Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

263

Click here to load reader

description

Tot ceea ce trebuie sa stii despre PROPOLIS.

Transcript of Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Page 1: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 2: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 3: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Cartea a fost editat5 sub conducerea prof. dr. ing. V. HARNAJ Redactorul cgrtii $i controlul - Mihaela SERBAN Traduceri - Olga ANDRICI, Taisia CRAIA, Erika DUMITRASCU, R. GRECEANU, Gh. NASTASE

Page 4: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Aparifia unei publicafii din dmneniul apiculturii sau in legiiturii cu aceastii indeletnicire pasiomlii intereseclzii astiizi parcii mi mult pe cei care nu au albine decit pe apicultorii in&. Explicatia rezidii in &en- ta.rea o n u l ~ i vremuvilor m t r e spre o utilizare d t mi complexii g i diversifkatii a produselor natumle. Albinele oferii o largii g a d de pro- duse biologice utilizate in aliwntafie g i i n scopul conserviirii siinGtiifii.

La trei ani dupii aparitia primei culegeri & texte intitulatii ,,Pro- polisul", Ed!tura APIMONDlA oferii acum cititorilor din Romtinia o nouii e&i@e, adiiugatii. Cartea de fat6 reune~te referate desp-e propolis pre- zentate la s i m p o z i m l e de upiterapie organizate S Z L ~ egida Fedemfiei Internationale a asociafiibr de apiculturii finute la Bratislava in 1972, Madrid in 1974, Grenoble in 1975 pi Bumregti in 1976, precum gi articole apcirute in anii din urmii in literaturn apicolii, de bhhimie , biologic, tehmlogie, etc.

Pe plan editorial, cartea face parte dintr-o serie & p u b h f i i , in care de cudnd s-a adiiugat fi ,,Polenulu - s d i i de meddcul r o d n M. Ialormifeanu. Ca $ precedentele - ,,Mierea gi alte produse natural& fi ,,IvTierea $i alte remedii naturale ale reumati'smuluiu - autor m e d i d amerioan D. C. Jarvis gi ,,Polenul4' de inginerul francez A. Caillas, toate ciirfile cuc&i senti oferii publicului speoializat pi nespeciullizat infomafii #i observafii dobindite in cursul unei viefi & ciitre autorii lor. ,,Propol"sulu - reedz'tat dupd epuizareu primei editii, este o lucrare cu camcter mono- grafCc dmp-e acest podus maa' pufin cunosmt a1 stupului &r foarte a p e - dat dutorttii efectelor sale binefiiciitmre atit in viafa coloniilor pa albine c2t +i En medioina popularEi, tar de cudnd tocmai cbatoritii prmvi i r i i sale prin pblk@ii fi aplicare experimentalii - fi in cer&le medfcale.

Ecbitura APZMONDIA a ciiutut sii prezinte d t mi complet acest produs apicol cu vechime milenar4 h p ~ t r i c a terapeuticit empiritit pe

Page 5: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

care cercetiiri - izolate p t 6 acum citiva ani, dar reluate pe o scarti re- lativ largd in anii din urmd - El recoman.dE cu indicatii gtiintifice com- petente. Aga se explicii prezenta $i in paginile acestei a douh editii a ciirtii a unor materiale aparent h.eter0gen.e. Prin publicarea in formele lor originale a m inteles sd punem la indemina produciitorilor, pe de o parte, gi a practicienilor din domeniul farmaciei, chimiei, medicinii pe de altii parte, u n material informativ documentar care sii oglindeascd cit mai fidel stadiul actual a1 cunogtintelor despre bropolis $i perspectivele lui largi de utilizare.

lnteresul pe care Z-a stirnit cartea la prima ei editie Cn rtndurtle publicului cel mai variat a primit u n riispuns de egald intennsitate la nivelul cercetiitorilor g i a1 specialigtilor : dovadd, numeroasele mpoarte pe tema ,,propolis" prezentate la Simpozionul a1 11-lea de apiterapie orga- nizat in 1976 la Bucuregti g i organizarea Simpozionului a1 III-lea de apiterapie la Portorod En viitorul imediat - avind ca obiectiv principal tot propolisul. \

Avem convingerea cd aceastii a doua editie a ,,Propolisului~ va contribui la riispindirea in continuare a cuno$tintelor teoretice $i practice despre produs. Considerdm de asemenea cd va stimula g i mai mult abor- darea unor noi studii, aprofundate g i competente, menite sii elucideze aspecte mai pufin cunoscute ale propolisului; c6, in final, va permtrite apiculturii, albinelor g i apicultorului de a interveni in apiirarea siinii- tCti5i omului.

Bucweqti, Prof. Dr. Ing. V. HARNAJ iulie 1978 Prewinte le APIMONDIA

$i a1 ~sociat ie i CrescBtorilor de albine

din R. S. RomAnia

Page 6: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

PROPOLIS

A. CAILLAS FRANTA

Toti apicultorii cunosc propolisul, produs secundar a1 stupului : constituie rnai degrabfi un inconvenient ctici cu aceastti substantti, a carei origine o vom vedea indatii, albinele l i p toate ptirtile msi mult sau mai putin mobile ale adapostului lor qi astupti sau chituiesc orifi- ciile sa~u consolideazti ceea ce li se pare c5 are o soliditate precar8.

Numele subsbntei este rezultatul combiniirii a doi termeni - latin qi grec : pro, care inseamnil inainte, $i polis, care inseamnti cetate.

De fapt, rnai ales in regiunile unde temperatura este destul de ridi- cata, qi pentru a se prpteja de diferiti duqmani, albinele construiesc imediat inapoia urdiniqului adevkate bariere, aldevtirate fortificatii des- tinate sa zreducti trecerea, pentru a putea sti o controleze rnai bine.

Propolisul rnai este insti folosit qi pentru lipirea intre ele a rame- lor, spre marele prejudiciu a1 apicultorilor, $i pentru lticuirea peretilor interiori ai stupului.

El are o origine dub18 : (1) 0 origine internti. Potrivit cercetfitorilor germani KUSTENMA-

CHER qi PHILIPP, WECK $i alti citiva, propolisul ar fi un reziduu rti~i- nos provenind din prima faz8 a digestiei polenului intr-un mic organ situat intre guqti qi intestinul mediu.

4 Toate celulele qi in special cele nou ccnstruite sint spfilate cu acest propolis intern inainte ca matca sti depuna outi : aceasta rezultii din experientele Dr. BRUNNING.

Cea rnai mare cantitate a propolisului produs de albine pare a avea aceastti origine. Este q o r de . r ecunmut la microscop, din cauza firelor $i gr5uncioarelor de polen pe care le contine.

(2) A doua origine a propolisului este exterioats. Altildatil, nu se cunoqtea prima qi se credea rA albinele culegtitoare il recoltau exclusiv de pe rnugurii arborilor, rnai ales pe cei de plop qi arin. $i de pe alti

Page 7: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

-drip ad b 00~--()0~ ap ypxu o ail ~IUW a$8& as 'alpam nI 'p-tpdnqs a!$mq!s 13: au!wa$u! pur wuarwsl,

aa .urlnd pw alaqle 'qnlm pzeaz!pdo.ul alaum : t!aqsae up aun alfia au!qla ap a-8 .!!$!PO~ ap lnlaj $03 sip ap!dap ?I~?I-J ~~~%~~~Q

'qe~qsqns ap au-1 !m apcupdsap as !3: I!~R!JJ qsa lnqod -o~d eb ~BMU ptp 'aqmps ap lnlsap vnqe~admaq a1 aman1 as gs quap -n~d -3 'InlnpqJaqeur 9.?nxquj I? ntls yl2zneAsua.q pun 8 '~o.r.)uoa pun t?!znew n3 !ru[ndnls so~~.$arad WaqnzpJ ur~d qpp qounpo IJ aqwd nN

'I?& BU -!Z!JO nnes e$ua!uaao~d !J ~e aJm!Jo t?untz~moq ua~od au!$uoa am 's~lcd -OJ~ u!p JE!~ ~uam~d q0d am '~uwodm! ap lnqsap aTqrtut33 uj ualod ap arao!my~t8 !5: .Io~!~~EJ !!J!n.qsuoa ~rquautoux uj $e~o&ro3ul s!lodsard O/OO~-S 'pmd p~t?a3 0/~26-06 a!qoqxo.xdo u!$um !l~?.rnqou !p-tBaj

'PP61 !em & pl '~lttrJWeN a!JolsI aP InaznH I?[ ap '~~ISSA~A 7o~d ap p~nequeza.xd p~nqn3!.r% ap aiurap -ov el am!unuro3 o-~quj aaph ap ~und pan qez!ard mv .qod 15: qlodad 14- 'ym3 !arunu nu u!$uoa !$&am aqgpa.x m : eke aqm nu '10 'ymd pna u!$uoa !m&j !@ax p3 vzam o-s dm9 qvx

'gamas o am3 ad !ya3 1-n~pupod~oxq 'g~mqeu !!anB~j !~~qu! 15:-1? nquad Eauaurase ap xasoloj 11 ala ~3 aqsa ~oqp-cuud -Jns Iew eaqd .xo a eaa f ln~ndnqs ale mgd aqpa$Fp 8p!losuo3 B nJ$uad au!qlo ap q~!w~oj qruauq ap la3 un. qsa ~ns~~~d ?a ~nzy~ UIV

'~$u!~a$a ul q9!3 qnqaq mp 'so!au!!qkoa !3: $uasxaqu! npn3s ytq -sa3I? al!!p?t?)ap ug w~f.r).u! ys 'nazodxa,q~jn3s qsam ul 'nq~!sod aqsa nN '9Z61 U! '~s!~!y*vdxa ',~~oHs 3~cx~sarn~) 'd 'J, -IN ~nl RJnqpm* qns 'fi~$s?waq3 uv~pmv3 ayj yuo!poune3 aqsyaJ ug yqnuydo ',,ura.18 sgodo~d ue!pvrre=) $0 uo!qs8!qsau! uv,, yqielnqqu! 3)s amyqsaya yqsaa~? a~dsap y;s!xa am yqumaaqu! a.xemnq om8u!s .amquaqos uyd qeloz! !J qod a3 a$yaj!p 4uqaq1ns ap qaW!ju! o-gu!p pq!nqgwo3 'gu!Sp.r I. qsa 'm -1oq un qsa nu lnqlodmd 'mln~n)i!q%u~ lo mqwur 'u31~n0g 'JOJ~ ap ~~61 a!Jqura!ou gz q yqoquaza~d 's!md u!p a$u!!qS ap o!uIapmv 81 a.xnequ -nu03 o-.qu~ ynpuy xoqsx~ InJoTne qne~qsuourap o urrw @na 'yayu!qo ppurJoj '$uap!lza 'aw nu ypgap ylu-eqsqns o pu!!jau rnsgodo~d

.a!dury ug !$enq?s !a qpp qlnur !cur $lnw gz~az!.[qdud !mpd u~ !$~nqp !!dnqs 83 !!ua!a!vs.rd !$oq ap qn!qS au!q aqsa '~leuo!$uaw au18po awpd WsaquoD a EJE,~ ydnqs UJ sylodo~d gqslxa !dqd !3p JUFP p~u qujs nu apn olme ~s!rlr, pya 'ppqopnrj ~JBJ '!.roqaw

Page 8: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In general, majoritatea apicultorilar, care nu-1 folosesc, nu dau atentie propolisului.

Dup5 p5rerea mea, nlu au dreptate, c h i ei ar putea emate, mai intfi, prin simp15 topire o war5 special5 numitZi de ciitre regretatul PERRET MAISONNEUVE cear5 de propolis. Aceast5 cear5 de propolis este duetila, maleabilg $i poate semi la chituiri, la lutLi etc.

Dizolvat in alcool fierbinte, propolisul constituie un excelent lac protector pentru toti stupii sau pentru a impiedica ruginirea instrumen- belor me.balice folosite in laboratoare.

In fine, propolisul a fas t folosit alt5dati in mdicina urnan5 in special in rgzboiul burilor la sf;r$ibul secolului trecut. Pansamente pe baz5 de propolis au protejat binc r5nile sB nu cangreneze : doctorul PARVEL MEYER i-a f5cut un viu elogiu in revistele medicale, dup5 experimentarea in spitalele de carnpanie. Aceste rezultate fericite azj fost obtinute in acele timpuri pentru cA prodmul este antiseptic prin el insuqi, $i favorizeac formarea tesuburilor noi.

Autorul a obtinut recent un brevet pentru folosirea propolisului, tratat intr-un anumit fel, in creme pentru frumusete $i p rduse cos- metice.

Propolisul medicament

H. A. MVINA $i F. T. ROMANOV de la Sectia de fizidpatologie a Institutului veterinlar din Cazan, au preparat un unguent folosit in trata'rea taieturilor, abceselor, a r5nilor supurate ale animalelor. Teh- nits de prepamre emst5 in amestecare a 100 g vaseling sau gr5sime animta~li3, aducere la fierbem, r5cix-e la 50-60°, adZiugarea a 10 g pro- polis, incalzire din nou la 70-80°, agitare timp de 8-10 minute $i aco- perire a mixturii timp de 8-10 mintute, Se filtreaid printr-o s i a intr-un recipient curat $i acoperit cu grij5. Este gata de folosire imediat dupA rsicire.

A m t unguent a fost de asmenea folosit pe ulceratiile externe qi arsuri fn medicina uman5. Propolisul este folosit ~i In dentisticg, sub form2 de solutie semi-fluidA 2 sau . lolo.

Un coleg a pus in comert un fel de plasture pe b a d de propolis, (cataplasmg) care a5 rezultate excelente fn caz de bgtlituri, etc. Acest plasbure face s B dispara $i negii.

Propolisul qi Stradivarius

Ink-un numhr a1 rwistei portugheae de apiculturii As Abelh.9 se gssqte un articol fn care Dr. Erich KNOPF scrie c5 a studiat pro- prietiitile propolisului de diverse proveniente $i folosirea sa pentru fabpi- carea k u r i l o r pentru vibri. Ace& doctor esk conirins d viorile con- struite de celebrul Stradivarius i$i datoresc calitiltile exceptionale pro- polisului recoltat de. albinele din regiunea Crernonei.

Page 9: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Dermatoza apicultorilor

Alergia este PncA un fenomen putin cunoscut $i foax-te dezagreabil penIbru cei care sufer3 de ea. Poti fi alergic la anumite alimente, par- fumuri, polen, soare, pe scurt la agenu multipli. Alergia se traduce prin diferite simptome care apar eel mai ades lla nivelul pielii sau a1 mucoa- selor. Daca tratez foarte pe acurt aceastil chestiune in aicest pasagraf, a t e pentru cZL ammiti apicultori sint alerglci la propolis. S-a constatat c8 o serie de praeticieni sint atinqi de dermatoza apicultorilor. Super- ficial aceasta este asern3nEitoax-e ou eczema gi se traduce prin minctirimi mai mult. sau mai putin intense $i m$eLi ; pielea se usucZL $i crapZL ; p a t e sZL se agraveze.

'Regiunile gfeatate d n t mfinile $i anumite locuri pgtate cu propo- I&, 'pe fa@ sau pe cap - dac5 apicultorul comik i m p d e n @ s.8 se Frece cu miinile deja contacite.

S-au recornandat ca remdii uleiul (gomenolat) $i tot felul de tratamente la fel de e f h e . Adevfiratul m e d i u a fost gilsit de up apimltor din E m a n . Este suficiena prepararea de cAtre un farmacist, inltr-un flacon, a dou5 p5rti de a m h w $i 8 pilfli glicering. Mai intii se spa13 bine miinile cu ap3 $i s G p , pentru a Inl5tux-a maximum de propolis. Se freac2 miinile cu aceastg solutie : se $tie c8 amoniacul dizolvil propolisul. Pielea se coloreaz3 fn galben, dar se clgtegte.

DIN ISTORICuL FOLOSIRII PROPOLISULUI

Z. A. MAKASVILI U.R.S.S.

Insuqirile curative ale pmpolisuJui alu fost cunoscute din cele mai vechi timpuri. Propolh l se cungtea bine indeosebi in Egiptul Antic. In Egipt, cu lciteva milenii inainte de era noastr8, propolisul era bine ounomt de catre sacerdoti in miinile c&wa erau concentrate medi- cina, chimia qi arta mumificArii cadavrelor.

Faptul cil prapolisul em cunoscut de vechii greci, P1 demonstreazg conlri;ngtKtor fmil$i denumiwa greac5 a acesbui produs.

Exist3 o dovadil antic3 care face aluzie la propolis. Renumitul filo- mf grec Alristotel, dorind s3 studieze mai ideaproape activitatea albi- nelor, a confectiontit un stup transparent. Dm albinele nu a~u vrut s3-$i dezvilluie ,,secreteleu ~i au acopexit peretele interior transparent cu 0 substan@ de culoare inahis8, prolbabil propolis (ca*a lui G. Ransom, ,,Albina sfintgu).

Originea propolisului a cmt i tu i t obidm1 polemicii dintre doi soriitori romani - P M u qi Dioscoride. Primul era de pfirere cZL albi- nele a d u ~ propolislull din cu~gerile rZL$inoase ale mugurilor de salcie, plop, castan sglbatic $i alte plante, far cel3lalt afirma c5 ele 91 adunil din styrax. Ulterior, date despre propolis apar in lucrilrile lui Galen $i Varro.

Page 10: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

A h ali Ibn Sina (AvicmaI) in ounoscuta sa luwrare ,,Canonul qtiintei medicale" distinge dous feluri de c a r 5 - curat5 qi neagr5. ,,Ceara curat& este cea care alc5tuigte peretii fagurilor in care albi- mk iqi wesc puietul qi p&treazA mierea, iar ceara neagr5 este murd2- ria stupilor".

M e clar c5 ,,ceara neagrBU este propolkul, care dup5 m5rturia lui Avicenna ,,are fnsugirea de a face si?i se e lh ine vfrfurile sagetilor $i ppii, el rarefiazs, curat5 q o r $i inmoaie puternicu. In alt loc el scrie c5 ,,prin mirosul s5u pAtrunz&tor, ceara neagra te face s2 strhutiu.

Al2turi de alte produse apicole propolisul ate adesea amintit in tratatele medicale gruzine din secolele a1 XII-lea - a1 V-lea. Iata un extras din cartea gruzin8 de medicin5 ,,Carabadiniu (aubrul - Zaza Fanaskerteli-Titiqvili) in care se propune un mijloc contra inflamatiei cavit5tii bucale $i a carierii dintilor, preparat in felul um5tor : ,,Se ia propolis, se adaiug5 putin arsenic, linte roqie, coada $oricelului, dumbet, toate acetea se piseaz5 qi se brec p i n s i a . Apoi se ia o lingur5 de ulei de mhline $i o lingur2 de miere. Se amestec5 totul gi se pune pe mgseaua bolnavi.

Este interesant, de asemenea, faptul cil leximgraful gruzin din sec. a1 XVII-lea SulhanSaba Orbeliani (1658-1727) d2i h dictionarul s5u enciclopedic o explicatie potrivit cgreia ,,propolisul este o substant5 similar5 cerii, aflatA pe fundul stupuluiu. .

In medicina popular2 gruzin5 se falmeau unguente cu propolis impotriva unm boli. Exista obiceiul de a se aplioa o turtit.5 de pmpolis pe buricul noului nilsat $i de asemenea se frecau ou propolis jw5riile copiilor.

Aceastg p o p u l a ~ t a b a propolisului se explicg nu numai prin spi- Atul de observatie a1 ,,mediciloru empirici dar qi prin faptul c5 apicul- torii il adunau h cantitate mare, c3ci albinele gruzine propolizeazi5 puternic peretii sbupului, ramele qi podi$oarele.

Intr-un tratat gruzin de medicin8 empilicg datind din secolul a1 XVIII-lea, descoperit de noi, se recornand5 folosirea propolisului in caz de hemoptizie. ,,Se iau gr8uncioa~e de propolis de milrimea unor g5- mslii de ac qi timp de -rna*i mulk zile se inghit cite 3 buc2ti dimineata $i searaU.

In ultimii a n i s expeditie special8 pentru st.udiewa medicinei em- pirice g w i n e a stabilit & insuqirile terapmxice ale propolisului sint utilizate in medicina empiric5 chiar qi in prezent. A m t e cunoqtinte au fost transmise pe cale oral5 din generage in generatie qi adesea emu p5strajte ca taine.

Preaenlt5m citeva retete populare. 0 turtitg de propolis inc5lzitA se aplka pe lmul bulnav in cazul

durerilor pmvocate de riceal5. In cazul durerilor reurnatice ale exbremitatilor se aplic5 pe !ocul

bolnanr o turtit2 de propolis inc2lzit2 $i se hf+mril ou ceva calduros pe&ru toatil noarptea.

Page 11: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In furunculoze, o turti'tta subtire de pi-op~lis inciilzit se aplic5 pe furuncul, care dupii citva timp incepe s5 elimine puroiul.

Pentru a sc5pa de b5tgturi trebuie tinute un timp picioarele in ap5 cald5 ca s5 se inmoaie, apoi se aplic5 pe biit5tur5 propolis cald sub forma unei plliici subtiri, ~i se pune deasupra un pansament.

APARAREA ORASULUI ALBINELOR

A. B. NIKOLAEV U.RS.S.

Interesul fat5 de propolis s-a manifestat din cele rnai vechi tim- puri ; insiiqi denumirea sa (Pro - inainte $i Polis - orag) denotii c5 pentru stup - ,,oragul albinelor" - propolisul serve~te drept zid de ap5rare. Intr-adevir, cind in stup i$i fac aparitia musafiri nepoftiti - alte inseote, melci, qopirk, ~oareci , broa~te , care vin acolo ca s5 prade miere, atunci albinele dupii ce le-au ucis, le acoper5 cu propolis. Cada- virele acoperite in f d u l aceste se transform5 in mumii gi nu se descom- pun niciodat5. P e n t ~ u a impiedica accesul acestor vizitatori nepoftiti " albinele folosesc propolisul ca material de reparatie qi de constructie - astupii cu ajutorul lui toate orifieile, miqoreaza deschiderea uldini- vului, n e t z e x diferitele asperiti5ti din stup, dle aceea propolisul rnai ate denumit $i cleiul albinelor. Albinele rnai ung de asemenea cu pro- polis peretii celulelor fagurilor inainte de depunerea ou5lor, ceea ce constituie o buns dezinfectie a fagurilor. Acoperind cu propolis peretii in~eriori ai stupului, albinele se feresc de frig in perioada de iarn5 ialr vara de argita excesiv5 (in cazul de fat5 propolisul este utilizat ca izolator krmic).

Propolisul este unul din produsele cele rnai valoroase ale apicul- turii, ins& mtura sa chimici este inc5 imuficient studiat5. Propolisul este o substamta r5ginoas5, de culoare ve11de-bruin5 sau cafenle, cu o aroma pl3cutA de muguri de plop, miere, ceari $i vanilie ; prin ardere exal3 un miros de r5qini aromatioe de mare valoare. Propolisul contine aproximativ : 55% r5qini qi balsamuri, 30010 ceruri, uleiuri eterice, 5% polen. Prinoiplele componente enumerate sint bogate in vitamine gi microelementte. Substantele riqinoase $i balsamice din propolis la rfndul lor contin alc.001 cinamk, acid cinamic, substante tanante ; pole- nu1 contine zeoi de substan@ dintre cele rnai utile. fn propoli au f & descoperite : o seeretie a glandelor salivare ale albinelor precum qi adaosuri str5ine cu carader intimplAbr. Gustul propolisului este amar.

Din cele rnai vechi timpuri se considera cZi albinele adung propo- lisul de pe mugurii $i ramurile de plap $i salcie, precum $i de pe mugu- rii de mesteacgn, anin, ulm, castan porcesc, unele plante ierboase, 'in cazuri rare - de pe rnugurii de pin $i molid. hceastZi ipoteza a t e susti- nut5 $i de cgtre apicultorii actuali. Dar au fost emise qi alte ipoteze : albinele colecteazti secretiile r8vinoase ale m~ugurilor $i ramurilor tinwe de plante numiai in cazul insuficientei polenului din flori, iar masa prin- cipal5 a pr~polisului &e elabonat5 de albine ca produs secundar in

Page 12: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

timpul digerarii polenului. Se $tie c i inveli~ul polenului contine sub- stante uleioase ~i balsamice, inclusiv r5qini. Aceste substante fereso continubul granulei de polen de alterare pe timp umed ~i in diferite con- ditii nefavorabile. Cind albinele prepar5 din polen hranZi pentru lamele lor ele separ5 partea ndigerabili a polenului - substantele balsainice r5$inoase, depunindu-se sub forma unor pic5turi de propolis pe care il utilizead pentru necesitgtile stupului. Probabil c6 albinele adung propolis prin adiugarea unui ferment digestiv $i supunindu-1 fermen- tatiei lactice in organele lor dilgesbive.

Pentru a obtine propolisul cel mai curat qi de cea mai bun5 cali- tate fir5 nici un adaos str5in de natur: mecanici, acesba trebuie colectat in timpul verii, c i d albinele i$i incheie principslul cules de mliere. fntr-un sezon se pot obtine de la fiecare stup cite 100-150 g iar apicul- torii cu experient5, care qtiu sB stimuleze activitatea albinelor reuqesc chiar s5 obtinti cite 400 g de propolis de la fiiecare stup.

Valoarea economic8 a propolis~~lui este foarte mare. In tehnici el constituie o mlaterie prim5 pentru obtinerea unor lalcuri fine pentru mobili qi instrumente muzicale cu coarde. Se qtie c i Stradivarius i$i lust~uia viorile cu propolis. Rezistenb la~oulvi cu propolis este atit de mare incit suprafata de lemn 15cuiti cu acesta rezista chiar date5 se toarn5 pe ea ap5 clocotit5.

Insuqirile terapeutiw ale propolisului sint ounoscute din cele mai vechi timpuri, ceea ee se explk5 prin insu~irile sale microbiene foarte pronuntate. El a fost apliicat cu multi eficient: de c5tre modici in tim- pul rizboiului anglo-bur. In timpul Marelui RBzboi de Apirare a Patriei el $i-a gasit de asemenea aplicarea in spitale. In medicina popular: ;~ro- polisul este folosit in cea mai larg: misur5. El se bucur: de popularitate irtdeosebi ca mijloc de tratare a b5titulrilor. Se fac inhalatii cu propalis in aazul afectiunilor ciilor respiraitorii superioare qi ale pliminilor, se tmteaz5 cu ajutorul lui diferite forme de angini, arsurile etc.

I n q i n d ou anul 1969 medicina oficial: din U.R.S.S. a inceput sB q l i w preparartul ,,Propolin-30u (solutie alcoolicg 30% din propolis) propus de Uzina de prodmuse chimico-farmaceutice din Tallin. Preparatul ,,Propolin-30u este recomandat ca remediu local (extern) pentru tratarea eczemei cronice, a dermsatozelor provocate de levuri, a arsurilor, etc. Pre- parartele de propolis, ca $i alte mijloace terapeutice, pot fi alplicate in cazul unor aaumite bol~i in doze corespunz&toare, potrivit recomandirii mediculd.

DESPRE PROPOLIS. INTREBUINTARILE LUI IN STUP

G. D. MORSE S.U.A.

Cei oare nu $tiu prea rnulte l w r i despre albine le asociazi aproape exclusiv productiei de mime. Dar apic.ultorii $tiu cA in afar6 de nmlm, albinele msi col-6 polen, ap i ~i propolis.

Propolisul este probabil .ultimul ,din aces% 4 produse de care api- cultorul ia cunqtint:. Deseori i ~ i d i searna de existen@ m h i a cind

Page 13: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

lucrin~d in stup vede c5 pe miinile sale sau pe dalt5 se adun5 o substant5 foarte lipicioas5. De obicei aceasta substanti este de culoare gl5buie sau brun-droqcat5 qi se prinde puternic de piele. Pentru a o desprinde, apicultorul constat5 c5 de obicei trebuie sa foloseasca un solvent. In acest m p foloseqte alcool. Benzina mu terebentina sint de asemenea eficace.

Apicultorii incepatori se intreab5 in primul rind de ce unele piese ale stupului ader5 a$a de pu~ternie unele de altele. Deseori se mir5 c5 rarnele sint a$a de lipite una de alta $i de stup incft trebuie s3 lucrezi cu mare grija ca s5 le desfaci, pentru a nu le rupe. Mai tirziu, cind incep5torul incearc5 s5 racleze diferitele piese din stup, este impresio- nat de cantitatea relativ mare de aceast5 substant5 despre care aflA c5 este propolis. 0 ggseqte lipit3 in fisuri, la muchii, in g3uri $i chiar pe unele suppafete netede care s-ar p5rea c3 nu au nevoie de c5ptuqeli din astfel de material. De obicei albinele nu folosesc propolisul pentru a astupa spatii mai ma,ri de 4-5 mm, dar il folosesc pentru reducerea dimensiunilor udiniqului.

De ce adung albinele propolisul ?

Propolisul poate fi folosit in 5 scopuri. In primul rind este folosit pentru a astupa crAp5turile sau fisurile din ad5postul ocupat de colonie. In a1 doilea rind, in zonele reci, propolisul este folosit de albine pentru a miqora urdiniqul. Un a1 treilea wop a1 colect5rii de propolis este constituirea de rezerve pentru situatii critice cum ar f i nevoia de a-1 combina cu cear5 pentru a imb5ls5ma un animal care qi-a gasit moartea in stup $i a-1 izola ca intr-un sarcofag atunci cind animalul e prea mare $i prea greu pentru a-1 scmte afar5. Numerovi api'cultori gasesc uneori in stupi astfel de obiecte care pot fi qoareci sau ~opirle ucise ~i tratate in acest mod.

Propolisul este fdlosit intr-un a1 patrulea scop, pentru fixarea fagurilor naturali la baza podiqorului. De obicei albinele fixeaz5 ac.~?qti fagusi folosind acelaqi material din care construiesc fagurii. fntr-un stup de observatie se poate vedea cum albinele rod materialul din zona care l a g 5 fagurele de podivor inlocuindu-1 cu o nou5 substant5 care a t e o combinatie de cear5 $i propolis, sau aplic5 prop~lis peste ceara din zona de leg5tur5.

Albinele folosesc propolisul intr-un a1 cincelea scop - $i cel mai important - pentru a acoperi fagurii noi, inclusiv interiorul celulelar, cu o peliculil fin3 din aceast5 substant3. Cercetztorii cred c3 propolisul folosit pentru aplicarea acestui strat (inveliq) poalte fi constituit dintr-o substant2 oarecum diferitli de materialul rgqinos obiqnuit adunat de pe. mugurii plantelor qi putin rnodificat8 prin adaugarea enzimelor secretate de glandele albinelor.

Stratul de material lucios pe care albinele il aplicZi pe fagurii noi gi pe peretii celulelor precum $i pe o bun5 parte din fata intwioars a stupului care ad5poste~te cuibul a fost numit de P. W. PHILIPP (1928)

Page 14: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

,,balsamu. Unii cercetstori cred cB in fabricarea acestui ,,balsamu albi- nele folo&c polenull ca principal5 surs5 dte material. S-ar p5rea c5 cer- cetari suplimentare asupra acestui tip de propolis w putea avea im- portant&

De und'e adun5 albinele propolis ?

Cind culesul de nectar este abundeht, albinele consacr5 mult mai putin timp $i efort colwt5rii de propolis. Producatorii de miere in faguri Stiu cg in toiul sezonului de cules, putine sectiuni sint puternic acoperite cu propolis. Mai tirziu spre sfir~itul culesului substanb g8lbuie $i lipicioasg incepe sii ingreuieze pregztirea mierii fn faguri pentru piatil.

Citeodata propolisul este cules la inceputul sezonului, ins2 colec- tarea lui masiv5 incepe apre sf i r~i tul culesului de nectar $i apropierea taamnei.

Albinele culeg5toare specializate in colectarea de propolis i$i des- f5$oar5 activitatea in acest scop in orele mai c5ldulroase ale zilei, in mod normal de la 10 a.m. la 3,30 p.m. Ele procedeaz5 astfel pentru cA substratele de pe care colecteaz5 propolis sfnt de obicei prea tari pentru a le exploata in alte ore. Propolisul rece tinde a f i foarte tare $i f5ri- micios. Cu toate acestea la o temperatura de peste 20°C el devine foarte maleabil, iar la aproximativ 65OC se topegte.

Cum adun5 albinele propolis ?

Albinele g2sesc surse de propolis pe frunzele, mugwii .$i scoarta coniferelor, plopilor, prunilor gi altor p h t e care secret5 substan@ r5vi- noase.

Propolisul provenid din rA$inile de conifere este de culoare des- chis5. Cel de plop are o cu l a r e ce tinde spre rovu. Intr-un articol publi- cat in revista South African Bee Journal 1968, se rehteaz2 c5 s-au vgzut albine care colectau vopseaua de aluminiu gi pe care o foloseau in cuibul ad2pwtit in sco~bura unui stejar b5trin. La albinele din aceast5 colonie s-a obwrvat cum co$uleple lor de polen contineau vopsea de aluminiu (inc5 foarte licbidg).

Multi din ceroetgtorii care au urmgrit aotivitatea albinelor in colectarea de polen au observalt in detaliu modul cum lucreaz5. Unuf din acevtia este Waltraud MEYER ale cke i oercetari au ap5rut in revista Bee World (1956).

Dup3 ce s-a folosit de antene pentru a devcoperi partilcula cea mat potrivitii, culeggtoarea de propolis abac5 substanla r8~inoas2 cu mandibulele. Apoi, cu capul ridicat, ea se trage inapd pin5 ce paktimla de propolis pe care a apucat-o se intinde, transfomindu-se intr-o a@ lung5 vi se rupe. Dup5 aceea picioarele ei mainwreaz5 mica particuli de r5qini $i o depoziteaz8 intr-unul din co$uletele de polen.

Toti eei care urmkesc aceste mi$c&ri ramin uimiti de dexteritatea cu care albinele manevreaz5 a m t matterial lipicim f8r5 a se incleia. Este clar c5 albina secret5 o anumit.5 substant;i/subtante care o ajutA s5 f a d fat5 acestei situatii.

Page 15: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

as ;~.e~maurp ap mmm $13 n3 qnur !EW $go n3 naml $w,w amg lad aln -!nlndnp ln.ro!aa$u! u~ anquawy ap ~e$pl!h!138 ug al~FE8us eauaw -soap $ujs qawgikqq 'aaeo$$3aln3 qlqala3 qag trr, yujs 'qdst3. ~sam qns 'qrz 51 ap aaaw !our F~~JEJ $ujs sqodo~d ap a~amq$3apy-j

.sgodod ap pa~wxqm el apada~ u!AaJ ala ?aa!qo ap Jep ! ahlwsalo aqJeuroJs !lg$apdo~d na !$ qyoz ap $eqp!a ?n5u!$uo3 n3 Jalaau ap awns gls!xa s!lodo~d ap !!asrms ea~aldo~ds us amp aepau ap sa~~~salo3 el ~3eaa) gs ;S punur yqseaaa gsswsrpgd gs a$ou!~wJqap !J $od qlodo~d ap ala~ooqe8elm aoa

'evwed -aplu3 IJ eqnd a n~yuad !nIaJoos t?mp~ga ap gertnuq alsa mnJewem1 XJ curd gdoa~ho qun Syupn ol mp wood as !aunJv '[email protected] ap ~qa.raq!la IJ e wuad aJao?pwJn on!z u; gurd !S aqdqSe atmd ~a~eoq -g%ln3 'l!q~aal~w ap lnlsap alsa nu 7qwym o-1 ale3 ad lnIo!Ja$eur ?ma .aao enalp sl gu!d sun sl ap emp alsod a~eolnCs aqp ap !a oa~e3aya -=a '~rn7yay3u~ ap ~~&uys Fzoasoaoqap as ea~p0qeBalni-j !~oa~w -ynqga -3pu; U!p aped 0 ola~d !$ ea ap a!do~ds as la!Ja$eur ap a1oAau aJe a3 sgodo~d n3 a.reoq,?+mnl ~11~ o a3 ~u~d g!$$!u!l ydlealSo olo3v 'lnsl1odo~d llsoloj qsa apun euoz ug pugd q!na u~ apun~lpd oa !ao!qo ap asa .~naclouray8 expap !$-B nquad ~~godo~d na a.nmqemnl qlt? ap mqnCe !A A!u!pn q ~')auldurg?ur aqsa s!1odoad ap oaeole8aln~ !aoaun

'yo o el curd a+nlu!ur 5 ap aleua$u! el xq no a~adrwa~$ug ap asm3 aqwv 'a$na!ur OZ-51 a!pw u! ~zwmp !od~u; 1-3 qln3 ads mj a1 s!lodad ap alaroote8aln3 a.1~3 ad qasJn3

-s!lodoad u; !vB $cd o nu 1-3 euaay ap a!oAau no a~w$gw3 ap !!.108aqm qaqw ~op ! gzeapap 1; am3 ad ~mq lnualod n3 e3a)saurt, o e n.x)uad aJa!w ~u!$nd ap a!ohau a~o ewrd masoap 's?~odwd a~ !a~ao~y%lna t? eaaao ap FJaRp ~!lonr)!s a-~Sam~ .sap ap asuna u;r ~u~od E ap qu!oug aJa!w ap ylnla3 o atj3 xaloB ualod ap a~amqgS3alm !w!qo ap y3 a!$$ as

'pu~q n3 ea.xouo!z!~o~de e.xa as.xn3 .xo)sa3e lndoss aundnsa~d 123 .laaoh!ur g as es t?~n)yxgau! rn eJgj salns q nou u!p paAaJ !6 q!no q as-nplu,p -~o)lu:! 'mxg3ug ap e!lo~ado yoasap neadn~a~yu:u! !kg qodo~d ap alaJoo3 -@aln3 19 qauasqo o m~3~ -om$yx.realur gzoaz!lpaJ IS! am na oaJm -guqu; ap 18 e!n?sa~ ql!~poa ap a!$mj ug Jln~ur eze!JeA loyalaw ap FmqFxgruj o rqnurn3a t? nyuad a~eo~g8qno Iaun emu ~nd.wl&

Page 16: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

efectueazti de obicei dupti amiaza tirziu dup5 ce activitatm de cules a zilei s-a incheiat.

MEYER a constatat cZ albinele angajate in munca de cimentare sint constituite in 2 grupe : una compus5 din indivizi care depun aceast5 munc5 in mod sustinut $i alta din ,,lucr5toare ocazionale". Din aceastti grup5 fac parte indivizi care la epoca respeotivii nu au Iunctii speciale in stup, astfel incit sfnt disponibili pentru a se integra intr-o munc5, nevoia respectivi fiindu-le comunicatg Pntr-un anumit fel sau au luat cuno$tintti de ea direct, prin observare. S-a constatat c5 albi- nele care fac munr.a de cimenhre sint la vvirsta culeg5toarelor. De obicei ele nu particip5 la alte munci in stup, chiar dacj. este nevoie de ajutor. Deseori aceste albine amesteca ceara cu propolis. Dac5 propolisul lipse~te, in locul lui pot folosi ceara.

Citeva metode de combatere a tendintei de propolizare

Falbrioavtii geluiesc $i rindeluiesc lemnul pe care-1 vind pentru inventar apicol pentru a produce un articol finit de cit mai bun5 cali- tate. Pe lemnul bine netezit albinele depun mai putin propolis. Expe- rimental se poate colecta propolis prin introducerea unei scinduri nerin- deluite in stup. Apicultorii de altfel stiu c5 cea mai mare oantitate de propolis se g5seSte de obicei pe suprafetele nerindeluite.

Uneori, pentru a preveni propolizarea unora din ptirtile interioare ale stupului acestea se pot vopsi sau parafina. De exemplu, unii ripi- cultori vopsesc jum5tatea anterioar5 a fetei superioare a fundului de situp. $i eu vopsex interiorul stupului in zona inoheieturilor. Vopsirea acestor 2 zone poate cti nu este pe plaoul albinelor, dar in amst fel se reduce propolizarea precurn $i influenta d5uniitoare a vremii.

Parafinarea lemnului pentru sectiuni este folosit5 mai ales pentru a se prweni sau reduce propolizarea. Uneori este aproape cu neputintii s5 inlGtur5m unele tipuri de propolis de pe secliunile noi. Odatti am cumparat inventar d1e ocazie die la un vechi apicul~tor care parafina in mod obiqnuit rarnele din stupi. Aplicarea acestei substante pe unele ptirti din magazinful cu sectiuni, $i mai ales pe fundul acestuia, nu pare sti deranjeze albinele prea mult. Dacti este a$a, atunci nu vtid de ce n-am folosi pamfina cel putin pe stinghiile ~uper ioa~re $i extremitatile ramelor din cuib.

Are propolisul proprietgti antibacteriene ?

lneti din antichitate se credea c2 propolisul are oarecare valoare ttimti,ddtoare in tratarea contuziilor $i a ranilor supulrante, iar medicii il folose~lu in cataplasme. Unii speciali~ti il recomands ca un remediu care se prepar5 in casii, pentru t r a t a ~ e a ranilor $i arsurilor.

De curind in Polonia $i URSS s-au efectuat expeniente care par sti demonstreze cii propolisul are unele propietati anlti'bacteriene. Mate- rialul brut colectat de lucriitmlre pare a fi transformat prin enzimele secretate de al(bin5. Caliitatea propolisului destinat scopurilor medicinale este f5r5 indoialti in fiunctie de surs5, u m l e ganMmne avind ef&e

Page 17: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

rnai puterniae decit altek. Pe baza unei experiente effectuate in URSS s q ajuns la concluzia c5 depozitarea de lung5 durat5 nu reduce conti- n u h l de componenti chimici $i nici actiunea lor a1n t ibmian5 .

Paptul cii un rnic animal mort poate fi izolat cu succes h inte- riorul stuwlui cu ajutorul propolisului aratZi c5 *east5 substant5 are anumibe proprietgti antilbacteriene.

Gleanings in Bee Culture a mentionat in 1965 c i Albin JENKO din Austria a brevetat un procedeu prin care se adaugi extra& alcoolic in pasta de dinti $i gargarisme. In acest fel proprietiltile antiseptice ale acestor preparate sint fmtbun5t5tite.

Nevoia de a obtine ceara f5r5 propolis

Ceara care se foloseqte fie pentru fabricarea luminZirilor, fie pentru fabrica~rea fagurilor artificiali trebuie pe cit posibil s5 nu contin3 pro- polis. Motivul principal i1 constituie faptul c5 propolisul se topeqte la o temperaturfi rnai micS dwft ceara.

Fagurii artificiali oare contin un prmentaj ridicat de propolis incep s5 se topease5 $i s5 se incovoaie cu mult inaintea cerii relativ pu?e din ei. Prezenta propolisului in lumin5ri are aelaqi efect. Intre altele, acestea se incovoaie. Dar inconvenientele in folosirea fagurilor artificiali nu sint rnai putine. Multi apicultori furnizeaz5 fabrioantilor de faguri artificiali cear5 spre a le fi restitxiti sub form5 de fagu~ri. Acevti apicul- tori i$i pot apgra interesele l u i d toate asigur5rile c5 faibricantii \Tor folosi numai ceapa furnizat5 de ei, precum $i prin grija pe care o depun ca aceasta s5 contin5 cit mai putin propolis.

Fire$&! c5 nu exist5 probabil tea-5 curat5 1000/o pentru c5 este imposibil sZi faci o filtrare perfect& C5rbunele activat este cel rnai indicat mediu ca filtru. Nici o ceari, cu exceptia probabil a fagurilor noi, intrduqi in colonie numai de 2-3 zile, nu este lipsit5 de propolis, material .cu care albinele poleievc fagurii $i ii int5resc (poate c5 in acest fel ii $i ap5r5 impotriva actiunii microorganismelor).

Dm ceara cu cea rnai mare proportie de propolis rezult5 din ames- kcarea cerii rgzuik de pe p i e l e stupului $i rnai ales de pe rame cu fagmi gi clu cresdtuiri.

Tendinta de propolizare a cftorva rase de albine

Cercetgtorii care au studiat albinele Apis indica, Apis florea qi Apis dorsata afirmi c5 aceska nu folosesc propolis. Acela~i lucru se o k v 5 $i la albinele dricane.

In l m a r e a sa intitulati fn ctiutarea celor mi bune su+e de albine : ctiEtorii concluzive, fratele Adam de la St. Mary's Abbey, Buckfast, South Dwon, Anglia, a r a 6 c5 unele albine $i in special cele din Asia Mic5, a8u o tendint5 de propolizare foarte puternic5.

Ea relateazg rnai fntii despre o albinii galbenii frecvent intllnit2 in zona dintre muntii Atlas $i Sahara, cunosaut5 sub denumirea de Sahariensis. El presupune c5 aceastlt albin5 a fost adus8 din Orien'tul .

Page 18: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

qso ~FKIOE u!p aun!$.rod o JY 'p~uxex pun lnqyltro el ainBq un qc;ar -ruymcx, '!qw lrqsa-pns u!p gu!qp mqur 'na.qJ qdv p eulr!p

-exdnwp ap ap-apnu a& p~uzaqnd !em paq ap e!uolcn a1 ap alnzuirp es Puun amplea a.m upd '.104gmd up aa;p ap a~a~q!uoBq pl &ex!j pugs ap maid m p@tq -ug as laj tq ps ~q~suos WE !umq n3 .q~odo.rd m a~ec%nqtm mmeap -qoqq ad80.1da ~u~s gmqs ap ymld na quadm~ aqqJae ap al!p!juo '~qqsv 'mag qod nu ala a~m u1.1d a~$oll~ue~ ap al!!qj!m qm$ pdxwx alau!qle ny.qq pm nes auramap pur p wuauraw ap g~asqo .roqnR !Selaav' 'xop.~azu\?s ~4 .mlynLoy ea~ampd quad $ut@urnj e3 )!so103 eJa aquaurap aqt? ru, qnu!qum3 m! 'um~ nqd ug ?q un mu!$qo as aqa.I?m @ loo3p u~ eaJehloz!p up6 'aal es ~ln$a~d ap ura)xa am Ins11 -odc!d 'qq~ a~snpu! '!.xe$ aqnur ug ya pzeaplaJ H~O~,L,S~NV~

'!pas la 115ap amm ma ml ma~d 'pnlnQuyprn wdnmp ,,am$ -uc.xj" !n.r$suo:, a quad aqqp qgs ap y~!soloj eqyajnsau ~$ugqns rn Inmuno em lnmlod~~~d 'ng!8q~ !nl lncEug q -plqn IS mes q~uls umo ',,.rcqpoqa? a~qml" eamu as ~tvqoda~d lqo$q~v !nl eawu ad

..rqaplna !!$acrad ad !8 pn8-e~ aqsad n.xpl un m aqle ap ~~?txqda s!lodo~d ap alt-qad asap mml !S.~lam mnds maqnd nu ea SSUJ 1yqeqo.1d 'aqpqIps qlnw !em ntqq pup pun)?? kpap quaw~d ug swsaaau q$nd ~ur qsa luauno ap ?yap qm@p ap ~dg ul au!q~e a4p ap la!.rslaru In$- ~~SO~OJ ~3 .1n8rw .wapour lndws u! l!?inu! loqq.le un ap tzq.10~ qsa pa pam ?.rqpw~do !$lnur !Pap 'puym qunuacr JDA nu sqwa am el pgmxl o qsa au!qla aqp ap !nlnqodo~d EW!SOTO~

.eu=!rw ,

ea3 )gsp p+ure)nd law qlnm a;rsz~pd~d ap a$u!puq o a= ~uqz -mnw a!$nucn ~uyqla ~3 auapdxa u~p wg-3 !ou aquq eapq!.~o!tqq

-lnuoyAF) n3 al!m 06~ f !S aLm ad a~~m 26~ L '$msn ad qp 000 28 smd e au!qp ap &ns aunq !;mu so~a BEUTJ

-!q~s wuad .wl!zpqnea 1ntm-m u! ys pzaauo!$uaur 13 -,suu~Se~ !em la3 m;nsrlodo.d n:, qqhqd~rr, .xo~!d'n$s ~mo!.~qu! ynzeA U~TE aua!p+! au!qle ssan as apun urnbod a? 't;?zaazllodo~d nu alauiqqa $dl83 UJ T$I aunds al~od as n~" : auas urew qqe~d .ala.B Lopa! ~~?qodur! ~qde as a alau!qle ea IWWUJ 'Huapunqv up sgodd sqSasoloj TWZ~~~LZI .JEA

n~aJ?zzazu 'v BWIP FW~V WJ WJS avuua! awn 'F~N erw upp ep.I$uas qloleuv uq e$~u!y@q m!qr[e ap !ode q$aqmn InmInv

.amz!lodo~d ap Hupual: o are ps yS 'euaql~8 qgjap ~tnh~-n!uajm amp13 ap 3p1w !em qsa qsmm p :,uq3e mpv alaps,g 'flm.@gu! !!wa ap npol!!w

Page 19: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

poleit5 cu propolis foarte consistent $i lipicios pentru a ap5ra fagurele de furnici.

Se spune c i existi regiuni pe glob acoperik de p a u r i cu a,rbori care exudeazi a.p de multi rAqin5 incit practicarea apiculturii este im- posibili din cauza propolizirii excesive pe care o favorizeas.

B I B L I O G R A F I E

1. BROTHER ADAM. - In Search of the Best Strains of Bee. Concludlng Journeys. Bee World 45 : 7 M 3 , 104-118, 1964

2. ERWIN C. ALFONSUS - Some Sources of Propolis. Gleans. in Bee Cul. 61 : 92-5, 1933 3. C. G. BUTLER. The Honeybee. Oxford University Press. London, 1949 4. B. BUYS. Progressive Bees Vse Alumlnium Paint in Propolizing l South African Bee '

Journal, 40 : 2-4, 1968 5. L. L. 'LANGSTROTH - Hive and Honey Bee. The American Bee Jrn. Hamilton, III, 1923 6. H. MALCOM PILASER - Beekeeplng in Antiquity - Univ. of London Press. London, 1931 7. WALTRAUD MEYER - .,Propolis BeesU and their Activities. Bee World 37 : 25-36, 1956 6. E. F. PHILZPS - Beekeeping. The Macmillan Co. N. Y. 1953 9. C. R. RlJ3BANDS - The Behaeour and Soclal Life of Honeybees. Dover Publications Ind.

New York, 1964 10. SCHELLER. S. D. ; ROGALA, E. ; STASLAK and H. ZUREK - Antibacterial Properties

of Propolis, F. B. Wells (Chem. Abstr. 11 : 99261 t 1969).

ANALIZA $1 CRITICA TEORIILOR CU PRIVIRE LA FORMAREA PROPOLISULUI

J. CIZMARIK, M. MACICKA, s. A. P ~ P R A V K O .

CEHOSLOVACIA

La incepturile c q t e r i i albinelor propolisul era asimilat in general cu ceara. Mai tirziu odaG cu cercetarea vietii albinelor, s-a constatat c i propolisul este un material de cowtmt i e gi de protectie cu care dbinele lipesc diversele cripituri din stup $i cil are gi alte insugiri decit ceara. Pcactic, in a e a perioadi a apirut inhabare cum (din ce) se f ormeaei propolisul ? I

. ~r in le fe Oeorii d-pe fomarea $i originea ppolrisului au Eost foa~rte primitive qi pe mkisuri ce am dobindit noi cmoqtin@ despre viata elbinelor, le-am respins. Astizi ele repreziaa dmr niqte trepte . pe drumul spre temiile a&uale dwpre f o m a m acestmi prod= a1 albinelor.

In p m e n t $tiin@ apicol5 dispune de doua teorii pentru explicarea fmmirii $i originii propolisului.

Una din teorii afirmi cB a1,bimle d u n 5 propolisul din rilqinile gi semetiile mugurilor gi de pe scoa* wor rCiqinoase sau foioase a f l ~ t e in preajma v&i skpind . Pamtimii acestei teorii susGn c5 albinele adunfi prapolisul astfel : in p r i m fazA albim despritnde cu ajutorul mandibulelor o bucitici de r+inA sau de wcretie pe care apoi o pre- lucreazil prin miqcarea acelorqi mandibule. Acesrt proplis este apoi pre- bmt de picioarele din fat& de pe acestea pe cele din mijloc $i in clele

Page 20: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

. . 66- . **:-,=-

a~ map 18 ~Qyd gucrgy neS ytsns quaza~d ug yujd ?pa$ rolauq~d eaaqnurJo3 q ap qoqda !a$u!gk ap apwa-n$ ala$u!$Soun~ i RWIW alga enop %sax qp an3 Joa 'q~ nos !yoq pun ap apmry -a~d !!lelap n!dpu!~d u! Jurs !nlns!lodo~d oau!;3yo !6 eaxeur.xoj a~dsap urn= gujd &qnuxoj wur ni-s a~m !!$dwuoa qlalqa a3ml '~dq aa

.rpsou !nl 13 eao $!mp eqlo qa~durm a3sa ~npqpdo~d eau!;3luo !S eaJ -em03 el a~!a:.xd n3 ~ayaowuqqx -yl qmq 'wpa~ um3 edna

'CWUIJ* JO*t+q -ma warn alos ~olaquarupadxa g.m!msap tima!ayauj u! ymgl ',!nln~ -!~sque3 p~uamp ap qsa euralqaxd rgseaore au!w nquad ease ap IS !.1n8nur ad ap eu!@s prulf38po guyqr[a 0 p!u JnzgA m nu quap !PEA -lasqo opnp u~" 'aIpqt3pm !jgl!qum ur !$ypndq na !O !npualod pzIq ap SIB !our 'maldmm ap alepapur qp n3 'g~eaa na pqsaure lg alatnqle axe3 ad uqod ap ~ola.mo!aung.r8 ale amqxqaca q!$qd u!p $!uaao~d Inws -~eq urp ~~733~1~03 as ~nsr~~dod 'm~3vmm&snx 'Ja adnp !=a

'WTP u! XI un-4W WWodmiW a!$ gs alp ad am y$ua)qmoa 0 pugydya plyJalvur 'aquesm !jyq!.rndurr !S .rep 3e.d 'dws u! 'p&vPpn? 16 alaulqlv pqaldurm aarea!j!mlos ap wuyuI .y3!q -e!$o.x-tpaqp8 'guaq.1~8 yaw 0 ezeauoj as !B a~kaqquj as olm~ .a$oJ -a8!pau uapd ap a=o?oungSl ap !S mpq ap mew ~nlndnqs al!~n)gdg.n u! nss !!qa~ad ad undap !S gqqa a-[a.mcaFm[ ,,ua-[od ap ~nTnseuro~s" ale qalnpuo !~yA!ur uyd .pu.mpq na eu!qum3 as apun !nlnu!qsqul e e~tso!~aqsod oapd el.a%nCe - pualod - wlq pa3e plur !our -pds !!$gmap anm qa -azaraq!la as es gnea eu!q,l,e awa ap 'vue~y ur ysepq un eqqza3da.1 !wp 'aa~!1~um uud !3!u gde~3 nu ala up av;red o !S aqeqpo !hawe ap quls uqod ap a-[areopuntgEi ale01 nu Lea

.!n~ns!lodo.d quasa 16 aeq l?zr?amoj unqq $s=e U~H~VMNZLS~~ .La edna .urur I-z ap !~n$gs!d ap ewoj qns gu!unla T: alau!qp a.xea ad wqeq un a.xqSsu el ualod ap Jola.x-eop -ungJ8 lnhfla~uj Fa +~apd nwad ~uwy ea ssasoloj o alau!qp an3 ad 'eurseld 38.1113 ala ura 'ydw3 gurm ad !S aqelna~8 JO~ v~~do.xd :pap aLeur !ew 1.m g ap yde ap a?eqpuw o qlrosq-e F3 ~npqdaj gl!~o$ep gljmn as ualod ap qam!aung~s 'gdv ap !$~qgut33 IJBUI pun ea.qqJosqe uud adaaug ~nlnsqodo~d a aJoulroJ ap ~z-n:do~d psa30.16 ',ualod ap a-emo?s" a~baurnu o ~ZH.;Y.~.I,~;LS~X a~es ad 'zta6.o~ snqfiy~ '~nqnu

' -gsa$uy a1!un!)~od u!p eun-~quj gzaap-mnse l-!S lnua~od l!y9u5 a~eo)yr, -nl alauyqle H~H~~N~;LS~X ..ra gdna 'ualod ap a~am~~ung.18 up rnpsgodo~d eau~8!.1o !rS ea;reuuoj pgdxa 'gquap;rd ea3 ap anqasoap a.rds 'arm ayoa) o no ~H~VJ~~,LS~X 'JC[ w~~dle e ~061 Inm ul

.~nps!lodo.xd eau!8po 1-3 omur~oj adsap HXQX ~t-tl qoa$ ap m.xpmuap qns sndur! o-s a!Joaq gma3~ '~350~ 'Ja qmj -e ap!am ~eur o-qv~oqqa e aJea lnw!d 1!3nQu][ '!!$I?? T* IXS?3S'313 '~3~63~83g 'S~INXA~ 'H~SQX : lugs !!Joa$ !qmo !e pz!vPd !gt3dpu!~d .wsaxu aqsa apun opx msoloj I-!& ~nm~uray8 nqa~d auyp apun dn~s gmoqz ea ?u!Sg~ ap eqy3.1g3ug n9 .!nlnuapd oamzpqo3 q m laj e[ 'a3mqomqS laj1se gzoauuoj ou!qyt7 'a~oopqsod ala~eop~d up 8!nm 1nla~nSoa ui gmn u!p

Page 21: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

celor doui teorii ; de aceea apare neoesitatea obiectivii de a se face o confrunbre $i - pe baza noi.lm cunqtinte - o critic5 a mlbelor teorii im pe baza rezulttabelor sii se i m r c e elabonawa unei teorii noi, mai obiecbive, despre f m a r e a $i originea pmpolisului.

