Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

download Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

of 100

Transcript of Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  1/100

  REVISTA CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEISOCIALISTE

  I n a c e s l n u m r :a r t i c o l e s e m n a t e d e P a u l E V E R A C ,A l e x a n d r i . S E V E R , T e o d o r M A Z I L U ,T r a i a n E L M A R U , Va l e n t i n SILV E S T R U , R o r i a D E L E A N U , R a d uA L R A L A , Va s i l oM C O R O V I C I ,I o nM I H A I L E A N U i F l o r i n T O R N E A

  P C L E A L Ac o m e d i e i n d o u p r il; G H E O R G H E Y L A I )

  Cronica dramatic puncte de vedere# reportaje teatrul T V balet # cartea tie. leal ru. # semnal 0 meridiane lumei ea letilru spectacolul Sportiv

  Sus, Dan AntlrGrigpt-scii

  l ' .ul , Mi t i c i a l i e n . Au rc l i an( le u r ^ ' - r i i iGrigDristaniin ..Itii^ciiine{>(>>Ir 11 un d is r- jo r. kry"dc 1). 1*. Po "t recu, Tcntru l D r a m a t i cd i n Gala i .J o s , Cer cuv n tu l "d e Dra -turnir I l o r o m n c a ,T e a t r u l M i h a i E m i n e s c u "d i n l i o l o j a n i .'j'icapia.D i d o n a P o p e s c ui Cost e l C o n s t a n t i nt n A l e x a n d r u[ipuneanu"de Vi r g i l S t n e n e s c u ,T e a t r u l Na iona ld i n Bucure t i .

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  2/100

  Nr. 10 (unul XXIII)(ictoiitbric W7%

  R e v i s t l u n a r e d i t a t d cC o n s i l i u l C u l l u r i i i E d uc a i e i S o c i a l i s t e i dc U n iu n e a S c r i i t o r i l o r d i n R e

  p u b l i c a S o c i a l i s t R o m n i a

  Redac lo r- c f

  R A D U P O P E S C U

  Redac to r i- e f i ad junc i

  F L O R I NT O R N E A

  T I I E O D O RM N E S C U

  * * * N o u ac a l i t a t e a m u n c i i i a c t i v i t a t e a t e a t r a l . . p . 1

  D I S C U I I

  A L E X A N D R US E V E R : D e s p r e u n e l er a p o r t u r i d i n t r e d r am a t u r g i e i r e g i e p . 3

  I D E I L A R A M P A

  YA S I L E N I C 0 R O V I C 1 :L e c t u r a r e a l u l u is a u c u n o a t e r e avie i i i a n a t u r i i u m a n e | >. 7

  Te l e x T e a t r u l " p . 9 , 1 8 , 8 2 ,

  L N . : T e a t r u l d c a m a t o r i u n t e a t r u a l a c t u a l i t i i . . p . 1

  C R O N I C AL I T E R A T U R I ID R A M A T I C E

  C R I S T I A NL 1 V E S C U :. . . l o c u l " , A l i b i " , C o m e d i e I a r l i t i u "d c I o n R ie u p .

  P U N C T ED E V E D E R E

  R A I L E V E R A C : U m b l a r e a lac l a s i c i

  C O N T R A P U N C T

  p . L i

  I I O R I A D E L E A N U: S r b t o a r e laH i s t r i a . . . . p . 17

  1- E S T I V A L U L N A T I O N A L C i N T A R E A R O M N I E I "

  YA S I L E R A R A : Va s l u i O s r b t o a r e as p i r i t u l u i . . p . I!)

  C R O N I C A D R A M A T I C A S e m n e a z : R A D UA L U A L A ,VA L E R I A D U C E A , C R I S T I N A D U M I T R E S C U , M I R A1 0 S I E . V IR C- L M U N T EA N I I , T O N U N 1 C U L E S C U ,C O N S T A N T I N PA R A S C I I I V E S C U , V I C T O R PA RD O N , C O N S T A N T I NR A D U - M A R I A . T R IA S E L -M A R U , E L O R I N T o R N E A ,P A U L T U T U N G I U

  T V

  C. R. M . : Re ge le t r a c

  R A D I O

  1 L O R I C A I C N I M : N u m a i d e s p r e t e x t .

  S E M N A L

  V I R G I L M U N T E A N U : S u b i e c t , d e v n z a r c

  P O R T R E T E

  I O N M I I I A I L E A N U : M a r c e l a R u s t i . .

  p . 2 1

  p . 8

  p . 1 9

  p . 30

  p . 5 1

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  3/100

  Noua cal i tate a munciii activitatea teatrala

  Ul t imul t r imes t ru a l ace s tu i an se carac te r izeaz pr inacce l e ra rea r i tmuri lort ic mu nc a intoate domeniile de ac t iv i ta te , p r in mobi l izareatu turor for e lor,iu vederea ndepl in i r i i exemplare aplanulu i anual , p lan hotr lo r penrea l izarea n pe rs pec t iv a c inc inalului . De viza sul car e to i ce i cc muRomnia i desfoar azi n t reaga act ivi ta te es telupta pe nt ru o nou ca l ita tpe nt ru t r ans formare a acum ulr i lor can t i ta t ive n t r- o no u ca l ita te , sAceas t a es te esena Pro gr amu lui par t idu lu i, a lio l r r i lo r Congre su lu i a l Confer in e i Na iona le u par t idu lu i ,aces tea s nt cer ine le formulate ,clar i convin

  gtor, n cuvn l r i lc s e cr e t a r u lu i genera l a l par t idu lu i, tovar u l Nicolae Se n e lege c munca teatre lores te , t rebuie s f ie supus acelorai imp

  tive. Act ivi ta tea ar t is t ic nupoate f i despr ins des fe ra n t regi i act ivi t i t nse poale dezvol ta dec l n contex tu laces te ia . P r o d u s u l finit al nt regi i act ivi tar t is t ice a unu i t ea t ru esle spec tacolu l ,planul de produc ie a l t ea t r u lu i es te retor iul lu i , iar real izareaplanulu i se msoar dup indici i de cal i ta te , de ef icOr ic t a r prea de nepo t r iv it la pr ima vede re , o r ic t a r mir a apr opiere a ar t is t ice de act ivita te a ce lor la l te sectoare de pro duc ie , tea tre le se af l n

  obiec t iv ins t i tu ie i a l crei colect iv de munc, a l crei consi l iu de coa l crei di rec tor t r ebuie s- i e labore ze un plan i slupte pen t ru r ea l i za rea ludu p ace lea i c r i te r i i de e x igen , d is c ip l in , co mpe te n , na l t ca l if icarco lec t iv ita te pr oduc t iv d in Roma nia .

  la l de ce as tz i , maimult ca o r i c nd , e s t e necesa r r eexamina rea sa modulu i in care se des foar munc a n tea t re . nc e put u l ac tua le i s tag ipr i le jui t unelemomente de sa t i s fac ie , nc- om bucur a t pe nt r u re a l izr i leunort ea t re , pent ru spec tacole le dc ca lita te prezenta te publ icu lu i , p r iv im c u

  d in aceas l perspec t iv , desfurarea v i i toare stagiuni i . Dar, nu p u t e m t r ecec u vederea une le carene , une le l ipsur i mani fes ta te oda t cugongul i n a u g u r a la l sezonului teatra l , l i unfapt liul i comentai c nutoate teatre le au fos

  n m s ur s de se bid s tagiune a, la da la f ixa t pr in t r adi ie , cu unnou ; c pr e mie ra din i i a const ituit - o , n unele teatr e , un re ci ta l actorunele spectacole , real izate nfapt n s tag iunea t recut i n reg is t ra te ca a ta repre zenlute dre pt r e al izr i noi. Aces te re al i t i nu s cap obse rva ie i noa sa r ncerca unii dire cto r i s pre zinte a l l fol lucr ur i le , r ipos t nd i r i ta t , c n

  aprec iaz de pe poz i i i c r i t i ce ne mpl in i r i le d in ac t iv i ta tea lor. Faptu l cd e r e a s tagiuni i nu esle n t r u lotul sa t i s fc toare ,faptul c se pre lunges c i ac tua la s tag iune def ic ien e ex is ten te i n s tag iuni le an ter ioare , a ra tl impede cex is t s er ioas e care ne de or ganizare , de planificar e i de dis cipl in a muse cer gra bnic i ra d ica l n l tur a t e .

  E s t e n cont r ad ic ie cu loa lc pr inc ip ii le i norme le c are guve rne az act ivita te din ara noas tr s i tua ia n car e sc com plac une le teatr e , de acer t i tud inea planului re per tor ia l , de a nu- i e a lona jud ic ios e for tur i le , pe

  as igura r i tmic i ta tea spec tacole lor. Nu e unsecre t p e n t r u n imen i faptul c nmulte t ea t re se t ie , de re gul, da ta c nd ncep re pe t i ii le pe nt r u un af la t n pregt i re , dar nu sepoale aprec ia dec t foar te vag da ta c nd va

  1

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  4/100

  loc premiera. Aa se face ca, mai cu seama n teatrele Imcuretene, periarn, adic perioada de vrf a stagiunii teatrale, nu cunoate preamulte premie re ,acestea aglomerndu- sc ctre sf i r i tu l s t agiuni i. Deunde prov in aceste deficiene ?Ce le ge ner ea z ? Ce climal le favor izea z ? Cum se face c, n vr e me major i tatea teatrelor iimpun r i tmu ri nalte de mu nc , i respect angajamas umate pr in planuri le re per tor ia le , i onore azmanda tu l de mar c r s punde rpol it ic- ed ucal iv cuca re au fost inve s ti te , unele teatre se co mplac , de a

  zile, n situafiaunor per manente impr ov iza i i ? Cauzele t re buie cuta te n d e r e a , in ser iozi ta tea , in discipl ina i , la urma urmei , n competena cucare s n ls t rbtute loate c lapele act ivi t i iar t is t ice . Elabor ar e a nebuloas a re per tor il ipsa de ini ia t iv n pro movar e a pies ei or iginale , a lege rea d up cr i t e r iu l ,adeseafals, al succesului de publ ic ,cerce ta rea superficial afondului dc p iese ex is ten tduc inevitabil la situaia de a nu ti de azi pe inline ceanume st la bazaac t iv i t ii t e a t ru lu i. Desc ons ider are a po te n ia lu lu i c rea tor decare dispune un teat re o a l t a cauz a ca nto nr i i in mediocr i ta te . In v re me ce major i ta te a teat r

  l izeaz intensiv colectivele art ist ice decare

  dis pun , ofer ind, implic i t ,tuturor

  me mbr i lor lor, sa t isfac ia mun ci i cre atoar e , unele teat re i , d in pc adintre acelea mai generos beneficiare aleunor colect iveomogene - n u folos es cnici jumtate din for a dc crea ie dccare disp un . Cc s - ar n l mp la da c n nt repr indere de nal t poten ia l product iv, n locul maini lor moderne, s -unel te nvech i te ? Cc s- ar n l m pla dac , n aceeai n t r e pr inde re , munc nalt calif icare arinimii mtura sau ar s ta . pur i s implu, cu brae le ncrune avind dc lucru d up ms ur a i du p d or in a lo r ? Cc s - ar n l mp la produs ca re , dup loa le normele dc munc , a r t rebui t e rmina t n doulun i dezile, ar prs ibanda de montaj dup aseluni '.*

  E s t e necesar ca adunr i le generale a le oameni lor munci i , consi l i i le dd u c e r e , director i i , organiza i i le dc par t id , de t inerel d in teat re s anal irs pund e re i ex ige n munc a dc pin ac um i pe rs pe ct ivele ac t ivi t i i t reac ferm, hotr t , la as igurareatu turor condi i i lorcare genereaz o nou cal i taa munci i n teat re .

  nc n luna iunie, la Conferina naional a Uniunii Artit i lorPlas t i c i ,tova r ul Nicolae Ceauescu,secre ta r general a l par t idului , lansaaces t n d e m n ,care , in mod logic,f i resc , privete pe to i i cre ator i i de u r l din ara noaCeea ce do r im noi...este t recereai n aces t domeniu art ist ic dc la canti lalc lo cali tate nou. superioar, adic la lucrri de nalt valoare social, ar t is t ic" .

  Tea t r e l e noas t re d i spun dctoate mijloacele mater ia le , de suf ic iente fc rea toa re ,pentru a- i apropriaaces t n d e m n , care arc func ia dc normfundamenta l , p r inc ip ia l .

