TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA...

of 26 /26
ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\ cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului TEOFAN Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei DOXOLOGIA Ia[i, 2011

Embed Size (px)

Transcript of TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA...

Page 1: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

1Prefa]\

ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU

TEOLOGIA PASTORAL|

Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin

Tip\rit\ cu binecuvântarea

~naltpreasfin]itului

TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA

Ia[i, 2011

Page 2: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

229Cuprins

CUPRINS

ITeologie Pastoral\

Edi]ia 2011, `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diac. Drd. Cezar Pelin

PREFA}| .......................................................................................................... 3

INTRODUCERE ~N TEOLOGIA PASTORAL| ..................................... 511. Defini]ia .............................................................................................................512. Obiectul .............................................................................................................513. Folosul ...............................................................................................................514. Scopul ................................................................................................................525. Împ\r]irea ..........................................................................................................52

PARTEA ÎNTÂI A TEOLOGIEI PASTORALE........................................ 536. Cuprinsul [i împ\r]irea ...................................................................................53

SEC}IUNEA ÎNTÂIDespre slujirea pastoral\, în general

7. Slujirea pastoral\ în Biseric\ ...........................................................................538. P\storii parohiali în Biseric\ ...........................................................................539. Originea divin\ a slujirii pastorale ................................................................5410. Scopul [i obiectul slujirii pastorale ..............................................................5511. Defini]ia slujirii pastorale .............................................................................5612. Denumirile slujirii pastorale în Sfânta Scriptur\ .......................................5613. Însemn\tatea slujirii pastorale .....................................................................5714. Greutatea slujirii pastorale .......................................................................... 5815. Responsabilitatea, parte a slujirii pastorale ...............................................6016. Comorile slujirii pastorale ............................................................................6117. Harul – puterea lucr\toare cea de c\p\tâi în slujirea pastoral\ ..............6218. Condi]iile pe care trebuie s\ le îndeplineasc\ p\storul ............................63

SEC}IUNEA A DOUADespre calit\]ile necesare p\storului bisericii

19. Împ\r]irea ........................................................................................................64I. Despre calit\]ile candidatului la Preo]ie ...............................................64

20. Prezentarea acestor calit\]i ...........................................................................64

Page 3: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

230 Teologia Pastoral\

21. Aptitudinile speciale necesare candidatului la Preo]ie ............................6422. Aptitudinile fizice ..........................................................................................6423. Felurile aptitudinilor fizice [i defectele opuse lor .....................................6524. Calit\]ile intelectuale .....................................................................................6625. Felurile calit\]ilor intelectuale ......................................................................6626. Defectele ..........................................................................................................6727. Calit\]ile afective speciale .............................................................................6728. Sentimentul religios sau dragostea fa]\ de Iisus Hristos .........................6829. Dragostea fa]\ de oameni .............................................................................6930. Defectele ..........................................................................................................7031. Calit\]ile voin]ei sau ale caracterului ..........................................................7132. Defectele ..........................................................................................................7233. Necesitatea preg\tirii pentru candidatul la Preo]ie ..................................7334. Necesitatea preg\tirii intelectuale ...............................................................7335. Con]inutul preg\tirii intelectuale ................................................................7436. Însu[irile preg\tirii intelectuale ...................................................................7637. Preg\tirea moral\ ...........................................................................................7738. Defectele contrare preg\tirii .........................................................................7839. Necesitatea dorin]ei de slujire preo]easc\ ..................................................7940. Însu[irile acestei dorin]e ...............................................................................7941. Defectele contrare acestei dorin]e ................................................................8042. Necesitatea chem\rii la Preo]ie ....................................................................8043. Modurile primirii Preo]iei, contrare chem\rii ...........................................8144. Felurile chem\rii ............................................................................................8245. Semnele chem\rii în timpul prezent ...........................................................8246. Regulile care trebuie respectate la primirea treptei preo]e[ti ..................8347. Reguli cu privire la alegerea locului ...........................................................8348. Reguli pentru c\s\torie .................................................................................8449. Reguli cu privire la Hirotonie ......................................................................86

II. Despre calit\]ile p\storului ...................................................................8750. Necesitatea unor calit\]i deosebite pentru p\stor .....................................8751. Calitatea general\ [i fundamental\ .............................................................8752. Necesitatea ei ..................................................................................................8853. Calit\]ile particulare [i speciale ale p\storului ..........................................9054. Împ\r]irea lor ..................................................................................................91

1) Calit\]ile personale ale p\storului ........................................................9155. Evsevia (pietatea) ...........................................................................................9156. Defectele contrare evseviei ...........................................................................9257. Întreg-în]elep]ia (castitatea) ..........................................................................9358. Viciile contrare întreg-în]elep]iei .................................................................9459. Sobrietatea (trezvia) .......................................................................................9560. Viciile contrare sobriet\]ii .............................................................................9761. Onestitatea ......................................................................................................98

Page 4: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

231Cuprins

62. Defectele contrare onestit\]ii ........................................................................9963. Umilin]a .........................................................................................................10164. Viciile contrare umilin]ei ............................................................................10365. Blânde]ea .......................................................................................................10466. Viciile opuse blânde]ii .................................................................................10567. Neinteresarea [i binefacerea .......................................................................10768. Viciile opuse .................................................................................................10869. Rug\ciunea ...................................................................................................11070. Datorin]a de a înc\lzi întru sine darul chem\rii preo]e[ti .....................112

2) Calit\]ile relative ale p\storului ..........................................................11571. Calit\]ile relative [i felurile lor ...................................................................11572. Calit\]ile preotului ca p\rinte de familie ..................................................11573. Evlavia casei preotului ................................................................................11574. Onestitatea casei preotului .........................................................................11775. Pacea [i dragostea în casa preotului ..........................................................11876. Iconomia (gospod\ria) p\storului .............................................................12077. Ocupa]iile domestice ale preotului ...........................................................12278. Rela]ia preotului cu societatea civil\, în general .....................................12479. Rela]ia preotului cu autoritatea cea mai înalt\ [i cu autorit\]ile

subordonate ale statului ...........................................................................................12580. P\storul ca membru al clerului ..................................................................12681. Rela]ia preotului cu autorit\]ile biserice[ti ..............................................12682. Rela]ia cu împreun\-slujitorii .....................................................................12783. Rela]ia cu clericii inferiori ...........................................................................129

PARTEA A II-A A TEOLOGIEI PASTORALEDespre diferitele forme ale slujirii pastorale ..............................................131

84. Cuprinsul [i împ\r]irea ...............................................................................131

SEC}IUNEA ÎNTÂIDespre datoria p\storului de a predica înv\]\tura cre[tin\

85. Necesitatea predic\rii pastorale .................................................................13186. Pericolul neîngrijirii fa]\ de aceast\ datorie pastoral\ ...........................13387. Împ\r]irea datoriei predicatoriale .............................................................134

I. Pov\]uirile cu privire la predica public\, în Templu ........................13588. Obiectele predicii publice ...........................................................................135

I. Predicarea înv\]\turii dogmatice .........................................................13589. Sfera predic\rii dogmatice ..........................................................................13590. Însemn\tatea particular\ a unor dogme ..................................................13691. Reguli generale pentru predicarea dogmelor ..........................................138

II. Predicarea înv\]\turii morale ..............................................................139 92. Sfera predic\rii morale ...............................................................................139

1. Înv\]\tura moral\ despre om, în general ...........................................13993. Obiectele principale .....................................................................................139

Page 5: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

232 Teologia Pastoral\

94. Partea exterioar\ [i partea l\untric\ a omului vechi ..............................13995. Deprinderea treptat\ a oamenilor spre bine ............................................14096. Întâmpl\rile norocite [i nenorocite ale omului ren\scut ........................141

2. Înv\]\tura moral\ despre rela]ia omului cu societatea ....................14297. Obiectele principale .....................................................................................142

3. Înv\]\tura moral\ despre rela]ia omului cu Biserica ........................14398. Obiectele acestei ramuri de predic\ ..........................................................143

III. Predicarea înv\]\turii istorice ............................................................14499. Istoria biblic\ [i cea bisericeasc\ ................................................................144100. Istoria universal\ ........................................................................................144101. Istoria patriei ...............................................................................................144

IV. Predicarea înv\]\turii naturale ..........................................................145102. Necesitatea acestei înv\]\turi pentru predic\ ........................................145103. Cum s\ întrebuin]eze predicatorul obiectele naturii ............................146104. Adev\ratul caracter al predicii biserice[ti ..............................................147105. Caracterul fals al predicii ..........................................................................148

V. Despre forma exterioar\ a predicii .....................................................148106. Observa]ii literare asupra limbii predicatoriale ....................................148107. Cuprinsul predicii biserice[ti ...................................................................149108. Exordiul [i cuprinsul lui ...........................................................................149109. Propunerea [i însu[irile ei ........................................................................150110. Desp\r]irea ..................................................................................................150111. Tratarea - argumentele ..............................................................................151112. Aplica]ia - Defini]ie [i reguli ....................................................................152113. Încheierea ....................................................................................................152114. Despre genurile predicii biserice[ti .........................................................153

II. Pov\]uirile pastorale cu privire la predica particular\ ....................155115. Necesitatea predicii particulare ...............................................................155116. Observa]ii cu privire la obiectele [i ocaziile predicii particulare ........155117. Predica particular\ trebuie s\ se adapteze la starea particular\

a persoanelor ..............................................................................................................156

