Tehnium 07 1978

download Tehnium 07 1978

of 24

Transcript of Tehnium 07 1978

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  1/24

  NvATAMINT, CERCETARE,PRODUCTIE . . . . . . . . . pag. 2-3lucrarea de d i p l o m , direct inspi-r a t din e x i g e n e l e p r o d u c i e i RADIOTEHNICAPENTRU ELEVI . . . . . . . . . pag. 4-5Filtre de netezireRedresor universalTranzistoare-EchivalenteTiristoare I.P.R.S.UtilCalculul bobinelorCQ-YO . . . . . . . . . . . . . pag. 6-7Receptor de traficAdaptorOscilatorR e e t e TEHNiCA M O D E R N . . . . . pag. 8-9Ceas electronicAlimentator autoprotejatTriacul in mont!ie practiceFOTOTEHNICA . . . . . . . . . pag. 10-11Obturator electromagneticDeveloparea materialelor fotosensi-bileTEHNIUM PENTRU CERCU-RILE TEHNICO-APLICATIVEpag. 12-13DeltaplanulExcelsior-DDimensionarea pieselor de asambla-re p r o t e c i e la deltaplaneAUTO-MOTO . . . . . . . . . . pag. 14-15I n s t a l a i a e l e c t r i c . DiagnosticareaFrina de serviciuConducerea p r e v e n t i v . AdaptareavitezeiPENTRU TINERII DINAGRICULTURA . . . . . . . . . pag. 16-17C r e t e r e a viermilor de m t a s e cufrunze de ricinLA CEREREA CITITORILORSac de dormitDulapCITITORII RECOMAN DAMixer preamplificator cu trei canaleOhmmetruReleu electronic

  pag. 18pag. 19

  PUBLICITATE . . . . . . . . . pag. 20-21ntreprinderea de aparataj electric dei n s t a l a i i TituCasetofonul StarDIN REVISTELE DESPECIALITATEMAGAZIN . . .SfaturiCuvinte n c r u c i a t e AmuzamenteP O T A REDACTIEIRadioservice

  pag. 22pag. 23

  pag. 24

  PUBLIOATIE L U N A R E D I T A T D'E C.C. AL

  O d a t cu dezvoltarea i m p e t u o a s a electronicii, radioamatorismul se impune tot mai mult ca sport concret alconstructorilor, prin realizarea unor aparate modernemenite a facilita traficul n complicata r e e a a p r u t dinaglomerarea benzilor de f r e c v e n . Pe primul plan al necesarului pentru l e g t u r i se s i t u e a z realizarea unor radioreceptoare cu p e r f o r m a n e electriceridicate sau ameliorarea radioreceptoarelor deja existenten exploatare.Aceasta impune constructorilor amatori posede unbagaj de c u n o t i n e teoretice c o r e s p u n z t o a r e n o u t i -lor din domeniul radiotehnicii, noilor componente elec-

  tronice b i n e n e l e s specificului actualelor tehnologii deasamblare.Noile componente electronice active se c a r a c t e r i z e a z n principal prin factor de amplificare mare, zgomot propriu n .>dus o p r o n u n a t stabilitate n f u n c i o n a r e ; tocmai de aceste c a l i t i se i n e cont n sinteza construc i a radioreceptoarelor.n scopul s t i m u l r i i c r e a i e i tehnice p r o m o v r i i noului n rindul radioamatorilor, p r e z e n t m datele tehnicemodul de realizare p r a c t i c ale unui radioreceptor detrafic pentru banda de 2 m, cu p e r f o r m a n e electrice deosebit de bune, apt a r e c e p i o n a emisiuni CW, MA SSB.

  Cy

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  2/24

  -:..-ECIS

  [ara!lare

  i- prIIIIultiI!111:111111111111111,

  s o l l u i o l 1 a r e a unor prop r ' t ) d l ! J c l ~ e . avansarea unoripoteze noi necesare p e r f e c i o n r i i muncii in u n i t i l e economice.Ceea ce reprezenta. nu demult" untest pedagogie;. menit verifice numai suma c u n o t i n e l o r teoretice dobindite in anii s t u d e n i e i . r e p r e z i n t

  a s t z i maferializarea unui pretios in demn adresat de secretarul general ampartidului, t o v a r u l NICOLAEC E A U E S C U , anume ca absolv e n i i f i e c r u i institut de i n v 1 m i n t superiOlr realizeze la s f i r i t u E studiilor l u c r r i de d i p l O l m aplicative.menite r s p u n d direct" prin SOlIu

  i i Olriginale. unor prOlbleme de mareinteres pentru u n ~ 1 i l e industriale.n acest an, p r O l m o i a de s p e c i a l i t i ar s p u n s acestui i n e l e p t sfat adresatde secretarul general al partidulllli"printr-o c r e t e r e c o n s i d e r a b i l a num r u l u i de prOliecte de d i p l O l m integrate fie i'n cOlntracte ale catedreiolr. fiededicate r e z O l l v r i i unei tematici induse in prOlgramele de cercetare dep a r t a m e n t a l l sau r e p u b l i c a n . Recentele sesiuni de c o m u n s c r i ale cercurilor s t u d e n e t i .

  s t u d e n i i anilor mari i - a u pre-

  muncii IOlr inscris ntreplI"cliec:tullllii de de-m o n s t r e a z o po-

  de cercetare fruci n t e g r r i i i n v -$:

  la Bucu-absolventii F a c u l t i i i insta-c o n s t r u c i i i - a u axat prinde cercetare n

  t e r m o t e h n i c cum ne dedr. ing. CGn-stantin Ionescu, prodecanul Facult i i i de i n s t a l a i i pentru c o n s t r u c i i , f I I l a b s o l v e n i i i r e a l i z e a z un tip delucrare c o m p l e x ce cuprinde efectuarea de studii, p r o i e d r i cer-c e t r i d i r e c i o n a t e pe tematica decercetare c o n t r a c t u a l a catedrelor, la rindul ei l e g a t dired de so l i c i t r i l e u n i t i l o r produdive. I a t citeva exemple de teme finalizatede absolven1ii adualei p r o m o i i deingineri: Racord termic studiide m s u r a r e contorizare la complexele zootehnice de la CimpiaTurziiiiB, I n s t a l a i i hidraulice ter-mice la c m i n P+ 8 c a n t i n detip s t u d e n e s c B . UHima realizare afost a p I I i c a t pentru autodotare lac o n s t r u c i a c m i n u l u i cantineidin cadrul Institutului de constructii. Din domeniul termotehnicii aufost realizate: I n s t a l a i e de frig cucompresie la tC.R.A.-Satu Marela Combinatu; chimic Giurgiu4 d n s f a l a i i e de frig cu a b s o r b i e laCombinatul chimic F l l i c e n i .

  In domeniul electrotehnic s-aurealizat l u c r r i dedicate automatiz r i i punctelor termice urbaneindustriale cu agent termic a p fier-binte i n s t a l a i i de f o r t l u m i . n la diferite constructii social-cul-turale. .L u c r r i l e de d i p l o m incluzndun volum mare de cercetare t i i n

  i f i c au avut ca temy. Ventilarean a t u r a l a halelor industriale n-c l z i r e a prin r a d i a i e a acestora,Utilizarea energiei solare pentrui n c l z i r e a apei, d n s t a l a i i pentrudepoluare prin distrugerea d e e u rilor de triazin, Automatizareaunor aferente

  centralelor termice,{ { R : e d u c e r E ~ cheltuielilorde e X D l 4 ) a ~ regfare.a fltuc.uluicteva din te-matica celor peste l u c r r i rea-.lizate de absolventii acestui an a r a t calitatea l e g t u r i l o ; existente ntre n

  v m n t , cercetare p r o d u c i e , faptul actuala p r o m o i e de inginericonstructori cu specializarea instala i i au fost c o n f r u n t a i i n c din perioada f a c u l t i i cu n e c e s i t i l e produc i e i , munca lor de cercetare proiectare a fost cu a t e n i e n d r e p t a t spre acele teme care o f e r posibilit i largi de aplicare, nu numai ia os i n g u r unitate p r o d u c t i v , ci la maimulte u n i t i de a c e l a i profil.

  *'*Cu p u i n timp in u r m , cel maimare institut de n v m n t superiordin a r , Institutul politehnic din Bucur e t i , a g z d u i t t r a d i i o n a l a sesiune acercurilor t i i n i f i c e s t u d e n e t i . , organ i z a t n cadrul Festivalului n a i o n a l Cntarea Romniei, e d i i a a II-a, manifestare in cadrul c r e i a au fost prezentate 1 512 l u c r r i , avnd ca autori2500 de s t u d e n i ce fac parte din67 de cercuri t i i n i f i c e . O mare parte din l u c r r i l e s u s i n u t e n cadrul profilelor chimic, metalurgic, mecanic, electric energetic aureprezentat p r i constitutive din pro-

  iedele de d i p l G m sau chiar proiecteintegrale cu care a b s o J v e n i i se vorprezenta n f a a comisiilor fie in facultate,fie, conform uneifrumGase tra-d , j j ~ direct in p r o d u c i e . , undespecaH t i i vor c n t r i Gbiectiv ;apo,rtul deoriginalitate in rezolvarea unor probleme de mare interes.Faptul cea mai mare parte a tem a t i c i i l u c r r i J o r de d i p l o m este nc r e d i n a t viitorilor ingineri n c dinanul IV, deci cu un an inainte deabsolvire, constituie un inpentru calitatea temei

  c o n d i i i l e unui interval de timp suficient pentru munca de cercetared e s t i n a t r e a l i z r i i

  deI J H ~ s e d i r l t e l l e ConsiliuluiStudentilor l.omUlrm:mpolitehnicm a r c faptul unele afla-te in tematica proiectelor sint rea-lizate cu participarea unor colec-tive de s t u d e n i din ani d i f e r i i , i n vederea c G n U n u r i i c e r c e t r U o f inanii u r m t o r i p.enfru p e r f e c i G n a rea rezultatelor G b i n u t e , pentrucontinua optimizare a r e z G l v r i l e r ofe.rite. T o t o d a t , prezenta .specia-l i t i l o r din p r o d u c . i e l a conducereal u c r r i l o r de d i p J o m , stagiile efec-tuate de a b s o l v e n i n p r o d u c i e , inaceJe u n i t l i unde l u c r r i . l e lorse vor aplica fie ca p . r i a l e unorcontracte incheiate de catedrelede specialitate., fie ca l u c r r i i n d e p e n d e n t e , r e p r e z i n t g a r a n i . a ni-velului t i i n i f i c i a e f i c i e n e i economice a .proiectelor semnale dec o m p o n e n i i p r o m o i e i 1'978.La Facultatea de tehnologie a cons t r u c i i l o r de m a i n i , intreaga temat i c a l u c r r i l o r de d i p l o m esteinspir a t de contractele si conventme catedrelor de specialitate incheiate cuu n i t i productive cu institute decercetare departamentale sau nationale (Intreprinderea de m a i n i g r e i e B u c u r e t i , lntreprinderea de m e c a n i c f i n , l n s t i t u t u l n a i o n a l de motoaretermice, L R A . - G r i v i a etc.).

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  3/24

  Interlocutorul nostru, t o v a r u l dr. ing. Gheorghe Z g u r I proF a c u l t i i de tehnologie ade m a i n i , m e n i o n a fapl c , n c din anul IV, activitatea den vederea e l a b o r r i i l u c r de d i p l o m este c u p r i n s n pro18 ore s p t m n a l , in timp ceanul V, ultimul semestru este de-integral acestor l u c r r i . Un punctin . c a l i t i i proiecte-instrumentuluimatematice complexe n ve-

  c r e t e r i i e f i c i e n e i muncii del u c r r i la sesiunea de r:nlm l lnl f ' i ' lngradul lor de apliccibiiiJmarrlornetru pentru .....,";C'tllr""ro,,"axiale a momentului dela g u r i r e adaptarea

  a c h i e r e a burghiepe m a i n a de a s c u i t scule (autor:Mircea, anul V), Stabilirea madimensionale proiectarea suportponsoane f o l o s i i in conde t a n e m a t r i e modulateL a z r Maria CarVl, Dispozitivstudiul r i g i d i t i i barelor dealezab> (autori,: Mariana IriEmil G h e a , anul V).intreaga t e m a t i c a

  prezentate de a b s o l v e n i i Fade tehnologie a c o n s t r u c i i l o r m a i n i , strins l e g a t de c e r i n e l e a fost c o n c r e t i z a t in stuc e r c e t r i ce s o l i c i t viitorilor inc u n o a t e r e a e x a c t a paramereali din u n i t i economice diverproblemelor actuale detehnologiilor implicateprogresului tehnic in

  p r o d u c t i v .