  Tea t r e l e noastre au datoria s-i mobil izezetootc for e le pent ru t rece ,

  nc iu aceast prim jumtate a stagiunii , la o nou cali tate activit i i lorar t i s t i ce , pent ru a atinge ct mai grabnicm a x i m u m dc ef ic ien n munca lopr in spectacole c l mai valoroase, prezentate n fa aunu i public lot mai larg.Numai u felul aces ta vor pu tea rspundesa rc in i i de na l t rspundere peca re , n iunie,sec re t a ru lgenera l a lpar t idului o for mula cu e xt re m rigoare t i in if ii n aees l domeniu t rebuie s real izm o anumit ef ic ien , desigur nu npr imulrnd economic, ci artistic i ideologic. Or, eficiena artistic, politic gic, nu este eu nimic mai pu in important dec t ef ic ienta economic.Desi^ ' i r,

  fr o activitate economic eficient i rentabil nuputem desfura nic iact ivita te a de crea ie da r, la r nd ul lor, cre a ia , act ivi ta tea pol it ico- educun rol foarte impor tan t n creterea eficienei economice, n r idicarea nivgeneral a l n t regi i noastre act ivi t isocia le" .

  T"99 1

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  5/100

  DISCUII

  A L E X A N D R US E V E R

  Despreunele raporturi

  dintredramaturgie

  i regie

  P o a t e c m o t i v e l e p e n t r u c a r e u n r e g iz o r s e i n t e r e s e a z d e d r a m a t u r g i ep a rm a i l e s n e d e n e l e s d e c t a c e l e ap e n

  t r u c a r e p o e t u l d r a m a t i c s e i n t e r e s e a z d er e g i e . A d e v r u l e s t ec n i c i u n d r a m a t u r gn u e d i s p u s s a d e s c o n s i d e r e , n n u m e l e a r t e il i t e r a r e , a c e a s t a d o u a c a l c d e p t r u n d e r ei a c o n t i i n a l u m i i c a r e e s t e r e p r e z e n t a r e at e a t r a l . N u - i d e m i r a r e c , n t o a t e t i mp u r i l e , p o e t u l d r a m a t i c , d a c n u s a u r c a te l n s u i p e s c e n , s- a a r t a t p r o f u n d p r e oc u p a t d c p r o b l e m e l e c o m p l i c a t ea l e r e p r ez e n t a i e i . o p r e o c u p a r e l e g a t , n f o n d , d s n s i e s e n ap i e s e i d e t e a t r u , n c t n u e s t ee x a g e r a t a s p u n e c p o e t u l d r a m a t i c .e s l e i p r i m u l r e g i z o r a l d r a m a t u r g i e i s a le .E x i st , n t r - a d e v r , n c a l c u l u l s a v a n t a l i n t r r i l o r i i e i r i l o r , n s u c c e s i u n e ap e r s o n a j e l o r n s c e n i n a c c e s u ll o r l a c u v n t , n p oz i i a i n r a p o r t u r i l el o r , u n a n s a m b l ud ei n d ic a i i c a r e ns o e t ee t a l a r e a t e x t u l u i i e i r e a l u i d i n t a i n i d e s f u r a r e al u tc o n s t i t u i e , n p r i n c i p i u , p r i m a l e g e d e d e sf u r a r e a s p e c t a c o l u lu i . T o c m a ia c e a s t r e g ie i m p l i c i t " e s t e c e e ac e s - a r p u t e a n u m i r e g i a t e x t u l u i " . D a r , f ir e t e , a b i a a e z a r e ao p e r e i d r a m a t i c e n s p a i u l s c e n ic p r o d u c em o m e n t u lc r i t i c , p e n t r u c n a c e s t m o m e n to r d i n e a t e x t u l u i d r a m a t i c s e c o n f r u n t c uo r d i n e a . u n e i a l t e a r t e; a b i a a i c i , n s f e r as c e n e i , e s t e o b l i g a t p o e t u l d r a m a t i c s - ip u n n t r e b a r e a f u n d a m e n t a l : c a r e e s l e

  f u n c i a r e g i e i i c a r e s n t l i m i t e l e e i ?

  S e v a v d i , c u r n d ,c e s t e o n t r e b a r ef o a r t e n e l i n i t i t o a r e ,p e n t r u m o t i v u l u i m i t oc , o r i c t s e v a s t r d u i , n u v a g s i u n r sp u n s m u l u m i t o r ,b a , i m a i u i m i t o r , c u na s e m e n e a r s p u n s - a f o s t d a t n i c i o d a t .N i c i u n a d i n t r e o u n o s c u t e l ei s t o r i i a l e t e at r u l u i n u p u n e a c e a s t n t r e b a r e n m o de x p l i c i t i n u r s p u n d e n c h i p a d e c v a t . C e e ac e i o f e r a c e s t ei s t o r i i p e n t r u e p o c i l e nd e p r t a t e s n t d o a r i n f o r m a i ip r i v i n d t e h

  n i c a r e p r e z e n t a i e i ,i a r p e n t r u u l t i m i i o s u l c i n c i z e c i d e a n i e p o c n c a r e f i g u r ar e g i z o r u l u is e i m p u n e o t r e c e r e n r e v i s t a m a r i l o r r e g i z o r i i a i d e i l o r l o r r e g i z o r a l e .L a n t r e b a r e a f u n d a m e n t a l c e a n u m e c o nd i i i f a c n e c e s a r a p a r i i ar e g i z o r u l u i? ", o r in - o s a f l m n i c i u n r s p u n s , o r i v o m a f l au n r s p u n s e v a z i v , d e t i p u l c o m p l i c a i i ls c e n e i m o d e r n e " . L a n t r e b a r e a c na p a r e r e g i z o r u l , c a t i p d e f i n i t? ", v o ma f l a u n r s p u n s l a f e l d e o v i t o r: c a m n a d o u a j u m t a t ea s e c o l u l u i a l X IX - l e a " .L u c r u n e s p u s d e s e m n i f i c a t i v: t r a t a t e l e d ee s t e t i c l i g n o r c u d e s v r i r ep e r e g i z o r ,r ' i g u r a c e n t r a l a a c e s t o r t r a t a t e e , f i r e t e ,c r e a t o r u l , n e l e s n s e n s u l c l a s i c a l c o n c e pt u l u i d e c r e a i e ,c a u n c r e a t o r d e g r a d u l I :p o e t u l , c o m p o z i t o r u l ,p i c t o r u l , s c u l p t o r u l ,a rh i t e c t u l . C n d e v o r b a d e a r t a s p e c t a c o l u l uf i g u r a p r i n c i p a l e a c t o r u l , d a n s a t o r u l ,m uz i c i a n u l , u n e o r i , c h i a r d i r i j o r u l . D e s p r er eg i z o r , n i c i u n c u v n t ! F u n c i a l u i e , o a r ec u m d c l a s i n e n e l e s , s u b s u m a t ,c a m

  c o n f u z ,a r t e i s p e c t a c o l u l u i .I n c e p r i v e t e s t u d i i l e m a i v e c h i s

  z i c e m , p n l a H e g e l l u c r u l a r f i e x p l ic a b i l : r e g i z o r u l l i p s e t e p e n t r u m o t i v u la dm i r a b i l c e l n c n u e x i s t s a u , c e l p u i n ,n u e x i s t c o n t i i n a n e c e s i t i i i i m p o r t a n e il u i . R e g i z o r u l , n a c e s t m o m e n t , t r i e t e nr i s i p i t , c a u n d u h b u c l u c a ,p r i n t r e n u m e r o as e f u n c i i i a t r i b u i i n e s p e c i f i c e .I n c e p r iv e t e t r a t a t e l e d e e s t e t i c , u n u ld i n t r e m ot i v e l e c a r e a r e x p l i c a i g n o r a r e a r e g i z o r u l u i i n e , p o a t e , d c n s u i e c h i v o c u lf u n c i e i s a l e ,o f u n c i e n t r e a r t i t i i n . D a r , d a c a cc e p t m c n o r i c e a r t e x i s t o t i i n " ,a d i c u n a n s a m b l ud e c u n o t i n e e x a c t e , io t e h n i c ,n u v d d e c e a r f i m a i e c h i v o c aa r t a s a u t i i n a r e g i z o r u l u id e c t , s z i c e m ,a r t a s a u t i i n a d i r i j o r u l u i , c u c a r e , v d i t , s ep o t s t a b i l i a t t e a a n a l o g i i . C e l m u l t , a mp u t e a a d m i t e c d i r i j o r u l , i n v e n t a t d e c o mp l i c a i i l e o r c h e s t r e i m o d e r n e " , s - a i m p u s

  c o n t i i n e ic u u n c e a s m a i d e v r e m e d e c tr e g iz o r u l . C u a s e m e n e a o b s e r v a i i , n s ,n u v o mf i f c u t n i c i u n p a s n a i n t e n d e f i n i r e ar e g i e i i a f u n c i e i s a l es p e c i f i c e .L a u r m aurmei , o b s e r v n d a b s e n a r e g i z o r u l u i np r e o c u p r i l ee s t e t i c i i g e n e r a l e , v r e a u s s u bl i n i e z n u c t d e i g n o r a t e s t e e l , c i d o a r c i td e t i r / i u a p a r e c o n t i i n a n e c e s i t i i l u i . d e t r z i u , n l u n g a i s t o r i e a t e a t r u l u i , n c t ,d e i p r e z e n a l u i s - a i m p u s d e f i n i t i v , n ua v e m n i c i p n a z i o d e f i n i i e m u l u m i t o a

  a f u n c i e is a l e .

  3

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  6/100

  B i n e n e l e s , z a d a r n i c a m c e r e r e g i z o r i i>r n i i o a s e m e n e a d e f i n i i e ;p e n t r u u n C r a i g ,r e g i a e s t e o t i i n a s c e n e i " , p e n t r uu nT a i r o v , a r t a ( s a u t i i n a )c a r e c o o r d o n e a z c r e a i a i n d i v i d u a l i t i l o r " : np r i m u l c a z ,a v e m o f a l s d e f i n i i e ,p e n t r u c n u m e t ed o a r o b i e c t u l r e g i e i ,i n a l d o i l e a c a z , d e f in i i a e s t e c u l o t u l a p r o x i m a t i v ,p e n t r u rair e d u c e e s e n a f u n c i e i la u n ad i n t r e l a t u r i l ee i . M t e r n c d e f e l u l a c e s t as n t c a m t o a t e

  d e f i n i i i l e p ec a r e n i le - a r p u t e a p r o p u n em a r i i r e g i z o r i; l u c r u n u c h i a r a t t d e i n e xp l i c a b i l , p e n t r u c . o r i c t d em a r i r e g i z o r i ,e i n u s n t m a r i e s t e t i c i e n i .

  C a m i l P e t r e s c u o b s e r v a , n c a c u mv r e o p a t r u z e c id e a n i . c t d ep r e c a r i ie s te f i l o z o f i a o a m e n i l o rd e t e a t r u . s u f i c i e n t . n t r - a d e v r , s c i t i m t o a t e n s e m

  n r i l e l o r d e l aS t a n i s l a v s k ila G r o t o w s k i ,d c l a C r a i g la B r o o k , d e l a C o p e a u l a A rt a u d : c i n d n u e v o r b a d e s i m p l e c o n f e s i u n id e a r t i t i , s n ts t u d i i , m a i e x a c t , n c e r c r id e s t u d i i , a l e u n o r p r o f e s i o n i t i e m i n e n i ,o a m e n i f o a r t ec u l t i v a i , e u om a r e e x p e r i e n a s c e n e i . S n t s c r i e r i i n t e r e s a n t e p e n t r u o r i c ec i t i t o r , i p r o f i t a b i l e p e n t r u o r i c e s p e c i a l i s t .Vo m a f l a a i c i ,n e n d o i o s , om a r e b o g i e d ci d e i r e g i z o r a l e; d a r , a t u n c i c n d u n i i d i n t r ea c e t i r e g i z o r i , u n e o r ia r t i t i c u s c l i p i r i d eg e n i u . n c e a r c s - is i s t e m a t i z e z e i d e i l ec a , o d i n i o a r ,C r a i g s a u , m a ia p r o a p e d e n o i ,G r o t o w s k i v o m b g a d e s e a m i m e d i a tc i d e i l e c o l a b o r e a z d i f i c i l i c n u s c r id i c n i c i o d a t l ac o n c e p i . T o a t e a c e s t e i d e i ,p u s e c a p l a c a p , n ua j u n g s f a c o e s t et i c .

