Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1 - Caiet - … vizuale si...CIflmpul cu llori...

9

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1 - Caiet - … vizuale si...CIflmpul cu llori...

- Ritm activ, modularea liniei

- Linia, culori principale, calde, reci

- Ritm, alternan!d, armonie, contrast

- Linia, culoare, form5, armonie

- Linia, ritm, migcare, armonie

- Decupare dupi contur, ritm

- Decupare, ritm, armonie

- Decupare, tesere, imPdturire

- Decupare duPe contur, ritm

- Culori principale

- Colaj - desen simPlu

- Cblaj - desen, linia

- Colaj

- Obiect decorativ

- Colaj

- Minunata lume a culorilorAlbinule hirnicu!e

- Lucrdri din seminle-C6mpul cu flori multicolore

- Ploaia

- Toamna in livadd

- Crizanteme-tablou I

- Co$ulelul cu flori

Toamna

- Decupare, ritm, contrast, modulare

- Desen, decupare, asamblarea tanurilor

- Decupare, asamblare, decorare

- Decupare, linia 9i punctul, decorare

- Joc de fond

- Tangram

- FormS spalia 15

- larna

- La patinaj

- Masa festivd de Crdciun-

su port pentru tacAmuri

23.

24.

25.

26.27.2.8.

Primdvara - farpele

- Omida

- lepuragul-Oud decorative

- Bdrcula

- Lalea ua

- R6ndunica

- Linia

- OrigamiLinia gi punctul

- Formd spatialS-Felicita re de Pagte

- Origami

- Colaj, linia

- Colaj, linia

- Modularea liniei, linia si punctul- Decupare dupd contur- Modularea liniei, cercului, desen

- Modularea liniei, cercului, decorarea unui desen

- Decupare, modulare linie, cerc, contrast- Tehnici diferite: indoituri, modelaj, culoare- Modulare, ritm- Decupare duod contur

59

60

61

646669

r Orga n iza rea pa letei

" ObservS fotografiile prezentate gidenu- j

meste activitdtile desfdsurate de copii.

,

Gtt

:

fi$lfrltumata lume a culorilor:

"Prezenta rea materialelor de lucru.Exercifii de mdnuire a pensulelor :de diferite mdrimioExercitii de fluidizare a pastilelor sioe. as.ezare a pastei din tuburi pepaletd

Exerci!ii-joc

1. Alege culorile potrivite pentru a reconstitui o paletd de culori asemdndtoare.

o'oooo2. Traseazd liniile cu ajutorul pensulei 9i a acuarelelor, dupd model.ttffi {mh

rI

lr,iAI

t

r-!#

.X. .: .:...1(,(ii' '-"':l;'ili'4 '""ri;'1

, """f,' , Analizeazd tabloul. ExplicS modul de

rea liza re gi numette culorile.

Exerci!ii-joc1. ColoreazS, dupd model, folosind numai culorile principale.

.1r.,Xiir

a??'aal " . ,'>

.i 'r 'Kaa

".. -a;;.-,,utrr,;:;,#ir^,, t,,.r, ir

2. Continui sd desenezi aripile 9i antenele albinelor.

3. Cum facem buline folosind un perforator?

oooo

oooo

e exercilii de minuire a pensulelor dediferite mdrimi;" exercilii de fluidizare a pastilelor si dea9ezare a pastei din tuburi pe paletd;. organizarea pa letei.

Forme fundamentale:cerc, pdtrat, triunghiCulori principale:rogu, galben, albastruRitm activ: albinele

I

Modularea liniei: aripi, anteneLinie continui

Albinule himicule

CIflmpul cu llori multicoloreLucrdri cu materiale din naturd

Elemente de limbai plastic: linie, culoare, formi

Miiloace de expresie: ritm, alternanlS, armonie,,

contrast, modulare

1. Observi gi numegte materialele din care suntrea lizate florile.

. Observd, numegte 9i grupeazd materialele din naturS.

2. Ce alte materiale pot fi folosite pentru realizareaunor obiecte decorative?

tfflalouic,ft f'4fu. seminte; hArtie; liPtct

Etape de lucru:. Coloreazi planga - suport de la pagina 8.. Lipegte seminlele pentru a forma flori diferite

ca formi. Frunzele si tulpinile se pot picta

6

wqbY/'' \'\rl' ,rlJI

cu tempera. ttbv*Ft,

. Sugrfu ,le e\a^/il 4".k{^h aL euah,\,i"cJe- ,htu u.h^i". Realizeazd din frunze presate alte doui lucrdri similare.

f+

Gimpul cu llori multicolore