ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI …documentatiei Amenajament pastoral, pentru...

2
ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE HOTARAREA NR. 116 privind mandatarea d-nei Raica Maria, referent, pentru a prelua activitatile pentru intocmirea amenajamentului pastoral al u.a.t. Sura Mare Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 noiembrie 2017, Analizand raportul nr. 8158/2017 al d-nei Ispas Camelia, secretar, din care rezulta necesitatea desemnarii unei persoane pentru a prelua activitatile pentru intocmirea documentatiei Amenajament pastoral, pentru pajistile permanente, proprietate privata a persoanelor fizice, juridice si ale Statului Roman, fn temeiul art.8 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate, in temeiul art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c, art. 45 alin.l, art. 115 alin.l lit.b din Legea administrate! publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art.l- Se mandateaza d-na Raica Maria, referent, persoana cu responsabilitati in ceea ce priveste registrul agricol, pentru a prelua activitatile pentru intocmirea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente, proprietate privata a persoanelor fizice, juridice si ale Statului Roman. Art.2- Hotararea se va transmite in termen legal Institutiei Prefectului- judetul Sibiu, d-nei Raica Maria, persoanelor si autoritatilor interesate si se va aduce la cunostinta publica prin afisaj prin intermediul secretarului comunei Sura Mare. Adoptata in Sura Mare la 27 noiembrie 2017 Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie Presedinte de sedint^ Consilier VOICU GHROR contrasemneaza secretar ISPAS CAMELIA Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului judetul Sibiu, 1 ex. R.M.

Transcript of ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI …documentatiei Amenajament pastoral, pentru...

Page 1: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI …documentatiei Amenajament pastoral, pentru pajistile permanente, proprietate privata a persoanelor fizice, juridice si ale Statului

ROMANIAJUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE

HOTARAREA NR. 116privind mandatarea d-nei Raica Maria, referent, pentru a prelua activitatile pentru

intocmirea amenajamentului pastoral al u.a.t. Sura Mare

Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 27noiembrie 2017,

Analizand raportul nr. 8158/2017 al d-nei Ispas Camelia, secretar, din care rezultanecesitatea desemnarii unei persoane pentru a prelua activitatile pentru intocmireadocumentatiei Amenajament pastoral, pentru pajistile permanente, proprietate privata apersoanelor fizice, juridice si ale Statului Roman,

fn temeiul art.8 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologicepentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, cu modificarile si completarileulterioare,

Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate,in temeiul art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c, art. 45 alin.l, art. 115 alin.l lit.b din

Legea administrate! publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.l- Se mandateaza d-na Raica Maria, referent, persoana cu responsabilitati inceea ce priveste registrul agricol, pentru a prelua activitatile pentru intocmireaamenajamentului pastoral pentru pajistile permanente, proprietate privata a persoanelorfizice, juridice si ale Statului Roman.

Art.2- Hotararea se va transmite in termen legal Institutiei Prefectului- judetulSibiu, d-nei Raica Maria, persoanelor si autoritatilor interesate si se va aduce lacunostinta publica prin afisaj prin intermediul secretarului comunei Sura Mare.

Adoptata in Sura Mare la 27 noiembrie 2017Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie

Presedinte de sedint^Consilier

VOICU GHROR

contrasemneazasecretar

ISPAS CAMELIA

Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului judetul Sibiu, 1 ex. R.M.

Page 2: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI …documentatiei Amenajament pastoral, pentru pajistile permanente, proprietate privata a persoanelor fizice, juridice si ale Statului

Anexa la HCL nr. 117/2017

LISTA PERSOANELOR/FAMILIILORCare pot beneficia de facilitati in vederea racordarii la reteaua de curent electric

-completare-

Nrcrt1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

Nume si prenume

Veca Petrata-Carmen

Trifan Sandu-Casian

Trifan Sandu

Bologa Adrian

Drumas Nicolae

Veca Cornelia-Maria

Trifan Ramona-Maria

Zakel Mihai-Ioan

Otvos Andra-Larisa

Otvos loan

Trifan Constantin-Ilie

Caldarar Constantin

Porunb Lucia-Andrea

Talpa loan

Trifan Florin

CNP

2890429324856

1950825323956

1730417323952

1820223320469

1570901324029

2830301324869

2920919323944

1831121324829

2891014324791

1681222323911

1941225324801

1611112323921

2871205320598

1560311323946

1930407324839

Adresa

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr.106

Hamba, nr. 94

Hamba, nr.94

Hamba, nr. 94

Hamba, nr.106

Obs.

BeneficiarASF

Lucratorocazional

Locuieste inconditii

impropriiLucratorocazionalBeneficiar

VMGBeneficiar

ASFBeneficiar

ASFLucratorocazionalBeneficiarVMG/ASF

LucratorocazionalLucratorocazionalBeneficiar

VMGBeneficiar

ASFLucratorocazionalLucratorocazional

VMG-venit minim gASF- alocatia pent

Presedinte de setiiVoicu Gheorehe

secretar,Ispas Camelia