Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1 - Caiet - … vizuale si...CIflmpul cu llori...

of 9 /9

Embed Size (px)

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1 - Caiet - … vizuale si...CIflmpul cu llori...

 • - Ritm activ, modularea liniei- Linia, culori principale, calde, reci- Ritm, alternan!d, armonie, contrast- Linia, culoare, form5, armonie- Linia, ritm, migcare, armonie- Decupare dupi contur, ritm- Decupare, ritm, armonie- Decupare, tesere, imPdturire- Decupare duPe contur, ritm

  - Culori principale- Colaj - desen simPlu

  - Cblaj - desen, linia- Colaj

  - Obiect decorativ- Colaj

  - Minunata lume a culorilorAlbinule hirnicu!e

  - Lucrdri din seminle-C6mpul cu flori multicolore- Ploaia- Toamna in livadd

  - Crizanteme-tablou I- Co$ulelul cu flori

  Toamna

  - Decupare, ritm, contrast, modulare- Desen, decupare, asamblarea tanurilor- Decupare, asamblare, decorare- Decupare, linia 9i punctul, decorare

  - Joc de fond- Tangram- FormS spalia 15

  - larna- La patinaj- Masa festivd de Crdciun-su port pentru tacAmuri

 • 23.

  24.

  25.

  26.27.2.8.

  Primdvara - farpele

  - Omida

  - lepuragul-Oud decorative

  - Bdrcula- Lalea ua- R6ndunica

  - Linia- OrigamiLinia gi punctul

  - Formd spatialS-Felicita re de Pagte

  - Origami- Colaj, linia- Colaj, linia

  - Modularea liniei, linia si punctul- Decupare dupd contur- Modularea liniei, cercului, desen

  - Modularea liniei, cercului, decorarea unui desen

  - Decupare, modulare linie, cerc, contrast- Tehnici diferite: indoituri, modelaj, culoare- Modulare, ritm- Decupare duod contur

  59

  60

  61

  646669

 • r Orga n iza rea pa letei

  " ObservS fotografiile prezentate gidenu- jmeste activitdtile desfdsurate de copii.

  ,

  Gtt

  :

  fi$lfrltumata lume a culorilor:

  "Prezenta rea materialelor de lucru.Exercifii de mdnuire a pensulelor :de diferite mdrimioExercitii de fluidizare a pastilelor sioe. as.ezare a pastei din tuburi pepaletd

  Exerci!ii-joc

  1. Alege culorile potrivite pentru a reconstitui o paletd de culori asemdndtoare.

  o'oooo2. Traseazd liniile cu ajutorul pensulei 9i a acuarelelor, dupd model.ttffi {mh

  rI

  lr,iAI

  t

  r-!#

 • .X. .: .:...1(,(ii' '-"':l;'ili'4 '""ri;'1 , """f,' , Analizeazd tabloul. ExplicS modul derea liza re gi numette culorile.

  Exerci!ii-joc1. ColoreazS, dupd model, folosind numai culorile principale.

  .1r.,Xiir

  a??'aal " . ,'>

  .i 'r 'Kaa

  ".. -a;;.-,,utrr,;:;,#ir^,, t,,.r, ir

  2. Continui sd desenezi aripile 9i antenele albinelor.

  3. Cum facem buline folosind un perforator?

  oooo

  oooo

  e exercilii de minuire a pensulelor dediferite mdrimi;" exercilii de fluidizare a pastilelor si dea9ezare a pastei din tuburi pe paletd;. organizarea pa letei.

  Forme fundamentale:cerc, pdtrat, triunghiCulori principale:rogu, galben, albastruRitm activ: albinele

  I

  Modularea liniei: aripi, anteneLinie continui

 • Albinule himicule

 • CIflmpul cu llori multicoloreLucrdri cu materiale din naturd

  Elemente de limbai plastic: linie, culoare, formi

  Miiloace de expresie: ritm, alternanlS, armonie,,

  contrast, modulare

  1. Observi gi numegte materialele din care suntrea lizate florile.

  . Observd, numegte 9i grupeazd materialele din naturS.

  2. Ce alte materiale pot fi folosite pentru realizareaunor obiecte decorative?

  tfflalouic,ft f'4fu. seminte; hArtie; liPtct

  Etape de lucru:. Coloreazi planga - suport de la pagina 8.. Lipegte seminlele pentru a forma flori diferite

  ca formi. Frunzele si tulpinile se pot picta

  6

  wqbY/'' \'\rl' ,rlJI

  cu tempera. ttbv*Ft,

 • . Sugrfu ,le e\a^/il 4".k{^h aL euah,\,i"cJe- ,htu u.h^i". Realizeazd din frunze presate alte doui lucrdri similare.

  f+

 • Gimpul cu llori multicolore