anul XXIII 3/2016 - Electricianul

40
anul XXIII 3/2016

Transcript of anul XXIII 3/2016 - Electricianul

Page 1: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

anul XXIII 3/2016

Page 2: anul XXIII 3/2016 - Electricianul
Page 3: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 3

CCUUPPRRIINNSS

10 LAPP KABEL prezintæ: Comportamentul la foc al cablurilor, descriere øi standarde

EEDDIITTOORRII::

CCRROOSSSSPPOOIINNTT ss..rr..ll..

AARRTTEECCNNOO BBUUCCUURREEØØTTII ss..rr..ll..

021332, BUCUREØTI, Sector 2Sos. Mihai Bravu, nr. 110,

Bl. D2, sc. B, ap. 64tel/fax: 021-252 74 28www.electricianul.ro

[email protected]

CU COLABORAREA: CCNNRRII

Comitetul Naflional Român de Iluminat

SSIIEEAARRSocietatea de Instalaflii Electrice

øi Automatizæri din România

RREEDDAACCTTOORR TTEEHHNNIICCOO--ØØTTIIIINNfifiIIFFIICCProf. dr. ing.

NICULAE MIRA

RREECCEENNZZOORRII ØØTTIIIINNfifiIIFFIICCIIProf. dr. ing. ØERBAN LAZÆR

Prof. dr. ing. DORIN BEUProf. dr. ing. OVIDIU CENTEA

Prof. dr. ing. IOAN BORZAProf. dr. ing. JAN IGNAT

Prof. dr. ing. ANTONIU DOMØAConf. dr. ing. DANIEL POPESCU

Ø. l. drd. ing. SILVIU GHEORGHE

TTEEHHNNOORREEDDAACCTTAARREE CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTÆÆCRISTINA CHIVÆRAN

GGRRAAFFIICCÆÆ CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTÆÆMIHAI CHIVÆRAN

AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORR BBAAZZAA DDEE DDAATTEEILEANA MOANfiÆ

DDIIRREECCTTOORR MMAARRKKEETTIINNGGCRISTIAN TUDOR

DDIIRREECCTTOORR EEDDIITTOORRIIAALLMIHAI MATEESCU

DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALLDORU PETRESCU

II..SS..SS..NN.. 11222233 -- 77442266CCOOPPYYRRIIGGHHTT 11999966

AARRTTEECCNNOO BBUUCCUURREEØØTTIIc

14 NEON LIGHTING: 25 de ani în domeniul iluminatului electric

28 ABB la Târgul de la Hanovra 2016: Creøterea productivitæflii cu ajutorul Internetului Lucrurilor, Serviciilor øi Oamenilor

38 Protecflie siguræ contra curenflilor de defect cu frecvenfle mixte

26 De ce protecflie diferenflialæ DOEPKE de tip B?

18 Asociaflia „KNX România“ - partenerul tæu pentru aplicaflii de control al clædirilor, lastandarde globale

30 Rohde & Schwarz îøi consolideazæ expertiza în domeniul securitæflii cibernetice

35 Infrastructuræ pentru automobile electrice

24 Soluflii inovative de protecflie la træsnet de la PROENERG

23 Completafli-væ colecflia de cataloage TME!

29 Staflie de încærcare a autovehiculelor electrice la Sibiu

4 Tablouri de distribuflie de joasæ tensiune PCC&MCC cu sertare debroøabile øicompartimente, tip Dismod T3N, concept Electroalfa

31 A fost odatæ… despre Brand-uri

13 EPLAN & CIDEON International Press Conference- Hanovra 14 aprilie 2016

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

EEVVEENNIIMMEENNTT

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

22 Q-Fire øi siguranfla instalafliilor fotovoltaice

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE

IILLUUMMIINNAATT

9 Kit-urile de Videointerfonie Legrand

16 R&S Scope Rider: primul osciloscop portabil, pentru utilizæri mobile, având performanfleleunui instrument de laborator

36 Poluarea Luminoasæ – stadiul actual

27 TRAX - multi-funcflional Megger pentru testarea transformatoarelor cu metode „state-of-the-art”

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

OOPPIINNIIII

35 Soluflia de stingere a incendiilor SINORIX H2O

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA FFOOCC

6 WAGO - Calea cætre o reflea electricæ inteligentæ

SSMMAARRTT GGRRIIDD

20 TBS – Sisteme de protecflie la fenomene tranzitorii øi la træsnet de la OBO BETTERMANN

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA TTRRÆÆSSNNEETT

AACCTTUUAALLIITTAATTEE,, IINNTTEERRVVIIUU

12 Modelarea virtualæ detaliatæ a tablourilor cu EPLAN ProPanel Professional

SSOOFFTTWWAARREE

Page 4: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

PPrroodduuss ddee ccoonncceeppttiiee pprroopprriiee,, ttaabblloouull ddee ddiissttrriibbuuflfliiee DDIISSMMOODDTT33NN pprroodduuss ddee EElleeccttrrooaallffaa ooffeerrææ ssoolluuflfliiaa ooppttiimmææ îînn ddiissttrriibbuuflfliiaaeelleeccttrriiccææ,, aaccflfliioonnæærrii eelleeccttrriiccee øøii aauuttoommaattiizzæærrii,, ccoommaannddææ øøii pprrootteeccflfliiaammoottooaarreelloorr,, ppeennttrruu oo ggaammææ vvaarriiaattææ ddee aapplliiccaaflfliiii îînn rreeflfleelleellee ddee jjooaassæætteennssiiuunnee îînn uurrmmæættooaarreellee ddoommeenniiii:: eenneerrggiiee,, iinndduussttrriiee,, iinnffrraa--ssttrruuccttuurrææ,, ccllææddiirrii ccoommeerrcciiaallee øøii rreezziiddeennflfliiaallee..

Noua generaflie de tablouri DISMOD T3N perfecflio-neazæ solufliile constructive ale precedentelor familii de ta-blouri de joasæ tensiune (DISMOD øi DISMOD T3) reali-zate de Electroalfa, le îmbunætæfleøte principalele perfor-manfle tehnice øi le extinde sfera de aplicabilitate. TablourileDISMOD fac parte din portofoliul Diviziei EchipamenteElectrice Electroalfa, alæturi de tablouri de distribuflie prin-cipale øi secundare, dulapuri de servicii pentru curent alter-nativ øi curent continuu, dulapuri pentru acflionæri øi auto-matizæri industriale, dulapuri pentru protecflie øi auto-matizæri din stafliile de transformare de 110/20(6)kV, echi-pamente electrice de distribuflie în sistemele energetice, sursede electroalimentare c.c. si c.a. pentru echipamente GSM.

Tablourile de distribuflie DISMOD reprezintæ com-binaflia perfectæ între performanflæ tehnicæ (parametri tehnicide top, calitate, siguranflæ în exploatare, flexibilitate, tehno-logie modularæ) øi eficienflæ economicæ.

Pe lângæ produse de înaltæ calitate, Electroalfa oferæclienflilor noøtri asistenflæ tehnicæ la montaj øi punere înfuncfliune, instruirea personalului din exploatare, servicii deîntreflinere øi reparaflii în perioada de garanflie, service post-garanflie.

Teste Tip

Performanflele deosebite ale acestui tablou electric suntatestate prin încercæri efectuate în conformitate cu preve-derile standardului European CEI 61439 în laboratoare deîncercæri naflionale øi internaflionale. Laboratoarele deîncercæri autorizate la care s-au desfæøurat testele sunt IPHBerlin (parte a grupului CESI Italia) øi ICMET Craiova.Testele de tip efectuate în laboratorul CESI/IPH Berlinsunt certificate ASTA.

4 ELECTRICIANUL 3/2016

TTaabblloouurrii ddee ddiissttrriibbuuflfliiee ddee jjooaassææ tteennssiiuunnee PPCCCC&&MMCCCC ccuu sseerrttaarree ddeebbrrooøøaabbiillee øøii ccoommppaarrttiimmeennttee,,

ttiipp DDiissmmoodd TT33NN,, ccoonncceepptt EElleeccttrrooaallffaa

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

Page 5: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 5

Electroalfa este unul din principalii integratoride soluflii din domeniul energetic din România,specializat în producflia øi furnizarea deechipamente electrice de medie øi joasæ tensiune,confecflii metalice, lucræri de antreprenoriat îninstalaflii electrice complexe, servicii de ingineriespecializatæ. Grupul de firme Electroalfa are oexperienflæ de 25 de ani în domeniu, peste 400 deangajafli, defline trei fabrici de producflie (echipa-mente electrice, posturi de transformare compacte,confecflii metalice), are propriul Centru de Cer-cetare Dezvoltare øi este prezent pe întreg teri-toriul flærii prin reprezentanfle de vânzæri.

wwwwww..eelleeccttrrooaallffaa..rroo

DDaattee tteehhnniiccee eelleeccttrriiccee

Tensiunea nominalæ Un pentru circuitul principal maxim 690 V ac

Tensiunea nominalæ Un pentru circuitul secundar maxim 230 V ca sau 220 V cc

Tensiunea nominalæ de utilizare Ue pentru circuitul principal maxim 690 V ac ±10%

Tensiunea nominalæ de utilizare Ue pentru circuitul secundar maxim 230 V ca ±10% sau 220 V cc ±10%

Tensiunea nominalæ de izolare Ui pentru circuitul principal maxim 1000 V

Tensiunea nominalæ de izolare Ui pentru circuitul secundar maxim 300 V

Tensiunea nominalæ de flinere la impuls Uimp pentru circuitul principal 8 kV; 12 kV

Tensiunea nominalæ de flinere la impuls Uimp pentru circuitul secundar 4 kV; 6kV pentru Ui=300 V

Curentul nominal al ansamblului InA 5850 A la Ta = +35ºC5000 A la Ta = +50ºC

Curentul nominal de utilizare Ie al BCP maxim 6300 A

Curentul nominal de utilizare Ie al BCD pentru unitæfli funcflionale fixe 2500A; 2000 A

Curentul nominal de utilizare Ie al BCD pentru unitæfli funcflionale debroøabile/amovibile 1000 A; 1250 A; 1500 ACurentul nominal admisibil de vârf Ipk al BCP 286 kA

Curentul nominal admisibil de vârf Ipk al BCD 220 kA

Curentul nominal admisibil de vârf Ipk al circuitului de protecflie 171,6 kA

Curentul nominal admisibil de scurtæ duratæ Icw al BCP 130 kA/1s

Curentul nominal admisibil de scurtæ duratæ Icw al BCD 100 kA/1s

Curentul nominal admisibil de scurtæ duratæ Icw al circuitului de protecflie 78 kA/1s

Durata de timp pentru Icw 1s

Coeficientul nominal de diversitate (RDF) 0,8Frecvenfla nominalæ fn 50 Hz sau 60 Hz

Schema de legare la pæmânt, conform 3.3.2 din NP – I7 – 2011 TN-C sau TN-C-S – la cererea utilizatoruluiTN-S, IT sau TT – la comandæ specialæ

DDaattee tteehhnniiccee mmeeccaanniicceeRezistenflæ la seism - conform SR EN 600368-3-3 0,5g; 1÷35Hz; 20s; biaxial; k=2; G=1,5Rezistenfla la acfliunea arcului electric liber produs de un defect intern - conform IEC TR 61641 80 kAef/0,3 sGrad de protecflie IP - conform SR EN 60529 IP20; IP40; IP41; IP 43

(IP54–la cererea utilizatorului)Grad de protecflie IK împotriva impacturilor mecanice - conform SR EN 62262 IK09Numærul de unitæfli funcflionale pe coloanæ (secfliune) maxim 48Forma de separare internæ 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 4bÎnælflime coloane 2300 mmLæflime coloane 300 mm ÷ 1200 mm Adâncime coloane 700 mm; 1000mm; 1300mm

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

Page 6: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

6 ELECTRICIANUL 3/2016

PPrriinn iinntteerrmmeeddiiuull ssttaaflfliieeii pprroottoottiipp pprroopprriiii,,bbiirroouull ddee iinnggiinneerriiee PPffeeffffeerr ffaaccee lleeggæættuurraaîînnttrree tteehhnnoollooggiiiillee pprriinncciippaallee øøii sseeccuunnddaarreeaallee ssttaaflfliiiilloorr ddee ttrraannssffoorrmmaarree aaffllaattee îînnrreeflfleeaauuaa llooccaallææ îînnttrr--uunn mmoodd ssiigguurr øøiiccoonnffoorrmm ssttaannddaarrddeelloorr îînn vviiggooaarree.. SSoolluuflfliiiilleePPffeeffffeerr ssaattiissffaacc cceerreerriillee aaccttuuaallee ppeennttrruussuubbssttaaflfliiii iinntteelliiggeennttee ((iiOONNSS)) aallee vviiiittoorruulluuii..„„CCrreeiieerruull”” ddiinn ssppaatteellee ssoolluuflfliieeii lloorr vviinnee ddeellaa MMiinnddeenn,, ddiinn ppaarrtteeaa WWaaggoo..

Dacæ Matthias Pfeffer ar fi ræspun-zætor, o parte a sistemului de ali-mentare cu energie electricæ existent arfi de domeniul trecutului. În special,partea în care energia din reflelelenoastre electrice este transformatæ dela un nivel al tensiunii la altul, în loc sæfie gestionatæ inteligent.

„Refleaua noastræ electricæ estefoarte puternicæ”, explicæ øeful bi-roului de inginerie Pfeffer, unul dintrefurnizorii principali din domeniulplanificærii øi proiectærii solufliilor „lacheie” pentru staflii locale de distri-buflie ale energiei din Hessen. „Dinnefericire”, continuæ acesta, „refleleleelectrice la moment nu sunt echipatepentru un viitor în care proporflia ener-giei provenite din surse regenerabile osæ creascæ în mod considerabil”.

Pânæ în 2025, Germania ar trebui sæproducæ 45% din energia proprie dinsurse regenerabile - potrivit planurilorguvernului federal - pânæ în 2035, artrebui sæ atingæ 60%. Totuøi, chiar øiraportul actual situat la valori în jur de25% suprasolicitæ deja refleaua electricæactualæ în mod repetat. Nu færæ moti-ve: la momentele vârfurilor de consum,parcurile eoliene øi fotovoltaice pom-peazæ zeci de MW generafli de cætremiile de producætori individuali ræs-pândifli pe întreg teritoriul flærii.

„Pentru a putea gestiona fluxurilede energie electricæ din surse cu puterifluctuante øi descentralizate, øi astfel sæfie menflinutæ balanfla în alimentarea cuenergie electricæ, sunt necesare sistemeinteligente care sæ facæ legætura întretoate componentele unei reflele electri-ce: generator, stocare øi consumator”,afirmæ Pfeffer. El consideræ o priori-tate extinderea reflelelor inteligente, nunumai în cazul reflelelor de transportde înaltæ tensiune, dar øi în cazulreflelelor de joasæ tensiune. Deoarece,potrivit lui Pfeffer, asta se întâmplæacolo unde micii producætori injec-teazæ curentul produs de ei în reflea øiunde sunt amplasati consumatorii.”Substafliile locale inteligente vor aveaun rol-cheie în timpul transformæriienergiei electrice”.

Cerinfle schimbate în mod radical

Aceastæ dezvoltare înseamnæ deasemenea o schimbare a modeluluipentru biroul de inginerie Pfeffer. În1975, când Fritz Pfeffer a pus bazelecompaniei în Rödermark, stafliile detransformare locale trebuiau sæ fie sim-ple øi economice. Clædirea ce adæpos-tea staflia, comutatoarele de medie ten-siune, transformatoarele convenflionaleøi panourile de distribuflie de joasætensiune au fost unicele componenteclasice ale tehnologiei principalenecesare. Acestea au fost cele desco-perite de Matthias Pfeffer atunci când aînceput sæ lucreze pentru companieînainte de a studia ingineria electricæ.