  *'la Facultatea de m e c a n i c , prac-muncii de cercetare n colective( s t u d e n i , cadre didactice, spea devenit de c i i v a ani o trac o n ~ r e t i z a t n elaborarea unor

  c e r c e t r i valoroase.D o u l u c r r i remarcate la Sesiuneac o m u n i c r i a cercurilor t i i n i f i c e , a p a r i n unor s t u d e n i din anul IV, . a n s a t r a n s f o r m r i i n proiecte de

  I n s t a l a i e pentru simulareade origine t e r m i c in pismotoarelor cu ardere i n t e r n t e f a n Mindru) C e r c e t r i motimpiMi-a Boncoi). De a fostlucrarea ca-

  teoreticdieselV, Viorei ConstantinDaniel Dobrescu, Dan Popescu,R d u l e s c u ) , lucrare ce v i z e a z za.rea in p r o d u c i e i n t e r n a venaxiale pentru familia modiesel r . c i t e cu aer.multe cazuri, conducerea t i i n -a l u c r r i l o r s u s i n u t e de studen

  f a c u l t i i de m e c a n i c a fost realiatit de cadre didactice cu o dee x p e r i e n ' n cercetare procit de s p e c i a l i t i di.n intreinstitute de profil (ntre

  r o i e - B u c u r e t i , n a i o n a l de motoare termice,gaze P l o i e t i etc.).La Facultatea de metalurgie aplical u c r r i l o r de d i p l o m repreuna din c o n d i i i l e principale aleviitorilor ingineri s p e c i a l i t i

  r a m u r cu o dezvoltare exploin economia n a i o n a l . De ani des p e c i a l i t i in me

  f i z i c , siderurgie, agregate.metalurgia metale a r : Hune

  R e i a , G a ! a i , T r g o v i t e , Slaetc.La catedra de siderurgie d i s c u t m t o v a r u l prof. dr. ing. Mihail

  Adrian: "In acest an, aria tematici il u c r r i l o r de d i p l o m s-a m b o g i t , munca de cercetare a studen i l o r dind rezultate valoroase. Sepo t cita printre l u c r r i l e cu o deo s e b i t e f i c i e n t e c o n o m i c : Cerc e t r i in l e g t u r cu i n f l u e n a tehnologiei adaptate la calitatea tablelor groase di n unele m r c i uzualede o e l carbon, autor: GheorgheDodan, C e r c e t r i cu l e g t u r ni n f l u e n a . v i b r a i i l o r la intensificarea procesului de decapare a Ba-minatelor din o e b , autor: StelianDinu. Prima lucrare a fost r e a l i z a t baza t e s t r i i a 500 de lasiderurgicconchume celei de-a douain cadrul c r e i a a fost r e a l i z a t o, i n s t a l a i e de laborator, vor canatribui la sporirea e f i c i e n e i procesului de decapare pe baza unuimodel fizic, aducind in a c e l a i t impimportante economii materiale(acid sulfuric) m r i r e a productiv i t i i munci i prin reducerea timpului pe o p e r a i e . A c e a s t lucrareva avea drept beneficiari Intreprinderea R e p u b l i c a - B u c u r e t i I.S.P. S . - B u z u " . La sesiunea de c o m u n i c r i a cercurilor t i i n i f i c e au fost prezentate fragmente din l u c r r i l e de d i p l o m realizate de absolventele Dorina Onica(

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  4/24

  fiI 1IIIIIIZIII

  Fiz. A . M R C U L E S C U D u p cum s-a a r t a t n articolul precedent (vezi nr. 6/19781 filtrarea cu ajutorul unui condensator montat n paralel pe rezistorul de s a r c i n este efi

  c i e n t numai atunci cnd se folosescvalori mari ale c a p a c i t i i . D a c nu dispunem de un condensator cu capacitatea n e c e s a r , n f u n c i e de curentulredresat (vezi tabelul din articolul precedent), putem monta n paralel d o u trei condensatoare, astfel nct suma cap a c i t i l o r lor d e p e a s c valoareac e r u t . Reamintim la conectarea nparalel a condensatoarelor, capacitatear e z u l t a n t este suma c a p a c i t i l o r componente. n astfel de cazuri toate con-

  densatoarele vor avea tensiunea de lucrumai mare sau cel p u i n e g a l cu valoareade vrf a tensiunii redresate.Filtrele de netezire propriu-zise c o n i n d o u sau mai multe condensatoare nparalel pe s a r c i n , avnd intercalate nserie elemente de o c , care pot fi bobinesau rezistoare. Trei exemple frecvent ntlnite snt redate n fig. 4, 5 6.Componentele alternative ale tensiunii redresate (cu f r e c v e n e l e de 50 Hz,100 Hz etc.) se rentorc n cea mai mareparte la redresor prin condensatorul C l ,acesta avnd o r e a c t a n c a p a c i t i v relativ m i c . Componenta c o n t i n u treceu o r prin bobina de o c L soe , care prez i n t o r e z i s t e n o h m i c ' s c z u t (om i c parte din tensiunea r e d r e s a t va c d e a t o t u i pe r e z i s t e n a o c u l u i ) . Pe de a l t parte, bobina de o c p r e z i n t o r e a c t a n i n d u c t i v mare, opunndu-sela trecerea componentelor alternativespre rezistorul de s a r c i n . Condensatorul C2 are rolul de a conduce (napoi spre redresor) f r a c i u n i l e componentelor alternative care au r e u i t s t r e a c prin bobina de o c . R e a c t a n a c a p a c i t i v a acestui condensator estem i c n c o m p a r a i e cu r e z i s t e n a des a r c i n Rs'E f i c i e n a filtrului este cu att mai b u n cu ct condensatoarele au c a p a c i t i maimari cu ct bobina de o c are o reac

  t a n i n d u c t i v mai mare. Pe de a l t parte, bobina de o c trebuie fie realiz a t cu conductor suficient de gros (nf u n c i e de curentul dorit), pentru a prezenta o r e z i s t e n t o h m i c s c z u t . Condensatorul. CI mai are, n afaraf u n c i e i de netezrre, rolul de a m r i valoarea componentei continue din tensiunea r e d r e s a t . Acest efect se produce

  IIDII181 HllVlllllConstructorii amatori ajung, mai devreme sau mai trziu, la concluziaun alimentator de putere, cu perfor

  m a n e ridicate p o s i b i l i t i multiplede utilizare, r e p r e z i n t un accesoriuindispensabil pentru laboratorul lor.In cele ce u r m e a z propunem cons t r u c i a unui redresor - ca partec o m p o n e n t a alimentatorului - conceput pentru a f u n c i o n a la tensiuniintre 0-300 V, cu un curent de p n la 5 A.la proiectarea schemei s-au avutn vedere cteva considerente de ordinpractic:- necesitatea de a redresa atit tensiunile joase, frecv ent utilizate (0-30 V),ct tensiunea de r e e a (220 V);- curentul debitat s a t i s f a c attc e r i n e l e o b i n u i t e , de alimentare amontajelor tranzistorizate, ct unelenevoi ocazionale ( n C r c a t acumulatoare, acoperiri galvanice etc.);- p os ib il it at ea de a furniza tensiune r e d r e s a t pulsatorie. f r filtraj,n e c e s a r n unele montaje cu tiristoare (atunci cind se impune trecereaprin zero);

  1,:1-1

  MARK ANDRES- filtrul de j o a s tensiune ( p n la30 V c.c.) fie eficient pentru c u r e n i

  p n la 3 A.Pentru ndeplinirea acestor c o n d i i i cu a c e e a i punte redresoare DrD+,s-a ales varianta cu comutator borne de i e i r e separate. Astfel, n pozi i a 1 a comutatorului K, la bornele dei e i r e 1 se culege tensiune r e d r e s a t ( b i a l t e r n a n ) pulsatorie. Limitele detensiune curent la aceste bornesint cele impuse de diodele folosite.Valoarea e f e c t i v a tensiunii redresate este aproximativ e g a l cu valoarea e f e c t i v a tensiunii alternative deintrare.Pentru p o z i i a 2 a lui K, i e i r e a 2f u r n i z e a z tensiuni continue ntre O-30 V, bine filtrate pentru c u r e n i dep n la 3 A. A c e a s t i e i r e poate fic o m p l e t a - t cu un montaj de stabiliz a r e - r e g l a j - p r o t e c i e a u t o m a t , pentru o b i n e r e a unui alimentator de calitate. Condensatoarele C1 C2 vor fide cel p u i n 22ooJLF, cu tensiunea delucru de 35-40 V. o c u l se r e a l i z e a z pe un pachet de tole E+ I cu s e c i u nea miezului mai mare de 8 cm 2

  o c .el C

  +I E I R E - 3 U : : F I L T R A T * Q-300V/5A-y

  lESIRE-2U = F I L T R A T 0 - 3 0 ~ 3 A U=PULS.Q-300V15A ~ J t f v = V ++

  u

  IESIREREDRESOR +

  l Q C

  + ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - ~

  IESIREREDRESOR

  + ~ - - - - ~ - - - - ~ ~ - - - - ~ - - - - ~

  I E I R E REDRESOR+ ~ - - - - - - - - 4 - - - - - - - ~ ~ - - - - ~

  +

  +

  +

  prin n c r c a r e a sa r a p i d de la redresor,u r m a t de o d e s c r c a r e mai l e n t prinr e z i s t e n a bobinei de o c r e z i s t e n a de s a r c i n ( d e s c r c a r e a nu se poateface prin redresor, deoarece diodele nuconduc n sens invers). Cu ct este maimare rezistenta de s a r c i n (mai miccurentul c o n s ~ m a t ) cu ct este mai"mare r e a c t a n a i n d u c t i v a o c u l u i (carese opune la c r e t e r i l e rapide de curent),

  Tolele se m o n t e a z n e l n t r e e s u t , cuntrefier (0,5 mm) din carton ntre E1. Conductorul folosit va fi alesastfel nct suporte f r n c l z i r e un curent de 3 A. D a c se u t i l i z e a z fir unic, el va avea diametrul de cel

  p u i n 1,3 mm; d a c se b o b i n e a z cud o u fire n paralel, s e c i u n e a t o t a l va fi de minimum 1,3 mrrfl (2 x P0,9 mm). Tensiunea c o n t i n u o b i n u t este de aproximativ 1,4 ori mai maredect valoarea eficace a tensiunii alternative de intrare.Tn fine, pentru p o z i i a 3 a lui K, tensiunea r e d r e s a t se culege la i e i r e a 3.

  A c e a s t p r i z a fost s e p a r a t din cauza condensatoarelor de filtraj (nu seg s e s c condensatoare de mii de mi-

  Tip Tip I.P.R.S.AD 50 ASZ 17AD 104 ASZ 16AD 105 ASZ 15AD 130 AD 130AD 131 AD 131AD 132 AD 132AD 133 AD 149AD 136 ASZ 18AD 138 ASZ 16AD 139 AD 149AD 140 AD 149AD 142 ASZ 15AD 143 ASZ 16AD 145 ASZ 16AD 148 AD 149AD 149 AD 149AD 150 AD 149AD 152 AD 152AD 153 AD 149AD 155 AD 155AD 159 ASZ 17AD 160 ASZ 16AD 163 ASZ 15AD 166 ASZ 16AD 167 ASZ 18

  cu att d e s c r c a r e a condensatorului C lse produce mai ncet. Prin urmare, tensiunea r e d r e s a t nu mai are timpd e s c r e s c p n la zero la s f i r i t u l pulsului,a a cum s-ar fi ntmplat n a b s e n a condensatorului; nceputul pulsului urm t o r g s e t e condensatorul p a r i a l nc r c a t . V a r i a i a tensiunii la bornele condensatorului C l este p r e z e n t a t n fig. 7(linia p l i n ) , pentru cazul unui redresor

  m o I i o a l t e r n a n t . Se o b s e r v netezireap r o n u n a t a ' p u l s a i i l o r , ca efect al ftlt r r i i , t o t o d a t c r e t e r e a a p r e c i a b i l a componentei continue, care poatea j u n g p n la 80-90 la s u t din valoareaUmax B i n e n e l e s , amploarea acestor efecte depinde - pentru un filtru dat -de valoarea curentului consumat n sarc i n . n cazul extrem, cnd sarcina ested e c o n e c t a t (curent zero), condensatorul C l se n c a r c p n la valoarea Umax(valoarea m a x i m a tensiunii alternativedebitate de transformator) nu se maid e s c a r c . Prin urmare, atunci cnd c o n e c t m unfiltru la i e i r e a redresorului, valoareatensiunii continue o b i n u t e d e p e t e valoarea e f e c t i v a tensiunii alternative deintrare, apropiindu-se mai mult sau maip u i n (n f u n c i e de curentul consumat)de valoarea de vrf Umax'De exemplu, d a c valoarea e f e c t i v atensiunii de la transformator esteUef =300 V ( m s u r a t de voltmetru),valoarea m a x i m este Umax= 1,41 x 300 V420 V. D a c la bornele condensatorului C l din filtru, componenta cont i n u atinge 0,8' Umax> r e z u l t U== 0,8 xx 420=336 V, ceea ce d e p e t e apreciabil valoarea e f e c t i v d a t de transformator.