  P e s c u r t , d a c e a d e v r a t c o r i c e t e h n i c a r t i s t i c t r i m i t e la o f i l o z o f i e , t r e b u i es c o n s t a t m f a p t u l , d e o r d i n u l e v i d e n e i , c ia c e t i m a e t r i a is c e n e i n u p r e a t i u l a c ef i l o z o f i e n e t r i m i t . L a d r e p t v o r b i n d ,o f i l oz o f i e s - a r p u t e a , n c e l e d i n u r m , d e s c i f r a ,d i n t o t a l i t a t e a a r i e i i p r a c t i c i il o r , a a c u mp u t e m d e s c i fr ao f i l o z o f i e d i n o p e r a u n u ir o m a n c i e r s a u d r a m a t u r g . Ne c a z u lc c of i l o z o f i e i m p l i c i t , t o c m a i p e n t r uc e l i ps i t d e r e g i m u l r i g o r i i i n t e l e c t u a l e , n u en i c i o d a t d e s t u l d e a c t i v l a n i v e l u l c o n t i in e i , i d e a c e e a n u o p e r e a z d e s t u l d ec o n s e c v e n t n s f e r a r e a l i z r i i a r t i s t i c e . S e

  v d e t e , a s t f e l , c , f r s p r i j i n u l u n e i d i s c ip l i n e f i l o z o f i c e , t e o r i i l e m a r i l o r r e g i z o r i ,i e i t e e x c l u s i v d i n p r a c t i c a d i r e c t a p r o f es i u n i i , a u v a l o a r e a l i m i t a t a u n u i i n s t r um e n t d e u z p e r s o n a l . I ' o a t ec t o c m a i d ca c e e a , m a r i i r e g i z o r ip o m e n i i , d e i . n e n d oi e l n i c , a u c o n t r i b u i t l a o a n u m e m i c a r e d oi d e i , n - a u p u t u t c r e a i u n s p a i u t e o r e t i cd e s t u l d e g e n e r o s p e n t r u c o n t i n u a t o r ia ut e n t i c i . S- a v d i t c a u l s a td e s t u l l o c

  p e n t r u e p i g o n i .

  Ac u m v o m n e le g e m a il e s n e d e u n d e i . d e f a p t , a c e s t ae m i e z u l p r o b l em e i p e c a r e o r i d i c n e c e s i t a t e a u n ef i l o z o f i i a r e g i e i , s i n t e z n t e m e i a t p ev a s t ae x p e r i e n at e a t r u l u i u n i v e r s a l .S e v o r b e t ef o a r t e a d e s e a i n un u m a i l a n o i , p e n t r uc f e n o m e n u l e s t e u n i v e r s a l d e e x c e s e l er e g i e i . C n d e v o r b a , n s , s l e i d e n t i f i c a ms e n t m p l s f i m nm a r e d i f i c u l t a t e , na f a r d o a r d e c a z u r i l e c n d e l e s n t , n m

  d u l c e l m a i e v i d e n t , m a n i f e s t r i a l eu n u it a l e n t m e d i o c r u ,a l e u n e i j o a s e p r e g t i r ip r o f e s i o n a l e s a u a l e u n u i s p i r i t m im e t i c , m a i p r i m e j d i o s n t e a t r u c ao r i u n d e , p e n t r uc a i c i e n c u r a j a t d e n s us p i r i t u l m i m e t i c a l t e a t r u l u i . A b u z u lc e l m a ic u r e n t n o r i c e c a z , a c e l a c a r e s a r eno c h i i m e d i a t e s t e i n t e r v e n i a nt e x t , m a ip u i n i n t e r p o l r i le , c i l t i e t u r i l e . N u n d o i a l , i n s , c t i e t u r i l e s n tu n e o r i i n ev i t a b i l e i c e l e v o rc o n t i n u a s f i e p r a ct i c a t e . C h e s t i u n e a r m n e , f i n a l m e n t e ,o p r ob l e m d e c u l t u r , d et a c t . d e b u n- g u s t , d es i m a l e c h i l i b r u l u i ,a d i c o p r o b l e m nc a r eh o t r t o a r e e c o n t i i n a c c e e a c e s e p u t e a z n ue s t e o c a n t i t a t e d e c u v i n t e , c i op a r t e d i n f i in a i d i np o e z ia d r a m e i .D a r ,c u m s p u n e a m ,a c e a s t a e s te i n t r u z i u n e ac e am a i p e r c e p t i b i l i . d o a c e e a ,p o a t e i c e am a i p u i n n o c i v .E x i s t a f o r m ed e a b u z m as u b t i l e , c n d s p i r i t u l r e g i e i i n e s s e s u bs t i t u i e c a n u n e l e p o v e s t i r i f a n t a s t i c es p i r i t u l u i o r i g i n a l a l a u t o r u l u i . S n t s u b s t i

  t u i r i n t e m e i a t e p e oi n t e r p r e t a r ed e v i a t ao p e r e i ; e l e s n t i c e l e m a i p r i m e j d i o a s ep e n t r u c . d a c p u b l i c a r e a i n t e g r a l ap i e s e ip o a l e s i g n o r e z e a m p u t a i i l e f o r t u i t e i s5r e s t a b i l e a s c a u t o r i t a t e a r e a l a t e x t u l u i , of a l s i n t e r p r e t a r e p o a t es g r e v e z e m u l t t i md i f u z i u n e a i n e l e g e r e a o p e r e i . 0 a s e m en e a f a l s i n t e r p r e t a r en u e s t e , c u m s c c r e d ed e o b i c e i , o s i m p l c h e s t i u n e d e c u l t u r d e n i v e l c r i t i c . I n t r a i c i n a c i u n e f a c t o r if o a r t e d i v e r i , c u m a r f i i n f lu e n a f a b u la c i n e m a t o g r a f i e i ,n c a r e h o t r t o a r e e p oz i i a p r e p o n d e r e n t ar e g i z o r u l u i ,s a u e l em e n t e a l e t e h n i c i i i s u g e s t i il e p r o v e n id i n s f e r a a i l o r a r t e , c a r em o d i f i c r e p r e z e nt a r e a t r a d i i o n a l al u m i i . C u m u l a r e a e x t r a od i n a r d em i j l o a c e d e s u g e s t i e n g d u i e , u n eo r i , r e g i z o r u l u is i m a g i n e z e o r e p r e z e n t a r ep e c a r e d r a m a t u r g i a o p e r e in u o s u s i n e . Sp r o d u c e , c u a l i c c u v i n t e , u n e o r i ,n u u ns i m p l u d e c a l a j n t r e r e p r e z e n t a r e a d r a m a t ug u l u i i a c e e a ar e g i z o r u l u i l u c r u l a c e s t as e n t m p l d e r e g u l in i c i c s - a r p u t e a

  a l t f e l c i u n a d e v r a t d i v o r .F o a r t e s e ns i b i l , p r i n c h i a r p o z i i a s a e c h i v o c , l ag r an i a d i n t r e l u m e a i d e a l a p i e s e i i l u m e ar e a l a s c e n e i , r e g i z o r u l e s t ei s p i t i t , n l i p s au n u i t e x t a d e c v a t v i z i u n i i s a le g e n e r a l e ,s - ii m p u n v i z i u n e a o r i c r u i t e x t . C n d t e x t u l ei l u s t r u , o f a c e c u s e n t i m e n t u lc - i p r o p u n eo n o u e x i s t e n , c - i o f e r , no r i c e c a z , u ne l i x i r d e v i a l u n g ; c n d e u nt e x t m i z er a b i l , o f a c e c u s e n t i m e n t u lc - 1 n n o b i l e a z S e n t m p l , f i r e t e d e s t u l d e r a r , t o t u is e n t m p l , c ar e g i z o r u ld e t e a t r u , c a fi

  4

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  7/100

  r e g i z o r u ln!r- f i l m , s s i m t n e v o i a d e a g s iu n a c o r d a b s o l u t n t r e c e e a r e r e g iz e a z s i f e l u l c u m r e g iz e a z :a t u n c i , t e n d i n a d r am a t u r g u l u ic e e x i s t l a t e n t n e l p r i n d e c o r ps u l ) n f i a r e au n e i p i e s ed e t e a t r u i a c e a s t p i e s a r e g i z o r u l u i e s t e ,s u b r a p o r t t e o r e t i c ,f o a r t e s e m n i f i c a t i v . n t r - a d e v r , c n d s e nt m p l e a u n u l d i n t r e a c e t i r e g i z o r i i n t e l ig e n i , c a A r t a u d , s s c r i e p i e s e d e t e a t r u ,v o m f i o b l i g a i s c o n s t a t m c d r a m a t u r g i al o r e s t e f o a r t e c u m i n t e .n o r i c e c a z . m u l tm a i p u i n z g o m o t o a s ,m u l t m a i c o n v e n i on a l d e c t l e s n ti d e i l e . L u c r un u c h i a r c ut o t u l le m i r a r e , d a c s t a i s le g i n d e l i c s t r u c t u r a d r a m a t i c p r o p r i u - z is . n t e m e i a t ap e d i a l o g , e s t e u n a d i n t r e c e l e m a i v e c h i i n u n r e z i s t e n t e s t r u c t u r i a r t i s t i c e , i c n i c iu n a d i n t r e r e v o l u i i l e t e h n i c e n t e a t r u n ua p u t u t a t i n g e e s e n a d r a m e i . O r i c t a rp r e a d c c u r i o s , n t r e o r e p r e z e n t a i ee s c l i i -l ia n i o r e p r e z e n t a i e m o d e r n p o a l e s af i e i p r o b a b i l c i e s t e o d e o s e b i r ee a d e l a c e r l a p m n t . d a r u n t c x te s c h i -l i a n p u s a l t u r i , s z i c e m , d e u n u l b e c k e l l i a n ,n e v o r r e l e v a , s u b r a p o r t u l s t r u c t u r i i d r am a t i c e a t e x t u l u i , m a i m u l t e a s e m n r i > im a i p u i n e d e o s e b i r i d e c t a r f i d e a t e p t a td e l a d o i p o e id r a m a t i c id e s p r i i d e d o u m i i d e a n i d e t e a t r u i i n n d d e d o u c i v il i z a i i , f i e c a r e c u a l t o r i z o n t m e n t a l , i ns f r i t . p r i n t r e t o a t e c a u z e l e p o s i b i l e c a r es t a u . l a u n m o m e n t d a t . l a o r i g i n e a p o m en i t u l u i d i v o r d i n t r e r e g ie i d r a m a t u r g i e ,

  u n e d e l o c . c r e d .n e g l i j a b i l i m p r e s i a r i cv e t u s t p e c a r e o n t r e i n e n s n u lu n e ii n s t i t u i i d e d i c a t e , i n e v i t a b i l , s p e c t a t o r u l u ic o n t e m p o r a n , i m e n s u l r e p e r t o r i ua l d r a m at u r g i e i a c u m u l a t e . C h ia r s i m p l u l f a p tc ,p e n t r u a a v e a n m i n . l a o r a 1 2 , o p i e i ,r e g i z o r u l t r e b u i e s a t e p t e c a e a s f if o s t ,s c r i s p n l a o r au n s p r e z e c e ,e d e s t u l s - id e a r e g i z o r u l u i s e n t i m e n t u ln e l i n i t i l o r c s ca f l c u u n c e a s n a i n t e ad r a m a t u r g u l u i .d e c a l a j u l , a z i c e . d e f u s o r a r d i n t r e l u m e ai d e a l a a r t e i i a c e e a , r e i d , as p e c t a c o l u l u i .R e g i z o r u l c a r en u t i e s - i p o t r i v e a s c c e a s u ld u p o r a r u l a r t e ir is c s g r e e a s c . G r e e a l as a c e a m a i f r e c v e n t ,a i c i . e s t e c o n s e c i n au n e i a n u m e c o n f u z i i a s p i r i t u l u ic r i t i c , i a rn u m e l e a c e s t e ig r e e l i e s t e c o n f u z i a s t i l ur i l o r . I n c o m e d i e , o a s e m e n e ac o n f u z i e p o a t es s p o r e a s c v e s e l i a ; n d r a m , e u c i g t o a r e :p e n t r u c . a i c i , e f e c t u l e s t e a p r o x i m a t i v a c e l ap e c a r e l - a r p r o d u c e o s i m f o n i e d e B a c i it r a n s c r i s p e n t r u j a z z : d i n g r a v i t a t e a o r i g in a r n u m a i r m n en i m i c .

  N u a m d e g n d , fi r e t e , s fa ca c u mi n v e n t a r u l t u t u r o r p r i m e j d i i l o r c a r ep n d e s e r a p o r t u r i l e d i n t r e d r a m a t u r g i e i r e g i e . V r e a u n u m a is s u b l i n i e z c i t d oi m p o r t a n t p o a t e s f i e e l a b o r a r e a ' " u n e ie st e t i c i c u r e . n t e m e i a t p ee n o r m a e x p e r i e n a a l i t o r m i l e n i id e t e a t r u , a r i d e n t i f i c a l e g i sl a i a s p e c i f i c ar e g i e i , f u n c i a e i m a j o r il i m i t e l e e i , n r a p o r t u r i l e c u d r a m a t u r g i a .

