STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

of 84 /84
23 STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ INTERNATIONAL STATISTICS Anuarul Statistic al României / Romanian Statistical Yearbook

Embed Size (px)

Transcript of STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Page 1: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23STATISTICÃ

INTERNAÞIONALÃ

INTERNATIONALSTATISTICS

Anuarul Statistic al României / Romanian Statistical Yearbook

Page 2: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23

23.1 Populaþia pe continente ............................................................................23.2 Suprafaþa, populaþia la 1 iulie ºi capitalele

þãrilor ºi teritoriilor .......................................................................................23.3 România în lume, în anul 2006 ...............................................................23.4 România ºi Uniunea Europeanã, în anul 2007 ..................................23.5 Populaþia pe þãri, la 1 iulie ........................................................................23.6 Miºcarea naturalã a populaþiei, în anul 2007 .....................................23.7 Durata medie a vieþii, în anul 2007 .......................................................23.8 Populaþia ocupatã, pe principalele activitãþi

ale economiei naþionale, în anul 2006 ..................................................23.9 ªomerii ºi rata ºomajului ...........................................................................

23.10 Indicii produsului intern brut ..................................................................23.11 Contribuþia principalelor activitãþi la realizarea

produsului intern brut, în anul 2006 .....................................................23.12 Structura produsului intern brut, pe elemente

componente, dupã metoda cheltuielilor,în anul 2006 ....................................................................................................

Rezultatele Programului European de Compararea produsului intern brut (PIB) ..................................................................

23.13 Produsul intern brut, pe locuitor ...........................................................23.14 Indicii nivelului preþurilor ºi indicii de volum la

Puterea de Cumpãrare Standard (PCS),pe locuitor ......................................................................................................

23.15 Indicii producþiei industriale ....................................................................23.16 Indicii producþiei industriale, pe tipuri

de activitãþi .....................................................................................................23.17 Producþia mondialã a unor produse industriale

principale ........................................................................................................23.18 Producþia ºi consumul de energie primarã,

pe locuitor, în anul 2005 ...........................................................................23.19 Producþia principalelor produse industriale ......................................23.20 Structura suprafeþei totale, dupã modul

de folosinþã, în anul 2005 ..........................................................................23.21 Producþia principalelor produse agricole ...........................................23.22 Numãrul animalelor ....................................................................................23.23 Biodiversitatea ..............................................................................................23.24 Emisiile de dioxid de carbon ...................................................................23.25 Lungimea ºi densitatea liniilor de cale feratã

în exploatare, în anul 2005 .......................................................................23.26 Transportul maritim internaþional .........................................................23.27 Accidente de circulaþie ..............................................................................23.28 Comerþul internaþional ..............................................................................23.29 Ponderea comerþului internaþional al unor þãri,

în comerþul mondial ...................................................................................23.30 Balanþa de plãþi externe, în anul 2006 .................................................23.31 Indicele preþurilor de consum .................................................................23.32 Locuinþe terminate, în anul 2004 ...........................................................23.33 Înzestrarea populaþiei cu aparate de radio

ºi televizoare, în anul 2003 .......................................................................23.34 Utilizatorii de internet ºi numãrul de

calculatoare ...................................................................................................23.35 Accesul la telecomunicaþii, în anul 2006 .............................................23.36 Populaþia ºcolarã ºi cheltuielile publice

pentru educaþie, în 2006/2007 ...............................................................

Population by continentArea, population on July 1 and capitalsof countries and territoriesRomania in the world, in 2006Romania and the European Union, in 2007Population by country, on July 1Vital statistics, in 2007Life expectancy, in 2007Employment, by main activities of national economy, in 2006Unemployed and unemployment rateIndices of gross domestic productContribution of major activities to gross domestic product, in 2006Structure of gross domestic product,by component element, according to expenditure method, in 2006Results of the European ComparisonProgramme of gross domestic product (GDP)Gross domestic product, per capitaPrice level indices and volumeindices, per capita, in PurchasingPower Standard (PPS)Industrial production indicesIndustrial production indices, by type of activityWorld production of mainindustrial productsPrimary energy production and consumption,per inhabitant, in 2005Production of the main industrial productsStructure of the total area, by use,in 2005Output of the main agricultural productsLivestockBiodiversityCarbon dioxide emissionsLength and density of operating railways,in 2005International sea transportRoad traffic accidentsInternational tradeWeight of certain countries, in world international tradeBalance of payments, in 2006Consumer price indexFinished dwellings, in 2004Population endowment with radio sets and TV sets, in 2003Internet users and number ofcomputers Access to telecommunications, in 2006School aged population and publicexpenditure for education, in 2006/2007

CUPRINS TABELE TABLES CONTENTS

Page 3: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23

23.37 Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare ºi cheltuielile cucercetarea-dezvoltarea ..............................................................................

23.38 Rezervele internaþionale, exclusiv aurul ..............................................23.39 Rezervele de aur ...........................................................................................

Staff in the research-developmentactivity and the expenditure onresearch-developmentInternational reserves, excluding goldGold reserves

SURSA DATELOR / DATA SOURCE

Notã: În tabelul 23.2 (pag. 871) este prezentatã denumireaoficialã a þãrilor. În celelalte tabele este înscrisã denumirea uzitatã (tehnicã) folositã ºi de þara noastrã, în conformitate cu denumirile þãrilor din anuarele ºi buletinele organizaþiilor internaþionale.

Note: Table 23.2 (pag. 871) presents the official name of thecountries. The other tables enlist the name usually used by our country as well, according to the name of the countries from yearbooks and bulletins of international organisations.

2004 Industrial Commodity Statistics Yearbook, UN, New York, 2007;2005 Energy Statistics Yearbook, UN, New York, 2008;2006 Demographic Yearbook, United Nations Statistics Division;2007 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington, USA; 2008 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington, USA;Balance of Payments Statistics Yearbook, IMF, Washington, 2007;Coal Information, International Energy Agency, 2006;Eurostat’s New Cronos Database, Internet - http://epp.eurostat.ec.europa.eu;FAO Statistical Database, Internet –http://faostat.fao.org/;ILO website, http://laborsta.ilo.org; International Financial Statistics, March 2008, Washington;Monthly Bulletin of Statistics, U.N., New York – May, June, 2008;The Free Encyclopedia WIKIPEDIA, Internet – http://www.wikipedia.org;UNECE Countries in Figures 2007, UNECE, New York and Geneva, 2007;UNECE Transport Division database, Internet – http://www.unece.org/; UNESCO on-line, Internet - http://www.uis.unesco.org;World Development Indicators 2008, World Bank, USA;World Mineral Production 2002 - 2006, British Geological Survey 2008.

Sursele de date reprezintã cele mai recent disponible ediþii alepublicaþiilor organismelor internaþionale sau ultima actualizarea bazelor de date ale acestora disponibilã pe internet. Dateleaferente þãrilor au fost preluate ca atare din aceste surse.

The data sources represent the latest available editions ofinternational bodies’ publications or the latest update of theirdatabase, accessible via Internet. Statistical data related tocountries were taken over as such from these sources.

Page 4: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23

23.G1

�����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

�����

���

STRUCTURA POPULAÞIEI PE CONTINENTEPOPULATION STRUCTURE BY CONTINENT

2000 2007

AfricaAfrica

America de Nord North America

America de Sud ºi America Centralã(inclusiv zona Caraibe)South America and Central America(including the Caribbean)

AsiaAsia

Europa Europe

OceaniaOceania

Page 5: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

2000 2003 2004 2005 2006 2007

Total mondial 6071 6314 6389 6465 6555 6625 World total

Africa 796 868 887 906 924 943 AfricaAmerica de Nord 316 324 327 331 332 335 North AmericaAmerica de Sud şi America Centrală South America and Central America(inclusiv zona Caraibe) 520 546 554 561 566 569 (including the Caribbean)Asia 3680 3815 3860 3906 3967 4010 AsiaEuropa 728 729 728 728 732 733 EuropeOceania 31 32 33 33 34 35 Oceania

milioane locuitori / million inhabitants

23.1 POPULAŢIA PE CONTINENTE (estimări) POPULATION BY CONTINENT (estimates)

Page 6: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Albania 28748 3,20 111,3 Tirana 2005 343,11)

Republic of Albania Tirana

Principatul Andorra 468 0,10 213,7 Andorra la Vella 2006 24,2Principality of Andorra Andorra la Vella

Republica Austria 83871 8,30 99,0 Viena 2006 1651,41)

Republic of Austria Vienna

Republica Belarus 208000 9,70 46,6 Minsk 2006 1789,11)

Republic of Belarus Minsk

Regatul Belgiei 30528 10,60 347,2 Bruxelles 2006 1018,8Kingdom of Belgium Brussel

Bosnia şi Herţegovina 51197 3,80 74,2 Sarajevo 2005 380,01)

Bosnia and Herzegovina Sarajevo

Republica Bulgaria 110879 7,70 69,4 Sofia 2006 1151,21)

Republic of Bulgaria Sofia

Republica Cehă 78867 10,30 130,6 Praga 2005 1176,11)

Czech Republic Prague

Republica Croaţia 56594 4,40 77,7 Zagreb 2005 691,31)

Republic of Croatia Zagreb

Regatul Danemarcei 2) 43094 5,50 127,6 Copenhaga 2006 500,51)

Kingdom of Denmark 2) Copenhagen

Confederaţia Elveţiană 41277 7,50 181,7 Berna 2006 343,8Helvetic Confederation Bern

Republica Estonia 45228 1,30 28,7 Tallin 2006 396,51)

Republic of Estonia Tallinn

Insulele Feroe 1393 0,05 35,9 Thorshavn 2005 17,41)

Faeroe Islands Thorshavn

Republica Finlanda 338145 5,30 15,7 Helsinki 2006 562,71)

Republic of Finland Helsinki

Republica Franceză 3) 551500 61,70 111,9 Paris 2005 2142,81)

French Republic 3) Paris

Republica Federală Germania 357022 82,30 230,5 Berlin 2005 3388,51)

Federal Republic of Germany Berlin

Gibraltar 6 0,03 5000,0 Gibraltar 2005 27,4Gibraltar Gibraltar

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs.

Ţara sau teritoriulCountry or territory

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

EUROPA / EUROPE

2) Fără Insulele Feroe şi Groenlanda. / Excluding Faeroe Islands and Greenland.3) Fără departamentele de peste mări. / Not including overseas departments.

Capital, main city or administrative centre

SuprafaţaArea(km2)

DenumireaName

AnulYear

2007

Page 7: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Elenă 131957 11,20 84,9 Atena 2005 745,51)

Hellenic Republic Athens

Republica Irlanda 70273 4,40 62,6 Dublin 2005 495,81)

Republic of Ireland Dublin

Republica Islanda 103000 0,30 2,9 Reykjavik 2006 189,9Republic of Iceland Reykjavik

Republica Italiană 301318 59,30 196,8 Roma 2006 2626,61)

Italian Republic Rome

Republica Letonia 64589 2,30 35,6 Riga 2006 725,01)

Republic of Latvia Riga

Principatul Liechtenstein 160 0,04 250,0 Vaduz 2006 5,11)

Principality of Liechtenstein Vaduz

Republica Lituania 65300 3,40 52,1 Vilnius 2006 542,31)

Republic of Lithuania Vilnius

Marele Ducat de Luxemburg 2586 0,50 193,3 Luxemburg 2006 83,21)

Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg

Republica Macedonia 25713 2,00 77,8 Skopje 2006 522,21)

Republic of Macedonia Skopje

Republica Malta 316 0,40 1265,8 La Valletta 2006 6,31)

Republic of Malta La Valletta

Insula Man 572 0,08 139,9 Douglas 2006 26,21)

Isle of Man Douglas

Republica Moldova 33851 4,00 118,2 Chişinău 2005 601,01)

Republic of Moldova Chisinau

Principatul Monaco 2 0,03 15000,0 Monaco 2005 35,01)

Principality of Monaco Monaco

Muntenegru 13812 0,60 43,4 Podgoriţa 2005 136,51)

Muntenegru Podgorica

Insulele Normande 194 0,20 1030,9 St. Peter Port 2001 16,51)

Channel Islands St. Peter Port

Regatul Norvegiei 4) 323802 4,70 14,5 Oslo 2006 543,51)

Kingdom of Norway 4) Oslo

Regatul Ţărilor de Jos 41543 16,40 394,8 Amsterdam 2006 1021,3Kingdom of the Netherlands Amsterdam

Republica Polonă 312685 38,10 121,8 Varşovia 2006 1700,51)

Republic of Poland Warsaw

4) Exclusiv insulele Svalbard şi Jan Mayen. / Excluding Svalbard and Jan Mayen Islands.

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

Ţara sau teritoriulCountry or territory

2007

DenumireaName

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs.

Capital, main city or administrative centre

AnulYear

SuprafaţaArea(km2)

Page 8: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Portugheză 5) 92090 10,70 116,2 Lisabona 2006 514,81)

Portuguese Republic 5) Lisbon

Regatul Unit al Marii Britanii şiIrlandei de Nord 6) 242900 61,00 251,1 Londra 2005 7172,11)

United Kingdom of Great Britain Londonand Northern Ireland 6)

România 238391 21,54 90,3 Bucureşti 2007 1931,8Romania Bucharest

Federaţia Rusă 7) 17098242 141,70 8,3 Moscova 2006 10433,91)

Russian Federation 7) Moscow

Republica San Marino 61 0,03 491,8 San Marino 2005 2,31)

Republic of San Marino San Marino

Republica Serbia 88361 9,50 107,5 Belgrad 2006 1602,9Republic of Serbia Belgrade

Republica Slovacă 49035 5,40 110,1 Bratislava 2006 425,61)

Slovak Republic Bratislava

Republica Slovenia 20273 2,00 98,7 Ljubljana 2006 248,1Republic of Slovenia Ljubljana

Regatul Spaniei 8) 505992 45,30 89,5 Madrid 2006 3128,61)

Kingdom of Spain 8) Madrid

Regatul Suediei 449964 9,10 20,2 Stockholm 2006 1904,0Kingdom of Sweden Stockholm

Insulele Svalbard şi Jan Mayen 62422 0,002 0,03 Longyearbyen 2007 2,1Islands Svalbard and Jan Mayen Longyearbyen

Ucraina 603500 46,50 77,1 Kiev 2005 2625,11)

Ukraine Kiev

Republica Ungară 93028 10,10 108,6 Budapesta 2006 1697,11)

Republic of Hungary Budapest

Statul Vatican 0,44 0,001 2272,7 Vatican 1988 0,81)

State of the Vatican City Vatican

Republica Africa de Sud 1221037 47,90 39,2 Pretoria 1996 692,31)

Republic of South Africa Pretoria

5) Inclusiv Insulele Azore şi Madeira. / Including Azores and Madeira Islands .6) Exclusiv Insulele Normande şi Insula Man. / Excluding Channel Island and Isle of Man .

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

Capital, main city or administrative centre

DenumireaName

AnulYear

Ţara sau teritoriulCountry or territory Suprafaţa

Area(km2)

7) Inclusiv partea asiatică. / Including asiatic area .

AFRICA / AFRICA

8) Inclusiv Insulele Baleare şi Canare. / Including Balearic and Canary Islands.

2007Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

Page 9: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Algeriană Democratică şi Populară 2381741 34,10 14,3 Alger 1998 1569,91)

Algeria, People’s Democratic AlgerRepublic of

Republica Angola 9) 1246700 16,30 13,1 Luanda 1993 1822,4Republic of Angola 9) Luanda

Republica Benin 112622 9,00 79,9 Porto-Novo 2000 232,81)

Republic of Benin Porto-Novo

Republica Botswana 582000 1,80 3,1 Gaborone 2001 282,2Republic of Botswana Gaborone

Burkina Faso 274222 14,80 54,0 Ouagadougou 2006 1181,71)

Burkina Faso Ouagadougou

Republica Burundi 27834 8,50 305,4 Bujumbura 1990 235,41)

Republic of Burundi Bujumbura

Republica Camerun 475442 18,10 38,1 Yaounde 1998 1293,01)

Republic of Cameroon Yaounde

Republica Capului Verde 4033 0,50 124,0 Praia 1990 61,61)

Republic of Cape Verde Praia

Republica Centrafricană 622984 4,30 6,9 Bangui 1988 451,71)

Central African Republic Bangui

Republica Ciad 1284000 10,80 8,4 N’Djamena 1993 531,01)

Republic of Chad N’Djamena

Uniunea Comorelor 2235 0,70 313,2 Moroni 1991 30,41)

The Union of Comoros Moroni

Republica Congo 342000 3,80 11,1 Brazzaville 1984 596,21)

Republic of Congo Brazzaville

Republica Democratică Congo 2344858 62,60 26,7 Kinshasa 1984 2664,31)

Democratic Republic of Congo Kinshasa

Republica Côte d'Ivoire 322463 20,20 62,6 Yamoussoukro 1988 126,2Republic of Côte d'Ivoire Yamoussoukro

Republica Djibouti 23200 0,80 34,5 Djibouti 1995 383,01)

Republic of Djibouti Djibouti

Republica Arabă Egipt 1002000 73,40 73,3 Cairo 2006 6758,61)

Arab Republic of Egypt Cairo

Statul Eritrea 117600 4,90 41,7 Asmara 1990 358,11)

State of Eritrea Asmara

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare

9) Inclusiv enclava Cabinda. / Including the enclave of Cabinda.

AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

Ţara sau teritoriulCountry or territory

2007Capital, main city or administrative centre

SuprafaţaArea(km2)

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

DenumireaName

AnulYear

Page 10: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Federală Democrată Etiopia 1104300 77,10 69,8 Addis-Abeba 2002 2646,01)

Federal Democratic Republic of Ethiopia Addis-Abeba

Republica Gaboneză 267668 1,30 4,9 Libreville 1993 418,6Republic of Gabon Libreville

Republica Gambia 11295 1,50 132,8 Banjul 1993 42,31)

Republic of Gambia Banjul

Republica Ghana 238533 23,00 96,4 Accra 2000 1658,91)

Republic of Ghana Accra

Republica Guineea 245857 10,10 41,1 Conakry 1996 1091,51)

Republic of Guinea Conakry

Republica Guineea-Bissau 36125 1,70 47,1 Bissau 1991 197,61)

Republic of Guinea-Bissau Bissau

Republica Guineea Ecuatorială 28051 0,50 17,8 Malabo 1983 30,41)

Republic of Equatorial Guinea Malabo

Republica Kenya 580367 36,90 63,6 Nairobi 2006 2948,11)

Republic of Kenya Nairobi

Regatul Lesotho 30355 1,80 59,3 Maseru 1986 109,41)

Kingdom of Lesotho Maseru

Republica Liberia 111369 3,80 34,1 Monrovia 1984 421,11)

Republic of Liberia Monrovia

Marea Jamahirie Arabă LibianăPopulară Socialistă 1759540 6,20 3,5 Tripoli 1990 1500,01)

Great Socialist People's TripoliLibyan Arab Jamahiriya

Republica Madagascar 587041 18,30 31,2 Antananarivo 2005 1015,11)

Republic of Madagascar Antananarivo

Republica Malawi 118484 13,10 110,6 Lilongwe 2005 669,11)

Republic of Malawi Lilongwe

Republica Mali 1240192 12,30 9,9 Bamako 1998 1016,21)

Republic of Mali Bamako

Regatul Maroc 446550 31,70 71,0 Rabat 2003 673,01)

Kingdom of Morocco Rabat

Republica Islamică Mauritania 1025520 3,10 3,0 Nouakchott 2000 558,21)

Islamic Republic of Mauritania Nouakchott

2007

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

Ţara sau teritoriulCountry or territory Suprafaţa

Area(km2)

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

AnulYear

DenumireaName

Capital, main city or administrative centre

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare

Page 11: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Mauritius 2040 1,30 637,3 Port-Louis 2006 148,91)

Republic of Mauritius Port-Louis

Republica Mozambic 801590 20,40 25,4 Maputo 1997 1391,5Republic of Mozambique Maputo

Republica Namibia 824292 2,10 2,5 Windhoek 2001 233,5Republic of Namibia Windhoek

Republica Niger 1267000 14,20 11,2 Niamey 2001 708,01)

Republic of Niger Niamey

Republica Federală Nigeria 923768 144,40 156,3 Abuja 1997 350,0Federal Republic of Nigeria Abuja

Réunion 2510 0,80 318,7 Saint-Denis 2002 134,01)

Réunion Saint-Denis

Republica Rwanda 26338 9,30 353,1 Kigali 1991 233,61)

Republic of Rwanda Kigali

Sahara Occidentală 266000 0,50 1,9 El Aaiun 1999 169,01)

Western Sahara El Aaiun Republica Democrată Sao Toméşi Principe 964 0,20 207,5 Sao Tomé 2001 50,0Democratic Republic of Sao Tomé Sao Toméand Principe

Republica Senegal 196722 12,40 63,0 Dakar 1999 1976,5Republic of Senegal Dakar

Republica Seychelles 455 0,10 219,8 Victoria 1997 24,7Republic of Seychelles Victoria

Insula Sfânta Elena 420 0,004 9,5 Jamestown 2007 1,01)

Saint Helena Jamestown

Republica Sierra Leone 71740 5,30 73,9 Freetown 1985 469,81)

Republic of Sierra Leone Freetown

Republica Somaleză 637657 9,10 14,3 Mogadishu 2001 1212,01)

Republic of Somalia Mogadishu

Republica Sudan 2505813 38,60 15,4 Khartoum 1993 2919,8Republic of Sudan Khartoum

Regatul Swaziland 17364 1,10 63,3 Mbabane 1986 38,31)

Kingdom of Swaziland Mbabane

Republica Unită Tanzania 945087 38,70 40,9 Dodoma 1988 203,81)

United Republic of Tanzania Dodoma

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

AnulYear

2007

Ţara sau teritoriulCountry or territory Denumirea

Name

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativCapital, main city or administrative centre

SuprafaţaArea(km2)

Page 12: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Togoleză 56785 6,60 116,2 Lome 1990 450,01)

Togolese Republic Lome

Republica Tunisiană 163610 10,20 62,3 Tunis 1998 702,31)

Republic of Tunisia Tunis

Republica Uganda 241038 28,50 118,2 Kampala 2002 1208,51)

Republic of Uganda Kampala

Republica Zambia 752618 11,50 15,3 Lusaka 2000 1057,21)

Republic of Zambia Lusaka

Republica Zimbabwe 390757 13,30 34,0 Harare 2002 1435,81)

Republic of Zimbabwe Harare

Anguilla 10) 91 0,01 109,9 The Valley 2001 4,91)

Anguilla 10) The Valley

Antigua şi Barbuda 442 0,10 226,2 St. John City 1991 22,31)

Antigua and Barbuda St. John City

Antilele Olandeze 800 0,20 250,0 Willemstad 1992 2,31)

Netherlands Antilles Willemstad

Aruba 180 0,10 555,6 Oranjestad 2007 32,71)

Aruba Oranjestad

Uniunea Bahamas 13943 0,30 21,5 Nassau 2000 210,8Commonwealth of the Bahamas Nassau

Barbados 430 0,30 697,7 Bridgetown 1980 7,51)

Barbados Bridgetown

Belize 22966 0,30 13,1 Belmopan 2000 8,31)

Belize Belmopan

Insulele Bermuda 54 0,07 1296,3 Hamilton 2005 1,01)

Bermuda Islands Hamilton

Canada 9984670 32,90 3,3 Ottawa 2006 1158,3Canada Ottawa

Insulele Cayman 264 0,06 227,3 George Town 1999 20,61)

Cayman Islands George Town

Republica Costa Rica 51100 4,50 88,1 San José 2006 344,71)

Republic of Costa Rica San José

Republica Cuba 109886 11,20 101,9 Havana 2006 2174,81)

Republic of Cuba Havana

10) 2006.

2007Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

Ţara sau teritoriulCountry or territory

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

DenumireaName

AnulYear

Capital, main city or administrative centre

NORTH AND CENTRAL AMERICA

SuprafaţaArea(km2)

AMERICA DE NORD ŞI AMERICA CENTRALĂ

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

Page 13: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Dominicană 48310 9,40 194,6 Santo Domingo 2001 2677,11)

Dominican Republic Santo Domingo

Uniunea Dominica 751 0,10 133,2 Roseau 1991 16,21)

Commonwealth of Dominica Roseau

Republica El Salvador 21041 6,90 327,9 San Salvador 2003 497,81)

Republic of El Salvador San Salvador

Grenada 344 0,10 290,7 St. George 1981 4,81)

Grenada St. George

Groenlanda 2166086 0,06 **) Nuuk 2005 14,91)

Greenland Nuuk

Guadelupa 1705 0,50 293,3 Basse-Terre 1999 44,7Guadeloupe Basse-Terre

Republica Guatemala 108889 13,40 123,1 Guatemala 2001 1022,01)

Republic of Guatemala Guatemala

Republica Haiti 27750 9,00 324,3 Port au Prince 1999 990,61)

Republic of Haiti Port au Prince

Republica Honduras 112492 7,10 63,1 Tegucigalpa 2003 858,41)

Republic of Honduras Tegucigalpa

Jamaica 10991 2,70 245,7 Kingston 2001 579,01)

Jamaica Kingston

Martinica 1102 0,40 363,0 Fort de France 1999 134,8Martinique Fort de France

Montserrat 11) 102 0,004 39,2 Plymouth 1980 1,51)

Montserrat 11) Plymouth

Republica Nicaragua 120340 5,60 46,5 Managua 2005 908,9Republic of Nicaragua Managua

Republica Panama 75517 3,30 43,7 Ciudad de Panama 2000 484,31)

Republic of Panama Ciudad de Panama

Statul Liber şi Asociat Porto Rico 8870 3,90 439,7 San Juan 2006 426,61)

Commonwealth of Puerto Rico San Juan

Federaţia Saint Kitts şi Nevis 261 0,05 191,6 Basseterre 2005 15,5Federation of Saint Kitts and Nevis Basseterre

Santa Lucia 539 0,20 371,1 Castries 2001 11,11)

Saint Lucia Castries

11) 2005.

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

DenumireaName

AnulYear

Ţara sau teritoriulCountry or territory

Capital, main city or administrative centre

SuprafaţaArea(km2)

2007

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare

Page 14: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Saint Pierre şi Miquelon 10) 242 0,006 24,8 Saint Pierre 2006 5,51)

Saint Pierre and Miquelon 10) Saint Pierre

Saint Vincent şi Grenadine 389 0,10 257,1 Kingstown 1991 15,51)

Saint Vincent and the Grenadine Kingstown

Statele Unite ale Americii 9629091 302,20 31,4 Washington, D.C. 2005 563,41)

United States of America Washington, D.C.

Statele Unite Mexicane 1964375 106,50 54,2 Ciudad de Mexico 2006 18205,0United Mexican States Ciudad de Mexico

Republica Trinidad şi Tobago 5130 1,40 272,9 Port of Spain 1996 43,41)

Republic of Trinidad and Tobago Port of Spain

Insulele Turks şi Caicos 948 0,03 31,6 Grand Turk 2006 5,71)

Turks and Caicos Islands Grand Turk

Insulele Virgine Americane 347 0,11 317,0 Charlotte Amalie 2000 18,9United States Virgin Islands Charlotte Amalie

Insulele Virgine Britanice 11) 151 0,02 132,5 Road Town 2004 9,41)

British Virgin Islands 11) Road Town

Republica Argentina 2780400 39,40 14,2 Buenos Aires 1991 11298,0Republic of Argentina Buenos Aires

Republica Bolivia 1098581 9,80 8,9 La Paz 2006 835,21)

Republic of Bolivia La Paz

Republica Federativă a Braziliei 8514877 189,30 22,2 Brasilia 2005 2383,81)

Federal Republic of Brazil Brasilia

Republica Chile 756102 16,60 22,0 Santiago 2006 5890,71)

Republic of Chile Santiago

Republica Columbia 1138914 46,20 40,6 Bogota 2006 6945,2Republic of Colombia Bogota

Republica Ecuador 283561 13,50 47,6 Quito 2003 1482,41)

Republic of Ecuador Quito

Republica Cooperatistă Guyana 214969 0,80 3,7 Georgetown 2001 280,0The Co-operative Republic of Guyana Georgetown

Guyana Franceză 90000 0,20 2,2 Cayenne 1999 65,9French Guiana Cayenne

Insulele Falkland (Malvine) 11) 12173 0,003 0,2 Stanley 2006 2,11)

Falkland Islands (Malvinas) 11) Stanley

AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

DenumireaName

Ţara sau teritoriulCountry or territory

Capital, main city or administrative centre

AnulYear

AMERICA DE SUD / SOUTH AMERICA

SuprafaţaArea(km2)

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs . 10) 2006.11) 2005.

2007Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare

Page 15: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Paraguay 406752 6,10 15,0 Asuncion 2002 1620,5Republic of Paraguay Asuncion

Republica Peru 1285216 27,90 21,7 Lima 2005 5681,91)

Republic of Peru Lima

Republica Suriname 163820 0,50 3,1 Paramaribo 2004 242,91)

Republic of Suriname Paramaribo

Republica Orientală a Uruguayului 176215 3,30 18,7 Montevideo 2006 1345,01)

Oriental Republic of Uruguay Montevideo

Republica Bolivariană Venezuela 912050 27,50 30,2 Caracas 1998 1975,31)

Bolivarian Republic of Venezuela Caracas

Republica Islamică Afganistan 652090 31,90 48,9 Kabul 1988 1424,41)

Islamic Republic of Afghanistan Kabul

Regatul Arabiei Saudite 2000000 27,60 13,8 Riad 2004 4087,21)

Kingdom of Saudi Arabia Riyadh

Republica Armenia 29743 3,00 100,9 Erevan 2006 1104,41)

Republic of Armenia Yerevan

Republica Azerbaidjan 86600 8,60 99,3 Baku 2004 1847,51)

Republic of Azerbaijan Baku

Regatul Bahrain 741 0,80 1079,6 Manama 2006 176,91)

Kingdom of Bahrain Manama

Republica Populară Bangladesh 143998 149,00 1034,7 Dhaka 2001 5333,6People’s Republic of Bangladesh Dhaka

Regatul Bhutan 38394 0,90 23,4 Thimphu 2005 79,21)

Kingdom of Bhutan Thimphu

Brunei Darussalam 5765 0,40 69,4 Bandar Seri Begawan 2001 27,31)

Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan

Regatul Cambodgiei 181035 14,40 79,5 Phnom Penh 2002 1234,4Kingdom of Cambodia Phnom Penh

Republica Cipru 9251 1,00 108,1 Nicosia 2006 224,5Republic of Cyprus Nicosia

Republica Populară Chineză 9596961 1318,00 137,3 Beijing 2000 11509,61)

People's Republic of China Beijing

DenumireaName

Capital, main city or administrative centre

Ţara sau teritoriulCountry or territory

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

2007

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

ASIA / ASIA

AnulYear

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

SuprafaţaArea(km2)

Page 16: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

China, Regiunea Administrativă SpecialăHong Kong 1104 6,90 6250,0 Hong Kong 2006 6857,11)

China, Special Administrative Region Hong Kong Hong Kong

China, Regiunea Administrativă Specială Macao 29 0,50 17241,4 Macao 2006 498,91)

China, Special Administrative MacauRegion Macau

Republica Populară Democrată Coreeană 120538 23,30 193,3 Phenian 1993 2741,31)

Democratic People's Republic of Korea Pyongyang

Republica Coreea 99678 48,50 486,6 Seoul 2006 10020,11)

Republic of Korea Seoul

Emiratele Arabe Unite 83600 4,40 52,6 Abu Dhabi 2002 527,01)

United Arab Emirates Abu Dhabi

Republica Filipine 300000 88,70 295,7 Manila 2000 1581,11)

Republic of the Philippines Manila

Georgia 69700 4,50 64,6 Tbilisi 2005 1073,31)

Georgia Tbilisi

Republica India 3287263 1131,90 344,3 New Delhi 2001 12791,512)

Republic of India New Delhi

Republica Indonezia 1904569 231,60 121,6 Jakarta 2003 8640,21)

Republic of Indonesia Jakarta

Regatul Haşemit al Iordaniei 89342 5,70 63,8 Amman 2006 1152,51)

Hashemite Kingdom of Jordan Amman

Republica Irak 438317 29,00 66,2 Bagdad 1990 4000,0Republic of Iraq Baghdad

Republica Islamică Iran 1648195 71,20 43,2 Teheran 2003 7188,91)

Islamic Republic of Iran Tehran

Statul Israel 22072 7,30 330,7 Ierusalim 13) 2006 726,61)

State of Israel Jerusalem 13)

Japonia 377915 127,70 337,9 Tokyo 2005 12576,6Japan Tokyo

Republica Kazahstan 2724900 15,50 5,7 Astana 2006 550,41)

Republic of Kazakhstan Astana

12) Inclusiv Delhi. / Including Delhi.

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativCapital, main city or administrative centre

Ţara sau teritoriulCountry or territory

2007

SuprafaţaArea(km2)

13) Designated as capital by the state of Israel, but not recognised by the International Community.

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

13) Declarat de către statul Israel drept capitală, dar nerecunoscut de către Comunitatea Internaţională.

AnulYear

23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued

DenumireaName

Page 17: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Kârgâză 199951 5,20 26,0 Bişkek 2006 802,6Kyrgyz Republic Bishkek

Statul Kuwait 17818 2,80 157,1 Kuwait 2004 44,41)

State of Kuwait Kuwait

Republica Democrată Populară Laos 236800 5,90 24,9 Vientiane 1995 528,1People's Democratic Republic of Lao Vientiane

Republica Libaneză 10400 3,90 375,0 Beirut 2006 361,41)

Lebanese Republic Beirut

Malaezia 329847 27,20 82,5 Kuala Lumpur 1992 1285,0Malaysia Kuala Lumpur

Republica Maldivelor 298 0,30 1006,7 Male 2006 103,71)

Republic of Maldives Male

Mongolia 1564100 2,60 1,7 Ulan Bator 2006 979,81)

Mongolia Ulaanbaatar

Uniunea Myanmar 676578 49,80 73,6 Naypyidaw 2005 6442,0The Union of Myanmar Naypyidaw

Republica Federală Democratică Nepal 147181 27,80 188,9 Kathmandu 2001 671,81)

Federal Democratic Republic of Nepal Kathmandu

Sultanatul Oman 309500 2,70 8,7 Muscat 2003 24,91)

Sultanate of Oman Muscat

Autoritatea Naţională Palestiniană 6020 4,00 664,5 Ramallah 2005 280,5Palestinian National Authority Ramallah

Republica Islamică Pakistan 796095 169,30 212,7 Islamabad 1998 529,21)

Islamic Republic of Pakistan Islamabad

Statul Qatar 11586 0,90 77,7 Doha 2006 421,2State of Qatar Doha

Republica Singapore 699 4,60 6580,8 Singapore 2006 4483,91)

Republic of Singapore Singapore

Republica Arabă Siriană 185180 19,90 107,5 Damasc 2000 1675,01)

Syrian Arab Republic Damascus

Republica DemocratăSocialistă Sri Lanka 65610 20,10 306,4 Colombo 1990 615,01)

Democratic Socialist ColomboRepublic of Sri Lanka

AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare

Ţara sau teritoriulCountry or territory

2007Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

Capital, main city or administrative centre

AnulYear

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

SuprafaţaArea(km2)

DenumireaName

Page 18: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Republica Tadjikistan 143100 7,10 49,6 Duşanbe 2005 575,91)

Republic of Tajikistan Dushanbe

Regatul Thailandei 513120 65,70 128,0 Bangkok 2006 6858,0Kingdom of Thailand Bangkok

Republica Democratică a Timorului de Est 14874 1,00 67,2 Dili 2001 56,01)

Democratic Republic of East Timor Dili

Republica Turcia 783562 74,00 94,4 Ankara 2005 3203,41)

Republic of Turkey Ankara

Turkmenistan 488100 5,40 11,1 Aşhabad 2005 604,71)

Turkmenistan Ashkhabad

Republica Uzbekistan 447400 26,50 59,2 Taşkent 2005 2147,71)

Republic of Uzbekistan Tashkent

Republica Socialistă Vietnam 331689 85,10 256,6 Hanoi 1992 1073,81)

Socialist Republic of Viet Nam Hanoi

Republica Yemen 527968 22,40 42,4 Sana'a 1994 954,41)

Republic of Yemen Sana'a

Australia 14) 7692024 21,00 2,7 Canberra 2005 325,41)

Commonwealth of Australia 14) Canberra

Insulele Cook 10) 236 0,02 84,7 Rarotonga 2006 14,21)

Cook Islands 10) Rarotonga

Republica Insulelor Fiji 18274 0,90 49,3 Suva 2007 85,71)

Republic of the Fiji Islands Suva

Guam 549 0,20 364,3 Agana 2000 1,11)

Guam Agana

Republica Kiribati 726 0,10 137,7 Tarawa 2000 36,7Republic of Kiribati Tarawa

Republica Nauru 21 0,01 476,2 Yaren 2002 4,9Republic of Nauru Yaren

Uniunea Insulelor Mariane de Nord 464 0,08 172,4 Garapan 2000 3,61)

Commonwealth of the Northern GarapanMariana Islands

Republica Insulelor Marshall 181 0,10 552,5 Majuro 2004 25,41)

Republic of the Marshall Islands Majuro

10) 2006.

AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare

Capitala, oraşul principal sau centrul administrativCapital, main city or administrative centre

SuprafaţaArea(km2)

DenumireaName

AnulYear

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

OCEANIA / OCEANIA

14) Inclusiv Insulele Christmas, Insulele Cocos (Keeling) şi Insula Norfolk. / Including Christmas Islands, Cocos (Keeling) Islands and Norfolk Island.

Ţara sau teritoriulCountry or territory

2007

Page 19: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Populaţia Densitatea Numărul(milioane populaţiei locuitorilor-miilocuitori) (loc./km2 ) (cu suburbii)

Population Density of Population-thou(million population (including

inhabitants) (inhabitants/km 2 ) suburbs)

Statele Federative ale Microneziei 702 0,10 142,5 Palikir 2002 9,9Federated States of Micronesia Palikir

Niue 260 0,002 7,7 Alofi 2001 0,61)

Niue Alofi

Insula Norfolk 36 0,002 55,6 Kingston 1997 0,81)

Norfolk Island Kingston

Noua Caledonie 18575 0,20 10,8 Noumea 2004 91,41)

New Caledonia Noumea

Noua Zeelandă 270467 4,20 15,5 Wellington 2006 375,61)

New Zealand Wellington

Republica Palau 459 0,02 43,6 Koror 2000 10,61)

Republic of Palau Koror

Statul Independent Papua-Noua Guinee 462840 6,30 13,6 Port Moresby 2000 254,21)

Independent State of Papua-New Guinea Port Moresby

Pitcairn 5 0,00005 9,6 Adamstown 2007 0,05Pitcairn Adamstown

Polinezia Franceză 4000 0,30 75,0 Papeete 2002 124,9French Polynesia Papeete

Samoa Americană 199 0,07 351,8 Pago-Pago 2000 4,31)

American Samoa Pago-Pago

Statul Independent Samoa 2831 0,20 70,6 Apia 2001 38,81)

Independent State of Samoa Apia

Insulele Solomon 28896 0,50 17,3 Honiara 1999 49,11)

Solomon Islands Honiara

Tokelau 12 0,001 83,3 - - -Tokelau

Regatul Tonga 747 0,10 133,9 Nuku'alofa 2000 30,3Kingdom of Tonga Nuku'alofa

Tuvalu 26 0,01 384,6 Funafuti 2002 4,0Tuvalu Funafuti

Republica Vanuatu 12189 0,20 16,4 Port Vila 1999 29,41)

Republic of Vanuatu Port Vila

Insulele Wallis şi Futuna 11) 200 0,02 100,0 Mata-Utu 2003 1,21)

Wallis and Futuna Islands 11) Meta-Utu

11) 2005.

AREA, POPULATION ON JULY 1 AND CAPITALS OF COUNTRIES AND TERRITORIES - continued23.2 SUPRAFAŢA, POPULAŢIA LA 1 IULIE ŞI CAPITALELE ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR - continuare

1) Fără suburbii. / Excluding suburbs .

Ţara sau teritoriulCountry or territory Suprafaţa

Area(km2)

DenumireaName

AnulYear

2007Capitala, oraşul principal sau centrul administrativ

Capital, main city or administrative centre

Page 20: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pondereaîn total

mondialWeight inthe world

%

Suprafaţa km2 238391 136127000 0,18 km 2 AreaPopulaţia la 1 iulie mil. locuitori 21,58 6555 0,33 mill. inhabitants Population on July 1

Agricultură AgricultureProducţia de: Production of:

grâu mii tone 5526 605946 0,91 thou tonnes wheatporumb mii tone 8985 695228 1,29 thou tonnes maizecartofi mii tone 4016 315100 1,27 thou tonnes potatoessfeclă de zahăr mii tone 1152 256407 0,45 thou tonnes sugar beatpepeni verzi şi galbeni mii tone 642 128579 0,50 thou tonnes water melons and melonsstruguri mii tone 9121) 68953 1,32 thou tonnes grapes

Producţia de: Production of:carne mii tone 931 273723 0,34 thou tonnes meatlapte de vacă mii tone 60112) 555704 1,08 thou tonnes cow milklână brută mii tone 19 2133 0,89 thou tonnes raw woolouă de găină mii tone 357 62089 0,57 thou tonnes hen eggs

Efective de animale 3): Livestock 3) :bovine mii capete 28624) 1546801 0,19 thou heads cattleporcine mii capete 66224) 990130 0,67 thou heads pigsovine şi caprine mii capete 82984) 1942497 0,43 thou heads sheep and goats

Industrie IndustryProducţia de: Production of:

cărbune net mii tone 34923 6189000 0,56 thou tonnes net coaloţel brut mii tone 6266 1228000 0,51 thou tonnes crude steelenergie 5) mii tone thou tonnes energy 5)

echiv. cărbune 38711 14256610 0,27 coal equiv.gaze naturale extrase milioane m3 12422 2960000 0,42 million m 3 natural gas extractedaluminiu primar mii tone 2676) 33900 0,79 thou tonnes primary aluminiumcupru mii tone 127) 15100 0,08 thou tonnes copperîngrăşăminte chimice chemical fertilizers(100% SA) mii tone 1142 164904 0,69 thou tonnes (100% AS)

Exporturi FOB mil.dolari SUA 32336 11203047 0,29 USD million Exports FOB

Produsul Intern Gross DomesticBrut (PIB) mil.dolari SUA 122695,1 48461854 0,25 USD million Product (GDP)

3) La începutul anului. / At the beginning of the year.

7) Cupru în concentrate. / Copper in concentrates.

1) Inclusiv producţia de struguri din grădinile familiale. / Including the production of grapes from the kitchen gardens.

4) La 1 decembrie 2005. / On December 1, 2005.5) 2005.6) Inclusiv aliaje din aluminiu primar. / Including primary aluminium alloys.

2) Lapte de vacă şi bivoliţă, inclusiv consumul viţeilor. / Cow's and buffalo cow's milk, calves consumption included.

23.3 ROMÂNIA ÎN LUME, ÎN ANUL 2006 ROMANIA IN THE WORLD, IN 2006

Totalmondial

WorldM.U.Denumirea indicatorului România

RomaniaU.M. Indicators name

Page 21: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

România UE - 27Romania EU - 27

Suprafaţa totală mii km2 238 4576 thou km 2 Total area

Populaţia la 1 ianuarie mii locuitori 21565,1 495090,3 thou inhabitants Population on January 1

Sporul natural la 1000 locuitori -1,7 1,0 per 1000 inhabitants Natural increase

Densitatea populaţiei locuitori / km2 90,5 108,2 inhabitants / km 2 Population density

Ponderea populaţiei în vârstă Weight of population agedde 0-14 ani, în total populaţie % 15,4 15,8 % 0-14 years in total population

Ponderea populaţiei de 65 ani Weight of population aged 65şi peste, în total populaţie % 14,9 16,9 % and over in total population

Rata de dependenţă demografică % 43,4 48,6 % Age dependency ratio

Rata mortalităţii infantile la 1000 născuţi-vii 12,0 4,71) per 1000 live-births Infant mortality rate

Produsul Intern Brut Gross Domestic Product(PIB) - preţuri curente milioane Euro 123681,3 12303960,5 euro million (GDP) - current prices

Produsul Intern Brut Gross Domestic Product(PIB) pe locuitor în PCS 101002) 24800 in PPS (GDP) per inhabitant

Indicele de volum Volume index ofal PIB pe locuitor GDP per capita(UE-27=100) % 412) 100 % (EU-27=100)

Ponderea cheltuielilor Weight of thecu cercetarea - research-developmentdezvoltarea în PIB % 0,533) 1,841) % expenditure in GDP

Populaţia ocupată 4) mii persoane 9353,3 219128,6 thou persons Employment 4)

- din care femei mii persoane 4237,0 97585,2 thou persons - of which women

Ponderea femeilor în Weight of women intotal populaţie ocupată 4) % 45,3 44,5 % total employment 4)

Ponderea populaţieiocupate 4) în: Weight of employment 4) in:

agricultură 5) % 29,5 5,6 % agriculture 5)

industrie 6) % 31,4 27,7 % industry 6)

servicii % 39,1 66,7 % services

Rata de ocupare 4) % 58,8 65,4 % Employment rate 4)

- din care femei % 52,8 58,3 % - of which women

Rata şomajului 7) % 6,4 7,1 % Unemployment rate 7)

- din care femei % 5,4 7,8 % - of which women

Export FOB - total miliarde euro 29,5 1239,9 euro billion Exports FOB - total

Import CIF - total miliarde euro 51,3 1426,0 euro billion Imports CIF - total

23.4 ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN ANUL 2007 ROMANIA AND THE EUROPEAN UNION, IN 2007

Notă: Rata de dependenţă demografică reprezintă populaţia în vârstă de 0-14 ani şi 65 de ani şi peste raportată la populaţia în vârstă de 15-64 ani.

Denumireaindicatorului

IndicatorsnameU.M. M.U.

Puterea de cumpărare standard (PCS) reprezintă moneda de referinţă stabilită la nivelul Uniunii Europene pentru a exprima rezultatele

7) Conform BIM (Biroul Internaţional al Muncii). / According to ILO (International Labour Office).

4) Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). Rata de ocupare calculată pentru populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani).

Purchasing Power Standard (PPS) represents the reference currency established at the level of European Union in order to express

1) 2006.

5) Inclusiv pescuit şi piscultură. / Including fishery and pisciculture.

4) Source: Household Labour Force Survey (HLFS). Employment rate calculated for working age population (15-64) years.

6) Inclusiv construcţii. / Including construction.

2) Datele sunt previziuni Eurostat. / The data are Eurostat forecast.

Programului European de Comparare. Note: The age dependency ratio represents population aged 0-14 and 65 and more in relation with population aged 15-64.

the results of European Comparison Programme.

3) Date semidefinitive. / The data are semi-final.

Page 22: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.5 POPULAŢIA PE ŢĂRI, LA 1 IULIE POPULATION BY COUNTRY, ON JULY 1

Ţara 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 Country

Afganistan 16,12 20,76 21,20 21,77 22,08 22,93 23,90 29,86 31,10 31,90 AfghanistanAfrica de Sud 34,01 42,13 43,05 43,69 44,33 45,45 45,03 46,90 47,30 47,90 South AfricaAlbania 3,26 3,79 3,13 3,13 3,12 3,14 3,17 3,13 3,20 3,20 AlbaniaAlgeria 25,02 29,51 29,95 30,99 30,84 31,27 31,80 32,85 33,50 34,10 AlgeriaAngola 10,02 12,40 12,76 13,13 12,77 13,18 13,63 15,40 15,80 16,30 AngolaArabia Saudită 14,87 18,93 19,90 20,85 21,03 22,00 24,22 24,57 24,10 27,60 Saudi Arabia Argentina 32,53 36,12 36,58 37,03 37,49 37,98 38,43 38,75 39,00 39,40 ArgentinaArmenia 3,54 3,79 3,80 3,80 3,80 3,07 3,06 3,02 3,00 3,00 ArmeniaAustralia 1) 17,06 18,73 18,94 19,16 19,39 19,71 19,73 20,16 20,60 21,00 Australia 1)

Austria 7,73 8,08 8,09 8,11 8,13 8,11 8,12 8,19 8,30 8,30 AustriaAzerbaidjan 7,17 7,91 7,98 8,05 8,11 8,14 8,37 8,41 8,50 8,60 AzerbaijanBangladesh 109,47 131,80 134,58 137,44 140,88 143,81 146,74 141,82 146,60 149,00 BangladeshBelarus 10,26 10,19 10,04 10,00 9,97 9,92 9,90 9,76 9,70 9,70 BelarusBelgia 9,97 10,20 10,23 10,25 10,29 10,30 10,32 10,42 10,50 10,60 BelgiumBenin 4,74 5,82 5,99 6,17 6,42 6,56 6,74 8,44 8,70 9,00 BeninBolivia 6,57 7,95 8,14 8,33 8,27 8,64 8,81 8,90 9,10 9,80 BoliviaBosnia şi Herţegovina 4,47 3,65 3,85 3,98 4,07 4,13 4,16 3,91 3,90 3,80 Bosnia and HerzegovinaBrazilia 144,72 161,79 165,37 167,72 172,39 174,63 178,47 186,41 186,80 189,30 BrazilBulgaria 8,99 8,26 8,21 8,17 7,91 7,97 7,90 7,73 7,70 7,70 BulgariaBurkina Faso 9,00 10,68 11,25 11,54 12,26 12,62 13,00 13,23 13,60 14,80 Burkina FasoBurundi 5,46 6,30 6,48 6,36 6,41 6,60 6,83 7,55 7,80 8,50 BurundiCambodgia 8,57 12,34 12,66 12,99 13,31 13,81 14,14 14,07 14,10 14,40 CambodiaCamerun 11,47 14,44 14,55 14,88 15,43 15,73 16,02 16,32 17,30 18,10 CameroonCanada 27,70 30,25 30,51 30,79 31,11 31,41 31,51 32,27 32,60 32,90 CanadaRepublica Cehă 10,36 10,29 10,28 10,27 10,22 10,20 10,24 10,22 10,30 10,30 Czech RepublicRepublica Centrafricană 2,94 3,58 3,65 3,72 3,78 3,82 3,87 4,04 4,30 4,30 Central African RepublicCiad 5,69 7,40 7,64 7,89 8,14 8,35 8,60 9,75 10,00 10,80 ChadCipru 0,68 0,75 0,75 0,76 0,76 0,71 0,80 0,84 1,00 1,00 CyprusChile 13,10 14,82 15,02 15,21 15,40 15,59 15,81 16,30 16,40 16,60 ChileR.P. Chineză 1155,30 1253,90 1264,77 1275,13 1285,23 1294,87 1304,20 1303,70 1311,40 1318,00 China, People's Republic ofChina, RAS Hong-Kong 5,70 6,54 6,61 6,67 6,72 6,78 7,05 6,90 7,00 6,90 China, Hong Kong SARColumbia 34,97 40,83 41,59 42,32 43,07 43,53 44,22 45,60 46,80 46,20 ColombiaCongo 2,22 2,85 2,93 3,02 3,54 3,63 3,72 4,00 3,70 3,80 Congo Republica Democrată Congo 35,56 48,39 49,58 50,95 49,79 51,20 52,77 57,55 62,70 62,60 Congo, Dem. Republic ofRepublica Coreea 42,87 46,29 46,62 47,00 47,34 47,64 47,70 47,82 48,50 48,50 Republic of KoreaRepublica Populară Democratic People'sDemocrată Coreeană 20,46 21,95 22,11 22,27 22,41 22,54 22,66 22,49 23,10 23,30 Republic of KoreaCosta Rica 2,99 3,53 3,59 3,83 3,87 4,09 4,17 4,33 4,30 4,50 Costa RicaCoasta de Fildeş 11,72 15,37 15,69 16,40 16,94 16,37 16,63 18,15 19,70 20,20 Côte d'IvoireCroaţia 4,78 4,50 4,55 4,38 4,44 4,44 4,43 4,55 4,40 4,40 CroatiaCuba 10,62 11,07 11,16 11,20 11,23 11,27 11,30 11,27 11,30 11,20 CubaDanemarca 2) 5,14 5,30 5,33 5,32 5,36 5,35 5,36 5,43 5,40 5,50 Denmark 2)

Republica Dominicană 7,11 8,10 8,32 8,40 8,53 8,62 8,75 8,90 9,00 9,40 Dominican RepublicEcuador 10,26 12,17 12,41 12,65 12,88 12,81 13,00 13,23 13,30 13,50 EcuadorEgipt 51,91 61,34 62,65 63,98 67,89 70,51 71,93 74,03 75,40 73,40 EgyptEl Salvador 5,03 6,03 6,15 6,28 6,40 6,42 6,52 6,88 7,00 6,90 El SalvadorElveţia 6,71 7,11 7,14 7,18 7,23 7,29 7,17 7,25 7,50 7,50 SwitzerlandEritrea 3,08 3,41 3,52 3,67 3,85 3,99 4,14 4,40 4,60 4,90 EritreaEstonia 1,57 1,45 1,44 1,37 1,35 1,34 1,32 1,33 1,30 1,30 EstoniaEtiopia 48,36 59,88 61,67 63,49 65,37 67,22 70,68 77,43 74,80 77,10 EthiopiaFilipine 61,48 73,15 74,75 76,32 77,13 79,50 80,00 83,05 86,30 88,70 PhilippinesFinlanda 4,99 5,15 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,25 5,30 5,30 FinlandFranţa 3) 56,73 58,40 58,62 58,89 59,19 59,47 60,14 60,50 61,20 61,70 France 3)

Georgia 5,46 5,44 4,60 5,02 4,95 5,18 5,13 4,47 4,40 4,50 GeorgiaGermania 79,36 82,03 82,06 82,18 82,35 82,49 82,48 82,69 82,40 82,30 GermanyGhana 15,13 18,49 18,89 18,41 20,03 20,47 20,92 22,11 22,60 23,00 GhanaGrecia 10,16 10,52 10,53 10,01 10,02 10,97 10,98 11,12 11,10 11,20 GreeceGuatemala 8,75 10,80 11,09 11,39 11,68 11,99 12,35 12,60 13,00 13,40 GuatemalaGuineea 5,76 7,88 8,02 8,15 8,24 8,36 8,48 9,40 9,80 10,10 GuineaHaiti 6,49 7,65 7,80 7,96 8,13 8,22 8,33 8,53 8,50 9,00 HaitiHonduras 4,76 6,18 6,39 6,42 6,58 6,78 6,94 7,21 7,40 7,10 HondurasIndia 835,13 970,93 986,61 1002,14 1017,54 1033,00 1065,46 1103,37 1121,80 1131,90 IndiaIndonezia 179,48 204,42 207,44 210,49 214,84 217,13 219,88 222,78 225,50 231,60 IndonesiaIordania 4,62 4,67 4,79 4,91 5,18 5,33 5,47 5,70 5,60 5,70 JordanIrak 18,08 21,75 22,34 22,95 23,86 24,51 25,18 28,81 29,60 29,00 Iraq Republica Islamică Iran 54,50 61,84 62,75 63,66 64,53 65,54 68,92 69,52 70,30 71,20 Islamic Republic of IranIrlanda 3,50 3,70 3,74 3,79 3,85 3,92 3,96 4,15 4,20 4,40 IrelandIsrael 4,66 5,97 6,10 6,29 6,44 6,58 6,43 6,73 7,20 7,30 IsraelItalia 57,66 57,59 57,65 57,76 57,95 57,48 57,42 58,09 59,00 59,30 ItalyJamaica 2,41 2,57 2,59 2,60 2,62 2,63 2,65 2,65 2,70 2,70 JamaicaJaponia 123,48 126,41 126,65 126,87 127,13 127,48 127,65 127,70 127,80 127,70 JapanKazahstan 16,35 15,07 14,93 14,90 14,83 15,47 15,43 14,83 15,30 15,50 KazakhstanKârgâzstan 4,42 4,76 4,83 4,90 4,96 4,99 5,14 5,26 5,20 5,20 KyrgyzstanKenya 24,03 29,34 30,03 30,67 31,06 31,54 31,99 34,26 34,70 36,90 KenyaRepublica Democrată Lao, People'sPopulară Laos 4,15 5,03 5,09 5,21 5,40 5,50 5,66 5,92 6,10 5,90 Democratic RepublicLesotho 1,72 2,06 2,10 2,14 2,19 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 LesothoLetonia 2,67 2,41 2,39 2,37 2,36 2,34 2,31 2,31 2,30 2,30 LatviaLiban 2,56 3,38 3,44 3,50 3,54 3,60 3,65 3,58 3,90 3,90 LebanonLiberia 2,46 2,50 2,71 2,91 3,10 3,24 3,37 3,28 3,40 3,80 LiberiaMarea Jamah. Arabă Great Socialist People's Libiană Pop. Soc. 4,15 4,78 4,96 5,13 5,30 5,45 5,55 5,85 5,90 6,20 Libyan Arab Jamah.Lituania 3,72 3,55 3,52 3,50 3,48 3,48 3,44 3,43 3,40 3,40 LithuaniaLuxemburg 0,38 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,47 0,50 0,50 LuxembourgRepublica Macedonia 2,03 2,01 2,02 2,03 2,03 2,05 2,06 2,03 2,00 2,00 Republic of MacedoniaMadagascar 11,20 15,06 15,51 15,97 16,44 16,92 17,40 18,61 17,80 18,30 MadagascarMalawi 8,29 10,74 11,03 11,31 11,40 11,87 12,11 12,88 12,80 13,10 MalawiMalaezia 18,10 22,18 22,71 23,27 23,49 23,97 24,43 25,35 26,90 27,20 MalaysiaMali 8,16 10,74 11,04 11,35 10,40 12,62 13,01 13,52 13,90 12,30 MaliMalta 0,35 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 MaltaMaroc 24,18 27,78 28,24 28,71 29,17 29,63 30,57 31,48 31,70 31,70 Morocco Mauritania 2,03 2,49 2,57 2,65 2,70 2,81 2,89 3,07 3,20 3,10 MauritaniaMongolia 2,12 2,33 2,36 2,39 2,42 2,56 2,59 2,65 2,60 2,60 MongoliaMozambic 14,15 16,92 17,30 17,69 17,66 18,54 18,86 19,79 19,90 20,40 Mozambique

milioane locuitori / million inhabitants

2) Fără insulele Feroe şi Groenlanda. / Faeroe Islands and Greenland are excluded .3) Fără departamentele de peste mări. / Not including overseas departments.

1) Inclusiv Insulele Chrismas, Cocos (Keeling) şi Insula Norfolk. / Including Chrismas Islands, Cocos (Keeling) Islands and Norfolk Island.

Page 23: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.5 POPULAŢIA PE ŢĂRI, LA 1 IULIE - continuare POPULATION BY COUNTRY, ON JULY 1 - continued

Ţara 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 Country

Muntenegru 10,524) 10,624) 10,634) 10,644) 10,654) 10,544) 10,534) 10,504) 0,60 0,60 MontenegroNepal 18,11 21,84 22,37 22,90 24,06 24,61 25,16 27,13 26,00 27,80 NepalNicaragua 3,87 4,80 4,94 5,07 5,21 5,34 5,47 5,49 5,60 5,60 NicaraguaNiger 7,73 10,10 10,46 10,83 11,13 11,54 11,97 13,96 14,40 14,20 NigerNigeria 87,03 107,88 110,85 115,22 117,82 120,91 124,01 131,53 134,50 144,40 NigeriaNorvegia 4,24 4,43 4,46 4,49 4,51 4,54 4,53 4,62 4,70 4,70 NorwayNoua Zeelandă 3,36 3,79 3,81 3,83 3,85 3,85 3,88 4,03 4,10 4,20 New ZealandOlanda 14,95 15,71 15,81 15,91 16,04 16,14 16,15 16,30 16,40 16,40 NetherlandsPakistan 112,40 131,51 134,51 137,50 142,28 149,91 153,58 157,94 165,80 169,30 PakistanPanama 2,40 2,76 2,81 2,86 2,90 3,06 3,12 3,23 3,30 3,30 PanamaPapua-Noua Guinee 3,70 4,60 4,70 5,10 5,46 5,59 5,71 5,89 6,00 6,30 Papua-New GuineaParaguay 4,22 5,22 5,36 5,50 5,64 5,74 5,88 6,16 6,30 6,10 ParaguayPeru 21,57 24,80 25,23 25,66 26,35 26,75 27,17 27,97 28,40 27,90 PeruPolonia 38,12 38,67 38,65 38,65 38,64 38,62 38,59 38,53 38,10 38,10 PolandPorto Rico 3,53 3,75 3,78 3,82 3,84 3,86 3,88 3,96 3,90 3,90 Puerto RicoPortugalia 5) 9,90 9,97 9,89 10,01 10,29 10,05 10,06 10,50 10,60 10,70 Portugal 5)

Regatul Unit 57,56 59,24 59,50 59,76 59,76 59,07 59,25 59,67 60,50 61,00 United KingdomRepublica Moldova 4,36 3,65 3,65 3,64 3,63 4,27 4,27 4,21 4,00 4,00 Republic of MoldovaRomânia 23,21 22,50 22,46 22,44 22,41 21,79 21,73 21,62 21,58 21,54 RomaniaRwanda 7,18 6,42 7,09 7,61 8,07 8,27 8,39 9,04 9,10 9,30 RwandaFederaţia Rusă 147,91 146,54 145,94 145,59 143,95 144,08 143,25 143,20 142,30 141,70 Russian FederationSenegal 7,30 9,04 9,28 9,52 9,80 9,86 10,10 11,66 11,90 12,40 SenegalSerbia 10,524) 10,624) 10,634) 10,644) 10,654) 10,544) 10,534) 10,504) 9,50 9,50 SerbiaSierra Leone 3,99 4,18 4,27 4,46 4,57 4,76 4,97 5,53 5,70 5,30 Sierra LeoneSingapore 3,02 3,17 3,22 3,26 3,32 3,38 4,25 4,33 4,50 4,60 SingaporeRepublica Arabă Siriană 12,12 15,60 16,11 16,32 16,72 17,13 17,80 19,04 19,50 19,90 Syrian Arab RepublicSlovacia 5,30 5,39 5,40 5,40 5,38 5,38 5,40 5,40 5,40 5,40 SlovakiaSlovenia 2,00 1,98 1,99 1,99 1,99 1,99 1,98 1,97 2,00 2,00 SloveniaSomalia 7,77 8,08 8,42 8,78 9,09 9,48 9,89 8,23 8,90 9,10 SomaliaSpania 6) 38,85 39,45 39,63 39,93 40,27 40,98 41,06 43,06 45,50 45,30 Spain 6)

Sri Lanka 17,02 18,77 19,04 19,36 18,70 19,01 19,07 19,70 19,90 20,10 Sri LankaS.U.A. 249,95 270,30 272,69 275,26 284,80 291,04 294,04 298,21 299,10 302,20 United States of AmericaS.U. Mexicane 83,23 96,65 98,13 100,25 101,75 103,23 103,46 107,03 108,30 106,50 Mexico, U.S.Sudan 25,75 29,27 30,05 31,08 31,63 32,47 33,61 36,23 41,20 38,60 Sudan Suedia 8,56 8,85 8,86 8,87 8,89 8,88 8,88 9,04 9,10 9,10 SwedenTadjikistan 5,30 6,10 6,24 6,17 6,29 6,43 6,25 6,51 7,00 7,10 TajikistanTanzania 24,57 33,46 34,29 35,12 35,57 34,57 36,98 36,50 37,90 38,70 Tanzania, United Republic ofThailanda 55,84 61,16 61,56 61,77 62,91 63,48 62,83 64,23 65,20 65,70 ThailandTogo 3,51 4,24 4,39 4,53 4,67 4,80 4,91 6,15 6,30 6,60 TogoTrinidad-Tobago 1,22 1,28 1,29 1,29 1,30 1,28 1,30 1,31 1,30 1,40 Trinidad and TobagoTunisia 8,15 9,33 9,46 9,56 9,67 9,78 9,83 10,10 10,10 10,20 TunisiaTurcia 56,10 65,15 66,30 67,47 68,61 69,63 71,33 73,19 73,70 74,00 TurkeyTurkmenistan 3,67 4,86 4,64 4,74 4,72 4,79 4,87 4,83 5,30 5,40 TurkmenistanUcraina 51,84 50,50 50,11 49,71 49,04 48,90 48,52 46,48 46,80 46,50 UkraineUganda 16,46 21,03 21,62 22,21 22,79 24,75 25,83 28,82 27,70 28,50 UgandaUngaria 10,36 10,11 10,07 10,02 10,19 10,16 9,88 10,10 10,10 10,10 HungaryUniunea Myanmar 40,52 46,46 47,11 47,75 48,20 48,85 49,49 50,52 51,00 49,80 MyanmarUruguay 3,11 3,29 3,31 3,34 3,36 3,36 3,42 3,46 3,30 3,30 UruguayUzbekistan 20,32 24,05 23,95 24,65 25,07 25,37 26,09 26,59 26,20 26,50 UzbekistanVenezuela 19,50 23,24 23,71 24,17 24,63 25,23 25,70 26,75 27,00 27,50 VenezuelaVietnam 66,23 75,53 76,60 77,69 79,18 79,73 81,38 84,24 84,20 85,10 Viet NamYemen 11,28 17,07 17,67 18,26 18,86 19,50 20,01 20,98 21,60 22,40 Yemen Zambia 8,07 10,10 10,41 10,72 10,57 10,70 10,81 11,67 11,90 11,50 ZambiaZimbabwe 9,37 12,68 13,08 12,63 12,96 12,84 12,89 13,01 13,10 13,30 Zimbabwe

4) Serbia şi Muntenegru. / Serbia and Montenegro.5) Portugalia continentală, inclusiv Insulele Azore şi Madeira. / Continental Portugal, including Azores and Madeira Islands.6) Spania continentală, inclusiv insulele Baleare şi Canare. / Continental Spain, including Balearic and Canary Islands.

milioane locuitori / million inhabitants

Page 24: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Sporul Mortalitatea infantilănatural (la 1000 născuţi-vii)Natural Infant mortality

increase (per 1000 live-births)

Armenia 12,4 8,3 4,1 10,8 Armenia Azerbaidjan 17,7 6,3 11,4 11,6 Azerbaijan Austria 9,2 9,0 0,2 3,7 AustriaBelarus 10,7 13,7 -3,0 5,2 Belarus Belgia 11,4 9,5 1,9 3,1 Belgium Bosnia şi Herţegovina 8,6 8,8 -0,2 … Bosnia and Herzegovina Bulgaria 9,8 14,8 -5,0 9,2 Bulgaria Republica Cehă 11,1 10,1 1,0 3,1 Czech RepublicCipru 10,8 6,9 3,9 6,2 CyprusCroaţia 9,5 12,1 -2,6 5,21) CroatiaDanemarca 11,7 10,2 1,5 4,0 DenmarkElveţia 9,9 8,1 1,8 3,9 Switzerland Estonia 11,8 13,0 -1,2 5,0 EstoniaFinlanda 11,1 9,3 1,8 2,7 FinlandFranţa 12,8 8,3 4,5 3,81) FranceGermania 8,3 10,0 -1,7 3,8 GermanyGrecia 9,8 9,6 0,2 3,8 GreeceIrlanda 16,2 6,3 9,9 3,71) IrelandItalia 9,5 9,6 -0,1 3,8 ItalyIslanda 14,5 6,1 8,4 1,41) IcelandLetonia 10,2 14,5 -4,3 8,7 LatviaLituania 9,6 13,5 -3,9 5,9 Lithuania Luxemburg 11,4 8,1 3,3 1,8 LuxembourgMalta 9,5 7,6 1,9 6,5 MaltaRepublica Moldova 10,6 12,0 -1,4 11,3 Republic of Moldova Norvegia 12,4 8,9 3,5 3,1 NorwayOlanda 11,0 8,1 2,9 4,1 Netherlands Polonia 10,2 9,9 0,3 6,0 PolandPortugalia 9,7 9,8 -0,1 3,4 PortugalRegatul Unit 12,6 9,4 3,2 4,51) United KingdomRomânia 10,0 11,7 -1,7 12,0 RomaniaFederaţia Rusă 11,3 14,6 -3,3 9,2 Russian Federation Serbia 9,2 13,9 -4,7 7,1 SerbiaSlovacia 10,1 10,0 0,1 6,1 SlovakiaSlovenia 9,7 9,1 0,6 3,1 Slovenia Spania 10,9 8,5 2,4 3,7 SpainSuedia 11,7 10,0 1,7 2,5 SwedenTurcia 19,4 6,6 12,8 21,7 TurkeyUcraina 10,2 16,4 -6,2 11,0 UkraineUngaria 9,7 13,2 -3,5 5,9 Hungary

1) 2006.