  crofarazi cu tensiuni de lucru de 300 V).Limitele de tensiune curent sntcele impuse de diode, dar filtrarea nueste eficace dect pentru c u r e n i sub1 A. Condensatorul Ca va avea tensiunea de lucru de cel p u i n 350 V;valoarea sa va fi ct mai mare (zecisau sute de microfarazi - eventualprin c o m b i n a i i n paralel), de aceastadepinznd limita curentului filtrat.Diodele D1-D+ pot fi de orice tipcare s u p o r t minimum 5 A/3oo V:DRR 06-3 (6 A/3oo V), DRR 06-4 (6 AI400 V), DRR 06-6 (6 A/6oo V), 6 SI 3(6 A/300 V), 6 S14, 10 SI 3 (10 A/3oo V),10 SI4 etc. Ele se m o n t e a z pe radiatoare din aluminiu cu s u p r a f a a deminimum 25 cm2

  AD 262 AD 149ADP 665 AD 152ADY 22 ADZ 15ADY 25 ASZ 18ADY 27 AD 149ADY 28 ASZ 15AL 100 ASZ 15AL 102 ASZ 15AL 103 ASZ 15AM 111 ASZ 18AN 114 ASZ 18AR 10 AD 149ASY 12 AC 180ASY 14 EFT 343ASY 23 EFT 343ASY 24 EFT 343ASY 27 EFT 308ASY 30 EFT 343ASY 48 EFT 343ASY 50 EFT 343ASY 70 EFT 343ASY 76 EFT 343ASY 77 EFT 343ASY 80 EFT 343ASY 81 EFT 343

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  5/24

  rn p r o d u c i a c u r e n t a ntreprinderiide piese radio semiconductori Ba-neasa se a f l tiristoare de 50 A inc a p s u l T 049 tiristoare de 200 An c a p s u l S 204. Montarea pe radiator a tiristoarelor se face ca la diode.

  n fig. 1 fig. 2 se dau cotele degabarit pentru tiristoarele de 50 A,respectiv de 60 A. .n tabelele 1, 2 3 se dau performan e l e electrice ale tiristoa relor de puterer o m n e t i . S-au folosit u r m t o a r e l e n o t a i i : 1- curentul mediu redresat;ITRM - curentul de virf repetitiv,n stare de c o n d u c i e ; 'TSM - curentul de s u p r a s a r c i n

  a c c i d e n t a l in stare de cond u c i e (maximum 10 ms);dl/dt - viteza c r i t i c de c r e t e r e acurentului in stare de cond u c i e ;

  Tabelul nr. 1:

  Rthi-caHIGTVGT

  Ing. IOSIF LINGVAV- tensiunea m a x i m in starede c o n d u c i e ; - rezistenta t e r m i c j o n c i u -

  n e - c a p s u l ; - curentul de m e n i n e r e ; - curentul de amorsare pe

  p o a r t ; - tens iunea de amorsare pep o a r t ; V RWM - tensiunea i n v e r s de vrf delucru, n stare b l o c a t ; V DWM - tensiunea d i r e c t de vrf delucru, n stare b l o c a t ; Tj - temperatura j o n c i u n i i ; T c - temperatura capsulei.Fabricantul i n d i c viteza c r i t i c de

  c r e t e r e a tensiunii directe in stareb l o c a t dV/d t prin marcaj (ultima l i t e r ) l i v r e a z tiristoare sortate pe claseledV/dt indicate in tabelul nr. 2.S e l e c i a . iristoarelor de ' putere n

  f u n c i e de curentul maxim e n s i u -nea m a x i m de lucru se face cu ajutorul tabelului nr 3.PERFORMANTELE ELECTRICE ALE TIRISTOARELOR DEPUTERE R O M A N E T I

  'TS. , (A) la Tj = ,aocJ impuls fO ms

  Rtbj-c (oC/W)

  Becul de la ve/oza de pat, chiard a c este de m i c putere, ne s u p r uneor la ochi t o t u i nu-I putemstinge de tot diferite motive.Folosind artificiul prezentat maijos, putem n s reduce la j u m t a t e iluminarea becului, introducnd nserie cu el o d i o d redresoare.Pentru p o z i i a nchis (contact) a n t r e r u p t o r u l u i L" dioda este scurt c i r c u i t a t si becul arde normal.Cnd se deschide '2' dioda se nse-

  220 V v

  -00800 4000

  minim 50 minim 50maxim 2,20 maxim 1,60maxim 0,50 maxim 0,2

  150 300maxim 125 maxm 300maxim 3 maxim 2,6

  d a z n circuit,blocnd a l t e r n a n e l e inverse f a t de sensul ei.Practic,'in placa suport a veiozeise va monta n c un n t r e r u p t o r , de p r e f e r i n basculant. Pe contactele sale se vor cositori direct terminalele diodei, polaritatea fiind ind i f e r e n t . Legarea n t r e r u p t o r u l u i 1., se face n serie cu circuitul existEmt, conform schemei din fig. 2.Pentru becuri cu puterea sub100 W se pot folosi diode de tipF 307, F 407, 1N 4007 etc.

  228 \' IV

  : , 9-. - ; - - - -~ 1 . . : 4 : : : :; : : !I@ L= - - - ,

  Tabelul nr. 2CLASELE dV/dt MARCAREA LOR

  Litera demarcare B r: C D GTabelul nr. 3

  SELECTIA TIRISTOARELOR R O M A N E T I DupA CURENTTENSIUNE:c- .'

  VRW .. . ~ . V D \ V . t v ) " . ' .Tse_Al "........ T.ao.A.>.' ..... " . . '.'lOG200300400500600700880-_11001290

  TStTUT53T54T55TS&T57T58T59T510T 511T512.

  T.201T202T203T204T205T206T2t7T208T209T210T 211T 212

  C COlUl BOBllllRD a c nu dispunem de conductomlrezultat din calcul si sntemfolosim unul cu d i a ~ e t r u l mai bo-

  binarea se va face l s n d s p a i i ntrespire (pe ct se poate echidistante), astfelnct lungimea t o t a l a bobinei fie cead o r i t , 1.I n d u c t a n a unei bobine cu mai multestraturi (fig. 2) se c a l c u l e a z cu formula

  a p r o x i m a t i v :

  L (uH) = 0,08 . D 2 N 2 (4)3D + 9b + locunde D este diametrul m ed iu , b - l un gimea c grosimea bobinei (toaten centimetri), ia r N - n u m r u l despire.Cunoscnd diametrul maxim(exterior) diametrul minimterior), D C se c a l ( : u l e : a z astfel :

  Dntax + Dmin Dmax - DmillD = ; c = - ~ - -

  mIm de spire necesar o b i n e r i i unei ind u c t a n e date (intervin m r i m i l e Dc - necunoscute). n astfel de cazurise f o l o s e t e o a l t f o r m u l a p r o x i m a t i v : N 10 I L,=;: vD min (6)N u m r u l de spire rezultat din a c e a s t relatie este sistematic mai mare dect

  v a l ~ a r e a n e c e s a r , astfel d u p conf e c i o n a r e a bobinei este n e c e s a r o ajustare e x p e r i m e n t a l (prin m s u r a r e ) , nd e p r t n d o parte din spire.Exemplul 3. D e t e r m i n a i i n d u c t a n a unei bobine cu 200 de spire, avndD min = 1,4 cm, D max = 2,6 cm, b == 1,1 cm.Diametrul mediu D r e z u l t de 2 cm,iar grosimea bobinei c = 0,6 cm. Cu rel a i a (4) o b i n e m :

  L = 0,08' 22 . 200 2 128003 . 2+9 . 1,1 + 10 . 0.6calcula (6), am

  d e t e r m i n o b i n e : bobine dar ea nu poate fjsens invers. pen!ru calcularea n u m - L = 0,01 . 1,4' 2002 = 560 fi R

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  6/24

  tro p r i ~ f r e c v e n i n t e r m e d i a r a fostd i c t a t de valoarea f r e c v e n e i c u a r u l u i din a doua schimbare de f r e c v e n . Deci,prima f r e c v e n i n t e r m e d i a r nu estec r i t i c , putind lua diverse valori n jurulf r e c v e n e i amintite.I n f u r r i l e L4 Ls se b o b i n e a z pe un suport de transformator m i n i a t u r FI (465 kHz) din radioreceptoarele tranzistoriza.te de p r o d u c i e i n d u s t r i a l . n f u r a r e a L4 are 14 spire, iar Ls_____ . are 4 spire, ambele din CuEm f/J 0,12.Acordul 6,5 MH z se face din miezul

  IICIPTIIIf TIAflCVD3COV03BAL

  V03/23'1SAcest ra

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  7/24

  -12V

  220V.----c=r--1----1___ - - - - - o - 3 3 V

  u t i l i z e a z s r m CuEm 1/> 0,08. n f u -rarea de acord are 220 de spire, iar nf u r a r e a de cuplaj are 22 de spire.Semmilul de 230 kHz este apoi amplificat de d o u etaje (T7-T g T-10-Tu ,toate de tip EF T 317).n emitorul tranzistorului T7 Snt montate 3 circuite de r e j e c i e ; la fel n emitorul tranzistorului TI o.Circuitele oscilante din amplificatorulde f r e c v e n t i n t e r m e d i a r - 2 snt acordate astfe: Lll pe 230 kHz, L13 pe245 k H ~ LIS pe 220 kHz, L17 pe235kHz, L20 pe 238 k H ~ L21 pe 232 kHz,L 23 pe 225 kHz, L 2 pe 240 kHzL27 pe 215 kHz.

  -f2.11

  IESiREAffZ3m.H'z

  00deschid mai mult sau mai p u i n , realizndu-se in felul acesta reglajul automa tal a m p l i f i c r i i Pragul de lucru al sistemului RAA se'f i x e a z din p o t e n i o m e t r u l cu valoareade 1 kO., montat in emitorul tranzistorului TI4-'Asupra amplificatorului de audiofrec-

  Pentru 12 V se lace o n o u stabilizare,. to t cu BD 136. Aceste tranzistoarese vor fixa pe mici radiatoare de c l d u r a Pwtea redresoare este de tip lPMl. n f u r a r e a a doua din transformator

  d e b i t e a z o tensiune de 26 V. A c e a s t tensiune este r e d r e s a t cu o punte lPMla p l i c a t apoi circuitului integratT AA 550, la i e i r e o b i n n d u - s e 33 V.n locul circuitului integrat se pot montaun tranzistor EF T 353 o d i o d ZenerPL 33 Z. n fig, 6 este pt:ezentat osci1a-

  _ . _ . ~ - - - - - - ,

  torul BFO pentru CW SSB. L29 con i n e 15 spire 0,08 CuEm, iar L30 are220 de spire din a c e l a i conductor.Reglajul radioreceptorului se ncepecu verificarea componentelor ce urmeaa fi plantate, att a celor active, cta celor pasive.n circuitele oscilante se vor montacondensatoare cu stiroflex sau cu m i c . Pentru acordul circuitelor se va utilizaun generator de semnale standard

  1II:IliIIRConstructia oscilatoarelor cu

  c u a r p e n t r ~ f r e c v e n e foarte joaseimpune montaje speciale, dotatecu mai multe tranzistoare.Cu montajul din figura a l t u r a -se poate genera semnal cu frecv e n a c u p r i n s ntre 50 800 kHz,f u n c i e . b i n e n e l e s . de f r e c v e n a proprie de o s c i l a i e a cristaluluide c u a r . Cele d o u tranzistoare sint detip BC 108.

  1tV

  2x8G108e la tranzistorul TII' semnalul sea p l i c etajului detector cu diodele D 1D2 (EFD 108) etajului P.entru reglajulautomat al a m p l i f i c r i i , RAA. PentruRAA, semnalul este amplificat de 'In(EFT 319), redresat de diodele D3-D"(EFD 108) aplicat amplificatorului decurent continuu cu tranzistoarele T 13 -T 14 (EFT 353).

  v e n nu j n s i s t ~ putnd fi utilizat orice _____________________________tip. Allmentatorul in schimb trebuieSe o b s e r v c tranzistoarele TI ' T3.T6 T9 (toate EFT 319) snt montatepe traiectul semnalului de 6,5 MHz230 kHz. n f u n c i e de amplitudineasemnalului util, aceste tranzistoare sntcomandate de amplificatorul RAA se

  furnizeze trei tensiuni" anume: 33 V.24 V 12 V. El este prezentat in fig. 5.Transfonnatorul alimentat la 220 Vfurnizeazi in i n f i u r a r e a 1 o tensiunea l t e r n a t i v de 2.1 V. care d u p redresareatinge valoarea de 30 V. Apare apoi op r i m stabilizare la valoarea de 24 V cutranzistorul BD 136" pentru alimeritarea tranzistorului BFY 96.