  C i t e a m , d e u n z i , n u f r o a r e c a r e u i m i r e ,a r

  t i c o l u l u n u i t n r i t a l e n t a t r e g i z o r , f o a r t ez e l o s p e n t r u i n d e p e n d e n aa r i e i s a l e , a l t f e ls p u s . p e n t r u a u t o n o m i a r e g i e i " . B i n e n e l e s ,n u e v o r b a d e a n e g a r e g i z o r u l u i s t a l u l u iu n u i a r t i s t c r e a t o r .D a r n i c i n u s e p o a t ec o n c e p e o a r t l ib e r d eo r i c e l e g i s l a i e .E x i s t . n o r i c e a r t , u n p r i n c i p i u a l s u p un e r i i l a o b i e c t , i a d e v r a t al i b e r t a t e n a r t e s t e n e l e g e r e a l e g i s l a ie i o is p e c i f i c e . t i u ,c i r c u l a u , i m a i c i r c u l ,s p i r i t u a l e c o g i t a i u n i

  d e t i p u l : G e n i u l if a c e p r o p r i i l e s a l e l e g i ' 'E , f ir e t e , o v o r b g o a l !N i c i u n g e n i u n ue s l e d e s t u ld e m a r e s c r e e z e l e g i n a r t ;e d e a j u n s d u c l e d e s c o p e r .G e n i u l , a i c i ,s em a n i f e s t i nc a p a c i t a t e a d e a f o l o s i n b e n ef i c i u l s u l e g i l e o b i e c t i v ea l e a r t e i . S a u , a l t ,p r e c e p t , l a f e l d e s p i r i t u a l i l a f e l d o n d oi e l n i c : L e g i l e s n t f c u t e c a s f i o c l c aC h i a r d a c o a s e m e n e a p r o p o z i i e , t r a n s p n o r d i n e a a r t e i , a r p u t e a f i a d e v r a t , n c a r t r e b u i s o b s e r v m c ,p e n t r u c a s f i ec l c a t e , e n e v o i e , m a i n t i . c al e g i l e s f i ec u n o s c u t e .

  C n d s p u n c p e n t r e gt e r i t o r i u l t e a t r u l u iu n i v e r s a l s e s i m t e n e c e s i t a t e a u n e i e s t e t ic o e r e n t e a r e g i e i , n u v r e a u s a f i r m l uc r u l , s p o r . s e n e l e g e d e l as i n e c a rl i p s i s t u d i i n a c e a s t d i r e c i e . D i m p o t r i vb i b l i o g r a f i a p r o b l e m e l o r t e o r e t i c oa l e r e g i e ie s t e d e p e a c u m f a n t a s t i c i n u m- a m i r ad e f e l d a c a a f l a c u n d e v a , n v a s t u l i mp e r i u a l t e a t r u l u i ,l a n o i s a u p ea i u r e a , s ee l a b o r e a z , d a c n uc u m v a e p e c a l e s ia p a r , o a s e m e n e al u c r a r e s i s t e m a t i c d oe s t et i c a r e g i e i . N u m a ic o a s e m e n e al u c r a r e n c - a a p r u t . S n t e m n t r - u nd o m e n i u i nc a r e . c a n m u l t e a l t e d o m e n i ia l e a r t e i ,p r a c t i c a p r e m o r g ot e o r i e i . S - a u s c r i s t r a g e d i ip e v r e m e a c n d n u e x i s t a n i c io t e o r i e at r a g i c u l u i , i n i c i u n r o m a n c i e r n u a t e a p t 1e l a b o r a r e a u n e i e s t e t i c i s i s t e m a t i c ea r o m an u l u i p e n t r uc a s s c r i e r o m a n e . E s t e e v i d ec t e a t r u l n u a t e a p t n ic i e r i u n c o d ,p e nt r u c a r e p r e z e n t a i a t e a t r a l s f i o p o s i

  N u n e v o m f a c e n i c i i l u z i ac o a s e m e n e ae s t e t i c ar e g i e i s e p o a t e e l a b o r ad o p e o z ip e a l t a . N - a v r e a . d o a s e m e n e a ,a t u n c i c n dv o r b i m d e o e s t e t i c ar e g i e i , s n e - o i m ag i n m c a p e u ns i s t e m d e n o r m e p e c a r o a rf i d e s t u l s- 1 n v e i p e d i n a f a r n e u t r u c a s p o i f a c e r e g i e p e r f e c t . a b s o l u t s i g u r c , i d e - a r e l a b o r a o a s e m e n e a e s t e t i c , en - a r p u t e a f i o e s t e t i c v a l a b i l p e n t r u o a l d u r a t a v i i t o a r ea t e a t r u l u i , i e i m a ig r e ud e c r e z u t c a r p u t e a f a c e i n u t i l t a l e n t u l it o t c e e a c e i m p l i c f o r m u l a u n u i t a l e n t s pc i a l i z a t: c u l t u r m a r e . fa n t e z i e c r e a t o a rb u n- g u s t . p t r u n d e r e p s i h o lo g i c , o p e r c ec r i t i c a o p e r e i d r a m a t i c e ,c u n o a t e r e a p r op r i u - z i s a t e h n i c i i t e a t r a l e . U t i l i t a t e a ua s e m e n e a e s t e t i c i o r i c t d e l i m i t a t ,p r i nd e s f u r a r e a i n f i n i t as p i r i t u l u i s - a r j u s -l i f i c a n d e a j u n s , d a c l- a ro b l i g a p e r e g i z o rs m e d i t e z e n t e r m e n i a d e c v a i l a f u n c i a l a l i m i t e l e a r t e i s a l e .C n d u n C a m i l P e t r e s c ul a n o i , s e a r a t p r e o c u p a t . n c a c u m v r e op a t r u z e c is a u c i n c i z e c id e a n i , d e m o d a l i t a t e a

  e s t e t i c a t e a t r u l u i , e l e x p r i m a m a i m u l t

  5

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  8/100

  d e c t o n e m u l u m i r e d cd r a m a t u r g; cn u n u lc a r e a f o s t n a t t c a p r i v i n e u np r e c u r s o r ,e l d d e a g l a s u n e i t e n d i n e i n v i n c i b i l e nm i c a r e a t e a t r a l a , c e l e im a i a d n c i t e n d i n ea i n t e l i g e n e i , d e a c n t a oo r d i n e n h a o s u la p a r e n t a l l u m i i f e n o m e n a l e . s i g u r c o n e l e g e r e f i lo z o f i c ap r o p r i e i s a le l e g i s l a i ii - a r c r u a e m i n e n t u l u i n o s t r u c o n f r a t e , c a r ee s te r e g i z o r u l , m u l t eg r e e l i , n f i n e , m u l t e

  d i n c e e a c e a m p u t e a n u m i , n r a p o r t u r i l ed i n t r e d r a m a t u r g i e i s c e n , i n f i d e l i t i l e r eg i e i .

  D a r , m a i e x i s t u nm o t i v m a j o r p e n t r uc a r e n e d o r i m o c l a r i f i c a r ea a c e s t o rr a p o r t u r i . D a c c a d e v r a t c n i c i

  r e g i e n u p o a t e s c r e e z e o d r a m a t u r g i e ,n ue m a i p u i n a d e v r a t c ,p e n t r u c a s s ei m p u n , od r a m a t u r g i ea r c n e v o i e d e o r e g i ec a r e s - o n e l e a g i s - or e p r e z i n t e .I n e p o c an o a s t r , p ea c e s t s p a i u g e o g r a f i c c a r e e s t e ,p e n t r u n o i t o i , R o m n i a , a u a p r u t , nc o nt e x t u l m a i l a r g a l c t o r v am a r i i z b n z i a r t i st i c e , i c t e v a i m p o r t a n t e p ie s ed e t e a t r u .D a c s e n s i b i l i t a t e a n o a s t r n u n e n a l ,a v e m d e s t u l e m o t i v es c r e d e m c , n a n i ic a r e v i n , a c e s t c o r p d r a m a t i cs c v a m b o g ic u u n e l e o p e r ed e s e a m . Se r e a l iz e a z ,a s tf e l , n u n u m a i u n i m p u l s v e n i td i n s f e r a t r ad i i e i l i t e r a r e ,c i i u n n d e m ni v i t d i n c o nd i i i l e e p o c i i p e c a r e o t r i m . 0 a s e m e n e ad r a m a t u r g i e t r e b u i e ,n e a p r a t , s - if o r m e z er e g i a d e c a r e a r e n e v o i e . 0 e x p e r i e n i s t or i c s t m r t u r i e c r e g i a i s u c c e s e l e e ic e l e m a i s o l i d e s - a u n t e m e i a t , l ao r i g i n e , p ed r a m a t u r g i a s f e r e id e c u l t u r nc a r e s - a uf o r m a t m a r i i r e g i z o r i .

  N u s e p o a t e n c h i p u i t i nA p p i a , c a r e p r ov i n e d i n s f e r a d e c u l t u r g e r m a n , f W a g n e r ; u n C r a i g , f r S h a k e s p e a r e ; uS t a n i s l a v s k i ,f r C c h o v i G o r k i : u n C op e a u , f r G i d e i J u l e s R o m a i n s : u nR e i n -h a r d t , f r I l o f i n a n n s t a h l; u n J o u v e t , f r G i r a u d o u x; u n B a r r a u l t , f r C l a u d e l , f r C a m u s , f r M o n t h e r l a n t , f r A n o u i l h;s c a n d i n a v i i n - a u d a t n i c i u n r e g i z o r m a r e

  p n n - a u a p r u tI b s e n i S t r i n d b e r g . F a p t uc a s t z i u ni t a l i a n r e g i z e a z l aP a r i s , c u ns u e d e z r e g i z e a z l a R o m a , c u n r o m n g i z e a z l aW a s h i n g t o n , e s t e e x p l i c a b i ln t r - ol u m e c a r e c o m u n i c , c us e n t i m e n t u l t o t m a ia c u t a l u n e i c o m u n i t i d ed e s t i n . D a r u nr e g i z o r , c a o r i c e a r t i s t , i a r e r d c i n i l e a f i n it i le l u i . R d c i n i l eu n u i r e g i z o rr o m nn u p o t f i d e c t a i c i , n a c e s t p u n c tg e o g r a f i c , i a f i n i t i l e l u i n u s e p o tf o r m a i d e s l u i d e c t l a c o a l ad r a m a t u r g i e i n o a st r e . U n r e g i z o r c a r er e g i z e a z o r i c e , o r i c n d i o r i u n d e n u - m ii n s p i r n i c i c e a m a i m i c n c r e d e r e .P r e f e r r e g i z o r u l c a r ea r e p r e f e r i n e . I a r d a c p r e f e r i n e l e l u i i g n o r d r a m a t u rg i a o r i g i n a l , ef o a r t e p r o b a b i lc e l v a f iu n s t r i n p e t e r i t o r i u l u r i c r e i a l t e d r a m at u r g i i . U n s i m p l u t e h n i c i a n e x e r s a ts - i e xp o r t e i n t e l i g e n a . D a r e u n u m n d oc u n i i d i n t r e t i n e r i i r e g i z o r i d c a s t z i v o rf i m a r i i r e g i z o r id e m i n e .

  0 a s e m e n e a v a s t a c t i v i t a t e t e o r e t i c c aa c e e a p c c a r e o i m a g i n m a r en e v o i e , c a ns i , d c u n s p a i u d ea f i r m a r e! E , p r i n t r ea l t e l e , s p a i u l r e v i s t e i d e s p e c i a l i t a t e , c a r c -s t l a d i s p o z i i e .

  I n u t i l , p o a t e , s a d a u g : t o t c e e a c e as p u s a i c i a r e n v e d e r e a c e a f o r m d ct e a t r uc a r e s e n t e m e i a z p e u nt e x t o r g a n i z a t , a d ic p e o p e r a d r a m a t i c .

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  9/100

  IDEIL AR A M P

  VA S I L ENICOROVICI

  Lecturarealuluisau

  cunoaterea vieii

  i a naturii umaneM a i t n r f i i n d , e r a m g a t a , n o r i c e c l; p ,

  s s c r i u d e s p r e c u n o a t e r e a v i e i i .M i s e p r e a l u c r u l c e l m a i I u n d e m n . C u t i m p u l , n s , a m n c e p u t s n e l e g c t e m u a s t a ,c a o r i c e l u c r u n a p a r e n s i m p l u i e l em e n t a r , p r e s u p u n em a r i c a p c a n e i s e r v i t u t i .P r i m a d i n t r e e l e , d e v e n i t p r e j u d e c a t ,d er i v d i n f a p t u l c m a i f i e c a r e t r i e t e c ui m p r e s i a c e s t e e x p e r t n m a t e r i e . D e a i c i , i r e v e r s u l s n o b a l a c e s t e i a t i t u d i n i , c a r ec o n s i d e r t e m ac a s i m p l i s t i d e p i t . U n i id i n t r e s c r i i t o r i m a i p s t r e a z i a z i u n a e rb n u i t o r , c n do a u d e n u n a t , v z n d ne a u n s u b t e r f u g i u t e o r e t i c , p e n t r u a - i o b l i g as t r a t e z e r e a l i t a t e a i n i i - m i m o d fotografic. n t r - u n f e l . a u d r e p t a t e , f i i n d c t e r m e n u l ,d n g m a t i z u tn t r - o v r e m e , d e v e n i s eu n c r i t e r i up e n t r u r e p r e z e n t a r e ar e a l u l u i . D a r n u p o t r iv i t a d e v r u l u ic o n c r e t ,a l f a p t e l o r ,c i p o t r i v i tu n u i a d e v r p r e f a b r i c a td i n b i r o u , d c c t r e n d r u m t o r ic a r e , d e i n u c u n o t e a u n i m i cd i n t r - a l ev i e i i , i n v a u "c i c u l m e a! p e s c r i i t o r i c u m s e p e t r e c l u c r u r i l e n r e al i t a t e " . D i n p c a t e , a c e a s t m e t e a h n , p i t it p r i n b i r o u r i l e c t e u n e i e d i t u r i , s a u v r e u n u it e a t r u , s u b z i s t i a z i , c d r e p t , n f o r m em a i e v o l u a t e " ,d c v r e m e c e p r e o p i n e n t u l ,c a r e n u s- a m i c a t d e p e s c a u n u ll u i o v i a ,t e a d m o n e s t e a z c u m a m p i t c h i a r e u n s u m i c u u n r o m a n d e s p r e H u n e d o a r a

  f o l o s i n d , d e a s t d a t . t e r m e n i d e e s t e t i c s t r u c t u r a l i s t ,c r e a l i t i le t r i t e a i e v e ad ec t r e m i n e s n tf a l s e , d e o a r e c en u c o r e s p u n dc u . . i m a g i n i l ed e s p r e v i a " , z m i s l i t e ,a r b it r a r , n c a p u ls u .