În 1996, dupæ câfliva ani de la ob-flinerea diplomei, fiul a preluat condu-cerea afacerii. Cu o echipæ de apro-ximativ 15 persoane, Matthias Pfefferproiecteazæ øi implementeazæ proiecte„la cheie” pentru staflii de transfor-

SSMMAARRTT GGRRIIDD

CCaalleeaa ccæættrree oo RReeflfleeaa EElleeccttrriiccææ IInntteelliiggeennttææCCoonneexxiiuunnii iinntteelliiggeennttee îînnttrree kkiilloowwaaflflii øøii

kkiilloooocctteeflflii

IInntteelliiggeennflflaa,, pprrootteeccflfliiaa ppeerrssoonnaalluulluuii øøii aabbuunnuurriilloorr:: SSiisstteemmee ddee AABBSSzzeerroo®® ddee llaaDDrriieesscchheerr WWeeggbbeerrgg,, ccuu ccoonnttrroolllleerr--ee øøii aallttee ccoommppoonneennttee ddee llaa WWAAGGOO

Page 7: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 7

mare, renoveazæ øi extinde substafliiexistente, asigurând øi componenteleindividuale. În acest ræstimp, provo-cærile tehnice s-au schimbat în modradical. „Noi ar trebui deja sæ legæmtehnologiile principale clasice cu teh-nologiile secundare inteligente într-unmod sigur øi conform standardelor învigoare, pentru a fi pregætifli sæ facemfaflæ pieflei de profil electric de mâine.Mæsurætorile, accesul la distanflæ, con-trolul øi reglarea – tehnologiile secun-dare fac posibili tofli aceøti paøi pentrufurnizori. În plus, ansamblul informa-fliilor despre starea stafliei trebuie vizu-alizate în mod clar”, enumeræ Pfeffernoile provocæri.

Acum aproximativ trei ani, echipasa a început dezvoltarea diverselorsoluflii care sæ fie capabile sæ facæ exactasta. Unul din rezultatele acestei muncide dezvoltare se aflæ exact în fafla se-diului companiei recent construit: unprototip al unei substaflii inteligente.La fel ca øi substafliile din cadrul re-flelelor locale, staflia inteligentæ men-flionatæ conecteazæ refleaua de medietensiune cu cea de joasæ tensiune. Încontrast cu aspectele sale mai puflintehnologice, totuøi, de asemenea per-mite gestionarea fluxurilor curente, înmod automat pânæ la un anumit nivel.

„S-ar putea spune cæ am conectatîntre ei kilowafli øi kilooctefli”, afirmæPfeffer. Însæøi clædirea stafliei a fostconstruitæ conform acestui concept decætre Betonbau GmbH & Co. KG;tehnologia principalæ øi kilowaflii(tensiune medie øi joasæ) vin de ladiverøi furnizori; panoul de distribufliea fost construit de cætre DriescherMoosburg din Eisleben.

Tehnologia secundaræ, kiloocteflii,este furnizatæ de cætre WAGO, printrealtele. „Produsele noastre îøi potdemonstra avantajele în cadrul acesteiaplicaflii”, afirmæ Taras Viol; în calitatede Consultant Tehnic de Vânzæri încadrul WAGO, el a fost implicat înselectarea componentelor corectenecesare construcfliei unui prototip destaflie de transformare inteligentæ.„Cum ar fi abilitatea de a procesa celemai diverse standarde de comunicare,precum øi modularitatea lor”.

Totuøi, acestea nu sunt unicelemotive datoritæ cærora Matthias Pfeffera decis sæ colaboreze cu specialiøtii înautomatizæri de la Minden. „WAGO

posedæ competenfle foarte bune în do-meniul tehnologiei accesului la distan-flæ, precum øi în cele ale mæsurærilor øicontrolului convenflional. În plus,compania are o soluflie de vizualizarebazatæ pe interfafla web care se bazeazæla rândul ei pe CODESYS. În cele dinurmæ, dar nu mai puflin important,WAGO a declarat cæ sunt gata sæ dez-volte împreunæ cu noi o soluflie bunæ øisolidæ de care are nevoie la momentpiafla de energie”.

Sigur chiar øi în condiflii extreme

Componente care fac parte dinnoua serie 750 XTR au fost încorpo-rate, printre altele, în staflia inteligentæmenflionatæ mai sus. Se poate conta pe

ele chiar øi în cele mai extreme condiflii.XTR asiguræ funcflionarea la tempe-raturi situate între -40 °C øi +70 °C.

Acest fapt a fost foarte importantpentru Pfeffer, dupæ cum explicæ el,„Noi nu trebuie doar sæ menflinemaplicarea politicilor standard învederea protejærii personalului øiprevenirii distrugerii proprietæflii, darde asemenea trebuie sæ menflinemaplicarea politicilor în legæturæ cucomportamentul temperaturii dininteriorul stafliei”.

În timpul sezonului estival, tempe-raturile din interiorul stafliei de trans-

SSMMAARRTT GGRRIIDD

IInniimmaa ppæærrflfliiii ddee tteennssiiuunnee jjooaassææ eessttee uunnccoonnttrroolllleerr WWAAGGOO PPFFCC220000,, pprrooggrraammaabbiillffoolloossiinndd mmeeddiiuull ddee ddeezzvvoollttaarree CCooDDeeSSyyss

Page 8: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

8 ELECTRICIANUL 3/2016

SSMMAARRTT GGRRIIDD

formare pot depæøi uøor 50 °C. Produ-sele altor numeroøi producætori nu potsuporta aceste condiflii, dupæ cumPfeffer a putut sæ-øi dea seama, el avândposibilitatea de a testa limitele de rezis-tenflæ la temperaturæ ale componentelorînainte de a hotærî sæ utilizeze XTR dela WAGO. „Partenerul nostru pe ter-men lung, Betonbau GmbH, un furni-zor de top al clædirilor tehnice confor-me cu standardele în vigoare, posedæpropriul teren de efectuare a testelor deîncælzire, care a fost achiziflionat cuscopul de a se pregæti pentru schimbæ-rile radicale din mediul în care se aflærefleaua. Astfel a fost posibilæ expunereaiONS (prototip al substafliei inteligent)la cicluri de încælzire, øi de a o optimizaîn mod direcflionat”. Nucleele inteli-gente ale stafliei prototip includ uncontroller XTR pentru partea de medietensiune øi un controler PFC200 pentrucea de joasæ tensiune. Controlerele, carepot fi configurate foarte simplu folo-sind CODESYS, colecteazæ toate datelepentru diverse sisteme ale stafliei prinintermediul semnalelor digitale øi ana-logice, spre exemplu folosind ModbusRTU; le transformæ în protocoalele decomunicaflie cerute de cætre furnizori,spre exemplu, IEC 60870-5-101/-104sau IEC 61850; iar apoi le transmit cætrecentrul de control printr-o linie detransmisie a datelor.

În direcflie opusæ, centrul de con-trol poate accesa controlerele din siste-mul stafliei, la fel precum øi comuta-toarele de medie tensiune, dispoziti-vele de protecflie, sau sistemele demæsurare de la diverøi producætori.Fluxul de date este protejat contraaccesului neautorizat de cætre contro-lerul WAGO: în primul rând princriptarea datelor utilizând TLS 1.2, iarîn al doilea rând prin intermediulconexiunilor securizate speciale, cumsunt IPsec sau OpenVPN conformraportului BDEW.

Utilizarea a douæ controlere încadrul substafliei prototip a lui Pfefferare un raflionament logic. „Noi amdorit sæ prezentæm modularitateaîntregului sistem folosind douæ con-trolere”, explicæ Marco Genehr, careeste responsabil pentru tehnologie øivânzæri la Pfeffer, împreunæ cu JürgenStarck. Aceasta din cauza cæ este pre-vizibil faptul cæ furnizorii pot echipaun nod de joasæ tensiune cu un con-

troler în primæ fazæ, iar mai târziu sæadauge comutatoarele de medie tensi-une împreunæ cu tehnologiile secun-dare. Totuøi, potrivit lui Genehr, uncontroler este de obicei suficient pen-tru o soluflie completæ.

Componentele adiflionale ale staflieide transformare inteligente din exemplureprezintæ indicatori diverøi ale scurt-circuitelor øi punerilor la pæmânt, caresunt legate cu nodurile XTR printr-ointerfaflæ serialæ prin intermediulModbus. Toate variabilele de mæsurareimportante – energia consumatæ, curen-tul, tensiunea, puterea reactivæ øi lungi-mea de fazæ – sunt detectate în timpuldescærcærilor pe partea de joasæ tensiunede Modulul de Mæsurare a Energiei întrifazat de la WAGO, sau prin folosireatradiflionalæ a transformatoarelor decurent sau a bobinelor Rogowski.Senzorii de temperaturæ øi de altænaturæ sunt de asemenea incluøi, caresunt în legæturæ cu modulele digitale øianalogice de intrare/ieøire ale WAGO-I/O-SYSTEM.

Soluflii pentru ConstrucfliiNoi sau Renoværi

Aproximativ 600.000 de substafliilocale sunt ræspândite pe tot teritoriulRepublicii Federale Germane. Nutoate aceste staflii trebuie sæ fie inteli-gente pentru a suporta extindereareflelei inteligente. Cele pentru careeste imperios sæ posede aceste capa-citæfli, pot fi modernizate în anumitecondiflii.

Totuøi, înainte ca sæ fie luatæ odecizie referitor la efectuarea uneirenoværi sau a unei construcflii noi,toate componentele unei staflii detransformare, inclusiv camera tehnicæ,panourile de distribuflie de joasæ øimedie tensiune, precum øi transforma-toarele înseøi, trebuie analizate îndetaliu. În ce priveøte stafliile existentecare nu mai sunt considerate a ficorespunzætoare cu standardele învigoare, un subiect important estesiguranfla personalului øi protejareaproprietæflii. Pentru spaflii unde nutrebuie sa aparæ aglomerarea, Pfefferrecomandæ Minex ABSzero de laDriescher Wegberg.

„Caracteristica unicæ din cadrulacestei soluflii o constituie sistemul

anti-explozie, care converteøte un arcelectric din rezervorul cu SF6 sau dinregiunea conexiunii izolate prin aer alecomutatoarelor într-un scurtcircuitelectric”, explicæ Pfeffer.

Chiar øi în cazul proiectelor derenovare, este necesaræ utilizareacomponentelor inteligente de laWAGO. Primul dintre acestea ar fiControlerul rezistent la supratensiuni750 XTR, care satisface DIN EN60870-2-1, colecteazæ øi transmite maideparte toate datele, øi conferæ siste-mului capacitatea de control prin accesla distanflæ. Totuøi, o staflie nu e obli-gatoriu sæ fie controlatæ la distanflæ:utilizând Panoul de tip TouchPERSPECTO, echipa de mantenanflæpoate avea acces la toate funcflionali-tæflile sistemului direct din interiorulstafliei, in acest scop putând fi utilizatechiar tablete sau telefoane inteligente.

Nici o construcflie nouæ sau o mo-dernizare efectuatæ asupra unei stafliide transformare inteligente nu esteproiectatæ într-o manieræ rigidæ,„Aspectul cu adeværat inovator dincadrul solufliilor noastre este faptul cænoi lucræm în mod constant asuprasistemelor øi le ajustæm conform do-rinflelor øi cerinflelor clientilor noøtri,precum øi noilor standarde în vigoare”,afirmæ Pfeffer. Planul detaliat includeschimbarea echipærii ale stafliilor pro-totip în viitor: PFC200 de la WAGOnu va mai fi utilizat pe partea de joasætensiune, în locul acestuia, o variantæXTR a lui PFC va fi folositæ, variantæprodusæ recent de WAGO. În plus,iONS va fi capabilæ sæ se conecteze lao staflie de încærcare rapidæ pentruvehiculele electrice. Luând în conside-rare toate aceste aspecte, staflia prototipde la Rödemark nu este doar inteli-gentæ, aceasta pare sæ prindæ viaflæ.

IInnffoorrmmaaflfliiii ssuupplliimmeennttaarree::WWAAGGOO KKoonnttaakktttteecchhnniikk GGmmbbHH && CCoo.. KKGG RReepprreezzeennttaannflflaa RRoommâânniiaa:: SSttrr.. NN.. CCaarraammffiill nnrr.. 2266,, BBll.. DD11,, aapp.. 77,, SSeeccttoorr 11,, BBuuccuurreeøøttii,, RRoommâânniiaaTTeell:: ++4400331144221188556688;; FFaaxx:: ++4400331144221188556699;; MMoobbiill:: ++4400775533993344330000 iinnffoo--rroo@@wwaaggoo..ccoomm;; wwwwww..wwaaggoo..ccoomm

Page 9: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

9 ELECTRICIANUL 3/2016

Rapiditate øi design modern

Uøor de instalat øi cu un design înlinie cu ultimele tendinfle, kit-urile devideointerfonie îfli asiguræ securitateaspafliului în care locuieøti øi reprezintæsoluflia perfectæ pentru înlocuireasoneriilor cu interfoane.

Indiferent cæ existæ una sau douæ cæide acces în casæ, ori cæ imobilul estelocuit de una sau de douæ familii,sistemul de videointerfonie Legrand seadapteazæ cu uøurinflæ, oferind øinumeroase avantaje:

• Alimentare directæ la prizæ (tipplug-in);

• Control acces de pe fiecare etaj;• Cameræ video de supraveghere

pentru protecflie suplimentaræ;• Ecran color 4.3” sau 7” cu efect

“oglindæ”;• Touch screen 7” sau 10”;• Post extern din metal, robust øi

rezistent la apæ, cu cameræ color cuunghi larg øi butoane de apel iluminatepentru locuinfle mono sau bifamiliale.

Funcfliuni avansate

Mai mult decât siguranflæ øi confort, ai acces la funcfliunineaøteptate:

• Captarea feflei vizitatorului: vezi cine te-a cæutat;• Robot telefonic: laøi sau primeøti mesaje vocale;• Alegi melodia MP3 preferatæ ca sunet de apel;• Foloseøti postul interior ca ramæ foto digitalæ pentru a

rula fotografii;• Adaugi o cameræ video suplimentaræ pentru mai multæ

siguranflæ.Noile kit-uri de videointerfonie sunt soluflii accesibile

pentru siguranfla øi confortul locuinflei, care beneficiazætotodatæ de garanflia calitæflii Grupului Legrand.

Pentru a testa atât kit-urile, cât øi sistemele de accesaudio øi video pentru diverse proiecte, vino în showroom-ulLegrand Bucureøti. Te rugæm sæ foloseøti datele de contactde mai jos pentru programarea vizitei, pe parcursul cæreiaun reprezentant Legrand îfli va oferi detaliile necesare.

IInnssttaallaarree uuøøooaarrææ øøii ffuunnccflfliiuunnii aavvaannssaattee ppeennttrruusseeccuurriittaatteeaa llooccuuiinnflfleeii::

KKiitt--uurriillee ddee VViiddeeooiinntteerrffoonniiee LLeeggrraanndd

LLeeggrraanndd,, ssppeecciiaalliissttuull gglloobbaall îînniinnffrraassttrruuccttuurrii eelleeccttrriiccee øøii ddiiggiittaallee,, aa ccrreeaattoo ooffeerrttææ ccoommpplleettææ ppeennttrruu SSiisstteemmee ddeeaacccceess aauuddiioo øøii vviiddeeoo.. DDee llaa llooccuuiinnflfleeiinnddiivviidduuaallee llaa aannssaammbblluurrii mmaarrii,, GGrruuppuullLLeeggrraanndd ddeeflfliinnee ssoolluuflfliiii ddee iinntteerrffoonniiee øøiissuupprraavveegghheerree vviiddeeoo aaddaappttaattee ffiieeccæærruuii ttiippddee pprrooiieecctt ppeennttrruu aassiigguurraarreeaa sseeccuurriittææflfliiii øøiiaa ccoonnffoorrttuulluuii..

ÎÎnn rriittmm ccuu eevvoolluuflfliiaa tteehhnnoollooggiieeii øøii aanneecceessiittææflfliilloorr ppiieeflfleeii,, LLeeggrraanndd aa ddeezzvvoollttaattnnooiillee KKiitt--uurrii ddee vviiddeeooiinntteerrffoonniiee ppeennttrruu llooccuuiinnflflee iinnddiivviidduuaallee,, uurrmmæærriinndd ssææ aadduuccææ vvaallooaarree aaddææuuggaattææ vviieeflfliiii ddee zzii ccuu zzii aa uuttiilliizzaattoorriilloorr..

