ADEVÃRULnu este dincolo de NOI ! Anul XXII 25 iunie 2020...

16
C I T I Þ I Î N P A G I N A 3 " A D E V à R U L n u e s t e d i n c o l o d e N O I ! " Director, Teodor Abagiu * Informaþii * Opinii * Atitudini * * Anchete * Dezvãluiri * O b i e c t i v m e h e d i n þ e a n Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT Obiectiv mehedinþean în format electronic www.obiectiv-mehedinean.ro Anul XXII Nr. 1034 25 iunie 2020 16 pagini * 1,00 leu Comemorarea eroilor pe dealul lui Sân Petru din Gura-Vãii Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a redeschis acvariul p a g . 2 În mod clar toamna ce vine va fi una politizatã la maxim, cu mize locale disputate intens. Poate ne prinde bine, pânã la urmã, cãci mai uitãm de frica de covid, deºi probabil o sã trãim cu frica aceasta mult ºi bine. O democraþie ºchioapã ºi precarã Cazul Dârvari Reintegrarea socialã a deþinuþilor - un eºec? p a g . 4 DOMNICA TROP la 82 de ani p a g . 5 8 p a g . Meºterul „Manole” ºi cele trei decenii de dictaturã bancarã P A G I N A 7 ELEVII CªTIGÃTORI LA FAZA JUDEÞEANà a Concursului naþional “Mesajul meu antidrog”, ediþia a XVII-a AMÃNUNTE ÎN PAGINA 9 Acum planeta investeºte cei mai mulþi bani în domeniul militar. Asta spune multe. Când va investi cel mai mult în educaþie ºi agriculturã sau în cercetare, atunci punem sã spunem cã am evoluat. Nu am depãºit bâta din preistorie. Doar cã acum în locul acesteia avem arma de orice fel. Sigur cã pe planetã nu sunt numai bãieþi buni, dar ar trebui sã ne dorim sã evoluãm. Sã redeschidem istoria. Începem ºi noi? Mai prindem trãirea de bine?

Transcript of ADEVÃRULnu este dincolo de NOI ! Anul XXII 25 iunie 2020...

 • CITIÞI ÎN PAGINA 3

  "ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

  Director, Teodor Abagiu

  * Informaþii * Opinii * Atitudini ** Anchete * Dezvãluiri *

  Obiectivmehedinþean

  Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

  Obiectiv mehedinþean în format electronic

  ww

  w.o

  biec

  tiv-m

  ehed

  inea

  n.roAnul XXII Nr. 1034

  25 iunie 202016 pagini * 1,00 leu

  Comemorarea eroilor pe dealul luiSân Petru din Gura-Vãii

  Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a redeschis acvariul

  pag. 2

  În mod clar toamna cevine va fi una politizatã la

  maxim, cu mize localedisputate intens. Poatene prinde bine, pânã la

  urmã, cãci mai uitãm defrica de covid, deºi

  probabil o sã trãim cufrica aceasta mult ºi bine.

  O democraþieºchioapã ºi precarã

  Cazul DârvariReintegrarea socialã adeþinuþilor - un eºec?

  pag. 4

  DOMNICA TROPla 82 de ani

  pag. 5

  8pag.

  Meºterul „Manole” ºi cele trei decenii de dictaturã bancarã

  PAGINA7

  ELEVII CªTIGÃTORILA FAZA JUDEÞEANÃa Concursului naþional

  “Mesajul meuantidrog”,

  ediþia a XVII-a

  AMÃNUNTE ÎN PAGINA 9

  Acum planeta investeºte cei mai mulþi bani în domeniul militar. Asta spune multe. Când vainvesti cel mai mult în educaþie ºi agriculturã sau în cercetare, atunci punem sã spunem cãam evoluat. Nu am depãºit bâta din preistorie. Doar cã acum în locul acesteia avem arma deorice fel. Sigur cã pe planetã nu sunt numai bãieþi buni, dar ar trebui sã ne dorim sã evoluãm.Sã redeschidem istoria. Începem ºi noi?

  Mai prindemtrãirea

  de bine?

 • social - politicOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020pag. 2

  Editorial de Sorin Vidan

  * Informaþii * Opinii * Atitudini * * Anchete * Dezvãluiri *

  EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

  TELEFAX: 0252 - 326.143

  Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentruconþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

  E-mail: [email protected];[email protected]

  ABONAMENTE - prin Oficiile Poºtale. Poziþie de catalog: 12203

  Cost abonament lunar: 4,00 lei + taxe poºtaleDIFUZARE prin DISTRIBUITORII

  PARTICULARI

  Drobeta Turnu - Severin,str. Orly nr. 82A

  Mobil: 0722351161Obiectivmehedinþean

  www.obiectiv-mehedintean.roFacebook: Obiectiv Mehedintean

  PRO România salutãdecizia deputatuluiAlina Teiº de a se

  alãtura Grupuluiparlamentar PRO

  Europa. Lideriipartidului susþin cã

  experienþa acesteia îndomeniul educaþional

  constituie o resursãimportantã în

  elaborarea de politicipublice care sã asigure

  un sistem deînvãþãmânt performant ºi

  care sã pregãteascã eleviipentru joburile viitorului.

  „Am decis sã mã alãturGrupului PRO Europa, o echipãcare se concentreazã mai multpe soluþii decât pe probleme.Cred cã avem nevoie deprofesioniºti care sã înþeleagãprovocãrile din sistem ºi care sãaibã capacitatea de a elaborareglementãri bune pentrucetãþeni. Am ales sã-mi continuiactivitatea de parlamentarîmpreunã cu oameni cu careîmpãrtãºesc aceleaºi valori:competenþa ºi profesionalismul”,

  Alina Teiº,Deputat PRO România

  Judeþul MehedinþiMembru al Comisiei pentru

  Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport

  COMUNICATDE PRESÃ

  a declarat Alina Teiº, deputatPRO Europa.

  Purtãtorul de cuvânt al PRORomânia, Gabriela Podaºcã, aconfirmat cã organizaþia atragetot mai mulþi profesioniºtidispuºi sã construiascã oalternativã de stânga modernã.

  “Mã bucur sã vãd cã familiaPRO România creºte ºi seconsolideazã. Cei care ºi-auînsuºit valorile noastre fac un pasîn faþã ºi se implicã. DeputatulAlina Teiº completeazã echipanoastrã de specialiºti în educaþieºi am vãzut cum în ultimii doi aniºi-a reprezentat cu brio alegãtoriidin Mehedinþi. Avem o echipã dince în ce mai puternicã”, a declaratGabriela Podaºcã, purtãtor decuvânt al PRO România.

  O democraþieºchioapã ºi precarã

  Pentru prima datã în istoria post-decembristã vom avea alegeri, locale ºiparlamentare, într-un climat totalmenteatipic, aproape nefiresc ºi neliniºtitor.

  Avem, pe de o parte, o semi-dictaturãsanitarã impusã de autoritãþi nesigure ºiconfuze care încearcã, fãrã a reuºi, sãstopeze o infectare în masã cucoronavirus. Iar pe de altã parte avemperspectiva unui an viitor în care maimult ca sigur vom resimþi ecourile ºiºocul economic ºi social al tuturorrestricþiilor din primãvara acestui an.

  Aºa cã alegerile nu sunt un motiv demare entuziasm, ci doar un exerciþiuchinuit de a menþine o democraþieºchioapã ºi precarã, o democraþie caree de fapt o partidocraþie, un joc al puteriiîntre partide ce seamãnã între ele capicãturile de ploaie ce cad dintr-un norpe suprafeþe diferite. Unele cad peacoperiºuri de tablã ºi fac mult zgomot.Altele hrãnesc pãmântul în aºteptareaunor recolte bogate. Altele se strâng înºuvoaie devastatoare.

  Dincolo de jocul partidelor pe terenullocalelor, apoi al parlamentarelor, situaþiaþãrii e praf, criza economicã bate la uºã,ºomajul e în creºtere, deruta e aproapegeneralã. Cel mai rãu e afectat sistemul

  sanitar, cu spitale aglomerate ºi cadremedicale puse la grea încercare, ºi pacienþicare se plâng cã nu mai pot beneficia, dincauza covid, de aceleaºi condiþii detratament ca înainte. Pandemia nu a trecutºi nici nu dã semne cã va trece, iar înaceste condiþii pare aproape deplasat sãte preocupi de alegeri politice. Dardemocraþia obligã la ciclitate ºi atunci neconformãm, deºi numai de campaniielectorale nu avem chef.

  Zilele acestea s-a vorbit intens demoþiune de cenzurã, în ideea rãsturnãriiguvernului Orban. Sigur cã Orban edepãºit de situaþie, dar nici nu vãd vreunmare câºtig pentru þarã în schimbarea unuiguvern care ºi aºa are zilele numãrate. Etot un joc politic steril, fãrã vreun efectdirect pozitiv în viaþa oamenilor.

  Marea prostie a guvernului Orbanrãmâne joaca de-a uite relaxarea, uiterestricþionarea ºi prelungirea stãrii dealertã în care nu mai crede nimeni. Oprostie ale cãrei consecinþe le vom vedeacurând cãci tare ne e teamã cã tocmai aicie cheia creºterii alarmante a numãruluicazurilor de infectare cu covid.

  Era mai preferabil ca Iohannis sã nuse amestece ºi sã ia hora înainte cu micarelaxare de la 1 iunie, ºi sã mai aºteptãm.Acum degeaba mai fluturã Orban ºiTãtaru steagul ameninþãrii cu starea dealertã. Oamenii nu mai cred ºi nu maiau chef de restricþii.

  În mod clar toamna ce vine va fi unapolitizatã la maxim, cu mize localedisputate intens. Poate ne prinde bine,pânã la urmã, cãci mai uitãm defrica de covid, deºi probabil osã trãim cu frica aceasta multºi bine.

  Absolvenþii instituþiilor deînvãþãmânt preuniversitar sauuniversitar din promoþia 2020 trebuiesã se înscrie în baza de date a AgenþieiJudeþene pentru Ocuparea Forþei deMuncã Mehedinþi ca somerneindemnizat, într-o primã fazã, întermen de 60 de zile calendaristicede la data absolvirii studiilor.Termenul de 60 de zile calendaristicede la data absolvirii studiilor estetermen de decãdere din drepturi.

  COMUNICAT DE PRESÃprivind acordarea indemnizaþiei de ºomaj absolvenþilor

  diferitelor instituþii de învãþãmânt promoþia 2020

  Dacã termenul de 60 de zilecalendaristice menþionat anterior nueste respectat, prin neprezentare sauprezentare dupã acest termen pentrua fi înregistraþi ca ºomerineindemnizaþi, absolvenþii instituþiilorde învãþãmânt pierd dreptul de a maiprimi ulterior indemnizaþia de ºomaj. AJOFM Mehedinþi informeazãabsolvenþii de liceu promoþia 2020,indiferent dacã promoveazã sau nuexamenul de bacalaureat, sau dacã nu

  participã la examenul de bacalaureat,cã termenul de 60 de zile calendaristicea început din data de 30 mai 2020(conform ordinului ministrului educaþieinaþionale privind structura anului ºcolar2019-2020, pentru clasele terminaledin învãþãmântul liceal anul ºcolar s-aterminat în data de 29 mai 2020), ultimazi de înregistrare fiind 28 iulie 2020.

  Elevii care nu au situaþia ºcolarãîncheiatã la unele discipline, se potînregistra în evidenþele AJOFMMehedinþi în termen de 60 de zilecalendaristice de la data promovãriiexamenelor de corigenþã (dataînscrisã în adeverinþa eliberatã deinstituþia de învãþãmânt).

  continuare în pag. 14

 • actualitateOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020 pag. 3

  Preºedintele ConsiliuluiJudeþean Mehedinþi, AladinGeorgescu, solicitã GuvernuluiRomâniei demiterea prefectului deMehedinþi, Cristinel Pavel, dupãce, într-o poziþie exprimatã public,în cursul zilei de joi, a adus graveacuzaþii justiþiei din Mehedinþi.

  DECLARAÞIAPREªEDINTELUI

  CONSILIULUI JUDEÞEANMEHEDINÞI:

  “Sunt un om al legii prin naturaprofesiei ºi nu pot sã rãmânnepãsãtor la presiunile pe careprefectul judeþului Mehedinþi,Cristinel Pavel, le face pe justiþie! Hotãrârile instanþelor de judecatã

  Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi: “Guvernul Orban sã îl demitã de urgenþã peprefectul judeþului Mehedinþi pentru atacurile fãcute la adresa Justiþiei!