  E x e m p l e l e s - a r p u t e a n m u l i ,d a r m l im i t e z d o a r l a a c e s t e a; e l e s n t s u f i c i e n t ep e n t r u a d e m o n s t r a e x is t e n a u n u ii n t e r e sr e a l , d a r i a u n o r c o n f u z i i , c a r e c e r oa t e n t i l m u r i t o a r e d i s c u i e , n t r - oc h e s t i

  u n e v i t a l p e n t r u s p o r u ln e c e s a r n c a l i t a t ea l l i t e r a t u r i i n o a s t r e , p e c a r e n o - a m i o b i n u i t a o d e n u m i l i t e r a t u r a d e c e n i u l u io p t .D a r a c o n v o c as p i r i t e l e t u t e l a r e a l e l i t e r e l o r ,f i e r o m n e t i ,f i e u n i v e r s a l e ,p e n t r u a d o v ed i i m p o r t a n a o b s e r v r i ia t e n t e , e c h i v a l n dc u a d e v r a t e s t u d i i , n v e d e r e a a p r o f u n d r i im o r a v u r i l o r s o c i a l e s a u a n a t u r i i u m a n e ,m i s e p a r e u n a r g u m e n td c o r d i n u l e v i d e n e i e l e m e n t a r e . D e a c e e a , a n i - a p e r m i t e ac i t a p e u n m a r e c l a s i c , d i n a f a r a b r e s l e i l i t er a r e , d a r c a r e . d e i s- a o c u p a id e u n d o m en i u a b s t r a c t i m a i n d e p r t a t d e r e a l i t a t e ac u r e n t c u m c f i l o s o f i a - a p r e g e t a t ,t o t u i , s s e d e c l a r e d r e p t c e l m a i c o n v i n sa d e p t a l s t u d i e r i i n e m i j l o c i t ea r e a l u l u i( c it e z ) : i , h o l r n d i H m s n u m a i c a u t a l t t i i n d e c t a c e e ap e c a r e a p u t e a - o g s i nm i n e n s u m i i n m a r e ac a r t e a l u m i i , m i- a i n

  n t r e b u i n a t r e s t u l t i n e r e i i p e n t r u a c l t o r i . . . c u n o s c n d o a m e n ic u f e l d e f e l d ec a r a c t e r e i d e d i f e r i t e c o n d i i u n i , s t r n g nn e n u m r a t e e x p e r i e n e , p u n n d u - m l a n c e r

  c a r e p e m i n e n s u m i n m p r e j u r r i l ep e c a r es o a r t a m i l e h r z e a i f c n d p r e t u t i n d e n ir e f l e c i i a s u p r al u c r u r i l o r c a r e m i s e n f i a u . . . " F i l o s o f u ls e n u m e t e D e c a r t e s .i a r c it a t u l p r o v i n e d i n D is c u r s a s u p r am e t o d e i " ,c a r t e a c a r e m a r c h e a z d e s p r i n d e r e a g n d i r i il u i , p r e c u m i a g n d i r i i e u r o p e n e ,d e s u bt u t e l a d o g m e l o rs c o l a s t i c e . C n p e n t r u a n ed o v e d i n u n u m a i i m p o r t a n a c a p i t a l ,c ao b i e c t d e s t u d i u , a c e e a c e f i l o s o f u l n um e t e marea carte a naturii, d a r m a i a l e si m p o r t a n a f a p t u l u i c , n a n u m i t e p e r i o a di s t o r i c e , d e p r o f u n d e p r e f a c e r i , s t u d i u l a c e s t e im a r i c r i a l u m i i p o a t e p r e v a l a c h i a ra s u p r ac e r c e t r i i n v e c h i t e l o rt r a t a t e v o l u m i n o a s eC c i s n t a s t f e l d e m o m e n t e i s t o r i c e , n c a r er e a l i t a t e a n p l i n r e v o l u i e i s c r i e n v m i n t e l e m a i r a p i d d e c t p r i d i d e s c c r i l e .

  P r o f i t d e c e l e s p u s e m a i s u s , p e n t r u aa t r a g e I u a r e a- a m in t e , d a c m a i c n e v o i e ,c p r e f a c e r i s i m i l a r e ,d a r n r i t m u r i m u l tm a i r e p e z i , l e t r i m n o i , c e i d i n s e c o l u lX X .

  i m a i a l e s n o i , c e i a f l a i nt r - o a r c ur i t m u r i p r i o r i t a r e p e p l a n m o n d i a l , f a p tc i r ci m p u n e s c r i i t o r i l o r , p e n t r u a s e m e n i n e na c t u a l i t a t e , s s e d e p r i n d a c i t i n e m i j l o c i tr e a l i t il e d i n a m i c e n s c r i s e n Marea Cariea Revoluiei Socialiste Romneti, n p l i n d e s f u r a r e .N u p o a t e f i e x c l u s , d e s i g u r .} iu n p r o c e d e u m a i o c o l i t i m a i l e n t . Ca s c r ii t o r i i s a t e p t e , a d i c ,s s e n t o c m e a s c m a i n t i t r a t u t e i s t u d i i d e s p r e a c e s t er e al i t i , p e n t r u c a , p e b a z a l o r , e i s r e a l i z e z eo p e r e d e g e n e r a l i z a r ea r t i s t i c . D a r a s t a a r n s e m n a o n t r z i c r e d e d e c e n i i , d a c n u

  7

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  10/100

  c h i a r d e o g e n e r a i e , i m n t r e b d a c u rm a i i n e v o ri e r t a n e m p l i n i r e a d e a n u f id a t m r t u r i i l e f i e r b i n i a l ee p o c i i p e c a r ea n i t r i t - o , c u t o a t e s c u z e l e ,m a i m u l t s a um a i p u i n p l a u z i b i l e ,p e c a r e le - a m i n v o c a .

  A a d a r , r e a l u l t r e b u i ecitit, n e m i j l o c i t , nt o c m a i c a o c a r t e . S i a c e a s t le c t u r , d ef a p t s t u d i u m u l t i l a t e r a l i a p r o f u n d a t , t r eb u i e e f e c t u a t l at o a t e n i v e l u r i l ep e c a r e Icp r e s u p u n e s t r u c t u r al u i c o m p l e x ( ar e al u l u i ) , n c e p n d e u n f i r i l e( s e m n e l e ) e xt e r i o a r e , f a p t e i n t m p l r ic o t i d i e n e , i p n l a s e n s u r i l el u i a d n c i , d eo r d i n i s t o r i c . E s t ec a z u l d e a f i r i s i p i t o p r e j u d e c a t , ia n um e c i n v e s t i g a r e a i redarea r e a l u l u i " o n or e a z s c h e m a t i s m u l a r t i s t i c . A b s o l u t fa l s!S c h e m a t i s m u ln u e s t e o c a r a c t e r i s t i c ar e al u l u i , c i a f i c i u n i i ,c a r o c r e e a z r e p r e z e nt r i s i m p l i s t e a l e v i e i i , g e n e r a l i z n dp r i p i i if r a f ia p r o f u n d a t o b i e c t u l d e s c r i s .R e m ed i u l c o n s t t o c m a i n e f e c t u a r e a u n o r l e ct u r i d o s t u d i u " , n u d o a r a s u p r a u n o r f a p t ed i s p e r s a t e , c i a s u p r a n t r e g u l u i c o n t e x t s oc i a l , p e n t r u c a , l a n i v e l u l c e l m a i a d i n e , s p o a t f i d e s c i fr a t n s i c o n d i i a u m a n u n i v e r s a l , a a c u m s e d e z v l u i e e ao b s e rv a t o r u l u i , n c i r c u m s t a n e l e d e l o c i d et i m pa l e r e v o l u i e i s o c i a l i s t e r o m n e t i . I n u l t i m a n a l i z , d u p o p i n i a m e a , o a s t f e l d e l e ct u r a r p u t e a f i c o n s i d e r a t s u f i c i e n t , nm s u r a nc a r o e a d e v i n e c a p a b i l s p u n n v a l o a r e logica realului. A d i c , a c e a s u m d e j u d e c i ia r g u m e n t e , p r i n c a r es e d e zv l u i e , n a n u m e m p r e j u r r is o c i a l e i i s t or i c e , c o m p o r t r i l eo a m e n i l o r , o p i u n i l e i m o -b i l u r i l e l o r f u n d a m e n t a l e .J u d e c i i m o b il r i p e t e m e i u l c r o r a o a m e n i i s e i n t e r e o n -d i i o n e a z ,p e n t r u a - i a s u m am i s i u n i d e i mp o r t a n i s t o r i c . C ua l t e c u v i n t e , e s t e v o r b ad e logica vieii, p o t r i v i t c r e i a s e c o n f i g ur e a z b i o g r a f i i i d e s t i n e , o r i e v e n i m e n t e s oc i a l e . C u n o s c n d a c e s t m e c a n i s m f u n d a m e nt a l , n t o a t d i v e r s i t a t e a i c o m p l i c a i a l u i ,s c r i i t o r u l d e v i n e a p t s c r e e z e , l a r n d u - i ,

  p e r s o n a j e , c o n f l i c t e ,d e s f u r r is o c i a l e , c a r ep o a r t g i r u l r e a l u l u i ,a l a d e v r u l u i , a lc r ed i b i l i t i i .

  D a r , a f i r m n d t o a t e a c e s t e a ,b n u i e s c c a p u t e a f i n v i n u i t , i n u f r o a r e c a r e nd r e p t i r e , c n c e r c op l e d o a r i e p r o d o m o ,c a r e p o r t e r i c a a d e p t a l l i t e r a t u r i i n e f i ct i v e , c e m a f l u . F i i n d c o p e r a d e a r t e s t eu n p r o d u s m i j l o c i t ,o c o n v e n i e , i n u nt o a t e c a z u r i l e l o g i c av i e i i d e v i n e , a u t o m a t , i l o g i c a d u p c a r e s e c o n f i g u r e a z p e r s o n a

  j e l e i c o n f l i c t e l e c u p r i n s en t r - o c a r t e s a u n t r - o p i e s . I n t r u c t , n a s e m e n e ao p e r e , r ea l i t a t e a o b i e c t i v , t r e c u t p r i n f i l t r e l e f i c i un i i , p o a t e c p t a r e p r e z e n t r is i m b o l i c e , m et a f o r i c e , f a n t a s t i c e e t c . A c e s t e r e p r e z e n t r ic e r o n l n u i r e ai m a g i n i l o r p o t r i v i t u n u im o n t a j p o e m a t i c , e s e i s t i c ,o r i a n a l o g v i s u l u i .F e n o m e n u l i n e d o m e n t a l i t a t e a m o d e r n , n t r u c t . n un u m a i n a r t , d a r i n t i i n am o d e r n s n tu t i l i z a t e o m u l t i t u d i n e d e d ed u c i i l o g i c e , n u m i t e n e e u c l id i e n e , p r i ni nt e r m e d i u l c r o r a s n te x p l i c a t e r e a l i t i ( d i nm i c r o s a u m a c r o c o s m ) ,c c c o n t r a z i c i n t u i i i l e ,

  c a i l o g i c a s i m u r i l o r c u r e n t e , c a r en e e l ud e a z p r i n t r e r e a l i t i l e c o t i d i e n e .L u n d a c td e a c e s t e r e a l i t i a l o s e c o l u l u i , . p a r t i dn o s t r u , n c e p n d c u c e l d e a lIX- l e a c o n g r e sa l s a t c r e a t o r i l o rd e a r t d e p l i n a l i b e r t a t n a l e g e r e a f o r m e l o rd e e x p r i m a r e .I n f u n c i e , n s , d o u nc r i t e r i u o r d o n a t o r , c e r u td i n -I r - o n e c e s i t a t e i n t e r i o a r a d i v e r s i t i i n s n e l e a s n u c a od i s p e r s a r e h a o t i c , c i cu n i n s t r u m e n td e c o n s t r u c i e c u l t u r a l .