LLeeggrraanndd RRoommâânniiaaSSttrr.. GGhheeflflaarriilloorr 1155,, SSeeccttoorr 11,, BBuuccuurreeøøttiiTTeelleeffoonn:: ++44002211 223322..0077..7777EEmmaaiill:: lleeggrraanndd..rroommaanniiaa@@lleeggrraanndd..rroowwwwww..lleeggrraanndd..rroo

ELECTRICIANUL 3/2016 9

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

Page 10: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

10 ELECTRICIANUL 3/2016

MMaatteerriiaalluull ddee mmaaii jjooss ccoonnflfliinnee ccââtteevvaa iinnffoorrmmaaflfliiii rreeffeerriittooaarree llaaccoommppoorrttaammeennttuull llaa ffoocc aall ccaabblluurriilloorr eelleeccttrriiccee.. AAcceessttee iinnffoorrmmaaflfliiiiaauu rroolluull ddee aa eelliimmiinnaa ppoossiibbiillee ccoonnffuuzziiii ccaarree ppoott ssææ aappaarrææ îînnpprroocceessuull ddee sseelleeccflfliiee aall ccaabblluurriilloorr nneecceessaarree uunnoorr aapplliiccaaflfliiii pprraaccttiiccee..

DDeeooaarreeccee lleeggiissllaaflfliiaa eeuurrooppeeaannææ îînn mmaatteerriiee eessttee îînnttrr--oo ccoonnttiinnuuææîîmmbbuunnæættææflfliirree,, iinnffoorrmmaaflfliiiillee pprreezzeennttaattee aauu ccaarraacctteerr iinnffoorrmmaattiivv..

Rezistenfla la foc (Fire resistance)

Rezistenfla la foc este proprietatea cablurilor de acontinua sæ opereze (sæ-øi pæstreze continuitatea electricæ)chiar øi în eventualitatea unui incendiu, pentru o perioadæde timp specificæ øi precizatæ (de la 30 la 180 de minute).Sunt folosite douæ expresii care definesc parametrii diferifli:

• IInntteeggrriittaatteeaa cciirrccuuiittuulluuii ((CCiirrccuuiitt IInntteeggrriittyy ssaauuIInnssuullaattiioonn IInntteeggrriittyy)) care indicæ teste efectuate exclusivasupra cablului

• IInntteeggrriittaatteeaa ssiisstteemmuulluuii ((SSyysstteemm CCiirrccuuiitt IInntteeggrriittyy)) carese referæ la teste aplicate sistemului compus din suportulcablurilor (pat cablu cu diferite forme, cleme de blocarecabluri etc.) øi cablu.

Cablurile rezistente la foc au o construcflie diferitæ decelelalte cabluri. Izolaflia conductorilor este executatæ uzualdin micæ (mineral din familia silicaflilor, cu refractaritatefoarte ridicatæ) sau cauciucuri siliconice care, în urmadescompunerii termice ajung la faza de dioxid de siliciu(nisip).

În unele flæri, de exemplu Germania sau Belgia, primacaracteristicæ CCiirrccuuiitt iinntteeggrriittyy, este precizatæ prin abreviereade tipul FFEE118800 care aratæ testarea cablului în foc pentru operioadæ de 180 minute, iar a doua caracteristicæ, SSyysstteemmCCiirrccuuiitt IInntteeggrriittyy, prin notaflia EE3300,, EE6600 sau EE9900,, care indicætestarea în foc a sistemului compus din suportul de cablu øicablu pentru o perioadæ de 30, 60 sau 90 de minute.

Comportamentul la foc al cablurilor electrice

Comportamentul la foc al cablurilor electrice poate fievaluat flinând cont de urmætoarele aspecte :

• RReezziisstteennflflaa llaa ffoocc ((FFiirree RReessiissttaannccee));;• ÎÎnnttâârrzziieerreeaa pprrooppaaggæærriiii ffooccuulluuii ((NNoonn PPrrooppaaggaattiioonn ooff

FFiirree));;• EEmmiissiiaa ddee ffuumm øøii ggaazzee aacciiddee ((EEmmiissssiioonn ooff FFuummeess aanndd

AAcciidd GGaasseess))..Primul aspect poate fi considerat “activ”, deoarece

cablul continuæ sæ-øi îndeplineascæ funcflia chiar øi în cazulunui incendiu: transferul de energie electricæ sau semnaleelectrice.

Celelalte caracteristici pot fi definite ca fiind “pasive”,dar cu importanflæ deosebitæ, deoarece se limiteazæ propa-

garea focului øi se reduc cantitæflile de fum øi gaze acidedatorate arderii substanflelor conflinute în izolaflii care potcauza daune severe sau pierderi de viefli omeneøti. Trebuieluat în considerare cæ cele mai multe dintre cauzele pier-derii de viefli omeneøti sunt datorate gazelor generate dearderea izolafliilor øi de densitatea mare a fumului caremicøoreazæ vizibilitatea în zona incendiului.

Emisia de fum øi gaze acide

Unele izolaflii sunt definite drept LLSSZZHH ((LLooww SSmmookkeeZZeerroo HHaallooggeenn)).. Aceste materiale sunt special conceputepentru a garanta, pe lângæ proprietatea de auto-stingere(self-estinguising), o degajare redusæ de fum, færæ halogeni(halogenii creeazæ gaze acide, cu efecte corozive øi extremde toxice) în cazul unui incendiu. În acelaøi timp, acesteizolaflii nu creeazæ gaze toxice în caz de combustie.

Un alt termen utilizat care nu este prea clar, este cel deLLSSFF ((LLooww SSmmookkee aanndd FFuummeess)),, care, deoarece nu are nici oreferire la existenfla gazelor corozive øi a halogenilor, poatesæ se refere inclusiv la PVC.

IIEECC 6600333311 - Tests for electric cables under fireconditions - Circuit integrity. Acesta a fost unul dintreprimele teste introduse pentru verificarea rezistenflei la foc acablurilor electrice. Standardul confline mai multe teste carestipuleazæ condifliile øi echipamentele necesare testærii.

CCoommppoorrttaammeennttuull llaa ffoocc aall ccaabblluurriilloorr,,ddeessccrriieerree øøii ssttaannddaarrddee

Ing. Dan Ciortea, Lapp Kabel România

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

Page 11: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

Testul original era fæcut doar în prezenfla flæcærii. Acumtestul confline øi stres mecanic aplicat sub formæ de øoc.

Testul este divizat în mai multe pærfli: • IEC 60331-1 ed 1.0 (2009-05) - Part 1: Metoda de

testare cu flacæræ øi øoc mecanic, la o temperaturæ de minim830 °C pentru cabluri cu nivel de tensiune inclusiv 0,6/1 kVøi diametru exterior mai mare de 20 mm (Test method forfire with shock at a temperature of at least 830 °C for cablesof rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with anoverall diameter exceeding 20 mm);

• IEC 60331-2 ed1.0 (2009-05) - Part 2: Metoda detestare cu flacæræ øi øoc mecanic, la o temperaturæ de minim830 °C pentru cabluri cu nivel de tensiune inclusiv 0,6/1 kVøi diametru exterior mai mic de 20 mm (Test method for firewith shock at a temperature of at least 830 °C for cables ofrated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with anoverall diameter not exceeding 20 mm);

• IEC 60331-3 ed1.0 (2009-05) - Part 3: Metoda detestare cu flacæræ øi øoc mecanic, la o temperaturæ de minim830 °C pentru cabluri cu nivel de tensiune inclusiv 0,6/1 kV,incluse într-o incintæ metalicæ (Test method for fire withshock at a temperature of at least 830 °C for cables of ratedvoltage up to and including 0,6/1,0 kV tested in a metalenclosure);

• IEC 60331-11 ed1.1 Consol. with am1 (2009-07) - Part11: Aparatura – Flacæræ singularæ cu temperatruræ de minim750 °C (Apparatus - Fire alone at a flame temperature of atleast 750 °C);

• IEC 60331-21 ed1.0 (1999-04) - Part 21: Proceduri øi reglementæri – Cabluri cu nivel de tensiune de inclusiv 0,6/1 kV (Procedures and requirements – Cables of ratedvoltage up to and including 0,6/1,0 kV);

• IEC 60331-23 ed1.0 (1999-04) - Part 23: Proceduri øireglementæri – Cabluri electrice pentru date (Proceduresand requirements - Electric data cables);

• IEC 60331-25 ed1.0 (1999-04) - Part 25: Proceduri øireglementæri – Cabluri de fibræ opticæ (Procedures andrequirements - Optical fibre cables).

Informaflii detaliate gæsifli pe site-ul LAPP KABELROMANIA, la adresa:

hhttttpp::////llaapppprroommaanniiaa..llaappppggrroouupp..ccoomm//ccee--eessttee--nnoouu//aarrttiiccoollee--tteehhnniiccee..hhttmmll

Specialiøtii LAPP KABEL ROMANIA væ stau ladispoziflie pentru orice informaflii tehnice suplimentare øipentru o selecflie judicioasæ a produselor necesareaplicafliilor dumneavoastræ.

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

Page 12: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

12 ELECTRICIANUL 3/2016

SSOOFFTTWWAARREE

Procesul clasic de modelare 3D a tablourilor electricepresupune crearea schemelor, completarea lor cu coduri decatalog øi apoi crearea modelului 3D øi rutarea firelor pebaza acestor informaflii. Pentru situafliile în care fabricafliatrebuie realizatæ în baza unui proiect extern, EPLAN oferæposibilitatea importærii listelor de aparate øi a listelor deconexiuni din orice sursæ externæ, în format text sau xls. Pebaza listelor de aparate øi a informafliilor corespondente dinbazele de date, se poate face ulterior amplasarea aparatelorîn tablouri, iar pe baza listelor de conexiuni punct-la-punctEPLAN ProPanel poate face determinarea traseelor optimede rutare ale firelor. Toate funcfliile suplimentare de gene-rare a desenelor pentru gæurirea suprafeflelor, exportul listeide fire rutate, verificarea coliziunilor øi multe altele,funcflioneazæ la fel ca într-un proiect complet.

Calculul cældurii totale disipate într-un tablou este oinformaflie de intrare esenflialæ în calculele de ventilaflie øiclimatizare. EPLAN ProPanel væ ajutæ sæ obflinefli rapidaceastæ informaflie, flinând cont nu numai de cældura disipatæde aparatajul electric, dar øi de barele de distribuflie, pe bazainformafliilor stocate în bazele de date. fiinând cont øi deinformaflii relevante precum coeficient de simultaneitate,curenfli nominali sau poziflionarea tablourilor, calculul seface, practic, cu un singur click.

Tot atât de simplæ este øi generarea vederilor 2D pe bazamodelului 3D; fie cæ este vorba de vederi din faflæ sau late-rale, vederi ale uøilor, contrapanourilor sau plæcilor de pre-setupe, generarea lor se face pe baza unor øabloane prede-finite prin lansarea unei comenzi unice. Vederile care aunevoie, pot include, tot automat, øi cotarea diverselorrepere.

Se discutæ tot mai mult despre colaborarea interdisci-plinaræ care stæ la baza unei inginerii eficiente, nu doar îndomeniul electric sau în cel al automatizærilor; de aceea,EPLAN oferæ clienflilor posibilitatea schimbului deinformaflii cu disciplinele mecanice folosind Design SpaceExchange. Aceasta este o funcflie ce permite preluarea deinformaflii mecanice complexe, ce include atât detaliile 3D,cât øi descrierile în format text, completarea modeluluimecanic cu componentele electrice sau pneumatice øi trans-miterea informafliilor completate înapoi spre sistemul me-

canic, færæ nici un fel de pierdere.În viitorul apropiat, EPLAN-ul va

oferi øi o funcflie specializatæ pentruurmærirea execufliei tablourilor electrice.Aplicaflia Smart Wiring oferæ instrucfliunipas cu pas pentru atelierul de producflie,pe baza datelor din proiecte. Indiferent cæeste vorba despre descrierea sursei/desti-nafliei, prelucrarea capetelor terminale,secfliunile, culorile, lungimile firelor sautraseul exact al cablurilor, software-uloferæ o imagine vizualæ øi informafliileprivind cablarea øi datele de proiectarenecesare pentru montarea ansamblului îndulapul de control.

Pentru mai multe detalii, væ invitæm sæne contactafli!

wwwwww..eeppllaann..rroo

MMooddeellaarreeaa vviirrttuuaallææ ddeettaalliiaattææ aa ttaabblloouurriilloorr ccuuEEPPLLAANN PPrrooPPaanneell PPrrooffeessssiioonnaall

PPee llâânnggææ ffuunnccflfliiiillee ccllaassiiccee ddee rreepprreezzeennttaarree 33DD aa ttaabblloouurriilloorr eelleeccttrriiccee ssaauu ppnneeuummaattiiccee øøii aa aappaarraatteelloorr ccee sseeppllaasseeaazzææ îînn eellee,, rruuttaarreeaa ccoonneexxiiuunniilloorr øøii ggeenneerraarreeaa øøaabbllooaanneelloorr ddee ggææuurriirree,, vveerrssiiuunneeaa cceeaa mmaaii rreecceennttææ aa EEPPLLAANNPPrrooPPaanneell PPrrooffeessssiioonnaall vvææ ooffeerrææ ppuutteerrnniiccee ffuunnccflfliiii aavvaannssaattee pprreeccuumm ggeenneerraarreeaa aauuttoommaattææ aa vveeddeerriilloorr 22DD,, ccaallccuulltteerrmmiicc iinntteeggrraatt øøii cchhiiaarr uurrmmæærriirreeaa ppaass ccuu ppaass aa ffaabbrriiccaaflfliieeii..

Page 13: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

EEPPLLAANN && CCIIDDEEOONN IInntteerrnnaattiioonnaall PPrreessss CCoonnffeerreenncceeHHaannoovvrraa 1144 aapprriilliiee 22001166

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

EPLAN se bazeazæ în dezvoltarea sa pe trei piloni.Mecatronica este unul dintre aceøti piloni øi integreazæ 3domenii: ingineria mecanicæ, ingineria electricæ øi auto-matizarea øi ingineria software/PLC.

Un alt pilon este llaannflfluull vvaalloorriicc iinntteeggrraatt unde ingineriastæ la baza dezvoltærii întregului lanfl valoric, de la proiec-tarea unui produs la vânzarea lui.

Al treilea, PPDDMM ((PPrroocceessss DDaattaa MMaannaaggeemmeenntt))//SSMMAARRTTDDAATTAA combinæ datele majore relevante pentru produs øisunt absolut esenfliale pentru configurare øi automatizare.

MMeeccaattrroonniiccaa eessttee uunn ssaalltt mmaajjoorr îînn iinnggiinneerriiee,, în viziuneacelor douæ companii øi are la bazæ o structurare claræ a pro-duselor pe cele 3 componente: mecanicæ, electricæ øi software.

Abordarea mecatronicæ presupune sincronizarea dife-ritelor procese inginereøti øi este necesaræ pentru a atinge unpunct comun de vedere pentru tofli inginerii participanfli laproiectarea unui produs.

Noua soluflie prezentatæ în premieræ la târgul de laHanovra 2016, SSyynnggiinneeeerr,, reflectæ tocmai acest obiectiv deabordare simultanæ øi sinergicæ a proiectærii, ceea ce ajutæ lareducerea efortului global de creare a acestui produs.

EEPPLLAANN && CCIIDDEEOONN ffoorrmmeeaazzææ ddiivviizziiaassoottffwwaarree aa FFrriieeddhheellmm LLoohh GGrroouupp,, ccee aa rreeaalliizzaatt 22,,22 mmiilliiaarrddee eeuurroo vveenniittuurriiîînn 22001155,, ccuu 6644 ddee ffiilliiaallee øøii 1111550000 ddeeaannggaajjaaflflii îînn îînnttrreeaaggaa lluummee.. EEPPLLAANN øøii ffiirrmmaa ssoorrææ pprroodduuccæættooaarree ddeessooffttwwaarree CCIIDDEEOONN aauu 11110000 ddeeaannggaajjaaflflii øøii 5500 ddee ffiilliiaallee îînn lluummeeaaîînnttrreeaaggææ.. SSooffttwwaarree--uull EEPPLLAANN eesstteeddiissppoonniibbiill îînn 1177 lliimmbbii ddiiffeerriittee..

Page 14: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

14 ELECTRICIANUL 3/2016

GGaammaa ddee sseerrvviicciiii a societæflii includeproiectarea, execuflia øi implementareade sisteme de iluminat stradal,arhitectural, ambiental øi iluminatfestiv. Ca o particularitate, trebuiemenflionat serviciul de realizareprototipuri prin intermediul cæruiaNeon Lighting realizeazæ corpuri deiluminat din creaflie proprie sau lacomanda clientului specializat.