  AIAPlIIR e c e p i o n a r e a programelor transmisen gama undelor ultrascurte (66-73 MHz)se poate realiza cu montajul din figura

  a l t u r a t a Acesta este un radioreceptorde tip s u p e r h e t e r o d i n , cu mare sensibilitate, dar mai p u i n selectiv.Etajul cu tranzistorul T1 (BF 214) esteamplificator are montate n b a z colector circuite oscilante acordate. De lai e i r e a acestui etaj, semnalul este aplicatetajului mixer (T3 =B F 214).- Pe--emitorul- etajului mixer s o s e t e semnal de la oscilator (T2 =B F 214).Bobinele L i' L2 L3 snt gata confec i o n a t e pentru radioreceptoarele Neptun, Albatros etc. la gama UUS.Eventual se pot c o n f e c i o n a pe carcase1/> 5 cu miez de f e r i t avnd 6 spire1/> 0,4 CuEm. n colectorul tranzistoruluiT 3 este montat un circuit oscilant acordat n jurul f r e c v e n e i de 10,7 MHz.

  In g . 1. MIHAIAcesta poate fi preluat de la aparatevechi, c u m p r a t din magazine sau conf e c i o n a t pe o c a r c a s 1/>1 5 avnd 13 spireCuEm 1/> 0,2 Condensatoruli s u de acordare 300 pF.EtajeIe cu tranzistoarele T4 ,T S T6 (toate BF 214) sint amplificatoare RE Cele d o u diode: EF D 108tranzistorul T7 l i m i t e a z demoduleasemnalul.Tranzistorul Tg (De 107) a m p l i f i c i n f o r m a i a de a u d i o f r e . c v e n , care princondensatorul de 2 i F este a p l i c a t unuiamplificator AF de putere.Montarea pieselor se face pe compartimente, ntr-o cutie din circuit imprimat.Alimentarea este a s i g u r a t dintr-o baterie de 9 V sau d o u de 4,5 V. Modificndbobinele,. respectiv n D c o d n d u - I e n u m rul de spire Ia 5, se poate utiliza acestradioreceptor pentru gama de 2 f i.

  ~ t f A 2>

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  8/24

  OSCILATORUL PILOT g e n e r e a z semnalul de intrare. Schema e l e c t r o n i c este p r e z e n t a t n fig. 2 Pentru asigurarea unei bune s t a b i l i t t i a frecventeide o s c i l a i e s-a ales o v C U = i a n t de o ~ i la or cu r e z o n a n pe un cristal de c u a r de 1 MHz Pentru o b u n stabilitate cuv a r i a i i l e termice se u t i l i z e a z un c u a r termostatat Calibrarea oscilatoruluipe f r e c v e n a de r e z o n a n e x a c t (1 000 000 Hz 1 Hz) se r e a l i z e a z cutrimerul C rI Se poate demonstraeroarea de timp pe o p e r i o a d este in..:vers p r o p o r i o n a l cu p t r a t u l frecven e i oscilatorului pilot:

  De exemplu, pentru fo = 106 Hzf = 1 Hz r e z u l t : AT - 1 _ 10-12- (10 6)2 - s.Pentru fo = 106 Hz, eroarea a b s o l u t este:

  e = fo ' AT = 10-6Calculnd eroarea pe durata unui an,n cazul exemplului dat, r e z u l t o abatere m a x i m de la valoarea e x a c t e g a l cu 31,536 s.

  se r e a l i z e a z de asemenea cu cite od e c a d de tipul CDB 490. R e a c i a deresetare pentru D 2 D4' care trebuies r e v i n la zero d u p cifra 6, se ia deia codificatorul binar-zecimal corespunz t o r . anume de la pinul cifrei 6. Pentru divizorul cu 24. compus din decadeie D5 D6' comanda de resetare sec r e e a z din cifrele 4 respectiv, 2, datede codificatoarele c o r e s p u n z t o a r e , caresnt aplicate pe o p o a r t SI cu d o u i n t r . . . r i P o r i l e de pe r e a c i snt realizate cu d o u circuite CDB 400 E -I.P.R.S.Circuitele de decodificare cuprind decodificatoare1e binar-zecimale realizatecu circuite integrate de tipul CDB 442 -I.P.R.s. decodificatoarele zecimal a p t e segmente, necesare pentru comanda a f i r i i pe cifrele compuse din a p t e segmente. Acestea din u r m snt realizate cu diode de tipul BA 170 - I.P.R.S.,construind matricea p r e z e n t a t n fig. 4.Pentru a avea un n u m r ct mai micde diode, s-a utilizat o matrice care com a n d stingerea segmentelor corespunz t o a r e cifrei respective. De exemplu,pentru cifra zero se u t i l i z e a z o s i n g u r d i o d de c o m a n d pentru stingerea segmentului din mijloc. n a b s e n a comenz i ~ toate segmentele snt normal aprinse.

  Ing- MARCU B U E

  Cifrele blocului de a f i a j pot fi realizate cu b e c u l e e , tuburi cu neon, diodefotoemisive etc. n varianta p r o p u s seu t i l i z e a z diode semiconductoare luminescente grupate cte d o u sau trei peun segment Pentru o c i f r se r e a l i z e a z a p t e segmente dispuse ca n fig. 1.Elementele de calibrare snt constituite din comutatoarele sincrone K 1, K 2 ,K3, K4 butoanele Bl , B2, B3, B4 Comutatoarele K I -K 4 snt normal nchise. Comutarea lor pe p o z i i a deschispermite n c r c a r e a cu f r e c v e n a de 1 Hza n u m r t o a r e l o r c o r e s p u n z t o a r e unit i l o r zecilor de ore (B 3 B4 ) unit i l o r zecilor de minute (B I B2) lacifrele dorite. Apoi u r m r i n d cifrele secundelor, se readuc K I -K4 la p o z i i a normal nchis n momentul atingerii num r u l u i c o r e s p u n z t o r de secunde.Circuitele de programare semnalizare prezentate n schema bloc permitutilizarea ceasului ca generator de semnal programabil n timp. Semnalul poatefi electric, sonor, luminos etc. n variantap r e z e n t a t se p r o g r a m e a z d e c l a n a r e a unei surse de semnal sonor (soneriee l e c t r i c , g a l e n t e l e f o n i c etc.). Progra-

  +5'V

  tehniEii

  moderntimarea este r e a l i z a t prin conectarea lai e i r i l e decodorului binar-zecimal a unorcomutatoare disc cu 10 p o z i i ~ ale c r o r cursoare se a p l i c pe i n t r r i l e unei p o r i cu patru i n t r r i , care c o m a n d n final un etaj de putere (vezi fig. 1).Alimentarea g e n e r a l este a s i g u r a t de o s u r s s t a b i l i z a t de 5 V 2 A, rea-l i z a t conform schemei prezentate nfig. 6.

  ConcluziiO p r i m concluzie este aceea rea-lizarea p r a c t i c nu r i d i c probleme de-osebite din punct de vedere al materialelor, care snt n ntregime de f a b r i c a i e r o m n e a s c . De asemenea, d i f i c u l t i l e de punere n f u n c i u n e nu snt pream a r ~ fiind vorba de circuite logice clasice. T o t u i se impune o ecranare b u n

  II a secundarelor f a de primar la transformatorul de alimentare, iar pentru ostabilitate d e o s e b i t este u t i l termastatarea cristalului de c u a r U t i l i z r i l e snt diverse pe s c a r foarte l a r g .

  Toate divizoarele snt realizatecu circuite integrate decadice de tipulCDB 490 - I.P.R.S. Pentru exemplificare se p r e z i n t divizorul Do din fig. 3,care este compus din a s e decade nseriate n regim de divizare.Divizoarele D 1, D 2, D 3, D4 , Ds, D6

  I e i r i l e matricei de decodificare zecim a l - a p t e segmente snt aplicate unoretaje de putere pentru comanda d i r e c t a a f i a j ului. Aceste etaje de i e i r e sep r o i e c t e a z n f u n c i e de elementele utilizate la realizarea segmentelor puterea c o n s u m a t de acestea. n variantaa l e a s se u t i l i z e a z un etaj de i e i r e prezentat n fig. 5, care permite un curentde s a r c i n de maximum 100 mA la oalimentare de 5 V.

  f"&', .3 lJiwztJ/'ui IJa (10-f l)

  11111.'IRAUTDPRDTIJAIIng.G. CABIAGUA

  P r e z e n t m o s u r s de tensiune r e a l i z a t cucircuitul integratJ3A 723, care are posibilitatear e g l r i i tensiunii de i e i r e ntre O 20 V acurentului de p r o t e c i e (Ia scurtcircuitul ,bornel o ~ de i e i r e ) ntre 0,1 2 A.Intruct sursa de r e f e r i n este n g l o b a t ncircuitul integrat (CI), p e r f o r m a n e l e o b i n u t e snt din cele mai bune: stabilitate a tensiuniide 1 la s u t v a r i a i a sarcinii) stabilitatet e r m i c tot de 1 la s u t , ntr-o g a m l a r g detemperaturi.D u p cum se remarca din , avemde-a face cu un stabilizator deun element den (cuprins unde eroare care r e a l i z e a z c o m p a r a i a de i e i r e cea de r e f e r i n (cuprinselement serie comandatcircuit de la scurt-din ,care, citind

  derea de tensiune pe Rx b l o c h e a z ele-p r o t e c i a acestu a,i m p o r t a n t a sursei esteaceea tensiuneaValoarea n",f",,,,,f i,., ..... ,,,+ . , de la zero.R3 a fostse ncarce excesivstfel

  8

  dioda Zener de r e f e r i n (V ref = 7,15 V); prinea c i r c u l aproximativ 3 mA.Rezistorul R6 (de 47 O) contribuie la m i c o rarea curentului de repaus prin tranzistorul deputere, p e r m i n d o b u n f u n c i o n a r e a stabilizatorului la c u r e n i foarte mici.Condensatorul Ci va avea o capacitate deminimum 5000 JAF (este preferabil a i b ovaloare c u p r i n s ntre 10000.)J.F 25000 Jl.F).P o t e n i o m e t r u l P (avnd 5-15 n, n f u n c i e de plaja de reglare a curentului de p r o t e c i e ) , ca r e z i s t e n a serie cu el, trebuie a i b unwattaj ct mai mare pentru a suporta comodcurentul dorit Constructori; care dispun de uncomutator robust, cu multe contacte (de exemplu, cu 24 de ploturi) pot realiza p r o t e c i a ntrepte, folosind n locul lui P + R s r m spe-x

  c i a l cu if> 0,8 mm r e z i s t e n a s p e c i f i c decca 0,8 fljm.

  it6aq0720V 1 ~ ~ a I 1.19, KU710Vr v ~ : : ' 220V II I

  I I I . . - - - I - - ~ NULUL DEPROTECTIEALPRIZEISCHUCO

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  9/24

  +- 'jV

  Fig. 5

  Ag.1 Schema bloc de functionare

  O.6D. .. 5V

  Fig.o Sursa de alimentare

  Foarte bune rezultate se pot o b i n e prinde spire unui transformator de laPuntea redresoare poate fi de orice tip, darsuporte 3-5 A o tensiune de 50 V.In scopul a d o u scale egale (0-10 V10-20 V), v a r i a b i l .R3 se poate n-n 2. Este de prefe-un sistem deacest dininstrumentele de m s u r curent, este bine se mon

  un .bec telefonic de 24 mA n pai e i r e . pentru a nu se crea confuziiintroducem ntr-un montaj 15 Vloc de 5 V).

  Dimensiunile cutiei r m n la latitudinea con-n f u n c i e de gabaritul transforma-de r e e a , al p o t e n i o m e t r u l u i de reglajal instrumentelor de m s u r folosite va faceun profil de aluminiu care incheie spatelecare trebuie a i b dimensiunea de25 x 12 cm, iar n caz se dorestemontaj mai compact, se vor monta d o ' u ct posibil identice,paralel (se va avea se i n t r o d u c de.Q pentru

  'Pentru

  Ing.M . ESTRATE,Craiovan fig. 1 se un releu pilpitor care are cascop de a intrerupe curentul n s a r c i n intermitent, cu un timp de comutare prestabilit.