  D e f a p t , u n p r i n c i p i u a s e m n t o r d e od o n a r e s e m a n i f e s t i nm a r c a d i v e r s i t a ta t i i n e l o rm o d e r n e , n r i t u l u i c r o r a l o g i c ag e o m e t r i e i e u c l i d i e n ej o a c r o l u l u n u i fa ct o r c o m u n , d o m e d i e r e . F i i n d c , p i u nc e l ed i n u r m , d e s c o p e r i r i l e r e a l i z a t e p r i n m en e e u c l i d i e n e n e c e s i t a f i t r a d u s e " nt e rm e n i i i n t u i i e i c o t i d i e n e , s p r ea p u t e a f it r a n s m i s e , c a b u n c u l t u r a l , s p e c ie iu m a n e .O r , o a s t f e l d e n e c e s i t a t o f u n c i o n e a z i d o m e n i u l l i t e r e l o r , a t u n c ic n d l o g i c a r e a l u

  l u i e s t e c o r o b o r a t c um a r e a d i v e r s i t a t ed el o g i c i p a r a l e l e , p r o p u s ed e f i c i u n e . i a c e s t c a z , a c e s t e l o g i c i p r o p u s ed o f i c i u n et r e b u i e s a i b n v e d e r e , n e n c e t a t , l o g i c af u n d a m e n t a l , ar e a l u l u i , d i n c a r e i t r a go b r i a . D e a c e e a ,l o g i c a a c e a s t a ,d c o b r i et r e b u i e a f i s l u d i a t i c u n o s c u t ,c h i a r id e c e i c a r e s e la s n v o i a c e l e im a i a v n -t a l e f a n t e z i i . F i i n d c i f a n t e z i a a r e u ns e n s , c a r e , l a n i v e l u l e i c o l m a i a d n c ,

  n t i l n c t c c us e n s u l r e a l u l u i i s t o r i c . P e nc a , n a c e s t f e l , o p e r e l e e i s p o a t d e v e n ib u n u r i c u l t u r a l o , d e c i b u n u r i c a r es p o a t f i a s u m a t e i a s i m i l a t e d e s p e c i a u m a n .A l t f e l , i n v e n i i l e s o l i p s i s t e ,f r n i c i u n f e ld e c o n t i n g e n c ul o g ic a r e a l u l u i ,v o r c d e ad u p c e o c u ls u r p r i z e i s e v a f i c o n s u m a t n t r - o i r e m e d i a b i l d e s u e t u d i n e .

  S u s i n , d e c i , c l o g ic a r e a l u l u i t r e b uc u n o s c u t i a v u t nv e d e r e d e t o i l i t er a i i . C u o s i n g u r d e r o g a r e , d c n u a n , a bs o l u t n e c e s a r ( p e n t r u a s e e v i t a , a s t f e l ,o

  p r e j u d e c a t d eo r d i n d o g m a t i cc c c o n t i n u a s t r u i ) , i a n u m e , c l e c t u r a r e a l u l u in ut r e b u i e e f e c t u a t d u p a c e la it i p i c , i n d i f er e n t d a c c e l n c a u z ep r o z a t o r , p o e ts a uc r i t i c l i t e r a r . F i i n d c , d u p o p i n i a m e a , p r oc e s u l p t r u n d e r i i nr e a l e s t e t o t a t t d es p e c i f i c , d e o r i g i n a r i d o o r i g i n a l , c a ic r e a i a n s i , c uc a r e , n u l t i m i n s t a n , c o n t o p e t i n m o do r g a n i c . A i c i n u p o t f ip r e s c r i s e r e e t e , d e o a r e c e l e c t u r a r e a l u l u in u n s e a m n d o a r c o n t a c t d i r e c tc u t e r e n u l , c i

  i a c t d e m e d i t a i e . i , d e a c e e a , s n tc a z u r i n c a r e u n b u n o b s e r v a t o r e x t r a g e , d i n t r -s i n g u r e v e n i m e n t ,m a i m u l t e s e n , d eu n a l t u l , s u p e r f i c i a l , c a r ea a d u n a t o s u m ed e n i e d o f a p t e , d a r c r o r a n u le - a n e lt l c u l . O r i c u m , n s , m i p e r m i t , l o t u i , as u g e r a a n u m i t ec i , a n u m i t e d i r e c i o n r ic o nc r e t e , o b s e r v n d . d o p i l d , c ,p e n t r u u np o e t , d o t a t c u m a r e s e n s i b i l i t a t e ,s n t s u f ic i e n t e c o n t a c t e l ed e c l a n a t o a r e d e o c u r i m o i o n a l e o r i d e s t r il i r i c e . I n s c h i m b , p e n

  t r u d r a m a t u r g , o c u r i l e r e a l u l u i t r e b u i es d u c p n l as e s i z a r e a u n o rs t r i c o n f i i c t u -

  8

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  11/100

  n i e . ca i la d e s c o p e r i r e a u n o rm t i u m a n e , n s t a r e d e a e x p r i m a p e r s o n a j e .Cit l p r iv e t e p e s c e n a r i s t u ld e f i l m . p t r u n d e r e a nc o n c r e t t r e l i u ies m e a r g u n e o r i , i n f u n c i ed e t e m a a l e a s , p n l ad e p i s t a r e a a m n u nt u l u i p l a s t i c o r i t e h n i c . ( A se a v e a nv e d e r e ,d e p i l d , a c e l e p e l i c u l e ,b a z a t e p e t e n s i u n e ap r o v o c a t d e u na c c i d e n t t e h n i c , n a am s u r n c td e z a m o r s a r e au n e i b o m b e , o r ie x i l a r e a p r b u i r i i u n u i a v i o n , i n t r c a u n

  c o e f i c i e n t a r t i s t i ce s e n i a l n c a d r u l d e s f u r r i i c o n f l i c t u l u i . )C i l i p r i v e t e p ec r it i c i , c a r t e a d c c i t i r e a r e a l u l u i " a r t r e b u is i n t r e f i r e s c n b i b l i o g r a f i a l o r p r o f e s i on a l , a l t u r i d e c r i le d e li t e r a t u r o r i d ct e o r i e . I n a a m s u r , n c t c i s f i e c a p ab i l i s i d e n t i f i c e i s s c p r o n u n e c uc o mp e t e n a s u p r a r a p o r t u l u i d i n t r e lo g i c il ea rt i s t i c e a l e o p e r e l o r i l o g ic a r e a l u l u i , f a p tc a r e a r a d u c e , n e n d o i o s , u ns p o r d e p r e s t ig i u d e c i / i i l o rl o r e s t e t i c e .

  I n c o n c l u z i e ,s e p o a t e ' a f i r m ac . n s e c ol u l n o s t r u , m a i a l e s , realul a devenit, pentr u seriilor, pentru artist, o problem mult mai complicata dect in trecut. F i i n d c , I ac e l e s p u s e ' m a i n a i n t e , s - a rp u t e a a d u g ad i s p u t e l e a s u p r a f a p t e l o r i e v e n i m e n t e l o r ,i z v o r l e d i np l u r a l i t a t e a p u n c t e l o rd e v e d e r ec o n d i i o n a t e d ea f i r m a r e a l ib e r a n a i u n il o r , c a i d e a m p l u c o n f r u n t a r e d i n t r e i d el o g i i l e r e v o l u i o n a r e , p r o g r e s i s t e i a c e l e a

  c o n s e r v a t o a r e i r e a c i o n a r e . P r o b l e m v i t ac a r e n e c e s i t o l e c t u r a t e n t , p t r u n z t oc u n e n u m r a t er e v e n i r i , d e o a r e c e r e a l u l e pc i i n o a s t r e s e c o m p l i c i s e a u g m e n t e an e n c e t a t , i d i n p r i c i n c s e a f l np e r p e t u c u r g e r e i t r a n s f o r m a r e r e v o l u i on a r . T r i m nt r - o e p o c g r b i t ic o n t r ad i c t o r i e , c a r c - i o b l i g p e s c r i i t o r i l a u n c o n i n u i e f o r t d e c u n o a t e r e , d e n e l e g e r e ,p r ec u m i l a o p i u n i s o c i a l e i e s t e t i c e r e sp o n s a b i l e .

  telex teatrul" telex teatrul" telex teatrul

  A m intrat adnc In toam

  n, Brum rel e pe duc,temperatura aerului e inscdere, temperatura vieiiteatrale urc. Dinspre teat re , bate- ntruna telegraful.Corespondenii notri voluntari secretarii literari ne transmit mereu vet i

  Artistul Poporului Radu Be -

  ligan a fost distins cu ordi

  nul D r a p e l u l J u g o s l a v ' c uS t e a u a d e a u r i C o l a n . nalta distincie a mai fost acordat lui Jean Louis Barraull i lui Peter Brook.Ce trio ! S- l fe licitm pemarele nostru actor (i) dinacest col de pagin, cutoat bucuria i cldura !

  Dup ce s- au armii lasoarele lui septembrie, actorii tomitani, singurii croranu le reprom c au deschis stagiunea mai tirzai,repet, sub ndrumarea luiConstantin Dinischiotu, comedia S c a u n u l dc Tudor Popescu , publicat n pre

  mier" de revista noastr

  La Baia Mare, Teatrulare un director nou : Ion

  Igna, S i la Arad e un direc

  to r nou : Victor Tudor

  Popa, i Teatrul de ppuidin Cluj- Napoca are un director nou : Mircca Ghiu-lescu. S le urm, pentrunceput, nelepciune i rbdare ! Se aude c i prinalte pri... Silvia Cilie-lan v a interpreta pe Aman

  da in M e n a j e r i a d e s t i c l .Spectacolul este pus in scen de Adam La Zarre dinStatele Unite, beneficiar alunei burse Fulbright. Sespune c regizorul americans- a angajat ca pn la premier s nvee bine limba romn. Deocamdat, o rupebinior n caietele- pro-gram ale multor teatre gs im anunat repertoriul

  pentru ntreaga stagiune. Deci, se poale i aa tefan lordache, restabilit dup hepatita care l- a ngenuncheat tocmai n Mexic,a decis s fac parte, nce pnd cu ace asltoamn, dincolectivul Teatrului Mic. Dup cit scaude, primulsu rol n acest teatru va

  fi E l d in N u s n t T u r n u l

  E i f f e l . Mic, Teatrul Mic, dar

  ncptor. Au venit aici i

  actori de la Naional, i dela Bulandra", s nu cazi pe ginduri ? Actria Carmen Calin i regizorul de

  film Dan Pia au holrit sntemeieze o familie. S- amritat i graioasa AdinaPopescu . Fericitul so estecompozitorul Enescu. AdrianEnescu. Cel puin, de dataasta, tim cine cinl i cine joac. S- a nsurat i Emil Mndrie, directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neam. S le dorim tuturor tinerilor cstorii cas dc

  piatr", ...iar noi s mai jucm iui pic i labotez.Fiindc veni x'orba, Lumini

  a Gheorghiu (v- o amintiiin P e l i c a n u l la Bulandra" ?)es te fericita mam a unei fetie. Asia da, creaie,

  Preuii corespondeni x'olun-lari, mai Irimilci- ne astfel deveti . Nu facei c um a fcut colegul vostru se tie el care, ntrebat fiind deredacie ce mai e nou printeatrul lui, a dat urmtorulrspuns nucitor : Habar n- am, cu m ocup dc repertoriu !"

  >

  ( C o n t i n u a r e n p a g i n a 1 8 )

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  12/100

  P u t e i p r e c i z a , t o v a r e M a r i -n e s c u , c e a n u m e c o n s i d e r a ii m p o r t a n tp e n t r u s t a t u t u l u n u i T e a t r u p o p u l a r?

  T e a t r u l p o p u l a rc o n s f i n e t e i n c u n un e a z a c t i v i t a t e a u n e ic a s e d e c u l t u r . A ms e n z a i a c m u l t l u m e t r i e t e n c s u li m p e r a t i v u l a v e n i t c o n c u r s u l ,h a i s f a c e ms p e c t a c o l " .N o i , l a R m . V l c e a , a n t d e p i ta c e a s t p r a c t i c . S n l e m c o n t i e n ic F e s t iv a l u l C n t a r e a R o m n i e i " n s e a m n o a c t iv i t a t e d c d u r a t i i m p u n e m a t u r i z a r e a m i jl o a c e l o r d e e x p r e s i e a r t i s t i c . T e a t r u l d ea m a t o r i , c r e de u , a r e d o u f u n c i i: a c e e a d ee d u c a i e , n s e n s u l g e n e r a l , i a c e e a d e e d u

  c a r e a e d u c a t o r u l u i . P r i n n s i m u n c ad el u n i d e z i l e l a u n s p e c t a c o l , a c t o r i is ce d u c p e e i n i i .