Totodatæ, Neon Lighting vinde øidistribuie prin brandul propriu deretail - MMaaggiiaa LLuummiinniiii,, urmætoarelecategorii de produse: corpuri deiluminat interior øi exterior, aappaarraattaajjee

de distribuflie øi protecflie, panouri øicabluri electrice, surse de iluminat øiproduse de iluminat festiv.

Parteneri øi referinfle

Parteneriatele la export din Europaøi Asia fac din Neon Lighting un numeredutabil pe piafla din sud-estulEuropei. Un exemplu recent esteproiectul de iluminat festiv al localitæfliiMontreux din Elveflia, cu ocaziasærbætorilor de iarnæ 2015/2016.

Printre colaborærile majore senumæræ parteneriatul de peste 15 ani cu

ABB Electro Praga, prin care NeonLighting este reprezentant exclusiv înRomânia al ABB, lider în domeniultehnologiilor de automatizare øialimentare cu energie electricæ. Decurând, Neon Lighting a devenit øireprezentant exclusiv MAKEL, un altfurnizor de elitæ din domeniulaparatajelor de protecflie øi comutatie.

Neon Lighting doreøte sæ satisfacædorinflele clienflilor sæi prin aliniereapermanentæ la cele mai noi tehnologiidin domeniul sistemelor de iluminat.

wwwwww..nneeoonnlliigghhttiinngg..rroo

NNEEOONN LLIIGGHHTTIINNGG:: 2255 ddee aannii îînn ddoommeenniiuulliilluummiinnaattuulluuii eelleeccttrriicc

UUnn ffuurrnniizzoorr ddee ssoolluuflfliiii eelleeccttrriiccee ccuu ttrraaddiiflfliiee

FFoonnddaatt îînn 11999911,, îînn mmuunniicciippiiuull CClluujj--NNaappooccaa,, NNeeoonn GGrruupp ssæærrbbæættoorreeøøtteeîînn aacceesstt aann 2255 ddee aannii ddee aaccttiivviittaattee ppeeppiiaaflflaa rroommâânneeaassccææ øøii cceeaa eeuurrooppeeaannææ..AAvvâânndd uunn ppoorrttooffoolliiuu iimmpprreessiioonnaanntt ddeelluuccrræærrii,, NNeeoonn LLiigghhttiinngg eessttee ttoottooddaattææ øøiiuunniiccaa ssoocciieettaattee ddiinn RRoommâânniiaa pprreezzeennttææmmaaii mmuullflflii aannii ccoonnsseeccuuttiivv ((!!)) llaaeevveenniimmeennttuull ddee eelliittææ aall iinndduussttrriieeii ddeeiilluummiinnaatt ffeessttiivv--ddeeccoorraattiivv ddee llaaFFrraannkkffuurrtt,, ccuu oo ccoolleeccflfliiee ddee ccrreeaaflfliiee øøiipprroodduuccflfliiee pprroopprriiee..

IILLUUMMIINNAATT

Page 15: anul XXIII 3/2016 - Electricianul
Page 16: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

16 ELECTRICIANUL 3/2016

R&S Scope Rider de la Rohde&Schwarz este remarcabil atât în labo-rator cât øi pe teren. Cu o ratæ de achi-ziflie de 50.000 de eøantioane pe se-cundæ, un convertor A/D pe 10 bifli,dezvoltat special de Rohde&Schwarzøi o læflime de bandæ maximæ de 500MHz pentru canalele de intrare analo-gice, acest osciloscop portabil surcla-seazæ detaøat instrumentele compara-bile existente.

R&S Scope Rider integreazæ cincifuncflii pentru a oferi un nivel de versa-tilitate maxim, care nu se întâlneøte lanici un alt instrument din categoria sa.Echipamentul se bazeazæ pe un oscilo-scop de înaltæ performanflæ, ce are unsistem de trigherare digital de mareprecizie, 33 funcflii automate de mæsu-rare, mascæ-test øi un mod de lucru detip diagramæ XY. În plus, R&S ScopeRider poate funcfliona ca: analizorlogic cu opt canale digitale suplimen-tare, analizor de protocol cu capacitæflide trigherare øi decodare, logger dedate precum øi ca multimetru digital.Aceastæ varietate de funcflii face caechipamentul sæ poatæ realiza o gamælargæ de tipuri de mæsurætori.

Osciloscopul portabil este primulinstrument echipat cu un ecran capa-citiv de mari dimensiuni, permiflândastfel ca operarea sa sæ fie la fel de in-tuitivæ ca în cazul unei simple tabletePC. De asemenea, este dotat cu bu-toane mari pentru a putea fi utilizat øicu mænuøi precum øi cu un buton rota-tiv multifuncflional pentru ajustareafacilæ a parametrilor. Utilizatorii potciti uøor în orice moment rezultatelemæsurætorilor, deoarece toate informa-fliile privind mæsurætorile sunt afiøateîn mod explicit pe ecran.

Carcasa certificatæ IP51 a echipa-mentului asiguræ o operare siguræ chiarøi în cazul lucrului în medii adverse øioferæ protecflie împotriva riscurilor de

mediu, cum ar fi praful sau apa care sepoate scurge pe acesta. Osciloscopulportabil a trecut toate testele mecanicefæcute în conformitate cu standardelemilitare. Instrumentul complet izolatoferæ maxim de siguranflæ øi îndepli-neøte cerinflele definite în IEC 61010-1CAT IV pânæ la 600 V øi pentru CATIII pânæ la 1000 V.

În plus faflæ de cardul micro SD, in-strumentul este dotat cu porturi USBøi Ethernet pentru stocarea facilæ øitransferul datelor rezultate în urmamæsurætorilor. R&S Scope Rider are,de asemenea, o interfaflæ integratæWLAN. Aceasta poate fi configuratæca un hotspot, permiflând controlul in-strumentului de la distanflæ prin inter-mediul unui smartphone, tabletæ PCsau laptop. Pentru aceasta, este sufici-entæ doar existenfla unui web-browserpe dispozitivul mobil, nefiind nevoiede software sau aplicaflii suplimentare.

Datoritæ autonomiei de lucru pebateria încorporatæ de 4 ore cât øi a gre-utæflii reduse de numai 2.4 kg, R&SScope Rider oferæ utilizatorilor un gradridicat de flexibilitate atât în timpuloperafliilor de instalare sau întreflinere

RR&&SS SSccooppee RRiiddeerr:: pprriimmuull oosscciilloossccoopp ppoorrttaabbiill,,ppeennttrruu uuttiilliizzæærrii mmoobbiillee,, aavvâânndd ppeerrffoorrmmaannflfleellee

uunnuuii iinnssttrruummeenntt ddee llaabboorraattoorr

RRoohhddee && SScchhwwaarrzz pprreezziinnttææ pprriimmuulloosscciilloossccoopp ppoorrttaabbiill ccaarree aattiinnggeeppeerrffoorrmmaannflfleellee uunnuuii oosscciilloossccoopp ddeellaabboorraattoorr ddee îînnaallttææ ccllaassææ.. RR&&SS SSccooppeeRRiiddeerr ccoommbbiinnææ cciinnccii iinnssttrruummeennttee îînnttrr--uunnssiinngguurr eecchhiippaammeenntt ccoommppaacctt,, ddeessiiggnnuullssææuu rroobbuusstt ffææccâânndduu--ll iiddeeaall aattââtt ppeennttrruuaaccttiivviittææflflii ddee iinnssttaallaarree îînn ddoommeenniiuullccoommuunniiccaaflfliiiilloorr mmoobbiillee ccââtt øøii ppeennttrruulluuccrræærrii ddee îînnttrreeflfliinneerree îînn tteerreenn..IInnssttrruummeennttuull eessttee ddoottaatt ccuu oo iinnttrraarreeiizzoollaattææ øøii ccuu iinntteerrffeeflflee ddee ccoommuunniiccaaflfliiii..OOsscciilloossccooppuull îînnddeepplliinneeøøttee ssttaannddaarrddeelleeCCAATT IIVV øøii ppooaattee rreeaalliizzaa mmææssuurræættoorrii îînniinnssttaallaaflfliiiillee ddee jjooaassææ--tteennssiiuunnee ddee ppâânnææ llaa660000 VV..

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

Page 17: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

planificate cât øi în intervenflii în situafliide urgenflæ. Noul osciloscop portabilpætrunde dincolo de domeniultradiflional de aplicabilitate din ingi-neria electricæ, putând fi utilizat cu suc-ces într-o arie largæ de alte industrii.Tehnicienii øi specialiøtii pot utilizaosciloscopul portabil øi pentru a avea oînflelegere claræ a stærii diferitelor insta-laflii electrice, ale sistemelor complexe

sau a componentelor. Echipamentul are o gama largæ de

aplicabilitate, de la achiziflia de date demæsurare în instalaflii industriale sau deproducflie, la repararea dispozitivelorde acflionæri electrice de la bordulnavelor sau efectuarea analizei datelorrezultate în urma unui test drive la ve-hicule. R&S Scope Rider este mai bineadaptat la nevoile unor astfel de sarcini

decât orice alt osciloscop din clasa sa.R&S Scope Rider este disponibil în

douæ variante: cu patru canale sau cudouæ canale, acesta din urmæ cu unmultimetru digital, cu læflimi de bandæde 60 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350MHz øi 500 MHz. În momentul intro-ducerii pe piaflæ a echipamentului vor fidisponibile opfliuni de trigherare øi dedecodare pentru I2C, SPI, UART, RS232, RS 422 øi RS-485.

R&S Scope Rider mæreøte porto-foliul de echipamente din gama ValueInstruments, aceasta cuprinzând echi-pamente de mæsuræ øi control de înaltæcalitate la un prefl accesibil. R&S ScopeRider este disponibil atât direct laRohde&Schwarz cât øi la distribuitorisub denumirea de produse R&SRTH10xx.

PPeennttrruu mmaaii mmuullttee iinnffoorrmmaaflfliiii vviizzii--ttaaflflii:: hhttttpp::////wwwwww..22--mmiinnuutteess..ccoomm//

RRoohhddee && SScchhwwaarrzz RRoommâânniiaa SS..RR..LL..BBdd.. EErrooiiii SSaanniittaarrii,, nnrr.. 8899,, SSeeccttoorr 55,, TTeell // FFaaxx:: ++4400 2211 441111 2200 1133;; ++4400 2211 441100 6688 4466EEmmaaiill:: rrss--rroommaanniiaa@@rroohhddee--sscchhwwaarrzz..ccoommwwwwww..rroohhddee--sscchhwwaarrzz..ccoomm

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

www.2-minutes.com/field

Page 18: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

18 ELECTRICIANUL 3/2016

Pentru mulfli dintre noi procesul de cercetare a piefleieste anevoios øi de lungæ duratæ, de aceea este im-portant sæ øtim care este partenerul de încredere, care

asiguræ servicii de calitate, prompt øi la standarde internaflio-nale. Acesta este øi scopul Asociafliei „KNX ROMANIA“.Asociaflia, ca øi alte asociaflii KNX naflionale, s-a dezvoltatsub tutela øi cu sprijinul KNX Association cvba (internaflio-nalæ) cu sediul la Bruxelles. KNX Association cvba a fostînfiinflatæ în mai 1999 de cætre membrii urmætoarelorasociaflii: EIBA (European Installation Bus Association),EHSA (European Home Systems Association) øi BCI(BatiBUS club International).

PPrroodduuccæættoorriiii øøii ffuurrnniizzoorriiii ddee sseerrvviicciiii ((uuttiilliittææflflii,, tteellee--ccoommuunniiccaaflfliiii eettcc..)) ppoott ddeevveennii mmeemmbbrrii aaii AAssoocciiaaflfliieeii KKNNXX..

La nivel mondial, KNX Association cvba este creatoareaøi proprietara tehnologiei KNX - STANDARD pentrutoate aplicafliile de control pentru case øi clædiri, variind dela controlul iluminatului øi al jaluzelelor pânæ la variate sis-teme de securitate, încælzire, ventilaflie, aer condiflionat,monitorizare alarme, controlul instalafliilor sanitare, mana-gementul energiei, contorizare, precum øi al dispozitivelorde uz casnic, audio/video øi multe altele.

Tehnologia KNX poate fi utilizatæ atât în clædiri noi câtøi în cele deja existenfle. KNX reprezintæ standardul globalpentru controlul clædirilor cu o singuræ platformæ software,independentæ de un producætor KNX, pentru design øipunere în funcfliune (ETS), cu o gamæ completæ de medii detransmisie disponibile (TP, PL, RF øi IP), precum øi cu ogamæ completæ de moduri de configurare (Modul System øiModul Easy). KNX este aprobat ca Standard European(CENELEC EN 50090 øi CEN EN 13321-1) øi ca StandardInternaflional (ISO/IEC 14543-3).

În acest moment KNX Association (din Brussel)numæræ peste 400 de companii membre, din diferite do-menii, care deflin peste 7.000 de produse certificate încataloagele lor. KNX Association cvba are încheiate acor-duri de parteneriat cu peste 48.000 de instalatori din peste140 de flæri øi cu mai mult de 120 de universitæfli tehnice,precum øi peste 350 de centre de training.

Calitatea de membru al KNX Association cvba aduce,printre altele, øi beneficiul utilizærii tehnologiei KNX færæcosturi, øi mai mult decât atât, aceasta poate fi implementatæpe orice platformæ-procesor.

În România, asociaflia „KNX ROMANIA“ reprezintæprincipalele organizaflii implicate în dezvoltarea tehnologieiøi standardului deschis KNX de automatizæri pentru clædiri.

Asociaflia profesionalæ are un statut non-profit øi îøipropune sæ promoveze tehnologia øi serviciile membrilorsæi cætre consultanfli, proiectanfli, arhitecfli, instalatori, alfliprofesioniøti, dezvoltatori øi proprietari de imobile cucaracter rezidenflial øi nerezidenflial.

Organizarea de prezentæri, ateliere øi mese rotundededicate arhitecflilor, proiectanflilor, instalatorilor, øi nu înultimul rând antreprenorilor, faciliteazæ asimilarea de cætrespecialiøtii români a tehnologiei KNX øi a avantajelor saleîn vederea implementærii de soluflii inteligente pentru case øiclædiri încæ din faza de proiectare.

Asociaflia din România susfline øi organizeazæ diverseseminarii teoretice øi practice la nivel naflional (minimum zecesesiuni anual), programe de formare profesionalæ, inclusiv

AAssoocciiaaflfliiaa „„KKNNXX RROOMMAANNIIAA““ -- ppaarrtteenneerruullttææuu ppeennttrruu aapplliiccaaflfliiii ddee ccoonnttrrooll aallccllææddiirriilloorr,, llaa ssttaannddaarrddee gglloobbaallee

ÎÎnn uullttiimmiiii aannii,, ccâânndd vvoorrbbiimm ddeesspprree ccææmmiinnuull ffaammiilliieeii ssaauu ddeesspprree ssppaaflfliiiillee îînn ccaarree nnee ddeessffææøøuurrææmm aaccttiivviittææflfliillee pprrooffeessiioonnaallee ssaauu rreeccrreeaa--flfliioonnaallee,, nnee rraappoorrttææmm llaa nneecceessiittaatteeaa ddee ccoonnffoorrtt,, llaa ssoolluuflfliiii ccaarree ssææ aammeelliioorreezzee ccaalliittaatteeaa vviieeflfliiii øøii ccaarree ssææ ffiiee uuøøoorr ddee iimmpplleemmeennttaatt øøii uuttiilliizzaatt..

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

Page 19: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 19

certificare KNX Partner (minimum patru sesiuni anual) øidiferite evenimente de socializare, precum organizarea øisprijinirea unui KNX Userclub. Aceste activitæfli au loc pe totparcursul anului øi sunt susflinute de o bibliotecæ completæ deliteraturæ tehnicæ KNX øi din domenii conexe.

Anul acesta marcheazæ prima ediflie a CCoonnffeerriinnflfleeiiNNaaflfliioonnaallee KKNNXX,, care va avea loc pe 66 iiuunniiee, la HotelRadisson BLU øi care îøi propune sæ ræspundæ la întrebarea„De ce automatizæri de clædiri øi în România?”.

Evenimentul se doreøte a pune bazele unui cadru per-manent de comunicare între beneficiarii automatizærilorpentru clædiri øi specialiøtii din domeniu.