SEC}IUNEA A DOUADespre datoria p\storului de a s\vâr[i slujbele dumnezeie[ti,

pentru sfin]irea p\stori]ilor118. Cuprinsul [i împ\r]irea .............................................................................158

I. Pov\]uirele generale, cu privire la slujbele dumnezeie[ti ................158119. Obiectele trat\rii .........................................................................................158120. a) Locurile unde trebuie a se s\vâr[i slujba dumnezeiasc\ .................158121. Reguli privitoare la biseric\ ......................................................................158122. Observa]ie cu privire la locurile s\vâr[irii slujbelorîn afara bisericii ..................................................................................................159123. Pov\]uirile privitoare la timpul s\vâr[irii slujbelor ..............................159124. b) Pov\]uirile privitoare la lucrurile sfinte .............................................160

Page 6: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

233Cuprins

125. c) Pov\]uirile privitoare la lucr\rile ce apar]in tuturorslujbelor biserice[ti ....................................................................................................161

II. Pov\]uirile speciale cu privire la cele mai însemnate slujbe ...........162A. DESPRE LITURGHIE ...........................................................................162

126. Pov\]uirile privitoare la slujb\ .................................................................162B. DESPRE TAINA BOTEZULUI {I A MIRUNGERII ..........................164

127. Pov\]uirile privitoare la aceste Taine ......................................................164C. DESPRE TAINA POC|IN}EI .............................................................166

128. Pov\]uirile privitoare la Taina Poc\in]ei ................................................166129. a) Pov\]uire pentru preg\tirea cre[tinilor spre poc\in]\ [im\rturisire ..........................................................................................................166130. b) Reguli generale pentru cercetarea con[tiin]ei, la m\rturisire .........167131. Reguli speciale pentru cercetarea con[tiin]ei celor ce se c\iesc ..........168132. Observa]ie cu privire la cei ce nu voiesc a-[i descoperi pe deplincon[tiin]a, la m\rturisire ...................................................................................169133. c) Reguli cu privire la dezlegarea celor ce se poc\iesc .........................170134. d) Pov\]uirile cu privire la îndreptarea celor ce se c\iesc de p\cate .....171135. Sf\tuiri [i epitimii generale .......................................................................171136. Sf\tuiri [i epitimii speciale ........................................................................172137. Continuare ..................................................................................................174138. Continuare ..................................................................................................175139. Încheiere ......................................................................................................177140. Asupra cui trebuie s\ se pun\ epitimii ...................................................178

D. DESPRE TAINA NUN}II ....................................................................179141. Pov\]uirile cu privire la Taina Nun]ii .....................................................179

E. DESPRE TAINA ELEOSFIN}IRII (MASLUL) ..................................180142. Pov\]uirile privitoare la Taina Eleosfin]irii ............................................180143. Observa]ie despre s\vâr[irea celorlalte slujbe, dup\ Evhologhion ....181

SEC}IUNEA A TREIADespre datoria p\storului de a se purta prudent cu oamenii [i a da

necesarele pov\]uiri în diferite cazuri din via]a p\stori]ilor s\i144. Cuprinsul general ......................................................................................182

I. Tratarea p\stori]ilor dup\ calit\]ile lor în]elesuale ...........................182145. Purtarea cu oamenii înv\]a]i ....................................................................182146. Cu cei neînv\]a]i ........................................................................................182147. Cu cei r\t\ci]i [i necredincio[i ..................................................................183148. Tratarea supersti]io[ilor ............................................................................184149. Purtarea cu prozeli]ii, în general .............................................................185150. Felul catehiz\rii prozeli]ilor eterodoc[i ..................................................186151. Iudeii-prozeli]i ............................................................................................187

II. Tratarea p\stori]ilor cu privire la starea lor moral\ sau a con[tiin]ei .....188152. Purtarea p\storului cu cei virtuo[i ..........................................................188153. Cu cei nedes\vâr[i]i ...................................................................................189

Page 7: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

234 Teologia Pastoral\

154. Cu cei imorali, care p\c\tuiesc din ne[tiin]\,sl\biciune sau u[ur\tate ....................................................................................189155. Întoarcerea vicio[ilor .................................................................................189156. Continuare ..................................................................................................190157. Purtarea fa]\ de ipocri]i ............................................................................191158. Diferite reguli de pruden]\, ce trebuie a se p\zi la îndreptareagre[i]ilor ..............................................................................................................191

III. Tratarea oamenilor dup\ dispozi]ia individual\ a sufletului lor .......192159. Datoria p\storului de a mângâia pe cei suferinzi .................................192160. Reguli generale ...........................................................................................193161. Reguli speciale. Întreruperea sau distragerea de la nepl\cuta ideea r\ului .................................................................................................................194162. Îndreptarea [i alinarea ideilor nepl\cute ................................................194163. Deplina înl\turare sau nimicire a ideilor nepl\cute .............................196164. Principii de mângâiere religioas\ ............................................................197165. Înv\]area [i îmbun\t\]irea suferinzilor ..................................................197166. Orientarea mângâierii dup\ calitatea suferinzilor [i asuferin]elor lor ....................................................................................................198167. Cei suferinzi suflete[te ..............................................................................199168. Bolnavii închipui]i .....................................................................................199169. Melancolicii .................................................................................................200170. Continuare ..................................................................................................200171. Cei chinui]i de con[tiin]\ ..........................................................................201172. Cei ce se ispitesc .........................................................................................202173. Sinuciga[ii ...................................................................................................202174. Pretin[ii demoniza]i ...................................................................................203

IV. Tratarea bolnavilor [i a muribunzilor ...............................................204175. Necesitatea [i vrednicia c\ut\rii bolnavilor ...........................................204176. Reguli generale despre cercetarea bolnavilor ........................................204177. Continuare ..................................................................................................205178. Continuare ..................................................................................................207179. Încheiere ......................................................................................................208180. Reguli speciale pentru tratarea diferi]ilor bolnavi,în raport cu con[tiin]a religioas\ a lor ............................................................209a) Bolnavii ignoran]i ..........................................................................................209181. b) Bolnavii necredincio[i sau dispre]uitori de religie ...........................209182. c) Bolnavii eterodoc[i ................................................................................210183. Tratarea bolnavilor dup\ caracterul lor moral ......................................211a) Bolnavii cu un caracter imoral .....................................................................211184. Continuare ..................................................................................................212185. b) Bolnavii a c\ror bun\tate moral\ este necunoscut\ .........................213186. c) Bolnavii virtuo[i .....................................................................................213187. Observa]ii cu privire la condi]ia bolnavilor ...........................................213

Page 8: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

235Cuprins

188. Tratarea bolnavului dup\ vârst\ .............................................................214189. Luarea aminte la circumstan]ele fericite din afar\ ................................214190. Tratarea bolnavilor dup\ însu[irea bolii ...............................................215a) Bolile îndelungate ..........................................................................................215191. b) Bolile foarte grabnice; n\praznicele întâmpl\ri de moarte .............215192. Bolnavii care nu pot vorbi ........................................................................216193. Purtarea p\storului cu privire la ultima dorin]\ a bolnavului ............216194. Tratarea muribunzilor ...............................................................................217195. Îndatorirea p\storului fa]\ de cei r\ma[i ...............................................217196. Purtarea fa]\ de cei îns\n\to[i]i ...............................................................217

V. Purtarea p\storului cu cei închi[i [i condamna]i pentru crime ......218197. Datorin]a cercet\rii religioase a celor închi[i .........................................218198. Conduita p\storului, potrivit acestui scop .............................................218199. Continuare ..................................................................................................219200. Instruirea [i îndreptarea f\c\torilor de rele ...........................................221

VI. Purtarea p\storului la împ\carea persoanelor ce se afl\ în ceart\certate [i neîmp\cate .................................................................................222

201. Ce se cere neap\rat, în acest caz [i în ce const\ împ\carea ..................222202. Reguli de procedare la aceasta .................................................................222203. Continuare ..................................................................................................223204. Purtarea cu cei c\s\tori]i care se afl\ în ceart\ ......................................224205. Sfaturi generale pentru cei c\s\tori]i [i neuni]i .....................................225206. Desp\r]irea provizorie a c\s\tori]illor ....................................................225207. Conchiderea Teologiei Pastorale .............................................................226

IITeologie Pastoral\Fotocopie Edi]ia 1862

Page 9: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

53Partea întâi a Teologiei Pastorale

PARTEA ÎNTÂI A TEOLOGIEI PASTORALE

6. Cuprinsul [i împ\r]irea

Partea întâi sau general\ a Teologiei Pastorale are ca obiect ex-punerea ideilor generale fundamentale cu privire la slujirea pasto-ral\ [i de a ar\ta ce anume cere ea de la persoanele c\rora se încre-din]eaz\, sau cum trebuie s\ fie p\storul Bisericii, dup\ purtarea sal\untric\ [i dup\ cea din afar\. În acest sens, partea aceasta va con-sta din dou\ sec]iuni: 1) despre slujirea pastoral\, în general [i 2)despre calit\]ile p\storului Bisericii.