  NU se comenteazã, se pun înaplicare, iar ceea ce face prefectuljudeþului zilele acestea sunt acþiuniiresponsabile ºi nu au voie sãrãmânã fãrã urmãri! κi permite sã punã la îndoialã înmod public, sentinþa TribunaluluiMehedinþi care a dat câºtig de cauzãConsiliului Judeþean în procesulintentat privind repartizarea cotei de6% din impozitul pe venitul estimatcãtre unitãþile administrativ teritorialeprin exemple subiective! În plus,susþine cã ºtampila TribunaluluiMehedinþi cu menþiunea “definitivãprin nerecurare” pentru sentinþapronunþatã în dosar nu ar fi fost datãconform legii ºi aduce acuzaþii grave

  care pot crea un precedentpericulos. Dincolo de toate astea,aduce alte acuzaþiiabsolut lipsite de temei,doar pentru cã a pierdutun proces pe care nu l-arfi intentat dacã ar fiînþeles legea! Întrucât persistã într-ogravã eroare prin care nunumai cã zãdãrniceºtealocarea banilor cãtreprimãrii prin formulareaunui recurs peste termenul legal,iatã, aduce grave prejudicii justiþiei! Nu mai am speranþa cã va aveademnitatea sã îºi recunoascã greºelile

  pe care le face de la o zi la alta ºi sã îºidea demisia singur, aºa cã Guvernulcare l-a pus în funcþie este dator în faþamehedinþenilor, sã îl dea jos!”

  Sãptãmâna trecutã, la sediulConsiliului Judeþean Mehedinþi,

  Proiectul Bunoaica -Cireºu, la final

  s-a organizat conferinþa caremarcheazã finalizarea lucrãrilor de

  reabilitare aD r u m u l u iJudeþean 607 Bcuprins întrel o c a l i t ã þ i l eBunoaica ºiCireºu, finanþatprin Programul

  INTERREG IPA de CooperareTransfrontalierã România - Serbia.

  A fost un proiect la care s-alucrat intens ºi un obiectiv deinvestiþii mult aºteptat, Cireºufi ind o comunã cu un marepotenþial turistic. “Cererea de finanþare a fostdepusã în urmã cu patru ani de zile,perioadã în care ne-am confruntatcu o serie de sincope fiind puºi însituaþia de a aloca ºi de la bugetulConsiliului Judeþean o sumãconsiderabilã de bani. Mã bucurînsã cã am reuºit sã depãºim toateaceste obstacole ºi sã finalizãm cubine investiþ ia”, a declaratpreºedintele Consiliului JudeþeanMehedinþi Aladin Georgescu. Tronsonul de drum este acumunul modern care va uºura accesulturiºtilor cãtre Complexul CarsticTopolniþa - Epuran, cãtre PeºteraTopolniþa, oferind condiþii foartebune de trafic inclusiv celor carevor dori sã viziteze o porþiune dintraseul Via Transilvanica. “Mulþumesc tuturor factorilorimplicaþi, colegilor din ConsiliulJudeþean, domnului primar DoruÞãrlui ºi nu în ultimul rând echipeidin cadrul Biroului Regional deCooperare TransfrontalierãTimiºoara ºi doamnei directorexecutiv, Anca Lolescu”, a adãugatpreºedintele Consiliului JudeþeanMehedinþi, Aladin Georgescu.

  Sãptãmâna trecutã s-aredeschis Acvariului din cadrulMuzeului Regiunii Porþilor de Fierºi a fost lansatã campania depromovare “Muzeul este al Vostru”. În ultimii ani s-au depus eforturi

  Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a redeschis acvariul

  considerabile atât dinpartea Consiliului JudeþeanMehedinþi, cât ºi din parteaconducerii Muzeului RegiuniiPorþilor De Fier pentru a reda acestobiectiv cultural severinenilor dar

  ºi turiºtilor care ajung în zonã. “A fost un drum destul de anevoiosdin punct de vedere financiar însã amconvingerea cã a meritat din plin. Pede o parte muzeul va contribuiconsiderabil la creºterea numãruluide turiºti în zonã, iar pe de altã parteavem obligaþia sã promovãmobiectivele cultural-istorice dinjudeþul nostru pentru a reintroducezona într-un circuit turistic european.Mã bucur sã constat cã avem dejavizitatori, copiii fiind cei mai încântaþide redeschiderea Acvariului, unadevãrat deliciu însã ºi pentru noiadulþii.”, a declarat preºedinteleConsiliului Judeþean Mehedinþi,Aladin Georgescu. Pânã pe data de 30 septembriecopiii ºi tinerii se pot bucura deacces gratuit în incinta MuzeuluiRegiunii Porþilor de Fier.

  Biroul de presã

 • actualitateOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020pag. 4

  Cazul cetãþeanului eliberat dinpenitenciar, dupã 25 de ani dedetenþie, baza recursuluicompensatoriu, promulgat anultrecut, cetãþean care, la puþin timpdupã eliberare comite o faptãpenalã abonimabilã - dã foc efectivunei adolescente de 17 ani - puneîn discuþie ºi eficienþa actului dereeducare, cum se numeaodinioarã, efortul specialiºtilor dinpenitenciare de a-l face pe deþinutnu doar sã regrete, ci ºi sã înþeleagãgravitatea faptelor sale pentru carese aflã încarcerat, ºi, în prelungire,reintegrarea socialã ºi moralã aacestuia dupã eliberare. Ei, bine,timp de 25 de ani - condamnat peviaþã în 1994 - acest cetãþean abeneficiat de procesul dereeducare, de tratamentepsihologice, de racordare a lui lamoralitatea unei societãþi care îlaºtepta sã devinã om, conformregulilor unanim respectate. 25 deani în care au fost plãtiþi specialiºtiîn reeducare ºi reinserþie, înpsihologie, psihiatrie ºi educaþiecivicã, moralã ºi, poate, religioasã,nemaivorbind de cheltuielile cuasigurarea hranei lui, decazarmament, igienã etc. Acest omiese din penitenciar - printr-un gestcare s-a vrut ºi de încredere - dar,ca ºi când nu ar fi beneficiat deniciun minut de reeducare ºipregãtire psihologicã în vedereareinserþiei timp de 25 de ani, lafoarte scurtã vreme dupã eliberare,comite o faptã scandaloasã printragism, prin efecte traumatice nu

  Cazul Dârvari

  Reintegrarea socialã a deþinuþilor - un eºec?doar asupra victimei, ci ºi asupracomunitãþii din care aceasta fãceaparte, asupra societãþii umane, îngeneral! Oare, de ce nu s-au vãzut delocefectele conjugate ale ciclului dereeducare de pe parcursul a 25 deani, în comportamentul acestuiindivid? Oare, aceste demersuriautorizate din penitenciar, de care abeneficiat, sau nu s-au fãcut cumtrebuie, sau nu s-au fãcut deloc -ceea ce nu ne vine a crede - sau elenu au efect, ºi sunt fãcute doarpentru a întreþine o parte a sistemuluipenitenciar? Adicã, ele sunt, pur ºisimplu, ineficiente, oricât de mult,ca timp, ar fi aplicate asupra naturiiunui individ!

  Sistemul penitenciar este croit,desigur, dupã reguli combinate dejustiþie, psihologie, sociologie,moralã s.a., dar natura umanã, separe, are încã multe secrete,meandre pe care, deocamdatã,omul, cu tot efortul sãu decunoaºtere, nu le-a “decodat”.Vina, însã, nu poate fi datã peaceastã eventualitate, ci, conformuzanþelor juridice, pe vinovatuldovedit, în baza unor probedirecte, verificate ºi admise de oinstanþã de judecatã. Aºadar, existão vinã în cazul acesta, alindividului reeducat timp de 25 deani, dar care recidiveazã foarterepede, extrem de grav, vinãdincolo de vina lui directã, aceeade tentativã de crimã prinincendiere? D. Tãbãcaru

  În fiecare an, Agenþia NaþionalãAntidrog, prin Centrul de Prevenire,Evaluare ºi Consiliere AntidrogMehedinþi, organizeazã ºiimplementeazã faza judeþeanã aConcursului naþional „MESAJUL MEUANTIDROG”. La nivelul judeþuluiMehedinþi, concursul se desfãºoarã înparteneriat cu Inspectoratul ªcolarJudeþean Mehedinþi. Prin acest proiect, ajuns la cea de-a XVII-a ediþie, se urmãreºtedezvoltarea unor atitudini ºi practicila nivelul întregii populaþii aflate într-o formã de învãþãmânt, prinintermediul programelor ºcolare ºi depetrecere a timpului liber, în scopul

  adoptãrii unui stil de viaþã sãnãtos,fãrã tutun, alcool, droguri ºi noisubstanþe cu proprietãþi psihoactive. Lucrãrile au fost jurizate, la nivellocal, de cãtre o comisie formatã dinreprezentanþi ai CPECA Mehedinþi ºicadre didactice, iar lucrãrileurmãtorilor elevi, care au obþinutlocul I la etapa judeþeanã, vor fitransmise la Agenþia Naþionalã Antidrog,pentru a participa la faza naþionalã: ESEU LITERAR – gimnaziu:Tudosie Daria – cls. a VIII – a A,ªcoala Gimnazialã nr. 15 DrobetaTurnu Severin, profesor coordonatorNuhaiu Ana Maria ESEU LITERAR – liceu:Potecã Riana Valentina – cls. a IX

  ELEVII CªTIGÃTORI LA FAZA JUDEÞEANÃ

  a Concursului naþional “Mesajul meuantidrog”, ediþia a XVII-a

  – a, Colegiul Naþional Pedagogic„ªtefan Odobleja” Drobeta TurnuSeverin, profesor coordonator SecuCristina Roxana POEZIE – gimnaziuRãduicã Bota Carmina – cls. a VII– a A, ªcoala Gimnazialã Nr. 15Drobeta Turnu Severin, profesorcoordonator Nuhaiu Ana Maria GRAFICà – gimnaziu:Neacºu Aida Vera Maria – cls. aVII – a B, Colegiul Naþional„Gheorghe Þiþeica” Drobeta TurnuSeverin, profesor coordonatorMoacã Merima FOTOGRAFIE – gimnaziu:Taloi Valentina – cls. a VIII – a A,

  ªcoala Gimnazialã Nr. 15 DrobetaTurnu Severin, profesor coordonatorNuhaiu Ana Maria

  Elevilor câºtigãtori ai fazei locale aconcursului le vor fi oferite diplomeºi mape cu rechizite, cu sprijinulPrimãriei Municipiului Drobeta TurnuSeverin ºi Asociaþiei „Nike” deDezvoltare ºi Ajutorare. Având învedere contextul epidemiologicactual, în acest an ºcolar nu poate fiorganizatã festivitatea de premiere acelor mai bune lucrãri înscrise înconcurs, urmând ca aceasta sã sedesfãºoare odatã cu lansarea noiiediþii a concursului.

  CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUAREªI CONSILIERE ANTIDROG MEHEDINÞI

 • actualitateOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020 pag. 5

  Luna aceasta, iunie, pe 22, cea pe care oºtim cu toþii drept rapsodul popular DOMNICATROP a împlinit vârsta de 82 de ani. Nãscutã,aºadar, în 1938, ea a vãzut lumina acelei zile în azi,comuna Izverna, Mehedinþi. A avut o copilãrie catoþi copiii acelei lumi din nordul Mehedinþiului,familia trimiþând-o sã facã treburile gospdãreºti,mai ales, sã pascã oile ºi caprele pe plaiurile ºiprintre râpele ºi pãdurile zonei. Familie modestã,aceasta a cam neglijat s-o trimitã ºi la ºcoalã, darea a compensat prin hãrnicie ºi multã modestie ºiascultare. La 16 ani, este “furatã” de actualul soþ,Gheorghe Trop, miner, cu care întemeieazã o familiecare dureazã, având trei fete, ºi astãzi, nea Gheorghefiind pensionar, ºi el. Domnica, de fatã, merge cu oile ºi caprele familieipe la sãlaºe, la pãscut, de multe ori, singurã, iar casã-ºi alunge frica de lupi ori alte jivine, mãrturiseaea, cânta cât putea de tare. Aºa, începe sãimprovizeze ºi versurile unor melodii proprii, altele

  DOMNICA TROP - 82preluându-le de la bãtrânii ori lãutarii zonei.Avea sã-ºi facã un repertoriu, cum se spune,dar asta nu era preocuparea ei, ea doar cântala lume, la cei care o ascultau, ori, pur ºisimplu, pentru ea. Începe sã fie invitatã pe latot felul de petreceri, la nedei, unde lumea oascultã ºi-i apreciazã glasul deosebit, altfelca al altor fete care, ºi ele, cântau. Cântecele,desigur, erau “zise” fãrã instrumente deamplificare, cânta “la grumazul omului”, lafiecare în parte, cu lãutarii þinându-se dupãea, dupã tipicul binecunoscut al unor astfelde petreceri, fie nuntã, fie botez, fie nedeie,dacã lãutarii erau, altfel, cânta… a capella!

