Testul 2013

255
Drept penal 1. a) b) =c) Noul Cod penal al RM a intrat în vigoare la: 18 aprilie 2002; 01 ianuarie 2003; 12 iunie 2003. 2. Legea penală nu are drept scop: =a) descoperirea şi tragerea la răspundere penală a infractorilor; b) apărarea valorilor sociale prevăzute de legea penală; c) prevenirea săvârşirii infracţiunilor. 3. Principiul "non bis in idem" nu este încălcat în cazul condamnării şi stabilirii pedepsei: a) când există o hotărâre definitivă a organului de urmărire penală în legătură cu aceiaşi acuzaţie; b) când există o hotărâre definitivă a judecătorului în legătură cu aceiaşi acuzaţie; =c) pentru o infracţiune aflată în concurs cu o infracţiune pentru care persoana a fost deja condamnată; 4. Unul din principiile de acţiune a legii în spaţiu este principiul: a) vinovăţiei; =b) teritorialităţii; c) prezumţiei de nevinovăţie. 5. Se consideră infracţiune transnaţională: a) infracţiunea săvârşită de cetăţenii RM în afara teritoriului RM; b) infracţiunea săvârşită de cetăţenii străini în afara teritoriului RM îndreptate împotriva intereselor RM; =c) infracţiunea săvârşită pe teritoriul RM, dar are consecinţe grave într-un alt stat şi invers. 6.Nici într-un caz RM nu poate extrăda: =a) cetăţenii RM ; b) cetăţenii străini; c) apatrizii. 7. Printre formele de asistenţă juridică internaţională în materie penală pot fi enumerate: a)expulzarea; =b) extrădarea; c) azilul politic. 8. Infracţiunea aşa cum este ea definită în CP în vigoare conţine:

Transcript of Testul 2013

Page 1: Testul 2013

Drept penal1.a)b)=c)

Noul Cod penal al RM a intrat în vigoare la:18 aprilie 2002;01 ianuarie 2003;12 iunie 2003.

2. Legea penală nu are drept scop:=a) descoperirea şi tragerea la răspundere penală a infractorilor;b) apărarea valorilor sociale prevăzute de legea penală;c) prevenirea săvârşirii infracţiunilor.

3. Principiul "non bis in idem" nu este încălcat în cazul condamnării şi stabiliriipedepsei:

a) când există o hotărâre definitivă a organului de urmărire penală în legătură cu aceiaşiacuzaţie;

b) când există o hotărâre definitivă a judecătorului în legătură cu aceiaşi acuzaţie;=c) pentru o infracţiune aflată în concurs cu o infracţiune pentru care persoana a fost deja

condamnată;

4. Unul din principiile de acţiune a legii în spaţiu este principiul:a) vinovăţiei;=b) teritorialităţii;c) prezumţiei de nevinovăţie.

5. Se consideră infracţiune transnaţională:a) infracţiunea săvârşită de cetăţenii RM în afara teritoriului RM;b) infracţiunea săvârşită de cetăţenii străini în afara teritoriului RM îndreptate împotriva

intereselor RM;=c) infracţiunea săvârşită pe teritoriul RM, dar are consecinţe grave într-un alt stat şi

invers.

6.Nici într-un caz RM nu poate extrăda:=a) cetăţenii RM ;b) cetăţenii străini;c) apatrizii.

7. Printre formele de asistenţă juridică internaţională în materie penală pot fienumerate:a)expulzarea;=b) extrădarea;c) azilul politic.

8. Infracţiunea aşa cum este ea definită în CP în vigoare conţine:=a) 4 semne;

1

Page 2: Testul 2013

b) 3 semne;c) 2 semne.

9. La semnele componenţei infracţiunii se referă:a) obiectul infracţiunii;=b) vinovăţia;c)latura subiectivă a infracţiunii.

10. La infracţiunile uşoare, mai puţin grave şi grave se referă infracţiunile:a) săvârşite numai cu intenţie;b) săvârşite numai din imprudenţă;=c) săvârşite atât cu intenţie, cât şi din imprudenţă.

11. Infracţiunea nu se consideră săvârşită cu intenţie indirectă în cazul în carepersoana care a săvârşit-o a prevăzut urmările prejudiciabile a acţiunii sau inacţiuniisale:a) şi le-a dorit.b) nu le-a dorit, însă admitea, în mod conştient, survenirea acestor urmări.=c) nu le-a dorit, nici nu le admitea, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate.

12. Infracţiunea cu două forme de vinovăţie în consecinţă se consideră:a) săvârşită din neglijenţă.b) săvârşită cu sineîncredere exagerată.=c) intenţionată.

13. Persoana fizică ca subiect a infracţiunii trebuie să posede unul din următoarelesemne:a) faptă săvârşită fără vinovăţie vinovăţie.b) iresponsabilitate.=c) responsabilitate.

14. Consecinţele infracţiunii pot fi clasificate în:=a) materiale şi formale;b)ideale şi aparentec)reale şi raţionale.

15. Raportul de cauzalitate este legătura obiectivă existentă între:a) infractor şi fapta prejudiciabilă.b) consecinţele şi urmările prejudiciabile.=c) fapta prejudiciabilă şi consecinţele infracţionale survenite.

16. La semnele facultative care caracterizează elementele componenţei infracţiunii sereferă:=a) motivul infracţiunii.

2

Page 3: Testul 2013

b) fapta prejudiciabilă.c) vinovăţia.

17. Criteriile iresponsabilităţii sunt:a) biologic şi patologic.b) fiziologic şi patologic.=c) juridic şi medical.

18. La modalităţile legale ale imprudenţei nu se referă:a) neglijenţa.=b) cazul fortuit.c) sineîncredere exagerată.

19. Pregătirea de infracţiune se pedepseşte:a) în cazul pregătirii oricărei categorii de infracţiuni.b) numai în cazul pregătirii unei infracţiuni uşoare.=c) numai în cazul pregătirii unei infracţiuni mai puţin grave, grave, deosebit de grave sau

excepţional de grave.

20. Pregătirea de infracţiune poate fi săvârşită:a) atât cu intenţie directă cât şi cu intenţie indirectă.=b) numai cu intenţie directă.c) din imprudenţă.

21. Tentativa de infracţiune este posibilă doar în cazul:=a) infracţiunilor intenţionate.b) infracţiunilor din imprudenţă;c) infracţiunilor cu două forme de vinovăţie.

22. Renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii este:a) o cauză care înlătură caracterul penal al faptei.=b) temei pentru liberarea de răspundere penală.c) o circumstanţă care atenuează pedeapsa penală.

23. Dacă infracţiunea continuă începută când făptuitorul era minor se desfăşoară şidupă atingerea majoratului, reglementările CP referitor la minori:a) nu se aplică.=b) nu se aplică, însă se ţine cont la stabilirea pedepsei că infracţiunea a începută când

făptuitorul era minor.c) se aplică integral.

24. Constituie cumul de sentinţe:a) comiterea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o persoană cu antecedente

penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie.

3

Page 4: Testul 2013

b) dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuniprevăzute de diferite articole ale Părţii speciale a prezentului cod, fără să fi fostcondamnată pentru vreuna din ele.=c) dacă, după pronunţarea sentinţei, dar înainte de executarea completă a pedepsei,

condamnatul a săvârşit o nouă infracţiune.

25. Se consideră recidivă conform CP:a) comiterea uneia sau a mai multor infracţiuni intenţionate de către o persoană anterior

condamnată pentru o infracţiune intenţionată, dar sentinţa de condamnare nu a rămasdefinitivă;=b) comiterea cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni de o persoană cu antecedente

penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie;c) comiterea cu intenţie a unei infracţiuni de către o persoană cu antecedente penale

pentru o infracţiune săvârşirii din imprudenţă.

26. Conform prevederilor legii penale a RM cauzele care înlătură caracterul penal alfaptei sunt următoarele:=a) legitima apărare, starea de extremă necesitate, reţinerea infractorului, constrângerea

fizică sau psihică, riscul întemeiat şi executarea ordinului sau dispoziţii a superiorului.b) legitima apărare, starea de extremă necesitate, reţinerea infractorului, consimţământul

persoanei, riscul întemeiat;c) legitima apărare, extrema necesitate, reţinerea infractorului, riscul întemeiat, cazul

fortuit.

27. Legitima apărare va fi legală în cazul în care vor fi prezente următoarele condiţiireferitoare la atac:a) atacul trebuie să fie îndreptat asupra unei persoane;=b) atacul trebuie să fie direct, imediat, material şi real;c) atacul trebuie să fie prejudiciabil, direct, material, real, violent.

28. În caz de legitimă apărare prejudiciul cauzat:=a) se restituie de persoana ce a atacat;b) se restituie de persoana ce s-a apărat;c) nu se restituie de persoana în stare de legitimă, dacă nu a depăşit limitele ei.

29. Prejudiciul cauzat de o persoană în stare de extremă necesitate:a) urmează a fi reparat de ea.=b) se repară de persoana care posedă izvorul de pericol sporit.c) nu se repară.

30. constituie favorizare a infracţiunii dacă persoana:a) a promis dinainte că după săvârşirea infracţiunii va tăinui mijloacele sau instrumentele

de săvârşire a infracţiunii.b) în timpul săvârşirii infracţiunii i-a promis că va ascunde urmele infracţiunii.

4

Page 5: Testul 2013

=c) tăinuirea dinainte nepromisă a mijloacelor sau instrumentelor de săvîrşire a infracţiunii.

31. Participanţii la infracţiune sunt:a) autorii unei infracţiuni săvârşite din umprudenţă.b) organizatorul, instigatorul, complicele, autorul care nu întrunesc semnele subiectului

infracţiunii, la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate;=c) autorul, organizatorul, instigatorul şi complicele care întrunesc semnele subiectului

infracţiunii, la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate.

32. Dacă la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate au participat în comun, în calitatede coautori, două sau mai multe persoane, fiecare realizând latura obiectivă ainfracţiunii, aceasta constiuie:a) participaţie complexă.=b) participaţie simplă.c) grup criminal organizat.

33. Organizatorul sau instigatorul infracţiunii nu se supun răspunderii penale înlegătură cu renunţarea de bună-voie la săvârşirea infracţiunii dacă:a) au întreprins toate măsurile ce depindeau de ei pentru a preîntâmpina comiterea

infracţiunii de către autor.=b) printr-o înştiinţare la timp a organelor de drept sau prin alte măsuri întreprinse, au

preîntîmpinat ducerea de către autor a infracţiunii pînă la capăt;c) după săvârşirea infracţiunii de către autor ei s-au autodenunţat şi au contribuit la

arestarea autorului infracţiunii.

34. Conducătorul organizaţiei criminale poartă răspunderea penală:a) numai pentru crearea sau conducerea unei astfel de organizaţii conform art. 284 CP.b) pentru conducerea unei astfel de organizaţii şi numai pentru infracţiunile săvârşite de

această organizaţie la care el a participat nemijlocit.=c) pentru crearea sau conducerea unei astfel de organizaţii şi pentru toate infracţiunile

săvârşite de această organizaţie.

35. În cazul în care o persoană a săvârşit infracţiunea prin intermediul persoanei carenu este pasibilă de răspundere penală din cauza vârstei, suntem în prezenţa:a) unei participaţii complexe.b) unei participaţii simple.=c) unei infracţiuni săvârşite de către un autor madiat.

36. Temeiul real al răspunderii penale îl constituie:=a) fapta prejudiciabilă săvârşită;b) componenţa infracţiunii stipulată în legea penală;c) denunţul despre săvârşirea infracţiunii.

37. Cazurile şi procedura aplicării liberării de răspunderea penală sunt prevăzute:

5

Page 6: Testul 2013

a) numai în CP;b) numai în CPP;=c) atât în CP, cât şi în CPP.

38. Liberarea de răspundere penală se aplică faţă de persoanele:=a) care au săvârşit infracţiuni şi există temei pentru tragere la răspundere penală;b) care au săvârşit fapte ce nu întrunesc elementele componenţei de infracţiuni;c) care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, ce constituie cauze care înlătură

caracterul penal al faptei.

39. În cazul eliberării de răspundere penală cu tragerea la răspunderecontravenţională se pot aplica următoarele sancţiuni contravenţionale:=a) amendă sau arest contravenţional;b) avertisment, amendă şi muncă neremunerată în folosul comunităţii.c) mustrare publică şi amendă.

40. Prescripţia tragerii la răspundere penală cunoaşte următorii termeni:a) 2,7,10,15,20,35 ani.b) 3,5,10,20,25 ani.=c) 2, 5, 15, 20, 25 ani.

41. Prescripţia tragerii la răspundere penală se întrerupe dacă pînă la expirareatermenilor de prescripţie persoana:a) a săvârşit o nouă infracţiune intenţionată, pentru săvârşirea căreia legea prevede în

exclusivitate pedeapsa nonprivativă de libertate=b) a săvârşit o nouă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un

termen mai mare de 2 ani;c) se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată.

42. Se consideră în legitimă apărare şi persoana care a săvârşit o faptă prevăzută delegea penală pentru a împiedica pătrunderea într-un spaţiu de locuit sau într-o altăîncăpere însoţită:a) de violenţă nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei;b) de ameninţarea cu distrugerea averii persoanei.=c) de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori de ameninţarea cu

aplicarea unei asemenea violenţe.

43. Legea mai favorabilă are efect retroactiv şi se extinde asupra persoanelor care ausăvârşit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asuprapersoanelor:a) care au fost condamnate pentru faptele săvârşite şi antecedentele penale sunt stinse;=b) care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.c) liberate de răspunderea penală în legătură cu schimbarea situaţiei.

6

Page 7: Testul 2013

44. În dependenţă de etapele activităţii infracţionale legea penală incrimineazăurmătoarele etape ale infracţiunii intenţionate neconsumate:

=a) pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune;b) infracţiunea prelungită şi continuă;c) infracţiunea complexă şi de îndeletnicire.

45. Nu se referă la infracţiunea unică:a) infracţiunea cu acţiuni alternative;b) infracţiunea cu două forme de vinovăţie;=c) recidiva (infracţiunea săvârşită în stare de recidivă).

46. Vîrsta răspunderii penale pentru infracţiunea comisă este de la 16 ani. Vârstainculpatului este imposibil de stabilit prin documente oficiale. Expertiză medico-legalăa presupus că persoana s-a născut în anii 1997-1999. Instanţa de judecată, în bazaprincipiului umanismului, va constata că această persoană s-a născut:a) la 1 ianuarie 1997.b) la 1 ianuarie 1998.=c) la 31 decembrie 1999.

47. Săvârşirea faptei prejudiciabile prevăzute de legea penală de către o persoană curesponsabilitate redusă constituie:a) cauză care înlătură răspunderea penală;b) cauză care înlătură consecinţele condamnării;=c) circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei.

48. Conform CP al RM pedeapsa penală poate cauza infractorului:a) suferinţe fizice;=b) anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lui;c) prejudicii demnităţii umane a lui.

49. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată:a) ca pedeapsă principală;=b) ca pedeapsă complementară;c) ca obligaţie pentru perioada termenului de probă în cazul condamnării cu suspendarea

condiţionată a executării pedepsei.

50. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată inculpaţilor:a) care nu acceptă să execute o astfel de pedeapsă;=b) recunoscuţi ca invalizi de gradele I şi II, militari prin contract, femeilor gravide,

femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani, persoanelor care nu au atins vârsta de 16ani şi persoaneolor care au atins vârsta de pensionare;

c) care nu au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

51. Amenda ca pedeapsă complementară poate fi aplicată:

7

Page 8: Testul 2013

a) indiferent de faptul dacă ea este sau nu prevăzută ca atare de către sancţiuneaarticolului din Partea Specială a CP pentru infracţiunea săvârşită;=b) numai când ea este prevăzută ca atare pentru infracţiunea săvârşită.c) numai în cazurile infracţiunilor comise din interes material indiferent de faptul dacă ea

este sau nu prevăzută ca atare pentru infracţiunea săvârşită.

52. Retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare(clasificare) şi a distincţiilor de stat se aplică în cazul săvârşirii:a) infracţiunilor uşoare, mai puţin grave;=b) infracţiunilor grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;c) oricărei infracţiuni, indiferent de categoria ei.

53. Termenul privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita oanumită activitate prevăzute de art. 65 CP, în cazul aplicării ei ca pedeapsăcomplementară la închisoare se calculează:a) de la data pronunţării hotărârii de condamnare;b) de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;=c) din momentul executării pedepsei principale.

54. Pedeapsa cu închisoarea pentru adulţi în cazul unui concurs de infracţiuni:a) nu poate depăşi 20 ani;b) nu poate depăşi 30 ani;=c) nu poate depăşi 25 ani.

55. Detenţiunea pe viaţă nu se aplică:a) invalizilor de gradele I şi II, femeilor gravide şi femeilor care au copii în vârstă de pânăla 8 ani;b) militarilor prin contract şi persoanelor care au atins vârsta de pensionare;=c) femeilor şi minorilor.

56. Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate a unei persoane juridice sestabileşte pe un termen:

a) de la 1 la 5 ani.b) de pînă la 10 ani.=c) de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat.

57. Criteriile generale de individualizare a pedepsei se aplică de către instanţa dejudecată:

=a) la stabilirea pedepsei pentru fiecare infracţiune săvârşită în parte;b) la stabilirea pedepsei definitive pentru concurs de infracţiuni sau pentru cumul de

sentinţe;c) la stabilirea pedepsei în ambele cazuri menţionate mai sus la litera a) şi b).

8

Page 9: Testul 2013

58. În cazul unui concurs de infracţiuni, cînd s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiune peviaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori alte categorii de pedepse, seaplică:=a) ca pedeapsă definitivă detenţiunea pe viaţă.b) ca pedeapsă definitivă închisoare pe un trmen de 30 ani.c) detenţiune pe viaţă nu se aplică.

59. Aplicarea pedepsei la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei esteposibilă în cazul săvârşirii:

a) oricăror infracţiuni;b) infracţiunilor uşoare, mai puţin grave, grave şi deosebit de grave;=c) infracţiunilor uşoare, mai puţin grave şi grave.

60. În cazul săvârşirii de către persoanele adulte a unei infracţiuni deosebit de grave,ţinând cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, conform art. 79 CP instanţa dejudecată poate aplica:

a) o pedeapsă mai blândă, de altă categorie;b) numai o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală, dar constituind cel

puţin două treimi din minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru infracţiuneasăvârşită;=c) o pedeapsă cu aplicarea oricărei modalităţi prevăzute la lit. a) şi b).

61. Instanţa de judecată în baza art. 79 CP (aplicarea pedepsei mai blânde decât ceaprevăzută de lege) nu este în drept :

a) să aplice pedeapsă mai blândă sau sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentruinfracţiunea respectivă;

b) să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie;

=c) să nu aplice confiscarea specială ca măsură de siguranţă.

62. Circumstanţele atenuante prevăzute în art. 76 CP nu au efecte:

a) asupra pedepsei;

b) asupra liberării de răspundere penală;

=c) asupra calificării faptei prejudiciabile ca infracţiune.

63. Detenţia pe viaţă se aplică:

a) în cazul tentativei la infracţiunile excepţional de grave;

9

Page 10: Testul 2013

b) numai în cazul săvârşirii infracţiunilor excepţional de grave săvârşite în stare derecidivă;

=c) în cazul săvârşirii unei infracţiuni excepţional de grave.

64. În cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei pedeapsa pentruinfracţiunea incriminată se reduce cu:

a) 2/3 din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune;

=b) 1/3 din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune;

c) 1/4 din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune.

65. Mărimea pedepsei pentru recidiva periculoasă este de:

=a) cel puţin 2/3 din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute de articolulcorespunzător din Partea Specială a CP al RM;

b) cel puţin 3/4 din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute de articolulcorespunzător din Partea Specială a CP al RM;

c) nu poate fi mai mică de 1/2 din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute de articolulcorespunzător din Partea Specială a CP al RM.

66. În cazul unui concurs de infracţiuni, cînd s-a aplicat o pedeapsă cu detenţiunea peviaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoarea ori amenda, pedeapsă definitivă sestabileşte:

a) prin cumulul total al pedepselor aplicate;

b) prin cumulul parţial al pedepselor aplicate;

=c) numai cu detenţiunea pe viaţă(prin absorbirea pedepselor mai blânde de către cea maiaspră).

67. Dacă după pronunţarea sentinţei pentru o infracţiune intenţionată, dar înainte deexecutarea completă a pedepsei condamnatul va săvîrşi două infracţiuni intenţionateinstanţa de judecată va aplica consecutiv regulile:

a) privind stabilirea pedepsei pentru recidivă de infracţiuni şi concursul de infracţiuni;

b) privind stabilirea pedepsei pentru concurs de infracţiuni şi cumul de sentinţe;

10

Page 11: Testul 2013

=c) privind stabilirea pedepsei pentru recidivă, concurs de infracţiuni şi cumulul desentinţe.

68. În cazul cînd se constată că persoana condamnată este vinovată şi de comitereaunei alte infracţiuni săvârşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză,pedeapsa definitivă se stabileşte conform reglementărilor din CP:

=a) pentru concurs de infracţiuni;

b) pentru cumul de sentinţe;

c) atît pentru concurs de infracţiuni, cît şi pentru cumulul de sentinţe.

69. La aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe pedeapsa definitivă trebuiesă fie mai mare decât:

a) pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune;

b) partea neexecutată a pedepsei pronunţate;

=c) pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune şi decât partea neexecutată a pedepseipronunţate prin sentinţa anterioară.

70. Termenul pedepsei închisorii poate fi calculat în zile:

a) în cazul stabilirii pedepsei definitive pentru concurs de infracţiuni;

b) în cazul cumulării închisorii cu amenda;

=c) în cazul includerii arestării preventive în termenul închisorii.

71. La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsaînchisorii pentru minori nu poate depăşi:

a) 10 ani;

=b) 12 ani şi 6 luni;

c) 15 ani.

72. La stabilirea pedepsei definitive în caz de cumul de sentinţe, pedeapsa închisoriipentru minori nu poate depăşi:

11

Page 12: Testul 2013

=a) 15 ani;

b) 25 ani;

c) 30 ani.

73. Instanţa de judecată este obligată să stabilească o pedeapsă sub limita minimă de12 ani închisoare prevăzute de art. 145 alin. 2 CP, fără a aplica art. 79 CP în cazul cîndaceastă infracţiune este săvârşită de:

a) o femeie gravidă;

b) un invalid sau pensionar;

=c) de un minor.

74. În cazul pregătirii infracţiunii de proxenitism prevăzute de art. 220 alin. (1) CPpentru care pedeapsa maximă cea mai aspră este închisoarea pe termen de pînă la 5ani instanţa de judecată este în drept să stabilească o pedeapsă maxima pe termen:

a) de 5 ani închisoare;

b) de 2 ani închisoare;

=c) 2 ani şi 6 luni

75. La aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni instanţa de judecatăpoate stabili pedeapsa definitivă prin următoarele metode:

=a) cumul total, cumul parţial, absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră;

b) cumul total şi cumul parţial;

c) cumul parţial şi absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră.

76. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică:

a) minorilor;

=b) în cazul recidivei;

c) în cazul participaţiei.

12

Page 13: Testul 2013

77. Termenul de probă în cazul condamnării cu suspendarea condiţionată a executăriipedepsei se calculează din momentul:

=a) pronunţării sentinţei;

b) cînd sentinţa devine definitivă;

c) cînd sentinţa devine irevocabilă.

78. Anularea sau menţinerea condamnării cu suspendarea condiţionată a executăriipedepsei este un drept al instanţei în cazul în care cel condamnat la o astfel depedeapsă a săvârşit în termenul de probă:

a) o infracţiune intenţionat gravă;

=b) o infracţiune din imprudenţă;

c) o infracţiune deosebit de gravă.

79. Persoana care execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă:

a) nu poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen;

=b) poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen de către instanţa dejudecată dacă ea a executat efectiv cel puţin 30 ani de închisoare;

c) poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen de către instanţa dejudecată dacă a executat efectiv cel puţin 25 ani de închisoare.

80. În privinţa persoanelor care execută pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă parteaneexecutată din această pedeapsă:

a) nu poate fi înlocuită cu o pedeapsă mai blândă nici într-un caz;

b) poate fi înlocuită de către instanţa de judecată cu orice pedeapsă mai blândă;

=c) poate fi înlocuită numai cu titlul de graţiere cu închisoarea pe un termen de 30 ani.

81. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă, cu o pedeapsă mai blândă poate săaibă loc atunci cînd condamnatul a executat efectiv:

a) cel puţin 1/4 din termenul de pedeapsă;

b) cel puţin 1/2 din termenul de pedeapsă;

13

Page 14: Testul 2013

=c) cel puţin 1/3 din termenul de pedeapsă.

82. Legea penală prevede ca măsuri de siguranţă:

a)măsuri de constrângere cu caracter educativ şi măsuri de constrângere cu caractermedical;

b) expulzarea, extrădarea, confiscarea specială, castrarea chimica;

=c) măsuri de constrângere cu caracter medical, măsuri de constrângere cu caractereducativ, expulzarea, confiscarea specială, castrarea chimica.

83. Măsurile de siguranţă au drept scop:

a) restabilirea echităţii sociale;

b) corectarea condamnatului;

=c) înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legeapenală.

84. Dacă infracţiunea a fost săvârşită de mai mulţi infractori împăcarea victimei cuunul din ei:

=a) înlătură răspunderea penală numai a acelui infractor cu care victima s-a împăcat;

b) înlătură răspunderea penală a tuturor infractorilor;

c) în această situaţie împăcarea nu se admite.

85. La luarea deciziei privind expulzarea străinilor ca măsură de siguranţă se ţinecont:

a) de dorinţa condamnatului;

=b) de dreptul lui la respectarea vieţi private;

c) de dreptul lui la libertatea de circulaţiei.

86. Confiscarea specială nu se aplică:

14

Page 15: Testul 2013

a) minorilor;

b) dacă făptuitorul nu i se stabileşte o pedeapsă penală;

=c) în cazul infracţiunilor săvârşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui altmijloc de informare în masă.

87. Graţierea se acordă de către:

=a) Preşedintele RM;

b) Parlamentului RM;

c) Ministerul Justiţiei al RM.

88. În caz de respingere a cererii de reabilitare, o nouă cerere se poate face:

a) după o lună;

b) după 6 luni;

=c) după un an.

89. Antecedentele penale apar din momentul:

a) pronunţării sentinţei de condamnare;

=b) rămânerii definitive a sentinţei de condamnare;

c) rămânerii irevocabile a sentinţei de condamnare.

90. Dacă persoana care a executat pedeapsa va săvârşi înainte de expirareatermenului de stingere a antecedentelor penale o nouă infracţiune:

a) curgerea termenului de stingere a antecedentelor penale se întrerupe dacă aceastăinfracţiune este din imprudenţă;

b) curgerea termenului de stingere a antecedentelor penale se întrerupe dacă aceastăinfracţiune este intenţionată;

=c) curgerea termenului de stingere a antecedentelor penale nu se întrerupe.

15

Page 16: Testul 2013

91. Curgerea prescripţiei executării sentinţei de condamnare se întrerupe dacă celcondamnat pînă la expirarea termenului de prescripţie a săvârşit o nouă infracţiune:

=a) cu intenţie;

b) din imprudenţă;

c) din neglijenţă.

92. În caz de comitere a unei noi infracţiuni pînă la expirarea termenului deprescripţie a executării sentinţei de condamnare curgerea termenului de prescripţieîncepe din nou din momentul:

=a) săvârşirii acestei infracţiuni;

b) reţinerii infractorului pentru această infracţiune;

c) punerii infractorului sub învinuire pentru această infracţiune.

93. În cazul concurenţei dintre două norme penale speciale ce conţin două componenţede infracţiuni cu circumstanţe agravante se aplică:

a) norma penală care prevede pedeapsa cea mai blândă;

b) norma penală care este cea mai favorabilă infractorului;

=c) norma penală care prevede pedeapsa cea mai aspră.

94. Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legeapenală în vigoare la momentul:

=a) săvârşirii infracţiunii;

b) punerii persoanei sub învinuire;

c) pronunţării sentinţei.

95. În perioada anilor 1940-1961, adică pînă la adoptarea CP din 1961 pe teritoriulţării noastre se aplică:

a) CP al R.S.S.M;

=b) CP al R.S.S.Ucrainene;

c) CP al R.S.F.S.Ruse.

16

Page 17: Testul 2013

96. Poate fi trasă la răspundere penală persoana care a săvârşit o faptă prejudiciabilăprevăzută de CP în stare de ebrietate:

=a) fiziologică;

b) patologică;

c) atît fiziologică, cît şi patologică.

97. Constituie o circumstanţă care înlătură caracterul penal al faptei cazul cîndpersoanei reţinute i-au fost cauzate leziuni corporale:

=a) cu scopul reţinerii acestei persoane;

b) cu scopul curmării ofensării de către reţinut a persoanelor care l-au reţinut;

c) cu scopul impunerii reţinutului de a-şi spune datele despre identitatea sa.

98. În cazul concurenţei dintre norme generale şi cea specială se aplică:

a) norma generală;

=b) norma specială;

c) norma cea mai favorabilă infractorului.

99. Instanţa de judecată este în drept de a pronunţa o încheiere cu privire la anulareacondamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi stingereaantecedentelor penale după expirarea a cel puţin:

a) 3/4 din termenul de probă;

b) 2/3 din termenul de probă;

=c)1/2 din termenul de probă.

100. Infracţiunile de genocid şi ecocid sunt infracţiuni:

a) contra păcii;

=b) contra securităţii omenirii;

c) de război.

17

Page 18: Testul 2013

101. Infracţiunile de tratamente inumane (art. 137 CP) şi activitatea mercenarilorsunt infracţiuni(art. 141 CP):

=a) de război;

b) contra securităţii omenirii;

c) contra păcii.

102.Infracţiunile de propagandă a războiului (art. 140 CP9 şi de planificare, pregătire,declanşare sau ducere a războiului (art. 139 CP) sunt infracţiuni:

=a) contra păcii;

b) contra securităţii omenirii;

c) de război.

103. Săvârşirea omorului de două sau mai multe persoane se califică ca săvârşit şi cupremeditate (art. 145 alin 2 lit. a CP) cînd:

=a) fiecare persoană a premeditat fapta;

b) unul dintre autori a premeditat fapta, iar ceilalţi nu au ştiut despre acest fapt;

c) unul dintre autori a premeditat fapta, iar ceilalţi doar ştiau despre acest fapt.

104. Omorul săvârşit din interes material (art. 145, alin. 2 lit. b CP) se poate reţine:

a) cînd motivul omorului a servit răzbunarea pentru prejudiciile materiale suferite defăptuitor anterior;

b) cînd scopul sustragerii averii victimei a apărut imediat după săvârşirii omorului;

=c) cînd motivul omorului a fost gelozia, dacă în urma omorului făptuitorul urmărea şi unavantaj material.

105. Poate exista infracţiunea prevăzută de art. 145 alin 2 lit. d CP (omorul săvârşit înlegătură cu îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti) dacă:

a)fapta a fost săvârşită împotriva unui funcţionar din gelozie;

=b) fapta s-a comisă în timpul cînd victima îşi îndeplinea activitatea;

c) victima şi-a depăşit atribuţiile de serviciu.

18

Page 19: Testul 2013

106. În cazul instigării la pruncucidere (art. 147 CP), instigatorul poartă răspunderepenală:

a) pentru instigarea la pruncucidere;

=b) pentru instigarea la omor săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei;

c) pentru instigare la omor simplu.

107. Dacă moartea s-a produs pînă la expulzarea pruncului, ca urmare a unei acţiunide întrerupere a sarcinii mamei în condiţii ilegale suntem în prezenţa unei infracţiunide:

a) pruncucidere;

=b) avort ilegal;

c) omor intenţionat.

108. Acţiunea persoanei care a instalat pe terenul său un dispozitiv explozibil, în urmacăreia au decedat persoane, se califică ca:

=a) omor intenţionat;

b) lipsirea de viaţă din imprudenţă;

c) omor săvârşit cu două forme de vinovăţie.

109. Nu poate constitui omor săvârşit în stare de afect cînd omorul este o reacţieimediată:

a) la un act de infidelitate al victimei;

=b) la declaraţia unuia dintre soţi că el a depus în judecătorie o cerere de divorţ;

c) la lovitura cu pumnul în faţă a victimei din motiv de gelozie.

110. Infracţiunea de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau asănătăţii (art. 151 alin. 1 CP) poate fi comisă:

=a) doar cu intenţie;

19

Page 20: Testul 2013

b) fie cu intenţie, fie cu două forme de vinovăţie;

c) doar cu două forme de vinovăţie.

111. Infracţiunile de vătămare intenţionat grave a integrităţii corporale sau asănătăţii (art. 151 alin. (1) CP) se deosebeşte de vătămarea intenţionat medie aintegrităţii corporale sau a sănătăţii (art. 152 alin. (2) CP) după semnele carecaracterizează :

a) obiectul juridic;

=b) latura obiectivă;

c) latura subiectivă.

112. Avortul ilegal care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă ori medie aintegrităţii corporal sau a sănătăţii se califică ca:

a) ca vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii conform art. 157CP;

=b) ca avort care a cauzat o astfel de vătămare prevăzut de art. 159 alin. 2 CP;

c) ca un concurs de infracţiuni prevăzute de art. 157 şi art. 159 alin. 2 CP.

113. Poate prezenta infracţiunea de vătămare intenţionată gravă a integrităţiicorporale sau a sănătăţii (art. 151 CP), fapta prin care s-a pricinuit:

a) pierderea unei proteze;

b) pierderea temporară a cunoştinţei;

=c) pierderea mirosului.

114. Tentativa este posibilă la una din următoarele infracţiuni:

a) lipsirea de viaţă din imprudenţei (art. 149 CP);

b) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii care a provocatdecesul victimei(art. 151 alin 4 CP);

=c) pruncucidere (art. 147 CP).

20

Page 21: Testul 2013

115. Constrângerea persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor pentrutransplantare nu constituie infracţiune prevăzută de art. 158 alin. 1 CP cînd aceastăacţiune este săvârşită cu:

a) aplicarea violenţei;

b) ameninţarea cu aplicarea violenţei;

=c) ameninţarea cu distrugerea averii.

116. Nu constituie infracţiune neacordarea de ajutor unui bolnav din motiv că medicul:

=a) era grav bolnav;

b) era în concediu de odihnă;

c) se afla la nunta feciorului său.

117. Părăsirea locului accidentului de circulaţie şi lăsarea victimei cu bună-ştiinţă înprimejdie de către conducătorul automobilului în cazul cînd el a traumat victima fărăvinovăţie, fapta conducătorului automobilului constituie:

a) infracţiune de părăsire a locului accidentului (art. 266 CP);

b) infracţiune de lăsare în primejdie (art. 163 alin 1 CP);

=c) nu constituie nici infracţiune prevăzută de art. 266 CP şi nici infracţiune prevăzută deart. 163 alin.1 CP.