SEC}IUNEA ÎNTÂI

DESPRE SLUJIREA PASTORAL|, ÎN GENERAL

7. Slujirea pastoral\ în Biseric\

A[a cum, în orice societate bine organizat\, exist\ conduc\tori[i subordona]i, a[a [i în Biserica lui Hristos, societatea cea mai bineorganizat\ – în care, dup\ cuvântul Apostolului, toate s\ se fac\ cucuviin]\ [i dup\ rânduial\ (I Corinteni XIV.40), neap\rat trebuie [ichiar exist\ o asemenea rânduial\. Avem, a[adar, conduc\tori [ic\l\uzitori, iar, pe de alt\ parte, condu[i [i c\l\uzi]i. Ace[tia din urm\se numesc, în general, popor sau turm\, iar cei dintâi, ierarhie saup\stori, slujirea rânduit\ asupra lor în Biserica lui Hristos purtândnumele de slujire pastoral\.

8. P\storii parohiali în Biseric\

Fiind o turm\ mare, a Unicului p\stor Iisus Hristos (Ioan X.16),care st\ sub pov\]uirea Lui nev\zut\, a Unicului [i ve[nicului capnev\zut al Bisericii, [i sub pov\]uirea v\zut\ a p\storilor - Biserica,spre împlinirea cu mai mult\ u[urin]\ a scopului s\u, este împ\r]it\

Page 10: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

54 Teologia Pastoral\

în biserici particulare sau turme provinciale, numite Eparhii, care seafl\ sub conducerea Episcopilor – p\storii de pe cea mai înalt\treapt\. La rândul lor, Eparhiile se împart în unit\]i mai mici, nu-mite parohii sau Biserici parohiale. Acestea din urm\ se afl\ tot subc\l\uzirea Episcopilor, dar se încredin]eaz\ preo]ilor sau prezbiteri-lor – p\stori afla]i pe o treapt\ inferioar\, fa]\ de episcopi – spre omai îndeaproape slujire.

9. Originea divin\ a slujirii pastorale

Împ\r]irea m\dularelor Bisericii lui Hristos în p\stori [i p\sto-ri]i este de sorginte divin\; la fel [i slujirea pastoral\ - atât în ceea ceprive[te originea, cât [i succesiunea ei apostolic\.

Slujirea pastoral\ î[i are începutul nu de la oameni, nici prinvreun om, precum zice Sf. Apostol Pavel (Gal. I.1), ci de la Însu[i IisusHristos. a) Ea este dumnezeiasc\ dup\ originea sa. Fiind Unicul ne-v\zut Cap al Bisericii, Unicul ve[nic Înv\]\tor, Arhiereu [i Împ\ratal ei, Hristos a binevoit a a[eza în Biseric\ împlinitori ai acestei dum-nezeie[ti slujiri a Lui. Din mul]imea celor care crezuser\ în El, Hristosa ales doisprezece, apoi înc\ [aptezeci (Matei X, Marcu III.14 [.u.,Luca IX.10 [.u.), încredin]ându-le o misiune special\ [i îndatoririspeciale. Pe ace[tia i-a numit Apostoli. Dup\ Învierea Sa, Iisus Hris-tos a înt\rit aceast\ dispozi]ie [i a învestit pe Apostoli cu putereade a lega [i a dezlega, de a ierta p\catele [i de a le ]ine (Ioan XXI.21-23)[i, în sfâr[it, în\l]ându-se la cer, a dat porunc\: Mergând, înv\]a]itoate neamurile, botezându-le în numele Tat\lui, [i al Fiului, [i al SfântuluiDuh, înv\]ându-le s\ p\zeasc\ toate câte v-am poruncit vou\ (MateiXXVIII.19-20). Apostolii, investi]i de sus cu harul Sfântului Duh, auîmplinit cu exactitate porunca lui Iisus Hristos [i îndatoririle puseasupra lor [i, în acest fel, au fost primii p\stori ai Bisericii, dup\Iisus Hristos. b) Slujirea pastoral\ este divin\ [i dup\ succesiuneaapostolic\, de vreme ce, trimi]ând pe Apostoli, ca s\ înve]e [i s\boteze toate neamurile, Domnul Iisus Hristos {i-a ar\tat, totodat\,voia Sa, ca acest lucru s\ continue [i dup\ dân[ii, neîntrerupt. Înurma cuvintelor amintite, a ad\ugat: Iat\, Eu cu voi sunt în toate zi-lele, pân\ la sfâr[itul veacului. Pentru aceea, El a instituit în BisericaSa Taina Preo]iei [i a dat Apostolilor putere, dup\ care ei, mergândprin ]\ri, prin hirotonie, pretutindeni transmiteau persoanelor

Page 11: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

57Partea întâi a Teologiei Pastorale

mântuire, cu puterea autorit\]ii spirituale [i o p\zesc de lupii ceispirituali. f) Prezbiteri (I Petru V.1; Fapte XIV.23; I Tim. V.1), nupentru mul]imea anilor, ci pentru vrednicia [i onoarea dreg\toriei[i însemn\tatea îndatoririlor lor, dup\ care ei au întâietate înainteatuturor celorlalte m\dulare ale Bisericii. g) Str\jeri (Iezec. XXXIII.7-9),fiindc\ ei au datoria de a priveghea necontenit asupra mântuiriisufletelor încredin]ate lor [i de a le ap\ra de vr\jma[ii cei nev\zu]i.h) P\rin]i spirituali (I Cor. IV.15; Gal. IV.19, c\ci pasc [i educ\ pecre[tini în via]a spiritual\ [i le preg\tesc mo[tenirea vie]ii celeive[nice. i) Slujitori ai lui Dumnezeu, conlucr\tori ai lui Dumnezeu, ar-hitec]i ai zidirii Dumnezeie[ti (I Cor. III.5, 9; IV.1), iar sufletele încre-din]ate lor poart\ numele de cas\ a lui Dumnezeu, ]arin\ a luiDumnezeu [i vie, material pentru zidire, care, prin ostenelile mâi-nilor lor, trebuie aduse [i p\strate întru cuviincioasa perfec]iune.Mântuitorul Iisus Hristos îi mai nume[te k) lumin\ a lumii (MateiV.14-16). Aceasta înseamn\ c\ lumea, când este singur\, este întu-necat\, iar credin]a în Hristos, prin intermediul p\storilor, o lumi-neaz\ [i-i arat\ calea c\tre bunul cel adev\rat [i c\tre ve[nica mân-tuire. Îi nume[te înc\ sarea p\mântului (Matei V.13), fiindc\ ei, prinputerea h\r\zit\ lor, sunt datori a feri [i a vindeca omenirea de de-c\derea moral\.

13. Însemn\tatea slujirii pastorale

Din cele spuse pân\ acum, se deduce c\ atât slujirea pastoral\,cât [i persoanele încredin]ate ei au o vrednicie [i însemn\tate înalt\,care nu se poate asem\na cu nimic p\mântesc, deoarece

a) Slujirea aceasta s-a transmis de la Iisus Hristos, prin interme-diul Apostolilor, [i, precum dup\ scop, a[a [i dup\ obiectul ei, nueste altceva decât continuarea propriei slujiri apostolice [i, prinaceasta, continuarea slujirii lui Hristos, pentru mântuirea neamuluiomenesc. Prin urmare, p\storii sunt succesorii Apostolilor [i, oare-cum, reprezentan]ii Mântuitorului Hristos Însu[i, în Biserica Lui,cei care s\vâr[esc lucrul Lui [i lucreaz\ în numele Lui, înainteafe]ei Lui, prin puterea [i cu autoritatea Lui [i pentru slava Lui,chema]i [i sfin]i]i de El Însu[i, în Taina Preo]iei.

b) Slujirea pastoral\ presupune o serie de obliga]ii foarte im-portante, dac\ avem în vedere lucrarea acestora - pre]ioas\ pentru

Page 12: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

58 Teologia Pastoral\

Dumnezeu [i binef\c\toare pentru oameni. P\storul este înv\]\-torul credin]ei [i al evlaviei [i, prin el, lumina lui Hristos se revars\asupra oamenilor [i îi lumineaz\ (Ieremia XV.19). El este s\vâr[i-torul înfrico[\toarelor [i Prea Sfintelor Taine, la care îngerii doresc aprivi, precum zice Apostolul (I Petru I.12), [i, prin el, se transmiteoamenilor sfin]irea cea de la Iisus Hristos. P\storul este pov\]uito-rul spiritual, împuternicit cu autoritatea de a lega [i a dezlega, de a]ine p\catele [i de a le ierta. Prin pov\]uirea lui, oamenii ajung laîmplinirea cea spiritual\ [i la mântuirea cea ve[nic\. „Preotul, ziceSf. Grigorie Teologul, s\vâr[ind slujirea sa, locuie[te împreun\ cuÎngerii, doxologe[te cu Arhanghelii, înal]\ jertfa la Altarul cel desus, liturghise[te cu Hristos, recl\de[te zidirea, restabile[te timpullui Dumnezeu, creeaz\ pentru lumea cea de sus”1.