  În 1973, Ion Dolãnescu ºi Maria Ciobanu,celebri fiecare în parte, dar ºi drept cuplu deinterpreþi, vin la Izverna într-un turneu zonal.

  Dupã spectacol, gazda, primarul comunei, îi invitãla o gustare pe cei doi, ºi le cere permisiunea sãle-o arate ºi s-o asculte pe nepoata lui, Domnica,ºi ea ºtiind sã cânte. Cei doi, acceptã, poate dincomplezenþã, sau poate din curiozitate, cert estecã Domnica, având 35 de ani, îi farmecã pe loc pecei doi mari interpreþi, care dând dovadã de unmare fair play, o ºi invitã la Bucureºti pentruînregistrãri. Invitaþia este acceptatã, dupã oarecelãmuriri, ºi astfel, folclorul românesc seîmbogãþeºte ca peste noapte cu o voce unicã, unmod original de interpretare, fundamentând ceeace azi recunoaºtem a fi stilul muzical ºi vocal, ºiinstrumental al zonei de nord a Mehedinþiului,amprenta stilisticã inconfundabilã a “eclavei etno-folclorice Izverna”, cum i-au zis etnologii ºietnografii. Din acest filon interpretativ, avea sã iese opleiadã extraodinarã de soliºti ºi soliste, întreele aceºtia, Angelica Stoican - cu fiica, Niculina

  - Mariana Drãguþ, surorile Anica ºiMariana Ganþu, Irina Zoican, NinaPredescu, Elena Mimiº-Trancã, apoi,prin extensie, zona Mehedinþiuluilansându-le pe Angela Sãftoiu,Mariana Ciurel, Narcisa Bãleanu,

  Foto – coperta disc vinil, Electrecord,SEARA CÂND RÃSARE LUNA, Domnica Trop, 1975

  Olguþa Berbec, iar dintre bãrbaþi, pe PetricãMâþu-Stoian ºi Petricã Tricã - nepoþi de-aiDomnicãi - Vasile Ciobanu s.a., lista este multmai lungã! Domnica Trop a devenit emblematicã, legendarãpentru folclorul oltenesc de nord mehedinþean, bachiar, reuºind sã fie identificatã cu marca acestuia. Ei i s-au adãugat Victor Pârvãnescu, senior,rapsod violinist din Cerna Vârf, ºi fiul sãu,Victor, la fel de recunoscut interpret ºi mareviolonist, apoi, Constantin Gherghina,trompetist. La o iniþiativã particularã, Domnica Trop a fostdeclaratã, în 2016, de cãtre Comisia naþionalãpentru salvgardarea patrimoniului culturalimaterial drept “Tezaur Uman Viu”. Acest titlueste onorific, nu aduce niciun câºtig materialdeþinãtorilor, ea fiind primul astfel de rapsoddeclarat din zona de sud a României, aMunteniei, ca regiune geograficã! Apropo de câºtiguri, Domnica Trop are opensie de 250 de lei, medicalã, dupã ce a avutmai multã vreme, una de vreo câþiva lei! Câtpriveºte drepturile de autor al multor cântece,creaþii unice, originale, strict autentice,înregistrate în fonotecile radioului ºi aleElectrecordului, nici vorbã de aºa ceva, pe motivcã ele nu au fost înregistrate la OSIM, deci, suntfolclor, oricine le poate folosi gratuit! Vã daþiseama ce avere ar fi fãcut “muma Domnica”numai din celebrul sãu... ºlagãr “Seara cândrãsare luna”, care dã ºi tilul primului sãu albumLP, Electrecord, înregistrat în 1975? Domnica Trop a intrat în galeria marilor valorinaþionale ºi universale, dar ea a rãmas aceeaºimodestã “fatã de la munte”, care-ºi vede degospodãrie, de soþ, de nepoþi, de sãnãtate, iarcând cântã, se deschid cerurile, parcã! LA MULÞI ANI, DOMNICA TROP, Sà NETRÃIEªTI ÎNTRU BUCURIA DE A FI CU CEIDRAGI, APROAPE, ªI DE A DÃRUI DIN PREAPLINUL SUFLETULUI CÂNTECE ªI POVEªTIMINUNATE! Dan ªalapa

  Ziua Universalã a Iei, 24 iunie, de Sânziene, a fostsãrbãtoritã la Palatul Culturii „Teodor Costescu” în SalaMehedinþeanã, o salã expoziþionalã consacratã arteipopulare tradiþionale.

  Publicul vizitator a putut admira (ºi poate admira în continuare,cãci expoziþiile vor fi deschise întreaga varã) minunatecreaþii vestimentare tradiþionale (colecþia Iulia Martinescuºi colecþia Nina Predescu), dar ºi o colecþie impresionantã delinguri din lemn (meºter popular Miticã Linguraru).

  Peste 5.500 de parfumuri contrafãcute,indisponibilizate

  În cursul zilei de marþi, poliþiºtii decombatere a criminalitãþii organizate, împreunãcu procurorii D.I.I.C.O.T. din Mehedinþi, auefectuat 7 percheziþii domiciliare în Bucureºti,Timiºoara ºi în Bãbeni, judeþul Vâlcea. Activitãþile s-au desfãºurat pentrudocumentarea activitãþii infracþionale aunor persoane bãnuite de iniþiere sauconstituire a unui grup infracþional

  O grupare specializatã în valorificarea de parfumuri susceptibile a fi contrafãcute, adusedin Turcia, a fost destructuratã în urma a 7 percheziþii efectuate de poliþiºtii Serviciului de

  Combatere a Criminalitãþii Organizate Mehedinþi ºi procurorii D.I.I.C.O.T.

  organizat, fraudã informaticã, înºelãciune,contrafacerea unei mãrci ºi punerea încirculaþie a unui produs purtând o marcãidenticã sau similarã cu o marcãînregistratã, concurenþã neloialã ºicultivarea de droguri de risc, fãrã drept. Astfel, au fost indisponibilizate, în urmapercheziþiilor, 5.587 de parfumuri, de diferite

  continuare în pag. 10

 • opiniiOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020pag. 6

  Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’ Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XIV)15 iunie - Se vorbeºte pânã la leºinprin mass media româneascãdespre Covid ºi infestãri, despreinfestaþi - pe care nu-i prea vedenimeni, nu-i aude nimeni, nu cã n-ar exista! - ºi despre “noi focare deinfecþie” în care numãrãtoareavictimelor este fãcutã dupãaritmetica oficialã, cã s-a uitat detot de comemorarea zilei dispariþieilui Mihai Eminescu, în 15 iunie1889! N-a murit de Covid-19,nenorocul lui, cã altfel, se vorbeadespre el ca de un mare exempluîn acest sens! „Infestaþii” dracului!16 iunie - Plouã din ceruri cupuhoaie de apã, inundaþii, ruperi depoduri ºi podeþe, case inundate,oameni disperaþi. Reportajeleprincipale, ºtirile au, însã, în centruCovidul, infestãrile, morþii cei noide Covid. Da, inundaþiile trec înplanul doi, ca ºi oamenii bolnavicronic, cãrora li se interzice accesulîn spitale, acestea fiind centre deprimire ºi tratare infestaþi sauasimptomatici. Doar cã nu semoare pe la porþile spitalelor -goale sau doar sporadic ocupate,aºteptând alþi asimptomatici sauinfestaþi - un adevãrat genocid cufaþã umanã, vorba cuiva, sau cumsã-i spunem acestui spate întorsbolnavilor cu nevoi de spitalizareºi tratament spitalicesc?17 iunie - Parlamentul discutãprelungirea stãrii de alertã, certuri,argumente, negocieri cât ºi în cecondiþii sã se prelungeascã încã olunã - Cu 15 zile? - Rãstimp, bolileoamenilor cu nevoi de tratamentintra-spitalicesc se agraveazã, uniisunt disperaþi de-a binelea, alþii seroagã la Dumnezeu sã scape, cãdinspre guvernanþii noºtrii ,speranþa e tot mai slabã...18 iunie - Ce facem cu pensiilespeciale, le impozitãm masiv saunu? Mare dilemã! Se dã un votmasiv cã da, se vor impozita, dar,se pare cã este un blat subtil, cãCCR va respinge deciziaParlamentului tot pe motiv de - cumaltfel? - neconstituþionalitate! Aºaºi cu Covid-ul: cum îl dai, cum îlsuceºti, tot la noi, în România estecel mai drastic regim de combaterea lui, comparativ cu alte þãri, carenici nu au un numãr aºa mare de

  infestãri, victime etc.! Mai catolicidecât papa, guvernanþii noºtri, ºimai combativi decât antivirusul ãla,care nu s-a inventat încã, sã-l ardãla linguricã pe Covid!20 iunie - Solistul Marcel Pavelinfestat cu Covid-19! Dramatic!Citim, însã, azi, în CAPITAL, paginaonline: Tot în acestarticol, în continuare, citim ºi nefacem o... dublã cruce: (https://www.capital.ro/marcel-pavel-reactioneaza-dur-a-fost-platit-sa-se-imbolnaveasca-atac-p u t e r n i c - l a - a d e p t i i -conspiratiei.html) Pãi, cum, maestre? Vineriavuseºi dublã-pneumonie ºi acel“nenorocit de Covid-19”, iarsâmbãtã îþi reevaluaºi diagnosticul,avuºi numai dubla-pneumonie? O,sole mio! O, nasole tuo!21 iunie - Plouã în multe locuri dinþarã, dar în alte pãrþi, este oduminicã perfectã, cu soare ºivânticel molcom, în care se poateieºi la iarbã verde ºi la terase,grãdini de varã, este de stat princurþi, la umbrã, la cafea cu dulceaþã!Sânzienele au înflorit, câmpul esteverde, albinele zumzãie vesele,sfârâie grãtarele... La jurnalele deºtiri, însã, se moare de Covid-19.Mâine începe Bacalaureatul! Baftã,clasele a XII-a, lua-l-ar boala deCovid, cu sãmânþa lui cu tot, na!

  * Revãrsãrile ãstea de ape,cum nu am mai vãzut din acel iunie1970, când, student la Litere fiind, amparticipat alãturi de toþi studenþiiUniversitãþii din Craiova, la eforturilede stãvilire a apelor crescute ºiînvolburate ale Dunãrii în zona Bechet- Dãbuleni, au reuºit sã mai abatãatenþia generalã, de la pandemia luipeºte ºi manipulãrile ordinare ale celorcare vor sã transforme fenomenul într-o sperietoare pe termen lung ºi ometodã, pânã una alta infailibilã de aþine populaþia sub ascultare. * Sigur, nu în totalitate. Pentru cãposturile de ºtiri, îndeosebi Antena 3,au devenit de neurmãrit. Ce face banuldin om! Recte din niºte profesioniºtiai presei, faþã de care, pânã nu de mult,avusesem numai cuvinte de apreciere.Mihai Gâdea ºi Radu Tudor, spre

  pildã, sunt imposibil de digerat. Aºase dã cinstea pe ruºine. * Pe de altã parte, oamenii ºi-aupierdut interesul pentru temutulvirus din douã binecuvântate motive:tergiversarea adoptãrii mãsurilor derelaxare economicã a þãrii ºibulibãºeala legislativã ºi neîncredereasporitã a cetãþenilor în niºte autoritãþidin ce în ce mai lipsite de autoritate.Lãsãm la o parte folclorul aferentpandemiei ºi miºtourile din ce în cemai corosive apãrute prin reþelele desocializare, care au ºi ele un rol îndeterminarea atitudinii cetãþenilorfaþã de acest bulversant fenomen.Dar, atâta vreme cât dezvãluireaadevãrului despre acest virusrãmâne de domeniul desirabilului,speculaþiile ºi teoriile originale vorprolifera, în detrimentul eliminãriiconfuziilor din societate. * Cresc însã ºi suspiciunile legate delegalitatea, de corectitudinea afacerilorcu achizi-þiile de aparaturã medicalã,

  Cucul, în contratimp!medicamente, mãºti etc. Din ce în cemai des este invocat DNA în tot felul deafaceri oneroase în care este implicatchiar actu-alul ministru al Sãnãtãþii,Nelu Tãtaru. De altfel, a devenit limpedecã aceastã nefastã perioadã depandemie a umplut conturile ºibuzunarele multora dintre puternicii zilei.Când sunt întrebaþi despre dinamicaacelor cifre care le umplu gura cândapar ei pe micile ecrane, bãieþii o daupe discursuri savante, convinºi cãprostimea oricum nu pricepe marelucru. Acum, simþind ei cã le scapãjucãreaua din mânã, au început sã neameninþe cu reinstaurarea stãrii deurgenþã sau cu prelungirea celei de alertã.Mãi, ne lãsaþi cu prostiile ãstea?! Daþi mairepede cu planul de relansare economicãa României ºi nu vã mai jucaþi Baba-Oarba cu acest popor nefericit!