118. Răpirea unei persoane este o infracţiune contra:

=a) libertăţii persoanei;

b) cinstei persoanei;

c) demnităţii persoanei.

119. Victima traficului de fiinţe umane sau de copii (art. 165 şi 206 CP) pentruinfracţiunile săvârşite de ea în legătură cu această calitate procesuală:

=a) se absolvă de răspunderea penală;

b) poate fi absolvită de pedeapsa penală;

c) nu poate fi absolvită de răspunderea penală.

21

Page 22: Testul 2013

120. Traficul de fiinţe umane face parte din componenţele de infracţiuni:

a) numai cu consecinţe formale;

b) numai cu consecinţe materiale;

c) se poate manifesta în ambele forme.

121. Munca forţată prevăzută de art. 168 este o infracţiune unică:

a) continuă;

b) prelungită;

c) complexă.

122. Constituie infracţiune de viol, raportul sexual săvîrşit prin:

a) înşelăciune;

b) abuz de încredere;

=c) constrângere fizică sau psihică.

123. Constituie infracţiune de viol (art. 171 CP) şi de acţiuni violente cu caracter sexualart. 172 CP dacă imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa:

a) a fost provocată excepţional numai de către însăşi făptuitor;

b) excepţional dacă victima se afla într-o astfel de stare din alte cauze, decît dacă a fostprovocată de către însăşi făptuitor;

=c) cauzele aflării victimei într-o astfel de stare nu are importanţă pentru existenţa acestorinfracţiuni.

124. Dacă făptuitorul a săvârşit în orice consecutivitate un act de viol şi acte violentecu caracter sexual asupra uneia şi aceleaşi victime, acţiunile săvârşite urmează a ficalificate:

a) ca viol;

b) ca acţiuni violente cu caracter sexual;

=c) prin concurs în baza art. 171 şi 172 CP.

22

Page 23: Testul 2013

125. Dacă făptuitorul succesiv realizează două sau mai multe acte de viol sau acţiuniviolente cu caracter sexual faptele săvârşite reprezintă o infracţiune:

a) continuă;

=b) prelungită;

c) cu circumstanţe agravante.

126. Violul (art. 171 CP) şi/sau acţiunile violente cu caracter sexual (art. 172 CP) seconsideră săvârşite de două sau mai multe persoane în cazul săvârşirii acestorinfracţiuni cu participarea:

a) a unui instigator şi a unui autor;

b) a unui complice şi a unui autor;

=c) a doi coautori.

127. Raportul sexual cu o persoană care nu a atins vârsta de 16 ani constituieinfracţiune prevăzută de art. 174 CP dacă făptuitorul:

=a) a ştiut cu certitudine că victima nu a atins vârsta de 16 ani;

b) a presupus că victima nu a atins vârsta de 16 ani;

c) n-a ştiut, n-a presupus şi nici nu putea să presupună că victima nu a atins vârsta de 16ani.

128. Dacă făptuitorul succesiv săvârşeşte acţiuni perverse şi apoi raporturi sexuale cuo persoană care nu a atins vârsta de 16 ani suntem în prezenţa:

a) acţiuni perverse prevăzute de art. 175 CP;

b) raportului sexual cu o persoană care nu a atins vârsta de 16 ani (art. 174 CP);

=c) unui concurs de infracţiuni prevăzute de art. 174, 175 CP.

129. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor constituie infracţiune prevăzută deart. 176 CP în cazul în care ea este:

a) îndreptată spre aţâţarea vrajbei sau a dezbinării naţionale, rasiale sau religioase;

=b) soldată cu daune în proporţii considerabile;

c) însoţită de instigarea cetăţenilor la refuzul de a îndeplini obligaţiile cetăţeneşti.

23

Page 24: Testul 2013

130. Dispoziţia art. 177 CP (încălcarea inviolabilităţii vieţii personale) este:

a) descriptivă;

=b) de blanchetă;

c) de trimitere.

131. Latura obiectivă a infracţiunii de împiedicare a exercitării libere a dreptuluielectoral nu se consideră realizată dacă alegătorul este:

=a) convins de făptuitor să nu participe la alegeri pe motiv că candidatul în alegeri numerită să fie votat ;

b) este încuiat în ziua alegerilor de către făptuitor într-o încăpere, însă peste vre-o douăore făptuitorul de bună-voie î-l eliberează şi îi dă posibilitatea să voteze;

c) este ameninţat cu aplicarea violenţei dacă va participa la alegeri.

132. Subiectul infracţiunii de încălcare a regulilor de protecţie a muncii (art. 183 CP)poate fi:

=a) numai o persoană cu funcţii de răspundere care este responsabil de tehnica securităţiisau de alte reguli de protecţie a muncii;

b) orice persoană cu funcţii de răspundere;

c) orice persoană fizică care a atins vârsta de 16 ani.

133.Subiectul infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe (art.1851 CP) poate fi:

a) numai o persoană fizică care a atins vârsta de 16 ani;

b) numai o persoană juridică;

=c) persoana fizică şi persoana juridică.

134. Infracţiunile de furt (art. 186 CP), de jaf (art. 187 CP), tâlhărie (art. 188 CP),şantaj (art. 189 CP) şi escrocherie (art. 190 CP), se deosebesc unele de altele prinsemnele care caracterizează:

a) obiectul de atentare a lor;24

Page 25: Testul 2013

=b) latura obiectivă a lor;

c) latura subiectivă.

135. Sustragerea nu se califică drept furt, ci jaf dacă a fost săvârşită în prezenţaproprietarului sau a altor persoane:

a) însă pe neobservate pentru acestea;

b) care observă actul luării bunului, însă nu conştientizează caracterul infracţional a celorcomise;

=c) cînd făptuitorul este conştient că persoanele prezente înţeleg caracterul ilegal alacţiunilor lui.

136. La infracţiunea de viol (art. 171 CP):

a) subiectul activ nu poate fi decât bărbatul;

b) subiectul pasiv nu poate fi decât femeia;

=c) subiectul activ poate fi orice persoană, indiferent de sex.

137. În cazul escrocheriei (art. 190 alin. (2) lit. b) CP) şi delapidării averii străine (art.191 alin. (2) lit. b) CP), săvârşite de către o persoană cu funcţii de răspundereîmpreună ca alte persoane care nu dispun de atribuţii de serviciu suntem în prezenţaunei participaţii.

a) simple;

=b) complexe;

c) nu există nici participaţie penală simplă şi nici participaţie penală complexă.

138. Acţiunile făptuitorului care a folosit documente oficiale false la sustragereabunurilor prin escrocherie se califică:

a) ca concurs de infracţiuni prevăzute de art. 190 CP şi de art. 361 CP, numai dacă s-afolosit un document falsificat anterior de o altă persoană;

=b) ca concurs de infracţiuni prevăzute de art. 190 şi art. 361 CP, numai cînd falsificareaunor astfel de documente a fost urmată de folosirea lor de către falsificator în vedereasustragerii bunurilor;

c) ca concurs de infracţiuni prevăzute de art. 190 şi art. 361 CP în ambele situaţiimenţionate la lit. a) şi b) a prezentului test.

25

Page 26: Testul 2013

139. Sustragerea se consideră săvârşită de două sau mai multe persoane cînd la ea auparticipat:

=a) doi coautori;

b) un autor şi un instigator;

c) un complice şi un autor.

140. Se consideră violenţă nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea victimei (art. 187alin. (2) lit. e) CP):

=a) cauzarea unei vătămări uşoare a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) cauzarea unei vătămări uşoare a integrităţii corporale sau a sănătăţii urmată de odereglare de scurtă durată a sănătăţii;

c) vătămarea medie a integrităţii corporale şi a sănătăţii.

141. În cazul infracţiunii de incest (art. 201 CP) există o pluralitate de infractori:

=a) naturală;

b) constituită;

c) pluralitate ocazională (participaţie penală).

142. Sustragerea unei arme de foc în mod deschis dintr-un loc public constituie:

a) ca infracţiune unică prevăzută de art. 290 - purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea,repararea sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor;

b) ca un concurs de infracţiuni prevăzute de art. 290 - purtarea, păstrarea, procurarea,fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor şiart. 187 - jaful;

c) ca infracţiune prevăzută de art. 187 – jaful.

143. Subiect al infracţiunilor prevăzute de art. 208 şi 209 CP poate fi persoana fizicăcare a atins vârsta:

a) de 14 ani;

b) de 16 ani;

=c) de 18 ani.

26

Page 27: Testul 2013

144. Răspândirea bolilor epidermice (art. 215 CP) şi diversiunea săvârşită prinrăspândirea unor epidemii (art. 343 CP) se aseamănă prin:

a) obiectul de atentare;

=b) latura obiectivă;

c) latura subiectivă.

145. Infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope saua analoagelor lor prevăzute de art. 217-219 CP se aseamănă una cu alta prin:

a) latura obiectivă;

=b) obiectul de atentare;

c) latura subiectivă.

146. Persoana juridică nu poate fi subiect al infracţiunii în cazul:

a) dobândirii creditului prin înşelăciune;

b) contrabandei ;

=c) înşelării clienţilor (art. 255 CP).

147. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei de către persoana care conducemijlocul de transport care a provocat unei persoane o vătămare gravă a integrităţiicorporale şi decesul altei persoane se califică:

=a) ca infracţiune unică prevăzută de art. 264 alin. (3) lit. a) şi b);

b) ca un concurs de infracţiuni prevăzute de art. 264 alin. (3) lit. a) şi art. 264 alin (3) lit.b) CP;

c) ca infracţiune prevăzută de art. 264 alin 3 lit. b CP, deoarece consecinţele mai puţingrave sunt absorbite de cele mai grave .

148. Infracţiunea de banditism se consideră consumată din momentul:

a) realizării cel puţin a unui atac banditesc;

=b) organizării bandei;

c) alegerii conducătorului bandei.

27

Page 28: Testul 2013

149. Nu pot fi calificate ca huliganism agravat prevăzut de art. 287 alin. (3) CPacţiunile huliganice săvârşite:

a) cu încercarea aplicării obiectelor special adoptate pentru vătămarea integrităţiicorporale sau a sănătăţii;

b) cu aplicarea oricăror obiecte, inclusiv cu aplicarea şi a celor care au fost luate la loculinfracţiunii;

=c) prin demonstrarea obiectelor menţionate la lit. a) şi b) a prezentului test şi nelegate deaplicarea lor.

150. Infracţiunea prevăzută de art. 290 CP constituie o infracţiune continuă cînd eaeste săvârşită prin una din următoarele acţiuni:

a) repararea ilegală a armelor de foc;

=b) păstrarea ilegală a armelor de foc;

c) comercializarea armelor de foc.

151.Subiect al infracţiunii de falsificare a probelor în dosarul penal nu poate fi:

a) avocatul;

b) procurorul;

=c) traducătorul prin traducere incorectă.

152.Persoana care a făcut un denunţ fals, iar ulterior în susţinerea acestui denunţ camartor face declaraţii mincinoase în cadrul urmăririi penale sau judecării cauzeipoartă răspunderea penală pentru:

=a) denunţare falsă (art. 311 CP);

b)declaraţie mincinoasă(art. 312 CP);

c) pentru concurs de infracţiuni prevăzute de art. 311 şi art. 312 CP.

153. Subiect al infracţiunii de constrângere de a face declaraţii mincinoase, concluziifalse sau traducerii incorecte ori de a se eschiva de la aceste obligaţii poate fi:

=a) orice persoană fizică responsabilă care a atins vârsta de 16 ani;28

Page 29: Testul 2013

b) numai de către persoana care efectuează urmărirea penală;

c) numai de către un participant la proces.

154. Prin transmitere ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute înpenitenciar săvârşită în mod sistematic se înţelege transmiterea unor asemeneaobiecte de cel puţin:

a) o dată;

b) două ori;

=c) trei ori.

155. Latura obiectivă a favorizării infracţiunii (art. 323 CP) nu se realizează prin unadin următoarele acţiuni dinainte nepromise:

a) ascunderea infractorului;

=b) comercializarea cu bună ştiinţă a bunurilor dobândite de infractor pe cale criminală;

c) ascunderea bunurilor dobândite de infractor pe cale criminală.

156.Infracţiunile de corupere pasivă prin pretinderea de bani (art. 324 CP) şi decorupere activă prin promisiunea de bani (art. 325 CP) se consumă din momentul:

=a) pretinderii sau, respectiv, a promisiunii de bani;

b) primirii sau, respectiv, a transmiterii unei părţi din suma de bani pretinsă sau promisă;

c) primirii sau, respectiv, a transmiterii întregii sume de bani pretinse sau promise.

157. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327 CP) şi excesul de putere saudepăşirea atribuţiilor de serviciu (art. 328 CP) se aseamănă una cu alta prinidentitatea unui element al componenţei de infracţiune, acesta fiind:

=a) subiectul infracţiunii;

b) latura obiectivă;

c) latura subiectivă.

158. Care dintre următoarele infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii destat pot fi săvârşite numai în formă de pluralitate de infracţiuni:

29

Page 30: Testul 2013

a) trădarea de patrie (art. 337 CP);

=b) uzurparea de calităţi oficiale(art. 351 CP);

c) uzurparea puterii de stat (art.339 CP).

159. Care dintre următoarele infracţiuni militare pot fi săvârşite atît de militari, cît şide persoanele civile:

a) predarea de bună-voie în prizonierat (art. 387 CP);

=b) jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă (art. 389 CP);

c) dezertarea (art. 371 CP).

160. Luarea de mită (art. 333 CP) şi coruperea pasivă (art. 324 CP) nu se aseamănăuna cu alta prin:

=a) obiectul infracţiunii;

b) latura obiectivă;

c) latura subiectivă.

161. Poate fi săvârşită de către o pluralitate naturală de infractori una dintreurmătoarele infracţiuni:

=a) incestul (art. 201 CP);

b) trădarea de patrie (art. 337 CP);

c) genocidul (art. 135 CP)

162. Obiectul juridic principal al infracţiunii de poluare a aerului (art. 230 CP) î-lconstituie:

=a) securitatea ecologică a mediului înconjurător ca valoare socială;

b) viaţa oamenilor cu valoare socială;

c) economia naţională ca valoare socială.

163. Infracţiunile din Partea Specială a CP au fost clasificate în capitole în raport cu:

=a) obiectul lor generic;

30

Page 31: Testul 2013

b) latura obiectivă a lor;

c) subiectul lor.

164. Conform art. 50 CP răspunderea penală se consideră:

a) obligaţiunea infractorului de a suporta o pedeapsă pentru infracţiunea săvârţită;

b) obligaţiunea statului de a-l sancţiona pe infractor pentru săvârţirea infracţiunii;

=c) o condamnare publică în numele legii a faptelor infracţionale ţi a persoanelor care le-asăvârşit .

165. Persoana care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală în stare de legitimăapărare:

a) poate fi liberată de răspunderea penală;

=b) nu poate fi trasă la răspunderea penală;

c) se liberează de pedeapsa penală.

166. Minorul care a atins vârsta de 13 ani:

a) se liberează de răspunderea penală dacă a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţingravă;

b) se liberează de răspunderea penală dacă a săvârşit o infracţiune uşoară, mai puţin gravăsau gravă;

=c) nu poate fi liberat de răspunderea penală pentru fapte prevăzute de CP ca infracţiuni .

167. Conform art. 60 CP prescripţia tragerii la răspundere penală curge:

a) din ziua săvârşirii infracţiuni până la data înaintării acuzării învinuitului;

=b) din ziua săvârşirii infracţiuni până la data rămânerii difinitive a hotîrârii instanţei dejudecată;

c) din ziua înaintării acuzării învinuitului şi până la data rămânerii a hotîrârii instanţei dejudecată.

31

Page 32: Testul 2013

168. În cazul suspendării curgerii termenului de prescripţie, curgerea prescripţiei sereia din momentul:

a) reluării urmăririi penale după suspendare;

=b) reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării;

c) aducerii persoanei reţinute sau care s-a autodenunţat în faţa procurorului pentru a fiaudiat.

169. Faptele care constituie infracţiuni şi pedeapsele ce se aplică sunt prevăzute:

a) în legi penale şi hotărâri ale Guvernului;

b) în legi penale, hotărâri ale Guvernului şi decrete ale Preşedintelui RM;

=c) în legi penale.

170. Problema dovedirii raportului de cauzalitate în dreptul penal se pune în cazul:

a) componenţelor de infracţiuni formale;

=b) componenţelor de infracţiuni materiale;

c) componenţelor de infracţiuni atât formale cît şi materiale.

171. Conform art. 52 alin.(1) CP se consideră componenţa de infracţiune:

a) fapta prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă depedeapsa penală;

b) totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la latura obiectivă şi latura subiectivă ainfracţiunii;

=c) totalitatea semnelor obiective şi subiective stabilite de legea penală, ce califică o faptăprejudiciabilă drept infracţiune concretă.

172. Obiectul juridic al unei infracţiuni îl constituie:

a) lucrul, bunul sau persoana fizică contra sau împotriva cărora s-a îndreptat acţiunileinfracţionale;

=b) valorile sociale şi relaţiile sociale vătămate sau prejudiciate prin infracţiune;

c) dreptul statului de a-l trage la răspundere penală pe infractor.

32

Page 33: Testul 2013

173. Inacţiunea ca faptă prin care se poate săvârşi o infracţiune, are în vedere:

a) o simplă comportare negativă a subiectului faţă de regulile de conveţuire socială;

=b) neîndeplinirea de către subiect a unei activităţi ordonate printr-o normă penalăimperativă sau impusă printr-o obligaţie legală;

c) numai neîndeplinirea de către subiect a unei activităţi ordonate printr-o normă penalăimperativă.

174. Urmarea imediată ce se produce prin săvârşirea unei infracţiuni sematerializează:

a) numai într-un rezultat material;

b) numai într-o stare de pericol;

=c) fie într-un rezultat material, fie într-o stare de pericol.

175. Prin motiv al infracţiunii se înţelege:

=a) imboltul interior care conduce la naşterea în mintea infractorului a ideii săvârşirii uneianumite infracţiuni;

b) finalitatea urmărită de infractor prin săvârşirea infracţiunii;

c) atitudinea psihică a infractorului faţă de fapta săvârşită şi urmările ei.

176. În cazul infracţiunii săvârşite cu două forme de vinovăţie răspunderea penalăpentru urmările mai grave care nu erau cuprinse de intenţia făptuitorului survinenumai dacă:

a) persoana n-a prevăzut şi nici nu trebuia să prevadă producerea urmărilor mai grave;

b) persoana a prevăzut producerea urmărilor mai grave nu le-a dorit însă le-a admis înmod conştient;

=c) persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor mai grave, deşi trebuia şi puteasă le prevadă.

177. Încredere exagerată în sine există atunci când infractorul:

33

Page 34: Testul 2013

a) nu prevede posibilitatea survenirii urmărilor faptei sale, deşi trebuia şi putea să leprevadă;

b) prevede urmările prejudiciabile a faptei sale şi în mod conştient admite survenirea lor;

=c) prevede urmările prejudiciabile a faptei sale, dar consideră în mod uşuratic că ele vorputea fi evitate.

178. Conform art. 20 CP fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie dacă persoanacare a

comis-o:

a)era iresponsabilă la momentul săvârşirii ei;

b) nu a atins vârsta pentru a fi trasă la răspundere penală la momentul săvârşirii ei;

=c) nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale, nu a prevăzut posibilitateasurvenirii urmărilor ei prejudiciabile şi conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia saunu putea să le prevadă.

179. În cazul săvârşirii fără vinovăţie a unei fapte prevăzute de legea penalăpersoana:

a) se liberează de respundere penală;

=b) nu poate fi supusă răspunderii penale;

c) acest fapt constituie o cauză care înlătură răspunderea penală.

180. Când starea de iresponsabilitate a infractorului survine şi se constată dupăsăvârşirea infracţiunii în procesul judecării cauzei instanţa de judecată din acestmotiv:

a) î-l achită;

b) î-l liberează de răspunderea penală cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caractermedical;

=c) î-i poate aplica măsuri de constrângere cu caracter medical, iar după însănătoşire î-lpoate supune pedepsei penale.

181. Vârsta sub 14 ani a minorului constituie:

=a) o cauză care exclude răspunderea penală;

b) o circumstanţă care atenuiază pedeapsa;

c) o cauză care înlătură răspunderea penală.

34

Page 35: Testul 2013

182. Conform art. 29 CP infracţiunea continuă se consumă din momentul:

a) începerii activităţii infracţionale;

=b) încetării activităţii infracţionale;

c) procedurii urmării prejudiciabile.

183. Infracţiunea prelungită se consumă din momentul:

a) săvârşirii primei acţiuni sau inacţiuni;

b) săvârşirii celei de a doua acţiuni sau inacţiuni;

=c) săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale.

184. O componenţă de infracţiuni este complexă atunci când:

=a) în componenţa ei intră ca circumstanţă agravantă o acţiune sau inacţiune care constituieprin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală;

b) în componenţa ei intră ca circumstanţă agravantă orice semn ce caracterizează unul dinelementele componenţei de infracţiune;

c) în componenţa ei intră ca circumstanţă agravantă numai unul din semnele cecaracterizează latura obiectivă a infracţiunii.

185. Există concurs ideal de infracţiuni atunci când persoana:

=a) săvârşeşte o acţiune sau inacţiune care întruneşte elemente a mai multor infracţiuni;

b) săvârşeşte prin două sau mai multe acţiuni, două sau mai multe infracţiuni identice sauomogene;

c) săvârşeşte prin două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni două sau mai multe infracţiunicu condiţia ca una din ele să fie săvârşită din imprudenţă.

186. Pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave pedeapsa se aplicăminorului:

a) conform criteriilor generale de individualizare a pedepsei;

=b) numai dacă se preciază ca luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentrucorectarea minorului;

35

Page 36: Testul 2013

c)numai în cazul când el nu-şi recunoaşte vinovăţia.

187. Măsurile de constrângere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor seaplică:

=a) pe termen nedeterminat;

b) pe termenul executării pedepsei principale;

c) pe termenul executării pedepsei principale şi complementare.

188. Măsura de siguranţă a expulzării nu se poate dispune faţă de un cetăţean străin,dacă există motive serioase de a se crede că, în statul în care va fi expulzat riscă să fiesupus:

a) la pedeapsa închisorii;

b) la detenţiunea pe viaţă;

=c) torturii.

189. Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei:

a) care are concentraţia de alcool în sânge de la 0,1 până la 0,5 g/l şi concentraţia vaporilorde alcool în aerul expirat de la 0,10 până la 0,14 mg/l;

b) care are concentraţia de alcool în sânge de la 0,3 până la 0,8 g/l şi concentraţia vaporilorde alcool în aerul expirat de la 0,15 până la 0,4 mg/l;

c) care are concentraţia de alcool în sânge de la 0,8 g/l şi mai mult şi concentraţia vaporilorîn aerul expirat de 0,4 mg/l şi mai mult.

Drept procesual penal

1. Act procedural constituie:a) document prin care se consemnează orice acţiune procesuală efectuată de către

urmărirea penală, şi anume: ordonanţă, proces-verbal, rechizitoriu.=b) document prin care se consemnează orice acţiune procesuală prevăzută de prezentul

cod, şi anume: ordonanţă, proces-verbal, rechizitoriu, încheiere, sentinţă, decizie,hotărâre etc.;

c) document prin care se consemnează orice acţiune procesuală prevăzută de prezentulcod pentru participanţii la proces, şi anume: ordonanţă, proces-verbal, rechizitoriu,demers, cerere, raport de expertiză, concluzii scrise, încheiere, sentinţă, decizie,hotărâre etc.;

36

Page 37: Testul 2013

2. Viciu fundamental în cadrul procedurii precedente, care a afectat hotărâreapronunţată semnifică:

a) Încălcare esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentruApărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, şi de alte tratateinternaţionale la care Republicii Moldova a aderat.

b) Încălcare esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de tratatele internaţionaleprivind Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale precum şi deConstituţia Republicii Moldova.

=c) Încălcare esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentruApărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, de alte tratateinternaţionale, de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi naţionale.

3. Probele în procesul penal constituie:=a) Elemente de fapt, dobândite în modul prevăzut de prezentul cod, care servesc la

constatarea existen ei sau inexisten ei infrac iunii, la identificarea făptuitorului, laț ț țconstatarea vinovă iei, precum i la stabilirea altor împrejurări importante pentruț șjusta soluţionare a cauzei;

b) Elemente de fapt şi de drept, dobândite în modul prevăzut de prezentul cod, ceservesc la constatarea împrejurărilor care au importanţă pentru justa soluţionare acauzei penale;

c) Elemente de fapt şi de drept, dobândite prin orice mod prevăzut de lege, ce servesc laconstatarea împrejurărilor care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzeipenale;

4. Hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în chestiunileprivind aplicarea prevederilor legale în practica judiciară:

=a) au caracter de recomandare pentru organele de urmărire penală şi instanţelejudecătoreşti;

b) au caracter de precedent judiciar pentru organele de urmărire penală şi instanţelejudecătoreşti;

c) au caracter obligatoriu pentru organele de urmărire penală şi instanţelejudecătoreşti;

5. Privarea de libertate, arestarea, internarea forţată a persoanei într-o instituţiemedicală sau trimiterea ei într-o instituţie educaţională specială se permit:

a) numai în baza unui mandat de arestare autorizat de judecătorul de instrucţie sau aunei sentinţe judecătoreşti motivate;

=b) numai în baza unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti motivate;c) numai în baza unei ordonanţe de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti motivate;

6. Organul de urmărire penală şi instanţa sînt obligate:a) să asigure oricăror persoane dreptul la asistenţă juridică calificată din partea unui

apărător ales de el.b) să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă juridică calificată

din partea unui apărător ales de el sau numit din oficiu, dependent de aceste organe.

37

Page 38: Testul 2013

=c) să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă juridică calificatădin partea unui apărător ales de el sau a unui avocat care acordă asisten ă juridicățgarantată de stat, independent de aceste organe.

7. Judecătorul judecă materialele şi cauzele penale:a) conform intimei convingeri bazate pe probele cercetate în procedura judiciară

respectivă.b) conform legii şi propriei convingeri bazate pe probele acuzării în procedura judiciară

respectivă.=c) conform legii şi propriei convingeri bazate pe probele cercetate în procedura

judiciară respectivă.

8. Examinarea cererii de recuzare sau a declaraţiei de abţinere:a) se face în şedinţă separată după suspendarea cauzei penale.=b) se face în aceea i zi, ascultând părţile şi persoana a cărei recuzare se cereș .c) se face în şedinţă separată, în absenţa persoanei a cărei recuzare se cere.

9. Recursurile împotriva hotărârilor judecătoriilor, care, potrivit legii, nu pot fiatacate cu apel sunt judecate de către:

=a) de către Curtea de Apel ca instanţă de recurs.b) de către Curtea Supremă de Justiţie.c) de către Curtea de Apel ca instanţă de apel.

10.Dacă infracţiunea este continuă sau prelungită, cauza se judecă de:a) instanţa în raza teritorială a căreia a fost săvârşită infracţiunea.b) instanţa în raza teritorială a căreia au survenit consecinţele prejudiciabile.=c) instanţa în raza teritorială a căreia s-a consumat ori a fost curmată infracţiunea.

11.Ofiţerul de urmărire penală este :=a) persoana care, în numele statului, în limitele competenţei sale, efectuează urmărirea

penală în cauze penale i exercită alte ac iuni prevăzute expres de lege.ș țb) persoană care în numele statului porneşte urmărirea penală şi ordonă efectuarea

urmăririi penale în conformitate cu prezentul cod, refuză pornirea urmăririi sauîncetează urmărirea penală;

c) persoană care exercită nemijlocit urmărirea penală în condiţiile legii;

12.Se consideră victimă:a) persoana fizică căreia i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau

material, recunoscută în această calitate, conform legii:=b) orice persoană fizică sau juridică căreia, prin infracţiune, i-au fost aduse daune

morale, fizice sau materiale.c) orice persoană căreia, prin infracţiune, i-au fost aduse prejudicii morale, fizice sau

materiale.

13.Parte civilă este recunoscută:38

Page 39: Testul 2013

a) persoana fizică căreia în urma infracţiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material saumoral.

b) persoana în privinţa căreia există suficiente temeiuri de a considera că în urmainfracţiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material care a depus la organul de urmărirepenală sau la instanţa de judecată o cerere de chemare în judecată a persoanelor carepoartă răspundere patrimonială pentru faptele comise.

=c) persoana fizică sau juridică în privinţa căreia există suficiente temeiuri de a consideracă în urma infracţiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material sau moral, care a depusla organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată o cerere de chemare înjudecată a bănuitului, învinuitului, inculpatului sau a persoanelor care poartărăspundere patrimonială pentru faptele acestuia.

14.Declaraţii sunt:=a) informaţiile orale sau scrise, date în cadrul procesului penal de către persoană şi care

au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.b) informaţiile scrise, date în cadrul procesului penal.c) datele orale furnizate în cadrul procesului penal de către cei audiaţi.

15.Percheziţia se efectuează în baza:a) ordonanţei motivate a organului de urmărire penală.b) ordonanţei motivate a procurorului.=c) ordonanţei motivate a organului de urmărire penală şi numai cu autorizaţia

judecătorului de instrucţie.

16.Ridicarea de documente ce conţin informaţii care constituie secret de stat,comercial, bancar, precum şi ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice:

a) se fac numai cu autorizaţia ordonanţei motivate a organului de urmărire penală.=b) se fac numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie.c) se fac numai cu autorizaţia ordonanţei motivate a procurorului.

17.Rezultatele constatării tehnico-ştiinţifice sau medico-legale:=a) se consemnează într-un raport.b) se consemnează într-un proces-verbal separat.c) se include în procesul-verbal de efectuare a acţiunilor procesuale.

18.Dispunerea expertizei se face:a) la cererea părţilor de către instanţa de judecată.=b) la cererea părţilor, de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de

judecată, precum şi din oficiu de către organul de urmărire penalăc) la cererea părţilor, de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de

judecată.

19.Expertiza se dispune şi se efectuează, în mod obligatoriu, pentruconstatarea:

a) gradului de gravitate a vătămărilor integrităţii corporale;b) stării psihice şi fizică a persoanelor audiate.

39

Page 40: Testul 2013

=c) cauzei morţii;

20.Corpuri delicte sunt recunoscute:a) obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârşirea

infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituitobiectivul acestor acţiuni.

b) obiectele, banii sau alte valori ori obiecte şi documente care pot servi ca mijloacepentru descoperirea infracţiunii.

=c) obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârşireainfracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituitobiectivul acestor acţiuni, precum şi bani sau alte valori ori obiecte şi documente carepot servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, constatarea circumstanţelor,identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarearăspunderii penale.

21.Pot fi supuse reţinerii:a) persoanele bănuite de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede

pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 3 ani ;=b) învinuitul, inculpatul care încalcă condiţiile măsurilor preventive neprivative

de libertate, luate în privinţa lui, precum i ordonan a de protec ie în cazulș ț țviolen ei în familie dacă infracţiunea se pedepseşte cu închisoareț ;

c) persoanele condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepseisau cu liberare condiţionată de pedeapsă înainte de termen.

22.Reţinerea persoanei poate avea loc în baza:a) procesului-verbal întocmit de către procuror.=b) ordonanţei organului de urmărire penală.c) procesului-verbal, în cazul apariţiei nemijlocite a unor suspiciuni de a bănui că

persoana a săvârşit infracţiunea.

23.Reţinerea persoanei în condiţiile legii:=a) nu poate depăşi 72 de ore din momentul privării de libertate.b) nu poate depăşi 24 de ore din momentul privării de libertate.c) nu poate depăşi 48 de ore din momentul privării de libertate.

24.Persoana reţinută urmează să fie eliberată în cazurile în care:a) nu s-au confirmat suspiciunile de a bănui că persoana a săvârşit infracţiunea.=b) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că persoana reţinută a săvârşit

infracţiunea;c) lipsesc motivele privării în continuare a persoanei de libertate.

25.La eliberare, persoanei reţinute:a) i se înmânează procesul-verbal de reţinere în care se menţionează de către cine a fost

reţinută, temeiul, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul eliberării.b) i se explică drepturile şi obligaţiile procesuale.

40

Page 41: Testul 2013

=c) i se înmânează certificat în care se menţionează de către cine a fost reţinută, temeiul,locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul eliberării.

26.Actul prin care se aplică măsura preventivă este:a) demersul organului de urmărire penală.=b) ordonanţă motivată a procurorului.c) Sentinţa instanţei de judecată.

27.Copia de pe ordonanţa sau de pe încheierea privind luarea măsurii preventive seînmânează:

=a) neîntârziat persoanei faţă de care ea se aplică şi totodată i se explică modul şitermenul de atac al acestor hotărâri.

b) avocatului persoanei faţă de care se aplică şi totodată se indică modul şi termenul deatac al acestor hotărâri.

c) la eliberarea persoanei faţă de care s-a aplicat şi totodată i se explică modul şitermenul de atac al acestor hotărâri.

28.Cauţiunea se restituie în cazul în care:a) lipsesc motivele privării în continuare a persoanei de libertate.=b) judecătorul de instrucţie sau instanţa constată că nu mai există temeiurile care au

justificat aplicarea măsurii preventive.c) se dispune suspendarea procesului penal.

29.Ordonanţa procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuireamăsurii preventive poate fi atacată:

a) cu plângere procurorului general de către bănuit, învinuit, apărătorul orireprezentantul său legal.

b) cu recurs către Curtea Supremă de Justiţie.=c) cu plângere judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărătorul ori

reprezentantul său legal.

30.Acţiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea:a) persoanelor fizice cărora le-au fost cauzate prejudicii morale prin fapta (acţiunea sau

inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrşirea acesteia.b) părţii vătămate căreia i-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a

fost adusă daună reputaţiei profesionale.=c) persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale

sau, după caz, le-a fost adusă daună reputaţiei profesionale nemijlocit prin fapta(acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârşireaacesteia.

31.Acţiunea civilă poate fi înaintată :=a) în orice moment de la pornirea procesului penal pînă la terminarea cercetării

judecătoreşti.b) în orice moment de la pornirea procesului penal pînă la susţinerile verbale.

41

Page 42: Testul 2013

c) în orice moment de la pornirea procesului penal pînă la pronunţarea hotărâriijudecătoreşti.

32.Începerea urmăririi penale are loc prin:a) procesul-verbal al organului de urmărire penală.b) prin rezoluţia organului de urmărire penală.=c) prin ordonanţa emisă de către procuror sau de către organul de urmărire penală,

confirmată de către procuror.

