ _ _ _ 1 2 2 . S a se rez o lv e ecu a tia lin ia ra :

b .

89D_ _ _ _ 1 2 3 . S a se rez o lv e ecu a tia lin ia ra : d .

7/10

Page 8: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

90C_ _ _ _ 1 2 4 . D ete rm in a ti so lu tia p ro b lem e i C au ch y: c .

91A

_ _ _ _ 1 2 5 . S a se g a seasca so lu tia p ar ticu la ra a ecu a tie i: ca re sa tis face co n d itia in itia la

a .

92B_ _ _ _ 1 2 6 . S a se in teg rez e ecu a tia lin ia ra :

b .

93A_ _ _ _ 1 2 7 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la o m o g en a:

a . ,

94B_ _ _ _ 1 2 8 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la o m o g en a:

b .

95C_ _ _ _ 1 2 9 . S a se rez o lv e ecu a tia d ife ren tia la :

c .

96A_ _ _ _ 1 3 0 . S a se in teg rez e :

a .

97B_ _ _ _ 1 3 1 . S a se in teg rez e :

b .

98C_ _ _ _ 1 3 2 . S a se in teg rez e ecu a tia o m o g en a :

c .

99D_ _ _ _ 1 3 3 . S a se rezo lv e ecu a tia d ife ren tia la o m o g en a:

d .

100A_ _ _ _ 1 3 4 . S a se in teg rez e ecu a tia d ife ren tia la :

a .

8/10

Page 9: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

TRUE/FALSE

A _ _ _ _ 1 3 5 . O e c u a tie d e tip B e rn o u lli se p o a te re d u c e p r in s u b s titu tia la o e c u a tie l in ia ra .

TRUE

A _ _ _ _ 1 3 6 . O e c u a tie d e tip B e rn o u lli a re fo rm a g en e TRUE

A _ _ _ _ 1 3 7 . In ca zu l e cu a tii lo r d e t ip B e rn o u ll i se fa ce su b s titu tia : TRUE

A_ _ _ _ 1 3 8 . S o lu tia g en e ra la a u n e i e c u a ti i l in ia re e s te d e fo rm a :

y =TRUE

A

_ _ _ _ 1 3 9 . S o lu tia g en e ra la a ec u a tie i e s te :

?

TRUE

A _ _ _ _ 1 4 0 . C u su b s ti tu t ia y = x u (x ), o e cu a tie d ife re n tia la d e o rd in în tâ i o m o g e n a se p o a te re d u c e la o ec u a tie c u v a r ia b ile s ep a rab ile . TRUE

F _ _ _ _ 1 4 1 . C u s u b s ti tu t ia y = x u (x ) , o ec u a tie d ife re n tia la d e o rd in în tâ i o m o g en a se p o a te re d u ce la o e cu a tie d e t ip B e rn o u ll i.

FALSE

F _ _ _ _ 1 4 2 . C u su b s ti tu tia y = x u (x ) , o e c u a t ie d ife re n tia la d e o rd in în tâ i o m o g e n a se p o a te re d u c e la o ec u a tie l in ia ra . FALSE

F

_ _ _ _ 1 4 3 . S o lu tia g en e ra la a u n e i e c u a ti i l in ia re e s te d e fo rm a :

y =

FALSE

F _ _ _ _ 1 4 4 . In ca zu l e cu a tii lo r d e t ip B e rn o u ll i se fa ce su b s titu tia : FALSE

F _ _ _ _ 1 4 5 . O e c u a tie l in ia ra a re fo rm a g en e ra la FALSE

F_ _ _ _ 1 4 6 . O e c u a tie d e tip B e rn o u lli a re fo rm a g en e ra la :

FALSE

F _ _ _ _ 1 4 7 . O e c u a tie d e fo rm a y ’= f c u a ,b ,c ,m ,n ,p se p o a te red u ce la o ec u a tie l in ia ra . FALSE

A _ _ _ _ 1 4 8 . O ec u a tie d e fo rm a y ’= f cu a ,b ,c ,m ,n ,p se p o a te re d u ce la o e cu a tie o m o g en a . TRUE

A _ _ _ _ 1 4 9 . O e c u a tie l in ia ra a re fo rm a g en e ra la TRUE

A _ _ _ _ 1 5 0 . E c u a ti i le d ife ren tia le d e fo rm a F ( ,… , se in te g re aza n o tân d .

TRUE

A _ _ _ _ 1 5 1 . O ec u a tie d e t ip E u le r s e red u c e la o e cu a tie c u co e f ic ien ti c o n s ta n ti p r in sch im b a rea d e v a r ia b ila |x |= TRUE

F_ _ _ _ 1 5 2 . O e c u a tie d e tip B e rn o u lli a re fo rm a g en e ra la :

FALSE

F

_ _ _ _ 1 5 3 . O e c u a tie d e tip B e rn o u lli a re fo rm a g en e ra la :

FALSE

F

_ _ _ _ 1 5 4 . O e c u a tie l in ia ra a re fo rm a g en e ra la

FALSE

F _ _ _ _ 1 5 5 . In ca zu l e cu a ti i lo r d e t ip B e rn o u ll i se fac e su b s titu tia : y = x u (x )

FALSE

F _ _ _ _ 1 5 6 . In ca zu l e cu a tii lo r d ife re n tia le d e o rd in in ta i o m o g e n e se fac e su b s ti tu tia

FALSEF _ _ _ _ 1 5 7 . In ca zu l e cu a tii lo r d ife re n tia le d e o rd in in ta i o m o g e n e se fa c e su b s ti tu tia FALSEA _ _ _ _ 1 5 8 . In ca zu l e cu a tii lo r d ife re n tia le d e o rd in in ta i o m o g e n e se fa c e su b s ti tu tia |x |= TRUE

F _ _ _ _ 1 5 9 . C u su b s t i tu tia y = x u (x ) , o e c u a t ie cu v a r ia b i le se p a ra b ile se p o a te re d u ce la o e cu a t ie o m o g en a . FALSE

A _ _ _ _ 1 6 0 . S o lu tia s in g u la ra a u n e i e c u a tii d ife re n tia le se reg a se s te in so lu tia g e n e ra la . TRUE

9/10

Page 10: Avizier Rezolvat Ec. Diferentiale Ver.3.0

A _ _ _ _ 1 6 1 . S o lu tia g en e ra la a u n e i ec u a ti i d ife ren tia le d e o rd in in ta i e s te fo rm a ta d in tr -o fa m ilie d e c u rb e . TRUEF

_ _ _ _ 1 6 2 . S o lu tia g e n e ra la a u n e i e c u a tii d ife re n tia le d e o rd in in ta i e s te fo rm a ta d in tr-o fa m ilie d e su p ra fe te . FALSE

A _ _ _ _ 1 6 3 . S o lu tia g en e ra la a ec u a tie i e s te : TRUE

10/10