  * Iohannis ieºi, dupã aproape osãptãmânã de când þara a început sãfie mãturatã de inundaþii, cu un discursinept, stereotip, sfãtuindu-ne sã fim -aþi ghicit! - precauþi ºi sã conservãmfondul silvic, ba chiar sã trecem laîmpãduriri masive! I-auzi brâul! Cucule,mãi Cucule, dupã ce cã eºti încontratimp cu evenimentele, maivorbeºti ºi de funie în casa spânzuratului!Prietenii ºi cunoscãtorii ºtiu de ce. * Adrian Nãstase, poate cel maivaloros produs al politicii româneºtipostdecembriste, a împlinit 70 deani. La mulþi ani, Leatule! * De câte ori apare, ca o boare, pe lavreo televiziune ca sã-ºi dea cu pãrereadespre orice vrei, europarlamentarulBuºoi Cristian, zis ºi Cristi, este maimereu pe dinafarã, realizatorii deemisiuni fãcând eforturi deosebite sã-i acopere prostiile ºi sã-l aducã la...cestiune. Adaptând o zicalã din epocade tristã amintire, „o prostie spusã sauscrisã se numeºte buºoa”...

 • evenimentOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020 pag. 7

  Importanþa Tratatului de la Trianon (3)Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele Academiei Române, 07 Iunie 2020

  Însã, pentru prima oarã în istorie,învingãtorii din Primul RãzboiMondial au fost obligaþi sã þinãseama, în proporþie covârºitoare, devoinþa popoarelor implicate. Învinºii,ca întotdeauna, au avut frustrãrile ºisuferinþele lor, dar, în cazul special alpoporului maghiar, o parte din elitã(cea de extracþie nobiliarã) a cultivatmentalitatea de victimã obligatã sã serãzbune. În consecinþã, tot ceea ceface România legat de centenarulTrianonului trebuie sã fie detaºat decontingent, trebuie tratat fãrãînverºunare ºi încadrat în contextulgeneral de recunoaºtere a noiiarhitecturi a Europei prin sistemul detratate de la Paris (Versailles, SaintGermain, Neuilly-sur-Seine, Trianonºi Sèvres) din 1919-1920. Româniade la 1918 s-a legitimat în lume, iarlegitimarea au fãcut-o instanþeleinternaþionale de atunci ºi au repetat-o mereu cele care au urmat, pânãastãzi. Istoria este interpretatã diferitde cãtre diferitele popoare. Românii,polonezii, cehii, slovacii, croaþii,lituanienii, letonii, estonienii ºi mulþi

  alþi europeni celebreazã tratatele depace de la Paris tocmai fiindcãacestea au acceptat deciziilepopoarelor de formare a noilor statenaþionale ºi federale, pe ruineleimperiilor german, austro-ungar,þarist ºi otoman.

  Este drept cã aceste realitãþi noi aufost acceptate de cãtre puterile aliateºi asociate, învingãtoare în cadrulPrimului Rãzboi Mondial. Dar aºa s-a întâmplat de când este lumea. De-acum un secol ºi pânã astãzi, altedecizii cu putere juridicãinternaþionalã au confirmat –în liniimari –tratatele din anii 1919-1920 ºiexistenþa statelor naþionale dinregiune, aºa cã orice discuþienostalgicã despre vechi imperii ºistate multinaþionale devine caducã.Mai ales cã astãzi, statele ºi popoareledin fosta „Europã de Rãsãrit”comunistã militeazã pentru integrareacât mai deplinã în UniuneaEuropeanã. Sau, mai exact, înviziunea României, aºa ar trebui sãfacã. Între poziþiile oficiale aleUngariei ºi României este o diferenþã

  de accent, dar accentul estegrav. România vede nouleºichier politic-teritorial alEuropei Centrale ca parte aunui proces înfãptuit depopoare (1918) ºi legitimatde marile puteri (1919-1920), pe când Ungariavede doar legitimarea ºi doarmomentul 1920, neglijând completrolul popoarelor. Evident, Tratatul dela Trianon are importanþa sainternaþionalã ºi naþionalã greu deestimat ºi imposibil de minimalizat:el a legitimat voinþa dreaptã apoporului român ºi ne-a întãrit în planinternaþional o moºtenire scumpã.Popoarele cãrora li s-a recunoscutdreptatea istoricã prin tratatul de laTrianon au cuvânt sã-l apere ºi sã-isusþinã justeþea, din moment ce toatetratatele internaþionale care i-au urmatl-au confirmat. Cu alte cuvinte, cuexcepþia imperiului rusesc (care s-arefãcut mereu în diferite forme), toatecelelalte imperii destrãmate depopoare în 1918, au rãmas doar oamintire istoricã. În schimb, statele

  polonezilor, românilor, cehilor,slovacilor, croaþilor, lituanienilor,letonilor, estonilor etc., create,recreate, întregite sau renãscute dupãPrimul Rãzboi Mondial, au rãmas ºidãinuie ºi astãzi. În consecinþã, primanoastrã menire este sã ducem maideparte moºtenirea lãsatã de acei maribãrbaþi de stat ºi „pãrinþi ai patriei”care au construit deciziile de laChiºinãu, Cernãuþi ºi Alba Iulia ºi careau fãcut posibil Trianonul. Este binesã meditãm din când în când asupraacestei moºteniri ºi sã nu ne întrebãmatât - ca sã parafrazez o mareconºtiinþã a lumii –ce ne-a dat nouãþara, cât ce i-am dat noi þãrii [1].

  [1] https://acad.ro/com2020/d o c / d 0 6 0 4 - Tr a t a t u l - d e l a -Trianon-IAPop.pdf

  Pe data de 20 iunie 2020 la orele9,30 a începutul urcarea spre dealullui Sân Petru din Gura-Vãii, într-unpelerinaj la Platoul Crucii pentrucomemorarea eroilor din cele douãrãzboaie mondiale. S-a reluat din 2017obiceiul local de comemorare a eroilorîn sâmbãta dupã Înãlþare, dar anulacesta s-a impus amânarea din motiverestrictive de protecþie pe motiv depandemie, pentru sâmbãtã 20 iunie.Existând condiþii legale date derelaxarea dispusã s-a realizatmaterializarea obiceiului ºi anul acesta.

  Drumul se deruleazã cam otreime din cei cca. 2500 m aitraseului, de-a lungul pârâului SânPetru, pe o potecã largã de cca. 2m, strãjuitã de vegetaþia specificãunei vãi înguste ºi umede. Urmeazão pantã de medie dificultate peurmãtoarea treime a drumului. Laînceputul ultimei treimi se vede întoatã plenitudinea sa dealul lui SânPetru. Are formã de piramidã în 3trepte cu înãlþime de 20 de metri. Elare o puternicã ºi veche încãrcãturãistoricã ºi religioasã de-a lungul

  Comemorarea eroilor pe dealul lui Sân Petru din Gura-Vãiimultor milenii. De la legendelegreceºti despre aceste locuri, înseratede istoricul Nicolae Densuºeanu înrecunoscuta sa operã DaciaPreistoricã; de la Zeul Saturn, laZamolxis Zeu cu al lui scaun, de peplatoul paleocreºtin spre care neîndreptãm, la locul de rugãciune ºimeditaþie al unui cãlugãr Petru(Pãtru) ce a pustnicit pe aceste locurila începutul creºtinismului.

  Pe acest platou de 8x11m, se aflãtrei cruci: prima dupã cum spunsursele, ar fi de la începutul secoluluial XVII lea. Cea de-a doua, din mijloc,ridicatã la 1943 de locuitoriilocalitãþilor învecinate Jidoºtiþa,Brezniþa, Schela Cladovei,Vârciorova, Gura-Vãii, în memoriaostaºilor morþi pe front în al doileaRãzboi Mondial. Cel de al treilea esteMonument Centenar ridicat la 16noiembrie 2018 pentru marcarea, peacest loc sfânt, a împlinirii a 100 deani de la Marea Unire de la 1decembrie 1918 ºi a comemorãriieroilor ce s-au jertfit în rãzboiulpremergãtor împlinirii acelui mãreþ

  eveniment. Acest Monument, ca ºicrucea din mijloc, a fost ridicat prinsubscripþie publicã.

  Comemorarea a început cuprezentarea cadrului istoric ºi religiosal locului, importanþa acestuia pentruînaintaºi, pentru cei prezenþi, dar maiales pentru viitorime. Da, urmaºiinoºtri, tinerii ºi copiii prezenþi ce aufost în numãr mare cu aceastã ocazie,ca sã cunoascã realitatea istorico-religioasã, sã pipãie frumuseþea

  extraordinarã a locului ºi aîmprejurimilor, de-a lungul ºi pesteDunãre pe cca. 15 km - 20 km.

  În cuvântul lor domnul DrãghieaNicolae, doamna deputat Teiº Alina,domnii Mihãrtescu Mircea ºi NovacDragoº, colonelul Radu Vasileprecum ºi pãrintele Rozalian Petre,au întãrit mesajul de omagiere aeroilor ce s-au jertfit pentru libertate

  continuare în pag. 10

 • opiniiOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020pag. 8

  Una cîte una, lighioanele dinCartelul Mafiei Româneºti, carecontroleazã ºi îºi împart de trei deceniibanii Þãrii, sînt prinse în undiþareglãrilor de conturi. Doar e anelectoral ºi,... care pe care! Parcã ar fifost vreun mare secret colaborareamatusalemicului Manole cuSecuritatea! Cum altfel ar fi suitimediat dupã lovitura de stat înierarhia B.N.R.! Cooptat, mai apoi,în alte structuri de forþã financiarã lanivel mondial, Isãrescu a fost dresatsã þinã economia româneascã subpreºul de la uºa cramei sale ºi sãfacã din B.N.R. hîrtia de ºtersgeamurile celor peste 40 de bãncistrãine din þara noastrã. Isãrescu aconsiderat B.N.R. podgorie proprie,nu instituþie a statului în slujbacetãþeanului. Dupã trei decenii vineC.N.S.A.S. ºi stabileºte calitatea luiIsãrescu, alias, „Manole”, decolaborator al fostei Securitãþi, dupãmodelul Bãsescu-Petrov. Fraþii dearme se ajutã la nevoie, dar se ºisapã între ei, nu-i aºa? 

  „Blestematã politicã! Sã n-ai unmoment de pace!”, i-ar spuneTipãtescu matusalemicului trilateral,doctor în ºtiinþe economice,Academician Mugur Isãrescu, un picmai „academician” decît ElenaCeauºescu, abonat permanent lacîrma banilor naþionali de mai mulþiani decît a condus Þara NicolaeCeauºescu! Indiferent de vremuri,Manole Isãrescu nu s-a temut o clipãcã vreun bãltãreþ va doborî araciipodgoriei sale de la „Mãr SRL” -Drãgãºani sau cã va încasa vreunghiont public în turnãtorii! Compliceîn formã continuatã la împovãrareafinanciarã a României, cunoscut dincãmãtãria legalizatã cu bãncilestrãine, Manole Isãrescu, a avut

  Meºterul „Manole” ºi cele trei decenii de dictaturã bancarãºansa, aproape inexistentã înperioada comunistã, de a pleca înStatele Unite, unde a studiateconomia de piaþã internaþionalã. Detrei decenii avem aceeaºi semnãturãpe bancnotele româneºti, pe careManole le-a bãgat la apã dupã poftelebancherilor globaliºti, prin speculaþiiale cursurilor valutare, apoi le-a uscatla soarele inflaþiei. Nimeni nu s-aatins de Manole! Nici atunci cînd aufost furate, controlat, Bancorex, BancaReligiilor, Credit Bank, Bankcoop,Banca Albina, Banca Agricolã, BancaDacia Felix, Banca Turco-Românã,Banca Columna. Dacã un cap patratdin media propunea expulzarea dinþarã a românilor care vor refuzavaccinarea obligatorie, eu propun„expulzarea” acestor turnãtorinenorociþi în sãlile de judecatã ºi,dupã gravitatea faptelor penalecomise, dupã gratii. Cu confiscareaaverilor dobîndite prin „inginerii”financiare contrare legilor Þãrii.