Subiectele de pe agenda evenimentului sunt, printrealtele: evoluflia automatizærilor pentru clædiri; importanflaconstruirii inteligente în România; Internet of Things;importanfla utilizærii unui standard în automatizærile declædiri; automatizæri pentru un iluminat modern; auto-matizarea climatizærii clædirilor.

CCoonnffeerriinnflflaa ssee aaddrreesseeaazzææ uunnoorr llaarrggii ccaatteeggoorriiii pprrooffeessiioonnaalleeccuu iimmpplliiccaarree ddiirreeccttææ îînn rreeaalliizzaarreeaa ccllææddiirriilloorr mmooddeerrnnee:: aarrhhiitteeccflflii,,pprrooiieeccttaannflflii,, iinnssttaallaattoorrii,, aannttrreepprreennoorrii,, iinntteeggrraattoorrii,, ssppeecciiaalliiøøttiiIITT&&CC øøii ddee tteehhnniiccææ ddee sseeccuurriittaattee øøii uuttiilliizzaattoorriilloorr aacceessttoorraa::aaddmmiinniissttrraattoorrii,, ffaacciilliittyy mmaannaaggeemmeenntt,, mmaannaaggeerrii ddee hhootteell,,pprreeccuumm øøii aauuttoorriittææflfliilloorr ppuubblliiccee cceennttrraallee,, rreeggiioonnaallee øøii llooccaallee..

PPeennttrruu mmaaii mmuullttee iinnffoorrmmaaflfliiii ddeesspprree eevveenniimmeenntt øøii ppeennttrruuîînnrreeggiissttrraarreeaa llaa aacceessttaa vvææ iinnvviittææmm ssææ aacccceessaaflfliihhttttppss::////kknnxxrroommaanniiaa22001166..ssppllaasshhtthhaatt..ccoomm//..

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

AAssoocciiaaflfliiaa „„KKNNXX RROOMMAANNIIAA““BBdd KKooggæællnniicceeaannuu 1122,, CCoorrpp AA,, eett.. 33,, ccoodd 005500115500,, sseeccttoorr 55,, BBuuccuurreeøøttii TTeell:: ++4400 775555 556699 556699;; FFaaxx:: ++4400 334411 881188 332255 wwwwww..kknnxx..rroo

Partener al evenimentului

Sponsori pachet „platinæ“

Sponsori pachet „aur“

Sponsori pachet „argint“

“Gewiss România, în calitate de partener al acestuieveniment øi de membru al Asociafliei “KNX ROMANIA”crede în dezvoltarea durabilæ, în calitatea øi avantajeleoferite de standardul KNX – un standard deschis, careînglobeazæ tehnologia de vârf de la peste 400 de producætorila nivel mondial.”

Ing. Adrian Alistar – Product Manager DOMOTICS

Page 20: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

20 ELECTRICIANUL 3/2016

Contor curent de træsnet øi supratensiunepentru detectarea curenflilor de impuls øi a loviturilor de træsnet, cu afiøaj pentru datæ øi oræ

AApplliiccaaflfliiee

Contorul pentru înregistrarea loviturilor de træsnet øisupratensiunilor tipul LSC I + II detecteazæ curenflii(10/350, 8/20) øi înregistreazæ producerea oricæruieveniment, inclusiv ora øi data producerii evenimentuluirespectiv. În acest fel este asiguratæ o monitorizare con-stantæ în scopul de a observa dacæ o lovituræ de træsnet alovit sistemul de protecflie la træsnet sau dacæ au fost înre-gistrate creøteri de supratensiuni.

Dacæ oricare dintre aceste douæ posibile evenimente aufost înregistrate, sistemul de protecflie la træsnet trebuieverificat în conformitate cu normele IEC/EN 62305.

• Recomandat pentru utilizarea atât în interior cât øi înexterior;

• Verificat conform normelor IEC/EN 62561-6 (VDE0185-561-6);

• Baterii interne cu litiu înlocuibile (O/ duratæ de viaflæ 5ani);

• Domeniu de mæsurare: ITC 1kA, IMCW 100kA;• Dimensiuni: 140 x 89 x 43 mm;• Greutate: 360 g;• Interval de temperaturæ: -20˚C...+60˚C;• Temperatura de depozitare: -30˚C…+80˚C;• Opfliuni de montaj: pentru conductor rotund øi plat.

AAllttee iinnffoorrmmaaflfliiii uuttiillee::

• Datoritæ faptului cæ are integrat senzorul pe circuitulsæu, nu este necesar un alt senzor suplimentar;

• Instalarea øi conectarea dispozitivului poate sæ fieefectuatæ numai de cætre personal calificat, în conformitatecu reglementærile VDE 0185-305 (IEC 62305);

• Respectæ reglementærile øi standardele naflionale;• Contorul poate fi utilizat numai conform instruc-

fliunilor prevæzute în manualul sæu de utilizare øi conformdatelor sale tehnice;

• Se recomandæ efectuarea unui control vizual al moni-torului la fiecare 2-4 ani sau verificare dupæ loviturile detræsnet;

• Testat BET.

AAtteennflfliioonnæærrii::

• Dacæ datele sunt øterse, acestea nu pot fi recuperate.

PPaacchheettuull ccoonnflfliinnee::• Contor curent de træsnet/supratensiune, tip LSC I+II;• Accesorii pentru conductor rotund O/ 8-10 mm sau

conductor plat 30 x 3.5 mm;• Ghid de instalare;• Baterii cu litiu – 2 bucæfli.

www.obo.ro

NNoouuttææflflii LLiigghhtt ++ BBuuiillddiinngg FFrraannkkffuurrtt 22001166TTBBSS –– SSiisstteemmee ddee pprrootteeccflfliiee llaa

ffeennoommeennee ttrraannzziittoorriiii øøii llaa ttrrææssnneett

SSiisstteemm ddee pprrootteeccflfliiee llaa ttrrææssnneett ttiipp:: LLSSCC II ++ IIII,, aarrttiiccooll nnrr.. 55009911 772222

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA TTRRÆÆSSNNEETT

Page 21: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 21

ÎÎnn ppeerriiooaaddaa 1122 -- 1144 ooccttoommbbrriiee 22001166

va avea loc la SINAIA

A 51-a CONFERINfiÆ INSTALAfiII

IInnssttaallaaflfliiii ppeennttrruu îînncceeppuuttuull mmiilleenniiuulluuii IIIIIIorganizatæ de: ASOCIAfiIA INGINERILOR DE INSTALAfiII DIN ROMÂNIA,

în colaborare cu SOCIETATEA DE INSTALAfiII ELECTRICE ØIAUTOMATIZÆRI DIN ROMÂNIA

Deschiderea øi lucrærile Conferinflei vor avea loc la Cazinoul din Sinaia.În cadrul acestei conferinfle se vor prezenta referate de sintezæ referitoare la creøterea performanflei energetice a clædirilor øi ainstalafliilor aferente.- Prevederile Legii nr. 372 privind performanfla energeticæ a clædirilor.- Mæsuri de reabilitare termicæ a clædirilor øi instalafliilor aferente, activitatea de auditare energeticæ.- Contorizarea sistemelor de încælzire øi de alimentare cu apæ rece øi caldæ la clædirile de locuit.- Autorizarea specialiøtilor de instalaflii, mæsuri pentru asigurarea calitæflii în proiectare, execuflie øi exploatare.- Utilizarea energiei solare øi geotermale pentru încælzirea øi prepararea apei calde de consum în clædirile civile.În cadrul conferinflei se vor organiza mese rotunde cu teme de importanflæ deosebitæ, la care vor participa personalitæfli din domeniulinstalafliilor din flaræ øi din stræinætate. Firmele participante vor putea prezenta referate privind echipamentele, materialele, sistemele øi serviciile oferite.Cu ocazia Conferinflei de Instalaflii se va organiza la Cazinoul din Sinaia o expoziflie de materiale øi echipamente pentru instalaflii.

PPeennttrruu rreellaaflfliiii ssuupplliimmeennttaarree::

AAssoocciiaaflfliiaa IInnggiinneerriilloorr ddee IInnssttaallaaflfliiii ddiinn RRoommâânniiaa,,Secretariatul General ARTECNO, Øos. Mihai Bravu nr. 110, Bl. D2, Sc. B,Ap. 64, Sector 2, Cod: 021332, Bucureøti;Tel: 021-2524840; 0722/351.295; 0744/339.608;e-mail: [email protected]; [email protected]øedinte: Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU

SSoocciieettaatteeaa ddee IInnssttaallaaflfliiii EElleeccttrriiccee øøii AAuuttoommaattiizzæærrii ddiinn RRoommâânniiaaTel: 021-252.48.34; 252.42.80/160; e-mail: [email protected]; Preøedinte executiv SIEAR:Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA

Page 22: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

22 ELECTRICIANUL 3/2016

QQ33 EENNEERRGGIIEE GGmmbbHH && CCoo.. KKGG ddeezzvvoollttææ,, pprroodduuccee øøii ccoommeerr--cciiaalliizzeeaazzææ ddiissppoozziittiivvee eelleeccttrroonniiccee,, îînn ssppeecciiaall ddiinn ddoommeenniiuulleenneerrggiieeii rreeggeenneerraabbiillee.. EEssttee vvoorrbbaa ddee pprroodduussee iinnoovvaattooaarree,, ddee cceeaammaaii bbuunnææ ccaalliittaattee ccaa øøii sseerrvviicciiii,, ggrraaflfliiee eexxppeerriieennflfleeii ffoonnddaattoorriilloorr,,uunnuuii ccoonncceepptt ddee lliivvrraarree rreemmaarrccaabbiill øøii uunnuuii mmaannaaggeemmeenntt ccooeerreennttøøii iinntteeggrraatt aall ccaalliittææflfliiii..

Q3 are propriul departament de cercetare-dezvoltare, cuingineri calificafli øi cu experienflæ, ce se asiguræ cæ produselesunt durabile øi robuste, cu scopul este de a atinge cele maibune performanfle ale centralelor fotovoltaice.

Q3 coopereazæ cu partenerii certificafli de sistem, specialselectafli øi instruifli. În plus faflæ de proiectarea øi consultanflaorientate spre client, partenerii de sistem Q3 oferæ, deasemenea, service rapid øi competent.

Pe lângæ dezvoltarea de produse proprii, împreunæ cupartenerii, Q3 modificæ tehnologia în scopul adaptærii ei laconceptul de produs de calitate øi orientat cætre obiectiveleøi standardele lui Q3. Astfel, Q3 se asiguræ cæ numai produ-sele tehnice mature ajung pe piaflæ iar operatorul unei insta-laflii poate fi sigur cæ va obfline un sistem durabil, care sæasigure un profit permanent.

Decuplarea generatoarelor de energie electricæcu panouri fotovoltaice

Dacæ o instalaflie cu panouri fotovoltaice are nevoie dedecuplarea imediatæ a panourilor de la reflea, produsul Q-Fire de la Q3 permite acest lucru, adicæ deconecteazærapid øi în siguranflæ generatorul fotovoltaic, în caz deurgenflæ (în cazul unor avarii sau incendii). Astfel de inci-dente s-au întâmplat în anumite locuri în special la mon-tarea pe acoperiøurile clædirilor, øi lipsa posibilitæflii decu-plærii imediate a fæcut practic imposibilæ sau riscantæ inter-veflia pompierilor, de exemplu în cazul unor incendii,curenflii mari generafli de panourilefotovoltaice nedecuplate fiind un realpericol în aceste cazuri

Iatæ de ce, firma germanæ Q3 a pus lapunct sistemul Q-Fire, caracterizat de:

• circuit de siguranflæ de c.a.;• posibilitatea de montare ulterioaræ instalærii panourilor; • instalare uøoaræ, færæ comutator suplimentar;• permite øi decuplarea manualæ;• opflional: se poate conecta un comutator cu cheie;• Recupleazæ automat dupæ o panæ de curent, asiguræ

deconectarea siguræ a generatorului fotovoltaic, în caz deurgenflæ øi nu genereazæ arcuri voltaice

Q-Fire poate separa galvanic de generatorul fotovoltaictoate conductoarele de la nivelul casetei de deconectare.Prin aceastæ separare, toate conductoarele de c.c. din clædiresunt færæ tensiune. Separarea se face prin intermediul caseteide comandæ care, la modul ideal, este montatæ în vecinætateainvertorului sau este conectatæ la refleaua de c.a. într-un altpunct.

Avantajele sistemului Q-Fire constau în:• deconectarea siguræ øi rapidæ a generatorului foto-

voltaic în caz de urgenflæ; • acflionarea prin intermediul reflelei de c.a. este

independentæ de sistemul fotovoltaic;• este posibilæ øi cuplarea/decuplarea manualæ a casetei

de comandæ Q-Fire; • Q-Fire este extensibil prin adæugarea de module supli-

mentare ce se instaleazæ simplu;• Q-Fire recupleazæ automat sistemul fotovoltaic dupæ o

o panæ de curent (atunci când decupleazæ automat sistemulfotovoltaic pentru siguranflæ).

Clasa de protecflie IP 64 permite instalarea Q-Fire înspafliu exterior, într-o zonæ protejatæ; funcflionarea esteposibilæ pânæ la -15 ˚C.

Q-Fire se monteazæ, aøa cum se vede øi în figura alæ-turatæ, între stringul de panouri solare øi invertor øi, fiindmontat în locuri uøor accesibile, permite decuplarea pa-nourilor rapid øi de la distanflæ.

PPeennttrruu ddeettaalliiii aacccceessaaflflii:: wwwwww..uunniiccmmaarr..rroo

QQ--FFiirree øøii ssiigguurraannflflaa iinnssttaallaaflfliiiilloorr ffoottoovvoollttaaiiccee

Invertor

Cablul 12Cablul 11Cablul 10Cablul 9

Cablul 8

Cablul 7Cablul 6Cablul 5

Cablul 4Cablul 3Cablul 2Cablul 1

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE

Page 23: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

În al doilea trimestru de activitate al firmei începemeditarea noului catalog. Mulfli oameni întreabæ de ce în eradigitalæ încæ mai imprimæm un catalog pe hârtie.Ræspunsul este simplu – pentru cæ este un cult!

Cataloagele TME au devenit o vitrinæ de prezentare afirmei, un element caracteristic ce ne diferenfliazæ de alflii.Clienflii fideli le colecflioneazæ pe rafturi, iar, cusurprindere, la târguri le ridicæ întrebându-ne cât cântæresc(înlæturæm speculafliile - aproape 4 kg). Catalogul faceîntotdeauna o impresie puternicæ.

VVææ rreeccoommaannddææmm ssææ vvææ aaccttuuaalliizzaaflflii bbiibblliiootteeccaa((wwwwww..ttmmee..eeuu))!!

TME este o firmæ de familie, veche deja de o generaflie,care existæ din 1990. Totul a început de la un mic magazinde elemente electronice pentru service øi mica producflie,înfiinflat la Lódz, în Polonia, de fraflii Adam øi ZbigniewKuczynski. TME este astæzi unul dintre cei mai maridistribuitori de elemente electronice, electrotehnice,automaticæ industrialæ øi echipamente de atelier dinEuropa. Firma are mai mult 500 de angajafli în sediulcentral din Polonia øi în societæflile subsidiare din alte flæri.

Deservim câteva zeci de mii de firme din 128 de flæri øi

expediem 2800 de colete pe zi. Printre cele 160.000 deproduse pe care le oferim îi vefli regæsi pe majoritateafabricanflilor importanfli de componente electronice.

Lilianna Dàbrowska(+48) 42 645 554 08

[email protected], [email protected]

CCoommpplleettaaflflii--vvææ ccoolleeccflfliiaa ddee ccaattaallooaaggee TTMMEE!!

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

Page 24: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

24 ELECTRICIANUL 3/2016

La finalul anului 2015, respectiv începutul anului 2016la Proenerg am avut parte de noutæfli - din decembrie 2015am început sæ integræm în proiectele noastre cele trei noimodele Prevectron 3® seria S, iar din februarie 2016 aceastænouæ gamæ s-a completat cu douæ modele din seria TS.

Solufliile noastre inovative de protecflie la træsnet auajuns astfel sæ fie mai sigure, mai fiabile øi cu mentenanflamai facilæ.