  P u t e m v o r b id e o p r o f e s i o n a l iz a r e a a c t o r u l u i a m a t o r?

  C r e d c t e a t r u l d e a m a t o r i a r e a l t m e n i r e . E l e s te d e s c h i s e x p e r i m e n t u l u id cb u n c a l i t a t e . T r e b u i es s e a j u n g l a s ol u i i s c e n i c e i n g e n i o a s e , c a r es t o p e a s c d i s t a n a d i n t r e s c e n i s a l , f i i n d c t e a t r u ld e a m a t o r i e x p r i m , n p r i m u l r n d , d i n am i s m u l v i e i i n o a s t r e . T e a t r u ld c a m a t o r ia r ed a t o r i a s f i e a n c o r a t n c o t i d i a n , s f i e u nt e a t r u a l a c t u a l i t i i .

  E x i s t o p r o b l e m a r e p e r t o r i ul u i p e n t r u t e a t r u ld e a m a t o r i?

  D a . 0 p r o b l e m d e s t u l d e d i f i c i l ,f ii n d c m a i s n t u n i i c a r e s u s i n c n u a v e mp ie s e p e n t r u , a m a t o r i .D a r a c e s t a e s t e u n

  m o d d e a p u n e f a l s o p r o b l e m r e a l .M a j o r i t a t e a c e l o r c a r e s c r i ua a - z is e l e p i e s ep e n t r u a m a t o r i "( p u n n d s e m n u l e g a l i t i ic ua m a t o r i s m u l ) s c r i u p r o s t . M a r e a d i f i c u l t a t ea t e a t r u l u id e a m a t o r i p r o v i n ed i n f a p t u l c n u s e c i t e t e m a i m u l t d r a m a t u r g i e . S ea t e a p t n i t e c r u l i id e l a c e n t r e l e d e nd r u m a r e i l o t u l s e r e z o l v l u n d u - s em o nt a r e a d r e p t o s a r c i n " . S e u i t , u n e o r i , c r e p e r t o r i u l a r e n v e d e r e p u b l i c u l . P r o b l e m ar e p e r t o r i u l u i , p e c a r e m i- a i p us - o , s e r e f e r l a c a l i t a t e a t e x t u l u i ,l a m e s a j u l s u e d u c at i v , I a c r i s t a l i z a r e as a a r t i s t i c .

  Teatrul de amatori un teatru al actualitiiDe vorb cu GH. MARINESCU

  directorul Teatrului popular

  din Rmnicu Vlcea

  P r i n s t r u c t u r as a s o c i o - c c o n o m ico r a u l R i m n i c i i V l c e a i m p u n eT e at r u l u i p o p u l a r u n a n u m i t r e p e r t o r i u?

  D a . R m n i c u V l c e an u m a i e s t e , d e

  m u l t , u n o r a p a t r i a r h a l . E s t eu n o r a c u om e d i e d e v r s t a p o p u l a i e i f o a r l e t n r .T e a t r u l p o p u l a r t r e b u i e , d e c i .s s e s i m t a p r o p i a t d e t i n e r i . C r e d c s t a g i u n e a c a rs - a n c h e i a ta c o n f i r m a ir a i u n e a a c e s t u im o dd e a v e d e a t e a t r u l .S e m a i p u n e i a l t p r ob l e m : p u b l i c u l n o s t r u v e d e a p r o a p e ts p e c t a c o l e l eb u c u r e t e n ei n t u r n e u . D e a c e e a ,n i s e i m p u n e o e x i g e n s p o r i t n a l e g e r e ap i e s e l o r . O p t m pentru p i e s e d e l a r g r e z on a n p u b l i c ,d c i n t e r e s v e r i f i c a t . A v e mi nr e p e r t o r i u E x c u r s i a d e T h e o d o r M n e s c u ,D- a le c a r n a v a l u l u i i o l u c r a r e a v l c c a n u l uD o r n M o o c , D i a l o g n o c t u r n d e s p r eo p i e s n e s c r i s , e v o c n dp e r s o n a l i t a t e al u i U l c c s c u ,t e x l d e i n u t l i t e r a r ,c e v a p r i l e j u i a c t o r il o r n o t r i e x p e r i e n ei n t e r e s a n t e .

  F i i n d c n e - a m n t o r sl a a c t o r i ,c a r e a r f i d e o s e b i r i l e d e m e t o d c es e i m p u n n l u c r u l c u a m a t o r i i?

  C o n t a c t u l c u a c t o r u l a m a t o r e s t em a ic o m p l i c a t , f i i n d c e l n u a r e c o n t i i n ar ap o r t u l u i d e i n s t i t u i e " . F o a r l e m u l i r e g iz o r i r e u e s c g r e u s l u c r e z e o u a m a t o r i i .A m a t o r u l l e r e s p i n g e , d a c n u l f a c i s n e l e a g i n t e n i at a . R e g i z o r u l c r a i o v e aM i r c e a C o r n i t e a n u ,c a r e a m o n t a t la n o iE x c u r s i a i D - a le c a r n a v a l u l u i , a n e l e sa c e a s t c e r i n i i- a f c u t f a ; l a f e l ,a c t r i a I o s e f i n a S t o i a , c a r ea c o l a b o r a t c un o i .

  V r o g s m e n i o n a i o e x p er i e n c a r e a p r o b a t v a l o a r e a i n t e r fr e n e i a r t e i p r o f e s i o n i s t ec u a r t a a m at o a r e .

  A a c u m t a l e n t a t a a c t r i c r a i o v e a n a j u c a t n s p e c t a c o l u l n o s t r u ,l a r n d u - n e , a m m p r u m u t a t "T e a t r u l u iN a i o n a l d i n C r a i o v ap e C r i s t i a n A l e x a n d r e s c u , c a r ea j u c a t nE x c u r s i a . C o la b o r a r e aa f o s t f r u c t u o a s p e nt r u a m n d o u p r i l e .

  I . N .

  1 0

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  13/100

  CRONICA LITERATURII DRAMATICE

  C R I S T I A NU V E S C U

  Jocul", Alibi", Comedie tara titlu"de Ion Bieu

  G r e u , f o a r t e g r e ud o p u s o o r d i n e , f i e ia p r o x i m a t i v a , n t e a t r u l l u i I o n R i e u , n c e s tc a s c a d o r c i u d a t n l u m e a d r a m a t u r g i l o r ,c r u i a i p l a c p e s t e m s u r r s u c i r i l e n e a t e p t a t e , p l o n j o a n c l c p e r i c u l o a s e ,c u p r o p r i u ln u m e , d e l a n l i m i l e c t e r a t - g r a v ea l e s p ec u l a i e i l a b a n a l i t i l e v u lg a r - t r g o v e es a u ,p u r i s i m p l u , m o n d e n e .C B i e u a r p ut e a s s c r i e t e a t r up e o r i c e t e m , c u i m p e rt u r b a b i l d e z i n v o l t u r ,n - a r f i n i m i c r u .S u p r t o r , p e n t r u c i n e c i t e t e t e a t r u l s um a i n o u , p a r e a l t c e v a , i a n u m e , f a p t u l c t o n u l p a r o d i c e l e m e n t u l d e c p t i i , p r i n

  c a r e s e i m p u n , c e l m a i a d e s e a , p i e s e l e s a l e ,c h i a r i c e l e s e r i o a s e " e p u s s r zb e a s c , u n e o r i , n s i t u a i i n c a r e n i m i c a l tc e v a n u - 1 m a i s u s i n e .S e p a r e c s e r i a l u lT Vo u T a n a i C o s t e l s e i n e s c a i d e a u t o r u l A c c e l e r a t o r u l u i " .C u a l t e c u v i n t e , i n t e r e s u lp i e s e l o r m a i n o i a l e l u i I o n B i e u , d e l aChiimia ( 1 9 7 3 ) n c o a c e , s s p u n e m , s t , c ud e o s e b i r e , n s f e r a n i c i d e c u ma i d e a i e i ,c ia e x p r e s i v i t i i , n u a n a t c o n d u s ,c u o r ep l i c v i v a c e , a u t o r u li m p u n n d u - is s u rp r i n d p i t o r e s c u l v o r b i r i i c u r e n t e , a p t s e v i d e n i e z e l i m i t e l e d e n e l e g e r e a l e p e r s on a j e l o r .

  A u t o r u l n o s t r u s e s a l v e a z p r i n p a r o d i as p u m o a s , c h i a r i a t u n c i c n d n u s p u n em a r e l u c r u ,c u m s c n t m p l , d c p i l d , na a - n u m i t a Comedie fr titlu, a l e c r e i r ep l i c i i n g e n i o s t i c s i t ec u t o t f e l u l d e s e m i -d o c t i s m e s p r i n a r e s e c o n s t i t u i ed c f a p t d r e p tu n i c a d i m e n s i u n ea p i e s e i . A c e s t t e a t r u( c ur e p l i c i d e t i p u l : S t a i , t o v a r e p r e e d i n t e ,s n - o l u m m a t o - g r o s s o "; s a u : D u m n e a t a t i i c a r e e d a t o r i a u n u i o r f a n? U n o r f a n ,t o v a r e , e u n o m c a r e e c o n t i e n t c n ua r c p r i n i i s c c o m p o r t c a a t a r e . U n o rf a n c a r e n u e c o n t i e n t a j u n g ec a d u mn e a t a , a d i c u n o m n s t a r e d e o r i c e ";s a u : T o i m a r i i n o t r i p o e ia u f c u t p o e z i i .E m i n e s c u , d e p i l d , c e - a f c u t ? A f c u tp o e z i i . i- a c u m c e - a a j u n s ? A a j u n s n m an u a l e . D a r c e f e l d c p o e z i i a s c r i s E m in e s c u ? S c r i a e l d e s p r e t o v a r i i l u i d em u n c , c a < * i c ! > s - i j i g n e a s c . . . ? " ) ,t e a

  t r u n c a r e e m e r e u a d u s n p r i m - p l a nn o c i v i t a t e a p r o s t i e i , p r e s u p u n ed e s t u l i n d u lg e n s p r e a p u t e a f i c o n s i d e r a t c a a t a r e .C h i a r d a c a c i u n e as e p e t r e c e n l u m e as a l u l u i c o n t e m p o r a n " , c o n f l i c t u ld e s f u r n -d u- s e n t r e d o u t a b e r e d e n e g u s t o r a i ,c a r e ,p n l a i n t e r v e n i a e n e r g i c a j u d e u l u i "s e r z b o i e s cd e m a m a f o c u l u i , p e n t r u a f ila c o n d u c e r e a u n u iC . A . P. D a r c i n e s t s s eu i t e l a f a l s i t a t e a e x p o z e u l u i d r a m a t i c? C al a m b u r u l i n o c e n t , j o c u ld e c u v i n t e i n f a n t ip a r s i n t e r e s e z e n u m a ie l e n a s e m e n e ac om e d i i n e p r e t e n i o a s e , n c a r e p e r s o n a j e l es e

  c h e a m c u i z d e s u b u r b i e T o l n i c ,J u j u c , G i o n i G u r e s c u , B o r s a l i n oe t c .