  Sume fantasmagorice s-auevaporat în paradisurile fiscale subochii aceluiaºi guvernator securist,C.F.R.-ist „trilateral”, admis recent ºiîn aºa numitul Club Bilderberg!Cartonaºul galben primit acum deIsãrescu, e un fel de: „potoleºte-te,bãiatul tatii, cã te zbor”. De zburat nuva fi zburat... Cine a mai vãzutpterozauri reptilieni zburînd decît dinTriasic pînã la finele Cretaciclului? Sãne amintim cã, în 2016, S.U.A. audeclasificat o scrisoare trimisã deManole Isãrescu conduceriiTrezoreriei S.U.A. (Federal Reserve -F.E.D.), filiala Kansas, publicatã pesite-ul F.E.D. New York, fiind primuldocument public care atestã„cumsecãdenia” guvernatorului, în apune pune pe tavã marilor puterieconomia româneascã. Limbajulfolosit de cãtre Isãrescu trãdeazãobedienþa acestuia în faþa licuricilorplanetari. În scrisoare, Isãrescuprezintã starea naþiunii ºi a economieiromâneºti în perioada post-decembristã, precum ºiangajamentele pe care ºi le-a asumatîn faþa celor de la F.E.D. Documentulvorbeºte despre privatizãri ºi vînzãrimasive, despre „asistenþa” acordatãRomâniei de F.M.I. ºi B.M. ºi desprepoliticile monetare care vor fi aplicate

  monedei naþionale. Scrisoarea decurtoazie adresatã de Manole cãtreF.E.D. este primul document dinseria neagrã, care atestã cã Manoleeste implicat în vînzarea Românieiputerilor occidentale. Nu ºtiu dacãmotivul desecretizãrii se regãseºteîn prevederile legislaþiei americanesau dacã nu cumva a fost primulsemnal primit de Isãrescu. Un felde: „fii ascultãtor, bãiatul tatii, altfel,valiza ºi, la garã!”.

  În trei decenii de dictaturã bancarã,în care B.N.R. a încãput pe mîna luiIsãrescu, România a fost ca un avion,care în loc sã ajungã pe insulabunãstãrii, a fost deturnat ºi forþat deteroriºtii Puterii Financiare Mondiale,cu complicitatea lui Manole, ºi cusprijinul aleºilor de la Bucureºti, sãaterizeze într-o junglã a canibalilorfinanciari, o junglã a exploatãrii ºisãrãciei crunte. Aþi citit declaraþia deavere a tartorului Mugurel, „dragiromâni”, ca sã-l „plagiez” peagramatul clevetic ultrademagog K.Johannes Un? Acesta motiveazã cão parte a averii a fost dobînditã în erasocialistã! Nimic mai fals! Atunci eraimposibil, cu vestita lege a veniturilordobîndite ilicit - Legea 18/1968!Citiþi-i declaraþia de avere ºi fãceþi-vã crucea mare! Diavolul e isteþ, ºi-aadunat averi cît munþii, pentru cã estemembru al temutei Trilaterale - peaceeaºi treaptã în ierarhia guvernuluimondial din umbrã cu grupulBilderberg, care determinã deciziilepolitice la nivel global. Pe KlausIohannis nu-l cautã C.N.S.A.S. lapene? Vrem dovada! Despre Orbanse ºtie cã e fiul unui securist! Umblãvorba cã ºi soaþa dictatorului e fiicãde „blãnar” D.S.S.

  România a fost spînzuratã de gîtpe termen nelimitat de mafiotulIsãrescu, sfinxul de la B.N.R.,pensionar de lux ºi încã, guvernator,cu salariu de nabab, care ºi-a bãtutjoc, trei decenii, de banii României,alimentînd la sîn bancherii strãini,care-ºi exportã în þãrile lor profiturileuriaºe furate din sãrmanele buzunareromâneºti. Manole s-a distrat treidecenii prin umflarea valutelor, întimp ce sãrãcia „multilateral-dezvoltatã” umplea cratiþa cetãþenilorromâni. Acesta a urmat întocmai

  deviza numitului/renumit Rothschild:„Daþi-mi controlul asupra monedeinaþionale ºi mi-e indiferent cine facelegile”. ªi i-a priit. Vivat C.F.R.-ul (nuCãile Ferate Române, ci „CouncilForeign Relations”, „Trilaterala”,„Bilderberg Group” & Co.)! Printremembrii Comisiei Trilaterale seregãsesc ºi: prinþul Charles al MariiBritanii (acela care are fantezii eroticecu Transilvania româneascã), JoseManuel Durão Barosso, fost premieral Portugaliei ºi fost preºedinte alComisiei Europene, calitate în careºi-a bãtut joc de români, fostulpreºedinte american, saxofonistul BillClinton, Tonny Blair, fost premier alMarii Britanii, Gerhard Schröder, fostcancelar al Germaniei, Henry Kissiger,fost secretar de stat al S.U.A. ºiZbignew Brzezinski, fost consilier peprobleme de securitate naþionalã allui Jimmy Carter ºi alte exemplare„iubitoare” de români.

  Vã mai amintiþi de AlinaMãgureanu, fosta norã a lui VirgilMãgureanu? În 2016, ea ºi FlorinMihai Ghiulbenghian spãrseserã„Omerta” cu ºapte denunþuriuluitoare, aruncînd în gura justiþieinume grele ale politicii ºi finanþelor,în baza unor probe - „acte, înscrisuri,documente ºi martori”. Denunþurilelor vorbeau de sute de milioane deeuro luate de la bãnci cu acte false,cu mijlocirea lui Mugur Isãrescu,vorbeau de finanþarea campaniei luiTraian Bãsescu, de abuz în serviciu,trafic de influenþã ºi intervenþii pentrulicitaþii cu statul. Potrivit RTv, AlinaMãgureanu declarase procurorilorD.N.A. cã Dragoº Dobrescu ºi ElanSchwartzenberg l-ar fi omorît pefostul ºef de cabinet al lui Blejnar,Codruþ Marta.

  Numele lui Traian Bãsescu a fostindicat de fosta norã a lui VirgilMãgureanu ca fiind una dintrepersoanele care ar fi ºtiut de uciderealui Codruþ Marta. Fostul preºedinte aameninþat-o pe Alina Mãgureanu cão va da în judecatã. Dar, a intervenitdin nou tîrgul criminalilor ºi, deatunci, nu s-a mai auzit nici de AlinaMãgureanu, nici de Petrov, nici deIsãrescu - alias Manole, dovediþi cuacte de la C.N.S.A.S. a fi fost securiºti

  continuare în pagina 9

 • opiniiOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020 pag. 9

  Cum se creºte o economie,cum se cresc veniturile populaþiei? Uniiar spune cã dureazã ani ºi zeci de ani.Alþii cã este vorba de mãsuri treptateîn plan fiscal ºi de politici publice clareîn domeniul investiþiilor care sãgenereze dezvoltare. Un exemplu ar fipiaþa construcþiilor, unde salariile potfi majorate în mod semnificativ, maiales dacã sectorul se dezvoltã, estesusþinut de stat ºi de piaþã. În 30 deani de democraþie nu am învãþat cã,teoretic, în acest sistem ar trebui sã fieºanse egale pentru toþi pentru un startîn viaþã. Apoi departajarea se va facepe abilitãþi ºi competenþe. Nu a fost ºinu este aºa. Am vãzut cã existãcorupþie ºi inegalitãþi majore ºi îndemocraþie. Tocmai din cauzaliberalismului radical existent îneconomie. Prin activitãþi economicecapitalul se poate acumula nuîntotdeauna în mâna celor merituoºi.

  O altã regulã este cã în economiade piaþã, liberalã, de regulã, cei bogaþidevin ºi mai bogaþi. Capitalismul anãscut corporaþii care au devenit totmai bogate. Unele mai bogate decâtfoarte multe þãri. Au putere,influenþã ºi bani ºi chiar sunt maiputernice decât unele þãri.

  ªtefan Bãeºiu

  Mai prindem trãirea de bine?Au ajuns sã dicteze politicile la nivel

  global. Ce te faci dacã astfel deconglomerate economice, corporaþiile,nu sunt conduse de oameni cu cele maibune intenþii? Inechitãþile ºi disparitãþilese accentueazã. Bogaþii ajung tot maibogaþi ºi cei sãraci ºi mai sãraci. Deºila sãrãcie nu ai nevoie de ani de zile sãajungi la limita în care sã nu mai ai dince sã trãieºti. În partea de sus, bogãþiapoate sã fie fãrã limite. Cum este acestsistem economic global care a favorizatacumularea a 98% dintre averea lumiiîn mâna a 2% din cetãþenii planetei?Este unul incorect.

  Problema e cã de când existãsisteme sociale ºi comunitãþi umanelucrurile au evoluat în sensul acesta alinegalitãþilor. Niciun sistem nu a fostsuficient de performant pentru a aduceprosperitate pentru toþi. Era o utopiesã se întâmple astfel, dar sunt ºilucruri care funcþioneazã altfel, înanumite state. Aici s-a reuºit ca binelesã fie pentru o mare parte a cetãþenilor.Vezi partea de nord a Europei.

  Orice guvernare are drept scopbinele cetãþenilor sau aºa este la nivelteoretic. Dar guvernãrile prind viaþãprin intermediul politicului, aloamenilor. Iar omul s-a dovedit cã nu

  este perfect, ci de cele mai multe orieste guvernat de lãcomie, egoism.

  În România nu am mai ajuns laprosperitatea mult visatã. Adicã sã trãimºi noi bunãstarea de afarã. Este vorbade venituri decente, de peste 2.000 dedolari pe cap de locuitor, drumuri bune,servicii medicale bune ºi educaþie ºicercetare performante. ªi în þara noastrãaverea a început sã se acumuleze înmâinile celor puþini. Dar nu este vorbadoar de cei puþini din interior. Mai suntºi corporaþiile ºi statele de afarã carecautã resurse umane, naturale ºi pieþe,tot timpul. Sunt puþine lucruri moralecând vine vorba de bani, când totul estejudecat prin prisma cifrelor. ªi camacesta ar fi ºi rãul care i se întâmplãlumii. Nu a pus decât foarte rar omul încentrul preocupãrilor sistemelor politiceºi de guvernare. Dacã omul ar fiprincipala temã a omului ºi nu cifrele,atunci cu siguranþã cã viaþa ar fi un picmai bunã. Sigur cã într-un rãzboi existãºi victime. Nu toatã lumea vine acasã înviaþã, ci ºi între 4 scânduri. Dar e vorbade demnitatea umanã. Sunt destule þãricare au aºezat omul în centrul oricãroractivitãþi ºi îl preamãresc ºi îl pun în

  valoare. România este guvernatã doarde cifre ºi nimic mai mult. Totul pleacãde la educaþie. Prin educaþie se poateconstrui o þarã decentã. Dar asta abiapeste 20 de ani, dacã acum esteschimbat din temelii sistemuleducaþional. Abia peste 20 de ani se vorvedea roadele unei economii ºi un noutimp de societate în care toatã lumeaare de câºtigat ºi este pusã în valoare înfuncþie de competenþe ºi de abilitãþi.Nimeni nu este lãsat în urmã ºi nueste aruncat la gunoi. Abia înmomentul în care guvernãrile vortrece în centrul preocupãrilor lor omulatunci se va putea spune cãumanitatea a trecut la urmãtorul nivel.

  Acum planeta investeºte cei maimulþi bani în domeniul militar. Astaspune multe. Când va investi cel maimult în educaþie ºi agriculturã sau încercetare, atunci punem sã spunem cãam evoluat. Nu am depãºit bâta dinpreistorie. Doar cã acum în loculacesteia avem arma de orice fel. Sigurcã pe planetã nu sunt numai bãieþibuni, dar ar trebui sã ne dorim sãevoluãm. Sã redeschidem istoria.Începem ºi noi?

  urmare din pagina 8 ºi, pe deasupra, criminalieconomici. Primul denunþ al celor doi la D.N.A. a vizat infracþiuni extremde grave comise de mai mulþi politicieni români în epoca bãsismului deaur. Potrivit Digi24, pe lista plîngerilor la D.N.A. figureazã nume celebre:Mugur Isãrescu, Traian Bãsescu, Crin Antonescu, fostul ºef S.R.I. VirgilMãgureanu, Dragoº Dobrescu, Elan Schwartzenberg, Mihai Gheorghe prim-procuror, Elena Brânduºa Gheorghe, judecãtor, primarul oraºului Bragadiru,Vasile Cimpoieru ºi alþii. Aºadar, drumurile corupþiei grele trec pe la poartalui Bãsescu Traian, Mugur Isãrescu, tãtucul jafurilor financiare ºi albancherilor-rechini, care au devalizat ºi fraudat milioane de români. Pe lapoarta lui Koveºi, Lazãr, Portocalã ºi mai marele tartor Kim Johannes Un.

  Meºterul „Manole” ºi cele trei decenii...

  Maria Diana Popescu, Art-emis www.art-emis.ro/editoriale

 • actualitateOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020pag. 10

  ºi unire, alãturi de reamintirea istorieilocului, a frumuseþii peisajului ºi a unoramintiri legate de aceste locuri.

  A urmat slujba religioasã dedicatãmemoriei eroilor locali ce s-au jertfit pecâmpurile de luptã din cele douã rãzboaiemondiale. Slujba religioasã decomemorare a eroilor a fost þinutã depreoþii Rozalian Petre ºi Cioabã Ionuþ.

