Zeppelin magazine - 92

16
Alberto Campo Baeza: un spaţiu public și o locuinţă / 3LHD: o conversie deschisă pentru centru de dans / Enota: o sală de sport / Dosar: Randić-Turato Architects / Republic of Architects: un imobil de apartamente / mag.MA architetture: amenajarea unui restaurant în context istoric / Dosar: Axa Buzești-Uranus – interviuri, reacţii, contrapropuneri / Suburbia 2.0 / Arhitectura parametrică

description

Zeppelin este o publicaţie profesională și culturală de elită, recunoscută la nivel naţional și internaţional, care susţine actul de creaţie, promovează ideile inovatoare și conceptul de calitate în arhitectură, urbanism și design.

Transcript of Zeppelin magazine - 92

Page 1: Zeppelin magazine - 92

Alberto Campo Baeza: un spaţiu public și o locuinţă / 3LHD: o conversie deschisă pentru centru de dans / Enota: o sală de sport / Dosar: Randić-Turato Architects / Republic of Architects: un imobil de apartamente / mag.MA architetture: amenajarea unui restaurant în context istoric / Dosar: Axa Buzești-Uranus – interviuri, reacţii, contrapropuneri / Suburbia 2.0 / Arhitectura parametrică

Page 2: Zeppelin magazine - 92
Page 3: Zeppelin magazine - 92
Page 4: Zeppelin magazine - 92
Page 5: Zeppelin magazine - 92
Page 6: Zeppelin magazine - 92
Page 7: Zeppelin magazine - 92
Page 8: Zeppelin magazine - 92

RANDIĆ-TURATO ARCHITECTS

O GRĂDINIŢĂ CA O INSULĂ URBANĂ

UN CONTEXT NEATRACTIV

INSPIRĂ UN PROIECT

INTROVERTIT, CU

REFERINŢE LA TIPOLOGIA

MERIDIONALĂ A CASELOR

CU CURŢI, ȘI ALUZII LUDICE

LA O CUTIE PLINĂ DE

CUBURI COLORATE PRINTRE

CARE COPIII POT LOCUI.

AN UNATTRACTIVE NEIGHBORHOOD

INSPIRES AN INTROVERTED DESIGN

INVOKING MEDITERRANEAN-HOUSE

TYPOLOGY AND MAKING PLAYFUL

ALLUSIONS TO A BOX FULL OF

COLORED CUBES AMONG WHICH

CHILDREN CAN LIVE.

FOTO

SANDRO

LENDLER &

TEXT

RANDIĆ-TURATO

Plan parterGround fl oor plan

Diagramă conceptualăConceptual diagram

AN URBAN ISLAND SHAPED KINDERGARTEN

54

Page 9: Zeppelin magazine - 92
Page 10: Zeppelin magazine - 92

RANDIĆ-TURATO ARCHITECTS

INTERPRETAREA ACTUALĂ

A DOUĂ ARHETIPURI –

ACOPERIȘUL ȘI PORTICUL –

DEFINEȘTE CU CLARITATE

ȘI SOBRIETATE UN SPAŢIU

MULTIFUNCŢIONAL PENTRU

COMPLEXUL MĂNĂSTIRESC

DIN RIJEKA, LOC DE

PELERINAJ ÎN CROAŢIA.

THE CURRENT INTERPRETATION OF

TWO ARCHETYPES, THE ROOF AND THE

PORTICO, CLEARLY AND CLASSICALLY

DEFINES A MULTIPURPOSE SPACE

ASSOCIATED WITH THE MONASTERY

COMPOUND IN RIJEKA, A PILGRIMAGE

SITE IN CROATIA.

A TYPOLOGICAL EXTENSION

EXTINDERE TIPOLOGICĂ

Diagramă conceptualăConceptual diagram

TEXT

RANDIĆ-TURATO

64

Page 11: Zeppelin magazine - 92

65RANDIĆ-TURATO ARCHITECTS

Page 12: Zeppelin magazine - 92

96

Buzești Road: Th e Avatar of Bucharest’s Urban Axis?

Calea Buzești – avatarul axului urban bucureștean?