33.Ordonanţa de a refuza începerea urmăririi penale poate fi atacată:=a) prin plângere, în instanţa judecătorească, în condiţiile art.313.b) prin plângere procurorului general.c) prin recurs, în instanţa judecătorească de sector sau la Curtea de Apel.

34.Plângerea este înştiinţarea făcută de:a) O persoană fizică care consideră că i s-a cauzat un prejudiciu prin infracţiune. .b) O persoană fizică despre săvârşirea unei presupuse infracţiuni.=c) O persoană fizică sau de o persoană juridică căreia i s-a cauzat un prejudiciu prin

infracţiune.

35.Urmărirea penală încetează:a) La împăcarea părţii vătămate cu inculpatul.=b) La împăcarea părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul, în cazurile

menţionate în alin.(1). al art. 276 CPP.c) La împăcarea părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul.

36.Ce act întocmeşte organul de urmărire penală pentru a propune punerea uneipersoane sub învinuire :

a) Un proces-verbal.b) Un demers.=c) Un raport cu propunerea de a pune persoana respectivă sub învinuire.

37.Înaintarea acuzării învinuitului se va face de către:a) organul de urmărire penală în prezenţa avocatului în decurs de 48 de ore din

momentul emiterii ordonanţei de punere sub învinuire, dar nu mai târziu de ziua încare învinuitul s-a prezentat sau a fost adus în mod silit.

=b) procuror în prezenţa avocatului în decurs de 48 de ore din momentul emiteriiordonanţei de punere sub învinuire, dar nu mai târziu de ziua în care învinuitul s-aprezentat sau a fost adus în mod silit.

c) procuror în prezenţa învinuitului.

38.Scoaterea persoanei de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, precumşi clasarea cauzei penale se dispune prin:

42

Page 43: Testul 2013

a) Rezoluţia motivată a procurorului.b) propunerea organului de urmărire penală.=c) ordonanţa motivată a procurorului.

39.Cauza penală se trimite în judecată de către:=a) procurorul care a întocmit rechizitoriul.b) organul de urmărire penala.c) procurorul ierarhic superior.

40.Cauza penală se trimite în judecată:=a) după înmânarea sub recipisă a copiei rechizitoriului învinuitului şi reprezentantului

lui legal.b) după înmânarea sub recipisă a copiei rechizitoriului.c) indiferent de înmânarea copiei rechizitoriului învinuitului, reprezentantului lui legal

şi apărătorului.

41.Apelul părţilor şi al celorlalte persoane care vor participa la şedinţa de judecatăse face de către:

a) preşedintele şedinţei de judecată.=b) grefierul şedinţei de judecată.c) procuror.

42.În cadrul cercetării judecătoreşti, în primul rând se cercetează:a) probele prezentate de către partea apărării=b) probele prezentate de către partea acuzării.c) Datele de identitate a părţilor.

43.Reluarea cercetării judecătoreşti poate avea loc prin încheiere motivată cînd:a) inculpatul, în ultimul cuvânt, relevă fapte sau împrejurări noi, esenţiale pentru

soluţionarea cauzei.=b) instanţa constată că o anumită circumstanţă necesită concretizare pentru justa

soluţionare a cauzei.c) procurorul face trimitere la unele probe noi.

44.Încheierile date în primă instanţă pot fi atacate cu apel:=a) numai o dată cu sentinţa cu excepţia cazurilor în care, potrivit legii, pot fi

atacate separat.b) oricând, în mod separat.c) La solicitarea părţilor.

45.Decizia cu privire la inadmisibilitatea recursului:a) este examinată de către Instanţa ierarhic superioară în complet de 3

judecătorib) este examinată de către Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie constituit

de 5 judecători.

43

Page 44: Testul 2013

=c) este irevocabilă.

46.Hotărîrile judecătoreşti irevocabile pot fi supuse revizuirii:a) Numai cu privire la latura penală.=b) cu privire la latura penală, cît şi cu privire la latura civilă.c) Numai cu privire la erorile judiciare comise.

47.La audierea bănuitului învinuitului, inculpatului minor este obligatorie:a) participarea reprezentantului legal.=b) participarea apărătorului, pedagogului sau psihologului.c) participarea procurorului, pedagogului.

48.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat de către:a) procuror.b) instanţa de judecată=c) procuror, cît şi de către învinuit, inculpat şi apărătorul său.

49.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat:a) Din moment după punerea sub învinuire pînă la finalizarea cauzei penale.=b) în orice moment după punerea sub învinuire pînă la începerea cercetării

judecătoreşti.c) în orice moment după punerea sub învinuire pînă la începerea susţinerilor

verbale.

50.Urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind minorii, precum şipunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti privind minorii, se facpotrivit:

=a) procedurii obişnuite, cu completările şi derogările dinprocedura în cauzele privind minorii.

b)c)

procedurii obişnuite;procedurii speciale.

51.Şedinţa de judecare a cauzei în procesul în care un minor este victimă saumartor, instanţa de judecată va asculta declaraţiile acestuia:

=a) într-o şedinţă închisă.b) este publică.c) depinde de fiecare caz în parte.

52.Dacă la săvârşirea infracţiunii, împreună cu minorul au participat şi adulţi:a) cauza în privinţa minorului se disjunge în mod obligatoriu.=b) cauza în privinţa minorului se disjunge pe cît e posibil, formând un dosar separat.c) cauza în privinţa minorului nu se disjunge, dispoziţiile privind minorul, fiind aplicate

doar acestuia.

44

Page 45: Testul 2013

53.Reţinerea minorului, precum şi arestarea lui preventivă în temeiurile prevăzuteîn art.166, 176, 185, 186 CPP:

a) pot fi aplicate doar cînd au fost săvârşite infracţiuni excepţional de grave;b) pot fi aplicate în orice cazuri cînd au fost săvârşite infracţiuni contra statului;=c) pot fi aplicate doar în cazuri excepţionale când au fost săvârşite infracţiuni grave cu

aplicarea violenţei, deosebit de grave sau excepţional de grave.

54.Încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere penală aminorului cu internarea acestuia într-o instituţie specială deînvăţămînt şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducarese efectuează:

a) În baza dmersului procurorului către judecătorul de instrucţie.b) În baza demersului organului de urmărire penală către Instanţa de Judecată.=c) În baza propunerii organului de urmărire penală către procuror de a înceta urmărirea

penală în privinţa minorului şi de a iniţia în instanţă un demers către judecătorul deinstrucţie despre liberarea minorului de răspundere penală în temeiul prevăzut deart.54 CP.

55.Măsurile de constrângere cu caracter medical, cuprinse în art.99 din Codulpenal, se aplică de instanţa de judecată faţă de:

a) persoanele care au săvârşit fapte prejudiciabile în stare de iresponsabilitate.b) persoanele care au săvârşit faptele prevăzute de legea penală, în stare de

iresponsabilitate prezentând un pericol pentru societate prin natura faptei săvârşiteşi din cauza bolii lor.

=c) persoanele care au săvârşit fapte prejudiciabile, prevăzute de legea penală, în starede iresponsabilitate, precum şi faţă de persoanele care s-au îmbolnăvit dupăsăvârşirea infracţiunii de o boală psihică, din care motive ele nu-şi pot da seama deacţiunile lor sau nu le pot dirija, în caz dacă aceste persoane prezintă pericol pentrusocietate prin natura faptei săvârşite şi din cauza bolii lor.

56.În procedura de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical,participarea apărătorului este obligatorie:

a) din momentul înaintării de către procuror a ordonanţei de aplicare a măsurilor deconstrângere cu caracter medical în instanţa de judecată.

=b) din momentul adoptării ordonanţei prin care s-a dispus efectuarea expertizei înstaţionarul instituţiei psihiatrice în privinţa persoanei referitor la care se desfăşoarăprocedura, dacă apărătorul nu a fost admis mai înainte în acest proces.

c) din momentul angajării sale de către reprezentantul legal

57.Dacă în procedura privind aplicarea măsurilor de constrângere cu caractermedical se găseşte că starea de iresponsabilitate a persoanei a cărei cauză sejudecă nu a fost dovedită sau că boala persoanei care a săvârşit infracţiunea nuîmpiedică pedepsirea ei, atunci Instanţa:

=a) prin sentinţă, clasează procedura privind aplicarea măsurilor de constrângere cucaracter medical, restituind cauza procurorului pentru urmărirea penală înprocedură generală.

45

Page 46: Testul 2013

b) prin încheiere motivată dispune încetarea procedurii privind aplicarea măsurilor deconstrângere cu caracter medical.

c) prin sentinţă condamnă persoana pentru săvârşirea infracţiunii.

58.În cazul în care procurorul constată că în privinţa învinuitului pot fi aplicateprevederile art.510 CPP, el, prin ordonanţă, suspendă condiţionat urmărireapenală:

=a) pe un termen de 1 an, stabilindu-i una sau mai multe obligaţii prevăzute de art. 511CPP.

b) pe un termen de 2 ani, stabilindu-i una sau mai multe obligaţii prevăzute de art. 511CPP.

c) fără termen, cu stabilirea unei sau mai multe din obligaţii prevăzute de art. 511 CPP.

59.După expirarea termenului de suspendare condiţionată a urmăririi penale,dacă învinuitul a respectat condiţiile stabilite:

=a) Procurorul, prin ordonanţa sa, dispune liberarea persoanei de răspundere penală.b) organul de urmărire penală care a supravegheat comportamentul învinuitului

întocmeşte un raport către procuror.c) Judecătorul de instrucţie examinează demersul înaintat de către învinuit privitor la

liberarea acestuia de răspundere penală.

60.Cererea de chemare în judecată privind repararea prejudiciului cauzat prinacţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreştise depune:

a) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciului.b) Oricând de la data devenirii definitive sau, după caz, irevocabile a hotărârii

judecătoreşti sau a ordonanţei organului de urmărire penală, prin care a fostconstatat caracterul ilicit al acţiunii procesuale respective, al urmăririi penale sau alcondamnării, care au dus la prejudiciu.

=c) în termen de un an de la data devenirii definitive sau, după caz, irevocabile a hotărâriijudecătoreşti sau a ordonanţei organului de urmărire penală, prin care a fostconstatat caracterul ilicit al acţiunii procesuale respective, al urmăririi penale sau alcondamnării, care au dus la prejudiciu.

61. Acţiunea pentru repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelorde urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti poate fi iniţiată:

=a) în instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială domiciliază persoana căreia i-afost cauzat prejudiciul sau, după caz, succesorii ei, în ordinea procedurii civile,chemând în judecată statul, care este reprezentat de către Ministerul Justiţiei.

b) în instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială unde persoanei i-a fost cauzatprejudiciul chemând în judecată statul, care este reprezentat de către MinisterulJustiţiei.

c) în procedura contenciosului administrativ la Curtea de Apel.

46

Page 47: Testul 2013

62.Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa constată că norma juridică ce urmeazăa fi aplicată contravine prevederilor Constituţiei şi este expusă într-un act juridiccare poate fi supus controlului constituţionalităţii:

a) judecarea cauzei se suspendă şi se sesizează Curtea Constituţională.b) judecarea cauzei se suspendă şi se oferă posibilitate părţilor în proces să sesizeze

Curtea Supremă de Justiţie.=c) judecarea cauzei se suspendă, se informează Curtea Supremă de Justiţie care, la

rândul său, sesizează Curtea Constituţională.

63.Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa stabileşte că norma juridică naţionalăce urmează a fi aplicată contravine prevederilor tratatelor internaţionale îndomeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care RepublicaMoldova este parte, instanţa:a) va aplica reglementările naţionale, informând despre aceasta autoritatea care a

adoptat norma naţională respectivă şi Curtea Constituţională.b) va aplica reglementările internaţionale în direct, motivând hotărârea sa şi

informând despre aceasta autoritatea care a adoptat norma naţională respectivă şiCurtea Constituţională.

=c) va aplica reglementările internaţionale în direct, motivând hotărârea sa şiinformând despre aceasta autoritatea care a adoptat norma naţională respectivă şiCurtea Supremă de Justiţie.

64.Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa:a) decât în condiţiile actelor normative naţionale.=b) decât din motive de utilitate publică şi în condiţiile prezentului cod şi conform

principiilor generale ale dreptului internaţional.c) Fără o răscumpărare prealabilă.

65.Probele care confirmă informaţia despre viaţa privată şi intimă a persoanei, seexaminează:

a) în mod obligatoriu în şedinţă de judecată închisă.b) în şedinţă de judecată deschisă.=c) la cererea acesteia, se examinează în şedinţă de judecată închisă.

66.Accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei sau publicului, prin:=a) prin încheiere motivată, pe parcursul întregului proces sau al unei părţi din proces.b) prin hotărâre, pe parcursul unei părţi din proces.c) prin sentinţă pe parcursul întregului proces.

67.Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de soluţionare a cauzei penale sunt:a) comportamentul părţilor la proces, gravitatea faptei comiuse şi volumul

dosarului.=b) complexitatea cazului, comportamentul participanţilor la proces, conduita

organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată, importanţaprocesului pentru cel interesat şi vîrsta de pîna la 18 ani a victimei.

c) complexitatea cazului şi conduita a instanţei de judecată.

68. Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se fac de urgenţă şi înmod preferenţial:

47

Page 48: Testul 2013

=a) în cauzele penale în care sunt bănuiţi, învinuiţi, inculpaţi arestaţi preventiv,precum şi minori.

b) în cauzele penale în care care un minor este victimă sau martor.c) în cauzele penale în care sunt învinuiţi cetăţeni străini.

69. Respectarea termenului rezonabil la urmărirea penală se asigură de către:a) judecătorul de instrucţie.=b) procuror.c) instanţa de judecată.

70. Scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale împiedică:a) punerea sub învinuire a altei persoane pentru aceeaşi faptă.=b) punerea repetată sub învinuire a aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă, cu

excepţia cazurilor cînd fapte noi ori recent descoperite sau un viciu fundamental încadrul procedurii precedente au afectat hotărârea respectivă.

c) reluarea urmăririi penale şi punerea repetată sub învinuire a aceleiaşi persoanepentru aceeaşi faptă, dacă fapte noi ori recent descoperite au afectat hotărârearespectivă, dacă urmărirea penală a fost rekuată nu mai tîrziu de un an de laintrarea în vigoare a ordonanţei de scoatere a persoanei de sub urmărire.

71. După începerea cercetării judecătoreşti, orice schimbare intervenită încompletul de judecată:

=a) impune reluarea de la început a cercetării judecătoreşti.b) impune continuarea examinării cauzei penale.c) în absenţa cererilor de recuzare nu împiedică continuarea cercetării judecătoreşti.

72. Judecătorului care intervine în proces pentru înlocuirea unui alt judecător pemotiv de boală,deces sau eliberare din funcţie:

=a) i se oferă timp pentru a lua cunoştinţă de materialele cauzei, inclusiv de celecercetate în instanţă, şi pentru a se pregăti pentru participarea de mai departe înproces.

b) i se acordă dreptul să solicite repetarea unor acţiuni procesuale deja efectuate înşedinţă în lipsă lui.

c) i se acordă dreptul de a adresa inculpatului întrebări, la care acesta deja răspuns şi afăcut declaraţii.

73. Recuzarea judecătorului poate fi propusă de către părţile în proces:a) numai înainte de începerea cercetării judecătoreşti.b) numai în cadrul şedinţei preliminare a cauzei.=c) de regulă, înainte de începerea cercetării judecătoreşti sau poate fi propusă mai

tîrziu, numai în cazurile dacă cel care face propunerea de recuzare a aflat motivulrecuzării abia după începerea cercetării judecătoreşti.

74. În cazul în care cererea de recuzare se înaintează în mod repetat cu rea-credinţă şi în mod abuziv, cu scopul de a tergiversa procesul, de a derutajudecata sau din alte intenţii răuvoitoare, instanţa care soluţionează cauza:

48

Page 49: Testul 2013

a) poate respinge ca nemotivată cererea de recuzare a persoanei.=b) poate aplica faţă de persoana vinovată o amendă judiciară în condiţiile prezentului

cod.c) poate aplica faţă de persoana vinovată un avertisment indicat în procesul-verbal al

şedinţei.

75. Instanţa de judecată, care constată că nu este competentă de a judeca cauzapenală:

a) prin hotărâre care este definitivă, trimite dosarul instanţei de judecată competente.b) prin decizie separată, încetează judecarea cauzei şi trimite dosarul instanţei de

judecată competente.=c) prin încheiere, îşi declină competenţa şi trimite dosarul instanţei de judecată

competente.

76. Conflictul de competenţă între două sau mai multe instanţe de judecată ced seconsideră competente de a judeca aceiaşi cauză se soluţionează de:

=a) instanţa ierarhic superioară comună.b) Curtea Supremă de Justiţie.c) Plenul Curţii Supreme de Justiţie.

77. Instanţa ierarhic superioară comună soluţionează conflictul de competenţă:a) conform regulilor pentru instanţa care o reprezintă, cu citarea părţilor, prezenţa

cărora este obligatorie.=b) conform regulilor pentru prima instanţă.c) cu citarea părţilor, prezenţa cărora este obligatorie.

78. Cererea de strămutare se adresează Curţii Supreme de Justiţie:a) până la finalizarea cercetării judecătoreşti.=b) cu cel puţin 5 zile înainte de începerea cercetării judecătoreşti şi trebuie să fie

motivată.c) după începerea susţinerilor verbale, argumentată în modul corespunzător.

79. Examinarea cererii de strămutare se face în şedinţă publică în complet formatdin 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie:

=a) În lipsa părţilor, iar neprezentarea referinţei nu împiedică examinarea cererii destrămutare.

b) numai cu participarea obligatorie a părţilor înştiinţate în mod legal.c) numai cu participarea părţii care a depus cererea de strămutare.

80. Abţinerea sau recuzarea procurorului în cursul urmăririi penale sesoluţionează:

a) de către judecătorul de instrucţie.b) numai de către Procurorul General.=c) de către procurorul ierarhic superior, iar în privinţa Procurorului General – de

către un judecător al Curţii Supreme de Justiţie.

49

Page 50: Testul 2013

81. Abţinerea sau recuzarea procurorului în cursul judecării cauzei sesoluţionează:

a) de către procurorul ierarhic superior.b) de către instanţa de judecată ierarhic superioară.=c) de către instanţa de judecată respectivă (care judecă cauza).

82. Hotărârea de recuzare a procurorului:a) se atacă judecătorului de instrucţie.b) se atacă Procurorului General.=c) nu este susceptibilă de a fi atacată.

83. Persoana poate fi recunoscută în calitate de bănuit prin unul din următoareleacte procedurale:

=a) procesul-verbal de reţinere;b) ordonanţa sau încheierea de aplicare a unei măsuri preventive privative de

libertate.c) încheierea judecătorului e instrucţie de recunoaştere a persoanei în calitate de

bănuit.

84. Organul de urmărire penală nu este în drept să menţină în calitate de bănuit:a) persoana reţinută – mai mult de 48 de ore;b) persoana în privinţa căreia a fost aplicată o măsură preventivă neprivativă de

libertate – mai mult de 3 zile din momentul când i s-a adus la cunoştinţăordonanţa despre aplicarea măsurii preventive;

=c) persoana în privinţa căreia a fost dată o ordonanţă de recunoaştere în aceastăcalitate – mai mult de 3 luni, iar cu acordul Procurorului General şi aladjuncţilor săi - mai mult de 6 luni.

85. Apărătorul nu poate fi asimilat de către organele de stat şi persoanele cu funcţiede răspundere cu:

=a) persoana interesele căreia le apără şi cu caracterul cauzei penale care se examineazăcu participarea lui.

b) persoanele cu funcţie de răspundere.c) organul de urmărire penală.

86. Avocatul nu este în drept:a) să recunoască acţiunea civilă;=b) să renunţe nemotivat la apărare;c) să-şi retragă apelul sau recursul împotriva sentinţei de condamnare.

87. Apărătorul nu este în drept, fără consimţământul persoanei pe care o apără, săefectueze următoarele acţiuni:

a) să-i fie compensate cheltuielile suportate în cauza penală de la persoana intereselecăreia le apără sau, în cazurile prevăzute de lege, din bugetul statului;

=b) să o declare vinovată de săvârşirea infracţiunii.c) să i se repare prejudiciul cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire

penală sau ale instanţei de judecată.50

Page 51: Testul 2013

88. Apărătorul este obligat:=a) să se prezinte la chemarea organului de urmărire penală sau a instanţei;b) să renunţe la reprezentarea persoanei pe care o apără.c) la cererea organului de urmărire penală să destăinuiască informaţiile care i-au fost

comunicate în legătură cu exercitarea apărării dacă aceste informaţii pot fi utilizateîn detrimentul persoanei pe care o apără.

89. Renunţarea la apărător înseamnă:a) solicitarea organului de urmărire penală de a fi numit din oficiu a un alt apărător.=b) voinţa bănuitului, învinuitului, inculpatului de a-şi exercita el însuşi apărarea, fără a

apela la asistenţa juridică a unui apărător.c) renunţarea nemotivată a apărătorului de a apăra interesele bănuitului, învinuitului,

inculpatului.

90. Admiterea sau neadmiterea renunţării la apărător se decide de către:a) instanţa de judecată prin sentinţă.b) bănuit, învinuit, inculpat prin cerere.=c) procuror sau de instanţă prin hotărâre motivată.

91. Apărătorul nu poate participa în procesul penal dacă:=a) a acordat anterior sau acordă în prezent asistenţă juridică unei persoane ale cărei

interese vin în contradicţie cu interesele persoanei pe care o apără, precum şi dacăse află în relaţii de rudenie sau în relaţii de dependenţă personală de prima.

b) se află în relaţii de rudenie cu preşedintele instanţei de judecată.c) se află în relaţii de dependenţă personală cu procurorul de sector.

92. Hotărârea cu privire la recuzarea interpretului, traducătorului, expertului:a) poate fi atacată procurorului ierarhic superior.b) poate fi atacata judecătorului de instrucţie.=c) nu este susceptibilă de a fi atacată.

93. Chestiunea admisibilităţii datelor în calitate de probe o decide:a) numai organul de urmărire penală la cererea părţilor.b) numai instanţa de judecată din oficiu.=c) organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părţilor, ori, după caz, instanţa

de judecată.

94. Durata audierii neîntrerupte a martorului nu poate depăşi:a) 2ore, iar durata audierii în aceeaşi zi nu poate depăşi 4 ore.=b) 4 ore, iar durata audierii în aceeaşi zi nu poate depăşi 8 ore.c) 6 ore, iar durata audierii în aceeaşi zi nu poate depăşi 10 ore.

95. Aducerea silită se efectuează în baza:

51

Page 52: Testul 2013

=a) ordonanţei de aducere, eliberată de organul de urmărire penală, sau a încheieriiinstanţei de judecată.

b) încheierii preşedintelui judecătoriei în care se judecă cauza.c) ordonanţei de punere sub învinuire.

96. Nu pot fi supuse aducerii silite persoanele:a) femeile care nu sunt gravide.b) persoanele bolnave, starea cărora nu este confirmată prin certificat medical eliberat

de o instituţie medicală de stat.=c) minorii în vârstă pînă la 14 ani.

97. Încheierea instanţei de judecată privind aplicarea amenzii judiciare:a) Nu este susceptibilă de a fi atacată.=b) poate fi atacată separat cu recurs.c) poate fi atacată numai odată cu fondul cauzei.

98. Nu pot fi puse sub sechestru:=a) produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri şi membrilor

familiilor lor, combustibilul, literatura de specialitate şi inventarul de ocupaţieprofesională, vesela şi atributele de bucătărie folosite permanent ce nu sunt demare preţ, precum şi alte obiecte şi lucruri de primă necesitate.

b) bunurile ce constituie cota-parte a bănuitului, învinuitului, inculpatului înproprietatea comună a soţilor sau familiei.

c) cota-parte dobândită ilicit din proprietatea colectivă care poate fi separată fără a seaduce prejudiciu activităţii economice a întreprinderii.

99. Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică:a) de către procuror, în baza ordonanţei procurorului.b) în baza ordonanţei organului de urmărire penală cu confirmarea procurorului.=c) În baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de

instrucţie sau, după caz, a încheierii instanţei de judecată.

100. În procesele având ca obiect faptele prejudiciabile, prevăzute de legeapenală, săvârşite de persoane în stare de iresponsabilitate, precum şiinfracţiuni săvârşite de persoane care s-au îmbolnăvit de o boală psihică dupăsăvârşirea faptei:

=a) se efectuează urmărirea penală.b) nu se efectuiază urmărirea penală.c) urmărirea penală se efectuează numai în baza plângerii prealabile a victimei.

101. Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare despundere penală:

=a) nu se aplică faţă de persoanele: care au antecedente penale; care suntdependente de alcool sau droguri; cu funcţii de răspundere, care au comis

52

Page 53: Testul 2013

infracţiunea făcând abuz de serviciu; care au comis infracţiuni contra securităţiistatului; care nu au reparat paguba cauzată în urma infracţiunii.

b) se aplică faţă de persoanele: care au antecedente penale; care suntdependente de alcool sau droguri; cu funcţii de răspundere, care au comisinfracţiunea făcând abuz de serviciu; care au comis infracţiuni contra securităţiistatului; care nu au reparat paguba cauzată în urma infracţiunii.

c) se aplică faţă de persoanele: care au antecedente penale; care suntdependente de alcool sau droguri; cu funcţii de răspundere, care au comisinfracţiunea făcând abuz de serviciu; care au comis infracţiuni contra securităţiistatului; care nu au reparat paguba cauzată în urma infracţiunii, doar cuconsimţământul Procurorului General.

Dreptul civil

1. Odată cu expirarea termenul de prescripţie:=a) debitorul are dreptul să refuze executarea obligaţiei;b) nu se poate de înaintat o acţiune în instanţa de judecată;c) obligaţia se stinge şi debitorul este liberat de obligaţie.

2. Termenele speciale de prescripţie sunt stabilite:a) de un acord special al părţilor;b) de către instanţa de judecată;=c) de lege.

3. Un drept încălcat poate fi apărat de instanţa de judecată doar dacă acţiunea esteintentată:=a) până la expirarea termenului de prescripţie;b) independent de expirarea termenului de prescripţie;c) după expirarea termenului de prescripţie.

4. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data:=a) când persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului;b) intentării acţiunii în judecată;c) cînd debitorul a refuzat să execute obligaţia.

5. În acţiunile privind răspunderea delictuală, termenul de prescripţie extinctivăîncepe să curgă de la data când:a) păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba;=b) păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care răspunde de ea;c) păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască pe cel care răspunde de pagubă.

6. În acţiunile privind anularea actului juridic pentru violenţă, termenul deprescripţie extinctivă începe să curgă de la data când:a) violenţa a început;b) victima ar fi putut să respingă actul de violenţă;=c) violenţa a încetat.

7. Preluarea datoriei duce la modificarea termenului de prescripţie?a) Da;=b) Nu;

53

Page 54: Testul 2013

c) Da, dacă părţile o prevăd;

8. Curgerea termenului de prescripţie extinctivă se suspendă dacă:a) reclamantul a intentat acţiune;=b) înaintarea acţiunii este imposibilă din motive de forţă majoră;c) judecătorul se află în imposibilitate de a examina cauza din motive care nu depind de el.

9. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe dacă:=a) este intentată acţiunea în modul stabilit de Codul de procedură civilă;b) debitorul este informat că ar trebui să execute obligaţia sa;c) debitorul face parte din rândul forţelor armate puse pe picior de război.

10. Dacă instanţa de judecată a scos cererea de pe rol, cursul prescripţiei extinctivecare a început până la intentarea acţiunii:a) se întrerupe;b) curge în condiţiile stabilite de instanţa de judecată;=c) continuă fără întrerupere.

11. În cazul omiterii termenului de prescripţie se poate cere repunerea în termen:=a) în termen de 30 de zile de la momentul cînd creditorul a aflat s-au trebuia să afle despre

încetarea motivelor omiterii;b) indiferent de termenul scurs de la momentul creditorul a aflat sau trebuia să afle despre

încetarea motivelor omiterii termenului;c) în termen de 30 de zile de la momentul cînd debitorul a aflat s-au trebuia să afle despre

încetarea motivelor omiterii termenului.

12. Dacă debitorul a executat obligaţia sa după expirarea termenului de prescripţie:a) el poate pretinde restituirea a tot ceea ce s-a executat;b) el poate pretinde restituirea a tot ceea ce s-a executat dacă demonstrează că nu cunoştea

faptul expirării termenului de prescripţie extinctivă;=c) el nu poate pretinde restituirea a celor executate.

13. Dacă un drept este prescriptibil, dreptul:a) nu poate fi apărat de instanţa de judecată;=b) poate fi apărat de instanţa de judecată doar în interiorul termenului de prescripţie;c) se stinge la expirarea termenului.

14. Dacă un drept este imprescriptibil, atunci el:a) nu poate fi apărat de instanţa de judecată;b) poate fi apărat de instanţa de judecată doar în interiorul termenului de prescripţie;=c) poate fi apărat de instanţa de judecată oricând.

15. Este ilicită cauza actului juridic care:a) nu a fost convenită de părţi;=b) contravine legii;c) a cauzat un prejudiciu.

16. Conform regulii generale dacă pentru încheierea actului juridic este necesaracordul unui terţ acesta poate fi exprimat:=a) în orice formă;

54

Page 55: Testul 2013

b) doar în forma stabilită pentru actul juridic;c) doar în formă autentică.

17. Dacă pentru încheierea actului juridic este necesar acordul unui terţ acesta, deregulă, poate fi exprimat:a) doar la momentul semnării contractului;=b) în orice moment anterior încheierii contractului;c) doar în prezenţa notarului.

18. Acordul prealabil pentru încheierea actului juridic, de regulă:a) nu poate fi revocat;=b) poate fi revocat pînă la momentul încheierii actului juridic;c) poate fi revocat oricînd.

19. Dacă pentru încheierea actului juridic este necesar acordul unui terţ şi actuljuridic a fost încheiat fără acordul terţului acesta:=a) poate confirma actul juridic;b) nu poate confirma actul juridic;c) nu poate confirma actul juridic care a fost executat.

20. Forma este o condiţie de validitate a actului juridic numai în cazurile:a) în care obiectul este un imobil;=b) expres prevăzute din lege;c) contractul nu se execută la momentul încheierii.

21. Actul juridic care vine să modifice un alt act juridic trebuie să poarte forma:=a) stabilită pentru actul juridic modificat;b) în care a fost încheiată actul juridic modificat;c) autentică.

22. Actul juridic care se execută chiar la încheierea lui poate fi încheiat verbal dacă:a) este imposibil de a-l îmbrăca în formă scrisă;b) dacă părţile au convenit astfel;=c) forma nu este o condiţie de valabilitate.

23. În cazul în care clauza penală nu este scrisă:=a) clauza este nulă;b) în caz de litigiu, părţile nu pot aduce martori pentru a demonstra existenţa clauzei penale;c) clauza este valabilă;

24. Dacă una dintre părţi a executat total sau parţial actul juridic pentru care secere forma autentică, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui notarială:=a) instanţa poate declara contractul valabil;b) instanţa va obliga partea de rea-credinţă să se prezinte la notar;c) instanţa va sancţiona partea care refuză să se prezinte la notar.

25. Nulitatea absolută poate fi invocată:a) doar de părţile contractului;=b) de orice persoană care are un interes născut şi actual;c) doar de către debitor.

55

Page 56: Testul 2013

26. Nulitatea relativă poate fi invocată:=a) de către persoana în interesul căreia este stabilită;b) de instanţa de judecată;c) de orice persoană care are un interes născut şi actual.

27. Nulitatea absolută:a) poate fi acoperită de către părţi;=b) nu poate fi acoperită de către părţi;c) poate fi acoperită de către părţi, dacă acestea nu au cunoscut cauza nulităţii.

28. Nulitatea relativă:=a) poate fi acoperită de către părţi;b) nu poate fi acoperită de către părţi;c) nu poate fi acoperită de către părţi dacă nu au cunoscut cauza nulităţii.

29. Confirmarea actului lovit de nulitate relativă se poate face:a) doar prin declaraţii exprese;=b) în orice mod din care rezultă voinţa de a confirma actul juridic;c) doar în cazurile prevăzute de lege;

30. Este fictiv actul juridic:a) în care nu este indicat bunul;=b) încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice;c) încheiat cu intenţia de a ascunde un alt act juridic.

31. Este simulat actul juridic:a) în care nu este indicat bunul;b) încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice;=c) încheiat cu intenţia de a ascunde un alt act juridic

32. Actul juridic a cărui încheiere de către o parte a fost determinat decomportamentul dolosiv sau viclean al unui terţ poate fi anulat dacă:a) terţul este de bună-credinţă;b) terţul este de rea-credinţă;=c) cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie despre dol.

33. Dacă o parte la un act juridic l-a încheiat în baza unei erori aceasta nu poateinvoca eroarea dacă:a) eroarea se referă la natura actului juridic;b) eroarea se referă la calităţile substanţiale ale actului juridic;=c) eroarea îi este imputabilă.

34. Actul juridic încheiat în baza erorii nu poate fi contestat dacă:a) cealaltă parte îl execută imediat;b) cealaltă parte este de acord să-l execute în conformitate cu dorinţa părţii aflate în eroare;c) cealaltă parte declară rezoluţiunea actului juridic.

35. Poate încheia personal acte juridice minorul în vârstă de la 7 la 14 ani:a) nu;=b) poate încheia acte de conservare;

56

Page 57: Testul 2013

c) poate încheia acte juridice de dispoziţie a căror obiecte sunt bunurile imobile.

36. Dacă o normă juridică este neclară, instanţa de judecată:a) va respinge acţiunea pe motiv de imposibilitate de a da o soluţie;=b) este obligată s-o aplice;c) va solicita avizul organului care a adoptat norma juridică.

37. Legea civilă are caracter retroactiv:a) dacă instituie o răspundere mai blândă pentru autorul prejudiciului civil;b) prin acordul ambelor părţi şi a instanţei de judecată;=c) în cazurile prevăzute de lege.

38. Emanciparea operează:a) prin hotărârea autorităţii tutelare, independent de opinia părinţilor minorului;=b) prin hotărârea autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi ai minorului;c) prin hotărâre judecătorească, cu acordul ambilor părinţi ai minorului.

39. Persoana fizică poate fi declarată dispărută fără veste dacă lipseşte de ladomiciliu şi:a) a trecut cel puţin şase luni din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei;=b) a trecut cel puţin un an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei;c) a trecut cel puţin doi ani din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei.