  Dupã fotografiile ce au imortalizatfrumuseþile locului ºi momentelereligioase, oamenii s-au contopit minunatcu atmosfera ºi natura înconjurãtoare.

  Dupã care au coborât pe acelaºi drummulþumiþi de ziua ce au trãit-o cu atâtafrumuseþe exterioarã a naturii ce-iîmbrãþiºa ºi cu o împlinire interioarã, darmai ales cu promisiunea de a reveniaici sã se reîntâlneascã cu istoria, cunatura ºi de a se putea reculege într-unasemenea loc binecuvântat.

  A consemnatStancu-ªtefan Rãchitan

  Comemorarea eroilor pe... urmare din pag. 7

  urmare din pag. 5

  mãrci, 1.241 de mostre de parfumuri, de diferitemãrci, laptopuri, telefoane mobile. De asemenea, au mai fost ridicaþi ºi 2.400 deeuro, 10.500 lei, o plantã de cannabis, precumºi holograme, etichete, coduri de bare, carduribancare, facturi ºi diferite înscrisuri. Din cercetãri a reieºit cã, începând cu anul2013 ºi pânã în prezent, persoanele bãnuite arfi constituit un grup infracþional organizat ºi

  Peste 5.500 de parfumuri contrafãcute...astfel ar fi valorificat, în România,parfumuri susceptibile a fi contrafãcute,ce ar fi provenit din Turcia. Prejudiciul cauzat este de aproximativ4.000.000 de lei. 9 persoane au fost conduse la audieri,iar faþã de 3 persoane, a fost dispusã mãsuracontrolului judiciar pentru 60 de zile. Acþiunea a beneficiat de sprijinul brigãzilor

  de combatere a criminalitãþii organizate dinCraiova, Timiºoara, Serviciului de Combatere aCriminalitãþii Organizate Vâlcea ºi poliþiºtilorServiciului pentru Acþiuni Speciale din Vâlcea. Suportul de specialitate a fost asigurat deDirecþia Operaþiuni Speciale din InspectoratulGeneral al Poliþiei Române. La activitãþi auparticipat ºi jandarmi.

  Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

  PPU (social-liberal) anunþãînfiinþarea Grupãrii Umaniste

  în Parlamentul RomânieiConsolidarea prezenþei Partidului PuteriiUmaniste (social-liberal) în ParlamentulRomâniei a determinat constituirea unei

  Grupãri Umaniste în Legislativ. Înfiinþareaacesteia a fost anunþatã oficial miercuri, 24iunie a.c., în plenul Camerei Deputaþilor, de

  cãtre deputatul Alexandru Bãiºanu. Gruparea Umanistã este formatã din senatorul

  Teodor Meleºcanu ºi deputaþii GraþielaGavrilescu, Alexandru Bãiºanu (foto), DorelCãprar, Andrei Gerea ºi Eugen Durbacã. Parlamentarii umaniºti vor acþionaindependent de celelalte grupuri ºi coaliþii dinLegislativ, susþinând ºi promovând iniþiativelelegislative care servesc interesele legitime alenaþiunii române. Acesta este primul ºi cel maiimportant principiu care ghideazã activitateaumaniºtilor în Parlament. Imediat dupã constituire, Gruparea Umanistãva promova un pachet legislativ umanist careconþine trei iniþiative esenþiale pentru echilibrulºi prosperitatea societãþii româneºti:- proiectul care stimuleazã societãþilecomerciale sã angajeze pensionari, care, larândul lor, doresc sã îºi continue activitatea îndomeniile în care au acumulat experienþã;- proiectul destinat tinerilor familiºti care vorsã îºi achiziþioneze o casã, care va identificaexplicit sursele de finanþare;- proiectul privind dialogul social, elaborat deDragoº Frumosu, lider experimentat al miºcãriisindicale din Romania. Biroul de presã

 • opiniiOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020 pag. 11

  Pandemia fricii (2)

  Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

  Dacã ai trãit coºmarul ultimului rãzboi, ºtii binece a însemnat acela, câte nenorociri a adus, câtevieþi a secerat, câte destine a distrus, cât sânge ºicâte lacrimi au curs atunci. ªtii bine ce au însemnatatunci lipsurile de tot felul, privaþiunile ºi umilinþele,lupta pentru supravieþuire. Fereascã Dumnezeu dealt dezastru, care s-ar putea dezlãnþui astãzi!

  Þi-e teamã de ziua judecãþii, de pãcatele pe care,ca om, le-ai sãvârºit de-a lungul vieþii cu ºtiinþã,cu neºtiinþã, cu voie sau fãrã de voie. Vei darãspuns pentru toate în faþa Marelui Judecãtor.Te întrebi ce vei rãspunde ºi, mai ales, de sentinþace se va pronunþa…!

  Erai obiºnuit sã aºtepþi zilele de duminicã ºi desãrbãtoare, când îþi reîncãrcai bateriile. Teprimeneai cu hainele “bune”, luai un buchet deflori în mânã din grãdiniþa ta ºi plecai pe drumulbisericii. Aici te întâlneai cu alþi semeni de-ai tãi,cu care ai crescut, cu care ai fost la ºcoalã, laarmatã, cu care ai muncit cot la cot ºi umãr la umãr.Îþi descãrcai sufletul ca unor fraþi, aflai ce necazuriºi griji mai au ºi ei. Erai încurajat ºi încurajai ºi tupe alþii ºi nu te mai simþeai atât de singur…!

  În zilele de duminicã ºi sãrbãtori te întâlneai cusemenii, cu cei de o credinþã ºi de o nãdejde cutine, dar, mai ales, te întâlneai cu Dumnezeu. Epretutindeni Dumnezeu, ºi pe drum, ºi acasã latine, ºi în grãdinã, ºi la fântânã, ºi pe izlaz. Labisericã, însã, este acasã la El, iar tu te duci ºi-ifaci câte o vizitã, de câte ori pãºeºti pragul bisericii.Vizitele se fac între rude, între prieteni, întreapropiaþi. ªi cei ce se duc la bisericã se socotescrude, prieteni ºi apropiaþi ai lui Dumnezeu. AcoloÎl simt pe Hristos mai aproape de ei ca oricând,simt adierea Duhului Sfânt mângâindu-i cu fiecarerugãciune, ectenie ºi cântare, simt cã deasupratuturor troneazã Atotputernicul Tatã Ceresc,Creatorul ºi Conducãtorul lumii. În bisericã aicurajul sã-L sãruþi pe Dumnezeu ºi sfinþii Lui dinSfintele Icoane. În bisericã îþi uºurezi conºtiinþa depãcate la scaunul Sfintei Spovedanii. În bisericã Îlprimeºti pe Domnul Hristos în fiinþa ta prin SfântaÎmpãrtãºanie ºi pleci cu El acasã. Este extraordinar!Tu îi faci vizitã lui Dumnezeu acasã la El, iar El îþiîntoarce vizita ºi vine în casa sufletului tãu ºi prinaceasta acasã la tine. Numai prietenii apropiaþi facastfel de schimb de vizite. Cum poþi sã te mai simþisingur, când Dumnezeu este cu tine? Cum poþi sãmai fii singur, când vezi cã atâþia semeni ai tãi teprimesc cu drag în mijlocul lor, sunt atenþi la celece le destãinui tu, îþi spun þie toate secretele ºinecazurile lor? În bisericã te simþi ca-n familie: omare familie, formatã din zeci ºi chiar sute demembrii, iar în capul mesei ºade Tatãl acesteifamilii, Domnul Iisus Hristos.

  În mijlocul acestei familii te simþi mai puternicîn faþa greutãþilor vieþii, mai puternic în faþamicrobilor ºi bolilor, în faþa suferinþei. În bisericãîþi încarci bateriile sufletului ºi speranþa renaºte în

  inima ta. Nu mai eºti singur: Dumnezeu este cutine; ceilalþi membrii ai comunitãþii, ai parohiei dincare faci parte sunt alãturi de tine, te înþeleg ºi-iînþelegi. Lui Dumnezeu ºi semenilor de acolo, dinbisericã, le poþi cere ajutorul fãrã teamã, fãrã jenã,aºa cum l-ai cere copiilor ºi fraþilor tãi. Acolo, înbisericã, pentru câteva ceasuri, cerul se uneºte cupãmântul întru legãtura dragostei ºi a rugãciunii.

  Cel care îºi face o obiºnuinþã din a merge înduminici ºi sãrbãtori la bisericã trece mai uºor pestenecazuri ºi peste greutãþi. Omul acela este împãcatcu Dumnezeu ºi cu oamenii. Indiferent cât de multl-ar încerca viaþa, cât l-ar nedreptãþi societatea, dinsufletul lui nu se epuizeazã niciodatã speranþa.Întotdeauna va gãsi resurse sufleteºti ca sãdepãºeascã momentele grele ale vieþii, întotdeaunaoptimismul îl va blinda în faþa loviturilor vieþii.Mergerea la bisericã în duminici ºi Sãrbãtori oputem asemãna cu încãrcarea unei baterii, careajutã apoi un mecanism sã mai funcþioneze operioadã de timp. Nicãieri în altã parte rugãciuneanu este mai puternicã decât în bisericã, unde seunesc glasurile a zeci sau sute de credincioºicu ale preoþilor.

  S-au luat mãsuri de “relaxare”, în ceea cepriveºte participarea la bisericã. Slujbele sã se facãîn curtea bisericii, credincioºii sã stea la distanþãde doi metri unul de altul, cu mascã pe faþã, sã nusãrute icoanele, sã evite Sfânta Împãrtãºanie etc.Nu la toate bisericile sunt “altare de varã”. Totuleste improvizat. Ori bate vântul ºi-þi risipeºte tot ºitoate, ori vine ploaia ºi-þi dã slujba peste cap. Încurtea bisericii nu sunt întotdeauna pomi ca sã seadãposteascã credincioºii sub ei, la umbrã. Suntoameni bãtrâni, bolnavi, unii cardiaci, care nu potsuporta cãldura de varã, care se sufocã, fac infarct,insolaþie. Afarã nu este cadrul ºi mediul prielnicpentru slujbã. Locaºul de cult are rolul luiincontestabil ca spaþiu liturgic. Oricum, la bisericilede sat nu vin sute de credincioºi, ca sã fieaglomeraþie, aºa încât ar putea foarte bine sã fiepermise slujbele în bisericã, cu respectareariguroasã a regulilor stabilite de medici în astfelde împrejurãri. Sunt sate în care nu a fost nici uncaz de infectat, izolat sau carantinat, aºa încâtpãstrarea aceloraºi restricþii ca în localitãþile undea fost dezastru nu se justificã.

  Suntem conºtienþi cã autoritãþile politice ºimedicale au tot interesul sã ne apere viaþa ºisãnãtatea. Acelaºi interes îl au ºi autoritãþilebisericeºti ºi noi înºine. Apar însã problemedeosebit de delicate ºi spinoase de psihozã socialãºi trebuie sã se þinã cont de ele. În cele de mai susam prezentat câteva aspecte, dar ele sunt mult maimulte. Tocmai de aceea, rugãm factorii în drept sãia în calcul ºi aceste aspecte, fiindcã ele pot ducela consecinþe deosebit de grave, tot de sãnãtate ºiavem cu toþii datoria sã nu rãmânem indiferenþifaþã de ele.