TEXT

HANNA DERER

FOTO

HANNA DERER,

ȘTEFAN

TUCHILĂ

HANNA DERER, WHO AUTHORED A STUDY ON THE CULTURAL

HERITAGE OF BUZEȘTI-BERZEI AREA, HAS STATED THAT THE

OPERATION UNDER DEBATE SUPPOSED FROM THE VERY

BEGINNING AND WOULD CAUSE IRRETRIEVABLE LOSSES

HANNA DERER, AUTOR AL UNUI STUDIU

ASUPRA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN

ZONA BUZEȘTI-BERZEI, AFIRMĂ FAPTUL

CĂ OPERAŢIA ÎN CAUZĂ A PRESUPUS

DIN START ȘI VA DUCE ÎN CONTINUARE

LA SACRIFICII IREPARABILE

During the last ten years, more than once

I approached the issue of Griviţei Road,

including its junction with Buzești Road,

and this was the reason why in 2006 I

was asked to elaborate a study, which I

called “Th e area confi ned within Buzești,

Berzei, Vasile Pârvan, Bogdan Petriceicu

Hasdeu, Uranus Streets – Bucharest.

Identifi cation of cultural resource

through essential aspects of its historic

development. Fundamentation study for

Bucharest’s Master Plan: North-South

diameter doubling”. I worked on this

research together with the architects

Bianca Buzdugan, Daniela Puia, and Petre

Mihăilă. From the start, I should empha-

size that the project managers for the

zonal master plan for which this funda-

mentation study was drawn up (image 3)

were Professor Constantin Enache, archi-

tect, PhD, who assumed the urban fabric

located north of the Dâmboviţa, River,

and Professor Florin Machedon, architect,

PhD, who had chosen the southern part.

În ultimii zece ani am avut în mai multe rînduri ocazia de a aborda Calea Griviței, inclusiv intersecția acesteia cu Calea Buzești, motiv pentru care în anul 2006 am fost solicitată să elaborez ceea ce am intitulat „Aria determi-nată de străzile Buzești, Berzei, Vasile Pârvan, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Uranus – București. Identifi carea resursei culturale prin prisma aspectelor esențiale din evoluția istorică. Studiu de fundamentare pentru «București P.U.Z. – dublare diametrală Nord-Sud»”, o cercetare la care am lucrat alături de arhitecții Bianca Buzdugan, Daniela Puia și Petre Mihăilă. Trebuie subli-niat faptul că, la acea vreme, șefi i de proiect ai planului urbanistic zonal pentru care a fost elaborat acest studiu de fundamentare (imag. 3) erau prof. dr. arh. Constantin Enache, care și-a asumat porțiunea de țesut urban si-tuată la N de râul Dâmbovița, și prof. dr. arh. Florin Machedon, care preluase partea sudică.

Cele ce urmează se bazează, în mare parte, pe rezul-tatele acestei investigații pentru care obiectul și subiec-tul au fost deci, inevitabil, patrimoniul cultural con-struit. Acestei chei de lectură i se adaugă însă alte două. Prima este determinată de cuvântul „avatar” care, indi-ferent de sensurile ce i-au fost atribuite prin folosire cu-rentă (mai ales în contemporaneitate), este utilizat aici

Page 13: Zeppelin magazine - 92

97

Th e following remarks are partially based

on the results of this investigation whose

object and subject were, inevitably, the

built heritage. However, two reading keys

are added to the current key. Th e fi rst

one is dictated by the word ‘avatar’ that,

despite the meanings attached to it in

today’s language, is used here according

to its initial sense from Hindu mythol-

ogy: descent of divinity on earth through

reincarnation or other manifest form, de-

spite gender, a descent that, as a rule was

meant to reinstate the previous equilib-

rium. Th e latter key I referred to points to

the interrogation contained by the title,

which is also true today, despite or be-

cause of the fundamentation study I have

just mentioned.