NOUTÆfiI

Noua generaflie de Prevectron prezintæ douæ inovafliiunice de pânæ acum. Integreazæ o nouæ tehnologie patentatæ"OptiMax", prin care se obfline o creøtere a performanfleiparatræsnetului cu pânæ la 40%, respectiv Prevectron 3®

prezintæ un pas important din punct de vedere al mente-nanflei, fiind unicul paratræsnet cu circuite create øi asam-blate separat, fæcând astfel posibilæ schimbarea modululuidefect.

40% mai performantProtecflie maximæ în paratræsnete - tehnologia OptiMax

În completarea specificafliilor tehnice ridicate ale mo-delelor Prevectron 2: tijæ centralæ continuæ, calcul dinamical câmpului electric înconjurætor, sistem autonom, etc.Prevectron 3® include - pentru prima oaræ - tehnologiapatentatæ OptiMax®. Sistemul OptiMax® a fost dezvoltat decætre inginerii LIRi (Lightning Innovation and Researchinstitute). Neutralizeazæ încærcærile spafliale din jurul tijeicentrale, înainte de declanøarea liderului ascendent. Astfel,acesta din urmæ progreseazæ într-un mediu electric perfectcontrolat.

Acest sistem inovativ duce la o reducere cu pânæ la 40%a deviafliei standard mæsuratæ în Laboratorul de Înaltætensiune (HVL). Variaflii mai mici mæsurate în HVLînseamnæ un proces al liderului ascendent mai sigur, încondiflii reale de træsnet. Aøadar, acesta îmbunætæfleøtesemnificativ performanfla øi fiabilitatea sistemului deparatræsnet.

Costuri reduse de mentenanflæUnicul paratræsnet modular

Prevectron 3® reprezintæ un pas important în mente-nanfla unui sistem de paratræsnet. Fiecare circuit este creat øiasamblat separat. Acest sistem modular unic face posibilæschimbarea modulului defect. Starea paratræsnetuluiPrevectron 3® poate fi testatæ periodic cu testerul HighVoltage Tester.

Testerul permite clientului sæ verifice capacitatea defuncflionare a sistemului de paratræsnet pe tot parcursulperioadei de funcflionare.

BENEFICII

55 AAnnii ggaarraannflfliieeProducætorul acordæ un termen standard de garanflie de

5 ani pentru Prevectron 3®. Mulflumitæ designului modularunic, Prevectron 3® are o perioadæ de viaflæ extra lungæ.

110000%% IInnoovvaaflfliiii dduurraabbiilleeDe la începuturile dezvoltærii paratræsnetului Prevectron

3®, s-au implementat urmætoarele cerinfle ale inovafliilordurabile: 100% fabricat în Franfla, greutate scæzutæ cu pânæla 40%, perioadæ de viaflæ extinsæ, construcflie modularæ.Mulflumitæ etichetei „In Planet” paratræsnetului Prevectron3® i-a fost atribuit Premiul de Excelenflæ de cætre AvniRAdjudication Team pentru promovarea în afaceri a eco-design-ului.

SSoolluuflfliiii iinnoovvaattiivvee ddee pprrootteeccflfliiee llaa ttrrææssnneettDénes István, Proenerg srl

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA TTRRÆÆSSNNEETT

Page 25: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 25

Calitate garantatæ de standarde 18 ani experienflæ

Proenerg are cea mai mare øi experimentatæ echipæ despecialiøti din acest domeniu.

Pentru atingerea scopului – un sistem de paratræsnetfiabil – væ asiguræm o soluflie tehnicæ susflinutæ de calculeexacte chiar øi pentru situaflii extreme.

Cooperarea cu noi væ poate aduce liniøtea øi siguranflaunui rezultat corect.

PPeennttrruu mmaaii mmuullttee ddeettaalliiii vvææ rruuggææmm ccoonnttaaccttaaflflii ccoolleeggiiiinnooøøttrrii ccoonnssuullttaannflflii,, ssppeecciiaalliiøøttii îînn ssiisstteemmee ddee ppaarraattrrææssnneett,,ddeettaalliiii llaa wwwwww..pprrooeenneerrgg..rroo

Prevectron 3® - funcflionare în patru trepte

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA TTRRÆÆSSNNEETT

Page 26: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

26 ELECTRICIANUL 3/2016

În cadrul instalafliilor electrice de joasæ tensiune, recep-toarele electrice actuale sunt, în marea lor majoritate, recep-toare nneelliinniiaarree - care distorsioneazæ forma de undæ a curen-tului absorbit sau chiar a tensiunii de la bornele acestora.Aceøti consumatori pot fi întâlnifli atât în iinnssttaallaaflfliiiillee eelleecc--ttrriiccee iinndduussttrriiaallee:: variatoare de turaflie motoare, invertoare,redresoare, soft-startere øi altele, cât øi în iinnssttaallaaflfliiiillee ccaassnniiccee(aferente clædirilor civile) unde, deøi puterea receptoareloreste redusæ, numærul lor este foarte mare: aparate de biroticæ(sisteme de calcul, copiatoare,faxuri etc.) sau corpuri de ilu-minat cu læmpi economice (cudescærcæri sau tip LED).

Aceastæ formæ de abatere dela calitatea energiei electrice îninstalaflie poate determina o seriede disfuncflionalitæfli care sæ semanifeste øi în modul în care esteasiguratæ pprrootteeccflfliiaa îîmmppoottrriivvaaøøooccuurriilloorr eelleeccttrriiccee (la atingeredirectæ øi indirectæ) øi pprrootteeccflfliiaaîîmmppoottrriivvaa iinncceennddiiiilloorr.. În acestcontext, aparatele de protecfliediferenfliale de curent rezidual(DDR) trebuie sæ-øi menflinæfuncflionalitatea chiar øi în cazulunor curenfli de defect de frec-venflæ foarte ridicatæ sau cu oputernicæ componentæ de curentcontinuu. Aparatele diferenflialeDDooeeppkkee de ttiipp BB sunt dimensio-nate special pentru a funcflionacorespunzætor în aceste regimuri.

Pentru invertoare de frec-venflæ utilizate pentru acflionarea

unor utilaje mobile ((mmaaccaarraallee,, lliiffttuurrii,, ssiisstteemmee aaccflfliioonnaatteeeelleeccttrriicc ddiinn ppaarrccuurriillee ddee ddiissttrraaccflfliiee eettcc..)) pot fi utilizateeexxcclluussiivv ddiissppoozziittiivvee ddee pprrootteeccflfliiee ddiiffeerreennflfliiaallææ ddee ttiipp BB.. Deasemenea oriunde sunt condiflii favorizante de apariflie aunor curenfli de defect datoritæ mediului agresiv sau cu riscridicat (instalaflii de øantier, instalaflii provizorii sau în mediiumede etc.).

PPeennttrruu ddeettaalliiii ccoonnssuullttaaflflii wwwwww..ddooeeppkkee..ddee..

DDee ccee pprrootteeccflfliiee ddiiffeerreennflfliiaallææ DDOOEEPPKKEE ddee ttiipp BB??

ÎÎnn ffuunnccflfliiee ddee ccaarraacctteerriissttiiccaa ddee ffuunnccflfliioonnaarree,, ddiissppoozziittiivveelleeddiiffeerreennflfliiaallee ccoonnffoorrmm nnoorrmmaattiivveelloorr îînn vviiggooaarree ((II77 --22001111-- aarrtt.. 44..11..55..22..55 ÷÷ 44..11..55..22..66)) ppoott ffii::•• ddiissppoozziittiivv ddiiffeerreennflfliiaall ddee ttiipp AACC,, ppeennttrruu ccaarree ddeeccllaannøøaarreeaa

eessttee aassiigguurraattææ ppeennttrruu ccuurreennflflii ddiiffeerreennflfliiaallii,, aalltteerrnnaattiivvii,, ddee ffoorrmmaa ssiinnuussooiiddaallææ,, ccaarree ssuunntt aapplliiccaaflflii bbrruusscc ssaauu ccaarreeccrreesscc lleenntt.. AAcceesstt ttiipp ddee ddiissppoozziittiivv îînn aannuummiittee flflæærrii((GGeerrmmaanniiaa)) nnuu mmaaii eessttee aaddmmiiss îînn iinnssttaallaaflfliiii;;

•• ddiissppoozziittiivv ggeenneerraall ddee ttiipp AA,, ppeennttrruu ccaarree ddeeccllaannøøaarreeaaeessttee aassiigguurraattææ ppeennttrruu ccuurreennflflii ddiiffeerreennflfliiaallii aalltteerrnnaattiivvii,, ssiinnuussooiiddaallii ssaauu ppeennttrruu ccuurreennflflii ddiiffeerreennflfliiaallii ccoonnttiinnuuiippuullssaattoorriiii;;

•• ddiissppoozziittiivv ddiiffeerreennflfliiaall ddee ttiipp BB,, ppeennttrruu ccaarree ddeeccllaannøøaarreeaaeessttee aassiigguurraattææ ppeennttrruu ccuurreennflflii ddiiffeerreennflfliiaallii aalltteerrnnaattiivviissiinnuussooiiddaallii,, ppeennttrruu ccuurreennflflii ddiiffeerreennflfliiaallii ccoonnttiinnuuii ppuullssaattoorriiiiøøii ppeennttrruu ccuurreennflflii ddiiffeerreennflfliiaallii,, ccaarree ppoott pprroovveennii ddee llaacciirrccuuiittee rreeddrreessooaarree..

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

Page 27: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 27

Ca o singuræ unitate, sistem de test multitasking, nimic nuse ridicæ la înælflimea TRAX. Are în plus mai multe funcflii detest destinate altor componente ale unei staflii electrice øi, încele din urmæ, înlocuieøte numeroase echipamenteindividuale de test. În comparaflie cu instrumenteleconvenflionale, TRAX economiseøte timp øi este mai rentabil.

Pot fi generate øi mæsurate cu o precizie ridicatæ o gamælargæ de valori de tensiune øi curent, ceea ce permiteinstrumentului multifuncflional de tip mono-bloc sæ fieutilizat într-un domeniu larg de aplicaflii. Astfel, gama deaplicaflii TRAX include transformatoare de putere, pentruacestea oferæ mai multe caracteristici unice øi deosebite,treceri izolatoare, câmpuri de bare, transformatoare demæsuræ, întrerupætoare de JT, MT øi IT, relee de protecflie,sisteme de împæmântare øi multe alte componente dinsubstaflii. TRAX este dotat cu caracteristici care vor facesarcina inginerului de test mai uøoaræ øi mai rapidæ în timpce rezultatele vor deveni mai fiabile øi precise. Cei 100 ACC pentru mæsurarea rezistenflei înfæøurærii sau tensiuneade 250 V CA pentru mæsurarea raportului de transformaresunt bune exemple. Se adaugæ tehnica de adaptare pentrudemagnetizare rapidæ øi eficientæ a miezului øi tehnicabrevetatæ pentru mæsurætori dinamice pe comutatoarele dederivaflii în sarcinæ. TRAX are øi tehnica brevetatæ pentrucorecflia de temperaturæ øi de detectare a dependenflei detensiune. Uøor de utilizat, multi-funcflionalitatea TRAXvine la propriu atunci când se evalueazæ starea øi perfor-manfla transformatoarelor de curent øi de tensiune. Se pottesta ambele tipuri cu uøurinflæ, precum øi componentelecheie ale unui activ individual, de exemplu, miez, înfæøuræri,treceri øi izolaflie. Testarea cu frecvenflæ variabilæ esteesenflialæ pentru ambele sarcini standard øi avansate dediagnosticare. Arhitectura interfaflæ utilizator/TRAX sebazeazæ pe un numær al instrumentelor individuale/aplicafliiunde numai funcflia necesaræ este afiøatæ în mod implicit.

Toate instrumentele sunt "ready-to-go", færæ a face setærispecifice. În modul de neconfigurare, trebuie doar sæconectafli cablurile de mæsuræ la obiectul de test, selectaflitensiunea sau curentul semnalului de test øi apæsafli butonulpornire. Acest lucru impune un minim de pregætire,economisind astfel timp øi bani pentru utilizator. Dacæ sedoreøte îndrumare cu privire la modul de efectuare al unuitest, pur øi simplu introducefli configuraflia. TRAX oferæapoi scheme de conexiuni, plus un tabel cu ordinea corectæa mæsurætorilor.

Sistemul este proiectat pentru mobilitate - dar funcflio-neazæ la fel de bine sau mai bine decât orice echipament detest pe teren dedicat de pe piaflæ. TRAX susfline teste în con-formitate cu majoritatea standardelor aplicabile (IEC, ANSI,CIGRE, etc). Este, probabil, cel mai compatibil øi cel mai bunsistem de test "transformatoare øi staflii electrice" din lume.

wwwwww..mmeeggggeerr..ccoomm;;wwwwww..sseebbaakkmmtt..ccoommsseebbaa..rroo@@sseebbaakkmmtt..ccoomm

TTRRAAXX -- mmuullttii--ffuunnccflfliioonnaall MMeeggggeerr ppeennttrruu tteessttaarreeaattrraannssffoorrmmaattooaarreelloorr ccuu mmeettooddee „„ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt””

ÎÎnn mmeeddiiuull ddee tteessttaarree ddee aassttææzzii,, eexxiissttææppuuflfliinn ccee TTRRAAXX nnuu ppooaattee mmææssuurraa.. GGrraaflfliieeuunneeii ccoommbbiinnaaflfliiii uunniiccee ddee hhaarrddwwaarree ddeeîînnaallttææ ppeerrffoorrmmaannflflææ,, ssooffttwwaarree mmooddeerrnn øøiiiinntteerrffaaflflææ iinnttuuiittiivvææ,, pplluuss oo sseerriiee ddee aapplliiccaaflfliiiirreemmaarrccaabbiillee,, aacceessttaa ddeeppææøøeeøøttee ccuuuuøøuurriinnflflææ ppeerrffoorrmmaannflflaa øøii ffuunnccflfliioonnaalliittaatteeaaeecchhiippaammeenntteelloorr rriivvaallee.. MMeeggggeerr aa sseelleeccttaattcceellee mmaaii bbuunnee tteehhnniiccii ddee mmææssuurrææ ddiinnggaammaa lloorr ddee eecchhiippaammeennttee ddee tteesstt,, aaaaddææuuggaatt oo ffuunnccflfliioonnaalliittaattee ddee nneeeeggaallaatt,,pplluuss ssiimmpplliittaattee iinntteelliiggeennttææ,, øøii ttooaatteeaammbbaallaattee îînnttrr--oo ccuuttiiee uuøøoorr ddee ttrraannssppoorrttaatt,,ggaattaa ppeennttrruu uurrmmæættoorruull ddvvss.. tteesstt..

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

Page 28: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

28 ELECTRICIANUL 3/2016

AABBBB aa pprreezzeennttaatt mmooddaalliittææflflii ddee ccrreeøøtteerree aaccoommppeettiittiivviittææflfliiii pprriinn uuttiilliizzaarreeaa ccoonncceeppttuulluuiiddee IInntteerrnneett aall LLuuccrruurriilloorr,, SSeerrvviicciiiilloorr øøiiOOaammeenniilloorr ((IILLSSøøOO))..

ABB a prezentat o varietate largæde soluflii digitale de referinflæ în cadrulTârgului de la Hanovra care a avut locîn perioada 25-29 aprilie 2016,stabilind ILSøO ca fiind întruchipareainovafliilor viitoare, acest lucru înca-drându-se perfect în tematica târguluiøi anume “Industrie integratæ- desco-perirea de soluflii”.

Conceptul ABB despre ILSøOcuprinde servicii de pionierat øi solufliide o importanflæ crucialæ pentru în-tregul segment al consumatorilor. In-diferent cæ este vorba despre utilitæfli,industrie øi transporturi sau despreinfrastructuræ, ABB oferæ soluflii per-sonalizate potrivite fiecærui client înparte. Astfel, ABB a prezentat solufliipractice, orientate cætre client în cadrulstandului A35, Hol 11 care a adusILSsO la viaflæ øi l-a fæcut uøor deînfleles. Solufliile ILSøO sunt proiectateastfel încât sæ conducæ la creøterea pro-ductivitæflii, a eficienflei øi sæ deschidæuøa dezvoltærii de noi modele deafaceri. Acest lucru permite clienflilorsæ îøi optimizeze serviciile øi sæ îøi

creascæ avantajele competitive în modmæsurabil.