  INFORMARE

  Aceastã informare este efectuatã de:SPEEH HIDROELECTRICA S.A - SH Porþile deFier, str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 2, mun. Dr. Tr.Severin, jud. Mehedinþi, Telefon 0252308601,ce intenþioneazã sã solicite de la AdministraþiaNaþionalã Apele Române – A.B.A. Jiu aviz degospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrii“Mãsurãtori de protecþie suplimentarã adisipatorului barajului deversor Porþile de Fierl”, din bazinul hidrografic Dunãrea, pe fluviuDunãrea, km D943, lucrare amplasatã pe terenulintravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin,în judeþul Mehedinþi. Precizãm cã, solicitarea este pentruextinderea/modernizarea folosinþei de apãexistente care este în funcþiune din mai 1972 ºia fost reglementatã anterior prin Autorizaþia deGospodãrire a Apelor nr. 250/05.10.2018(valabilã pânã la 31 octombrie 2023) emisã decãtre Administraþia Naþionalã “Apele Române”. Ca rezultat al procesului de producþie vor rezultatemporar/permanent urmãtoarele ape uzate: NUESTE CAZUL, ce se vor evacua în… -...(denumirea emisarului)...-..... dupã ce au fostepurate prin ...-...(metoda de epurare)…-... Aceastã solicitare de aviz este conformã cuprevederile Legii apelor nr.107/1996, cumodificãrile ºi completãrile ulterioare. Persoanele care doresc sã obþinã informaþiisuplimentare cu privire la solicitarea avizului degospodãrire a apelor pot contacta solicitantulde aviz la adresa menþionatã. Persoanele care doresc sã transmitã observaþii,sugestii ºi recomandãri se pot adresasolicitantului sau la adresa SH Porþile de Fier,str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 2, mun. Dr. Tr. Severin,jud. Mehedinþi, d.nei Camelia ILIE, telefon0752837454 dupã data de 25.06.2020.

  continuare în pag. 15

  Prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernuluinr.69/2020 pentru modificarea ºi completareaLegii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precumºi pentru instituirea unor mãsuri fiscale, termenulde depunere a formularului “Declaraþie unicãprivind impozitul pe venit ºi contribuþiile socialedatorate de persoane fizice” a fost prorogat pânãla data de 30 iunie 2020, inclusiv.Prin acelaºi act normativ, s-a stabilit cã, dacãDeclaraþia unicã privind impozitul pe venit ºicontribuþiile sociale datorate de persoanele fizicese depune pânã la 30 iunie 2020 inclusiv, seacordã urmãtoarele bonificaþii:a) pentru plata impozitului pe venit, acontribuþiei de asigurãri sociale ºi a contribuþieide asigurãri sociale

  ANAF recomandã depunereaDeclaraþiei unice prin mijloace

  electronice de transmitere la distanþã

 • informaþiiOBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020pag. 12

  IMPORTANT!!! Înscrierea laªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DROBETA TURNU SEVERIN

  se poate face ºi de cãtre absolvenþii cu sau fãrãDIPLOMÃ DE BACALAUREAT!Noi pregãtim asistenþii care vã vor oferi o mânã de ajutor.ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DROBETA TURNU SEVERINOferta Educaþionalã pentru anul ºcolar 2020 - 2021

  Specializarea asistent medical generalist:Pentru specializarea de asistent medical generalist,noi punem la dispoziþie viitorilor noºtri elevi 168 de locuri,fãrã taxã ºcolarã.

  Specializarea asistent medical de farmacie:Pentru specializarea de asistent medical de farmacie,noi punem la dispoziþie viitorilor noºtri elevi 84 de locuri,fãrã taxã ºcolarã.

  Acte necesare la dosarul de înscriere:* Diplomã de Bacalaureat sau adeverinþã de absolvire a liceului;* Foaie matricolã;* Certificat de naºtere (copie xerox);* B.I. sau C.I. (copie xerox);* Certificat cãsãtorie, dacã este cazul (copie xerox);* Adeverinþã medicalã (medic de familie);* 1 dosar plic, o folie plastic, 20 coli A4.

  Perioada de înscriere:Înscrierea la cele douã specializãri va fi în perioada 13 - 24 iulie2020, la sediul unitãþii ºcolare din Str. DOROBANÞI, nr. 30DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINÞITel./fax: 0252314338 www. sanitar-severin.ro

  VÃ AºTEPTÃM!

  PROFIL/DOMENIU; SPECIALIZAREA; NR. LOCURI LICEU ZI CLASA A IX-APROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI- TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÃ - 28 de locuri; ªCOALA PROFESIONALÃ LA ZI CU DURATA DE 3 ANIDOMENIUL DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ: MECANICÃ- MECANIC AGRICOL - 28 de locuri;DOMENIUL DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ: TURISM ªI ALIMENTAÞIE- OSPÃTAR (CHELNER), VÂNZÃTOR ÎN UNITÃÞI DEALIMENTAÞIE - 28 de locuri; LICEU SERAL CLASA A IX-APROFIL: TEHNIC- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII - 28 de locuri; LICEU SERAL CLASA A XI-APROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI- TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÃ - 28 de locuri;PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI- TEHNICIAN ECOLOG ªI PROTECÞIA CALITÃÞII MEDIULUI - 28 de locuri; ªCOALA POSTLICEALÃ 1,5 ANIDOMENIUL: MECANICÃ- TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC - 28 de locuri;DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARÃ- TEHNICIAN PENTRU PANIFICAÞIE ªI PRODUSE FÃINOASE - 28de locuri; ªCOALA DE MAIªTRI 1,5 ANIDOMENIUL: MECANIC- MAISTRU MECANIC - 28 de locuri.

  COMUNICAT DE PRESĂOCPI MEHEDINŢl, 19.06.2020

  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate lmobiliară(ANCPl) a iniţiat o procedură de licitaţie deschisă pentruachiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemulintegrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 246 de unităţiadministrativ-teritoriale (UAT), din 30 de judeţe. Lucrările decadastru general sunt finanţate prin Programul OperaţionalRegional 2014 - 2020 (POR). Printre acestea se numără şi comunaEşelniţa din judeţul Mehedinţi.

  ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului LucrărilorPublice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a publicat astăzi,19iunie 2019, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţulcu numărul CN1021959 - Servicii de înregistrare sistematică înSistemul lntegrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor Etapa 3- 246 UAT-uri.

  Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene,prin Programul Operaţional Regional - Proiectul major privind„Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului deînregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”.

  Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecarecomună reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a comuneloraferente celor 246 de loturi este de 1.832.739 de hectare.

  Procedura va fi f inalizată cu încheierea de contractemultianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totalăestimată este de 354.461.591 de lei (fără TVA).

  Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(JOUE), cu nr. 2020/S 118-286720, astfel încât la această procedurăpot depune oferte operatori economici din ţară sau din străinătate careîndeplinesc cerinţele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentudepunerea ofertelor este 27 iulie 2020.

  Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune asistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi cartefunciară 2015 -2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistraresistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate În zonerurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externenerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro -cofinanţare de la bugetul de stat.

  Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută dupăurmătoarele criterii de prioritizare:

  • localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructurăprevăzute în Master Planul General de Transport al României;• localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte dedezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;• localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi socialeparticulare privind accesul informal la proprietate.

  Mai multe informaţii despre proiectul „Creşterea gradului deacoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor înzonele rurale din România” puteţi găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.Purtător de cuvânt: Maria POPESCUTel. 0252316874E-mail: [email protected]

  OCPI MEHEDINŢl/Str. Serpentina Roşiori, Nr.1A, Cod poştal 220235, Drobeta Turnu Severin, Jud.Mehedinţi, ROMÂNIATelefon: (0252) 31 68 74; Fax: (0252) 31 93 40; e-mail: [email protected]; www.ancpi.roExtrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro

  Certificat SR ENISO9001:2015Nr. 27921/09/R

 • OBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020 pag. 13Horoscop

  Zodia Berbec(21 Martie - 20 Aprilie)

  Sufletul tãu este mai mult acasã în aceastãsãptãmânã. S-au adunat multe treburi gospodãreºti, iaracum este o perioadã bunã pentru curãþenii generale,reparaþii curente, planuri de reamenajãri. Relaþiile cumembrii familiei sunt tensionate. Ascultã ºi pãrerile saudoleanþele celorlalþi. Pe 25 ºi 26 iunie, cheful de distracþiiºi aventuri va fi la cote înalte. Organizeazã o petreceresurprizã pentru cei dragi. Pe de altã parte, sunt zile buneºi pentru hobby-uri. Se pot ivi mici conflicte cu persoanaiubitã sau cu copiii. Provocarea momentului constã în agãsi un echilibru între laturile materiale ale vieþii ºirelaþiile cu cei dragi. Ocupã-te de treburi uºoare,abordeazã o dietã ºi mergi regulat la plimbare. Mentalulîþi este destul de bulversat ºi bine ar fi sã te abþii de ladecizii majore. Revin în atenþie discuþii ºi situaþii vechi.

  Zodia Taur(21 Aprilie - 20 Mai)

  Prima parte a sãptãmânii este marcatã de întâlnirileºi dialogurile cu persoanele apropiate. Sunt posibileneînþelegeri, ce pot fi depãºite cu prudenþã ºidiscernãmânt. Pe de altã parte, bine ar fi sã-þi orientezieforturile cãtre studii pe termen scurt. La serviciu serecomandã evitarea provocãrilor colegiale ºi îndeplinireaatentã a sarcinilor. Alterneazã orele de muncã cu celede odihnã, foloseºte remedii naturiste ºi plimbã-te maimult în aer liber. În a doua parte a intervalului analizat,astrele îþi recomandã treburile casnice. Poþi face maiuºor ºi cu spor curãþenii generale, reparaþii curentesau, în funcþie de caz poþi reamenaja grãdina. Relaþiilecu membrii familiei sunt tensionate, dar pânã la urmãse poate cãdea la pace pe orice subiect. Relaþiile cucei dragi se vor evidenþia prin activitãþi recreative.

  Zodia Gemeni(21 Mai - 22 Iunie)

  La începutul sãptãmânii îþi sunt favorizate chestiunilefinanciare ce vizeazã banii ºi bunurile obþinute dinmunca proprie. S-ar putea sã primeºti cadouri,recompense sau veºti legate de salarizarea de la un locde muncã. La serviciu se pare cã ai multe ºi mãruntede fãcut, însã va trebui sã te descurci singur. ªefii suntabsenþi, iar colegii îþi pun beþe în roate. Se þes conflicteascunse, de aceea vorbeºte cât mai puþin ºi mai alesnu îþi divulga planurile de viitor. Relaþiile cu cei dragisunt dinamice, controversate ºi dominate de neprevãzut.Fii prudent ºi ascultã ce îþi spun ceilalþi. Sunt momentebune de a-þi selecta anturajul. Nu sunt recomandaterelaþii noi, întrucât sunt nesigure. Cãlãtoriile pe distanþescurte vor fi o temã frecventã. Cineva din anturajulapropiat sau o rudã îþi poate solicita ajutorul

  Zodia Rac(23 Iunie - 22 Iulie)

  Protecþia divinã vegheazã atent din umbrã asupra vieþiitale. Chiar dacã starea ta de spirit este fluctuantã, cupuþin efort vei reuºi sã depãºeºti totul cu bine. Sãnãtateaeste vulnerabilã, însã sunt ºanse mari de ameliorare sauvindecãri miraculoase. Zilele de 25 ºi 26 iunie ar trebuisã-þi aducã un plus de energie ºi sã te simþi bine. Suntzile bune pentru a-þi pune ordine în relaþiile parteneriale.Bine ar fi sã renunþi la parteneriatele ºi colaborãrile carenu te mai reprezintã sau în care stai de ochii lumii. Fideschis la doleanþele celor dragi, însã bine este sã ai învedere ºi confortul sau siguranþa ta materialã. În a douaparte a sãptãmânii poþi primi cadouri ºi recompensemãrunte, dar suficiente cât sã te bucure ºi sã-þi rezolvidiverse cheltuieli sau facturi restante. Multe dialoguricu persoanele apropiate ºi cãlãtorii pe distanþe scurte.

  Zodia Leu(23 Iulie - 22 August)

  La începutul sãptãmânii eºti greu de remarcat decãtre ceilalþi. Dorinþa de retragere din forfota vieþii cotidieneva fi la cote înalte. Sunt zile bune pentru odihnã, meditaþiiîn locuri sfinte ºi pentru trasarea unor noi planuri de viaþã.Sãnãtatea este afectatã, de aceea fii prudent. La serviciuexistã mici conflicte ascunse, dar le vei putea depãºi cubine. Mentalul tãu este obosit ºi parcã se tot reiau gânduri,idei vechi sau neliniºti de tot felul. Detaºarea de problemelecelorlalþi este beneficã. Concentreazã-te mai mult petreburile tale ºi ascultã sfaturile ºi îndemnurile venite dela prieteni. În a doua parte a sãptãmânii îþi va reveni poftade viaþã ºi elanul de a te avânta în vâltoarea vieþii.Strãluceºti, îi inspiri pe ceilalþi, te bucuri de rezultateleobiºnuite fie în plan personal, fie în plan profesional.Câºtiguri ºi cheltuieli pe mãsurã.

  Zodia Fecioarã(23 August - 22 Septembrie)

  La începutul sãptãmânii se prefigureazã dialoguriimportante cu prietenii, însã ºi cu persoanele din mediulprofesional în care activezi. Sunt posibile discuþii aprinse,controversate, de aceea fii prudent ºi ascultã cu atenþietot ce þi se spune. Sunt ºanse mari de a-þi schimbacariera profesionalã, sarcinile de lucru ºi colegii deechipã. Zilele de 25 ºi 26 iunie îþi vor aduce în atenþieprietenii. Întâlnirile ºi dialogurile cu aceºtia vor fifrecvente ºi încununate de succes. Un protector importantîþi poate da soluþii viabile la situaþiile cu care te confrunþiîn domeniul profesional. Însã, ai nevoie ºi de ominivacanþã. Stãrile tale interioare vor fi rãscolite, deaceea evitã eforturile fizice prea mari ºi activitãþile ce îþisolicitã mentalul. Bine ar fi sã-þi trasezi noi direcþii deviitor ºi sã fii mai selectiv vizavi de ceilalþi.