23.6 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2007 VITAL STATISTICS, IN 2007

la 1000 locuitori / per 1000 inhabitants

CountryŢara Născuţi-viiLive-births

DeceseDeaths

Page 25: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Total mondial 68 67 70 World total

Africa de Sud 50 48 52 South AfricaAlbania 75 72 79 AlbaniaAlgeria 72 71 74 AlgeriaArgentina 75 71 79 ArgentinaAustralia 81 79 84 AustraliaAustria 80 77 83 AustriaBangladesh 63 62 64 BangladeshBelgia 80 77 82 BelgiumBrazilia 72 69 75 BrazilBulgaria 73 69 76 BulgariaCanada 80 78 83 CanadaRepublica Cehă 77 74 80 Czech RepublicR. P. Chineză 73 71 75 China, People's Republic ofCipru 78 75 80 CyprusRepublica Democratică Congo 53 49 55 Congo, Dem. Republic ofDanemarca 78 76 80 DenmarkEgipt 72 70 74 Egypt Elveţia 82 79 84 SwitzerlandEstonia 73 67 78 EstoniaEtiopia 49 48 51 EthiopiaFinlanda 79 76 83 FinlandFranţa 81 78 85 FranceGermania 79 77 82 GermanyGrecia 79 77 81 GreeceIndia 65 65 66 IndiaIndonezia 70 69 72 IndonesiaIrlanda 79 77 82 IrelandIsrael 80 79 82 Israel Italia 81 79 84 ItalyJaponia 82 79 86 JapanLetonia 72 66 77 LatviaLituania 71 65 77 LithuaniaLuxemburg 80 78 83 LuxembourgMalta 79 77 81 MaltaNigeria 47 46 47 NigeriaNorvegia 80 78 83 NorwayNoua Zeelandă 80 78 82 New ZealandOlanda 80 78 82 NetherlandsPakistan 63 62 64 PakistanPolonia 75 71 80 PolandPortugalia 79 75 82 PortugalRegatul Unit 79 77 81 United KingdomRomânia1) 73 69 76 Romania 1)

Federaţia Rusă 67 60 73 Russian FederationSlovacia 74 70 78 SlovakiaSlovenia 78 74 81 SloveniaSpania 80 77 83 SpainS.U.A. 78 75 81 United States of America S.U. Mexicane 75 73 78 Mexico, U. S.Suedia 81 79 83 SwedenTurcia 72 69 74 TurkeyUngaria 73 69 77 Hungary

23.7 DURATA MEDIE A VIEŢII, ÎN ANUL 2007 LIFE EXPECTANCY, IN 2007

1) 2005-2007.

ani / years

Ţara CountryBărbaţiMales

FemeiFemalesTotal

Page 26: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.8 POPULAŢIA OCUPATĂ, PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, IN ANUL 2006

Total Agricultură Comerţ,(mii persoane) şi silvicultură turism

Total Agriculture Trade,(thou persons) and sylviculture tourism

Australia 10153,8 3,4 12,3 8,9 23,9 AustraliaAustria 3928,3 5,5 19,9 8,2 21,7 AustriaBelgia 4262,8 1,9 17,8 6,9 16,4 Belgium Bulgaria 3110,0 8,11) 27,1 7,4 20,9 BulgariaCanada 16484,3 2,5 15,5 6,5 23,7 CanadaRepublica Cehă 4828,0 3,81) 30,9 9,0 16,6 Czech Republic Cipru 357,3 4,1 11,4 11,2 24,4 CyprusR. P. Chineză 2) 737400,0 44,1 12,4 5,3 6,7 China, People’s Republic of 2)

Republica Coreea 23151,0 7,4 18,4 7,9 24,9 Republic of Korea Danemarca 2786,6 2,8 16,1 7,2 17,4 DenmarkElveţia 4051,0 3,81) 16,1 6,8 17,8 Switzerland Estonia 646,3 4,6 23,8 9,7 17,2 EstoniaFinlanda 2466,0 4,6 18,9 6,6 15,5 FinlandFranţa 3) 24919,4 3,8 17,6 6,8 16,8 France 3)

Germania 37322,0 2,2 23,0 6,6 17,9 GermanyGrecia 4452,8 11,7 14,0 8,1 24,5 GreeceIrlanda 2017,0 5,6 14,3 13,0 19,9 IrelandItalia 22988,0 4,1 21,9 8,3 20,2 ItalyLetonia 1087,6 10,8 18,0 9,6 18,3 Latvia Lituania 1499,0 12,3 19,7 9,9 19,6 LithuaniaLuxemburg 318,7 1,31) 10,9 9,9 0,0 Luxembourg Japonia 63820,0 3,9 19,3 8,8 23,8 Japan Norvegia 2362,0 2,7 13,7 7,1 17,8 NorwayNoua Zeelandă 2117,2 7,0 13,6 8,7 22,0 New ZealandOlanda 3) 7784,0 3,01) 13,8 6,2 18,5 Netherlands 3)

Polonia 14594,0 15,7 23,6 6,3 16,0 PolandPortugalia 5159,5 11,4 19,9 10,7 20,0 PortugalRegatul Unit 3) 28165,6 1,3 14,2 7,8 19,6 United Kingdom 3)

România 4) 9313,3 30,51) 24,6 6,0 12,8 Romania 4)

Federaţia Rusă 68834,0 9,7 22,9 6,5 17,4 Russian FederationSlovacia 2301,4 4,41) 29,0 9,8 17,1 SlovakiaSlovenia 969,0 9,6 29,1 5,9 16,5 SloveniaSpania 19747,7 4,5 16,7 12,9 22,2 SpainS.U.A. 144427,0 1,51) 12,6 8,1 21,3 United States of AmericaSuedia 4341,0 1,9 15,8 6,2 15,3 SwedenTurcia 22330,0 27,31) 19,7 5,7 21,2 Turkey Ungaria 3930,1 4,91) 24,1 8,2 18,8 Hungary

2) 2002.3) 2005.

EMPLOYMENT, BY MAIN ACTIVITIES OF NATIONAL ECONOMY, IN 2006

Populaţia ocupatăEmployment

Ţara

pe principalele activităţi

by main activity

Structura în procente din total populaţie ocupată,

Country

Structure as percentage of total employment,

IndustrieIndustry

ConstrucţiiConstruction

1) Inclusiv pescuitul. / Fishing included .

4) Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). / Source: Household Labour Force Survey (HLFS).

Page 27: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.9 ŞOMERII ŞI RATA ŞOMAJULUI UNEMPLOYED AND UNEMPLOYMENT RATE

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Australia 728,1 607,5 667,1 636,9 607,4 570,6 535,0 525,6 7,8 6,4 6,9 6,4 6,0 5,6 5,1 5,0 AustraliaAustria 165,0 138,8 142,5 161,0 168,8 194,6 207,7 195,6 4,2 3,6 3,6 4,0 4,3 4,9 5,2 4,7 AustriaBelgia 384,0 308,5 286,4 332,1 364,3 380,3 390,3 383,2 9,1 7,0 6,6 7,5 8,2 8,5 8,4 8,2 Belgium Bulgaria 438,8 559,0 661,1 599,2 449,1 399,8 334,2 305,7 12,2 16,3 19,4 17,6 13,7 12,0 10,1 9,0 Bulgaria Canada 1305,1 1083,5 1164,1 1272,2 1288,9 1233,7 1172,8 1108,4 8,3 6,8 7,2 7,7 7,6 7,2 6,8 6,3 Canada Republica Cehă 336,0 455,0 418,0 374,0 399,0 426,0 410,0 371,0 6,5 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 Czech Republic Republica Coreea 1461,0 979,01) 899,0 752,0 818,0 860,0 887,0 827,0 6,8 4,41) 4,0 3,3 3,6 3,7 3,7 3,5 Republic of Korea Cipru … 14,5 12,8 10,8 14,1 16,7 19,5 17,0 … 4,9 4,0 3,3 4,1 4,7 5,3 4,5 CyprusDanemarca 155,3 131,1 137,0 134,0 157,6 162,6 143,3 117,9 5,5 4,6 4,8 4,7 5,5 5,6 5,0 4,1 Denmark Elveţia 142,0 106,0 101,0 119,0 170,0 178,0 185,0 169,0 3,6 2,7 2,5 2,9 4,1 4,3 4,4 4,0 Switzerland Estonia 66,1 89,9 83,1 67,2 66,2 63,6 52,2 40,5 9,8 13,6 12,6 10,3 10,0 9,7 7,9 5,9 EstoniaFinlanda 285,0 253,0 238,0 237,0 235,0 229,0 220,0 204,0 11,3 9,7 9,1 9,1 9,0 8,8 8,3 7,7 FinlandFranţa 3006,6 2590,2 2305,0 2407,0 2682,0 2734,0 2717,0 … 11,8 10,0 8,8 8,9 9,8 9,9 9,8 … FranceGermania 3849,0 3127,0 3150,0 3486,0 4023,0 4388,0 4583,0 4279,0 9,7 7,9 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 10,3 GermanyGrecia 478,5 490,8 478,4 462,1 441,8 492,7 466,7 427,4 10,8 11,0 10,4 9,9 9,3 10,2 9,6 8,8 GreeceItalia 2745,0 2495,0 2267,0 2163,0 2096,0 … 1889,0 1673,0 11,7 10,5 9,5 9,0 8,7 … 7,7 6,8 ItalyJaponia 2790,0 3190,0 3400,0 3590,0 3500,0 3130,0 2940,0 2750,0 4,1 4,7 5,0 5,4 5,3 4,7 4,4 4,1 JapanLetonia 162,4 158,7 144,7 134,5 119,2 118,6 99,1 79,9 14,1 14,4 13,1 12,0 10,6 10,4 8,7 6,8 Latvia Lituania 244,9 273,7 284,0 224,4 203,9 184,4 132,9 89,3 13,3 16,4 17,4 13,8 12,4 11,4 8,3 5,6 LithuaniaNorvegia 74,0 81,0 84,0 92,0 107,0 106,0 111,0 84,0 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 NorwayOlanda 337,0 262,0 221,0 259,0 357,0 419,0 430,0 … 4,4 3,3 2,8 3,2 4,4 5,1 5,2 … NetherlandsPolonia 1808,0 2785,0 3170,0 3431,0 3329,0 3230,0 3045,0 2344,0 10,5 16,1 18,2 19,9 19,6 19,0 17,7 13,8 Poland Portugalia 247,9 205,5 213,5 270,5 342,3 365,0 422,3 427,8 5,0 3,9 4,0 5,0 6,3 6,7 7,6 7,7 PortugalRegatul Unit 1776,4 1619,1 1412,9 1519,4 1414,0 1361,0 1351,6 … 6,1 5,5 4,8 5,1 4,8 4,6 5,0 … United KingdomRomânia 2) 732,4 775,5 711,3 845,3 691,8 799,5 704,5 728,4 6,3 6,9 6,4 8,4 7,0 8,0 7,2 7,3 Romania 2)

Slovacia 317,1 485,2 508,0 486,9 459,2 481,0 427,5 353,4 12,5 18,6 19,2 18,5 17,4 18,1 16,2 13,3 SlovakiaSlovenia 75,0 69,0 57,0 58,0 63,0 61,0 58,0 61,0 7,7 7,2 5,9 5,9 6,6 6,1 5,8 5,9 SloveniaSpania 3177,2 2496,4 1904,4 2155,3 2242,2 2213,6 1912,5 1837,1 18,7 13,9 10,6 11,5 11,5 11,0 9,2 8,5 SpainS.U.A. 6210,0 5655,0 6742,0 8378,0 8774,0 8149,0 7591,0 7001,0 4,5 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 5,1 4,6 United States of AmericaSuedia 276,0 203,0 175,0 176,0 217,0 246,0 270,0 246,0 6,5 4,7 4,0 4,0 4,9 5,5 6,0 5,4 SwedenTurcia 1528,0 14971) 1967,0 2464,0 2493,0 2498,0 2519,0 2446,0 6,8 6,51) 8,0 10,0 11,0 10,0 10,0 9,9 Turkey Ungaria 313,0 262,5 232,9 238,83) 244,5 252,9 303,9 316,8 7,8 6,4 5,7 5,83) 5,7 6,1 7,2 7,5 Hungary

Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002.2) Source: Household Labour Force Survey (HLFS); beginning with 2002, data have been weighted based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002.

2) Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO); începând cu anul 2002, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului

Unemployment rate(%)

Şomeri (mii persoane)Unemployed (thou persons)

Notă: Datele se referă la şomerii calculaţi conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii (BIM).Note: The data are referring to the unemployment calculated according to International Labour Office methodology (ILO).

Ţara Country

Rata şomajului

1) Date estimate pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei, din anul 2000. / Estimates based on the 2000, Population Census results.

3) Date estimate pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei, din anul 2001. / Estimates based on the 2001 Population Census results.

Page 28: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Ritmul mediu anual2001-2006

Annual average rate 2001-2006

Africa de Sud 127,4 4,12 105,4 South Africa Argentina 119,7 1,66 108,4 ArgentinaAustralia 120,2 3,11 102,8 AustraliaAustria 110,8 1,72 103,1 Austria Belgia 111,0 1,75 103,3 BelgiumCanada 116,5 2,58 102,7 Canada Republica Cehă 127,9 4,19 106,4 Czech RepublicR.P. Chineza 175,5 9,83 111,1 China, People's Rep. ofCipru 121,3 3,27 103,8 CyprusRepublica Coreea 131,2 4,63 105,0 Republic of Korea Croaţia 132,3 4,78 104,8 CroatiaDanemarca 110,7 1,71 103,6 DenmarkElveţia 109,9 1,59 103,2 Switzerland Estonia 165,4 8,75 111,2 EstoniaFinlanda 118,0 2,80 105,5 FinlandFranţa 110,6 1,69 102,0 FranceGermania 105,8 0,94 102,8 Germany Grecia 1) 134,1 4,28 104,0 Greece 1)

Irlanda 136,4 5,31 106,0 IrelandIsrael 1) 124,2 3,14 105,3 Israel 1)

Italia 105,4 0,88 101,8 ItalyJaponia 1) 111,5 1,57 102,1 Japan 1)

Letonia 165,9 8,80 111,9 Latvia Lituania 156,9 7,80 107,7 LithuaniaLuxemburg 127,4 4,12 106,2 LuxembourgMalta 107,7 1,24 103,4 MaltaNorvegia 114,7 2,31 102,9 Norway Olanda 108,9 1,43 102,8 NetherlandsPolonia 123,5 3,58 106,1 Poland Portugalia 105,2 0,85 101,3 Portugal Regatul Unit 116,0 2,50 102,8 United KingdomRomânia2) 136,3 6,39 106,2 Romania 2)

Singapore 131,2 4,63 107,9 SingaporeSlovacia 135,5 5,19 111,2 SlovakiaSlovenia 124,6 3,73 104,3 SloveniaSpania 122,0 3,37 103,9 Spain S.U.A. 1) 117,8 2,37 102,2 United States of America 1)

S.U. Mexicane 114,5 2,28 104,9 Mexico, U.S.Suedia 118,1 2,81 104,1 Sweden Turcia 3) 123,8 4,36 107,4 Turkey 3)

Ungaria 3) 122,7 4,18 104,2 Hungary 3)

3) 2005 as against 2000, the annual average rate 2001 - 2005 and 2005 as against 2004.

2) 2007 as against 2002, the annual average rate 2003 - 2007 and 2007 as against 2006.

1) 2007 faţă de 2000, ritmul mediu anual 2001-2007 şi 2007 faţă de 2006.1) 2007 as against 2000, the annual average rate 2001 - 2007 and 2007 as against 2006.

3) 2005 faţă de 2000, ritmul mediu anual 2001-2005 şi 2005 faţă de 2004.

2) 2007 faţă de 2002, ritmul mediu anual 2003-2007 şi 2007 faţă de 2006.

23.10 INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT

Country

procente / percentage

Ţara 2006 faţă de 20002006 as against 2000

2006 faţă de 20052006 as against 2005

Page 29: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Agricultură, Industrie,silvicultură, inclusiv

vânătoare, pescuit construcţiiAgriculture, Industry,sylviculture, construction

hunting, fishing included

Africa de Sud 3 31 66 South AfricaAlbania 23 22 56 Albania Austria 2 31 67 Austria Belgia 1 24 75 Belgium Bosnia şi Herţegovina 10 25 65 Bosnia and HerzegovinaBrazilia 5 31 64 BrazilBulgaria 9 31 60 Bulgaria Republica Cehă 3 39 58 Czech RepublicR.P. Chineză 12 48 40 China, People’s Republic ofRep. Coreea 3 40 57 Republic of KoreaCroaţia 7 32 61 CroatiaDanemarca 2 26 72 DenmarkElveţia 1 28 70 Switzerland Estonia 3 29 68 EstoniaFinlanda 3 32 65 FinlandFranţa 2 21 77 France Germania 1 30 69 GermanyGrecia 3 21 76 Greece India 18 28 55 IndiaIrlanda 2 36 62 Ireland Italia 2 27 71 ItalyLetonia 4 21 75 LatviaLituania 5 35 59 LithuaniaRep. Moldova 18 15 67 Republic of MoldovaNorvegia 2 45 54 NorwayOlanda 2 25 73 NetherlandsPolonia 5 32 64 Poland Portugalia 3 25 72 Portugal Regatul Unit 1 24 75 United KingdomRomânia 1) 9 40 51 Romania 1)

Federaţia Rusă 5 39 56 Russian Federation Slovacia 4 32 65 SlovakiaSlovenia 2 35 63 Slovenia Spania 3 30 67 SpainS.U.A. 1 23 76 United States of AmericaS.U. Mexicane 4 27 69 Mexico, U.S.Suedia 1 29 70 SwedenTurcia 10 27 63 Turkey Ucraina 9 35 57 Ukraine Ungaria 4 30 66 Hungary

1) Datele au fost calculate pe baza valorii adăugate brute (VAB), la preţul pieţei. / Data were calculated based on gross value added (GVA), at market price.

23.11 CONTRIBUŢIA PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI LA REALIZAREA PRODUSULUI INTERN BRUT,

CONTRIBUTION OF MAJOR ACTIVITIES TO GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2006

Ţara Country

procente / percentage

ServiciiServices

ÎN ANUL 2006

Page 30: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Consum final al gospodăriilor

populaţieiHouseholds final

consumption

Africa de Sud 62,5 19,5 18,6 -3,3 South AfricaAustralia 56,2 18,2 26,7 -1,2 AustraliaAustria 55,4 18,0 20,6 5,7 AustriaBelgia 52,4 22,4 20,8 2,8 BelgiumBulgaria 69,2 17,4 26,2 -19,0 BulgariaRepublica Cehă 48,8 21,2 24,6 3,1 Czech RepublicCipru 65,3 17,9 19,3 -2,8 CyprusR.P. Chineză 36,2 13,7 40,8 7,5 China, People’s Republic ofRepublica Coreea 53,5 14,8 29,0 1,1 Republic of KoreaCroaţia 56,6 19,5 30,8 -8,9 CroatiaDanemarca 48,3 25,6 22,4 3,0 DenmarkElveţia 59,2 11,1 21,3 7,5 Switzerland Estonia 54,1 16,4 34,1 -11,3 EstoniaFinlanda 51,4 21,7 19,1 5,2 FinlandFranţa 56,7 23,6 20,4 -1,4 France Germania 58,5 18,3 18,0 5,4 GermanyGrecia 1) 70,8 15,8 26,1 -12,7 Greece 1)

India 56,1 10,3 32,5 -3,0 India Irlanda 47,2 14,3 26,3 10,7 IrelandIsrael 1) 55,8 25,5 18,4 -1,7 Israel 1)

Italia 59,3 20,3 20,8 -0,8 ItalyJaponia 56,8 17,9 23,8 1,2 JapanLetonia 65,4 16,9 34,4 -20,2 Latvia Lituania 65,3 18,0 24,8 -10,4 LithuaniaLuxemburg 36,0 15,3 18,3 29,5 LuxembourgMalta 63,6 20,0 19,5 -3,7 MaltaNorvegia 40,5 19,3 18,9 18,2 NorwayOlanda 47,4 25,4 19,7 7,4 Netherlands Polonia 62,1 18,0 19,9 -0,8 Poland Portugalia 65,2 20,6 22,0 -7,8 Portugal Regatul Unit 63,5 22,0 17,9 -3,6 United KingdomRomânia 68,9 16,7 25,6 -12,0 RomaniaFederaţia Rusă 48,5 17,0 18,4 12,7 Russian FederationSingapore 40,2 11,3 23,1 31,7 SingaporeSlovacia 56,8 19,0 26,3 -3,8 SlovakiaSlovenia 53,4 19,2 26,1 -1,0 SloveniaSpania 57,4 18,1 30,4 -6,2 SpainS.U.A. 1) 70,3 16,1 18,7 -5,1 United States of America 1)

S.U. Mexicane 67,6 11,7 20,4 -1,3 Mexico, U.S.Suedia 47,4 26,3 18,1 8,2 SwedenTurcia 69,4 13,7 21,9 -8,0 TurkeyUngaria 66,3 10,2 21,7 0,6 Hungary

Note: Households final consumption includes final consumption of non-profit institutions serving households. The sum of the constituent items is not 100.0, because percentages are calculated as against the whole GDP, which also includes

Notă: Consumul final al gospodăriilor populaţiei include consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. Din însumarea elementelor nu rezultă 100,0, întrucât raportarea s-a făcut faţă de total PIB, care cuprinde în plus variaţia stocurilor şi discrepanţele statistice.

change in inventories and statistical discrepancies.1) 2007.

23.12 STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT, PE ELEMENTE COMPONENTE, DUPĂ METODA CHELTUIELILOR, ÎN ANUL 2006 STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY COMPONENT ELEMENT, ACCORDING TO EXPENDITURE METHOD, IN 2006procente / percentage

CountryExport netNet exportŢara

Consum finalguvernamental

Government finalconsumption

Formarea brutăde capital fix

Gross fixedcapital formation

Page 31: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

REZULTATELE PROGRAMULUI EUROPEAN DECOMPARARE A PRODUSULUI INTERN BRUT (PIB)

Programul European de Comparare (PEC) reprezintã oparte componentã a Programului de Comparare Internaþionalãiniþiat în anii 1970, al cãrui obiectiv este compararea în termenireali a produsului intern brut (PIB) - nivel ºi structurã.

Anul 1999 marcheazã momentul când are loc reforma PECconcretizatã în obþinerea de rezultate anuale pentru toate þãrileeuropene incluse în Program.

Rezultatele principale(concepte ºi scurte definiþii)

Paritatea Puterii de Cumpãrare (PPC) exprimã numãrul deunitãþi de valutã necesare pentru cumpãrarea într-o þarã aaceluiaºi volum de bunuri ºi servicii care se poate obþine cu ounitate monetarã a þãrii bazã de comparare. PPC exprimãraportul între preþurile practicate în condiþiile pieþei interne afiecãrei þãri.

Puterea de Cumpãrare Standard (PCS) reprezintãmoneda de referinþã stabilitã la nivelul Uniunii Europenepentru a exprima rezultatele Programului European deComparare. PCS este o unitate de valutã convenþionalã careexclude influenþa diferenþelor între nivelul preþurilor dintre þãri.

Indicele nivelului preþurilor reprezintã raportul dintreParitatea Puterii de Cumpãrare (PPC) ºi cursul de schimb oficial;exprimã câte unitãþi din aceeaºi valutã sunt necesare pentru acumpãra un volum identic de bunuri ºi servicii în þãri diferite.

Indicele de volum reprezintã raportul dintre fiecareagregat de cheltuieli PIB convertit într-o valutã unicã decomparare cu ajutorul Paritãþii Puterii de Cumpãrare (PPC) al uneiþãri ºi acelaºi indicator al þãrii bazã de comparare.

Conceptul matematic folosit, calculul rapoartelor de preþ(Paritatea Puterii de Cumpãrare a valutelor la nivel de grupãprimarã), numãrul suficient de mare de produse ºi servicii,precum ºi defalcarea PIB în scarã pânã la nivelul grupelorprimare asigurã calitatea ºi caracterul ºtiinþific al lucrãrii decomparare.

RESULTS OF THE EUROPEAN COMPARISON PROGRAMMEOF GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

The European Comparison Programme (ECP) is part of theInternational Comparison Programme launched in 1970s whoseobjective is to compare gross domestic product (GDP) in real terms -level and structure.

The year 1999 represents the moment of the ECP reform whichconsists in obtaining annual results for all Europeanparticipating countries included in the Programme.

Main results(concepts and brief definitions)

The Purchasing Power Parity (PPP) represents the number ofcurrency units required to purchase a volume of goods and servicesequivalent to what can be bought with one currency unit of the basecountry of comparison. PPP is computed as a ratio between pricespractised under the internal conditions of each country.

Purchasing Power Standard (PPS) represents the referencecurrency established at the level of European Union in order toexpress the results of European Comparison Programme. PPS is aconventional currency unit which excludes the influence of the pricelevels between countries.

The comparative price level index is calculated as the ratiobetween Purchasing Power Parity (PPP) and the official exchangerate; it illustrates how much of the same currency is needed topurchase identical volumes of goods and services in differentcountries.

The volume index is the ratio between the GDP expenditureaggregates of a country converted by means of the PurchasingPower Parity (PPP) to a common currency and the same indicator ofthe base country of comparison.

The mathematical concepts used in the comparison works, thecalculation of price ratios (Purchasing Power Parity of foreigncurrencies at the basic heading level), the relative large number ofitems and the GDP breakdown up to the basic heading levelguarantee the quality and the scientific rigour of the comparisonresults.

23

Page 32: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Uniunea Europeană European Union(UE-27) (EU-27)Austria 26400 27100 27500 28500 29700 31100 32600 24700 25800 26300 27400 28700 29900 31600 AustriaBelgia 25200 25900 26500 27800 28800 30200 31500 24400 25600 25500 26100 27100 28300 29700 BelgiumBulgaria 1900 2100 2300 2600 2800 3300 3800 5800 6300 6700 7300 7900 8600 9500 BulgariaRepublica Cehă 6800 7800 7900 8600 9800 11100 12300 13900 14400 15200 16300 17100 18400 20200 Czech RepublicCipru 15400 15700 16300 17200 18000 19000 19900 18000 18300 18400 19600 20800 21700 23200 CyprusDanemarca 33500 34400 35000 36500 38300 40500 41700 25300 26300 25700 27200 28400 29600 30500 DenmarkEstonia 5100 5700 6400 7100 8200 9700 11400 9100 10200 11300 12400 13900 15900 17600 EstoniaFinlanda 27000 27700 28000 29100 30000 31700 34000 22900 23600 23400 25200 25800 27500 29000 FinlandFranţa 24500 25100 25700 26600 27500 28600 29800 22900 23700 23200 23800 25200 26300 27600 FranceGermania 25700 26000 26200 26800 27200 28200 29500 23100 23600 24200 25200 25800 26900 28100 GermanyGrecia 13400 14300 15500 16800 17800 19100 20400 17100 18500 19100 20400 21400 22800 24100 GreeceIrlanda 30300 33200 34900 36700 39100 41700 43700 26200 28200 29100 30700 32299 34700 37100 IrelandItalia 21900 22700 23200 23900 24400 25100 25900 23300 22900 22900 23100 23600 24300 25200 ItalyLetonia 4000 4200 4300 4800 5700 7000 8800 7700 8400 9000 9900 11200 12600 14400 LatviaLituania 3900 4300 4800 5300 6100 7100 8400 8200 9000 10200 10900 12000 13400 15200 LithuaniaLuxemburg 51100 53800 57200 60100 65000 71800 75600 46300 49200 51300 54900 59600 65800 68900 LuxembourgMalta 10900 11300 11100 11300 11900 12500 13200 15400 16300 16200 16700 17500 18200 19200 MaltaOlanda 27900 28800 29400 30200 31500 33000 34600 26400 27300 26800 28000 29600 31000 32900 NetherlandsPolonia 5600 5500 5000 5300 6400 7100 8100 9400 9900 10100 11000 11500 12300 13300 Poland Portugalia 12600 13100 13300 13700 14100 14700 15400 15300 15800 15900 16100 16900 17600 18600 PortugalRegatul Unit 27800 28800 27700 29600 30400 32000 33700 23700 24700 25200 26700 27100 28100 29100 United KingdomRomânia 2002 2232 2419 2816 3688 4530 5743 5400 6000 6500 7400 7900 9100 101001) RomaniaSlovacia 4400 4800 5500 6300 7100 8300 10200 10400 11100 11500 12400 13600 15000 17000 SlovakiaSlovenia 11400 12300 12900 13600 14400 15400 17100 15800 16800 17300 18700 19800 21000 22600 SloveniaSpania 16700 17700 18600 19700 20900 22300 23400 19400 20600 20900 21900 23100 24700 26500 SpainSuedia 28300 29600 30800 32000 32600 34500 36300 24000 24800 25400 27000 27700 29300 31300 SwedenUngaria 5800 6900 7400 8100 8800 8900 10100 11600 12600 13100 13700 14400 15300 15800 Hungary

Ţări A.E.L.S. E.F.T.A. countriesElveţia 39500 40800 39300 39700 40300 41500 41500 27900 28900 28500 29400 30300 32200 34700 Switzerland Islanda 31000 32900 33600 36400 44300 43700 46900 26100 26600 26000 28400 30200 30700 32000 IcelandNorvegia 42300 45000 43600 45400 52600 57600 60400 31900 31700 32400 35600 40300 43900 45700 Norway

Ţări candidate Candidate countriesCroaţia 5000 5500 5900 6500 7100 7800 8600 86002) 93002) 99002) 10700 11300 12300 13900 CroatiaRepublica Macedonia 1900 2000 2000 2100 2300 2500 27001) 5000 5100 5300 5800 6200 6700 73001) Republic of MacedoniaTurcia 3200 3500 3800 4400 5400 5700 65001) 7000 7000 7000 8100 8800 9700 105001) Turkey

23.13 PRODUSUL INTERN BRUT, PE LOCUITOR GROSS DOMESTIC PRODUCT, PER CAPITA

Note : Data for 2005 are final and for 2006 are Eurostat estimations.

Ţara Country

Notă: Datele pentru anul 2005 sunt definitive, iar pentru anul 2006 sunt estimări ale Eurostat.

Calculat pe bazacursului de schimb

(în Euro)Calculated on the basis

Calculat pe baza ParităţiiPuterii de Cumpărare

(în PCS)Calculated on the basis of

1) Previziuni Eurostat. / Eurostat forecast.2) Estimări Eurostat. / Eurostat estimations.

of the exchange rate(in Euro)

the Purchasing Power Parities(in PPS)

Page 33: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Uniunea Europeană (UE-27) European Union (EU-27)Austria 107 105 105 104 103 104 103 105 103 103 103 102 101 100 125 126 127 127 128 127 127 117 118 119 119 120 119 118 AustriaBelgia 103 101 104 106 106 107 106 103 102 107 107 106 106 105 123 125 123 121 121 120 119 114 114 112 109 109 109 109 BelgiumBulgaria 33 33 34 35 36 38 40 41 41 41 42 43 45 46 29 31 32 34 35 37 38 35 38 39 40 42 45 46 BulgariaRepublica Cehă 49 54 52 53 57 60 61 50 57 55 55 58 62 63 70 70 73 75 76 78 81 62 62 65 65 64 66 68 Czech RepublicCipru 86 86 89 88 87 88 86 89 89 91 91 90 90 88 91 89 89 90 92 92 93 100 99 98 100 102 102 107 CyprusDanemarca 132 131 136 134 135 137 137 135 134 141 140 140 139 137 128 128 124 126 126 125 122 103 104 101 104 106 106 106 DenmarkEstonia 56 56 57 58 59 61 65 61 61 62 63 65 67 71 46 50 54 57 62 67 71 43 48 52 55 59 64 68 EstoniaFinlanda 118 117 120 116 116 115 117 125 124 127 124 123 122 121 116 115 113 116 115 116 116 97 98 100 102 102 103 102 FinlandFranţa 107 106 111 112 109 109 108 104 104 110 110 107 107 107 116 116 112 110 112 111 111 110 111 108 107 109 109 110 FranceGermania 111 110 109 106 106 105 105 107 107 106 105 104 103 103 117 115 117 116 115 114 113 118 116 118 118 116 115 112 GermanyGrecia 78 77 82 83 83 84 84 82 80 86 88 88 89 89 87 90 92 94 95 97 97 107 112 112 113 117 120 121 GreeceIrlanda 116 118 120 119 121 120 118 119 125 126 126 125 125 126 133 138 140 142 144 147 149 106 109 111 111 112 116 120 IrelandItalia 94 99 101 104 103 103 103 100 103 104 105 104 104 103 118 112 111 107 105 103 101 118 112 112 107 106 105 104 ItalyLetonia 52 50 48 49 51 56 61 59 57 54 56 57 61 65 39 41 43 46 50 53 58 41 44 46 49 53 60 65 LatviaLituania 47 48 47 48 51 53 56 54 54 52 54 55 57 60 41 44 49 50 53 57 61 46 48 54 56 59 63 69 LithuaniaLuxemburg 110 109 111 110 109 109 110 104 102 103 103 103 103 105 234 240 248 253 265 279 277 167 172 160 162 161 160 156 LuxembourgMalta 71 70 68 67 68 69 69 74 75 72 73 73 73 73 78 79 78 77 78 77 77 89 86 87 88 86 84 82 MaltaOlanda 106 106 110 108 106 106 105 103 103 108 106 105 104 103 134 133 129 129 132 131 132 114 114 110 110 110 107 108 NetherlandsPolonia 59 56 50 49 56 58 61 64 61 54 53 61 62 63 48 48 49 51 51 52 54 53 55 55 56 56 56 57 Poland Portugalia 82 83 84 85 84 84 83 84 86 86 87 85 86 85 77 77 77 75 75 74 75 83 83 83 82 84 84 85 PortugalRegatul Unit 117 117 110 111 112 114 116 117 117 108 109 110 111 112 120 121 122 123 121 119 117 134 136 136 137 134 132 130 United KingdomRomânia 37 37 37 38 46 50 56 42 43 43 43 54 57 65 28 29 31 34 35 39 411) 33 35 35 40 42 46 481) RomaniaSlovacia 42 44 48 51 53 55 60 43 45 51 55 56 58 63 52 54 55 57 60 63 68 51 53 54 56 59 62 67 SlovakiaSlovenia 72 73 75 73 73 73 76 74 74 76 76 76 75 77 80 82 83 86 88 89 91 77 79 80 82 82 82 83 SloveniaSpania 86 86 89 90 91 90 88 85 85 88 91 92 93 93 98 100 101 101 103 105 107 99 100 100 100 102 104 107 SpainSuedia 118 119 121 118 118 118 116 120 122 124 121 118 118 116 121 121 123 125 123 124 126 101 102 103 104 103 102 102 SwedenUngaria 50 55 56 60 61 59 64 53 57 58 62 64 60 66 59 61 63 63 64 65 63 53 57 60 59 60 60 59 Hungary

Ţări A.E.L.S. E.F.T.A. countriesElveţia 142 141 138 135 133 129 120 146 147 144 141 138 134 126 141 141 137 136 135 136 140 145 146 143 141 139 139 141 Switzerland Islanda 119 124 129 128 147 142 147 128 135 138 138 152 142 146 132 130 126 131 134 130 129 126 122 123 129 137 132 131 IcelandNorvegia 133 142 135 128 131 131 132 141 151 142 135 140 140 138 161 155 156 164 179 186 184 119 120 124 127 130 131 133 Norway

Ţări candidate Candidate countriesCroaţia 58 59 60 61 63 64 62 … … 65 67 69 70 70 442) 462) 482) 49 50 52 56 452) 472) 482) 49 50 51 551) CroatiaRepublica Macedonia … 39 38 37 37 37 37 … … 44 44 44 45 43 25 25 26 27 28 28 291) 30 33 33 36 37 38 401) Republic of MacedoniaTurcia 45 50 54 54 61 59 62 48 52 57 59 68 68 72 36 34 34 37 39 41 421) 32 31 31 331) 481) 501) 521) Turkey

23.14 INDICII NIVELULUI PREŢURILOR ŞI INDICII DE VOLUM LA PUTEREA DE CUMPĂRARE STANDARD (PCS), PE LOCUITOR (UE-27=100) PRICE LEVEL INDICES AND VOLUME INDICES, PER CAPITA, IN PURCHASING POWER STANDARD (PPS), (EU-27 = 100)

Country

Indicele de volum pe locuitor (UE-27=100)Per capita volume index (EU-27=100)

PIB - totalGDP - total

Consumul final algospodăriilor populaţiei

Households final

procente / percentage

Ţara

Notă: Consumul final al gospodăriilor populaţiei include consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.Note : Households final consumption includes final consumption of non-profit institutions serving households.

Indicele nivelului preţurilor (UE-27=100)Price level index (EU-27=100)

consumption

PIB - totalGDP - total

1) Previziuni Eurostat. / Eurostat forecast.2) Estimări Eurostat. / Eurostat estimations.