"Pentru a creøte în mod profitabilastæzi øi în viitor, reorientæm atenfliaABB asupra strategiei nivelului urmæ-tor, care se bazeazæ pânæ la un punctpe ILSøO", a spus Ulrich Spiesshofer,CEO al ABB. "Noi conectæm Auto-matizarea Industrialæ øi Componentelepentru Energie – care sunt de fapt lu-crurile – la internet øi facilitæm conlu-crarea armonioasæ a acestora, utilizândsoluflii avansate de software. Acestlucru conduce la noi oferte de serviciiøi oferæ clienflilor noøtri un avantajcompetitiv decisiv."

Solufliile ILSøO de la ABB promo-veazæ cu succes o schimbare de para-digmæ în managementul resurselor.ILSøO interconecteazæ lucruri, sis-teme, oameni øi continente. ABB ademonstrat acest lucru cu claritate încadrul standului sæu de 1,700 m2, maiales în acest an când SUA este flaræparteneræ la Târgul de la Hanovra.Compania a prezentat peste 30 desoluflii care sunt în strânsæ legæturæ cuStatele Unite.

În cadrul celui mai mare târg in-dustrial, ABB a lansat cele mai noi so-luflii tehnologice, printre care se nu-

mæræ øi soluflia inovatoare a senzoruluiinteligent, care este de altfel cea maiavansatæ pentru monitorizarea de ladistanflæ a motoarelor electrice. Sen-zorul inteligent mæsoaræ parametricum ar fi temperatura, vibraflia saucâmpurile magnetice, informaflii careulterior sunt transmise cætre un server.Parametrii mæsurafli continuu asiguræ obazæ pentru o analizæ amænunflitæ astærii motorului. Aceastæ soluflie per-mite clienflilor sæ îøi îmbunætæfleascæproductivitatea øi timpul de func-flionare øi sæ previnæ întreruperile pro-ducfliei prin mentenanflæ preventivæ.Senzorul inteligent poate aduce oricetip de motor în cea de-a 4-a revoluflieindustrialæ, indiferent de vechimeaacestuia.

ABB (www.abb.com) este liderglobal în tehnologiile energetice øi deautomatizæri care permit clienflilor dindomeniul utilitæflilor, industriei, trans-porturilor øi infrastructurii sæ îøi îmbu-nætæfleascæ performanflele, diminuândimpactul asupra mediului înconjurætor.Grupul de companii ABB opereazæ înaproximativ 100 flæri, având în jur de135.000 angajafli.

AABBBB llaa TTâârrgguull ddee llaa HHaannoovvrraa 22001166:: CCrreeøøtteerreeaa pprroodduuccttiivviittææflfliiii ccuu aajjuuttoorruull IInntteerrnneettuulluuii LLuuccrruurriilloorr,,

SSeerrvviicciiiilloorr øøii OOaammeenniilloorr

EEVVEENNIIMMEENNTT

Page 29: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

Vineri, 13 mai, prima staflie publicæ de încærcare aautovehiculelor electrice sau hibride a devenit funcflionalæla Sibiu, în parcarea Cazarma 90, unde sunt amenajate douælocuri de parcare cu folosinflæ exclusivæ pe durata încærcærii.

La aceastæ staflie pot fi încærcate toate tipurile de vehi-cule electrice, de la autoturisme, la mopede, motociclete,scutere sau biciclete electrice. Pentru anul în curs,autoritæflile locale au stabilit ca alimentarea cu energieelectricæ sæ fie gratuitæ, singura taxæ de plætit fiind cea deparcare. Timpii de încærcare a unui vehicul electric variazæîntre una øi øase ore.

Staflia a costat 30.000 de lei, contractul incluzând staflia însine, un echipament de monitorizare øi 250 de carduri deacces la priza de curent. Fiecare utilizator trebuie sæachiziflioneze un card magnetic la un preæ de 28 de lei,reutilizabil. Dupæ ce maøina este cuplatæ la staflie, pentru aporni transferul de curent, cardul magnetic trebuie apropiatde unitatea de încærcare, aceeaøi operafliune fiind necesaræpentru oprirea alimentærii. Acesta este un proiect pilot, unprim pas pentru proiecte viitoare de o mai mare amploare,în sensul asigurærii infrastructurii necesare pentru trecerea lamijloace de transport prietenoase cu mediul.

Staflia de încærcare este conceputæ pentru exterior øidotatæ cu douæ prize standard: o prizæ frontalæ MenekesType 2 (alimentare la 380V / 22 kW) øi o prizæ Schuko(alimentare 220 V / 3,7 kW).

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

SSttaaflfliiee ddee îînnccæærrccaarree aa aauuttoovveehhiiccuulleelloorr eelleeccttrriiccee llaa SSiibbiiuu

Page 30: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

30 ELECTRICIANUL 3/2016

RRoohhddee && SScchhwwaarrzz îîøøii iinntteeggrreezzææ ffiilliiaalleellee ccee aauu ccoommppeetteennflflee îînnddoommeenniiuull sseeccuurriittææflfliiii iinnffoorrmmaaflfliieeii øøii rreeflfleelleelloorr îînn nnoouuaa ccoommppaanniieeRRoohhddee && SScchhwwaarrzz CCyybbeerrsseeccuurriittyy GGmmbbHH.. AAmmmmaarr AAllkkaassssaarr øøii RReeiikkHHeesssseellbbaarrtthh vvoorr ffii rreessppoonnssaabbiillii ddee eexxttiinnddeerreeaa aacceessttuuii ddoommeenniiuuddee aaccttiivviittaattee pprreeccuumm øøii ddee ddeezzvvoollttaarreeaa ppoorrttooffoolliiuulluuii ddee ssoolluuflfliiiiaavvaannssaattee ddiinn ppuunncctt ddee vveeddeerree tteehhnniicc,, ssoolluuflfliiii mmeenniittee ssææ ssaattiissffaaccæænneevvooiillee aaccttuuaallee øøii ddee vviiiittoorr aallee cclliieennflfliilloorr.. RRoohhddee && SScchhwwaarrzzCCyybbeerrsseeccuurriittyy vvaa iimmpplleemmeennttaa uunn nnoouu ccoonncceepptt tteehhnnoollooggiicc,,““sseeccuurriittaattee pprriinn pprrooiieeccttaarree””,, mmeenniitt ssææ ooffeerree mmææssuurrii pprroo--aaccttiivvee ddeepprrootteeccflfliiee îîmmppoottrriivvaa aattaaccuurriilloorr ddiinn eexxtteerriioorr..

Protejarea informafliei øi a comunicafliilor devine din ce înce mai importantæ în epoca globalizærii reflelelor de co-municaflii de date. Potenflialul de ameninflæri la adresa com-paniilor, autoritæflilor guvernamentale øi a infrastructurilorcritice manifestæ o creøtere extrem de rapidæ. Rohde &Schwarz a ræspuns acestor provocæri prin creøterea implicæriisale pe aceastæ piaflæ în expansiune. Grupul nostru decompanii din domeniul electronicii, cu sediul central înMünchen, va folosi brandul Rohde & SchwarzCybersecurity pentru a-øi consolida poziflia de furnizoreuropean de prim rang pentru soluflii de înaltæ tehnologierealizate în Germania. Expertiza existentæ în domeniulsecuritæflii cibernetice va fi lærgitæ cu ajutorul unor impulsuridin exterior.

Rohde & Schwarz activeazæ în domeniul securitæfliiinformafliei de peste 20 de ani. În anii 2014 øi 2015, grupuløi-a extins aria de competenflæ prin achiziflionarea com-paniilor Adyton GmbH, Gateprotect GmbH øi Sirrix AG.Subsidiarele Ipoque GmbH øi Rohde & Schwarz SITGmbH vor continua sæ contribuie la portofoliul de produsecu expertiza øi solufliile lor. În procesul de integrare, Rohde& Schwarz SIT va fi reorganizatæ. Filiala din Stuttgart se vaconcentra pe activitatea sa de bazæ, øi anume aceea de agenera soluflii de criptare în domeniul radiocomunicafliilor.Filiala din Berlin se va ocupa în continuare de grupele deproduse de criptare end-to-end øi de securitate a reflelelor.Aceste organizaflii vor fi integrate în cadrul Rohde &Schwarz Cybersecurity GmbH, companie ce va avea unnumær de aproximativ 400 de angajafli în øase locaflii dinGermania.

Ammar Alkassar (CEO) øi Reik Hesselbarth (CFO) aufost numifli în bordul executiv al Rohde & SchwarzCybersecurity GmbH. Alkassar a fost CEO al Sirrix AG înultimii zece ani øi Hesselbarth are o experienflæ în acestdomeniu dobânditæ în poziflia sa de director al IpoqueGmbH.

Ammar Alkassar spune: "piafla de securitate IT øi areflelelor este fragmentatæ atât în Germania cât øi Europa.Nu existæ furnizori puternici aøa cum vedem în StateleUnite ale Americii. Vom aborda aceastæ provocare øi vompozifliona Rohde & Schwarz Cybersecurity ca furnizor desoluflii la cheie pentru Europa. Putem atinge acest obiectivprin asocierea de business-uri start-up cu securitatea øiinfrastructura unei companii de înaltæ tehnologie de succesla nivel mondial".

Peter Riedel, Preøedinte øi COO al Rohde & Schwarz øimembru al bordului de supraveghere al Rohde & SchwarzCybersecurity GmbH, adaugæ: "Rohde & Schwarz este ocompanie germanæ independentæ, o companie de familie.Produsele øi serviciile noastre respectæ cele mai înaltestandarde tehnologice øi sunt inovative øi de încredere.Aceste caracteristici se vor aplica întrutotul øi la întregulportofoliu de echipamente produse sub marca Rohde &Schwarz Cybersecurity“.

Rohde & Schwarz Cybersecurity oferæ o gamæ largæ desoluflii tehnologice de prim rang pentru domeniul securitæfliiinformafliei øi reflelelor. Solufliile foarte sigure de criptare,firewall-uri de ultimæ generaflie øi software de analizæ dereflele øi securitate la terminale protejeazæ companiile øiinstitufliile publice din întreaga lume împotriva acfliunilor despionaj øi împotriva atacurilor cibernetice. Solufliile de secu-ritate a informafliei, multe dintre ele premiate la manifestæridin domeniul IT, sunt realizate în Germania øi cuprind ogamæ largæ de produse, de la echipamente compacte de tipall-in-one, pânæ la soluflii complexe, personalizate pentruinfrastructuri critice. Dezvoltarea de soluflii IT de încrederese concentreazæ pe noul concept tehnologic “securitate prinproiectare”, destinat prevenirii proactive a atacurilor dinexterior, aceasta în opoziflie cu modul reactiv utilizatanterior. Atacurile de tip “zero day exploints”, care profitæde vulnerabilitæflile reflelei øi nu pot fi contracarate prinmetode reactive, cum sunt software-urile anti-virus saufirewall-uri tradiflionale, sunt în creøtere. Rohde & SchwarzCybersecurity poate oferi soluflii de securitate care iau încalcul provocærile prezente øi viitoare ale aplicafliilor infor-matice avansate.

MMaaii mmuullttee iinnffoorrmmaaflfliiii:: ccyybbeerrsseeccuurriittyy..rroohhddee--sscchhwwaarrzz..ccoomm..RRoohhddee && SScchhwwaarrzz RRoommaanniiaa SS..RR..LL..BBdd.. EErrooiiii SSaanniittaarrii,, nnrr.. 8899,, SSeeccttoorr 55,, TTeell // FFaaxx:: ++4400 2211 441111 2200 1133;; ++4400 2211 441100 6688 4466EEmmaaiill:: rrss--rroommaanniiaa@@rroohhddee--sscchhwwaarrzz..ccoommwwwwww..rroohhddee--sscchhwwaarrzz..ccoomm

RRoohhddee && SScchhwwaarrzz îîøøii ccoonnssoolliiddeeaazzææ eexxppeerrttiizzaaîînn ddoommeenniiuull sseeccuurriittææflfliiii cciibbeerrnneettiiccee

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

Page 31: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 31

MMaaii ddeemmuulltt,, ddaarr nnuu cchhiiaarr ddee mmuulltt,, ppee vvrreemmeeaa nnooaassttrrææ,, aa cceelloorrmmaaii ttrreeccuuflflii pprriinn vviiaaflflaa pprrooffeessiioonnaallææ,, ccâânndd eexxiissttaauu nniiøøttee rreeppeerree:: ddeeccoommppeetteennflflææ,, tteehhnniiccee,, tteehhnnoollooggiiccee,, llooggiissttiiccee,, ddee iimmaaggiinnee,, ddeemmâânnddrriiee ddee bbrraannøøææ.. EExxiissttaauu nniiøøttee nnuummee øøii BBrraanndd--uurrii.. EErraauuffaabbrriiccaannflflii,, pprrooiieeccttaannflflii,, ffiirrmmee ddee ddiissttrriibbuuflfliiee,, iinnssttiittuuflfliiii,, øøccoollii,,aarrhhiitteeccflflii,, iinnggiinneerrii,, pprrooffeessoorrii.. FFaaflflææ ddee ccaarree øøttiiaaii ssææ--flflii iieeii rreeppeerreellee..

CCiinnee mmaaii ppooaattee ssææ ssppuunnææ aazzii cciinnee eessttee lliiddeerr îînn iinndduussttrriiaa ddeeiilluummiinnaatt??

Acum un an øi ceva, poate doi, Philips Lighting s-aseparat de grup (trebuia sæ o facæ din anii ‘90 când totgrupul era salvat de la præbuøire de cætre divizia deLighting). Toate bune øi frumoase, “mai bine mai târziudecât niciodatæ” a venit însæ prea târziu. Am crezut sincercæ este o oportunitate de a redeveni leader-ul mult maiflexibil de care piafla avea nevoie. Bluf total; o gramadæ debani cheltuifli pe reorganizare øi relocare, cam mulfli dacævedem cæ acum o lunæ a apærut anunflul de vânzare pentruPhilips Lighting. Discuflii cu uøile închise între “formalmarket leader” øi investitori din China, USA øi Anglia. Nutocmai din branøa de iluminat, o fi bine… o fir ræu? O fidoar AU? Næsucul meu îmi spune cæ nu e de bine. Nupentru Philips Lighting, ci pentru Lighting.

Osram… nu mai øtie cu exactitate unde sæ se poziflionezeîn piaflæ. Mæcar faflæ de propria auræ trecutæ de firmægermanæ serioasæ. A fost intratæ în Siemens øi îøi ascundefafla în spatele unor branduri locale sub care este menflionat“an Osram Business”. Sæ-mi scuzafli însæ comparaflia cubancul lui Amza Pellea, este precum câinele olteanului legatpe sârmæ. Diferenfla este datæ de faptul cæ pe susnumitasârmæ nu este legatæ cu un lanfl, ci cu un fel de coardæelasticæ. Ce sæ înflelegi dupæ ce Osram anunflæ cu surle øitrâmbifle o investiflie importantæ în facilitæfli de cercetare,dezvoltare øi producflie pentru LED în Malaezia, apoi lacâteva zile vine Siemens øi anuleazæ totul. Noroc cuindustria auto øi OEM, altfel pæcat de superprofesioniøtiicare mai sunt încæ, pentru cât timp,pæstrafli în organizafliile de vânzæri.

Sylvania… ba în India, ba în China;au dispærut în Helvar… øi nu l-am scriscu doi de l. No comments… ba am unul:prea multe tuburi proaste T5 mi-autrecut prin mânæ la montaj în ultimiipatru ani… LED-urile or fi la fel?

GE Lighting: s-a discretizat aproapeenglezeøte…, pas cu pas, cât de câtelegant, cât de cât inteligibil pentru piaflaprofesionalæ, færæ zgomot øi færæ trâmbifle,mai nou øi færæ organizaflii de vânzæri.“Adio, dar ræmân cu tine”, “existæm darva fi greu sa ne mai gæsifli”, GE se repliazæpe pieflele sale grele, tradiflionale øiautosustenabile. Corect pânæ la un punct.Retragere færæ zgomot, læsæm în urmæ

ceva “francize” de vânzæri sub forma unor primitori detelefoane sau mail-uri.

Aceeaøi implozie în toate cele patru cazuri, ca øi în multealtele. Pe cæi diferite… dar tot acelaøi e rezultatul pentru noicei mulfli care ne câøtigæm traiul în Iluminat. Nu mai ai decine sæ flii seama sau cine sæ impunæ respectul în industrie.