40. În cazul în care persoana este declarată absentă fără de veste:=a) se numeşte un administrator al patrimoniului de către instanţa de judecată;b) se numeşte un administrator al patrimoniului de către notar;c) se deschide moştenirea.

41. Persoana juridică poate fi constituită:=a) doar în formele expres prevăzute de lege;b) în forma prevăzută de convenţia părţilor;c) în formele neinterzise de lege .

42. Raporturile dintre administrator-persoană fizică (organul executiv) şi persoanajuridică sunt reglementate de:=a) regulile contractului de mandat;b) regulile contractului colectiv de muncă;c) în funcţie de regimul juridic selectat de părţi.

43. Sediul persoanei juridice este:a) locul aflării administraţiei persoanei juridice;=b) locul indicat în calitate de sediu în actul ei de constituire şi/sau statutul ei;c) locul aflării majorităţii bunurilor persoanei juridice.

44. Persoana juridică poartă răspundere pentru obligaţiile sale:=a) cu tot patrimoniul ce îi aparţine;b) cu toate bunurile arătate în actul de constituire şi/sau statut;c) în limita sumei indicate în actul de constituire şi/sau statut.

45. Care dintre următoarele societăţi comerciale poate fi constituită de o singurăpersoană:

57

Page 58: Testul 2013

a) societatea în nume colectiv;=b) societatea cu răspundere limitată;c) societatea în comandită.

46. Obligaţia de vărsare integrală a aportului la o societate comercială trebuieexecutată:a) până la data înregistrării societăţii comerciale;b) în orice termen prevăzut în actul de constituire;=c) în termen de cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii comerciale.

47. Munca personală a asociatului poate constitui aport la o societate comercială?a) Da, dacă actul de constituire o prevede;b) Da, dacă cu el se încheie un contract individual de muncă;=c) Da, însă numai în cadrul societăţii în nume colectiv sau în societatea în comandită, de

către comanditaţi.

48. Dacă un asociat al unei societăţi comerciale nu execută obligaţia de a vărsaintegral aportul, executarea ei poate fi cerută de:a) toţi asociaţii în comun;=b) oricare asociat;c) de Camera Înregistrării de Stat.

49. Bunurile aduse ca aport într-o societate comercială cu titlu de proprietate:a) rămân proprietatea asociatului care le-a adus ca aport;b) devin proprietatea comună a tuturor asociaţilor;=c) devin proprietatea societăţii comerciale.

50. În ce termen trebuie vărsat aportul în natură în cazul majorării capitaluluisocial al societăţii comerciale?a) la momentul adoptării hotărârii de majorare a capitalului social de către adunarea

generală;b) la orice moment indicat în hotărârea de majorare a capitalului social de către adunarea

generală;=c) la momentul indicat în hotărârea de majorare a capitalului social de către adunarea

generală, dar nu mai târziu de 60 de zile de la adoptarea respectivei hotărâri.

51. Când se consideră executată obligaţia de vărsare a aportului, dacă asociatulsocietăţii comerciale aduce ca aport o creanţă?a) din momentul semnării actului de constituire;b) din momentul înregistrării societăţii comerciale;=c) din momentul în care societatea comercială a obţinut plata sumei care face obiectul

creanţei.

52. Care este raportul dintre patrimoniul social şi capitalul social?a) ele sunt sinonime;=b) capitalul social se include în patrimoniul social;c) patrimoniul social se include în capitalul social.

53. O persoană fizică poate fi asociat al societăţii în nume colectiv?a) Nu;b) Doar în cazul în care nu este asociat al unei societăţi cu răspundere limitată;

58

Page 59: Testul 2013

=c) Da, însă numai într-o singură societate în nume colectiv.

54. O persoană juridică poate fi asociat al societăţii în nume colectiv?a) Nu;b) Doar în cazul în care nu este asociat al unei societăţi cu răspundere limitată;=c) Da, însă numai într-o singură societate în nume colectiv.

55. Asociaţii unei societăţi în nume colectiv răspund pentru obligaţiile societăţii:a) dacă este prevăzut de actul de constituire;b) doar în cazul şi în limitele prevăzute de lege;=c) nelimitat.

56. La adunarea generală a acţionarilor într-o societate pe acţiuni acţionarulvotează după principiul:a) un asociat – un vot;=b) o acţiune cu drept de vot – un vot;c) în orice mod prevăzut de actul de constituire.

57. Asociatul societăţii cu răspundere limitată răspunde pentru obligaţiilesocietăţii?a) Da;b) Da, dacă actul de constituirea nu prevede altceva;=c) Nu.

58. Dacă un asociat al unei societăţi cu răspundere limitată cumpără încă o partesocială de la alt asociat al aceleiaşi societăţi:a) el are două părţi sociale, fiecare cu mărimea ei;=b) el are o parte socială, care creşte proporţional mărimii părţii sociale dobândite;c) părţile sociale ale tuturor asociaţilor cresc proporţional cu mărimea părţii sociale

dobândite de unul dintre ei.

59. Nu are membri:a) asociaţia;=b) fundaţia;c) instituţia.

60. Asociatul unei societăţi cu răspundere limitată:a) răspunde pentru obligaţiile societăţii doar în limita aportului vărsat;b) răspunde pentru obligaţiile societăţii subsidiar şi solidar cu societatea;=c) nu răspunde pentru obligaţiile societăţii, ci suportă riscul pierderilor rezultate din

activitatea societăţii.

61. Dacă există unul din temeiurile de excludere a asociatului din societatea curăspundere limitată, excluderea se face de către:a) adunarea generală a asociaţilor;b) administrator;=c) instanţa de judecată.

62. Procura emisă pentru încheierea unui act juridic autentic trebuie să fie înformă:a) autentificată notarial, doar în cazurile expres prevăzute de lege;

59

Page 60: Testul 2013

b) scrisă;=c) autentificată notarial în toate cazurile.

63. Procura de substituire trebuie să aibă forma:a) stabilită pentru procura de bază;b) scrisă;=c) autentificată notarial.

64. Dacă procura nu prevede data la care a fost întocmită, ea este:=a) nulă;b) inopozabilă terţilor;c) valabilă timp de un an.

65. Procura de substituire poate acorda mai multe împuterniciri decât acordăprocura de bază?a) Da, în cazul în care există acordul reprezentatului;=b) Nu;c) Da, dacă aceasta o cer interesele reprezentatului.

66. În cazul anulării procurii reprezentatul trebui să anunţe:a) notarul;b) notarul şi reprezentantul;=c) reprezentantul şi pe terţii cunoscuţi de el cu care reprezentantul urma să contracteze.

67. O obligaţie indivizibilă între debitori devine divizibilă dacă este moştenită de doisau mai mulţi succesori?a) Da;=b) Nu;c) Da, dacă testamentul prevede astfel.

68. Solidaritatea creditorilor sau debitorilor:a) apare dacă contractul nu prevede altfel;b) apare dacă legea nu prevede altfel;=c) apare dacă contractul sau legea o prevăd în mod expres.

69. Dacă debitorul plăteşte integral unuia dintre creditorii solidari:a) el este liberat numai faţă de acel creditor;=b) el este liberat faţă de toţi creditorii solidari;c) un alt creditor solidar, care nu a fost plătit de creditorul solidar care a primit plata, îl poate

urmări pe debitor.

70. Dacă un creditor solidar a semnat cu debitorul un contract prin care acesta dinurmă recunoaşte datoria:a) contractul nu este opozabil celorlalţi creditori solidari;b) ceilalţi creditori solidari nu pot invoca contractul respectiv;=c) contractul profită tuturor creditorilor solidari şi fiecare din ei îl poate invoca.

71. Dacă creditorul a acţionat în judecată unul din debitorii solidari, respectivulcreditor:a) nu poate acţiona în judecată pe ceilalţi debitori solidari;=b) poate acţiona în judecată şi pe ceilalţi debitori solidari;

60

Page 61: Testul 2013

c) poate acţiona în judecată şi pe ceilalţi debitori solidari doar dacă şi-a rezervat acest dreptîn cererea de chemare în judecată.

72. Dacă obligaţia este alternativă, executarea unei prestaţii din mai multeprestaţii principale:a) liberează debitorul doar de acea prestaţie;=b) liberează debitorul de toate prestaţiile;c) liberează debitorul doar de obligaţia principală.

73. Dacă obligaţia este alternativă, iar partea în drept să aleagă nu a ales prestaţiace trebuie executată:a) obligaţia este stinsă;b) partea este obligată să repare prejudiciul cauzat;=c) dreptul de a alege trece la cealaltă parte.

74. Obligaţia este facultativă când:a) debitorul nu poate fi silit să o execute;=b) ea are ca obiect o singură prestaţie principală, dar debitorul se poate libera prin

executarea unei alte prestaţii;c) debitorul are dreptul de a alege prestaţia care trebuie executată.

75. Dacă cesionarul se află în altă localitate decât cedentul, debitorul suportăcheltuielile suplimentare de executare a obligaţiei în acea localitate?=a) Nu;b) Da;c) Da, dacă contractul de cesiune a creanţei prevede aceasta.

76. Dacă contractul interzice cesiunea creanţei fără acordul debitorului clauza este:a) nulă;b) nulă în cazul în care prejudiciază creditorul;=c) valabilă, dacă debitorul poate invoca un interes legitim pentru instituirea interdicţiei.

77. Dacă o creanţă este vândută, contractul:a) se supune regulilor cesiunii de creanţă, şi nu regulilor vânzării;b) se supune regulilor vânzării, şi nu regulilor cesiunii de creanţă;=c) se supune atât regulilor cesiunii de creanţă, cât şi regulilor vânzării, în mod

corespunzător.

78. Dacă o creanţă este donată, contractul:a) se supune regulilor cesiunii de creanţă, şi nu regulilor donaţiei;b) se supune regulilor donaţiei, şi nu regulilor cesiunii de creanţă;=c) se supune atât regulilor cesiunii de creanţă, cât şi regulilor donaţiei, în mod

corespunzător.

79. Dacă este cesionată o creanţă garantată prin gaj, atunci dreptul de gaj:a) rămâne la cedent;=b) trece la cesionar;c) se stinge.

80. Dacă creanţa cesionată s-a prescris extinctiv până ce cesiunea a fostcomunicată debitorului, acesta din urmă:

61

Page 62: Testul 2013

=a) poate opune prescripţia cesionarului;b) nu poate opune prescripţia cesionarului;c) poate invoca nulitatea.

81. Cesiunea creanţei, care s-a născut dintr-un contract pentru care se cere formascrisă sub sancţiunea decăderii din proba cu martori este valabilă:a) dacă este făcută verbal;=b) numai dacă este făcută în scris;c) numai dacă este autentificată notarial.

82. Preluarea datoriei, care s-a născut dintr-un contract pentru care se cere formascrisă sub sancţiunea decăderii din proba cu martori este valabilă:a) dacă este făcută verbal;=b) numai dacă este făcută în scris;c) numai dacă este autentificată notarial.

83. Dacă contractul nu conţine nici o clauză privind momentul executării obligaţieişi nici din natura obligaţiei nu rezultă acest moment, debitorul poate executa:a) doar la cererea creditorului;=b) oricând;c) doar în termen de 7 zile de la cererea creditorului.

84. Dacă obligaţia a ajuns la scadenţă, iar debitorul nu poate determina cu bună-credinţă cui trebuie să o execute:a) el este obligat să consemneze bunurile;=b) el poate să nu o execute până când nu determină beneficiarul executării;c) obligaţia se stinge.

85. Poate o persoană să fie împuternicită de creditor să primească executarea dinnumele său:=a) Da;b) Nu: împuternicirile se acordă doar pentru încheierea actelor juridice;c) Da, dacă debitorul este de acord.

86. Dacă creditorul gajist urmăreşte bunul gajat, care a fost vândut de debitorulgajist, cumpărătorul poate executa obligaţia garantată prin gaj:=a) independent de acordul debitorului gajist;b) cu acordul creditorului gajist;c) cu acordul debitorului gajist.

87. Dacă debitorul oferă doar o parte din datorie:=a) creditorul poate refuza plata;b) creditorul este obligat să primească plata;c) creditorul poate refuza plata doar în cazurile prevăzute de lege.

88. Dacă debitorul oferă creditorului o altă prestaţie decît cea datorată:=a) creditorul poate să accepte noua prestaţie;b) creditorul poate accepta prestaţia dacă aceasta nu prejudiciază debitorul;c) creditorul poate refuza prestaţia doar în cazurile prevăzute de lege.

89. Este acţiune oblică:62

Page 63: Testul 2013

a) acţiunea creditorului faţă de debitorul său;=b) acţiunea creditorului faţă de debitorul debitorului său;c) acţiunea creditorului faţă de debitorii creditorilor săi.

90. În cazul acţiunii oblice creditorul poate cere executarea:a) în favoarea sa;=b) în favoarea debitorului său;c) în favoarea sa sau a debitorului sau.

91. Forţa majoră poate fi invocată doar dacă şi-a produs efectele:a) înainte de încheierea contractului;=b) în timpul executării contractului;c) după încetarea contractului.

92. Dacă un proprietar a încheiat două contracte de vânzare-cumpărare asupraaceluiaşi bun, dar nu a predat bunul nici unuia din cumpărători, atunci:a) ambele contracte sunt nule;=b) dreptul de a cere bunul aparţine cumpărătorului care primul a încheiat contractul;c) proprietarul poate alege cui să-i predea bunul.

93. Dacă împrejurările care au stat la baza încheierii contractului s-au schimbatneesenţial după încheierea acestuia partea dezavantajată;a) poate cere declararea nulităţii contractului;b) poate cere ajustarea contractului, doar dacă prevăzând schimbarea, ea nu ar fi încheiat

contractul sau l-ar fi încheiat în alte condiţii;=c) este obligată să execute contractul aşa cum el a fost încheiat.

94. Dacă împrejurările care au stat la baza încheierii contractului s-au schimbat înmod considerabil după încheierea acestuia, partea dezavantajată:a) poate cere declararea nulităţii contractului;=b) poate cere ajustarea contractului, doar dacă prevăzând schimbarea, ea nu ar fi încheiat

contractul sau l-ar fi încheiat în alte condiţii;c) este obligată să execute contractul aşa cum el a fost încheiat.

95. Dacă o parte are dreptul să ceară ajustarea contractului, aceasta poate:a) să intenteze o acţiune de modificare a contractului;=b) să iniţieze negocieri cu cealaltă parte;c) să execute contractul în condiţii echitabile.

96. Dacă împrejurările care au stat la baza încheierii contractului de rentă viagerăs-au schimbat în mod considerabil după încheierea acestuia, debirentierul:a) poate cere declararea nulităţii contractului;=b) poate cere ajustarea contractului, doar dacă prevăzând schimbarea, el nu ar fi încheiat

contractul sau l-ar fi încheiat în alte condiţii;c) este obligat să execute contractul aşa cum el a fost încheiat.

97. Clauza penală este inclusivă în cazul în care creditorul poate cere:a) fie repararea prejudiciului, fie plata penalităţii;=b) repararea prejudiciului în partea neacoperită de penalitate;c) doar penalitatea.

63

Page 64: Testul 2013

98. Clauza penală este punitivă în cazul în care creditorul poate cere:=a) repararea prejudiciului peste penalitate;b) fie repararea prejudiciului, fie plata penalităţii;c) repararea prejudiciului în partea neacoperită de penalitate.

99. Clauza penală este exclusivă în cazul în care creditorul poate cere:=a) doar penalitatea;b) fie repararea prejudiciului, fie suma calculată conform clauzei penale;c) repararea prejudiciului în partea neacoperită de penalitate.

100. Clauza penală este alternativă în cazul în care creditorul poate cere:a) repararea prejudiciului peste penalitate;=b) fie repararea prejudiciului, fie plata penalităţii;c) repararea prejudiciului în partea neacoperită de penalitate.

101. Poate instanţa de judecată micşora clauza penală?a) Doar în cazurile prevăzute de contract;b) Nu;=c) Da, însă numai în cazuri excepţionale şi dacă ea este disproporţionat de mare.

102. Înţelegea cu privire la clauza penală trebuie să se facă în forma:=a) scrisă;b) autentică;c) prevăzută pentru obligaţia garantată.

103. În cazul în care nu a fost respectată cerinţele cu privire la forma clauzei penale:=a) aceasta este nulă;b) părţile sunt decăzute din dreptul de a aduce proba cu martori;c) aceasta este inopozabilă terţilor.

104. Dacă partea care a primit arvuna nu şi-a executat obligaţiile, ea trebuie sătransmită celeilalte părţi:a) arvuna;=b) dublul arvunei;c) arvuna plus dublul arvunei.

105. Dreptul de retenţie este:a) dreptul debitorului de a reţine executarea obligaţiei;=b) dreptul celui care deţine un bun de a refuza predarea acestuia pînă la despăgubirea de

către creditor pentru cheltuielile necesare şi utile;c) dreptul celui care deţine un bun de a refuza predarea acestuia pînă la plata preţului.

106. Dacă o obligaţie se stinge:a) aceasta devine naturală;=b) raporturile juridice dintre părţi încetează în partea ce se referă la obligaţia stinsă;c) raporturile juridice dintre părţi încetează atât în partea ce se referă la obligaţia stinsă, cât

şi în privinţa oricăror altor prestaţii.

107. Executarea stinge obligaţia?=a) Da, dacă ea este corespunzătoare;b) Nu;

64

Page 65: Testul 2013

c) Doar din momentul în care părţile au semnat actul de primire-predare a executării.

108. Dacă creditorul îl eliberează pe debitor de executarea obligaţiei:=a) obligaţia este stinsă;b) se suspendă curgerea termenului de prescripţie;c) se suspendă calcularea penalităţilor.

109. Novaţia operează prin:a) efectul legii;b) declaraţia unei părţi faţă de cealaltă;=c) prin înţelegerea dintre părţi.

110. Compensarea:

a) constă în stingerea reciprocă a unei obligaţii şi a unei creanţe opuse, certe, lichide, deaceiaşi natură şi exigibile;

b) constă în stingerea obligaţiei debitorului;

c) constă în executarea obligaţiei care a ajuns la scadenţă..

111. În cazul obligaţiilor de mijloace debitorul răspunde pentru neexecutare:a) dacă nu a fost atins rezultatul scontat;b) doar dacă a garantat executarea;=c) dacă nu a dat dovadă de diligenţa necesară.

112. În cazul obligaţiilor de rezultat debitorul răspunde pentru neexecutare.=a) dacă nu a fost atins rezultatul scontat;b) doar dacă aceasta este expres prevăzut de contract;c) dacă nu a dat dovadă de prudenţa necesară.

113 Testamentul va putea fi anulat în timpul vieţii testatorului:=a) la cererea testatorului;b) la cererea moştenitorului testamentar dacă bunurile au pierit;c) la cererea procurorului în cazul încălcării drepturilor moştenitorilor legali.

114 După natura sa contractul de vânzare-cumpărare este un contract:a) translativ de posesie;b) translativ de posesie şi folosinţă;=c) translativ de proprietate.

115 Conform regulii generale dreptul de proprietate asupra bunului mobil estetransferat cumpărătorului:a) în momentul încheierii contractului;=b) în momentul predării bunului;c)în momentul achitării preţului.

116 Dacă datoria de a executa imediat nu rezultă din lege, contract sau din naturaobligaţiei, debitorul trebuie să execute obligaţia:

65

Page 66: Testul 2013

a) în termen de 7 zile de la data semnării contractului;b) în termen de 7 zile de la data încheierii contractului;=c) în termen de 7 zile din momentul cererii creditorului.

117 Vânzătorul este obligat să-l garanteze pe cumpărător împotriva evicţiuniidacă:=a) cauza evicţiunii este anterioară vânzării;b) vânzătorul a cunoscut cauza evicţiunii;c) cumpărătorul nu a cunoscut cauza evicţiuni.

118 În cazul în care există mai mulţi creditori se prezumă că=a) creanţa este divizibilă;b) creanţa este indivizibilă ;c) creanţa este solidară.

119 În cazul în care unul din creditorii solidari cere executarea debitorul solidareste obligat:a) să execute faţă de toţi creditorii în părţi egali;b) să execute integral faţă de creditorul care a cerut executarea;=c) să execute faţă de creditorul care a cerut executarea partea din obligaţia care-i revine.

120 Fiecare dintre creditorii solidari î-i reprezintă pe ceilalţi creditori:=a) în toate actele care au drept scop conservarea obligaţiei;b) în toate actele care au drept scop administrarea obligaţiei;c) în toate actele care au drept scop stingerea obligaţiei.

121 În cazul obligaţiilor solidare:a) fiecare dintre debitori este obligat să execute partea din obligaţie care-i revine;=b) fiecare dintre debitori trebuie să execute obligaţia integral;c) fiecare dintre debitori trebuie să execute obligaţia în părţi egale.

122 Donaţia este un contract unilateral, deoarece:a) presupune numai consimţământul donatorului;=b) naşte obligaţii numai pentru donator;c) naşte obligaţii numai pentru donatar.

123 Dacă contractul nu prevede altfel, donatarul:=a) nu este obligat să plătească datoriile donatorului;b) este obligat să plătească datoriile donatorului;c) este obligat să plătească doar datoriile donatorului pe care le cunoştea.

124. Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii poate fi cerută:=a) de donator;b) de terţul în favoarea căruia a fost stipulată sarcina;c) de orice persoană interesată.

125. Renta se stabileşte de către părţi:a) doar în expresie bănească;=b) în expresie bănească sau naturală;c) doar în formă mixtă.

66

Page 67: Testul 2013

126. În cazul decesului dobînditorului:a) contractul de înstrăinare a bunului cu condi ia între inerii pe via ă se reziliază;ț ț ț=b) drepturile şi obligaţiile trec la succesorii dobînditorului;c) drepturile şi obligaţiile beneficiarului între inerii se sting.ț

127. Cuantumul rentei se stabileşte:a) de instanţa de judecată;=b) prin acordul părţilor;c) de lege.

128. În conformitate cu Codul civil, neînregistrarea în termen a contractului delocaţiune în registrul bunurilor imobile are ca efect:a) nulitatea contractului;b) inadmisibilitatea probei cu martori;=c) inopozabilitatea faţă de terţi.

129. Locatorul răspunde pentru viciile bunului închiriat:a) doar dacă viciul nu poate fi remediat;b) doar dacă bunul nu poate fi folosit după destinaţie;=c) doar dacă nu există o clauză contractuală care-l exonerează de răspundere.

130. Locatorul poate cere modificarea chiriei:a) când starea bunului s-a înrăutăţit considerabil în virtutea unor circumstanţe obiective;=b) când condiţiile economice fac ca neajustarea să fie inechitabilă;c) dacă locatarul foloseşte bunul contrar destinaţiei.

131. Contractul de locaţiune poate fi încheiat pentru un termen:=a) de maximum 99 de ani;b) care nu va depăşi termenul de folosinţă a bunului;c) prin acordul păr ilor, nelimitat.ț

132. În cazul decesului uneia din părţi, contractul de locaţiune:a) încetează;=b) nu încetează;c) se reziliază.

133. Dacă raporturile contractuale continuă în mod tacit după expirarea termenuluicontractului de locaţiune, acesta se consideră prelungit:a) pe un termen egal cu cel stipulat în contract;=b) pe o perioadă nedeterminată;c) pe termen de 1 an.

134. În cazul pierii bunului închiriat:=a) contractul de locaţiune încetează de drept;b) contractul de locaţiune încetează prin acordul părţilor;c) locatorul este obligat să pună la dispoziţia locatarului un alt bun.

135. Este obligat cărăuşul să încheie contract de transport?a) nu este obligat;b) este obligat dacă nu are un motiv serios de a refuza;=c) este obligat dacă face ofertă publică de transport.

67

Page 68: Testul 2013

136. Dacă au fost desemnaţi mai mulţi mandatari, mandatul produce efecte:=a) doar dacă este acceptat de toţi;b) dacă este acceptat măcar de unul dintre mandatari;c) dacă este acceptat de majoritatea mandatarilor.

137. În cazul desemnării mai multor mandatari, aceştia încheie actele:=a) împreună;b) dacă participă majoritatea;c) fiecare în limitele mandatului.

139. Mandatarul se poate abate de la indicaţiile mandantului:a) doar dacă aceasta este prevăzut de contract;=b) dacă aceasta o cer interesele mandantului;c) dacă nu este interzis de contract.

140. Mandatarul poate încheia acte juridice în numele mandantului cu sine însuşi:=a) doar dacă aceasta este prevăzut expres de contract;b) dacă aceasta nu este interzis de contract;c) doar prin reprezentant.

141. Mandatarul poate cere compensarea cheltuielilor:a) dacă aceasta este prevăzută de contract;b) dacă contractul este cu titlul oneros;=c) dacă acestea nu au fost compensate prin remuneraţie.

142. Mandatarul este obligat să remită mandantului tot ceea ce a dobîndit înexecutarea obligaţiilor sale contractuale:a) dacă aceasta este prevăzut de contract;b) doar dacă contractul este cu titlul gratuit;=c) dacă contractul nu prevede altfel.

143. Mandatarul este obligat să dea lămuririle cerute de mandant:a) dacă aceasta este prevăzut de contract;b) dacă contractul este cu titlul oneros;=c) dacă contractul nu prevede altfel.

144. Dacă executarea indicaţiilor mandantului duce, în mod vizibil, la dezavantajareaacestuia, mandatarul trebuie să execute indicaţiile:a) dacă mandatarul l-a notificat pe mandant;=b) dacă mandantul insistă asupra indicaţiilor;c) dacă nu a primit răspuns de la mandant.

145. Mandatarul are dreptul să folosească în avantajul său informaţia pe care o obţineîn exercitarea mandatului:a) dacă nu este interzis de contract;=b) dacă există acordul mandantului;c) dacă nu prejudiciază mandantul.

146. În cazul decesului mandatarului:a) contractul nu încetează;

68

Page 69: Testul 2013

b) contractul încetează;=c) contractul încetează dacă nu s-a convenit altfel.

147. Riscul pieirii bunurilor transmise în administrare fiduciară le suportă:a) administratorul fiduciar;=b) fondatorul administrării;c) fondatorul administrării, dacă aceasta este prevăzut de contract.

148. Obiect al dreptului de uzufruct pot fi:a) bunuri ale domeniului public;=b) bunuri ale domeniului privat;c) bunuri atât ale domeniului public cât şi domeniului privat.

149. În cazul decesului mandantului:a) contractul încetează;=b) contractul nu încetează;c) contractul încetează dacă nu s-a prevăzut altfel.

150. Dacă depozitarul este profesionist, depozitul este:a) oneros, dacă aceasta este prevăzut de contract;b) gratuit;=c) prezumat oneros.

151. La restituirea bunului depozitarul:=a) nu este în drept să ceară dovada faptului că persoana este proprietar;b) este în drept să ceară dovada faptului că persoana este proprietar;c) poate să ceară dovada faptului că persoana este proprietar dacă contractul nu prevede

altfel.

152. Dacă depozitul este gratuit, depozitarul va păstra bunul:=a) ca pe al său propriu;b) cu diligenţa şi prudenţa obişnuită;c) cu diligenţa şi prudenţa unui bun profesionist.

153. Dacă deponentul nu execută obligaţia de a preda bunul la depozit în termen,depozitarul are dreptul:a) de a cere predarea bunului;b) de a cere predarea bunului şi repararea prejudiciului;=c) de a refuza primirea bunului la păstrare.

154. Contractul de fidejusiune trebuie să fie încheiat în formă:a) verbală;=b) scrisă;c) autentică.

155. Nerespectarea formei stabilite de lege pentru contractul de fidejusiune:=a) atrage nulitatea contractului;b) decade părţile de dreptul de a proba prin martori încheierea contractului;c) atrage inopozabilitatea contractului.

156. Care sînt limitele fidejusiunii ?69

Page 70: Testul 2013

=a) nu poate depăşi datoria debitorului;b) nu există limite;c) nu poate fi garantată plata dobânzilor de întârziere.

157.Excep iile care le poate invoca fidejusorul sînt:ța) excepţiile proprii şi excepţiile debitorului;b) doar excepţiile propriii;=c) doar excepţiile debitorului.

158. Mic orarea de către creditor a garan iilor are ca efect:ș ța) fidejusorul este liberat;=b) obligaţia fidejusorului se micşorează;c) creditorul este obligat să repare prejudiciul cauzat.

159. Dreptul de regres al fidejusorului include:=a) dreptul de a cere de la debitor toate sumele plătite;b) dreptul de a cere doar penalităţile plătite;c) dreptul de a cere repararea prejudiciului cauzat.

160. În lipsa unei alte înţelegeri, dobânda pentru depozitul bancar se plăteşte laexpirarea:a) fiecărei luni;=b) fiecărui trimestru;c) termenului de depozitare.

161. Contractul de asigurare se încheie în formă:a) verbală;=b) scrisă;c) autentică.

162. În cazul nerespectării formei contractului de asigurare:a) contractul este nul;b) contractul este inopozabil terţilor;=c) părţile sunt decăzute din dreptul de invoca proba cu martori.

163. Nu se admite asigurarea:a) răspunderii delictuale;=b) prejudiciului suferit prin participarea la loterii, jocuri şi pariuri;c) prejudiciului suferit în cazul asigurării de persoane.

164. Instanţa de judecată poate să diferenţieze cotele-părţi în proprietate îndevămăşie a soţilor:

a) ţinînd cont doar de interesele unuia dintre soţi;b) ţinînd cont doar de interesele copiilor minori;=c) ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.

165. Riscul asigurat este un eveniment:=a) viitor;b) actual;c) atît viitor cît şi actual.

70

Page 71: Testul 2013

166. În cazul asigurării de bunuri despăgubirea de asigurare:=a) nu poate depăşi valoarea bunurilor;b) nu este limitată;c) nu este limitată, dacă contractul nu prevede altfel.

167. Dacă prin asigurarea dublă s-a admis supraasigurarea bunului:a) contractul de asigurarea este nul;=b) despăgubirea de asigurare plătită în ansamblu nu va depăşi valoarea bunului;c) fiecare asigurător va plăti o parte din despăgubire proporţional cu suma asigurată

indicată în contractul de asigurare.

168. Dreptul de servitute se stinge în caz de:a) neuz pentru o perioadă de 5 ani;=b) neuz pentru o perioadă de 10 ani;c) neuz pentru o perioadă de 15 ani.

169. Pot fi moştenitori în cazul succesiunii legale:a) persoanele fizice şi juridice care au capacitate juridică la data deschiderii moştenirii;b) doar persoanele care erau în viaţă la data deschiderii succesiunii;=c) persoanele care se aflau în viaţă la data deschiderii moştenirii şi copiii concepuţi ai

defunctului.

170. Comorienţii sînt persoanele care:a) moştenesc reciproc;=b) nu moştenesc reciproc;c) au supravieţuit una alteia.

171. Acţiunea privind declararea moştenitorului nedemn poate fi intentată:a) în termen de 3 ani din data deschiderii succesiunii;=b) în termen de 1 an din data deschiderii succesiunii;c) în termen de 6 luni din data deschiderii succesiunii.

172. Acţiunea privind declararea moştenitorului nedemn poate fi intentată:a) numai de moştenitorii legali;b) numai de moştenitorii testamentari;=c) de orice persoană pentru care decăderea succesorului nedemn din dreptul la moştenire

are consecinţe patrimoniale.

173. Nu pot fi succesori testamentari:=a) persoanele care au comis intenţionat o infracţiune sau o altă faptă amorală împotriva

ultimei voinţe, exprimate în testament, a celui ce a lăsat moştenirea;b) părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti care, la data deschiderii succesiunii, nu au fost

restabiliţi în aceste drepturi;c) copiii maturi care s-au eschivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei de întreţinere a

celui ce a lăsat moştenirea.

174. Dreptul de folosinţă asupra încăperii de locuit dobândit de legatar:a) este un temei pentru membrii familiei legatarului de a locui în ea;=b) nu este un temei pentru membrii familiei legatarului de a locui în ea, dacă testamentul nu

prevede altfel;c) este un temei pentru membrii familiei legatarului de a locui în ea, dacă testamentul nu

71

Page 72: Testul 2013

prevede altfel.

175. Moştenitorii rezervatari:a) nu răspund pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea;=b) răspund pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea;c) răspund pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea, dacă aceasta este prevăzut în

testament.

176. Moştenitorii răspund pentru obligaţiile celui ce a lăsat moştenirea:=a) în limita valorii patrimoniului succesoral;b) nelimitat;c) în limita valorii patrimoniului succesoral, numai dacă a fost întocmit un inventar al averii

de către notar.

177. Partajul averii succesorale se face:a) pînă la acceptarea moştenirii;b) după acceptarea moştenirii;=c) după primirea certificatului de moştenitor.

178. Moştenitorul care a intrat în posesiunea patrimoniului succesoral:a) are dreptul să dispună de el;b) nu are dreptul să dispună de el, fără acordul celorlalţi moştenitori;=c) nu are dreptul să dispună de el pînă la expirarea termenului de opţiune succesorală şi

pînă la primirea certificatului de moştenitor.

179. Dacă moştenitorul a decedat după deschiderea succesiunii şi pînă la acceptareaei, dreptul de a primi cota succesorală ce-i aparţine:a) trece la moştenitorii testamentari;b) trece la moştenitorii legali din clasa respectivă;=c) trece la moştenitorii săi prin transmisie succesorală.

180. Conform prevederilor Codului civil proprietarul are următoarele atribute:=a) posesie, folosinţă, dispoziţie;b) posesie, administrare, dispoziţie;c) posesie, folosinţă, administrare.

181. Posesor nemijlocit este persoana care:=a) poate stăpâni bunul direct;b) poate stăpâni bunul prin intermediul unei alte persoane;c) poate stăpâni bunul doar cu ajutorul reprezentantului legal.

182. Posesor mijlocit este persoana care:a) poate stăpâni bunul direct;=b) poate stăpâni bunul prin intermediul unei alte persoane;c) poate stăpâni bunul doar cu ajutorul reprezentantului legal.

183. Posesorul este prezumat proprietar al bunului dacă:=a) nu este dovedit că a început a poseda pentru altul;b) este dovedit că a început a poseda pentru altul;c) deţine bunul în posesie.

72

Page 73: Testul 2013

184. Prezumţia de proprietate nu operează în cazul în care:=a) dreptul de proprietate trebuie înscris în registrul public;b) posesorul este de rea-credinţă;c) posesorul este de bună-credinţă.

185. Revendicarea posesiunii poate avea loc:a) în decurs de 5 ani pentru bunurile mobile;=b) în decurs de 3 ani;c) în decurs de 15 ani pentru bunurile imobile.

186. Posesiunea încetează dacă:a) posesorul nu folose te bunul în decurs de 5 ani;ș=b) posesorul a renun at definitiv i expres la stăpînirea bunului;ț șc) temporar este în imposibilitate de a exercita stăpînirea bunului.

187. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului.a) îl suportă dobânditorul;b) îl suportă proprietarul;=c) îl suportă proprietarul, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

188. Schimbarea proprietarului:a) nu afectează drepturile terţilor asupra bunului dobândite anterior transmiterii

dreptului de proprietate;b) afectează drepturile terţilor asupra bunului dobândite anterior transmiterii dreptului de

proprietate;=c) nu afectează drepturile terţilor asupra bunului dobândite cu bună-credinţă anterior

transmiterii dreptului de proprietate.

189. Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este transmis dobânditorului:a) din momentul predării bunului;b) din momentul înregistrării bunului în modul prevăzut de lege;=c) din momentul predării bunului dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

190. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este transmis dobânditorului:a) din momentul predării bunului;=b) din momentul înregistrării bunului, cu excepţiile prevăzute de lege;c) din momentul predării bunului dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

191. Bunul mobil pierdut:=a) continuă să aparţină proprietarului său;b) trece în proprietatea găsitorului din momentul găsirii;c) trece în proprietatea găsitorului după 3 luni.

192. Proprietarul sau fostul posesor al bunului găsit este obligat să plătească celuicare l-a găsit o recompensă în mărime de:=a) cel mult 10% din preţul sau din valoarea actuală a bunului;b) cel mult 15% din preţul sau din valoarea actuală a bunului;c) cel mult 20% din preţul sau din valoarea actuală a bunului.

193. Comoara descoperită cu consimţământul proprietarului bunului:73

Page 74: Testul 2013

a) aparţine pe jumătate proprietarului bunului în care a fost descoperită şi pe jumătatedescoperitorului;

b) aparţine integral descoperitorului;=c) aparţine pe jumătate proprietarului bunului în care a fost descoperită şi pe jumătate

descoperitorului, dacă ei nu convin altfel.

194. Construcţiile şi lucrările subterane sau de la suprafaţa terenului:=a) sunt prezumate a fi făcute de proprietarul terenului;b) sunt prezumate a fi făcute de constructor;c) sunt prezumate a fi făcute de cel ce deţine dreptul de superficie asupra terenului.

195. Proprietarul terenului care a efectuat pe terenul său construcţii cu materialestrăine:=a) dobândeşte dreptul de proprietate asupra acestora;b) nu dobândeşte dreptul de proprietate asupra acestora;c) dobândeşte dreptul de proprietate asupra acestora cu acordul proprietarului

materialelor.

196. Construcţiile efectuate pe terenul străin, cu materiale străine aparţin:a) proprietarului materialelor de construcţie;=b) proprietarului terenului;c) constructorului.

197. Terţul de bună-credinţă ce a construit o construcţie pe terenul străin:a) poate fi obligat să ridice această construcţie;=b) nu poate fi obligat să ridice această construcţie;c) poate fi obligat să ridice această construcţie, dacă nu va face dovada bunei sale credinţe.

198. Terţul de rea-credinţă ce a construit o construcţie pe terenul străin=a) poate fi obligat să ridice această construcţie;b) nu poate fi obligat să ridice această construcţie;c) nu poate fi obligat să ridice această construcţie, dar este obligat să achite proprietarului

o recompensă.

199. Dacă construcţia este ridicată în parte pe ternul constructorului şi în parte pe unteren învecinat, atunci:a) dreptul de proprietate asupra întregii construcţii aparţine constructorului;b) dreptul de proprietate asupra întregii construcţii aparţine proprietarului terenului

vecin;=c) dreptul de proprietate asupra întregii construcţii aparţine proprietarului terenului

vecin, numai dacă cel puţi ½ din suprafaţa construită se află pe terenul său.

200. Dacă păstrează construcţiile făcute de un terţ, proprietarul este obligat:a) să plătească valoarea materialelor şi costul muncii;b) să plătească o sumă de bani echivalentă creşterii valorii terenului;=c) să plătească, la alegere, valoarea materialelor şi costul muncii sau o sumă de bani

echivalentă creşterii valorii terenului.

201.Dacă două bunuri care aparţin diferiţilor proprietari s-au unit încât nu se mai potsepara fără a fi deteriorate sau fără muncă sau cheltuieli excesive, atunci dreptul de

74

Page 75: Testul 2013

proprietate asupra noului bun aparţine:=a) proprietarului care a contribuit cel mai mult la constituirea bunului;b) ambilor proprietari, părţile acestora fiind egale;c) ambilor proprietari, părţile acestora fiind determinate de mărimea valorii bunurilor

unite.

202. Dreptul de proprietate asupra bunului rezultat din prelucrarea materieiaparţine:a) proprietarului materiei;b) autorului manoperei;=c) proprietarului materiei, dacă contractul nu prevede altfel.

203. Persoana care a transformat prin manoperă materiale:a) dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului rezultat;b) dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului rezultat dacă valoarea manoperei

este superioară valorii materiei;=c) dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului rezultat dacă valoarea manoperei

este superioară valorii materiei, doar dacă este de bună credinţă.

204. Dobânditorul de bună-credinţă:a) dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului mobil şi în cazul în care cel ce a

dispus de bun nu era proprietarul lui;=b) dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului mobil şi în cazul în care cel ce a

dispus de bun nu era proprietarul lui, cu excepţiile stabilite de lege;c) nu dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului mobil în cazul în care cel ce a

dispus de bun nu era proprietarul lui.

205. Dreptul de proprietate asupra bunului poate fi dobândit prin uzucapiune:=a) dacă o persoană posedă 5 ani un bun mobil şi 15 ani un bun imobil;b) dacă o persoană posedă 3 ani un bun mobil şi 15 ani un bun imobil;c) dacă o persoană posedă 5 ani un bun mobil şi 10 ani un bun imobil.

206. Dreptul de proprietate asupra bunului poate fi dobândit prin uzucapiune:=a) dacă posesorul este de bună-credinţă;b) indiferent de faptul dacă posesorul este de bună sau rea-credinţă;c) dacă posesorul este de bună-credinţă în perioada termenului de prescripţie extinctivă.

207. Dreptul de proprietate asupra bunului poate fi dobândit prin uzucapiune:a) dacă posesiunea este continuă, paşnică, publică, precară;=b) dacă posesiunea este continuă, paşnică, publică, neprecară;c) dacă posesiunea este discontinuă, tulburată, clandestină, precară.

208. Cursul termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii se întrerupe faţă de:a) cel ce a înaintat acţiunea de revendicare a bunului;=b) cel ce posedă bunul;c) cel ce a înaintat acţiunea de revendicare a bunului, cât şi pentru cel ce posedă

bunul.

209. În cazul în care cursul prescripţiei achizitive a fost întrerupt:=a) timpul scurs până la întrerupere nu se calculează;

75

Page 76: Testul 2013

b) timpul scurs până la întrerupere se calculează;c) cauza de întrerupere nu afectează cursul prescripţiei achizitive.

210. Renunţarea la dreptul de proprietate:=a) poate fi efectuată doar de proprietarul bunului;b) poate fi efectuată de proprietarul bunului şi persoana care deţine bunul în baza unui act

juridic civil;c) poate fi efectuată de cel ce posedă bunul indiferent de faptul dacă deţine careva drepturi

asupra bunului.

211. Obligaţiile proprietarului în legătură cu bunul la care a renunţat:a) încetează din momentul renunţării la dreptul de proprietate;=b) încetează atunci când un terţ dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului;c) încetează din momentul întocmirii declaraţiei de renunţare.

212. Exproprierea poate avea loc:=a) doar pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă

despăgubire;b) doar în cazurile stabilite de lege, atât asupra bunurilor domeniului public cât şi a

bunurilor domeniului privat;c) doar în cazurile stabilite de lege, şi doar asupra bunurilor domeniului privat.

213. Dacă bunul este comun:a) proprietatea pe cote-părţi se prezumă;=b) proprietatea pe cote-părţi se prezumă până la proba contrară;c) proprietatea este pe cote-părţi şi în devălmăşie.

214. Dacă bunul este în proprietate comună pe cote-părţi:=a) cotele-părţi sunt prezumate a fi egale până la proba contrară;b) cotele-părţi sunt egale;c) cotele-părţi sunt stabilite prin act juridic civil.

215. Modul de folosinţă asupra bunului comun pe cote-păr i:ța) se stabileşte prin acordul coproprietarilor, în dependenţă de mărimea cotelor-părţi;=b) se stabileşte prin acordul coproprietarilor, iar în caz de divergenţe, prin hotărâre

judecătorească;c) se stabileşte prin acordul coproprietarilor, independent de mărimea cotelor-părţi.

216. Fructele produse din bunul proprietate comună pe cote-părţi:

=a) se cuvin coproprietarilor proporţional cotei-părţi deţinute dacă aceştia nu au stabilitaltfel;

b) se cuvin coproprietarilor proporţional cotei-părţi;c) se cuvin coproprietarilor indiferent de mărimea cotelor-părţi.

217. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi:

=a) pot fi efectuate de orice coproprietar fără acordul celorlalţi coproprietari;

76

Page 77: Testul 2013

b) pot fi efectuate de orice coproprietar doar cu acordul celorlalţi coproprietari;c) pot fi efectuate, fără acordul celorlalţi coproprietari, doar de coproprietarul care are cota

cea mai mare.

218. Cel ce a efectuat acte de conservare:

a) poate să pretindă compensarea cheltuielilor, doar dacă actele de conservare au fostefectuate cu acordul celorlalţi coproprietari;

b) nu poate să pretindă compensarea cheltuielilor;=c) poate să pretindă compensarea cheltuielilor, indiferent de faptul dacă actele de

conservare au fost efectuate cu sau fără acordul celorlalţi coproprietari;

219. Actele de dispoziţie privind bunurile proprietate comună pe cote-părţi:

=a) pot fi încheiate doar cu acordul celorlalţi coproprietari;

b) pot fi încheiate cu acordul celorlalţi coproprietari, iar în lipsa acestuia în baza hotărâriiinstanţei de judecată;c) pot fi încheiate fără acordul celorlalţi coproprietari.

220. Cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi:

a) poate fi înstrăinată doar cu acordul celorlalţi coproprietari;

b) poate fi înstrăinată fără acordul celorlalţi coproprietari;=c) poate fi înstrăinată, respectându-se dreptul de preemţiune al celorlalţi coproprietari.

221. În cazul vânzării cotei-părţi din proprietatea comună pe cote-părţi:

=a) vânzătorul este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi vândăcota;

b) vânzătorul nu este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi vândăcota;c) vânzătorul poate să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi vândă cota.

222. Dacă cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi a fost vândută fărărespectarea dreptului de preemţiune atunci:

a) oricare dintre coproprietari poate înainta o acţiune cerând nulitatea actului de vânzarea cotei-părţi;

=b) oricare dintre coproprietari poate intenta, în decursul a 3 luni, o acţiune pentru a i se

77

Page 78: Testul 2013

atribui drepturi şi obligaţii de cumpărător;c) oricare dintre coproprietari poate intenta, în decursul a 3 ani, o acţiune pentru a i se

atribui drepturi şi obligaţii de cumpărător.

223. Excluderea coproprietarului:

a) poate fi efectuată cu acordul tuturor coproprietarilor;

=b) poate fi efectuată doar în baza hotărârii instanţei de judecată;c) este interzisă.

224. Cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi:

=a) poate fi urmărită pe baza pretenţiilor creditorilor;

b) nu poate fi urmărită nici într-un caz;c) poate fi urmărită doar de ceilalţi coproprietari.

225. Zidul, şanţul sau altă despărţitură între două terenuri care se află în intravilan:

a) se află în proprietatea comună pe cote părţi a vecinilor;

b) se află în proprietatea comună în devălmăşie a vecinilor;=c) este prezumată a fi proprietatea comună pe cote-părţi a vecinilor

226. Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi obişnuite prin împărţire poate avealoc:

a) doar prin hotărâre judecătorească;

b) doar prin înţelegere a coproprietarilor;=c) prin înţelegere a coproprietarilor sau prin hotărâre judecătorească.

227. Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi forţate şi perpetue prin împărţire;

a) poate avea loc doar prin hotărâre judecătorească;

b) poate avea loc doar prin acordul majorităţii coproprietarilor;=c) este inadmisibilă;

228. Contractele privind amânarea împărţirii pot fi încheiate:

a) pentru o perioadă mai mare de 5 ani;78

Page 79: Testul 2013

=b) pentru o perioadă mai mică de 5 ani;c) pentru o perioadă mai mare de 10 ani.

229. Contractul privind amânarea împărţirii:

a) se încheie doar în formă scrisă;

b) se încheie doar în formă autentică;=c) se încheie în formă autentică doar în cazul imobilelor.

230. În cazul în care coproprietarul este lipsit în capacitatea de exerciţiu:

a) împărţirea este interzisă;

b) împărţirea poate fi făcută prin înţelegerea tuturor coproprietarilor;=c) împărţirea poate fi făcută prin înţelegerea tuturor coproprietarilor numai cu

încuviinţarea autorităţii tutelare.

231. În cazul în care coproprietarul este limitat în capacitatea de exerciţiu:

a) împărţirea este interzisă

b) împărţirea poate fi făcută prin înţelegerea tuturor coproprietarilor=c) împărţirea poate fi făcută prin înţelegerea tuturor coproprietarilor numai cu

încuviinţarea ocrotitorului legal.

232. Dacă bunul proprietate comună pe cote-părţi este indivizibil:

a) împărţirea este inadmisibilă;

b) împărţirea poate avea loc doar în baza unei hotărâri judecătoreşti;=c) împărţirea are loc prin vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari.

233. Împărţirea făcută fără participarea tuturor coproprietarilor:

a) este lovită de nulitate relativă;

=b) este lovită de nulitate absolută;c) este lovită de nulitate relativă doar la cererea coproprietarilor.

234. Proprietate comună în devălmăşie:

a) poate apărea doar în baza legii;

79

Page 80: Testul 2013

b) poate apărea doar în baza înţelegerii dintre coproprietari;=c) poate apărea atât în baza înţelegerii dintre coproprietari cât şi în baza legii.

235. Bunul proprietate comună în devălmăşie:

a) poate fi folosit în exclusivitate de coproprietarul devălmaşi care ăl posedă;

b) poate fi folosit doar de către toţi coproprietarii devălmaşi;=c) poate fi folosit de fiecare coproprietar devălmaşi potrivit destinaţiei acesteia, dacă în

contract nu este prevăzut alfel.

236. Actele de conservare a bunului proprietate comună în devălmăşie:

a) pot fi încheiate doar cu acordul tuturor coproprietarilor devălmaşi;

b) pot fi încheiate doar de coproprietarul devălmaşi ce deţine posesia asupra bunului;=c) pot fi încheiate de oricare din coproprietarii devălmaşi, fără a fi necesar acordul

celorlalţi coproprietari.

237. Fiecare din coproprietarii devălmaşi:

a) poate dispune de bunul imobil fără acordul celorlalţi;

=b) poate dispune de bunul mobil fără acordul celorlalţi;c) poate dispune de bunul mobil sau imobil doar cu acordul tuturor coproprietarilor.

238. Autorităţile tutelare din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II sînt:

a) organele deliberative din aceste unităţi;

=b) organele executive ale autorităţilor administativ-teritoriale;

c) organe special investite.

239. Actul de dispoziţie asupra bunului imobil proprietate comună în devălmăşie:

=a) poate fi încheiat cu acordul în scris al tuturor coproprietarilor;

b) poate fi încheiat cu acordul verbal al tuturor coproprietarilor;c) poate fi încheiat cu acordul atât verbal cât şi în scris al tuturor coproprietarilor

240. Actul de dispoziţie asupra bunului imobil proprietate comună în devălmăşieîncheiat fără acordul celorlalţi coproprietari:

a) este lovit de nulitate relativă;

80

Page 81: Testul 2013

b) este lovit de nulitate absolută;=c) este nul dacă se face dovada că cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie că nu a fost cerut

acordul la înstrăinarea bunului imobil.

241. Bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei:

a) sunt proprietate comună pe cote-părţi;

b) sunt proprietate comună în devălmăşie;=c) sunt proprietate comună în devălmăşie dacă, în conformitate cu legea sau contractul

încheiat între ei nu este stabilit un alt regim.

242. Bunurile de folosinţă individuală, cu excepţia bijuteriilor şi a altor obiecte de lux:

=a) sunt proprietate ale soţului care le foloseşte;

b) sunt proprietate comună pe cote-părţi ale soţilor;c) sunt proprietate comună în devălmăşie.

243. Acţiunea în revendicare este:

a) acţiunea cumpărătorului către vânzător prin care se cere transmiterea bunului vândut;

b) acţiunea de înlăturare a piedicilor în exercitarea dreptului de folosinţă a bunului;=c) acţiunea proprietarului de revendicare a bunului aflat în posesiunea nelegitimă a altuia.

244. Acţiunea negatorie este:

a) acţiunea posesorului care a pierdut posesiunea de revendicare a posesiunii;

=b) acţiunea proprietarului de înlăturare a piedicilor în exercitarea dreptului de folosinţă;c) acţiunea posesorului de înlăturare a piedicilor în exercitarea posesiunii.

245. Dobânditorul este de bună-credinţă:

a) dacă ştia sau trebuia să ştie că cel ce a înstrăinat bunul nu avea acest drept;

b) dacă nu ştia că cel ce a înstrăinat bunul nu avea acest drept;=c) dacă nu ştia şi nici nu putea să ştie că cel ce a înstrăinat bunul nu avea acest drept.

246. Dobânditorul este de rea-credinţă

=a) dacă ştia sau trebuia să ştie că cel ce a înstrăinat bunul nu avea acest drept;

b) dacă nu ştia că cel ce a înstrăinat bunul nu avea acest drept;c) dacă nu ştia şi nici nu putea să ştie că cel ce a înstrăinat bunul nu avea acest drept.

81

Page 82: Testul 2013

247. Revendicarea bunului de la dobânditorul de bună-credinţă:

a) este posibil în toate cazurile;

=b) este posibil dacă bunul a fost dobândit cu titlu gratuit;c) este posibil dacă bunul a fost dobândit cu titlu oneros.

248. Revendicarea bunului de la dobânditorul de rea-credinţă:

=a) este posibil în toate cazurile;

b) este posibil doar dacă bunul a fost dobândit cu titlu gratuit;c) este posibil doar dacă bunul a fost dobândit cu titlu oneros.

249. Banii sau titlurile de valoare la purtător:

a) pot fi revendicate doar de la dobânditorul de bună-credinţă;

b) nu pot fi revendicate;=c) pot fi revendicate doar de la dobânditorul de rea-credinţă .

250. Vîrsta matrimonială poate fi redusă:a) pentru femei, dar nu mai mult decît cu doi ani;=b) pentru ambele sexe, dar nu mai mult decît cu doi ani;c) pentru bărbaţi, dar nu mai mult decît cu doi ani.

251. Rezultatul examenului medical gratuit obligatoriu pentru încheiereacăsătoriei se comunică:

a) ambelor persoane care intenţionează să se casătorească, în scopul informăriireciproce referitor la starea sănătăţi;

b) oficiului stării civile unde va fi înregistrată căsătoria;=c) numai persoanei examinate.

252. Pot depune opoziţie la căsătorie:a) viitorii soţi;=b) orice persoană;c) rudele apropiate persoanelor care intenţionează să încheie căsătoria.

253. Sînt proprietate comună în devălmăşie bunurile soţilor procurate dincontul:

a) ajutorului material;b) despăgubire pentru vătămarea sănătăţii;

82

Page 83: Testul 2013

=c) activităţii intelectuale.

254. La încheierea căsătoriei soţii nu pot:=a) să conexeze numele de familie cînd cel puţin unul este dublu;b) să conexeze numele de familie a ambilor ca nume de familie comun;c) să conexeze numele de familie a ambilor doar pentru unul din ei.

255. Proprietatea personală a soţilor sînt:=a) plăţile cu caracter de compensare;b) bijuteriile de preţ;c) îndemnizaţile de orice tip.

256. Bunurile proprietate personală ale soţilor:a) pot fi declarate bunuri proprietate în devălmăşie ale acestora doar cu acordul ambilor

soţi;b) pot fi declarate bunuri proprietate în devălmăşie ale acestora doar în baza hotărârii

instanţei judecătoreşti;=c) pot fi declarate bunuri proprietate în devălmăşie ale acestora, cu acordul ambilor soţi,

iar în caz de divergenţe de către instanţa de judecată, dacă în timpul căsătoriei, dincontul mijloacelor comune ale soţior, din contul mijloacelor unuia dintre soţi ori înurma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor.

257. Soţii răspund pentru obligaţiile proprii cu:a) bunurile proprietate personală;=b) bunurile proprietate personală şi cu cota parte din proprietatea în devălmăşie;c) cu întreg patrimoniul soţilor.

258. În cazul în care unul dintre soţi a săvîrşit o infracţiune reparareaprejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii acesteia, va avea loc din:

a) întreg patrimonial soţilor;b) patrimoniul soţului care a savîrşit infracţiunea, în toate cazurile;=c) întreg patrimonial soţilor, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

259. Împărţirea proprietăţii în devălmăţie a soţilor poate avea loc:a) doar după desfacerea căsătoriei;b) doar în timpul căsătoriei;=c) în timpul căsătoriei şi după desfacerea ei.

260. Contractul matrimonial este convenţia încheiată binevol:a) doar între soţi;b) doar între persoanele care doresc să se căsătorească;=c) între soţi sau persoanele care doresc să se căsătorească.

261. Contractul matrimonial nu poate conţine clause referitor la:a) sancţiuni patrimoniale;

83

Page 84: Testul 2013

b) drepturi şi obligaţii privind întreţinerea reciprocă;=c) dreptul de adresare în instanţa de judecată privind drepturile şi obligaţiile dintre ei şi

copii lor.

262. Soţul nu poate cere desfacerea căsătoriei:=a) în timp de un an după naşterea copilului;b) în timp de doi ani după naşterea copilului;c) în timp de un an după naşterea copilului, chiar dacă este acordul soţiei.

263. În ce cazuri încetează căsătoria:=a) în urma decesului sau a declarării pe cale judecătorească a decesului unuia dintre soţi

şi în urma divorţului ;b) în urma declarării fără veste a unuia dintre soţi;c) în urma declarării fără veste a ambelor soţi.

264. Căsătoria poate fi desfăcută la oficiul stării civile la cererea unui soţdacă:

a) celălalt soţ a fost condamnat la privaţiune de libertate;b) dacă unul dintre soţi are un copil minor;=c) celălat soţ a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

265. Căsătoria poate fi desfăcută la oficiul stării civile:a) cu acordul ambilor soţi care au copii cu vârsta de până la un an;b) cu acordul unuia dintre soţi, dacă nu au copii;=c) cu acordul ambilor soţi care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii şi nu

există litigii referitor la partaj sau întreţinerea soţului inapt de muncă.

266. În procesul de examinare a cererii de desfacere a căsătoriei dacă unuldintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa de juddecată:

a) va amîna examinarea cauzei stabilind un termen necesar pentru împăcarea părţilorde până la o lună;

b) va amîna examinarea cauzei stabilind un termen de împăcare de 1 an;=c) va amîna examinarea cauzei stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni.

267. Care din pretenţiile de mai jos sunt examinate de instanţa de judecată dinoficiu?

a) contestarea paternităţii;=b) stabilirea locului de trai a copiilor minori după divorţ;c) stabilirea mărimei şi modului de plată a pensiei de întreţinere pentru soţul inapt de

muncă.

268. În cazul desfacerii căsătoriei pe cale judiciară căsătoria încetează?a) în ziua înregistrării divorţului;b) după expirarea termenului de 3 zile din momentul rămînerii definitive a hotărîrii

instanţei de judecată;=c) din ziua cînd hotărîrea instanţei de judecată a rămas definitivă.

84

Page 85: Testul 2013

269. În ce cazuri căsătoria poate fi declarată nulă după desfacerea ei?a) în cazul căsătoriei fictive;=b) în cazul în care a fost încheiată între rude a căror căsătorie este interzisă;c) în cazul în care a fost încheiată de către un minor.

270. În care din următoarele cazuri căsătoria va fi declarată nulă:=a) soţii nu s-au informat reciproc despre starea sănătăţii;b) soţia după încheierea căsătoriei recunoaşte că anterior încheierii căsătoriei a fost

bărbat şi a suportat operaţia de schimbare a sexului;c) căsătoria a fost încheiată de către un minor fără a fi încuviinţată reducerea vîrstei,

dar în momentul declarării nulităţii el a împlinit majoratul şi nu există acordul lui laîncetarea căsătoriei.

271. Care din următoarele categorii de persoane sunt rude între ele:a) soţii;b) soţul şi rudele celuilalt soţ;=c) două persone ce au un ascendent comun.

272. Nu poate să conteste paternitatea:a) copilul la atingerea majoratului;b) soţul care nu şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială;=c) persoana care este înscrisă drept tatăl firesc al copilului în baza unei declaraţii

proprii dacă la momentul depunerii ştia că nu este tatăl firesc al copilului.

273. Care din următoarele cerinţe sunt prescriptibile:=a) contestarea paternităţii;b) declararea căsătoriei nule;c) încasarea pensiei de întreţinere.

274. În cazul în care părintele este decăzut din drepturile părinteşti, copilulpăstrează :

a) doar dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ;b) drepturile patrimoniale bazate pe rudenia pe linia părintelui care nu-i decăzut din

drepturi;=c) dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile patrimonile bazate pe

rudenia cu părinţii şi rudele sale fireşti.

275. În casele de copii de tip familial pot fi plasaţi:a) pînă la 9 copii;=b) pînă la 7 copii;c) pînă la 8 copii.

85

Page 86: Testul 2013

276. Pot fi plasaţi în casele de copii de tip familial copiii:=a) în vîrstă pînă la 14 ani;b) în vîrstă pînă la 16 ani;c) indiferent de vîrstă.

277. Un copil poate fi adoptat doar de către un soţ?a) nu;b) da, chiar dacă celălalt soţ nu este de accord;=c) da, doar dacă celălalt soţ îşi dă acordul la adopţia de către primul.

278. Cetăţenii străini pot adopta copii cetăţeni a Republicii Moldova:a) oricînd dacă îndeplinesc condiţiile pentru adopţia copiilor de către cetăţenii R.M.;=b) doar în cazurile în care copii nu pot fi adoptaţi sau nu poate fi instituită tutelă

(curatelă) de către cetăţenii R.M.;c) doar în cazurile în care copii nu pot fi adoptaţi de către cetăţeni a R.M.

279. Diferenţa de vîrstă între adoptor şi adoptat după regula generală nupoate fi mai mică de :

a) 18 ani;b) 20 ani;c) 25 ani.

280. Este necesar acordul părinţilor copilului la adopţia lui?a) da, în toate cazurile;b) nu;=c) da, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.

281.a)=b)

La adopţie poate fi schimbat:doar datele referitoare la părinţi;datele referitoare la părinţi, referitoare la locul naşterii copilului şi numele

c)sau/şi prenumele acestuia;

la cererea adoptatorilor toate datele din certificatul de naştere.

282. După desfacerea căsătoriei o nouă căsătorie poate fi încheiată:a) imediat după ce a fost depusă cererea de desfacerea căsătoriei la oficiul stării

civile;

b) după ce a rămas definitivă hotărârea instanţei prin care căsătoria a fost desfăcută;

=c) după obţinerea certificatului de divorţi de la oficiul stării civile.

283.a)b)=c)

Încasarea pensiei de întreţinere pentru copii minori are loc:doar pe cote-părţi din veniturile părinţilor;doar într-o sumă bănească fixă;pe cote-părţi din veniturile părinţilor sau într-o sumă bănească fixă.

86

Page 87: Testul 2013

284. Cererea de contestare a paternităţii poate fi depusă:=a) timp de un an din momentul cînd persoana înscrisă drept tată al copilului a aflat sau

trebuia să afle despre înscrierea privind paternitatea;e) timp de 3 ani din momentul cînd persoana înscrisă drept tată al copilului a aflat sau

trebuia să afledespre înscrierea privind paternitatea;

f) indeferent de timpul care s-a scurs din momentul în care a aflat că este tatăl copilului.

285. Declaraţia de căsătorie se depune:

=a) personal de fiecare soţ;e) poate fi depusă şi prin reprezentant;f) în condiţiile prevăzute de lege se expediază unuia din viitorii soţi care să o depună.

286. Căsătoria se încheie:

a) numai după expirarea a cel puţin o lună după depunerea declaraţiei de căsătorie;

=b) într-o perioadă de maxim două luni după depunerea declaraţiei de căsătorie;

c) în perioada de maximum o lună după depunerea declaraţiei de căsătorie.

287. Instanţa de judecată poate să elibereze fostul soţ de obligaţia de întreţinerepentru celălalt dacă:

a) soţii sau aflat în relaţii de căsătorie cel mult 7ani;

b) căsătoria a fost desfăcută fără a se cere stabilirea pensiei de întreţinere;

=c) soţii sau aflat în relaţii de căsătorie cel mult 5ani.

288. Nepoţii inapţi de muncă au dreptul la întreţinere din partea bunicilor:

a) dacă necesită sprijin material;

b) dacă s-a stabilit imposibilitatea întreţinerii lor de către părinţi;

=c) dacă necesită sprijin material şi s-a stabilit imposibilitatea întreţinerii lor de cătresoţi(foştii soţi), copiii majori apţi de muncă sau de către părinţi.

289. Desfacerea căsătoriei dintre un cetăţean al R.M. şi un cetăţean străin:

87

Page 88: Testul 2013

a) poate avea loc la oficiile consulare ale R.M. ;

=b) poate avea loc la oficiile consulare ale R.M. dacă, conform legislaţiei R.M. căsătoriapoate fi desfăcută de oficiul de stare civilă;

c) nu poate avea loc la oficiile consulare.

290. Drepturile şi obligaţiile părinţilor, în raporturile cu element de extranietate, sîntreglementate :

a) în toate cazurile de legea statului a cărui cetăţean este copilul;

=b) de legea statului pe a cărui teritoriu aceştea îşi au domiciliul comun;

c) de legea statului a cărui cetăţean este copilul sau de legea statului pe a cărui teritoriuaceştea îşi au domiciliul comun.

291. Pensia de întreţinere pe toată perioada anterioară poate fi încasată:

=a) doar dacă nu s-a încasat din culpa debitorului întreţinerii;

b) în toate cazurile;

c) niciodată.

292. Contractul privind plata pensiei de întreţinere poate fi declarat nul dacă:

a) creditorul întreţinerii este declarat incapabil;

=b) la cererea autorităţilor tutelare;

c) dacă nu a fost încheiat personal de debitorul întreţinerii.

293. Dacă debitorul întreţinerii nu are salariu sau alte venituri, pensia de întreţinere seva încasa din:

=a) contul mijloacelor băneşti depuse de către debitor la instituţiile financiare sautransmise organizaţiilor comerciale şi necomerciale, dacă nu au fost transmise cu dreptde proprietate.

b) contul bunurilor imobile şi mobile;

c ) numai din contul mijloacelor băneşti depuse de către debitor la instituţiile financiare.

88

Page 89: Testul 2013

Drept procesual civil

1. Care din actele indicate reglementează procedura de judecare a pricinilor civile?a) Legile ordinare;=b) Legile organice;c) Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie.

2. Indicaţi faza obligatorie a procesului civil:a) Executarea silită a hotărîrii judecătoreşti;=b) Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare;c) Judecarea recursului împotriva hotărîrilor pentru care nu este prevăzută calea

apelului.

3. Indicaţi faza facultativă (neobligatorie) a procesului civil:a) Pronunţarea hotărîrii;=b) Judecarea pricinii în apel;c) Susţinerile orale şi replicile.

4. Care din pricinile indicate se examinează în toate cazurile în şedinţă închisă?a) Pricinile de contencios administrativ;b) Pricinile privind restabilirea la locul de muncă;=c) Pricinile cu privire la încuviinţarea adopţiei.

5. Cum va proceda instanţa dacă în procesul judecării pricinii se va constata că onormă din Hotărîrea Guvernului RM cu caracter normativ adoptată în 1993contravine prevederilor Constituţiei RM?=a) Va aplica direct Constituţia RM;b) Va suspenda procesul şi va sesiza Curtea Constituţională;c) Va suspenda procesul şi va înainta Curţii Supreme de Justiţie propunerea de a sesiza

Curtea Constituţională.

6. Numiţi instanţa judecătorească competentă să examineze pricinile de declarare ainsolvabilităţii:

a) Judecătoria Comercială de Circumscriăţie;

b) Curtea de Apel de drept comun;

c) Curtea Supremă de Justiţie.

7. Care din pricinile indicate se de către Judecătoria Comercială de Circumscripţie?d) Cererile de declarare a insolvabilităţii;=e) Pricinile privind reorganizarea sau dizolvarea persoanelor juridice;

89

Page 90: Testul 2013

f) pricinile dintre acţionar şi societatea pe acţiuni ce rezultă din activitatea economicăa societăţii.

8. Indicaţi instanţa de contencios administrativ competentă să judece acţiunea cet.Buzu (domiciliat în mun. Bălţi) privind contestarea hotărîrii Comisiei ElectoraleCentrale:a) Judecătoria Bălţi;=b) Curtea de apel Chişinău;c) Curtea de apel Chişinău sau Curtea de apel Bălţi la alegerea reclamantului.

9. Indicaţi instanţa de contencios administrativ competentă să judece pricina privindcontestarea dispoziţiei primarului unui municipiu:a) Judecătoria;=b) Curtea de Apel;c) Curtea Supremă de Justiţie.

10. Indicaţi instanţa de contencios administrativ competentă să judece pricina privindcontestarea actului Ministerului de Finanţe cu caracter normativ:d) Judecătoria,=e) Curtea de Apel;f) Curtea Supremă de Justiţie.

11. Indicaţi instanţa de contencios administrativ competentă să judece pricina privindcontestarea deciziei unui consiliu raional:d) Curtea Supremă de Justiţie;e) Curtea de Apel;=f) Judecătoria.

12. Indicaţi pricinile pentru care este stabilită competenţa alternativă (la alegereareclamantului):g) acţiunea cu privire la contestarea paternităţii;=h) acţiunea împotriva unei persoane juridice sau a unei alte organizatii;i) cererea de declarare a insolvabilităţii.

13. În ce caz instanţa de judecată care judecă pricina dispune strămutarea pricinii la oaltă instanţă de judecată?d) pîrîtul solicită strămutarea pricinii la instanţa de la noul său domiciliu;e) reclamantul solicită strămutarea pricinii la instanţa de la locul aflării majorităţii

probelor;=f) pe parcursul judecării s-a constatat, că pricina a fost reţinută cu încălcarea normelor

de competenţă jurisdicţională.

14. Cine din subiecţii nominalizaţi nu este participant la proces în sensul art. 55 al CPC?d) Procurorul;

90

Page 91: Testul 2013

e) Petiţionarul în procedura specială;=f) Interpretul.