Consumul final algospodăriilor populaţiei

Households finalconsumption

Page 34: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Ţara 2007 faţă de 19952007 as against 1995

Ritmul mediu anual 1996-2007Annual average rate 1996-2007 Country

Africa de Sud 120,5 1,71 South AfricaAustralia 111,5 0,99 AustraliaAustria 132,1 2,56 AustriaBelgia 113,0 1,12 BelgiumBrazilia 127,1 2,20 BrazilCanada 101,6 0,14 CanadaCipru 115,3 1,30 CyprusRepublica Coreea 159,7 4,35 Republic of Korea Danemarca 109,0 0,79 DenmarkElvetia 119,1 1,60 SwitzerlandEstonia 188,2 5,92 EstoniaFinlanda 124,7 2,03 FinlandFranţa 104,5 0,40 France Germania 119,1 1,60 GermanyGrecia 102,3 0,21 Greece India 1) 151,6 4,25 India 1)

Irlanda 143,8 3,36 Ireland Italia 98,4 -0,15 ItalyJaponia 109,3 0,81 JapanLetonia 142,1 3,25 Latvia Lituania 183,9 5,69 Lithuania Luxemburg 117,5 1,48 LuxembourgNorvegia 93,7 -0,59 NorwayNoua Zeelandă 110,4 0,90 New ZealandOlanda 107,9 0,69 NetherlandsPolonia 159,4 4,33 PolandPortugalia 104,9 0,44 PortugalRegatul Unit 95,2 -0,45 United Kingdom România 125,5 1,90 RomaniaSlovacia 159,2 4,32 Slovakia Slovenia 131,7 2,53 SloveniaSpania 108,6 0,75 SpainS.U.A. 107,4 0,65 United States of AmericaSuedia 115,6 1,33 Sweden S.U. Mexicane 2) 108,4 0,74 Mexico, U.S. 2)

Turcia 140,2 3,12 TurkeyUngaria 156,9 4,18 Hungary

1) 2006 faţă de 1995. Ritmul mediu anual 1996-2006. / 2006 as against 1995. Annual average rate 1996-2006.2) Inclusiv construcţii. / Including construction.

23.15 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES

procente / percentage

Page 35: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Ţara 2007 faţă de 19952007 as against 1995

Ritmul mediu anual 1996-2007Annual average rate 1996-2007 Country

Africa de Sud 109,8 0,85 South AfricaAustralia 115,3 1,30 AustraliaAustria 102,3 0,21 AustriaBelgia 144,0 3,37 BelgiumBrazilia 168,3 4,85 Brazil Canada 111,6 1,00 CanadaCipru 118,0 1,52 CyprusRepublica Coreea 93,1 -0,65 Republic of Korea Danemarca 95,2 -0,45 DenmarkElvetia 111,8 1,02 SwitzerlandEstonia 154,6 4,04 EstoniaFinlanda 150,7 3,80 FinlandFranţa 92,9 -0,67 France Germania 83,7 -1,60 GermanyGrecia 97,1 -0,27 Greece India 1) 124,9 2,25 India 1)

Irlanda 128,2 2,28 Ireland Italia 113,4 1,15 ItalyJaponia 107,8 0,69 JapanLetonia 208,3 6,90 Latvia Lituania 116,7 1,41 Lithuania Luxemburg 62,7 -4,15 LuxembourgNorvegia 2) 86,6 -1,30 Norway 2)

Noua Zeelandă 3) 90,4 -0,91 New Zealand 3)

Olanda 105,3 0,47 NetherlandsPolonia 89,2 -1,03 PolandPortugalia 88,6 -1,09 PortugalRegatul Unit 68,7 -3,36 United Kingdom România 80,9 -1,75 RomaniaSlovacia 83,4 -1,64 Slovakia Slovenia 118,6 1,56 SloveniaSpania 89,0 -1,05 SpainS.U.A. 97,4 -0,24 United States of AmericaSuedia 121,0 1,75 SwedenS.U. Mexicane 114,2 1,21 Mexico, U.S. Turcia 110,4 0,90 TurkeyUngaria 102,1 0,19 Hungary

1) 2006 faţă de 1995. Ritmul mediu anual 1996-2006. / 2006 as against 1995. Annual average rate 1996-2006.2) Exclusiv extracţia gazelor şi a ţiţeiului. / Excluding gas and oil extraction.3) Inclusiv silvicultura şi piscicultura. / Including sylviculture and fishing.

23.16 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES, BY TYPE OF ACTIVITY

procente / percentage

INDUSTRIA EXTRACTIVĂMINING AND QUARRYING

Page 36: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Ţara 2007 faţă de 19952007 as against 1995

Ritmul mediu anual 1996-2007Annual average rate 1996-2007 Country

Africa de Sud 124,2 1,99 South AfricaAustralia 109,4 0,82 AustraliaAustria 132,0 2,56 AustriaBelgia 111,6 1,00 BelgiumBrazilia 123,2 1,91 BrazilCanada 97,2 -0,26 CanadaCipru 107,7 0,68 CyprusRepublica Coreea 160,5 4,39 Republic of Korea Danemarca 112,3 1,06 DenmarkElvetia 120,5 1,71 SwitzerlandEstonia 194,2 6,22 EstoniaFinlanda 125,2 2,06 FinlandFranţa 104,4 0,39 France Germania 121,1 1,76 GermanyGrecia 99,9 -0,01 GreeceIndia 1) 156,7 4,59 India 1)

Irlanda 145,1 3,44 Ireland Italia 96,4 -0,33 ItalyJaponia 109,1 0,79 JapanLetonia 144,5 3,40 Latvia Lituania 187,1 5,86 Lithuania Luxemburg 118,8 1,58 LuxembourgNorvegia 106,7 0,59 Norway Noua Zeelandă 114,0 1,20 New Zealand Olanda 107,7 0,68 NetherlandsPolonia 169,6 4,92 PolandPortugalia 105,4 0,48 PortugalRegatul Unit 98,4 -0,15 United Kingdom România 140,0 2,85 RomaniaSlovacia 181,6 5,57 Slovakia Slovenia 132,9 2,62 SloveniaSpania 107,4 0,65 SpainS.U.A. 108,1 0,71 United States of AmericaSuedia 118,7 1,57 Sweden S.U. Mexicane 105,1 0,45 Mexico, U.S. Turcia 140,4 3,13 TurkeyUngaria 162,5 4,51 Hungary

23.16 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI - continuare INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES, BY TYPE OF ACTIVITY - continued

procente / percentage

INDUSTRIA PRELUCRĂTOAREMANUFACTURING

1) 2006 faţă de 1995. Ritmul mediu anual 1996-2006. / 2006 as against 1995. Annual average rate 1996-2006.

Page 37: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Ţara 2007 faţă de 19952007 as against 1995

Ritmul mediu anual 1996-2007Annual average rate 1996-2007 Country

Africa de Sud 125,0 2,05 South Africa Australia 103,2 0,29 AustraliaAustria 136,4 2,86 AustriaBelgia 119,1 1,60 BelgiumCanada 115,9 1,35 CanadaCipru 148,5 3,66 CyprusRepublica Coreea 151,1 3,82 Republic of Korea Danemarca 90,7 -0,88 DenmarkElvetia 103,4 0,30 SwitzerlandEstonia 131,3 2,51 Estonia Finlanda 114,4 1,23 FinlandFranţa 106,4 0,57 France Germania 102,3 0,21 Germany Grecia 115,1 1,29 Greece India 1) 132,6 2,86 India 1)

Irlanda 124,1 1,98 Ireland Italia 115,5 1,32 Italy Japonia 113,9 1,19 Japan Letonia 132,4 2,58 Latvia Lituania 172,6 5,09 Lithuania Luxemburg 112,3 1,06 Luxembourg Norvegia 94,5 -0,51 Norway Noua Zeelandă 109,9 0,86 New Zealand Olanda 119,3 1,62 NetherlandsPolonia 116,1 1,37 PolandPortugalia 103,2 0,29 Portugal Regatul Unit 103,8 0,34 United Kingdom România 69,5 -3,00 RomaniaSlovacia 79,9 -2,02 Slovakia Slovenia 115,2 1,29 Slovenia Spania 122,5 1,86 Spain S.U.A. 111,2 0,97 United States of America Suedia 90,3 -0,92 Sweden S.U. Mexicane 119,6 1,64 Mexico, U.S. Turcia 153,0 3,94 Turkey Ungaria 113,3 1,14 Hungary

23.16 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI - continuare INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES, BY TYPE OF ACTIVITY - continued

1) 2006 faţă de 1995. Ritmul mediu anual 1996-2006. / 2006 as against 1995. Annual average rate 1996-2006.

procente / percentage

ELECTRICITATE, GAZ ŞI APĂELECTRICITY, GAS AND WATER

Page 38: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.17 PRODUCŢIA MONDIALĂ A UNOR PRODUSE INDUSTRIALE PRINCIPALE WORLD PRODUCTION OF MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS

U.M.M.U. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Energie (în echivalent cărbune) mil. tone 12890 12756 13104 13385 12614 13173 13787Energy (in coal equivalent) mill. tonnes

Energie electrică mild. kWh 14310,4 14814,9 15426,1 15339,5 16693,1 16879,0 …Electric power bn kWh

Cărbune net mil. tone 4619 4147 4128 4634 4285 4555 5546Net coal mill. tonnes

Ţiţei extras mil. tone 3285 3212 3330 3358 3484 3438 3846Crude oil mill. tonnes

Gaze naturale petajouli 92015 92819 94824 99576 104215 107150 94949Natural gas petajoules

Benzină mil. tone 839 836 840 848 889 898 …Gasoline mill. tonnes

Minereu de fier marfă mil. tone 636 615 649 641 673 699 1371Iron ore mill. tonnes

Bauxită mil. tone 122 128 134 141 144 147 168Bauxite mill. tonnes

Oţel mil. tone 695 706 752 764 801 921 1062Steel mill. tonnes

Aluminiu neprelucrat, primar şi secundar mii tone 29559 32167 32852 32362 34701 36793 300001)

Unwrought aluminium, primary and secondary thou tonnes

Cupru rafinat, primar şi secundar mii tone 12643 14224 13328 14013 13925 14211 146001)

Refined copper, primary and secondary thou tonnes

Zinc neprelucrat, primar şi secundar mii tone 6209 6277 6526 6611 6997 7151 97001)

Unwrought zinc, primary and secondary thou tonnes

Plumb rafinat, primar şi secundar mii tone 5293 5762 6068 5909 6010 6335 32001)

Refined lead, primary and secondary thou tonnes

Autoturisme mil. buc. 35,2 37,1 38,7 36,4 37,4 38,2 46,3Passenger cars mill. pcs.

Acid sulfuric (monohidrat) mil. tone 94,5 97,4 98,7 100,3 106,6 101,0 …Sulphuric acid (monohydrate) mill. tonnes

Sodă caustică (100% NaOH) mil. tone 38,4 40,2 41,7 43,2 44,2 45,3 …Caustic soda (100% NaOH) mill. tonnes

Îngrăşăminte chimice (100% substanţă activă) mil. tone 179,5 170,6 167,0 171,0 175,7 173,6 162,3Chemical fertilizers (100% active substance) mill. tonnes

Cauciuc sintetic mii tone 9686 10031 10147 9872 10427 11210 …Synthetic rubber thou tonnes

Ciment mil. tone 1554,8 1580,7 1650,4 1713,5 1817,0 1979,1 …Cement mill. tonnes

Cherestea inclusiv traverse mil. m3 374 386 388 380 391 403 425Sawnwood including sleepers mill. m 3

Zahăr brut mil. tone 115,8 130,9 127,4 127,0 137,6 155,3 …Raw sugar mill. tonnes

1) Numai producţia primară. / Only primary production.

Page 39: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

ProducţieProduction

ConsumConsumption

ProducţieProduction

ConsumConsumption

Africa de Sud 3) 3605 3202 2524 2241 South Africa 3)

Algeria 8688 2285 6082 1599 AlgeriaAngola 5858 333 4100 233 AngolaArabia Saudită 34006 9265 23804 6485 Saudi ArabiaArgentina 3149 2404 2204 1683 ArgentinaAustralia 18106 7707 12674 5395 AustraliaAustria 1038 5183 727 3628 AustriaAzerbaidjan 4717 2493 3302 1745 AzerbaijanBahrain 33432 16932 23401 11852 Bahrain Belgia 588 5944 412 4161 BelgiumBrazilia 1065 1171 746 820 BrazilBrunei Darussalam 82273 10731 57592 7512 Brunei DarussalamBulgaria 1211 2806 848 1964 BulgariaCanada 17189 10740 12032 7518 CanadaRepublica Cehă 3580 5065 2506 3546 Czech RepublicColumbia 2351 701 1646 491 ColombiaR.P. Chineză 1498 1536 1048 1075 China, People's Republic ofChina, Hong Kong RAS … 2595 … 1817 China, Hong Kong SARR.P.D. Coreeană 1348 1410 944 987 Dem. People's Republic of KoreaRepublica Coreea 445 4660 312 3262 Republic of KoreaDanemarca 7782 4244 5448 2971 DenmarkEcuador 3026 940 2118 658 EcuadorEgipt 1607 1218 1125 853 EgyptElveţia 4) 958 3748 670 2624 Switzerland 4)

Emiratele Arabe Unite 57924 19000 40547 13300 United Arab EmiratesFinlanda 1473 6866 1031 4806 FinlandFranţa 5) 1105 4093 774 2865 France 5)

Gabon 11308 641 7915 449 GabonGermania 1649 5041 1155 3528 GermanyGrecia 1188 4045 832 2831 GreeceIndia 407 501 285 351 IndiaIndonezia 1523 832 1066 583 IndonesiaIrak 4672 1453 3270 1017 Iraq Republica Islamică Iran 6436 3688 4505 2582 Islamic Republic of IranItalia 6) 533 4454 373 3118 Italy 6)

Japonia 425 4859 297 3401 JapanKazahstan 12166 5454 8516 3818 KazakhstanKuweit 79694 19735 55786 13815 Kuwait

(Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa and Swaziland).

23.18 PRODUCŢIA ŞI CONSUMUL DE ENERGIE PRIMARĂ, PE LOCUITOR, ÎN ANUL 2005 PRIMARY ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION, PER INHABITANT, IN 2005

1) Combustibil convenţional definit ca având puterea calorifică netă de 7000 kcal/kg (29308 kJ/kg). / Conventional fuel defined as having net calorific power 7000 Kcal/kg (29308 kJ/kg).

3) Datele se referă la Uniunea Vamală a Africii de Sud (Botswana, Lesotho, Namibia, Africa de Sud şi Swaziland). / The data are referring to the South African Customs Union

2) Combustibil convenţional definit ca având puterea calorifică netă de 10000 kcal/kg (41868 kJ/kg). / Conventional fuel defined as having net calorific power 10000 Kcal/kg (41868 kJ/kg).

Ţara

Kg în echivalent cărbune 1)

Kg in coal equivalent 1)Kg în echivalent petrol 2)

Kg in oil equivalent 2)

Country

6) Inclusiv San Marino. / Including San Marino.

5) Inclusiv Monaco. / Including Monaco.

4) Inclusiv Liechtenstein. / Including Liechtenstein.

Page 40: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

ProducţieProduction

ConsumConsumption

ProducţieProduction

ConsumConsumption

Marea Jamahirie Arabă Great Socialist People's Libiană Pop.Soc. 22989 3866 16092 2706 Libyan Arab JamahiriyaLuxemburg 251 13737 177 9616 LuxembourgMalaezia 5406 4753 3784 3327 Malaysia Nigeria 1680 215 1176 151 NigeriaNorvegia 7) 73685 8491 51580 5944 Norway 7)

Noua Zeelandă 3260 4717 2282 3302 New ZealandOlanda 5758 7788 4031 5451 NetherlandsOman 31449 6507 22014 4555 OmanPakistan 333 481 233 337 PakistanPolonia 2746 3284 1922 2299 PolandPortugalia 82 2966 57 2076 PortugalQatar 144674 31018 101272 21713 QatarRegatul Unit 4626 5109 3238 3576 United KingdomRomânia 8) 1790 2502 1252 1751 Romania 8)

Federaţia Rusă 11826 6147 8278 4303 Russian FederationSingapore … 4862 … 3403 SingaporeSpania 520 4082 364 2857 SpainS.U.A. 6577 9811 4604 6868 United States of AmericaS.U. Mexicane 3158 2048 2211 1434 Mexico, U.S.Suedia 2065 4334 1446 3033 SwedenThailanda 880 1803 616 1262 ThailandTrinidad - Tobago 37740 15053 26418 10537 Trinidad and Tobago Turcia 374 1552 262 1086 TurkeyTurkmenistan 19776 5237 13843 3666 TurkmenistanUcraina 1962 3958 1373 2771 UkraineUngaria 1041 3521 728 2465 HungaryVenezuela 10613 3134 7429 2194 Venezuela

23.18 PRODUCŢIA ŞI CONSUMUL DE ENERGIE PRIMARĂ, PE LOCUITOR, ÎN ANUL 2005 - continuare PRIMARY ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION, PER INHABITANT, IN 2005 - continued

8) Consumul intern brut de energie. / Gross domestic consumption of energy.

7) Inclusiv Insulele Svalbard şi Jan Mayen. / Including Islands Svalbard and Jan Mayen.

1) Combustibil convenţional definit ca având puterea calorifică netă de 7000 kcal/kg (29308 kJ/kg). / Conventional fuel defined as having net calorific power 7000 Kcal/kg (29308 kJ/kg).2) Combustibil convenţional definit ca având puterea calorifică netă de 10000 kcal/kg (41868 kJ/kg). / Conventional fuel defined as having net calorific power 10000 Kcal/kg (41868 kJ/kg).

Kg în echivalent cărbune 1)

Kg in coal equivalent 1)Kg în echivalent petrol 2)

Kg in oil equivalent 2)Ţara Country

Page 41: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kWh)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Africa de Sud 217,7 231,2 247,8 248,1 256,8 263,8 5507 South AfricaArgentina 84,5 85,3 91,9 107,1 … 104,4 2651 ArgentinaAustralia 187,8 186,8 193,1 196,0 202,6 227,5 10833 AustraliaAustria 63,2 62,6 64,3 65,8 63,4 63,7 7680 AustriaBelgia 82,5 84,4 85,2 85,8 85,3 88,3 8329 BelgiumBrazilia 345,6 364,8 383,2 400,4 415,9 … 22261) Brazil Bulgaria 42,6 42,3 41,6 44,2 45,4 43,4 5635 BulgariaCanada 578,7 562,9 567,7 594,7 585,1 603,2 18334 Canada Republica Cehă 76,3 83,1 84,6 82,6 84,4 88,2 8562 Czech RepublicR. P. Chineză 2) 1602,2 1838,7 2114,0 2397,4 2749,4 3180,6 2413 China, People's Republic of 2)

Republica Coreea 2) 306,0 322,3 341,7 364,3 381,3 403,1 8312 Republic of Korea 2)

Danemarca 35,5 43,8 40,3 36,0 45,6 37,4 6799 DenmarkElveţia 66,6 63,4 63,5 59,6 62,0 65,9 8789 SwitzerlandFinlanda 74,9 71,5 81,9 81,9 78,0 77,7 14660 Finland Germania 566,5 588,7 533,3 586,1 547,0 522,8 6352 GermanyGrecia 54,8 53,5 57,0 57,3 55,9 59,8 5337 Greece India 2) 529,7 633,3 587,6 613,5 651,7 695,2 614 India 2)

Irlanda 24,0 24,7 25,1 25,5 26,8 27,9 6338 IrelandItalia 283,7 292,6 299,7 309,0 312,4 312,8 5276 ItalyJaponia 925,7 919,9 858,9 872,0 898,9 992,8 7774 JapanNorvegia 130,6 107,3 110,4 136,8 121,6 138,4 29449 NorwayNoua Zeelandă 2) 36,3 36,3 39,0 39,4 40,0 39,4 9389 New Zealand 2)

Olanda 96,3 96,7 98,5 99,9 98,6 102,3 6239 NetherlandsPolonia 140,9 150,0 150,7 154,1 160,3 157,8 4142 PolandPortugalia 46,1 37,7 36,1 36,6 37,1 34,2 3200 PortugalRegatul Unit 350,6 420,1 419,1 400,5 399,3 357,0 5852 United KingdomRomânia 54,9 56,6 56,5 59,4 62,7 61,7 2864 RomaniaFederaţia Rusă 888,9 913,9 930,7 952,3 991,4 1015,9 7169 Russian FederationSpania 246,0 240,8 255,9 265,6 275,6 281,7 6219 SpainS.U.A. 3858,5 3687,0 3792,0 4038,0 4053,0 4213,1 13942 United States of America S.U. Mexicane 178,5 170,2 224,1 172,1 164,1 162,1 1522 Mexico, U.S. Suedia 143,1 132,6 148,2 159,4 140,7 129,8 14260 SwedenTurcia 128,9 139,7 149,2 161,6 170,7 187,9 2539 TurkeyUcraina 173,7 180,4 182,2 170,0 192,2 195,3 4199 Ukraine Ungaria 32,4 30,5 29,2 30,4 35,2 32,7 3242 Hungary

1) 2006.2) Exclusiv producţia de energie electrică destinată consumului tehnologic. / Excluding electricity produced by industrial establishments for own use.

CountryTotal (miliarde kWh)

Total (billion kWh)Ţara

23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS

ENERGIE ELECTRICĂELECTRIC POWER

Page 42: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Africa de Sud 222,5 238,8 247,9 … … … 52861) South AfricaAustralia 260,9 269,2 375,0 395,0 403,0 404,0 19238 AustraliaBulgaria 25,8 27,2 26,4 24,5 25,5 28,3 3676 BulgariaCanada 103,8 74,8 77,6 76,4 73,4 79,9 2428 CanadaRepublica Cehă 63,4 63,9 61,4 62,0 61,5 57,8 5612 Czech RepublicR. P. Chineză 2) 1108,1 1315,2 1565,2 1810,7 2055,5 2306,7 1750 China, People's Republic of 2)

Republica Coreea 3,3 3,3 3,3 2,9 2,8 2,9 60 Republic of KoreaEstonia 12,4 14,6 13,9 14,7 14,1 16,5 12702 EstoniaGermania 207,8 207,9 211,1 205,9 201,1 201,9 2454 GermanyGrecia 70,5 63,3 69,8 67,3 62,5 63,4 5665 GreeceIndia 358,1 374,4 406,6 428,2 450,6 478,9 423 IndiaIndonezia 103,1 114,6 132,3 141,1 150,9 157,7 681 IndonesiaKazahstan 80,5 88,9 60,4 91,1 … … 61443) KazakhstanPakistan 2) 3,2 3,6 3,1 4,9 3,6 3,2 19 Pakistan 2)

Polonia 162,3 163,2 162,1 159,4 156,0 145,3 3813 PolandRegatul Unit 4) 30,0 28,2 25,1 20,0 18,1 17,0 279 United Kingdom 4)

România 4) 30,4 33,1 31,8 31,1 34,9 35,8 1661 Romania 4)

Federaţia Rusă 255,7 274,9 280,2 296,8 309,2 314,3 2218 Russian FederationSpania 4) 9,8 12,6 13,1 10,8 11,6 8,4 184 Spain 4)

S.U.A. 1079,8 1073,2 1115,4 1133,3 1161,4 1149,8 3805 United States of AmericaS.U. Mexicane 6,1 6,5 6,5 7,0 7,6 11,0 104 MexicoThailanda 19,6 21,6 20,7 20,9 19,0 … 2915) ThailandTurcia 52,0 46,5 42,1 58,6 64,1 75,0 1014 TurkeyUcraina 62,7 64,7 60,0 60,3 61,8 58,8 1264 Ukraine

Ţara Country

PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued

2) Inclusiv deşeuri. / Including waste.

5) 2006.

CĂRBUNE NETNET COAL

3) 2005.4) Inclusiv slamuri. / Including slurries.

1) 2004.

Total (milioane tone)Total (million tonnes)

23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare

Page 43: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Algeria 34,4 43,8 61,5 61,9 64,0 66,1 1939 AlgeriaArabia Saudită 1) 370,6 442,5 442,8 468,8 467,8 440,7 15967 Saudi Arabia 1)

Argentina 38,9 38,1 35,6 34,0 33,6 33,3 845 ArgentinaAustralia 2) 31,8 26,0 21,9 19,5 22,7 23,5 1119 Australia 2)

Brazilia 2) 73,8 76,5 75,3 83,1 89,7 88,9 469 Brazil 2)

Canada 3) 91,1 99,2 102,3 104,4 121,7 127,8 3884 Canada 3)

R. P. Chineză 170,3 170,4 174,7 180,7 184,7 186,7 142 China, People's Republic ofColumbia 29,2 27,3 27,3 26,9 27,8 27,1 586 ColombiaDanemarca 18,2 18,2 19,2 18,5 16,7 15,0 2734 DenmarkEcuador 2) 20,5 22,0 27,6 27,7 28,0 28,0 2073 Ecuador 2)

Egipt 36,3 35,0 33,4 32,5 31,9 30,7 419 EgyptEmiratele Arabe Unite 87,2 102,5 108,1 114,6 123,1 121,7 27660 United Arab EmiratesFranţa 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 17 FranceGermania 4,2 4,1 3,5 3,5 4,4 4,6 56 GermanyIndia 32,7 33,0 34,1 32,5 33,6 34,1 30 IndiaIndonezia 67,2 56,8 60,8 52,3 51,4 51,1 220 IndonesiaIrak 120,0 66,0 96,7 90,9 … … 31544) IraqRepublica Islamică Iran 160,3 185,5 188,2 200,6 204,7 187,7 2636 Islamic Republic of IranItalia 5,2 5,5 5,3 6,1 5,8 5,8 97 ItalyKazahstan 47,2 50,7 58,2 50,9 54,9 63,9 4123 KazakhstanKuweit 1) 87,7 105,9 114,9 129,6 134,4 131,9 47100 Kuwait 1)

Malaezia 33,3 35,1 36,5 34,6 32,8 33,1 1216 MalaysiaMarea Jamah. Arabă Great Socialist People'sLibiană Pop. Soc. 57,9 69,0 76,2 81,2 84,3 82,0 13225 Libyan Arab JamahiriyaNigeria 89,7 106,8 123,2 125,5 118,4 106,9 740 NigeriaNorvegia 145,8 139,7 138,9 130,5 123,1 117,2 24942 NorwayOlanda 2,3 2,3 2,1 2,3 1,4 2,1 126 NetherlandsPeru 5,0 4,4 4,0 4,6 5,7 6,1 220 PeruQatar 27,3 32,4 36,9 37,8 36,3 39,0 43280 QatarRegatul Unit 115,9 106,1 87,4 84,0 69,8 76,8 1258 United KingdomRomânia 5,8 5,7 5,5 5,2 4,8 c c RomaniaFederaţia Rusă 379,2 421,0 458,7 469,2 480,0 490,0 3458 Russian FederationS.U.A. 404,2 393,7 364,4 340,8 342,6 342,9 1135 United States of AmericaS.U. Mexicane 165,2 178,6 179,3 168,6 172,5 163,8 1538 Mexico, U.S.Thailanda 3,8 8,1 7,7 9,2 10,3 10,6 161 ThailandTrinidad -Tobago 6,7 6,9 6,4 7,5 … … 57074) Trinidad and TobagoTurcia 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 29 TurkeyUcraina 3,7 4,0 4,3 4,3 4,5 4,3 93 UkraineVenezuela 127,2 131,2 157,3 172,9 170,8 148,6 5403 Venezuela

CRUDE PETROLEUM

Total (milioane tone)Total (million tonnes)Ţara

ŢIŢEI EXTRAS

Country

23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare

1) Inclusiv cota aferentă din producţia Zonei Neutre. / Including Neutral Zone on share basis.2) Inclusiv condensatul provenit din gazul natural. / Including natural gas liquids.

4) 2005.

3) Inclusiv ţiţeiul extras din nisipuri bituminoase. / Including crude petroleum from tar sands.

c = Date confidenţiale. / Confidential data.

PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued

Page 44: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitor(gigajouli)

Per inhabitant(gigajoules)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Argentina 1787856 2042820 2141976 1685304 2039556 2067072 52,5 ArgentinaAustralia 1162092 1197252 1254660 1298988 1386420 1386492 66,0 AustraliaAzerbaidjan 69168 193332 194904 128676 … 374820 43,6 AzerbaijanBangladesh 398568 434844 467724 502824 446688 533844 3,6 BangladeshBarbados 840 672 588 … … … 2,01) BarbadosBolivia 239256 274620 352380 … … … 39,61) BoliviaBrazilia 678708 693276 742356 429084 776184 793956 4,2 BrazilCanada 6638196 6413208 6451716 6566448 6618516 6480840 197,0 CanadaRepublica Cehă 5340 3792 7380 6684 6912 7356 0,7 Czech RepublicR. P. Chineză 1280640 1336224 1587372 1965624 2317488 2677284 2,0 China, People's Republic ofCroaţia 80628 83208 78840 85188 95520 105864 24,1 CroatiaDanemarca 353688 335064 395028 437592 228228 199668 36,3 DenmarkFranţa 65520 57960 52200 33228 37776 40464 0,7 FranceGermania 733764 737292 661296 661068 666684 663120 8,1 GermanyIndia 1110816 1074840 1007952 1109412 … 1213800 1,1 IndiaIndonezia 3371268 3472452 3388368 3204684 3354876 3283056 14,2 IndonesiaIrlanda 31524 27144 32748 20880 19056 19800 4,5 IrelandItalia 554280 513744 477120 458004 416040 370068 6,2 ItalyJaponia 105504 116664 106284 128016 135468 137760 1,1 JapanMalaezia 1896372 2021616 2032680 2402160 2314140 2359704 86,8 MalaysiaNorvegia 2752404 3044472 3250284 3527904 3669984 3822528 813,3 NorwayNoua Zeelandă 245580 187632 168984 156864 160488 176520 42,0 New ZealandOlanda 2234472 2417196 2789820 2624388 2300892 2502936 152,6 NetherlandsPakistan 800400 897336 1119120 1176504 1379280 1428408 8,4 PakistanPolonia 164856 161004 178032 179748 175344 177228 4,7 PolandRegatul Unit 4336968 4305576 4001904 3693300 3324300 3010824 49,4 United KingdomRomânia 2) 478260 484937 469577 439219 432724 c c Romania 2)

Federaţia Rusă 23208132 24202740 24660732 24785724 25609140 25402428 179,3 Russian FederationSpania 21720 9972 14364 6648 3252 732 **) SpainS.U.A. 21508404 20714652 18776088 19633788 20195400 20426784 67,6 United States of AmericaS.U. Mexicane 2024100 2096796 2131800 2245812 2496216 2816592 26,4 Mexico, U.S.Thailanda 716196 707280 707268 924348 954684 978180 14,9 ThailandTunisia 93120 93792 95316 87852 93408 87708 8,6 TunisiaUcraina 634152 656352 692832 684780 691980 693264 14,9 UkraineUngaria 118560 111972 110232 108744 114984 91992 9,1 Hungary

c = Date confidenţiale. / Confidential data.

CountryŢara

GAZE NATURALENATURAL GAS

Total (terajouli)Total (terajoules)

1) 2004.2) Date calculate în sistemul energiei finale utilizând puterea calorifică superioară. / Data calculated in the final energy system using the superior calorific power.

23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued

Page 45: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Australia 23,2 24,1 25,8 27,2 27,6 28,5 1359 AustraliaBangladesh 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 16 BangladeshBelarus 2,2 2,3 2,7 3,1 3,7 3,7 380 BelarusBelgia 8,8 7,7 7,4 … … … 7121) BelgiumBrazilia 42,2 34,0 34,5 36,7 37,5 45,1 238 BrazilBulgaria 2,2 2,5 2,9 3,2 4,2 4,3 561 BulgariaCanada 13,1 13,4 13,4 14,2 14,3 15,1 458 Canada Republica Cehă 3,3 3,5 3,8 4,0 4,4 … 4262) Czech RepublicR. P. Chineză 714,5 745,9 938,6 1019,8 1199,3 1350,3 1025 China, People's Republic ofRepublica Coreea 56,8 60,7 57,0 51,4 54,0 58,2 1200 Republic of KoreaCroaţia 3,2 4,4 4,6 3,6 3,5 3,6 813 CroatiaIndia 108,1 115,9 124,0 136,8 152,3 164,0 145 IndiaIndonezia 31,2 29,0 32,4 33,9 33,1 32,3 139 IndonesiaIordania 3,5 3,5 4,1 4,1 4,0 4,1 718 JordanItalia 42,0 43,9 44,7 … … … 7691) ItalyJaponia 72,0 68,5 67,8 70,0 69,3 68,1 534 JapanMalayezia 14,3 17,2 17,3 20,1 19,5 22,5 829 MalaysiaMaroc 7,8 9,3 9,8 10,3 10,2 13,6 429 MoroccoPakistan 9,9 11,3 14,7 15,8 18,2 … 1102) PakistanPeru 4,1 4,2 4,6 5,1 5,8 6,2 224 PeruPolonia 10,9 11,2 12,3 12,4 14,5 16,7 437 PolandRegatul Unit 3) 11,3 11,4 11,4 10,5 11,5 12,1 198 United Kingdom 3)

România 5,7 6,0 6,2 7,0 8,3 10,1 469 RomaniaFederaţia Rusă 39,7 42,2 45,6 48,7 54,7 59,9 423 Russian FederationSlovacia 3,1 2,8 3,0 3,4 4,0 3,7 687 SlovakiaS.U.A. 114,3 110,2 94,9 95,9 93,5 92,1 305 United States of America S.U. Mexicane 33,3 34,2 34,8 37,4 40,2 41,2 387 Mexico, U.S.Thailanda 32,2 32,6 35,5 37,9 38,7 36,6 558 ThailandTunisia 6,0 6,5 6,2 … 7,2 7,2 705 TunisiaTurcia 32,6 35,1 38,1 41,7 48,0 48,9 660 TurkeyUcraina 7,2 9,1 10,6 12,2 13,7 15,0 322 Ukraine

2) 2006.

Ţara Country

CEMENT

1) 2004.

3) Începând cu anul 2002 datele se referă numai la Marea Britanie. / Starting with 2002, the data are referring to Great Britain only.

PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare

CIMENT

Total (milioane tone)Total (million tonnes)

Page 46: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

m3 / 1000locuitori

m 3 / 1000inhabitants

2002 2003 2004 2005 2006 2006

Africa de Sud 1498 2171 2171 2660 2091 44 South AfricaAustralia 4119 4049 4049 4718 4784 510 AustraliaAustria 10415 10473 11133 11074 10507 183 AustriaBelgia 1175 1215 1215 1285 1520 145 BelgiumBrazilia 21200 21200 21200 23557 23557 126 BrazilBulgaria 332 332 332 569 569 74 BulgariaCamerun 652 658 658 702 702 41 CameroonCanada 58481 56892 60655 60187 58709 1801 CanadaRepublica Cehă 3800 3805 3940 4003 5080 493 Czech RepublicChile 6439 7004 7004 8298 8718 532 ChileR. P. Chineză 9431 12211 12211 11300 10245 8 China, People's Republic ofRepublica Coreea 4410 4380 4380 4366 4366 90 Republic of KoreaCroaţia 640 585 582 624 669 152 CroatiaDanemarca 244 248 196 196 196 36 DenmarkEcuador 750 750 750 755 755 57 EcuadorElveţia 1392 1345 1505 1591 1668 222 SwitzerlandFinlanda 13390 13745 13544 12269 12227 2307 FinlandFranţa 9815 9539 9860 9950 9950 163 FranceGermania 17119 17596 19051 22121 24420 296 GermanyIndia 10990 11880 11880 14789 14789 13 IndiaIndonezia 6230 6250 6250 4330 1472 7 IndonesiaIrlanda 818 1005 939 894 1094 260 IrelandItalia 1605 1590 1580 1590 1748 30 ItalyJaponia 14402 13929 13929 12825 12554 98 JapanLetonia 3947 3951 3920 4227 4320 1878 LatviaLituania 1300 1400 1450 1500 1466 431 LithuaniaMalaezia 4643 4769 4769 5173 5129 191 MalaysiaNigeria 2000 2000 2000 2000 2000 15 NigeriaNorvegia 2225 2186 2230 2331 2389 508 NorwayNoua Zeelandă 4301 4292 4292 4249 4269 1041 New ZealandPolonia 3180 3360 3850 3930 3607 95 PolandPortugalia 1298 1383 1383 1010 1010 95 PortugalRegatul Unit 2671 2759 2763 2862 2895 48 United KingdomRomânia 1) 2706 2568 2987 3018 3126 145 Romania 1)

Federaţia Rusă 19240 20155 21500 22500 22500 158 Russian FederationSlovacia 1265 1651 1837 2621 2440 452 SlovakiaSpania 3524 3630 3730 3660 3806 84 SpainS.U.A. 88643 86159 87436 95619 93016 311 United States of AmericaS.U. Mexicane 3387 3387 3387 2674 2829 26 Mexico, U.S.Suedia 16172 16800 16900 18000 18000 1978 SwedenTurcia 5579 5615 5615 6445 7079 96 TurkeyUngaria 293 299 205 215 186 18 HungaryVietnam 2950 2950 2950 3110 3414 41 Viet Nam

CHERESTEA (inclusiv traverse)SAWNWOOD (including sleepers)

ŢaraTotal ( mii m3 )

Total ( thou m 3 ) Country

PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare

1) Exclusiv traverse. / Excluding sleepers.