S5 i m r c i m s5 a n a l i z h m k a r c i W a aspwte din cele dou5 teorii. Ca bazi a analizei qi miticli putem 1- multatele studiului compozitiei chimice a propolisului, care ne siint accesihile astizi doar partial.

Dmii proplisul s-ar f o m pe baza polenului, deci conform teoriei D~.?(USTENMACHER, in acest61 ar trebui s5 & p a 5 inltrr-o m5sur5 lnai mare substante azotate, mharuri $i sumante lipidice, care in polen sint in cantiwti relativ mari. Rezultatele anal~izei chimice obtinute pin5 in p m n t nu confirm8 insZi acest fapt. Nici alte suibstante prezente in polen nu s-au descoperit in propolis, nici chiar in cantitate micZi. In defavwea aceski teorii stau miidurie $i multe aspecte de ordin fizio- logic, rnorfolog!ic, biologic $i anatomic, pe care le-au expus mai ales HAYDAK, EVENIUS $i RmCH $i pe care nu le prezentzm in acest adiicol.

In ul$imul t b p cercetirile asupra propolisului au adus o multime de aspecte obiective in sprijinlul teoriei Dr. ROSCH. Studiul compozitiei chimice a prapolisului a ar5tait in mod deosebit c5 m a s t 5 teorie are o baz3 qi o m o t i v e mai realisti gi prin aceasta este mult mai aproape de realitate.

heast t i teorie sustine rnai ales Eaiptul cg, dac5 se compmi substan- tele continurte in propolis, care s-au g&it in mad cert in westa, ele se reg5sesc neapgrat in una sau mai multe bin. speciile de plank pe care le viziteazs albinele $i ale cgror secretii ar putea fi surse potentiale ale propolisului.

Aspectul cel rnai impoptant care se desprinde in stadiul actual a1 cunqtinplor este par t ic ipea activ5 a albinei melifere la formarea propolisului, partkipare in care albina prin secretiile sale glandlulare produce din sursele vegetale propolisul in f o m a in care fl ggseqte api- culto~ul in stup. Aceasti contributie activ5 deanonstreaz2 c5 majoritaka substantelor flavonoide izolate $i idlenitificate in propo'lis s-au descoperit in stare l jh -3 , ca agliconi $i nlu ca glicoaide, formi in care se g8sesc in materiile vegetale. Se pare deci c5 albina trebuie s i continti o sub- stant5 care descompune glicozidele In componentele lor principle pe care apoi le p r e l m a z 5 in propolis, p m $i in hran5. Samina spwh- liqtilor care se C Y C U ~ ~ cbe biochimia albine mdifere va fi sA determine prwmta acestei substante $i natura ei chimica. Rezolvarea aestei pro- bIeme ar insemna un pas important in explicarea formzrii $i originii propolisului.

Dup5 cum reiese din mte argummte disrcutate ca teze ne a~teaptii in& m d a muncg pentru ca s5 stabillm in mod definitiv mecanismul de formme a propolisului, problem8 de baza cu care $tiin@ apkol8 se l u m $i s t i z i . Ca una din metdele posibile pentru s%aJbilirea -lor de rmlva re a acestei probleme aim propus amlissa cu izotopi, care asuzi nu mi -inti dZ'ioultiti nici din punct de d r e macl ic , nici din pmat de v e d e material.

Page 22: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

II. COMPOZITIA CHIMICA A PROPOLISULUI

COMPOZITIA CHIMICA A PROPOLISULUI, ORIGINEA LUI $1 PROBLMMELE STANDARDIZARII

S. A. POPRAVKO U.R.S.S.

Baza succeselor viitoare pentm folosireol in practic5 a propolisului este c u n q t e r e a compozitiei lui ohimice, a activitatii biolcgice a dife- ritelor ccmponente $i rezolvalrea problemei standardizGrii acestmi prod~us.

n .Institutu1 de chimie a compugilor naturali a1 Academiei de qtiinte a UItSS s-a intreprims in ulrtimii ani un studiu intern in a ~ t 5 directie ale czrui principale rezultate le vom prezenta In acest referat.

Compozitia chimicg

In cursul ultimilor ani s-a realizat un p roses consilderabil in cu- nq t inp l e referitmre la cornpmitia chimid a propolisului. Pin5 in pre- zent cunmqtem stm&ura uhiunic5 ex&S a 18 componente ale propoli- sului, iar 11 din ele au f w t imlake $i ident i fdte in l a b m a ~ r u l nostru. h k i jos sint f i e r a t e componen.tele principale identifieate in propolis, care fmrmeaz8 cel putin 1/3 din aceast8 szlhtant8, dizolvat8 in alcool. Dup8 cum r e i e din cele ariitate, prindpaleIe cmponente ale propoli- sului sint cele de tip flavonoid, mai alas flavone (1-4), flavonoli (5-10) $i flavmone (11-13). fn propolis s-au identiifcat $i o terpen8 din grupa aariofi'lenului - amtoxi-butenoil (15) $i o aldehid8 aromatic8 - izo- vanilina (16).

Page 23: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

(3) Ri - H,R = OMe (4) Ri = Me,R = OMe

Flavonoli

~(5) R - H,RI = R" Me (galangin5) (6) Ri = Me,R = R2 = H (izalpininii) (7) Ri = M,R2 = H,R = OMe (8) Ri - M,R2 = Me,R = OMe '(9) Ri -- R2 = H,R = OMe (ramnocibin)

(10) Rl =. H,R2 = H,R = OMe (kemferid)

Flavonone

(11) Ri = R -- H (pinocembrinti)) (12) R2= Me,R = H (pinostrobin) (13) Ri = Me,R = OMe (14) R= R4 = H salu Me

Derivatele quercitinei

(15) a acetoxi-betulenol (16) izovaniling (17) R -- H (18) R = ME

Majoritatea acestar coniponente au fost imlate pin5 acurn din di- ve% plank, iar unele, de exemplu (18) $i (13), sink -rise pentru prima dati.

fn propolis, dup5 cum au constatat cencetiitwii ~hos lovac i CIZ- MARIK $i MATEL, se g&ex qi acizi aromatid nesaturati, cafeic $i ferulic (17, 18), caracterizati prin activitate biologic5.

Componentele pe care le-am izolat (3-4, 7-10, 12-16) sint ca- racteristice prin hp tu l c5 se g 5 . w ~ in majoritatea tipurilor de propolis care se colecteazg in principalele zone apkole ale URSS.

Page 24: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Originea propolisului

Stabilirea stmcturii celor mai multe din com~ponentle pr6polisu- lu~i $i punerea la pun& a 'unor m e t d e cromatografice eficknte pentru analiza lor, EMI dat posibilihtea sii se tipizeze compozitia chilmi& a mos- trelor de propollis adunate in principalele regiuni apicole ale URSS.

Analiza cromatografic5 am f&ut+ pe p lh i cu un strat subtire de silicagel Silufol, in sistemd de dizolvanti m t a t de etil-benzen (1 : 9) $i acetat de etil-heptan normal (2 : 3). Spoturile cweapunz5toare substan- @lor componen~te s-aa relevad prin stmpirea pl5cilor cu acid sul5uric cancentrat au 0,5% benzaldehidg $i pe urm5 prin expunere la 803C timp de 1-2 minute.

Aceste cercetiiri au ar5tat c5 aprmpe din fiecare 10 mostre de pro- polis adunate de pe teribriul eurapean a1 URSS, 8 sint aproximativ identice ( a s e m h 8 t o a ~ din punct de vedere a1 compozitiei ohimice). 4 m analizat x& probe $i pe baaa anal!izei am demonstrat cii in rhostrele de acelqi tip se g5s-c permanent cmponentele 3-4, 7-10, 12-14 $i 15.

Clampozitia mentionat5 a mostrelor de propolis admat de pe un teritoriu geografic vast a indica,t clar s w a relativ comun5 a materiei prime vegetale pe care o f o l o m al~binele la preg5tim acesltei sub- stante. Identifiearea acestei surse pe barn prhcipiilor taxonomiei chi- mice $i confirmat5 prin amiliza cromatografic3 a pgrtilor de plante - polen, mugurii diverselor esenp lemnoase, diferite secretii ale plantel~r, r+ini, a ar5tat c5 procpolisul mte mai mult un a m d e c de .substante pe care le elilbereaz6 mugurii de m+esteaciin in pexioada de repaus. Din

' extraatele akmlice clin mugwii de mesiteac5n (Betula verrucosa) am izolat $i identificat awleaqi componente aprckpe in aceeaqi cmcentratie ca in propalis ( 3 4 , 7-10, 13-15). In ceea ce pxivgte alte compo- nente, intc5 neidentificate din propolisul de t i p d inidicat $i din 'secre- tiile de mesteac5n - qreciinrl d(up5 mobilitatea lor cromatografic5, sint de asemenea irlen,tice.

Pe baza lacestor date tipul de propolis cel rnai rhpindit care cu- prinde compqii indimti, este px~p l i su l de tip mwkac5g.

Un alt tip de propolis fowte rkpindit in pa* eu;ropean& a URSS este ppolisiul de tip plop, d e o m comlpozitia lui chimica co- respunde wl mai mult compozitiei secretiei mugurilor de plop'(PopuZus nigra). Aoest tip cuprinde mai ales componentele 1, 2, 5-6 $i 11. AM- minarea dintre compozitia chimica a semetiilor mugurilor de plopi $i cea a propolisd~ui mol ta t in Franta a arr5tat-o i& de mulit LAVIE $i '

cohborartorii lui. Cercetgrile noastre oromatagrdke au confirmat a-tA asemhare, pe multe mostre de propolis anume recoltat in iio- nele ou pl@ &n @ra noastrg.

Am deerolperit imil o suns5 vegetal5 de propolis. Anali'za cromato- grafici a ghemcrtoacelor de pe piciom$ele altbinelor, recolhte de pe o plante neidentificatii pinil mum, a ar5rbatt cii in a m sint prezenti doi m w i cu Rf 0,40 $i Rf 0,15 in sistemul de etilheptan nor-

Page 25: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

ma1 (2 : 3). Arnbele se coloreaz5 in r q u inchis dup3 stropirea spoturilor uwnatografice cu acid sulfuric comntn-at. Substanta cu Rf 0,40, care se ,g5sqte in majoritatea prapolkurilor de tilp mesteac5n, am izolat-o in stare p w 5 atit din prapolis cit qi din inc5rcBtura de pe picioruqele albinelor. Analiza fizico-chiunic5 a i~ndicat c5 substan@ eshe un wmpus a;romatic cu greutate molecular3 284, qi ouprinde grup5rik fen01 qi me- toxi $i gruparea mboni l neutonjugat5.

~usse le indicate pentm sulbstantele ce alcgtuiesc propolisul sint, in zona noastr5, accesi~bile albinelor din iunie pin5 la sfiqitul sezonului. h ceea ce privqte polenul ca sun5 posibil5 de propolis, cereet5rile n o r n h au a r W t d ideea nu pare verosimil5 penhm c5 spedrul pole- nului nu contine ccmnpmentele wacteristice permanenrte ale propolisului ~i deci teoria 1ui K U S T E ~ C H E R nu poate s5 fie just&

k e t a r e a am3n@itB a compozitiei chimice a propolisuld a con- k n a l t deci definitiv nu numai originea lui vegetal5, c h a dat qi posi- bilitatea s5 se dascopere n u m e r m specii de plmte care ofer5 acest produs va(1oros qi im-portanit penbu via@ coloniei de dbine.

Problemele standardiiZirii propolisului

Descoperirea componentelor pemanente ale prop3lisului qi a tipu- rilor lui principale d5 posilbilitatea sii se rezolve problema dificilg a shndmdiz5rii m t u i produs. In ceea ce privgte UURSS, pe baza ana- lizei cromatogoafice a nurneroaselor mostre, aproximativ 90, strfnse in diferiltele zone ale tiirii - exept ie f5cin.d Extremul Orient, Asia Cen- tral5 qi Caucazul - s-a cmstaW c5 in esenw exist5 4 tipuri :

(1) tip mesteac3n 6w/o (2) kip plop 15% (3) .tip mesteaeZin-plop 150/6 (4) dlihrerse altele 5%

Deo~rece propolisul de tip mesteaciln $i cel de tip plop constituie pmctic majorita'ka mostrelor qi cuprind un mare num5r de compuqi chelabgeni inruditi strructwal cu cei fenolici, am pus la p n c t o meto- dic3 are ne-a permis s5 stxbilim rapid qi pe canbi(t5ti de subsl tan~ f0art.e f l i (8-10 mg) ~ i m l i t a t e a =tui produs. Folosind cantit5ti ceva mai maxi (0,l-0,5 g) putem stabili r ap - tu l compmenrtelor lui pincipale qi astfdl s5 caractttrizh pe fiecare In park.

Baaa mtcrdelor rapide de determinme sin$ rem$iile de culoare ale umi solutii alcoolice de propolis O,lO/o cu numexqi re&i de com- plexare (solutii apoase de clorur5 de fier, de acetat de oupru, de aoe- tat de plumb), prin care se stabilevte prezenp qi oaat i tah de flavo- noizi (mmponenite de tipul 1-10) qi reactia ou h i d r o d de s d i u 20% care izomerin^nd flavononele (com,pmenk de tipul 11-13) s£nt perma- nent prezente In propolis in chalkone colorate. In scopul m-izgrii diferitelor cornponenlte ale propolisului se folosqte adsonbtia diferitA

Page 26: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

a acestma pe oxid de aluminiu (gradul I1 de activitate) precum $i ca- pacitatea lui de a se dizolva la maximum in amesttecul clomfox-m-ace- ton3 (2 : I), care in cele din urm5 pemirte deteraninarea diferentiat5 cantitativg a p5rtii de b a h t $i celei biologic active din prapoLis. . -

B I B L I O G R A F I E

1. C. A. nOnPABK0. Bblueneme U R U ~ H T R @ U K ~ W R OCHOBAblX HOMJIOHBBTOB IIPOIIOJIlWI, B ~ 6 . aAoH~1anbl COBeTCHHX YY0HblX U CllCUHaJLBCTOB no nneJrUJOXCTBY*, M., 1969, 231-238.

2. C. A. JIOIIPABKO, A. EI. I'YPEBETY. M. H. ICOJIOCOB. OnanoKoryL8ble K O M U O ~ I ~ H T ~ I npono- mica w. X m m npnpo~nb~x C O ~ ~ U H B W A ~ ~ h% 6 476-482 1969.

3. I. C I ~ ~ I K , I. MATEL, B c6. GXXIII ' ~ e l ~ i y a a p o u d t i nomecc no nseaoeoucmyr, M n ~ u a a 4Q7t R30 .--, "--.

4. V. R. VILIANUEVA, M. BAHBIER, M. GONNET, P. LAVIE. Ann. Inst. Pasteur, 118, 84-87 (1910).

UNELE DATE CHIMICE $1 FIZICO-CHIMICE ALE PROPOLISULUI RECOLTAT IN ROMANIA

Vera BOERIU, Adelina DEREVICI R O W

Propolkul, produs natural elaborat de dbine, prezinti o compo- zitie & h k 5 complex5, care ping in prezenlt nu a fost cornplet eluciIdat&.

Dat fiind c5 amst podus provine din plante foautbe diferite, c m - pozitia sa dhimic5 prezint5 variatiii mari. Acest f q t a detenminat pe vnii cemtgtori s5 efecitueze analiza chimicfi a propolisullui r m l t a t in diferite regiuni.

D a b i t 5 impolrtanwi pe care o qrezintg a m t prodm prin acltivitii- tile sale biologice, in special activitatea antimimbianii $i utilizarea lui in unele smpuri terarpeutice in m d b i n a w a n 5 gi v&dnaG, shdiul compozitiei chimice $i identificarea compu$ilor responsabili de activitatea biologic5 prezint5 un interm deosebit.

La ota actual5 exist5 nurneroase lucrAri interesante referitowe la ceroetarea compozitiei chimice a pmpolisului (1) (3) (4) (7) (8) (10) (11).

In luuwrea de fat5, utilizind metoda momat9grafi&, electroforezei, absorbtiei in UV $i unele reactii lahimiice, ne-am p p u s sfi ceretArn cctm- pozitia lchimic5 a unui propolis recoltat de noi, in ceea ce prive~te ccn- t in jua in mmpu$i de naiturfi pmtek5, derivatii de acizi nucleici $i con- t inuhl in m p u q i sol~bi l i in solventi organici.

Material $i metodgi

In prima serie de mc&%rti am cfiutat s5 and(iz5m fra@i,a ce se ex- trage prin tratare cu ap5 la cald, prezenta flavonoizilor, absorbtia in UV a extractului apes $i analiza reddaului care r3mine dlulpa tratarea pro- polisului cu lap&

In acest m p , 15 g propolis {schema 1) se trat- cu 80 ml ap5 bidistilata intr-o w u l 5 de m e ' l o n $i se incglzqte -tat, lhlndru-se sB fimbA 3 minute. Urmea~A rkirea mntinu;tului in wider. E x t r q r e a la mM ~i r3cirea se efectueazi de 3 ori. Duip5 r3&, apa se Eiltreaz5.

Page 27: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Pe filtru se obtine oomponenta A, imlubilt i in ap8 rece, a r e se pune in exicator $i se cfntgreqte ulterior pentru a calcula continutul %.

Proibe din fractia A au fmt diwlvate in ametstecul clorofom-metanol 80 : 20 $i supuse analizei p i n cromabgrdie dmular8 pe hi11.ltie $i cro- matografie in strat subtire.

Filtratul obtinut diup5 f~iltrarea apei riicite se p5streaz5 $i repre- zint5 fractia B. AceastH fmctie contine compqi extragi cu ap5 la cald $i care rgmfn solu~bili in ap5 dupg rgcirea ei.

In aceasta fractie I(B) s-au efectuat unn5tomle analize : reactiile pentru prezenta flavonoizilor, uitiliizind NaQH 2N mu HaSOa con. (11) gi absorbtie in UV, probele fiind cikite intre 370 mp $i 230 mP.

Fkziduul r h a s dupg %ratarea ~ p l i s d u i cu ap8 La cald se pune la exicatolr, se mgruntqte de fiecare data pe m8sur5 lee se usu'ci $i se c in thq te pin5 la obtinerea grmt4tii aproximakiv constante, in vederea calloul8rii continutul'ui o/o.

Aoeast5 fractie n&t5 D, reprezint8 reziduul insolukxil care r5mine in urma trat5cii prapolis.ului ou ap8 la cald de trei ori.

5 grame de reziduu D se extrag fn 5 reprize cu cite 150 ml aceb3n5, la temperatuira caimerei $i intuneri~c. Extradele acetonice se reunesc qi ele reprezint5 f r w i a acetonic5 E care a fmt supusi analizei prin cxoma- tografie cimulm-8 pe hintie $i aromatografie in sitrat subtire.

Fractia A inmlubilii in a@, se dizolv5 in 80 ml etanol $i se inc8l- zeqte pini la 70-80'. Se fi lhazii la 70' i~ar filtratu~l cbtinut se r5:eqte la frigider. Componenba imlub i l i in ebanol rece se separ5 prin filtrare la rece $i apoi se pune la exicatm unde se tine pin5 la obtinerea greutatii constante, calmlindu-se mntinutul ei la O l O . Aceasti fractie, notati C, contine compu~i solubili in etanol la 70'-80' $i insol~bili in etanol re=.

Prabe din fractia C au fost analizate p i n mmaitografie circular8 pe hirtie $i cromdtografie in stnat subtire.

In ceea ce privgte unetoldele utilizate, cromatografia circular5 pe hirtie a fost efectuatA dup8 indicatiile lsui HORACEK $. CERNIKOVA (5), uttilizindu-se pentm e l e 3 migriri : amestecul cloroform-meitanol 80 : 20 (I migrare), acectona (a 11- migrare) cji metanal (a 111-a migrare).

Rondelele din hirtie Whatman nr. 1, pe care sint inwise 3 cercuri pentru eele 3 mi@8ri, au f a t spilate de 2 ori lclu amatecul cloroform- metanol 80 : 20. Developarea a fmt fiicuti cu acid osmic.

Cromatagrafia in strart subtire a fost f 8 c d pe p1Aci 20 am x 20 ern, acoperibe lau silicagel H $i activate 1 or5 la 110'. Sisternu1 p e n h rni- @are folmit a f a t amestecul oiiclahexan-acetat de etil-clmoform 40 : 15 : 1. Devdoparea a fost f&cut8 ~cu ateid molibdenic l00/~ in metanol $i inc211- zire 5-10 minute b 120'.

In seria a doua de experiente, ne-a inkeresat s8 cencet5m pwzenp in propolis a compqilor de natun-5 prokic8 $i derivati de a@tizi nucleki, respeativ ribo $i dezo~ir~ibonudeic.

2 g de propolis se trateaz8 de 5 mi au cite 5 ml -ton8 timp de 20 de zile, la tempmatura camerd $i la intunerit. Extra&le acetonlice se ixdepBrteazi. Unneazi t r ah rm reziduului de propolis cu etanol 16 ore $i apoi cu metan01 72 ore. Prcnpolbul &fel t r a m se tree pe hirtie de

Page 28: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

&, se s p d 5 de etieva ori cu melano1 gi spoi se tine la exicator pin3 ce se usm5. Aceatst3 fractie de propolis din oare s-au indep5rtat com- puqii solubili in solvenqi organici mentimati mai sus, se prezint5 penlhu prezenb ocxmpu$ilor de natmt-5 pruteic5 $i derivati de acizi nucleici.

In west scop 100 mg din fractia F au fost extlrase cu 3 ml apti bi- distil& la pH 8 timp de 1 or;. fn filtmitul 0btin'u.t (I F) s-au efectuat reactia cu mcinol a 1lu.i Mejbaum 1(6), r e m i a cu difenilamin5 a lui Dische (2), absorbw in UV intlre 370 mv - 230 m,P $i electroforeza in gel de poliacrilamid5.

P'entru mreactia Mejbaum probele au fost efectua'te ou 0,6 ml filtrat $i 0,2 ml reactiv Mejbaum iasr pentmu m g a Dische 0,6 ml filtrrat $i 0,6 ml reactiv Dische.

Ellectroforeza in gel de poliacrilamid5 a fast efedtuat5 cu 0,2 ml filtrat pe tub, tampon Tris-acid boric pH 8,2, timpul de migrare 3 ore 1/2 iar devel~pa~rea ,cu ,hiidoschwartz.

S e p r a t s-au luat 50 mg fractia F,, care a fmt extras3 cu 2 ml acid tricloralwtic, timp de 15 minute la 90' dup5 Sdhneidex I@). Dupti centri- fugare, in supernatantul l(1IF) s-au efeotuat reactiile Mejbaum $i Dische $i absorbtia in UV.

In ultima serie de cercet5d ne-a Intereat s5 analidm prezenb in propolis a compu~ilor solubili in solventi wganici $i anume in cloroform $i in metanol.

6 g propolis se trateaz5 de douti ori, timp de 48 ore cu cloroform, la temperatura camerei $i la rntuneric. Extractele reunite formeas fractia cl omf ormic5 (C) .

Pe o alt5 prob5 de propollis s+a efwtuat ex;tr@ia cu metanol in aceleqi conditiuni. Acest extract reprezintfi fractia metnnolric5 (H).

Acesite dou5 fractii au fost analizate prin cromatografie circular5 pe hirtie $i armatografie in Ytrat subtire.

Rezultate yi discutii

Rezultatele cercetikilor noastire pun in evident5 mmplexitatea com- pozitiei chimice a propolisului analizat de noi.

Utilidnd ca metade de analizg crmato.g.rafia circular5 pe hktie, cromatografia in strat subti~re, electrofoma in gel de poLiacriaJamid5, absorbtia in UV precurn $i ireactiile chimice Mejbaum $i Di'sche, am reuvit s5 demonstr31m -en@ difwitilor comlpqi care diferg prin natura lor ahh ie5 sau pmpriet5tile fizico-ahimice. Astfel, t r a t i d propolisul cu di- feriti solventi, ca cloroforrn $i m&nol, s-a putut pune in w idenp pre- zenta difd' telm grupe de compugi ce difer5 p i n solubillitatea lor in solventii ovganici $i n u m w de comipuqi oe contin.

S-a constatat in pri'mul rind c5 extractul clorofoamic de propolis (G), analizat prin cromatcgraiie circular5 pe hirrtie, contine 3 gmpe de m p u g i ce diferfi prin tsolubili'tatea lor $i mume : 1, yx)rnpu~i solubili Pn amat& cloroform metanol $i insolulbili in aeeh-15 sau meban01 (aceyti ccunpuqi m i g r e d in oercul I), 2, m p w i solubili in aceton3 $i imlubi l i in metanol (migreaz5 in c e d 2), 3, compuqi mebanol solubili

27

Page 29: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

(migkaz3 in cercul 3 (figura 1, G). Prin cromatografia pe plHci fn strat subtire, extractlul clmoformic araG prezen@ a 9 sp:turi (fig. 2, G).

S p e dembim de extraatul clorofoomic, extractul metanolic evi- dentiaz8 prin cromatografie circulars pe h i i i e o singur5 grupii de cx>m- puqi care migreazg in cercul 3, deci metanol wlubil (fig. 1, H) qi care in mnddtiile noastre de l4ucru prin aromatografie in strat subtire a arartat prezenta a 9 compuqi (fig. 2, H). Se cons-taG ins5 cB cromaitografia in strat subtire a celor dou5 extraote clmofonmk $i rnetaniolitc dffer5.

Frac$ia A, dup5 cum m mentionat, se extrage cu api la cald yi apoi se sepa~g din ap5 prin r5c im ei. Ace- fractie q r e z i n t 8 din continutul total a1 propolisului. Analiza fxactiei A prin cele dous m'ebde cromatografice arat5 c5 ea contine de asemenea m q q i sdubili in do- roform-anetanol, com~pqi a c e t o ~ - ~ l ~ b i l i $i compqi metanol solubili, deci compqi care migreazd in cerourile 1, 2 $i 3 (fig. 1, A), iar prin cromato- grafie in strat sulbtire se constats prezenw a 9 spotufi (fig. 2, A).

Analiza fractiei B, frac$ie solubil2 in ap5 rece, a ad ta t prezenta flavonoizilor, reactia fiind pozitiV5 atilt cu NaOH 2N tit gi cu HzSOa con- centrat (tabel 1).

Fractia A este o fraeie complex8. Ea contine in general cear5 pre- cum $i alte m p o n e n t e care se antreneaz5 oldati cu sepmarea cerii in urma rsicirii apei.

F'racw C, solubil5 in etano1 cald qi insolubil5 in etanol m, xe- prezint5 3,70/0 din continutul total a1 propolisului. Crmabgrafia pe hirtie widentiazs 2 grupe de compqi : compuqi solubili in amesrtecul cloroform- m&ml dar insolubil in aceton5 sau metanol qi compqi ~olubili in ace- ton5 (fig. 1, C).

Prin uromatografierea in stmt subtire, f rmia C aratti prezenta a 3 spoturi (fig 2, C).

Rezitluul de propolis care r h i n e dup5 t r a k e a prcpolisului de 3 '

~ou la cal'd qi a p i uscat repraintg 7801, din pcrop~liiuul W (fxactia D).

Fractia D a fmt supus5 de repetate ori extractiei cu acetong. Analiza extractelor acetonice reunite {fractia E) arat5 c3 prin cromatografie pe hktie se constat5 prezenb unei singure gmpe de compuqi care migreaz5 In m u 1 3, deci compgi metanol solubili (fig. 1, E). Aceasta nu exclude posibilitatea solubiliziirii.$i in primii solventi folositi pentru cromato- grafiere pe hintie. Cromatcgmfia in sirat subwe a f ~ a e i e i E a ariitat c5 ea contine un nulniir de 9 corrapqi, dat fiind cB mmatogramele de- velopake au a r h t prezenb a 9 sp0tUa-i (fig. 2, E). Se constat5 c5 fractia E contine fomte putini compuqi care au fost PndepBrtati prin extragerea cu ap5 la 4 d qi pe care Pi constatiim in fxactiile A qi C (f!ig. 2, A, C, E).

In seria a doua de analiw ne-a initeresat &i cer&m oompozitia chimic8 a proplisului in oeea ce privqte mcompqii de natur5 ,proteic5 sau derivatii de alcizi nuclei&

Penbru aceasta era necesar s5 se obtind din ~opoE's o fractie din care s5 fie indepgrtati toq corntpuqii care ar fi demnjat efedxarea eleAro- forezei sau a reaeiilor cu m i n o l qi difenilamin5. In acest scop au fost indepgrtati din propolis cmpqii solubili in solventii organici iar ale-

Page 30: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Schema 1

DliAGRAmdA TEHNICII UTIIIIZATE PBlNTRU SEP-A F!RA- DIN PROPOLIS

15 g propolis se extrage de 3 ori cu apa10O0. Rgcire.

J. componenta insolubilg fn etanol, rece (C)

filtratul pe filtrb contine componenta componenta insolubila

rezid;u dupti extragere cu ap6 100° (D) - Tratare

cu acetonit de 5 o,ri

-solubilizare in etanol 70'-80°

Schema 2

solubilit in Pn apa (A) - filtrare ap8 (B) la cald

2 g propolis tratat cu acetoni (20 zile), etanol (16 ore), metanol (72 ore)

I JI

reziduul uscat

I I 100 mg se extrage cu apa la pH 8

I 50 mg se extrage cu acid triclora-

(1 F) cetic 5% la 90° (I1 F) .

Schema 3

OB- DTN PROPOLIS A DOUA : FRA- -ORMICA g1 m q I A METANOUCA

6 g propolis se trateazit 48 ore de douh ori cu cloroforrn

6 g- propolis se trateazA 48 ore de dad ori cu metanol

Page 31: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

ANALIZA FRAC'$IILOR DIN PROPOLIS

Conflnutul Reactia pt. Reactfa Reactla cu O/o flavonoizi cu orclnol dtfenilaminA

1. Fractie insolubila Pn apg (A)

2. Fractie solubila In ap5 (B)

3. Fractie solubil5 in etanol 70-80 grade $i insolubil5 In etanol rece (C)

4. Reziduu de propolis ramas dup5 extragere cu apa 100 grade (D)

5. Fractia acetonic& a reziduului D de propolis (E)

6. Fractia extrasa cu ap5 pH 8, din propolis tratat cu acetong, etanol, metanol (IF)

7. Fractia extras5 cu acid triclorace- tic 5% la 90 grade din propolis tratat cu acetong, etanol $i meta- nol (II F)

8. Fractia cloroformicti (G)

9. Fractia metanolica (H)

10%

NaOH 2N+ + H2S04 con + +

EXTILASE DIN DIVERS1 SOLVEN'J'I

Electroforeza Cromatografie circularil cromato- Absorbpa UV gel poli-

. pe htrtie grafie strat

,acrilamldll subtfre

2. maximum 300 mp

3.

6. nu prezint3 maxim Intre 370-230 mp

7. nu prezintti maxim h t r e 370-230 rn?

8.

Compuqi solubili : cloroform-meta- nol, acetona, metanol 9 spoturi

Compqi metanol solubili 9 spoturi

CompN solubili in amestec cloro- form-metanol, aceton& 3 spoturi

Compugi solubili : fn amestec cloro- form-metanol, acetonti, metanol 11 spoturi

Compugi solubili metanol 11 spoturi

Page 32: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

P l g . 1 - Cromatografia circulars pe hirtie a fractiilor G, H, A, C, E extrase din propolis.

gerea sol~ventilor a fost facuts ti~lind cont de posibilitaka de extragere cit mai ma're qi mai diferfi. De asernenea au f a t ale$ numai wlventii mganici mkibi l i cu api. E;lectroforeza in gel de poliacrilamid5 a ex*- tului apos (fractia I F) din propolisul tratat anter io~ cu acetong etanol $i metanol ne-a argtart o separare de 8-9 fxactii care au fost colorate cu Amidoschwartz (fig. 3). Mentionam c5 A. DEREVICI (I), cercetind compozitia ohimici in acizi aminici, a aceluiqi propoh, in urma efec- tu5rii hidrolizei acide, pune in evidentG prin cromatografie pe hi&e pre- zen@ a 8 aminoadzi. In ceea ce priveqte mainu'tul p e n h derivatii de aciizi nwcleici ARN sau ADN noi am efedmt reaeia m orcinol pentru ribozi qi reactia cu difenilamin5 pentru desoxiribozii. Din analizele fscute, se constat5 c5 nurnai reactia pentru riboz5 a fcet pozi'tivg in extraatul apos sau in e&&d de acid triclmacetic, in timp ce reactia penltru des- oxiribozii, in icomlitiile matstre de 'u rn a fost negativ5.

Efectuind paralel cu~bele de abso~btie in W inke 370 m ~i 230 rn iuceleaqi fractii (I F ~i I1 I?) nu s-a olbtinut ~un maxim oa~wtwiktk pentru bazele azotoase de mizi nlmleici. Acest fapt ar putea fi explicat 1pr;'n p r m n h diferi$ilcw cornpu$i in extract caa-e nu au -is obtinerea unui maxim la 260 m .

Page 33: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Cromatogramil tn strat subtire a fractfllor G, H, A, C, E extrase din propolis

Electroforez& pe gel de poliacrilarnidA a fracfiei Ft

extrase din propolis

MentionBm cB, efectulind absorbtia in UV cu fractia apoasi B, a f&t obtiput un maxim de a b b t i e la 300 mp.

In comluzie, din analizele efectuate de noi, se consCatB in primul rind cfi popolisul contine grupe de compqi solubili in sokenti wganici, care diferii prin dubilitatea lor qi prin mntinutul lor in compuqi sepaxati p i n cramatografie in strat subtire. k-ti compuqi au prezentat reactii de colorare cu acid oslmic qi cu acikl fosfomoli'bdenic.

Efectuarea el&rcrfmezd pe gel de polimilmidB cu un extract apos a demonsitrat prezenta a 8-9 fractii colorabile cu Arnidosch~vantz, in timp ce analiza efectuati pentru d h v a t i de ecbi nwleiici nu a argtat dwit prezenta unei reactii pozitiwe pentru 15bozB.

De asemen- a f a t pus$ in evidentg prezenta flawonoizilor qi cn maxim de absorbtie la 300 mp.

Page 34: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

(1) DFIRE- A. - Analyse des proprietds physiques et chimiques de la propeils. 5te Symposium sur la propolis. BratLshva 1976

Cg DlBCHE, Z. - in ,.Techhiques de EabaratOireu tome ftr, Ed. Masson et Co., Paris, 1m. (3) FRIXT. S., AGKER, S. .- Further studies of flavonoid patterns in barley, Hereditas, 1913,

75 : 201-206. (4) HEINEN W.. L~NSKENS H. - On the occurrence of fatty acids in propolis, Port~galto

Acta Biologtca, 1971, XTJI, 1-2, 65. (5) HDRACEK J., C m l K O V A M. - Examination of Lipids in Human Sebum by DIsk

Chromatography, Wochem. J., 1959, 71, 417. (6) MEJBAUM W. - Id : TechnlqueJ de laboratoire, tame I. Ed. =son et Co., Farls, 1954. (7) PALMBMU, S., POPRAVKO, S. - Compozitia chlmich $i activitatea biologlch a propollsu-

lui. Propolis, Ed. ARIMONDIA, BucuregM, 1975. (8) POPRAVKO S. - Compozitla chh ich a propollsului. Op. cit. (9) SCHNEIDER W. - in : Methods in Enzymology, Academic Press, New York, 1957: (10) USKALOVA, V.. 'LXTPALOVA 0. - Cercetarea cerurilor din propoiis. Propolis, xd.

APIMONDIA, Bucureti, 1975. (11) V I W U E V A V., BOQDANOVSKY D., BAlREIBR M., CONNET M., LAWE P. - Sur lPiso-

1-nt et l'ldentifieetbn de la a, I, 'I-trihydmcyfLalron (galangim) P pertir dc h propolis. Ann. h s t . Pasteur, 1963, 106, 4128. 292.

COMPQZI'J'IA CHIMICA 91 ACTIVITATEA BIOLOGICA A PROPOLISULUI

S. E. PALMBAHA, S. A. POPRAVKO

U.R.S.S.

I n k e d er& atcordat propo4isului in ultimii ani este deter- minat de actiwitatea sa biologic5 pobivalent5. In legAtur8 cu aceasta am inapu t 9truidieraa aetivict8$ii biologice a pnimipdului tip de propolis adunat de albine in partea eurolpeanB a U.R.S.S. h s t tip de propolis este waoterizat prin pmzenta urrn&tarlior compqi : a-wdoxibetu- lenol, 5-hidroxi-4'7~etoxiflavonA, 3,54Mroxi-4'7,4imetoxiflavon8, 5,7-dihidroxi-3,4'-dimetoxiflavon8, 5-hidroxi-4'7,-dimetoxiflavonri, 5,7- dihidxoxi-3,A'-metoxitfla~onA,. 3,5,4'-ltrihi&oxi-7-m~xiflwon5, 4',3,5,7-te- trahll~0xi-3'metoxilavonA, 3,5,7-trihidroxii-4'-metoxiflavonil ~i este de- m n a t ca propolis de tip mesteac8n.

Prin cromatografiwea elotrwtului alcoolic a1 acestui propolis pe coloang de silicati cu activitate de gradul II, fn sistemele de eter de pe- trol-benzen $i benzen-aoetonA, am separat 20 de fractii ; fiecare a lost supus5 examenelor biologlce pentru activitatea an'titmimobianil pe ur- m5tcml;ele culturi : Staphylococcus aureus, Sarcina lutea, Streptococcus jmcd&, Candida albicans, Saccharomyces cereus, Bacillus rnycoidas, Bacillus subtilis $i MycobacQRrium phbi.

h t sttadiu a fd mLiz9t metoda culbmilor seriale folosind a h o h l sau dintetilfarmaanirda. S-a ar5W c5 principala actkitate anti- m&mbian& sk concenltreaz8 fn frmtiile 7, & @ 9. In mod cone&, fav de Stuphytaooecus aureus este 60-70 mg/ml. Studiul mpozit iei ch imh PI a w o r fir&$ii a a d b t pe de altB p t e c5 prinntre compuqii lor prh- cipali se numiwzi : bhirl.oxi4'7-dimetoxiflavon~, 3,5&idroxi4'7-dime-

Page 35: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

9 toxiflavoni, 5,7-dihidroxi-3,4-dimetoxiflavoni +i compuqii oleoeterici cu greutatea molecular5 284. Unii din acq t i ccrmpu~i sint derivati ai 3-hi- droxiflavonelolr $i se caracterizeaz5 printr-o activitate biologic8 Insem- nat5, dar nu mai mare decit cea a fractiilor initiale, care indici fie prezenb in acestea a unox coimpu$i ~i mai aotivi, care se g5sew in canti- take m k i , fie o actiune silne~gicfi a acestor cornpuqi.

CONTRIBU'J'II LA CUNOAqTEREA COMPOZITIEI PROPOLISULUI

K. JANES, V. BUMBA

CEHOSMVACIA

In caldrul laborabrul~ui de cosmetic5 a1 Instibtului de cercetdri pentru industria grGsimilor din Praga ne-am ocupat, printre altele, qi de problmele cmpozitiei $i calit5tii propolisului. Deowece cons~lder;im c i am ajuns la unele cwncl~uzii internante, in cele ee urmeazi ne v3m referi pe scurt la evolutia experienJelor realizake.

In primul rind am exami~nat insu~iri le extradelor obtinuite cu aju- torul unm dizolvanti diferiti, d i n t r an num5r de 11 mostre de propolis ; cercetares s-a efectuat in d m m i u l ultraviolet all spectrului, cu scopul de a apxecia posibilititile de uitilizare a extractelor de propolis ca filtre ale radiatimei solare. Ccmcluziile acestor exper imen~ni pot f i rezumate dupi cum urmeazi :

a) cele mai bune rezultate au fost obtinute cu extracte 6 baz; de alrcool etilic (raport 1 : 10, exDraGie 24 ore) ;

b) toate extractele in intervalul de la 200 la 370 mv au prezentat o maxim5 caracteristici la lurugimile de und5 de 235, 285 qi 314 mu - chiar &ti au apfirut unele deosebiri, in fumtie de camtiltate ;

c) a'ctiunea extractelor de propolis nu depinde de culoarea lor. Aceasti calitate este dletermhati, in m d evidemrt, mai ales de de-

rivatele acidului cinamic, precum $i de unii compqi ai acidului galic. In faza urrnstoare am incencalt s i izol5m aceste principii active. In

cursul acestui proms am r e u ~ i t s i obtinem un lamestec c r W l i n carac- teristic de care ne-am ocupat am5nuntirt.

Partea experimental5

S-a inliturat ceara din 150 g ,papolis p in incilzire Tn 350 ml de ap5. Amst prxroes a fw t repetat de doui mi, pin5 la eliminarea deplini a cerii de albine. Res$ull a fost supus unui proces de dktilare in vapori & ap5, obtinindu-se astfel 3 litri de distilat. Du@ filtrwea distilahului a urmat un ppr~oxs de elctrwie cu eter etilic, repetait de citeva ori. Stratul de eter a fost PnlGturat de fiecare da%. Eterul a fost inliturat prin distilare din cantitattea total5 dc extract, obtinfdu-se un volum total de cca 50 ml. Intr-un in te~va l de 20-24 me, $i mwri chiar mai devreme, din aceasti solutie sdau desprim cristale oaraeteristice, aco-

Page 36: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

9 perite cu o peliculi uleioasii. Cristalele respecOive au fost separate, tre- cind prink-un amestec de eter etilic-eter de petml in proportie de 1 : 1 $i, apoi, mristalizate. Punutul de (topire a1 aceski su~bsltan@ a fwt la 115--1118~C. h urma examinirii la microscop, in afar cristalelor, s-a constatat $i prezen@ unor picibr i cu aspect uleias. S u W n b cristalina obtinuti prin patru distilfiri in vapori de ap8 a fmt arn~estecatfi ~i supus5 subli~mirii fractionate. Au fost crbtijnnurte 3 fraictii. Prima dintre ele con- tinea, in cea mai maTe parte, components uleioas8, cea &-a doua era crktalini, iar cea de a treia era, iarfivi, plini de imip~ritfiti.

Cea de a doua fractie a fost recristalizatfi din nou in eter, sub- stanta olbtinutfi astfel avind punctul de topire la 122OC. Substanta a iost analizaiti au ajuturul spwtmscapiei in i~nfrarwu $i a1 rezonantei mag- n e W nuiclmre, fiind identificatfi ca add benzoic.

Identificarea a fost verificats in continuare, cu ajutorul cromato- grafiei in strat subtine. in trei sistane diferilte :

a) in sicstemu1 acetoni-eter de petrol 1 : 3 pe silufol, dup8 met& lwi Lyman (1). Valoarea R a corespuns valorii skn!dand a widului benzoic, 0,35 ;

b) irn sistemul etanol-apfi-am~oniac (25OlO) 25 : 3 : 4 pe silufol, dupi metoda Braun-Geenen (2). Valoarea R a corespuns valorii standard a aoiidului k m i o ;

c) in sistemul eter etilic-eter de petrol 3 : 7 valoarea R a co- respuns valorii s tadand a acidului bmzoic.

A lk probe de identificalre au fost efeduate cu ajutorul cromato- graf~iei pe gel ck dextrin8, prezenb acidului benmk i i i d demonstrati prin m p a r a r e a volumdar obtinluk cu valoarea s t J anW. In cursul acestui prwces, s-a constatat c8 fractia nr. 2 contine, in afara acidului benzoic, $i o cantitate mica din~tr-o substant8 necunmutfi. Prezenta acesteri substante a fest constatat4 $i la cromartografia in strat subtire, in toate sistemele amintite mai sus. Este vorba de o substanti puternic aromat8, care prezintfi, la 251 mlu, o fluorescent8 interns, de culoare al- bastru dwhis . Din observatiile de pin8 acuin, se poate desprinde con- cluzia cfi awn1 de a face cu o substan@ aroinaticri, mononucleic8 $i cu greutate molecularfi mali mare decit cea a aciid~ului benzc4.c. Prezenta sa a fost stabilit8, in diferilte cantitGti, in toate cele trmei frxkii obtinute prin mMimarea fractianatfi. In prima $i in cea de a treia Eractiune, aceste doui substank, mpectiv acidul lbenzoic cji substan@ fluoresenti, sint imotite de un mare nun15r de a'lte elemente. Ne cxluph in conti- nuare de identtifiwrea s u W n @ i care apare pe lilnigi acidul benzoic, pentru a stabili d m i Asrte vmba de o substant8 deja cua3>ucuti in corn- pozitia prorpolisului, mu care abia urmeazi s8 fie deterrninatfi.

Prin luaririk efectuate de noi a fa& dovedita prezenta in propalis a acidului benzoic. Din 1\50 g propolis s-au obtinut 1-2 g de amestec cistalin, care contine aprmpe 500i0 acid benzoic. Cantitatea de amestec cristalin obtimuti a variat in f u w i e de rapodul dinkre war8 $i r i ~ i n i in difelritele mostre de propolis exaiminate.

Prezenta acidului lbenzoic in pr-lis poate fi explicatg prin fap- tul cZi acesta se g b q t e in mtiuri, inbr+n maw num* de plank (afine,

Page 37: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

muguri de plop etc.), de pe care este colectat de alMne, Pmpreung cu alte surbbaolp.

Tinfnd seam de diversele efecte ale aeiunii acidului benzoic asupra anicroorgaimelor, putem ftrage concluzia cA iacesta contribuie, impreun5 cu d t e substante, la efectek bacteriosktice $i baotericide aie propohului.

B I B L I O Q R A F I E

1. LYMAN R. L. $1 coL J . Org. Cham. a3 15611958 2. BFLAUN D., H. GEENEN. J. ~larhalography 9, 36311962

STUDIUL STRUGTURII CHIMICE A PROPOLISULUI, IZOLARELA $1 IDFXVTIFICAREA ACLDULUI 40x1-3-METOXLCINAMIC DIN

PROPSOLIS

I. CIZMARIK, I. MATEL CEHOSLOVACIA

Pen- asigurarea acuratetii studiului biochimlitc, hmnamlogic $i clinic a1 propolisului trebuie cunos4cutA ou pmizie compozitia chimi& a aws t i a . Pin5 x u m in propolis s-au identificat in total 19 suubstante cu o struIdu~-8 chimica difex+tA.

In propolis sint dwcriqi aciidul c i m i c qi alcoolul cinamic, &rizina (K~~STENMACHER, JAUBERT) qi vanilinla (DIEYTRICH). Cemt5torul sovietic POPRAVI(O a g5sit in propolris izovanilina, acacetina, chem- ferid, rmnocikin, que-ina, pinostrobina, 5+xi-7,4-d5unetoxiflavo- non5; 5,74ioxi-3,4-dimetoxifbvon5, 3,5-dioxi-7,4-dbmetoxiflavonii ~i 5-oxi-7,44imetoxiflavon8. Am izolat din 8plropolis qi am identificat &- dul cafeinic iar un colediv de oercet5tori francezi sub codIucerea lui V. R. VILLANUEVA au identifieart in propotis galangina, ohrizina, tec- tachrizina, izalpinina qi pinocemtbrina.

Exlperientele preliminare $i re~ultatele oromaitografiei pe hirtie qi in pelicul8 arati c5 pmpolieul bmai contine o serie intmaigil de compuqi, midentifi- pin5 xurn. De alceea, in cemtGri,le n o a s h am c5utat s&i identific5rn.

Analiza s-a f5cu.t dup5 urm3toam schen3. ExtracGa: 100 g ro- polis s-au extras in 2 1 benzol anhitlru, far5 Enca'lzhp, timp de dbDi zilte. DupA filbrare solutia dc benzol a fost inlAturatA prin distilare in vacuum pi sedimentul a fost extras cu un litru de alcool etilic anhidru. Exkac$ia s-a f5mZ timp de 24 ore, far5 inc5lzire. Solutia soqie-cafenie olbtinut.5 a fost dhtilut5 pentru inl5tzlrax~a totali3 a 1 i M u l u i ~i s-a extras in 500 ml ap i r e , tirnp de 3 zile. Dup8 exbragwe, sedimentul a fast recristalimt in ap3 fiisbimte. Cristalde f m m k s-au sepmat qi dizolvat in 10 ml a h 0 1 anhidru. Solutia obtinut6 a fos t aplicata pe un s h t subtire de silicagel $i s-a cramatografiat in sisteunul benzol- dioxan-acid acetk in ralport 90 : 5 : 4. Cu ajwtorul razelor ultrawiolete s-a stabdit c5 aromatqpma confine 5 compqi. Midzd cafe& izola't $i dmcris de noi avea benzi corespunziitoare unei Fi - 0,24.

Page 38: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In zona cu R = 0,50 se gkea o substant5 cane in raze ultravio- lete arvea f I u o r ~ e n t 5 ah-8 ; aceastil zon5 a fost extras5 cu alcool etilic, entrenaG cu vapoxi ~ji criSbaLiZat5.

Din cele 15 zone obtirmte astfel, extractul alcoolic a fost inl8turat in intregime prin uscare. Cristakle mici abtinute diup5 recrbtalizare in ap5 fierbinte au avut p m t u l de topire 168'. Intrucilt substanta ,cu acest pun& de topire nu a fmt im5 descoperit.5 in propolis, ne-am con- centrat asutpra identifilcZirii sale.

Identificarea : SoluGa alcoolicg a swbstan@i izolate a prezentat reactii whimice caraderistirce pentru grupele carboxililce qi hidroxilice, cu leg5tur5 dub15 qi m t i a care dernonstreaz5 prezenb gruparii metoxi.

La r rmta rea solutiei a'lcoolice in raze ulltraviolete am determinat maximum de absorbtie in lrungimea de u d 5 de 322 A.

Dup3 rezultatele studierii acestei substante cu ajutorul cromato- grafiei pe hirtie $i in strat sulbtire, a lurninii infrargii qi a spectrului de rezonant5 nuclear5 magnetic5 am determinat c5 a-t5 substantg este acidul 4-oxi-3-metoxicinamic, care in literatura chimld se nu- m e ~ t e ferulic $i are urm5toarea formu15 sDructurd8 :

~0 -6-3- CH = CH-COOH

Justetea presupunerii a fost demonstrata prin cercetarea valorii Rf a acidului izolat $i a solutiei de acid martor. Ambele s u b t a n k au avut aceleagi valori Rf, acela$ caracter de absorbtie a razelor ultraviolete qi in-frairqii.

Actiunea farmacologicg. Aciidul ferulic se camcterizeaz8 prin ac- tiune antibactmian5 (organisone gaampozitiive qi gramnegative) ; el con- trirbuie la actiunea bactericida $i 1ba&eriustsvtic5 a propolisului, feno- men deja descris die citiva autari.

In afar& de aceasta, se manifest5 intr-un grad insemnat wtiunea aglutinan~ts - exploa1tat8 in b-atamentul ranilor ce se vindecii greu, cu ajutorul unei alifii preparate din solutie alcoolicEi de propolis qi actiu- nea colagen5 dcsmi!s5 in 1938.

Acidul fe~ul ic se g8sqte in special In sum1 15ptas aJ r5dAcinii de ferula foetfda, fn r5qinla de Opoponax chirmim, Catalpa ovatcr $i 1n Ajugaiva. In afar3 de aceasta exist5 $i in Equiselum himlo, Dahlia vu~tabilis $i Berberis amurensis.

M d u l ferulic ajulllge in propolis in special din r8qina de Pinus laricio in care acest acid a fost ggsit incii in 1876 din Pinus cembra qi din riiyina de rnolid.

De pe eceste plante albinele culeg foarte inkens - in special t m n a - rfivina, ca pan$e component5 princi'plal5 a propolisului. Albina p a t e sintetiza mest acid $i oa produs secundar all disocierii gli- cazidelor vegetale in care acidul f e d i c ate prezent ca aglicon.

Page 39: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

A'vind in vedere c5 $n polen acest acid nesaturat nu a f a t inc5 g5si,t, descoperirela lui in propoltk xrveqte ioa afipmenrt principal in comlbaterea teoriei lui KUSTENMA'CHER ~i in favoarea p5rerii c5 albinele c u l q propollsul din secretiille r59inuase ale mugurilor $i scow- tei diferiklor plan,te.

RAPORTURI EXISTENTI3 INTRE PROPOLIS, MUGURII DE PLOP (POPULUS 6P.) $11 C ~ O F U W M ~

P. LAVIE FRANTA

Am ar5tat in publicatii anterioaare leg5tura strins5 care exist5 lntre propolisul prezent in stup $i substantele ce acoper6 mugurii de plop (Populus nigra L.) qi care sint originea lui principal5 t(LA'Vl3 1960, 11978). Importanta salicineelor ,pentru al%in5 se reg5sqte in m d curios $i la cas- tor (Castor fiber). Oiteva observatii mai vechi qi recente experiente ne-au permis s5 confirmtim wn mare numar din aces& relat5ri.

Rap~r ( t , ~ r i l e strilnse d'inbre ,mugu,rii de plop ~i propolis sink demon- strate aslt5zi de numerqi aub r i ; a m sustinut acest 'plum% de vede.re la Simpozionul vtiintific ca.w a pracda.t Congresull international de api- culturii de la Miinchen fn 1969. Mai recent, la Simpozionul de la Bra- tislava, CIZMARIK qi colalb. '197'2) au adoptat ipotezele noastre. Propo- I.isul are ca c rigine principl5 mbs+an+le recoltate de pe mugusii de plop sau de salicinee in mod mai general. RIater,iei s5ginoase brute albina ii ad(aug5 secretii salilwe, cearii, ~i mai apar gr5uncioalre de polen- ~i impu- rit5ti diverse cum sint .perii chitinqi de pe corpul albinei. a n d plopii sint rairi sau a h e n t i in jurul stupinei, albinek lrecolteaz5 .partial sau in Ccytalibte sulbshnte awm6a5toare pe mugurii altos afibri., dintre care pe unele le-am studiat (LA'VIE 1960). Dar 9 t h pe de alt5 parte (WNNET 1968 $i 1969) c5 in albsenb r5~iilllii d e pe nmqmii de plop aBbina nu folo- q t e materiale asem5nBtoare kl&t in caz de extrem5 nevoie qi c5 dealt- fdl aceste mter ia le nu au aceeqi activiliate ,biologic5 ca PI-opolisul. Aceste

'

constatgri explic5 marea variabilitate de culoare $i miros care existi intre diiferltele e~antioane d e prapolis de provenienite d ivme . Alti autori au ar5tat d:e altfel c5 existi pro.polis uu origini ~i proprietsti biologire diferite ((HAMBLETON 1950, VERGE 1951, DEREVICI qi colab. 1964, MAKASVILI 1972, POPRAVKO 1972, &.).

lnc5 din 1873 PICCARD a wildentiart chl,izi,na $i tectochrizina in subsbanta cu care sfnt im~bi~bati rnugurii de plop dmiminzi. In 1968 DGGER ~i TFSSUT izolaz5 din ,mu@urii de plop galangina, pinocem- brina qi izalpiaina s i conf'irm5 lucrarea l:ui PICCARD. Ei emlit ipoteza c5 = a t e sutktante a r ,prok'ja intr-o a~nruni1t5 rn&ux-5 plmta contra microorgan~smelor in t i i m ~ l perioa~dei de somn. De altfel JAUBERT in 1927 .d,escoper5 chrizina $i tectmhfrizina ;n pro pol is. Nai, pornind dc la propolis am kzolat qi idenrtifiilcat dous substan@ anitlbiotice : galangina (3, 5, 7, trihidroxifla1von5), pinmmbnina (dihidxoxi-5,7 flavon5) $i izal- pininma , (VILLANUEVA gi .oolarb. 1,964, 1970). Aice$tia din urmA confir- m l d de asemenea lucrarea lui JAmUBERT. Pe scurt exist5 deci 5 sub-

Page 40: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

stante pre7,nte in amlaqi timp in mugurii de plop ~i in propolis . chri- zina, Machr iz ina , galanginla, izalpinina ~i pinocennbrinla.

f n aLParG de aceasta, lu~crind cu extracte d e propolis .cji extsaote de muguri de plop, lam constatart o atctiune anti~biotici similar5 fatri de 10 suve ~baclteriene, celelalte organe ale a r b o ~ l u i avinid actiune antibiotic5 redus5 sau absent5 (LAVIE 1961)). De asemenea actiunea antifungics a propolisului (LAVIE 19160) se reg5sqte Pn substantele care acoperg mugu- rii de plop (EEGER qi ~TISSJ'I' 1968).