  Acest releu se poate folosi n industrie. n c o l i n alte locuri unde este necesar a seefectua s e m n a l i z r i sau a v e r t i z r i optice, res.pectiv sonore.Pentru stabilirea timpului de c o m u t a i e s-a

  cazuri e x c e p i o n a l e , care apar ia nchidereas i m u l t a n a lu i 5 2 sau o s c u r t p a u z intre deschiderea inchiderea triacurilor (maim i c de 15 ms), se u t i l i z e a z R1 C1. R e z i s t e n a Ri l i m i t e a z panta curentului de d e s c r c a r e acondensatorului C.., cele d o u triacuri; eanu i n f l u e n e a z puterea motorului. Puterea' rez i s t e n e i se n f u n c i e de puterea motorului.MontajulPentru comandaz i s t e n e i e R",

  EFT322se pun n serie re-

  folosit un circuit bistabil simetric, format din +0l_V-e.__ -e-_______ e.-_--Itranzistoarele Ti Tranzistorul f o r m e a z etajul final. Timpul de c o m u t a i e t = Re = J?tpJ.::;;2Z;;;:tJ,;.V""'__________________ J= 500 ). lS. Comanda triacului in acest caz estef c u t prin tensiune.S t r i l e de c o n d u c i e blocare snt ~ " r , , , . j . ; . j . i , , , , , iar durata comutafiei debascu!are aldin

  9

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  10/24

  IIl"ATlI EIECTlltlABIEr"Obturatoarele electromagnetke e-

  c h i p e a z une!le tipuri de aparate dem r i t , fiind Jivrabi!leca accesorii, UtiIftatea lor este ! e g a t de expunereahirtiei totografice color (sau a aJtuijmateria8 pozitiv color) in condiitmeunor timpi de expunere de v a ; o r ~ mici(0.2-3 s).. Iluminarea t e m p o r l z a t ahirtiei se face prin a p r ~ n d e r e a intervah.d de timp prescr:is aaparatului de m r i t C r e t e r e a des

  i n t e n s l t t i i ~ u m j n o a s e de' stingerea.",,,",,,,,,,,,,,,,, .. 5 o , c o n t i n u tefnoer:Citulrii de culcare m tin-tei!1I"lOi::fatu:rji de3a .completa r c i r e a 1'Hilm,entulil.l! .feirlOirrlenu! esie. de neev;itat,iamentului avind o valoare aiPlfeiciab1la,care poateunele becuri spiecad,esl1:ate m r i t snt echipate cu becuri o b , i n u i t e cu

  i n c a n d e s c e n de 40-..:150 W. c!u becurii n c a m : l e s c e r l l : SI.UfClvoJiate 00100-

  demaitci .apriinderremaicomparativ cu cele cu

  d e s c e n la puteri ,ega!e, au maimari n generat Se po.ate afirma c ' od u r a t de inertie de 0,,5 s este reiativn o r m a l n t l n i t la marea majc dtatea becurilorutmzam in .aparate!le dem r i t . Variatia de intensitate m u m i n o a s este n e s e m n i f i c a U v , pentru fotografiaalb-negru. timpul total de expunerefiind singur ul parametru ce trebuie cofleet determinat in fotografia C03Cf" prinmodificarea s p e c t r a l a fluxului ~ u m i -

  nas functie de temperatura moment a n a f i S a m e n t u i u ~ apar in principalu r r n t o a r e l e c o n s e c i n e : - introducerea unor dominante decuioare d a c nu se fac corectii suplimentare;-mtra ju l stabnit ca bun nu maieste c o r e s p u n l ~ l t o r , chlar d a c folograma a fost i a c ! I r i der e f e r i n

  sjne m t , d j j f k ~ ! r e a tiimi:mluiceea ce i j m p H c r e I 1 1 l o d i f . i c . n practic un cerc vicios.;- v a ~ o r j i e de siabiHte compa-rativ cu .ajutoruJ analizor de cu-~ o a r e nu se c o n f i r m , ciuda corecti-tudinii de determinare.Pentru ca aceste fenomene nedoritenu es!Je necesar ca raportuldintre de defUameiiituluimai mare de 10-15 ori. EvitareacomJ).lem a c e ~ o r e s t e po-prnobnHaJ\ea luminos,

  c o n t e a z numai viteza deinchddere a !.amel.elorA c e a s t v l e z este maun ob!urator destinatde m r i t deschiderea c o m i j : ) ! e i t se obtine in citeva sutmi de s e c u n d , ceea Ce chiar timpi foarte(pentru poziibve)" ca de exe m-plu1/00 s, permite realizarea unei ilu

  m i n r i uniforme pe intreg formatul.Oburalcarele destinate aparatelorde m r i t sint de tip central numaid ~ s i P o . z i t i y e m e de reproducere sint pre' v z u t e cu obturatoare focale. Timpiide expunere se o b i n prin actionarem a n u a l (simUar ou timpul B de laaparatele de f o o g r a f i a ) uneori sereaHzeam pentru un i r limitat de

  Ing.C. VASILESCUvalori prin armarea dispozitivului dea c i o n a r e a obturatorului.Obturaloarele electromagnetice sntsimple, ele comportind numar un sistem de lamele un electromagnet dea c i o n a r e . Utilizarea lor n s presupune un dispozitiv de temporizare foarteprecis, cel p u i n n gama 0,2-5 s.P o z i i a n o r m a l a lamelelor este cead e s c h i s ; prin alimentarea electromagnelului, obturatorul se nchideeste deschis numai pe durata expunerii. Acest lucru se o b i n e prin utilizarea unei perechi de contacte normal nchise ale releului de c o m a n d care e c h i p e a z temporizatorul (mecanic, electronic sau electric).C o n s t r u c i a p r o p u s se m o n t e a z pe placa portobiediv 4 a aparatuluide m r i t . n fig. 1 s-au mai notat cu

  {(h> cutia aparatului de m r i t , cu 2caseta portfilm, cu 3 burduful, cuS obiectivul si cu ij obturatoruIelectromagnetic: aflat n interiorul burdufului.Monind astfel obturatorul, se potnlocui obiectivele n functie de necesi

  t t i l e de m r i r e . Este de' dorit ca lamelele obturatorului se afle ct maiaproape de ultima s u p r a f a de s t i c l a obiectivului pentru ca deschidereaobturatorului nu diafragmeze fluxulluminos preluat de obiectiv. Obturatorul va avea o deschidere ct maimare (n cazul de f a 24 mm).Fotografia din fig. 3 este f c u t naintea m o n t r i i electromagnetuiui. nfig. 2 4, reperul 1}} este placa portobiectiv, 2-caseta obturatorului,3-electromagnetul, 4-inelul dea c i o n a r e cu prghia sa, 5-arc derevenire, 6 - l a m e i , 7 - t i f t u ! lamelei, 8 - r o I de ghidare, 9 - r o I

  10

  4 ~ ! I ; . - : . . - : . . - : . . - : . . t . - : : J " ' " 32(la) 5 6

  de blocare, 10"':'axullamelei, ,11 u r u b u r i de prindere.Fiecare l a m e l (in total 4) se poateroti cu unghiul beta in jurul unui ax10. Rotirea este comandam de ine.lui 4 prin intermediul t i f t u l u i 7,care este nitui! pe l a m e l . Inelul 4se r o t e t e cu un mic unghi alfa (aproximativ 15), suficient ca deschidereac e n t r a l fie d e z o b t u r a t de lamele.Rotirea se face manual, a c i o n n d pirghia inelului 4 sau cu ajutorul electromagnetului 3. Electromagnetulare o parte f i x PF, solidarizam cu caseta 2 o parte m o b i l electromagnetului) A, ClIinelul de actionare. Sub actiunea arcului 5, obturatorul este deschismanent; alimentndacesta va fortatind inelul va lamelele.zarea a numai 2-3 lamele este p o s i b i l principial, dar unghiul alfa va trebuis c r e a s c , ceea ce impune utilizareaunui electromagnet de alt tip norice caz mai mare caStiftul lamelei a l u n e c ntr-o. a c r e i f o r m este UeiLi:illC:n

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  11/24

  sint de trecere pentru u r u b u r i l e deprindere. D e g a j r i l e m n sefac la montaj. In degaja ea n se fi x e a z electromagnetul (PF) prin lipirecu un adeziv sintetic. Degajarea mpentru pirghia de a c i o n a r e se e x e c u t ingrijit, astfel ca s p o a t sluji calimitator de c u r s al pirghiei.Inelul de a c i o n a r e se face din ta b l de a l a m de 0,6-0,7 mm, conforms c h i e i din fig. 6. Forma pirghiei lungimea ei se stabilesc de c t r e constructor. Eventual se po t da g u r i de u u r a r e (ca n fig. 3), n vedeream i c o r r i i i n e r i e i . t i f t u l prins de piesa 2 va fi astfel p o z i i o n a t nCt arcul asigureforta m i n i m pentru a c i o n a r e a inelului. Arcul, din s r m de o e l de 0,1-0,2 mm, va fi realizat astfel incit f o r a sa fie de ordinul 50-10 gf. Tensiunea de montaj va corespunde n s lao f o r t mai m i c , de dorit 10-20 gf.Cu ci t e x e c u i a este mai n g r i j i t , cuatit f o r a n e c e s a r pentru tensionareaarcului este mai m i c . lamela 6 se r e a l i z e a z din t a b l de o e l de 0,1-0,15 mm. D u p e x e c u i e se b r u n e a z . Marginile lamelelor se

  l e f u i e s c cu o p i l f i n cu m i r g h e l pentru a n l t u r a micile a s p e r i t i mase d u p t i e r e . Dealtfel, a c e a s t o p e r a i e se va face pentru toate muchiile reperelor componente. D u p fig. 7 se e x e c u 1 o l a m e I din t a b l mai g r o a s de a l a m (0,5-1 mm),care va servi ca a b l o n pentru t i e r e a lamelelor propriu-zise. t i f t u l 7 se face din o e l sau a l a m , conform s c h i e i din fig. a t i f t u l se

  n i t u i e t e de l a m e l pe zona de q, 1,8.Roia de ghidare 8 se face din o e l , conform s c h i e i din fig. 9. Rolul eieste de a asigura rotirea c o r e c t ainelului ({4.Roia 9 are rol de blocare pentru

  GROS 2 .. 2,5

  1820

  ca roia 8, care trebuie se r o t e a s c u o r pe axul 10, nu i a s . Roia9 se introduce presat pe capul axului, astfel incit s p e r m i t rotirea rolei8. Ea se c o n f e c i o n e a z din materialplastic (fig. 10).Axul 10 este din o e l . EI se introduce presat (pe diametrul de 2 mm)n piesa 2. Se e x e c u t conform fig. 11.Electromagnetul este prezentat casubansamblu n fig. 12. 1 este piesap o l a r a p r i i fixe,

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  12/24

  SCHELETUL METALICSCHEMA TEORETiCA A

  VARIANTEI DEMONTABILEPE TRQNSOANE

  C'I.nj'fCENTRUL DEM J A C R O A J

  LUNGIME M A X I M , DEMONTATLA TRANSPORT=21BO mm.

  78

  CHESON

  15 0

  7 0" 100 180 __I ! C, G-' F A TUB CENTRAL lE. G 1! ~ ~ ~ - ~ l i W ~ = = = = ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ $ ~ ~ ~ ~ ~ b = = = ~ ~ . ~ ~ ~ = . I ~ ~ ~ ~ "

  60 f- 2>70 25 2Si j..C--.---------"2'-'.:1 B > ! . . ! O ~ ______===========:::__= ___________~ 5 ~ 5 ~ 0 : 2 ______~ ~ ~ ~ __~ ~ ~ ~ - - - - - - = = = : : ~ : : = = __=======-2_1=80_-_ _ _ _ _ - ~ _ - ~ . _ -_-_ _ .:_ _ _ ;:-....-1"'11 5577,I 180 TUB LATERAL, . - + - - J . . . . [ ~ ~ = + 9 = ~ ~ F ~ 8 ~ = = = ~ . j . . . . J 1 !j'----.___

  - e 1 ~ ~ ~ : - 2 - 5 - _ _ _ _ - - ~ ~ ~ 8 = O - - - - - - - - - - - - - - - ~ ...:6:....:;.0.._...__ _ 5" j .1 - 21803800~ - - : - - - 160..CU ,JCo. l F A 1/2-TUB TRANSVERSAL~ = = = = = = ~ ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~

  25---.....------_. - - - - - ~ - - - - - - - - - - + , . . . . 55

  TRAPEZI

  1500

  oC);:;:;

  26942587

  w o::8;t; HOBANE DE ANCORAJ

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  13/24

  In cadrul a c t i v i t t i i cercurilor teh c o a l anse folosesc deltaplane caretuburile scheletului metalic ntregi,lungimi de cca 6 m, pentru a nu sela a t e r i z r i l e necontrolate sude c t r e e l e v i i - p i l o i . Din a c e a s t V/T DELTA ( c o a l antrenament)