Page 47: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Africa de Sud 2267 2336 2566 3774 2915 62 South AfricaArgentina 1417 1394 1507 1656 1673 43 ArgentinaAustralia 2645 3090 3090 3244 3890 189 AustraliaAustria 4419 4565 4852 4950 5213 628 AustriaBelgia 1704 1919 1957 1897 1897 181 BelgiumBelarus 216 279 279 284 284 29 BelarusBrazilia 7354 7811 8221 8411 8518 46 BrazilBulgaria 171 171 171 326 326 42 BulgariaCanada 20226 20120 20578 19498 18176 558 CanadaRepublica Cehă 870 920 933 969 1042 101 Czech RepublicR. P. Chineză 37929 37929 37929 49557 53457 41 China, People's Republic ofRepublica Coreea 9812 10148 10148 10254 11040 228 Republic of KoreaCroaţia 467 463 464 592 564 128 CroatiaDanemarca 384 388 402 423 423 78 DenmarkElveţia 1805 1818 1777 1751 1685 225 SwitzerlandFilipine 1056 1056 1056 1097 1097 13 PhilippinesFinlanda 12789 13058 14036 12391 14149 2670 FinlandFranţa 9809 9939 10249 10332 10006 163 FranceGermania 18526 19310 20392 21679 22655 275 GermanyIndia 4105 4145 4145 4183 4183 4 IndiaIndonezia 6995 6995 7223 7223 7223 32 IndonesiaItalia 9317 9491 9667 9999 10008 170 ItalyJaponia 30686 30457 30457 29295 29473 231 JapanNorvegia 2114 2186 2294 2223 2109 449 NorwayOlanda 3346 3339 3459 3471 3367 205 NetherlandsPakistan 1165 1165 700 1010 1010 6 PakistanPolonia 2342 2456 2640 2732 2857 75 PolandPortugalia 1537 1536 1536 1570 1644 155 PortugalRegatul Unit 6481 6489 6503 6241 5791 96 United KingdomRomânia 454 488 520 410 434 20 RomaniaFederaţia Rusă 5978 6377 6789 7126 7451 52 Russian FederationSlovacia 710 674 798 858 888 164 SlovakiaSlovenia 704 511 558 768 740 370 SloveniaSpania 5365 5437 5490 5697 6354 140 SpainS.U.A. 81879 80712 83612 83697 84317 282 United States of AmericaS. U. Mexicane 4056 4060 4060 4841 4844 45 Mexico, U. S.Suedia 10724 11062 11589 11775 12066 1326 SwedenThailanda 2444 3420 3420 3431 3495 54 ThailandTurcia 1643 1643 1643 1643 1643 22 TurkeyUngaria 517 546 579 571 553 55 Hungary

ŢaraTotal (mii tone)

Total (thou tonnes) Country

PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare

HÂRTIE ŞI CARTONPAPER AND CARDBOARD

Page 48: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Africa de Sud 9100 9481 9500 9494 9721 206 South AfricaArgentina 4363 5033 5125 5382 5533 142 ArgentinaAustralia 8242 7544 7414 7788 7880 383 AustraliaAustria 6208 6261 6530 7031 7129 859 AustriaBelgia 11495 11115 11697 10422 11650 1110 BelgiumBrazilia 29604 31147 32909 31610 30901 165 BrazilBulgaria 1880 1950 2106 1940 2100 273 BulgariaCanada 16300 15831 16428 15327 15423 473 CanadaRepublica Cehă 6512 6783 7033 6189 6862 666 Czech RepublicR. P. Chineză 182370 222340 272800 349362 422660 322 China, People's Republic ofRepublica Coreea 45390 46310 47521 47820 48433 999 Republic of KoreaFinlanda 4003 4766 4832 4738 5054 954 FinlandFranţa 20524 19758 20770 19481 19852 324 FranceGermania 45015 44809 46374 44524 47224 573 GermanyIndia 28814 31779 32626 38098 44622 40 IndiaRepublica Islamică Iran 7293 7991 8990 9404 9789 139 Islamic Republic of IranItalia 25930 26832 28479 29349 31624 536 ItalyJaponia 107745 110511 112718 112471 116226 909 JapanKazahstan 4866 5069 5372 4477 4208 275 KazakhstanLuxemburg 2736 2675 2684 2194 2802 5604 LuxembourgOlanda 6144 6561 6848 6919 6372 389 NetherlandsPolonia 8367 9107 10578 8336 9992 262 PolandRegatul Unit 11718 13268 13766 13239 13905 230 United KingdomRomânia 5490 5693 6076 6280 6266 290 RomaniaFederaţia Rusă 58567 62839 65583 66146 69308 487 Russian FederationSlovacia 4275 4588 4454 4485 5093 943 SlovakiaSpania 16358 16407 17700 17826 18391 404 SpainS.U.A. 91600 93677 99681 94897 98539 329 United States of AmericaS.U. Mexicane 14010 15178 17100 16195 16294 150 Mexico, U.S.Suedia 5754 5707 5977 5726 5466 601 SwedenTurcia 16046 17644 19868 20961 23308 316 TurkeyUcraina 34049 36922 38738 38641 27337 584 UkraineUngaria 2138 2045 1944 2004 1992 197 HungaryVenezuela 4164 3930 4800 4907 4745 176 Venezuela

ŢaraTotal (mii tone)

Total (thou tonnes) Country

OŢELSTEEL

23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued

Page 49: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Africa de Sud 707 733 864 846 895 18,9 South Africa Argentina 269 280 275 275 269 6,9 Argentina Australia 1817 1857 1895 1903 1931 93,7 Australia Bahrein 519 526 530 750 872 1245,7 Bahrain Brazilia 1318 1381 1457 1498 1605 8,6 Brazil Canada 2709 2792 2592 2894 3051 93,6 Canada R. P. Chineză 4510 5547 6589 7806 9349 7,1 China, People’s Republic of Egipt 195 195 216 244 252 3,3 EgyptFranţa 463 444 447 440 442 7,2 France Germania 653 661 668 648 516 6,3 Germany Grecia 165 168 167 165 165 14,9 Greece India 671 810 884 931 1100 1,0 India Indonezia 160 197 241 252 250 1,1 Indonesia Republica Islamică Iran 169 182 213 219 240 3,4 Islamic Republic of IranIslanda 285 266 271 273 328 1093,3 IcelandItalia 190 191 195 193 194 3,3 Italy Norvegia 1096 1180 1370 1390 1381 293,8 NorwayNoua Zeelandă 334 334 350 351 337 82,2 New Zealand Olanda 284 283 331 334 285 17,4 NetherlandsRegatul Unit 344 343 360 368 360 6,0 United KingdomRomânia 1) 191 205 229 258 277 12,8 Romania 1)

Federaţia Rusă 3347 3478 3595 3647 3718 26,1 Russian Federation Spania 380 389 398 395 367 8,1 Spain S.U.A. 2707 2703 2516 2481 2283 7,6 United States of America Tadjikistan 308 319 358 380 414 59,1 TajikistanUcraina 112 114 113 114 113 2,4 UkraineUngaria 35 34 34 31 30 3,0 Hungary Venezuela 605 601 631 624 617 22,9 Venezuela

Country

ALUMINIU PRIMARPRIMARY ALUMINIUM

1) Inclusiv aluminiu secundar şi aliaje. / Including secondary aluminium and alloys.

ŢaraTotal (mii tone)

Total (thou tonnes)

Page 50: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Africa de Sud 578 674 595 595 298 6,3 South AfricaArabia Saudită 1442 1452 1366 1504 1577 65,4 Saudi ArabiaAustralia 1009 1019 1059 936 923 44,8 AustraliaAustria 326 373 349 282 281 33,9 AustriaBelarus 4495 4998 5491 5704 5425 559,3 BelarusBrazilia 2609 2962 3041 3065 3283 17,6 BrazilBulgaria 357 410 469 522 467 60,6 BulgariaCanada 12160 12786 13697 11460 10561 324,0 CanadaRepublica Cehă 297 307 328 328 349 33,9 Czech Republic R. P. Chineză 31987 38589 40763 42989 49963 38,1 China, People's Republic ofRepublica Coreea 749 498 577 405 349 7,2 Republic of KoreaEgipt 1735 1759 1899 1883 2109 28,0 Egypt Finlanda 370 355 355 365 324 61,1 FinlandFranţa 1130 1382 1310 1174 1099 18,0 FranceGermania 4478 4442 4566 4963 4848 58,8 GermanyGrecia 306 293 251 250 193 17,4 GreeceIndia 14460 14011 15151 15311 13132 11,7 IndiaIndonezia 3084 2920 2902 3077 2987 13,2 IndonesiaIordania 1602 1498 1579 1518 1529 273,0 JordanIsrael 2270 2410 2577 2771 2739 380,4 IsraelItalia 450 525 514 468 426 7,2 ItalyMaroc 1570 1426 1386 1306 1420 44,8 MoroccoNorvegia 827 623 654 742 809 172,1 NorwayNoua Zeelandă 443 417 449 455 241 58,8 New ZealandOlanda 1139 1726 1677 1618 1631 99,5 NetherlandsPakistan 2280 2540 2593 2784 2789 16,8 PakistanPolonia 1618 1584 1660 1654 1700 44,6 PolandRegatul Unit 1130 1687 1615 1481 1102 18,2 United KingdomRomânia 920 1348 1222 1682 1142 52,9 RomaniaFederaţia Rusă 12910 12041 13687 13092 12977 91,2 Russian FederationSlovacia 214 257 297 250 222 41,1 SlovakiaSpania 1604 1684 1635 1721 1579 34,7 SpainS.U.A. 18106 20126 20439 19927 18099 60,5 United States of AmericaS.U. Mexicane 478 470 410 450 346 3,2 Mexico, U.S.Turcia 936 929 738 1173 1104 15,0 TurkeyUcraina 2358 2395 2318 2701 2567 54,9 UkraineUngaria 232 205 266 311 302 29,9 Hungary

ŢaraTotal (mii tone)

Total (thou tonnes) Country

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE (100 % substanţă activă)CHEMICAL FERTILIZERS (100 % active substance)

23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuarePRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued

Page 51: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Africa de Sud 36484 38086 39333 39542 41326 874 South AfricaAlgeria 1202 1426 1886 1879 2340 70 AlgeriaAustralia 182704 212881 230955 261796 275042 13352 AustraliaAustria 1900 2125 1889 2048 2092 252 AustriaBrazilia 214560 234478 262029 281462 317800 1701 BrazilBulgaria 373 466 83 … … 111) BulgariaCanada 30902 33013 28630 28343 34094 1046 CanadaChile 7269 8011 8003 7862 8629 526 ChileR. P. Chineză 231000 262719 310105 420493 588171 449 China, People's Republic ofColumbia 688 625 643 608 644 14 ColombiaEgipt 2500 2900 2237 2500 2500 33 EgyptGermania 419 429 412 362 412 5 GermanyIndia 80000 122838 142711 154436 173976 155 IndiaIran 11300 18287 18205 22327 22000 313 IranKazahstan 17675 19365 20303 19471 20000 1307 KazakstanMauritania 9553 10100 10700 10752 11155 3486 MauritaniaNorvegia 350 410 590 713 620 132 NorwayNoua Zeelandă 1740 1947 2329 2207 2146 523 New ZealandPeru 4594 5229 5229 5615 5885 207 PeruRomânia 2) 248 244 231 221 123 6 Romania 2)

Federaţia Rusă 84200 92605 94895 96828 104000 731 Russian FederationS.U.A. 51600 48554 54724 54300 52900 177 United States of AmericaS.U. Mexicane 9941 12398 13369 14468 14568 135 Mexico, U.S.Suedia 20300 21498 22272 23255 23302 2561 SwedenTurcia 3433 3429 3857 3890 3252 44 TurkeyUcraina 58900 62500 66000 69456 74000 1581 UkraineVenezuela 16684 17954 19196 21179 21000 778 Venezuela

1) 2004.

Country

MINEREU DE FIER

Total (mii tone)Total (thou tonnes)

IRON ORE

2) Producţia brută de minereu de fier extras. / Gross production of extracted iron ore.

PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare

Ţara

Page 52: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Africa de Sud 2626 2626 2305 2313 2512 53 South AfricaArgentina 1800 1800 1740 1815 1815 47 ArgentinaAustralia 4987 5371 4994 5196 5108 248 AustraliaAustria 495 418 498 488 408 49 AustriaBrazilia 23810 24780 28150 29500 29500 158 BrazilRepublica Cehă 606 565 607 573 573 56 Czech RepublicR. P. Chineză 11754 11112 9955 11231 11231 9 China, People's Republic ofColumbia 2523 2574 2740 2683 2448 52 ColombiaCroaţia 172 157 132 195 146 33 CroatiaCuba 3603 2205 2600 1300 1500 133 CubaDanemarca 566 535 513 480 480 89 DenmarkRepublica Dominicană 494 480 547 464 464 52 Dominican RepublicFilipine 1965 2237 2406 2272 2162 25 PhilippinesFranţa 5139 4282 4613 4550 4550 74 FranceGermania 4395 4158 4729 3928 3254 39 GermanyIndia 20475 22140 15150 14170 21070 19 IndiaIndonezia 1869 1910 1750 2050 2100 9 IndonesiaItalia 1532 978 1259 1973 659 11 ItalyJaponia 945 870 1001 935 935 7 JapanOlanda 1112 1174 1128 1093 937 57 NetherlandsPakistan 3507 4004 4370 3188 2823 17 PakistanPeru 907 940 813 695 740 26 PeruPolonia 2250 1899 2176 2231 1848 49 PolandRegatul Unit 1430 1400 1468 1430 1430 24 United KingdomRepublica Moldova 115 90 111 145 161 40 Republic of MoldovaRomânia 514 481 523 514 605 28 RomaniaFederaţia Rusă 1742 2011 2430 5600 5843 41 Russian FederationSlovacia 184 159 233 287 182 34 SlovakiaSpania 1312 994 1157 1093 1093 24 SpainS.U.A. 7602 8118 7318 6717 8445 28 United States of AmericaS.U. Mexicane 5180 5240 5300 5233 5282 49 Mexico, U.S.Suedia 470 452 404 425 425 47 SwedenThailanda 5947 6631 7281 5425 5425 83 ThailandTurcia 2110 1875 2059 2250 2250 31 TurkeyUcraina 1554 1576 1946 2054 2823 60 UkraineUngaria 352 278 550 480 480 48 HungaryVenezuela 550 500 736 706 700 26 Venezuela

Total (mii tone)Total (thou tonnes)

ZAHĂRSUGAR

Ţara Country

Page 53: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2004

Azerbaidjan 25 25 28 3,3 AzerbaijanBelgia 541 543 … 52,61) BelgiumBrazilia 1206 722 … 4,01) BrazilCanada 1111 … … 35,42) CanadaRepublica Cehă 91 118 … 11,51) Czech RepublicChile 54 54 … 3,41) ChileR.P. Chineză 8780 9453 … 7,21) China, People's Republic ofRepublica Coreea 1340 1365 1508 31,5 Republic of KoreaCuba 14 15 14 1,2 CubaFinlanda 81 74 70 13,3 FinlandFranţa 1829 1910 … 31,81) FranceIndia 1539 1601 … 1,51) IndiaItalia … … 580 10,0 ItalyJaponia 4143 4369 3905 30,6 JapanKuwait 57 63 … 25,01) KuwaitPakistan 150 164 188 1,2 PakistanPeru 84 88 105 3,8 PeruPolonia 380 410 536 13,9 PolandPortugalia 91 108 81 7,7 PortugalRomânia 353 382 414 19,1 RomaniaFederaţia Rusă 1146 1113 1188 8,3 Russian FederationSlovacia 79 … … 14,72) SlovakiaSpania 7043) … … 17,53) SpainS.U. Mexicane 406 405 403 3,8 Mexico, U.S.Suedia 301 286 … 32,21) SwedenTurcia 101 100 101 1,4 TurkeyUcraina 133 153 210 4,5 UkraineUngaria 145 142 101 10,0 HungaryVietnam 80 78 … 1,01) Vietnam

1) 2003.2) 2002.3) 2001.

Total (mii tone)Total (thou tonnes) Country

SODĂ CAUSTICĂ (100 % NaOH)CAUSTIC SODA (100 % NaOH)

Ţara

PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS - continued23.19 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE - continuare

Page 54: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Suprafaţa fonduluiforestier, păşuni, fâneţe

şi alte suprafeţe 1)

Forest land area, meadows, pastures

and other areas 1)

Australia 6,38 0,04 92,81 AustraliaAustria 16,54 0,79 80,98 AustriaBangladesh 55,22 3,19 31,99 BangladeshBelarus 26,28 0,56 73,11 BelarusBelgia 27,64 0,75 70,62 BelgiumBulgaria 28,59 1,81 67,48 BulgariaCambodgia 20,44 0,86 76,20 CambodiaColumbia 1,76 1,41 94,01 ColombiaRepublica Coreea 16,36 2,01 81,09 Republic of KoreaEgipt 3,00 0,52 95,89 EgyptElvetia 9,93 0,58 86,39 SwitzerlandFranţa 33,56 2,05 64,14 FranceGermania 33,34 0,55 63,79 GermanyGrecia 19,91 8,58 69,20 GreeceIndia 48,57 3,04 38,84 IndiaIndonezia 12,08 7,14 75,90 IndonesiaRepublica Islamică Iran 9,47 0,90 82,94 Iran, Islamic Rep. ofIrlanda 17,29 0,03 80,72 IrelandItalia 25,70 8,43 63,48 ItalyJaponia 11,54 0,88 84,04 JapanKazahstan 8,21 0,05 90,82 KazakhstanLetonia 16,91 0,20 79,33 LatviaLituania 29,19 0,61 66,19 LithuaniaMali 3,87 0,03 94,48 MaliOlanda 21,86 0,79 58,92 NetherlandsPakistan 26,72 1,00 69,11 PakistanPolonia 38,83 1,21 57,93 PolandPortugalia 13,70 7,05 78,58 PortugalRegatul Unit 23,52 0,19 75,60 United KingdomRepublica Moldova 54,61 8,81 33,72 Republic of MoldovaRomânia 39,52 1,86 54,10 RomaniaFederaţia Rusă 7,12 0,11 88,58 Russian FederationSlovacia 28,37 0,53 69,20 SlovakiaSpania 27,11 9,76 61,91 SpainRepublica Arabă Siriană 26,31 4,69 68,24 Syrian Arab RepublicS.U.A. 18,11 0,28 76,72 United States of AmericaSuedia 6,00 0,01 85,12 SwedenTurcia 30,41 3,54 64,27 TurkeyUcraina 53,77 1,49 40,73 UkraineUngaria 49,45 2,23 44,65 Hungary

23.20 STRUCTURA SUPRAFEŢEI TOTALE, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, ÎN ANUL 2005 STRUCTURE OF THE TOTAL AREA, BY USE, IN 2005

Ţara

Suprafaţa agricolăAgricultural area

ArabilArable

Percentage as against the total area

Vii, liveziVineyards,

orchards

Country

1) Exclusiv suprafaţa ocupată de apele interioare. / Excluding area under inland waters.

În procente faţă de suprafaţa totală

Page 55: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Medie lahectar

Average yieldper hectare

(kg / ha)2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006

Producţia mondială 573513 556349 632595 620045 605946 2804 - World production

Africa de Sud 2293 1600 1680 1905 2105 2752 45 South AfricaArabia Saudită 2431 2000 2358 2648 2400 5195 100 Saudi ArabiaArgentina 12300 14530 14560 12574 14000 2545 359 ArgentinaAustralia 10059 24900 22605 25090 9819 882 477 AustraliaAustria 1434 1191 1719 1453 1396 4907 168 AustriaBangladesh 1606 1550 1253 976 772 1605 5 BangladeshBelgia 1675 1640 1913 1799 1583 7987 151 BelgiumBrazilia 3106 5900 5726 4659 2482 1593 13 BrazilBulgaria 4123 2004 3961 3478 3302 3403 429 BulgariaCanada 16198 23552 25860 26775 27277 2589 837 CanadaRepublica Cehă 3866 2638 5043 4145 3506 4486 340 Czech RepublicChile 1820 1797 1922 1852 1404 4460 86 ChileR. P. Chineză 90290 86100 91952 97445 104470 4455 80 China, People's Republic ofDanemarca 4059 4699 4759 4887 4802 6996 889 DenmarkEgipt 6183 6150 7178 8185 8308 6455 110 EgyptEtiopia 1478 1400 1618 2307 2779 1807 37 EthiopiaFranţa 38984 30582 39712 36841 35367 6741 578 FranceGermania 20818 19296 25427 23693 22428 7201 272 GermanyGrecia 2076 1632 2062 2037 1380 2262 124 GreeceIndia 72766 65129 72060 68637 69350 2619 62 IndiaRepublica Islamică Iran 12450 12900 14000 14308 14500 2417 206 Islamic Republic of IranIrlanda 867 750 1037 803 768 8764 183 IrelandItalia 7529 6243 8639 7717 7092 3683 120 ItalyKazahstan 12700 11518 9937 9970 13500 1089 882 KazakhstanLituania 1218 1204 1430 1379 810 2355 238 LithuaniaMaroc 3359 5147 5540 3043 6300 2028 199 MoroccoOlanda 1057 1228 1224 1175 1207 8548 74 NetherlandsPakistan 18227 19210 19500 21612 21277 2519 128 PakistanPolonia 9304 7858 9892 8771 7060 3245 185 PolandRegatul Unit 15973 14288 15473 14863 14735 8039 244 United KingdomRomânia 4421 2479 7812 7341 5526 2746 256 RomaniaFederaţia Rusă 50609 34062 45413 47698 45006 1953 316 Russian FederationRepublica Arabă Siriană 4775 4913 4537 4669 4669 2452 239 Syrian Arab RepublicSlovacia 1554 930 1765 1608 1343 3846 249 SlovakiaSpania 6783 6290 7108 3815 5576 2848 123 SpainS.U.A. 44063 63590 58738 58740 57298 2825 192 United States of AmericaS.U. Mexicane 3236 3000 2321 3015 3336 5252 31 Mexico, U.S.Suedia 2113 2285 2412 2247 2001 5462 220 SwedenTurcia 19500 19000 21000 21500 20010 2152 272 TurkeyUcraina 20556 3600 17520 18699 14000 2189 299 UkraineUngaria 3910 2919 6007 5088 4379 4061 434 HungaryUzbekistan 4924 5331 5378 5928 5996 4140 229 Uzbekistan

CountryŢaraTotal (mii tone)

Total (thou tonnes)

GRÂUWHEAT

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS

Pe locuitorPer

inhabitant(kg)

Page 56: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Medie lahectar

Average yieldper hectare

(kg / ha)2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006

Producţia mondială 604162 638043 724589 710300 695228 4815 - World production

Africa de Sud 10049 9714 9965 11716 6935 3412 147 South AfricaArgentina 15000 15040 15000 20483 14446 5903 370 ArgentinaAustria 1667 1452 1654 1725 1472 9237 177 AustriaBrazilia 35933 47809 41806 35113 42632 3383 228 BrazilBulgaria 1288 1400 2123 1586 1588 4533 206 BulgariaCanada 8999 9587 8836 9461 9268 8480 284 CanadaChile 924 1190 1321 1508 1382 11184 84 ChileR. P. Chineză 121499 114175 130434 139498 145625 5365 111 China, People's Republic ofColumbia 1189 1195 1399 1876 1340 2306 29 ColombiaRep. Dem. Congo 1154 1100 1155 1155 1155 797 18 Congo, Dem. Rep. ofR. P. D. Coreea 1651 1725 1727 2100 1964 4100 85 Dem. People' s Republic of KoreaCroaţia 2502 1569 2200 2207 1935 6531 440 CroatiaEgipt 6500 6400 6236 7698 6838 7887 91 EgyptEtiopia 2968 3000 2744 3912 4030 2248 54 EthiopiaFilipine 4319 4478 5413 5254 6082 2366 70 PhilippinesFranţa 16440 11898 16378 13850 12902 8586 211 FranceGermania 3738 3415 4200 4083 3220 8031 39 GermanyGrecia 2163 2206 2451 2543 1710 9000 154 GreeceIndia 11167 14800 14100 14172 14710 1938 13 IndiaIndonezia 9654 10910 11225 12014 11611 3470 51 IndonesiaItalia 10824 8978 11367 10428 9671 8729 164 ItalyKenya 2340 2300 2138 2906 3247 1720 94 KenyaMalawi 1557 1901 1733 1253 1600 1143 125 MalawiRepublica Moldova 1194 1402 1795 1492 1322 2879 331 Republic of MoldovaMozambic 1236 1248 1437 1403 1300 1032 65 MozambiqueNepal 1511 1441 1590 1716 1734 2038 67 NepalNigeria 4934 5150 4779 5957 6404 1640 48 NigeriaPakistan 1737 1275 2797 3110 2971 2906 18 PakistanPeru 1293 1471 1181 1241 1230 2674 43 PeruPortugalia 790 665 789 510 536 5371 51 PortugalRomânia 8400 9577 14542 10389 8985 3565 416 RomaniaFederaţia Rusă 1563 2113 3516 3211 3669 3629 26 Russian FederationSlovacia 754 601 862 1074 838 5552 155 SlovakiaSpania 4463 4301 4748 4120 3461 9787 76 SpainS.U.A. 228805 256905 299917 282311 267598 9360 895 United States of AmericaS.U. Mexicane 19299 19652 21670 18012 21765 2966 201 Mexico, U.S.Tanzania 2705 2430 3230 3288 3373 1687 89 Tanzania, United Republic ofThailanda 4230 4500 4216 3886 3696 4116 57 ThailandTurcia 2100 2800 3000 4200 3811 5863 52 TurkeyUcraina 4180 6900 8867 7167 6320 3950 135 UkraineUngaria 6121 4534 8332 9050 8441 6868 836 HungaryVenezuela 1392 1505 2176 2278 2375 3356 88 VenezuelaVietnam 2511 2934 3454 3756 3819 3702 45 Viet Nam

Country

PORUMBMAIZE

Pe locuitorPer

inhabitant(kg)

Total (mii tone)Total (thou tonnes)Ţara

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE - continuare OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS - continued

Page 57: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Medie lahectar

Average yieldper hectare

(kg / ha)2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006

Producţia mondială 320829 310810 330301 319874 315100 16734 - World production

Africa de Sud 1622 1534 1819 1768 1863 33265 39 South AfricaAlgeria 1333 1300 1800 2157 2181 22069 65 AlgeriaArgentina 2133 2150 2021 2432 2432 29486 62 ArgentinaAustralia 1260 1270 1310 1288 1288 34412 63 AustraliaAustria 684 560 693 763 655 29864 79 AustriaBangladesh 2994 3386 3907 4855 4161 13822 28 BangladeshBelarus 7421 8600 9902 8185 8329 19196 859 BelarusBelgia 2909 2522 3230 2781 2593 38545 247 BelgiumBrazilia 3126 3070 2931 3130 3138 22296 17 BrazilBulgaria 627 530 573 375 386 15776 50 BulgariaCanada 4697 5324 5171 4386 4995 31885 153 CanadaChile 1303 1094 1144 1116 1391 22015 85 ChileRepublica Cehă 1106 841 993 1013 692 23052 67 Czech RepublicR. P. Chineză 75268 66813 70036 73462 70338 14350 54 China, People's Republic ofColumbia 2841 2850 2836 1754 1754 17487 37 ColombiaDanemarca 1504 1530 1629 1576 1361 35264 252 DenmarkEgipt 1900 1900 2547 2500 2500 25000 33 EgyptElveţia 526 468 527 485 392 32413 52 SwitzerlandFinlanda 780 617 619 743 576 20561 109 FinlandFranţa 6877 6235 7260 6681 6354 40196 104 FranceGermania 11492 9813 13044 11624 10031 36568 122 GermanyGrecia 882 900 836 891 891 24752 80 GreeceIndia 23924 23161 25000 23631 23910 17079 21 IndiaRepublica Islamică Iran 3756 3550 4180 4830 4830 25469 69 Islamic Republic of Iran Irlanda 519 500 552 409 409 36212 97 IrelandItalia 2075 1604 1822 1754 1783 24607 30 ItalyJaponia 3069 3200 2842 2752 2598 29896 20 JapanKazahstan 2269 2320 2261 2521 2362 14760 154 KazakhstanLetonia 768 680 628 658 551 12215 240 LatviaLituania 1531 1445 1021 895 457 7908 134 LithuaniaMaroc 1334 1435 1440 1479 1569 26327 49 MoroccoOlanda 7363 6399 7488 6777 6500 41667 396 NetherlandsPakistan 1722 1946 1938 2025 1568 13345 9 PakistanPeru 3297 3300 2996 3290 3290 12458 116 PeruPolonia 15524 13732 13999 10369 8982 15039 236 PolandPortugalia 1250 1250 1250 570 577 13943 54 PortugalRegatul Unit 6967 5918 6316 5961 5684 40312 94 United KingdomRomânia 4078 3947 4230 3739 4016 14191 186 RomaniaFederaţia Rusă 32871 36747 35914 37280 38573 13021 271 Russian FederationSlovacia 484 392 382 301 263 14310 49 SlovakiaSpania 2950 2790 2745 2604 2502 28806 55 SpainS.U.A. 20856 20822 20686 19091 19713 43667 66 United States of AmericaS.U.Mexicane 1484 1735 1735 1635 1543 25212 14 Mexico, U.S.Suedia 914 850 979 947 773 27592 85 SwedenTurcia 5200 5300 4800 4090 4397 28498 60 TurkeyUcraina 16620 18500 20755 19462 19467 13300 416 UkraineUngaria 752 600 784 657 574 25437 57 Hungary

Total (mii tone)Total (thou tonnes) CountryŢara

CARTOFIPOTATOES

Pe locuitorPer

inhabitant(kg)

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE - continuare OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS - continued

Page 58: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Medie lahectar

Average yieldper hectare

(kg / ha)2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006

Producţia mondială 256946 233487 249118 251946 256407 47070 - World production

Austria 3043 2585 2935 3084 2493 63275 300 AustriaBelarus 1146 1900 3088 3065 3980 37635 410 BelarusBelgia 6537 6450 6216 5983 5667 68345 540 BelgiumRepublica Cehă 3832 3495 3579 3496 3138 51483 305 Czech RepublicChile 3555 2100 2370 2598 2200 79501 134 ChileR. P. Chineză 12820 6190 5860 7881 10536 66726 8 China, People's Republic ofCroaţia 1183 678 1000 1338 1560 48924 355 CroatiaDanemarca 3385 3200 2829 2763 2314 55899 429 DenmarkEgipt 3168 2900 2861 3430 3430 48781 45 EgyptElveţia 1408 1400 1449 1409 1243 67174 166 SwitzerlandFinlanda 1066 892 1064 1181 952 40000 180 FinlandFranţa 33450 29238 30554 31243 29879 78819 488 FranceGermania 26794 26400 27159 25285 20647 57737 251 GermanyGrecia 2713 2200 2208 2596 1600 40000 144 GreeceRepublica Islamică Iran 6098 5300 4900 4902 5000 32680 71 Islamic Republic of IranIrlanda 1313 1400 1861 1395 1450 45313 345 IrelandItalia 12726 8300 8473 14156 10641 54088 180 ItalyJaponia 4098 4161 4656 4201 3923 58205 31 JapanMaroc 2987 3428 4560 3302 2252 44737 71 MoroccoOlanda 6250 6400 6292 5931 5500 65476 335 NetherlandsPolonia 13434 10900 12730 11912 11475 43789 301 PolandRegatul Unit 9557 9296 8850 8687 7150 54580 118 United KingdomRepublica Moldova 1129 654 911 991 1177 27775 294 Republic of MoldovaRomânia 955 765 673 730 1152 28942 53 RomaniaFederaţia Rusă 15665 19384 21848 21420 30861 32536 217 Russian FederationRepublica Arabă Siriană 1480 1016 1100 1096 1096 42167 56 Syrian Arab RepublicSlovacia 1346 1172 1599 1733 1371 49457 254 SlovakiaSpania 8040 6414 7015 7276 6045 69567 133 SpainS.U.A. 25145 27764 27176 25087 28880 53091 97 United States of AmericaSuedia 2664 2500 2287 2381 2189 50216 241 SwedenTurcia 16523 13090 13517 15181 14452 42506 196 TurkeyUcraina 14452 13340 16600 15468 22421 28500 479 UkraineUngaria 2274 1802 3527 3516 2548 50764 252 Hungary

Country

SFECLĂ DE ZAHĂRSUGAR BEET

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE - continuare OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS - continued

ŢaraTotal (mii tone)

Total (thou tonnes)

Pe locuitorPer

inhabitant(kg)

Page 59: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Medie lahectar

Average yieldper hectare

(kg / ha)2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006

Total mondial 61561 60883 67100 66375 68953 9319 - World total

Africa de Sud 1400 1400 1683 1683 1550 13755 33 South AfricaAlgeria 234 230 275 334 398 5294 12 AlgeriaArabia Saudită 117 117 102 132 132 12624 5 Saudi ArabiaArgentina 2360 2370 2365 2830 2881 13155 74 ArgentinaArmenia 104 82 149 164 166 11857 55 ArmeniaAustralia 1754 1771 2015 2027 1981 12526 96 AustraliaAustria 351 350 365 302 301 6845 36 AustriaBrazilia 1149 1055 1291 1233 1220 16492 7 BrazilBulgaria 409 400 351 266 266 2479 35 BulgariaChile 1720 1750 1900 2250 2250 12640 137 ChileR. P. Chineză 4564 3935 5533 6589 6375 13193 5 China, People's Rep. ofCipru 61 61 81 51 52 4297 52 CyprusRepublica Coreea 422 422 368 381 330 17147 7 Republic of KoreaCroaţia 371 333 300 181 181 6101 41 CroatiaEgipt 1104 1104 1275 1300 1300 21667 17 EgyptElveţia 150 148 152 127 128 8604 17 SwitzerlandFranţa 6799 6178 7563 6793 6693 7948 109 FranceGeorgia 160 200 180 250 280 4308 64 GeorgiaGermania 1425 1423 1120 1326 1326 13370 16 GermanyGrecia 1000 1200 1300 897 897 10960 81 GreeceIndia 1110 1200 1200 1353 1546 25686 1 IndiaRepublica Islamică Iran 2704 2525 2800 2964 2964 9422 42 Islamic Republic of IranIsrael 98 116 140 126 133 22673 18 IsraelItalia 7394 7484 8692 8554 8326 11028 141 ItalyJaponia 232 221 206 220 210 11101 2 JapanLiban 102 110 123 111 111 8641 28 LebanonRepublica Macedonia 119 237 248 266 266 10629 133 Republic of MacedoniaMaroc 227 340 267 337 356 7073 11 MoroccoRepublica Moldova 641 665 600 517 466 3320 117 Republic of MoldovaPeru 136 138 147 197 197 17125 7 PeruPortugalia 1039 900 1000 785 973 4374 92 PortugalRomânia 1077 1078 1230 5061) 9121) 4689 42 RomaniaFederaţia Rusă 217 348 318 333 243 5509 2 Russian FederationS.U.A. 6658 5877 5661 7099 6094 19042 20 United States of AmericaS.U. Mexicane 363 457 305 323 244 8323 2 Mexico, U.S.Republica Arabă Siriană 369 360 300 310 310 7159 16 Syrian Arab RepublicSlovacia 45 66 57 54 52 4417 10 SlovakiaSlovenia 123 103 135 121 105 6421 53 SloveniaSpania 5874 6480 7286 6067 6402 5335 141 SpainTunisia 114 115 115 135 140 5833 14 TunisiaTurcia 3500 3650 3500 3650 4000 7273 54 TurkeyTurkmenistan 135 130 180 170 180 6000 34 TurkmenistanUcraina 359 450 374 443 370 4933 8 UkraineUngaria 501 560 789 536 551 5973 55 HungaryUruguay 94 103 147 124 124 14479 38 UruguayUzbekistan 503 510 589 536 804 7942 31 UzbekistanYemen 165 165 169 108 118 9373 5 Yemen

Ţara Country

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE - continuare OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS - continued

STRUGURI

1) Inclusiv producţia de struguri din grădinile familiale. / Including the production of grapes from the kitchen gardens.