Cele doui su~bstanp $i extractcele lor au un lniros i'dealtic ~i amin- doui sinlt atractive pentru alrbine.

VUILLATJME: (1958) a aribat la ,rin~dul s2u c i extractele de propolis $i cele din muguri die plop inhibau conut~uetia botcilolr in coloniile de albine.

'In fine extracte Idin oele ldoui su~h'tante au fost ultilizate in prepa- ralte de uz medid'nal uman sau vetwinar, in special pentru actiunea lor ainti~algici. Populeum pe bazi de extrhacte ~ d e muguri dle plop a f iat folosit in Franta ccntra durerillor. Preparate pe bazti de propolis sint folosite in U.R.S S. in special in antidontalgie (MUCINIK rji SUHA-' CIOVA 1964) gi in stomartologie (MRGENKO 1960), de mai multi ani, cu s~ocfrs.

Castorul (Castor fiber) estle un mamifer care s e hr5nieste in mare pwte ou scoarti, r51mur@le $i miueri lde plop ~ G L U de salcie. Acest regim fi a t e atilt de n m a r inlcit an~imalele captive v i v a t e de aceast5 hrani contracteaz5 rapid boli infectioase @ICHARD). Castorul este farte cunofscut de secole qi in special penitru produetila oaasltoreum, substanti wmplexi acumula'ti in glmtde spc ia le $i care a fost utilizati de om in diverse scopuri. Aceasti sulbstant5 era pin; nu de mult vin- dutA foarte ycump $i era foarte ciutatti, in s-iail + e n h diverse utili- ziri mdi'cinale din care HINZE (1950) a alcitrwiit o 1Bti foarte lung5. Dar ca~toreum se rvq te inainte de toalte animalului pentru a-$i marca teritoriul qi in mod secudlalr pentru a - ~ i lmtrui blana cind iqi face toa- leta. Cu ocazia pritmelor m e k ccmhcte cu castorii, am r m n c w u t ime- ddak mirosul de p p o l i s , practic a1 mlurgiuriilor 'de plop.

Lucririle lui LEDERElR (1946, 1951) asupra casltoremului au evi- dentiat in aceasti sulbsknt5 patrumci de lcorpuri izolait~ ~i identificate, dlintre care unele sinlt folosite i~n parfumerie. Este surprinzitor s i g5sgti atitia comtituienti neobiqnu~iti (unajoritatea aromartici) intr-o gland2 ani- mali. Dupi acest autor, awasta s-ar dstora la dou2 cauze principale. In primul rind, q i u n u l s i u alirnentar : animalul se hr5nqte cu mugurj ~i scoafl5 de arbotri, tcsuturile cirora contin numergi tcompu~i care au fast regisiti in glandele sale. In 31 doilea rind : la alte vertebrate, absorb- tia aoestor s u w n t e odhitti cu alimenitele a r anltrena eli\minarea lor iq urini ; la a a s t ~ r ins;, ele sint stcreate in g l a d e l e sale $i acumulate En strare liberg.

Lmurile unde mstorul iqi mawheazi lmitoriul pe mallwile ripoase abag aJbi\nele ~uleg5toare la fel ca $i mlirosul extraotelor de propolis gi ae plop. Awste okemat i i au fost f k u t e de RICH.41R.D qi de mine acum

Page 41: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'pozt3u;w 'Juo 'XftDN qu~rpuzd -u)w i, g 'pop ).tzaJ .alao~o/sruols tra snadoJd el ap aswn,? - %961 1.1 .v 0,,3,,

'at61 aJquraAoN 'snalqwaa 'qfodozd q zns Izmotr -wsalut wn;ooductlS ss r snodo~d mr8~oa~ JO sans~ra-+asmq3 - ZL~I "V 'Z ITAH~~X

-saaea 9 ap prft e~nurtyrea 81 JP WlsnPul: 'JIUUIUU aut6tz0,p oucnfimi la znapo - TSBI '.4 xmi~a?

'262-;&e (~8.5~) LSI 'uopuo? '8~nl~N '(zaqll ~01803) Jamaq aw zo sprnla auaas aw zo ws~wauao~q pua srlsyuram - st61 1.3 IIXWZI~IT

'9CII-b&IK 'PUT "3s 'p3V X '3 'silodoad 81 ap uo~poduroa q aa aniaq8,p aqa 81: ap uou8aoIoa BI ap auiSi~o,~ JnS - LZ~I '.a LXIEU~VP

'dd 91Z Wa .a:qqqaom pun 6uwwzqza~ 'astamsuaqn pun nuqzadzon 'zaqra zaa - 0s61 ''9 32-

019 'EW 'ou Ispas 'I lasnanv pwuawd : aawo lUa38d '8 'n qJd8,a 'aJnnna snocb~d - 0861 '.r .r N(XL~?~H

'011-SO1 (z) I1 'afwqv 'uuv 'ucnsozaqna ucnuu1os zaqa aauasslom a1 Ins oqob~ 81 ap mlnpoxi fiaalne sanij~anb ap w sl~odo~d a1 ap uouay/Z 'C? uW?nauc Wv) ra11~q8,~ atuoloo el ap saaw?~q~wiotArld ~a~?radoad - 8961 '.YY LXNN~O~,

'~t-IP (1) XI alnaqv -uuy .un@us omjog ap aamssqoJo q Jns uolaav~r : C? UqJ~l~atu s)dv) san1aqe.p aiu -0103 61 ap saqlsJ2xa sampqns sanb~anb ap SaJpUqlqulolbqd s9lapdoad - 8961 "m &WOO

'LDg 'J 'as 'pUaV '8 '3 'USID31 'JBA '7 VJQU SnmdOd aP SKl0aaJnOq SaI SU8p aululd~azl aa OulJqruaoouid 'aqSua1sS tll ap aauas+d 81 ms - 8961 ''n USSIL ''a m3a

'p 'ON 'L 'IOA 'amaqv 'uuv 'sl~odoad wl ap sanbp o101q ~$g.~do~d saule+xaa Jns saqaJaqw - ~961 "N 09S3dOd "V 03S3dOd "v 131~-a 'ZUI aJqruar\oN 'EA~~UBJ~ modoad 81 ap 1artol?8u~a)ui wnpoduLs lo I .snodoad jo sayoaq) ulBlao aqa jo sol~pa PUB als618uv - ZLBI "I ?mW "W VX313YEY "r xmmp3

aIavxooI7aIa

.+uwqns !a4 ap aquj gpnq!pu!s ap y$uM~anuos B?SKOB mgxeum gs !S agy~n[umuj InFpaur u! JoIaau!ajles j~+.~$.~odurl wdnso t?.!$ucqa ura8saqo es qumqu! eJa g3 Jap!suo;4 .a.padse asmaarunu qns BueuLeaSP as - urnarcqstm !S sgodo~d 'dold ap ~.rn%nw - a$uaqsq,ns Iaq ap g3 wn3e ad ap ~UJ aunds aqeod as aep 'a$ua~~adxa IOU aaesaaau 71.11s aqnu!$qo aolaqglnzaJ t?a.xRurs!jum nquad -;yx.qxa mIqIpapp ts aun!$m ap urq~q~d amlw un ppqxa Joprnzt?a eqeq -!&ow uj ~3 qeymm qood as .do@ ap pnhur ap !S ylodo~d ap a?!poop Jolqre.qxa e oa m aun!$re y+mat? $'1?.1~duroa uiv 'xpqt! q3e~qxa un no o.qn u) !J~x~u! em~p - auayapq aSns L ad o-+m!j -!aaa we '!n,~nurnaqst?~ o ~xqqqgm sa.rmp~ aqh~!.rd a3 aaa3 UI

'qqooq yu!ur;rq !Q a3 pdn'p urnaagm n3 Bun as !!~oqsm 'ps 3saqu!wa~ ys a!nqaJ& 'Fqals aqsa ea.~ez!~qwp !);uya !!uqoqc8 e[ ar, dw!? u! 'leaaua3 uj aulq eaapph as d!ug~ ~yn~se~ awed yq~e ap ad 'gq8uhj -!?ue 14 yp!~~qo~q xol ~aun!$m wmpp aprun ap 'a)euyahu! algnynw$ gzeafaqoad !A yh~am03 as urna~oqs~3 n3 alape18 'm m ap dw!~ !!qea.q -nd aqeuopueqre .~qse3 ap au~p3 ad y3 ~~~Euuras Q-!W am31'tl '(~ZNIH "P W?P 8tSl ~fl833NCYI) !$YP aP JOIImnP EaJeuLIea n4uad alaqp aaqu! $!so103 qmj B la 'lnqlodd !S ea 'w!~ns aqJaog .ayw~ -srnJej u! 'aq~z!~g~ $wj na !npma~o~m3 ale aa!;3l~grn q!lga!~doza

'a!$='@ 9- U! ajuar~adxa asamu qurs !EM i ~nsqodoad ea asr?o!aadns a~aqmld na~uad ~~qeu!uraa@qm aao a!$ es -a!$q&ah yqlolzzap as nu umcaroq~3 sndq aqsra aFun ad apnxq ug e:, 7sunr!jw03 no-au r?leuasqo alw '(056~) 3ZNIH ap qtqemas asa aop-u!qlv 'is 1uaurqoc6urw 3- ~a~qp aa .!m EAF)~

Page 42: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

MUCHNIK. I. N., SUKACWOVA N. L, 1064 - Propolis in dental practice. Pcelovodstvo, vol. 64, no. 7, D. 43.

PICCARD J., 1878 - Bar., 6 P. 084-689, 890-893. 11-1161. POPWAVKO 6. A, 1972 - The chemical composition of propolis, its origin and problems of

propolis standardization. 1 er Symposium international fur la propolis. Bratislava, Novembre 1972.

FmCHARB P. - (Comrnunlcations personnelles orales et par correspondance). VERGE J., 1051 - L'actlvitd antibactdrlenne de la propolis, du miel et de la gel&? royale.

L'apkulteur, QS (8). 13-20. VIUANUEVA V. R.. BOGDANOVSKY D., BABBIER M., GOMET Sf., LAVIE P., 1964 - Bur

l'isolement et d'idenllficatlon de la 3-5-7 trihydroxy flavone (galangine) B partir de la propolls. Ann. Inst. Pasteur, t. 108' 292-802.

VULANUEVA V. R BARBIEX M GONNET M LAVE P 1910 - Les flavonoIdes de la propolfs, isoldment d'une ndhvelle substange bactdrios;'atique : la pinocembrine (Dihy- droxy-5,1 flavanone). Ann. Inst. Pasteur, t. 118, 84-31.

WILLAUhCE M., 1958 - Les substances lnhiblMces de la construction des cellulas royales . chez les abeilles. C. R. Acad. Sc. 246, 1298-1299.

CERCETAREA CERURILOR DIN PROPOLIS

V. N. USKALOVA 0. V. TOPALOVA

U.R.S.S.

Propolisul es te cleiul albinelor folosit de lacestea pentru erme ti- zxea stupului $i lustruilrea oelulelor fagurilor. In ciuida aplic5rilor pe scar3 larg3 ale propolisului, compozitia sa este inc3 putin stuldiat5. In lucrgri ma! vechi propolisul era considerat ca alcgtuit din adaosuri me- canice, r5qini $i mux i . Se considera c5 exist3 2 categorii de ceruri, care se disting prim gradul lor de solubilitate. Datoritii amstor luw5ri 8-a sbbilit c5 ceara este o component5 obligatorie a propolisului, ahiar dacg propofiia sa este in fiunctie de regiunea in care tr5iesc iallbinele ouleg5- toare, de tehnologia recoltarii sale $i de alti factori.

In ultimul timp in Literatul.5 au ap5rut comunic3ri privitoare la exbragerea gi identifiearea unei w i i de flavonoide in propolis d u n a t pe kritoriul piieii europene a U.R.S.S. $i in Frainp (POPRAVKO, VILLA- NUEVA). In lucrarea lui KELLER $i PRUDNICENKO se mentioneaz5 m t e r M k ? l e a dou5 feluri de cear3, extrase din probe de propolis provenind din regiunea Vwonej, in paralel cu caw5 de albine obi~nuitb.

bn m u n ~ i c a r e a de fat5 se prezint.5 multake!le extractiei qi deter- mingrii unei serii de carwtmistiii fizico-chimice ale cerurilor din trei probe de pxcpolis provenind din regiunile Tunien qi Novosibirsk $i din RSS Leton5.

Proplisul a fost prelucrat ou ajutorul ciitorva doze de acool etilic fie~binte in raport de 1 : 10, pin5 eird extraotul inceta s5 se inai colo- reze. Erttractul reunit a fast supus filrtrarii la caM, pentru separarea ardamurilar meranice qi la subs@ntelm insolubile. Rezidiuul ~insokbil a fmt uscat phi3 la atingerea unei greutEiti constante.' F'iltratul s-a rgcit phi3 la la0, s-a filtrat a p i ceaa-a I care a fmt m r i s ~ l i z a ~ t i i din a h 0 1 963 pin5 la Idisparitkt total5 a lluminkcentei la mrnatogra;fierea solutiilor in lumin.5 ulWiolet5. Filtmtele contopite au fw t w a y a t e in vid pin5 la vo lmul initial, diluiinduae acpoi cu ap3 pin5 la 7W/0. In felul acesta s-a - separat c e w 11, care a f a t recristalizetii la fel cu warn I.

Page 43: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In p r m u l de rmisklizare a cerurilor I ~(solu~bi~li in alcool etilic 96Q/0 fierbinte) $i I1 (soluibilii in alcool etilic ~OO/IJ fienbinte) au fost ob- tinute suplimentar cerurile I qi I1 care se deosebew de primele prin greutatea lor specific5 (se adun5 ca o mas5 compact5 ?deasupra $i prin solubilitatea in alcool. Ceara I nu este solubili in alcool etilic 96% fierbinte iar ceara I1 nu e s k slubil5 !in alcool etilic 70OiO fiefibink. Ele se adun5 la paretea superioar5 sub forma unei mase mmpacte.

Filkattul final a fost evaporat in vid pin5 la usmre. Continid toate flavonaklele din ,propolis, 1- denumilt rconventiona~l suma fla- vonoidelor.

Cemrile au f o ~ t su ipw sa1ponifhc5rii cu solutie almoli1c5 de alcalii pe baza tehnici5 pentru ceruri (UOKTEV 1970). A fost detevminat conti- nutulI de substante nesapmificabile.

Indi~oele de xiiditate $i indicele dodic au foslt stabilite cu ajutorul metodelor comune. Rezultatele experientei sint prezentate in tabelel 1 $i 2. Pentru camparatie, in taiklul 2 se prezint5 dake privitoare la ceara de albine abivnuit5, adlunat5 in regiunea Tiumen qi aupuse analizei in conditij sim5lare celar aplicate cerurilor din propolis.

Cencetarea propolisului din cele trei wgiuni mntionalte din U.R.S.S. ne-a condus la constatarea c5 produsul culprinde -2 feluri de cemri, care se d e w k prin greutatea specific8 $i solubilitatea in al- cool eti1i.c. ~Suuna ,total5 a c ~ u n i l w ' nu a dep8sit 300/0. In timrpul izolgrii cemrilor din prapolis pprin sedimentarea din solutii alcoolice ele antre- neaz5 multe substank de natur5 flavonoid5 ; de aceea este necesar5 re- cristalizarea repetat3 din alcool pin3 la disparitia luminiscentei in cro- matogramele fil4railui in lumin5 ultrav8iol&5. Majorivtaltea cerurilor r%crishlizate au un colorit alib sau (brun-ldeschis ; lcerurile solublile in a1cool etillic 70% sint toate dc culoare galben inchis. Cerurile din pro- polis se deosebwc prea putin in ceea ce piweqte pnnctul de topire (care este 50' $i 70°) . Totuvi, de obkei cerurile mai putin solubile in alcool au pmncte de topire mai ridieak.

Toate cerurile, cu exceptia cerii a 11-a au indicele iodic sc3zut (1 - lo ) , ceea ce denot5 continutul sc5zut in leggturi nesaturate printre radicalii hidrocarburilor. fn toate probele de propolis cercetate ceara a 11-a are un indice iodic relativ ridicat (42-63) : contine deci mai rnulti com- pu$i nesaturati.

Indicii de acidlitate ai ltuhror ceruriilor din prolpolisul de Tiumen ~i cel de Riga sint mai sc3zuti ded t la ceara de albine abiqnuit5. Indici de aciditate deosebit de sc5zuti caracterizeaz5 in special pr~polisul din re-

Page 44: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Tabelul 1

CERURI lN PROPOLE DE DliFERITE PROVENIENV

Probii de RezMuu Suma ce- Cearii I Cearii n Cearii I Cearii H Suma fla- propolis din uscat O/O rurilor O/O O/O O/o O/o O/o vonoidelor

Tiumen 11,0 21,O 5,o 12,O 1 4 3,o 65

Novosibirsk 6,o 29,O 4,8 20,O 1,o 2,9 62

Riga 11,5 16,O 2,s 11,5 0,3 1 3 70

Tabelul 2

CARACTEFFIZAREA CERU'RILLXI DIN PROPOLIS

Tempera- mdicele Indicele Substante Ceam Coloritul tura de de acidi- . iodic nesaponifi-

t o ~ i r e . "C tate cabile " I n

De albine

(obivnuita)

galben

alb

alb

alb

galben inchis

galbui

sable

brun

galben inchis

TIUMEN

62-85' 2,4

60-63 9,3

58-60 3,5

- 1,4

RIGA

I alb 5 9 - 4 0 10,5 1,3 76,O (28)

I alb 68-70 11,O 6 0 79,O -(14)

I1 brun 58-59 9.8 3,o 54,5 (38)

Xi galben inchis 57-58 11,4 55,O 60,O (54,7)

*) In paranteze este indicata cantitatea substantelor nesaponiifcabile, solubile tn eter

Page 45: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

giunea Tiumsn. Irrdicii de ,acidJ.tate ai tuturor cerurilor din a;ceea?i zon5 se deosebesc prea putin.

Cerurile ext-rase d~in propolisul de Novosibirsk sint de culoa.re mai inchis5 $i au indici de wucid~irtate $i id.ic mai ridicati. Se constatii uncle reguli fn privinta valorilor indicilor de aciditate $i a continutului de su'bstante nesaponifiicaibile. Pentru cerurile cu jnd!ice de aciditate s.c5zut (din Tiumen $i din Riga) este caracteristic continutul rnai ridicat in substante nesap~nificabile, wea ce se explic5, proba'bil, printr-un coi1t.i- nut riidbcat de hid rocax-bu~i.

Lucrarea de fata a dernonstralt prezenta a 4 tipuri de ceruri in propolisul provenit din 3 regi.uni ale U.R.S.S.

MICRQELEMENTELE DIN PRODUSELE APICOLE

B. OHOTSKI U.R.S.S.

In litera~tura de s~peoialitate exist2 multe date privind influenta. microelemenltelor asupra vietii albinelor, dar prea putine despre in- fl~uenp microelementelor continute de produseh ~upicole asupra orga- nismului uman.

Prddusele apicole - mierea, veninul (apitoxina), l2ptiqorul de matcH, propolisul, pHstura $i polenul au un rol esential in profilaxia $i batarea unor boli ale omlului, dmarme contin aminoacizi, prr:teine, hidracarburi, balsaan, fermenti $i - ceea ce e foarte important - diverse microelemente.

In prezent conform datelor speciali~tilor sovietiei ~i din alZe tari, s-a stabilit c5 in produsele allbinei melifere exist5 m 5 t o a r e l e mi:>ro- e lmente : in miere - aluminiu, bor, fier, i d , potasiu, calciu, qiliciu, litiu, magneziu, mangan, cupru, scrdiu, nichel, cmitor, omiu , plumb, sulf, titan, fosfor, clor, crom, zinc ; in venin - fier, iod, potasiu, calciu, magneziu, mangan, cupru, sulf, clor, zinc ; in 15ptiqorul de matcri - fier, aur, cakiu, cobalt, siliciu, magneziu, mangan, nichel, aa-gint, sulf, cmm, zinc ; in propolis - aluminiu, vandiu , fier, calciu, siliciu, man- gan, strontiu ; in p2stur5 - bariu, v a d i u , wolfram, fier, aur, iriddu, calciu, cadmiu, cobalt, stiliciu, magneziu, cupru, moli8bden, arsen, cositor, paladiu, plating, arginrt fosfor, clor, crom, zinc, strontiu.

N%i rn proces biolagic sau Fiziologic nu are lac in organismul omului ~i a1 animalelor, fArA particiipa~ea micrwlanentelor. Ele parti- cipg la metabolism (pxoteic, lipidic, glucidic), la sinteza proteinei fn or-

Page 46: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

ganism, la metabolismul termic, la hematopoiezi, osteogenoz5, la tnmul- tire $i la reacpile imunobiologh. CercetBhrii au demonstrat carelatia micrwlementelor cu vita~minele, cu fementii gi cu hormonii.

&ganismul uman p r i m e micmelementele din b a n g ~i ap&. Inte- =ant de remarcat & majariitatea ~ m l e m e n t e l o r continlute in produ- sele aipiwle au fost dewoperite in singele $i in unele mgme ale omului.

S-a dabilit c5 in singele omului exist& 24 nnicroelemente, dintre care 22 intr5 $i in compozitia prduselor apimle. In mdi t i i l e unei in- suficiente de microelemmte - vanadiu, fier, cobalt, mpru, mangan, niche1 $i zinc - & rtulburat procesul de bematopok8. Introdlucerea acestor mimoelemente, prin miere sau laptirjor de ma td , prin piidur8 sau polen, permite fnli3turarea acestei anemii.

Se $tie cB in organimul omului microelemenrtele sint mumulate in mod selectiv, in difexite organe : zincul - in special in glandele sexuale, hipofiz5, p a m a s ; i o d ~ l - in tiorid5 ; curprul - in ficat $i m5dnva oaselar; cadmiu $i molilbden - in rimichli ; n w e l - In pan- creas ; litiu - in plZim9ni ; strontiu - ln oase ; crorn, mangan - Pn hipofiza.

Conicentx-atia microelementelor in singe $i in tesutwi mte diferia, variind in functie de ~boalZ, virsti gi alte stZiri fiziologice printre care chiar ora din zi qi anotimpul.

Activitatea biologic5 a m u k microelemente este legat5 de faptul cii ele actioneaza sinergic cu fermentii $i cu vilaminele. F i m l intr5 in compozitia fernentilor a-apiraturii, zinoul in compozitia fermentilor care partitip5 la metalbolismul glue& $i protek.

Exist5 o dependent8 cert5 htre canltibtea de viltakpng Bi gi man- e n din organism, intre c a n t i t a h de vitamin& B12 $i cobalt. Ef&ul tra- tmnentului m vitamha Bi este unult mai dldicat k 5 , d a t 2 m alimen- Me, in organism p5trunde o cantitate suficient.5 de m-n. In perioada de formare a $esultului osos iesk necesarg prezenta c o ~ l ~ l u i $i a cupru- lui, acesta din urm5 fiind legah activ de vitaminele A, B, C, E ~i a d u l nicotinic.

M e d i d B. M. HECIIT a confirmat experimental c5 adgugarea m i d i , iodului $i a ~cobaltuliui intensiific5 activitatea fagmitar& a leuco- citelor, m5rgte rezisten$a, mgan~ismului f a v de diferdk boli inf-ioase. De aceea, folosirea cu regularitate a produselor a p h l e rniireqte sezis- tenla organismului nu aumai datorit2 viibaminelor continute d $i a microel.e?nentelor.

In unele cazluori de afectiuni, in psuturile arganimuld este dereglat mefiabolismul mimlementelor, lceea c;e fmBut8tegt.e starea s5-

Page 47: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

nAt8tii. De exemplu, unele boli cum ar fi endwteritele $i boli de pitle produe o xiidere a cantit5tii de cupru din Wutwi. Pentru reuqita tra- hmentului, pe ling5 o terapie cmplex8, este necesar s h se 1introduc5 in organism mimocantit5ti dc cupru. S-a mnfinnat clink $i experimental cg microconcentrati de zinc au proprietatea de a provoca scsderea can- tirtiitii die c~lesterol in singe $i de a nomaliza m ~ b o l i s m u l .

0 serie de bobi de ficat, boala hripertonic5, g lawmul , prbduc tul- bur5ri in m&ubolismul c o b ~ l t ~ l u i care se eLimin8 mai actilv prin intestin $i cgile urinare. Prin in~trotdwma wbaltului al5tuni de alte mijloace h~ipknsive (in cazurile boldllor rnai XIS amintihe), se constatti o imlbun5- tgtire a capwitiitii functionale a fioatului lpacientilor $i o arclcelerare a sc8dlerii pnesiunii anteria'le $i endmulare.

Exemplele prwnta te demonshaz5 c8, continutul de microele- menlte r n h e ~ t e mnsiderabil valoarea prodlwelor apicole $i c5 microele- mentele, participind la praosele metabolice, fermentative $i vitaminice, contribuie la tratarea anemiilor, previn ateroscleroza, m&wc foMle imunobiologice, accelereazg procesul de tratare a unor boli $i au pro- pk t8 t i gerontolorgice.

Page 48: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

ALE PROPOLISULUI

ANTIBIOTICUL ,DIN PROPOLIS

P. LAVIE FRANTA

PropoZisul este o r5vin5 folosit5 de albini p e n h a inchide fisurile stupului $i a-i aiguna acestuia etameitate la ap5. 0 a doua uftilizare de asemenea foarte impmtanlt5 : oinld albinele omoar5 un dlu~man in interiorul stupubui ~i caklavrul s5u este prea mare pentru a fi expulzat, este invelik in p-opolis ceea ce w i t8 orice putrekctie sau mucu?gSire ulterioar5. Trebuie notat5 de asemenlea prezenb propolhului in fagarii de ceari lconstruiti de alibine (el e t e respomabil in parte de colorarea cerii). Propolisul ar avea de asemenea, duip5 unele luarriri .wcente, o actiune asupra comkuisii botoilor l(VU1LLAUME 1958). Nu voi intra in detaliul bi;bliografiei privinK1 propolisul, aceasta este foarte vast5 $i adesea are un caralcter nu t m a i vtiintific. Voi *tine numai citeva 1 w r 5 ~ i privind valoarea antibiotic5 sau u t f l t i zm medicinal5 a acestei r*ini. &%e destul de cunilos c5 WHITE a(1906) care a f5out inventalrul florei bacteriene a s tup lu i , nu a studiat prapolisul. De fa*, im5 din area epoc: propolisul era considerat cia o substanti cicatrizantri ~i anti- saptic5, atit pentru tesutunile a n h a l e cit $i pentru cele vepbale. In ceea ce privqte lutilizma md~icinali, CAILLAS (1954) citeazi observatiile 1ui PARVEL care a bratat, in t h p l r5zboiului mglo-burr rani cu ,,propollisin vasolgen4' {pmpolis + veselin5) $i a constatat o actiune cica- trizanit5 qi regeneratoare s u p r a tesuturilor. ROOT citeaz5 observatii asu\pa a 58 de cazuri ch~irungiicale in care s-a folosit ,,ppolisin vasogenu cu excelente rezultate in ceea ce prive~te asepsia pl5gilor. KIVALKINA (1948) $i HAMBLETON (1950) au pus in evident5 propriet5tile bacteri- cide ale propolisului. VERGE (1951) care citeazi lwr i r i ale &or doi autoni a vwificat de aslemenea puterea wtihcberiaa5 a propoldsului qi g5sqte rezultate pozitive asupra lui Bacillus subtilis, $i Bacillus alvei, Bacillus prodigiosus qi o mare sensibilitate a stafiloccrcilor alb $i auriu $i a bacililor piocianici. Din contrg, el nu evidentiazg actiunea asupra unei i n h g i serii de Salmonella, o serie de Escherichia $i trei Proleus. W b u i e s5 spun cii reuultatele mele nu mimid ; vom v&a maQ jcs in detaliu critica aroesrtor ilucr5ri.

Page 49: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Dar cercet3irile cele rnai interesante asupra antibioticelor din pro- pol& sint cele ale e l o r d d cehi : FEUEREISL qi K!RAUS (1958). Ace$ti autori au ar5Qt activitartm divemelor ex~traate din aceasa substanta asurpra mai multor tulpini de bacili tubemlqi . Ei au o k r v a t c5 toate extraak1.e f5curte la cald in Soxhlet in solventi ca : eter de petrol, eter, benzm, etanol, ap5, erau baoteriostatic inactivi. Extractul de propolis la rece in &an01 nu wte inhibitor pentru ~ k i l u l t u ~ u l o s , dar &e inhibittor a1 rnai muktor tulpini studiate. Extractul a p s la rece (mai mulk zile de unaceratie) are o actiune pozitiv5 asupra lui Mycobacte- durn llbc. Sulbshnta antiibioticii pmte f i extras8 rnai repede cu ajutorul clorofoxmului d5ugat in apa de extraetie. In fine, dac5 propolisul este supus liofiiliztirii, lprodrusul liofilizat pkstreazii o actiune antilbiotir5. Pro- polkul contine lun antiibiotic a&v fat5 de Mycobacterium bbc. Aceast8 substant5 este hidrrxsolubil5 $i tenmolabil5 ; eficacibtea sa nu e s k modi- f h t f i prin liofilizare.

1nalint.e de a kece la cercetirile mele personale ar rnai trebui citatii lucrarea lui MEYEiR a c5rui tez3 nepublicatti se refers la diverse frac- tiuni din propolis, care fraotionare nu a fost Pns3 Intotdeauna impinsti suficient de departe ind4 s5 permit5 dekxuninarea naturii &himice a anti~bioticuluri.

B. LwrZiri personale .

Propolisul recoltat in stupinele statiunii de oercet5ri din Bures (fie Pn regiunea parizian5, fie in sud-est) mi-a dalt intotdeauna rezultate constante. Acest propolis a fost extras in dou8 feluri - cu apfi ~i ou alcool etilic. Ektrilc$ia propolisului in alcool la cald se efec- tueaz3 astfel : propolisul mlicin& qi invelit intr-o p ind este pus la fiert cu reflux timp de o or5 intr-un 'balon cu sistem de rkire, cxtraabul este apoi filtnat, evapora~t pe bain-anarie gi reluat cu ap8 oald8. Extractla in a@ cam se practi& exact la fel. Eu fiexb in reflux rtimp de o or8 amestecul de ap8 qi propolis, apoi filtrez si concentjrez pe bain-marie. In general pentru 50 grime de propolis este nemsar 11 1 de solvent. Am obgnut extra& apaase la fel de active fierbfnd propolisul n u i 81/4 de or8 fn reflux. In aoelqi timp in unajoxitatea Sncerc&ilar, extractele al- c o o k s-au dovedit ugor mai active d&t cele apoase. Extrastele reluabe in faza apotwii &t stabile timp de rnai mulk luni - tinuke Sn frigder qi La adspost de lumixdi ; termskibile, ele rezistil la aubchvre b 120° t h p de o jumiltate de or8. In extractele apoase nu se dezvolt5 Pen~2ium, ctun am g8si.t eu adesea in extradele de afiine. Extractul are un minx ammatic foarte plkut. pH-ul e t e aproape de neutru,

2. Activitate antibacterianil

W d n e a extrmtdor asprp.a lui Baotttus szlbtilis s q 8 Caron este net& $i in mumite experiente mmge pinil la ,196 de unitafi mbtilis. In a c s t caz, 10 gsame de propolis lcorespwud la 38 unMp suMlts.

Page 50: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Aceste ~e2ultat.e ne dovedesc o ectivitate faarte puternic5 a extractului de propolis fat5 de cea a antibioticdui albinei. Extrartele almolice sint in general ceva rnai active decit extractele e a s e . Am incemt de ase- menea antibidiml din propolis pe alte 12 s q e M e r i e n e astfel incit s5 compar5m activitatea sa cu a m a a antibiotimlui albinei. Or, com- para$ia ne-a ar5tat c5 nu e s k vmba de aceeaqi su~bstan~. Pentru a putea confrunta rezultatele s5 considerh in mdd arbitrar ca 10 aeiunea celor dou5 sulbstante asupra lui Bacillus subtilis s q 5 Caron $i s5 punem ink-un grafic valorile corespunz5toat-e celorlal~te su* ~bachriene. Re- m m h urmiitoarele :

Pentru anti~bioticul prapolisului, - Activitalte foaxte linteresanttii asupra Bacillus subtilis su$a Carm,

Proteus vulgaris $i Bacillus alvei ; - h t iv i t i t e redus5 Ja jum5tak sau chiar mai putin, asupra Sal-

monella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella tip Dublin, Esche- richia ~ l i B, Bacillus larvae ;

- Activiltatea nlul5 asupra a patru suve de Escheriohia coli $i Pseu- domonas pyocyanea.

P e n m antilbiotkul albinei. Activitatea este qroarpe intobdeauna egali sau superioarA wlei g5-

site pentru antibioticul propolisu~l~ui asupra Bacillus subtilis. - Antilbiatkul albhei are o activitate vecini cu 10 asupra lui

Escherichia, Salmonella tip Dublin, Bacillus larvae, Pseudomonas P Y w a n e a ;

- Activitatea sa este de doui ori mai mare asupra Salmonella pullorum $i Salmonella gallinarum;

- Aldivitatea sa esbe de partru ori mai mare asupra Proteus vul- gark $i Bacillus alvei.

Comparatia tuturor acestor rezultarte m i duce la ~oncl~uzia c5 anti- biotilcul albinei este foarte diferit de sutbstantele antifbiotice prezente in propolis. Pe de altA parte, am ar5tat c5 antiltioticul albinei se extrage m u cu ap5 fiarrt5 ; eel a1 pmpolisului trece uqor.

Voi arita in cap. VII *) aqiunea antibiotic5 a diverselor produse ale d p u l u i fa@ de bacteriile patogme pentm colonia de albine. Dar in orice caz este posilbil inc5 de pe acum sB preciz5m c5 antibioticul extras din propolis este de dou5 mi mai activ asupra lui Bacillus alvei decit asupra lui Bacillus larvae.

3. Compameie cu alte lucr2iri

VERGE a remamat o sensibilitate deosebit5 a bacililor piacianici la propolis ; or, eu mu am g a i t nici o actiune beatericstatic5 a extrac- telor de propolis asupra lui Pseudomonas pyocyanea dar am constatalt ca $i el o actiune pozitiv5 asupra lui Bacillus substilis, Bacillw alvei, nu15 sau slab5 asupra lui Salmnella, Escherichia coli (3 suw), Protcus X 19. Cit des,pre alte suqe, ele nu au fost testate in a& dou5 cazuri $i ,nu este deci posilbil s5 cmpar5m rezultakle. Rault5 din awast5

*) Textul este extras din lucrarea mai amp15 a autorului, ,,Antibioticele coloniei de albine".

Page 51: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

analizi c i VERGE a constatat aceleqi actiuni antibiotice ale extractelor de propolis ca $i mine, cu exceptia comportamentului subsiantei fat i de Pseudomonas pyocyanea. Dupii p k e a mea aceste diferenp tin par- tial de metoda de extractie care era diferitti. bnmrcirile lui VERGE au fost facute pe propolis brut tapit, pe un extract apos comparabil cu la1 n&tru, extrack in eter de petrol, a h 1 $i die m e n e a pe o esenw obtinutii prin ankenarea cu vapori de ap5 a extractului in eter de petrol. Incerc5rile au fost executate pe pliici de gelozii yi nu prin metoria dilutiei cum am ficut eu. Pe de alti parte, nici md iu l nu mai avea compozitie identic5 cu a1 meu. Toate extradele lui VERGE au dat un rezultat pozitiv (cu exceptia esenlei antrenatii cu vapori de api).

KIVALKINA a g k i t c$ Q culturi microbiani in contact cu o plac5 de propolis este distrusg in putin timp, de la 10 minute la 20 de ore, in functie de su~ele studiate. In alti s e ~ e de experienk propolisul brut este adiugat mdiului de cul1tur5 in propoflii variind de la 1,50/0 la

Un anumit nun18r de bacterii sint distruse, b-riile sporogene necesiti doza oea rnai important6 de propolis (100/0). Extractul apos obtinut prin incilzirea propolisului de preferin@ pe bain-mari, este de asemenea activ. In aceast5 form3 bacilul pestei porcine este distrus in 30 minute, dar alti bacili rezislt5 dou5 sgpt5mPni. Dupi acest autor, propolisul posedii deci proprietgti (bactericide cede, dar foarte variabile in functie de bacteriile studiate. RIVALKINA a m&urat valmrea bac- bericidi $i bacteriostatic5 a propolisului asupra unor s q e baderiene foalrte diferite de ale mele $i nu pot sii compar rezultatele mele cu ale sale d&t pentru balcilul piwianic (slu$e neprecizate). Aubarea g ise~te c5 bacilul este distrus dup5 3 ore de contact cu propolisul topit ; in ce m i griwqte, eu nu am putut evidentia actiunea an~tibaderiana a extractului apos sau alcoolic de propolis pe 3 suqe die Pseudomonas pyocyanea (su$ele 3, 4 $i 5 de la Institutu1 Pasteur). De remarcat pe de

- altii parte cii VERGE a confirmalt rezultatele autoarei sovietice. Lucrririle lui FEUEREIS sint dificil de comparat cu cele ale lui

VERGfi i$i ale \mele ; de fapt, ace~t i autori au Iuaa t in principal pe bacilii tuberou~lqi : Mycobacterium tbc, s q a H3,R V, Ravenel, B.C.G. $i M57 a. Ca punct comun, substanta este extractilbili $i solubil5 in aprl. Totuqi eu nu sint de amrd cu termolabilitatea antibioticului, ac2st.a fiinld dup5 mime termostabil.

Poa'te c i VEnGl? ~i HAMBLETON au dreptate c i d presupun c5 prupoliswi de origini diferite nu au aceeagi compozitie ohimicri $i aceeaqi valoare antibiotic$. Cu toati regularitaka rezultaitelor mele, nu se poate exclude existents mai mulltor ankibiobke cu proprietiti diferite. Vom vedea mai departe, de altfel, cii originea propolisului este o chestiune foarte complexi.

4. Originea propolisului si originea probabilii a antibioticului stiu

Am vizut cB ewtioanele de propolis de provenienk diverse nu au intotdeauna o valoare antibioticii comtant5. Aceste fapte se expliei simplu p i n oariginea prorpolisului, care poaete fi diublii dupi autori : o origine externfi ,remlta de pe muguri de arbori, qi o origine internil, re-

Page 52: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

gurgitarea substantelor x5~inoase provenid din polenuri. In afar5 de aceste dou5 originti, nu trebuie uitat c5 propollisul este amestecat cu ceari in proportii variabile ajungirwl, pin5 la 20% ceea ce nu & negli- jabil. Vom v d e a in cap. I1 ce raporturi pot exisla intre w s k doui substante sub aspectul actiunii lor antibacteriene.

Albinele recolteaz5 prapolis, sau cel putin o anumitii ri5vin5, de pe mugurii arborilm $i transport5 aceast.5 materde in ghemotoace in co~uletele de pe piciorqele posterioare exact ca p e n h polen. Aceasti recoltare a propolisului a fost studiat5 de MEYER (1954) ; ea al-e loc in momentele cele mai calde ale zilei. Ekte cunoscut5 din timpurile ccle mai vechi.

K~STENMACHER, sustinut de PHILIPP qi W E K (citati de CAILLAS) admite o origine interns. Dup5 aceqti autori propolisul ar fi un reziduu provenind din pri~ma faz5 a digestiei polenului ~i regurgitat de albin5. Lucr5rile lui PHILLIP (1923) au dovedit c5 in piciturile de aceast5 substant5 culese in stup s-ar gisi intotdeauna exine atle gr& umioarelor de polen $i peri, care nu se gdsesc n k i d a t 5 in propolisul recolttat din exterior. Se pare c5 acest propolis ar semi la lgcuilrea celulelor inainte de ponta m5tcii. Dar McGREGOR (1952) a ar5tat c5 o colmie de albine instalate intr-o sera ~i dispunind de polen era inca- pabili s5 acumeleze depozite de propolis.

Pe de allti parte, se consider5 in mod curent c5 propolisul provine din m u m de plop ; or. se pare c5 albinele recolteaz5 propolis de pe mugurii numerqi ai altor arbori pe care ii gisesc in anumite perioade ale anului. Ins5 nu este mai putin sigur c i plopul este sursa cea mai important; de propolis. Pe de a l t i parte, mugurii de plop sint singurii care furnizeaz5 la extractie un reziduu cu miros m'racteristic de prop~lis. JAUBERT (1927) a aritat inrudirea intre propolis $i mugurii de plop. El a gisit un colorant chrizina, sau 1-3 dioxiflavona, In aceste dou5 substante. Chrizina se g k q t e de asemenea in ceara fagurilor, $i in miere (JAUBERT, 1939). De fapt chrizina este cea w e confer5 cerii $i mierii culoarea sa ga1llben8. Aceast5 .wbstant5 &e gisq te mai ales in frunzele plopului, in muguri $i partile verzi ale arborelui. 1-3 dioxifla- vona difuzeazi foarte uqor in substantele graw qi in stup, trece u$qr in cear5. Aceast5 substant5 reprezinti 0,25% din greutatea mugurilor, extractia sa este foarte simpl5. De asemenea se poalte exrtrage chrizina din propolis prin aceleqi metode qi %e obtin cristale pure cu formula

CO OH

0 b a d 5 a lrelatiei strime intre propolis qi m~qgurii de plop ne-a fost furniza,U de lucrarile lui VUILLAUllIE (1958). Acest autor a arGtat c5 extractele de propolis $i extractele din muguri de Populus nigra in- h3b5 comtructia botcilor in colonia de albine.

In rezumat, se poate spune c5 numeroase substank identice, miro- sitoare, colorante, ek. se g5sesc in propolis $i fn mugurii de plop.

Page 53: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

C. Prezenb substantelor antibiotice pe plantele pe care albinele recolteazg propolis

Am considerat util s5 cmparZim activircaitea antibiotic5 a propoli- sului din stupi cu cea a substantelor produse de arbori pe care albiaele veneav sii culeag5 reini. Am studiart snccesiv Populus nigra, Abies pec- ttnata, Aesculus hippocastanum, Quercus robur, Pinus sylvestris, Cas- tanea vulgaris. In plus, am inmmak la unii dsiferite parti ale plantei : muguni, muguri florali, frunze, ramwi, lemn din trunchi. Eu qtiam c5 frunza de plop contine antibiotice ; pe de alt5 pa&, albinele lua~u eel mai adesea propolisul de pe plop. Am studiat deci mai intii extradele de acest anbore.

1. Antibiotice in Popu'lus nlgxa Am f5cut extractii fie cu ap8 f i m in rzflux timp de 1 or5, fie

cu alcool etilic fiert in acelqi fel. IJlccxrile abtinute s?nt filtmte, evapo- rate qi reluate cu ap5 inainte ide a fi ad5uigate mediilor de cultur8 conform tehnicii noas-tre obi~nuite bazat8 pe metada dilutiei. Extradele a p a s e salu alcoolice de muguri au indicat o autivitate antibioticg simi- larii $i aceste substan@ se arati foarte aprapiate de antibioticul din propolis pe Bacillus subtilis. De fapt se pot decela 123,9 unit5ti subtilis pentru un gram de extract m a t , qi 10 grame de muguri contin 55,4 unitiiti subtilis. Din conitr5, substantele e x t r w din ramurile tinere de plop sint mult mai putin active fats cte acelayi bacil : g%ew aici de 3 ori mai putin unititati sulb',:;~ ; o extractie din aphi i din tmmhiul unui plop it5iat dc curind nu permite obtinerea unei substante anti- biotice. Extrautul de mulgurri de plap in m d i u apos seam5nZi ou cel de propolis $i anume are un pH apropiat, acelaqi miros, .yi se consem5 rnai multe luni, in frigider. Antbibioticul lde Populus nigra este hidroso- lubil, alcool-solubil qi tennostabil, ca eel de propolis. Dar asemhareti initre cele dou5 mrpuri tine in prinoipail de actiunea lor antibiotic5 asupra altor suqe bevcteriene. Se rema~18 pentru cele dou5 extracte (aduse arbi- ba r la valoarea U = 10 pentm Bacillus subtilis) o mare similitudine de activitate mtitbiotici pe 7 lbackii. b h i intii, o aotivitate egal5 sau supe- rioar5 celei obtinute pe Bcloillus subtilis, pentru Proteus vulgaris qi Ba- cillus alvei ; o actiune mai slab5 pentru Salmonella gallinarum qi Esck- richia coli no. 5512 qi Pseudomow pyocyanea. Trebuie remarcat c8 in ansamlblu extractul alcoolic de rnuguri de plop esrte maii ad iv pe diversele su$e studiate decit extraobul arlcoolic de ropolis. Actiunea mugurilor de plop &e deosebit de net5 penbu Bacil ? us alvei agent patogen a1 lwei europene. Actiunea lor mte slab5 asupra lui E. coli qi Pseudomonas pyocyanea, suge asupra c5rora extractul de propolis nu are actiune. Pot oonohide c5 subsbntele elotrase din muguri de plop sint obligatoriiu prezente in stare brut5 sau ugor modificate in propolisul cules de albine. Pe de alt5 park, an v5zut c5 oelelalte mgane ale plantelm sint mai &race in antirbiatice sau chiar nu contin deloc. Awast5 ultirn8 infor- matie trebuie camparat8 cu lurcr5rile l'ui JAUBElRT care a ar5tat cB srganele verzi ale plopul~ui erau mai bagate in chrizin5 decit alte parti de plant&

Page 54: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

2. Antibiotice la dtiva arbori cercetati de Apis mellifica

Cerc&rea substantelor analoage pe diveqi a ~ b o r i mi-a dat rezul- talte variabile. N-am intilnit niciodat5 corpuni a$a .active ca propolisul sau mugurii de plop. J3xtradele au fost f k u t e in acela~i fel ca pentru q a n e l e plopului $i in plus prin macerare in alcool la rece in anumite cazuri. Prin extractie alcoolic5 la cald se obtin ceva mai multe substante active decit prin extractie apoasti la cald. Dar macexatia alcoolic8 la r e diminueaz8 la jumatate activltatea antibiotic8 a extractelor. Cfteva din aceste rezultate sint citate pentru exmplifimre in tabelul IX; reies c%wa fapte principle :

Tabelul IX

COMPARATE INTRE EXTRACTUL DE PROPOLIS $1 EXTRACTELE DE W G U R I

su$e testate lMuguri

d e propolis populus

nigra

Mugurl de Ables

B. subtilis suqi! Caron Pseudomonas pyocyanea 4 Proteus X 19 Coli bordet E. coli 026 = B 6 Ec. 5434 E. coli 055 = Bj. Ec 5401 E. coli 0111 = B4. EC 5512 S. tip Dublin No. 754 S. gallinarum No. 38 S. pullorurn No. 309

Mugurl de

Aesculus MPP.

Muguri de Quercus

robur

- Toate a m t e extracte sint rnai putin active decit substantele prezente in mugurii de Populus nigra.

- Mugurii de Pinus (extract alcoolic) sint foarte activi pe Bacillus subtilis suqa Caron $i unitatea antiibioticg (U=62,5) &e apropiati de cea a r*inei recultate de Trigona, Meliponula bacandei, la Bures-sur- Yvette (U=73,5).

- Mugurii de stejar sint mai putin activi ~pe Bacillus subtilis (U=15,4) dedt avhiile de lemn de stejar proaspiit tAiate (U=41,3). Cred c5 wte voxba aici de un fenomen datorat p r e e n p i ltaninilor din lemn ; de alrtfel pH-ul extractului este foarte acid $i este greu, in con- centratie putemicti, de a , intiiri prin rAcire mediul de geloz5. In acest caz nu pare a fi vorba de actiune antibiotic5, ci mai precis de un efect antiseptic idatorat taninului.

Mugurii de castan de India au o activilWe mai scBmt8 decit a c&r de plop, dar aceaslt;l adivitate este parale18 pe TO s u p testate.

Mugurii de brad au de asernenea o adivitate parale18 cu a celor de plop pe 9 din 10 s u p testate, dar extraotul lor nu este antibiotic fa@ de Salmonella gallinarum no. 38.

Extractul de muguri de stejar, contrar tuturor celorlalte substante vegetale pe care le-an1 incercat e& foarte activ pe Pseudomonas pyo- cyanea 4. ,

Page 55: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Toate ace& substank de origine vegetal& ca gi propolisul dint far2 actiune sau nu au decit o actiune slab5 asupra Eniterobacteriaceelor din genul Escherichia.

In rezumat, pot spune c5 exist5 un raport sigur fntre r59inile mu- gurilm de arbori pe de o parte $i propolisul pe de alts pa&. In acelagi timp, apare foarte net c5 mugurii de plop contin substan@le a'ntibiotice cele mai atpropiate din cele ale propolisului.

DupB incerctirile mele, mugurii, apoi mugurii florali $i a~poi ramu- rile ar fi organele mle mai interesante sub rapontul p d u c t i e i de sub- stante antifbiotice la aceste plante, dar nu este o regul8 generalii.

T&u$i, cum se explicti c i propolisul are int~tdea~una acelagi miros, pe care numai mugurii de plop I1 mai au ?

MACROCOMPONENTELE PROPOLISULUI $1 INSUSIRILE LOR ANTIMICROBIENE

T. VAHONINA U.R.S.S.

In luicrare au fost utilizate probe de propolis colectate in peri~ada 1965-1966. Ele au fost obtinute din diferite regiuni din 10 zone ale Uniunii Sovietice. Au fost sta~billite conditiile optime de obtinere a ex- tractelor de propolis. Extradele cercetalk, In special cel alpos gi alcwlic, se caracterizeaz5 prin indicele iodic $i cel a1 acidit5iti - ridicati fat5 de ai propolisului. Se constata o legBtur5 intre m5rimea o i f ~ i - acidit%tili gi indicele i d i c ~pe de o parte $i insu~irile bactericide ale propolisului gi ale pilfiilor sale componente pe de alt5 parte. AJU fost stabilite doza baeteriostatics $i cea bactericid5 a propolisului vi a componentelor sale. Propolisul precum ~i extractul in alcool $i e l in eter prezints actiune antimicrcrbian5. indeosebi asupra bacteriilor grampozitive. Extrmtul apos a1 propolisului are un spectru mai larg de actiune gi manifests activi- tate anltimicrobiana fat5 de bacteriile gran lp i~ t ive $i gramnegative precurn gi fat5 de ciuperci.

STUDIUL ACTIUNII ANTIMICROBIENE A PROPOLISULUI ASUPRA MICROFLOREI TRACTULUI GASTRO INTESTINAL

S. E. PALMBAHA U.R.S.S.

Folosirea indelungatii a antibioticelor $i prduselor sulfamidice d m r i provoacs aparitia formelor rezktente de mimoorganimne pato- gene. Aceasta ne indeamn5 s% c5ut6m noi prodruse mdiwnienrtoase care s5 nu fie inferioare ca putere ~i marime a spectrului de a-t' lune.

Cer&5rile ef&uate cu propolis indic8 efCkienta folosirii lui in medicina m a n 5 : dermatologie, chiru~gie, stomatologie, otorinolaringo- logie, ginecologie. Produsele din propolis se pot folosi cu suoces $i in

Page 56: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

medicina vekrinarii : in febra aft-5, necrobacilozii, bronhopneumonia enzootic5, dispepsia toxic5, pmatifoza, mastitele stafilococice, pl5gile infectate.

Pe lbaza rezultatelor c ~ c e ~ r i l o r experimentale $i a folosirii practice a prduselor preparate din propolis, la Institutul de medicin5 veterinari din Kazan au fost elaborate ,,R,ewmandBri cu privire la folosirea pro- pol isul~i in medicina veterinax-5" (V. P. KIVALKINA, J. F. KAZAKQV, 1962) in care se p r e d e folosirea peroral5 a prcrpolisului ca mijloc tera- peutic $i profilactic impotriva bolilor gastro-intestinale $i pulmonare veterinare.

In Ieg5tur5 cu aceasta, de mare i m p r t a n t 5 practici este studiul actiunii propoli~ului asupra microflorei tractului gas'tiro-intestinal. Studiul complex mul~tilateral a1 diferitelor Pmu~iri ale propolisului va crea pre- mise pentru folosirea acestuia ca materie prim5 in praducesea industrial5 a unor noi medicamente naturale.

Lucrarea i$i propune studierea linfluenwi propolisului in vitro +i in vivo asupra principalilor xprezentanti ai microflorei gastro-intestinale.

Actiunea antimicrc~bian5 a pr~polisului in viltro a fost unlCirit5 pe culturi de coli~bacili, enterococi, bacterii aciidolactice obivnuite intestinu- lui gros la animale, pnecum qi pe culturi d e stafilococ (tulpina etalon 209 $i de laborator 39) $i de baicCAnii acildofille.

Avind in vedwe c5 insu~iri le antimicrobiene ale propolisului pro- venit din stupinele din RSS Leton5 nu au fost stu~diste de nimeni pin5 acu~m, am studiat 9 probe de propolis adunat din zone diferite ale unor raioane din RSS Leton5. Am determinat actiunea bectericid5 ~i bacterio- static5 a propolisului natirv, introdus in mediile nutritive precuin ~i actiu- nea bactericid5 ~i bacteriostatic8 a extractul[ui a~lcoo 'c de propolis. An1 stabilit continutul de cearii in propolisul na+iv qi e substant5 wcat5 din exbraotu'l alcoolic.

3 Rezultaltele cercet5rilor au ar8tat cii toate probele de propolis au o

actiune antimicrobiana pronunpt5. Actiunea bactericid5 a propolisului nativ atit in ceea ce privevte stafil~cocul cit ~i colihailul s-a manifestat dlupii 2-4 ore iar la entexoew dup3 1-3 are.

Extractul alcoolic de propole 200/0 diluat cu ap5 distilat5 (1 : 5) a provocat moartea enterococului dup5 10-15 minute, a stafilocwului dup5 20-30 minute 5i a colibacilului dup5 35--40 m~inute. In mediul de agar carne-pepton5 crevterea stafilolcacului a imetat dup5 intro- d~ucerea in 100 ml m d i u a 0,05-0,25 ml extract alcoolic de propalis 20%, a enterococilor cu 0,25-0,5 ml $i a colibacilului cu 3-9 ml, iar in buiionul de came-pepton5, reqxctiv 0,5-1,5 ; 1,5-2 $i 5-10 ml.

Actiunea balctefrimtaitic5 in agarrul carne-pepton5 s-a observat in raport cu stafilwocul dup5 inkducerea in 100 ml mediu a 0,05-0,025 g propolis, cu enterocmul - 0,l-0,5 ~i cu bacilul intestinal 6-7 g, iar in buLionul din carne-peptonii 0,l-0,25 xespediv 0,5 q i 7-9.

Actitunea balokiostatEi in raport cu bacteriile aciklolactice s-a ma- mifatat diup5 ad5ugarea in lapte a 4-6 g de propolis na;Div, precum ~i dup5 rudiiugarea a 3-6 ml extract dcooli~c 20% de prcpolis.