Din aceast\ pricin\, în Sf. Scriptur\ se insufl\ o adânc\ stim\pentru dreg\toria pastoral\ [i pentru persoanele învestite cu ea. Nuv\ atinge]i de un[ii mei, [i asupra profe]ilor mei nu vicleni]i, s-a zisdespre slujitorii lui Dumnezeu din Vechiul Leg\mânt (Ps. CIV.15).Din tot sufletul t\u teme-te de Domnul [i pe to]i preo]ii Lui cinste[te-i,spune În]eleptul. Cu toat\ puterea iube[te pe Cel care te-a f\cut [i peslujitorii Lui s\ nu-i p\r\se[ti. Teme-te de Domnul [i cinste[te pe preot(Sir. VII.30-34). Iisus Hristos î[i ia p\stori din mijlocul oamenilor derând [i îi a[az\ afar\ [i mai presus de lume. Voi nu sunte]i din lume,zice El; Eu v-am ales din lume (Ioan XV.19). În alt loc, pre]uirea, pre-cum [i nepre]uirea, adresate p\storilor, Hristos le raporteaz\ laÎns\[i Persoana Sa: Cel ce v\ prime[te pe voi pe Mine m\ prime[te (Mat.X.40,48); Cel ce v\ ascult\ pe voi pe Mine m\ ascult\ [i cel ce se leap\d\de voi de Mine se leap\d\ (Luca X.19).

14. Greutatea slujirii pastorale

Al\turi de demnitatea apostolic\, în slujirea pastoral\ sunt în-tâlnite [i ostenelile apostolice. Iisus Hristos a zis Apostolilor: Nueste slujitorul mai mare decât Domnul s\u, nici trimisul mai mare decâtcel ce l-a trimis (Ioan XIII. 16; Matei X. 24, 25). Din aceast\ pricin\, le-aprezis acela[i încerc\ri, mult sup\r\toare, precum le-a întâmpinat[i El pe p\mânt (Ioan XV.18, 19, 20; XVI.1, 2, 33). Cu adev\rat,

1 Cuvântul I. Vezi [i Cuvântul al III-lea Despre Preo]ie al Sf. Ioan Gur\ de Aur.

Page 13: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

59Partea întâi a Teologiei Pastorale

Apostolii au suferit acelea[i încerc\ri pe tot parcursul slujirii lor,dar întru aceasta î[i ar\tau tot specificul [i vrednicia, toat\ bucuria[i lauda lor (Fapte V.41; I Cor. IV.9-13; II Cor. VI.4-10; XI.23-32;XII.9, 10, 12, 15; Col. I.24). Asemenea încerc\ri întâlnim [i acum, înlucrarea p\storului Bisericii, ca un dar nedesp\r]it al slujirii lui [i caun semn esen]ial c\ el, cu adev\rat, este slujitorul lui Iisus Hristos[i succesor al Apostolilor. Îngrijindu-se de mântuirea sufletelor în-credin]ate lui, dupre datoria chem\rii sale, adesea,

a) p\storul întâmpin\ multe feluri de greut\]i, precum: lips\,trud\, lupt\ împotriva diferitelor piedici [i împotriva vr\jma[uluicelui nev\zut. Fiindc\, lucrând în lume [i opunând duhului ei pier-z\tor duhul credin]ei mântuitoare în Hristos, cu cât va lucra p\sto-rul mai cu d\ruire, cu atât î[i poate ridica împotriv\ pe vr\jma[iivoitori de r\u, suferind, astfel, ur\, strâmtor\ri [i chiar persecu]ii.Mai mult decât aceasta,

b) dar, cu deosebire, în slujirea sa, p\storul nu poate înl\turasup\r\rile l\untrice: c\ci, de vreme ce el lucreaz\ la c\l\uzirea su-fletelor încredin]ate lui spre mântuire, necontenit va trebui a selupta cu neputin]a [i dec\derea naturii omene[ti, în toate variet\]ilesale, întâlnindu-se cu ignoran]a, cu viciul, cu necredin]a, cu super-sti]ia, cu înd\r\tnicia, cu împietrirea, având a lucra cu oameni dediferite caractere, de diferite înclina]ii [i st\ri, de diferite gândiri [isim]\minte, [i s\ se sârguiasc\ dup\ cuvântul Apostolului: s\ fietuturor toate, ca m\car pe unii s\ dobândeasc\ [i s\ mântueasc\ (I Cor.IX.22). Astfel, el neîncetat trebuie, asemenea Apostolului Pavel, s\simt\ durere, adic\ s\ sufere chinurile mamei care na[te, pân\ cândHristos va lua chip în p\stori]ii lui (Gal. IV.19). Iat\ de ce, în Sf.Scriptur\, p\storul este asem\nat cu boul care treier\ (Deut. XXV.4; ICor. IX.9, 10), iar Sf. Ioan Gur\ de Aur, explicând aceste cuvinte,zice: „Vezi cât\ osteneal\ se cere de la înv\]\tor? Cu adev\rat nueste alt\ osteneal\, asemenea ostenelii lui”. {i în alt loc: „Preotuleste dator a purta în sine greut\]ile tuturor... el este subiect de vorb\pentru to]i. Pe dânsul to]i îl judec\ - [i în]elep]ii [i neîn]elep]ii. Eleste împov\rat cu grij\ în fiecare zi [i în fiecare noapte. El are mul-]ime de urâtori, mul]ime de pizma[i. Sufletul lui întru nimic nu sedeosebe[te de corabia înconjurat\ de valuri. Asupra lui to]i n\v\lesc –

Page 14: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

60 Teologia Pastoral\

amicii, inamicii; ai s\i, str\inii”2. Sf. Grigorie Teologul zice c\ ac\l\uzi pe om reprezint\ arta artelor [i [tiin]a [tiin]elor3.

15. Responsabilitatea, parte a slujirii pastorale

Afar\ de trud\, slujirea pastoral\ prezint\ [i un mare pericol.Asupra sufletului p\storului se afl\ o grea responsabilitate, c\cifiecare om simplu r\spunde numai pentru sine însu[i pentru pro-pria mântuire, îns\ p\storul trebuie a lucra la judecata lui Dumne-zeu împreun\ cu toat\ turma sa [i a da seam\ pentru to]i cei încre-din]a]i îngrijirii lui. Aceasta o insufl\ p\storilor Iisus Hristos prinparabola iconomului, c\ruia, în caz de necredincio[ie, îl amenin]\cu o extrem\ pedeaps\: {i o va t\ia (pe slug\, n.n.) din dreg\torie [ipartea ei o va pune cu f\]arnicii. Acolo va fi plângerea [i scrâ[nirea din]ilor.(Matei XXIV.42-51). De asemenea, Apostolul Pavel îl îndeamn\ peTimotei la îndeplinirea cu fidelitate a îndatoririlor sale, prin amin-tirea de înfrico[\toarea Judecat\ a lui Hristos: Eu te îndemn deci st\-ruitor în fa]a lui Dumnezeu [i a lui Hristos Iisus, Care va s\ judece viii [imor]ii, la ar\tarea Lui [i în împ\r\]ia Lui; Propov\duie[te cuvântul... (IITim. IV. 1, 2). De asemenea în alte locuri, pentru toat\ abaterea [inepurtarea de grij\ a P\storului [i pentru lipsurile spirituale al p\s-tori]ilor, cuvântul dumnezeesc îl amenin]\ cu acele „vai”-uri. De nuse va îngriji de predicarea cuvântului dumnezeiesc, vai lui pentruaceasta: Amar mie de nu voi binevesti, zice Apostolul (I Cor. IX.16).De va da turmei, prin purtarea sa, un exemplu r\u, amar îi va fi lui:c\ci vai omului aceluia, prin care vine sminteala (Mat. XVIII.7). Dac\p\c\tuiesc p\stori]ii [i r\t\cesc de la adev\r, iar p\storul nu [tie [inu întrebuin]eaz\ toate mijloacele spre îndreptarea lor, vai lui [ipentru aceasta: Vai p\storilor care pierd [i risipesc oile mele, zice Dom-nul (Ier. XXIII.1, 2). Iat\ Eu asupra p\storilor, [i voi cere oile mele dinmâinile lor (Iez. XXXIV.3-10).

Iat\ de ce mul]i fugeau de slujirea pastoral\, chiar [i b\rba]isfin]i [i mari, precum: Sf. Grigorie f\c\torul de minuni, Sfin]ii si-rieni, Efrem [i Isaac, Sf. Ioan Gur\ de Aur, Sf. Grigorie Teologul, iar

2 Omilia a XV-a la Tesaloniceni; Omilia a III-a la Fapte.3 Cuv. al 3-lea. Foarte frumos se expun ostenelile slujirii pastorale în cele [ase

cuvinte ale Sf. Ioan Gur\ de Aur despre Preo]ie.

Page 15: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

62 Teologia Pastoral\

credin]a am p\zit. De acum mi s-a g\tit cununa drept\]ii, pe care îmi vada-o în ziua aceea, El, Dreptul Judec\tor (2 Tim. IV.7, 8). Tot prin aceas-ta, îl încurajeaz\ [i pe Timotei: Lupt\-te lupta cea bun\ a credin]ei, cu-cere[te via]a cea ve[nic\ (1 Tim. VI.12). De asemenea, Apostolul Petrule transmite p\storilor: ... pilde f\cându-v\ turmei. Iar când Se va ar\taMai-marele p\storilor, ve]i lua cununa cea neve[tejit\ a m\ririi (1 Petr.V.3, 4).