I have to underline that during the

elaboration of the study, the route of the

southern segment from the intended

north-south diameter doubling had not

been established yet, thus it was not clear

what would become of George Coșbuc

Market, the homonymous boulevard, and

Viilor Road. Indiff erent to this fact, the

probable future axis of Bucharest would

skim the 16 protected area nr. 6 - Victoriei

Road, a symbol of the city, and would go

through other seven protected areas,

as follows: 97 – Occidentului zone – con-

taining a diff use traditional fabric”; 02 –

Griviţei Road – „traditional commercial

street”; 44 – Temișana zone – containing

cu semnifi cația sa inițială din mitologia hindusă: des-cinderea unei divinități pe pământ prin încarnare sau altă formă manifestă, indiferent de gen, descindere care, de regulă, avea drept scop reinstaurarea echilibrului. A doua dintre cheile de lectură semnalate se constituie în tonul interogativ al titlului, ton interogativ valabil și în prezent, în ciuda sau poate tocmai datorită studiului de fundamentare menționat.

Trebuie subliniat faptul că, în perioada de elaborare a acestuia, traseul segmentului sudic din preconizata du-blare diamentrală N–S nu era încă stabilit, nefi ind deci clar ce ar fi urmat să se întâmple în aria pieței George Coșbuc, a bulevardului cu același nume și a șoselei Viilor.

Indiferent însă de acest fapt, probabila viitoare axă a orașului București ar urma să treacă razant pe lângă zona construită protejată 16 – Calea Victoriei, „stradă simbol a orașului, să traverseze alte șapte zone con-struite protejate, și anume: 97 – zona Occidentului – de „țesut tradițional difuz”; 02 – Calea Griviței – „stradă comercială tradițională”; 44 – zona Temișana – de „țesut istoric difuz”; 23 – strada Știrbey Vodă – „stradă majo-ră”; 43 – zona Cobălcescu – de „țesut tradițional difuz”; 06 – axul Elisabeta – Kogălniceanu – „bulevard haus-mannian”; 09 – bulevardul Regina Maria – „bulevard hausmannian de țesut”; să „muște” un colțișor din zona construită protejată 69 – parcelarea Oțelul Roșu – „par-celare reglementată” și să distrugă aproape integral zona protejată construită 35 – zona Bibicescu, de „țesut tradițional difuz”.

Gravitatea acestei viitoare situații este crescută de faptul că la data publicării acestui text deja trei mo-numente istorice au fost declasate și demolate (hote-lul „Marna” din strada Buzești numărul 3, clădirea de la numărul 5 de pe aceeași circulație și fațadele casei

Acest viitor bulevard trece razant pe lângă zona construită pro-tejată „Calea Victoriei” și traversează alte șapte astfel de zone.

Th is new boulevard skims the “Victoria Road” protected area and goes through other seven protected zones.

Strada Buzești. Imobilele din stânga au fost declasate și demolateBuzesti Street. Th e buildings on the left have been unlisted and demolished

© ȘTEFAN TUCHILĂ➊

DOSSIERDOSAR

Page 14: Zeppelin magazine - 92

PAN Architects is a young international

architectural practice which operates at

the forefront of digital design. Th eir work

and research is focused on exploring in-

novative computational tools, techniques

and processes, including MAS (Multi

Agent Systems), parametric associative

design, morphogenic design strategies

and mass-customization. Th e aim of the

offi ce is to implement a high level of

interdisciplinary research into our built

objects. PAN Architects fends for blending

aesthetical and technical issues into inno-

vative engineered non-standard designs.

Palfi and Nascimento were colleagues

at HyperBODY, the department of re-

search in non-standard and interactive

architecture from TUDelft University.

Th eir diploma projects won a nominali-

zation at Archiprix in 2010/2011. Roxana

Palfi ’s project B_motion - Living bridge

Groningen (elaborated together with Urvi

Sheth) won the fi rst place for presentation

at IAD Awards 2009. Th is two PAN mem-

bers are guest instructors at the most

recent workshops tutored by HyperBODY.

(Constantin Goagea)

PAN Architects (Silvia Roxana Palfi și Gustavo Nascimento) e un tânăr birou internațional de arhitec-tură, a cărui activități sunt concentrate pe explorarea sistemelor, tehnicilor și proceselor contemporane de proiectare și fabricație. Aria lor de cercetare include MAS (sisteme de agenți multipli), design parametric asociativ, strategii morfogenetice de design și individu-alizare în masă („mass-customization”). Scopul biroului lor este implementarea unui nivel ridicat de cercetare interdisciplinară în obiectele construite. PAN Architects se bazează pe îmbinarea elementelor estetice cu cele tehnice în proiectarea de obiecte arhitecturale non-standard și inovative.