ProBele de prapolis au continut 1,5-31,10/0 teat-5 $i exltractul al- coolic 20% - 0,101-0,154 g suibstant5 w a t 5 la l ml. In extractul

Page 57: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

.W 'audmrdama a mmouodu cwananam@n On nahetlnarroxad ammra~sada - 2961 ''a 'H 80HVEVH 'LI '8 VHIIHWBIIH

aIavxooITaIa

.~?a!po.xd elutq.xcdq a.xeur an. ar, am 'yzo!~qmqyp a1 amp nu sgodo~d n3 lamp-yde ap !a!slnura a yqa&m~apu! yle.xo.xad aaqso1oj ys o!znpuoD UL~~EJ~ y~ aq!ur~ad au qsaaay .ahi!~m!~~uras qurs nu !npq -odmd a yu.xaqu! a1m ad eaqsoloj q.d .xo~aursyeBm.x~!ur ~nqnu!jucs ul aA!laq!lue3 al51y3!3!pur p3 la$y.re a yqqqp-$s oammnIa.xd .~waur alad

1' -n~8 u!p alayaurl!ue a1 16 301 Inha ns qpn.x$ug 'qlodu.xd ap looqe-yde u! !a!qnura eluanlju! ap srrrdap na nu 'a!%olo!~apeq yyqaxas ur~d aqe!juap

I -!na '!~.guaw!.radxa !r.xnda! !O !!aarnd q .rolapaj psol~a13!ur aluauoduroa ur a~q.g!quaa al!.xa~g!po~ 'n)!pnrou !&ale tq ala[je 'adna !ke!ala~ !S a!aun lnapiea u!p !z!~!p,u! !runt a1 aurque8m.xqur ap 1nlnlu!)uo3 ur !.r?rrr !!lq!xo qohiIasqo m a!&~lo!i~apaq ml!~gaa.ra3 lnsm0.d UI

.!!>oaoJqua - sol

I aa.[!a.xl le .rol!.xyqaa.m lnq!S~!js aqy3 .xa! algop!a~ al!!Japaq yednao na-1 Jyurnu a3 301 eapop lv .!a$ua!~adxa ltq!Sqp a1 yurd aur~oho.x~!ur ap qmu!uropaczd dm8 un naau1ury.x a!qbm '!~;!aq~!lco ap ytlnqnu!luo3 sa-IasnpaJ y)oo$ n13 .e!nqsaa !!.xyn,u!ur!p lo nes !gay%w lnsuas u! - $a!.xeA a !a$uayadxa ale apeo!.xad al!raj!p ug 'sua6upJ~ad zunppqso13 !S !aoao.xalua ap lnqnu~luo3 'Jopgaxaa ~~y~njs tq yujd ysnpeJ as es lenu!qum a ~sug algop!3a .Iol!!.xavoq ln.xyurnN -~rsnrq qnzp a !!.xal -mq ap !!m%$er, Jalaqure InJyurnu ! al!z ap OL ap 35.~~ ug i!amd a1 !O al!z ap OE ap !!and a1 alquaurl!.xadxa !S mpreur aladn.18 ur algop!3z !;.raqxq aF 14 g10t3qgo3 ap lnlrp.rnu qepw a-s ~eu!~saqu1-o.x$se8 yqn~ -3a.13 !aro~~o.x3!ur ~~!qodurg !nlnqlodo.xd a yla.xo.rcd -ea.xa.qs!u!tupv UI

.!J!?lu!m~W 009 P !9 alwa3 aP aqo.rd 00~ - !.xnda! el '~~rg$ugw~suj ap 00~ $nay$ nes !O apaj ap aqo~d ap OOP a!%lopqmq qep3.1aa qsq na !axlnd n3 a1aiua~adxa u~

.eugdad-au -JE~ ap q!nu4!qo .re% ad aqo.xaa !!$~puoa ur asam a~w !!Japaq ap lqol 1n.x -Furnu $eu!uruapp a-s snld u! 'y%a ap !!mda! g -suaGuyJ~ad umn!p?-tqsol3 '!sam.xqua 'apjop~ao !!rapaq '!~>aqgo3 ap Imyurnu ~ou~~pp o-s 'a.~r?~$ -s!qurpre ydnp - ~ao 2 ap !$ !!.~y.x?qu~urpe epo!.xad ur - !.LO E ap 'mpl -a.xada~d aaeJqs!iqunpa ap a$u!auj 1-10 ap allz 01 ap aleilraqul a1 aleur -yo el ap alanl u~p alaqad 3!80lo!~a7xq apqanraa lsoj ny

.(qexpu! !azop al!.xypuemaJ uj sundsa.xo3 a O/O~'O ap u!lequamo3) ay ayqna.18 8y 1 "1: TUX P ap yzop U!

O/OS !O S'O looale-yd~ u! alqnura ap yur~oj qns s!lod~.xd ap O/o~~ 3q0031a laqxa la.xowd al!z ap oc ap dm!$ $e~qqu!urpo a-s .xolalawpv

.qvysu!q~ esm !jlnpa 9923 ap !.xnda! 0.z a1 !S al!z OE ap ~?s.I!A u! 'qp ala.xeK E%.T n!p !ad 6E ad 696T--961 UJ qn3~3 o-S almq$salu! !CMOI$OmK a-Idnsa S!ldO~d ap looqa-~da uj p!qnura e a1a.xomd !p!soloj !aluan.[ju! ln!pn)S

'IUI un-qu! B ~01'0 - ~.IIT?W O/oll'l~ ap ~nu!$uoa rw qlodo~d utp qnu!lqo mpe.qxa uj .xe! 'lm un-.xqar pm9n duqsqns 8 ~51'0 vse8 es 'y~eaa O/ol;'~ ap ~nu!$uo3 n3 sgodo~d ap aqo.xd up la.xedwd sy10031a

Page 58: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

STUDIUL CQMPARATIV AL SENSIBILITA'JTI STAFILOCOCILOR LA PROPOIAS, $1 LA ANTIBIOTICE

S. SCHELLER J. TUSTANOWSKI Z. PARADOWSKI

In u m a cercet5rilor xecente efmtuate in labratoxu1 nostru, am r e u ~ i t s5 stalbilim spectrul de semibilitate ail bacteriilor fa@ de o solutie alcoolic5 de propollis, confirmind astfel d ic ienh acestei s31utii in trata- mentul dematitelox purulente $i a1 unor maladii ginecolcgice.

Actiunea antibacteriang a mostrelor de propolis prcrvenite din s u m diferite s-a dovedit a fi diferentiat5. Metada cu rondele, utillizat5 de noi pentru examinarea actiunii propolisului, se bazqaz5 pe inhibarea cre$- terii unei suye standard (Staphylococcus pyogenes - Oxford 209 P) cu o anumiti concentra$ie de propolis. Rezultatele acestor experiente $i de- taliile metde i clinice utilizate au fost deja publicate.

In cursul investigatiei am mmparat sensibilitatea stafilococilor izo- lati din materiale patogene cu cea a su~elor de colectie. A1 doilea obiec- tiv unnarit En cercet&rile intreprinse a fost demmtrarea wentualei co- relatii intre sensibilitatea la propolis qi la antibiotice a stafilococilor izo- lati din marteriale patogene.

Materialul

Axn studiat 56 suqe de stafilococi izolati din materialle pab1og;ce. Actiunea antilbacteriana a prapolisului, examinat5 prin metoda inhib5rii dewoltsrii swelor standard, a fw t determima pentru 3 mg/ml. Sen- sibilitatea stafilococilor fa@ de antibiotilce a fmt debeinminat5 prin me- toda curent5 cu rond5le. Antibiograma a cupricns unrnfitoarele antibio- tice : penicilins, arnplcidina, meticilin5, strepltomicinti, cloramfenicol, tmamircin~, eritrocins, miacina, sulfatiazol.

Pentru un numfir redus dk stafiilococi izolati din makriale pa- togene s-a constatat o sensibielitate la p r w l i s com'parabil5 c?u cea a su~elor standatd. Din totalul de 56 specii studiate, numd 5 (aproxima- tiv 9%) au fost inhitbate de propolis in concentratie de 3-9 rnglml, 23 s u p (41%) au fost inhibate de o conoentratie de 12-15 mg/ml - definit5 oa sensibilitate redus2 fa@ de propolis $i, in sbiqit, 28 de specii (500/0) au fbst inhibate de o conlcentratie de 18-21 rngh l , ceea ce am defini~t ca rezistents mare fa@ de paopdis. Nu am seuqit s5 obtinem un r5spuns clar in ceea ce privqte corelatia dintre sensilbilitatea exa- minal5 a stafilocacilor la propolis qi la antibiotice.

Toate specii'le ou sensibilitate c e r a fat5 de propolis au manifestat, o mare rezistenw la antibioti'ele ~twtate. lntre s y l e care au manifes- tat o sensibilitate redus5 la propolis s-au inregistrat difenite grade de sensibilitate la antilbiotim, i n t m a i ca $i in rfhdul su~elor rezisteate.

Page 59: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Penhu ultimele dou5 grupe, prin definlirea zonei medii de inhibitie s-a evidentiat o reduoere generals a sensibilitgtii Ia antibiotice. Rezultatele sint cuprinse in talbelele 1, 2, 3.

Tabelul I SENSIBlLITATEA LA ANTIBIOTICE A STAFILOCOCILOR

SENSIBLtI L A PROPOLIS

Sensibilitatea la propolis Sensibilitatea la antibiotice : zona de inhibitie (medie) a culturii de stafllococl, In mm

streptomicinii cloramfenicol teramicing eritrocing miacing sulfatiazol

Tabelul 2 SENSIBILITATEA LA AiiTIDIOl'ICE A STAFILOCOCILOR CU SGTSIBILITATE REDUSA

LA PROPOLIS

Sensibilitatea la propolis Sensibilitatea la antibiotice : zona de inhibitie '

(medie) a culturii de stafilococi, fn mm

penicilins ampiciling meticiling streptomicina cloramfenicol teramicin5 eritrocin5 miacin5 sulfatiazol

I Tabelul 3

SENSIBILITATEA LA ANTIBIOTICE A STAFILOCOCILOR REZISTENTI LA PROPOLLS

Sensibiutatea la propolis ~ensibhitatea la antibiotice : zona de lnhibitie

(medie) a culturii de stafllococi, fn mm

penicilin5 ampicilin5 meticilina streptomicina cloramf enicol teramicin5 eritrocin5 miacing sulfatiazol

Concluzii

1. In . majoritaka cazurBw, stafilococii izolati djin materiale pa- togene au manifesta.t o sensiibilitate ~ e d ~ u s s la propolis ; numai 10% din swjele ,testate au prezmtat o sensibilitate comparabilg cu cea a suqclor

Page 60: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

de colectie. M u c e r e a sensibilit5tii a fmt, probabil, provooartZi de inodi- fic5rile metaboliw intervenite la aoesbe s q e , rnoldificiri caR, in afara organislmului, .pot f i demomtraite GI fiind de natur5 enzimaticg. Inten- tionam s5 aprofund5m m e t a r e a acestei prableme in viitor. Se pare, totu~i , c5 semirbilitartea stafilacocilor la propolis, dekrminat5 in vitro, nu corespunde ou exactitate senslbilittitii manifestale dc aoeqtia in vivo, deoarece in practica clinitc5 au fost obtinute rezultate bune prin admi- nistrarea propolisului in cazurile de infectii purulente.

Este cunoscut un fenomen similar - de neconconldanti a sensibi- lit5tii bacteriilor la antibiotice - comparind examenul in vitro, cu re- zultatele clinice.

2. Nu am observat exiistenp unei cowlatii intre sensibilitatea ma- nifestat5 de stafilococii testati fati de propolis $i de aatibigticele de uz curent. Este intersant c5 varietatile cu sensibilitak accentuat5 fat5 de propolis au manifestat o puterni~ci rezistent5 fat5 de antibioticele utilizate. De awast5 problem5 avem intentia s5 ne ocup5m in mod am5nuntiit in viitor.

EFECTUL PROPOLISULUI ASUPRA UNOR SPEC11 DE MICROORGANISME $1 MUCEGAIURI

L. VECHET CEHOSLOVACTA

In prezent se acord5 o deosebit5 atentie studierii propolisului, nu numai in domeniul apiculkurii, ci ~i in sfera chimiei ~i medicinei. Pe noi ne-a interesat propolisul nu numai in calihte de alpioultor, dar ~i ca micolcg, lucrind in industria productiei de antibiotice. Prezentim aici doar in scop orientativ prima parte a lwrir i i noastre, de dimen- siuni mai ample, care are, f i r5 in'doialB, lipsuri ineremte.

Pxopolisul este un produs apicol natural care - citBm din Der Imkerfreund - contine cima 550/9 substante rQinoase $i cleiuri, loo/,, ukiuri volatile, 30010 ceari !ji 5% polen. La rece, propolkul se prezinti ca o subsltantG solidi ~i friabil5, iar la cald devine moale, maleabil ~i foarte lipicios, aderent. DupB cum confirm5 $i BRENNER, euloarea sa este c a s W e , ro~iaticg pin5 la verzuie. Calitaka actiunii antimicro- biene a propolisului este - dupB SMfD - pudmnic influentat5 de sursa din care acesta provine. VILLANUEVA qi colaborakorii ma t i c5 partea cea mai activi a propolisului este repreZentat5 de galawing, resplxtiv 3, 5, 7-trihi~lroxiflavoni. In plus, incB dlin anul 1927 sinit cunmute flavonele chrizin5 !ji tectochrizin5. Aceste flavone sint - dupi LAVIE - intotdeaana mntinute in cleiurile mugurilor de plop. Ar fi deci comt s5 presupunem c5 propolisul i ~ i are originea pe mugurii copacilor.

Descrierea experimentului

Scopuil experienpi a fmt elalborarea unei aiprecieri privin.d ac- tiunea antimiaobianii a prolpollisului asupra unor specii de microbi, mu- c e g a i h qi drojdii. Dupi sistefnul de clasificare a baokriilor a1 lui BER-

Page 61: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

GEY, an fmt determinate urmiitoarele specii : din ordinul Eubacteria- les : Escherichia coli 9637137, Micrococcus flavus ATCC 10 240, Mixo- coccus lysockicticw: ATCC 4698, Staphylococcus aurez*; P-1485, Sar- cina u t e a ATCC S 341, Streptococcus cremoris NIRD 185, Corynebac- terium equi BU CSAV 184, Bacillus licheniform's, Bacillus subtilis BL 750, 2 g, Bacillus aniracoides ; din submrengiitura Eumycopltyta : Fusarium solani 257 ; Aspergillus ochraceus 5181 ; din drojdiile familiei Endomycetnceae (Silcchranomycetaceae) : Saccharomyces cerevisiae A T E 2611 ; din familia Cryptococcaceae : Kloeckera apiculata BU CSAV $i Candida albicans.

Lucrarea se imparte in trei p8rti : Prima parte examineaz5 efectele generale ale proplisului asupra

speciilor de bacterii, mucegaiuri ~i drojdii tesltarte. In a doua parte a expen-ienpi s-a pus problema preciziirii efec-

telor antimicrobiene ale propdlisului. In partea a treia s-a deteminat eficienta prapolisului oompal-ativ

cu actiunea antibiotics a penicilinei qi Eungicidinei. Prop3lisul utilizat in cursul experientei provenea atit din zona

nordics a oraqului Praga, cit $i din regiunea muntilor Jizenskb. Ca sol- vent s-a folosit alcoolul etilic 96%. Raportul dintre propolis qi alcoolul etilic, la dizolvare, a fost inQMeauna 1 : 3, din cauz5 c5 aceast5 pro- pofiie asigura o dizolvare m i facil5 qi w i t 5 saturarea solutiei. P r ~ p o - lisul cu alcool etilic a fost turnat, in continhare, ink-un flacon Erlen- mayer cu capacitate de 300 ml, astupat cu un dop din material plastic ; flaconul a fost amplasat pe agitator qi agitat la temperatura de 31°C timp de 36 ore, in intuneric. Continuitul flaconul~ui a fost apoi filtrat, printr-un filtru de hirtie, in scopul de a se inl5tura materialul inert qi propoliszll nedizolvat. Pirolpoliaul dizolvat in allcool etilic a fost pistrat la adspost de luminii, la o temlpereCurii de 12°C. Pentru a se asigura omogenitatea mostrelor, in fiecare etapii de cercetare a fast preparata intotdeauna o singurii doz5 de propolis dizolvat in alcool etilic.

Ca material microhian initial au fost folasiti microbi conwmati pe ser de cal, Liofilizati.

Ca mediu lichiid de cultura initial s-a folosit bulionul glucozat. Bacteriile au fost cultivate timp de 24 ore la tempwartura de 37OC, mu- cegaiurile - 10 zile la ternperatvra de 31°C, drojdiile - 48--72 ore la temperatura' de 25OC. Cultura in bzllion a fost tinut5 la rece, fiind utilizats intotdeauna ~ u m a i timp de c i twa zile. In vederea oonservarii u lk r ioa~e , cultura a fost inqiimintati pe agar inclinat, a fost cultivatii un anumit timp si apoi pktrat.3 la teanpratura de -5OC. Din cul- tura astfel conservat8, microorganimele pot f i prelevate $i insii'mintate din nou pe bulion glucozat. Pent1.u experientele prapriu-zise s-au folosit medlii solide, in majoritatea cazurilm agar+inge. Pentru testarea efi- cientei relative in cornparatie cu anti(biotice a fost urti1iza.t agarul. Pen- tru mucegaiuri au fost utilizak m d i i Salbouraud.

In locul pliicilor Petri obiqnuite aru f w t fdosite p l k i din material plastic, care sint mai joase. Placa superioarii se sprijing (in cazul me-

Page 62: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

bdei Heatley) pe role de otel, oeea ice reduce in mad consideralbil eva- pararea aholu lu i etibic.

Filtrele de hiptie $i d e l e de o k l s-au sterilizat intr-un slteriliza- tor cu am cald, la tempemtwa de 160°C, timp de 3 ore.

Rezultatele experientei

Partea I

Pentru determinarea sensilbilit5tii unui mi lc rooxpnh la propo-' l k au fost utilizate benzi de hidie de filtru cu dimensiunea de 205 mm qi sondele cu diametrul de 10 mm. Sensibilitatea a fost experimentat5 pentm toate cele 15 s ~ i i de microorganisme supuse tesarii. Hirtiile de filltru $i rondelele au fost urnmibe cu sol'u$ia de propolis In alcwl etilic, astfel inrit sfi nu se scufrgfi ~lolvtie pe mediul solid. Simultan cu semibilitatea la propolis s-a determiinat $i semibilltatea diferitelor ca- t q m i i de microorganisme fats de alooolul etilic. . Rezu!tatul a f a t neg ahiv.

Partea a 11-a

Majoritatea microorganismebr &n prima pa* a experimentului au fost utilizate $i in parka a dma, in care s-a stabilit ou precizie spo- riki efectul antimicrobian a1 pxwpolisului. EficienM propolirului a fost

. Tabelul 1 REZULTATELE TESTKRII s-A~n

Escherichfa coli Micrococcus j lavus Micrococcus lysodeicticus Staphylococcus aureus Sarcina lutea Streptococcus cremoris Corynebacterium equi Bacillus licheniformis Bacillus antracoides Bacillus subtilis Fzlsarium solani Aspergillus ochraceus Saccharomyces cerevisiae Kloeckera apiculata Candida albfcans

Explicatii : + + + sensibilitate maxim5 + + sensibilitate medie + sensibilitate maxima

determlinalt5 cu ajutorul metde i Heatley, respediv ou role de otel cu dhn&ul de 7,5 mm $i p i n dducerea ;sonelor de inhibitie.

Rezultatele sint cuprinse in tmbe11u.l 2.

Page 63: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Specia Zona de inhlbitie, in mm

Micrococcus lysodeiticus Staphylococcus aureus Sarcinu lutea Streptococcus cremoris

' Corynebacterium equi Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus albicans Fusarium solani Aspergillus ochraceus Saccharomyces cerevisiae Klockera apiculata

Testa,rea concentratiei de propolis in alcool etilic s-a efectuat p Bacillus subtilis, Sarcina lutea ;i Staphylococcus aureus. Rezultatele sint redate in tabelul 3.

Tabolul 3

ConcentraQa de propolis In specia alcool etilic 1 :1 1 : 3 1 : 4 1 :I3 1 :lo I

Bacillus subtilis 10,O 10,O 11,O 10,O 9,5 Sarcina lutea 10,O 11,O 10,O 10,O . 8,5 Staphy~ococcus aureus 10,o 10,o 10,o 9.8 9,8.

Pentru determinarea posibilitgtii unei mai bune difuziuni a pro- polisului dizolvat in alcool etilic, dup5 ad5ugarea de api, s-au f5cut experiente pe Saccharomyces cereztisiae, Staphylococcus aureus, Coryne- bacterium equi ~i Sarcina lutea. La 9 ml solutie de pmpolis in alcool etilic (raport 1 : 3) s-a adi'ugat 1 bl ap i distilat& Rezuzltatele sint i1u.s- trate in tabelul 4.

Tabelul 4

Specla Zone de inhibitie, In mm

Saccharomyces cerevisfae Staphylococcus aureus Corynebacterium equi Sarcina lutea

Termostabilitatea propolisul~ui a fost experimental5 prin Enci1,:i- rea ~propolisului dizolvat in alccol etilic (1 : 3) pe o bzie de api, in pabru epru'bete, inctilzite la temperatura de 40°C, 60°C, 80°C ~i res- peetiv 100°C. 1ncilzire.a a durart trei minute. Rwultatele pot f i consul- tate in tabelul 5.

Page 64: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Tabelul 5

Temperatura, 'C 40 60 80 100

Staphylococcus aureus Sarcina lutea

Partea a III-a

In aceast5 parte a lucrzrii se stabile~te efectul relativ a1 propo- lisului, comparativ cu uiele antihortiee. Pentru penicilina qi prop3lis a fmt utilizat ca microorganism de testare Staphylococcus allreus. Re- zultatul a fost negativ, probabil a fost testat5 o su95 rezistent5. Pro- polisul a creat zone de inhiibitie, dm- penicilina nu. De aceea, s-a folosit Bacillus subtilis.

Experienta s-a efeduat pe o plac5 de climensiuni mai mari, cu endoagar in care cultura de microwganisme cultivate in bulion a fost reins5mintat5. Pe endoagar au fost plasate 7 role cu propolis dizolvat in alcool etilic (raport 1 : 3) $i penicilinz 16, 8, 4 u. Cultura a fost tinut5 in termostat la 37OC. Rezultatele sint prezentate in tabelul 6.

Tabelul 6 -

Substanta utLlizata Zonele de inhiblue. ln mm

Propolis alcool etilic 12,2 14,O 13,5 14,O 12,5 12,5 12,8 Benicilintl 16 u. 12,2 12,4 12,3 12,4 12,6 12,5 12,4

La stabilirea actiunii propolisului in cornparatie eu aeiunea fungi- cidinei a fost utilizat5 levulra Saccharomyces cerevisiae ca rnicroorga- nism penltru tesrtare. Gncentratia propolisului in alcool etilic a fost de 1 : 3 ; fungicidina - 100 u, 50 u ~i 25 u. Rezulltatele sint a r 5 t ~ t e in tabelul 7.

Tabelul 7

Substanta utilkata Zonele de inhfbipe, tn mm

Propolis : alcool etilic 12,2 12,6 12,5 12,4 Fungicidina 100 u. 20,O 20,O

9 , 50 U. 17,3 17,O I 25 U. 12,5 12,5

- - - -

Rezultate ~i discutii

In lucrare aun intentionat s5 su~bli~niem efectele antimicrobiene ale propolisului asupra vnor specii de microorganisme. k t i u n e a sa anti- microbian5 a fast demonstrat5 de un mare numgr de autori. LINDEN- FELSEXI consMerG c5 au fost evidentiate efeutele generalle bmteriosta- tice qi fungistatice, mai des la ,bacteriile grampozitive. Propolisul nu a actionat asupra nici uneia dintre cele doua cultwi de drojdii testate.

Din expeTientele efwtuate rezult5 c5 propolisul actioneaz5 cu efect antibiotic asupra ~majoritiQi microorganismelor testate, mai ales asupra cocilor gxampozitivi - Micrococcus lysodeictieus, Sarcina lutea, Sta-

Page 65: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

phylococcus aureus, asupra bacililor gramnegativi - Bacillw subtilis, a celor grampozitivi - Ccnynebac&rium eqzci, precum $i asupra unor specii de mucegaiuri - Aspergillus whraceus qi a unm 'drojdii - Sac- charomyces cerevish.

Difexitele mncentratii de propolis in alcool etilic nu au prezentat diferentiteri esenljde - pini La comntratia de 1 : 10, care a prezentat eficknta cea mai redus%.

Nu am observart vreo diferentri i111tre ef&l propolisul dizolvat in alcool etilic $i cel a1 pmpolisului in solutie de alcool etilic .cu adaos de apii.

Din seria de experien@ e f d u a t e cu scopul de a testa termastabi- litatea proplisului nu am sesizat diferentiwi semnificative. Putem pre- supune c5 propolisul este o substant5 termostabilii. Aceasti calitate a , fost, de altfel, evildentiat5 $i de KIVALKINA.

Efectul antibiotic rehtiv a1 prop~lisul~ui coretspmde valorii a 16 u penidlin5 $i 25 u fungicidinri.

Trebuie sii remarcrim c5 rezultatele testelor efectuate au putut fi influenpte - $i anume mai degrabii in sms negativ - de una din calitiitile propolisului insuvi $i anume de solu~bi'litatea sa mai mare in al~cooli decit in ap5. Pe de aLt5 pante, s i n h de pke re c5, d e ~ i s-a evitat relakiv eficienrt evaporarea aLcoo11ului etilic din role (prin faptull c5 jumiltatea superioari a p lk i i Petri se spnijinea direct pe ole), acest prows de evaporare a put& totuqi avea lw, prin ddfuziunea solutiei in mediwl solid. Tot astfel puttem explica efectul negativ inregistraft la testarea akoolululi etilic ca atare asupra ~ i i l u x de mtiIcroorganisme pe care s-a experimentat. In mod analog, metodele de titrare nu-au putut fi ex r l~a t a t e ou maximum de precizie, d e m r e $i o concenltratie infimi de alcool etilic in mediile de culturii lich~i~di are efect anitimicrobian.

Au fost formulate, cu prilejul acestor experiente, numeroase in- trebgri, a1 ciror r5spuns va fi dat, f ir5 indoiali, de e-ienk u h - rioare. In viitor, avem intentia sii ne o r i e n t h asupra testiirii actiunii propolisului fat5 de o cit mai langri portilune a spmW1ui microbian, in scopul investiggrii a m t e i subtante din punot de vedme farmacol~gic.

Sintem incred:intati cii discutiile pe aceast5 tem5 ~i eventuala co- Iaborare in d i rmia semnalat5 sink de nabur5 s5 releve pe daplin ca- lititile acastui i n t e rwn t produs biolcgic.

EFEKTELE 1NHIBI~'IDRII ALE PROPOLISULUI ASUPRA UNOR VIRUSURI ALE PLANTELOR

V. BOJmANSKt V. KOSWAROVA

CEHOSLOVACIA

Propolisul este utillizart de albine pentru etarqeizarea stupului netezirea ~i lusrtrulirea peretilor wlulelor din fagmi, intkirea ramelor, propolizarea animalelm- sau inseotelor moark pe f,undul MU pe peretii

Page 66: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

etupului. La p d u e r e a lui contribuie diferite cleiuri, r5qini $i substank colorante, pe care allbinele 1e cdeg din natur5 $i le duc in stup, pre- oum $i p a r t i d e n e d i i a t e din gr5mioare de polen, ceari ~i sub- stante mimaale.

Culloarea propolisului este vaniat5 : v d e , verzui-castanie, maro- nk , galbm-maronie, brun5 pin5 aproape de negru. Propoliwl are o densitate mai maTe decilt a ceu-ii de dbine, iar dac5 este pus in ap4 se scufundi. Este insolubil in ap i qi numai partial soluibil in alcool ; se dizolv5 uqor in eta- $i cloroform. La ternperatura de 15OC este dur $i friabil. La temperatmi mai ridioate se inmoaie $i devine lipicios. Se topqte la 60-6g°C. Compozitia sa chimicii nu este incZi suficient cer- cetat8. In general, se p a t e afinna c5 propolisul contine cleiuri, rG$ini oear5 $i alte substante.

Propolisul are pukmiroe efecte bactericide gi bacteriostatiw. Minusculele cadamre din stup invelibe in propolis nu putrezesc. Actiu- nea propolisului se datorevte in mare m5sur5 compozitiei sale chimice. E f e e l e sale anestezice sint exceptionale : de 3,5 ori rnai mari dwit ale cocainei qi de 5,2 mi mai mari &it ale novwainei. Pentru a:est;e calilttiti, proplisul Qi g5sqte largi utilizki in medicina ve t e~ ina~d $i urnan5 (CURYLO, 1970).

In virologia vegetali, unde se pune de asemenea problelna agen-' tilar patogeni, nu exist5, pin5 in prezent, informatii rderitmre la expe- riente ou propdlis. De obicei, se lucreaz5 ou i~nhibitori - substank care suprim5 infeeia, sau reduc inmultirea virmului in wlulele plantei afec- tate. Esk voriba de substante de natur5 atilt org- cit qi anorganid, pure din puniut de vedere ohimic, premm $i de substante cu caracter complex, nedefinite din punct de vedere chimic. h i n t r e cele din urn13 se nlumGr5, mai ales, extractele din diferite specii de plante, tratamentele cu lapte acru $.a. Putem clasifica propolisul printre substante cu carac- ter inhibitor.

Penltru scopubik mastre experimen~tale, n a procurat propolis de la un apicultos din Bratislava. Am preparalt o solutie agitind timp de 30 de minute un flacon ciu etanol 250/0 $i propolis. Solutia a fost l i ist5 in repaus timp de 24 ore, apoi a fast a g h t 5 d h NXI ~i fiiltrat5 prin tifon, pentru a se in15tura impurit8tile grosiere. Dup5 sta- bilizare, s-a instalat o cu1m.w castanie inohis. Solutia de propolis mtfel obtinultfl a f a t conservata la ad5post de luming, la o temperatur5 de

'-3 phi! la -9°C. Pentru experimentel cu p r o d i s am utilizat trei specii de viru-

suri : v i m u l mozaicului castravetelui, izolat din Phytolacca americana (KOSLJ~MVA, BOJRANSKY 1972), virusul piit5rii t u t u n ~ l ~ i $i viru- sul necrozei tubnului, izolat din salba moale (Evonymus europaea) -

Page 67: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

(BOJNANSKY $i KOSLJAROVA, 1968). Pentru primele lucr&i am folmit o solutie de de prolpolis in etanol 25010.

In pfima experien@ m urtillizat d8iferi.k modmi de ap1imre, dup5 cum urmeo~z8 :

a) linmulmarea frunzelor de fasole (Phdseolus vulgaris) alb3 c'u vi- rusul' mozaicului castravetel~ui sau cu visusul p5t5,rii tutunul,ui, weu- tual inooularea frunzelor castravei;elui (Cucumis sativus cv. delicates) cu virusul nemozei tutunlui, i'ar dupg 5 minute - aplicarea unei s o h - tii de 10% propolis pe frmzele inoculate ;

b) inlolcui,rea, pe frunzele de fasole sau pe f rwul ' i t e le germina- t,it-e ale castravetelui, a unei so1,utii d.e propolis iar dupfi 5 inimte - inmulama cu virusul coreepunz5tor ;

c) ametecarea inoculului de virus cu o wlutie de propolis 100,'o in proportie de 1 : 1 ;

d) inoculul d e virus de wntrol .(martor), far8 utilizarea propolisului. Rezul1htele obtin'ute in wrma acestar expenknw spar in gra.ficu1 1. Sensi'bilitatea cea mai redus5 a fost evidentiatS pentru visusul

mozaicului castravetelui, iar cea mai rtdicatg - pecntru virusul ne.cro- zei tuitunul~ui. P d e u l de inocula're a virusului + aplicare ulterioarg a propoliisullui a prezenat eficienta minim& fn cazul a m t u i p r d e u , numirul de leziuni d'e pe f~runze a fast redus ou 20--550/0 in compara- tie cu martonul. Mai eficientg s-a dovedit aplicarea amstecul'ui de virus

Graficul I. Influen@ diferitelor modalitilti de aplicare a propolisului asupra unor virusuri : A - Virusul mozaicului castravetului, B - Virusul ptitgrii tutunului C - virusul necrozei tutunului ; cele 4 coloane, de la dreapta la stinga : martor ; inocularea virusului + aplicarea dups 5 minute a propolisului ; amestec de virus + pro- polis ; aplicarea propolisului' + inocdarea, dupg 5 minute, a virusului.

Page 68: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

+ solutie de prbpolis pe f m z e l e de fasole qi pe fmnzulitele gernina- tive ale castravetelui, prin aceeaqi operatie, imediat dupg amestecarea celor douZ componente. Prin acest procedeu, numZrul leziunilor s-a redus cu 36-62010. Efectul maxim a fost asigurat de aplicarea solutiei de propolis pe frunzele plantelor testate, urmatg, la interval de 5 minute, de inocularea cu virusul corespunzZtor. In acest caz, numgrul lmiunilor a scZzut cu 62-85%.

In cazul celei de-a doua experiente am utilizait virusul cu cea mai mare sensibilitate, respectirv virusul necrozei tutunullrui, precum qi cel mai a d m a t p r d e u de aplicare - aplicairea pe firunzulitele germi- nakive ale castravetelui a unei solutii de propolis $i, apoi, inoeu- l a e a cu virus. In cornparatie cu martorul, am obtinut o reducere de circa 5i'0/0 (graf~ioul 2, A). V i m u l necrozei tutunului a provocat, pe fr-unzulitele germinative ale casbravetel~ui, l a iun i necrotke cu caracter pronuntat local si uqor numGrabile, dar virusul a p6truns in intredga plant;. Prin aceasta am intentionat sZ verificgm cit de rapid ajunge $i se reproduce virusul in rAdgcini, tijc, frunzulik qi flrunzele ca6travete18ui. In scopul amintit, am efectuat o nou5 inoculare (dzlp5 17 zile), folmind swul extras din diferi'k pZ6i de pl5ntut5, atit din materialull martor cft qi din cel c5ruia i se administreazg propollis. Rezultatele testului sint ilwtrate de gmficul 2.

Graficul 2, lnfluenta ~roo l i su lu i asupra repmdvcedi virusului lkcrozei tutunului, fn diferite parti de pl&ntut(l (castravete) A - numarul de leziuni pe wasrul castravetelui ; B - concentratia virusului h rsdiciniie plantei ; C - concentratia virusului in tijele plantei ; D - concentratia virusului in frunzulitele germinative ; E - concentratia virusului in frunze : calwnele haqurate - material tratat cu propolis ; coloanele albe - material martor

Page 69: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In riidscinile materialului bratat cu propolis s-a inregistrat o can- tiitate de virus de circa 12 ori mai mJc5 decit in r a k i n i l e materialuluj martor. fn tijele materialului tratat s-a evidentiat o cantitate de circa dou5 ori rnai xd1us5 de virus, comparartiv cu ~ a u z i t e l e germinative ale matmialului mantor. In frunzele adeviirate ale castraivetelui nu a rnai fmt inregistrat5 prezenta virusdui - in cazul materialelm tratate cu propolis, in timp ce in materialul maztor a apibut, chiar dac5 in can- titaite rela'tiv redus5, raspmtiv c i m 5% fa@ die frunzulitele germina- tive ale materialului martor.

A treia experientti a fost efectuat5 tot cu virusul necrozei tutunu- lui, pe fmnzulite germinative de castravete. Su;opd experienwi a fost sB se determine posibilitstile de diluare a propolkului eventual reduccrea efmtului pmpdlitcului in functie de sporirea dilusrii. Prima pmte a ex- perientei a f a t efectuat5 cu concentmtii mai mari, xespxtiv lo%, $i 0,1%, in trei serii succesive. Cea de-a doua parte a testului s-a m- lizat ou mloentratii inferioare, ~ p ~ v 10-"ina la 10-8, in do& serii sumesive. Rezulltaitele apar in graficul 3. In companatie cu mate- rialul martor, am obtinut, in aproape to& cazurile, o dirninuare sub 500/0.

3. Efectul inhibitor a1 propolisului, asupra farmBrii leziunilor, fn urma inoculBrii virusului necrozei tutunului pe frunzulitele germinative ale castravetelui. Pe ordonati, procentul de leziuni, comparativ cu mate- rialul mrtor ; pe abscisti concentratia propolisului, h procente K - materialul martor 1 $i 2 - materialul tratat cu propalis

In cursul celei de a patra experienp am folosit virus111 clasic al mozabcului turtunului, care prezints partioule virale in form5 de basto- naq. Au fmt utilizate d o u 8 - v i i de tu tm, reslpeativ Nicotiana ruslica $i Nicotiam glutinosa, pe h n z e l e c 8 r m v i w u l inmllat fonneaz5 le- ziuni nearotice uqor vizibile. La N. rustics, fu-unmle au fost tratate cu o

Page 70: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

slolutie de propolis in concentratie de iar dup5 un interval de 24 de ore s-a inoculat virmul mozaicului tutunuhi. In cazul N. glutinosa, virusul a f a t inoculat sbia dupii trecerea a 48 de ore. Rezultatele spar in graflcul 4.

En pri,mul caz a1 acestei serii de e x p i e n @ , nuimlirul de lezillni a sclizurt ou 65,50/0, i n cel de a1 doilea caz - cu 56,3010, ceea ce cores-

Graficul 4. Efectul inhibitor a1 propolisului (Pn concentratie de lo4) asupra vi- rusului mozaicului tutunului. Pe ordonat& procentajul de leziuni, in comparatie cu materialul martor ; A - N. rustica: coloa,na haquratii - material tratat cu propolis + dupa 24 ore VMT ; coloana alba - martor ; B - N. glutinosa: coloana havurat3 - material tratat cu propolis + dupa 48 ore VMT ; coloana albS - martor

pun& in mare (tinincl seama de inmularea tardivg a virusul~ui dupA ad- ministrarea propolisului) efectului inhilbitor a1 propolisului asupra viru- sului sferic a1 necrozei tutunului.

In cadrul celei de-a cincea experiente am verificat sensibilitatea ~mopolisului, eventual! mentinerea efectului siiu inhilbitolr asupra viru- surilor plantelor, in u r n unor inclilziri eu intensitate $i duratii diferite. In cursul experientei s-a l u m cu douli virusuri, respectiv eel a1 ne- crozei tutunului qi cel a1 piitlirii tutunului, intrebuintindu-se temperaturi de 60°C, 80°C $i 100°C, timp de 5, 10, 20, 30 $i 60 de minute.

Propolisul in concentratia de lWS a fost indlzit o anumiti durat3 de timlp la bemperatura corespunz5bare in eprubete ou pereti subtiri, pe o baie de a'pii, iar inainte de adminisbare a fost rlicit sub un jet de ap5 curenti. Ca material martor au fost utilizate plante netratate cu propolis. Rezultatele experientelor sint ilusbrate in graficul 5.

Page 71: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Ef~icacitaka propolisului a fost minim afmtati la tanperaturn de 60°C qi maximum la tempexatma de 100°C. La v i ru~ul p5tiirii tutunl~lui, o inc5lzire de scurt.5 d1urat5 (20 minute) la temperatwa de 80 $i 100°C a redus efhcitabea propolisului mai mulit decit incdzirea timp de 60 minute. In cazul vvirslrlui necrozei tutunul~ui s-a observat un efect ase- mk5tor la hcilairea tirnp de 10 minute (la 80°C), eventual timp de 20 minute (la 100°C). fn concluzie, se poate a i i r m c8 proplisul fqi p k - treaz5 in mare park efectull inhibitor asupra vi~rusurilor, chiar $i dupi e a fmt sfupus o perioaidii mai indelungst5 la temperaturi inalte, ceea ce inseamn5 c8 efwtul inhilbitolr a1 propolisului se di&inge prink-o mare stabilitate.

Pin5 in prezent nu iau existat informatii despre utilizarea $i expe- rimentarea efectului propolisului asupra virusurilor plantelor. Presupu- nem c5 rezultatele noash-e condti~tuie primele informatii in acest sens.

Propolisu~l utilizat a demonstrat, f&5 euhi,voc, efectele sale inhibi- torii asupra tuturor celm patm fito-virusuri cane s-au experhentat, qi aceasta intrr-o propoflie remarcabil5. Trei specii dk viruswi posed5 par- ticule sferice, dar, in pofida acestei asem~niiri, se pare cii sensibilitatea lor este diferia. Cea mai mare sensibilitate a fost demonstrat8 de virusul n m z e i tutunului, ia~r cea rnai r d ~ 5 - de vkusul mmaicului castra- vetellui, r aped iv de tulpina m t u i a izolat5 din Phytolacca; eel tle a1 patrulea virus are panticulele in form8 de ~bastonqe $i se pare c5 sensi- Mlitatea sa la propolis s t e apmape similar8 celei a virusului sferic a1 necrozei tutunului.

Graficul 5. Efectul caldurii asupra efectului inhibitor a1 propolisului 1 K - martor ; pe absci.4, incalzirea propolisului in minute ; pe ordonat&, num5rul de leziuni pe o frunz5.

70

Page 72: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Rezultakle cuprinse in graficul 2 demonstreazg in mod clar nu - numai cB propolisul reduce n u m h l de leziuni pe frunzde inoculate cu

virus, dm $i c5 inhi1b5 in mod vizi~bil r e p d u m r e a v imul~ui in intreaga plants.

Pen~tru moment nu ne este posifbil sii explicsm ef&ul mai pro- nuntat a1 ooncentratiilm reduse (rezultarte optime au f& dobindite cu conentratii de lo3 - A fost vorba, in aceste cazuri, fie de in- fluent. st5rii fiziobgice a planklor (experienple au f a t efeotuate suc- cesiv, nu simultan), fie de cea a mediului, fie de um alt factor nlecontro- labil. Totuvi, din ultima experienv se p t e desprinde concluzia cB pro- polkul i$i mentine eBicienta chiar $i la cmcenbatii foarrte reduse ceea ce ar puka prezenta o deosebitb immniltate praeticg in cazul umei eventuale utilizki cu scopul de a proteja eulturile mai msibile, mai ales cele de ser5, rBsadwile $i, in general, plantele tinere. Efectul inhi- bitor a1 propolisuluti asupra virusurilor are o remarcabilii stabilitate care se mentine in&+ mkur5 aprecialbil5 qi in cazul inci?ilzirii la tern- peraturi lnai inalFte.

Rezumat

Experienple preliminare efectuate cu propolis au demonstrat existenla unm efecte inhilbitorii deosebiit de impresionante asupra a trei specii de virusuri sferice - respectiv virusul mozaicului castravetelui, izolait din Phytolacca americana, virirusul pitsrii h h n u l u i $i cel a1 ne- orozei tutunului, p m u m $i asupra virusului cu baston* a1 mozaicului tutunului. Propolisuil reduce nu numai numikul de leziuni de pe frun- zele inooulate, dm in acelqi timp, inhibi, de mantiers vizilbil8, repro- ducerea virusului, in intreg organismul plmtei. Propolisul a manifest& o inalitz eficients $i in cazul unor comcentratii reduse, ceea ce ar putea prezenta impoptant; pentru utilizarea practics a acetei substante in actiunile practice de olcrotire a oultu~rilor.

B I B L I O G R A F I E

V. BOJNANSKY, V. KOSLJAROVA : Euonymus mosaic. - Biol. Plant. 10, 322-324 (1968). CURYU), J. : Propolis jeho sloTenf, vlastnosti a prakticke vyuillti, Odborne vfekifske pFeklady

4, 57-58 (1970) PSZCZELARSCVO, 10, 6 (1968)

V. KOSLJAROVA, V. BOJNANSTCY : Attenmpt to characterize a virus isolated from ~hytolacca americana in Czechoslovakia. Plant Virology Proc. 7th Conf. Czechoslov. P1. Virol., High Tatras, 1971 (v tlafl).

Page 73: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

CONTRIBUTII LA STUDIUL PROPOLISULUI A. CERCETARI (?HIMICE $1 FTZLCO-CHLMICE ,,IN VITRO'

51 ,,IN ~ ~ 0 4 4 cu PMPOLIS Adelina DEREVICI

ROMkN31A

Introducere

rh ultimele decenii terapi'a cu propolis a lust un avin4t deosebit, datmit.5 rezulitatelor favoraibile obtinute in diferite m i , fapt ce reiese din comunic5rih in cadrul congreselor ~i sirnpozioanelor de specialitate (5) (6) (7) (27) (28) (29) (30).

0 parte din acestea au fost reunite in vo luml ,,Propolisu, apirut in editutura APIMONDIIA in 1975 (26).

Volumul ceprezint5 o sursi pretioasi de inforanare ouprinzind lu- crAri originale despre variate probleme. Printre a~es tea consider foarte utile lucririle de biologie ~i clinici, completate cu o docurnentare despre preparate din propolis.

Lucririle BRAILUNU (3), (4), VELESCU, MARIN (32) desohid drurnul spre posilnlittatea de standardimre a difaitelm forme de folosire a propolisului ca ,,medicamentu dnp5 nomele sanitare legale din bra .

In aeeast5 directie ne-am strgduit $i noi sSi aclucean o contributie la lirgirea cuno~tintelor asupra propriegtilor prop3lisului gi asupra fla- vonoizilor, componentul s i u ,principal. In acest scop am iniliait cercetiri cu diferiti colaboratori, biologi $i chirniqti. ReauLtatele 1e psezentim in amat5 1ucrar-e de sintez5 ca= cupr ide :

1) Cercertgri chimice $i fizico-chimice ; 2) Cewt5r i ,,in vitrou $i ,,in vivo".

1) CercetEiri chimice $i fizico-chimice

a) Intr-o prim5 serie de cercetiri in cola~borare tehnic5 cu SORU (10) au fost determinate unel'e caracteristici chimice ale prupolisului. Uti- lizarea a diferiti solventi a pemis stacbilirea existentei unor fractiuni solubile in clolroform, dupi v a p o r i z m ciruia r i m b e un reziduu in plroportie de 90,36 la 100 g.

3n extractele cloroformice se solulbilizeaz5 lipide, componente de culoare bmn5, de m e n e a $i compqi c5rora li se atribuie mirosul de ambri caraoteristic componentei flavonoidiice. Acest reziduu e supus la extractie cu metanol care dup5 evaporare las5 de asemenea un reziduu de 4,73 g la sut5. 0 a treia extractie dup5 cele doui precedente e cea mai redus5 (3,16 g la 100).

Totalitatea acestor trei irezidluuri este de 98,25 g la 100 propolis. Azotul total d acesrtuia e de 0,400 g la 100 g prodlus nativ de propolis. Hidroliza acid5 a amtu ia permite punerea in evidenw prin aromato- grafie d e n d e n t 5 pe hi f ie Watman a opt aminoacizi $i a n m e : 1) w i n 5 , 2) glicocol, 3) acid asparic, 4) acid glutamic, 5) daning, 6) triptofan, 7) fenil ailanhi $i 8) leucini. De remarcat c i trei din x g t i a sint amino- acizi esentiali.

* Bibliografia, cei interesati o pot g h i la redactie $i la autor.

Page 74: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In extractul apos, la cald, a1 propolisului, tehnicile colorimetrice pentru flavonoizi au dat rezultate poziltive.

b) a t e cancetgri chimice $i fizico-uhimice s u p r a propolkului sint efectuate de BOIERU ~i DBREVICI (1) care folosesc ireziduul cloroformic obtinut in lucrarea precedent5 sau propolis brut. Reziduul cloroformic reluat cu acetonii $i apoi cu metanol supus cromatcgrafiei circulare pre- z i f i 11 spoturi.

P~ropolisul brut epuizat cu diferiti solventi organid, supus elwtm- forezei in gel de polimril amid, -inti 9 Brwii.

Ca lreactii chimice pozitive se semnaleaz5 reactiile colorimetrice pentrru flavonaizi $i x e e a cu orcinol.

c) GROZA, BLOOS, DEREVICI (23), utilizind aparakl japonez pen- b u detmminarea amimcizilor automat, in circuit inchis, identifies pe hidrolizat acid de propolis 8 acizi aminati qi anunne : 7 aminmcizi esentiali, a1 8-lea triptofanul nu e identifieart cu a w t aparat.

Pmpolisul brut utilizat in experientele noastre provine din diferite regiluni ale t5rii. Cit5m unele conkibutii ale cemGrilor care detmnin5 flavonoizii din plante inlcligene. TAMAS (31) cerceteaz5 a~bustul de afine (Vaccinium myrtillus $i Vaccinium vitis idaea), MIHELE (25) din Hie- ~ac ium auranticz~m (xusuli@), CONSDANTINWU $i csolab. (8) din Inula uLiginosa.

ClRISTEA $i colab. (9) pun in evident; in extrasku1 a lml i c de Tilea argentea un num5r de 17 acizi aminati. Dup5 cum se $tie, alcoolul extrage flavonoizii.

In mnelruzie din arceste lucrsri ale noastre reiese coqlexitatea skucturii propolisului, identifiearea fracti~n~ilar smnalate necesits c m - tinuarea inveytigatiilor.

2) Cercetcri in vitro ~i in vivo cu propolis

In 6ceste c e W r i , DEREVICI, POPESCU $i POPESCU (13) (14) (17) utilizeazg o suspensie hidroalcoolic5 de propolis preg5tit-5 1/10 cu extras a lc~loe t i lk . A m t a este abtinut macerind fcagmente miiruntite de propcylis h u t in proportie de 25 gr la 100 alcool de 85'. Se folosesc bur- cane de culoare brun5, lnchise emetic, ce se mentin la temperatura camerei agitindu-se in decum de cinlci zile de mai mrulte ori pe zi. Dupii a m t interval nu se ma~i agi* se lass s5 se depun5 p t i cu l e l e insolubile in alcool ~i impurititile. Se obtine un lichid maroniu limpede, pe care il conserv5m in sticle de culoare brunH, bine inchise, ferite de lumin5 $i cBMur5. Pentru a cunoqte cantitatea de substant5 wtiv5, se de tmin t i reziduutl la gmutate constant5 La 100 ml exjtrz. Acesta variaz5 in dife- ritele probe initre 8-10 g la suta exhas. In felul am&a cunoaqtem do7a de substant5 activ5 utilizats pentru preparasea mulsiei hidmalo~olice cam are tun aspect lsptos uniform. (Atragem atentia sti nu se foloseasci ser fiziologic ciici rezuht2 precipitate).

In mod curent mai waparim la 2/3 extrasul alconlic iar martwii din experienp p r i m e coen t r a rea corespunz5t?are de a l m l etilic.

Page 75: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

DEREVICI, POPESCU ~i POPESCU (17) (18) sbbilesc toleranta a 1,05 @kg corp substants adiv5 pentru ymeci , cobai, iepud.

Albinele hrinite cu miere in a~nestec cu 200/, ernulsie hidxo-alcoo- lic5 prezint5 fenomene paralitim, unnate de moarte (Fig. 1).

Doza corespunzitoare de a l m l nu e toxici pentru albine martore. ProprietBtile antibiot3ce ale propolisului au fmt stabiliite fat5 de unele specii de oolibacili, b. disentesici $i b. tifici, nu ins2 fat5 de stafilwcrc Oxforrd $i S. subtilis mesentericus (13) (14).

Pentru tiltrarea puterii antibiotice acevti ceret5turi propun folvsirea Mnic i i dilutiilar limit5 fat5 de Pasteurella avis.

Albinele infestate prin hrsnire cu miere-polen de porumb muaeg5it cu Aspergillus niger $i Mucor mucedo, nu sint protejate de propolis (15) (16) In abdomenul m t c x albine apar sporangi qi hife deqi propolisul granular exist5 in macronucleocitele din hemolimfa albinelor (17), (18) (Fig. 1 a).

Fig. 1 Fig. la Frotiu din hemolimfa albfnei alimentatd Sporange din hifele din abdomenul albinelor cu niere - propolis. Hemocitele contin Col. H . fericd X 500 - Dupd Derevici $t granule de propolis de anumitd refrin- colab. (18)

Col. May-Gdnwald X 1250 - gew' Dvpd Derevict ~i colab. (18)

Substantele vollakile emanate din stupul populat cu albine au actiune inh ib t ime asupra aeroflorei din proximitaka stupului.

N m 5 r u l fcoloniilor cultivacte pe geloz5 sau pe mediul Czapek penbru mucegaiuri e redus fat5 de eel a1 culturilor obtinute la distant6 de dou% sute de metri de s k p , in liuad5 sau in arq (13) (14).

Actiune inhibantz pcsed5 emulsia hidroal~coolicii de propolis $i asupra germi~ljrii semintelor de cineps (13) (14), precum $i asupra cultiviirii , ,

Page 76: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

virusului gripal pe ou5 exnbrionate (24). Acesk rem~ltate diferii de ace1 a\ martorilor la care se utilizeazii cantitgti sirnilare de alcool diluat.

DEREVICI, P O P E C U au stwdiait (19) acti'unea propolisuliui asupra celul~elm tumorale ale asciltei E h k h (fig. 2). Contactul direct a acestor celule turnmale cu emlulsia hidro-atlwlic8 de extract de propolis le imprim5 un aspect modificat progresiv, in raport cu durata contactului. Dup3 1 or8 de contact la 37OC citorplasma cap8t8 o dkpozitie vezicularii

Fig. 2 CelWe tumorale Ehrltch, unele C e l ~ l e s fn t de dimenstunt mart, ele s fnt ro- tunde, nucleu m i mul t sau mat putin excentric, prezintd c r m t i n d aglome- ratd, citoplasma abundentd prezintd for- matiunt refrtngente mobiLe ; alte celule mat mtci c u cttoplasmd redusd, c u nu- cleu ocupfnd aproape tntreaga celulb. Examen la mfcroscop c u contrast de fazd - material nef ixat X 500 - Dvpd

Dereuicl $i wolab. (19 )

in jurul nucleului alterat. Celulele apar acoperite de un ma,terial amorf, care mascheaz8 skructlura $i le aglomereazii. MadiZiciirile rnonfologice sint mult mai m a m t e dupii trrei are de contact, materialul morf inglobeaz8 ma jo r i t ah cel~de'lar inltr- pirtuu-3 rugoasg. Alceste asp- au fost sta- bilite la milcroscopul cu contrast de fazg fig. 3) sau pe makrjalul fixat $i colorart cu metoda May-GrihwaM-Giemsa.

In experientele ,,in vivou pe goareci, DEREVICI, SORU, DIMA (20) constatii actiunea inhibanta a emulsiei hidroalooolice de propolis asupra

Fig. 3 Examen la microscop cu contrast de fazd X 500. Celule ascittce dupd 3 ore cle contact, acopertte de u n material amorf . Umbre Tare celulare in cimp

- Dupri Derevici $i colab. (19)

Page 77: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

vitaliutii mlulelar bumorale Eh~lich. Pasagiile in serie m lichid ascitic provenit de la animalele su~pravietuitoare in prinlul pasaj, r5min sterile, in acelqi .ti8mp afinitatea tinctariala a celulelor de inoculare era scZizut2i.

In continuarea cercetiirilm asupra reactivikitii organismului sub infJuenta propolisului, am initiat o serie de experienk pe cobai $i pe iepuri. In mllabarare cu ZALMANOVICI $i ARDELEANU (21) am UT- marit efectul in diferite conditii experimentale descrise de FILOTTI (22). In experientele pe cobai animalele injectate zilnic timp de 12 zile primesc 100 mg substant5 activ8, diluatii in 10 ml ap8 distilat5 ((total 1200 mg). In experienkle pe iepuri s u p u ~ i imunizikii, cu antigen Salmonela pona-

, tifi AO, pe cale intravenoasii, in 5 @ink s e administmaz8 emulsie hidroallccmlic5 de propolis pe cale inbraperitoneal5 (total 500 mg substant5 activ5). Mastorii primesc injectii cu aceeqi cantitate de alcool in ap5 distilat5 fZr2 propolis. Din aceste experiente nu a reg i t o stimulare a proceselor imunitare de creqtere a anticorpilor antiparatifici A.O. qi nici o creqtere a titrului alexic.

Examenul leucogramei animalelor de experienw i d i c 5 o crevkre a polin~uclearelor neuhfi le , contributia coibailor fiind predominantii. Lim- focit@le scad, iar lrmonacitele se echilibreaz5.

Dup5 sa~rif~icarea acestor animale se faic preleviri de mezenter dup3 tdn ica Bloquet $i Delauney (2). Dupii fixare ~i colorare recurgem la examen mimoscopic pentru a preciza etapele Cranspartului de la locul inoculiirii $i a procesului de ,,clearanceu a propolisului.

Din imagini rezult5 c5 particole ale emulsiei colddale hidroalcodice ck propolis sint anken* die cel~ulele endoteliale capilare $i apar sub for- m5 de granule, inconjurate de .un halo. Dupii o serie de etape se fglrimi- teazii in granule rngmte , macrofagele intervin in meta~bolizarea lor, apar wouole digestive aparente intraoitoplasmie (fig. 4). Lucrmea DEREVICI, ARDELEANU, ZALMANOVICI (11) se ocupB de rezultatele examenului histologic a1 organelor m b r a q i animalle. Semnalfim c5 in sectiunile exa- minate nu arpx granule de propolis, a- cum s-a constartat in organele $mecilor care au primit propolis per os (18). La acqtia s-a inregistrat de asemenea un q o r g d de degeneresoenp gras5. Aceasta sugereaz5 o reaativitate de specie diferitii, de asemenea $i importan@ modului de drninisbrare.