17. Harul – puterea lucr\toare cea de c\p\tâi în slujirea

pastoral\

Slujirea pastoral\, fiindc\ este o slujire de la Dumnezeu [i pentruDumnezeu, nu se s\vâr[e[te altfel decât cu Dumnezeu [i înaintealui Dumnezeu, sub înrâurirea atotputernicului ajutor dumnezeiesc[i cu puterea lucr\toare, cea de c\p\tâi, care acoper\ nevrednicia [iînt\re[te neputin]a omeneasc\. Aceasta nu este altceva decât Ha-rul lui Dumnezeu. Întru aceasta,

a) F\r\ îndoial\, ne încredin]eaz\ Iisus Hristos, El, prin promi-siunea ajutorului S\u, a[a i-a asigurat pe Apostoli, încât i-a oprit ase îngriji de cum [i ce trebuie ei a gr\i în cazurile de nevoie, promi-]ându-le c\ El Însu[i le va da gur\ [i în]elepciune [i i-a încredin]atc\ niciun fir de p\r din capul lor nu va pieri f\r\ voia P\rinteluiCeresc (Mat. X.19, 20, 30, 31; Luc. XII.7, 11, 12; XXI.14, 15, 18). Maimult decât atât, El a promis c\ va trimite - [i, într-adev\r, le-a tri-mis - pe Sfântul Duh, pentru ca El s\-i pov\]uiasc\ la tot adev\rul[i s\-i înve]e toate (Ioan. XIV.26; XVI.13). F\r\ îndoial\ c\ acestef\g\duin]e se refer\ nu numai la Apostoli, ci [i la succesorii lor –p\storii Bisericii, din toate timpurile: c\ci, de bun\-seam\, cu ei apromis El a fi în toate zilele pân\ la sfâr[itul veacului (Mat. XXVIII.20)[i a le trimite Duhul Sfânt, ca s\ fie cu ei în veci (Ioan XIV.16).

b) De asemenea, Apostolul Pavel înt\re[te cele spuse c\, de[isingur de sine, nimeni nu este vrednic de slujirea pastoral\, dar îlface vrednic de ea [i s\vâr[e[te toate cele din ea Însu[i Dumnezeu.Cine este vrednic de aceasta? – zice el despre slujirea sa [i continu\: oastfel de încredere avem în Hristos fa]\ de Dumnezeu; Cel ce ne-a învred-nicit s\ fim slujitori ai Noului Leg\mânt ... Drept aceea, având deci o astfelde n\dejde, noi lucr\m cu mult\ îndr\zneal\ (2 Cor. II.16; III.4-6, 12). Înalt loc, sf\râmând mândria unor propov\duitori ai Evangheliei, tot

Page 16: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

66 Teologia Pastoral\

24. Calit\]ile intelectuale

Trimi]ându-i pe Apostoli la propov\duirea Evangheliei, Dom-nul Iisus Hristos i-a pov\]uit ca, în purtarea fa]\ de oameni, s\ fieîn]elep]i ca [erpii (Mat. X. 16). De asemenea, Apostolul Pavel scriec\tre Timotei c\ cel chemat la dreg\toria pastoral\ trebuie s\ fieînv\]\tor (I Tim. V.2), adic\ s\ fie capabil [i priceput a înv\]a [i apov\]ui pe al]ii [i, prin exemplul personal, s\ dea de în]eles c\p\storul trebuie s\ aib\ m\iestria de a fi tuturor toate, ca m\car peunii s\ dobândeasc\ [i s\ mântuiasc\ (I Cor. IX.22). Aceasta înseamn\c\ viitorului p\stor al Bisericii îi este necesar s\ posede, din fire,anumite calit\]i intelectuale speciale.

25. Felurile calit\]ilor intelectuale

Din multitudinea acestor calit\]i, ce împreun\ constituie inte-gritatea intelectual\ sau ra]ional\ a sufletului omenesc, viitoruluip\stor al Bisericii, în esen]\, îi sunt necesare urm\toarele:

a) În general, p\storul trebuie s\ posede îndeajunse calit\]iintelectuale, atât pe cele de c\petenie, precum: judecat\, inteligen-]\, cât [i pe cele complementare, precum: memorie, imagina]ie [idarul cuvânt\rii. C\ci, dac\ el trebuie s\ fie înv\]\tor, atunci trebuies\ aib\ o cultur\ general\ temeinic\, trebuie s\ ]in\ minte multecanoane [i pov\]uiri, s\ [tie cum s\ comunice [i altora cuno[tin]elesale.

b) În principal, p\storul trebuie s\ aib\ o judecat\ s\n\toas\ [itemeinic\. Precum cuvântul p\storului trebuie s\ fie întotdeaunaspre edificarea credincio[ilor, a[a [i activitatea lui trebuie s\ fieîntotdeauna strict chibzuit\ [i drept dirijat\ c\tre scopul ei. Dar,pentru aceasta, el are nevoie de o capacitate nativ\ de a în]elege l\-murit lucrurile, de a le compara corect, de a vedea rela]iile dintreele, de a sesiza cauzele [i consecin]ele lor.

c) S\ aib\, într-o oarecare m\sur\, o ra]iune p\trunz\toare [i in-tuitiv\. Aceasta este necesar\ pentru a putea corela cât mai binemijloacele cu scopurile, pentru a cunoa[te pe oamenii cu care tre-buie s\ intre în contact, p\trunzând în starea lor l\untric\, în felulra]iunii lor, al sim]\mintelor [i al sl\biciunilor lor, pentru a puteacu-noa[te când, cum [i în ce mod s\ împ\rt\[easc\ înv\]\tura cea

Page 17: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

67Partea întâi a Teologiei Pastorale

sfânt\, cum trebuie a se purta cu fiecare dintre ei, cum trebuie s\-iabordeze pe fiecare dintre ei. Iar cu deosebire, aceast\ însu[ire estenecesar\ p\storului pentru o întrebuin]are mai reu[it\ a Tainei M\r-turisirii, prin care el domne[te peste con[tiin]ele lor [i în care, avândintui]ia necesar\, poate exercita o puternic\ înrâurire moral\ sprebine asupra sufletelor încredin]ate lui.

26. Defectele

Calit\]ilor intelectuale necesare candidatului la Preo]ie li seopun urm\toarele defecte:

a) în general, capacit\]i intelectuale slabe, limitate sau eronate;memorie slab\. Cel ce are asemenea defecte este incapabil, par]ialsau total, s\ asimileze acele cuno[tin]e, care sunt necesare p\storu-lui, pentru cuviincioasa împlinire a datoriei pastorale.

b) în special, ra]iune nes\n\toas\ [i nechibzuit\, din care rezul-t\ superficialitatea, nestatornicia în gândire, pripirea în judecat\,netemeinicia [i eroarea în concluzii, de unde neap\rat urmeaz\ ne-s\n\toasa cugetare în cuvânt [i impruden]a în lucrare.

c) ra]iune limitat\, îngust\ [i f\r\ viziune, din care lesne potcurge mul]ime de gre[eli în cuvânt [i în lucrare, iar de aici se poatena[te nu numai un e[ec în slujirea pastoral\, dar [i o mare v\t\mare[i lips\ pentru p\stori]i.

27. Calit\]ile afective speciale

{i mai de folos este ca viitorul p\stor al Bisericii s\ se deose-beasc\ prin ni[te calit\]i afective speciale, fiindc\ numai ele dauadev\rata valoare aptitudinilor intelectuale, în timp ce, f\r\ ele,chiar [i cele mai deosebite aptitudini intelectuale î[i pierd vredni-cia lor. Slujirea pastoral\ este exclusiv o slujire lui Dumnezeu [ioamenilor. Toat\ via]a [i activitatea p\storului le apar]ine lor [i lortrebuie s\ le fie consacrate. Din acest motiv, este necesar ca, înprimul rând, candidatul la Preo]ie s\ aib\ o inim\ p\truns\ [i însu-fle]it\ de: a) un puternic sentiment religios [i de cea mai vie iubirefa]\ de Mântuitorul Hristos – Supremul s\u Arhip\stor, b) un pu-ternic [i viu sentiment de dragoste fa]\ de oameni.

Page 18: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

68 Teologia Pastoral\

28. Sentimentul religios sau dragostea fa]\ de Iisus Hristos

Mai întâi de toate, viitorului p\stor al Bisericii nu trebuie s\-ilipseasc\ sentimentul religios [i dragostea fa]\ de Iisus Hristos.P\storul trebuie s\-[i cerceteze cu minu]iozitate inima. Aude el,oare, înl\untrul ei, vocea Mântuitorului Hristos, zicându-i: M\iube[ti tu mai mult decât ceilal]i? {i oare, la aceast\ întrebare r\spundesincer [i f\r\ vicle[ug prin cuvintele Apostolului Petru: Da, Doamne,Tu [tii c\ Te iubesc (Ioan XXI.15-17)? Aceast\ cercetare este necesar\:

a) pentru c\ sentimentul religios [i dragostea fa]\ de Iisus Hris-tos reprezint\ semnul esen]ial al vie]ii cre[tine; iar unde el nu este,acolo nu este nici Duhul lui Hristos, [i nu poate fi nici via]\ cre[tin\.De aceea, când p\storul va fi el însu[i adânc p\truns de acest senti-ment, atunci u[or va putea r\spândi [i în al]ii Duhul lui Hristos.Acest sentiment îl va înv\]a [i c\l\uzi în toat\ activitatea, în chipulcel mai bun, [i îi va da putere [i via]\ cuvântului s\u [i progreslucr\rilor lui. Iar dac\ nu va avea, cum va da altora ceea ce el însu[inu are?

b) Pentru c\ acestea vor fi pentru dânsul cel mai puternicîndemn la împlinirea sincer\ a îndatoririlor sale pastorale, cu toatepiedicile pe care le-ar întâmpina, c\ci dragostea nu cunoa[te piedici[i este ca moartea de tare (Cânt. Cânt. VIII. 6). Dup\ cuvântul Aposto-lului, nimic nu ne poate desp\r]i de iubirea lui Hristos. Nici moartea,nici via]a, nici îngerii, nici încep\toriile, nici puterile, nici cele de acum,nici cele ce vor fi, nici în\l]imea, nici adâncul [i nicio alt\ f\ptur\ (Rom.VIII.35-39). Pe de alt\ parte, dragostea fa]\ de Iisus Hristos va fitotodat\, pentru p\stor, cea mai bun\ r\splat\ [i mângâiere, în mij-locul necazurilor [i al ostenelilor acestei slujiri, c\ci, pentru dra-goste, totul este pl\cut - [i a p\timi, [i a muri. Cu dragostea, Apos-tolul se bucura întru p\timirile sale (Col. I.24) [i le socotea pe toate a figunoaie, ca s\-L dobândeasc\ pre Hristos (Fil. III.7, 8; Fapt. V.41).