  Zodia Balanþã(23 Septembrie - 22 Octombrie)

  Primele zile ale sãptãmânii sunt potrivite pentru adiscuta cu ºefii sau autoritãþile. Sunt posibile discuþiiaprinse, însã explicã-þi deciziile ºi modul de lucru cucalm, încredere ºi bunãvoinþã. Cu siguranþã vei reuºi sãdepãºeºti situaþiile neplãcute, ba chiar s-ar putea sãprimeºti ºi laude. Fii mai înþelegãtor vizavi de ceilalþi.Traversãm o perioadã delicatã în privinþa modului de agândi ºi comunica, astfel încât se pot comite foarte uºorerori iremediabile. Mentalul este bulversat, iar deciziilemajore nu sunt de abordat în aceastã perioadã. În a douaparte a sãptãmânii, astrele îþi recomandã companiaprietenilor. Chiar dacã se pot ivi din senin discuþii aprinse,tocmai acestea vor constitui farmecul zilelor. Rezervã-þimomente pentru odihnã, plimbãri în aer liber sau pentrutrasarea unor noi planuri de viaþã.

  Zodia Scorpion(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

  La începutul sãptãmânii poþi primi veºti dinstrãinãtate sau te poþi ocupa de pregãtirea unei cãlãtorii.Dacã eºti nevoit sã pleci la drum, verificã cu atenþietoate detaliile. Capitolul financiar este restricþionat,astfel încât evitã cheltuielile nefondate ºi verificã-þi înpermanenþã documentele financiare. Examenele,probele ºi interviurile specifice secvenþelor de învãþarepot fi frecvente, însã cu puþinã atenþie, se pot depãºicu bine. De asemenea, se va evidenþia ºi segmentulprofesional prin dialoguri interesante, dar controversate,cu ºefii ºi autoritãþile. Sunt posibile discuþii aprinsepe seama faptului cã în ultima vreme nu þi-ai îndeplinitcorect ºi la timp sarcinile de serviciu. Gândirea ºicomunicarea sunt distorsionate, astfel încâtrecomandabil este sã vorbeºti puþin, direct ºi la obiect.La sfârºitul sãptãmânii, înconjoarã-te de prieteni.

  Zodia Sãgetãtor(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

  Capitolul financiar va fi preocuparea majorã a acesteisãptãmâni. Ori planifici sã-þi achiþi datoriile, ori vrei sãiei credite bancare, ori îþi îndrepþi atenþia cãtre bunuriledeþinute în comun cu ceilalþi. Pe de altã parte, s-ar puteasã primeºti cadouri sau o sumã de bani de la cine teaºtepþi mai puþin. Pe 25 ºi 26 iunie se întrezãresc veºtidin strãinãtate. Dialogurile cu o persoanã aflatã departede graniþele þãrii te pot pune pe gânduri, însã nu ai de cesã te îngrijorezi. Sunt momente pasagere ºi bine ar fi sã tedetaºezi de problemele celorlalþi. Te poþi gândi laparcurgerea unei forme de ºcolarizare necesare în domeniulprofesional. Bine ar fi ca deocamdatã, sã faci planuri ºi sãlaºi luarea deciziilor majore pentru o altã perioadã de timp.În ultimele zile ale sãptãmânii pot interveni chestiuniprofesionale ºi discuþii aprinse cu ºefii.

  Zodia Capricorn(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

  Relaþiile parteneriale sunt temele principale alesãptãmânii. Sunt zile bune pentru a pune la punct detaliileunei colaborãri sau pentru a-þi reconfigura poziþia în cadrulunui proiect. Tendinþa de a munci peste mãsurã este lacote înalte, aºa încât bine ar fi sã-þi temperezi elanul ºi sãte ocupi doar de îndatoririle tale. Relaþiile cu ºefii se menþinîn continuare tensionate. Sãnãtatea este vulnerabilã.Alterneazã orele de muncã cu cele de odihnã, pentru cãorganismul tãu este destul de obosit. Zilele de 25 ºi 26iunie sunt potrivite pentru achitarea taxelor, impozitelorsau pentru relaþii cu instituþiile financiare. Moºtenirile ºipartajele specifice unui divorþ sunt alte teme cu care poþiavea de-a face în urmãtoarele zile. La sfârºitul sãptãmânii,delecteazã-te cu o piesã de teatru, un film bun sau cu omicã agapã alãturi de cei dragi.

  Zodia Vãrsãtor(21 Ianuarie - 18 Februarie)

  Sãptãmâna este marcatã pentru tine de multã treabãla serviciu. Relaþiile colegiale lasã mult de dorit, deaceea ocupã-te pe îndelete de treburile tale ºi evitãprovocãrile celorlalþi. Se recomandã alternarea orelor demuncã cu cele de odihnã. Sãnãtatea este vulnerabilã.Nu sunt recomandate consultaþiile, analizele medicaleºi intervenþiile chirurgicale în intervalul 25 – 26 iunie,decât în cazuri ce nu suportã amânare. Se întrezãresccontroverse în relaþiile parteneriale. Se pare cã eºti destulde nemulþumit de ceilalþi, însã la tine este, de fapt, hiba.Schimbã-te tu ºi ceilalþi se vor schimba dupã tine. Fiiprudent, întrucât factorul neprevãzut îþi poate juca festecând te aºtepþi mai puþin. La finalul sãptãmânii, aruncã-þi o privire asupra bugetului de venituri ºi cheltuieli. Iaseama la datorii ºi achitã-le la timp.

  Zodia Peºti(19 Februarie - 20 Martie)

  Cheful de distracþii ºi aventuri va predomina în aceastãsãptãmânã. Eºti pus pe ºotii, însã reþine cã ceilalþi nuprivesc cu ochi buni atitudinea ta. Bine ar fi ca în limitaposibilului sã-i antrenezi ºi pe ceilalþi la cântec, joc ºivoie bunã. Persoana iubitã îþi poate face reproºuri cãneglijezi relaþia în favoarea prietenilor sau rudelor. Încearcãsã lãmureºti lucrurile cu calm ºi deschidere sufleteascã.Pânã la urmã vei avea nevoie ºi de cel drag. Alþii pot aveade-a face cu copiii ºi nãzbâtiile lor. Pe 25 ºi pe 26 iunie seanunþã multã forfotã la serviciu. Relaþiile colegiale suntdisonante, astfel încât bazeazã-te doar pe forþele tale ºi evitãprovocãrile celorlalþi. Pentru ultimele zile ale intervaluluianalizat, astrele îþi recomandã compania partenerului de viaþãºi o analizã atentã a colaborãrilor în care eºti implicat sauvrei sã te implici. Autor: AstroCafe.ro

  (25 iunie - 1 iulie 2020)

 • OBIECTIV mehedinþean 25.06 - 01.07.2020 pag. 14informaþii

  OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ

  Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”Instituþie acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5634/14.11.2006

  organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar 2020 - 2021 dupã cumurmeazã:

  Cursuri de zi:Clasa a V-a - 28 locuriClasa a IX-a - 28 locuri matematicã-informaticãClasa a IX-a - 28 locuri tehnician în activitãþi economice (finanþe-contabilitate)Clasa a IX-a - 28 locuri profil sportiv (fotbal)

  Cursuri frecvenþã redusã:Clasa a IX-a - 28 locuri matematicã-informaticãLA CURSURILE DE ZI NU SE PLÃTEªTE TAXÃ DE ªCOLARIZARE

  Pentru clasa a IX-a, cursuri de zi, doritorii se pot prezenta direct cudosarul la secretariatul instituþiei din str. Traian nr. 84, fãrã a mai treceprin repartiþia computerizatã organizatã de Inspectoratul ªcolar JudeþeanMehedinþi.

  Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa secretariatuluiliceului: tel./fax 0252-214164; e-mail:

  [email protected] în intervalul orar 8:00-13:00 zilnic.Tel. contact: 0740786113, 0723285096, 0747077551

  OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ 2020 - 2021

  ªcoala Postlicealã Sanitarã “Gheorghe Þiþeica”Drobeta Turnu Severin

  acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5638/14.11.2006 organizeazãînscrieri pentru anul ºcolar 2020-2021 dupã cum urmeazã:

  Asistent medical de balneofiziokinetoterapie ºi recuperare - 28 locuri - duratã 3 aniAsistent medical generalist - 140 locuri - duratã 3 aniAsistent medical de farmacie - 56 locuri - duratã 3 ani

  Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa secretariatului:tel./fax 0252-214164, în intervalul orar 8:00-20:00 zilnic.

  Tel. contact: 0723285096, 0786406368, 0733681863.

  Radu Georgescu

  Evoluþia monedelor de lamarginea zonei euro a devenitimpredictibilã, inclusiv cea a leului,ea fiind influenþatã de nivelulapetitului pentru risc.

  Media euro a scãzut la debutulintervalului la 4,8350 lei dar a crescutvinerea trecutã la 4,8421 lei. Marþi,cursul monedei unice a urcat de la4,8415 la 4,8424 lei, maxim alultimelor aproape patru luni, într-oºedinþã în care tranzacþiile s-aurealizat între 4,84 ºi 4,848 lei, valorilemai ridicate fiind atinse spre final.

  Pentru a proteja leul de eventualeleatacuri speculative, BNR a luat mãsuripreventive. „(...) am agreat cu BancaCentralã Europeanã o linie repopentru a se furniza BNR lichiditate îneuro. Aceastã mãsurã are drept scopacoperirea eventualelor nevoi urgentede lichiditate în euro, (...) în cazul încare impactul generat de pandemiade Covid-19 la nivel regional ºiinternaþional s-ar amplificasemnificativ”, a explicat guvernatorulbãncii centrale în ultima sa declaraþie

  Euro priveºte spre noi maximede presã.

  Ultimul sondaj realizat în rândulmembrilor CFA România proiecteazão valoare medie a anticipaþiilor pentruorizontul de 6 luni de 4,8989 lei/euro,respectiv de 4,9424 lei/euro pentruorizontul de 12 luni. Anticipaþiile suntîn scãdere faþã de precedentul sondajunde media pentru ºase luni era de4,9180 lei/euro iar cea pentru 12 lunide 4,9710 lei.

  Cursul dolarului american acrescut de la 4,2689 la 4,3181 lei,dar a încheiat perioada la 4,2916 lei.

  Moneda elveþianã s-a miºcat înculoarul 1,064 – 1,077 franci/euro,iar media ei a crescut de la 4,5059ºi 4,5432 lei, cea de marþi fiindstabilitã la 4,5381 lei.

  Declaraþiile oficialilor europeniconform cãrora un acord comercialpost-Brexit nu se va încheia cu oricepreþ cât ºi evoluþia negativã aeconomiei britanice, au slãbit lirasterlinã iar cursul a scãzut de la 5,3938lei la 5,3408 lei, minim al ultimelordouã luni.

  La sfârºitul perioadei, uncia deaur fluctua pe pieþele specializateîntre 1.749 ºi 1.759 dolari ceea cea fãcut ca preþul gramului de aurstabilit de BNR sã coboare de la242,5507 la 242,3869 lei.

  Apropierea datei de 25 ale lunii, ziîn care companiile îºi achitã impoziteleºi taxele la bugetul de stat, a provocato uºoarã creºtere a cererii de lei,implicit o majorare a indicilor ROBOR.Reamintim cã aceºtia au cunoscutîncepând cu 29 mai o evoluþiedescendentã dupã decizia bãnciicentrale de a reduce dobânda sa cheie.

  Indicele ROBOR la trei luni, în funcþiede care sunt calculate dobânzile lamajoritatea creditelor în lei, a crescut lafinalul intervalului de la 2,19 la 2,20%.

  Indicele ROBOR la ºase luni, folositla calcularea ratelor la crediteleipotecare, a stagnat la 2,25% iar cella 12 luni s-a oprit la 2,35%.

  Vânzãrile de locuinþe din Statele Uniteau scãzut luna trecutã la minimul ultimilornouã ani ºi jumãtate, confirmândcontracþia din piaþa imobilialã provocatãde pandemia cu Covid 19.

  Aceste date au provocat marþiaprecierea euro, care a urcat la1,1233 – 1,1306 dolari.

  Deprecierea monedei americanea fost însoþitã de creºterea bitcoinpe platformele specializate la 9.700– 9.800 dolari.

  Analiza cuprinde perioada 16 –23 iunie.

  urmare din pagina 2Adeverinþa de absolvire a claselorterminale trebuie sã conþinã precizareaexactã a datei absolvirii cursurilor (zi,lunã, an), potrivit ordinului ministruluieducaþiei naþionale. Actele necesare fiecãrui absolvental unei instituþii de învãþãmântpentru depunerea dosarului deºomer neindemnizat sunt:- cartea de identitate, original ºicopie xerox;- diplomã,