Page 78: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

0 demebiti atentie s-a a c d a t in cursul examenului histologic de- pistilrii unm evenrtuale modificiri mwfologice de d i n terahgen. Rezul- tatul exclude asemenea aspacte, de altfel acelqi rezulht am obtinut in c o b b r a r e m ATHANASIU, PM'RESCU, STOIAN (12) la examinarea sx$iunilor din organele puilor de hamster inmulati la 48 me de la na$- h e cu cm,ulsie hidroal~~olic5 de propolis. Acest examen a fost efmi-uat dupil tpse luni de la inomlare, perioadil in care nu au apfirut leziuni maw06y:opice cutanate la puii de hamster supravegheati in tot aicest interval.

B. EXPERLMENTARE $1 DEIDUCTII ASUPRA MECANtISMULUI DE ACTIUNE A COMPONENTEI FLAVONQIDICE

In aceat5 comunicare, ne cxrupim de o irrrpcmrtantil componenti a propolisului anume grupa flavon~izilor, pe m e o cunmqtenn din cemt5- rile ohim$tilor.

Dezvoltarea centrelor de documentare $i cercetam a induvtriilor far- maceutice a creat posibilitatea xealiztirii unor studii experimentale cu carxter riguros qtiintifk pentru cunoa+ema aoestor produse. Utilizarea terapeutici empirici a aoestora a precedat pe cea a informarii asupra structurii qi reafliilor determinate Sn organism.

In J.uc~ikile noaskre, in colaborare cu ahimiqti, am stabilit comple- xitatea structurii propolisului qi cornponentele sale flmnoidice : wn- tine gluucide protide $i Qipide ceea ce ar explim posibilitatea integriirii sale in metabolismele fiziologie.

Dupil pirerea lui SWAIN (34) flavonoizii intervin intr-uh procent de 36% in vegdalele alimentare.

Din documenbe asupra experimentbii apm variatele aspecte sub care a fast ceroetatil componentxi flavonaiidici, existenti qi In proplis (6).

VILLANUEVA qi colalb. (38) au izolat din p rop& unii flavonoizi $i din luar5rile lor xezulti un paralelism al curbei spedrografice cu fla- vonoizi de sintez5 (fig. 5). Din determinirile lui HEINEN $i LINSKENS (10) a acizilor g r q i din propolis qi compararea cu riiqina mugurilor de plop reiese asemiinarea curbelor cromartogmfice. Acest rezultat releva una din s m l e importante de care se s ~ v ~ dlbinele la p r e l m a~lestui p rdus natural cu actiune asupra cinculatiei terminale.

Imtmesul wupra grupul~i flavonoidic dateazi dlin lucririle lui SZENT GYORGY (35) (36) care a obtinut cu suc total de citrice rezul- tate bune la tratarea manifestgrilor scorbutice, indeoserbi asupra celor hemaragice. Ac&x contine pe ling5 vitamina C qi un a k factor cu care

mg. 5 Spectru IR a1 gakanginef izolatd din propolis. Cutba plind este galangin& ; . curba cu linit fntterupte este a galanginei de sintezd. Dupd Villanueva

p i colab. (38) I . . . . . . . . . . . . .. '*

., i i. I I . L . . I .

Page 79: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

lucreaz5 sinergic si pe care 1-a denumit vitamina de permeabilitate (P) sau citrin5.

Notiunea de vitamin5 a f a t infirmat5 de unii cercetgtori vi inlo- cuit5 cu denumirea de bioflavonoizi sau derivati flavoqoildici. Dupd p5- rerea lui PARROT gi CANU (28) .ji in baza llucr&ilor lui GAZAVE (29) se consider2 mai adecvat tennenul de factor Cae spre a se sublinia siner- gismul actiunii sale cu vitamina C (9) #(lo) (11) (12).

In actiunea lor asupra rezi~tentei capilarelor, ambele fractiuni din citrin5 fnscriu o curb5 bifazic5, prima de tip adrenalinic, care dureaz5 24 ore gi a doua care s w i n e dup5 72 ore (se mentine mai m d t e zile) (11).

Bropriet5tile flavonoizilor

In studiile consacrate acestui grup se insist5 asupra activitgtii ca- ra~cterlstice de a reduce fragilitartea qi permeabilitakea capilarelor.

Actiuni simultane a numerqi factori intervin in functiunea replei terminale valsculare (23). Ea e reprezentat5 prin capilam, arteriole, ve- noase, limfatice rikpindite in toate teribriile o~ganimului .

Structura analtomic5 a oapilarelor considerat5 simp15 Sn urmg cu ani (24) e in realitate complex5 morfologic gi fun4iond. Dup5 noile no- tiuni membsana celulelm nu e formatiune shtic5, ea este o p5tur5 limi- tant5 lipido-proteinic5 in continuu dinamism. Acesta nu are numai rol de contentiune, dar intervine activ in mentinesea raporl-turi~lor intercelulare gi de schimburi cu flluidul interstitial.

Complexitatea proceseh ee au loc in capilar reiese din aspectul de unitate cu venele, 1imEaJticele capillare gi terminatiile nervoase din patul capilas.

Elemente de structur5 diferiite separ5 plasma sanguin5 de lichidul extraeelular. ReAultA c5 studiul p rdwulu i de care ne ooupgm, flavonoi- zii, nu poate fi limitart la peretii vasoulwi ci trebuie s5 se extind5 asupra biosferei functionale a patului microcircular, unde mastmitele perivas- oulare vi n w i i formeaz5 o enititate functional5 cu milcile vase. fn patul aapilar intemin mdiatorii chimici de care depinde conditia hemodina- mica perifesic5 normal5, inkpi ta tea de fitltrare gi motricitatea capilase- lor. Acestea reprezint5 locul de schim~buri intre singe gi t au tmi , asigur5 aportul de elemente nutritive ~i eliminarea'degeurilar, fu%iuni ce im- plic5 un reglaj foarte precis de mecanisme, mxdonate de sistemul ner- vos cenrtral.

Metabolizarea flavonoizilor

In continuarea expunerii vom analiza conntributia experi~mentatorilor la 15murirea metabolismului flavonoizilor, introduqi in organism pe dife- rite c5i

Experimentatorii au folosit didmiti derivati flavonibi, noi insi ne preocupilm global de grupul acesta, indiferent de indirvidualitatea pro- dusul'ui folosit. I

Page 80: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

S-a pus intrebarea e m este so- flavonoizilo~ administrati omu- lui sau animdelor ? GRIFFITHS $i BARROW (14) (16) (17) (118) consider5 c5 flawonoizii sufer5 o serie de scind5x-i sub influen@ flcrei intestinale. S e obtin a c q i compu~i fenolid lucrind in v i b n,umai cu flora mit.ro- bi'an5.

Ex,perientele pe animale crescute in conditii de sterilitarte conduc la wncluzii asem5n5toare ((15). DAS gi SOUTHY :(5) mentioneaz5 de a m e n e a in 1 ~ 5 r i l e lor rolul microflorei intestinale in oataboliiarea. flavonoizilor.

GRIFFITI-IS $i BARROW ,utiEzeaz8 in oursul exper,ientelol. un pro- d'us semisinteti4c mre contine ,kei derivati flavonoidici de sitructur8 dife- rit5, a& cum reilese din cromatagrafiile efectuate de MATAGNE (23), c o m b t i aplriti a meta~hLitilor la qoboLanii in'jwtati inrtraperitoneal. Ei conchid c5 in procesul scindgrii intervin enzime hepatice iar c8ile biliare constituie o cale de eliminare a metabolitilor rezultati. In aceste expe- rente s - a folosit canularea cgilor .biliare, ceea ce a permis prelevAri de bil5 in paroursul expwientei. BOOTH ~i colab. (2) (3), plecind in cwcet5rile lor de la aci.d.ul cafeic, xnlarrc5 o serie mare de prduse de - catabolizare ce apa,r in pascurs $i a p i sint elimina4i prin urin5 sub f o m 5 de c~mpuqi fenolici (fig. 6).

Unele diferente rezu11t5 dup5 sipecia animalelor folasite ~i dup5 d e a de administrare a derivaklor flavonoidice. Se mede c5 exist5 posi,bili- bkea de a evalua gradnl cataboliz5rii dup5 cantitaitea de cornpu~i feno- l,ki eliminati prin using s m fecale $i a Ytabili un index de absorbifre in unitatea de timp. Determingrile in singe indic5 cifre superioare de me- taboliti in cazul administr5rii flavonoizilor pe tale 'pmnteral5..

'fn cursul meitalboliz5rii, eliminma e ~epaattizat5 initre bil5 $i cAile urinare.

Produsul analizat de ZYMA ,,VenorutonU semisintetic care contine der i~a t i ai rutozi'd'dui de di:ferit5 sol.uibilitate ,(25) denumit Paroven e - rezistent la swul gastmic dar e hidrolizat de rn j exxxrg~rne l e florei intestinale infe,rioare. TAKAClS $i colab. (37) nu sint de acord a supa interventiei florei intestinale in catabolizarea flavonoizilor. Ei ajung la aceast5 concluzie in barn rezulitatelar din experientele Ipe ficat izolat de ciroulatie genera15 $i intre$in:ut prin perfuzare cu un lichid fizi31agic cBruia i s-au ad5ugat flavonoizi.

SIMPSON $i colab. (30) a~u mce~.cetat meta,bolizxea flavon&izilor de c8tre mimfl,ora din mmen pe care 91 consid(er5 ca o s ~ s 5 (bun8 a flcrei microbiene cu care obtin degradla,rea flavonoizilor in conditii anaerobe. Rezultatul cu flora din mmen dispare prin filtrare p i n fatre Seid.

BUHM ,(4) citeaz5 in mmografia sa mupra flavonoizilor un numar de autori care au cescetart pwblema metabolismul.ui oompu~ilor fla- vonki. Durata apr i t ie i in urin5 viriazil, unii indicg 2-3 ore, altii citeva zile. Faptul e explicabil c5ci au folosit cgi diferite de administrare $i ani- male diferite : iepuri, cobai, $oboLani, pisici, ciini.

fn lw&-i le cam privesc metalbolizarea flavonoizilor CLARK $i oolab. a.pre&azZ cA numai lo/,, din doza administmt8 e absorbit5, restul e eli.minat nemodificat. . .

Page 81: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

0

CAFFEIC AClD (3,4-dihydroxYcinn~mic acid)

VANlLL lC AClD (3- met hoxy-4- hydroxyi

benzoic acid) . W I.1

m-COUMARIC AClD GLUCURONIDE

Fig. 6 Metabolttt utinari at actdulut cofeic. - Dupd Booth $1 colab. 1957 (1)

STELZIG $i RIBEIRO (33) ghiseuc in cer&irile de eiiminare a unor Elawonoizi cii unii se eliminti exclusiv prin win8 iar altii prin fecale numai.

Spre deusebire de interventia florei in scindmea f lavomizih d e s p care ne-am ocupat, MARCHE?IJLI (22) samnaleazg carpacitatea de a sin- Miza flavonoizii din p R e u m i existenti in rnediu, ai ciupercii Aspergil- Eus candidzls. Adaosul preouasmillorr de g lmz5 , metioninii, fenol-alanini se face la incerputul fermenktiei. Prezenb flavonoiidului e evidentiatii ou ajutcmul spech lu i de m z o ~ b a n ~ magnetic&

Page 82: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Geneza tulburgrilor in boli circulatorii

0 d t 5 oategorie de cencetiri se preocup5 de mdific5r?le incipiente functionale ~j i morfologice care fanrarizeaz5 diferite imlboln5viri ~i~roulato- rii dhpararte in aipa~ent5, varicoze, arkioscleroz5, reumatim, fragilitate ~i pmmeabilikate capilar5 cre~curt5.

LASZT (21) atrage artentia n d t g t i i ca aceste tdbm5ri s5 fie de- pistate in faza initial5 pentru a avea un trrataiment efimce. A m t autor constat5 in varicaie ~tuliburiri in metaboliumul gludblc. De asemenea, qi un oonsurn de atrei ori mai redus de oxigen al fmgmenklor de ven5 vairicoas5. P rd~merea de acid la&ic e crescuf5. AnaLiza constituen@i pe- reteLui venos, proteinele, colagenul, hexosmina =at5 unele mdificiri. Elzcstina face exceptie.

NIEBES (27) se intereseaz5 de situatia e m h e l m oababolizante a m u ~ p o l i ~ h a r i d e l m qi anume : ~l~UUir~nidaSa, B. illcetiglucosaminidasa, fosfataza A d 5 , arylsulfartaaa, hyalumidaza q i caitepsina.

In vena varicoas5, cu eroceptia oatepsinlei, activitattea acestar cnzi- me e armcut5. Autorul oonahide c5 alrteratiile v a r b e au la baz5 tul- burgri lde metab~l~ism a hhdrat ih de oanbon, provocind instabilitatea enzimdar limomale $i elilberarea fernentilor care antreneaz5 tuLbm5r-i de metabolism a rnucopolisaharidelor q i ireslpmtiv mdific5ri ultrastructu- rale ale ocrlagenului qi elastinlei. Si alti alutori se preocupg de studiul modificgrilor din tesutul conjunctiv caracteristice varicozei. ZWILLEX- BERG gi colab. (42) r e c q la culturi celulare din e m a n t e de ven5 safenri uman5 varrims5 $i ven5 bovin5 din mennbru inferior precum gi din w n a jugulatr5.

Folosid diferite conditii d,e cu l tu5 r e u e c s5 xeproduc5 a1lterati:ini asemZnZtoare celor din vena varicoas3. Constanta aparitie unui cola- gen de aspect spurnos pe care 1-au denurntiit , , s~uc tu r5 asmiat5 colage- nuluiu (CAS) $i care apme in lbunica medie a venei bovine in a 14 zi de cul'tiva~e. In m&iul de c d t m 5 apare N ac&yl~l~umauninidaza $i acid lactic, -vitatea enzimei este m i redus5 in m d i u hypoxk $i anaerob. Autorii sustin c5 in M e prmese inrtervin cu rol activ cel~ulele m m u - lm din ven5, dovaKl5 c5 C4AS nu apare h culturi ale venei jugulare carre e foare s5rac5 in celule muscullare.

Pentm obtinerea efedelor s e m d a t e , autorii insist5 asupra condi- tiilor riguroase de pH care trebuie respectate. Adaosul flavonoizilor me- diului de d k r 5 inhib5 a~pmitia CAS-ului considerat ca mucopolisacharid altemt.

In ~cont inm~ea cemetkilolr asupra conditiilor cme dekrnlin5 lezi~mi asemAnAhre var imei ZWILLENBERG-FRIEDIVIAK qi colab. (41) imu- bRaz5 fragmente dc W u t conjunotiv de ligament 'in extracte de venii uma- n5, de uterr b v i n , de mzic5 u r i m 5 . Se obtin aceleagi farmatiuni CAS in anurnite mnditii de pH preoum $i s i n d a m fitbrilelm $i derularea heli- xului. Lmagini comparative apar in p su t normal gi in s%mcturi de asp& caractmktic variwnei. Autorii apreciaz5 ea un efwt minor aeiunea fla- vonobilar asupra ultradxuaburilar wrcetate in oazul folosirii preparatelor sernisin~tetiioe de Venomton.

Page 83: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In cercetsrile referitbare la metabolismele din perekle arterial, FI- LIPOVICI (7) recurge la cultura de segmente de aorta in m d ~ i u cu tri- glioeside $i constat5 o c~~ a consurnului de oxigen sub influen@ adao- sului ule flavonoizi. Nu apaa-e o influen@ insemnat5 asupra productiei de -t.

Studiul endmelor glimlitice din vene varicoase $i n m a l e menti- nute in extraute samoplasmb, de safena varicoas5, psms qi muvohi car- diac este efecbw de MATAGNE $i IIAMOIR (23).

Utilizind eletroforeza in gel de amidon se constat4 unele diferente in ceea oe privqte proteinele in distributia lactajt dehikisogenazei care t i d e mai mullt 6pre un metabolism aerobic.

Nu se corntat6 ins5 diferenp in adivitatea enzirnelor glimlitice. 0 creqtere a activit5tii enziunelm lizosomale e semndat5 de MIRCOVIC (26) in exprientele sale de Dromboz5 experimental5 pe dine.

ZEMPLENY (40) atribuie localizarea preferential5 a leziunilor ate- rmleroase cerebrale unor factori hemodinamici gi hemoreologici la care se adaug5 $i hipoxia local5. Aoemta favorizeazi e l h r a r e a histaminei qi consecutiv creqterea permeabilitstii $i disruperea celulelor perivasculare mastwitare. Eliberarea histaminei favorizeazs depunerea particulelor co- loidale $i lipidelor pe @ele vascular, pe fondul peammbilitiitii modifi- cate. Fhvonoizii au proprietaitea de a influenta acest factor, deci sPnt utili $i in prevenirea a twderoze i .

PAREOT $i GAZAVE (29) $i GAZAVE (9) (10) (12) (13) EVU denurnit aceast5 fractiune activatoare, vihamina C2. Acest factor vine Pn competi- tie cu endma ortmetiltransfwaza (COMT) care intex-vine in prima ftap3 de mdxibolizare a adrenalinei (11). Flavonoizii inkg in mmpebifie cu pro- m l metabolic a1 admnalinei, il impiedicci temporx $i prelungesc astfel dwCa de actiune. In acest p m e s flavonoizii apar oa facto?.i de -no- misire, de prot*ie a adrenalinei, actiune ce o efeubueaz5 sinergic cu acidnl asconbic, la rindul sci un o-ifenol rompetitiv e n z h e i catemlor- toclifenol~transferazei. Alte p5rmi asupra mecanismului de actiune a fla- vonoizilor admit c i influenta asupra adrenalinei are loc indirect prin sti- mulawa hipofizei $i prin ac9unea honnonului comtimtrop ACTH asupra suprarenalelor.

Se mai afinnci de aseanenea c5 flavonoizii Nioneazi diwct pe pere- t e k mpilwdor provocind vawconstrictia pwcapilarelor. fnwhiklerea sfinc- be?.elm precapilam s-ar datwa ,mei Miuni anhienzitmitiroe, antume inhibi- tie de fosforilare a ADP in ATP, fosforilare sbsolut necearA relaxgrii m1uscuhre.

Relativ la unecanismul de actiune a1 flavonoizih considerim util sil inoheiem expunerea citind int,mp&ea datg de doi biolahiiniqti com- e n t i in acest dmeniu. Dup3 cum se exprimi SORU (31), compu~ii cu f-ia vitaminei P func$ioneazii aa un si&eun o x i d e o r rwersibil in sinergism cu acidul ascorbic - dehidroascorbic.

SZENT GYROGYI (35) (36) afinna cci in p r m de oxidare ar in- terveni peroxida.se-aslcanbic, stab%nd corelava posiibil5 de Niune dintre v i ~ e l e P gi vitaminla C.

In anumite sari carentiale, fiecare din m t e pmduse separat nu este t d a l efilcsuce oi n m a i administrate oonccunitent au actiune sinergicci.

Page 84: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

&in intervenva vhminei P la nivelul sistemului oxidoreductor reversibil adrenalina-adrenocrom s-ar reduce viteza de olrikiare qi distru- g e a adrenalinei care are r d in rezistenta capilari.

VirCamina P ca s b k n ado-reductor ar avea xol in mecanismul transferului de hidrogen. Prin aceastz actiune vitaminele P intervin Pn diferite pr-e metabolite respiratorii celulare, metstbolismul glucidelor, prolteic, ionic, metabolism1 apei.

BESANGER-BEAUQUESNE (1) a t e de p5rea-e cB asupra fun6iuni- lor w p u l u i flavonoizilar se pat face rnai curind ipoteze. E de p&rm ins; c5 pentru plante iaceqtia au un rol in fenmenele de oxidoreductie. SZENT GYORGYI a adrnis c5 interventia flavonoizilor in respiratia ce- lularg a vegetalelor, prevzzute cu peroxidaze, sint transporturi de hidro- gen. Soarta lor este legatz intim de acidul ascorbic.

Flavonoizii constituie un i n t m e d i a r in oxidarea acidullui ascmbic. Oxidazele actionem5 direct, peroxidazele dexompun apa oxigenatii pro- dusi in oxidirile dirwte, t r a n s f m i flavonele in quinone care la rindul lor oxidead acidul ascorbic pentru a relua forma fenolicz qi ciclul oxido- reductoc rein-.

P~si~bilitatea de a cataliza este atribuit5 naturii fenolice a flavoizi- lor. Interventia aioestosa in m l e r a r e a sistemelor fiziologice in care inter- vine midul ascorbic ar sugera ci flavonoizii au rol de coenzime. Dupti pirerea noastri, un asp&. care trebuie luat in considerare este propieta- tea chelatanti a flavonoiailolr ; intervin m p e t i t i v in difea-ik pracese enzimaibice $i pot asael deriva o serie de metrubolisme importante dlescrise de GAZAVE $i colab. in lucririle mintite.

C. TERAPIA CU COMPONENTA FLAVONOIDIGA A PROPOLISULUI $1 TESTME)A REZUUIJATELOR

1x1 aceast5 park nu ne referim la rezultatele k a p e u t k e ale propo- lisului.

0 d o c u m e n ~ e bogat5 se afl5 in publicatia ap5rut.i in 1975 ,,Pro- polisulU Ed. APIMOhmIA qi in referaitele congreselor gi revistelor de specialitate.

Ne ocupiim de : 1) rezdtatele obtinute in teorapie cu cornponenb flavonoictici $i 2) de metodele de testare a efectului tempeutic.

0 initiativz utilli a unor indwkii farn~aceutice a fost aceea de a pune la dispozitie proulusele flavonoidice unor eohipe de cercetibri wpa- bili s5 aprofundeze obiwtiv, sub cele mai variate aspeabe, actiunea am- pra manifst5nlor patologice tratate ; rezu~ltatele emu prezentate in s h - pozioane qi dbuta te .

Unele controverse au existat referitor la integrarea flavonoizilor Pn metaboliemul general. -tea au fmt eluuidate de biochiwti, care au pus in evident5 rnetaboliti ai flavonoizilm in urin5, bili sau fecale ; GILES qi GUMMA (21) au pus in evident5 in serul unor voluntari pre- zenw umm flavonoizi adundnbbati su~b form5 de tablete. Au folmit tehnim THIES ~i FISCmR (50).

Page 85: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

De asemenea LAPARM $i colab. (28) utilizind autoradiogsafia sein- naleaz5 la ~oareci , etaipel,e de inltegrare in organe a unmui flavonoid mar- cat de dzotopi.

DEREVICI $i cola~b. (18) dewriu lprin examen histologic etapele suc- cesive ale integr8,rii propolis.ului in metabolism, pin5 la f m a r e a vacuole- 1m enzimatice.

Penitru aprecierea obieutiv5 .a propri,etGtilor flavonoizilor, histologii folosesc unele metode experimentale prin care provoacii pe animale tul- buriri circulatorii pe care le Crateaz.2 cu diferiti derivati flavonoidici de care ne vom ooupa ca grup clzimic general in alceagt5 expunere.

PRATES1 $i colab. (43) creaza ische1ni.e regional5 priil 1,igstui.a ca- rotidei. Dup5 un a,nami!t interval preleva cortex cerebral a c5rui ulka- structurg e cercetat5. Ma~torukui (iepuse) de .asemenea i se prelevj (!or- tex cerebral. La interval de 12 ore de la ligatuira carotidelor constat5 lu- menu1 capilar ingustat, citoplasrna ingro~at5. 'fn strom5 numervase fibrile de col'agen. La iopurele tra.tat in prealabil timp de 15 zile cu flavonoizi si sacrifi.cat la 12 ore de la ligstu~ra ambeSol- carotide se constats mem- brana bazal5 de grosi'n~e quasi normal5 mai putin opac5 l,a electroni decit in ischemie pur5.

Iepurele brat pe cale prenheval5 in doza de 100 mg/zi prezints i!n capilar normal ; membrana bazalg inglobeaz5 in dedulblare frecvente peri- ciite. Limirtele celulare $i organi1tele endoplasmati,ce de aspect normal.

CETTA $i colab. (11) trateaz5 cu unii flavonoizi leziuni gsem511F1- toare celor din varice provocate cu aminoacetonitrili. Constat5 o influ- en@ bun5 asupra colagenul~i precum ~i asupra enidot,eliului vaselor mici. fn figura 7 se reprezint5 media variati'uni1o.r colagei~u~hui solubil (in NaC10, 45M) in aonta iepurelui laltirizat gi protejat prin flavonoizi. In coloana albi siet reprezentati martorii, in cea nmg1r5 se indic5 valoarea col~agenului solubil, arescuit la anim,ale 1atiiriza.k .cu aoetonitrili. Coloana haymat5 inidlie5 sc5derea cabagenului :solu,bil la a11,imtile tra tate conc,.r,ni- tent cu flavonoizi (Fig. 7).

loo-

50 - Fig. 7 Variattuni ale colagenului solubil in aorta be iepure nou ndscut, lattrtzat $t tratat cu flavonotzt. Coloam albd - iepure martor ; Coloana neagrd - iepure tratat cu amtno- acetonitrilt ; Coloana ha~uratd - iepure tratat cu amtnocrcetonttriH $t cu flaoonoizt.

Dupd cetta C . $t cohb. (11)

HAMMERSEN (25) recunge pentru realizawa pe vobolani a unui &em, la dextran spre a studia efectul flavonoizilor. Alcegeia sint admi- nisbrafi inaimtea dext~ranului fie cu 7 zile inainte pe cale m l ' ma sau cu o

84

Page 86: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

.!z!ouo~yj na aq!qe~ohoj awja u!jqo .mlnguemloa !!~yzngg !a!$e!.m?~ a dm!? ur dwg up ea.m!Jmg n.qued ~L+WOUI~A~~ un ezvqdqm a3 q ~al~pqawoj 13nla3 o ap !nln$uam%$ !a!io~olo~ eaTqysuaquy !$ e!lpde $eu~unrapp rtr$uad msopj a aTe$!A!W!qo p)lnur !our ap aundq e nJquad -!31uw !arlsax !~~3!3!pom snpe na (6~) mnolv !4 SIW~

'n~au8~w ap !uoy ap mqtr ns aupl!s u!p qo~eda~d !npp!ouoAog quanlju! qns g.rFznj!p o aJa!z.ryur o gtqsuoa as snda~ ap am g ~dnp FS, am ~2 ap ~a~.~aqu! q (ue.rl~atq,g) ~~QuoA~~J ap !!mFu! enop pup!~de (PC) .qe103 !P U~~??SIM w 51s -opj a oa!uya$ t uuojo~op n3 ~~qqva~d ug yq~! aun@a~ o-.qug (m~3 I.WCI!J$ na+s,saqle ap) ~uem1oa !nun !!.xBznj!p lnlw rw p$e!s~de !j atmd !sur Jolaq!dea ?jg,!.[:qeaur.rad e~dnse rnpz!~umelj saun!lw

.qezedeJlxa ~olau!a?o~d a !P !npqe.qpj !nlnwnloh o a.mruu!ur:p o g~qsuoa as .!z!ouoAeIj ns apz 8 nes 5 ap 3uaurqoJ.t ydnp alupm! !~youloq aF !JnW (8~)' U3MSIM "P Flez!l!Tn l";oJ e Fa!uqal Fl%q . .~eumu je~q rnilqs, un el qnup oc g?nu!juaur a paqde BJ~$FJ~

as uq aumoad ap eayq!?uea (g '~rqy~aoqeuray (2 'mlawl!dea t?.l~ja U! wze~e.qxa (1 : py3g ap ea$qg+ma yu!ur.mlap as 'jeq !n.qxg ala8ujrs UJ aqnugq~ qqgTnzaJ A~EJE~UO~ ~ze!aa~dv !6 4o~q up [nun or aun!sa~d ap !mp)e~~de s~elplq n3 asmuan !azqs eaJeaJ.3 ug gv~mm aJa3 qpug 1n$sq u!~d y$!l!qe$s !J alnod .xo[a~el!dea oa$eq!l!qsaur.wd

-!$!.xazp !z!oumo1j n3 aJelt?.rT pdnp w~gde !!+alad ap lnqmu ~dnp ~ola~epdva !a$ua$yza~ aasa)b~o ~q~qsuo3 (OP) nNm FS

'$uatmge~$ ap vujuryldps o ednp ao1!!bqadl e q)!aede ap !nlnd.ulg a a~!8lm@ o p~mqo

.(uqn~oua~ $!urnuap edz pdaxi) !z~ouoaa~ no $uaura%qI ~dnp !P aqureug aqrtu!jqo ala+qpzaJ ~mdurq

!e!jyada msa~u lnduq !S a- !aseoanlurl quqspm ~u.rur 'ya!$eday ~zo~p n3 (21 '33) iw!uom awouaA a$uapgnsu! Huap

-!Aa UJ aund e ads p!uyaq aqme q 8.xna~ (~9) msvd 14 C[TM

'(05) LOXI -~vd 1n.qauro~apso!8m y$qxa j~auuro ul -3n~m1ea ap aznluaA !qur pun ln~o+n[~ m FA~IE%U aun~sa~d o q aJnxx aped as .a!j!.de ap ~n-g alk1!qqs as 'p?yt~ue p$ejs.rdns 0 ad &T? a~s '(auqncqns ~~&Jouraq !s!ur) al~rhalad f?.rBurnu as .aun!sual ap ~n~n$~~ede e~@./e;rq e1 1iqe.q -a~d a8rns.I as 'gseouan e!lolna~p ~~~odural suq~dns am3 y~!qzod aun!s -a~d o pup!Iea.x ~luap!aa uj esnd g aqaod Jo1aJe11de3 eaqel!1!3a~g

'.TOl'JUa!s!U!p !a!jua$~ mh!pa!qO a!np~suo3 aln3sa.m !flyv1!qaauroad e IS a~q~dm !!jp?1!8e~j eaqma3

.a$ua$T;p apo?aur a$r?uy8eurr $soj ne apl -uaJe3 ~g!~y$saj!uour ardnm ~ol!z!ouo~qj !almn~ju! In!pls nquad

'~~ULIOU el 18701 auya nu a!punCuoa ~nlnynsal ~nl-a !Sngo~ .a[mq ~auo~qiuram !!ur!s~~i3 t? wanpax o !$ aluaas

-amxa ap mpal !om Jeurnu un yu!u~~a?ap !zpuo~e~j n3 aa.-ieTv.qaq -ua.qxap

ydnp aJo wed el !S yo o el TJymla~dl mj as -ue.qxap xaur!.xd nu u.10~ -~otrr alapur!uxf 'al!un!zal amur a nquad aunqdp ap ea~pru! ap qu!eu!

I dual pnx yypem.rd a eaJexj!meS .ysmuane.x$u! ale3 ad a$u!auL yo

Page 87: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

98

.!!zoa ozq o.[ eu!urq08.m eugeuaqe ap !!$=[u! ol !nplmpa aaraurlqo nquad 3.mm !pqnv "IJH no qw~qau !B qqoa apm!u~ ap !.nrtlo~ pcuywl -oj Frouoaag .xoun e guozgoqnau sa.woloA lajlso gzopa~do (GI) -qaloa 15 3~fl9 'lexauo 1qm.B Indpq1rs ur qowldap rade pump^ gdnp !n~nurape oa~q!suqy ~epardv 'pas aoq 81 aun!sa.xduroa upd wapa un Ezoaw uol~qoS ad ajuavadxa u: (SE) 'qqo31 !S 3~n7 o3 !~q?l-s !jlv

'8 001 9 S-uJ 00Z !$ 01 a4ur qe!JoA azop ug p!ouontqj ns lqon~ a- apu~!u~ ap 301 un -saq~ Wun emwoj ' gq~~~app a~lt?31 ?%FA ap uodw !nun o guo+nqns eaeqrrgdtur el 8m3a.1 ~!$Bw~Ju! e3o~oSd e ap apoqaur qlo aqu~ -adz ucqmouan pls -0'JTI.I ap JEA!Jap Ut'l 3S390lUJ (01) .q%?lO3 !k 33m8mMnvD '~WOU~A a!$

1 -elnx!s ap JO1!Jgmqln?. le quam~.rq !nun !!JO~EA ea~a!s~do ndyuad .!nvwaurq,eq lnma q pxx.mu csur atnjuaur

as lnlaaj3 'g$uam~onlj ol !!$g~!pq~auw.ad oamnu!urlp !4 9-3 .u!$uaur . as alualslxa a1a3 ~op 'tou !!S3e~ouray mdo nN .'!nln$uauroleq !nlnpaja

ea~![!q@s aq~w.md !6 ~!m!qo qsa napeso~d ~saao :a m~um !!Jw~ "m no pl~s gpda~ as !od~ 'pnl gnop oauaurm

ap gzoaqquppe as oqaqd ! yun1 gnop ap durn? a~o pz ur r~r> 1a.q ap UH ap Bur oop Ysaurvd !!~suloq luauqe.~ ap gpoyad a~vaag ul

'guna~dur! '~q~aqn FqunJj -uoa as a13 .JO~ al!~apa~de le.redas n1.m an3 p!paur !jlnur !em ol l~od -urr as alaurayog .soTauIs!.maueo.Isp ale !5: !au!aasaJonlj .xolalmeae.qxa ale .~o-(aua~ 'JalaalJe alp qe3 ap a1l.1~ ad aurayc~s aoj as !!j~~Bo)oj gdna

-!au!assaJonlj Jqqomnoqxa IS Jolaurqfiaumqw quaza~d qsa a~apa~da ap ln!.rq!.13 'oqaaqd a%kaw!~d a~ea $01 !npx e pped !S JO~!OUOAE~J !!Jg.qsy!upe surm u! 'wwqtz!p !a!+doqqs~ !a!$nloaa eaJenqeAa a)!ulrad JO~!!J€?J~C~OJ oaze~dmq .!ym ap Inpun$ n~uad FJ~qn3 ur auq!J !S ~soloj lod as 'aleuqq a$!.xaj!p 9 !!p.~80103 FJnsxa as '(~9) ~OH~S;L m1 ~amJYn1 up -!as urns gdnp qm!~duros ap Inpap !~!~&8e~d ap q.xas o :$pz~u Hucmamnu ap !a!$nps m~aTsaCu1

*aua!u!l -aJ a[alo!Jequtl ad gwede !a$uaasamnu oa~a~je~oj a$!ur~ad upwpm 'lag -e~&quaasa.xonlj oaEz!vln uy~d qv?uaza.xda so!$axI ml[!ur un ap aundslp a;ielnoo al!un!jmjo ug xe@o3 ~,!j:l!1!q~amad !B !!jy$g!8e~j ln!pnqS

'~olaaal!de3 ealg!l!qoaur~ad Iajlse pu!pa.~do le~ap~d lnp!yaq ug aqEu!urxqap ~j qod alue?suo~ aom alpopA 'ap~~iqq al!.raj!p el le!$!~s.rqu! p~qal ltmala~d ap uria)s!s un ~tsaq&p as F o!aJ -p gpqsauaj gpdv3 o uqnaqns ampc~ju! elpolam p!$gszaqu! pp;ryaq ads am.ql!j ap !n1np~.B !!.xapa~dv lndoas UI .(8) ~~~183 ap gsndwd $so$ e ~01a~l!dm eqq1!1!qoaur~ad o!pnqs e ap a)eqqEpour qo 0

.!z!ouoAelj na aqqmq apmqol u! gle!z.qlur tFamznj!p u!~d !!$gg!qoaur~ad ea.munipa~ g%tqsuos

'g$nxmn.cv g$ep~dns o ad quo~o~w ap t?a$qgum qqauroqoj :zo!sa~de as !S gu!p!.~!d na 1nqaeJop a8e.qxa as "aqq.&? ap p$gms as '~q!uqoqoS tmq!dmap Nnp a%.qxa as ~rn103 eala!d

'9q!.r! wun18w ug '(soua~e.qu! $eqaaCu!) SUE^ !nln)mJo1oo !pgz -nj!p lnapx~d uyd ~upq!dm !!$glq!q~wad e~dnst, o.~qsao eaun!jx? eze!pnqS !S q!z!ouo~o13 a JW~UJ=IJ~!!W~ I~IOJ p~ya~ (02) 1~08~3

Page 88: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Dupg 12 ore incepe administrarea de HR m e se continu5 timp de 5 zile la fiecare 12 orre.

THULESIUS $i GJORES (52) mm&eaz!i viscmitatea singelui pe bol- mvi ou insuficient5 venoas5 cmnicA. Se deteminti Yiscozitatea inaimbe qi dup5 rtratamenrt in sfngele mbital qi in cel p l e v a t din membrele infe- rioare.

Nu reies diferenw impol.tante P n h lcdmrile trataite $i martore. Ceea ce determing pe autori sg excludg interventia viscozit2tii in tulburbile circulatorii venoase, contrar aprecierilor deduse de LOISLLEUR $i colab. (34) din experientele lor pe animale, bazate pe difuzarea colorantilor.

Impmtanb instalgrii unei oinculatii colaterale dup5 adden te ische- mice, rezul'tate din smpendarea circulatiei ccmronai~'ime qi in anterele mem- brelor dnferioare, a fost studiat5 die BRJKAC qi LASZT (7). Autorii ima- gineaz5 un a p a t care penmite a i m i e grafic mecanograma. Acea6ta reprezint5 r5spunsul nervului coa'espunz~kr mu$chiului in care s-a insta- lat circulatia colakral5. fn mzul experientelor pe card se urtfizead elec- trocardiograma. Tratarea cu Venoruton a dat rezultrute semnificative asu- pra instal5ilii cirmlatiei colakrale.

0 alt5 t h i c 5 de studiu a miunii flavonoizilor mte imaginas de SCHLEBUSCH $i KERN (49). W t i a pl-5 de la asemanarea stxwcturii chimice a unor flavonoizi $i a polifenolilor folositi in t5bgcgrie (taninuri), ceea ce ar sugera cA $i flavonoizii ar putea actiona ca stiubilizatori ai cola- genului. Se $ie c5 fibrele de colagen se mnitrag, reulwlndu-se $i produ- cind degajaw de ternperatm-5 qi energie caw poate fi rn&uraU cu aju- t d unui aparat. Dup5 p5rerea autorilor flavonoizii ar actioma ca un agent de tzbgcgrie. Aeiunea flavonoizilor este proportional5 cu con- centratia.

Terq ia cu flavonoizi a fos t aplirccdt5 la bolmvi ou m a n i f m r i pro- vocate de caren@ acestora : in smrbut, fragilitate $i permerubilitate cres- cut& tiullbw5ri c h u l t o r i i in m m 1 b l e i n f e r i m , vmice, in aterxscle- roz5, edeme, arsuri.

Pentru precizarea deficientelor vasculare se intrebuinteaz5 una sau mai lmulte din metdele enunwte an,terim. In genere se lweaz5 cu mar- to& c b a li se adrniniWeaz5 placebo, un p r d u s in& in m l q i format ca cel cercetat. INdlwtria farmaceutics a pus la dispozitia cercet5toril~r px-eparatele ce trebuiau controlate obiectiv, de aceea adesec~li experi- mmitatorul nlu ~ t i a nici el cu ce prodm lumeaz8. Au fost utilizate produse semisintetice, dcrivag ai rubzidului extras din floarea de saldm galben, alte preparate proveneau din citrice uneori in adam cu ioni metalici. Se mai utilizau extrase din fructe de pWlm (dine, cmZize ek.) sau din castane &.

Acbivitatea clinicienilor b&5 $i pe testele de laborator obiective asigura concluzii pretiowe asupna valabilit5tii terapeultloe a unui prodas cemtat.

Majoritatea cemetAtorilocr imi&i mupra lipsd de toxicitate a fla- vonoidlor, toleran@ mentinindu-se fat5 de doze maai gi indelung admi- nistrate.

Aceast5 propr id te a incuxajat probabil numeroase initiative de a studia terapia cu flavonoizi. Vom semnala nurnai citwa nuane din bogata

Page 89: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

documentatre existmt5. DEMURE (14) a lucrat cu Disrarel extras din afine, CLEMENIT (13) 1614) cu produse citroflavonoidice, PREIROVSKI 1(44), KAPPERT (24), RAZWVA'(45), CAUWENBERGE (9), McEVANS (36), FILIPPI (19), LECOMBE yi CAUWENBERGE (32) folosesc produse semi- sintetiw ale rutozidului denlumlitte HR (Venmton) (55).

Acgti din umn5 autori (32) au semnalat manifestZiri amino-libem- toare a unor derivati ai rutozidului notat Z 4000, numai pe pbolani, Pns5. Se constat5 o sc5dere brusc5 a tensiunii arteriale urnat5 de tachifilaxie (puls precipitat).

A4utorii pecizeaz5 c5 aceste fenomene nu apar la om la care se utilizeaz5 a i derivati de rutozid.

LAGRUE gi c~lab . (25) c e d e a z 5 tulbur&-ile cimulatorii prezente in aterosderazii, in hipertensiune arterial5 (27) pe care le trateazi cu amelimki vwite in 213 din oa~urri. Trarta~menrtul pe cale bucal5 (a 103 mg X 3 in 24 ore) de trei s5ptgmin;i se repel2 dup5 o pauzii de alte trei sgptilmini. Au folosit Esculoside Ld (25) utilieate sub denumirea Folescu- to1 (26) $i in alt5 serie de experiente ROSE obtine ameliorarea simptoma- tologiei subiective din varicoze $i sirnptome postflebitice ; conchide asupra utilit5tii flavonoizilor in terapeutica tulbur5ri;lor c h u h r i i ale inembre- lor inferioare.

LECOQ recornanid5 flavonoizii in puirpur5 $i alte bolli hemoragke ( m b u f t ) in care a p r initial echirnoze frecvente, in nefrite hematurice, scleroz5 ~i hipertensirune arteriali, tulbubr5ri membmle, dezwhilibru hepatic. GOTZ (22) mmtioneazii sc5derea co les te rd ld~ $i reaultake mul- turmitmre cu Conicenkin (prepairat din castme) in vmicoze, ulcere vati- m e , bmihf1ebit.e. PAIRIS $i MOURY (39), care conltroleaz5 eficacitatea aidministr5rii flavonoidice in tulbu(r5ri de permeabiilitak, CW testul difu- zgrii colorantului albastru Evans cu electroreflectometru conexat cu un galvanometru, ggsesc c l permeabilitatea crescutil e amelioratii sub influ- en@ fla~vonoizilm. Faipt confirmat $i de ARTUSON (2) in wuri de m u r i $i de DEiRNICI ~i d a b . (17) cane utilizeaz5 in amulri experimentale o emulsie hiklroalmlic5 din propolis in care se afl5 flavonoizi. .

Din documentarea privibare la utilizarea flavonoizila in oaulisticR miese posibilitatea de a stivili mersul afeeiunilor in care predominii retinomile.

WEGMAN (56) studiaz5 rolul enzirmelm in procoeseh de adaptare la expunere la Jumin5 initens5 qi utilizid retinograme shbilqte efectul fworabil ail ~ v m o i z i l o r .

Cemt5rile lui ALFIERI (1) privesu: adaptarea rapid5 la iatuneric, constat5 cobcnrirea plragului lumincs absolut dap5 bratarea ~cu flavonoizi. Autorii explk5 mecanismul prin conversiunea radiatiilor ulrtmviolete ine- ficace, in radiatiuni vizibile de lungimi de und5 mai mari. De acord cu rezultatele lui ALFIERI sint MASQUELIER $i colab. (37) $i PERDRIEL (41) care studiaz5 efectul citroflavonoizilor in adaptarea la ebluisare. NEUMAN (38) ~i T H O M S $i FKIRISAIN (51), ROMAN1 (46) f o l o s s tratamentul cu flavonoizi in angiorpatii mnjuctivale din cuuslul prediabe- tului sazl din diabet. Preparatul d3enumit Difmrel e cu extras de afine.

Page 90: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

PE7I'EmN qi HtEAL/TH (42) indic3 retinopatii prin tratarea gooblanilor cu iminodipropionitrile pe care 1e inhirbii cu flavonoizi.

BAIDAN $i OITA (3) utilizeazii in afectiuni oculare solutii sau unguente obtinute in mhen$i pe baz8 de almine organice alle prqmlisului. Se obtin rezultak bune in muri meoconjunctivale, blefarooonjunctivite.

Fhvonoizii au fost utilizati $i in dermaltologie cu reuultate bune sub fwnn3 puikveriA5 de c a r e BOLLIGER (5) ; au fost a l e e cazwi cu pruri't, erne, u l w e varicoase semi-inehise sau care lasii induratii. LECOQ a propus fobsirea in purpur5, LECLERCQ in p m r b i s (33).

De asemmea folwkea flanronoizilor in localimrea ~ o r i l o r a dat rezulbate bune lu'i BALANGER $i DAX (4) k RUDALI $i JULIlARD (48) constat3 inhibarea difuziunii tumorale prin flavonoizi la qoarecii care fac turnmi mamare cind sint tinuti Tn mrcinii continu3. RUDALI, DECHAU- ME $i CQUSTOU (47) olbtin acest rezultat cu c h e l ~ t e magnreziene de fle- vonoizi. Dup3 p&rerea h i BOHM (6) che lakea este mecanism de bazi a acfiunii flavonoizilor. CLlZMEISON (12) qi (15) ins3 insist2 asupra sinexgi~mului cu actiunea mid~ului ascorbic, fivonoizii fiind considerati fa- de econornisire a amstui ~d ou caw internin in fenomenele de oxidoredu~ie .

INSUSIRILE FITOIN~HIBITOARE ALE UNOR SUBSTANTE PRODUSE IN COLONJIA DE-BINE APIS MELLIFICA L.)

M. GONNET FFlANTA

Introducere

Inez din a n d 1960 am arBM c3 anumik fractiuni extrase din pro- dusele stupului inhibau germinatia semintelor unor plante (GONNIET $i LAVIE, 1960). Se vorbea in acea period5 dwpre o nou3 orientare in studiul acestor substante. Se cunqteau deja insqirile antibacteriene ale unor produse ale allbinei, dar se cuno~teau prea putine l u m r i despre ac- tiunea lor f itoinhti~bitme.

Aceste insuqiri nu consltitbuie tutu# un fenomen izolat. Exist4 foante n u m m e exeunple care araitii c3 anumite extrade din substante de ori- gine vegetal3 sau an iml5 provoac3 fenomene de fitoinhibare. Au fost k l a t i , de pild3, inhi'bitonii gea-minatiei sau ai creqterii diferitelor cr- gane de planbe, cum sint : rMkia i de Helianthemum, A. phyllanthcs, Papaver, Thymus, Rosmarinus ek . (I. BECKER, GUYEX' 1951 ; DELENIL 1951) ; frunze tulapini $i mugmi de Xanthium, Centaurea, Allium, Lycgp- sis, Pelea, Salix &. (KON16 1947 ; FLETCHER, RENNEY 1963 ; LANGE,

Page 91: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

KANZOV 1965 ; GARESTIER et al. 1966 ; KEFELI 1966) fruotele $i se- minwle de Lycoprsic~m, Vicia, Oryzo etc. (KONIS 1940 ; PEYRONEL VARGA 1966). Pe de altg parte, a n m i t e extracte ale unm crret i i ani- male prezinki de asemmea activitate inhilbitoare : sberolii, terpenoidele, hormonii $i diastazele s-au dovedit active fat5 de plante (LUSTIG $1 WACHTEiL 1939 ; BOITEAU $i RATSIMANGA 1958 ; CIZKOVA $i VLRYCHOVA 1964; NI,TSICH $i' NITSlCH 1965; MILCOU 1966 ; RAT- SIMAMANGA 1966 ; MAC LAREN $i BEIADFUTE 19166), saliva urnan5 contine un inhibitor a1 ge rmht i e i plantelor (YARDEN1 1948). In sfix- ~irt, citiva auwri au studiet efectul inhitbitor a1 antilbiotioelor asupra ger- mintirii $i crgterii plantelor (BARTON, M'ACNAB 1954 ; DUQUESNOIS 1955 ; BRIAN et al. 1965).

LR1 insecte, ainurnite smet i i au o impor;tantA putere fitoinhibitoare ; citam dup5 PAVAN (1958) actiunea inhibitcme exencitata aszlpra specii- lox Lupinus albus gi Allium cepa de iridmirmecina extras5 din Iriclo- myrmex humilis, c an ta r sna smrebati4 de Lytha vesicatoria, pederina produs6 de Peaderus fucipes. Dupii LEMAY (1947) veninul de albini controleazii germinarea semintelor. PAVAN (1958) a izoht dintr-o se- aretie a albinei - 15pti~orul de matc5 - o substaa~tii crisbalizabilii, pu- ternic inhibitoare a creqterii h Lupinus albus. Primele niaastre lum5ri (GONNET, LAVIE (1960) au fwt realizate folosirvd boabele die 0 x 2 (Oryza sativa) oultivat pe vat5 hidmfilcl ca substrat. In apa cu care se irigau se- minple au fost introduse extrade apoase de p r d e ale albinei. S-a l&at cu extract de propolis, de polen, de miere, de cear5, de 15ptipr de mate5 $i de albine in%regi. Pmplisul $i mierea au provooat o inhibitie total5 a gemingrii orezullui. Alte elotraete testate au determinat o hce- tinire a crgterii plantelor in cornpat ie cu martorul irigat cu ap5. DEREVICI qi mlaborrutarii (1964) ag remarcat o inhibae a germinjrii la Cannabis sativa, in compozitia mediilor de cultur6 utilizate i n t r i d ex- traote alcoolice de propolis. Alcgti autmri alu insistat rnai ales asupra pu- terii inhibitoare, rnai mult sau rnai putin importante, a diverselor, ,,cali- t5tiu de propolis care au f& utilizarte. fntr-o lwrme rnai recent8 (GONNET 1966) ne-am pocoupat in mod rnai special die actiunea pro- polisului. Am studiat aceast5 actiunle a s u p semintelor de l5puc5 (Lac- tuca sativa). Imhilbitia se manifest.& in functie de cancmtratiile studiate, printr-o incetinire sau ohiar oprire a crgiterii plqitelm. Acestg ultimi lucrare a arZitat c5 este vorba de o inhibitie a cregterii plantelor $i nu de o inhilbitie a geaminatiei in semul striet a$a cum au loonsiderat autorii a n t a i d .

Ca unnme a acestor incerciiri prelimhare am sbudiat rnai ambun- tit fenomendk de fibinhibitie provouate de sulbstantek prezente in stup.

Page 92: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Material ~i metode

A. Natura $i extractia citorva substtank exWae din stup. Extradele pe care le-am testat au fost preparate in felul u~mi to r : - Eztract u p s de propolis (1 P) , 80 g propolis sht extrase cu ap3

distilat5 c l d i t 5 . Extr&ul este recuperat, concentrat pe baie de ap5 $i filtrat ; 1 cm3 din acest extraat contine 95 mg subs tan^ uscat5 ;

- Extract alcoolic de propolis (2 P) , 80 g propolis sint exkase ou alcool (1 ors, cu reflux). Extractul este filtrat prima datg la cald, apoi pe dispozitivul Biichner, a doua oars, la rece, dups precipitarea cerurilor. Alcoolul este evaporat. Reziduul esk reluat Pn apg distilatg, r5cit la O°C, cen.brifugat $i filitrat. 1 cm3 de filtrat obthut contine 50 mg substanw uscat5.

- Extract alcoolic de polen din ghemotoc colectat de albine (8 P) . 20 g polen din ghemotoace colectate de la o ~ l ~ o n i e de albine (stupul nr. 225) sint majorate $i extrase cu alcool la Tee. Dup5 filitrare alcoolul este evaporat. Reziduul, reluat cu aps, este rgcit la O°C, centrifugat, apoi filtrat. 1 cm3 solutie d v 5 wntine 118 mg substant5 uscat5.

- Extract alcoolic de p&turii ((P3), 20 g p&tur5, din fagurii din acelaqi stup (stupul IW. 225), sint extrase $i tratate in m d u l descris mai sus. 1 m3 de extmat contine 148 mg susbtant5 uscat5.

- Extract de miere (C8). Este vorba de f~actiunea acid5 saponifica- bil5 a unui extract de miere este~ificat. M d u l de obti.nw-e a amte i frac- tiuni va face obiedml unei d m i e r i am5nuntik cu alt5 m i e . 1 ems de solutie apaas5 contine 3,3 mg substant5 uscat5.

- Extract acetono-alcoolic de cearii (c) 10 g de cear5 veche sint dizolvate in acetons, la cald. h t o m este partial evaparat.3 extras5 $i reluau cu alcool, decantat5 ~i filbatt5. Alcoolul a t e evaporat ; rezidluul este reluat ou ap5 $i l h t s5 se decanteze in frigider (O°C) timp de 24 ore. Se centrifugheaz3 qi se filrtreaz5. 1 cm3 de filtrat eontine 154 mg substanw lJsCat5.

- Extract alcoolic de albine (A). 50 g de albine prelevaite dintr-un sbup (colmia nr. 25) sint puse la macerat in a l m l timp de 24 de ore apoi extrase timp de 1 or5 in wflux. Dup5 o prima filtrane intr-un aparat Buchner, alcoolul din filtrat a t e evaporat iar seziduul reluat cu ap5. EYtmotul &pus 24 ore in reffigerator este centrifugat, apoi filkat din nou. 1 cm3 din aceasu solutie contine 270 mg substant5 uscat5.

A fmt testat efeotul fitoinhihitor a1 tu tu ra acestor extra& asupra areqterii la Lactuca sativa. Ca unmare, am mentinut materialul qi meto-

Page 93: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

dele de control care ne-au satisfiicut in prinlele noasltre imrci i r i (GON- NET 1966).

B. Probe biologice pent.ru specia Lactuca sativa

Acerarjt.3 metadii, dkja folositi in lucrarea noasltrg precedentii, tre- buie d d s g mai detaliat tinind seama de fqdul cii a primit. mele im- buniit.3ti.t-i.

Noi utiliiGm ca mediu de culturii gelozii 20% (in ap5 distilatii) la care se adaugii in diferite concentratii fie solutia de studiat fie ap8 ca martor. Aceste a m e s k u r i sint iunediat trecute in pliici Petri (cu diametrul de 10 cm). Concentratia extractului utilizat pe substrat este expri- mat5 in mg (substanw w a s ) la 1 cm3 de mediu. Studiaea unei con- centratii a acestui extract este realizaa cu a j w t m l a 3 cutii, in fiecare placii f i i d semiinate 100 seminte. Aearjtii i n sh inwre ye efectueazii pe cirt posibil wogm pentxu a facilitta prelwGrile ulkrioare. S h i n l a utili- zatii este l&ptwa de Babvia (Blonde de Paris). Crqterea are loc in etuvi qi la o temperaturii de 25OC ; umiditatea relativii a incgperii este de 80%. 16 ore dupii insiimintare plantele sint e x p w la luming timp de 30 mi-

nute. a t 5 e x p e r e e te repetarts de 5 ori pe timpul intregii diurate a experlentd (fie dupii 16, 24, 40, 48 $i 64 ore). Swsa luminoasii este corn-tiCuit.3 de o ramp8 alc5tuitii din 2 liimpi fbucreslcente de 40 wati f i w r e (Philip blam brillant). IPumina~a primit8 la ni~velul~ fiecirei p l k i esbe de 1500 lugi.

Ci'tirile sint e f d u a t e la 70 de ore d1up5 insftminpre. Se prelev5 dim fiecare placii 20 de plantule, pmmdirudu-se in felul urmiitor : Pn scopul dc a evita o alegwe prefexeintialii din ansamblul de seminte, se suprapune pe placii un d k de canton cu d imt ru l de 10 em. Pe a m t dliw sin4 desenate 5 e m r i de 2 cm in diametnu situate la distant5 egalii intre ele (un cerc central qi o suits perifericii de 4 cerouri). Prelevgrile de plantule se efectueazg prin transparent5 in iinteriorul fiec8~uia din a-te cewuri. Rezultatele sint exprimalte in lungimea hipocotilelor qi a riidiiciniklor (rnAsurart5 sub o lupii binoculars) potri,vit ra~pmturilor :

(Lung. r ~ d . ) Ind (Lunlg. xsd.) T

in care In seprezintii dilvtia fn swbstrat a Wui extract inhi~bitor I iar T - ~ E L F ~ O F U ~ .

Page 94: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 95: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Din aspwtul cunbelor care exprim5 inactivitatea creqtmii radiculare a plantelor se wnstatt5 c8 extrmtul de miere (C8) posed5 o p t e r e inhi- bitoare foarte riklkait5 (hhibitie total8 ou 0,030 mg substanw uscati la 1 cm3 mediu de cultur8); este urmat de extractul alcoolic de propolis (P2) (hhiibitie toital5 la 1,5-3 mig su~bstant8 watii/m3). A h s u b s C m ~ au o Wiune mai slab5 (concenkratii cuprinse in& 1 $i 5 mg substanv meat3 la cm3 de mediu de cul%uriS in cazul inhibitiilor partiale), extrac- tele He p l e n (qi in special cel de polen din ghemotoace) sint foarte putin active.