  N u , n i c i d e c u m a i c i t r e b u i es - 1 c u t mp e B i e u ,d r a m a t u r g u l c a r en u o d a t i- ad e m o n s t r a t i n t e l i g e n a p t r u n z t o a r e . D n c e r c r i l e i n s p i r a t e "d c m e d i u l r u r a lp o tf i c o n s i d e r a t ee e c u r i n e g l i j a b i l e , n s c h i m b ,p i e s e l e d e t i p u l c e l o r i n t i t u l a t eJocul ( 1 9 7 G ) i Alibi ( 1 9 7 7 ) s n t m a i a p r o a p e d e a d ev r a t a i n u t a a u t o r u l u i ,d e i , i a i c i , p r es i u n e a p a r o d i c u l u i p a r em a i p u t e r n i c d e c

  a l t e i n i i a t i v e d i n p l a n u l im a g i n a r - d r a m a tT o t u i , s c c u v i n e s n o t m c p e r s o n a j e l es n t s u r p r i n s e , n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r , imd i a t d u p o c r i z " , d u p u n i m p a s ; l ee s t e u r m r i t , a l t f e l s p u s , a t i t u d i n e a s uv e n i t d u p a n u m i t e o c u r i , s i t u a t e n t r - u nt r e c u t a p r o p i a t . I a t , d e e x e m p l u , n Jocul,S o u l c o n s t a t c , d c c t e v a z i l e , S o i a n ui s- a m a i n t o r s a c a s ,f i i n d b n u i t d c of u g a d u l t e r i n ,c a r e v a s t r n i o r e a c i e nl a n : F i i c a h o t r t e s s e r e t r a g d e l af a c u l t a t e , s p r e a f i d e f o lo s u n u i L o g o d n ip r e s u p u s g e n i a l ,i a r F i u l i n e m o r i s s ec s t o r e a s c c u f o s t a c o l e g ( d e c l a s a ) m a m e i s a l e , c u c a r e s - a n c u r c a t s e n t i m e n t a l ,

  n c o n d i i i o b s c u r e . S u m e d e n i a d c i e s ev a d e s c u r c a n f a a s p e c t a t o r u l u i , p r i n p lc a r e a m i s t e r i o a s a m a m e i , d e s p r e c a r en im e n i n u b n u i c c j o a c , d e f a p t , u n j o c "a l m o r i i , f i i n d p r a d u n e i b o l i i n c u r a b i lR e v e n i t , i n o p i n a t , a c a s , S o i av a r e z o l v ac a z u r i l e i n t e r v e n i t e n f a m i l i e , a c o r d n d n e l e g e r e a c u v e n i t c e l o r d o i c o p i i , d u p c a r e

  1 1

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  14/100

  v n p l e c a , i a r i , l a s p i t a l , n v l u i t i n d i s -e r e i e . A c c e n t e l e b u f - b u l e v u r d i e r c. s n t p r e s r a t e c u d r n i c i e , B i e uf i i n d t o t u i u n i r on i s t c a r e t ie s a t e a r n c uf i r e s c o p o v e s t ec a r e , s u b a l t c o n d e i , a r f i d e v e n i t l a c r im o g e n . L o g o d i ii c u l - f i l o z o f ,u n u l d i n t r e p e rs o n a j e l e i n t e r e s a n t ea l e p i e s e i , p e r o r e a z ,c a m n a c e t i t e r m e n i , d e s p r e n e m u r i r e ,i nd i a l o g c u n a s c u n ss u f e r i n d a S o i e : Logodnicul : T o t a a p o a t e f i n v i n s im o a r

  t e a (. . .) D a . 1']p o s i b i l . n c e s e n s ? N u ns e n s u l c m o a r t e a v a d i s p r e a e af e n o m e nb i o l o g i c , c i n s e n s u l c o m u l v a t r i d u p p r e f e r i n . A d i c ,a t f t c i l i v a f a c e p l c e r e .C n d s e v ap l i c t i s i d u p d o u .t r e i . p a t r us u t e d e a n i v am u r i (...) M o a r t e a i v as c h i m b a s e n s u l ,c o n i n u t u l . N u v av e n i l a n l t n p l a r e . c a o c a t a s t r o f , c ia t u n c i c n d v ad o r i i n d i v i d u l ,c n d a c e s t a n u v a m a i s up o r t a s t r i a s c " . A s e m e n e ai d e i d e s p r en e m u r i r e , d e s p r e t r a n s s a u t r a n s m u t a r e nt i m p i s p a i u ,c o n s t i t u i e p e n t r u a u t o r u l n o st r u s u b i e c t e p r e d i l e c t e , c h i a rd a c l e d e z b a t ela m o d u l s i m p l i s t - i p o t e t i c . n r u d i r i l e e ut e at r u l l u i M i h a i l S e b a s t i a nn u p o l t r e c e n eo b s e r v a t e . L o g o d n i c u lf i i n d u n M i r o i u m a ia m b i i o s i m a i c o l i t ,t r e c u i p r i n t e o r i ar e l a t i v i t i i .D i n c o l o le a t a r e d i g r e s i u n if ul l !r o l o g i c e , d r a m a c u r g e p e f g a u l e i i r on i c , d e s p r i m ! o n v l u i t d u r e r e f e m i n i n d e e x a l t a r e a v i la l i s t - n a i v ac e l o r d i n j u r ,f i e c a r e d i n t r e e i e u p r o i e c t e l e s a l e ,m r u n t e ,d e p a r t e . n s , d e a s c n c h i p u i ,s p r e d e o s e

  b i r e d e S o i e . nc o n t a c t c u l i m i t a l i m i t e l o r .M a i p r o n u n a t b u l e v a r d i e r e s t e c o m e d i a

  n d o u p r iAlibi. i a i c i , p e r s o n a j e l e nc e a r c s r e z o l v e o s e r i e d e n t m p l r ic o nf u z e p r i n c a r e a u t r e c u t , s t u d i u l a c e s t o r c r i z e " ,m a i m u l t s a u m a i p u i na b s u r d e , nt e m e i n d p i e s a .A a , d e p i l d .G i c u C r u c o s c u , e f u l s e c i e ip a r c u r i i l a c u r i d i n t r - u n m a r eo r a , e c o n v i n s c a l o v i t p e c i n e v a c um a i n a , n o a p t e a , d a r n u c u n o a t e u r m r i l ea c c i d e n t u l u i ,p e n t r u c a f u g i t d e l a l o c u l

  c u p r i c i n a . P e d e a l l p a r t e . Va l e n t i n a , e f a s e c t o r u l u ip r c u l e e , af o s t v z u t n t r - u ns c u a r . n a c e e a i s e a r , s r u t n d u - s e c u u nb r b a t c a r e n u p u t e a f i s o u l e i . d ev r e m ec e t o c m a i a r e s t a f a c eu n s c a n d a l v i o l e n t ,c c -r n d d o v e z i d e c a s t i t a t e . C e l o rd o i n p s t u i il i s e p o t r i v e t e u n. . a l i b i " c o m u n , a c e l ac s - a r f i p u t u t p l i m b a m p r e u n , ni n t e r e s d e

  1 2

  s e r v i c i u ( n c o n t r o l! ) . l a a c e a o r t i r / i e , i d e ec e a p a r i n e l u iB u b u l a c , p e r s o n a jo b i n u i tc u a r a n j a m e n t e l e m e s c h i n e ,a j u n s d o c t o r n t i i n e j u r i d i c e ( ? ) , p e s e a m a u n o r m i c is e r v i c i i l o c a t i v e f c u t e s o m i t i l o r d e l ac at e d r a c e a c o r d a c e s t t i t l u . e f a s e c t o r u l u ip r c u l e e e b u c u r o a s d ea l i b i u l s u g e r a t , nt i m p c e e f u l e id i r e c t , c u o c o n t i i n av a n s a t , v r e a s ia s d i n n c u r c t u r m o d u l c e l m a i c i n s t i t c u p u t i n . P n l

  u r m . t o t u l s e v a t e r m i n a . . h a p p y " ,d a r d u p u n i r n t r e g d c c o m p l i c a i ii n g e n i o s t i c l u i t e .P e r s o a n a l o v i t , n i c i p e d e p a r t e g r a v ,d eG i c u C r u c o s c u ,e u n b r a v g l o b e t r o t t e r ,c uu n i m e n s r u c s a cn s p a t e , p o r n i is n c o n

  j u r e p r n u t u l p e j o s . D e e l s e v a n d r gi n s t a n t a n e u G a b i ,f i i c a a d o p t i v a i n f r a c t or u l u i s p s i t , s a l v a t , c a p r i n m i n u n e , d e r ez is t e n a n e o b i n u i t lal o v i t u r i a v i c t i m e is a l e . n a c e s t p i e n j e n i d e n t m p l r im i n or e , s e s t r e c o a r i u no a r e c a r e e f d e c a d r e .G r i p c , p e r s o n a j c u p o r n i r i v e n i n o a s e , p u sm e r e u s u m p l e c u p c a t e b i o g r a f i i l eo a m en i l o r . I' .l a r f i m o n s t r u l "p i e s e i ( B i e uv r e a s f i e n I o n c up r o z a a c e s t u i d e c e n iu n d e a b u n d . . m o n t r i i "a m i n t i n d d e u n t r ec u t i r e m e d i a b i l d e p i t ) i . d r e p t d o v a d ,i n s u l n u p r e g e t s s ec a r a c t e r i z e z e s i n g un e p u s d e n i m e n i : Gripc : D r a g u l m e up r i e t e n , i a r t - m ! D a c p o i . . . S n t u nm o ns t r u . . . M - a i c a r a c t e r i z a t b i n e: i d e a l u l m e u n v i a af o s t s d e s c o p r r u l d i n om e n i . . . S n t u n i n d i v i d b o l n a v " . D e a l t f e l .n

  a c e e a i n o t l i p s i t d er e z e r v e , s e u u t o d e s -c r i n . c u l u x d e a m n u n t e , ic e l e l a l t e p e rs o n a j e , c e e a c e a f e c t e a z ,d e s i g u r , r e u i t aa c e s t e i p i e s e . n c a r e d e m n d ea d m i r a t e s t er b d a r e a a u t o r u l u i d e d e s c u r c a o r e e ad e n c l c e l i i n u t i l e . A b u n d e n a m r t u r i s i r i i p e r m i t e , n s , I u i B i e u s a p e l e z e c u n o s c u t a s a e x u b e r a n p a r o d i c , s u bc r e i a u t o r i t a t e e s t e i m o b i l i z a tc u t o t u l .

  A m u z a n t i r e c r e a iv - b u r l e s c , l a n i v e l u ld i s c u r s u l u id r a m a t i c , t e a t r u lm a i n o u a l l uI o n B i e u . d e ii m p l i c a t n a c t u a l i t a t e a i m ed i a t , e d e p a r t e d e a d a a d e v r a t a m s ua a c e s t u i s c r i i t o r , p e c a r e c o z e r i i l e s c e n a rz a l e . p e p l a c u l u n u i p u b l i cn e p r e t e n i o s , l - a n d e p r t a t n u s c t i e c t d em u l t i r td e s e r i o s d e a d e v r a t a s al u m e i d em a r i l e n t r e b r i c e lo b s e d a u p n d e u n z i

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

  15/100

  PUNCTE DE VEDEREPA U LE V E R A C

  Umblarea la clasici

  Um h l A m la c l a s i c i c u m i n t e ?i i n n l i b e r a , n e t u l b u r a i d e p r e j u d e c i ,f i ee le i c u l t u r a l e . l o t u l n o s t r u id r e p t u l n o s t r u . N o i c o n s t r u i m p r e z e n t u l n o st r u c u l t u r a l i n - n v e m d e d a t s o c o t e a l a t i mp i l o r v e c h i , m a i a l e s e n i c i n u p r e a a r ec i n e s a n e - o c e a r . T o t r e n c s e r v e t e e b u n , i c l a s i c i i p o t s n e s e r v e a s c : p e n o i t o i i .p e c i v a d i n t r e n o i , u n e o r i p e p u i n i i c e - ii a u o s t e n e a l as - i s c o a t l a i v e a l a , s l e d e ao h a i n n o u ,s s e a s o c i e z e l a o p e r a l o r .A c e a s t a s o c i e r e l i b e r d e v i n e n e c e s a r . P o a t ee i , c l a s i c i i , n- o v o r ; d a r a j u n g e c- o v r e mn o i . De - a in t r i m n o i d u p e i . l )e - n ia p a t r im o n i u l l o r e s t e , p r i n v r s a r e n a t u r a l , i a ln o s t r u . N o i v r e m s f a c e m fa p t e p o t r i v i t ecua s p i r a i i l e n o a s t r e , c u n i v e l u l n o s t r u a r cc i n e v a c e v ad e o b i e c t a t'.' C l a s i c i i n e a p a r i n ,s f i e m u l u m i i c u m b l m l a c i , c n u - i d m u i t r i i . D e c e s z a c i n n e l u c r n r e ,c n d p u t e m , c u p u i n e t r a n s f o r m r i ,s f a c e mm o m e n t e c u l t u r a l ed i n e i ? S a u c h i a r e v en i m e n t e "?

  L a u r m a u r i n e i , c i n e s i n t c l a s i c i i? N i t e. . g a g i i * ' c a r e a u t r i t n a i n t e ,a u s c r i s c a p et i m p u l l o r , a u a v u t o a r e c a r e s uc c e s , i- a ul u m i n a i , b u c u r a ts a u c u t r e m u r a i s e m e n i ii nl e g e a l o r , i p e c a r e t i m p u l - a i z b u t i t n c s - i d e c o l o r e z e d e l o t , d e i p r o s p e i m e al o rs- a d u s . n d e o b t e ,e i v o r b e s c a l t l i m b d e c ta n o a s t r ,a u a l t e m o r a v u r i , a l t f e ld e s e n t im e n t e , v d l u m e a c a m a l t f e l , c a u n i i c a r en - a u p r o f i t a t d e p r o g r e s p n In s f i r i t . A ua l t e x p r i m a r e ,d a u i m p o r t a n la a l t e l uc r u r i

  d e c t d m n o i , u n e o r i l a l u c r u r i c a r en u n e m a i i n t e r e s e a z , n e p l i c t i s e s c d e - ad r e p t u l . F a c c a z d e s i t u a i i p e c a r e n o il e - a m d e p i t , u s p i r l a d e s c h i d e r i p e c a r en o i l e - a m r e a l i z a td e m u l t