15. Indicaţi drepturile care sînt acordate tuturor participanţilor la proces:=d) de a solicita recuzarea judecătorului;e) de a modifica obiectul acţiunii;f) de a cere executarea hotărîrii.

16. Determinaţi poziţia procesuală a tatălui lui Petru, în vîrstă de 16 ani, în pricinaprivind încasarea de la Petru a prejudiciului cauzat printr-un delict civil:d) pîrît;=e) copîrît;f) intervenient accesoriu de partea pîrîrtului.

17. Robu, care deţinea automobilul lui Chicu în baza procurii, a săvîrşit un accident decirculaţie, în urma căruia automobilul lui Bobeico a fost deteriorat. Automobilul luiBobeico este deţinut de către Lungu în baza procurii. Determinaţi poziţia părţilorîn procesul privind repararea prejudiciului cauzat prin accident:d) Bobeico – reclamant, Chicu – pîrît;=e) Bobeico – reclamant, Robu – pîrît;f) Lungu – reclamant, Chicu – pîrît.

18. Balmuş a înaintat acţiunea către Bodrug privind încasarea pensiei de întreţinerepentru un copil minor. S-a constatat că Bodrug deja plăteşte pensia de întreţinerepentru un copil minor d-nei Sîrcu. Determinaţi poziţia procesuală a d-nei Sîrcu:d) intervenient accesoriu de partea reclamantului;=e) intervenient accesoriu de partea pîrîrtului;f) Sîrcu nu va fi atrasă în proces.

19. În ce moment poate interveni în proces intervenientul principal?=d) pînă la închiderea dezbaterii judiciare în primă instanţă;e) cu acordul părţilor în instanţa de recurs;f) în orice instanţă pînă la închiderea dezbaterilor judiciare.

20. În ce moment poate interveni în proces intervenientul accesoriu?d) pînă la începerea dezbaterii pricinii în fond în primă instanţă;=e) pînă la închiderea dezbaterilor judiciare în primă instanţă;f) în orice instanţă pînă la închiderea dezbaterilor judiciare.

21. În ce cazuri procurorul participă la procesul civil?d) pentru depunerea concluziilor în cazurile prevăzute de lege;=e) la înaintarea din oficiu a acţiunii în judecată în interesele persoanelor incapabile;f) la înaintarea din oficiu a acţiunii, în toate cazurile în care din motive întemeiate

persoana nu poate să-şi apere drepturile.

91

Page 92: Testul 2013

22. Indicaţi drepturile procedurale de care nu dispune procurorul la judecarea uneipricini civile:d) de a renunţa la acţiune;e) de micşora cuantumul pretenţiilor din acţiune;=f) de a încheia tranzacţia.

23. Indicaţi drepturile procedurale de care dispun autorităţile publice care participă laproces în forma depunerii concluziilor:=d) de a ataca actele judiciare;e) de a încheia tranzacţia;f) de a recunoaşte acţiunea.

24. Indicaţi persoanele care nu au dreptul de a fi reprezentanţi în procesele civile:d) consilierii din autorităţile reprezentative;e) deputaţii - în calitate de reprezentanţi legali;=f) poliţiştii - în calitate de reprezentanţi în baza procurii.

25. Indicaţi împuterncirile reprezentantului care trebuie expres prevăzute în procură,sub sancţiunea nulităţii:d) de a cere recuzarea judecătorului;e) de a cere strămutarea pricinii la o altă instanţă de judecată,=f) de a ataca hotărîrea judecătorească.

26. Indicaţi temeiurile de recuzare a expertului:=g) expertul depinde pe linie de serviciu de pîrît;h) expertul nu este competent;i) expertul a participat la judecarea anterioară a pricinii în calitate de expert;

27. Indicaţi cuantumul taxei de stat în acţiunea cet. Donciu cu privire la declareanulităţii unui contract de vînzare-cumpărare a bunului în valoare de 70 000 lei:d) 100 lei;e) 150 lei;=f) 2100 lei.

28. Indicaţi pricinile în care reclamanţii sînt scutiţi prin lege de plata taxei de stat:=d) pricinile în materie de contencios administrativ;e) cetăţenii străini în pricinile cu privire la încuviinţarea adopţiei;f) pricinile de apărare a onoarei şi demnităţii.

29. Indicaţi cazurile în care se restituie taxa de stat plătită (parţial sau integral):d) reducerea de către reclamant a cuantumului pretenţiilor în acţiune;e) renunţarea reclamantului la acţiune;=f) restituirea cererii de chemare în judecată.

92

Page 93: Testul 2013

30. Cum se repartizează cheltuielile de judecată între părţi la încheierea tranzacţiei?=a) dacă în tranzacţie nu este stabilit modul de repartizare a cheltuielilor – acestea se

consideră compensate;b) dacă în tranzacţie nu este stabilit modul de repartizare a cheltuielilor – instanţa le

repartizează conform CPC;c) indiferent de clauzele tranzacţiei – instanţa le repartizează conform CPC.

31. Indicaţi cazurile în care instanţa este obligată să ordone căutarea pîrîtului:a) nu se cunoaşte locul de aflare a pîrîtului în acţiunile privind desfacerea căsătoriei;=b) nu se cunoaşte locul de aflare a pîrîtului în acţiunile privind plata pensiei de

întreţinere;c) nu se cunoaşte locul de aflare a pîrîtului în acţiunile privind apărarea onoarei şi

demnităţii.

32. Evidenţiaţi faptele care nu se cer a fi dovedite:=a) faptele notorii;b) faptele stabilite printr-o hotărîre judecătorească definitivă într-o pricină la care

participă alte persoane;c) mărimea prejudiciului cauzat printr-o infracţiune, stabilit prin sentinţa penală

definitivă.

33. Care din mijloacele indicate de probă nu se califică drept înscrisuri:a) contractele;b) scrisoarea primită prin poştă electronică;=c) fotografiile.

34. Indicaţi mijloacele inadmisibile de probă:=a) declaraţiile martorului pentru confirmarea încheierii contractului de împrumut în

mărime de 1100 lei, încheiat între Lungu şi SRL „B”;b) copia bonului de plată a televizorului, neautentificată notarial;c) declaraţiile martorului în vîrstă de 15 ani, obţinute în instanţă fără participarea

pedagogului.

35. Indicaţi persoanele care nu pot fi audiate ca martori în judecată:a) deputaţii – referitor la datele care le-au devenit cunoscute în virtutea îndeplinirii

obligaţiilor de deputat;b) persoanele condamnate pentru darea unor declaraţii intenţionat false;=c) avocaţii referitor la informaţii obţinute în exerciţiul funcţiunii.

36. În ce cazuri instanţa nu este în drept să dispună din oficiu efectuarea exepertizei?a) pentru a constata starea psihică a persoanei, în privinţa căreia se solicită declararea

incapacităţii;=b) pentru a constata legătura de rudenie în pricinile cu privire la constatarea

paternităţii;c) pentru a constata valoarea reală a acţiunii, dacă valoarea indicată de reclamant este

vădit incorectă.93

Page 94: Testul 2013

37. În ce cazuri se numeşte expertiza suplimentară?=a) raportul de expertiră este incomplet;b) concluziile mai multor experţi sînt contradictorii;c) raportul de expertiză nu este motivat.

38. În ce cazuri se numeşte expertiza repetată?a) au apărut noi întrebări în legătură cu pricina judecată;=b) la efectuarea expertizei au fost încălcate normele de procedură;c) raportul de expertiră este incomplet.

39. Indicaţi cazurile în care judecătorul trebuie să refuze primirea cererii de chemareîn judecată:a) acţiunea este depusă împotriva pîrîtului nerespectiv;b) instanţa nu este competentă să judece pricina;=c) cererea nu urmeaza a fi judecata in instanta judecatoreasca in procedura civila.

40. Indicaţi cazurile în care judecătorul trebuie să restituie cererea de chemare înjudecată:

a) pîrîtul indicat în cerere de chemare în judecată este incapabil;b) există o hotărâre a judecăţii arbitrale, obligatorie pentru părţi, cu privire la litigiul

dintre acelaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având aceleaşi temeiuri;=c) nu a fost respectată procedura prealabilă de soluţionare a pricinii pe cale

extrajudiciară, stabilită în contract.

41. Donciu s-a adresat în judecată către Pîrvu în vîrstă de 13 ani, solicitînd reparareaprejudiciului cauzat printr-un delict civil. Cum trebuie să procedeze judecătorul ladepunerea cererii de chemare în judecată:

a) să refuze în primirea cererii;b) să restituie cererea de chemare în judecată;=c) să primească cererea.

42. În contractul de vânzare-cumpărare părţile au prevăzut clauza de arbitraj. Pentrusoluţionarea litigiului izvorât din acest contract o parte s-a adresat direct îninstanţa de judecată. Cum trebuie să procedeze judecătorul la depunerea cererii dechemare în judecată:

a) să restituie cererea de chemare în judecată;b) să scoată cererea de pe rol;=c) să primească cererea.

43. Indicaţi pricină care urmează a fi soluţionată de instanţa de judecată numai cucondiţia respectării procedurii de soluţionare a pricinii pe cale extrajudiciară:

a) privind reintegrarea în serviciu a funcţionarului public;=b) privind anularea deciziei inspectoratului fiscal despre aplicarea penalităţii;c) privind repararea prejudiciului cauzat de un izvor de pericol sporit.

94

Page 95: Testul 2013

44. SRL „X”, adresându-se în instanţa de judecată cu acţiunea cu privire la anulareadeciziei inspectoratului fiscal, nu a achitat taxa de stat. Cum trebuie să procedezejudecătorul la depunerea cererii de chemare în judecată?a) să restituie cererea de chemare în judecată;b) să nu dea curs cererii;=c) să primească cererea.

45. Reclamantul s-a adresat în judecată după expirarea termenului de prescripţie. Cumtrebuie să procedeze judecătorul la depunerea cererii de chemare în judecată?a) să nu dea curs cererii;b) să restituie cererea de chemare în judecată;=c) să primească cererea.

46. Cum trebuie să procedeze judecătorul dacă acţiunea este depusă de un organ înapărarea intereselor unei altei persoane fără ca legea să-l delege dreptul în acestscop?=a) să refuze în primirea cererii;b) să restituie cererea de chemare în judecată;c) să primească cererea.

47. Cum trebuie să procedeze judecătorul dacă în cererea de chemare în judecată nueste indicat domiciliul pârâtului?a) să restituie cererea de chemare în judecată;=b) să nu dea curs cererii;c) să primească cererea.

48. Cum trebuie să procedeze judecătorul dacă cererea de chemare în judecată a fostdepusă cu încălcarea normelor de competenţă jurisdicţională materială?a) să refuze în primirea cererii;=b) să restituie cererea de chemare în judecată;c) să nu dea curs cererii.

49. Cum poate fi atacată încheierea prin care a fost respinsă cererea de anulare aamenzii judiciare?a) în ordine de apel împreună cu hotărîrea;=b) separat în ordine de recurs;c) încheierea dată nu poate fi atacată.

50. În ce cazuri instanţa este în drept să dispună din oficiu asigurarea acţiunii?a) punerea sechestrului pe bunuri în pricinile cu privire la revendicarea bunurilor;=b) suspendarea executării actului administrativ contestat în ordinea procedurii

contenciosului administrativ;c) în toate cazurile în care neaplicarea măsurilor de asigurare poate face imposibilă

sau deficilă executarea hotărîrii.

95

Page 96: Testul 2013

51. Indicaţi actele de procedură ce nu pot fi efectuate de judecător în faza pregătiriipricinii pentru dezbaterile judiciare:a) reclamarea, la cererea participanţilor la proces, a probelor necesare de la

organizaţiile şi cetăţeni;=b) dispunerea expertizei repetate;c) dispunerea asigurării acţiunii.

52. Cum trebuie să procedeze judecătorul în timpul dezbaterilor judiciare dacă pârâtula recunoscut acţiunea?a) să emită o încheiere de încetare a procesului;b) să explice pârâtului consecinţele acestui act de procedură şi să emită o încheiere de

încetare a procesului;=c) după finalizarea dezbaterilor judiciare să emită o hotărîre de admitere a acţiunii.

53. Evidenţiaţi cazul în care procesul urmează a fi amânat:a) reclamantul citat legal nu s-a prezentat la proces şi nu a comunicat instanţei

motivele de neprezentare;b) una din persoane care asistă la dezbaterile judiciare încalcă ordinea în sală de

şedinţe;=c) s-a constatat necesitatea atragerii în proces a intervenientului accesoriu.

54. Evidenţiaţi cazul în care procesul urmează a fi încetat:=a) reţinerea pricinii spre judecare cu încălcarea normelor de competenţă generală;b) încheierea tranzacţiei de împăcare între intervenient principal şi pîrît;c) recunoaşterea acţiunii de către pârât.

55. Evidenţiaţi cazul în care procesul poate fi suspendat:a) pe parcursul procesului s-a constatat, că pârâtul este încadrat în serviciul militar în

termen;=b) a fost ridicată excepţia de ilegalitate;c) reclamantul în procesul de reparare a prejudiciului cauzat sănătăţii a decedat.

56. Evidenţiaţi cazul de scoatere a cererii de pe rol:a) renunţarea reclamantului la acţiune;b) recunoaşterea acţiunii de către pârât;=c) nerespectarea procedurii prealabile de soluţionare a litigiului pe cale extrajudiciară

prevăzută de lege.

57. Cum trebuie să procedeze instanţa dacă în cadrul dezbaterilor judiciare se vaconstata că cererea de chemare în judecată a fost depusă de o persoană incapabilă:a) să suspende procesul;=b) să scoată cererea de pe rol;c) să înceteze procesul.

58. Cum trebuie să procedeze instanţa dacă în cadrul dezbaterilor judiciare se vaconstata că au încetat împuternicirile curatorului reclamantului:

96

Page 97: Testul 2013

=a) să suspende procesul;b) să scoată cererea de pe rol;c) să înceteze procesul.

59. În ce caz instanţa care a pronunţat hotărârea poate să emită o hotărâresuplimentară?=a) instanţa nu a rezolvat problema repartizării cheltuielilor de judecată;b) la adoptarea hotărârii a fost comisă a greşeală de calcul evidentă;c) instanţa a aplicat o lege abrogată.

60. Care din hotărârile indicate este definitivă:a) emisă în primă instanţă cu drept de apel;b) emisă în prima instanţă, până la expirarea termenului de atac;=c) emisă în primă instanţă, supuse apelului, după examinarea pricinii în apel.

61. Care din hotărârile indicate este irevocabilă:a) emisă în apel până la epirarea termenului de atac cu recurs;=b) emisă în prima instanţă, după expirarea termenului de apel;c) emisă în apel prin care s-a rezolvat fondul cauzei.

62. Indicaţi hotărârile care urmează a fi executate imediat:=a) hotărîrile de încasare a pensiei de întreţinere;b) hotărîrile cu privire la dezminţirea informaţiei ce lezează onoarea şi demnitate;c) hotărîrile de revendicare a bunurilor mobile.

63. Evidenţiaţi actul exceptat de la controlul judecătoresc în ordinea contenciosuluiadministrativ:a) actul de aplicare a sancţiunilor disciplinare militarilor;b) decretul Preşedintelui RM cu privire la retragerea cetăţeniei;=c) ordonanţele Guvernului RM cu caracter normativ.

64. Indicaţi pricinile ce sânt judecate în ordinea procedurii speciale:=a) reconstituirea procedurii judiciare pierdute;b) declararea insolvabilităţii;c) contestarea refuzului notarului de a îndeplini un act notarial.

65. Evidenţiaţi faptele cu valoare juridică care pot fi constatate în ordinea proceduriispeciale:=a) întreţinerea persoanei;b) nulitatea unui act juridic;c) apartenenţa livretului militar la o persoană, a cărei nume indicat în livret nu

coincide cu numele din buletinul de identitate.

66. În ce cazuri poate fi înaintată cererea cu privire la constatarea decesului persoanei

97

Page 98: Testul 2013

la o anumită dată şi în anumite împrejurări?a) pe parcursul a 3 ani nu sânt ştiri despre locul de aflare a persoanei;b) la expirarea a 2 ani de la finalizarea operaţiunilor militare nu sânt ştiri despre

persoana care a participat la război;=c) persoana a decedat, iar acest fapt nu a fost înregistrat.

67. Indicaţi pricinile ce sânt judecate în ordinea procedurii în ordonanţă:a) revendicarea unui bun imobil;=b) încasarea datoriei în baza unui contract încheiat în formă simplă scrisă, iar legea nu

dispune altfel;c) acceptarea unei succesiuni şi locul ei de desfacere.

68. Indicaţi persoanele care pot să se alăture la cererea de apel depusă de reclamant:=a) coreclamanţi;b) copîrîţi;c) intervenienţii principali.

69. În ce cazuri instanţa de apel este în drept să restituie cererea de apel?a) cererea a fost depusă fără achitarea taxei de stat;=b) apelantul a înaintat o nouă pretenţie neexaminată în primă instanţă;c) la cerere de apel nu sânt anexate probele pe care se întemeiază apelul.

70. Indicaţi persoanele care sânt în drept să declare recurs:=a) intervenient accesoriu;b) persoană care nu este participant la proces, dar ale cărui drepturi au fost lezate prin

hotărârea judecătorească;c) martorul cu privire la netemeinicia hotărârii.

71. Cum trebuie să procedeze instanţa de recurs, dacă în cadrul judecării recursului seconstată că la soluţionarea pricinii au fost încălcate normele de competenţăgenerală?a) să menţină hotărârea atacată;=b) să caseze hotărârea atacată şi să dispună încetarea procesului;c) să caseze hotărârea atacată şi să dispună scoaterea cererii de pe rol.

72. Indicaţi încheierile judecătoreşti care pot fi atacate separat cu recurs:=a) cu privire la asigurarea acţiunii,b) privind amânarea procesului,c) privind repunerea în termen.

73. Cum trebuie să procedeze instanţa de recurs, dacă în cadrul judecării recursuluiîmpotriva deciziei curţii de apel se constată că pricina a fost judecată în absenţaunui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei dejudecată?

98

Page 99: Testul 2013

a)

b)

=c)

să caseze decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe şi să restituiepricina la rejudecare în prima instanţă;să caseze decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe şi să restituiepricina la rejudecare în instanţa de apel;să caseze decizia instanţei de apel şi să restituie pricina la rejudecare în instanţade apel.

74. În ce cazuri participanţii la proces sânt în drept să declare recurs împotrivadeciziilor instanţei de apel?a) concluziile instanţei expuse în hotărâre sînt în contradicţie cu circumstanţele

pricinii;=b) pricina a fost judecată de un judecător care nu era în drept să participe la judecarea

ei;c) nu au fost dovedite circumstanţele considerate de instanţele inferioare ca fiind

stabilite.

75. Evidenţiaţi cazurile când cererea de recurs împotriva deciziilor instanţei de apelurmează a fi recunoscută inadmisibilă:a) nu a fost achitată taxa de stat;=b) cererea este înaintată de o persoană care nu este în drept să declare recurs;c) recursul este depus pe motiv de interpretare eronată a legii.

76. O pricină civilă a fost judecată în prima instanţă de judecătoria, în apel – de Curteade apel, în recurs – de Curtea Supremă de Justiţie. Indicaţi instanţa competentă săjudece cererea de revizuire a hotărârilor:a) judecătoria;b) curtea de apel;=c) Curtea Supremă de Justiţie.

77. Care din persoanele indicate se bucură de imunitate de jurisdicţie civilă peteritoriul RM?a) diplomaţii statelor străine în acţiunile privind succesiune, în care diplomatul

figurează ca succesor;b) funcţionarii consulari în acţiunile cu privire la repararea prejudiciului cauzat de un

accident de circulaţie;=c) diplomaţii statelor străine în acţiunile ce rezultă din îndeplinirea de către diplomat a

atribuţiilor de serviciu.

78. Indicaţi pricinile, judecarea cărora ţine de competenţa exclusivă a instanţelorjudecătoreşti din Republica Moldova:a) acţiunea se referă la dreptul asupra unor bunuri mobile amplasate pe teritoriul RM;=b) declararea insolvabilităţii unei societăţi comerciale cu sediul în RM;c) în care pârâtul are bunuri pe teritoriul RM.

99

Page 100: Testul 2013

79. În ce cazuri instanţa judecătorească din RM va refuza să recunoască o hotărâre ainstanţei judecătoreşti străine?a) instanţa judecătorească străină la pronunţarea hotărârii a aplicat eronat legea

materială;b) hotărârea este neîntemeiată;=c) partea, împotriva căreia a fost emisă hotărârea nu a fost înştiinţată legal despre

proces.

80. Indicaţi hotărârile instanţelor judecătoreşti străine care sânt recunoscute peteritoriul RM fără procedură ulterioară:=a) hotărârile privind desfacerea căsătoriei între un cetăţean al RM şi cetăţean străin

dacă la data desfacerii căsătoriei unul dintre soţi era domiciliat în străinătate;b) hotărârile privind statutul civil al cetăţeanului străin, pronunţate într-un stat terţ;c) hotărârile privind partajul bunurilor imobile între un cetăţean al RM şi cetăţean

străin, dacă la data partajului unul dintre soţi era domiciliat în străinătate.

81. În ce cazuri poate fi respinsă cererea cu privire la recunoaşterea şi încuviinţareaexecutării silite a hotărârii arbitrale străine?=a) hotărîrea a fost pronunţată într-un litigiu neprevăzut în convenţia arbitrală;b) arbitrajul a interpretat eronat legea aplicabilă;c) arbitrajul nu a constatat toate circumstanţele importante pentru justa soluţionare a

pricinii.

82. Indicaţi temeiul pentru desfiinţarea hotărârii arbitrale:a) a fost aplicată legea care nu trebuia să fie aplicată;b) hotărîrea arbitrală nu este motivată;=c) partea împotriva cărea a fost pronunţată hotărîrea nu a fost legal citată despre

desemnarea arbirtilor.

83. În ce cazuri titlul executoriu se trimite spre executare din oficiu de către instanţa dejudecată?=a) în pricinile privind repararea prejudiciului cauzat sănătăţii;b) în pricinile privind desfacerea căsătoriei;c) în pricinile de revendicare a bunurilor.

84. În ce cazuri e pricinile dintre acţionar şi societatea pe acţiuni ce rezultă din activitateaeconomică a societăţii?a) debitorul se află într-o delegaţie de serviciu îndelungată;b) debitorul a pierdut capacitatea de exerciţiu;c) depunerea unei cereri împotriva executorului judecătoresc.

85. În ce cazuri executorul judecătoresc este în drept să refuze intentarea procedurii deexecutare?a) locul de aflare a debitorului nu este cunoscut;=b) titlul executoriu a fost prezentat la expirarea a 3 ani de la data rămânerii hotărârii

definitive;100

Page 101: Testul 2013

c) debitor – persoană juridică a fost reorganizat.

86. În ce cazuri încetează executarea silită?=a) creditorul a renunţat la urmărire;b) decesul debitorului în acţiunile privind încasarea datoriei, ce rezultă dintr-un

contract de împrumut;c) a expirat termenul de 3 ani de la data rămînerii hotărîrii definitive.

87. În ce cazuri documentul de executare silită care nu a fost executat se restituiecreditorului?a) la cererea debitorului;=b) creditorul a refuzat să preia bunurile nevândute în procesul de executare silită;c) debitorul este căutat.

88. Indicaţi bunurile care nu pot fi urmărite:a) bunurile imobile;=b) bunurile copiilor;c) mijloacele de transport.

89. Indicaţi veniturile debitorului care nu pot fi urmărite:a) salariul;b) premii cu caracter permanent;=c) indemnizaţii primite pentru înmormântare.

90. În ce cazuri nu se admite întoarcerea executării hotărârii?=a) în pricinile de încasare a pensiei de întreţinere;b) în pricinile de revendicare a bunurilor în folosul statului;c) în pricinile cu privire la încasarea salariului.

Drept administrativ

1. Actele Guvernului sînt:a) hotărîrile, deciziile şi ordonan ele;țb) hotărîrile, dispoziţiile i regulamentele;ș=c) hotărîrile, dispozi iile i ordonanţele.ț ș

2. Guvernul este responsabil în activitatea sa:a) în faţa Preşedintelui Republicii Moldova;b) în faţa Curţii Constituţionale;=c) în faţa Parlamentului.

3. Guvernul poartă pentru activitatea sa:a) răspundere juridică solidară;=b) răspundere politică solidară;c) răspundere juridică individuală.

101

Page 102: Testul 2013

4. În caz de remaniere guvernamentală, membrul Guvernului poate fi revocat saunumit:a) prin Hotărîre a Parlamentului;=b) prin Decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului;c) prin Decret al Preşedintelui Republicii Moldova, în baza votului de încredere acordat deParlament.

5. Actul privind demiterea Guvernului sau revocarea unui membru al Guvernului poatefi contestat:a) în Curtea Supremă de Justi ie;ț=b) nu există căi de atac;c) în Curtea Constituţională.

6. În cazul în care în procesul aplicării unui alt act normativ se constată că prevederileacestuia contravin principiilor stabilite în Codul Contraven ional:ța) se va aplica prevederile actului normativ adoptat mai recent;=b) se va aplica prevederile Codului Contraven ional;țc) instan a de judecată va decide în privin a actului normativ aplicat.ț ț

7. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, dacă legea nouă prevede oț țsancţiune mai aspră, contravenţia continuă a cărei săvîrşire a început anteriorintrării în vigoare a noii legi se sancţionează:=a) în conformitate cu legea în vigoare la momentul consumării ei;b) în conformitate cu legea în vigoare la momentul începerii ei;c) cu sancţiunea contravenţională mai blîndă.

8. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, în condi ii generale, sîntț ț țpasibile de răspundere contraven ională:ța) persoana fizică cu capacitate de exerciţiu care, în momentul săvîrşirii contravenţiei, areîmplinită vîrsta de 18 ani;b) persoana juridică si persoana fizică cu capacitate de exerciţiu care, în momentulsăvîrşirii contravenţiei, are împlinită vîrsta de 16 ani;=c) persoana juridică si persoana fizică cu capacitate de exerciţiu care, în momentulsăvîrşirii contravenţiei, are împlinită vîrsta de 18 ani.

9. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, termenul general deț țprescripţie a răspunderii contravenţionale este de:a) 6 luni de la data săvîrşirii contravenţiei;=b) 3 luni de la data săvîrşirii contravenţiei;c) 1 an de la data săvîrşirii contravenţiei.

10. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, prescripţia executăriiț țsancţiunii contravenţionale este de:a) 6 luni;b) 3 luni;=c) 1 an.

11. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, sancţiunileț țcontravenţionale aplicabile persoanei juridice sînt:a) amenda, privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, aplicarea punctelor depenalizare, privarea de dreptul special;

102

Page 103: Testul 2013

b) amenda, privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, privarea de dreptulspecial;=c) amenda, privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.

12. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, în cazul în careț țcontravenientul achită jumătate din amenda stabilită în cel mult 72 de ore dinmomentul stabilirii ei:=a) se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral;b) contravenientul este obligat să achite restul sumei în decursul a 30 de zile de la datastabilirii amenzii;c) contravenientul este obligat să achite restul sumei în decursul a 3 luni de la data stabiliriiamenzii.

13. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, în ce situa ie instanţa deț ț țjudecată poate înlocui amenda, după caz, cu amendă în mărime dublă, privarea dedreptul de a desfăşura o anumită activitate, muncă neremunerată în folosulcomunităţii sau arest contravenţional:a) dacă persoana fizică nu a plătit amenda în decursul a 72 de ore de la data stabilirii ei;=b) dacă persoana fizică nu a plătit amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei;c) dacă persoana fizică nu a plătit amenda în decursul a 3 luni de la data stabilirii ei.

14. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, în cazul în care persoanaț țfizică nu a plătit amenda stabilită de instanţa de judecată în termenul fixat de lege,sanc iunea respectivă se înlocuieşte de către instanţa de judecată cu altă sanc iune laț țdemersul:a) agentului constatator;b) procurorului;=c) executorului judecătoresc.

15. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, durata generală aț țarestului contravenţional este:a) de 3 ore l a 3 zile;=b) de la 3 la 15 zile;c) de la 3 la 30 de zile.

16. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, termenul general alț țreţinerii persoanei în cauza contravenţională nu poate depăşi:a) 72 ore;b) 24 ore;=c) 3 ore.

17. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, persoanei care esteț țpasibilă de sancţiunea arestului contravenţional şi nu are apărător ales, i sedesemnează un apărător din oficiu:=a) în cel mult 3 ore din momentul reţinerii;b) în cel mult 24 de ore din momentul reţinerii;c) imediat din momentul reţinerii.

18. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, citarea în cadrulț țprocesului contravenţional se face în aşa fel ca persoana chemată să primeascăinvitaţia cu cel puţin:

103

Page 104: Testul 2013

a) 24 de ore înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective;b) 3 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective;=c) 5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective.

19. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, sînt competente săț țsoluţioneze cauzele contravenţionale:a) managerul (directorul) întreprinderii de stat;=b) procurorul;c) avocatul parlamentar.

20. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, comisia administrativă deț țpe lîngă autoritatea publică locală executivă se formează de către:a) primar;b) pre edintele raionului;ș=c) consiliul local.

21. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, persoana suspectată deț țsăvîrşirea unei contravenţii pentru care sancţiunea prevede arestul contravenţionalpoate fi reţinută pînă la examinarea cauzei contravenţionale, dar nu mai mult decîtpe:a) 3 ore;=b) 24 ore;c) 72 ore.

22. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, persoanele care auț țîncălcat regulile de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova,regimul de frontieră sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat pot fireţinute prin decizia instanţei de judecată, pentru a identifica persoana şi a clarificacircumstanţele contravenţiei, pe un termen de pînă la:a) 3 ore;b) 24 ore;=c) 72 ore.

23. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, faptul refuzuluiț țcontravenientului de a semna procesul-verbal cu privire la contravenţie seconsemnează în procesul-verbal şi se adevereşte prin semnătura:a) agentului constatator;=b) a cel puţin 2 martori;c) a cel puţin 3 martori.

24. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, contestarea procesului-ț țverbal cu privire la contravenţie poate fi făcută în decursul a:=a) 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal;b) 15 zile de la data încheierii procesului-verbal;c) 10 zile de la data încheierii procesului-verbal.

25. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, contestaţia împotrivăț țhotărîrii cu privire la contravenţie poate fi depusă în decursul a:a) 10 zile de la data pronunţării hotărîrii sau de la data aducerii ei la cunoştinţă, după caz;=b) 15 zile de la data pronunţării hotărîrii sau de la data aducerii ei la cunoştinţă, după caz;c) 30 zile de la data pronunţării hotărîrii sau de la data aducerii ei la cunoştinţă, după caz.

104

Page 105: Testul 2013

26. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, termenul general deț țjudecare a cauzei contravenţionale este de:a) 10 de zile de la data intrării dosarului în instanţă;b) 15 de zile de la data intrării dosarului în instanţă;=c) 30 de zile de la data intrării dosarului în instanţă.

27. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, în cazul în care existăț țtemeiuri rezonabile, judecătorul poate prelungi termenul de judecare a cauzeicontravenţionale cu:a) 10 zile;=b) 15 zile;c) 30 zile.

28. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, hotărîrile judecătoreştiț țcontravenţionale pot fi atacate cu:a) apel;=b) recurs;c) apel i recurs.ș

29. În conformitate cu dispozi iile Codului Contraven ional, recursul împotrivaț țhotărîrii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de:a) 10 zile;=b) 15 zile;c) 30 de zile.

30. În conformitate cu prevederile Codului Contraven ional, dispoziţia de executare ațhotărîrii judecătoreşti contravenţionale se transmite autorităţii însărcinate cupunerea în executare a acesteia în termen de:=a) 10 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti;b) 72 de ore de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti;c) 24 de ore de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.

31. Şedinţa de constituire a consiliului local este deliberativă dacă la ea participă:a) majoritatea consilierilor aleşi;=b) 2/3 din numărul consilierilor aleşi;c) primarul şi cel puţin jumătate din consilierii aleşi.

32. Şedinţele ordinare a consiliului local sînt deliberative dacă la ele participă:=a) majoritatea consilierilor aleşi;b) 2/3 din numărul consilierilor aleşi;c) primarul şi cel puţin jumătate din consilierii aleşi.

33. Deciziile şi dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale intră în vigoare:a) la data adoptării sau emiterii;=b) la data aducerii la cunoştinţa publică sau la data comunicării persoanelor vizate în ele;c) la data publicării în Monitorul Oficial sau în presa locală.

34. Pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat,consilierii:a) răspund personal;

105

Page 106: Testul 2013

=b) răspund solidar;c) nu poartă răspundere.

35. Consiliul local (raional) poate fi dizolvat înainte de expirarea mandatului:=a) de către Parlament;b) de către Pre edintele Republicii Moldova;șc) de către Guvern.

36. Preşedintele raionului este:a) ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat;=b) ales de către consiliul raional;c) numit de către Guvern.

37. Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice localeinclude:a) controlul general şi controlul financiar;b) controlul activităţii şi supravegherea unor domenii de activitate;=c) controlul legalităţii şi controlul oportunităţii.

38. Care dintre persoanele enumerate este funcţionar public conform legislaţieiprivind func ia publică:ț=a) secretarul consiliului local;b) primarul;c) vice-pre edintele raionului.ș

39. Care dintre persoanele enumerate de ine func ia de demnitate publică conformț țlegislaţiei privind demnitatea publică:=a) director general al autorităţii administrative centrale;b) conducător al Aparatului Pre edintelui Republicii Moldova;șc) conducător al Aparatului Parlamentului.

40. Care dintre persoanele enumerate face parte din categoria funcţionarilor publicide conducere de nivel superior:=a) ministru;b) conducător al aparatului Parlamentului;c) primar general al municipiului.

41. Care din persoanele, enumerate mai jos, face parte din categoria funcţionarilorpublici de conducere:a) consilier municipal;b) conducător al serviciului desconcentrat al autorităţii publice;=c) vice-primar al municipiului.

42. În conformitate cu dispozi iile legii cu privire la func ia publică i statutulț ț șfunc ionarului public, funcţionarul public poartă, după caz, răspundere:ța) disciplinară, materială, contravenţională, penală;b) administrativ – disciplinară, administrativ – patrimonială, administrativ –contravenţională;=c) disciplinară, civilă, administrativă, penală.

106

Page 107: Testul 2013

43. În conformitate cu dispozi iile legii cu privire la func ia publică i statutulț ț șfunc ionarului public, sancţiunile disciplinare pot fi aplicate funcţionarului public înțtermen de:=a) cel mult 6 luni de la data săvîrşirii abaterii;b) cel mult 12 luni de la data constatării abaterii;c) cel mult 12 luni de la data săvîrşirii abaterii.