Discutie ~i concluzii

Toate substantele extrase din stup posed8, in grade diferite, facul- tatea de a inhiba sau Pmetini crgterea planrtelor de l&p'tuc8. Mentimim in mod special interesul pe care-l prezint5 o fractiune acid8 saponificat5 extras5 din miere care inhib8 demolitarea plantulelm in doze foarte slabe. Extractele de propolis prezint5 in egal5 mbur8 o activitate re- marcabil5. Fractiunea inihibi~toare p z e n t 5 in propolis este mai q o r de extras cu alcool deciit cu ap5. Extradele de dbine $i de war8 au o acfi- une de tu l de slab8. In sfiqit, polmu1 stocat in fagmi de catre albine relev8 o activitate redus5, polenul proaspat din @hematoace fiind inc5 qi ma1 putin arctiv. I

Constat5m, qadar, c8 pultexea fivtoinhibitoare a fractiunii extrase din corpul albinei este slab5 in cornparatie cu aotivitaka produselor recoltate de albin8. In mod firesc acestea ne-au condus la presupunerea c5 substmtele imhibitoare ale creqterii vegetale, prezente in miere qi propolis, sint cel putin in mare park de origine vegeta18.De altfel lueriiri complementare sint in cum iar rezdtakle obtinute ne vor permite in curind s5 tragem concluzii asupra acestui subiect. Dar putem afinna cZ o px te din subsrtantele inhibitoare prwin din stup gi sint de origine a n d & Exeanplul polenului este o confirmare eviKlenU. Am ar8tat c5 polenu1 stmat, deja amestwt cu numeroase secretii salivare qi tasat in faguri de c% allbine este mai activ decit polenul din ghmotoace care a suferit numai un inceput de tramsformare. Ori, trebusie s5 mentiongm in acest caz c5 recoltarea a&r categorii de polenuri a fo& efecbuata in ace- l q i stup $i in aceeaqi epoc5. Cele 2 tipuri de mostre prelevate erau deci calitativ compambile. Pe de altA pwte MAURIZIO (1960) a constatat c5 anumite semetii salivare ale albinei, incorporate in p l e n proasp5t (polen de Papaver betula, recoltat manual), impidic8 g m i m t i a qi creyterea tuburilor polinice. Extraotele alcoolice de albine in-i i-au dat acela~i rezultat. A.pdar, dubla origine gi multitudinea substantelor cu caracter

Page 96: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'OBS--B8S 'EL& 'WE) 'SAX ~omwd %ax 's~aasuy squvaa 18d sanbl?o~qputl,l a~qlssod uoup~qs 81 ans '~661 'd 'AVFEFX

-OB~-T VWI md 'ras -3s~ a=m ('7 DW;~ q&v) eamaqa,p aluoloo q sum sauuapaloeqllue saaua?sqns sa? '0961 'd 'WW

'TOT-H '(r) 991 'vosta 'DU)~J -urnwan urnm uoa wqawz pun Ja??e~a awwazqa gomp uazutlm ualaqgq qo Uunruuraqsurn?sqaaM '$961 'PI 'MOZNVX '7 '0 '33NV7

'tZ) b 'toe -I- ';sa1vd -~)MOJB pue uopauw~a8 uo sdes ~ml: jo ~0~138 Bunrqlqw aqz I.'Lwr '% 'SINOX

'(r) z 'toa -6 'Isazvd '7- o~aluo? am ul saaueasqns 8uplqlqul uonsurur~al ao uonoe aqa uo oHIr 'I 'SINOX

YLF-ZLF '(z) OLT ZISS %nuN .pu%v 'moa 'alnes np saqqo~ salnlma sal suwp s~a~naau sanbmouaqd s~na?lq1~W sap uol?esne3crZ 'S96T 'I 'A 'mm

'b8ZZ-1822 'Z9Z "Jd 73s 'V3V 'ZI '3

d(unpvs ujnw~) an?leI q zaqo sa~ntuqd saunaf sap aomsslom q ?J uopaurutlas q Jns (u~~l1aur qdv) amqe,~ red aaarowJ snodo~d 81 JP aarJt!qrm uonov .eser '.PI '~mN03

-brg-g~g '002 "JJ '-1~s 'paog '3 'salnaJaqn3 sal: ?a saup~8 sa~ Jns sanpq8.p aqanJ q ap qrnpo~d sap an~?surur~a8nus uorlav 'Oh61 'd 'xrAm 'W '~NNOO

'292--692 '291 "JJ *;ov 'pnav gr'x -3 *sa?otnnz xnap ap saqqroa slleatxa sa1 suep s~o?lqlquy.p sJna%aej aa aauesqoJa ap srna~~ej ap a3uasaJa 9861 '3-r 'xn3mm-13 "x 'nv3a-m 'a '~JSXIWD

'b'Cb '1% '?Uald 'P *pmrzw 'des va~nmua3 ul punoa Jotlqlqul qlmoJ% V 'C961 'I! 'V 'A3NN3X "V 'H '(E-L) 801 "loq '30s -1lna sa~nar~adns sa1U8l:d sap sanbnolqnne sa? '~961 "d 'SIomBna

-ooz--r6r '(6) L 'amqv 'uuv *snodo~d 81: ap sanbl8ol:oIq sa:apdo~d sauvvaa Jns saqcuaqm 't96r "p "V mmma

'WOZ 'zcz "JJ '.ros 'puav -s '3 uojpa OU~ELU~OH np saarCqdo~?q? suss suonqmssa sap 10s np sanbpro? saaus~sqns sap aur-o '1~61 "3 '?~hzrma ,

'oror '(zssb) boz 'a.tn:u~ slueld yo q?mo18 aw ao ?uaosal:ops pu8 ua~p~lqo ao urnm ao aauanuu1 - b981 "A ~I~IZ~H "PI VAO~X~A "P 'VAOXZID

'666-866 '(0009) 'MZ 'J!nIUN 'Jaw . -qam muam snnw~adsv Xq paonpold 'q:mm8 ?ue~d JO ~ol~ql~ur uv 'w6r 'la ?a M "d 'mas '6CZfCZ '9

wauaa g.~uqd -1ovnvd nJqamma ao saaeal ur ulxns pm s~o?~c~lrlur YIMOJD 'CSBI *x '3 '3ma 331N '6~03 'qlJOH 'UO$?UU

-ralu) qlsr YKU~ apna8aa aousssloJa BI ra sau!aG3 sap uol?eqwJat 81 Jns sanbnoq?s la sanbyuadJWJD samsqns sanbpnb ap ?=n3 'UP61 "a 'V 'Vt3~~~ms~~ "a nvmoff

'LOT-SOT ZCZ "JS "13s 'puav -ZI -3 'sa?l:notq s~os sap sa~~eurav~ saulxo? sa1 Jns '1~61 '7 '3,~n3 'A '-33~

TCHT~ 'LT 'vsn -rsuI UOSulov& aoRoa -qw1uo3 wmo* :utll:d uo sar%olq1?u8 yo ?=u3 - ,961 'r WN ~VDV "A *I l~awa

.JolaVqTe qmcpoJd ~p mwxa aqo!g+uv Joya@qsqns ayemsuoa '(0961) 3IAw ap qovja my!+mnI B ~3@431 aJourJn o pJn%ur ylo% ug a~~~~~ 19 !npdn?s .xolasnpo~d ale a!Zolo!q u!Snsug JolaseoJaur -nu wdnw aqmu ala$uc!~Souna pmxtqeyduroa rims 7sa3~ 'phgs tq

.mpqueld !~xa$km e.xdnm gzeauo!la~ am a$ueysqms ynlnsal q~urmae u! qnurnve $od apq.mld !S e3 alapuque 'qnze~ ure urno pdnp 'xznqu,~ 'xo~zu!~d.rns my ap qsa nu uaGubuaj qsq .arr!qlo ap !aToIoo alasn'po~d EI Wuqaa a~ed ~oqpqqu!o%!~

Page 97: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

LUSTIG, B., WACHTEZ, R. 1939. Action d'extraits d'organes ae animaux sur la germination des plantes. C. R. Soc., Biol., 132, 234-227.

MAC LAREN; A. P. BRADFUTE 0. E., 1966. Inhibition of plant growth by enzymes and his- tories, Phystol. plant. 19 (9, 1094-1100.

~ U B I Z I O , A. 1958. Pollenkeimung hemmende Stoffe in KUrper der Honigbiene. 17e COngr. intermtion. Apiculture, Bologne, Rome 2,23-25.

MILCQU. 9. M. 1966. Contribution de l'kole roumaine d'endocrinologie B 1'6tude de l'action des hormones animales sur les plantes. Rev. roumatne Biol, Bot. 11, 339-343.

NITSCH, J. P. MLTSCH C. 1965. Terpenoides naturels actifs sur la croissance v6g6tale. Ann. Phystol. veg. 17, 259-272.

PAVAN, M. 1958. Primi date sa un fattore fitoinhibitore della gelatina reale din Apts mellifera '

L. e sus isolarnente all0 statc) cristalino. Atti Soc. Ital. nat., 97, 163-166.

PAVAN M. 1958. Biochemical aspect of insect, poisons. 4th tnternation. congr. Biochem. 12, 15-36.

PEYRONNEL, B, 1947. Sulla prezenza nei frutti di Vicia faba di substanze inhibltrice dele germlnazione. Nuovo G. btol. 54, 472-774.

RATSlMAMANGA, E. et al. 1966. Interaction de l'acide ascorbiene et de la cortisone sur la croissance des plantules d'irbum. Lens. C. R. Acad. Sci. Fr., 762, 756--758.

VARGA, M. 1966. Germination and growth inhibiting substances in rice grains Acta. biol. Sze. 12, (1-2), 173--79.

YARDENI, P. 1948. Human saliva as germination inhibitor. Science. V. S. A. - 108, 62-63.

Page 98: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

IV. EFECTELE PROPOLISULUI ASUPRA I

PROCESELOR BlOLOGlCE

INFLUENTA UNOR EXTRLACTE DIN PROPOLIS ASUPRA MIWZEI IN MER1STZM.E DE ALLIUM CEPA L.

N. POPOVICI, M. OITA ROMANEA

Cunoaqterea unor cazuri de remisiune evident5 a unor turnori ma- ligne $i a unor leucemii, remisiune consecutiv5 (udministrhii de propolis in diferite fome, ne-a idemnat la un studiu a1 mecanismului citologic de actiune a1 proplisuluii in cazul unor meristeme vetgetale ale c8rar celule au h t dezmhilikarte infmmational, aqa awn sink qi celulele cancercase.

, In aice&ti?i lucralre, pzentiian unele rezultate ou tobul p l iminare ale exparientelor naastw in x& sens, efectuate pe mwistemele radi- culare de Allium cepa L., La care am ~wmEirirt desf5yurama mitozei sub aspctul frecven$ei gi a1 n m d i t 5 t i i stu-udwrale.

Material qi metdZi de lucru

Bulbii InriIdEicinati de ceapil, Allium cepa L., avind numeroase r2idA- dni de 2-3 cm, dupA un examen sumax- a1 nChma-liltAtii rnitozei, au f a t trecuti pe o ;40lu@e de ,,propose@'' (extraat alcoolic din propolisul natu- ral, solubilizat in ap5 prin adam de tilen4amin5) sau pe o sohutie mixta de grkeafdvin5 sarturat6 (ma 10 mg!l ap5) plus ,,psoposept 0,02%. La inltemrale de 24 de ore soleotam ciYe 5 r5dAcin;ife pe care le fixam in fixator Battaglia, apoi le w l m m dupg Feulgen $i le aplicam preparatia ,,squashU. In aceste prepamte, pernlanentizarte, am urrn5rit evolutia mi- tozei p i n observatii caliibtive $i num&rAtocri, stabilind frectnenb celurle- lor in cliyiziune $i starea shitozei.

ExperLenfa I. S-a realimt punind bulbi inrAdEicinati sA-qi conti- nue c q t e r e a pe o soluge apoasi3 1% de , , p o w u . Aceas@ ooncentra- tie a t e d W de mare ua efectul, eventual laitostaitic pe caw ni 1-au suge- rat remisiunile cunoscute de cancere qi leucemii, & se rnanifwte din plin

Page 99: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

$i rapid, ceea ce 0bse~rvatii1.e n ~ b - e au confirmat dip plin. Frecventa mitozei a diminuat ta-eptat, ea disp5rid din mmistmele r5dGcinilor aproape total durp5 48 de are de contact a r5dZcinilor cu solutia de pro- polis O,lo /o . Ceea ce ins5 brebuie remancat in mod deosebit este faptul c5 acest efect mitodepresiv, destull de wklenrt, nu este insatit de nici o modificare structural5 a mitozei, de nici un fel de dmeglere a fu~ului acramatic (mitoclazie) $i nici de apaa-itia v w n u i fel de abmatie cromo- zomial5, sau de ef& consecutive adic5 punti, fragmente, micronuclei, cuprinse in notiunea de cromatoclazie.

Acest fapt ni se pare deosebit de important, deoarece consider5in c5 o substant5 onmlitic8 (sau cel putin oncostaticG), trebuind s5 fie mitd- depresiv5, nu are voie s5 fie generatcare de dezechilibre informationale, fie $i sub forma de mutatii cromozomiale (aberatii) sau genmice (pali- ploidie, aneuploidie, ebc.). Este cunmcut c5 multe tipuri de cancer se ca- racterizeaz5 tocmai prin astfel de modIfic5ri numenice de cmmozomi, ceea ce conditioneaz6, in primul rind creqterea anarhicg qi invaziv:, ca semne ale ne-integr5rii sivtematice a celulelor maligne in mganis'm.

In aces& stadiu, am intrerurpt influenta propolisului, ltrecind bulbii s5-$i continue cre~terea pe ap5 de robinet. Observatiile ultedoare a s u p meristemelor ne-au aritat c5, la numai 24 de ore de la intreruperea in- fluentei, reapar mito-, $i mai ales fntr-o structur6 perfect normali. La f'recvent5 normal5 a mitozei, meristemele ce au fost bratate cu propolis ajung la cca 72 de ore de la i m t a r e a actiunii acestuia, cind $i erevterea r5d5cinilx este rel'uat5.

A~edar , o prim5 concluzie privibme la influenta propolisului asu- pra miitozei in celule meristematke normle a fmt practk enunPt5 qi d w o reformul5m :

- propolisul contine principii mitoldepresive caa-e nu genereaz5 ano- malii mirtatice sau aberatii ~ a m o z ~ m i a l e , cu alctiune enengic5 dar revmi- bil5 dup5 incetarea actiunii Itui.

De la o substant5 onmlitici sau onicostatic5, am mai puka pretinde doar ca actiunea ei mitdepresilv5 s5 fie cel putin egal5 sau mai mare asupra uncr celule d e r e g l h informational (cum sint celrulele canceroase) $i, dac3 s-ar putea, reinstalarea mitozei in acestea s i nu mai fie posibili.

Experienta a 11-a. Am consilderat interesant s5 adninistrgm ,,prapo- septu uncs celule dereglate sub aspectul inkegrititii aparatului genetic, ohiar daci nu in semul malignizsrii. Am ales ca agent dmeglator grisco- fulvina care, a$a cum se $tie din litera(tur5 ~i a$a cum $tim din rezultate proprii nepublicate, deregleaz5 foarte puternic $i total mitoza, inducind poeudometafaze, pseudoanaifaze $i pseudotelofaze de tip colchicinic, dar $i - foarte frecve~xt - anafaze mdtipolare, care duc la celule plwi- nucleate cu nuclei inechivalenti qi deficiltari sub aspectul continutului ge- netic. La concentratia dle 10 mg/l (solutie apoas5 saturat8) cu care am lucrat, dup3 24 de ore de actiune putem g5si .o frecvent3 ugbr sporit3 a mitozei (un index mitotic crescut) dar absolut toate figurile mitotice erau madificate. DupA cca 4 ziJe de actiune mitoza d i v e , dar aproape toate cehlele meriskmatice sint p1urinudeat.e $i poliploide. Prwbalbil c5 starea

Page 100: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

plminu~cleatA i m p i d 5 $i inrtrarea in mitozii, de u d e o situatie de mito- depresie.

Influen@ prcpolisul;ui aditionat la prolba experimental18 in proportie de numai 0,020/0 (ca salutie apoas5 mixtii) a t e foarrte semnificativii, rn atit rnai mult m dt concenhmtia lui este de 5 mi rnai mi(c5 decit in prima experienv.

Fat5 de proba tratat5 nuunai cu griseofulvin5, la proiba cu griseoful- vinii + propolis actiunea mitodepresiv5 (a proplisului) se instaleaz8 foarte energic rnai ales asupra celulelor in mitoz5 dereglst5 w e dispar rapid, persistinid m i mnlt timp doar mitozele cu shbe deregliiri (mero- statmocinezele), ca metafaze $i anafaze uqor dispersate cu retardanti, etc.

Probabill c5 propolisul, in cumul cu griseofulvina, blocheaz8 preg5- tirile pentru mitoz5 in special in wlulele dweglate informational (gene- tic), qi din aceas6 cauzii nu rnai spar m i t ~ z e profund dereglate, ca zub influenta griseofulviaei ahinistrait5 singular.

In aceste conditii, dup5 cca 3 zile, mitoza din nneristeme dispare t3ctal dar, daborit5 propolkului $i a efeietului lui mitoderpresiv, nu apar celule pburinucleate. Aceasta ne-ar duce la ooncluzia c5 efactul mi tde- p s i v a1 propolisului este mult rnai energic asupra mirtozei anonnale $i asupra celulelar dmgla t e genetic deci't asupra celulelor n m a l e , ceea ce - ag.a cum am mai spus - ar fi o pretentie major5 fat5 de o substant5 oncolitic8 sau eel putin oncostakk5.

Mai trebuie remamat, c5, dup5 inl8turaea sdutiei de griseofulvinii plus propolis $i trecerea bulrbilm pe ap5, nici la 5-6 z ik mitoza nu re- apare sulb nici o farm5 - normal5 sau moidificat5 - in meriskmele radiculare a t f e l trartate. A c e m n e a r duce $i la idem c5 principiile mitodepresive din propolis actioneazi rnai energic $i rnai de durat5 la nivelul celulelor meristematice in care s-a manifwtat o deregla~re sau o tendint5 de deregla~e genetic5. Aceasta ar crea un decalaj de prolificita- te in favoarea celulelor nncmale, oeea ce ar faworiza mgenerarea unui t a u t meristematic normal in looul celui afeatat de un agelllt dereglahr.

Discutii

Dac5 adimi'tem o sirnilitdine de actiune a prinkipiilor mitodepresiire s u p r a celulelor dereglalte informational (genetic) prin griseofulvina sau p i n malignizare, atunrci remisiunile de c a m r lmcemii la care ne-am referit la i m p u t u l lucrgu-ii 6-ar explica a d e l . c

Un tesut nu se malignizeaz5 a b l u t total ; in el vw rnai r51nine celule nonrnale, oricitt de putine, dar a c8rar activitate dt.minat5 sau chiar reprimat5 de celulele maligne. Propoliml, repriminid preferential $i de durati celulele maligne, a- favmiza - fie $i indire& - actitvitatea celor normale, ceea ce ar contribui la restabilirea &rii normale a organismu- lui. Astfel, evolutia malign8 ar putea fi incetinit5 sau chi* opria, dac5 nu eradieat8 din organtism.

Chiar dacii nu admitem o actiune oncolitic5 sau oncrshtic5 a prin- cipiilor mitdepresive din propolis, artunci e x p d e n t e k demise ne suge- reazii un principiu rnai general in c e e 5 ~ i l e de terqmutic5 a mncerului.

Page 101: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Dupd pgrerea noastri, penthu tratarea canwrului nu trebuiesc c5u- tate citwtatice puterniw care ar af& obligatoriu $i celulele normale Pn diviziune permanent5 (epirteliiale, hematopoetice, etc.) din orgaahnul uman d>ucind even~tual la malignizarea lor, oi ar fi necmare ($i sufkiente) c i t b t i c e $i citoltoxice slabe. Awstea ar af& putin sau debc celulele normale, care dispun de o puternic5 homeostazie celularil p i n faptul inte- gsirii lor normale in sistemul crrganismal, dm ar afecta putexnic, ping la dktrugere, celulele maligne, dezeohilibrak infornational, neintegrate sk~ternic in organism $i care in wrma x.estui fapt dispun de o homeostazie fiziologic5 shb5, fiind mai de distrus $i eradicat.

Noi presupunem c5 extracbele de pr:polis posed5 asemenea virtuti, de$i mai sint necesae numeroase experimentari die labarator $i de cli- nibcB, in eventualitatea realitsti unor efecte oncatatice sau oncolitice a exbrxhlor la w e ne-am d e r i t .

Concluzii

1. Prapolisul contine pincipii mitodepresive dar care nu sint gene- ratoare de anomalii mitotice sau aberatii cromozomiale, iar actiunea lor este rwersibil5 in cazul celulelor meristemahice narmale.

2. Administrarea concomitent cu un dereglator a1 mitozei cum este grriseof~ulvina, actiunea rnitodepmivCi se prezint5 ca deosebit de enel-gic5 asupra celdelor dereglate genetic, $i mai ales pare a Ii ixeversibil5.

3. Experiente ul teriwre trebuiesc executate pentru a stabili leg5- tura intre unele remisiuni cunoscute de canlcere $i leucemii umane conse- cutive administrgrii de propolis $i efectele citologice ale propolisului con- sitatate de noi pe meristeme radiculare vegetale.

REACTLA PLASMOCITARA LA $OARBCII ALBI IMUNIZATI CU UN ANTIGEN ASWIAT CU PROPOLIS

V. P. KIVALKINA, A. I. BALALIKINA,

V. I. PIONTKOVSKI U.R.S.S.

I

La Congresul inknational de aplcultura pwcdent am oomunicat cg pr3polisul administrat impreuna ou un antigen htensificg forinarea anticarpilor, faglgocikoza, activitatea complementarlrg a serului sangvin ~i spom~te continiu;tul de gamaglobulin& (V. P. KIVALKINA, 1969).

Scopul cercetiirii b u a l e este de a studia' influenb prapolisului ad- ministrat impreuns cu un antigen, asulpra reactiei plasmocitare, care este unul din principalii indicatori ai transformgrii imunologice a organismu- lui, manifestate curind dlup3 imlmizare.

Materialul qi metoda de lucru. Cercetirile s-au f5cut pe 137 qoareci albi. Ca antigen s-a fvlosik un an'tigen complex (complexul glucidolipo-

Page 102: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

prateic) extras din S. enteritidis. *aredi din prima grupa au fost imu- nizati cu antigen dizolvat in ser fiziologic ; qoareeilor din a doua grup3 li s-a administrat. acelaqi antigen, emulsionat Pntr-un amestec de lanolin5 qi vaselinti ; *lor din a Creia g q 5 , antigen emulsionat cu adaos de sapo- nin5, iar oelor din a patra grup5, antigen e m u l s i o ~ cu un stimulator cu propolis. Antigenul a fost injectat o singurg dat3, subcutan, 1n regiunea gambei drepte. In a 3, 6, 10, 15, 20, 27, 34, 44, 58, 75 qi a 90-a zi dupil imunizare trei qoareci din fiecare p u p 5 au fost narcotizati cu eter, au fost deslohiqi $i li s-a extras urmAtarii ganglioni lirnfatici : popliteu drept, mezenbxici, paraaortici, popliki $i subsmpulari stingi. Pe lamele pre- parate s-au numilrat celulele din seria plasmocitara dup5 metoda lui M. P. POKROVSKAIA $i L. S . KOGANOVA (1947). Paralel cu studierea moldificarilor citologice s-au titrait antlcorpii in homcgenate din organele limfatice $i din serul sangvin. Din organele limfatice s-au preparat h m o - genate, s-au diluat cu ser fiziolcgic 1 : 10, 1 : 20 $i s-au extras t h p de 24 ore la temperatura de 4', aipoi s-au centrifugat, iar lichidul s u p m a - tant a fmt supus unei reaxltii de aglutinare la fel ca $i serul sangvin - dup5 o metad5 curenta.

Prin m e t i r i l e ficu~te anterior pe animale intacte, s-a stabilit ci4 in 50 dmpuri mictroscopice ale preparatelar din ganglionii limfatici re- gionalli s-au g k i t 6-9 celule din seria plasmociltarA.

Rezultatele cercet2rilor. Analiza citologica pe grupe a ar5tat c3 reactia imunologici la administrarea antigenului se manifest3 cel nlai intens qi in cel mai wurt timp prin m5rirea num&mlui de celule din seria plasmmitar5 in ganglionii limfatici regionali.

La $oarrecii albi imunizati ou antigen complex, dizolvat tn ser fiziologic (gupa I), s-a constatat in a 3 4 zi dup5 imunizare o plasmo- blastoz3 neinsemnatg in gangli-nii limfatici regionali. Cel rnai rnare numar de celule din seria plasmocitar3 (91) a fost @sit in a 6-a zi ; In continuare, nivelul acestora a avut un oaracter ondulabxiu. In gan- glionii limfartilci periferici s-au observat madificgri celulare silmilare, dife- renta constind numai htr-o intensitate mai scgzut5 a reactiei plasmo- citare.

In hmogenatele de ganglioni regionali antimrpii au fost evidentiati Pn a 3-a - a 6-a zi dup3 administrarea antigenului gi au atins numarul maxim (1 : 1280) in a 15-a zi. In ganglimii litn£atici pwiferici aparitia mticarpilm a inceput sB se manifeste ahia dup5 a 15-a zi : oele mai ridicate titruri de anticorpi afl f a t comta~tate mai tirziu decit in g a n g l i ~ nii regionlali (in a 34-a gi a 75-a zi).

In a 3-a zi de experienw, in serul sangvin s-au titrat aglutinine 1 : 23. In continuare titrul lor a m s c u t ~brusc $i a atins v h a r e a maxima in a 44-a zi (1 : 3460).

La animalele immizate cu antigen ample t , emulsionat in arnmteo de lanoling-vaseling (grupa a 11-a s-a abservat ln a 3-a zi de experientg o c r ~ t e r e a numgmlui de celule plasmatice, cu predominarea plasmo- bwe lo r . Num5rul maxi'm (102) de celule din seria plasmocitarli a Bcmt fixat Pn a 10-a zi dup5 imlunizare. Ulterior, numilrul lor a revknit la valoarea initial& cu o c-ke neimemnatii in a 58-a zi.

Page 103: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In homogenabele de ganglioni limfatici regionali s-au evidmtiat anrticorpi in a 3-a $i a 6-a zi de cercetari iar atculmularea lor maxim5 (1 : 5'120) s-a constatat in a 34-a zi $i a 58-a zi. In ganglionii limfatici perifcrici, alllticocrpii au fost identifilcati in a 10-a zi, iar titrurile lor maxime in a 58-a zi de experient5. C~eyterea titruu-ilor aglutininelor in hamogenateile de organe limfati~ce $i de ser sangvin a fost paralelti, iar in prima pmioad5 a observatiilor titrurile anlticmpilm in homogenate au fost superioam celor din s m l sangvin. Cea mai maire cantitate de aglu- tinine (1 : 3733) in serul sangvin a ffos stabililt5 in a 44-a zi.

In ganglionii regionali ai $wecilor albi dmunizati cu antigen complet emulsicmat in amestec~~l de lanolin5-vmlin5, ou adaos de saponin5 (grupa a 111-a), in a 3 4 zi s-a constatat o creqtere neinsemnatti a num5rului de de plasmoblaste. Num6rul maxim de celule din seria plasmocitarl(l46) a fost Eixat in a 6-a zi de olbservatii. Ulterior s+a constatat rdhucerea nive- lului acestora pin5 la valorile initiale, cu o cre9teu-e neimemnat5 In a 44-a $i a 90-a zi. In ganglionii limfatici periferici alu a m t loc deplas5ri celulare cu acela9i caracter ca $i in oei regionali, dar mai putin intense.

In homogenatele de ganglioni limfatici regionali s-au evidentiat anti- carpi in a 3-a zi dnp5 imunizare. Cantitatea maxim5 s-a observat in a 15-a zi - titrul 1 : 2560. Organele limfatice periferice au intrat treptat in proceisul genezei anticonpilor, antrenarea lor comple45 s-a observat in a 15-a zi ; in a 44-a zi de experienw ele contineau cel mai mare num5r de antimrpi. Tikul aglutininelor in swul sangvh $i in homogenate a cmscut o l & i cu predminarea lor cantitativ5 intr-o perioad5 scutrt5 dup6 imunizare in homogenate. In serul sangvin cantitatea maximg de aglutinine la titrul 1 : 3733 s-a constatat in a 34-a zi, cind in homoge- na%& de ganglioni limfatici mgionaili titruaile anticorpilor au scAzut.

La animalele imlunizate cu antigen emulsionat in arnestec de lanolink vaselin6 cu adaos de propolis (grupa a IV-a), in a 3-a zi dup6 administrare s-a observat mgterea nurm5rului de plasmoblaste h ganglionii limfatici regionali. Acumularea maxim3 de celule din seria plamocitar5 (544) s-a obsenrat in a 6-a zi de experient5. Ce18uulele p h m a t i w se aflau in grupuri de cilte 5-20 in cordoanele mielinice din q i u n e a medular5 $i rareori in scoar#.a ganglionului limfatic ; printre ele predminau eelule plasma- tilce nemahre. La observatiile unm8toare, num5rul celulelor din seria plasmatic5 era redus, sub normal. In a 20-a $i a 27-a zi num5rul lor a fost nefnsemnat, predominau celulele plasmatice mahre. A doua creqtere a num5mlui de celule din seria plasanocitar5 (117) s-a absmvat in a 34-a zi de observatie ; cabre sfiqitul experientei nuun5rul s-a apropiat de n m a l . Ganglionii periferici au avwt o reactie oelular5 clu caraoter similar, ins5 de intensitate mai shb5. NumEirul maxim de celule din seria plasunlocitar5 a fost constatat de a m e n e a in a 6-a zi dup5 imu- nizare $i apoi in cursiul intregii experiente a fost peste normal.

In homcgenatele din ganglionii regionali s-au detectat a d i 8 m p i in a 3-a zi dupZi imunizare. Nivelul lor a atins o valoare maxim3 in a 27-a zi, la tirtrul 1 : 10240, apoi s-a observat sc5derea t ibwibr , cu m5rirea ulterioar5 repeta4Si in a 58-a zi pin5 la tiltrul 1 : 5120. Ganglionii limfatici indepiirtati au fast inclu~i in geneza anticorpilor in a 6-a zi, cea mai

Page 104: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

intensii acumulare de anticorpi rema~cinduse in a 27-a zi. Nivelul anti- corpilor in wrul sangvin a urmat un cum ondulat cu spoml maxim in a 27-a zi, tiFtrul dilutiei serului fiind egal cu 1 : 13866. La animalele din grupa respectivii titrul amticorpilor in homogenatele de ganglioni limfatici regionali $i in serul sangvin a crescut paralel cu 05 mai ridicati indica- tori din aceleavi perioacle.

Injectarea swbcutanii a antigmului complet este deci insotitil de o transfmmare imunomorfologic8 in ganglionii limfatici, in care se acumu- leaz8 celule din =ria plasmmitar8 $i antkocrpii specifici. In acest caz, la ~oarecii albi imunizati ou antigen complet cu propolis, prolifernrea cel~ullelor seriei plasmocitare in ganglionii limlatici Wional i a fm t 3,7-6 mi mai ilutensii k i t la indivizii din alte grupe.

Fig. 1. - Dinamica celulelor din seria plasmocitaril In ganglionii limfatici regionali ai qoarecilor albi

- - - - grupa I - . - grupa I11 --- grupa I1 - . . - grupa IV

Comparind datele cemetiirilor mmfologice $i serologice am ajuns la oomluzia c5 mk-i iea n;um&~ulu~i de celule plasmatice in ganglionii regio- nali peed5 acumlularea anticorpilor specifici. In homogenatele de gan- glioni limfatitci region& a n t i m ~ i i s-au evidentiat mai inainte decit in serul s a w i n ~i erau prezenti h titruai mai rnari. Totuqi in serul sangvin a1 $oarecilor albi inoculati cu antigen em'ukionat cu propolis, anticcwpii au existat aproape En cursul inkegii experiente, in titruri rnai mari d;ecft in homogenate, aceasta pe seama antreniirii active in geneza anti- cmpilor nu numai a ganglionilor limfakici regionali ci $i a oelor periferici.

Page 105: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Titmrille a g l u t i n i n ~ in serul sangvin a1 goarecilor albi imunizati cu antigen cu propolis au fost de 3,7--4 ori mati mmi decit la animdlele inoaulate cu antigen cmplet in oomlbinatie cu alti adjuvanti. Acelea$i comluzii s-au stabilitt ~i din cornpararea intre grupe a titruzilor maxirrie ale an th rp i lm in homogmatele din ganglion~ii regiontali.

Din rezultatde wrcetilrilor efectuate conohidem cZi propoLiw1 intro- dus in wganismul a n i m a ~ l e l ~ de laborator in comlbinatie cu antigwi stimuleazg reactia plasmwihar5 $i fonmarea anticorpilor in organele lim- f&iw ~ g i o n d e $i pariferice.

B I B L I O G R A F I E

KIVALKINA V. P., 1969 - ,,A1 XYII-lea Congres International de Aplcultur&. MoscovaY. POCROVSKMA M. P. gi L. S. KAGANOVA, 1947.

BILAXTJ'UL $1 PERSPECTJVELE CERCETARII PROPOLISULUI V. P. KIVALKINA

u w

Din timpuri strgvechi se cunosc proprietiltile curative ale produselor &picole. T o t ~ i studiul qtiinofic a fost inoeput relativ recent, iar prop- lisul are cea mai tinaka istorie. Stuldiul propolisului a inceput la Institu- tul veterinar din Kazan in anul 1947 cu prIproprietZitile ~ a k antimicro- biene. Pinil la =east8 dat5 nu se qtia nirnic d e s p proprietiltile anti- mibrabiene ale propolisdui, jar despre cele curative - d w r eficicnb lui in vinrlamea bilt5turilar qi c5 in ,timpul r8aboi-ului anglo-bur se folosea cu succes p e ~ ~ h w vin!decarea rilnilor un preparat nurni't propolizin.

Folosirea p p o l k u l u i de cillm albine pentru -rim cadavl-elcr musafirilar nepolftiti din sRLp - insec'te mari, q m c i $.a. a sugerat exis- ten@ in lccunpozitia lui a unm elemente antibackriene.

Pentbru m n f i m r e a m t u i Jumu am efectmt uaaniltoarele expe- riente :

Am fnfsqurat In propolis cadavre de goareci albi qi bUcBti de carne proaspilt5 infectatil KX diferite specii de bacterii.

Am olbsmvat cil propolkul previne procesele de puhzi!re. Cadavre- le de oarx xi qi budtile de came infiquirate cu propolis $i-au p5strat m l t a m p aspectul initial ; apoi, breptat au suferit anumii!k bransfom8ri. h a 6 8 a a f& baza dvdierii proprietatilm antiunimobiene d e propolisului.

In cadrul experienwlor in v i m au fost studiabe pria diferite me tde po@etiItile lbacteridstatiee ale pr~polisului mtiv qi a diferitelor extrac- te de propalis. Aceste cecrcekki au demormtrrat cri protpolibul are un larg sp&ru antlmimbian d i c 8 aGioneaz5 atit wupra qxciilor gram-pozitive de k t & i cik qi a s u p a celor gram-negative. Tortuqi, ldiferitele specii de bacterii nu sint in rucieeaqi m&urZi influentate de pmpolis.

8Aeiunea ant imicrobia a propolisului nativ qi a extractelor nu este nici ea meaqi.

Deem pridpal i i componenti mturali ai prpl i s~ lu i sinrt sub- stantele rilqinoase, iar acestea nu sint identice la diferite specii de plank.

Page 106: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

-ymqsqab ~S~UI ug ~nlnqodwd e a~vxlda ap ygpumom q~.xoqqa qsoj no ueztq yp .xeu!.x -aqaA Iny-qIqstq el qodod n3 ~olaqeda,~d E yurayu! IS puraqxa aamqdie

alnu!lqo a~!q+ mlqqmzaJ ezeql -a-u a&qqgia$m qlwap a - agnada~aq 1- '!a$$ 1'; prur q!soloj pu nts-g .pBqoq !amd %so$ na i$ua!od !!urpd 'a'B ~ugase~ 'p@Iaa !aln no ~~~ ap pa~qxa 'yqooqe -o~p!y alqnula '~ocEo.xd ap aleqdel : a+ez!l!$n qwg n@ dm qsa8 u~

.aq!mp qzq~~mza~ mnmpqoqug qep nt? nu zaa qsaore ug qqgn qvda~d aqle 15. alaagO!q?quv 'aleu!qsa?lW 16 m -oqlnd lunflaap el ~!q!suas +XOJ qsa almp8u aop1trurjus ~npau!A

.!npqodd a au.rar)ul !~.xtpgdle aaa-g $cu!ur -Jalap a !n~nurqu~&o wdnm ~uwu earn!$* IS umxl yqmoep ~!$naci -esq lnq.sej3 'qpqum ap nx8 lugs apqdiej .q~ .w!%-[~~PuI.IDJ p a.xapA ap lnwund up wapa el al!qyedmomt nd em)sas la u.ra)u! lnzn !S qga*~ qastm~kgx 'mlnqloddl a@ aquauodurm ap$uqsqng '!n~ -nq~odod ap au.xava ?.ryqde n~uad al!qop~ qegs mds ap ayeo;~

'e.5 yqu@~~ 'q.xa$n p~nloa wmpo.xa : nlduraxa ap err aqirgo:, -ay8 !un!$=$e q.xapp '!!zquos 'qun!yo !S EO!UI.I~ Wsra 'qqaq-u! ~V_BJ 'yzqnaun~ng 'npoapw.r~py ! 3wnd +!~n.xd ap a+fiosu~ azqeur.xap ac)le !4 aqjmg ! .~o~~mSns al~ 15. aquom sale pur - aura= aqppp - w~ur -.rap !un!Wp .xoreq!.xaj!p ex3nse e.xqwa a$ua!+ja qa.qmouIap a uro el ao~qnado~aq !.xndm% ug qdod na mlap~edad ~!s!solq ~$uapadx3 'nqp -!ulop q !S yqyp ap '!goyqt~qw !!$~pcuw ug $rnpaja qq a ml!uaurm p s!lodwd m InquaunqaJL -uro a1 JOI sa~szglln n.xquad n1Jaqi.m un aqsa .xolal -ampa lnm~ ug sqodoxl no qamdaxd mpou a sams nr aaJ!sqod

'!a$u\ !S nu!p q - a$mohoxJ JO~

-nm lnm ug !S 'aurnoq q a$@oa up alpmqj IS. ylwm q qt?~!pl alas sap !our '~!.raj!p aJt?Z!lwl no 'aqvpi33u! mlg.x emq~q el aquapiga ap ~ganap Jlpanop nws - q~odod ro a~uanikn ap qns sap ~vur la3 - uxxpca qqd~ q0do.d na apj,wt?dwd 'yzolpeqmoaut ap ?.rap uj

-1- !$ FImq mmnw 'apqunam pmaqceje 'ml!anqnscxl azcumu ap g!$mj am a3 .!ez -o.xaau p qo.xaaue lnl!aeq ap yqmo~o~d ppoq o aqsa ezq!mqo.wN 'p !S aqhoq1- popqc~aau ap ahqoqi alalequs qsoj na !$uapd !!w~a 'lasn$au pou ur q!~puloqur! aleurp !S aqwpq lquauqadxa qeurlue pqsoloj aqw 2-j ne !npsylodocrd alp axqnado~ql al!lpqayd~).~d

~axqsax mdnw ~!uoq aun!$x a am nu pqpd~oad pa qq!q~p tss 'r~~lda! 'p+x~ '!qle ~m.moS nn3 qmwja aldua~.xadxa u1 -sqodo~d ap adq 14 yda !S pxp uj a!qnuma 'fiuansun ap !md!$ aqyajrp '~~1c)oe STJXI,OJ~ ap gqsed : qemda~d *yaj!p al!qyW $so$ ntz dm u~ *!npq@ocrd ale ah!qamo ml!$ -ffla!.xdmd Jnp-qpqs 8z!ura!d ?!n$nsuoa np p~qndod PupIpaur ap pq~pugqop e$w!aadxa 14 LLTKW~I '!nlnqlodo~d alo awlIqomw!$ue al!lpqaydow

-yue!qoqur~~ue am!$st3 o qsaj~ueur nu ~s p~lodo~d ax3 ug m un pyx %yIqa! me nu !hqo;~ 'yzqod! rnseacm wuqjuoa a !!M a18 auoz a$wnp ug~ amp qodosd ap aqwd 9 qumu am 1nun p ~!p.mdrnoo ppcnqs 'pqquq a!$ nu ys aqaod sgodoud ap pq -~os Jolq!Jaj!p a pw!qom~q~ua eauin!W 33 qmr~de aundnsaxd as

Page 107: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Nsu rnai putin diifieile sint afwiunile gastrolntestinale $i pulmonare la om. Printre =&a sint af-iunile ulcer.-ase ale tubului gastro-intes- tinal. Existi l u ~ i k i de creare a unui model experimental a1 bqlii ulce- roase la animalele de labarator qi de Itrattare cu suwes a aoestora cu preparate cu propolis. In cazul tuberculozei pulsnoaare la om prolbabil c5 propolisul poate fi aplicat impreunti cu alte mijloace eliotrope (cau- zale) contra tubemulozei.

Eficienta terapeutic8 a noilm prepsrak se manifest3 in oompara- tie cu alte mijloace tteralpeubice reromandate, folosik pe larg in prautica mdicali . In acest sens prvpolisul nu este o exceptie. La inlceput prepa- ratele m propolis au fast utilizate in cazul in care alte preparate n-au avut ef&.

Fiec8rui preparat nou prescris i se acordfi h t 8 atentia, ohiar dac8 va avea efect in cazuri in care alfte mijloace twapeutice nu au avut efect. Aya s-a intimplat $i cu propolisul. Aplicarea cu smes a propolislilui in cazuri asem5ntitoare a favorizat popularizarea prepmatelor cu popo- lis. Dar faptul cti tratamentul cu cit incepe rnai devreme din momentul im1boln5vilrii, cu atit esteo mai eficient, eslte valabil $i p n h u propolis. Efi- cim@ iterapeuticfi a propolisului este indicatti $i de faptul cti in cazul folosi~rii preparatelm cu pxopolis v i d e m ~ e a se produce de regul5 mai repede. Procesul patologic este jugulat mai repede decit in cazul fllosirii m i j l ~ l ~ obi~nnite. A& lucru este important atit peniku medicina

.v&erinarti mi $i pentru cea uman5. Cum se explicg inalta eficient5 terapeuticg a propolisului ? Case

sint mecanismele actiunii lui antimicrobiene $i cwative ? A m t e intre- bh-i nu au primit pin5 in prezent r5spunsux-i definitive. Adivitatea bio- logic5 a propalisului s t e indubitabil legat8 de compozitia lui chimid. Pin3 in ultimul .tilmp s-a G u t foarte putin despre compozitia propolisu- lui. Duar in *ulthtimii ani golul din acest domeniu a inmput s5 fie umplut. Aplilcarea metodelor moderne de cmmtare a p m i s seplrarea $i identi- f i m a in propolis a unor substank imdividuale. Stludiul diferitelor latwi ale activit8tii lor biologice vor permite clasificarea mecanismelor de ac- tiune a propolisului asupra micro- $i maoroorganismelor. Totu$i nu ye p a t e aprecia inrtreaga activitate a pmplisulu~i numai in functie de acti- vitatea componentdw sale lua-tie separat.

Prepamtele cu prolpollis au o actiune antiinflamartolie. Astfel, in cazul aplic&ii locale a unui unguent cu propolis are loc o m t e r e rapidii $i abundent3 a tesutului $i descuamarea zonelor necrotizate. In cazul tra- tamelutului m propolis se remarc5 disparitia sindromului dureros. La aniimale a m t 1~~ se manifestti in faptul cti imdia t dup5 aplicarea unui pamament cu propolis acestea pot ctilca pe merntbrul bolnav. La oameni dispare senzatia de prurit. Diuparitia senzatiilw de durere qi a pmritului indici actiunea ainatezicfi a propolisului.

A& luloru a f& confirmat $i de experienp efectuak pe iepuri, browte gi oi de karakul. Dup5 datele autorilor care au studiat aceasti3 problm5, actiunea anestezicti a propolisului o depti$e$te pe ma o c, cai- nei ~i novocai~nei. In mecanismu1 ectiunii terapeutice a, p-opolisului, pmprietatea anestezicti are un rol determinant, cele spuse caractei-izeaz5

Page 108: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

p p o l i s u l ca m i j h a1 tea-apiei pattogenice. Totuqi in cadnu1 actiunii m a - peutiee a p ~ l i s u 1 , u i un rol important are qi actiunea antlimicrobianil. Aceasta se refer5 indwsebi la aplicama local5 a preparatelor cu prop~lis. Acest Luau este dwedit de caracterul modific5rii 6poDrului miorobian a1 r5nilm dup5 aplicarea unui unguent cu propolis prwurn qi de faptul c5 in cazul afectiunilor mliootice ale pielii numai pmparatele concentrate de propolis sint eficimte.

Pmbabil c5 aplicarea intern5 a propolisului in cazul unor afwiuni puhonare nu are o~impcmtant5 esential5. Acest Lucru este dovedit de rezultatele ce~&rilor privind inflluen@ propolisului s u p r a compozitiei oantitative a principalei mkrofhre intestinale &re pea-mlite sB se tragil concluzia c5 apl imea intern5 a p q l i s u l u i {emulsie hidro-almlic5) nu duce la dkbacleriozi. Cum se p a t e extpliy3a efectul terapeultk al prepa- ratelor de p p o l i s administrate intern ? La ace&B initrebare dau r h - puns, p a t e incomplet, ~eau~ltatele cencet5rilor noastre privind influen@ ppolisului asupra ilvdicilar imunologici. In e x w e n k l e cu iepuri qi cobai s-a stabilit c5 administrarea intern5 a emulsiei hidro-alcoolice pro- duce o creqtere a factoxilox imunizati, $i anume nspxi f ic i (actiunea com- plementar5 qi fagwirtaz-5, c2ntinurtul de properdin5) qi specifici (geneza anticorpilor). AceasCa indie5 faptul c5 in actiunea terapeutici a propli- sului, rnai ales chd este administrat intern, aa-e importanti3 crgterea reaotivit8tii imundogice a aganimul~ui.

~Rezultakle acestor mrcet5~i au constituit baza verific5rii propolku- lui ca excitant neslpecific a1 imunogenezei in cazul inttiroduwrii lui im- preuni cu antigenul. Experientele s-au efectuat ou antigen oorpwular qi nmarpuscular salmonelozic qi anatoxins-tetanic5. S a u fol6sit $oared albi, qobolani, cobai, iepuai qi vitei. B i n acate cencet&i s-a stabilit c5 propolisul introdus in organism imprem5 cu antigenul stimuleaz5 proce- wle imunogenezei. Ptrin inbrod~ucerea allrtigenuhi impreun5 cu proplis se produce o restructurare mai rapid3 in mganele ou s h c t u r 5 limfoid5 qi in primul d n d in galuglionii limfatici regionali. Aceasta se manifest3 in hiperplazia intens2 a tesutului limfatic qi in forrnarea intensivil de celule imunmmpetente.

In smst lcaz s-a conslatat mqterea miuni i complementare a seru- lui sanguin, a activiltatii faigocitare, a sintezei gama3glohJinelor gi anti- campilor - specifici - aglutinin5, p a p i t i n 5 qi antetoxin5.

Serurile hiperimune olbtinute ca ~ h p u n s la intrducerea antigenului salmlonelozic qi anatoxinei Itetanice impreun5 cu propoh la qoareci au avut o a4iune preventiva rnai pronmtat5.

Rezultatele acestor mcettiri mmwterizeaz5 propolisul ca substan@ adjuvant5 qi indic5 posibilirtatea utilizkii 1,ui p e n h m5riwa efectului preparrabelor de vaccinare (vaocinsuri) qi serurilor. Propriertaka adjuvan- t5 a ppol i su lu i a fost studid5 tn cornparatie cu adjunvantul Foeind m e cons6 din amestec de laudin3 - vaselin5 ou adam de milcrobade- riile inactivate ale tubmulozei. Pmpolisul nu e mai prejos de acesta in ceea ce prive~te aqiunea sa, ba chiar il dep5qeqte, dar esk mai putin generat4 dle reactii qi nu p r w o x 8 a l q i i ale orgmimului.

Pmpolisul rnai are qi altA imuqire impontank3 - qi anume neadap- k e a baoteriilor fat5 de el.

Page 109: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Prin n m w a s e page ale stafilococu~ui auriu $i ale coLibacilului in mediu cu propolis nu am reuqit sii mdiific8m sensi~bilitatea loa- initial5 faw de propolis. Nu am reuqit de asmenea sii s e p x h forme rezistente la proplk chiar ale M i l o r din propolis. Speciile de bacterii sprro- gene separate din ~rropolis nu se dezvolhi in medii de pmpolis chiao: in conditiile unei cantitgti tleinsemnate de propolis extras pe care o contin. Acest l u m ne-a determinat sii studiem actiunea antimicmbianii a anti- bioticelox comlbinate cu p p o l i s . Apmitia formelor de backrii antibio- ticoneaistente este un neajuns serios a1 antibioticelor $i a1 altor prepa- rate antimimobiene, fa$ carre le ~mic$maz?l va lmea kmapeuticii. Actiu- nea anitimhobiianii a antibiaticelor cornbinate cu propolis a fost studiatii in medii nutritive $i unguente. Prin a c e stud~ii s-a stabilit c5 pro- p?lkul m&qte actiwitaka a n t i m k ~ b i a n 8 a penicilinei, strepbmicinei, tetraciclinei, p~lim~ixinei, c l m m i c ~ e i , neomicinei, monmicinei gi is- tomicinei, prelungqte actiunea lor dar nu inhibs in vitro aparitia forme- lar de b~cter i i antibiotilco-rezlstente. Rezultatele obtinute indica posibi- litatea utiliz5rii propolisului in terapia cu antibiotice, ceea ce va permite sparirea eficientei tecrapeutice a acestma. Acema com~binatie este avan- tajocls5 $i prin aeea cB propolisul fa^^ pmte din categoria substantelor de origine microbia~nfi prin a4 imea anrtimicrobian5 mati d u s 8 , prin to- xioitate mai micii $i caracter f iz iulgk mai mare. Aplicarea combinatg a antibi.uticebr $i ~propolisului p a t e m3rl.i efectul terqx+ukic atit in cazul aplicfirii extenne cit $i i n t m e .

La s%udiul noiJor preparate se a d A atentie nu numai efedului pozitiv ci qi latturih negative, posibilelolr com~plicatii. Pe baza acestma se presmiu contraindicatiile de folosire a propolisului.

Cu b a t e c& exist6 o experientfi clinic3 de fclosilre a propolisului foa?te bogati, nu cunoa$'tem acti'uni negative ale ppol i su lu i asupra or- ganismului, cu exceptia unar cazuri individuale de i n t o l m W sau sen- s3bilitate rirdicatii la propolis, manifatat5 prin i r i k e a Iocalii a pielii, imcqirea $i uneori inflamarea ei. Semibilitatea r i d i d f a v de propolis se manifest5 uneori la apicultori sub form5 de e m m e .

Cele s p w dovedm c5 s-a ecumullat un material bogat despre pro- polis, maltmial care confirm5 aidivitatea lui hidogicA.

In felul acesta, concluziile studierii pmpolisului deschtid un clizont larg aplicsrii lui Pn scopuri terapeutice h medicina veterinars gi umana.

ALERGIE LA PRQPOLIS

A. V. ARTOMASOVA URSS

Inca de pe la incepukul secoului a1 XX-lea s-a constatat c5 pe l i 5 f m n a e a rezieten@i fa@ de intepiiturile &binelor (aya numita imuniltate la apiculrtolrilor), la aproximativ 2% dlin aphdtcr i se dezvolu - dqx5 2-3 ani de 1;uwru ou albinele - o sensilbilitate faw de in@- pilturi, sub forma unor reactii alergilce instanhee sau a diferitelm

Page 110: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'80108~ap 3~paur un q azaladv as gs .mia%iu qsa qodo~d q a3!B.Iap !!laaa~ pun !a!$!do lnms u~

'(!a!%rala e!lu -8dn) qodo~d arw!~!q!suas tq aanp qmd .~o-[asmn& tz pqeBun1apug -By! 7pnqur '(O/o~m) !mu !!$e~quauoo ug sap pur 'qodo~d rw avfiqqu! q q!qa-p nlnm~d ppmmm as !I p!BJalP a!$nl!ls -urn na ~o~aueosd 'zeo aayo UI .ps!~odcxrd pztlan~od aJm '~olaug~e ,Inu!uaA u!p tnr!aqo.xd ap Hej a!$aea~ o ap sq.10~ qsa nos a.xqe tm s!lod ad PI FZ=UO!$DE~J !!aeqoq pmp ~qaau aqq.x px~.~ quazard u~

%a 'ym!m!l~n paqe~p "gurama 'q$uo~q wp~ :aqB~ale !un!laajv ns amad q !5r urnaa.xd JO~ alyrqpdalur nes au!qp ap ~tej a18 -.~alt, m auwuad q J&B s!lodc~d q a3;8~alI3 alfl@~a~ 'p1n8a~ a

[email protected] ap Hq a!%ale ap warn aqe !P wnd LV-s 'O/OZ sgodod ap y3!p03p a!znJu! na ea.xeuo!$3!~j pdnp '3p~el!jeue 30S un qn3yj B JoIau!qp al!.xnq ~yd-)u~ ap fiej a+.xale n:, ~etqoq un JRI .~pdo~d no a!$qequ! o pdnp azpmjns ap pn13.18 pzpa o ~nrpde e q$uo~q urqm ap ~euloq unl q

.au!q@ =' P qeda$ug yoasap pasasnj a!~ylyiw ug !P gqdnqs o pBugg qnasam ne ynop -u!wv 'au!qla ap pnqt$a$ug el a!%le ap pheB yurmj o ap ysjns !an -eqoq ~JOS ya qqrqmoa E-s a3!&108uale !azammm ~a~!uwoqug Q

'a~$olo%p ap ~~uo!$oqs un-4% yoz!-[e~~@s lsoj v e~euloa '08z q pugd qm!pp E-s emqe.xE;raduraq 'MWJB 'WIPJ~ 'pqt3$unuo~d aunp~qp~s o qrt~pds ne : pm a~weg nu ealylng~q as yp.mua8 ea.xqs '~purm ujp !$qd !am B !$ I!q!w e '!n1n1~.zqqm le wapa qu~aqnd un 'y$uan1$uo3 VnaoIo ad ~m!le~aua8 yslsopdxl yue!Jm!l.xn a!$dn~a o qqoxzap B-s !ode $8.xq phluj ad asasu!.jxa as e!$dn~a aJo pz pdna 'ayas!qJn ap Wse nr, a!$dn~a o !O !!1a~d eaqSoml qemo e-s gqngzrwmt3d eam~mx

.aurpnqsn ap a!$mas o !$ qu~a$nd wna? un ~n.qdlt3 e !n~nqlodo.xd !!.rpgdo 1m1 q 'aro PZ pdna .at@uaq !murm;) !am !!.~y$mq E~J~~QA

ug '$wqaqm ad qpcbd asm!1do : q%lo&ale ap yqnwuI!qm qw-rl)~

e-s 'M quayed .sgodo~d p~!%l,e a!$ma.x ap zm un wpuo!$ua.~ll .aq!mpau 'q81rala !!$XXAI !* mod a$eod ps!lodo.rd

!usweo !!m tr[ ma .(!!~ge~!dsacr .xo~au&o mlp-xn!$sje lnz-eo ~q !a!qo ap) ~p!zod bja pgnv !!pleur ap ayas o-.I~~J es va~ei-qd~ 'gur!;ej tjqeq!Jauraqq !$ pB.rq o ap ~m, BA!$?~ ap munq as lns!~o&~d .sqodd el a!Z.xale na - y~~uloq ap a!~o;3a~m pnou o ynqde e amxxqq upp 1 'JU

aln!la rn~n~q~dg p [email protected] ap ~lau!qm 9 dwy lnvnnlIn UI .alaqqp n3 ~punm p qaadsx a.xdsap ws

!cur e-s .s@ale IaXuy '3~(;uq mpuqm '!a?;gt?map lndg ap pn!Wp?

Page 111: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

EFECTUL FRACTIUNILO'R DE PROPOLIS ASUPRA SISTEMEIWR BIOLOGICE - I

D. POPESCOVIC, M. DIMITRIJEVIC, B. SOLDATOVIC RSF JUGOSLAVIA

Referitor la datele obtinute din literatur5 este sigur c5 propolisul rnanifwt5 asuctlvi25ti biologice multilaterale. Ekte posibil ca efectul poli- valent al ~pro~poli~ului s5-$i aib5 wiginea din heterogmitatea chimic5.