Semnele dup\ care candidatul la Preo]ie î[i poate cerceta pre-zen]a [i intensitatea sentimentului religios în inima sa pot fi urm\-toarele: a) cât de des [i în ce m\sur\ iube[te el a cugeta, a vorbi despreMântuitorul Hristos [i a se ruga Lui? b) are el zel pentru slava Lui,zel care se exprim\ uneori prin sup\rare, atunci când se batjocore[teaceast\ slav\, într-un fel sau altul (Ps. CXVIII.53, 139), zel care seexprim\, uneori, prin bucurie, când slava lui Hristos se r\spânde[te,

Page 19: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

69Partea întâi a Teologiei Pastorale

zel, care, alteori, se exprim\ prin dispozi]ie [i entuziasmul l\untric alinimii, de a suferi oricând pentru numele lui Hristos?

29. Dragostea fa]\ de oameni

La fel de necesar pentru viitorul p\stor al Bisericii este ca el s\aib\ un puternic sentiment de dragoste fa]\ de oameni. El trebuies\ aib\ inim\ bun\, în gradul cel mai înalt, o astfel de inim\ care s\se deosebeasc\ prin urm\toarele calit\]i:

a) Dorin]a de bine. Aceasta este o a[a calitate a inimii celei bune,dup\ care p\storul trebuie s\ doreasc\ binele tuturor. El trebuie s\le fac\ bine dup\ putin]\ [i s\ se bucure de binele celuilalt, ca de als\u propriu. Aceast\ dorin]\ de bine este necesar\ viitorului p\storîndeosebi cu privire la binele spiritual – mântuirea sufletului. Înacest sens, Apostolul Pavel reprezint\ un excelent model. Inima noas-tr\ s-a l\rgit, scrie el c\tre Corinteni, în inima noastr\ nu sunte]i lastrâmtorare; dar strâmtorare este, pentru noi, în inimile voastre. (2 Cor.VI.11, 12).

b) Comp\timirea. Inima p\storului trebuie s\ fie a[a de sensibil\[i delicat\, încât el nu numai s\ nu poat\ dori [i pricinui altora celmai mic r\u, nu numai s\ doreasc\ [i s\ fac\ bine altora [i s\ [tie ase bucura cu cei ce se bucur\, dar, mai cu seam\, s\ fie capabil aplânge cu cei ce plâng, s\ [tie a p\timi împreun\ cu cei care p\timesc.Asemenea medicului, p\storul va avea ocazia s\ vad\ [i s\ aib\ delucru mai mult cu latura cea mai rea [i cea mai bolnav\ a oame-nilor, s\ mearg\ în urma neputin]elor omene[ti, s\ le poarte asuprasa [i s\ le vindece.

c) Spiritul de sacrificiu. P\storul trebuie s\ pun\ binele aproape-lui mai presus de al s\u propriu [i nu trebuie s\-[i fac\ sie[i sprepl\cere, s\ nu c\ute ale sale, ci s\ caute s\ plac\ aproapelui s\u, la ce estebine, spre zidire (Rom. XV.1, 2; I. Cor. X.24). Mai mult decât atât,dup\ modelul Arhip\storului Iisus Hristos, el este dator s\ fie gatas\-[i pun\ [i sufletul s\u pentru oi (Ioan X.15; XV.12, 13; Mat. XX.28),s\ simt\ la fel ca [i Sf. Apostol Pavel, care scria c\tre ucenicii s\i: Eufoarte bucuros voi cheltui [i m\ voi cheltui pentru sufletele voastre.Astfel, iubindu-v\, eram bucuro[i s\ v\ d\m nu numai Evanghelia luiDumnezeu, ci chiar [i sufletele noastre pentru c\ ne-a]i devenit iubi]i; [iînc\: A[ fi dorit s\ fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru fra]ii mei(II Cor. XII.14, 15; I Tes. II.7-11; Rom. IX.1-3).

Page 20: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

70 Teologia Pastoral\

O astfel de inim\ îi este necesar\ viitorului p\stor, din maimulte motive:

a) Pentru c\ iubirea fa]\ de aproapele, ca urmare a iubirii fa]\de Hristos, este ]inta principal\ a duhului cre[tin, pe care, în modspecial, Iisus Hristos o insufl\ ucenicilor S\i [i o a[az\ ca semn dis-tinct urma[ilor S\i: Întru aceasta vor cunoa[te to]i c\ sunte]i uceniciimei, de ve]i avea dragoste unii fa]\ de al]ii (Ioan XIII. 34,35). Iar dac\p\storul este dator a transmite duhul cre[tin p\stori]ilor s\i, cumva fi aceasta cu putin]\, dac\ el însu[i nu va fi plin de acest duh?

b) Pentru c\ în dragoste se cuprinde tot secretul cuvântului [i allucr\rii pastorale. Cine iube[te, acela, orice ar gr\i [i oricum s-arpurta, întotdeauna î[i va atinge scopul, iar cuvântul lui va p\trundeîn suflet. Experien]a dovede[te aceasta.

30. Defectele

Calit\]ilor ar\tate se opun:a) R\ceala religioas\, învârto[area [i nesim]irea inimii (Iuda 19).

Acestea îl fac pe p\stor nelucr\tor, atât pentru Dumnezeu, cât [ipentru oameni, fiindc\, precum este cuvântul p\storului, a[a este[i activitatea lui: nep\trunse de sim]ul religios, f\r\ vlag\ [i f\r\ devia]\ [i, din aceast\ pricin\, neroditoare. De asemenea, pentru p\s-torul însu[i, slujirea lui va fi o sarcin\ grea, fiindc\, f\r\ dragosteafa]\ de Iisus Hristos, el nu va avea nici adev\rat\ bucurie [i mân-gâiere în prezent, nici bun\ speran]\ în viitor. De aceea, Însu[iDumnezeu îl ceart\ aspru pe îngerul Bisericii Laodiceene: {tiufaptele tale; c\ nu e[ti nici rece, nici fierbinte. Am s\ te v\rs din gura Mea.(Apoc. III. 15, 16). Din aceast\ pricin\, mai bine este ca cel cu unasemenea bete[ug nici s\ nu-[i ia asupr\-[i slujirea pastoral\.

b) Însu[irile ce caracterizeaz\ inima cea rea. Ele sunt: á) nedo-rin]a de bine [i ucig\toarea r\ceal\ fa]\ de binele altora, cu atât maivârtos, dorin]a de r\u; â) împietrirea inimii [i necomp\timirea cucei care sufer\, cu atât mai mult, bucuria pentru r\u; ã) propriulinteres. De aici, neizbutirea în lucr\ri [i lipsa de mângâiere în mij-locul ostenelilor slujirii pastorale; pentru care, repro[ul cel amar [iamenin]area lui Dumnezeu, prin proorocul: Vai de p\storii lui Israel,care s-au p\storit pe ei în[i[i! P\storii nu trebuia ei, oare, s\ p\storeasc\turma?... Iat\, Eu vin la p\stori; le voi cere înapoi oile Mele din mâna lor(Iez. XXXIV.2, 10).

Page 21: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

73Partea întâi a Teologiei Pastorale

cuvântul Mântuitorul Hristos, caracterul de n\imit, care, în timpul pe-ricolului, las\ oile [i fuge; [i lupul le r\pe[te [i le risipe[te (Ioan X.12).

33. Necesitatea preg\tirii pentru candidatul la Preo]ie

Fiindc\ [i cele mai deosebite calit\]i î[i pierd valoarea [i nu-[ipot avea cuviincioasa împlinire, dac\ vor r\mâne f\r\ cultivareanecesar\, de la sine se în]elege c\ nici viitorului p\stor al Bisericiinu-i este de ajuns ca el s\ aib\ numai calit\]ile [i darurile fire[ti, ciîi este necesar\ [i o temeinic\ educa]ie [i cultur\, care s\ le comu-nice descoperirea, perfec]ionarea [i direc]ia potrivit\ cu scopulslujirii pastorale; aceasta este necesar\ cu atât mai mult cu câtslujirea lui este mai însemnat\, mai sfânt\ [i mai grea. În acest chip,este necesar\ preg\tirea pentru sfin]ita dreg\torie. Preg\tirea a-ceasta este: a) intelectual\ [i b) moral\.