44. Litigiile privind încetarea raporturilor de serviciu a funcţionarilor public pot fisoluţionate:a) în comisia de conciliere;=b) în instanţa de contencios administrativ;c) la Guvern;

45. Ordonanţa Guvernului este:a) un act individual;b) un act normativ cu putere de lege organică;=c) un act normativ cu putere de lege ordinară.

46. Care din actele juridice enumerate poate fi considerat în calitate de actadministrativ:a) decizia judecătoriei privind aplicarea unei sancţiuni administrative;=b) instrucţiunea unui minister;c) decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind promulgarea unei legi.

47. Conform legislaţiei cu privire la petiţionare prin petiţie se înţelege:=a) cerere, inclusiv prealabilă, reclamaţie, propunere sau sesizare;b) adresare, sesizare, atitudine sau informaţie;c) cerere, demers sau reclamaţie.

48. Termenul de examinare a peti iei poate fi prelungit, în cazuri deosebite, de cătrețconducătorul organului corespunzător:a) cu cel mult 15 zile;=b) cu cel mult o lună;c) termenul de examinare nu poate fi prelungit.

49. Peti ionarii, care nu sînt de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale carețau examinat peti ia, au dreptul de a se adresa în instan a de contencios administrativț țîn termen de:=a) 30 de zile de la data primirii răspunsului sau din ziua cînd trebuiau sa-l primească;b) 6 luni de la data primirii răspunsului sau din ziua cînd trebuiau sa-l primească;c) un an de la data primirii răspunsului sau din ziua cînd trebuiau sa-l primească.

50. Hotărîrea Guvernului cu caracter normativ poate fi atacată:a) în instanţa de contencios administrativ;b) în Curtea Supremă de Justiţie;=c) în Curtea Constituţională.

51. Care din actele men ionate pot fi atacate în instanţele de contencios administrativ:ța) actele administrative emise pentru executarea hotărîrilor judecătoreşti irevocabile;

107

Page 108: Testul 2013

=b) actele administrative cu caracter individual emise de Preşedintele Republicii Moldova cenu ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor oficiale de stat,exponente ale unui interes politic sau public deosebit;c) actele de comandament cu caracter militar.

52. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ , judecătoriileexaminează litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi deverificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţilepublice care sînt constituite şi activează pe teritoriul:=a) satului, comunei sau oraşuluib) satului, comunei, oraşului sau municipiuluic) satului sau comunei.

53. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ , cererile privindconstatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului local sesolu ionează de către:ț=a) judecătorieb) Curtea de Apelc) Curtea Supremă de Justi ie.ț

54. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ , cererile privindconstatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului raionalse solu ionează de către:ța) judecătorie=b) Curtea de Apelc) Curtea Supremă de Justi ie.ț

55. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ , verificarealegalită ii hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale cu privire la încălcarea legislaţieițelectorale se efectuează de către:a) Curtea Constitu ionalăț=b) Curtea Supremă de Justi ie.țc) judecătorie

56. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ, actuladministrativ cu caracter normativ considerat ilegal poate fi atacata) în termen de 30 de zile de la data adoptăriib) în termen de un an de la data adoptării=c) oricînd

57. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ, judecătoruldecide primirea cererii de chemare în judecată sau respingerea acesteia în termen de=a) 3 zile de la data depuneriib) 7 zile de la data depuneriic) 15 zile de la data depunerii

58. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ , hotărîreainstanţei de contencios administrativ asupra acţiunii judecate în fond poate fi atacatăcu recurs, în termen dea) 3 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărîrii integrale=b) 15 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărîrii integrale

Page 109: Testul 2013

c) 30 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărîrii integrale

59. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ, instanţa decontencios administrativ care a adoptat hotărîrea în fond va trimite o copie a hotărîriipîrîtului pentru executare şi alta - instanţei de drept comun de la sediul pîrîtuluipentru controlul executării hotărîrii în termen de=a) 3 zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilăb) 7 zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilăc) 15 zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilă

60. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ, hotărîreainstantei de contencios administrativ se execută în termenul stabilit în dispozitivul ei,iar în cazul în care termenul nu este stipulata) în cel mult 7 zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilăb) în cel mult 15 zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilă=c) în cel mult 30 de zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilă

Drept constituţional

1. Conform Constituţiei, cea mai gravă crimă împotriva poporului constituie

=a) uzurparea puterii de stat

b) genocidul

c) terorismul

2.Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturilefundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne:

=a) prioritate au reglementările internaţionale

b) prioritate au reglementările interne

c) reglementările interne şi cele internaţionale au forţă juridică egală

3. Cetăţenii Republicii Moldova pot fi extrădaţi

a) în baza unui tratat internaţional la care Republica Moldova este parte

b) în condiţii de reciprocitate

=c) cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi

4. Conform Constituţiei, în Republica Moldova

=a) nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie

b) accesul la justiţie poate fi îngrădit în interesele securităţii naţionale

c) accesul la justiţie poate fi îngrădit în scopul protejării drepturilor, libertăţilor şidemnităţii altor persoane

109

Page 110: Testul 2013

5. Conform Constituţiei, orice persoană acuzată de un delict

a) este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursulunui proces judiciar public

=b) este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursulunui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesareapărării sale

c) este prezumată vinovată pînă cînd nevinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursulunui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesareapărării sale

6. Conform Constituţiei, în Republica Moldova

=a) pedeapsa cu moartea este abolită

b) este instituit un moratoriu asupra aplicării pedepsei cu moartea

c) pedeapsa capitală, ca excepţie, poate fi aplicată, în condiţiile legii, doar în baza uneisentinţe de judecată

7. Conform Constituţiei, în Republica Moldova

a) reţinerea nu poate depăşi 24 de ore

b) reţinerea nu poate depăşi 48 de ore

=c) reţinerea nu poate depăşi 72 de ore

8. Conform Constituţiei, în Republica Moldova arestarea se face în temeiul unuimandat

a) emis de procuror, pentru o durată de cel mult 72 de ore

b) emis de procuror, pentru o durată de cel mult 30 de zile

=c) emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 de zile

9. Conform Constituţiei, termenul arestării poate fi prelungit numai de către

=a) judecător sau de către instanţa judecătorească, cel mult pînă la 12 luni

b) procuror, cel mult pînă la 12 luni

c) procuror, cel mult pînă la 6 luni

10. Conform Constituţiei, în Republica Moldova motivele reţinerii şi învinuirea

a) se aduc la cunoştinţă numai în prezenţa procurorului

=b) se aduc la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu

110

Page 111: Testul 2013

c) se aduc la cunoştinţă numai în prezenţa judecătorului

11. Conform Constituţiei, în Republica Moldova fiecare om

a) are dreptul să reacţioneze independent, prin orice mijloace, la încălcarea drepturilor şi

libertăţilor sale

b) este obligat să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilorşi libertăţilor sale

=c) are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilorşi libertăţilor sale

12. Conform Constituţiei Republicii Moldova, în tot cursul procesului părţile audreptul

=a) să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu

b) să fie asistate de un avocat parlamentar

c) să fie asistate de un jurist calificat

13. Conform Constituţiei Republicii Moldova, amestecul în activitatea persoanelorcare exercită apărarea în limitele prevăzute

a) se admite doar cu acordul instan ei de judecatăț

=b) se pedepseşte prin lege

c) se admite doar în scopul asigurării securită ii na ionaleț ț

14. Conform Constituţiei Republicii Moldova, percheziţiile şi cercetările la faţalocului

a) pot fi efectuate numai în caz de delict flagrant

b) pot fi efectuate numai în situaţii excepţionale

=c) pot fi efectuate numai în condiţiile legii

15. Conform Constituţiei Republicii Moldova, voinţa poporului se exprimă prinalegeri libere, care au loc prin sufragiu

=a) universal, egal, direct, secret şi liber exprimat

b) universal, egal, indirect, obligatoriu, secret şi liber exprimat

c) universal, egal, direct, obligatoriu, secret şi liber exprimat

111

Page 112: Testul 2013

16. Conform Constituţiei Republicii Moldova, Cetăţenii Republicii Moldova au dreptde vot

=a) de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd ceicondamnaţi în modul stabilit de lege

b) la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi subinterdicţie în modul stabilit de lege

c) de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşisub interdicţie în modul stabilit de Comisia Electorală Centrală.

17. Conform Constituţiei Republicii Moldova, accesul la o funcţie publică se asigură

=a) oricărui cetăţean

b) oricărei persoane

c) oricărei persoane alese prin concurs

18. Conform Constituţiei Republicii Moldova, sînt neconstituţionale partidelepolitice care

=a) militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţiişi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova

b) sunt constituite din cetă eni străiniț

c) sunt finan ate din străinătateț

19. În conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice, înregistrareapartidului politic se face de către

=a) Ministerul Justi ieițb) Camera Înregistrării de Statc) Guvern

20. În conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice, decizia privindrefuzul înregistrării partidului politic poate fi atacată la

a) Curtea Constitu ionalățb) Curtea Supremă de Justi ieț=c) Curtea de Apel Chi inăuș

21. În conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice, pentru obliga iilețcontractate partidele politice

a) răspund cu propriul patrimoniu i patrimoniul membrilor săiș=b) răspund cu propriul patrimoniuc) răspund cu patrimoniul membrilor săi

112

Page 113: Testul 2013

22. În conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice, activitateapartidului politic poate fi limitată prin hotărîrea

a) Ministerului Justi ieițb) Cur ii Supreme de Justi ieț ț=c) Cur ii de Apel Chi inăuț ș

23. În conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice, partidului politicpoate fi dizolvat prin hotărîrea

=a) Cur ii de Apel Chi inăuț șb) Cur ii Supreme de Justi ieț țc) Ministerului Justi ieiț

24.Conform Constituţiei Republicii Moldova, de dreptul de a întemeia şi de a seafilia la sindicate dispune

a) orice salariat, cu excepţia funcţionarilor publici

b) orice salariat, cu excepţia cetăţenilor străini şi a apatrizilor

=c) orice salariat

25. Conform Constituţiei Republicii Moldova, durata săptămînii de muncă este decel mult

=a) 40 de ore

b) 72 de ore

c) 48 de ore

26. Conform Constituţiei Republicii Moldova, grevele pot fi declanşate numai înscopul apărării

a) intereselor profesionale cu caracter politic, economic şi social ale salariaţilor

b) intereselor profesionale cu caracter politic, juridic, economic şi social ale salariaţilor

=c) intereselor profesionale cu caracter economic şi social ale salariaţilor

27. Conform Constituţiei Republicii Moldova

a) nimeni nu poate fi expropriat în nici o circumstanţă

113

Page 114: Testul 2013

=b) nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivitlegii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire

c) nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită de instan ațde judecată, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire

28. Conform Constituţiei Republicii Moldova, averea dobîndită licit

=a) nu poate fi confiscatăb) poate fi confiscată în baza hotărîrii judecătore ti pentru o cauză de utilitate publicășc) poate fi confiscată în baza hotărîrii judecătore ti cu dreaptă şi prealabilă despăgubireș

29. Conform Constituţiei Republicii Moldova, pentru prejudiciile cauzate prinerorile săvîrşite în procesele penale de către instanţele judecătoreşti

a) statul nu poartă răspundereb) statul răspunde în conformitate cu prevederile tratatelor interna ionaleț=c) statul răspunde patrimonial

30. În conformitate cu prevederile Legii privind modul de reparare a prejudiciuluicauzat prin ac iunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii i aleț șinstan elor judecătore ti, cererea de chemare în judecată privind reparareaț șprejudiciului se depune în termen de

=a) trei ani de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciuluib) un an de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciuluic) ase luni de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciuluiș

31. În conformitate cu prevederile Legii privind modul de reparare a prejudiciuluicauzat prin ac iunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii i aleț șinstan elor judecătore ti, cererea de chemare în judecată privind reparareaț șprejudiciului se depune împotriva statului, reprezentat de

a) Procuratura Generalăb) Agentul Guvernamental=c) Ministerul Finan elorț

32. Conform Constituţiei Republicii Moldova, Parlamentul adoptă

a) legi, hotărîri şi regulamente=b) legi, hotărîri şi moţiunic) legi, hotărîri şi rezolu iiț

114

Page 115: Testul 2013

33. Conform Constituţiei Republicii Moldova, Pre edintele Parlamentului poate fișrevocat din func ie cu votulț

a) majorită ii deputa ilor prezen i la edin ăț ț ț ș țb) majorită ii deputa ilor ale iț ț ș=c) a 2/3 din numărul tuturor deputa ilorț

34. Conform Constituţiei Republicii Moldova, direcţiile principale ale politiciiinterne şi externe a statului sînt aprobate de

=a) Parlamentb) Guvernc) Preşedintele Republicii Moldova

35. Conform Constituţiei Republicii Moldova, tratatele internaţionale încheiate deRepublica Moldova sînt ratificate de către:

=a) Parlamentb) Guvernc) Preşedintele Republicii Moldova

36. Conform Constituţiei Republicii Moldova, actele privind amnistia sînt adoptatede către

a) Preşedintele Republicii Moldova=b) Parlamentc) instanţele de judecată

37. În conformitate cu prevederile Legii despre statutul deputatului în Parlament,persoanele mandatate de Parlament cu misiuni temporare în organele centrale aleadministraţiei de stat pot cumula exercitarea acestei misiuni cu mandatul de deputatpe o durată de cel mult

a) o lunăb) trei luni=c) ase luniș

38. Conform Constituţiei Republicii Moldova, deputatul nu poate fi reţinut, arestat,percheziţionat

115

Page 116: Testul 2013

a) în nici o situaţie=b) cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantăc) decît pentru ac iunile ce nu in de exercitarea mandatului parlamentarț ț

39. În conformitate cu prevederile Legii despre statutul deputatului în Parlament,în caz de infracţiune flagrantă, deputatul poate fi reţinut la domiciliu numai cuîncuviinţarea prealabilă a Procurorului General pe o durată de

a) 3 ore=b) 24 de orec) 72 de ore

40. În conformitate cu prevederile Legii despre statutul deputatului în Parlament,acţiunea penală împotriva deputatului poate fi intentată

a) de Comisia juridică, numiri i imunită i a Parlamentuluiș țb) de Procurorul General i adjunc ii acestuiaș ț=c) numai de Procurorul General

41. În conformitate cu prevederile Legii despre statutul deputatului în Parlament,Parlamentul decide asupra cererii Procurorului General privind reţinerea, arestul,percheziţia sau trimiterea în judecata penală ori contravenţională a deputatului cuvotul secret al

a) 2/3 din numărul deputa ilor ale iț ș=b) majorităţii deputaţilor aleşic) majorită ii deputa ilor prezen i la edin ăț ț ț ș ț

42. Conform Constituţiei Republicii Moldova, pentru voturile sau pentru opiniileexprimate în exercitarea mandatului deputatul

=a) nu poate fi atras la răspundere juridicăb) poate fi atras la răspundere disciplinarăc) poate fi atras la răspundere constituţională

43. Conform Constituţiei Republicii Moldova, dreptul de iniţiativă legislativăaparţine

=a) deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, AdunăriiPopulare a unităţii teritoriale autonome Găgăuziab) deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, cel puţin 200mii de cetăţeni cu drept de vot

116

Page 117: Testul 2013

c) deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului

44. Conform Constituţiei Republicii Moldova, legea intră în vigoare

a) la data publicării sau la data adoptăriib) la data publicării=c) la data publicării sau la data prevăzută în textul ei

45. Conform Constituţiei Republicii Moldova, punerea sub acuzare a PreşedinteluiRepublicii Moldova se face

a) de către Procurorul Generalb) de către Curea Constituţională=c) de Parlament, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor aleşi

46. Conform Constituţiei Republicii Moldova, în cazul în care Preşedintele Republiciisăvîrşeşte o infracţiune, competenţa de judecată aparţine

a) Curţii Constituţionale=b) Curţii Supreme de Justiţiec) Parlamentului

47. Conform Constituţiei Republicii Moldova, graţierea individuală este acordată decătre

=a) Preşedintele Republicii Moldovab) instanţa de judecatăc) Parlament

48. Conform Constituţiei Republicii Moldova, în cazul săvîrşirii unor fapte prin careîncalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii poate fi demis de către

a) Curtea Constituţională=b) Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşic) Curtea Supremă de Justiţie

49. Conform Constituţiei Republicii Moldova, justiţia se înfăptuieşte

a) în numele statului=b) în numele legiic) în numele poporului

50. Conform Constituţiei Republicii Moldova, justiţia se înfăptuieşte prin

117

Page 118: Testul 2013

=a) Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi judecătoriib) Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi judecătoriic) Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel, tribunale şi judecătorii

51. Conform Constituţiei Republicii Moldova, înfiinţarea instanţelor extraordinare

a) este permisă în baza tratatelor internaţionale=b) este interzisăc) este permisă pentru anumite categorii de cauze

52. Conform Constituţiei Republicii Moldova, judecătorii cur ilor de apel i aiț șjudecătoriilor se numesc în funcţie de

=a) Preşedintele Republicii Moldovab) Parlamentc) Consiliul Superior al Magistraturii

53. În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea judecătorească,controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice şifinanciare, precum şi în sfera executării hotărîrilor judecătoreşti se exercită de către

=a) Ministerul Justi ieițb) Curtea Supremă de Justi iețc) Consiliul Superior al Magistraturii

54. Conform Constituţiei Republicii Moldova, judecătorii Curţii Supreme de Justiţiese numesc în funcţie de

a) Preşedintele Republicii Moldova=b) Parlamentc) Consiliul Superior al Magistraturii

55. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Consiliul Superior alMagistraturii, hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate, de oricepersoană interesată, în termen de 15 zile din momentul comunicării, la

a) Curtea Constitu ionalățb) Curtea Supremă de Justi ieț=c) Curtea de Apel Chişinău

56. Conform Constituţiei Republicii Moldova, Procurorul General este numit înfuncţie de

a) Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilorb) Parlament la propunerea Preşedintelui Republicii Moldova

118

Page 119: Testul 2013

=c) Parlament la propunerea Preşedintelui acestuia

57. Conform Constituţiei Republicii Moldova, membrii Curţii de Conturi sînt numitîn funcţie de

=a) Parlament la propunerea Preşedintelui acesteiab) Parlament la propunerea Preşedintelui Republicii Moldovac) Preşedintele Republicii Moldova cu acordul prealabil al Parlamentului

58. Conform Constituţiei Republicii Moldova, în activitatea sa CurteaConstituţională se supune numai

a) poporuluib) Parlamentului=c) Constituţiei

59. Conform Constituţiei Republicii Moldova, interpretarea Constituţiei se face de

a) Parlamentb) Curtea Supremă de Justi ieț=c) Curtea Constituţională

60. Conform Constituţiei Republicii Moldova, membrii Curţii Constituţionale sîntnumiţi:

a) doi judecători de Parlament, doi de Preşedintele Republicii şi doi de Consiliul Superior alMagistraturii=b) doi judecători de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturiic) doi judecători de Parlament, doi de Preşedintele Republicii şi doi de Curtea Supremă deJustiţie

61. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Curtea Constitu ională,țjudecătorul Curţii Constituţionale nu poate fi trimis în judecată contravenţională saupenală fără încuviinţarea prealabilă a

a) Parlamentuluib) Consiliului Superior al Magistraturii=c) Cur ii Constitu ionaleț ț

62. În conformitate cu prevederile Codului Jurisdic iei Constituţionale, urmărireațdisciplinară a judecătorului Curţii Constituţionale poate fi pornită numai în temeiulunei sesizări, făcute în scris de

a) Procurorul Generalb) Consiliul Superior al Magistraturii

119

Page 120: Testul 2013

=c) autorităţile competente să numească judecători în Curtea Constituţională

63. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Curtea Constitu ională, CurteațConstituţională trebuie să soluţioneze sesizarea în termen de

a) o lună de la data primirii materialelor=b) ase luni de la data primirii materialelorșc) un an de la data primirii materialelor

64. Conform Constituţiei Republicii Moldova, hotărîrile Cur ii Constitu ionaleț ț

a) pot fi atacate în Curtea Supremă de Justi iețb) pot fi atacate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului=c) sunt definitive i nu pot fi atacateș

65. În conformitate cu prevederile Codului Jurisdic iei Constituţionale, revizuireațhotărîrilor Cur ii Constitu ionale se efectuează numai la ini iativaț ț ț

a) subiec ilor cu drept de sesizarețb) Cur ii Europene a Drepturilor Omuluiț=c) Cur ii Constitu ionaleț ț

66. Conform Constituţiei Republicii Moldova, legile şi alte acte normative sau unelepărţi ale acestora declarate neconstituţionale devin nule

=a) din momentul adoptării hotărîrii corespunzătoare a Curţii Constituţionaleb) de la data publicării hotărîrii corespunzătoare a Curţii Constituţionalec) de la data adoptării actului declarat drept neconstitu ionalț

67. Conform Constituţiei Republicii Moldova, revizuirea acesteia poate fi iniţiată de

=a) un număr de cel puţin 200 000 de cetăţeni cu drept de vot, un număr de cel puţin otreime de deputaţi, Guvernb) un număr de cel puţin 200 000 de cetăţeni cu drept de vot, un număr de cel puţin otreime de deputaţi, Preşedintele Republicii, Guvernc) deputaţii în Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, Adunarea Populară aunităţii teritoriale autonome Găgăuzia

68. Conform Constituţiei Republicii Moldova, nici o revizuire a acesteia nu poate fifăcută dacă

a) afectează caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi neutralitateapermanentă a statuluib) limitează atribuţiile Parlamentului

120

Page 121: Testul 2013

=c) are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau agaranţiilor acestora

69. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la avoca ii parlamentari,țavocaţii parlamentari nu pot fi traşi la răspundere penală sau administrativă fărăacordul prealabil al

=a) Parlamentuluib) Centrului pentru Drepturile Omuluic) Consiliului Superior al Magistraturii

70. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la avoca ii parlamentari, cerereațadresată avocatului parlamentar se depune pînă la expirarea

a) a ase luni din ziua încălcării drepturilor constituţionale ale petiţionarului sau din ziuașcînd acesta a aflat despre încălcare=b) unui an din ziua încălcării drepturilor constituţionale ale petiţionarului sau din ziua cîndacesta a aflat despre încălcarec) a trei ani din ziua încălcării drepturilor constituţionale ale petiţionarului sau din ziuacînd acesta a aflat despre încălcare

71. În conformitate cu prevederile Legii cetă eniei Republicii Moldova, copilul găsitțpe teritoriul Republicii Moldova este considerat cetăţean al ei, atît timp cît nu estedovedit contrariul, pînă la atingerea vîrstei de

a) 14 anib) 16 ani=c) 18 ani

72. În conformitate cu prevederile Legii cetă eniei Republicii Moldova, cetăţeniațpoate fi retrasă

=a) prin decretul Preşedintelui Republicii Moldovab) prin hotărîrea Cur ii de Apelțc) prin hotărîrea Cur ii Supreme de Justi ieț ț

73. În conformitate cu prevederile Legii cetă eniei Republicii Moldova, termenul dețexaminare a cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova nu poate depăşi

a) o lunăb) ase luniș=c) un an

121

Page 122: Testul 2013

74. În conformitate cu prevederile Legii cetă eniei Republicii Moldova, decretulțPreşedintelui Republicii Moldova în problema cetăţeniei

a) poate fi atacat în Curtea de Apel=b) poate fi atacat în Curtea Supremă de Justi iețc) poate fi atacat la Curtea Constitu ionalăț

75. În conformitate cu prevederile Legii privind cultele religioase i păr ile lorș țcomponente, activitatea cultelor religioase şi a părţilor lor componente poate fisuspendată de către

a) Ministerul Justi ieițb) Guvern=c) instan a de judecatăț

76. În conformitate cu prevederile Legii privind accesul la informa ie, informaţiileți documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului din momentul în careș

vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai tîrziu de

a) 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie=b) 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţiec) 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie

77. În conformitate cu prevederile Legii privind accesul la informa ie, în cazul înțcare persoana consideră că drepturile sau interesele legitime în ceea ce priveşteaccesul la informaţii i-au fost lezate, ea poate contesta acţiunile sau inacţiuneafurnizorului de informaţii la conducerea acestuia şi/sau la organul ierarhic superioral furnizorului în termen de

a) 15 de zile de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre încălcare=b) 30 de zile de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre încălcarec) 6 luni de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre încălcare

78. În conformitate cu prevederile Legii privind întrunirile, orice persoană careintenţionează să desfăşoare o întrunire notifică în scris, printr-o declaraţie prealabilă,autoritatea administraţiei publice locale cu cel puţin

=a) 5 zile înainte de data desfăşurării întruniriib) 10 zile înainte de data desfăşurării întruniriic) 15 zile înainte de data desfăşurării întrunirii

122

Page 123: Testul 2013

79. În conformitate cu prevederile Legii privind întrunirile, hotărîrea privindinterzicerea desfă urării întrunirilor poate fi luată de cătreș

a) autoritatea administra iei publice localețb) organele afacerilor interne=c) instan a de judecatăț

80. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la libertatea de exprimare,persoana care se consideră defăimată poate adresa o cerere prealabilă autoruluiinformaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o în termen de:

a) 15 de zile de la data la care persoana a aflat sau trebuia să afle despre informaţiadefăimătoare=b) 20 de zile de la data la care persoana a aflat sau trebuia să afle despre informaţiadefăimătoarec) 30 de zile de la data la care persoana a aflat sau trebuia să afle despre informaţiadefăimătoare

Procedura şi Practica Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Sunt oare obligatorii hotărârile Cur ii Europene a Drepturilor Omului?ța) Nu, hotărârile CEDO au caracter de recomandare;=b) Da, Guvernele sunt obligate să se conformeze hotărârilor CEDO;c) Hotărârile CEDO sunt obligatorii doar atunci când acest fapt este expres indicat

în hotărâre.

2. În ce termen urmează a fi depusă cererea la CEDO?a) în termen de 3 luni de la epuizarea căilor de recurs interne;=b) în termen de 6 luni de la epuizarea căilor de recurs interne;c) în termen de 12 luni de la epuizarea căilor de recurs interne;

3. Cum are loc repunerea în termenul de depunere a cererii la CEDO?a) prin decizia Camerei din 7 judecători a CEDO;b) prin decizia pre edintelui Camerei CEDO;ș=c) la CEDO nu există institu ia repunerii în termenul de depunere a cererii.ț

4. Din ce moment se consideră că cererea la CEDO a fost depusă?a) din momentul semnării cererii de către reclamant;b) din momentul primirii cererii de către CEDO;=c) din momentul expedierii cererii.

123

Page 124: Testul 2013

5. În ce limbă trebuie întocmită cererea la CEDO?a) în oricare din limbile oficiale din ările membre la Conven ia Europeană pentruț ț

Drepturile Omului;=b) în una din limbile oficiale ale CEDO (engleza fie franceza);c) în orice limbă.

6. Cine poate fi reprezentant al reclamantului în procedurile CEDO?a) doar un avocat din ara împotriva căreia este depusă cererea;țb) orice avocat din ările membre la Conven ia Europeană pentru Drepturileț ț

Omului;=c) orice persoană aleasă de reclamant, indiferent de faptul dacă este avocat.

7. Faptul că CEDO a înregistrat cererea (i-a dat un număr i o denumire) însemnășcă:a) cererea are anse mari de succes;ș=b) doar că cererea a fost primită de CEDO, procedura de acordare a numărului iș

denumirii fiind obligatorie pentru fiecare cerere depusă;c) cererea va fi în curând comunicată Guvernului.

8. În ce limbă urmează a fi prezentate observa iile păr ilor în procedurile CEDO?ț ț=a) în una din limbile oficiale ale CEDO(engleza fie franceza), decât dacă CEDO

decide altfel;b) obligatoriu, în limba în care a fost depusă cererea la CEDO;c) în oricare din limbile oficiale din ările membre la Conven ia Europeană pentruț ț

Drepturile Omului.

9. Ce se va întâmpla în cazul în care reclamantul sau reprezentantul acestuia nuva răspunde la solicitările CEDO?=a) cererea ar putea fi scoasă de pe rol;b) CEDO va examina cererea, însă doar în baza materialelor de inute;țc) reclamantul ar putea fi amendat.

10. Examinarea preten iilor cu privire la care drepturi ine de competenţa CEDO?ț ța) doar a celor prevăzute de Conven ia Europeană pentru Drepturile Omului;ț=b) doar a celor prevăzute de Conven ia Europeană pentru Drepturile Omului iț ș

protocoalele la aceasta;c) doar a celor prevăzute de Conven ia Europeană pentru Drepturile Omului,ț

protocoalele la aceasta i Constitu ia ării împotriva căreia se depune cererea.ș ț ț

124

Page 125: Testul 2013

11. Este oare competentă CEDO să examineze preten iile care vizează situa iileț țjuridice ce s-au epuizat până la intrarea în vigoare a CEDO pentru statulrespectiv?=a) CEDO nu are competen ă să examineze astfel de preten ii;ț țb) CEDO le va examina doar dacă situa iile juridice s-au finalizat cu mai pu in de 3ț ț

luni până la intrarea în vigoare a CEDO pentru statul respectiv;c) CEDO le va putea examina doar cu acordul Guvernului.

12. Cine poate depune o cerere individuală la CEDO;a) doar persoana fizică;b) orice persoană fizică sau juridică care- i are re edin a în statul pe care-lș ș ț

ac ionează;ț=c) orice persoană fizică, organiza ie neguvernamentală sau orice grup deț

particulari.

13. Care căi de recurs interne nu urmează a fi epuizate până la depunerea cererii laCEDO?a) recursul ordinar;b) procedurile care nu dau certitudinea că reclamantul va avea succes;=c) procedurile care nu pot remedia situa ia reclamantului.ț

14. Este oare autorizată de CEDO pedeapsa capitală?=a) pedepasa capitală nu este autorizată de CEDO;b) pedeapsa capitală este autorizată de CEDO;c) în fiecare caz, pedeapsa capitală poate fi executată doar cu acordul CEDO.

15. Cum poate fi contestată decizia ”judecătorului unic” al CEDO prin care o cerere afost declarată inadmisibilă?=a) această decizie nu este susceptibilă de atac;b) această decizie se contestă în camera din 7 judecători;c) această decizie se contestă la Marea Cameră a CEDO.

16. Cum poate fi contestată hotărârea Camerei din 7 judecători?a) această hotărâre nu este susceptibilă de atac;b) această decizie se contestă la Plenul CEDO;=c) această decizie se contestă la Marea Cameră a CEDO.

17. Care sunt consecinţele juridice al neexecutării hotărârilor CEDO?

125

Page 126: Testul 2013

a) hotărârile CEDO au caracter de recomandare i neexecutarea lor nu poateșatrage vreo consecin ă;ț=b) pentru neexecutarea hotărârilor CEDO pot fi aplicate sanc iunile prevăzutețde Statutul Consiliului Europei;c) neexecutarea hotărârilor CEDO nu poate atrage sanc iuni, însă va afectațimaginea ării.ț

18. De către cine sunt ale i judecătorii CEDO?șa) de către statul care propune judecătorul;=b) de către Asambleea Parlamentară a CoE, din lista propusă de CEDO;c) de către Asambleea Parlamentară a CoE, din lista propusă de fiecare stat.

Dreptul muncii

1.Contractul colectiv de muncă este un act:

=a) juridic, ce reglementează raporturile de muncă, social-economice şi profesionaledintre angajator şi salariaţi la întreprinderi, în instituţii, organizaţii;

b) normativ, ce determină drepturile şi obligaţiunile reciproce între salariat şiangajator;

c) politic, ce reglementează relaţiile social-economice între sidicate şi patronate.

2. Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este:

a) acceptat;

=b) interzis;

c) permis.

3. Contractul individual de muncă poate fi încheiat în formă:

a) verbală sau scrisă;b) verbală şi scrisă;=c) scrisă.

4. Încheierea contractului individual de muncă se legalizează prin:

a) notă explicativă;=b) ordin;c) raport.

5. Încheierea contractului individual de muncă cu un salariat, invitat la lucru printransferare dintr-o altă întreprindere (instituţie, organizaţie) pe baza acordului

126

Page 127: Testul 2013

intervenit între conducătorii întreprinderilor (instituţiilor organizaţiilor) şi asalariatului:

a) se poate refuza;=b) nu se poate refuza;c) poate avea loc doar după expirarea termenului de probă.

6. La încheierea contractului individual de muncă se prezintă:

=a) doar documnetele prevăzute de lege;b) toate actele solicitate de angajator;c) toate documentele prevăzute de instrucţiunile interne ale întreprinderii, instituţiei

sau organizaţiei.

7. La angajarea persoanelor care n-au implinit vîrsta de opsprezece ani proba deîncercare:

=a) nu se stabilşte;b) se stabileşte;c) se stabileşte pe o jumătate de termen.

8. Munca unei persoane condamnate prestată în condiţii normale în perioada dedetenţie sau de liberare condiţionată de pedeapsă înainte de termen:

a) se consideră munca forţată;=b) nu se consideră munca forţată;c) poate fi considerată munca forţată în condiţiile prevăzute de lege.

9. Odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prinreducerea timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prinacordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătiteeste:

=a) un drept garantat al salariatului;b) o obligaţiune a salariatului;c) o garanţie oferită salariatului de către angajator.

10. Nivelul minim al drepturilor şi garanţiilor de muncă pentru salariaţi se stabileştede:

a) contractul individual de muncă;=b) Codul muncii;c) contractul colectiv de muncă.

127

Page 128: Testul 2013

11. Clauzele din contractile individuale de muncă, care înrăutăţesc situaţia salariaţilorîn comparaţie cu legislaţia muncii:

a) sînt legale ori posibile;

b) produc efecte juridice pînă la contestarea lor în instanţe de judecată;

=c) sînt nule şi nu produc efecte juridice.

12. Sindicatele sînt:

a) parteneri ai salariaţilor;b) reprezentanţi ai angajatorului;=c) reprezentanţi ai salariaţilor.

13. Contractul colectiv de muncă în cadrul filialelor sau reprezentanţelorîntreprinderii:

a) nu poate fi încheiat;b) poate fi încheiat doar în cazul cînd numărul salariaţilor în cadrul filialei sau

reprezentanţei depăşeşte 30 de persoane;=c) poate fi încheiat.

14. Dacă, în decurs de 3 luni din ziua derulării negocierilor colective privind semnareacontractului colectiv de muncă, nu s-a ajuns la o înţelegere asupra unor prevederi aleproiectului contractului colectiv de muncă, părţile:

a) sunt obligate să continuie negocierile;=b) au dreptul să semneze contractul doar pentru clauzele negociate;c) sînt obligate să semneze contractul în varianta propusă de angajator.