In timpul examen~elm noaskre an t e r ime ale propolisuhi, am extras p i n aramatografie pe colar15 15 f ~ a e i u n i clife~ite de propolis. 5 din cele 15 fractiuni sink pure din punct de v d w e cromatografic $i celeldlte sint in am&ec din 2 sau 3 cmponenti. Puritartea unor fractiuni a fost testat5 prin cromatografie cu strat subthe de gel siliciu. Toate fractiunile obtinurte sint substante ta;ri cu punde de tapire sciizurte, in afar5 de doui caTe sifit fluide foarte viscoase. In cwcet&rile noastre viituare avem de glnd s5 ldiferentiem mai strins frac$iunile propolkului $i in faza initial5 prin teste biologice. Vom plrezenta in acest articol numai rezultartele pre- liminare ale examenelor noastre asupra efectului a trei fxactiuni de pro- polis de diverse concenbratii pe celule mamare in v iM.

S-a studiat ef&ul fractiunilor B, D, $i E, fiecare in concentratie dle 0,50/0, 1,5O/,) $i 2,50/0. Am folosilt dou5 gmpe de culturi de c ~ l u l e cu martor :

a. culituri de e l u l e expwe efwtul'ui de etanol in concentratie dp 0,5O/0, 1,5% $i 2,5010 $i

b. cultma celul'atri f5r5 nici un efect al altor compu~i, in afar; de ml a1 mediului.

S-au testat linii de oelde stabile (fibrocite) din mutuni de pairece. Celulele au f a d mentinulte in m d i u Parker - 199 c'u 200/0 ser de bovine $i antibiotilce. Celulele au folsrt expuse e f x t u l ~ i de fractiune $i solutii timp de 12 orre. S-au stabilit 2 criiterii pentru estimarea fractiilor de propoli pe culturi e lulare :

1. Determinarea i d i c d u i mitotilc $i 2. Incildenta sberatiilor mmmomlce. La sfiqitul experientelor preparable au fost tratate cu mebode

s t a d d , folosind qi colcemid5, sollutie hip;ltonic5 $i fixative ( a l m l qi acid acetic, 3 : 1).

Irudiwle m h t i c s-a d e t m i n a t ca procent din num5rlul de e lu l e mitotice in r a m cu n m 5 ~ u l de celule num5arate.

Din rezuiltatele noastrre este evident5 existents diferenwlor in acti- vitatea mitotic5 dinbre fnalctiunile de propolis. Fractiunea E manifest5 o a c t i v h e mitotic5 de 2 m i mai mare deciit fraictia D sau ca martorii. Etanolul in doze dle 0,50/0 nu are o influent5 esential5 asupra indicelui mitotic in comrpacatie cu mmtmii.

h s t e fr&iuni de propolis n a u prowcat aberatii mornoz.~mic~? clalre in afar5 de ridarea $i leziunile olbi$nuite ale oromatidelor.

Se pare c i rezulrtatele noastre corespund cu datele care- sugereazg o influenti regenerativ5 a p o p l i s d u i in unele tesuturi.

Page 112: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

PROBLEME DE FARMACUCHIMIE $I FAl?MAICODINAMIE. PROPOLIS

G. VELESCU, M. MARIN RQMANIA

Pe an ce trece propolisoterapia ciqtigi tot mai mult teren, argu- . mentele in favoarea ei fiind din ce in ce mai numeroase.

Lucririle avind ca m p fundamentarea stiintificg a introducerii in terapeutici a propolisului oa atare sau sub diverse forme galeniee, s-au orientat atit spre ce,retirile de faxunacodinamie cit $i spre separarea gi identificarm componentelor active din acest produs complex.

Garacterizarea propolisului prin determingrile unor wnstan~te fizico- chimice a preocupat un numir destul de mare de cercetatori, insA valo- rile obtinute pe diferite probe ale. acestui produs fiind ati,t de diferite nu pot constitui bndicatii precise privind oalitatea awtuia .

Pentru exemplificare : continutul in cenu$5 este dat de unii autori intre 1,9 $i 2,7% (1) pe propohul eliberat de m r i . Noi am gisit pe diferite probe de propolis o medie de 40/0 cenqii.

Dupi HEICHUSCHKO $i VOGEL p m t u l de fuzime a fost g&it la 67OC, autmii r e - a d d limita infe~ioari la aceasti oonstanti 90'C.

Noi am obtinut pe pmpdisul purificat p.fz. = 81--83OC. Greutitile specifice a~u f a t date la 1,033 : 1,121 $i 1,145. I d c e l e de i d a fost obtinut inrtre 19,O $i 21,8 pentru propolis iar

pentru riiqina componenti intre 30 $i 50. Pmpolisul este mlubil in alcml, W, benzen, prqilen-gliml, ace-

t:n& ahloroform ~i alti swlventi organici. Solubilitatea proplisului in solventii mentionati difmi la fi-re

dintre ei, fn functie de temperaturg, in toate cazurile rzminind reziduu- rile alcAtuibe in majoritate de impuritAti mecanice. Pentru depis4aea primipiilor active din prapolis, cemetgrile incepute cu aproximativ cinci diecenii in urm5 $i corntinuate $i in prezent au identifiwt din grupa fla- vonelor : ahrizina (JAUBERT 1927) ; tectochrizina $i gatlangina (VIG LANUEVA, BARBIE?R, GONNET $i LAVIE 1963 (2) ; acacetina ; 5 oxi- 7,4 diimetoxiflavona ; camferida ; rhamnocitrina ; 5,78ioxi-4-dimehxi- flavona ; 3,5-di.oxi-7,4~dim&xifhvona ; pinwtirobina, ovwvretina (3).

De asemenea s-au irdentifkat 2 terpene gi izovadina. Concentratiile in flavoane pe probele studiate au fost'intre 1% -

4%. Cercetitorii CIZMARIK $i MATEL identifici in propolis acidul ca- feic $i iLCidu1 4 oxi-3 metoxicinamk (ac. ferulic) (4).

De remaraat faptul c5 attit speciile chimice iklenltificate d t $i pro- oentele aestora in diferite sortmi de propolis variazg in functie de re- gime, flori $i conditii dimatice, neputindu-se m e l a cu precizie da- tele analitice ce rezultatele iiarmadimm~iice obtimte. Printre testArile efectuete in labmatoare au fcxstt cele care au demmwhrat prin 'antibio-

Page 113: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

grame $i hngigrame proprietfitile anrtimicmbiene $i fungistakice ale so- lutiilm alcoolice sau ale emulsiilor de propolis.

Ejrnulsia hidrwalcoolii8 dc propolis a avut o actiune baateriustaticil fa@ de Staphylococcus aureus; S t e p t o c m s sp. ; B. anthrwis, Erisi- pelotris rushiopatiae (5).

Alti m t 5 t o r i au dovedit prin frungigrame a i u n e a m a r c a b i l i a extractelor de propolis Paw de dermatofitii : Microsporum femgineum ; Trichophyton equineum; T. verrccosum; T. tonsurans $i T. violaceum (6). Se abserv8 t & q i variatii notabile in actiunea amtifungic4 a difr i - telor sarturi de propolis (6) Alti cmmt5tori au demonstrat sensibili- bastea fat3 de p p o l i s a unor rtrulpini de Str. hemolyticus; Staph. albus; B. paratyphi ; B. necrophorus ; Pasteurella ; Brucella ; Listerella ; Pro- teus vulgaris; B. tuberculosis etc. (7, 8).

Testgri'le in vitt.0 ale activitZitilar bactericide .$i fungistatice au avurt rolvl de a explica partial su&cesele unar trabamentte empirice cu propolis.

Alrte m e t 5 r i au aritat cB proplisul dktmge Elagela~tele : Tri- chomonas W n i s gi T. h i s .

\

Cercet5rile privind toleranta animalelor fat3 de propolis au relevat arm5toarele a s w e (9) : adminktrarea orali la ciini a cite 100 ml eanul- sie de propolis Calm01 100/0), timp de 10-20 zile, nu modificti starea genm-48 a animalelor. DRLpB smifiicare nu s-au constatat modific&ri

.ale mucoaselor digestive $i urinare. Ficatul $i rinichii nomale. Admi- n i s t ram la ciinli a pr~polkului sub form5 de pilule cu unt de cacao a matat cil acesta se diqxrseazil uniform pe intreaga miucoasil gastvu- intastinalil, fapt constatat prin samifircarea animalelor la diferite inter- vale de t h p in decumul a 24 me de la administraw.

P e n h calea internil, emulsia hidroalcoolicii de pmpolis qi pilulele cu unt de cacao reprezinti fonme utile de iudministrare.

Injeotama intravenloas5 a emulsiei hidroalcmlice (50 ml l& cal, 1.0 ml la ciine, 5 rnl la i qu r i ) timp de 7 zile conduce la o a o c e l e m a pulsului $i a respi~atiei tianp de citeva minute dupa injectie. Salxi- ficind crtiva ani, s-au constatat focare de necroz5.

Nu se m m a n d i injectarea intravenoasi. Inregistrind presiunea sanguin5 in unma inj-ii emukiei pe aale venoasii (2,5-5 ml sol. 10%) se colnstatil cZi pmiunea singelui scade, iar respisatia devine mai ampla.

Ceroetilrile pe intestin imlat dc iapwe demonstreazil cB propolisul diminura t m ~ l $i amplirtudinea miyiriloa- pe~istal~tice.

Gofdul izolat de-bmasc5 rkpunde prin actiune c m p t r o p i l nega- tivg (rilrbea contractiilcr) $i indtrop8 (m5rirea pulmii de sontractie).

In vivo, propolisul sub f m Z i de muls ie hib1coolicZi combate $i diminueazg $mu1 histaminic. I ~ n j ~ n r l intravenas histamina 300 y k g la iepu~i , a q t i a fac un p c brutal, la u d i M ~ i z i solindu+e cu

Page 114: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

moartea. Inoculareta a 3-5 ml emulsie propolis (4 ml extract alcoolic la 20 ml ap5 distilalti) pe cale intravenoasa, inalinte s m imediat dupi injectarea histaminei, animalele fac un gcx: redus ca intensitate $i :$i revin la normal dup5 3-5 mi'nute. In afara acestar o b s m a q i fannaco- rlinamilw ce explic5 unele w e ale propolisotwapiei, a u fost Pntre- prinse ~ e r ~ e t i r i privind trabmmitul arsurilor tennice $i a1 eczmndlor pnuriginoase umede la dini .

Unui numZr de 8 ciini li s-au provocat arsuri in cerc cu diametrul de 5 cm, pe pielea donsal8, cu apli clawtita fGra anestezie. h t u l martor a fost format din 4 ciini. Tratamentul lo tdui expenimental s-a f5cut la 4 ciini cu unguent propolizat 100/o gi la 4 ciini cu eter propolizat 10o/, timp de 7 zile (9).

Din lotul martar 2 ciini 'au fost tratati cu vmelini simp13 ~i 2 cu eter. S-a constatat c5 propolisul, mai ales m b form5 de solutie eteral5, oom1bet.e plasmoragia, fommeaz5 o peliculi protectoare, asigur8 asepsia gi anesteaia ~i duce la vindecare in timp de 10-12 zile fa@ de lotul martor, care s-a vindeaat du@ 15-20 zile (9).

Rezultatele bune au fost obtinute tratind un numgr de 12 ciini afeotati de eczem5 w e d 8 pruriginoasii cu ajwtorul unguellitului prolx- limb 10%. Rezultate rnai bune a u fost obtinute asociind aplicarea extern5 a propolisului cu in je t i i de novouain5 perifocal. Foamte intersant5 este, de asemenea, comunicarea f 5 m t i de c i t r e V. N. AM,ELEVSKAIA, V. S. VUADIMIFUlVA, L. A. BAFtAN $i V. V. CEKMAN la cel de a1 XX-lea Congres international de apkulturii de la Buowqti , cu prilvim la utilizarea p~opo1isul~ui in bolile de iradiatie.

Experimentirile efwtua~k pe noi in acest sens au deunonstwt c5 solutiile alcoolioe $i emulsia hidroalmlic5, administrate intern la ciini (150 ml emulsie 35%) sint $lab radisopace in cornparatie eu lipiodolul $i urrom~halul (9).

Experienple efmtuate pe cobai i,inunizap cu anltigen cu p rop l i s eu dernomtmt o s t i m u ~ nespecifici a reactivititii organismului, cu '

oregtere de 3,7--4 ori mai in1tens5 a an'ticorpilor, fat5 d e lotul martor (10). Exltrmkle die propolis s-au folosit cu succes in dermatitele de

origine aftoas5, experimlenthrile fiind fiicuk pe 2000 a n h a l e +i wa con- statat c i p p o l i s u l reduce timpul de vindecare, este bactencid, anes- teziant $i nu p r d u c e efeote dlvmse (11).

Solutiile alooolice de propolis experimentkite pe un ' num8r- de 500 bolnalvi die brioofitie au dat rezulta~be satisf5citoare la 820,l0 din cei tra~tati, f h 5 aparitia efectelor adveme (12). Extractele apoase, hidro- alcodilce $i oleaase de propolis a u f a t dministrate per oral $i inbra- braheal la un num5r mare de bolnavi t.b.c. cu rezultate superioare trata- menrtelor ou medicamankle cunmcute (13).

Cu titlu idormqativ as5tim cB eczenlele alergice pruriginoase la oln (in special cele ccmtraaba8te in depozitele de crirti) au beneficiat de bra- t a m e ~ t u l cu unguent propolizat. -

Page 115: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'8 'JU 8061 osntln~ld~ 'sllodo~d na aa[maaarn.wz auuoj Joun w~dnsr? raglaalazi .~oa 18 '13 AN- '9

ZI 'JU 6361 v~nnnqdv .rv vaoa "a roma "J, n3mavw "m rn '5 1~61 BAO~FOPI 'pzn~lnqdo sp ?ouo#imc.~a$ut rrrxx ?nss~duo3 'r ?~VEV "r mm 'v

1~61 ehoasova pznatnMo ap tauodmr~aau~ I~IXX lnsaJ8~03 'sltodoad ulp JoII$~~wo.~ Waawa~~~luapl IS WaJsJsdas 'v .s OXAV~I~O~ '6

aqanJ WT ap s~lnpo~d sa? 'II '[oh atllaqo.? ap at6ototq w 'x Nunma 'Z LB 'd '0961 '~3 'SaXUM lo RRo?out(oaa pub A~tstulal~~ arlJ 'UT~IV HLWM '1

.>uaza~rl ug ~rrrd alrqaxw qsoj nit? nu uragho.um alp u!p aJlrpm!zua arrralqs .mun v sqodo~d ur !a$uqqca aaqod!

'a.lda JeuIn.rpr! e-au a.rr?n ~dq 'J~IE.IJ Tnqwlsqns IS ah?pv al!!dpu!.rd aqug 'al!q!sd a~~rur?w~pw.~a~ !!$PE~J Joun e glnnsaw ~alqaup o gzaaz!s~~~~~~ apxlst? 3- 'wxgpxkeu al!!lxa.riounm! elnur!qs o ap lns!ldoxl o a.1~ ad aa?t?q!std~a !S wnSa na aquam.geq alp apun a~yma u.1 qnu!$qlo al!q?A1oza.I 'a~mpu?~ ;YP ~q!d~ul!~ EaJmpJ 1~Wds ug Y3J??UIaJ

-g!ln aaapqxa !Sngol gz~a~rraur~pcrrn~ m!rr~su!po~eu~~~j al!~plea~a~ .aunzT tpu! gul!za.rd snpoxi

!nlsmE !!$g!1~a e ylua!J!p aLraz!Jalal?Jsr, o ~puj 'qnwuno aA!v q!@p -upd a1!!1equax.103 u! alpajlp ap qFqe po18a yzeaz;ru.mj !nlnq~odo~d ale as!ur!tp-o>!z!J Jolaz!leue a1qqlnza.I y3 u2au!la~ asndxa alas u!a

Page 116: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

PROPOLIS, SUBSTANTA NATURALA - CALEA SPRE SANATATE *)

K. LUND AAGAARD DANEMARCA

Albinele $i propolisul

~ a m c n i i de $tiin@ au apreciat vechimea s p i e i Apis mellifica la cel putin 42 milioane de ani. F&e intersanat esbe fq@l cB in aceast5 perioadii oonsiderabili4 albina, spne deosebime de alite specii ani~nale care au sufwirt modific5ri chiar vi in perioade mai scurte, nu a evoluat in- tr-o directie m u alba. Ammt8 stabililtate a avut o deosebit5 important8 penltru regnu1 wgetal, care, lilpsilt de polenimre vi-at- fi schiunbat cu de- sfivirgire inf5tiqarea. Cauaele mentinaii nemhirnlbak a a m t e i specii dau de gindirt oamenilor de vtiint8.

rZlenlumitu1 om dP $tiin@ framca, prof. Remy CHAUVIN, intlr- pi-inzind in 1965-1966 o serie de cemet&ri asupra bacteriilor a r e in- f&eazii i-tele, a constatat c5 spre dmebi re de alte insecte, albinele sint libere de orice ba&erii. Pe mediile n'utlritive nici o modificare. Dup5 reluarea de 2 ori a experien@hr s-a ajuns la convingerea c8 albinele wup5 o pozitie sl>ecial5 printre tmk celelah in&, fiind rar a b t e de bacterii $i de v imur i .

In continuare s-a t ~ w u t la c m t B r i penku a se d ~ o p e r i cauza westui fenomen intersamt, mai ales in xupul de a se d m p e r i un nou panaceu, care s5 preia vtafeta penicilinei $i a sulfamidelor. In cele din urmB s-a constatat cii albinek ~earet8 un antibiotic care le face lezis- tente la orice virus sau bacterie. A h t mamentul care a d e ~ l a ~ n ~ a t o w i e de examinEiri arn5nuntit.e ale vietii albinelar.

Cemet6ri.le au ar5W c5 A@ meUifica &tine in total peste 7 feluri de antibidice : o subs tan^ caine plrotejeazf~ corpul albimi, mierea, ~wdsa, liiptipx-ul de rnatcii, polenul propolkul qi wninul.

*) Titlul este a1 unel broquri edltatA conco~nitent fn Ilmblle danezA,'suedaA, germanll $1 englezA. Am extras $1 am rezumat ceea ce ni s-a parut ma1 internant In ea (redactia)

Page 117: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

flisu$irea: de 'a se @&-a de orice agent patogen este deosebit de pretioas5 pentru dbine, dm8 ne gindim la aglomeratia de indivizi din coloniile de albine (in m i putin de 50.000 cmS triieslc in fiecare stup 50.000-60.000 albine). La o m m e a densitate o boa15 infwtioasii ar a m efecte dezastruoase.

Propolisul este p a d m 1 ou care albinele i$i inchid stupul penku a-1 feri c k curent, umezeal8 $i mlanobi. Cuvintul propolis este de crrigine greac5, sugerind notiunea de ,,sistem de ap5rare a oraguluiu.

Alibinele culeg materia p~imii de pe mugurii de plop, castan pm- csc qi larice, atunci cind vremea este cliiclwoas5. Subtan@ r 5 ~ i n m 5 - cl'eioas5 din mugcL1.i este airnesteat5 de ciltre albine ou semetii ale unor glande. Ele obtin stifel propolisul cu care astup5 mice orificiu din pe- retii stupului. Ele il depun ins5 in special la intrare : se formeaz5 astfel un ,,$terglitoru lat de propolis peste care trec toate albinele care ink5 sau ies din stup. Deci p p o l i s u l nu numai inohi.de eumetilc stupul dar toltodat5 pr&jeaz5 coloni'a de albine fat8 de vinusui $id bacterii.

0 valorificare a descoperirii acestei insugiri a allbinei a constituit-o prepamtul de polen CERNITIN, care are un anumit efect antilbiotic. mind s-a dwedit ins5 c5 multi factmi necunmuti au impiedicat o va- lorificare ulterioar5 a descoperirii.

Toate produsele apicole a caror cercetare s-a intreprins in 1965- 1966 au fmt de fapt cunmcuk $i utilizate ca leacm-i natwaile $i in tim- puri stT5vechi. De exemplu se =tine c5 propolisul a pnr-nis t ~ p a n a t i a lipsit5 de pericolul infectiei. Si Coranul amiatqte de propolis, prezen- tindu-1 ca o subtalnt5 difwirt colorart5. In imperiul i n w , inaintea dis- trugerii de citre conchi&dlmii srpanioli in jurul anului 1600, propolisul e m cunoscut, fiind fo la i t impotriva inflamatiilor insotite de tempera- twg. Dar acum aproximartiv 100 ani a dispkirurt interesul f a v de propolis. acm&5 s~ubsltolnt5 ne mai fiind p e n i t 8 in lexicoane $i dictionare.

In anul 1807 substan@ mai este amintit5 im5 o data ca mijloc de tmtare a riiniflor, dlar in legtitur5 ou mierea de albine. fn tsimpul rciz- boiului burilor,1899-1902, proplisul se alneshca cu vaselinii, p r d u - sdl obtinut fiind numit ,,Propolis-vasogenU. Acesta d8dea rezultate bune in i n r tmn t i i chirurgioale. Timp de s w d e ciilugfirii au intrebuintat pro- p l i ~ u l la l a i r e .

Uriava ddezvolitare a tehnicii de lia incepubul sewldui a1 XX-lea a aruncat propolisul in n q u r a uitt5rii. In Danmarca cuvintul ,,pmpolisU a foslt exilat din dictionarrele care au ap5rut dup5 1900.

Redescoperirea propolisului

Aim dewnit apicultor f8r8 s5 vreaa,primind cadou de la un prie- ten, de care m5 despirteam mutindu-m5 in alt5 localitate cu serviciul, ' un sbup cu 60.000 albine. Ajutaft de sfaturile unor apicultori cu expe- rient5 m-am spWialimt $i am irdriigit ~ ~ t i i Pludeletnicire. Dup5 2 ~lni stupinla mea s-a m8rit, ajungind la 6 duipi.

U.rm5rind mereu actilvitatea albinelor am p u h t distinge fabricarea m i i de cea a propolisului. R W h d experienta unui qicultor, care +i el obertnase cii albinele culegeau de pe anumiti copaci o substant5 cle-

Page 118: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

LIT

'alaqp ap n!z.x!q qsuxdn 1s.q no aqmuo!luaru alqdurax3 '?m!p!e.x !aur t3 ruu 14 qn.xed~p o inmaw yleau

-~ur!p !z enop FJ. 'l!qepodns mp u~$nd qe.nupn e-K -~JQ uj o!$n~os PJ *3!d WG-!UI gad'@ o n3 -m3e3 ap ~n.ql!j upd yo EA~JI ap o-~e.q~!j me a.1~3 ad a!nqqp8 a!$np o qnlu!lqo wv 'ylnmga yde rrg iodz 1-npupqoz!p our un-.x+u.u! $om q~odwd uljnd qm!d UIV -plnq~odocrd pwn[e na zq~11. 0-s VUJ ura 'eqqstad opoq JZ! qapz purzeA .ae.xoil -awe 0 !3p snp nle-!ru nu ~oqmp ap aqmsa.rcI rqso rtrlruad aI!qea!d -!nln!~po le mpx somnp un qeqomquiucx, ur-e ,4961 !nInue VJIEA UI

.!n~g!lodo.uI ~ar!soloj n3 ynqe2fa1 u! ?@!~~p gm?.~ ap. gwyldau eq1.e es maup ehurno nu e3 weaural FIN 'a!%Ia~e ap auauroua~ spun no pn~e%l u! gwnpujur.qu! 'n!gnC!& !sur tlw! q!uanap urv 'samns !Ptqax n3 'ynp aJw!j ap - 4~8 n~~uad 3eal 1sa3e 'a~apundsp -101 opdo~d ad 'axasu! gs lnfal!.xd 7nAe ne !In~sou -n3 !llnur !cur !Cs amu!m-~mqqns o UP 83 eaqsan ql!prdsg~ 8-s

'!a ~n~qnl[e m !$eaapu!~ !J nkjnd ~llo !Cs pep 'ea$!uro~d @uepqns pam es qnda~ug urv .xB u! ~mv a!lourel~u! o p!ae ea 15: 'noaq ap a8ap !aun urasr~doxap 1-aa InpuraJ qjya~ es !S qde as lnCal!.xd qpjo a-s !ur dm!+ pnas u~ 'npTii -.m ap JO~!&~OD 'qe~dur!gu~ n-s !ur a3 a~an qqqaJ ure p3 WJTJ aqs3

.e3pmpd ap qrqv aallerurs~ju! o a29 9-5 u! wpnry $npd a pap qu~alnd aqnoj 3go!q!que un au!luo3 ~nsgcldo~d o!znpum st3g I.UV -!spa pmmo uj qwyds!p a am 'el& -0.1 e~~okn o owp asasguy !em 3,rB u~ .qgugs myad mwa ae~nas el a$wu!ur!a 'pcqn3 m-ur oaam ydnp m! '1nqsa.1 $neq me !$ p~qa~ qsam na !LO g-g ap e~e%e8 qn3e3 urv 'ln!aaa ea guaqe8 a!znjuy o qnu!$qo uro !4 ea3e3 ap n.xq1!3 un-qupd o-qeql!~ utt? 'gp~eo ydo ap yuw o-qal oaraqlnd qenloz!p urn! our un-~aug lam ~nsgodolud ~emp~?~s uq7

-!urn 1j1nr.u ap ~mqxr1os pa.1~3 ad '~n~~oxl al!.x!$ -nsuj a1a3~30ug q aund a ap e,!z!oep qsn1 LUV ',OF qsad ap g.xn?edrua3 o ;cue ~3 qqqmoo me ese3v pur8un[e JeF 's:ur!u mup~ qwnd we nu JPIIJ aatxqy.xedns ap $ye aquanap 3~8 up e!leurelp! aI!z !ape B= u!p gA!qsaJ omur g .a!wnaxa o el dpgred ys 'a!le8!lqo u!p 'q!nqwq e 'ap 1?na)d3 ap ngs!s~ad a~e3 $18 uj FJaJup Joun mnes u!p au!q ea~d urea$ur!s FLU nu ~3 a)sq n3 '~&EIJJ~IW! aum ap !Cs aqo~dqbeau aluyoasrro3 el snp o JcqJqln a.xm quappu! un ~vldur~$uj a-s !ur ~961 a!un! E eq

-sgodo.xd !IB .xolau!qlP ln~uaure$uod -mo~ a~qu!p ~lqa~w adsap Iapr e~aqp qewg m~-!ur 1ajqse 15 !au!qlE ale Plo!q!$ue 4uq-n~ L 3193 n3 ul NIAflVH3 '3md aP =!JT? -u!gCs q!~rsado3sap adsap eswd u!7, alaCqm3a.I qn.~~de na 9961 UI[

3oaqnp '3~~'!&5 alJeoj urnj~od un eaAe eaui eu!dngs u!p a1aru!qle ap snpd ~n~0dCkI~d

.asunau ap3 ad qjmp aww aqm ad au!q !am nt3apg3 qau!qi[e : guopa uj qw$o urs-al arm ad i3WPJ wn ure a.xm n3 mqg8 pqa!~ un qnu!lqo ura ede ap gwa!3!ps a$rr)gpueo o pu!s -010~ !S qvq1nqp ypur n3 -1nsgodo~d hpz!p 9s na !S qma.1~~3 me 'e!l -n1ospns 1nlroCs~pod !ode pur8un 'an~ozp o-s asexnur ~socru!S~.x 'y~o!

Page 119: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Vasta experimentare

In anii 1967-1973 alm eleatuat 5 serii de experienk care au cu- prins cca. 16.000 persoane din t a l i Peninsula SwndinavS. Dac5 o ava- Ian@ a pornit, ea nu mai p a t e fi aprit8. Aya mi s-a intimplat $i mie cu hobby-ul mcu pentru prolpolis. Cu mlullt tilnp inainte de terminama acestor experienk a m fost vizitart die reprezentanti ai presei oare voiau s i afle ci~t mai mult despre awast5 munc8 de cerc&are ievit8 din oomun. S-au puiblicat mul'te artimle m1.e au fost lciltite cu mare interes de foarte n~ul t i oameni, printhe care ~i die unii bAnavi declavati incurabili-de c i h r n d k i .

Totolda~tB *am clesfi~urat o intensii activitate in sindul apicul~toridor prin cxmferinte $i artioole. Trebrlie s5 precizim cii o colonie normal5 de i spx imat iv 60.000 de albine prcxluce anual numai aproximativ 35 g r a m de propolis. Este clalr c5 este nevoie de o ctrganizare vast8 pentru m l t a r e a de sufkcient (propolih zwi de mii dc vatmenli s i poatri in- cenca aceasti substan@ nahralii timiduitnare.

Urmirind in acelaqi timp rezultaltele cercetarilor gtiintifice efec- tmte a u p r a c o m ~ ~ n e n t u l u i albinelor, am putut mnsbaba c5 nenu- mgrati ce&5lbri remancaset.a efetctul antibiotic a b l u r t a1 qubstanki.

Pe b z a unei col~albolriri exceptionale cu harnlici apicultori seria de experientt. cuprinde astgzi, in anul 1974, mai muFt de 50.000 de per- mane.

Dimutind cu multi experti in acest domleniu din Para noastr5 mi-am format impresia c i cercetarea acestui produs este foarte dificilg, in orice caz implici investirea unor fonduri insemnate in cercetare $i va necesik un timp f m t e irudelungat. hr fi dle dorit ca nerrcunoa~terea mornen-i de ci tre ~ t i i n t 5 a propolisului r;a m d i ~ a m e n ~ t 5;i rill i~n- pied'iice v i d ~ a r e a in continuare a nenumirati bolmvi. In practim mea indelungati d1e apicultcnr am a n t prilejul s8 c e r m k z domenii spe- c i a l ~ , am experimentat in numeroase experiente propolisul $i arn obfi- nut remlfarte mnvingitcrare lprin ap l i a rea metodei naturaie, adici a unei f m e de tratament practic a1 cazurilor pmentate . In orice craz pcrorpo~ul este n e v i t i m ~ ceea ce s-a constatat in c d r u l unuia din- bre spitalele noastre m~ari, unde s-au ficut incenciri pralctiloe cu m a s t 5 suth tan@.

Adevgrata mea munci de experimentare a i n c e p t in toamna anu- lui 1971 pornind de la inviwminttele ce le-am tras din cele 3 serii de experienk din perioada 11967-1970.

In cadrul seriilor de experienp premergitaare am constatat cr5. propolisul se pooute imp5ei in 5 catqorii : a) mare l(,,girandeU) ; b) gra- nulat ; c) pulbere ; d) propolis solid ; e) propolis aqua. Aceasti imp&. tire s-a dovedit a f i foante impr tan tz pentru stabilirea don~eniului de activiltate a substantei.

Cea de a patra serie, care a cup ins aproxima~tiv 1700 persoane a furnizat dwezi zdrob ihre . In t rudt in pwzent cunovc rezultatele a 16.000 de cazuri din toati Peninsula Scandinavi m i incumet s6 afirm

Page 120: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

c5 propolisul ate Satr-adevBr o substanw cu e fed foarte mare in vin- d m m a sau meliorarea infectiilm din dumeniul ohxino-laringologiej ppmum $i a1 afecti~un%lor a l b r mvit5ti secundare qi a1 a b r bob prrovo- carte de virusvri $i baotmii in regisunea capului. Toltoldat5, propolisul ad5ugat la h r m 5 dB .bune 'wzultate in infectiile a-htlui urinar.

Verifioairm .pe tBrim aeuku in aprilie 1973 a miai maltor scrisori continind i8nformati.i despre mzul'take abtin,ute in tr.atamentu1 cu propolis a fmt ouprins5 intr-o analiz5. fn 970/0 din cazuiri pmpl i su l a dat re- zultarte pozitive, pe c i d 30/0 au fw t negative. Trebuie sfi mention5m cii in 3 clazuri s-au ivit a l e ~ i i , a p c5 t rabmmtul a fiost in~trwrupt.

Multe experiente au ar5tat c5 propolisul exercit3 o actiune asupra bi,lantul,ui hmmoni:lor. A fmt dwd1iit5 o imbm8tAtire a simptomelor in mzul anmie i ' pernicioase, fiind stimuLtA .pradiueerea globulelor r g i i . Alte e f d e (permit 65 se tbGnruilasc5 c5 propolitsul .mai .ane q i multe alte posilbilit5ti.

la colabrare cu imulti s@ali$bi, .pr#bntre a r e mdicu l $ef w a r WILSON din Massachussetts, SUA, a u fmt confirmate o b v a t i i l e mele in leg;5tur5 cw o ali'fie special5 acre mntine ~ lO- l 'B /O prorpalis. Atit iin

Riomsnia, cit $i in Bnemama gi in SUA exist5 dovezi ic5 r5ni ale tibiei, infe@ii $i rinflamatii :ale pielii au feat influentake .ulu,itm de tmtamenltul cu propolis.

Ua ?.aport despre experilenple $i rezultatele mek a fost publicat de cabre ing. dipl. Hans !Flrik CHRISTEN6EN ~i cand. ~ t . Jens Hoiriis NIELSEN de la Liuboratorull d e cenmtiiri de pe ling5 Spital,u.l Niels Steen.wns $i NordIsk Insulin ~ b r a t o r i u m .

I.ng. Hans Erik CHRILSTENSEN la ill'treprim in $1972 la Fa~ulta~tea Tchnilc5 d'in Danemama examinihi chimice 5i .mitcrobilologiice asupra pro- polisul.ui, demonstrtnd c5 aceastg sulbstanH nianifievt5 efeck cu tot,ul speciale.

In lumarea lui NIELSEN gi CHRISTENSEN se spune. c5 conForm experientelor realimte de LUNtD AAGAARD s-a abtinwt vindecarea in multe cazuri, fiind vorba de urm5toayele boli : inflamatii ale gitului, catare ale ochilor, riini, iboli gmtrke wonice gi pmvocate dde infectii, in- flamatii ale ~iniohilor, vezicii, ale picioa'relor etc.

Succesele conteazg

Acest capitol eonstitvie o analiz5 albsolut obiectivi a 220 scrisori alese la inltimiplare $i aa- pultea repreaenta media pentru toatfi colectia de scrisori care raporteazg despre utilizarea propolisului. Boala nu cu- noa$te granite sociale gi smnlatarii scrisorilor sint oamend de cele mai diferi~te profesii : o cint2reat5 de ~per t i , doi m5wlari, un topometru, un grafician, un profesor de liceu etc.

Femeile m e au x r i s sint in numar dublu fat5 ,de bgrbati. 214 (9?O/0) scrisori raporteazg un rezultat pozitiv. In 3 caauri s-au

ivit simptome de alwgie ; in alte 3 aazuri subtan@ nu a avtrt nici un efeot inregistralbil. Domeniul de activitate a1 prapolisului este uimikr de vast : i n fhnawa ink t inu lu i gros, cattarul oohilw, inf-ia &lor uri- nwe, inflamatia gitului, guu , mai ales la &icuWii, inflgmarea sinusu-

Page 121: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

rilor, s ini deschise, ricealii, grip&, bron$itS, gastric5, cancer. Se. mai men- tion-~& cazuri de :'afectiluni ale urechilor, parodonkoz5, cefalee, infectii intestinale, micoze, eczeme, eruptii, congestie pulmonaril, ulcer, atrit.5, h l i pdmon~we, viroz5 a stomamliui, balonmea intestinelor, migren:, boala lui Parkinson calculi biliari, afectiuni renale, sclerozg, tulmbur3ri circulatorii, negi, conjun&ivit&, r&gul~alii, degeretumi e.bc.

,,El a fost vindecat"

La 15 august 1973 a ap5rut in ziar'ul regional Frderiksborg Amts Avis, Hillwad, aced titlu imbulcuriitor a1 unui artkol despre minunatele insu~ir i terapeutice a!e prcqmliuului.

Pacientul are 42 anii, s-a n i x u t in Nordseeland $i triieqte de citiva eni la Bmmen. In 1969 $4 dat seama c& sufer5 de cancer $i c i va ltrebui si se ope=. El spune : ,,Dupi ce rana s-a vindeclat am fost supus la 36 vedinte ou radiatii de mbalrt. Am f a t trimis dupii aceea a m 5 , dar f i g m in mntinual-e p e lista bolnarvibr. Puteam sii mii hr&nesc numai lclu hranZ lirchidii. M i p i ~ k w a u puterile, ajunsesem sii cint5resc doar 54 kg. In gur8 aveam dou3 rZni cangestionate pe care doctorii incercau s5 1e vindwe cu madicamente. D e o a r e situatia nu s-'a imhniitStilt mici dupi 8 luni, doctorii s-tau 11oiTi~i.t s5 m i opereze, dac5 in dlecurscul unei lcuni nu se ivq te nilcio amelimareu. Bolnav'ul a procurat propolis de la o rudi, ou 6 zile i n ~ i n t e de operatie. Exsminat fiind scurt %imp iminte de operatie E-a obwma~t cB cele 2 ulceratii can- ceroase - metadazek uleeratiilor operate alnrterior - se usaaseri com- plet ~i au putut fi indep5rtat.e f5r& duexi cu penseta. Oplewtia a devenit inutil5. ,,Descoperind astfel efiedul prc>plisului am continuat sZ-1 iau. Am putut s5-mi miau munca. a tlr~buit sil reciytig cele 20 kg pe care le pierdusem. DupZ o jumState de an am incetat s5 mai iau propolis. A trecut apoi o pauzH de 7-43 luniu. DupB constatawa unei inflamatii maligne a pancreasdui, trabatti in v i t a l prin m e w e clasice $i radia- terapie, lblnavul a ~ e l ~ u a t traltamenhnl cu propolis. ,,Medicii n-au Entre- bat dlac5 am respectat inltrutotul mgimul ali~menltar $i dnc5 am luat me- dicamentele premise de ei. Au fost foarte surpr in~i aflind cB singuru1 medicament pe care it iaiu este propolisul ~i rc5 astZzi pot mfnca ~i bea orice, chiar $i cite un-pahar de bere sau tuic6. Pentru fntretinere $1 pre- venire continui sZ iau zilnic $i voi lua in permanent5 odat3 cu hrana r?te o jumgtate de linguri@ de p p o l i s u .

,,Darri pewarii hgbini puteau m u n o a s k in p& apropierea unei furtuni, iar grHdinarii sustineau c5 va fi o iarnS grea dac5 observau c5 ilarba-nt?agri prezenta flori nrumai in vfrful 1Zisistarilor sau cii va ploua En e z u l unei min,c&rimi la piciorul sting - toate a m t e ,,preziceriu nu sint un mnouirs de imprejuriiri ci putr $i simplu consrbi'tuie experienta oamenilar bitrini, oapacitatea de o h m a t i e dezvob t i de-a lungul ge- neratiilor precum $i rezultaltul legikurii strinse dinkre om qi naturi.

Page 122: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Tot astfel, Karl Lund A w a r d , dotat cu o dewbi t5 capadtate de observatie, 5i avfnd experienta contackului strins cu natura a adunat nnmeroase bihliorafte in d,ulapul s5u, phne ou wfiswi de multumire din pazttea a mii de , , d m n a Jensenu.

(dink-un zilar danez)

Indicatii pentru utilizarea prapolisului

Propolisul poate avea diferite culori ~i d'iferilte mdrosuri, in functie de pravenient5, d i c 5 de speciile de arbori de pe care provine, precum $i de gradul sAu de mzhuirizalre ; se remmalndi pnocurarea unui ames- tec de foalitate bun5 $i verificatii. Calit5tile ,,grande6' $i ,,Proplis solid* se m e s k 5 . Sa dovedit c5 v e n i d En contact ou enzimele din saliv5, propolisutl elibereaz5 in nlumai citewa minute un anrtiilctic put-arnic. Aetivittatea substantei &e favorizat5 mai ales de cfilduva $i umiditatea din cavitatea bucal8, are o stabilizeaz5. Pentru a nu apare un efed caroziv asupra mucoasei b m l e , se i n t r m p e mestecatul timp de o or8 sau droiu5. Mestecarea contin'u5 pin5 ce substan@ se f5lrimiteaz5 $i se peak inghiti.

Zilnic se mnsumi 1-3 gwme; cu cit sub&an$a se mesrtec5 mai bine, cu atit efectul va fi mai bun $i mai rapid. Evenrtual, saliva ames- tecatZi cu propolis poate f i utilizatz in multe ocazii : tratarea rgnilor, arsuri, il-itatii ale pielii. Nu strilc5 o hcel.lcare a salivei aanestmate cu propolis. Aezuiltakul esbe de multe m i surpriazitar.

,,Propolis solidu se wtilizeazi mlai ales En caz de parodontoz8 ; in timpul mwtw5rii subtstam@ devine foaxik aderenti gi se drepune intre dinti ; ea ,,luuneaz5* r i d muil tioarme.

Calit5tile ,granulatU qi p propolis-pulkre" se ilau in functie de situatie 7i in general in doze de o lingurit5 ,rasi (1-3 ori pe zi), Se ia cantitattea mspunzitcuare in gur5 $i se clW$te cu un lichid r e ; aceasta dupi unasi.

,,Propolis-pulbere" este de fapt lmahia prim5 penltru diferik- un- guente lou ooncentratii de propolis variate.

I&-un viitor lapropiat se va pune in vinmre o tablet5 cu vitamine ~i nlinarale, care are un d m substantial de propolig : PROPOLIN. Pe ling5 lmineralele $i vitaminele pe care Ie contin, tablet& au $i un efect intgritor, pe care-1 exercitz propolisul atft prin reglarea hormonilor cit $i ca substanw antibiotic5 $i care actionead in mare misuri ca un stimu'latm a1 wzistentei nahrale a organimullui. De aces tabletele pot fi uhilrizate de b t i , boln~vi qi sAn&$i, ca mijlac de pkec t i e contra microorgan ismelor.

In curind se va pune in vinzare qi un supozitor special pentru pa- cientii au sboli inkstinale. Numex-mle rezultEllte ale experknplor mele in acest domeniu indic5 clar c5 ~ m a i o concentrare de propolis in rect dB noi sperank pentru vindecare sau meliorare. Alifia are efect: in cazul eczemelor, a1 cicatricelor etc. Alifia este preparatg in dou8. feluri, cu un ccmtinut de pnoplis diferit, ana oontinind gr8siimi iar a h a n - t inhd ap5.

Page 123: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In cazul bolilor infectioaw propolisul este un sutpliment exceptio- nal la hmna zilnicii. In aceste caaun prescriptiile m d i m l e ~trebuie rcs- pecta;te cu strictete.

Cind se ia propolits pentiru prima oar5 ~trebuie si s e ~procedeze ou prudentii. De$i numai in cazuri foarte rare se poate observa o alergie, trebuie sii se ia toalte mAsurile de prwautie pentru a se (preveni o ase- men= nepliicere. De aceea s e m m a n d i i sri se ia in prima zi doa~r o p r t i e mici inainte de culcure. M B a doua zi ~dimineatri nu se observ5 nici un simptom neplscut se pate incepe cura.

Infectii in regiunea rnpulrlli : sin~t inf luenpk si de cele mai n~u l te ori vindecate cu p r v l i s , ba1te infwtiile din caviltaka bwal5, git, sinusuri fironbale ~i alte cavitiiti. Substanta ilnflruenmzii ~i infla~uatiile urechii. S-a d o v d i t c5 ~i medngita se vinKlecii in scurt timp. De regul5 diferitele infectii de acest gen pot f i vindecate in 4-8 zile : se mestec5 ,,Pimpolis grandeu, in total aproxinnativ 20 grame. In a z u l cyti'tlelor insri caatiitatea trebuie sii fie rnai mare. In mhimb cele rnai frecvente forme de infectii ale gitului se pot combate IOU o singur5 partie d e ,,Propolis graade" (pentm mestecat) : dacii sin~t depiskte dicvlreme dimineata, se sting in viteva are. Dacii wte vorba d e un caz acut atutwi trebuie s5 se mestece h t i i ziua. A doua zi sc poate lmiqura canti taka de propolis. Se apreciazfi un eonmlm de cel mulit 5 grame.

Infectii ale c5ilor urinare : apmpe toate infwtiile rinichilor, ba- ziaului, cfiilmr usinare, vezicii, prostatei $i organelor tgenitale sint in- fluentate pozitiv de propolis (adam la hran5) : se ultilizeazi ,,Propalis @andeU/ in cazuri rnai grave ins5 $i forma ,,granulstu sau ,,propolis-pul- kreU. Efectul este dewori folarte rapid, a$a cii suferinwe dispar in de- curs d e ore sau citeva zile. De regulii 10 grame, dar de multe ori chiar $i o cantitate de 5 grame a vindecat slau ameliorat considerabil veziculite.

Infectii sau afectiuni gash-0-intestinale : cele ~mai multe simptome de boa15 p t fi influentate d e propolis $i cea m i ~bunii calitate este in acest caz ,,propolis granulat" ca adaos la hranii, eventual suplinit de ,,propolis grandeu sau ,,propolis-pulbereu. Cantitatea : 2 ,pin8 la 8 p r t i i de cite 20 grame. Substanta trebuie luat5 dup5 mese. In cazuri ugoare o poflie de 10 grame (consulrnatA in 3 zile) pa t e fi pe deplin suficient5 pentru videcare. Infectiile c m d c e ca $i infectiile mkrobiene ale orga- mlor interne neesitti, ~bi~neintdes, un consum rnai mare de propolis - deseori de la 40 la 100 grame.

P q c r l i w l a re efect qi in4r-o sarie 'de afectisuni a le pliiminului, sis- ternului ciwulabr, pielii precum qi o serie die alte af+iuni rnai mult sau rnai putin c u n m u t e , dar partial cauzate d e bawterii, virusuri sau diferilte ciuperci. Valabil p e n h toate calitbtile de pmpolis este faptul cB inceputul ~adrninistriinii trebuie sii fie fiicut cu precautie miirindu-se dup5 aces consunlul in urmiitoarele 3 sau 4 zile, pin5 la atingerm maxihndui r e c m a n d ~ t pentru W a respectivii. DupA aceea consurnul se paate %la de ciitre fiecare pent'ru a g&i bi;llantul care promite efectul opitim.

b e asemenea, trebuie sii se tin5 seama de faptul cii propolisul este o s u b s t k t 8 nevAt5m8taare dar pulkrnicB $i poa<te p v w a la utilizgri prea rapide anumite nepliiceri, de exemplu iritare a cavitiitii bucale, o

Page 124: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

stare mai proastii, eventual diaree. De aceea e mat bun i o acomodare de 3-4 zile. Este important ca consurnul s5 se redue5 treptat dup5 ce a apiirut ameliomrea sau vindecarea, q a incit consumarea si se terrnine exact in 8 pin5 la 14 ziUe. In cazuri raw r e d u r e a nwesitt5 o lun5 $i anume jumHtate din doz5 in primele 14 zile qi dupg aceea un sfert din cantitate.

Twbuie si s e anvinteasci faptul c i vindecarea mu ameliorarea se constati aproape in toate bolile. Aloeasta inseamni cii p p o l i s u l este o subutant5 natural5 cu totul special5, cu putere d e 'mare intensitate pen- tru case inci nu 5-a giisit vreo explicatie. Deua~rece sulbstanta nu este ~>ericulaasi ea p a t e fi i n c m t i de Eiecare. La aceasti experientii trebuie sii contribuie qi medicul casei.

Prepararea propolisului

Propolisul mat,erie prima se livreaza d e catre apicultnrii care au inch~ai t nn con~trract de livrare irevocalbil. Ilaborabmului. Aci se face un eontrol sever sub r a p ~ t r u l culrstirii, sortirii, amesrtecbrii $i prepariirii. de exemplu pentru adaosurile la hranH. Prepararea este laborioasg.

PropoIisuI p a t e fi l~ltilizat qi in stare natural5 se~u d u p i o simp13 cur5tire. ~EI-I doresc ins5 ca p r o d ~ ~ s u l final s i ajung8 la consumator in- tr-o form5 apetisanlti. Propolisul ~kebuie 68 fie de o puritak ga~rantaltil, sa nu confin8 nicj una din impurititile stupului, astfel ca prdusu l firlit s i paat5 fi den~rmit marfii de calita%.

Cuinp5riitorud trebuie sii g5seax5 intotdlealuna aceeaqi calitaste. Acest lucru a fwt confirmalt ~i sustinrut de miulte din centrele noastre de expwimentare prealrn $i de unul dintre cele mbai matri spitale.

lntregul program de cercetal-e, cu mii de cazuri, la alvut un slcop unic $i lannme obtinerea unei substante c u cea mai mare efkienw impo- triva mulltelor afectiuni mentionalte.

Foacte important este 65 se cunoax i provenienta propolisul~ui, d i c 5 speciiile de a r h i d e la a r e I-au >recoltat ahbinele.

Miile de vinldeciri vorbesc un limbaj conving8hr si zilnic c r q t e numiiml persoanelor cave folcsew pnopolisul, aflind dupii ingerw'ea acesbei substante unice alinlare, ameliorare $i vindecare.

Sinit datm sii atrag ins8 atentia $i a w p r a acelor mpmducea-i proastc sau lfalsific5ri m e a u inceput s5 fie adruse pe piat5 de unii oameni lipsiti de ccnvtiint5. De multe ori s-a corntatat cA su~bstranta oferiti de acgt ia era d e fapt simpllu fagure artificial m u bucsti de cemi de albine. h i , mare atentie !

In cursul indelungatelor incerciri din ulrtlmii ani nu ne-am gindit la inbmprinderea noastTi ca la o organimtie de dles6acere ; da4r p r o p - lisul strins pini acum a f m t vindut mai w e d e decit se putma achizi- tiona. In c o l a b r a ~ e cu colaboratori destoinici $i congtiincioei am reuqit s5 imheg8m treptat o organizatie solid5 care se acupa de lucririle le- gate de r m l t m e a p p o l i s u l u i qi obtinerea celm mai bune ali tdti ale acestuia.

Page 125: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Cu ba t e cii astazi proTjDlisu1 (inaxat ou un annmi~t semn de cali- tete) se w e cumpBra in citeva fammii , drogherii $i magazine .,Re- f m U in care se vind numai paduse naturale) oa qi, bineinteles la Nordisk Propolis AG, aceasta nu inseamnri c i m u m de cercetare a luat sfir$it.

Intreprinderea mea i$i c~nitinuii desigur seriile dc incerciiri cu pro- polis m adam la oh1ratn8, spMnd cii substanpa va fi recunrmutzi in curind ca p r d u s medicamentos. fn plus sink necesare indicatii cit mai minu- tioase pentru utilimrea mIPCZG a prwpo1iSu~lui.

J. I<. LEIPUS URSS

La cel de-a1 XXIII-lea Congras incteirnlational de apiculturii de la Maswva s-a w ~ b i t mudt diespre unul din p rdme le apicole qi anume deqn-e propolis.

Analiza chianicii a ariitat cii celulele de fagnre in care se dezvolti puietul sint qi ele tapetate cu un strat de ,propolis a r e apirii puietul de diveqi microbi agenti a i bolilor. Din lace& reiese rolul principal a1 propolisului - oc~&itirea albindor fat8 lde imbolniiviri.

Efectele antimimobiene ale propolisului s-au loonskubat asupra a di- vase microoaganisme. S-a artitat cii acesta distbuge diferik microorga- nime, in unele ccazuri in 15-20 minute sar in altele in 5 ow. Acest efect depinde atit de sensibililtatea ,miaror>rganismelor cit $i de comntratia propolisului.

A v i d in wdrere c i pmpoliis~l dish-uge diferiite miormrganisme, d'iiminunind durerea gi Jnflamatia, se folosgte la noi ea medicament.

Medicii din m a noastrii aa avut posibilitatera sB urrmiiireauci pa- cienti c,u diferite diagnmtice in care. tratamentele cu propolis le-au r&t s4aittaiCea.

Se hrahzi l favorabil cu propolis oatarele caillor respiratorii s u p - ~iware, gripa, difeirite sinuzite, laringite, bronqite, ats1nu.l bron~ic, pneu- monia- cronicil, tuberculoza pulmonarii ; ori, de awste ihli sufera aprape - jumi'tjate din locuitmii glohlui.

Deosebit de ibine rjspund la tratament copiii bolnavi. fn prezen-t fol~sim propolikul in vindecwea diferitelar plagi chi-

rurgicale (in chirurgia generalz abdominal5 $i ginecologicil). Se poate falosi $i pentru v i n d m a unor lboli de piele, cum sinit diferiitele eczeme, eicatrice c h e l d e , psoriazis. In s~tcmatologie se pot vimkxa cu el g m u - laamele apicale ale dintilar. Se poarte folosiqi in ~bolti de nas, git $i urechi, mai ales in tratamen>tul otiki medii.

Am obsmvat c5 propolirml vindetcti nu numai rinile purulente ale tegumentelor, ttar qi cimrtricele organelor interne, d i d r u g i d mdlte toxine

1

dfiuniitoare ~ a n i s m u l u i .

Page 126: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

In taate aceste boli am f o l d t o solutie a l m l i d rile propolis (20- 300/u), diluat5 in ap5 oaldg, adminidrat5 de 2-3 ori pe zi, cu o or5 inainte de mas5. Pentru bolile c5ilw rmpiratorii superioam, copiilor li se administreazi de 2 ori pe zi, inainte de mava de prinz ~i de sear5. Dimineata, copiii fac inklat i i cu pfcpolis iimp de 3-5 minute.

In tratamentul altor boli am folosit un tampon alcoolic cu 30- 400/0 propolri, rsau alifie de propl is 10, 20 sau 300/0. S-a folosit ~i o emulsie de pavrpolis in dilverse concentratii.

Adewa efwtul brahmentului se manifest5 desiul de repede. Pentru ins5n5to~i1rea deplin5 w recomaad5 lea idup5 o x u r l 5 pauzi cura de .tratamen.t s5 se repete. In oursul trabamenrtului nu se recornand5 pauze.

PROPOLISUL - UN MEDICAMENT AL VIITORULUI ?

M. J. TURELL ANGLIA

Cum pat atitia inrlivizi sB tri'iasc5 atit de a p p e unul de al'tul $i s5 coopareze toti ,pxh,-u 'binele oomun ? Gum p t e o albin5 s5 ,,spun5" a l k i allbine unde s5 g5seawi o nou5 svrsa de n e d m ? Cum p a t e o mlatc5 s5 d q u n 5 in fiecane zi o cantitate d c ou5 cit p u t a t e a mrpului ei ? Acestea sint numai citeva din numemsele mistere ale unei colonii de albine. 0 altZ intrebare la care de obicei oamenii nu se gindew, este oum de loolonia nu mistiiuie un fmm de bmterii ~i albe microorganisme. Ginditi-vri la toatti k a n a depozitat5 intr-un stup! De asernen=, dlbinele intretin in linteriorul s t u p u l ~ i cca. 3 3 O . Aceasta este t m a i conditia per fa t5 de dezvoltare a multor tipuri de baakrii, mu- cegaiuri ~i d~mjdii. Bte &v5rat c5 albinele sufer5 de clteva b l i , ins8 gin~diti-v5 ce s 4 r intimpla dac5 u n boncan cu sue proaspat de struguri salu d e mere ar f i 15sat, nepaslkwizat, timp mai indelungat? AT rAmine tot latilt de 'proaspte gi pure cum rr5mine hrana allbinelor? Cum iqi piktreaz5 albinele stupul Lilber de infec$ie ?

Intr-un a~rticol p u b l i d in Scientific American, aprilie 1922, Dr. FORSE explic5 mullti dintre factorii care contribuie la starea sani- tarzi din stup. Printre acestea el mentionem% marea presiune osmotici -. a m i d i , efea6el.e antilbiotice ale 15pti$orului d e matcfi, sisternu1 de oxi- dare a glucozei din miere, aciditaka mierii, bendinta aLbinelor de a indepirta toak abiwtek str5ine din stup $i de .a dcfeca in afara stupu- lui, folosisrea propolisului cu propiet i t i badericide $i bacteriustatiee Agentii bactericizi omoar5 bacteriile in timp ce agentii bacteriost&!ici le hpied-ic5 e r e ~ t e m , firr5 ins5 a 9e ornod.

Faptul cfi pmpolisul a r putea f i folosit de oameni 1Q feE d& bine ca $i de a f b i n ~ pentru combaterea bacteriilor se cunoaqte de cttva timp his ta te l , fildzoful qi omul de ;ytiinW grec cape a trait cu cikva sute de ani inlaintea erei n o a s h , a mentionat c5 pmplisul vindecii rfinik

Page 127: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

supurate. In ultimul timp s-au ficut numerose ststudii, din care majori- tatea in URSS, in legiburi cu efwtul proplisul &u.pra unui individ punthim ~de m i m m ~ a n h m e .