  EXCElSIOR (antrenament perD u p n s u i r e a n o i u n i l o r elemende pilotaj, d u p cele 50 de decode acordare a brevetului de compese poate trece de la ntrenala zborul de perforAceasta impune d e p l a s r i ininalte, la d i s t a n e care n e c e s i t transport n comun ( a u t o > u z , telede persoane), unde lungitubulaturii este i n c o m o d . Varianta d e m o n t a b i l , pe tronsoane2180 mm (lungimea schiurilor), a

  a c e l e a i caracteristici geoaerodinamice ca tipulimensionarea tubulaturii se face

  f u n c i e de materialul disponibil ( e v i 16 T sau o e l aliat de cali25 MOC 11) d u p i n d i c a i i l e pun Tehnium nr. 3/1978.c e n t r a l este din o e l dee pentru e a v a transveravnd un diametru exterior demm .

  m b i n tubul transcu tubul central se c o n f e c i o din duraluminiu cu c a l i t i echi16 T este exemplificatcote pentru e a v a c e n t r a l (cucu diametrul exterior demm. metalic sint mucu e v i in interior, n locurile de n t r i r e . Mufele au pe

  e v i i gros de minimum 1,5 G= grosimea peretelui e v i i mufate).sint asigurate contra desfaceriin partea f i x , u r u b M6-P, cu s i g u r a n a r e , n

  d e m o n t a b i l . Toate g u r i l e dea e v i l o r snt n t r i t e cuo e l . e a v O 16 T rola c o l u r i .

  n l i m e a de 1 300 mm,c o n s t r u c i a c l a s i c de la VIVAT

  demm se f i x e a z pe tubul lateralde grade n jos f a de orizonpentru a prelua efortul combinatensiunea voalurii in zbor. Baza seprin s t r p u n g e r e a tubului laasigurarea cu p i u l i M8-P.au n cap eclise5 g u r i succesive, pentru reglajul

  centrajul deltaplanului, iar.Ctepe fiecare parte, pentru m r i r e a de s i g u r a n n zbor.ale pieselor de l e g calitatea materialelor c o n s u l t a i 1-2-3-4/1978.se face plasnd axul tran f a , < cu bara de controlla 80 mm f a de perpe tubu! central. Unghiulal aripii este de 50 mm pe fief u n c i a fiind p r e l u a t de nouaa voalurii, c r o i t conform desenr. 6/1978.are caremarcabile de zbor stabilitate,n sa o seriedin practica

  g a m l a r g antrenament, p e r f o r m a n ) . GEORGE ~ ; ; ; i ! g A ~ g 1 V C , A r i ' ~ I b J ! antreHrU::JI"'" e m e r i t

  g a ; g h & ,

  Pe l n g e v i cabluri de hobanare,structura de r e z i s t e n a deltaplanului mai are n c o m p o n e n elemente~ ~ ~ ~ : ~ ~ l a ; ~ i ~ e u r ~ : ~ ; : ~ p ~ ~ ~ t ~ ) ~ i ~ ~ ~ II A S ~ I I I A l f l' ~ 1 1 1 J ~ r : 1 J J f ente de reglaj ale trapezului, cen-trului de greutate tensiunii n cabluri.Pentru montarea demontarea ra- "p i d , c o n s t r u c i i l e moderne includ or- lA 1 ~ 1 ~ 1 ~ I A l f ane de asamblare cu autoblocareclic-clac l e g t u r i cu genunchi(gen n t i n z t o r de schi). Ferurile sntpiese ce fac l e g t u r a ntre e v i . Formaacestora depinde de schema de cons t r u c i e a deltaplanului. Elementelede asamblare sint comune tuturoraparatelor. u r u b u r i l e . Se r e c o m a n d folosirea u r u b u r i l o r de a v i a i e conform normei N.A. 50025 din o e l , cu r e z i s t e n

  m i n i m de 80 kgf/mmp. In cazul incare nu pot ti procurate aceste u r u buri, se vor prelucra prin aschiere dina c e l e a i materiale d u p dimensiuniledin fig. 8 tabelul nr.S.P i u l i e l e trebuieA fie asiguratecontra desfacerii. In acest scop sefolosesc p i u l i e c r n e l a t e (aSiguratecu sDlint) d u p N.A. 51 Ot5 (fig. 9tabelul nr. 7).Cele mai indicate snt p i u l i e l e elastic-stop, care au un element elastic

  ( m a s p l a s t i c ) ce nu permite desfacerea p i u l i e i de pe u r u b (fig. 10), darl i m i t e a z n u m r u l m o n t r i l o r - d e m o n t r i l o r la 10, d u p care se l r g e t e garnitura. u r u b u r i l e care trebuie demontatela deDlierea aripii snt p r e v z u t e cu

  p i u l i e fluture. Se pot folosi p i u l i e

  fluture STAS 3923-71, n s trebuiese dea cte o g a u r q, 1,5 in cele d o u urechi pentru s i g u r a n a r e contra rotirii (fig. 11).Ca elemente de s i g u r a n a r e se folosesc p l i n t u r i l e agrafele. Acesteadin u r m se r e c o m a n d pentru asigurarea p i u l i e l o r ce n e c e s i t d e m o n t r i frecvente. p l i n t u r i l e (fig. 12) snt definite deISO/R 1234, iar srma este din o e l ,

  s e m i J o t u n d , ST AS 3934-66.Agrafele pot fi realizate d u p N.A. 132 (fig. 13) sau N.A. 51 402, lacare c a p t u l srmei este protejat pentru a nu a g a (fig. 14).Materialul din care se c o n f e c i o n e a z este sirma R.R. STAS 893-72.Niturile tubulare pot fi folosite lam a n o n a r e a e v i l o r , deoarece nu sntsupuse la eforturi de forfecare mari

  au capul cu n l i m e m i c , nepunindprobleme la trecerea e v i i prin buzunarul voalurii (fig. 15).Este recomandat ca ele fie executate din e a v de inox sau O l 00,

  [ U R M A R E D I N NR. 3)dar n acest caz se va proteja contracoroziunii. a i b e l e (

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  14/24

  auto

  Pentru o p e r a i a de m s u r a r e reglare a tensiunii de conectare a generatorului (fig. 1) se m r e t e t u r a i a motorului p n ce se o b s e r v o tend i n de deplasare i n v e r s a acului(ceea ce aram s-a cuplat bateria)se c i t e t e tensiunea r e s p e c t i v . Incazul n care la cuplare tensiunea bateriei este exact e g a l cu aceea ageneratorului, este posibil nu a p a r o b t a i e n sens invers a acului. in -tr-o astfel de mprejurare, pentru realizarea unei m s u r r i corecte se conect e a z conductorul voltmetrului sed e c o n e c t e a z cel al bateriei de la regulator. La m s u r a r e se c i t e t e tensiunea pe care o a r a t acul aparatuluin momentul c o n e c t r i i .

  La m s u r a r e a tensiunii in gol Tgse s t a b i l e t e nti o t u r a i e a generatorului s u p e r i o a r celei nominaleapoi se a n u l e a z curentul generatoruluLLa m s u r a r e a tensiunii n sarcina Ts

  ''''.'M EIB1IIJa: 3I,AII"',CAREAlui se n r e g i s t r e a z o s c d e r e b r u s c a tensiunii, ceea ce pretinde ca [imitatorul de curent fie in f u n c i u n e atunci cind se d e t e r m i n . curentufmaxim. Se poate proceda. prin c r e t e rea treptam a sarcinii cu ajutorul reostatului, p n cind se o b i n e va.loarea.m a x i m a curentului. Se poate proceda n s altfel: regulatorului i se conect ~ a z o r e z i s t e n 1 s u p l i m e n t a r , deconectnd bateria de la regulator pentrua ~ v i 1 a s u p r a n c r c a r e a r e z i s t e n e i .

  Ing. Do vAITEANUde r e z i s t e n a din aparat, fie prin deconectarea i n f u r r i i e x c i t a i e i de laregulator (sarcina este cream de baterie). Conductorul A se c o n e c t e a z la borna regulatorului, B nu este necesar (doar d a . c se d o r e t e c u n o a terea tensiunii, in care caz acesta sel e a g . Ia blocul cilindrilor), iar C sel e a g la conductorul deconectat dela regulator (fig. 4a). Se aduce generatorul la t u r a i a c o r e s p u n z t o a r e puterii sale nominale, se c o n e c t e a z con-ductorul i n f u r r i i de e x c i t a i e sen o t e a z i n d i c a i a ampermetrului.Pentru reglarea tensiunii se proced e a z n mod similar, cu o b s e r v a i a n acest caz conductorul B trebuieconectat (fig. 4b) Se c i t e t e valoareatensiunii n s a r c i n . apoi se conectean serie o r e z i s t e n in vedereas u r r i i valorii tensiunii n gol.Pentru reglarea. fimitatorului de cu-rent se f o l o s e t e o s c h e m a s e m n toare: aparatul se c o n e c t e a z d u p schema a m p e r m e t r u l u ~ se a c i o n e a z asupra butonului r e z i s t e n e i de sarci-n t i m p de 1-2 s se c i t e t e valoareai n t e n s f t i i maxime a curentului.Pentru determinarea valorii tensiu.nii de intrare n a c i u n e a regulatoruluise c o n e c t e a z conductorul A la bornai z o l a t a generatorului conducto-rut B la blocul cilindrilor (fig. 4c).Pentru determinarea c d e r i i de tensiune se face comutarea pe scara aparatului cu intervalul de m s u r de 2 V

  se l e a g A B cu elementultrolat (fig. 4d).La efectuarea o p e r a i i l o r sem a n d folosirea datelor dinn cazul regulatoarelor cutici .dependente de s a r c i n , tensiunii trebuie d e t e r m i n a t curent egal cu 2/3 din curentulp u n z t o r puterii nominale atorului. Valoarea m a x i m a cunu trebuie fie i n f e r i o a r m r i m i i r e s p u n z t o a r e puterii nominale aneratorului. Este a d m i s o SUI:Jral!Ulrc i n de 15 la s u t .

  Diagnosticarea motoruluitric de pornire (demarorul).rorul este cel mai importanttor de energie e l e c t r i c de pemobil. Starea sa se poate stabilimod complet prin demontarea devehicul executarea v e r i f i c r i l o r un stand special. in aceste c o n d i i i d e t e r m i n caracteristicile t4.. rn""rnr.,IIIsau mai exact valorile m r i m i i o r culare ale acestora, anume:sitatea curentului n gol (Ig),tatea m a x i m a curentuluicircuit (1 max) cuplul maximsau puterea m a x i m (P max) arorului.Pe automobil este imposibildetermine caracteristicilelui, neputindu-se realiza mersuliar puterea sau cuplul nu pot firate cnd demarorul este montatmotorul autovehiculului.T o t u i diagnosticarea sa este

  b i l f r demontare; d a c sen e a z cu a t e n i e poate observa intensitateafui consumat de el depindevaloarea cuplului necesar pentrurea motorului.D a c bateria demarorulstare b u n , iar la temperatura

  n o r m a l tu r a i a este r e d u s , m s u r a r e a valorii i n t e n s i t i i

  $ e f o l o s e t e reostatul Rt (fig. 2) pentru o p i n e r e a unui curent de intensitate.e g a l cu cea i n d i c a t de constructorsau, in lipsa acesteia, e g a l cu aceeace corespunde puterii electrice nominale a generatorului. De asemenea,in lipsa unui reostat potrivit se potutiliza consumatorii de energie elect r i c proprii automobilului (faruri, radio).

  In practica d i a g n o s t i c r i i s.e folos e t e un singur aparat pentru m s u r a rea tensiunii i n t e n s i t i i curentuluiAparatul (fig. 3) are un comutator 2,cu ajutorul c r u i a se m s o a r fietensiunea, fie intensitatea curentului.Comutatorul 1 al aparatului alege polarizarea c o r e s p u n z t o a r e i n s t a t a i e i automobilului diagnosticat. reperelecomutatorului indicnd polul care trebuie conectat la m a s . Aparatul estedotat cu un reostat mic de s r m , carese c o n e c t e a z cu ajutoruf butonului 4.Conectarea r e z i s t e n e i trebuie a i b . o durata r e d u s . numai atit cit estestrict necesar pentru citirea i n d i c a i e ( ampermetrului. Comutatorul 3 poatel s a t r e a c curentul de n c r c a r e prin rezistenta c o n e c t a t (a a.parat.Curentul p r o v o a c o c d e r e de tensiune e g a l cu aceea de la bornelegeneratorului. Conectarea r e z i s t e n e i face ca aparatul arate valoarea ten-siunii la bornele bateriei. p,recumc d e r i l e de tensiune la bornere bateriei la bornele r e z i s t e n e i . cefe d o u valori coincizind cu tensiunea in gol.Aparatul are trei conductoare CA, BC in schema din f i g ~ 4): A estecomun pentru ampermetru voltmetru, B es..te legat la voltmetru, iar C ta'ampermetru.

