si - ice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului' a functiei publice si a...

download si - ice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului' a functiei publice si a atributiilor

of 23

 • date post

  03-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of si - ice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului' a functiei publice si a...

 • COMUNABALESTI JUDETUL GORJ

  Anexa nr. I la Dispozitia nr.503 din 19.12.20I6

  IITJNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BALESTI

  j l*lll&LULI - Referinte principare I l,cgea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publicr, r.epublicata, cu

  , nrodificarJleulterioare: t

  t l,agea nr.7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, modificata .ri cornpletata prin Legea nr.50/2007;

  a |,agca. nr,25l/2004 privind unele masuri referitoare la bununle primite cu titJu gtaluit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a lirnctiei;

  t Lcgea nr.16l/2003 p;ivind unele nasun pentru asigurarea transparentei in excrcrtarea demlritatilor publice, a functiilor publice si in mediul de. afaceri, prcvenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

  . l,cgca nr.lI5/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, rlagistratilor-,functionarilor publici si unor persoane cu functii oc conoucere, cu rnodificarile si cornplelarile ulterioare;

  ' | 'agca nr.477/2004 privind Codur de conduita a personarurui conlractual din irutoritatile si entitatile publice

  t |,cgea nt.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarec faptelor clc eoruptie, cu nodificarile si completarile uiter.ioare;

  r Oldinuf MF nr.252/2004 penhx aprobarea Coduiui privind condu jli etica o , iruditorului intern; . l,agea nr.68212002 pr.ivincl protectia martorilor.; , Lagea nr.57l/2004 privincl proteclia personalului din autor.itatile publice,

  irrstjtutiile publice si din alte ur.ritati care semnaleaza incalcar.i ale legii .

  t:

 • COMUNABALtr$1'I JUD[TUL GORJ

  ndardul I - Etica, integritatea din Ordinul Secretariatului General al

  uvcrnului nr. 400/22,06.2015 pentru aprobarea Codului controlului

  rn/managerial al entit6{ile publice pentm dezvoltarea sistemelot de control

  { iS.nranaeeriat, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, cupiinzand standardele de

  ! {ff munug.rn.nt / contfol intem la entitatile publice, care impun adoptarea unui cod I 1!' dc conduita orooriu. ca miiloc de comunicareuniforma a valorilor eticer*; - i $ plornot ure dc conducerea in'ljtuliei catre loti angajatii: it4l'lii I ''' ! SPITOLUI II - Domeniul de aplicare. obiective si principii generalc

  {!l{l)omeniul de aplicare

  rll (lodul etic si de integritate al" functionarilor publici, reglen.renteaza normele de

  frrnduita profesionala si de integritate ale functionarilor pubiici, iar codul eLic si de

  i,tlsllritate al personalului contractual din Prim6ria comunei BALE$TI, reglementeaza

  urtmcle de conduita profesionala si integritatea personalului contlactual si sunt.definite

  i0 f(nrtinuare cod etic si de .integritute.

  i .r ) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod etic si de inlegritole

  {rnt obligatorii pentru functionarii publici, precum si pentru persoanele cate ocupa

  rrlpolar o functie publica, pentru personalul contractual, incadrat in baza prevederilor

  t r.pii nr. 53/2003 - Codul munoii, cu nodificarile ulterioare.

  1r:!.2Obiective

  r )lricctivele prezentului cotl etic si de integrit(ie ulmalesc sa asigure cresterea-calitalii

  .r,r'viciului public, o buna admir.ristrare in realizarea inte.esuLri pub)ic, fliecLrm si

  , li.ininarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica, prin:

  ,r) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unof mPotturi

  .,,,ciale si profesionate corespunzatoare clearii si mentinelii 1a nivel inalt a prestigiului

  l,r.im6riei comunei BALESTI al fUnctionar.ilor publici si al personalului contractLral;

  l*l

 • coMUNAIIALE$'l'l JUDETUL GOR.I

  l|l informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indleptatit sa se ,$tcpte din partea functionarilor publici in exercitarea functiilor publice si din parlea

  ,c]|sonalului contractual in exercitarea functiei;