Palfi și Nascimento au fost colegi la HyperBODY, de-partamentul de cercetare în arhitectură non-standard și interactivă din cadrul Universității TUDelft. Proiectele lor de diplomă au fost nominalizate la Archiprix în 2010/2011. Proiectul B_motion – Living bridge Groningen al Roxanei Palfi (împreună cu Urvi Sheth) a câștigat locul I pentru prezentare la IAD Awards 2009.

Cei doi membri PAN sunt cadre didactice invita-te la ultimele workshop-uri conduse de HyperBODY. (Constantin Goagea)

ALTERNATIVEALTERNATIV

Arhitectura parametricăPAN Architects: o sămânţă din HyperBODY

Parametric ArchitecturePAN Architects: a seed from HyperBODY

Page 15: Zeppelin magazine - 92

117ALTERNATIVEALTERNATIV

protoSPACE 4.0 pavilion

Text: Chris KievdIllustration: HyperBODY TUDelft

Th e interactive protoSPACE¹ 4.0 pavilion

is custom designed to be a state-of-the

art laboratory for the advanced design

and fabrication strategies in architec-

ture. Th e initial design of the Interactive

Pavilion was developed and engineered in

the hyperBODY Spring 2009 MSC² studio.

Students emulated a project team of six

specializations, and over the period of a

semester iteratively collaboratively devel-

oped their design.

A 10% section of the pavilion was

manufactured in collaboration with re-

searchers of hyperBODY2 and engineers

of Komplotmechanics, eff ectively devel-

oping a novel approach to the fabrication

of large scale free-form volumes which

eff ectively employs CNC hotwire cutters

and milling machines.

16 components are assembled as to

form a part of a structural shell. Each

component is intended to embed func-

tionalities like ventialtion, daylight, inte-

rior light, interactive furniture, mobile in-

teraction units [protoCELLs], LED screens,

heating / cooling units. All functionalities

are distributed among the whole envel-

oping surface, in changing densities. For

example, a dense group of LED screens

will act as the information fi eld, a higher

density of interactive furniture will be the

hands-on working fi eld. Each swarm of

components with a certain functionality

will interact with the other swarms. Th e

users, who are known to the protoSPACE

intelligence system, are another swarm

interacting with the distributed devices.

In essence each component has embed-

ded intelligence and communicates in-

formation to other components, either

directly or via a database. Th e smart

protoSPACE 4 building does not wait for

instructions from the users, it will be ac-

tively sensing its environment and will be

actively retrieving data from other smart

devices, and from relevant websites.

protoSPACE 4.0 is now in the design

process, soon to be presented to the Board

of TU Delft, and scheduled to be placed in

the Delft Science Center. protoSPACE 4.0

is intended to become an icon for innova-

tion, as a showpiece for TU Delft.

Project Team Design Studio:Head Architect: Kas Oosterhuis | Semester Coordinator: Chris Kievid | Head Tutor: Christian Friedrich, Chris Kievid | Design Tutor: Gijs Joosen | Students: Yang Shi, Viss Naoum, Jonas Sin, Jun Jie Yan, Roxana Palfi, Urvi Sheth, Krzysztof Gornicki, Soran Park, Stella Lam, Mingyu Seol, Melina Mezari, Kwok-Tung Chun, Agata Kycia, Aurélie Hsiao, Gustavo Nascimento, Erwin Osch, Marco Cimenti, Harikrishnan Sasidharan | Scripting Expert: Owen Slootweg | Structural Expert: Bas Wijnbeld | Interaction Expert: Mark David Hosale | Fabrication Expert: Marco Verde | Material Expert: Charlotte Lelieveld | Project Team Fabrication: Chris Kievid, Owen Slootweg, Jelle Feringa

¹ protoSPACE, an initiative of prof. Kas Oosterhuis, is developed by HyperBODY at the Delft University of Technology as a revolutionary real-time collaborative design environment.² HyperBODY is a contemporary information technology driven research and design group at the Delft University of Technology

HyperBODY Spring 2009 MSC2, pavilionul protoSPACE 4.0HyperBODY Spring 2009 MSC2, protoSPACE 4.0 pavilion

Page 16: Zeppelin magazine - 92