  M R I M I RECOMANDATE LA REGLAREA REGULATORULUIL a diagnosticarea limitatorului decurent este n e c e s a r p r e z e n a uneir e z i s t e n e de s a r c i n , schema f o l o s i t fiind i d e n t i c cu cea din fig. 2. darf r voltmetrul V n montaj ( i contu-rul punctat n e b r a n a t pe borna bateriei). La c r e t e r e a i n t e n s i t i i curentu- Pentru determinarea puterii generatorului, sarcina poate fi realizam. fie

  IBIA IIE SElrlCII (1)O b i n u i m , uneori, apreciem unautomobil d u p motor sau caroserie.

  D a c a n a l i z m p u i n situatia, ne-am daseama frina este cu mult mai import a n t . nu u i t m marea majoritatea automobilelor au o f r n cu un singurcircuit de frinare.La Dacia-1100 frina f u n c t i o n e a z astfel: cu pedala de f r i n se a c t i o n e a z pompa c e n t r a l , a d i c p i s t o n a u l (vezifig. 1, 1.3) este impins n u n t r u , invingnd r e z i s t e n a arcului (1.5) trimitindlichid de f r n sub presiune spre etrierele celor patru roti. Aici presiunea ac i o n e a z n e g a l m s u r atit asuprap i s t o n a u l u i (vezi fig. 2, 2.4), cit asupra etrierului, strngnd ca o meng h i n cele d o u p l c u e pe discul def r n producnd astfel frnarea automobilului. Cnd pedala este l s a t l i b e r , arcul (1.5) impinge pistonul pompe; la

  []14

  Ing. PAUL OJ:lZEA a i b a opritoare (1.2). Garnitura m a n e t (1.4) I a s t r e a c pe l n g ea p.utinlichid de f r n , compensind astfel cantitatea de lichid care a intrat rn circuit.D i s p r n d presiunea in sistem, p l cutele nu vor mai presa. discul se va.putea roti va d e p r t a putin p l c u t e le,mpingind p i s t o n a u l inapoi.Acesta n s nu se poate deplasadecit sub actiunea unei forte capabile n v i n g frecarea arcului pe interiorul p i s t o n a u l u i (2.4). Pe m s u r ce

  p l c u t e l e (2.1) se u z e a z , p i s t o n a u l (2.4) iese to t mai mult n a f a r . EI nurevine inapoi din cauza arcului. Ast-fel, fl.ecare a p s a r e pe p e d a l g s e t e p i s t o n a u l to t mai mult i e i t in a f a r . Acesta este a a - z i s u l sistem de autoreglare.Sistemul de frnare mai are un dispozitiv a a - n u m i t u l repartitor. in tim-

  16 1.1

  Tensiunea Tensiunebateriei conectare(V> (V) Releu ngenerator6 &,5 7,5-812 13 14-1524 26 27-29

  pul unei f r i n r i energice, caroseria nc a r c dinamic puntea din f a t , a d i c a p a s cu o f o r mult mai mare pe puntea din f a t decit pe cea din spate.D a c frlnarea ar fi e g a l pe cele patruroti, rotile dtn spate s-ar bloca si automobitul ar derapa. Repartitorul face capres.runea fichidului de f r n se repartizeze diferit pe cele 4 roti. Astfel,pentru preSiune in f a t de la O la 25kgf/cm2 , presiunea n spate estea c e e a i . De la 2 5 : ~ k g f / c m 2 , presiunean spate c r e t e cu j u m t a t e a valorii pre-Fig. 1 1 s i g u r a n i ; 2. a i b i opritoare;3. piston pompi; 4. garnituri man- e t i ; 5. arc; 6. s u p a p . Fig. 2: 1. p l c u i de frini; 2. p i u l i i ; 3. burduf antipraf; 4. p i s t o n a u l etrie-ruluii 5. inel o de e t a n a r e ; &. axulp s t O R u l u i ; 7 . a i b i de cupru.Fi.g. 3: 1. suport etrier; 2. splint 1> 6;3. c i l i r e i . Fig. 4: 1. placi de ghidare; 2. u r u b reglaj f r n de mni; 3. c o n t r a p i u l i i ; 4. b u c ; 5. ax; 6. arc a n t i v i b r a i e .

  Tensiunea n sarcinipentru caracteristiciReleu se- dependente de sa,..parat c in i (V)7-7,5 6,7-7,213,5-14,527-29

  siunii din f a . D a c repartitoruldeJect, el nu se r e p a r , ci se i n i o c u l e : l e . . Inlocuirea p l i c u e l o r . uzate p l c u t e le atunci cind adinci1:urade pe mijlocul lor este mai m i c milimetru, d a c p l c u t a este u z a t form (grosimea p l c u t e i noi este de10 mm, iar grosimea m i n i m a p l c u t e i uzate este de 5,5 mm). D a c vom con-tinua folosim p l c u t e l e uzate, e x i s t riscul ca, fiind deteriorat sau smulsmaterialul de frictiune, a r m t u r a meta-l i c a p l c u t e i v i n in contact cudiscul de f r i n i , pe de o parte, s s c a d capacitatea de frinare, iar pe de a l t parte, dea n a t e r e unor rizuri. D a C rizurile sint prea adinci, va trebui n-locuit discul. Grosimea discului noueste de 6,50+0,15 mm . Uzura m a x i m a d m i s este de 1 mm. Trebuie decifim foarte atenti ca in cazul aparitieizgomotului specific f r e c r i i metal pemetal in timpul f r n r i i inlocuim p l cutele imediat. nlocuirea se face celp u i n la d o u r o i de pe a c e e a i puntesimultan. Toate p l c u t e l e trebuie

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  15/24

  REGUlATOIl

  > 3 - IIIII

  REGULA TOR

  aA B C

  A B C

  ARC

  ARC

  (4.1) se poate scoate etrierul frinei dinspate, pentru b u c a (4.4) i n t r presatpe axul fix (4.5). D a c nu putem degajaplaca (4.1) astfel, trebuie d e u r u b a t totalsurubul 4.2, astfel incit, n d e p r t a t cablulfrinei de m n , putem forta rotindr placa (4.1), Cu o s c u l f o r m a t dintr-o45 b a r u o r a s c u i t r o t u n j i t la c a p t u l a s c u i t se n d e p r t e a z burduful de protectie (2.3).Se f i x e a z presa (fig. 6), ca in imagine(fig. 5), i , a p s n d u o r pedala, sescoate a f a r pistonul (2.4) cu citivamilimetri. Cu presa se l i m i t e a z i e i r e a pistonului. Se c u r se s p a l plstonulcu alcool denaturat. Se unge cu unsoarec o n s i s t e n t cu presa se impinge pistonul la fund. Se pune la loc burduful(2.3). Se pun p l c u t e l e n suport f r etrier se v e r i f i c jocul circular al p l -c u e l o r in suport cu ajutorul unor lerespion introduse pe directiile A (fig. 4).Jocul nu trebuie d e p e a s c de la0,15 la 0,30 mm.a c e e a i calitate. n timpul f r n r i i , de f r n . fiind presate pe disc,se r o t e a s c cu acesta,sint mpiedicate de suportul

  s p r i j i n . Din c a u z f r n r i l o r energice rotile dinpreiau un efort de frinare mai

  p l c u t e l e din f a t au un talon caresuprafata de contact cup l c u e l o r vechiSe scot cele d o u si se b a s c u l e a z (3.3)cu deplasarea etrierului de la

  a f a r . D a c acesta iesese poate forta cu o "",r . -'e:>!rlit::ip l c u 4) trebuie de!!JajataAceasta se face cleltllocin!cI4.3 cu cheia de 32mai mult dem n cheiace a

  n cazul in care acest joc este mai mie,se a j u s t e a z p l c u t a cu o p i l cu dintimari sau cu smirghel.D a c jocul'este prea mare, n s e a m n p . I c u e l e nu sint bune. Ele _p o ~ fifolosite numai d a c se monteaza O i t e cale de compensare din t a b l . Tot cu p l c u e l e fixate la locul lor se

  b a s c u l e a z c l r e i i (3.3) in pozitia io rde lucru se introduc d o u t i f t u r i 6 in locul p l i n t u r i l o r 3.2. Se ndoaiesau se dezdoaie ghearele B (fig. 4) alec I r e f i l o r cu ajutorul unui c l e t e puternic . p n cnd jocul radial al p l c u t e -lor este de circa 0,5 mm ( a d i c distantade la suport la p l c u t e ) . Se scot t i f turile r/J 6 se pun p ! c u e l e in etrier,avind g r i j ca p l c u t a cu o pecentru fie la piston. Se etrie-rul cu p l 1 k u e l e radial i , d u p ce etrierul a ajunsp o z i i a sa, se rabat C C 1 I I ( 1 l t ~ ~ n , uita punem b u c e l e dec ! r e t l si etrier. Seriie. la rotile dinse a r c u i e t e apese u o r peplaca 4.1 la locul'frina de m i n .

  la inlocuirea p ! c u i t e l ( ) f m i n a i se rnt . , , , , r ; ; j(deci joc) injoc, cu unse reface

  Colonel VICTOR BEDAO p r o b l e m de n s e m n t a t e deoseb i t n traficul rutier, care constituieun deziderat de prim ordin in a r a n o a s t r , dar in multe alte r i alelumii, este adaptarea vitezei la condi i i l e concrete de trafic. Avem n vedere starea drumului, a timpului, avehiculului, gradul de p r e g t i r e al o f e rului etc.Chestiunea nu p r i v e t e numai pe o f e r i , ci in e g a l m s u r pe p i l o i i autovehiculelor cu d o u r o i . . Adaptarea cu u u r i n a vitezei,f u n c i e de factorii enumerati mai sus,se r e a l i z e a z in principal ca urmarea antrenamentului, dar ne de chemarea pilotului pentru conducereaautovehiculului. C o n d u c t o r i i buni deautovehicule simt m a i n a (fie ea cupatru sau d o u r o i ) pe care o pilot e a z r e a c i o n e a z cu precizie laorice schimbare a conditiilor de trafi c care are loc pe parcursul deplas r i i . D i m p o t r i v , n c e p t o r i i , cei care i

  s u p r a e v a l u e a z f o r e l e in domeniulpilotajului3 s n , t e n t a i la viteze maimari in raport cu p o s i b i l i t i l e lor realede conducere cu c o n d i i i l e de circ u l a i e . n actualul sezon automobilistic,problema a d a p t r i i vitezei c a p t noiv a l e n e . Este de ajuns avem nvedere doar doi factori: c r e t e r e a int e n s i t i i traficului cu 2O-ro la s u t a n u m r u l u i de autovehicule cu cca10 ta s u t , ceea ce n limbaj curent n s e a m n sporirea gradului de aglom e r a i e pe arterele rutiere, fapt ceimpune spor de p r u d e n de a t e n i e . O p r i m c e r i n i m p u s de aglomer a i e se r e f e r la p s t r a r e a d i s t a n e i intre autovehicule. S-au nregistratdeja n acest sezon destule cazuri deaccidente grave n care au fost angaj a i unii m o t o c i c l i t i m o t o r i t i dinpricina i g n o r r i i regulii la care ne-amreferit mai sus.Nereglarea c o r e c t a vitezei a determinat, de asemenea, multe acci-. dente n rndui p i l o i l o r pe d o u r o i , care nu au i n u t seama de pericolulcare l p r e z i n t drumurile umedesolul glisant Nemaiputnd se in-scrie pe traiectoriile curbelor, au derapat, r s t u r n n d u - s e pe o s e a , ori,mai grav, au intrat n coliziune cu autovehicule care circulau din sens opus,u r m r i l e fiind u o r de imaginatM u l i m o t o c i c l t i m o t o r i t i nu

  i n seama de faptul c , d u p l s a r e a ntunericului, trebuie r e d u c vitezacu cel p u i n 20-30 la s u t , factorulprincipal ce impune a c e a s t c e r i n fiind reducerea s u b s t a n t i a l a vizibi. l i t i i pilotului n c o n d i j ' i l e c i r c u l a i e i , flocturne ndeosebi a p o s i b i l i t i -'lor de observare a zonelor laterale aledrumului. Urmarea: coliziunea cuobstacolele fixe de pe o s e a , a c r o a rea unor biciclisti etc.Multe n e c a z u ~ i p r o v o a c c i r c u l a i e i , p i l o i l o r pe d o u r o i , p a r t i c i p a n ~ l o r la trafic n general, neadaptarea vitezei motocicletelor motoretelor nzonele aglomerate ale o r a e l o r , undenu p u i n e accidente au avut drepturmare lovirea unor pietoni, indeosebib t r n i copii. De m e n i o n a t ntotdeauna n asemenea coau avut de suferit p i l o i i motoretelor si motocicletelor.A d a p t ~ r e a vitezei la c o n d i i i l e de constituie deci unobiectiv b a z n acest sezon

  p i l o i i autovehiculelor cur o i !