FEUEREISL a ficwt o comunicam in 1958 d!in care reiese c5 pro- polisul contine o substang hidrosolubilZi care inhib5 crqterea bacilului tuberculozei. In 1963, I<ARIMOVA a constatat c5 administainid In hrana pacientilor cu t u b e m l 0 ~ 5 pu1monar;i unt ou 10-150/~ propolis, boala a Eost atenuat5 qi in 2 din 45 caauri bratamemtul la d m lla vind-yea completg. Totugi, exist2 un fenomen cunoscut sub numele de efectul Hawthorn, in virtutea cfiruia multi n~eKtici prer~criu un medicament pla- m t sau diun&tar, pentru a cel~n~a bemeule pacienbului.

Una din put inel m&iiri asupra prwriet5tilor propolisului facute in Stactele Unite este ma IBcutri de Dr. LINDENFELSER, 1967. El a tesbat sensibilitatea a 80 micmrgan~isme la extracte de p'OpC)liS. De$i propoli~ul we efwte antibiotiw precise asrupra backiilor ~i mucegaiu- rilor, nu ace nici un efeat asupra dlrojldiilor. Bacteriile gram-pozitive $i rapid-aoide sint printtre cele miai sensibile la extraotul de propolis. Ink- m a n ~ t este c i cea rnai sensibil5 bactel ie tmtatfi a fost Bacillus larvae, agentul lmei 'americane. Dar in 1968 autorul a constatat cli dozele mici de extra& de propolis nu vindecaiu ~coloniile In ltimp ~e mncentratiile mlai maari aveau un cert efect negativ asupra albinelor. In studiul efec- tuat in 1967 el a testat ~i mostre de plbopolis din n u m e m e plirti ale tarii. Folmind croma~togsafia pe hirtie, metal5 folositj frerven~t lxnlru separarea $i iden~tificarea mmponentilor anui larnwtec, el a arritat cA taate m t r e l e contineau mleagi ingrediente ins5 in pi-oprlii diferite.

Un om d e $tiinla francez, Dr. VILLANUEVA, a constatart cd ,pro- polihul contine 3,5,7-ltsihidroxiflavan8, cun.(xs.cuti $i sub numele de ga- langing. El a ar5tat de asemenea c5 galangina este un agent bacteriostatic e f i m e ~ji cmde c5 ei i se datmedzfi actiunea antibioticii a propolisului. In alte wmuniciri s-a ajum la ooncluzia c5 extractele de propolis con- tribuic la v i d e a r e a arsurilor neinfectioase, la vindwarea febrei aftoase la vite, distrug v~i8rusul g r ip1 $i sint un adjuvant in tratanentul divex- s e h boli de piele. In dmneniul stomatologiei, Dr. MUCINIK, om de ~ t i i n w sovietic, a comunicat in 1964 c5 un extraat de 2--40j0 propalis cst.e.de 3-5 o ~ i mai eficace ca anestezic decit cacaina. kestea vi multe allte ,,vindeciri" au fost m u n i c a t e in legaturi cu efectele bactericide $i baoteriostatice ale propolisului.

Este adevgrat cZi ,,medicina populari4" qi ,, tra tamentele patentatc" *

au fost sustinute multi ani. Trebuie aminitit cti multe din a m t e brrata- me& nu au fost cercetate d>etalliat sau demonstrate prin studii ulteri- me. Umle din m t e krabamenrte nu au fast vecriflicate in lnod coyes- punzibor. 0 alt5 problem5 a numeroaselor mmunidri este e f d u l Haw- thorn mentionat anterior. S n t necesare mai multe cercetgri asupra pro- pr ie t i tb , r medircin~a~le ale propalisului. nlosirea pqpoliszllui sau a unui der iwt din propl is ar putea adum mmtri~butii utile mdiai~nii modern& - Dar thlosirea propolisului ca un p a m m sau p m v a r e a lui de c&re m a n e m m m n t e ar puka provoca mai mulk xiu W t bine.

Page 128: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

PREP-4RATE FARMAlCEUTICE CU EXTRACT DE PROPOLIS FOLOSIITE f N TRAsTAMENTUL PARODONTQPATIILOR

MARGINALE CRONICE

M. GAFAR, I,ucre\in GUTI, H. DUMITRU, V. LEONDARI, Elena SMINCHISE ROMANIA

Pardontopatiile 11xwginsle cronice sint af-iuni ou larga rfispin- dire qi reprezint8 pentru medim1 stma.bololg una d~in premuptlrile majo- re legate ,die Klepista~rea p r m c e , de diagnostiml nore& ak stadiului de evolutie si de instittuirea unui tlratament judicios.

0 circumstant8 particula~8 care creazii unecxri conditii impmprii pen~tru traltsmentul eficient a1 acestei afectiuni o constitule faptul c5 boala delniteazh de celc mai multe ori in mod insidios $i cu o evolutie ocult5 sau cu manifesthri Feduse, nezgomotoase, timp de multe luni $i chiar ani de zilc.

Din uceast8 c.iluz8, de$i adresabilitatett pop~rlatiei si tratanlentele sto- matologice se practica pe scar2 la!@, p a r d o n ti tele marginale cronice sinlt surprinse unecri inbr-un staldiu in care tabloul c1,inic manifest este dublat de o stsure avansata, in sensul unor distructii parodonitale profunde, greu de sit8pinit prin mijlowe tarapeutice loonse~vat&re.

Sumesul t~.ata~nentului in pawdontitele marginale m n i c e depincle de surprinderea leziunilm intr-un stadi,u incipient $i de folosirea unui arsenal d e nnijloace ~krapewtice efirien~te in faza de debut a bolii.

111 l~ucrarea de f4fi pamind de la aceste considmente ne-a.;n propus sB s t d i e m actiunea extractului de propolis cu 1-01 an~tiinflsmator in forrnele de inceput ale Cmbolnavirii pawdontale : gingivita $i pardon- tista manginalii cronic5 super.ficial8. Am fost conduvi astfel de un consi- derenrt tmretic $i anunle necesitatea de a trata boala pardontalh incli de la incecpu~t, atunci cinid posi~bilitiitile tde tratament sint mai eficiente $i un considerent practic : utilizarea unei substante medlcamentoase cu mtiune iavorabilfi, ,activ5 in trat'amenbul d e ret~rolcedare totali a infla- matiei parodontiului superficial.

~ k a r e a de fat5 prezinit8 sezultatele oercetarii efectuete in crtdrul Chtedwi de dontologie $i p d o n t o l o g i e a Fxd l th t i i de st.omatologie din B u 0 u ~ t . i pe un lcit d e 30 lblnavi cu forme suprficiale de paro- d o n W marginal& monicB $i de gingivbt8.

Exkractul de propolis, sub forms de unguent in comentratie de 20010 a fost administrat in aplicatii locale sub form8 de ~badijonaj a1 papi- le1or i n k d e n ~ t a r e $i a mavgin~ii lilkxe gingivale precum rji in interimul qantului gingival. In scopul a p w i e r i i m ~ p a r a t i v e a efectelor terapeu- tice ale exltiractului de propolis, in l.wrarea de fa@ am urmfirit gi attiu- nea anrti;inflamatarie la {unm extrade vegetale preaum $i a clwurii de zinc, subsrbanv cu utiLimre d&c8 in p a d o n t i t e l e m e n a l e cronine.

In &ul studizlllui inkreprim a m lefeatuat o emetare clinic5 rji

Page 129: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Cermhrea clinki a consbat din apreciecrea st5rii de imbolngvire a paradontidui mamnal parin inlclicele P.M.A. gi a rnodific5rilor inre- gi9trate de am& in m a tmtamentului.

Cencetarea microbiolagic5 a c o d a t din srturlliul dire& microscopic, c i t ~ b e r i o l o g i c , a1 e x u ~ u l u i inflamator rec01tsLt inainte ~ i ' dupg trata- ment din qantul gingival ; de asemenea am stabilit doza minimi inhi- bitorie a extraotului de propolis, folvrsind drept etalon o culturi m i d 5 de geamenj rezultati din exuulatul infilemator a1 unei ulmratii gingivale. Am mnstat astfd c i in tmte cazuvile trakate aspectul ultobacteriologic s-a if^ dup i krattarnentul cu extract de propolis Pn special prin disparitia asociatiei fuzo-sgirilare ; xtiviltakea mthiicro~biani a extrac- tulai de propolis s-a mentinut pin& la o dllutie de 0,037/100.

Urn din diractiile cexet i r i i de fa t i a constituit-6 apreciera efici-

vqptale '$i clorura de zinc in functie de ndm5rul de qedinp de trab- ment dup i care se imtaleaz5 efec tul terarpeultic favombi,l. Rezultatele sint prezentarte Pn iCabe1.d 1.

, Tabelul 1

NUMARUL DE SDDIN'J'E DE APLIiCARE A EXTRAiCTULZR DE P R O P O D , A EXTRACTELOR

VEGETkLE $1 A CMRURII DE ZmC LA BOLNAVII STUDLA'FI

Numar de cazuri

Numar Substante folosite

de $edin(e Extract Extracte Clorura propolis vegetale de zinc

Dupii cum se p t e constata, in cmul exhotu lu i de propolis efi&~l tempubic favmabil se instaleazfi mai repede, ceea ae face ca intr-un , n u m k mai lmic de $din@ s i beneficieze mai multi bolnavi : 19 bolnavi in 3 qedink f a t i d e 11 bolnlavi in 4 $dinte . In wzul extracklor veg-le ~i a ulormii de zinc vindecFLrile se p d u c dupi un numir mai mare de qedin$e.

0 a l t i precxlulpax a lucriirii a co~xitituit-o studiul variatiei indi- wlui P.M.A. in tapr t ou utilimrea e~ t rac tu l~u i de p p l i s comparatilv cu unele extracte vegetale $i cu clorura de zinc. Scfiderea indicelui P.M.A, - care traduce srtarea de idlamatie gingival5 - de la 0 la 250/0 indic5 o stare clinic5 stationari. Sc5deava indicelui P.M.A. intre 25- 75% idicii un efect teraipeurtic bun core&punziibr st&% &nice de ame- l i m e , iar & i d e a indkelui P.M.A. d e la 75% la l.OOO/o este expresia unui e f e t krapurtic foadte !bun qi m-punde sari[ ellinice de vindeaare. R m u b t e l e arestei &-ii de cercetme sint ilustwte in tabelul 2.

Page 130: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Tabelul 2

STADIUL CLINE DUPA TRATAMENT IN RAPORT CU SUBSTANTEIX ADMENISTILATE LA UN LOT DE 100 BOLNAVI CU FNFLAMATIE S U P - U A A PARODWTIULUI

SUPERIFICLAL

NumHr de cazuri

Substante folosite Starea clink&

dupH tratament Extract Eztracte Clorura propolis vegetale de zinc

7(23,40/0) 20(40,80/0) 8(380/0) ameliorat

23(76,6%) 26(530/0) 7(33O/o) vindecat

DupB lcum se c o ~ din acest tabel extrwtul de propolis a dat cele mai bune rezultate : 23 de vindeciri (76,60/0) ~i 7 ameliorifi (23,4010). In cazul extractelor vegectale a m obtinut virudwiini de 53% diln cazwi, auneliwari in 40,80/0 din m u r i $i 6010 situatii stationare, in care efmtul terapeu~tic nu s-a produs. Clorura de zinc a dovaclit in mod comparatiu o aictiune mai redus5 dlecit extractul de propolis in semul unui n m 8 r m i mic de viridwiiri $i mai mare de eltmlii stationwe.

fn ooncluzie trati%nentul instituit de noi cu extralot de propolis in fanme superficide de imlboln8vire d e prddontiului m g i n a l s-a soldat cu rezultake lbune qi foaxite bune in m u 1 vhdecki i sau a1 amelim8rii mcaxate a indlamatiei gingivale intr-un numar ~eclus de @in$e.

fn studiul pe care l-am intirep~im (nu a m camitatat nici o inrgu- t8tiz.e a starii gingiuale, &i fenomene a1ergi.w sau d w e , secunda~x, p d ~ m l u l fiinid fwrte bine ltolesat de blnavi.

Rezulita'tele mxcet5rii de fat5 jndk5 vabarea deosebiti a exbractului de propolis din pun& de uadere antiinflametor $i dontitele marginale cron~iice superficiale ; in acest polis pate f i solcotit aa un produls terapeutic nalului medicamentm folosi't in faaele !de donltale.

TRATAMENTUL UNOR A F Z T I U N I CU AJUTORUL SOLUTIEI DE PROPOLIS

A. N. PESCEANSKI URSS

Page 131: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Solutia alcoolicii 5% de pqmlis se preparii aYtfel : 10 g propolis m f&rimi@az5, se indepikteazi ceara $i alte impwit8ti. Masa preprat5 se i n t d ~ u m inh-urn f l m n cu dop xada't, se ampert5 cu a h 0 1 etilic 96% (o parte propolis la 10 pZrti alcool) $i se infuzeazz timp de 3 zile la temrperatura camlerei la in6unerk. Zilnk solutia se @it5 timp de 30 Mnwte. 4n lcea de a 3-a zi solutia se ,pme la rece (0°-5') penitmu 2 ore. S b m M twparior omogen are o cubare de la galben pin5 la brun- inchis $i un miaos plgcut. Stratul mijlociu lconlsrtii c h ~ partimle nedi- zolvate de propolis iar e l inferior din palrtimk grosiere de cem.5 de culoare cenugie $i alte impurit5ti mecanice. EYoluth se filtreazii p i n hilntie de filtzw.

Sethentul de pe fil1h-u se p a t e sp5la ou o cantibate mica de alcool $i se p a t e utiaiza pentru prepxarea unguent'ukui 1(100/0, 200/0, 30%) in excipient gas. Unguenttul se lpreparii cu lanolin5 anhidrii, unklelecnn sau unt. Excipientul se topgte inbk-o ~baie de apg, adiiwnrdu-i-se canti- taka nwesarii die suktanw de propolis, nedizolvat5 in dcool.

In &ah1 superior filtmt a1 solutiei de proplis se dehnninz cu ajutorul refractometrului cantitattea de substank uscate din propolis. Penitru solutia alwolkii 5% de propolis indicele de refrwie trebuie sii fie de 1,375-1,377. lhc5 idicele depZi$qte ,1,377 se aclaug5 eantitatea aecesarii :de akool iar dac5 wte m i mic - o mjk6 cantitate de pm- polis f&r5mi$rut. 100 ml solutie trebuie sii contin5 5 g w&uu uscat de propol'is.

fn cazul xh3lor infedate sollutia 50/0 de propolis mtiveaz6 pro- cesele regenerabare din riini, ceea ce inkensifkt5 epitelizarea perife- rkii a mstora. Prepamhl a,ccelmeazii vindeua.rea rZnilor.

Solutia alcoolicii de propolis se aplicii de %emenlea in bratamen- lbul cu aerosoli d ct5ilor respiratorii. Inhalatiile se fac cu ajutorul apa- ratului electric de aerosoli AI-I (dilutia 1 : 2 sau 1 : 3 in ap8 distilati, lapte fiwt, ulei de piersici sau cake). Dm& qedintei este de 1, 3, 5- 10 minute, zilnic. Tratamentul cuprinde 25 e n @ . Dupii fiecare $dint8 bolnavul trebuie s3 se odihneascg 25 minute. fn caz de necesitate cura se r e p a dzllpii un internal de una ping la trei luni.

anid se prem-k mest l&rakament trebuie sii se tin5 searna de aontraindiratiile geaerale ale Iratamentului fizioterapic cu aerosoli. Pre- paratul nu esk 'toxic, dar in anumite cazuri pode -re intoleranw fa@ de acesta ; in asemenea cazuri lapar un prurirt 'perecum $i re@ii infla- moltmii pe piele sub foam5 de eruptie. In acest caz ye recornand5 inoe- taaea apliciirii pparattului.

DabritZ actiunii badrimtatice ~i badariciide a popolisului se obtin w w e in liahidarea prooeselor inlfectioase din mlwoase. Efmtul v ~ o n s l t r ~ r este insotit de anestezila mumaselor.

In cadrul mt ie i de chisurgie (qefa sectiei M. S. Truy) a Spita- lului clinic nr. 22 din ~aionul Radeamk a1 orqului Kiev s-a aplicat o solutie 5% de ,propolis prin m e d a laarosolilor in trahnentul unor rulwre Crofice, cu evolutie t ~ i d 5 , ale extremit5tilor inferioare. Tra- tamentull a fost aplicat unui n w 5 r de 25 bolnavi, cam s-alu vindecart de ulcer.

Page 132: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

: yJ!pau! a!%lopcqaur O-QU~~ qmpaj3 ylam!uv au@!.xo ap wa~qom~ur !u!dlnq ad qrtwj a-ou alnlvuasqo urg,uazacnd pa y$e$ ap gou u~

-a3~130louqqjo FQ aa!Boloqsuap apq8.xn.qqo !rrm!$mp mun pquam$e.xq u~ yumqm?ur!rluv earlqppv !S mwd a~asnpd up ap0)aur asra~ip urxd arlnapj .xo[qmJqxa a a!.xoqIq!qu! aqq~ar~ae q~.~~puourap ns dm!? wqqln ug a44n33 pgqw.xa3 'dur!~ $lnur ap ytwlsoun3 alsa aloqde ~ol[mpo.xd @ pqmpeq ~~33

.ham ~nk.xo 'ysao~daua Inuo!w u~p 1 ..IU !!do3 wuad m!uwlod 15 ywqeqyo !nvua!e.x !n~nla~!ds a p -m !!do3 n.x? -uad 3!uw p~q!ds el '1 'm !!do3 wuad m!ug?lod a1 'ys&xopouzqay puo!eJ Kp g 'm !!dm ru+uad qu!p ~l.g$s r?~ 'PI -JU !!dm nryuad q"ez!~epds asauahyxo quip ~nleqds PI 'ysfw~uzalar pu?e.x uyp 8 ..xu ~!UIP lnlep!ds a1 exlde as sqodond rw a~qm&a.ui quaza~d ul

'%oz wan8 -un n3 aquaurmd !S g : 1 nes z : 1 ap a!$npp ug a!lnlos no qnurw p ap sJnaap ug !loso18~ no saae8!.1! qSawpj as rnl!qJ p-quaurqk?.q I-LIJ

-uad '(g : 1) azB.1~3 !O quan8un '(g : 1 nw z : 1) afinlos ug q~pur uojp ap !zuaq 'aueodurg eqdz as amon~adns !!.xoqafidwx .xqp ~quawqnm nquad '.xo~!ug~ 1nquaurele.x.) ug 15 uxn3a~d !!uournaud 'aq!$uoaq 'aqyay -eq 'yl&8 a~13~o alp unngw 'aq~up : am~~adns !!mqm!dsa~ .1q!y3 af~!$=p u3 PWQ!Tde rJ a?& ~odo~d aP O/oG B3lPW a!bl~

-(~~~~) a3!xajyed !gyzga3;~da EX!&? -yunqmg el a!nqF.quoD !S ~ol!!$apue.G ea.rq6a.m ymaInur!qs lnq~uan3un .quan13un no uodw qx un nw la@~~aS un am ~1 n~yuad yqde as puoqe ti?$qe.xdns ad !od1? 'v.mqs uodmq ~!UI un n3 guWw as 'y$ma@xo eda no gzeweq as !pyx @B~&s .IO~!UBJ .xoI!m~zoxa 1nJuemqe.q u~

.(atq!?~p e& nes yqf3~~)aou ug g : 1 nt?S z : 1) qpdmd ap a!$tyus ~PS yua&un ap quamsutxl un qe3gd~ e-s Jaqn ad y$u@ aJmg pdna 'asem -aqn rajaje~dns aankgq!da $n.xpdr? r? q~.~y:, sm ug '(z: 1) q~odod na qoso.xae ap a$u!paj ~1 up waurq8.q un qmmn a earnlog 'q3aja qw e nu soguampeur pJuaurqm& 'w3 9X g'g ap almsuaur!p pgm 'xjo~q .xeoln un qam3 a-s 9dw.x~ qwe% ad a!lo!.x- o @na 'Ot61 ~9ne tq q!aBuyoqmg a-s 'ye ap OL ap pqay ug a aaw-(oq 'lam

Page 133: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

, .. - - I!q!suas UI3 E'I 8 e~auourles 'E ~!q!suas UI3 2'1 a e~auorures 'P pq!suas UI~ C'I '0 !lo3 sn1!3ea 'C

llq!suas JeJapow 9'0 s!3eque sn~!sea '2 I!q!suas lelapour m3 9'0 'XO snaJne sns3030~6qde~~ 'I

--

UOII!JA gz01~8 uj sode seqxa p1/1 B 'd!l

I!q!suJs a!l!zod e!$n~!p el a?Sa.xs nu suaf3u!.Ij~ad '13 .I1 a!l!zod

uoI[!aA yzola8 u! sode ~UJ~S!ZJJ - ~~~1x3 PI/I e!lnl!p el !UElJl 'Id .OI ~!q!suas - UI3 1'1 UJ3 I sna~as 'a '6 I!q!suas UI~ 1'1 UI3 &'I UJ 1'1 sysa~lue '8 '8

saua~olb3ouoUI I!q!suas - UJ3 1'1 ZI e!~a$s!~ 'L ~!q!suas - w.3 Z'I IN3 1 'ds snaloJd '9 ~!q!suas - Z'I I urn!ae e~~arnalsed 'B I!q!suas - UI3 1'1 UI3 8'0 a e~auourres 'P ~!q!suas - Iu3 I IN3 C'I a e~auouxres 'C

luals!za~ - - - ('0) !lo3 'B '2

1 2nPQV.L

.rn8~ ap In? -t,~qs qns ~o~asnpo~d t,a.xt,z8nj!p m!pa~dcq t, nqud ezola8 ap a~fiqns $eqs un as+npagund gq~v3po8 lnpunj ug 'yinapo8 p $t,3!g5t,~d m-9 ww g ap ~SOJ t, a.xm m~rtl~3~ PXII~W& UI .un, 01 ap p-tq~aumyp na !.qad pq~d ad q!nu$!qo ~JE~E ~IPZP[I~~ P-s a$qsq qoqda qasnrpd a$Eq nJquad

Page 134: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

- Penibru prolpolis - in fiecare godeu s-au pus 3 picituri de extras, testarea s-a facut comparativ cu penioi1,ha 0,4 U.I./godeu.

- Pentiru polen - in fiecare g d a s-au pus 10 granule de polen.

- Pentnu miere - in fiecare goideu s-au pus 3 pic5turi de mime. Citirea s-a f5cut dup5 24 de ore ut+lizintd metodica folosit5 in difu-

zianebria radial5 de la antirbicgram5. Din analim datelm am o b s m a t c5 toate tulpinile testate cu ex-

ceptia lui E. colt ~i PZ. tetani sint senslbile fat5 de ex'tmul alp& ~i alcoolic.

fn general exirasul a l m l i c este mai activ fat5 de extram1 apos fapt pe care il atribuim potent5rii ~efeotului antilbiotic d ppolisului die c W e al~~ool. fn plus ca akervatie m loonstatat c5 in bimp lee la Stuphylococus dar mai ales la Bacilus antracis in zoml de inbilbitie a penicilinei s-eu canstatat colonii ~ezistente, p e n h propolis zonele sPNt clare f5r5 atparitia matantelor rezistente.

Din analliza rezultatdm obtinute cu (polen se obserrv5 c5 toate tul- pinile testate cu exceptia l ~ i E3. cereus ~i Listeria monocytogenes sint semibile qi moderat sensabile.

In ceea ce prive~te mierea s-a observat cS toate itulpinile testate cu exceptia B. cereus qi Listeriamonocytogenes sint sensilbile. Jn plus ca o o k r v a t i e am constatart aparitia a dou5 zone de inhibitie, prima zoni a t e c l a ~ 5 iar in a doua mn5 a p r murbanite u-ezistente.

Inrtention5m ca in vi ibr s5 f x e m o testare pe unai mul~te specii W m i e n e ~i s5 f a e m olbservatii asupra rudivit5tii amtimimbiene a pro- duelor apimle in vivo ink* prim5 etapa pe animale de laborator.

Dac5 rezultatde v w fi ineurajatoare vom i n c m o inrbrcducere in clinic5 ~i in special in afectiuni de ordin ohkwgical.

Concluzii

1. S-au exembat exkracte din propolis prin metoda extragerii la cald in ser fiziologir: qi cu a h 0 1 etilic de 96O, mierea qi polenul s-au folai t lea a'tare.

2. Extractele din propolis s-au testat de germeni aerobi qi anaerobi, mierea ~i (pdenuil s+u testat fatti de germeni aerobi.

3. fn metoda de testare a elotrasebr de propolis s-a b a t ca tern5 de cornparatie penicilina 0,4 U.I./@eu

4. L a test5ri urtil'izind ca metad5 de citire mna de lrnhibitie din jurul g d d u i dtup5 witeniile dirfiuzianetriei radiale, s-a constatat sensibilitatea um3torilor gemneni :

- la propolis, genul : Staphylococus, Salmo~~ela, proteus, pasleu- rella, Listeria, antracis, cereus, perfringens ;

- la polen, genul Staphylococus, Salmonela, coli, antracis; - la miere, genull Staphylococus, antracis, Salmonela ~i coli.

Page 135: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

5. Exrtractele din propolis nu sint active fat5 de E. coli ~i nici fat5 de P1. tetani.

Polenul si lnierea nu sint aotive fat5 de cereus si E , coli.

Tabelul 3

COMPORTAREA UNOR TULPIXI DE ORIGINE ANIMAL.& FATA DE MERE

Tulpina testatg

Zona de inhibitie la miere Rezultatul

1. Staphylococcus aureus 1 cm sensibil

2. B. antracis 0,9 cm sensibil

3. Salmonela D 2 cm sensibil

4. Salmonela B 3 cm sensibil

5. B. coli 2 cm sensibil

6. B. cereus - rezistent

7. Listeria monocytogenes - rezistent

B I B L I O G R A F I E

- PrOpOliSul - Ed. APIMONDLA, Bucure~ti , 1975. MARIN M., AL. POPA, N. POPESCU, M. SERBAN, A. SUTEU - Valoarea dieteticd

altmentard $i terapeuticd a produselor aplcole.

REZULTATE ALE UTILIZARII PROPOLISULUI IN PRACTIC.% OTORINOLtLRINGOLOGICA

I. MATEL J. STRAKA

J. CIZMARIR CEHOSLOVACIA

fn anii 1971-1972 am inleercat s5 u t i l i z h in practica clinic5 O.R.L. efwte anti-inflaunabrii, mumhtice, local-analgezice $i epirbelizante ale ppol isului . Tratamentele aplicate au lavut urmAtoarele diagnmtice $i reml tak :

Sti trecem mtai detaliat in revista evolutia tratamentului, in functie de difwitele diagnmtice :

fn cadml prirnul~ui diagnostic, la 4 cazua-i de otiti extern5 s-au consbatat grave inflmatii difuze, generatoare de rnincgrimi, eventual dureroase. A m aplicat pnopolisull in solutie alooolic8 (5-7%), de 2-3

Page 136: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'IWJO asa~sru!rape a@mp,jwe mun imopantv rw JqraMn a$-pp m am3 '8qruq q&ap ap auaurouaj 2aJsajp.mur e a3aJutmp 'muapd o tuapnl;nra v qnqea e dm8 ~lmw u!u ytllnm waq!awd ap ximnj uj luarurrlq ap a[!z ~dnp as-nppapup egQm 'csvqjt! y&!$aur qs na !'ruapad g x~uapl porn uj pie.tl : allsouBs!p aslpu~r,

-J& ~su yu~q sapd as 'pqrquaurw.g 1~ ~yzar5pe Inpl -3aja B WUU~ rn 'a~w .q?lua!~ed ~~1s t: mJoalams o ~13.qmBa~uj e-s 'q!z 51-8 qdna -aujuq1A !4 qp]qqil~ul: ap ySa~ un Imqsprurpa 8-s '1nsgsdo~d no wqprosrro3 .pur ap quleu! "lasr3mnur ~tt7mOdq upd *%c-& ps!1m3[" a!lnps ap BUIJOJ qns '~z yl !ro E ap s~lodard lasqd~ luw a.kn~B mwgn qg.euroqs F rr Inm u! : ~mu%e!p rza~~wnxi w

-:r ad po ring ap ~mlldv 3so~ a p$araurwmJ .s~~&o~d ap yq13a3le afjnios n3 pqiqw~ udum un dms IW;)SF: u~ pu!w~o~ '11q~ojlad mu!Emw ad qdo~d ap Ohsl W!ICI -C~R *n[us o ~u[!z qaqlcle ure '~n~nuadurg R, 'pgemw~ pmltzu ap 'ymv!yBun!q arv~opmd ap IJnm Enop ul : 3g~u~ ~+lp.n IV

-aogoR!gua x-qnw !nu p~~oqnb~ tw +mapup q;re)p pnr~~j pnz -m alsave 'sm~oluopnasd !S rrlta?sqalx &~.!$uap~na a-s 'mns VJ~J $m~d~! qsmj e [ntzraurpqpa ad= q ynzm ynop ala3 u1 -a~yo!q~m na lau!qurm '8auaurx~ ap 'pq~ 'all2 01--3 ?nurluaur 1so3 E ~!~miod n3 [nauam -EJ;L .srldo~d ap %t ~qlooq~? artnros 173 ~eqlquq uodtnel, un aua~~d~ e-s levaje pm1 ad '$uat!mo~ 'IS waxa qwpnn wnpnoa ng (~.mqp!d Or qp : mop) srldoad ap %q ~~~lornls agnlos 0 !e ad ?u, g-z q~ ymqd~ are 'ao!uw~ a1~iuFKllu;qozaru alr7a p E pzm KIJ : a!twu%lp wal!op

.~oy?jud!aad ~ms B weJoqaw o lw4s!8xmuj ws '~.uaru~$e.r$ ap al!z 6-5 &dna .mgo!q!~u~ leqyqur -pe urR 'psgdo.xl na luaq~urwuo~ -umxa nypm ~n~anpbim UJ Iepnj -u! I+ atlnps na pq~quri uojy ap udm1 tmun m~omln n3 "z XI !JU

Page 137: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

-9-rar T Jlu!wu3 SIB W 'wa~np 81-lnx ap Imp rw 'lw~aptu ayzaQezt~ tm 83 pu!uo!!m 'hns YW ap [m!~sou%p n3 r!luaM ruy.~ad lUaWR$W ap -mps JOI!!~ un a3sa mqldo~d yd W~SWQ~ la~lss $W F-s 'mo!~~ !fi~q[d~03 B+J '~uwe.~ddoy+xd -ro[~uq.r P aJmg.larsla gunql o *~gw!qa pm1 u! '~umua~ *S 'qemgaura s-s aflquwu![s ap [nurlhd 'argt? rn '!S (esmsgcP nu5 PF~Q!~ yur~crj U! !aueJy tnzm u!) !!rpuam!qr: pdut!q uj a[!JaMp mpar ne-s TI m~!Jua~md '!apXn !(I ~oppem alp am- m!y3 r$ !~p~a5lu!s ao~u~alndh nwuazard, ~3 q~~amqo R-s 'ng3a~a pow UI m~ququ rs nel!na 'yzncs ~lseam rr!p 'am !k '~!lly&t! el: sap !DW 'T@ ul vamp &!u~ald nezm a.Iss: !lua!md nrrlp as lolr!i~;uqo sndns pdrua ul 'ar!z G-i: ap dun1 'pw?~lt AF ~IU!IXI? ?% !JO c-z ap '~J~BJG~O ~-xinp c-1 sn!z u!p pti!daaul 'a1~~~dn a]!~u.xll ad !k y1[cq ad alis.ds ap pwoj qns 'J.:IIs ~qnm31~-0.m a!lnlas o f~nqd~ u-s a!rna1nqep9!~1~1 edup 'JI~WU~M~ ~~\nldfl [B 3P 13.1 F!1!9WTS 8-6 'I1JOJ$3 !i~3!,>~d 11 J0;JJ [nzm UI .asr.guawe.ypeur ampold aqr! nlr qtnr!qrrro.r ainqrvl 1n~uau1uq~3.t~ rep l~l!~ -avwqlrrre! 75 q1!qomrn ngs mlwja pull$ 1~p '!anam ~r? ~mo[ Inluarutqmq Lr! vzg?ln TJ a)rd [nqOdo~d ~s ~~fnm a&~ou a1!111:,~1asqo u~n -tl$uaumloJq !pxIaau! vallu!nu!p ap F!ac$s amwugulaq 'rfuarmd rqsap ~!.rg~s B a~!1y1nym{ a '[~~rauaii u! '1eqs!3a~ul a-s (uyuryldes g-i: ~dnp ~um3e~s lt1p.13um q '~n~pldau ap yqawp alss qmrq yjar;lJx ap !lw -~ap ptwaw el 'aes ~w~~?srcIqa~ apqs ap latr?rua Inttnm.r!um a~w~ -aLe (1 w.qs!ffa~ul P-s 'njpa!qo p~ur ul .s/w@qns [nflsd? tr! lnu!luaul nu-s aawm qt~e~!zo~nru mp 'nnwrJap1 ~!.mleqdsa~ aJ!m up asvm~d ~o~tjg!zoontu aa~~aadxa J!JMIS b1 -gwnD ssownlu put-? 'p~lns~l(rxl -old na.mqs!u!uy>R ydnp ~okn supdsap nTtS '~qqsn.13 I? JQ amp -lulrJ -rl!zoznur BIJ~JBCI$JP le,\Jnsqn U~FZ ,+iu!~ej~da ul IS rlazeu ealel!:\aJ u1 -.-a! J ~w !U!\L[VJ :,p+rnda.id IS auFaa1q.L '(~11 !.~~:wolciaqs 53p leu;) ahgo!q.qua ap V~JR.TI~~~!LU~ na 'Irraurgw1 ul '~mr!qurm IWJ o drua 3s~1a (.I

! n)al~qu! ZI--O[ alpaLu u! 's~[odo~d q' c;~;[cnqr;l a!\npS r+.i~kiip '![WI~.IQI: RJ !!~EIFI[III !Y id T)T~> n ';ua~l~~1a~~Iu.~ (5

! uoj!i .xl ~B~!ICJR ~?pt*~tl<ld I!, ucl--c nz ;rcl Ian ;-I ap snld .<ard.j ~/,IG-C *k~?11 r:! iz ad [.To ;-I 4h (R

I : luakuwl ~nlo~u~rn ~m~[da rum 'swam - ppq -a1 yaljoqrr Fqu0~3 ~I!U!J ap IrmzeD u~ : 3~lfnuZnrp eqaldaS

.luaumr)v.I1 I~B un r~!u amydc rue nu !Iuapd ap *mi3 alseam rrI .ml!jy~!zomu; m!.rtld -srp !5 lufl~o)sadxa ml~.mSn '!asmw la!l~wwl~r~! rt 3.raZc?.i.la_r o ya~ls!8 -am! a-s 'yii!m!go vda!usru aa -!]uatued ap awn= t:,%y~a?qn';l rqauro.) -~PLI!~ t: &~qdaq 3.nupa o la.Tn a-s !!)carmI tig q 'a~le~~qu! e-I: rr tlm 8-7: e-ap t~3 PI 3p 93~~ *-1jrz ynop el ns.; 33tl1i!l: J~u~>S II! !.to 01- qp ap 1n3l?j nR-x q!vl~~rp~a : s~ydo.rd q7 V~q--g RJ!IVUOIR afln~o~' a-q -u!p I[OQ)JF+E 43 !!ja;aquy n:, 1lsla4 Iwj nw !lua!~?& !~kmk* -anpr ~rzw ti~v a,w~B '!asrxm~~ a[r! 3;rgo.m !.ny!~rp~~ 3eqs!831u! nrr-5 ~JI,UO.IJ

~~!S~IIJ~?JC~U!,I !S q!Bu!m~ t~ !lua!swl 01 el : ~!mu8~rp salas~Q ty

Page 138: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'W na =t -saw n! stldo~d ap 33emxa !a!zn~nod!q eaqthul, nrtuad qqoj uq~

'alUa??Ja JlmPJlUF qaun gqxa nu ~ap 'am~oqaun: a[ awpv anp alm~do ~uaurnqw.~l ap app -oqalq 'yl!pu!dw~ 8rnl aun!lm;r? o y~upwump anyurp elznsdy~

.a3!ym~rjosd .IO~~~OJ)U(X~ qx~m ns !$4[[~pxh ppaw a~l~a ap role@ -WJlu! ms5qap "n~nzna rr yu?ur tsw yrnseur o-~lu! eusaulur!p !S .T~C urp !as no y~yuhqa gl"9~a.2 nammn-irum ur flg~lrmflp !u~dur~)u~ mrr:o s!ap wnw tr!~ Inlnzn %wnna!w!p I~V a!zm~cdq 83 ~s!J~R~

'(T'+ louq "pu!u!tp 'gtt~~rtrophqs ns wmlrtaura3rpaur n!jc>rsnlrrr '~3~3 'p~mapyda 'g!p!it ~r~d 'yuqalr~ss "rod - ~s~o!\.~;?l u! jloq '3; IIJE

!k quam !!pm a)!w) USBIU! !k (-FS '~UISIIBWWJI~ "!tl~.lq!~ '10~10*) uJalxa !qnymur !a VOI~FJ VY!~!J~JV~ ~"aunrm qnr ,\rl!pnn t.n.Llau tr~ xq np .ul;blcqud !~yjmpo~u mun tz amm a.&~ ~!znmd!~

.p$ma !J apad nu alua7~1-1~ eatrawasp 0 .alalauns yzw110!lda7a.r am3 ~nppad~ ara pvwy)pn y>rp !n[ntuau !tt[ -IIIID?CI? I! II=* qaur up apadg !nltqlnsal a alqq !!da&n~mp @ nes 'a- -hu s~ luarqm!J1 !nun le n;es '!nlnzno !nlnunRlo v a-rlru! !~~~pnz.ap aluar;l!gnarT !sun la Ieqnorad un '~lnh~ ap '-9 eyua7~ng .amrjou tkeaa~ undnsa~d ?lu.%a uy ales !uauual lop ~ujs a!znsd!y 14 eyua7~ng

Page 139: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

.n!.rolelnq~ure laawqeJp ug IaauIoq 281 Jnm ULV

'(!!l!~daJ ZT-01) aJo 81-91 WU~

'ap z 9 BWP 0 - m~!llnpo lo m! (!!l%da~ TP-OI)~JO ZI-01 quad 'e~ees 'qul!z yqd~ as B~-B '(TUG s ap !JEW !mu) ~onldm 1- u~ .qod -o~d ap p!loqe-oalo oppura tw aqeq!qmr uq+ ap abur ~ouru B ~jq!plne Inqn'puoa ui eaaanpoJqu! q.d Tnquaure3eJy qde n3 'qtq.8~ a!j gs qnqe.q ppyog 'a~ez!pln ap *u!eal -3nayld s0.1y.u na 'eqrpsap unq~ anow ap 'sgad0.d ap ~a?~o3p-oalo a!s[nura - uaauro ~y31l un ezauuoj as !nl -nm)saurE mq!& u!~d 'p : qmde~ ug '(qurwod ap nw augsym ap lap qeJajaJd ap) Taln n3 xqsauro ui spdo~d ap0/00+-06 gqmp a!znu! qozg!jn we e4s~am mquad .punmod!y InJuamqvdq ug a!Jp!lo ug J~lde me-1 '!n~nsgodo~d ap aqpadie~aj !&mug aqmsel ap omms pnrguri

-aJaqo~aua%.x !h ~+za8 -pup 'a!.xoi$t?ur~t?l~!luE '~3!xoqp1e 'Bpp!Japtq aun~lx n3 s!qnademq qt!d -a~d l!qmJsmaJ un qsa lnsgodo.xd y3 =!aJ1 ssn sew ap aLa3 u!a

m!uo.13 .xqaq!pp8ym !S urnaa~d a+nm 15 -!urn !!paw rn~aqqo lnwaruew.4 u! '(!?$eleyu!) qSuo~q pwse ug uwl[x.q 'am!md -ns !!rno)eJ!dsa~ ~q~3 ap !~qeurel~zr! mlasa3Gd WJ~~J) ug ~8.q g.rt33s ad a.mqde ?!%8 e-1-3 O/@~-OZ p!loo31~ a!znp! 0 'a3!8oloxu!8 !un!i -mp JOJle Ie !S qwn wlnp !pnpo.ra lnquatuqeJ) ug ~qde as '~p~yaq ZugaseA n8s au!lsenr ap !aIn '~un ad qt?~eda.xd 'O/,,g-01 s!lodo~d n3 In) -uan%n '111 14 11 'I ~~EJB ap q!.mae e a~yadm~ y+j !!.m+nq qeu!qmp u~~odo.ul soq'uaurm!pm lnp~vda~d ~eam mj e qlodo~d ap gzq~ ad .~zea~dgla a~a3 Jopa;uraJ aqarre-qamur ale !un!l=p ap !~lnzlm rrg ~!q,!zod vaja ax )un ap gq ad 0/,,01 qodoxl ap quan8un un -(a$;uapeo+lq IS aln3unq.m 'apmnmj) !!~a!d ale !un!l~s qrm~!p q yugouq ns yug --A ap lap ap gztq ad 'O/o~~ stlodcud na $uan@un un aqholoj as

.!!.xawq Joun v~dnse ~!vmqqp ~eauo!W B~P 'ep!-cwvq m!lae ~nqpdo~d p ql!q~)pj. e~s

Page 140: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'!!Icq ml8hRIa EXbACLld alWd ~s~iadwd ymlsa~ w-XI !!.~wadb.a~au 1m ul '!nlnusuw qs~g4 ap !f urwd ~!]q ~qpd IS ~nraqmu~a ap a!Lun~ us gzse~o%u as nm

as a~3 azop ayumu~ u! apmd as '1nqpcb~d ~!s;npu! 'wuaur -wtpaar pdeJuI ammld 'lnlrw!psu Wdmd BJHJ 1!90103 a!nqa~) nu wsaole '~npq~do~cl ate al!qr&hzuuraJ agnadsm ml~~yhsu! BPF3 UI

*!n~nu&q aalaqmes up ~ollfialnnw2f la 1) ~o~djjod ~nzrea UJ qqadd ap wgcmp-wlo IaF1ntua samqldn epueruos~ as nN

-!nlwuaufww$ uampmuI pdnp u o!q a nes snop e 3wd~ na auaurouaj alsax alwl : !nlnqW o!ly -&B 'nppn~ Inwpm a yS gq3aEn. !npuogyd w!So~u~ - s!lodard ap Y!W althlnrqww ap Fmm 3muaeqo um ?nInpuauruwq lnsrrw ul

+punur ap salq -!ah lag BI '~g~yunqw! I?-s qe~aua% aaaals ! !WLU 5 - buys ur 'p1.a~ p - oldm u: ?$deoS u! aaryJo,t se!sas prpw 'pur~uu RI adw~d~ 1rrrjSunC8 $!lr?q~unqur! e-s Inma "n~n~uaurww wamap wha

'aqpul 16 amf [rml -a 81 '!ymn ~01~q~1.m ~nwlnhe na Jolalauns wljdwr J& gtaleaup P~J.B~ e!p qwns wanpuoa a&.tycI w ~aaa u! JnpznE ~J~~RU!LIZ!~ wap -u! EPtU~~h!pny '!ppam Inuo!~~~wd p8r;!! 'a%gs PI 1.5 qd~aq q mdm$ uJ =!won =!= : luaqe4 ap qu!aul enm-tg .?ycMm nr quapmd 11ia~3es asasnnR a!~~l!doa u~ -a!lrr~qp !!9 ~otuoP~ u~ e~nSq~'~"ap as ya vsunjq .yuo 01 ap a~zn3ed:y o eaze tap : !nlnzna aa~!qqs I$ Iqan u! ga!!(p pupm~ pp2pu1 lm~pw a-s 'a~m$pmut 'pe '-8 PARU~O~

: !~oq !aun InWq amqsnl! qd~p umuamd .! d@ar 2 1-8 ~dnp - p.'r!aqu!jap mm.tu! [aum w! !!i!~ada~ 9-5 ap ipu;nu rm ~dnp '~tn$a~ a:;: '~llnssm ~siu Bauanap mznv

+!apouraur a a~11~1vunqtq o ne1 -suruas !AaulLq !!un alpas !a!znmd!q In= ui JE! t qaunur ap aa~vq!md -w 19 la3 81 'qaw!Iaurt: ~cs ~~waua% m~qs 'yunq l!ua,zap o JO~!ARU~O~ e!l!zals!p e!nqsaao mmu!uuaq adhp !S !n~~uauvlEq i?pw!&d u~

'!*a3~ mruy B ~!imq!s q Jet 'durfs Ivnuj-ur!p nna-s g[ "1 'mgds!p tm q!p!$p ~lua!md ~g a[ quaw -avm ~dn~ .;qJaJn u! ~la!rCy nmnsc, ~awuloq 901 wamqw ap aqupul 'aJaIo!laule 0 1711 3wasqa e-s mu !m?u~oq tp q ~q 'g~g~3~~uwasau aJsJogaum o 118~.- a-s !AauIq, 12 EI I ur $2-1 ap @uqsp a1 gd~ok us eS!pA - 511 Jar ur S-S'Z q~ Hue~qp o ~1 pdw& q ~a~pq~o,% noz!saS 661 : pqoq PI& rrl ?dy$gunq~u! 8-s 1nznls '$u.uarnww~l dnfl

'!nauToq gs : ~jqa~n pno?r;vled g%ujl aJej am\ na e]les~a~uoa IS oJaz gldeoS uj ~paqq~on - la4 1npwB ! !.xqq 991 : Itpan [nuq~~ntrd ap ur 5'0 ap auqs~p 81 u~ ea!q -J~A - lop lnp8 ! mwqq ap MI : lrqaam [nuo~pnd ap ru 5'1 RI ~uld u~ gbO ap 'BSu'ewy 81 ~JCI~EOS UI !!J!~JOA ~~IEIZ!~~S - IIUU~JJ~ *ad- E ut IWJ@W VOI na !~~-uroq apnsmdly ap tope~a ap aWury ul 'st. 14 !maun ! !rw st q 01 la! sip epwh ~ol!.kw.upq o$sr~~

'(06) wsz!x&u !r#olcqa ! (q~) qpuas e~zrweodg '(91) BUM -3-0 '(9) qatuq3,mtlq '(91) pwrudz !6 ~flw~q!n'(t) pwuaumpur ~efleqxolu~ 'CgZ) asao~l~aycf atlloq '(jnwupq ~61) alnss @ aluo~a !paw a~aqw : ~sg nR !$wpwl JWE .xor!JmguIckqm! !E !~18qo!ta ~qplad

Page 141: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'~nlnneduml meqzuq ITU !3 ~!xaw ~!ym eiap~!~m u; J!B~OW -aq: wpxa 3u.urnqo E-s nu am u! alynzw tq pumu Inl.uauFBQaf$ JW -st~~!tup?? e-s 11 'arpw m~lo na 'gdnd3 qart e-ap EW upp rnpnqq

~W381@53 rnqiau~ ys ~jlo,xau lboj run ipu! lrSe - a!ali E-ap ew HTI'P lnq~ 81 mt 'prnlg]y& ern~~d gdnp n~ulq un PI - ~upq~~lsat ~n[nq~.rgde rr Q

~nrgcfr! v '~n.pnatldurn!da eam[yls au!q leyochs ne y.\rrulq lloy m~ .ar!4&qsap nu qau~ s gsu~ WWJ ~ol!$uqs

snpx! n*S ~~!!!~JJJs !l[171!a3 "1 JB! '~D~UI apl ym3~3id o !EWU -nc Invnpum u! tqnrunm as aa ap ti: ap s~wp ui !\ua!xd 8 q 'aq3a.m tt!p !a!!a~ms R qq@ mxjsdo ha.! e-s ~inapd 61 a[ 'a~~uun 8,3

'WnT z PI ~urd ap I~J s !n[nluaurgw.pE qema +!qoq s!ln[ohs ap !Ir !nv.\sufoq n!\sl?3.1 ap a!jsun~ u~ 'gu~ur~dp xi pa ap nes I?FPO ~mll.Iaj3 )so] nn s!lodo~cI r+p agn[os ns q!rnqylpds

'FPU trw . . T!lWbn7. ale T~ntvlvds mw] nls-s y 'al!z apd ~@un[mrd ss mualrund whnns q '~~lutldumamarsr ns ~atnrlcq let[ a! ;npu -ndur!qrda e~nlplpcIs o inwj p-s 11 pdruS mop n-ap RXI rr~p ~q!,i~tqq Jomln;L '!-t~u~oq 2. q .map Inurluaru n-s pgaj ~nsw~trt ~3 ~darp qsa ! EW -u! nu a!\a.L%* !lr{amJn. 33?ul!l: &~o!tnu!rri !alapl qxny u~ 'lv~!rdwaa !em1 1.sa~ o (!juagad LZ)I el!uPdut!~lrda ap Joperrlq lquaurw-v,

-a!jmas o !a!u w.ws q~ !am as nu !9 ~p?a?;n 8aua.tap F!qmn t3at~11.za3 !nlnlwmw aaqa -u! qdnp run! a el aan u! pm ur p~q~ou~ rnlnwo.,.rd .e a~a8ur~a map -rmos '(alg?,\a~B ap a!lnrsnj u!) a[lz q-01 ap qcc J B rnpluaqwl n ?paw qwna -#ada~ e-5 czln.~arIo amlyulPn Rnrz ill1 -dtu!$ ad srnq q-npu!t;qde 'qdard ap arlnloq ur ait?inun 'uoj!) ap *UI ptut ,?!atp -na [npqmos uj snpoqu? nn-s !tqxxrn F! :and ap rprn~lnu!~ a~!$g~na o @nu 'q!rr&tmlozau~ n3 !Itraped alscd ln.7~~ ne ydn.18 erurJd

.e!darqqq!tue 19 F!de~atop!w~][ns wmns $nntr e nu arm ~1 !l~m -1- aolam sttah~d rps3.1d ww ~nda;~r~t F[ anuo!\uau: a!nqaJJ

-adn&? taq nl ~i!)~yIu:r LWJ nt. rrncupg .aIpur ptqo ns ~lua!~d !S m!udfug!da ap !.teulaq t~ am3 UTI~ '!UP ap 02 81 qupd ue un ap pxnj !ryq Raqysa'i 'aqsxn ~:!p carurn.) yuqrund a!lams no T~US!~ 89 S!~P.LP~~O qns rnnr untz ~~61-gg61 ~pno!xd u~

'~7,P;ul(rJ .-I? ~ndr! 'prr!J rr,! pup up as-npcyrh 'am 8~-i~ ap dwtl prraxlmw .as "pqn XI 00r sqdo~d % OC) $1 toos[V n3 e~adosr: as !ode "sn as luatups qsaay -pan$ xi pmtra::r-I:x as [nqoclo.rd .IE! !adr ~fej~.rcIns el qs!p~ ss !Jnwsp atp !IS. atca I =a-I {?de n3 ~st(~cl ur.-.flu! a3tlpa1)ut as $ulrrurqj fnyrodow

'qoclard ap ~J~QW a9nlos !!F.~uL a~nm folaTr$o 1~ !S ayuon ah!:u~ndnc Jqpunfl=p lnluammi tl! m!mpJ pq3 ap !ue 9 lu!~ *!nlnzne ~o.rsprald q asp t{,mqu! ~rq al!flm![dwm rl~rd awopg~sd ~u!s npur yy3.m alp aJruoJ.1 an1r1n.t ndns almrn!lsew

Page 142: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 143: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 144: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 145: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 146: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 147: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 148: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 149: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 150: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 151: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 152: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 153: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 154: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 155: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

'-!3 aflnros IU a118rn103 am + ap dm!? aj&~ [OUUOJ na alaxrj 160~ ntt q!.mlrnD mm~aC~~d EWELI~~~~ n.qrrd 0~00~/1 nqnau nh ap a!ln~oa rn al!xdoa~ Iso~ nt! 3c~~ 81 apz g ap dw~y a~nullrraur qymnn3 .sgm?oJd qqj !!S na n!gjrlnu mpaur na .r@B n3 w~ado3s 19 md "3 po mop ap alq~ds 'am z a~lgrospe m~uad alnqltrw ~soj na a!2n[q1 ad auwqj p alp ap alpnqoq .aM3e(t :rln~!p u! ypq~ a!6-uadms tm I no awpmy sad no ?Jo z ap alalwls 3503 ns !nln!paru m-m.wdapu!: Bdnp 'rqqwod auec3qj LI! alnp ap !JnMns 'eqssa~w nquad '(8) z3wq ropyaqq, ~turll

-n[r ns y~!~qqs pq~ .~[!JCY~BA o V~!IS~WS B?~WYIJ~UW~G '.wmu-eaxq!~ EJ alnu!iq0 apJopTsI\ rw m~vdu103 LI!J~ ~mej P-F (&$:I) alrrtd ap anolw -JO] Jolr)m!un pqmu ur~d ~m~drxa luqxju~ rrqn.qy !yampal aarar;, -a.rdy 'ink ti! fnprnpod n~sn~odlo3q ppj !S n.7 ~olaJ.syd ~laru -

Page 156: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 157: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 158: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 159: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 160: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 161: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 162: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 163: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 164: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 165: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 166: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 167: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 168: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 169: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 170: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 171: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 172: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 173: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 174: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 175: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 176: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 177: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 178: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 179: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 180: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 181: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 182: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 183: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 184: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 185: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 186: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 187: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 188: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 189: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 190: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 191: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 192: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 193: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 194: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 195: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 196: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 197: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 198: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 199: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 200: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 201: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 202: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 203: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 204: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 205: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag

Se folosesc pe scars larg5 peparate pe baz5 de iod (incepind cu doze de 2 g/zi, crescind progresiv cantitatea pins la 8-10 g/zi, dup3 care se reduc Qeptat).

S-a incercat de asemenea vaccinoterapia, cu vaccine preparate din suve izolate de la bolnavii respectivi, sau din mai multe suSe, precuin $i administrarea unor extracte limfo-ganglionare (TRAUNEIR, 1931), pe baza absentei localiztirilor limfatice.

Din aceast5 scurt5 trecere in revistz a experientei noastre rji a datelor din literaturii referitoare la clinica rji terapia actinomicozei con- chidem cB :

(1) Boala afecteazs in general inidivizi in virstii de 20-60 ani \88"/0 in statistica noasbrii), facindu-i inapti pentru muncs perioade mai mult sau mai putin prelungite ;

(2) Tratamentul este costisitor, presupunind mari canti~tZiti de me- dicamente qi spitalizare ;

(3) D g i prin metdele actuale de bratamellit se obtin rezultate bune in majoritatea cazurilor, uneori vindecarea se produce mulit prea incet (2 ani) ;

(4) Mministrarea indelungatii a medicamentelor poate incduce efecte adrverse ;

(5) Miajoritatea xhemelor de tratament sint orientate in special pe anihilarea agentului cauzal, fFrur8 a tine seama de capacitatea redusii de apkare a organismului, caracteristic5 in aceasta boals.

Aceste consideratii ne-au detenminat sii ciiutiim aibte metude de tratament care s5 .asmieze efmtul antibacterian cu capacitatea proprie de apiirare a organismului, penha a se obtine vindearea in timp cit mai scurt cu putin@ $i f5r5 efecte adverse ale produselor utilizate.

Material ~i metod5

Tratamentul experimentat folosgte douii tipmi de remedii, obti- nute prin conditionarea $i asocierea unor componente din anumite plank cu prodwse apicole. Formele galenice rear1izat.e sint detinate adminis- t d r i i locale si orale.

Fonnulele ~i tehnolagiile de preparare a medicamentelor asigurii un sinergism a1 principalelor componente, dintre caTe cit5m : vitamine, flavone, enzime, uleiuri volatile, esteri ai acizilor alromiatici vi oompurji carbonilici.

Sulbstantele insotitoare awiazii componeptele mentionate prin punti de hidrogen $i prin legBturi polare, as ipindu-Ie protecpe ohirnica, per- meabilitate sporit5 !+i o intensifka~e a activit5tilor Famacodinamice.

Page 206: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 207: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 208: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 209: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 210: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 211: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 212: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 213: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 214: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 215: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 216: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 217: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 218: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 219: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 220: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 221: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 222: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 223: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 224: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 225: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 226: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 227: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 228: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 229: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 230: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 231: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 232: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 233: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 234: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 235: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 236: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 237: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 238: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 239: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 240: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 241: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 242: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 243: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 244: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 245: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 246: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 247: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 248: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 249: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 250: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 251: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 252: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 253: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 254: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 255: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 256: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 257: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 258: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 259: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 260: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 261: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 262: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag
Page 263: Propolisul - Ed.II - 1978 - 263 pag