Total (mii tone)Total (thou tonnes)

Pe locuitorPer

inhabitant(kg)

GRAPES

Page 60: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Producţia mondială 505746 506852 622294 541419 555704 - World production

Africa de Sud 2750 2750 2552 2871 2971 63 South AfricaArgentina 8500 7900 8100 9491 10494 269 ArgentinaAustralia 11620 10642 10125 10092 10250 498 AustraliaAustria 3292 3450 3158 3114 3147 379 AustriaBelarus 4772 4688 5150 5677 5870 605 BelarusBelgia 3469 3400 3350 3120 3012 287 BelgiumBrazilia 22315 23315 23455 23320 26186 140 BrazilBulgaria 1306 1189 1598 1287 1299 169 BulgariaCanada 7964 7880 8000 8100 8100 248 CanadaRepublica Cehă 2729 2646 2614 2661 2775 269 Czech RepublicChile 2170 2170 2260 2365 2400 146 ChileR. P. Chineză 17335 21871 27023 27864 32248 25 China, People's Republic ofColumbia 6021 6050 6700 6770 6750 144 ColombiaRepublica Coreea 2537 2359 2260 2232 2184 45 Republic of KoreaDanemarca 4590 4675 4569 4600 4627 857 DenmarkEcuador 2433 2283 2465 2537 2550 192 EcuadorEgipt 1997 2598 2126 1695 2150 29 EgyptElveţia 3944 3900 3939 3933 3923 523 SwitzerlandFinlanda 2532 2472 2595 2433 2413 455 FinlandFranţa 25197 24614 25182 25282 24195 395 FranceGermania 27874 28350 28152 28453 27995 340 GermanyIndia 36200 36500 37500 38500 41000 37 IndiaRepublica Islamică Iran 4975 5000 5980 5000 6330 90 Islamic Republic of IranIrlanda 5368 5299 5500 5353 5400 1286 IrelandItalia 11335 11000 11051 10216 10989 186 ItalyJaponia 8385 8360 8329 8285 8134 64 JapanKazahstan 4061 4227 4557 4693 4861 318 KazakhstanKenya 2689 2700 2966 2650 3500 101 KenyaLituania 1771 1800 1842 1854 1885 554 LithuaniaNorvegia 1554 1572 1722 1700 1553 330 NorwayNoua Zeelandă 13866 14354 15100 14500 15332 3740 New ZealandOlanda 10842 10842 10905 10532 10500 640 NetherlandsPakistan 8350 8620 8840 9082 9404 57 PakistanPolonia 11873 11804 11823 11933 11982 314 PolandPortugalia 2043 2100 2077 1991 1851 175 PortugalRegatul Unit 14869 15056 14555 14577 14340 237 United KingdomRomânia 1) 5341 5588 5716 5705 6011 278 Romania 1)

Federaţia Rusă 33100 32800 31933 30890 31186 219 Russian FederationSlovacia 1198 1142 1098 1072 1070 198 SlovakiaSpania 6023 6085 7227 6553 6469 142 SpainS.U.A. 77248 77252 77520 80265 82463 276 United States of AmericaS.U. Mexicane 9658 9842 10028 9868 10089 93 Mexico, U.S.Sudan 5057 5106 5106 5480 5200 126 SudanSuedia 3226 3206 3229 3206 3175 349 SwedenTurcia 8409 10611 10679 10026 10867 147 TurkeyUcraina 13820 13400 13777 13424 13017 278 UkraineUngaria 2130 2100 1942 1929 1844 183 HungaryUruguay 1490 1495 1641 1770 1620 491 UruguayUzbekistan 3610 3700 4271 4443 4821 184 UzbekistanVenezuela 1389 1238 1200 1348 1388 51 Venezuela

Country

LAPTE DE VACĂ

ŢaraTotal (mii tone)

Total (thou tonnes)

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE - continuare OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS - continued

COW MILK

1) Lapte de vacă şi bivoliţă, inclusiv consumul viţeilor. / Cow's and buffalo cow's milk, calves' consumption included.

Page 61: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Producţia mondială 2220 2151 2167 2192 2133 - World production

Africa de Sud 57 57 44 44 45 0,95 South AfricaAlgeria 19 19 20 24 20 0,60 AlgeriaArgentina 56 56 60 60 60 1,54 ArgentinaAustralia 607 545 509 520 438 21,26 AustraliaBrazilia 11 13 11 11 11 0,06 BrazilBulgaria 6 7 7 7 7 0,91 BulgariaChile 16 16 15 14 14 0,85 ChileR. P. Chineză 308 315 374 393 389 0,30 China, People's Republic ofFranţa 22 22 22 22 22 0,36 FranceGermania 15 15 15 15 15 0,18 GermanyGrecia 10 10 9 9 9 0,81 GreeceIndia 51 51 51 51 45 0,04 IndiaIndonezia 23 24 24 24 24 0,11 IndonesiaIrak 13 13 13 13 12 0,41 IraqRepublica Islamică Iran 75 75 75 75 75 1,07 Islamic Republic of IranIrlanda 12 12 12 12 12 2,86 IrelandItalia 11 11 10 11 9 0,15 ItalyKazahstan 25 26 28 29 32 2,09 KazakhstanKârgâzstan 11 11 10 10 11 2,12 KyrgyzstanMaroc 40 40 40 40 40 1,26 MoroccoMongolia 19 19 15 15 16 6,15 MongoliaNoua Zeelandă 228 230 218 224 225 54,88 New ZealandPakistan 39 40 40 41 41 0,25 PakistanPeru 12 12 12 11 11 0,39 PeruRegatul Unit 60 60 60 60 60 0,99 United KingdomRomânia 17 17 18 18 19 0,88 RomaniaFederaţia Rusă 41 42 46 48 49 0,34 Russian FederationRepublica Arabă Siriană 30 16 34 34 34 1,74 Syrian Arab RepublicSpania 32 32 22 22 22 0,48 SpainS.U.A. 19 17 17 17 17 0,06 United States of AmericaSudan 46 46 46 46 46 1,12 Sudan Turcia 38 38 46 46 46 0,62 TurkeyTurkmenistan 21 20 20 20 20 3,77 TurkmenistanUruguay 41 43 36 37 47 14,24 UruguayUzbekistan 17 16 19 16 21 0,80 Uzbekistan

RAW WOOLLÂNĂ BRUTĂ

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE - continuare OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS - continued

Ţara CountryTotal (mii tone)

Total (thou tonnes)

Page 62: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Pe locuitorPer inhabitant

(kg)2002 2003 2004 2005 2006 2006

Producţia mondială 113186 118539 122956 125508 128579 - World production

Albania 293 293 302 235 210 66 AlbaniaAlgeria 465 465 465 858 1015 30 AlgeriaArabia Saudită 450 450 541 594 594 25 Saudi ArabiaArgentina 205 205 206 204 204 5 ArgentinaAustralia 165 165 204 191 191 9 AustraliaAzerbaidjan 330 357 355 364 362 43 AzerbaijanBrazilia 775 775 1899 1695 1695 9 BrazilBulgaria 200 210 100 75 136 18 BulgariaChile 146 148 151 155 155 9 ChileR. P. Chineză 74817 80191 82653 84350 86745 66 China, People's Republic ofRepublica Coreea 1087 1087 1067 1105 998 21 Republic of KoreaR. P. D. Coreea 224 224 224 231 231 10 Dem. People' s Republic of KoreaEgipt 2310 2310 2152 2065 2065 27 EgyptFranţa 289 304 296 302 301 5 FranceGrecia 783 800 870 866 866 78 GreeceGuatemala 314 314 314 353 353 27 GuatemalaIndia 900 900 900 927 927 1 IndiaIordania 109 100 108 117 119 21 JordanRepublica Islamică Iran 3388 2892 3380 4385 4385 62 Islamic Republic of IranIsrael 405 396 366 193 171 24 IsraelItalia 1051 1108 1143 1131 1115 19 ItalyJaponia 814 805 714 691 636 5 JapanKazahstan 629 607 681 685 672 44 KazakhstanLiban 100 103 96 80 80 21 LebanonMarea Jamah. Arabă Great Socialist People'sLibiană Pop. Soc. 245 245 266 290 290 49 Libyan Arab JamahiriyaRepublica Macedonia 152 137 126 133 133 67 Republic of MacedoniaMalaezia 140 140 151 167 167 6 MalaysiaMaroc 944 992 1349 1051 1360 43 MoroccoPakistan 820 820 644 589 655 4 PakistanParaguay 143 145 144 144 144 23 ParaguayRomânia 651 765 765 692 642 30 RomaniaFederaţia Rusă 440 450 920 965 986 7 Russian FederationRepublica Arabă Siriană 564 564 720 694 694 36 Syrian Arab RepublicSpania 1600 1746 1867 1841 1760 39 SpainS.U.A. 3028 2982 2820 2927 2927 10 United States of AmericaSudan 172 173 173 187 187 5 SudanS.U. Mexicane 1368 1480 1480 1446 1539 14 Mexico, U.S.Thailanda 410 420 422 433 432 7 ThailandTunisia 520 520 450 450 450 45 TunisiaTurcia 6275 5950 5525 5736 5571 76 TurkeyTurkmenistan 230 230 230 253 250 47 TurkmenistanUcraina 398 400 369 310 310 7 UkraineUngaria 178 169 266 229 229 23 HungaryUzbekistan 475 460 460 609 744 28 UzbekistanVenezuela 340 308 490 580 283 10 VenezuelaVietnam 372 401 410 420 420 5 Viet NamYemen 123 124 170 172 175 8 Yemen

PEPENI VERZI ŞI GALBENIWATER MELONS AND MELONS

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE - continuare OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS - continued

Ţara CountryTotal (mii tone)

Total (thou tonnes)

Page 63: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

de ovineşi caprine

mutton, lamb

and goat meat

Producţia mondială 273723 64222 106192 13809 85255 - 100,00 World production

Africa de Sud 2105 804 151 153 978 45 0,77 South AfricaArgentina 4400 2800 225 61 1202 113 1,61 ArgentinaAustralia 3942 2077 389 643 812 191 1,44 AustraliaAustria 848 216 514 8 102 102 0,31 AustriaBelarus 767 272 346 1 145 79 0,28 BelarusBelgia 1769 265 1008 2 491 168 0,65 BelgiumBrazilia 19963 7800 3120 118 8901 107 7,29 BrazilCanada 4494 1391 1898 17 1169 138 1,64 CanadaRepublica Cehă 710 80 359 2 231 69 0,26 Czech RepublicChile 1339 238 468 17 607 82 0,49 ChileR. P. Chineză 81634 7506 52903 4701 15710 62 29,82 China, People's Republic ofColumbia 1698 790 125 13 760 36 0,62 ColombiaRepublica Coreea 1653 224 860 3 563 34 0,60 Republic of KoreaDanemarca 2054 129 1749 2 171 380 0,75 DenmarkEgipt 1427 590 2 61 665 19 0,52 EgyptEtiopia 645 374 2 133 45 9 0,24 EthiopiaFranţa 5206 1473 2011 107 1557 85 1,90 FranceFilipine 2396 241 1467 34 654 28 0,88 PhilippinesGermania 7043 1193 4662 44 1025 85 2,57 GermanyIndia 6121 2789 497 765 2070 5 2,24 IndiaIndonezia 2455 440 588 140 1285 11 0,90 IndonesiaIrlanda 989 572 209 70 136 235 0,36 IrelandItalia 3920 1110 1559 61 919 66 1,43 ItalyJaponia 3087 497 1247 - 1337 24 1,13 JapanKazahstan 808 370 210 121 50 53 0,30 KazakhstanMalaezia 1278 27 220 1 1030 48 0,47 MalaysiaMaroc 758 160 1 142 418 24 0,28 MoroccoNigeria 1086 284 210 251 222 8 0,40 NigeriaNoua Zeelandă 1427 643 51 544 151 348 0,52 New ZealandOlanda 2345 384 1270 15 675 143 0,86 NetherlandsPakistan 2089 1057 - 564 468 13 0,76 PakistanPeru 1110 162 108 41 790 39 0,41 PeruPolonia 3322 355 2071 1 876 87 1,21 PolandPortugalia 710 105 339 25 237 67 0,26 PortugalRegatul Unit 3399 847 697 330 1517 56 1,24 United KingdomRomânia 931 159 452 45 273 43 0,34 Romania Federaţia Rusă 5182 1705 1641 153 1624 36 1,89 Russian FederationSpania 5299 671 3219 242 1081 116 1,94 SpainS.U.A. 41007 11910 9550 105 19215 137 14,98 United States of AmericaS.U. Mexicane 5401 1613 1109 91 2505 50 1,97 Mexico, U.S.Thailanda 2146 259 700 1 1186 33 0,78 ThailandTurcia 1594 342 - 317 933 22 0,58 TurkeyUcraina 1723 568 526 15 589 37 0,63 UkraineUngaria 920 34 489 1 385 91 0,34 HungaryUruguay 665 560 19 31 46 202 0,24 UruguayVenezuela 1700 490 137 7 707 63 0,62 VenezuelaVietnam 3211 263 2505 11 430 38 1,17 Viet Nam

23.21 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE - continuare OUTPUT OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS - continued

Country

din care: / of which:

de bovinebeef and

veal

deporcine

pork

depasăre

poultry meat

PRODUCŢIA DE CARNE OBŢINUTĂ DE LA ANIMALELE SACRIFICATE, ÎN ANUL 2006PRODUCTION OF MEAT FROM SLAUGHTERED ANIMALS, IN 2006

Ţara

Mii tone carcasă / Thou tonnes carcassPe

locuitorPer

inhabitant(kg)

Pondereaîn total

mondialWeight of

total world(%)

Carnetotal

Totalmeat

Page 64: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.22 NUMĂRUL ANIMALELOR (la începutul anului) LIVESTOCK (at the beginning of the year)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total mondial 1492260 1502937 1509577 1514936 1523389 1541778 1536905 1546172 1546801 1591956 World total

Africa de Sud 13772 13580 13461 13500 13500 13600 13512 13764 13764 13500 South AfricaArgentina 54600 55000 48674 48851 48100 50869 50768 50768 50768 50750 ArgentinaAustralia 26710 26578 27588 27721 27870 27215 27460 27730 28560 28400 AustraliaAustria 2198 2172 2172 2155 2118 2067 2052 2051 2002 1998 AustriaBangladesh 24220 24480 24730 24950 25150 25350 25350 25350 25350 26150 BangladeshBelarus 4801 4686 4326 4220 4084 4005 3924 3963 3980 3989 BelarusBelgia-Luxemburg 3284 3395 3042 3038 2891 2778 2739 2695 2669 2640 Belgium-LuxembourgBolivia 6387 6556 6725 6457 6576 6680 6822 6822 7517 7515 BoliviaBrazilia 161452 164538 170979 177508 186462 190713 205646 208095 208095 208350 BrazilCamerun 5900 5800 5882 5900 5900 5900 5900 6000 6000 6000 CameroonCanada 13272 12902 13201 13608 13762 13454 14653 15083 14830 14155 CanadaRepublica Cehă 1690 1657 1574 1582 1520 1474 1428 1397 1374 1390 Czech RepublicCiad 5582 5595 5852 5992 6128 6268 6400 6540 6540 6820 ChadR.P. Chineză 121923 124552 127178 128826 123801 126203 134824 137975 137975 139577 China, People's Republic ofColumbia 25764 25614 25206 24510 24765 25000 24950 25000 25699 26000 ColombiaDanemarca 1977 1887 1868 1907 1796 1724 1646 1544 1572 1579 DenmarkEcuador 5329 5106 5104 4657 4794 4977 4794 4951 4971 5050 EcuadorEtiopia 35372 35095 33075 35383 35500 35500 38103 38500 43125 43000 EthiopiaFranţa 20371 20265 20310 20462 20061 19517 19320 19383 19418 19359 FranceGermania 15227 14942 14658 14568 14227 13732 13386 13035 12748 12601 GermanyIndia 303030 306967 286400 285600 284800 283998 283200 283000 283000 276540 IndiaIndonezia 15384 14961 13413 13471 13701 13851 13511 13928 13646 13612 IndonesiaIrlanda 6992 7093 6558 7050 6992 6924 7016 7000 6877 6710 IrelandRepublica Islamică Iran 9259 8521 8761 9007 9262 9550 9710 9350 9350 10396 Islamic Republic of IranItalia 7328 7320 7363 6933 6695 6660 6515 6551 6460 6341 ItalyJaponia 4708 4658 4588 4531 4564 4523 4478 4401 4391 4398 JapanKazahstan 4316 3967 4007 4116 4303 4569 4880 5190 5466 5670 KazakhstanKenya 13002 13392 13931 11745 11500 11500 12000 12000 12430 12500 KenyaMadagascar 10342 10353 10364 10500 10500 10500 10500 10500 9687 9600 MadagascarMali 6058 6200 6620 6692 6893 7312 7500 7700 7682 7917 MaliUniunea Myanmar 12830 13131 13405 13745 14103 14328 14589 14700 14828 15320 MyanmarNepal 10468 10502 10549 10607 10680 10750 10919 11076 11206 11411 NepalNigeria 19700 19830 19500 15133 15149 15164 15200 15200 15875 16259 NigeriaNoua Zeelandă 8736 8960 9015 9281 9637 9656 9599 9609 9652 9650 New ZealandOlanda 4292 4206 4070 4047 3858 3780 3767 3862 3746 3730 NetherlandsPakistan 39300 43600 44673 45759 46857 48100 49300 50500 53900 56900 PakistanParaguay 9833 9863 9737 9889 9260 8810 9622 9622 9983 10000 ParaguayPolonia 6955 6555 6083 5734 5533 5489 5353 5483 5606 5696 PolandRegatul Unit 11519 11423 11133 10600 10343 10459 10551 10378 10160 9988 United KingdomRomânia 3235 3143 3051 2870 2800 2878 2897 28081) 28622) 29343) RomaniaFederaţia Rusă 31537 28496 28048 27311 27121 26540 24953 23005 21488 21482 Russian FederationSomalia 5300 5000 5100 5256 5300 5350 5350 5350 5350 5350 SomaliaSpania 5884 5965 6291 6411 6478 6478 6653 6700 6464 6456 SpainS.U.A. 99744 99115 98198 97277 96704 96100 94888 95848 96702 97003 United States of AmericaS.U. Mexicane 25580 30193 30492 30621 30700 30800 31700 31800 28649 29000 Mexico, U.S.Sudan 34584 35825 37093 38325 38325 38325 38325 38325 40468 39500 Sudan Tanzania 14302 14350 17300 17037 17367 17704 17800 17800 17719 18000 Tanzania, United Republic ofThailanda 8668 8594 6314 6164 6433 6848 7035 7300 7776 8225 ThailandTurcia 11379 11207 11219 10907 10686 10564 9902 10173 10631 10972 TurkeyUcraina 12759 11722 10626 9424 9421 9108 7712 6953 6514 6175 UkraineUganda 5651 5820 5966 6144 6075 6100 6100 6100 6973 7182 UgandaUruguay 10392 10504 10353 10595 11274 11689 11958 12000 11956 12000 UruguayUzbekistan 5300 5225 5268 5344 5400 5400 6243 5400 7045 7043 UzbekistanVenezuela 15661 15992 14084 15474 15791 16071 16232 16300 16615 16700 VenezuelaZimbabwe 5450 5500 5700 5752 5700 5753 5400 5400 5400 5400 Zimbabwe

Country

1) La 1 decembrie 2004. / On December 1, 2004.2) La 1 decembrie 2005. / On December 1, 2005.3) La 1 decembrie 2006. / On December 1, 2006.

Total (mii capete)Total (thou heads)

BOVINECATTLE

Ţara

Page 65: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.22 NUMĂRUL ANIMALELOR (la începutul anului) - continuare LIVESTOCK (at the beginning of the year) - continued

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total mondial 882544 907836 908281 921225 943417 956017 943762 960847 990130 989744 World total

Argentina 3200 4200 1750 1700 1600 1500 1490 1830 2260 2270 ArgentinaAustralia 2680 2626 2433 2748 2940 2960 2530 2490 2470 2430 AustraliaAustria 3680 3810 3431 3427 3440 3305 3245 3125 3160 3213 AustriaBelarus 3682 3698 3566 3431 3373 3329 3287 3407 3545 3642 BelarusBelgia-Luxemburg 7436 7632 7369 6834 6735 6539 6355 6332 6295 6270 Belgium-LuxembourgBolivia 2637 2715 2793 2851 2851 2925 2984 2984 2488 2490 BoliviaBrazilia 27542 29768 31562 32605 32013 32605 33085 33200 33200 34080 BrazilBulgaria 1480 1721 1512 1144 1014 1000 1032 931 943 1013 BulgariaCanada 11985 12409 12904 13576 14367 14667 14623 14675 14690 13810 CanadaRepublica Cehă 3995 4001 3688 3594 3441 3363 3127 2877 2840 2741 Czech RepublicR.P. Chineză 408315 429212 437541 454410 464695 469804 472896 488810 488810 501476 China, People's Republic ofColumbia 2452 2765 990 970 1100 1200 1250 1150 1724 1800 ColombiaRepublica Coreea 7544 7864 8214 8720 8974 8912 8908 8570 9382 9850 Republic of KoreaR.P.D. Coreea 2475 2970 3120 3137 3152 3178 3194 3200 3200 3300 Dem. People's Republic of KoreaDanemarca 12004 11626 11922 12608 12732 12949 13233 13466 12604 13599 DenmarkEcuador 2708 2786 1185 1402 1527 1639 1770 1949 1281 1300 EcuadorFilipine 10210 10397 10713 11063 11653 12364 12562 12139 13047 13250 PhilippinesFranţa 14501 14682 14930 15382 15305 15058 15004 15020 14840 14736 FranceGermania 24795 26294 26001 25767 25958 26251 26495 26858 26521 26530 GermanyIndia 16005 16500 13700 13900 14000 14142 14300 14300 14300 14000 IndiaIndonezia 10069 9353 5357 5867 5927 6345 5980 6267 7087 6756 IndonesiaItalia 8281 8225 8415 8877 9166 9111 8972 9272 9200 9281 ItalyJaponia 9904 9879 9806 9788 9612 9725 9724 9550 9620 9759 JapanMyanmar 3501 3715 3914 4261 4499 4840 5217 5220 5677 6300 MyanmarNigeria 12000 4855 5048 5875 6112 6356 6611 6650 6650 6730 NigeriaOlanda 11438 13567 13118 13073 11648 11154 11153 11153 11300 11600 NetherlandsPeru 2531 2788 2819 2781 2858 2860 2880 2900 3005 3000 PeruPolonia 19168 18538 17122 17106 18629 18605 16988 18112 18881 18129 PolandRegatul Unit 8146 7284 6482 5845 5588 5050 5161 4851 4933 4882 United KingdomRepublica Moldova 798 807 683 447 449 508 446 397 461 532 Republic of MoldovaRomânia 7097 7194 5848 4797 4447 5058 5145 64951) 66222) 68153) RomaniaFederaţia Rusă 17348 17248 18271 15708 16047 17337 15980 13413 13455 15793 Russian FederationSerbia şi Muntenegru 4150 4372 4087 3634 3608 3656 3463 3189 3224 Serbia and MontenegroSlovacia 1810 1593 1562 1488 1554 1443 1149 1300 1108 1105 SlovakiaSpania 21562 22597 22418 22149 23858 23517 24895 25250 25131 26034 SpainS.U.A. 61158 62206 59342 59138 59804 59513 60444 60645 61449 61860 United States of AmericaS.U. Mexicane 14994 15748 16088 17584 15123 14625 14625 14625 15370 15500 Mexico, U.S.Suedia 2286 2115 1918 1891 1882 1904 1818 1823 1681 1695 SwedenThailanda 7000 7682 6558 6689 6879 7059 7064 7200 8187 8381 ThailandUcraina 9479 10083 10073 7652 8370 9203 7322 6466 7053 8055 UkraineUngaria 4931 5479 5335 4834 4822 5082 4913 4059 3853 3987 HungaryVenezuela 4750 4900 2810 2780 2825 2922 3047 3100 3264 3305 VenezuelaVietnam 18132 18886 20194 21800 23170 24885 26144 27000 26855 26500 Viet Nam

Ţara CountryTotal (mii capete)Total (thou heads)

PORCINEPIGS

1) La 1 decembrie 2004. / On December 1, 2004.2) La 1 decembrie 2005. / On December 1, 2005.3) La 1 decembrie 2006. / On December 1, 2006.

Page 66: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.22 NUMĂRUL ANIMALELOR (la începutul anului) - continuare LIVESTOCK (at the beginning of the year) - continued

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total mondial 1767388 1762536 1769851 1768492 1776730 1791970 1849839 1887909 1942497 1962735 World total

Afganistan 16500 20000 17500 20200 23500 16100 16100 16100 16100 16500 AfganistanAfrica de Sud 35903 35137 35257 35350 35939 35950 31732 31723 31383 31400 South AfricaAlgeria 20900 21600 20643 20428 20500 20500 21900 21900 23370 23200 AlgeriaArabia Saudită 12800 11881 12460 10548 10670 10990 9200 9200 9200 9200 Saudi ArabiaArgentina 18660 18500 17052 16887 16400 16650 16650 16650 16650 16700 ArgentinaAustralia 119820 115656 118812 111195 106600 98620 101700 103100 100561 100452 AustraliaBangladesh 34610 34921 35232 35543 38094 40860 43830 47000 50380 54060 BangladeshBolivia 9905 10075 10252 10402 10402 10097 10051 10051 10914 10915 BoliviaBrazilia 30900 23023 24132 24176 23716 23269 25105 25900 25900 25920 BrazilBulgaria 3814 3822 3595 3256 2470 2628 2324 2411 2211 2184 BulgariaBurkina Faso 14300 14980 15429 15500 15500 15700 17221 17718 17718 18749 Burkina FasoCamerun 7700 7730 8163 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 CameroonR.P. Chineză 256035 269308 279495 290522 297370 316714 340693 366641 366641 369229 China, People's Republic ofEgipt 7613 7699 7894 8138 8142 8142 8932 9110 9110 9160 EgyptEtiopia 38800 38950 19543 21059 21060 21073 26202 26626 42193 41700 EthiopiaFranţa 11516 11439 10789 10674 10568 10418 10357 10398 10136 9753 FranceGermania 2412 2385 2878 2911 2882 2823 2285 2812 2730 2624 GermanyGrecia 15394 14276 14025 14449 14228 14100 14404 14400 14207 14374 GreeceIndia 178462 180130 180900 181700 182800 183500 182500 182500 182500 189725 IndiaIndonezia 23349 21623 20012 19865 20210 21409 20856 21489 22594 24734 IndonesiaIrak 8200 8300 7700 7750 7850 7850 7850 7850 7850 7850 IraqRepublica Islamică Iran 79002 79657 79657 79657 79657 79900 80300 80500 80500 78080 Islamic Republic of IranItalia 12237 12135 12414 9336 9126 8912 9084 9185 8899 9182 ItalyKazahstan 10384 10069 9656 9981 10479 11273 12247 13282 13409 15351 KazakhstanKenya 13200 17700 18109 18589 18660 18700 22000 22000 19428 19800 KenyaMali 14500 14550 16049 16785 17624 19431 20400 20420 20403 21605 MaliMaroc 19743 21690 22231 22305 21426 21951 22385 22385 22204 22550 MoroccoMauritania 10333 10340 12558 13712 14329 14200 14450 14450 14450 14450 MauritaniaMongolia 24431 25756 26225 24146 21528 20655 21409 23924 26152 30267 MongoliaNiger 10447 10826 11116 11400 11400 11400 11400 11400 12000 12150 NigerNigeria 43700 44800 47500 48000 49000 49500 51000 51000 51000 52577 NigeriaNoua Zeelandă 46378 45863 42443 40173 39725 39707 39424 40083 40262 40160 New ZealandPakistan 81000 69700 71500 73300 75298 77400 79400 81600 87300 80300 PakistanPeru 15577 16365 16709 16251 15984 16050 16000 16000 16779 17000 PeruPortugalia 6585 6643 6214 6201 6043 6050 6002 6047 4134 4096 PortugalRegatul Unit 44471 44656 42261 36716 35834 35729 35848 35253 34818 33677 United KingdomRomânia 9547 8994 8679 8195 7776 7945 8125 80861) 82982) 84053) RomaniaFederaţia Rusă 18774 15557 14751 14773 15327 16050 17030 17771 18213 19675 Russian FederationRepublica Arabă Siriană 15550 15044 14555 13341 14429 14500 16318 16328 20947 22350 Syrian Arab RepublicSomalia 26000 25000 27300 26784 25800 25800 27300 25800 25800 25800 SomaliaSpania 27454 26351 26592 27276 27415 26860 25505 25250 25349 24694 SpainS.U.A. 9225 8585 8332 8365 7935 7500 8630 8658 9067 9099 United States of AmericaS.U. Mexicane 15371 15017 14750 14867 15860 16060 15812 15812 16381 16400 Mexico, U.S.Sudan 79709 82148 84643 86994 87043 87000 90000 90000 92323 91000 SudanTanzania 13950 14050 15140 15610 15838 16077 16071 16071 16071 16100 Tanzania, United Republic ofTurcia 38614 37492 38030 35693 33994 34000 32203 31810 31822 31900 TurkeyTurkmenistan 5870 6025 8000 8800 11000 13300 13900 15089 15171 16400 TurkmenistanUruguay 16761 14424 13213 12098 11001 9796 9524 9728 9728 11016 Uruguay

Total (mii capete)Ţara CountryTotal (thou heads)

3) La 1 decembrie 2006. / On December 1, 2006.2) La 1 decembrie 2005. / On December 1, 2005.1) La 1 decembrie 2004. / On December 1, 2004.

OVINE ŞI CAPRINESHEEP AND GOATS

Page 67: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

mii km2 % din fondul funciarthou km 2 % of total land fund

2005 2000-2005 2007 2004 2004

Africa de Sud 92 - 323 74,0 6,1 South AfricaAngola 591 0,2 62 125,5 10,1 AngolaArgentina 330 0,4 152 174,5 6,4 ArgentinaAustralia 1637 0,1 568 745,3 9,7 AustraliaAustria 39 -0,1 62 23,5 28,5 AustriaBelgia 2) 7 - 29 1,0 3,5 Belgium 2)

Bolivia 587 0,5 80 211,0 19,5 BoliviaBrazilia 4777 0,6 343 1532,6 18,1 BrazilCambodgia 104 2,0 82 41,5 23,5 CambodiaCamerun 212 1,0 157 37,4 8,0 CameroonCanada 3101 - 77 628,7 6,9 CanadaRepublica Cehă 26 -0,1 39 14,4 18,7 Czech RepublicChile 161 -0,4 95 26,9 3,6 ChileR. P. Chineză 1973 -2,2 351 1100,7 11,8 China, People’s Republic of Columbia 607 0,1 382 825,3 74,4 ColombiaRepublica Democratică Congo 1336 0,2 126 194,4 8,6 Congo, Dem. Republic ofCuba 27 -2,2 115 1,5 1,4 CubaDanemarca 5 -0,6 28 10,9 25,7 DenmarkElveţia 12 -0,4 44 11,9 29,6 SwitzerlandEtiopia 130 1,1 86 186,2 18,6 EthiopiaFilipine 72 2,1 253 24,3 8,2 PhilippinesFranţa 156 -0,3 117 16,2 3,0 France Germania 111 - 59 111,5 32,0 GermanyIndia 677 - 313 156,3 5,3 IndiaIndonezia 885 2,0 464 259,9 14,3 IndonesiaRepublica Islamică Iran 111 - 75 105,5 6,5 Islamic Republic of IranItalia 100 -1,1 119 32,4 11,0 ItalyJaponia 249 - 190 52,2 14,3 Japan Kenya 35 0,3 172 71,9 12,6 KenyaMalaezia 209 0,7 225 100,8 30,7 MalaysiaMaroc 44 -0,2 76 4,7 1,1 MoroccoUniunea Myanmar 322 1,4 118 35,3 5,4 MyanmarNepal 36 1,4 72 26,6 18,6 NepalNoua Zeelandă 83 -0,2 124 64,7 24,2 New ZealandOlanda 4 -0,3 26 9,5 28,0 Netherlands Peru 687 0,1 238 216,1 16,9 PeruPolonia 92 -0,3 38 70,3 23,1 PolandPortugalia 38 -1,1 147 4,7 5,1 Portugal Regatul Unit 28 -0,4 38 60,5 25,0 United KingdomRomânia 3) 64 - 398 12,3 5,2 Romania 3)

Federaţia Rusă 8088 - 153 1287,0 7,9 Russian FederationSpania 179 -1,7 170 46,2 9,3 SpainS.U.A. 3031 -0,1 937 1490,1 16,3 United States of AmericaS.U. Mexicane 642 0,4 579 99,0 5,1 Mexico, U.S.Suedia 275 - 30 44,8 10,9 SwedenTanzania 353 1,1 299 374,3 42,3 Tanzania, United Republic ofThailanda 145 0,4 157 80,3 15,7 ThailandTurcia 102 -0,2 121 20,3 2,6 TurkeyVenezuela 477 0,6 166 644,4 73,1 VenezuelaVietnam 129 -2,0 152 13,6 4,4 Viet NamZambia 425 1,0 38 312,3 42,0 Zambia

2) Inclusiv Luxemburg. / Includes Luxembourg.3) Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. / Source: National Environmental Protection Agency.

1) Valorile negative indică o creştere a suprafeţelor ocupate de păduri. / Negative values indicate an increase in forest area.