  1

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  16/24

  n ultimii ani se extinde din ce in cemai mult in tara n o a s t r c r e t e r e a viermilor de m t a s e a p a r i n ind unei speciisericigene, de p r o v e n i e n t t r o p i c a l , care h r n e t e cu frunze de ricin.Denumirea t i i n t i f i c a acesteia estePhylosamia ricini spre deosebire despecia Bombyx mori, ale c r e i laTVe seh r n e s c , d u p cum t i m , cu frunze dedud, viermii de m t a s e h r n i t i cu frunzede ricin au un ciclu de dezvoltare maiscurt, sint mai rezistenti f a t de bolis u p o r t bine temperatura r i d i c a t dintimpul lunilor de v a r . Dubla folosire a plantatiilor de ricinin scopul obtinerii de s m i n t pentruulei de f r u n z n e c e s a r pentru c r e -terea viermilor de m t a s e poate asiguraun spor al venitului net la hectar decea 12000 de lei, prin realizarea uneic a n t i t t i de 200 kg g o g o i de m t a s e . Cu un efort redus, beneficiind de unspatiu c o r e s p u n z t o r de un inventarmodest, o s i n g u r p e r s o a n poate c r e -te larvele ce e c l o z i o n e a z din 20 gm n t , realiznd astfel in numai trei s p -t m i n i un venit de aproape 1 000 de lei.R e d m in cele ce u r m e a z principaleleetape ale tehnologiei c r e t e r i i viermilorde m t a s e din specia Phy10samia rcini, in conditiile unei c r e s c t o r i i improvizate.1. P r e g t i r e a localului de c r e t e r e Perioada o p t i m pentru inceperea

  c r e t e r i i larvelor corespunde cu ceade-a doua j u m t a t e a lunii iunie. Cucel putin d o u s p t m n i inainte, localulde c r e t e r e inventarul se c u r t se d e z i n f e c t e a z . Larvele se po t c r e t e in orice i n c p e r e a d a p t a t pentru ob u n aerisire. luminozitate r e d u s siD o s i b i l i t t i de intretinere a unei umi: : : t ridicate lpnn strcp:rea p8l'doselii,de exemplu).Viermii de m t a s e se cresc De suoraf e e plane (paturi) care se pot suprapune in 3 -4 rinduri. Cele mai indicatesint confectionate din bare metalice,;emn, trestie sau alte materiale locale.Dimensiunea patului este de 2m x 1 m,picioarele avind i n l t i m e a de 35 cm.Suprafata t o t a l a paturilor destinatec r e t e r i i larvelor edozionate din 20 9s m i n t trebuie nsumeze 28 m:!. Pepaturi 'se a t e r n coli de hirtie a i b , asigurndu-se totalui necesar pentru cele5 -6 primeniri care vor avea loc peparcursul evolutiei c r e t e r i i . Dezinfectia localului si inventarului se:ace cu f o r m a l i n la s ' u t formol-t-9 i a p ) , m o n o c l o r a m i n 4 s u t sausuit (30-40 9 la m:).D u p o b u n aerisire a !ocaluui timpde mai multe zile, se poate trece lac r e t e r e a larve!or.

  16

  ar . ng . ALEXANDRINA ADLER2. ingrijirea larvelor n primele3 virste

  n totalitate de la un prinz la altul, ascunzindu-se sub r m i t e l e acesteia.Pentru a li se asigura un contact rapidcu frunza p r o a s p t a le stimula apetitul,resturile de frunze se intorc inacest caz larvele trec imediat pe nouas u r s de h r a n . D a c nu se r e s p e c t a c e a s t r e g u l , larvele pot r m n e ascunse sub frunza u s c a t pe care nu omai c o n s u m in c o n s e c i n crescgreu sau chiar pot muri de i n a n i i e . ln timpul primelor trei vrste, larvelec o n s u m cea 10 la s u t din cantitateat o t a l de f r u n z n e c e s a r pentru intreaga c r e t e r e . Astfel, larvele eclozionate din 20 g s m n t au nevoie in aceasp e r i o a d de cea 30 kg de f r u n z dincele 300 kg necesare p n la s f r i t u l evolutiei larvare. Frunzele administratein primele trei virste trebuie coresp u n d sub aspectul prospetimii alpozitiei ocupate pe l s t a r , in modulu r m t o r : Tabelul nr. 3

  TIILIIIIIIARICll1lll

  resturile de frunze uscate. In virsta aIII-a se r e c o m a n d inlocuirea a t e r n u tului: o d a t d u p i e i r e a din somnul alDurata perioadei de evolutie l a r v a r la specia Phylosamia ricini este n ju rde 18 zile. 1n to t acest timp intervinpatru perioade de a p a r e n t inactivitate,cind larvele i n c e t e a z consumul de hra

  n p i r l e s c . Aceste perioade se numesc somnuri durata lor este variab i l . D u p fiecare somn se i l l ' s t a l e a z o n o u v i r s t l a r v a r (in total cinci),care r e c l a m furajare ingrijire difer e n t i a t .

  SISTEMUL DE RECOLTARE A FRUNZELOR DE RICIN PENTRUPR I MELE TREI ViRSTEVIrsta I Virsta all':'aRecoltare. frunzeiadministrarea ei A doua sau a A treia sau ..treia frunzi patra frunzide la vrf de la virf

  p'rimele trei virste au o i m p o r t a n t d e o s e b i t pentru evolutia u l t e r i o a r alarvelor, in special sub raportul viabiI i t t i i i rezistentei f a t de boli.C r e s c t o r i i particulari primesc sprec r e t e r e larve gata eclozionate din cantitatea de s m i n t pentru eare se incheie contractul (minimum 20 g). In acestscop ei se vor adresa Statiunii centralede productie c e r c e t r i pentru seric i c u l t u r B n e a s a , B u c u r e t i . In continuare, evolutia larvelor in primele treivirste decurge astfel:Tabelul nr. 1

  Dimensiunea frunzeit i a t e , cmNr. de h r n i r i n 24 ore 2/28

  Prima f r u n z de la virful I s t a r u l u i , de culoare r o i a t i c , nu se f o l o s e t e deoarece are un continut mare de subs t a n e toxice.O d a t cu administrarea frunzei se

  r e a l i z e a z r r i r e a larve or pe paturi,evitindu-se astfel aglomerarea viermilorcare au tendinta, mai ales cind sintmici, se adune la un loc, ceea ceDURATA ViRSTELOR LARVARE

  Vil'$tel.larvare .' ..Virsta I- primul somnVrsta a II-a- al doilea somnVirsta a III-a- a l treilea somnFiecare v r s t s o l i c i t o cantitate dince 111 ce ~ a ~ mare de h r a n , un regimspecial de t e m p e r a t u r . umiditateaerisire. in camera de c r e t e r e a vrstelor trebuie se m e n t i n conditii optime de c r e t e r e , d u p cum

  u r m e a z :

  Tabelul nI'. 2:

  Durata2 zile j u m t a t e te ore3 zile8 ore3 zile

  fO ored u n e a z d e z v o l t r i i lor.M r i r e a soatiului ocuoat de larve inprimele trei virste se face oe d o u oripe zi, d i m i n e a a nainte de l s a r e a serii. D a t o r i t r r i r i i !arvelor in acest fei,schimbarea a t e r n u t u l u i se poate facemai p u i n des. Astfel, in vrstele I aII-a stratul de frunze neconsumate nuse n l t u r , fiind redus. T o t o d a t se

  CONDITU DE C R E T E R E A LARVELOR N PRIMELE VRSTE

  Cantitatea de f r u n z n e c e s a r h r -niri; larvelor de asemenea,n mod Cnd lar-vele snt mrci.nu c o n s u m frunzae v i t n acest mod posibilitatea pierderiilarvelor care, fiind si de culoarea p r o p i a t cu cea a ~ < : : 1 h : , r . n " , "t.d"iu o r confundate aruncate

  Fig. 1 - Local amenajat pentru c r e t e rea viermilor de m t a s e pe paturi de lemnsuprapuse.Fig. 2 - Sistem de v e n t i l a i e adaptabilpentru localurile improvizate.Fig. 3 - Paturi pentru c r e t e r e a viermilorde m t a s e (bare metalice suport di np l a s de s r m ) .

  II-lea a doua o a r inainte dece precede virsta a IV-a.n nici un caz larvele nu trebuieranjate in timpul somnului. Pefaptul n a c e a s t p e r i o a d tealumien-tu l lor este deosebit de fragil vulnerabil. receptivitatea f a t de agentii patogeni influentele nocive ale c o n d i i i l o r de mediu este deosebit de a c c e n t u a t . D a c intrarea in somn s-a produs inainte de schimbarea a t e r n u t u l u i , larvelenu mai pot fi m i c a t e din loc. a t e p t i n du-se p i n cind i i redobindesc mobilitatea pofta de mincare

  3. ingrijirea larvelor in virstaa IV-a a V-aD u p cel de-al treilea somn, o d a t cuintrarea larvelor I' vrsta a IV- a. culoareategumentului acestora devine a l b - g "

  buie. Pe l n g modificarea aspectuluiexterior, larvele i i n t e n s i f i c cerintelef a t de conditiile de mediu. ncepindcu a c e a s t p e r i o a d , ele c o n s u m dince in ce ma.i m u i t f r u n z , functiiledigestive se a m p l i f i c , ia fel intregulmetabolism. ceea ce s o l i c i t o a t e n i e d e o s e b i t din partea personalului deingrijire.Virsta a IV a d u r e a z de obicei 4sau chiar 5 .zile. n a c e a . s t p e r i o a d , temperatura localului nu trebuie de-p e a s c 23"C, iar umiditatea trebuiefie c u p r i n s intre 70 75 ia s u t . Suprafata de c r e t e r e n e c e s a r este de16-18 mZ Paturile trebuie intretinutein p e r f e c t stare de c u r e n i e prinschimbarea a t e r n u t u l u i de cel p u i n d o u ori (Ia inceputul s f r i t u l perioa-

  o d a t CtI r r i r e a larve!or, care trese f a c zilnic de trei ori: dimin e a a , la prnz seara.ncepnd cu virsta a IV-a. frunza cese a d m i n i s t r e a z trebuie fie m a t u r , pentru a se asigura continutul de subs t a n e nutritive destinat sporului de greutate si a c u m u l r i i de s u b s t a n t s e r i c In glandele care s e c r e t m t a s e a . Frunza se a d m i n i s t r e a z t i a t n sectiuni mai mari, dar care nu d e p e a s -8/8 mm. Larvele se h r n e s c de a s e ori n decurs de 24 ore.n c u t a r e a frunzei, mai ales inlipsa ei, larvele snt capabile s t r b a t distante mari, p r s i n d paturile.

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1978

  17/24

  pereti sau coborind pe parAceasta le d e b i l i t e a z creind t o t o d a t p o s i b i l i t t i contact cu germeni patogeni. Intrebuie se asigure h r a n la mijlocul virstei a IV-a, cindmincare a larvelor atinge apoa c e a s t p e r i o a d . u s c a t , luminozitatea acderanjarea larvelor prin internejustificate i n f l u e n t e a z negativfenomenului de inlocuire a tesomn conditii normale, aceasta nu18 ore.a V- a r e p r e z i n t cea mai im

  p e r i o a d a e v o l u i e . i larvare dedeginde s u b s t a n i a l p r o d u c i a den mo;! o b i n u i t , virsta a V-a6 zile. In a c e a s t v r s t larvelorli se asigure un spatiu dede ori mai mare decit cel ocupat in1. Astfel, in camera de c r e t e r e pentru larvele eclozionate din20 g s m n trebuie

  n u m r de paturi care nsu28 m2 ct mai e f i c i e n t atemperatura din n c p e r e se rede la 23" p n la 22 "C, inunei u m i d i t t i de 15-80 la s u t . t e m p e r a t u r mai r i d i c a t este binede larve, cu c o n d i i a c r e t e r i i in mod c o r e s p u n z t o r .

  s i t u a i i , durata virstei apoate fi chiar r e d u s , dar toatese r s f r i n g negativ asupra calig o g o i l o r . perioada virstei a V -a, larvele con85 la s u t din cantitatea t o t a l den e c e s a r in timpul stadiului larAceasta r e p r e z i n t cca 250 kg penviermii rezultati din 20 g s m n t .

  a d m i n i s t r e a z i n t r e a g , asicontinuu zi noapte.- din cauza c a n t i t t i i mari de

  excremente ce r e z u l t zilnic -s e schimo d a t la 30 de ore.La s f i r i t u l virstei a V-a, larvele incepconsume din ce in ce mai p u t i n h r a n i , r e t r g i n d u - s e de pe locul ocupa t mai inainte, incep se p r e g t e a s c pentru i n g o g o a r e . Din acest moment, ele c a p t un aspect caracteristic: tegumentul devineuscat, pergamentos, zbrcit, culo