34. Necesitatea preg\tirii intelectuale

F\r\ îndoial\ c\, în slujirea pastoral\, cel mai bun înv\]\tor,dup\ Harul lui Dumnezeu, este experien]a. Dar, nu mai pu]in ade-v\rat este faptul c\, înainte de a se întâlni cu experien]a, p\storuluiîi sunt necesare multe cuno[tin]e; iar pe de alt\ parte, mai u[or [icu mai bun succes se va folosi de experien]\, având mai întâi obun\ provizie de cuno[tin]e [i înv\]\turi folositoare. A[adar, întâiaîndatorire a p\storului este aceea de a înv\]a. C\ci buzele preotuluivor p\zi [tiin]a, zice Domnul prin profetul Maleahi, [i din gura lui seva cere înv\]\tura (Mal. II.7); prin profetul Ieremia, de asemenea,zice c\ p\stori dup\ inima lui sunt aceia care pasc cu [tiin]a [i cu în-v\]\tura (Ier. III.15). Apostolul Pavel înva]\ c\ p\storul trebuie s\fie destoinic [i s\ îndemne la înv\]\tura cea s\n\toas\ [i s\ mustre pe ceipotrivnici (Tit. I.9); dar cum va putea înv\]a cel ce însu[i este neîn-v\]at; [i cum va fi capabil a cuvânta cel ce nu a studiat [i nu a ago-nisit deprinderea în arta cuvântului? O alt\ îndatorire a p\storuluieste aceea de a s\vâr[i slujbele dumnezeie[ti. A înv\]a s\vâr[ireaacestora, din experien]\, este târziu pentru p\stor, c\ci el, îndat\dup\ primirea dreg\toriei, va trebui s\ o împlineasc\ [i, prin ur-mare, el trebuie s\ fi c\p\tat mai înainte înv\]\tura pentru s\vâr-[irea canonic\ a sfintelor slujbe, cu deosebire a celor mai însemna-te, precum dumnezeiasca Liturghie, Taina Poc\in]ei [.a. În sfâr[it,

Page 22: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

74 Teologia Pastoral\

p\storul trebuie s\ lucreze asupra turmei sale [i moralice[te, înacord cu nevoile spirituale ale p\stori]ilor s\i, s\ [tie a fi tuturortoate, dup\ cum spune Apostolul, ca m\car pe unii s\ dobândeasc\ [is\-i mântuiasc\. {i cu privire la aceasta, sunt necesare o înv\]are [iformare, mai dinainte, ca s\ dobândeasc\ încrederea [i stima tutu-ror [i, prin acestea, s\ lucreze cu succes. Pentru aceea, viitoruluip\stor al Bisericii îi trebuie neap\rat o preg\tire intelectual\, orien-tat\ spre slujirea sa, adic\ atât formarea aptitudinilor sale, prin[tiin]e, cât [i înavu]irea cu cuno[tin]e. Pe lâng\ toate acestea, cuatât mai mult trebuie s\ fie cultivat p\storul, cu cât vor fi mai cul-tiva]i viitorii lui p\stori]i, pentru ca, dac\ se poate, el totdeauna nunumai s\ fie egal cu ei, în aceast\ privin]\, dar s\-i [i întreac\8.

35. Con]inutul preg\tirii intelectuale

Cu privire la con]inut, preg\tirea intelectual\ a viitorului p\storal Bisericii const\ în cunoa[terea temeinic\:

a) a Sfintei Scripturi, c\ci Sf. Scriptur\ este primul izvor al înv\-]\turii cre[tine [i cuprinde în sine tot ceea ce este necesar spre înv\-]\tura oamenilor, spre mustrare, spre îndreptare, spre în]elep]irea ceaîntru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu s\ fie des\vâr[it, bine preg\-tit pentru orice lucru bun. (1 Tim. III.16, 17). Afar\ de aceasta, în ease ascunde însu[i duhul cre[tin, de care [i p\storul însu[i trebuie afi plin [i a umple [i pe p\stori]ii s\i. În ea se g\sesc înaltele modele,atât pentru cuvânt, cât [i pentru via]a [i activitatea p\storului. Pen-tru aceea, mai mult decât toate, candidatului la Preo]ie îi este nece-sar a cunoa[te Sf. Scriptur\, multe din ea a le înv\]a pe de rost, adobândi înv\]\tura [i deprinderea de a o explica [i a transmite altoraîn]elesul ei; iar cu deosebire, a fi p\truns [i str\b\tut de duhul ei.Pentru aceasta, între altele, Apostolul l-a pus pe Timotei p\stor laEfes, fiindc\ de mic copil cuno[ti Sfintele Scripturi, care pot s\ te în]elep-]easc\ spre mântuire, prin credin]a cea întru Hristos Iisus. (2 Tim. III.15).

b) a Sistemului Teologic, atât în totalitate, cât [i în parte, s\ cu-noasc\ dogmele, morala [i ecclesiologia cre[tin\, c\ci pe toate aces-tea p\storul va trebui s\ le predea poporului. Dar pentru aceasta,negre[it, trebuie ca, mai întâi, el însu[i s\ le fi înv\]at pe toate, în

8 Sinodul Ecumenic al VII-lea, canonul 2.

Page 23: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

75Partea întâi a Teologiei Pastorale

chipul cel mai temeinic, iar cea care îl c\l\uze[te spre cea mai te-meinic\ înv\]are, spre cuvenita în]elegere [i înt\rire, în minte [i îninim\, a adev\rurilor cre[tine este Teologia sistematic\. Pentru a-ceasta, iar\[i scrie Apostolul c\tre Timotei: }ine dreptarul cuvintelors\n\toase pe care le-ai auzit de la mine, cu credin]a [i cu iubirea ce este înHristos Iisus (2 Tim. I.13) [i-i porunce[te a se hr\ni cu cuvintele cre-din]ei [i ale bunei înv\]\turi c\reia ai urmat (1 Tim. IV.6).

c) a Istoriei Biserice[ti, c\ci ea este adunarea experien]elor despregrija lui Dumnezeu pentru Biserica lui Hristos [i a înaltelor exem-ple ale vie]ii celei sfinte [i evlavioase. Toate acestea sunt necesare [ifolositoare, atât pentru propria prop\[ire a p\storului, în cre[tereaduhovniceasc\, precum [i pentru cea mai sigur\ îndrumare aaltora.

d) a Patrologiei sau [tiin]ei despre P\rin]ii Bisericii, c\ci, pe lâng\faptul c\ ne prezint\ cele mai înalte exemple de virtu]i pastoraleîntâlnite la vechii Sfin]i P\rin]i ai Bisericii, care pot [i a-l înv\]a, [i a-lînt\ri, [i a-l mângâia pe p\stor, în toate cazurile mult ostenitoareilui slujiri, aceast\ [tiin]\ ne arat\ [i cel mai bogat izvor pentru totfelul de adev\ruri teologice [i modele pentru cuvântul pastoral.Împreun\ cu aceasta, cel ad\pat din scrierile lor nu poate a nu-[iîmpropria [i duhul lor, duh cre[tinesc, în cel mai înalt grad.

e) a [tiin]elor speciale necesare p\storului sau Teologia Pastoral\,unde avem: Omiletica sau îndrumarea de a propov\dui cuvântuldumnezeiesc; Liturgica sau c\l\uzirea c\tre sfin]ita slujire [i cunoa[-terea Tipicului Bisericesc; Dreptul Canonic, Teologia comparat\ [i celeasemenea. Acestea toate, atât dup\ obiectul, cât [i dup\ scopul lor,au cu deosebire o îndeaproape [i nemijlocit\ aplicare la lucrul slu-jirii Pastorale.

f) În sfâr[it, este de trebuin]\ [i înv\]area altor [tiin]e, care suntnecesar legate de cele precedente - Logica, Psihologia, Fizica, Isto-ria, Limbile str\ine, cu prec\dere cele vechi, [i altele, care se predauîn institutele biserice[ti de înv\]\mânt. În general, cunoa[terea [ialtor [tiin]e, dac\ nu este necesar\, nu este nici de prisos, pentru c\,în anumite ocazii, poate fi foarte folositoare [i binef\c\toare pentrup\stor, mai cu seam\ în timpul de fa]\, timpul r\spândirii [i în\l-]\rii universale a culturii. Pentru aceea, [i vechii P\rin]i ai Bisericii,nu numai c\ neglijau cunoa[terea [tiin]elor lume[ti, dimpotriv\,

Page 24: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

76 Teologia Pastoral\

mul]i dintre ei, cu sârguin]\, le cultivau [i s-au slujit de ele [i auavut, prin aceasta, o înrâurire foarte puternic\ asupra contempora-nilor. A[a au fost: Grigorie Teologul, Grigorie de Nyssa, Vasile celMare, Ioan Gur\ de Aur [i mul]i al]ii.