  .tcrearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si functionarii

  l,rrlrlici, personalul contractual din cadrul Primariei comurtei BALE$TI.

  d4l"lPrincipii generale

  rl)Principiile care guverneazq conduita profesionala a f\nctionarului public si a

  I i,!'t$onalului contractual sunt cele prevazute la art.3 din Legea nr. 7/2004 privind Codul

  ,l,,conduita a functionarilor publici, cu rnodificarile si completarile ulte|ioare, si la art 3

  Jitr l-egea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din

  ,t!rtorilatile si institutiile publice.

  rl suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii pubiici si

  ltrlsonalul contractual au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;

  1) prioritatea interesului piblic, principiu conform caruia functionarii publici si

  , prsonalul contractual au indatorirea de a considera interesul public mai Presus decat ttrtcrcsul personal, in exercitarea functiei publice sau a functiei;

  r )usigurarea egalitatii: de tratarnent a cetatenilol in fata autoritatilol si institutiilol

  ' l,,rlrlice, principiu conform caruja functionarii publici si personalul contrattual au

  lrxl torirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;

  ,it profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici si personalu)

  r lractual au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu lesponsabilitate,

  forllpetenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

  el impartialitatea, nediscrininarea si independenta, principiu conforrn' caruia

  llnetionarii pu.blici si personalul contractual sunt obligati sa aiba o atitudinq;.obiectiva,

  !r[ulr l)ta de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea

  trrlrtiei publice;

  tqlr intcgr.itatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici si personalului ,"lrlruotual le este interzjs sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau

 • ' -!rFr5n--

  COMUNABALESTI JUDETiJI, COI{J

  frrtnr altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei sau a functiei nublice oe {f( o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;

  i'r libertatea g6ndirii si a exprinarii, principiu confom caruia functionarii publici si :1*onalul contractual pot sa-si exprime si sa-si lundarrenteze opiniile, cu respectarea .r,lirrii de drept si a bunelor moravuri;

  \lcinstea si corectitudinea, p.incipiu conform caruia in exercitarea functiei publice si u rn

 • COMUNABALE$TI .]UDETUI- GORJ

  dr' plofesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii

  l0r;

  ipiul bunei conduite, conlorm caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare

  privire la aspectele de integ tate publica si buna administrare, cu

  capacitatea administrativa si prestigiul autotitatilor publice si al I .i

  incipiul echilibrului, conform caruia nici o persoana

  iilol publice.

  public cu

  dc a spori

  . *!tderile legale pentru a diminua sanctiunea administrativa'.n nu se poate prevala de

  sau disciplinara pentlu o

  functionarilor

  | ffi n su mai grava; lf principiut bunei-credinte, confonn caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o {larhite publica, institutie publica sau in alta unitate bugetara care a facut o sesizare,

  .dfivlnsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.

  Qll[AlllllNorme generale de conduita profesionala a prrblici si apersonalului contractual

  \lllAsigurarea unui serviciu public de calitate

  $1t l) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a asigura un serviciu I'ublic de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si

  : dflll'I'e rmeni

  htlntclesul prezentuiui cod eric si de integritate ,expresiile si termenii prevazuti la a114

  dltt Lcgea nr.7 12004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, la art.4 din I r.yc,,t N. 47712004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile

  .l Institutiile publice si la art.3 din Legea nr. 571/ 2004 pr-ivind pr.otectia personalului

  ,lll uutoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza lncalcari

  'r[. lcgii, au aceleasi semnificatii.

 • COMUNABALE$TI JUDETUL GORJ

  lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale

  ice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului'

  a functiei publice si a atributiilor de sewiciu, functionarii publici st

  tfactual au obligatia de a avea un compofiament profesionist, precum sr

  in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga sr a

  rea publicului in integritatea, imparialitatea si eficacitatea autolitatilor

  publice.

  lBrca Constitutiei si a legilor

  onarii publici si angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele

  lpccte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a

  lesale. in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea etrcrl

  tlonarii publici si personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor

  ptlvind restrAngerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice

  fu ncti i lor contractualedetinute.

  I y67l,ni*titur.u fata de autoritatile si institutiile publice

  I lll Itunctionurii publici si personalul co