23.23 BIODIVERSITATEA BIODIVERSITY

Ţara

Ariile naţionale protejateNationally protected areas

Country

Suprafaţafondului forestier

(mii km2)Forest area (thou km 2 )

Defrişareamedie anuală1)

Average annualdeforestation 1)

%

Numărul speciilorameninţate

cu dispariţiaNumber of

threatened species

Page 68: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

1999 2000 2002 2003 2004 1999 2000 2002 2003 2004 1999 2000 2002 2003 2004

Africa de Sud 334,6 327,3 344,8 364,2 436,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 7,9 7,4 7,6 7,9 9,4 South AfricaArabia Saudită 235,4 374,3 340,0 302,3 308,1 1,0 1,6 1,4 1,1 1,1 11,7 18,1 15,0 13,7 13,7 Saudi ArabiaArgentina 137,8 138,2 133,1 127,5 141,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 3,8 3,9 3,5 3,4 3,7 ArgentinaAustralia 344,4 344,8 355,8 354,1 326,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1 18,2 18,0 18,1 17,8 16,2 AustraliaAustria 61,4 60,8 63,6 70,3 69,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 7,6 7,6 7,9 8,7 8,5 Austria Belgia 104,4 102,2 91,5 102,8 100,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 10,2 10,0 8,9 9,9 9,7 BelgiumBrazilia 300,7 307,5 313,0 298,3 331,5 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,8 1,8 1,8 1,6 1,8 BrazilCanada 438,6 435,9 516,3 565,5 638,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 14,4 14,2 16,5 17,9 20,0 CanadaRepublica Cehă 108,9 118,8 114,4 116,3 116,9 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 10,6 11,6 11,2 11,4 11,5 Czech RepublicR. P. Chineză 2825,0 2790,5 3507,4 4143,5 5005,7 12,5 12,1 14,4 15,5 17,3 2,3 2,2 2,7 3,2 3,9 China, People's Republic ofRepublica Coreea 393,5 427,0 445,5 455,9 465,2 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 8,4 9,1 9,4 9,5 9,7 Republic of KoreaDanemarca 49,7 44,6 47,5 54,5 52,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 9,3 8,4 8,9 10,1 9,8 DenmarkFranţa 359,7 362,4 367,7 373,9 373,4 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 FranceGermania 792,2 785,5 850,0 805,0 808,0 3,5 3,4 3,5 3,0 2,8 9,7 9,6 10,3 9,8 9,8 GermanyGrecia 85,9 89,6 94,0 96,2 96,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 8,2 8,5 8,5 8,7 8,7 GreeceIndia 1077,0 1070,9 1218,9 1273,2 1341,8 4,8 4,7 5,0 4,8 4,6 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 IndiaRepublica Islamică Iran 301,4 310,3 359,6 381,4 433,2 1,3 1,3 1,5 1,4 1,5 4,8 4,9 5,5 5,7 6,4 Islamic Republic of IranIrlanda 40,4 42,2 43,1 41,4 42,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 10,8 11,1 11,0 10,4 10,4 IrelandIsrael 61,1 63,1 69,5 68,3 71,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 10,0 10,0 10,6 10,2 10,5 IsraelItalia 422,7 428,2 432,3 445,5 449,5 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 7,3 7,4 7,5 7,7 7,7 ItalyJaponia 1155,2 1184,5 1201,6 1231,3 1256,8 5,1 5,2 4,9 4,6 4,3 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8 JapanOlanda 134,6 138,9 150,6 140,9 141,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 8,5 8,7 9,3 8,7 8,7 NetherlandsPolonia 314,4 301,3 295,9 304,5 307,0 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 8,1 7,8 7,7 8,0 8,0 PolandPortugalia 60,0 59,8 62,2 57,5 58,9 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 6,0 5,9 6,0 5,5 5,6 PortugalRegatul Unit 539,3 567,8 542,7 558,5 586,7 2,4 2,5 2,2 2,1 2,0 9,2 9,6 9,2 9,4 9,8 United KingdomRomânia 1) 91,8 94,6 106,3 111,4 112,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 4,1 4,2 4,9 5,1 5,2 Romania 1)

Federaţia Rusă 1437,3 1435,1 1430,6 1493,0 1523,6 6,4 6,2 5,9 5,6 5,3 9,8 9,9 9,9 10,3 10,6 Russian FederationSlovacia 38,6 35,4 36,8 37,5 36,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 7,2 6,6 6,8 7,0 6,7 SlovakiaSlovenia 14,4 14,6 15,3 15,4 16,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,3 7,3 7,7 7,7 8,1 SloveniaSpania 273,7 282,9 304,1 309,2 330,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 6,8 7,0 7,4 7,4 7,7 SpainS. U. A. 5495,4 5601,5 5834,5 5788,2 6044,0 24,4 24,4 24,0 21,6 20,9 19,7 19,8 20,2 19,9 20,6 United States of AmericaS.U. Mexicane 378,5 424,0 383,1 415,9 437,6 1,7 1,8 1,6 1,6 1,5 3,9 4,3 3,8 4,1 4,3 Mexico, U.S.Suedia 46,6 46,9 51,8 52,7 53,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5,3 5,3 5,8 5,9 5,9 SwedenThailanda 199,7 198,6 231,6 245,9 267,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 3,3 3,3 3,7 3,9 4,3 ThailandUcraina 374,3 342,8 306,3 314,4 329,7 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 7,5 6,9 6,4 6,6 6,9 UkraineUngaria 56,9 54,2 56,6 58,2 57,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 5,6 5,4 5,6 5,7 5,7 Hungary

Pondere întotal mondial

Weight inworld total

(%)

Pe locuitor(tone metrice)Per inhabitant(metric tonnes)

23.24 EMISIILE DE DIOXID DE CARBON CARBON DIOXIDE EMISSIONS

CountryŢara

Total(milioane

tone metrice)Total

(millionmetric tonnes)

Carbon dioxide emissions do not take into calculation other greenhouse effect gas and CO 2 absorptions (forests).

1) Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Emisiile totale de dioxid de carbon nu iau în calcul celelalte gaze cu efect de seră şi nici absorbţiile de CO 2 (păduri).

1) Source: National Environmental Protection Agency.

Page 69: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Lungimea liniilor Densitatea Lungimea liniilorde cale ferată reţelei pe de cale feratăîn exploatare 1000 km2 (km la 10000 locuitori)

Length of operating Network Length of railwaysrailways density per (km per 10000

(km) 1000 km 2 inhabitants)

Austria 1) 5656 67,4 6,97 Austria 1)

Belgia 3544 116,1 3,40 BelgiumBulgaria 4154 37,5 5,37 Bulgaria Canada 72280 7,2 22,40 Canada Republica Cehă 9614 121,9 9,41 Czech RepublicCroaţia 2726 48,2 5,99 CroatiaDanemarca 2) 2644 61,4 4,87 Denmark 2)

Elveţia 3) 5159 125,0 7,08 Switzerland 3)

Estonia 925 20,5 6,95 EstoniaFinlanda 5732 17,0 10,92 FinlandFranţa 30871 56,0 5,10 FranceGermania 38206 107,0 4,62 Germany Grecia 1) 2414 18,3 2,20 Greece 1)

Irlanda 1912 27,2 4,61 IrelandItalia 3) 15985 53,1 2,78 Italy 3)

Letonia 2270 35,1 9,83 LatviaLituania 1771 27,1 5,16 LithuaniaLuxemburg 1) 275 106,3 6,11 Luxembourg 1)

Norvegia 4087 10,6 8,85 NorwayOlanda 2810 67,7 1,72 Netherlands Polonia 20253 62,7 5,26 PolandPortugalia 3) 2801 30,5 2,79 Portugal 3)

Regatul Unit 2) 16458 67,8 2,76 United Kingdom 2)

România 10948 45,9 5,06 RomaniaFederaţia Rusă 2) 85286 5,0 5,96 Russian Federation 2)

Serbia şi Muntenegru 1) 4058 39,7 3,85 Serbia and Montenegro 1)

Slovacia 3658 74,6 6,77 SlovakiaSlovenia 1228 60,6 6,23 SloveniaSpania 12839 25,4 2,98 Spain S.U.A. 153956 16,0 5,16 United States of AmericaSuedia 11017 24,5 12,19 Sweden Turcia 8697 11,1 1,19 TurkeyUcraina 1) 22051 36,5 4,54 Ukraine 1)

Ungaria 7685 82,6 7,61 Hungary

LENGTH AND DENSITY OF OPERATING RAILWAYS, IN 200523.25 LUNGIMEA ŞI DENSITATEA LINIILOR DE CALE FERATĂ ÎN EXPLOATARE, ÎN ANUL 2005

3) 2002.

1) 2003.2) 2004.

Ţara Country

Page 70: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.26 TRANSPORTUL MARITIM INTERNAŢIONAL INTERNATIONAL SEA TRANSPORT

CountryGoods loaded = A

Goods unloaded = B- in external trade -

Africa de Sud A 126,1 126,0 133,6 133,4 133,4 128,5 … … A South AfricaB 23,8 21,7 26,0 23,3 23,3 41,8 … … B

Australia A 35,7 36,6 487,5 497,4 523,4 550,3 587,0 624,0 643,2 A AustraliaB 4,3 4,8 54,2 56,3 60,0 62,6 65,3 69,9 75,9 B

Belgia A 361,0 379,5 404,2 422,7 439,9 419,0 445,9 … 459,6 A BelgiumB 367,7 386,2 415,6 436,9 447,1 427,0 451,6 … 487,3 B

China, RAS Hong Kong 1) A 37,4 62,5 67,7 67,7 54,5 79,1 86,0 89,2 96,7 A China, Hong Kong SAR 1)

B 90,1 106,3 106,9 110,5 88,7 128,6 134,9 141,0 141,5 B Republica Coreea A 255,9 147,3 150,8 177,2 181,2 198,8 234,9 195,3 263,9 A Republic of Korea

B 448,4 384,9 418,8 433,3 477,1 474,5 508,7 478,0 545,9 BEstonia A 23,5 30,0 36,0 37,6 41,8 42,6 42,0 42,2 43,5 A Estonia

B 4,6 5,8 4,5 4,1 5,6 5,1 4,4 4,6 6,3 BFinlanda A 37,6 39,3 39,5 39,6 41,5 49,9 42,7 40,8 44,6 A Finland

B 38,8 38,1 41,1 44,9 45,5 51,8 53,1 49,8 54,5 BFranţa A 62,3 64,7 68,1 68,5 87,6 93,0 96,1 100,7 A France

B 197,8 189,5 202,7 197,3 214,3 220,6 223,6 227,1 BGermania A 69,1 74,6 86,0 86,7 87,5 91,9 99,7 … 117,0 A Germany

B 140,8 138,9 147,3 153,7 150,6 154,7 164,2 … 178,7 BGrecia A … 20,7 21,4 23,0 21,8 26,0 24,4 25,6 25,5 A Greece

B … 40,3 40,2 46,0 50,9 51,9 51,9 50,6 54,7 BIndonezia A … 139,3 141,5 154,4 163,3 172,3 246,1 273,7 331,1 A Indonesia

B … 43,5 45,0 51,7 53,8 88,5 82,2 84,8 85,3 BRepublica Islamică Iran A 23,7 32,1 30,6 28,7 29,1 30,5 33,3 34,5 37,6 A Islamic Republic of Iran

B 32,9 37,4 44,9 47,5 45,5 54,1 58,0 60,7 68,6 BIsrael 2) A 13,5 12,9 13,9 13,3 13,9 14,6 15,9 … 15,9 A Israel 2)

B 20,3 20,9 29,2 29,7 31,9 31,5 33,5 … 20,4 BJaponia A 118,2 124,5 130,1 140,1 153,6 167,6 178,5 … A Japan

B 763,2 754,5 806,5 777,8 784,7 810,1 829,1 … BLetonia A 48,6 45,1 49,3 54,4 48,7 50,9 54,1 55,9 53,1 A Latvia

B 3,7 3,9 2,6 2,5 3,4 3,8 3,3 4,2 6,5 BMalaezia 3), 4) A 50,1 59,6 64,5 70,1 64,4 69,0 77,6 79,4 90,8 A Malaysia 3), 4)

B 50,5 56,9 59,6 68,2 91,7 92,4 97,4 103,9 105,4 BNorvegia 5) A 154,1 151,1 160,1 164,5 157,8 160,2 157,3 144,0 136,2 A Norway 5)

B 27,3 25,8 23,4 23,1 22,0 22,8 24,6 24,3 24,1 BNoua Zeelandă A 15,2 20,6 22,1 23,6 25,0 21,5 22,4 21,7 22,3 A New Zealand

B 12,7 13,3 13,8 14,6 15,9 15,2 18,5 18,4 18,5 BOlanda A 85,1 91,9 99,4 97,8 105,0 102,3 112,8 … A Netherlands

B 319,7 305,2 325,1 326,5 327,1 328,7 351,1 … BPanama 6) A 112,2 117,9 116,6 108,5 110,6 99,5 113,7 102,6 110,2 A Panama 6)

B 83,6 76,8 82,2 84,9 99,3 76,2 80,1 94,7 106,5 BPolonia A 32,3 33,4 31,5 31,5 33,1 35,8 38,9 41,1 44,3 A Poland

B 18,3 15,9 15,8 14,7 15,0 15,2 17,1 17,3 18,2 BPortugalia A 7,6 5,4 7,2 6,9 7,4 9,1 10,2 10,7 13,2 A Portugal

B 37,7 32,7 39,1 38,5 37,9 38,0 38,5 40,4 39,7 BRomânia A 10,9 11,5 12,3 12,6 17,3 17,3 18,2 22,6 22,2 A Romania

B 17,3 10,6 11,8 13,8 15,4 18,7 22,3 25,1 24,6 BSlovenia A 2,5 5,9 2,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,6 4,9 A Slovenia

B 2,5 6,0 6,7 6,7 6,7 7,7 8,8 9,0 10,6 BSpania A 55,8 56,8 56,3 59,3 61,5 67,4 75,6 81,9 89,6 A Spain

B 169,8 214,2 193,4 198,7 212,5 218,5 236,5 261,6 252,1 BS.U.A A 342,7 337,8 343,3 331,4 323,6 324,8 349,6 405,3 … A United States of America

B 743,5 759,5 833,5 830,0 813,6 881,4 956,2 941,6 … BSuedia A 61,3 59,8 59,7 57,7 58,8 60,9 65,5 68,5 … A Sweden

B 75,5 … 73,2 70,4 72,3 76,5 78,7 79,8 … BUcraina A 64,7 77,0 42,7 49,3 62,2 55,7 65,4 70,7 68,4 A Ukraine

B 7,0 7,1 6,8 6,3 6,6 7,9 11,7 13,3 15,2 B

4) Inclusiv transbordările. / Including transshipments .5) Exclusiv traficul de tranzit. / Excluding transit traffic .

milioane tone / million tonnes

Mărfuri încărcate = AMărfuri descărcate = B

- cu titlu de comerţ exterior -

Ţara

20001998 1999 2001 20062002 2003 2004 2005

1) Datele se referă la statistica încărcăturilor navale. / Figures refer to the waterborne cargo statistics. 2) Exclusiv petrolul. / Excluding petroleum.3) Inclusiv traficul de coastă. / Including coastwise traffic.

6) Datele sunt numai pentru Zona Canalului. / Data are for Canal Zone only.

Page 71: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.27 ACCIDENTE DE CIRCULAŢIE ROAD TRAFFIC ACCIDENTS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Austria 42126 43073 43175 43426 42657 40896 976 958 956 931 878 768 54929 56265 56684 56881 55857 53234 AustriaBelarus 6410 6327 7204 7194 7218 … 1594 1594 1728 1764 1688 … 6494 6401 7472 7361 7522 … BelarusBulgaria 6886 6709 6769 6997 7612 8224 1012 1011 959 960 943 957 8030 7984 8100 8488 9308 10112 BulgariaRepublica Cehă 25445 26027 26586 27320 26516 25239 1486 1334 1431 1447 1382 1286 32439 33676 34389 35438 34254 32211 Czech RepublicCipru 2411 2393 2369 2358 2080 1500 111 98 94 97 117 102 3586 3528 3526 3411 3176 2296 CyprusCroaţia 14430 15656 17071 18592 17140 15679 655 647 627 701 608 597 20501 22093 23923 26153 24271 21773 CroatiaDanemarca 7346 6861 7126 6749 6209 … 498 431 463 432 369 … 9092 8465 8791 8412 7546 … DenmarkElveţia 23737 23896 23647 23840 22891 21706 592 544 513 546 510 409 30058 30160 29774 30098 28746 26747 SwitzerlandEstonia 1504 1888 2164 1931 2244 2341 204 199 223 164 170 169 1843 2443 2868 2539 2875 3028 EstoniaFinlanda 6633 6451 6196 6907 6767 7020 396 433 415 379 375 379 8508 8411 8156 9088 8791 8983 FinlandFranţa 121223 116745 105470 90220 85396 84525 7643 7720 7242 5731 5232 5318 162117 153945 137839 115929 108727 108076 FranceGermania 382949 375345 362054 354534 339310 336619 7503 6977 6842 6613 5842 5361 503480 494315 476413 462170 440126 433443 GermanyGrecia 23001 19710 16852 15751 15547 … 2037 1895 1654 1605 1670 … 30763 25881 … 20737 20179 … GreeceIrlanda 7757 6909 6625 5985 5781 6173 415 411 376 335 374 368 12043 10222 9206 8262 7867 … IrelandIsrael 19925 18140 18490 17745 17762 … 461 542 525 451 480 448 39817 37047 37679 36629 36439 35025 IsraelItalia 211941 235142 237812 … 224553 … 6410 6682 6736 … 5625 … 301559 334679 337878 … 316630 … Italy Letonia 4482 4766 5083 5379 5081 4466 588 517 518 493 516 442 5449 5852 6300 6639 6416 5600 LatviaLituania 5807 5972 6091 5965 6357 6777 641 706 697 709 752 772 6960 7103 7428 7266 7862 8474 LithuaniaLuxemburg 905 774 771 720 692 … 76 70 62 53 49 48 1255 1176 1100 1052 1079 … LuxembourgMalta 12654 13372 14062 13979 15643 … 15 16 16 17 13 … 1169 1215 1296 1171 1268 … MaltaNorvegia 8440 8244 8724 8266 8425 8078 341 275 310 280 257 224 11662 11522 12395 11851 12121 11214 NorwayOlanda 37947 35313 … 31635 27760 … 1166 1085 … 1088 804 … 46084 42810 … 37976 33302 … NetherlandsPolonia 57331 53799 53559 51078 51069 48100 6294 5534 5827 5640 5712 5444 71638 68194 67498 63900 64661 61191 PolandPortugalia 44159 42521 42219 41495 38930 … 1629 1466 1469 1356 1135 … 59924 57044 56585 55258 52009 … PortugalRegatul Unit 233729 229014 221751 214030 207410 198735 3409 3450 3431 3508 3221 3201 316874 309859 299174 287099 277619 267816 United KingdomRomânia 7555 7244 7047 6654 6860 7226 2499 2461 2398 2235 2418 2641 6315 5963 5777 5538 5594 5868 RomaniaFederaţia Rusă 157596 164403 184365 204267 208558 … 29594 30916 33243 35602 34506 … 179401 187790 215678 243919 251386 … Russian Federation S.U.A. 2107000 … 1968000 1963252 1899870 1855000 41821 … 42815 42643 42836 43443 3189000 … 2926000 2889000 2788000 2699000 United States of AmericaSlovacia 7884 8181 7866 8551 8443 7903 628 614 610 645 603 600 10094 10839 10263 11321 11190 10490 SlovakiaSlovenia 8469 9199 10199 11676 12721 10309 313 278 268 242 274 258 11574 12673 13930 16703 18723 14314 SloveniaSpania 101729 100393 98433 99987 94009 91187 5776 5517 5347 5399 4741 4442 149781 149599 146917 150635 138383 132809 SpainSuedia 15770 15796 16947 18365 18029 … 591 583 560 529 480 … 22032 22330 24747 27103 26582 … SwedenTurcia 75201 66243 65748 67031 … … 5510 4386 4093 3946 4427 4496 136751 116203 116412 118214 … … TurkeyUcraina 33339 34541 34488 42409 45592 … 5185 5984 5982 7149 6966 … 36636 38196 37916 47458 53636 … UkraineUngaria 17493 18505 19686 19976 20957 20777 1200 1239 1429 1326 1296 1278 22698 24149 25978 26627 28054 33737 Hungary

accidente de circulaţie(număr)

Persons injured inŢara Countryroad traffic accidents

(number)

Accidente(număr)

Accidents(number)

Persoane decedate înaccidente de circulaţie

(număr)Persons deceased inroad traffic accidents

(number)

Persoane rănite în

Page 72: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.28 COMERŢUL INTERNAŢIONAL INTERNATIONAL TRADE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Africa de Sud 28713 35032 43707 51640 58197 69788 632 778 922 1089 1230 1457 28261 39649 46266 62325 … … 622 881 975 1314 … … South AfricaArgentina 25709 29566 34550 40351 46569 55642 677 769 892 1041 1194 1412 8990 13834 22445 28689 34158 44780 237 360 579 740 876 1137 ArgentinaAustralia 65036 71548 86420 105833 123316 141120 3300 3626 4287 5250 5986 6720 72693 89090 109383 125283 139279 165361 3688 4515 5426 6214 6761 7874 AustraliaAustria 70891 87567 109004 117740 130361 156661 8741 10789 13309 14376 15706 18875 72881 88265 108866 119965 130937 156120 8987 10875 13293 14648 15776 18810 AustriaBelgia 215880 255516 306818 335868 366938 431567 20959 24764 29445 32233 34946 40714 199393 234795 285596 318768 351908 415497 19359 22756 27408 30592 33515 39198 BelgiumBrazilia 60362 73084 96475 118308 137807 160649 346 410 518 635 738 849 49603 50706 66433 77633 95851 126581 284 284 356 416 513 669 Brazil Bulgaria 5749 7540 9931 11740 15101 18508 721 955 1285 1519 1961 2404 7987 10887 14467 18163 23270 30160 1002 1379 1872 2350 3022 3917 BulgariaCanada 1) 252408 272696 304456 359421 389513 416431 8036 8654 9435 11138 11948 12657 221961 239083 273084 323361 348958 379794 7067 7588 8462 10020 10704 11544 Canada 1)

Republica Cehă 1) 38488 48715 67198 77988 95165 122091 3773 4759 6575 7631 9239 11853 40736 51245 68435 76343 93453 117870 3994 5006 6696 7470 9073 11444 Czech Republic 1)

R.P. Chineză 2) 325591 437899 593439 761953 969380 1217815 251 336 451 579 739 924 295171 413062 560683 659953 791605 956284 228 317 426 502 604 726 China, People's Republic of 2)

China, RAS Hong Kong 200092 223762 259260 289337 316816 344629 29512 31744 36827 41099 45259 49946 207644 231896 271074 299533 334681 367864 30626 32898 38505 42547 47812 53314 China, Hong Kong SARRepublica Coreea 162470 193817 253845 284419 325465 371554 3410 4063 5308 5948 6711 7661 152126 178827 224463 261238 309383 356648 3193 3749 4694 5463 6379 7354 Republic of KoreaDanemarca 56230 65280 75568 83569 91705 102863 10510 12170 13917 15390 16982 18702 49288 56227 66845 74265 85102 98861 9213 10482 12310 13677 15760 17975 DenmarkElveţia 83922 97165 114138 126099 141679 164603 11512 13553 15743 17393 18891 21947 79129 92014 106645 119784 132030 153022 10854 12835 14710 16522 17604 20403 SwitzerlandFinlanda 44671 52513 60916 65240 77287 89799 8591 10085 11603 12427 14582 16943 33642 41600 50677 58474 69447 81580 6470 7989 9653 11138 13103 15392 FinlandFranţa 3) 312436 365720 417158 444222 482768 540317 5254 5907 6693 7127 7675 8522 311240 370699 440422 485594 535663 614392 5234 5988 7066 7791 8516 9691 France 3)

Germania 612857 751824 911859 977970 1122112 1329053 7429 9116 11027 11827 13618 16149 492112 604729 718269 780514 922376 1059644 5966 7332 8686 9439 11194 12875 GermanyGrecia 10315 13195 14996 15511 20180 23472 940 1202 1349 1395 1818 2096 31164 44375 51559 49817 59121 75100 2841 4043 4637 4480 5326 6705 Greece India 49232 57086 71798 99374 120862 145431 48 54 65 90 108 128 56495 71239 94070 138855 175243 215500 55 67 85 126 156 190 IndiaIrlanda 87498 92431 104204 109605 104639 122622 22321 23365 25109 26411 24914 27869 51508 53315 61413 69177 83889 85628 13140 13477 14798 16669 19974 19461 IrelandItalia 254219 299468 353544 372962 416199 499934 4423 5215 6086 6420 7054 8431 246613 297405 355269 384837 440828 509919 4290 5179 6116 6625 7472 8599 ItalyJaponia 416730 471999 565743 594986 649948 709668 3269 3697 4417 4645 5086 5557 337209 383085 454592 514988 579609 619845 2645 3001 3549 4021 4535 4854 JapanLuxemburg 8585 9950 12181 12699 14172 16065 19511 21965 25917 27019 28344 32130 11554 13679 16829 17565 19434 22143 26259 30196 35806 37372 38868 44286 LuxembourgNigeria 15107 19887 31148 42277 45403 65133 125 160 237 321 338 451 7547 10853 14164 15200 22222 37576 62 88 108 116 165 260 NigeriaNorvegia 59575 67103 81709 101917 120550 137978 13122 14803 17686 22060 25649 29357 34889 39284 48062 54786 63349 79778 7685 8666 10403 11858 13479 16974 NorwayNoua Zeelandă 14380 16505 20344 21729 22434 26950 3735 4259 5048 5392 5472 6417 15047 18565 23195 26234 26430 30889 3908 4791 5756 6510 6446 7355 New ZealandOlanda 222406 258915 317936 349844 399635 476804 13780 16033 19505 21463 24368 29073 193784 233091 283734 310600 358510 421381 12006 14434 17407 19055 21860 25694 NetherlandsPolonia 41032 53699 74831 89214 110941 138762 1062 1392 1942 2315 2912 3642 55141 68153 89094 100759 127260 162380 1428 1766 2312 2615 3340 4262 PolandPortugalia 25536 30714 33023 32137 42890 50240 2541 3052 3145 3061 4046 4695 38326 40843 49225 53407 65605 76367 3814 4059 4688 5086 6189 7137 PortugalRegatul Unit 276315 304268 341621 371406 428357 432271 4678 5135 5725 6224 7080 7086 335458 380821 451715 483064 547508 615023 5679 6427 7570 8096 9050 10082 United KingdomRomânia 13876 17618 23485 27730 32336 40471 637 811 1084 1282 1498 1879 17862 24003 32664 40463 51106 70414 820 1105 1507 1871 2368 3269 Romania Federaţia Rusă 106705 126048 181663 241473 301244 351954 741 880 1269 1686 2117 2484 46161 52449 75569 98708 137807 199785 320 366 528 689 968 1410 Russian FederationSingapore 125177 144183 198633 229652 271809 299270 37035 33901 45874 53037 60402 65059 116441 127935 173582 200050 238711 263155 34450 30081 40088 46201 53047 57208 SingaporeSlovacia 14478 21966 27605 31997 41939 57766 2691 4066 5112 5925 7766 10697 17460 23760 30469 36168 46256 62102 3245 4398 5642 6698 8566 11500 SlovakiaSlovenia 10357 12767 15879 17896 20985 26472 5205 6435 8060 9084 10493 13236 10933 13854 17571 19626 23014 29336 5494 6983 8919 9962 11507 14668 SloveniaSpania 123563 156024 182156 191021 213350 246752 3015 3800 4230 4436 4689 5447 163575 208553 257672 287610 326046 382651 3992 5079 5984 6679 7166 8447 SpainS.U.A. 693860 724771 818520 907158 1038270 1162980 2384 2465 2745 3042 3471 3848 1202430 1303050 1525680 1732350 1919430 2017330 4131 4431 5116 5809 6417 6675 United States of AmericaS.U. Mexicane 1) 160682 165396 189083 213891 250441 272055 1557 1599 1767 1998 2312 2555 168679 170490 197347 221414 256130 283264 1634 1648 1844 2069 2365 2660 Mexico, U.S. 1)

Suedia 81298 102405 123306 130205 147236 166897 9155 11537 13640 14403 16180 18340 66717 84222 100792 111324 126610 148698 7513 9489 11150 12315 13913 16340 SwedenTurcia 34561 46576 61683 71928 81912 106851 496 653 843 983 1111 1444 49663 65637 96368 98998 133584 168527 713 920 1317 1353 1813 2277 TurkeyUngaria 34512 42532 54893 62179 74217 93379 3397 4306 5435 6156 7348 9245 37787 47602 59636 65783 77206 94373 3719 4819 5905 6513 7644 9344 Hungary

2) Data for China, People's Republic of, excludes those for Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province of China.

3) Including French Guiana, Guadeloupe, Martinique and Réunion.

3) Inclusiv Guyana Franceză, Guadelupa, Martinica şi Réunion.

Total(mil. dolari SUA)

Total(mill. USD)

Pe locuitor(dolari SUA)

Per inhabitant(USD)

Export FOBExports FOB

Import CIFImports CIF

2) Datele pentru R.P. Chineză exclud datele pentru RAS Hong Kong, RAS Macao şi provincia Taiwan a Chinei.

Country

1) Importuri FOB. / Imports FOB.

ŢaraTotal

(mil. dolari SUA)Total

(mill. USD)

Pe locuitor(dolari SUA)

Per inhabitant(USD)

Page 73: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.29 PONDEREA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL AL UNOR ŢĂRI, ÎN COMERŢUL MONDIAL WEIGHT OF CERTAIN COUNTRIES, IN WORLD INTERNATIONAL TRADE

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Africa de Sud 0,48 0,49 0,49 0,47 0,50 0,51 0,53 0,52 0,54 0,52 0,47 0,46 0,46 0,55 0,53 0,63 … … South AfricaArgentina 0,51 0,43 0,46 0,42 0,42 0,41 0,42 0,42 0,43 0,59 0,41 0,34 0,14 0,19 0,26 0,29 0,30 0,34 ArgentinaAustralia 1,05 1,06 1,09 1,07 1,01 1,02 1,10 1,10 1,09 1,19 1,15 1,07 1,17 1,23 1,26 1,27 1,22 1,26 AustraliaAustria 1,18 1,06 1,14 1,16 1,24 1,28 1,22 1,16 1,21 1,26 1,11 1,18 1,18 1,22 1,25 1,21 1,15 1,19 AustriaBelgia 3,31 3,12 3,27 3,55 3,61 3,61 3,48 3,28 3,33 2,99 2,85 2,98 3,22 3,24 3,28 3,23 3,09 3,17 BelgiumBrazilia 0,96 0,91 1,00 0,99 1,03 1,13 1,22 1,23 1,24 1,06 0,94 0,93 0,80 0,70 0,76 0,79 0,84 0,97 BrazilBulgaria 0,08 0,08 0,09 0,09 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20 0,23 BulgariaCanada 1) 4,02 4,59 4,46 4,15 3,86 3,58 3,72 3,48 3,21 3,71 3,85 3,70 3,58 3,30 3,13 3,27 3,06 2,90 Canada 1)

Republica Cehă 1) 0,49 0,48 0,57 0,63 0,69 0,79 0,81 0,85 0,94 0,53 0,52 0,61 0,66 0,71 0,79 0,77 0,82 0,90 Czech Republic 1)

R.P. Chineză 2) 3,44 4,14 4,57 5,35 6,19 6,98 7,89 8,65 9,38 2,59 3,32 4,06 4,76 5,71 6,44 6,68 6,95 7,30 China, People's Republic of 2)

China, RAS Hong Kong 3,26 3,35 3,26 3,29 3,16 3,05 3,00 2,83 2,66 3,40 3,43 3,35 3,35 3,20 3,11 3,03 2,94 2,81 China, Hong Kong SARRepublica Coreea 2,48 2,86 2,58 2,67 2,74 2,99 2,94 2,91 2,86 1,72 2,59 2,35 2,45 2,47 2,58 2,65 2,72 2,72 Republic of KoreaDanemarca 0,89 0,89 0,87 0,92 0,92 0,89 0,87 0,82 0,79 0,84 0,70 0,72 0,79 0,78 0,77 0,75 0,75 0,75 DenmarkElveţia 1,41 1,24 1,34 1,38 1,37 1,34 1,31 1,26 1,27 1,36 1,23 1,29 1,28 1,27 1,22 1,21 1,16 1,17 SwitzerlandFinlanda 0,80 0,74 0,73 0,73 0,74 0,72 0,68 0,69 0,69 0,60 0,53 0,54 0,54 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 FinlandFranţa 3) 5,72 4,96 5,08 5,13 5,17 4,91 4,60 4,31 4,16 5,29 4,85 5,00 5,02 5,12 5,06 4,92 4,70 4,69 France 3)

Germania 10,18 9,12 9,81 10,07 10,63 10,73 10,12 10,02 10,24 8,69 8,02 8,11 7,94 8,36 8,24 7,90 8,10 8,09 GermanyGrecia 0,20 … 0,16 0,17 0,19 0,18 0,16 0,18 0,18 0,56 … 0,50 0,50 0,61 0,59 0,50 0,52 0,57 GreeceIndia 0,63 0,70 0,74 0,81 0,81 0,84 1,03 1,08 1,12 0,79 0,83 0,84 0,91 0,98 1,08 1,41 1,54 1,65 IndiaIrlanda 1,21 1,28 1,42 1,44 1,31 1,23 1,13 0,93 0,94 0,82 0,81 0,86 0,83 0,74 0,70 0,70 0,74 0,65 IrelandItalia 4,54 3,95 4,19 4,18 4,23 4,16 3,86 3,72 3,85 3,98 3,81 3,94 3,98 4,11 4,08 3,90 3,87 3,89 ItalyJaponia 7,27 7,95 6,93 6,85 6,67 6,66 6,16 5,80 5,47 5,17 6,11 5,82 5,44 5,29 5,22 5,22 5,09 4,73 JapanLuxemburg 0,15 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 LuxembourgNigeria 0,19 0,35 0,30 0,25 0,28 0,37 0,44 0,41 0,50 0,17 0,14 0,19 0,12 0,15 0,16 0,15 0,20 0,29 NigeriaNorvegia 0,74 0,95 0,99 0,98 0,95 0,96 1,06 1,08 1,06 0,67 0,53 0,54 0,56 0,54 0,55 0,55 0,56 0,61 NorwayNoua Zeelandă 0,23 0,22 0,24 0,24 0,23 0,24 0,22 0,20 0,21 0,23 0,22 0,22 0,24 0,26 0,27 0,27 0,23 0,24 New ZealandOlanda 3,77 3,47 3,71 3,65 3,66 3,74 3,62 3,57 3,67 3,46 3,18 3,25 3,13 3,22 3,26 3,15 3,15 3,22 NetherlandsPolonia 0,51 0,53 0,62 0,67 0,76 0,88 0,92 0,99 1,07 0,86 0,79 0,84 0,89 0,94 1,02 1,02 1,12 1,24 PolandPortugalia 0,46 0,39 0,41 0,42 0,43 0,39 0,33 0,38 0,39 0,71 0,62 0,63 0,62 0,56 0,57 0,54 0,58 0,58 PortugalRegatul Unit 5,09 4,67 4,59 4,54 4,30 4,02 3,84 3,82 3,33 5,79 5,39 5,35 5,41 5,26 5,19 4,89 4,81 4,70 United KingdomRomânia 0,15 0,17 0,20 0,23 0,25 0,28 0,29 0,29 0,31 0,22 0,20 0,26 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,54 RomaniaFederaţia Rusă 1,39 1,71 1,72 1,75 1,78 2,14 2,50 2,69 2,71 1,09 0,55 0,70 0,74 0,72 0,87 1,00 1,21 1,53 Russian FederationSingapore 2,06 2,29 2,09 2,06 2,04 2,34 2,38 2,43 2,31 1,93 2,17 1,93 1,88 1,77 1,99 2,03 2,10 2,01 SingaporeSlovacia 0,20 0,20 0,22 0,24 0,31 0,32 0,33 0,37 0,45 0,24 0,22 0,26 0,28 0,33 0,35 0,37 0,41 0,47 SlovakiaSpania 2,05 1,88 1,98 2,03 2,21 2,14 1,98 1,90 1,90 2,45 2,46 2,56 2,64 2,88 2,96 2,91 2,86 2,92 SpainS.U.A. 12,79 12,96 12,54 11,40 10,25 9,63 9,39 9,27 8,96 17,41 20,26 19,67 19,39 18,01 17,51 17,54 16,85 15,40 United States of AmericaS.U. Mexicane 1) 2,24 2,75 2,72 2,64 2,34 2,22 2,21 2,24 2,10 2,37 2,80 2,81 2,72 2,36 2,27 2,24 2,25 2,16 Mexico, U.S. 1)

Suedia 1,59 1,44 1,30 1,34 1,45 1,45 1,35 1,31 1,29 1,26 1,17 1,06 1,08 1,16 1,16 1,13 1,11 1,14 SwedenTurcia 0,49 0,44 0,54 0,57 0,66 0,73 0,74 0,73 0,82 0,84 0,86 0,69 0,80 0,91 1,11 1,00 1,17 1,29 TurkeyUngaria 0,43 0,46 0,52 0,57 0,60 0,65 0,64 0,66 0,72 0,47 0,51 0,56 0,61 0,66 0,68 0,67 0,68 0,72 Hungary

3) Inclusiv Guiana Franceză, Guadelupa, Martinica şi Réunion.3) Including French Guiana, Guadeloupe, Martinique and Réunion.