36. Însu[irile preg\tirii intelectuale

În privin]a însu[irilor, cultura intelectual\ a candidatului laPreo]ie trebuie s\ fie:

a) Ortodox\. El trebuie s\-[i împroprieze, s\ în]eleag\, s\ înve]e[i s\ [tie atât dogmele, cât [i înv\]\tura moral\ [i, în general, toateadev\rurile cre[tine, a[a cum le ]ine [i le m\rturise[te Sfânta Bise-ric\ Catolic\ R\s\ritean\, f\r\ nici cea mai mic\ abatere la vreo alt\evanghelie sau la înv\]\turile societ\]ilor cre[tine eterodoxe [i neor-todoxe, [i a fi, în acest chip, drept-credincios. C\ci Apostolul cere cap\storul s\ poat\ mângâia cu înv\]\tura cea s\n\toas\ [i, din aceast\pricin\, el însu[i trebuie s\ se ]in\ de cuvântul credincios al înv\]\turii(Tit. I.9); s\ ]in\ dreptarul cuvintelor s\n\toase, cu credin]\ [i cu iubire,[i s\ fie model în credin]\ (2 Tim. I.13; 1 Tim. IV.12), iar celor nes\n\-to[i în credin]\ s\ le stea împotriv\, ca, în acest fel, s\ poat\ sem\na, în]arina lui Iisus Hristos, s\mân]\ cea curat\ a cuvântului dumnezeiesc.

b) Duhovniceasc\. C\ci Duhul Sfânt este înv\]\torul în]elepciu-nii, ce se pogoar\ de sus, [i El lumineaz\ ochii [i ne face s\ în]elegem ceeste l\rgimea, [i lungimea, [i adâncimea, [i în\l]imea (Ef. I.18; III.18, 19),adic\ totalitatea adev\rurilor credin]ei cre[tine. Dar, pentru aceas-ta, preg\tirea intelectual\ a candidatului la Preo]ie trebuie a ses\vâr[i sub adumbrirea haric\ a Sfântului Duh [i, prin urmare, a sesfin]i cu toat\ rug\ciunea [i cererea în tot timpul, în Duhul (Ef. VI.18),dup\ cuvântul Apostolului. Pe de alt\ parte, aceast\ preg\tire tre-buie s\ fie p\truns\ de un principiu de c\p\tâi, a[a încât toateobiectele, din sfera cuno[tin]elor necesare pentru candidatul la Pre-o]ie, fiecare în parte, trebuie s\ graviteze în jurul acestui principiu:cunoa[terea lui Iisus Hristos Cel r\stignit pentru lume (1 Cor. II.2), saucunoa[terea Tainei lui Dumnezeu P\rintelui [i a lui Hristos [i a Îm-p\r\]iei lui Dumnezeu (Col. II.2; Mat. IV.17). În sfâr[it, preg\tireaaceasta trebuie dirijat\ tot spre un scop, dar nu unul material [ip\mântesc, ci unul curat spiritual, spre slava numelui lui IisusHristos [i spre binele Bisericii Lui, [i s\ se adapteze la acea sfin]it\slujire, pe care Apostolul o nume[te Slujirea Duhului (2 Cor. III.6, 8).

Page 25: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

77Partea întâi a Teologiei Pastorale

37. Preg\tirea moral\

Oricât de înalt\ [i bogat\ ar fi preg\tirea intelectual\ a candi-datului la Preo]ie, f\r\ o bun\ preg\tire moral\, în viitoarea lui slu-jire, ea nu va aduce folosul a[teptat, iar uneori poate s\ fie mai multv\t\m\toare, decât folositoare, pe când o bun\ preg\tire moral\ d\o cuvenit\ valoare preg\tirii intelectuale [i poate înlocui unele ne-ajunsuri [i imperfec]iuni ale acesteia. Pentru aceea, ea se cere nea-p\rat candidatului la preo]ie. Începându-se de timpuriu, din aniiprunciei, în casa p\rinteasc\ [i continuându-se cu sârguin]\ în [coa-l\, ea toat\ trebuie s\ fie dirijat\ c\tre scopul principal, c\tre care sepreg\te[te candidatul la Preo]ie, [i p\truns\, în cel mai înalt grad,de duhul cre[tin. {i fiindc\ duhul cre[tin este duhul credin]ei, du-hul evlaviei [i al virtu]ii evanghelice, educa]ia în duhul cre[tin vacuprinde urm\toarele:

a) Nu este de ajuns ca numai mintea [i memoria elevului s\ seînavu]easc\ cu cuno[tin]e despre adev\rurile cre[tine, ci, mai vâr-tos, este de trebuin]\ ca inima s\ se înt\reasc\ întru ele, pentru camântuitoarea credin]\ [i Ortodoxia s\ reprezinte via]a ei, iar ea s\ leiubeasc\, s\ fie zeloas\ pentru ele [i s\ vieze întru ele. Numai a-tunci ele vor fi cu adev\rat roditoare [i mântuitoare: c\ci cu inima secrede spre dreptate, zice Apostolul (Rom. X.10).

b) Fiind înt\rit\ în credin]a ortodox\, inima elevului trebuie s\se înt\reasc\ [i în frica de Dumnezeu, care este începutul în]elepciunii,[i s\ se înve]e evlavia, precum cere aceasta Apostolul, de la Timotei(1 Tim. IV.7, 8). Evlavia cre[tin\ cap\t\, atât în orientarea inimiic\tre tot ceea ce este bun [i sfânt, dup\ cuvântul Apostolului - câtesunt adev\rate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câtesunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute [i orice laud\,la acestea s\ v\ fie gândul. (Fil. IV.8) -, cât [i în predispozi]ia [i de-prinderea spre toat\ virtutea. Dup\ înl\turarea sau, cel pu]in,sl\birea înclina]iilor p\c\toase, el trebuie s\ agoniseasc\ deprinde-re spre dragostea cre[tin\, care este temelia virtu]ilor evanghelice,s\ se obi[nuiasc\ cu înfrânarea, cu umilin]a, cu r\bdarea, cu supu-nerea, mai ales cu rug\ciunea, atât cu cea public\, bisericeasc\, dar[i cu cea particular\. Toate acestea vor fi necesare p\storului învia]\, îns\ este târziu [i greu s\ se deprind\ cu ele dac\, în aniiprunciei [i ai tinere]ilor, nu a pus un început trainic.

Page 26: TEOLOGIA PASTORAL| · 2015-12-18 · Prefa]\ 1 ARHIMANDRIT MELCHISEDEC {TEF|NESCU TEOLOGIA PASTORAL| Edi]ie `ngrijit\ de Preot Prof. Dr. Viorel Sava [i Diacon Drd. Cezar Pelin Tip\rit\

78 Teologia Pastoral\

c) În ceea ce prive[te comportamentul p\storului în lume, A-postolul cere de la candidatul la Preo]ie o neprih\nire deplin\ [i m\r-turie bun\: Se cuvine Episcopului (adic\, în general, p\storului) s\ fief\r\ prihan\, ca un iconom al lui Dumnezeu (Tit. I.7), [i în alt loc: Secuvine a fi f\r\ de prihan\ [i a avea înc\ [i m\rturie bun\ de la cei dina-far\ (1 Tim. III.2, 7). Este chiar nevoie ca el s\ fie liber de oarecareb\nuieli de vicii, care atac\ onoarea.

d) Viitorului p\stor al Bisericii nu-i este de prisos o bun\ pre-g\tire [i în privin]a comportamentului cu oamenii, [tiin]a de a sepurta bine [i cuviincios în societate, [i în întâlnirea cu oamenii detot felul. C\ci, deseori, de acest comportament atârn\ cea dintâi pri-vire (impresie, n.n.) asupra p\storului [i primirea lui în unele socie-t\]i, iar prin aceasta [i tot progresul lui, la cea mai departe lucrare asa (pe termen lung, n.n.), în turm\.

38. Defectele contrare preg\tirii

Defectele contrare preg\tirii intelectuale, necesar\ candidatuluila Preo]ie, ce compun o mai mare sau mai mic\ piedic\ la primireaacestei slujiri, sunt urm\toarele:

a) Cele contrare preg\tirii intelectuale: necunoa[terea de niciunfel a înv\]\turii cre[tine [i a altor [tiin]e necesare; sau cunoa[tereafoarte slab\, neînt\rit\ [i insuficient\, fie din pricina lipsei facult\-]ilor mintale, fie din lene; de asemenea, [tiin]a neadev\rat\, neorto-dox\ – molipsit\ (contaminat\, n.n.) de duhul eterodoxiei, al eresului[i al schismei – sau unilateral\, bazat\ numai pe filosofia omeneasc\.Pentru acest defect, Dumnezeu mustr\, prin Ieremia, pe p\storiiiudei: Preo]ii n-au zis: Unde este Domnul? Înv\]\torii legii nu M-aucunoscut (Ier. II.8); [i iar\[i: Pentru c\ p\storii [i-au ie[it din minte [i n-auc\utat pe Domnul [i de aceea s-au [i purtat ei nebune[te [i toat\ turma ei s-arisipit” (Ier. X.21).

b) Cele contrare preg\tirii morale: pu]in\tatea [i net\ria credin-]ei [i a evlaviei; duhul lumesc [i aplecarea spre u[ur\tate [i risipirea min]ii, c\tre distrac]ii [i desf\t\ri; lipsa bunelor deprinderi [i, cuatât mai mult, purtarea spulberatic\ (u[uratic\, n.n.), îndoielnic\,p\tat\ nu numai cu vicii reale, ci chiar [i cu b\nuiala spre ele. Astfelde vicii: uciderea, blasfemia, renegarea, înc\lcarea jur\mântului,desfrânarea, cu totul împiedic\ la primirea Preo]iei (Vezi Canonul