15Contractul colectiv de muncă se încheie pe un termen:

a) de 3 ani;=b) stabilit de părţi însă nu mai puţin de un an;c) stabilit liber de părţi.

16. Contractul colectiv de muncă:

a) nu se înregistrează;b) se înregistrează doar pentru cazurile expres prevăzute de părţi;=c) se depun de una dintre părţile semnatare pentru înregistrare la inspectoratul

teritorial de muncă.

17. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârstaminimă de:

128

Page 129: Testul 2013

=a) 15 ani;b) 16 ani;c) 18 ani.

18. Neîncheierea în forma scrisă a contractului individual de muncă:

a) se sancţionează cu nulitatea absolută a contractului de muncă;b) se sancţionează cu nulitatea relativă a contractului;=c) nu afectează valabilitatea contractului individual de muncă.

19.Încadrarea în muncă a cetăţenilor străini este:

a) interzisă de lege;b) permisă de lege independent de îndeplinirea vreunei formalităţi;=c) condiţionată de obţinerea permisului de muncă;

20. Încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată:

=a) constituie o obligaţie a angajatorului cu excepţia prevăzută de lege;b) este interzisă de lege;c) nu este posibilă dacă salariatul refuză.

21. Beneficiază de reducere a timpului de lucru:

a) persoanele cu funcţii de conducere;=b) tinerii în vârstă de până la 18 ani;c) specialiştii.

22. Munca suplimentară se compensează:

=a) în bani;b) prin acordarea de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile;c) prin acordarea de timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile.

23. Nu pot presta muncă de noapte:

=a) tinerii în vârstă de până la 18 ani;b) salariaţii din sectorul bugetar;c) specialiştii.

24. Salariatul cu care se desface contractul individual de muncă din iniţiativaangajatorului beneficiază de:

a) o compensaţie materială;b) continuitatea vechimii în muncă;=c) dreptul de a contesta în instanţă de judecată decizia de desfacere.

129

Page 130: Testul 2013

25. Suspendarea contractului individual de muncă la iniţiativa angajatorului înurmătoarele situaţii:

a) în cazul concediului de studii;b) pe durata concediului medical;=c) pe durata anchetei de serviciu.

26. Este admisibilă desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativaangajatorului în cazurile:

a) concediului de maternitate;b) cât îngrijeşte copilul bolnav în vârstă de până la 3 ani;=c) încălcarea repetată a disciplinei muncii.

27. Deplasarea de serviciu poate fi dispusă pe o perioadă de:

=a) 60 de zile, fără posibilitatea prelungirii;b) 30 de zile, fără posibilitatea prelungirii;c) 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 60 de zile.

28. Detaşarea:

a) încetează la cererea salariatului;b) are caracter facultativ pentru salariat;=c) presupune modificarea locului muncii.

29. Cererea salariatului de încetare unilaterală a contractului individual de muncă(demisia) trebuie:

a) motivată;=b) înregistrată de angajator;c) prezentată verbal.

30. În cazul demisiei, salariatul, care ocupă o funcţie de execuţie, trebuie să-i acordeangajatorului un termen de preaviz de:

a) 30 de zile;=b) 14 zile calendaristice;c) 30 de zile, cu excepţia cazului în care în contractul colectiv de muncă nu s-a

prevăzut un termen mai îndelungat.

31. Pe perioada satisfacerii serviciului militar în termen contractul individual demuncă al salariatului:

130

Page 131: Testul 2013

a) încetează prin voinţa părţilor;b) încetează la iniţiativa angajatorului;=c) se suspendă de drept în circumstanţe ce nu depend de voinţa părţilor.

32. Angajarea în cîmpul muncii prin concurs este obligatorie:

a) în cazul salariaţilor din sectorul bugetar;b) pentru ocuparea unei funcţii de conducere, atât în sectorul privat, cât şi în unităţile

bugetare;=c) dacă este prevăzută de acte normative.

33. Concedierea salariaţilor – membri al comitetului sindical:

a) este admisibilă numai pentru motive neimputabile;b) nu poate interveni pentru motive imputabile;=c) cu acordul organului sindical membru al căruia el este.

34. Suspendarea contractului individual de muncă intervine la iniţiativa salariatului:

a) în cazul delegării;b) ca sancţiune disciplinară;=c) în caz de ocupare a unei funcţii elective.

35. Contractele colective de muncă îşi produc efectele de la:

=a) data semnării sau de la data stabilită în contract;b) data înregistrării;c) momentul în care a fost atins acordul de voinţă între partenerii sociali.

36.Reprezintă cauză de suspendare în circumstanţe ce nu depend de voinţa părţilor acontractului individual de muncă:

a) concediul parţial plătit pentru îngijirea copilului în vârstă de până la 3 ani;b) detaşarea;=c) concediul de maternitate.

37. Reprezintă cauză de suspendare a contractului individual de muncă la iniţiativasalariatului:

a) greva, în ce priveşte salariaţii grevişti;b) forţa majoră;=c) pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 6 ani.

38. Reprezintă cauză de suspendare a contractului individual de muncă la iniţiativaangajatorului:

131

Page 132: Testul 2013

a) şomajul tehnic;b) concediul fără plată;=c) pe durata anchetei de serviciu.

39. Nu constituie clauze esenţiale ce trebuie cuprinse obligatoriu în contractulindividual de muncă:

a) regimul de muncă şi de odihnă;b) durata contractului;=c) concediul de odihnă.

40. Detaşarea reprezintă:

a) o încetare a contractului individual de muncă;b) modificarea definitivă a locului muncii, prin actul unilateral al salariatului;=c) o clauză de suspendare a contractului individual de muncă.

41. Concediul de odihnă nu se întrerupe automat când:

a) intervine o cauză de incapacitate temporară de muncă;b) salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar in

termen;=c) salariatul încheie un nou contract de muncă prin cumul.

42. Perioada probei de încercare pentru salariaţi este pînă la:

=a) 3 luni;b) 1 lună;c) 2 luni.

43. Perioada aflării salariatului în concediul medical:

a) se include în perioada de probă;b) se include în perioada de probă doar cu acordul angajatorului;=c) nu se include în perioada de probă.

44. Clauza privind perioada de probă:

=a) se include în contractul individual de muncă;b) este prevăzută de contractul colectiv de muncă;c) nu se include în contractul individual de muncă.

45. La drepturile recunoscute de Codul muncii salariaţii:

132

Page 133: Testul 2013

a) pot renunţa;=b) nu pot renunţa;c) pot renunţa doar cu acordul angajatorului.

46. Ordinul de angajare:

=a) se aduce la cunoştinţa salariatului sub semnătură;b) se aduce la cunoştinţa salariatului în prezenţa celorlalţi membri al colectivului de

muncă:c) nu se aduce la cunoştinţa salariatului.

47. Carnete de muncă se perfetează pentru toţi salariaţii care lucrează în unitate maimult de:

a) 3 zile lucrătoare;=b) 5 zile lucrătoare;c) 10 zile lucrătoare.

48. Durata şomajului tehnic nu poate depăşi:

a) 3 luni de fiecare dată;=b) 6 luni în decursul unui an calendaristic;c) 2 luni în decursul unui an calendaristic.

49. Constatarea nulităţii contractului individual de muncă:

=a) produce efecte pentru viitor;b) nu produce efecte pentru viitor;c) produce efecte pentru viitor doar în cazul prevăzut de instanţa de judecată.

50. Demisia este:

=a) un drept al salriatului;b) o obligaţiune a salariatului;c) o garanţie oferită de angajator.

51. Datele referitoare la convingerile politice şi religioase ale salariatului, precum şi laviaţa privată a acestuia:

a) pot fi obţinute de angajator;=b) nu pot fi obţinute de angajator;c) pot fi obţinute de angajator doar cu acordul salariatului.

52. Protecţia datelor personale ale salariatului contra utilizării ilegale sau pierderiieste asigurată din contul:

133

Page 134: Testul 2013

a) salariatului;=b) angajatorului;c) organizaţiei sindicale.

53. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din unităţi:

a) poate depăşi 40 de ore pe săptămînă;=b) nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă;c) nu poate depăşi 50 de ore pe săptămînă.

54. Pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani durata timpului de muncă:

a) constituie 35 de ore;=b) nu poate depăşi 30 de ore;c) constituie 40 de ore.

55. Retribuirea muncii în cazul timpului de muncă parţial se efectuează:

a) prin înţelegerea părţilor;b) în coformitate cu acordul sindicatelor;=c) proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.

56. Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 16 ani, durata săptămînală a timpului demuncă:

=a) nu poate depăşi 24 ore;b) este de 30 ore;c) este de 35 ore.

57. Împărţirea zilei de muncă pe segmente:

a) este permisă;b) este interzisă;=c) este admisă cu acordul scris al părţilor.

58. Munca în decursul a două schimburi successive:

a) este permisă;b) este permisă cu acordul scris al salariatului;=c) este interzisă.

59. În cadrul programului zilnic de muncă, salariatului trebuie să i se acorde o pauzăde masă de cel puţin:

a) o oră;

134

Page 135: Testul 2013

=b) 30 de minute;

c) 2 ore.

60. Atragerea salariaţilor în vîrsta de pînă la 18 ani la munca în zile de repaus:

a) se permite;=b) este interzisă;c) se permite cu acordul scris al salariatului şi emiterea ordinului angajatorului.

61.Durata minimă a concediului de odihnă anual:

a) constituie 28 de zile lucrătoare;=b) 28 de zil calendaristice;c) nu este stabilită.

62. Perioada aflării în concediu neplătit cu o durată mai mare de 14 zilecalendaristice:

a) se include în vechimea în muncă, care dă dreptul la concediul de odihnă anual;=b) nu se include în vechimea în muncă, care dă dreptul la concediul de odihnă anual;c) se include în vechimea în muncă, care dă dreptul la concediul de odihnă anual în caz

dacă este prevăzut de regulamentul intern al unităţii,

63. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor dupăexpirarea :

a) 11 luni de muncă la unitatea respectivă;b) 6 luni de muncă la unitatea respectivă, în caz dacă este prevăzut de contractul

colectiv de muncă;=c) 6 luni de muncă la unitatea respectivă.

64. Neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutive este:

a) permisă;b) permisă doar cu acordul scris al salariatului;=c) interzisă.

65 Înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensaţie în bani:

a) se admite;b) se admite la solicitarea salariatului;=c) nu se admite.

66. Concediul neplătit din iniţiativa salariatului poate fi acordat pe o durată de pînăla:

135

Page 136: Testul 2013

a) 45 de zile calendaristice;=b) 60 de zile calendaristice;c) 60 de zile lucrătoare.

67.Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual seefectuează:

a) la un tarif dublu;=b) în baze generale;c) în baze generale cu acordarea suplimentului.

68.Salariul minim pe ţară este stabilit prin:

a) lege;b) contractul colectiv de muncă;=c) hotărîre de Guvern.

69. Sistemul şi condiţiile de retribuire a muncii salariaţilor din sectorul bugetar sestabilesc prin:

=a) lege;b) hotărîre de Guvern;c) contractul colectiv de muncă.

70. Plata salariului în natură este:

=a) interzisă;b) permisă;c) interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute de contractul individual ori colectiv de

muncă.

71. Plata salariului pentru o lucrare ocazională, care durează mai puţin de 2săptămîni se efectuează:

a) în ordinea generală;=b) imediat după executarea acesteia;c) în avans.

72. Reţinerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariaţilor faţă de angajatorse pot face în baza ordinului acestuia pentru:

a) acoperirea venitului ratat de întreprindere;=b) repararea prejudiciului material cauzat unităţii din vina salariatului în limitele

salariului mediu lunar;c) acoperirea penalităţilor suportate de întreprindere.

136

Page 137: Testul 2013

73. Dacă eliberarea carnetului de muncă este reţinută din vina angajatorului,salariatului:

a) i se plăteşte salariul mediu pentru tot timpul absenţei forţate de la lucru, doar numai mult de trei luni;

=b) i se plăteşte salariul pentru toată perioada de reţinere a carnetului de muncă;c) nu i se plăteşte nici o recompensă.

74. La efectuarea lucrărilor de diferite categorii de calificare, salariatul esteretribuit după:

a) tariful stabilit pentru fiecare muncă efectuată în parte;=b) munca de calificare mai înaltă;c) o muncă de calificare medie.

75. În caz de neîndeplinire a normelor de producţie din vina angajatoruluiretribuirea muncii:

a) se face pentru munca efectiv prestată de salariat;=b) se face pentru munca efectiv prestată de salariat, dar nu mai puţin decît în mărimea

unui salariu mediu al salariatului calculat pentru aceeaşi perioadă de timp;c) se face reieşind din cuantumul salariului obţinut în condiţii de îndeplinire a

normelor de producţie.

76. Prezentarea informaţiilor salariatului referitoare la condiţiile tehnice şiorganizatorice care au fost puse la baza elaborării normelor de muncă: este

a) un drept al angajatorului;=b) o obligaţiune a angajatorului;c) o obligaţiune a angajatorului în cazurile prevăzute de contractul individual de

muncă.

77. În caz de concediere în legătură cu lichidarea unităţii angajatorul este obligatsă preavizeze salariatul:

a) prin ordin;=b) prin ordin sub semnătură;c) verbal în prezenţa reprezentantului organizaţiei sindicale.

78. În caz de concediere în legătură cu lichidarea unităţii angajatorul este obligatsă preavizeze salariatul:

a) cu 3 luni înainte;=b) cu 2 luni înainte;c) cu 2 săptămîni înainte.

137

Page 138: Testul 2013

79. Salariatul autor al invenţiei sau al propunerii de raţionalizare beneficiază degaranţiile şi compensaţiile prevăzute de:

a) legislatia vigoare;b) legislatia in vigoare şi contractul colectiv de muncă;=c) legislatia in vigoare, de contractul colectiv şi/sau de cel individual de muncă.

80. Stimulările se aplică:

a) de către angajator;=b) de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor;c) la propunerea reprezentanţilor salariaţilor.

81. Pentru încălcarea disciplinei de muncă se permite aplicarea:

=a) sancţiunilor disciplinare;b) amenzilor şi altor sancţiuni disciplinare în cazurile prevăzute de contractul

individual de muncă;c) aplicarea altor sancţiuni administrative.

82. În caz de schimbare a proprietarului unităţii, noul proprietar este în drept sădesfacă contractele individuale de muncă încheiate cu:

a) şeful serviciului de pază;=b) contabilul-şef;c) şeful secţiei personal (cadre).

83. Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare:

a) constituie un an din ziua depistării;b) nu poate depăşi şase luni din ziua aplicării;=c) nu poate depăşi un an din ziua aplicării şi familiarizării lui cu ordinul (contra

semnătură).

84. Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să:

a) schimbe sancţiunea;=b) o revoce;c) interzică premierea pe anumit termen.

85. Contractul de formare profesională este un:

a) contract special;b) supliment la contractul individual de muncă;=c) act adiţional la contractul individual de muncă.

138

Page 139: Testul 2013

86. Serviciul pentru securitatea şi igiena muncii se înfiinţează în unităţile care au:

a) 30 şi mai mulţi salariaţi;=b) 50 şi mai mulţi salariaţi;c) 100 şi mai mulţi salariaţi.

87. Serviciul pentru securitatea şi igiena muncii acordă consultaţii şi asistenţă:

=a) angajatorului la elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a accidentelor demuncă şi a bolilor profesionale;

b) salariaţilor;c) reprezentanţilor organizaţiei sindicale.

88. Serviciul medical se înfiinţează, în mod obligatoriu, în unităţile care au:

a) 100 şi mai mulţi salariaţi;b) 200 şi mai mulţi salariaţi;=c) 300 şi mai mulţi salariaţi.

89. Materialele igienico-sanitare de protecţie se distribuie de către angajator:

a) din contul salariatului;b) la o jumătate de preţ;=c) gratuit.

Legea cu privire la avocatură

Statutul profesiei de avocat

Codul deontologic al avocatului

1. Reglementarea profesiei de avocat constă în:a) stabilirea genurilor de asistenţă juridică,b) stabilirea garanţiilor pentru pentru activitatea de acordare a asistenţei juridice

calificate,=c) stabilirea condiţiilor de bază şi a modului de acordare a asistenţei juridice,

stabilirea garanţiilor pentru activitatea de acordare a asistenţei juridicecalificate.

2. Avocatul din alt stat:a) poate desfăşura activitate în cadrul cabinetului avocatului în bază de contract,b) nu poate desfăşura activitate,=c) poate desfăşura activitate în cadrul cabinetului avocatului sau în cadrul biroului

asociat de avocaţi în baza contractului.139

Page 140: Testul 2013

3. Condiţiile, volumul şi modul de acordare de către avocaţi a asistenţei juridicegarantate de stat se stabilesc:=a) prin Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat,b) prin hotărîrea Congresului avocaţilor,c) prin Legea cu privire la avocatură.

4. Avocaţii în procedura de acordare a asistenţei juridce:=a) pot adeveri copii şi extrase din acte şi poate certifica semnăturile de pe actele

necesare pentru acordarea asistenţei juridice,b) pot adeveri doar copii şi extrase din acte,c) nu poate adveri acte şi nici certifica semnături.

5. Persoanele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecătorsau procuror:a) sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare,=b) sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare dacă

în termen de 6 luni după demisie au solicitat eliberarea licentei pentruexercitarea profesiei de avocat,

c) sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare dacăîn termen de 1 an după demisie au solicitat eliberarea licentei pentru exercitareaprofesiei de avocat.

6. Eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat este efectuată de:a) Comisia de licenţiere a Uniunii Avocaţilor,b) Consiliul Uniunii Avocaţilor conform hotărîrii Comisiei de licenţiere,=c) Ministerul Justiţiei.

7. Examenul de admitere la stagiu este organizat:a) în baza hotărîrii Comisiei de licenţiere şi a Consiliului Uniunii Avocaţilor,=b) în baza hotărîrii Comisiei de licenţiere,c) în baza hotărîrii Consiliului Uniunii Avocaţilor.

8. Rezultatele examenelor de admitere la stagiu:=a) sunt aprobate prin hotărîrea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat,b) sunt aprobate prin hotărîrea Comisiei de licenţiere care urmează a fi validate de

Consiliul Uniunii Avocaţilor,c) sunt aprobate prin hotărîrea Comisiei de licenţiere care urmează a fi validate de

Ministerul Justiţiei.

9. Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se retrage:140

Page 141: Testul 2013

a) de către Comisia de etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor,b) de către instanţa de judecată,=c) de către Ministerul Justiţiei în temeiul hotărîrii Comisiei de etică şi disciplină a

Uniunii Avocaţilor.

10. Registrul înregistrărilor cabinetelor şi birourilor asociate este ţinut:a) de Consiliul Uniunii Avocaţilor,=b) de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova,c) de Camera Înregistrărilor de Stat.

11. Organele de conducere a Uniunii Avocaţilor sunt:a) Congresul Uniunii Avocaţilor,b) Congresul şi Consiliul Uniunii Avocaţilor,=c) Congresul, Consiliul, Preşedintele, secretarul general al Uniunii Avocaţilor.

12. Alegerea organelor de conducere ale Uniunii Avocaţilor se face prin:=a) vot secret,b) vot deschis,c) decizia Congresului Uniunii Avocaţilor.

13. Congresul Uniunii Avocaţilor se constituie din:a) toţi avocaţii Uniunii Avocaţilor,b) avocaţii delegaţi de fiecare Barou,=c) avocaţi delegaţi de fiecare Barou şi din membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor.

14. Congresul se considera legal constituit dacă sunt prezenţi:a)

b)

=c)

din numărul participanţilor,

din numărul participanţilor,

din numărul participanţilor.

15. Congresul adoptă hotărîri cu:a) votul a 3/4 din membrii prezenţi,=b) votul majorităţii din membrii prezenţi,c) votul a 2/3 din membrii prezenţi.

16. Hotărîrile şi rezoluţiile Congresului se iau:=a) prin vot deschis,b) prin vot secret,c) la decizia Congresului.

17. Hotărîrile Congresului:=a) pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ,b) nu pot fi atacate,c) pot fi atacate in procedura simplificată.

141

Page 142: Testul 2013

18. Consiliul Uniunii Avocaţilor:a) este format din Preşedintele Uniunii Avocaţilor şi avocaţii aleşi la Congres în

număr de 14 persoane,b) este format din Preşedintele Uniunii Avocaţilor şi decanii Barourilor, precum şi

avocaţi aleşi la Congres,=c) este format din Preşedintele Uniunii Avocaţilor, decanii Barourilor şi avocaţii

delegaţi de Barouri.

19. Mandatul membrului Consiliului este de:a) 5 ani,=b) 4 ani,c) 2 ani.

20. Hotărîrile Consiliului sunt adoptate:a) cu votul a 2/3 din membrii săi,b) cu votul a 1/3 din membrii săi,=c) cu votul majorităţii membrilor săi.

21. Hotărîrile Consiliului pot fi atacate:a) în instanţa de contencios administrativ,b) la Congresul avocaţilor,=c) la Congresul avocaţilor sau în instanţa de contencios administrativ.

22. Presedintele Uniunii Avocaţilor este ales:a) pe un termen de 5 ani,b) pe un termen de 4 ani,=c) pe un termen de 2 ani,

23. Secretarul general:a) este ales de către Consiliul Uniunii Avocaţilor,b) este ales la Congresul Avocaţilor,=c) este angajat de către Consiliul Uniunii Avocaţilor.

24. Comisia de licenţiere a profesiei de avocat:a) este aleasă la Congres,b) este aleasă prin concurs de către Consiliul Uniunii Avocaţilor,=c) este aleasă prin concurs de o comisie specială desemnată de Consiliul Uniunii

Avocaţilor.

25. Hotărîrile Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat se adoptă cu:=a) votul majorităţii membrilor săi,b) votul a 2/3 din membri,

142

Page 143: Testul 2013

c) votul tuturor membrilor prezenţi la şedinţă.

26. Comisia de etică şi disciplină este compusă:a) din 11 membri aleşi la Congres,=b) 6 membri aleşi la Congres şi 5 delegaţi de Barouri,c) 6 membri aleşi la Congres şi 5 aleşi de o comisie specială desemnată de Consiliul

Uniunii Europene.

27. Hotărîrile Comisiei de Etică sunt adoptate cu votul:a) a 2/3 din membrii prezenţi,=b) majorităţii membrilor săi,c) a 3/4 din membrii prezenţi.

28. Şedinţa Comisiei de Etică şi Disciplină:=a) este închisă,b) este publică,c) închisă sau publică în dependenţă de decizia Comisiei.

29. Evidenţa sancţiunilor disciplinare este ţinută:a) de Consiliul Uniunii Avocaţilor,b) de Decanii Barourilor,=c) de Comisia de Etică şi Decanii Barourilor.

30. Hotărîrile Comisiei de Etică pot fi contestate:a) în Consiliul Uniunii Avocaţilor,b) în Consiliul Uniunii Avocaţilor Uniunii Avocaţilor şi Congresul Avocaţilor,=c) în instanţa de contencios administrativ.

31. Adunarea baroului este deliberativă cu participarea a cel puţin:a) 2/3 din numărul total al membrilor baroului,=b) 1/3 din numărul total al membrilor baroului,c) Majorităţii membrilor baroului.

32. Decanul Baroului este ales pentru un mandat de:a) 5 ani,b) 4 ani,=c) 2 ani.

33. Deciziile Decanului pot fi atacate:a) la adunarea Baroului,=b) la Consiliul Uniunii Avocaţilor,c) în instanţa de judecată.

143

Page 144: Testul 2013

34. Contractul dintre avocat si client:=a) nu poate fi influenţat şi controlat de nici o autoritate publică,b) poate fi influen at i controlat,ț șc) nu poate fi influen at i controlat decît în condi ille expres prevăzute de lege.ț ș ț

35. Dreptul avocatului de a asista, reprezenta ori a exercita orice alte activită ițspecifice profesiei, apare:=a) conform contractului de asisten ă juridică,țb) conform mandatului,c) conform procurii.

36. Retragerea licen ei ca sanc iune disciplinară poate fi aplicată:ț ț=a) de către Ministerul Justiţiei în temeiul hotărârii Comisiei pentru etică şi

disciplină,b) de Consiliul Uniunii Avoca ilor,țc) de instan a de judecată.ț

37. Sanc iunea disciplinară se aplică avocatului cel mult peste:ța) 1 lună de la data constatării abaterii,=b) 2 luni de la data constatării abaterii,c) 6 luni de la data constatării abaterii.

38. Procedura disciplinara nu poate fi intentată dacă din momentul abaterii autrecut:a) 3 luni,b) 6 luni,=c) 12 luni.

39. Avocatul:a) poate să poarte robă în fa a instan elor judecătore ti,ț ț ș=b) este obligat sa poarte robă în fa a instan elor judecătore ti,ț ț șc) poartă robă în fa a instan elor judecătore ti la decizia acestora.ț ț ș

40. Obliga ia de a păstra secretul profesional este:ț=a) nelimitată în timp,b) este stabilită pe un termen de 5 ani,c) este stabilit un termen prin contractul dintre client i avocat.ș

41. Onorariul de succes al avocatului poate fi practicat:a) doar in cauzele civile,b) în cauzele penale,=c) în cauzele civile i cauzele penale doar în legatură cu latura civilă.ș

144

Page 145: Testul 2013

42. Nerespectarea de către avocat a obliga iilor sale privind publicitatea formelorțde exercitare a profesiei de avocat constituie:a) o infrac iune,țb) o contraven ie administrativă,ț=c) o abatere disciplinară.

43. În calitate de îndrumător al unui stagiar poate fi:=a) avocatul ales de stagiar,b) avocatul recomandat de Consiliul Uniunii Avoca ilor,țc) avocatul recomandat de Comisia de Licen iere.ț

44. Profesia de avocat este:=a) liberă i independentă, cu organizare, func ionare i conducere autonomă,ș ț șb) liberă cu organizare, func ionare i conducere de către Ministerul Justi iei,ț ș țc) liberă, cu organizare i conducere de catre Uniunea Avoca ilor.ș ț

45. Avoca ii din alte state:ța) pot exercita profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova,b) nu pot exercita profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova,=c) pot exercita profesia de avocat dacă întrunesc condi iile prevăzute de lege cuț

excep ia condiţiei privind cetă enia.ț ț

46. Avocatul din alt stat:a) poate reprezenta persoana fizică i juridică în instan a de judecată,ș țb) poate reprezenta persoana fizică i juridică doar cu excep ia cauzelor penale,ș ț=c) poate reprezenta doar în arbitrajul comercial interna ional.ț

47. Litigiile între acvoca i cu privire la rela iile profesionale vor fi solu ionate de:ț ț ța) Comisia de Etică i Disciplină, Barou sau Consiliul Uniunii Avoca ilor,ș țb) Consiuliul Uniunii Avoca ilor,țc) Comisia de Etică i Disciplină.ș

48. Incompatibilitatea profesiei de avocat cu oricare altă activitate este verificatăi constatată de:ș

a) Comisia de Licen iere,țb) Comisia de Etică i Disciplină,ș=c) Consiliul Uniunii Avoca ilor.ț

Contenciosul Administrativ

1. Litigiul de contencios administrativ este generat de:a) un act administrativ,

145

Page 146: Testul 2013

=b) un act administrativ sau nesolu ionarea în termen legal a unei cereri,țc) un contract administrativ sau nesolu ionarea în termen legal a unei cereri.ț

2. Autoritatea publică este:a) o structură organizatorică instituită sau prin lege sau prin act administrativ

normativ,b) organ instituit prin lege sau prin act administrativ normativ,=c) persoană de drept privat care exercită atribu ii de putere publică sau utilizeazăț

domeniul public, orice structură organizatorică sau organ instituite prin legesau act administrativ normativ.

3. Persoana vătămată într-un drept al său recunoscut de lege de către o autoritatepublică printr-un act administrativ sau nesolu ionarea unei cerei în termențlegal poate fi:a) persoană fizică,b) persoană juridică,=c) persoană fizică sau juridică.

4. Func ionar public este persoanaț :a) numită (aleasă) printr-o func ie de decizie sau execu ie din structura uneiț ț

autorită i publice,țb) autorizată de o autoritate a administra iei publice de a reprezenta autoritatea înț

instan a de judecată,ț=c) persoana numită (aleasă) din structura unei autorită i publice precum i altăț ș

persoană de drept privat asimilată autorită ilor publice.ț

5. Cerere prealabilă este:a) cerere adresată autorită ii emitente prin care se solicită reexaminarea actuluiț

administrativ,b) cerere adresată autorita ii emitente sau organului ierahic superior prin care seț

solicită reexaminarea actului administrativ,=c) cerere adresată organului ierarhic superior prin care se solicită anularea actlui

adminsitrativ emis de organul ierarhic inferior.

6. Nesolu ionarea în termenul legal a unei cereri esteț :a) refuzul de a răspunde peti ionarului în termenul legal,țb) faptul de a nu răspunde peti ionarului în termenul legal,ț=c) refuzul de a primi o cerere sau faptul de a nu răspunde petiţionarului în

termenul legal.

7. Competen ă de judecare a ac iunilor în contenciosul adminstrativ auț ț :a) judecătoriile,b) judecătoriile si Cur ile de Apel,ț=c) judecătoriile, Cur ile de Apel, Curtea Supremă de Justi ie.ț ț

146

Page 147: Testul 2013

8. Pentru judecarea ac iunilor în contenciosul administrativ se instituie colegiițspecializate:a) la Cur ile de Apel,ț=b) la Curtea Supremă de Justi ie i la Cur ile de Apel,ț ș țc) în toate instan ele judiciare.ț

9. Solu ionarea cererilor privind constatarea circumstan elor care justificăț țsuspendarea activită ii Consiliului local ine de competen a:ț ț ța) Cur ii Supreme de Justi ie,ț țb) Cur ilor de Apel,ț=c) judecătoriilor.

10. Contesta iile în materie electorală sunt solu ionate:ț ța) de Cur ile de Apel,țb) de judecătorii sau Cur ile de Apel după caz,ț=c) de judecătorii, cu excep ia celor care sunt date în competen a altor instan eț ț ț

judecătore ti.ș

11. Legalitatea hotărîrilor Comisiei Electorare Centrale cu privire la încălcarealegisla iei electorale este verificată:ța) de Curtea Supremă de Justi ie,ț=b) de Curtea de Apel Chi inău,șc) Judecătorul sectorului Centru Chi inău.ș

12. Ac iunile de contencios administrativ se înaintează în judecătoriile sau curţilețde apel în a căror rază teritorială îşi are:a) domiciliul reclamantul,b) sediul pîrîtul,=c) domiciliul reclamantul sau îşi are sediul pîrîtul.

13. Hotărîrea instan ei de contencios administrativ asupra excep iei de ilegalitate:ț ța) nu poate fi atacată cu recurs,b) poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile,=c) poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile.

14. Recursul declarat împotriva hotărîrii pronun ate asupra excep iei deț țilegalitate se judecă în termen de:a) 5 zile,=b) 10 zile,c) 15 zile.

147

Page 148: Testul 2013

15. Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege,printr-un act administrativ va solicita printr-o cerere prealabilă, autorităţiipublice emitente revocarea acestuia în termen de:a) 10 zile de la data comunicării actului,=b) 30 zile de la data comunicării actului,c) 30 zile de la data emiterii actului,

16. Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhicsuperior în termen de:a) 10 de zile de la data înregistrării ei,=b) 30 de zile de la data înregistrării ei,c) 10 de zile de la data înregistrării ei,dacă legisla ia nu prevede altfel.ț

17. Organul emitent este în drept:a) să nu solu ioneze cererea prealabilă,țb) să respingă sau să admită cererea prelabilă=c) să respingă sau să admită cererea prelabilă şi după caz să revoke sau să

modifice actul administrativ.

18. Reclaman ii în ac iunile născute din raporturi de contencios administrativ:ț ța) nu sunt scuti i de la plata taxei de stat,ț=b) sunt scuti i de la plata taxei de stat,țc) pot fi scuti i de la plata taxei de stat la decizia instan ei.ț ț

19. Suspendarea executării actului administrativ contestat:a) poate fi solicitată de către reclamant instanţei de contencios administrativ,b) este obligatorie prin lege,=c) poate fi dispusă de instan ă din oficiu sau poate fi solicitată de reclamant.ț

20. În cazul admiterii acţiunii, instanţa de contencios administrativ se pronunţăasupra reparării prejudiciului material şi moral:=a) la cerere,b) din oficiu,c) obligatoriu.

21. Hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată cu recurs:a) în termen de 20 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărîrii,=b) în termen de 15 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărîrii

integrale,c) în termen de 15 zile de la data pronunţării.

22. Împotriva funcţionarului public vinovat de neexecutarea hotărîrii instanţei decontencios administrative poate fi înaintată o acţiune în regres:a) în instan a de contencios administrativ,ț

148

Page 149: Testul 2013

=b) în instan a de drept comun,țc) nu fi poate înaintată ac iune în regres.ț

23. Instan a de contencios administrativ examinează pricina în fond:ța) în termen de maximum 15 zile din momentul depunerii cererii,=b) în termen de maximum 30 zile din momentul depunerii cererii,c) într-un termen rezonabil.

24. Judecătorul decide primirea cererii de chemare în judecată sau respingereaacesteia în termen de:=a) 3 zile de la data depunerii ei,b) 5 zile de la data depunerii ei,c) 10 zile de la data depunerii ei.

25. În cazul punerii cererii pe rol, judecătorul fixează ziua primei înfă i ări careț șare loc:a) în cel mult 5 zile de la data punerii cererii pe rol,=b) în cel mult 10 zile de la data punerii cererii pe rol,c) în cel mult 15 zile de la data punerii cererii pe rol.

26. Cererea de chemare în judecată în contencios administrativ se depune:a) în scris în condi iile Legii contenciosului administrativ,țb) în scris în condi iile Legii contenciosului administrativ i a Codului de Procedurăț ș

Civilă,=c) în scris în condi iile Codului de Procedură Civilă.ț

27. În cazul admiterii cererii de chemare în judecată în contenciosul administrativ:a) despăgubirile sunt plătite de autoritatea publică emitentă,b) de către func ionarul public ce a elaborat actul administrativ,ț=c) de către func ionarul public solidar cu autoritatea publică.ț

28. Termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubiri este de:a) termenul prevăzut de Codul Civil,b) 6 luni de la data la care persoana a cunoscut întinderea pagubei,=c) 1 an de la data la care persoana a cunoscut întinderea pagubei.

29. Dacă, în cadrul judecării pricinii, se stabileşte că litigiul este de competenţaunei alte instanţe judecătoreşti, instanţa de contencios administrativ:a) examinează cauza,=b) îşi declină competenţa şi strămută pricina în instanţa competentă,c) restituie reclamantului cererea de chemare în judecată i-I explică dreptul de aș

se adresa în instan a competentă.ț

149