2) Datele pentru R.P. Chineză exclud datele pentru RAS Hong Kong, RAS Macao şi provincia Taiwan a Chinei. 2) Data for China, People's Republic of, excludes those for Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province of China.

1) Importuri FOB. / Imports FOB.

procente / percentage

Ţara CountryExport FOB / Exports FOB Import CIF / Imports CIF

Page 74: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Balanţa comercială(Export FOB -

Import FOB)Balance of trade

(Exports FOB -Imports FOB)

Africa de Sud -16489 -6175 10952 South AfricaAustralia -41240 -9596 42019 AustraliaAustria 10259 641 -9117 Austria Belgia 7855 3915 -8727 BelgiumBrazilia 13276 46115 -14244 BrazilBulgaria -5010 -6809 4756 BulgariaCanada 20797 45146 -16339 CanadaRepublica Cehă -4586 2979 5361 Czech RepublicR. P. Chineză 249866 217746 -236819 China, People's Republic of Cipru -1091 -5023 1272 CyprusDanemarca 6696 2906 2177 DenmarkEstonia -2446 -2739 2523 EstoniaFinlanda 12214 11412 -10558 FinlandFranţa -28310 -37690 76060 FranceGermania 150750 197220 -176450 GermanyGrecia -29565 -44285 29204 GreeceIrlanda -9095 31888 11127 IrelandItalia -47310 -11690 46560 ItalyJaponia 170520 81300 -139080 JapanLetonia -4522 -5131 4401 LatviaLituania -3244 -4169 3470 LithuaniaLuxemburg 4370 -4427 -3597 LuxembourgMalta -421 -1194 538 MaltaNoua Zeelandă -9373 -2118 8659 New ZealandOlanda 57723 47998 -56220 NetherlandsPolonia -11084 -7004 11727 Poland Portugalia -18281 -20872 16606 PortugalRegatul Unit -77550 -142900 51570 United KingdomRomânia -12836 -14836 13450 Romania

-101562) -117592) 95322)

Federaţia Rusă 95323 139234 -101350 Russian FederationSlovenia -1088 -1458 1358 SloveniaSpania -106344 -100729 109834 SpainS.U.A. -811490 -834550 829290 United States of AmericaSuedia 28413 21415 -36756 SwedenTurcia -32774 -41238 351733) TurkeyUngaria -6194 -511 9559 Hungary

1) Cuprinde categoriile incluse la rezerve. / Includes reserves and related items.

3) Numai contul financiar. / Financial account only.

2) Milioane Euro. Sursa: Banca Naţională a României. / Euro million. Source: National Bank of Romania.

23.30 BALANŢA DE PLĂŢI EXTERNE, ÎN ANUL 2006 (Sold) BALANCE OF PAYMENTS, IN 2006 (Net Credit)

milioane dolari SUA / USD million

Ţara Contul curentCurrent account

Contul de capitalşi financiar 1)

Capital andfinancial account 1)

Country

Page 75: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Ţara 2007/2000 2007/2006 Country

Africa de Sud 143,5 107,1 South AfricaAustralia 123,0 102,3 AustraliaAustria 114,7 102,1 AustriaBelgia 115,1 101,9 BelgiumCanada 116,9 102,2 CanadaRepublica Cehă 117,9 102,9 Czech Republic Republica Coreea 104,8 102,5 Republic of KoreaDanemarca 114,2 101,7 DenmarkElveţia 106,1 100,7 SwitzerlandFinlanda 110,6 102,5 FinlandFranţa 113,4 101,4 France Germania 112,5 102,2 Germany Grecia 125,5 102,9 GreeceIrlanda 129,5 104,9 IrelandIslanda 137,1 105,1 Iceland Italia 116,9 101,9 Italy Japonia 1) 98,1 100,3 Japan 1)

Luxemburg 117,6 102,3 LuxembourgNorvegia 112,4 100,7 NorwayNoua Zeelandă 119,6 102,4 New ZealandOlanda 116,2 101,6 NetherlandsPolonia 118,6 102,4 Poland Portugalia 123,3 102,5 Portugal Regatul Unit 121,3 104,3 United KingdomRomânia 258,8 104,8 Romania Federaţia Rusă 1) 219,0 109,7 Russian Federation 1)

Slovacia 1) 138,7 104,4 Slovakia 1)

Spania 121,0 102,9 SpainS.U.A. 120,4 102,8 United States of AmericaS.U. Mexicane 137,0 103,9 Mexico, U. S.Suedia 111,4 102,2 SwedenTurcia 453,6 108,8 Turkey Ungaria 149,3 108,0 Hungary

23.31 INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM CONSUMER PRICE INDEX

procente / percentage

1) 2006 faţă de 2000 şi 2006 faţă de 2005. / 2006 as against 2000 and 2006 as against 2005.

Page 76: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Suprafaţa medieutilă pe locuinţă

Average useful floorper dwelling

(m2)

Azerbaidjan 1,5 110,9 AzerbaijanBelarus 4,1 86,6 BelarusBosnia şi Herţegovina ... 53,8 Bosnia and HerzegovinaBulgaria 1,1 88,2 Bulgaria Republica Cehă 3,2 104,4 Czech Republic Cipru 14,9 176,6 Cyprus Croaţia 4,2 83,6 Croatia Danemarca 5,0 ... DenmarkElveţia 5,1 ... SwitzerlandEstonia 2,3 89,2 EstoniaFinlanda 5,9 … FinlandFranţa ... 118,5 FranceGeorgia 0,21) 194,0 GeorgiaGermania 3,21) ... GermanyGrecia 11,1 118,8 GreeceIsrael 4,7 ... IsraelItalia 1) 4,4 76,5 Italy 1)

Kazahstan 1,5 117,2 KazakstanKârgâzstan 1,0 93,9 KyrgyzstanLetonia 1) 0,4 234,2 Latvia 1)

Lituania 2,0 102,7 LithuaniaRepublica Moldova 0,8 122,9 Republic of MoldovaNorvegia 5,1 105,0 Norway Olanda 4,4 ... NetherlandsPolonia 2,8 107,5 Poland Portugalia 6,4 90,5 Portugal România 1,4 110,0 RomaniaFederaţia Rusă 1) 3,0 85,4 Russian Federation 1)

Slovacia 2,3 131,7 SlovakiaSlovenia 1) 3,3 113,7 Slovenia 1)

Spania 13,0 93,6 Spain S.U.A. 6,2 199,9 United States of AmericaSuedia 3,3 101,0 Sweden Turcia 2,3 142,2 Turkey Ucraina 1,5 106,3 UkraineUngaria 4,3 93,1 Hungary

23.32 LOCUINŢE TERMINATE, ÎN ANUL 2004 FINISHED DWELLINGS, IN 2004

Ţara

La 1000 locuitori(număr)

Per 1000 inhabitants(number)

Country

1) 2003.

Page 77: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Aparate de radio Televizoarela 1000 locuitori 1) la 1000 locuitori

Radio sets / 1000 inhabitants 1) TV sets / 1000 inhabitants

Africa de Sud 336 177 South AfricaArgentina 697 326 ArgentinaAustralia 1996 722 AustraliaAustria 763 637 AustriaBelgia 793 541 BelgiumBrazilia 433 369 BrazilBulgaria 543 ... Bulgaria Canada 1047 691 CanadaRepublica Cehă 803 538 Czech Republic R. P. Chineză 339 350 China, People's Republic ofRepublica Coreea 1034 458 Republic of KoreaDanemarca 1400 859 DenmarkEgipt 339 229 EgyptElveţia 1002 552 SwitzerlandEstonia 1136 507 EstoniaFinlanda 1624 679 FinlandFranţa 950 632 France Germania 570 675 Germany Grecia 466 519 GreeceIndia 120 83 IndiaIndonezia 159 153 IndonesiaIrlanda 695 694 IrelandItalia 878 ... Italy Japonia 956 785 JapanLetonia 700 859 Latvia Lituania 524 487 LithuaniaMalaezia 420 210 MalaysiaNorvegia 3324 884 NorwayNoua Zeelandă 991 574 New ZealandOlanda 980 648 NetherlandsPolonia 523 229 Poland Portugalia 299 413 Portugal Regatul Unit 1445 950 United KingdomRomânia 2) 805 532 Romania 2)

Federaţia Rusă 418 ... Russian Federation Singapore 672 303 SingaporeSlovacia 965 409 SlovakiaSlovenia 405 366 SloveniaSpania 330 564 SpainS.U.A. 2109 938 United States of AmericaS.U. Mexicane 330 282 Mexico, U.S.Suedia 2811 965 SwedenTurcia 470 423 TurkeyUcraina 889 ... UkraineUngaria 690 475 Hungary

2) 2007.

1) Datele se referă la ultimul an disponibil din perioada 1997-2003. / Data refers to the latest available year for the period 1997-2003.

23.33 ÎNZESTRAREA POPULAŢIEI CU APARATE DE RADIO ŞI TELEVIZOARE, ÎN ANUL 2003POPULATION ENDOWMENT WITH RADIO SETS AND TV SETS, IN 2003

Ţara Country

64 - 20.01.2009

Page 78: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Africa de Sud 69 68 68 78 109 109 69 73 73 82 85 85 South AfricaArgentina 88 112 112 133 177 209 91 82 82 96 83 90 ArgentinaAustralia 371 482 567 646 698 739 516 565 565 682 683 757 AustraliaAustria 320 409 462 477 486 507 335 369 369 418 607 607 Austria Belgia 311 328 386 403 458 458 233 241 318 348 348 377 BelgiumBrazilia 46 82 82 120 195 225 63 75 75 105 105 161 BrazilBulgaria 76 81 206 283 206 243 44 52 52 59 59 63 BulgariaCanada 434 513 513 626 520 681 460 487 487 700 700 876 CanadaRepublica Cehă 137 256 308 470 269 345 146 177 177 240 240 274 Czech RepublicR. P. Chineză 26 46 63 73 85 104 19 28 28 41 41 43 China, People's Republic ofRepublica Coreea 515 552 610 657 684 705 257 556 558 545 545 532 Republic of KoreaDanemarca 541 513 513 696 527 583 540 577 577 656 656 696 DenmarkEgipt 9 28 39 54 68 81 16 17 22 32 38 37 EgyptElveţia 307 351 351 474 498 582 540 709 709 826 865 865 SwitzerlandEstonia 319 328 444 497 513 566 175 210 440 921 483 483 EstoniaFinlanda 431 509 534 629 534 555 424 442 442 481 481 500 FinlandFranţa 264 314 366 414 430 491 337 347 347 487 575 575 FranceGermania 374 412 473 500 455 469 382 431 485 561 545 606 GermanyGrecia 140 155 150 177 180 184 81 82 82 89 89 92 GreeceIndia 7 16 17 32 55 55 6 7 7 12 16 16 IndiaIndonezia 19 38 38 67 73 73 11 12 12 14 14 15 IndonesiaIrlanda 232 271 317 265 276 337 391 421 421 494 494 528 Ireland Italia 283 352 337 501 478 490 195 231 231 315 367 367 ItalyJaponia 440 449 483 587 668 685 349 382 382 542 542 676 JapanLetonia 72 133 404 350 448 468 153 172 188 217 217 246 Latvia Lituania 72 144 202 282 358 319 71 110 110 155 155 180 LithuaniaMalaezia 277 320 344 397 435 432 126 147 167 197 197 218 MalaysiaNorvegia 599 503 346 390 735 874 508 528 528 573 573 594 NorwayNoua Zeelandă 284 484 526 788 672 765 393 414 414 474 474 502 New ZealandOlanda 493 506 522 614 739 890 428 467 467 682 682 854 NetherlandsPolonia 98 230 232 236 262 288 85 106 142 193 193 242 Poland Portugalia 243 194 194 281 279 303 117 135 134 133 133 133 Portugal Regatul Unit 402 423 423 628 473 554 366 406 406 599 600 758 United KingdomRomânia 45 83 191 202 221 324 36 69 83 110 113 129 RomaniaFederaţia Rusă 30 41 ... 111 152 180 50 89 89 132 122 122 Russian FederationSingapore 452 504 509 571 571 383 508 622 622 763 … 682 SingaporeSlovacia 125 160 256 423 464 418 148 180 180 296 358 358 SlovakiaSlovenia 302 376 376 476 545 623 276 301 301 353 404 404 SloveniaSpania 183 156 239 336 348 421 168 196 196 257 277 277 Spain S.U.A. 501 551 551 630 630 695 625 659 659 749 762 762 United States of AmericaS.U. Mexicane 36 98 118 135 181 175 69 82 82 108 136 136 Mexico, U.S.Suedia 517 573 573 756 764 769 561 621 621 763 763 836 Sweden Turcia 36 73 85 142 222 168 41 45 45 52 52 57 Turkey Ucraina 12 18 19 79 97 119 18 19 19 28 38 45 UkraineUngaria 145 158 232 267 297 348 100 108 108 146 146 149 Hungary

23.34 UTILIZATORII DE INTERNET ŞI NUMĂRUL DE CALCULATOARE INTERNET USERS AND NUMBER OF COMPUTERS

CountryŢara

număr/1000 locuitori / number/1000 inhabitantsUtilizatorii de Internet

Internet usersCalculatoare personale

Personal computers

Page 79: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Numărul de linii detelefonie fixă

Numărul de abonamentela telefonia mobilă

Number of fixed telephonemainlines Number of mobile subscribers

Africa de Sud 100 720 South AfricaArgentina 240 810 ArgentinaAustralia 480 950 AustraliaAustria 430 1120 Austria Belgia 450 920 BelgiumBrazilia 200 530 BrazilBulgaria 310 1070 BulgariaCanada 640 530 CanadaRepublica Cehă 310 1180 Czech RepublicR. P. Chineză 280 350 China, People's Republic ofRepublica Coreea 550 830 Republic of KoreaDanemarca 570 1070 DenmarkEgipt 150 240 EgyptElveţia 670 990 SwitzerlandEstonia 400 1240 EstoniaFinlanda 360 1080 FinlandFranţa 550 840 FranceGermania 660 1020 GermanyGrecia 550 1000 GreeceIndia 40 150 IndiaIndonezia 70 290 IndonesiaIrlanda 490 1100 Ireland Italia 430 1220 ItalyJaponia 430 800 JapanLetonia 290 950 Latvia Lituania 230 1390 LithuaniaMalaezia 170 750 MalaysiaNorvegia 440 1080 NorwayNoua Zeelandă 420 850 New ZealandOlanda 470 970 NetherlandsPolonia 300 960 Poland Portugalia 400 1150 Portugal Regatul Unit 550 1150 United KingdomRomânia 193 807 RomaniaFederaţia Rusă 280 840 Russian FederationSingapore 410 1070 SingaporeSlovacia 220 910 SlovakiaSlovenia 420 910 SloveniaSpania 420 1050 Spain S.U.A. 570 780 United States of AmericaS.U. Mexicane 190 550 Mexico, U.S.Suedia 590 1060 Sweden Turcia 260 720 Turkey Ucraina 260 1050 UkraineUngaria 330 990 Hungary

23.35 ACCESUL LA TELECOMUNICAŢII, ÎN ANUL 2006 ACCESS TO TELECOMMUNICATIONS, IN 2006

CountryŢara

număr/1000 locuitori / number/1000 inhabitants

Page 80: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

Învăţământ Învăţământ Învăţământ Învăţământ Învăţământprimar secundar superior primar secundar

Primary Secondary Tertiary Primary Secondaryeducation education education education education

Africa de Sud 2) 106 95 16 36 31 5,5 South Africa 2)

Argentina 1) 112 84 64 17 14 4,02) Argentina 1)

Australia 105 150 73 … … 4,7 AustraliaAustria 102 102 50 12 11 5,5 AustriaBelgia 102 110 63 11 10 6,02) BelgiumBrazilia 1) 137 105 25 21 15 4,12) Brazil 1)

Bulgaria 100 106 46 16 12 4,5 BulgariaRepublica Cehă 100 96 50 16 11 4,72) Czech RepublicR. P. Chineză 111 76 22 18 18 … China, People's Republic ofChina, RAS Hong Kong 95 85 33 18 18 4,1 China, Hong Kong SARCipru 102 97 33 17 11 6,52) CyprusColumbia 116 82 31 28 27 5,0 ColombiaCongo 2) 107 43 … 83 34 3,3 Congo 2)

Republica Coreea 105 96 91 28 18 4,62) Republic of KoreaDanemarca 99 120 80 … … 8,3 DenmarkElveţia 97 93 46 13 14 5,3 SwitzerlandEstonia 99 100 66 11 15 5,42) EstoniaFinlanda 98 112 93 161) 121) 6,4 FinlandFranţa 110 114 56 19 11 5,7 FranceGermania 103 101 … 14 14 4,62) GermanyIndia 1151) 541) 12 402) 332) 3,3 India Indonezia 114 64 17 20 12 3,0 IndonesiaIrlanda 104 112 59 17 11 5,6 IrelandItalia 104 100 67 11 11 4,5 ItalyJaponia 100 101 57 19 12 3,5 JapanLetonia 95 99 74 12 10 5,22) Latvia Lituania 95 99 76 14 10 5,3 LithuaniaMalaezia 1) 100 69 29 17 17 6,62) Malaysia 1)

Noua Zeelandă 102 120 80 16 15 7,0 New ZealandOlanda 107 118 60 … 13 5,2 NetherlandsPortugalia 115 98 55 11 7 5,5 PortugalRegatul Unit 105 98 59 171) 151) 5,5 United KingdomRomânia 104 87 50 17 13 4,23) Romania Federaţia Rusă 96 84 72 17 9 3,9 Russian FederationSlovacia 100 94 45 17 13 4,1 SlovakiaSlovenia 100 96 83 15 11 6,0 SloveniaSpania 105 119 67 14 11 4,3 SpainS.U.A. 98 94 82 14 15 5,3 United States of AmericaS.U. Mexicane 113 87 26 28 18 5,6 Mexico, U. S.Suedia 96 103 79 10 10 7,2 SwedenUngaria 97 96 69 10 11 5,8 Hungary

şi învăţământul postliceal (studii neechivalate nivelului universitar).

and post high school education (studies not equivalent to university level).

organizat în cicluri potrivit reglementărilor fiecărei ţări; învăţământul superior cuprinde învăţământul universitar (de scurtă şi lungă durată)

23.36 POPULAŢIA ŞCOLARĂ ŞI CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU EDUCAŢIE, ÎN 2006/2007 SCHOOL AGED POPULATION AND PUBLIC EXPENDITURE FOR EDUCATION, IN 2006/2007

Ţara Country

Note: Primary education means primary schools; secondary education means gymnasium, high schools, vocational schools,

Rata brută de cuprindere şcolară (%)Gross enrolment rate (%)

Elevi ce revin la uncadru didactic (număr)

Pupils / teacher ratio(number)

Cheltuieli publicecu învăţământul,

% în VenitulNaţional Brut1)

Public expenditurefor education,

% in GrossNational Income 1)

organised in cycles according to the legislation of each country; tertiary education includes higher education (short or long duration)

1) 2005/2006.

3) Date semidefinitive. / The data are semifinal.

2) 2004/2005.

Notă: Învăţământul primar reprezintă şcoala primară; învăţământul secundar reprezintă învăţământul gimnazial, liceal, profesional,

Page 81: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

CERCETAREA-DEZVOLTAREA

RESEARCH-DEVELOPMENT

Număr persoane

în echivalent

normă întreagă

Number of persons

in full-time

equivalent

Austria 2006 50322 30452 2,46 AustriaBelgia 1) 2006 55161 33924 1,85 Belgium 1)

Bulgaria 2006 16321 10336 0,48 BulgariaRepublica Cehă 2006 47729 26267 1,54 Czech RepublicR. P. Chineză 2006 1502472 1223756 1,42 China, People's Republic ofCipru 1) 2006 1220 755 0,42 Cyprus 1)

Croaţia 2006 8543 5232 0,87 CroatiaDanemarca 1) 2006 45182 28653 2,44 Denmark 1)

Elveţia 2004 52250 25400 2,93 SwitzerlandEstonia 1) 2006 4740 3513 1,15 Estonia 1)

Finlanda 2006 58257 40411 3,43 FinlandFranţa 2005 357327 204484 2,13 FranceGermania 1) 2006 485000 279800 2,52 Germany 1)

Grecia 2006 35140 19907 0,50 GreeceIrlanda 1) 2006 17647 12167 1,31 Ireland 1)

Islanda 2005 3226 2155 2,78 IcelandItalia 2005 175248 82489 1,10 ItalyJaponia 2006 935182 709691 3,40 JapanLetonia 2006 6520 4024 0,69 LatviaLituania 2006 11443 8036 0,80 LithuaniaNorvegia 2005 30492 21653 1,52 NorwayOlanda 1) 2006 91618 41346 1,69 Netherlands 1)

Polonia 2006 73554 59573 0,56 PolandPortugalia 2005 25728 21126 0,81 Portugal Regatul Unit 2006 334686 183535 1,80 United KingdomRomânia 2007 28977 18808 0,532) RomaniaFederaţia Rusă 2006 928320 466253 1,08 Russian FederationSlovacia 2006 15028 11776 0,49 SlovakiaSlovenia 1) 2006 9789 5850 1,63 Slovenia 1)

Spania 2006 188978 115798 1,21 Spain Suedia 2006 78715 55729 3,82 SuediaTurcia 2006 54444 42663 0,76 TurkeyUngaria 2006 25971 17547 1,00 Hungary

2) Date semidefinitive / The data are semi-final.

din care: / of which:

23.37 PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI CHELTUIELILE CU

STAFF IN THE RESEARCH - DEVELOPMENT ACTIVITY AND THE EXPENDITURE ON

1) Date provizorii. / Provisional data.

Ţara CountryAnulYear

CercetătoriResearchers

Cheltuieli cucercetarea-dezvoltarea,

% în ProdusulIntern Brut

Expenditure on R&D,% in Gross Domestic

Product

Page 82: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.38 REZERVELE INTERNAŢIONALE, EXCLUSIV AURUL INTERNATIONAL RESERVES, EXCLUDING GOLD

Disponibilităţi Disponibilităţi Disponibilităţi Disponibilităţi Disponibilităţi Disponibilităţi FMI FMI FMI FMI FMI FMI

Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserveposition position position position position position

in the Fund in the Fund in the Fund in the Fund in the Fund in the Fund

Africa de Sud 5904 1 5600 303 6496 1 6164 331 13141 1 12794 346 18579 1 18259 319 23057 1 22720 335 29589 2 29234 352 South AfricaArgentina 10489 - 10395 94 14153 - 13145 1008 18884 - 18007 877 27179 - 22742 4437 30903 - 30421 482 44682 - 44175 507 ArgentinaAustralia 20689 1934 18618 136 32189 2053 29966 170 35803 1706 33902 195 41941 776 40972 193 53448 428 52820 200 24768 339 24236 193 AustraliaAustria 9683 959 8539 185 8470 1145 7144 181 7858 935 6763 160 6839 394 6298 147 7010 247 6573 190 10689 195 10261 233 AustriaBelgia 11855 2392 8909 554 10989 2693 7651 645 10361 2296 7715 350 8241 1112 6815 314 8783 620 7618 545 10384 477 9298 609 BelgiumBrazilia 37683 - 37408 275 49111 - 49108 2 52740 - 52736 4 53574 - 53545 29 85156 - 85148 8 179433 - 179431 2 BrazilBulgaria 4407 45 4362 1 6291 49 6174 68 8776 51 8712 13 8040 47 7992 1 10943 50 10892 1 16478 53 16424 1 BulgariaCanada 36984 3580 32685 719 36222 3847 31537 838 34429 3338 30167 924 32962 1401 30664 897 34994 833 33198 963 40991 661 39314 1016 CanadaRepublica Cehă 23556 236 23315 5 26771 468 26294 9 28259 410 27844 5 29330 181 29137 12 31182 111 31054 17 34550 84 34445 20 Czech RepublicR.P. Chineză 291128 3723 286407 998 408151 3798 403251 1102 614500 3320 609932 1248 821514 1391 818872 1251 1068493 1081 1066344 1068 1530282 840 1528249 1192 China, People’s Republic ofRepublica Coreea 121345 522 120811 12 155284 754 154509 21 198997 788 198175 33 210317 306 209967 44 238882 440 238388 54 262150 311 261770 69 Republic of KoreaDanemarca 26986 982 25901 103 37105 1020 36004 81 39084 843 38196 45 32930 309 32509 112 29724 222 29160 342 32534 171 32028 335 DenmarkElveţia 40155 1917 38164 74 47652 2056 45559 37 55497 1792 53634 71 36297 816 35421 60 38094 455 37364 275 44474 359 43867 248 SwitzerlandFinlanda 9285 648 8437 200 10515 776 9544 195 12318 631 11522 166 10588 283 10143 162 6494 167 6135 193 7063 131 6689 243 FinlandFranţa 28365 5778 21965 622 30186 6303 23122 761 35314 5363 29076 875 27753 2878 23997 878 42652 1417 40287 948 45710 1127 43587 995 FranceGermania 51171 6695 42495 1980 50694 7656 41095 1942 48823 6863 39899 2061 45140 3483 39765 1892 41687 1958 37719 2010 44327 1396 40768 2162 GermanyGrecia 8083 438 7629 15 4361 497 3843 21 1191 420 744 27 506 168 309 29 566 128 408 30 631 85 518 28 GreeceIrlanda 5415 469 4879 66 4079 575 3425 79 2831 418 2324 89 779 176 515 88 720 131 494 95 779 87 591 101 IrelandItalia 28603 3907 24588 108 30366 4154 26056 156 27859 3703 24011 145 25515 1758 23528 229 25662 977 24413 272 28385 735 27319 331 ItalyJaponia 461186 7203 451458 2524 663289 7733 652790 2766 833891 6789 824263 2839 834275 2877 828814 2584 879682 1934 874936 2812 952784 1395 948356 3033 JapanLuxemburg 152 142 - 9 280 179 89 12 298 139 144 15 241 58 167 16 218 44 156 18 144 30 94 20 LuxembourgNorvegia 20682 992 19374 316 37220 995 35890 335 44308 869 43078 361 46986 302 46377 307 56842 207 56181 453 60879 178 60333 368 NorwayNoua Zeelandă 3739 459 3258 22 4907 644 4235 28 6947 474 6439 34 8893 165 8694 34 14068 119 13916 33 … 95 … 28 New ZealandOlanda 9563 2849 6017 697 11012 3054 7180 778 10246 2667 6801 778 9124 1192 7216 716 10802 691 9326 785 10270 540 8749 981 NetherlandsPolonia 28650 651 27959 40 32579 799 31725 55 35324 701 34553 70 40864 299 40487 78 46371 175 46107 89 62967 146 62720 101 PolandPortugalia 11179 447 10656 76 5876 536 5249 91 5174 440 4631 103 3479 202 3174 103 2064 115 1835 113 1258 90 1044 123 PortugalRegatul Unit 39360 6210 32790 360 41850 6320 35150 380 45340 5530 39480 330 43530 2330 40910 290 40700 1410 38890 400 48960 1100 47500 360 United KingdomRomânia 7212 - 7210 2 8040 - 8040 - 14803 - 14803 - 19876 - 19875 1 28066 - 28066 - 37195 - 37194 1 Romania

- - - - - - - - 108481) - 108481) - 167981) - 167981) - 213101) - 213101) - 253071) - 253071) -Federaţia Rusă 44054 2 44051 1 73175 2 73172 1 120809 3 120805 1 175891 196 175689 6 295568 283 295277 7 464379 374 464004 1 Russian FederationSpania 34536 1592 32590 354 19788 1862 17513 413 12389 1575 10481 333 9678 752 8594 332 10822 399 10088 335 11480 319 10792 369 SpainS.U.A 67960 21980 33810 12170 74890 22530 39720 12640 75890 19540 42720 13630 54080 8040 37830 8210 54850 5040 40940 8870 59520 4240 45800 9480 United States of AmericaSuedia 17127 1428 15520 179 19681 1468 18015 198 22129 1308 20611 210 22063 532 21355 176 24778 318 24074 386 27044 257 26382 406 SwedenTurcia 27069 153 26884 31 33991 168 33793 30 35669 175 35480 14 50579 161 50402 16 60892 170 60710 12 73384 178 73156 50 TurkeyUngaria 10348 595 9720 33 12737 676 12015 46 15908 538 15312 58 18539 192 18283 64 21527 137 21316 74 23970 113 23773 83 Hungary

DevizeForeign

exchange

DSTSDRs Total

milioane dolari S.U.A. / USD million

2003 2004

CountryDevizeForeign

exchange

DSTSDRs

DevizeForeign

exchange

DSTSDRs

DevizeForeign

exchange

2006

TotalDevize

Foreignexchange

DSTSDRs

1) Milioane Euro. Sursa: Banca Naţională a României. / Euro million. Source: National Bank of Romania.

20052002

Ţara

Notă: DST = Drepturi speciale de tragere. / Note: SDRs = Special Drawing Rig

Total DSTSDRsTotalTotal

2007

TotalDevize

Foreignexchange

DSTSDRs

Page 83: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

23.39 REZERVELE DE AUR (la sfârşitul perioadei) GOLD RESERVES (end of period)

Ţara 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Country

Africa de Sud 4,00 3,94 5,90 5,72 5,58 3,98 3,98 3,99 3,99 4,00 South AfricaArgentina 0,36 0,34 0,02 0,01 0,01 0,01 1,77 1,76 1,76 1,76 ArgentinaAustralia 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,57 2,57 2,57 AustraliaAustria 9,64 13,10 12,14 11,17 10,21 10,21 9,89 9,73 9,28 9,00 AustriaBelgia 9,52 8,30 8,30 8,30 8,29 8,29 8,29 7,32 7,32 7,32 BelgiumBrazilia 4,60 3,17 1,89 0,46 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 BrazilBulgaria 1,03 1,03 1,28 1,29 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 BulgariaCanada 2,49 1,81 1,18 1,05 0,60 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 CanadaRepublica Cehă 0,29 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 Czech RepublicR.P. Chineză 12,70 12,70 12,70 16,10 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 China, People’s Republic ofRepublica Coreea 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,42 0,46 Republic of KoreaDanemarca 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 DenmarkEgipt 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 EgyptElveţia 83,28 83,28 77,79 70,68 61,62 52,51 43,54 41,48 41,48 36,82 SwitzerlandFinlanda 2,00 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 FinlandFranţa 102,37 97,24 97,25 97,25 97,25 97,25 95,98 90,85 87,44 83,69 FranceGermania 118,98 111,52 111,52 111,13 110,79 110,58 110,38 110,21 110,04 109,87 GermanyGrecia 3,62 4,24 4,26 3,94 3,94 3,45 3,46 3,47 3,59 3,62 GreeceIndia 11,49 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 IndiaIrlanda 0,45 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 IrelandItalia 83,36 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 ItalyJaponia 24,23 24,23 24,55 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 JapanLiban 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 LebanonLuxemburg … 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 LuxembourgNorvegia 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 … … … … NorwayOlanda 33,83 31,57 29,32 28,44 27,38 25,00 25,00 22,34 20,61 19,98 NetherlandsPolonia 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 PolandPortugalia 20,09 19,51 19,51 19,51 19,03 16,63 14,86 13,42 12,30 12,30 PortugalRegatul Unit 23,00 20,55 15,67 11,42 10,09 10,07 10,04 9,99 9,97 9,98 United KingdomRomânia 3,22 3,32 3,37 3,38 3,39 3,38 3,38 3,37 3,37 3,33 RomaniaFederaţia Rusă 14,74 13,33 12,36 13,60 12,46 12,55 12,44 12,44 12,91 14,48 Russian FederationSpania 19,54 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 14,72 13,40 9,05 SpainS.U.A. 261,61 261,67 261,61 262,00 262,00 261,55 261,59 261,55 261,50 261,50 United States of AmericaSuedia 4,72 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,41 5,10 4,78 SwedenTurcia 3,75 3,74 3,74 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 TurkeyUngaria 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Hungary

milioane uncii aur fin / million fine gold ounces

Page 84: STATISTICĂ INTERNAŢIONALĂ INTERNATIONAL STATISTICS

U.M. = unitate de mãsurã M.U. = measurement unit

mm = milimetru= millimetre

m = metru= metre

m2 = metru pãtrat= square metre

m3 = metru cub= cubic metre

ha (10000 m2) = hectar= hectare

km = kilometru= kilometre

km2 = kilometru pãtrat= square kilometre

microgr. = microgram= microgram

mg = miligram= miligram

g = gram= gram

kg = kilogram= kilogram

t = tonã= tonne

tdw = tonã deadweight= tonne deadweight

l = litru= litre

dal = decalitru= decalitre

hl = hectolitru= hectolitre

W = watt= watt

kW = kilowatt= kilowatt

kWh = kilowatt - orã= kilowatt - hour

kVA = kilovoltamper= kilovoltamper

MVA = megavoltamper= megavoltamper

CP = cal putereHP = horse power

kcal = kilocalorie= kilocalorie

Gcal = gigacalorie= gigacalorie

kO = kilooctet= kilooctet

'' = secundã= second

' = minut= minute

h = orã= hour

0 = grad= degree

nr. = numãrno. = number

% = procent= percentage

mii = miithou = thousands (thou)

mil. = milionmill. = million

mild. = miliardbn = billion

echiv. = echivalentequiv. = equivalent

S.A. = substanþã activãA.S. = active substance

buc. = bucatãpcs. = pieces

per. = pereche= pair

garnit. = garniturã= set

PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURÃABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

SIMBOLURI FOLOSITESYMBOLS USED

- = nu este cazul= data not applicable

... = lipsã date= data not available

~ = date neînsumabile= nontotalized data

c = date confidenþiale= confidential data

G = grafic= graph

*) = date mai mici decât 0,5= magnitude less than 0.5

**) = date mai mici decât 0,05= magnitude less than 0.05

***) = date mai mici decât 0,005= magnitude less than 0.005