Nu cred cæ pe mâinile unor profesioniøti cu formaflietehnicæ øi de management solidæ øi cu un marketing cinstitcætre piaflæ în organizafliile de vânzæri s-ar fi ajuns aici.Dovadæ cæ acolo unde oamenii au fost pæstrafli øi încurajaflisæ-øi poarte singuri de grijæ, lucrurile stau relativ bine:Zumtobel (chiar dacæ a fæcut flick flack cu 300 de locuri demuncæ øi o fabricæ în România, probabil nu singura) øiSchreder se dezvoltæ. Doar cæ pælæria pieflei globale pentrudânøii este deocamdatæ cam de mærimea unui sombreropentru capetele unor manguste.

În general, toate aceste companii, ca øi altele mai mici, caøi principalii lor Agenfli din piaflæ, se plâng cæ nu au pe cine sæangajeze, cæ nu mai gæsesc oameni. Am væzut acest lucruscris de dudui importante, de la firme serioase de HeadHunting, am auzit-o din gura øefilor de business… Se dævina pe øcoalæ cæ nu mai aduce absolvenfli buni în piaflæ, astacând sunt sute de oameni, cei drept ceva mai trecufli de 40 øiceva de ani, care de abia îøi gæsesc ceva de fæcut! E o altædiscuflie, legatæ de alte considerente, o læsæm poate pe altædatæ, însæ pentru acum nu vreau sæ menflionez decât cæobserv cæ nimeni nu mai este atât de dispus ca altæ datæ sæ in-vesteascæ în profesia angajaflilor sau a angajaflilor clienflilor.

Øi ajungem la singura explicaflie servitæ de care avemparte øi care transcende din discursurile zgomotacilor cucravate studiate øi costume “smart” intenflionat casual:Schimbarea de paradigmæ: ce-o fi øi ce-o vrea ea?

Definiflie de Wikipedia: PPaarraaddiiggmmaa;; În filozofia øtiinflei:Set de asumpflii de fond, de concepte, rezultate øi proceduri,un mod global de a privi fenomenele, instituit, de regulæ, deanumite opere øtiinflifice, în cadrul cæruia se desfæøoaræ

AA ffoosstt ooddaattææ…… ddeesspprree BBrraanndd--uurriiDr. ing. Cornel Sfetcu

OOPPIINNIIII

Page 32: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

32 ELECTRICIANUL 3/2016

cercetarea („øtiinfla normalæ”) într-o comunitate øtiinflificæ øiîntr-o epocæ istoricæ. O paradigmæ este schimbatæ atuncicând apar anomalii øi disfuncflionalitæfli care nu mai pot firezolvate în cadrul ei.

ADICÆ: Anomalia o fi LED-ul? OK, de înfleles faflæ deceea ce am avut pânæ acum, dar ce ne facem cu disfuncfliona-litæflile? Unde este schimbarea de paradigmæ? Schimbæmochiul dupæ LED? Nu-l scoatefli pe piaflæ în primul rând casursæ de luminæ?

Schimbarea de paradigmæ la LED, dupæ cum o væd eu,este “asiatizarea” marketingului øi comunicærii. Sæ mæexplic: se bate toba doar pe douæ, trei avantaje, restul seneglijeazæ sau se trece la subsol cu litere mici. Adicæ seminte prin neglijare. Se flipæ despre Lumenii pe Watt, se urlædespre Durata de viaflæ a LED-urilor însæ calitatea luminiide care au nevoie ochii în dezvoltare ai copiilor noøtri nu nemai intereseazæ? Aici nu este loc de paradigmæ. Eu cred cæîn orice comitet, asociaflie sau comisie profesionalæ trebuieîn primul rând sæ ne respectæm profesia øi pe noi øi ceea cene-au învæflat profesorii, apoi Brand-urile, apoi experienflaprofesionalæ cæ este bun øi abia dupæ aceea sæ læsæm loc celorcare vor sæ fie leaderi sæ-øi expunæ pærerile, produsele øizgomotul mediatic .

Acum despre Shakespeare øi paradigmæ Shakespeare ascris o comedie: “Mult zgomot pentru nimic”. De fapt“schimbarea de paradigmæ”, atât de dragæ expresie apurtætorilor de opinii în prezentæri specializate, înfiripætragicomedie: Mult marketing pentru deocamdatæ mai nimic.Mult efort de promovare de soluflii, însæ produsele sau com-ponentele de sistem nu se regæsesc nici mæcar pe site, sau cândse gæsesc sunt în mare parte doar poze realizate în Photoshop.Soluflii de caz, cei drept, sunt prezentate: oraøe fericite, cupoze superbe de clædiri istorice sau “landmark-uri”recunoscute, clædiri de birouri cu fefle de sticlæ pe dinafaræ,pline de oameni harnici øi fericifli, tot cu fefle de sticlæ, nedescriu eficienflæ øi economii energetice, flexibilitate în mana-gement, reduceri de costuri, toate la un “ENTER” distanflæ.

Problemele din spate sunt însæ øi ele prezente. Cele mai multe dupæ “ENTER”, însæ nu au putere de pe-

netrare; cine citeøte articolele unui oarecare Simon Nicholasdin care citez: “The lighting level will be less, the glare willbe greater and generations of taxpayers will be paying forthe debt”sau“LED streetlighting is being imposed on peopleand any negative feedback is being ignored”.

Care øofer de pe DN1, trecând de exemplu prin Azuga,vede ca nu vede øi cæ lumina este doar sub stâlp? Øi unde opoate spune? Nu este sigurul loc, este doar un exemplu.

Se întâmplæ însæ øi ciudæflenii øi putefli citi articolul com-plet în LUX, numærul din 31 Martie. Un tribunal dinFrankfurt Germania, a condamnat pentru dezinformareaclienflilor un important fabricant regional austriac, Planlicht.E drept cæ plângerea a fost fæcutæ de o firmæ concurentæ,XAL, însæ este un precedent domnilor, existæ, dæ idei.

Mult zgomot în sensul educærii pieflei, doar câtevageneralitæfli pline de banal pe site-uri, øi foarte pufliniangajafli care sæ treacæ într-o discuflie de unitæflile de mæsuræale mærimilor fundamentale din luminotehnicæ. Unde sunttimpurile în care fiecare gigant din piaflæ avea câfliva Voutvan Bommel în ograda proprie?

Mult zgomot dedicat profesionalismului intern, însæ înrealitate majoritatea sunt calificafli în comunicarea PowerPoint øi aceea copy-paste færæ subiect. Domnilor, între acomunica despre ceva øi a comunica ceva este o diferenflæ: casæ comunici ceva trebuie sæ cunoøti subiectul, nu sæ fii doaractor sau fæcætor de pliante electronice.

Mult zgomot în relaflia cu clientul. Desigur, a avea accesla personalul din organizafliile locale era înainte o legæturæcu clientul øi o calificare la locul de muncæ. Încercafli sæ dafliun telefon acum la o superfirmæ øi sæ vedefli dacæ trecefli desecretaræ… asta dacæ afli avut ræbdare cu roboflelul care væspune sæ aøteptafli, sau cæ suntefli înregistrat sau cæ tot per-sonalul este ocupat, sau væ pune muzicæ… poate væ plictisifliøi gata, cæ oricum ei n-au cu ce sæ væ ajute.

Unde sunt motoarele de motivaflie de altæ datæ: valoareadæugatæ, calitatea produselor, competenfla serviciilor, saumai vechiul “clientul nostru, stæpânul nostru”? Cine maicomunicæ intern în organizaflii în termeni de valoareadæugatæ sau competenfle cætre piaflæ, când cei care conducorganizaflii sunt doar o spoialæ de contabil de aeroplanmixatæ cu marketing øi comnicare în limba de lemn dulce,având sub ei plutoane de non profesioniøti spoifli cu unitæflide mæsuræ luminotehnice? Cine mai comunicæ desprecalitate când aceeaøi lampæ se pune pe piaflæ øi în variantacomercialæ øi în varianta profesionalæ?

Altæ datæ, dupæ anii cursurilor teoretice, începeaucursurile aplicative. Aveai acces la somitæfli în materie,profesori cærora doar când le rosteai numele fli se fæcearuøine cæ nu prinzi dragoste de meserie sau mæcar înclinarecætre ea… aveai totul la dispoziflie ca sæ pofli øti øi cunoaøte,færæ acces on-line.

Începea apoi perioada în care porneai cu adeværat sæînvefli sæ-fli faci meseria… øi aveai de la cine. În orice loc tetrimitea soarta, se gæsea cineva dispus sæ-fli dea o mânæ deajutor sau un øut amical pentru un pas înainte. Prindeaideprinderi øi experienflæ, începeai sæ ai recunoaøtere din ceeace faci, nu din training-uri alandala øi certificate de com-petenflæ bune de væzut pe perefli. Referinflele erau reale.

Væ mærturisesc cæ scriu aceste rânduri cu amæræciune darøi cu teamæ. Cu amæræciunea de a vedea pusæ la album ogeneraflie care sigur øtie øi care sigur încæ mai poate sæ educeîn respect faflæ de meserie, om øi cerinflele sale naturale.

Cu teama cæ unii nu vor înflelege. Unii pentru cæ nu potdigera intelectual. Alflii pentru cæ de fapt au înfleles-o demult dar preferæ sæ se ascundæ în cireøul plin de fructe încare s-au cæflærat øi rugii de dovleci plæcintari care au nevoiede umbra lor ca paravan.

Øtiafli cæ Tudor Muøatescu n-a mai scris nici o piesæ deteatru dupæ ræzboi?

A scris o epigramæ despre o schimbare de paradigmæ:“Astea-s vremuri sæ glumeøti?Totul în jur este un falsSæ scrii dupæ Titanic ValsTitanul de la Scorniceøti?”Nu vreau sæ termin articolul în nota do de jos, aøa cæ væ

servesc øi un dicflionar la care øi-au adus contribuflia câflivamembri din grupurile profesionale de Iluminat din care facparte. La unele vom râde doar cu jumætate de guræ, dar binecæ vom râde….

OOPPIINNIIII

Page 33: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

The lighting market is very dynamic = Tocmai am fostcumpærafli de o firmæ din China;

We are demerging the lamp business = Chinezii ne omoaræ petofli;

We are now a pure-play lighting business = Suntem de vânzarepentru cæ nu mai facem bani de ceva vreme;

Beyond illumination = Nu mai facem nici un ban vânzânddoar iluminat;

We are a part of a multibrand strategy = Concuræm cu noi înøine;Personalisation = E un corp dimabil;Smart lamp = Pofli dima lampa de pe internet;Smart cities = Pofli dima øi lampa de pe stâlp prin internet;Ecosystem = Dimare super scumpæ; This is humancentric lighting = Vræjitorie de vânzætor;This is a circadian rhythm lighting system = Putem schimba

culoarea luminii între alb cald øi alb rece; We’re developing a Power over Ethernet offer = Am semnat

un parteneriat cu Cisco, pentru cæ ne este cam fricæ de Google; We’ve integrated the light within architecture = Am folosit

banda LED;We offer lighting as a service = Produsele noastre sunt atât de

scumpe încât singurul mod de a-l vinde este de a-l prezenta într-un contract complicat;

We’re always happy to see a developing market = Cine i-alæsat pe chinezii æøtia în pavilion cu noi?

Golden tail lighting = Încæ mai vindem alte læmpi decât LED; This is our new commodity brand = Preflurile au ajuns la

pæmânt aøa cæ am tæiat øi noi toate specificafliile de fabricaflie pânæla tabla vopsitæ;

This is our new design concept = Nici unul dintre acesteproduse nu este gata;

Light on your terms = Folosifli un LED de la noi øi sfârøiti prina avea un corp de iluminat ca la oricine;

DALI = O idee minunatæ de acum douazeci de ani; It’s IoT ready = Habar n-avem ce înseamnæ, dar l-am tecut în

cataloage pentru cæ-l au tofli; We are committed to sustainability = Vrem sæ-fli vindem cât

mai mult;We are committed to the circular economy = Ne plætim taxele

de reciclare;Disruptive technology = O multinaflionalæ care împinge în

læturi o altæ multinaflionalæIconic = Nu mai avem adjective ca sæ descriem un banal corp

de plafon fals;Intuitive interface = Similar cu ceea ce este deja folosit;A seamless interface = ceva ce se conecteazæ doar la sistemul

nostru;Fully automatic = Nimeni nu øtie cum øi dacæ lucreazæ;Available next quarter = Nu existæ øi pofli sæ uifli de produs;Updated design = Ultimul n-a mers; Extensive testing = Chiar ne e teamæ cæ nu merge;Challenging few months = Firma care tocmai ne-a cumpærat

este complet idioatæ;Please leave your business card to be entered into a draw =

Lasæ cartea de vizitæ, le vindem pachetul complet unor chinezi;Ergonomic design = Am copiat øi noi ceva ce-a mai fost fæcut;OLED has made great strides in last years = Este cu 5Lm/W

mai eficient øi este de 20 de ori mai scump ca un LED.

OOPPIINNIIII

Page 34: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

34 ELECTRICIANUL 3/2016

SSiinnoorriixx HH22OO combinæ, pentru o stingere extrem deeficientæ, nitrogen cu pulbere de apæ, astfel luptând cu foculîn douæ feluri: prin reducerea nivelului de oxigen øi efectadiflional de ræcorire/ræcire.

SSiinnoorriixx HH22OO a fost conceput pe nevoile noastre, mixulperfect de gaz øi apæ asigurând dublæ protecflie. Focul estestins imediat øi reaprinderea este prevenitæ cu succes. Ambiiagenfli de stingere sunt transportafli de aceeaøi reflea de flevi øisunt distribuifli de cætre aceleaøi duze cætre zona de dever-sare.

Nitrogenul este utilizat ca agent de stingere øi propulsorpentru apæ.

Sistemul de stingere este dimensionat utilizând unprogram special pentru calcul. Programul a fost testat øiaprobat de VdS ca parte a sistemului de aprobare.

Gazul SSiinnoorriixx HH22OO minimizeazæ deteriorarea secundaræcu tehnologia sa de pulverizare finæ, care necesitæ numai 30-80 de litri de apæ pentru fiecare 100 metri cubi de spafliu

protejat. În plus, pulberea de apæ reduce noxele din aer.Astfel, se protejeazæ sænætatea persoanelor care au inhalatfumul øi în acelaøi timp se previne afumarea bunurilor.

Nitrogenul are proprietæfli de stingere pentru trei tipurimajore de incendii: A, B øi C. În acelaøi timp, apa pulve-rizatæ ræceøte rapid materialele pentru a le aduce subtemperatura de combustie øi reduce concentraflia de oxigenîn timp ce se evaporæ. Nici nitrogenul øi nici apa nu prezintæpericol pentru mediu sau sænætate. Nu dauneazæ stratului deozon, nu contribuie la încælzirea globalæ øi nici nu creeazævreo reacflie dæunætoare în timpul procesului de stingere.Astfel, putefli aerisi cu uøurinflæ zona de deversare folosindfie sistemul de ventilaflie, fie prin deschiderea ferestrelor.

Aplicaflii tipice

• Arhive;• Biblioteci;• Muzee;• Surse de curent neîntreruptibile (UPS);• Depozite pentru lichide inflamabile;• Turbine;• Transformatoare øi generatoare închise;• Seifuri.

Puncte forte Sinorix

• Stingere de încredere øi prevenflie eficientæ a reaprin-derii;

• Flexibilitate mare la proiectare;• Protecflie excelentæ a proprietæflilor prin uzul minim de

apæ;• Siguranflæ adiflionalæ pentru oameni prin reducerea

fumurilor toxice;• Singurul sistem aprobat VdS de apæ øi gaz dedicat

protecfliei încæperilor pânæ în ziua de astæzi;• Câøtigætorul Premiului de Inovaflie în Securitate 2008.

SSoolluuflfliiaa ddee ssttiinnggeerree aa iinncceennddiiiilloorr SSIINNOORRIIXX HH22OO

PPrrootteeccflfliiaa vviieeflfliilloorr uummaannee øøii aa bbuunnuurriilloorrîîmmppoottrriivvaa iinncceennddiiuulluuii îînnsseeaammnnææ aattââttpprreevveennflfliiaa ddeeccllaannøøæærriiii uunnuuii iinncceennddiiuu ccââtt øøiiccoommbbaatteerreeaa ssaa îînn mmoodd eeffiicciieenntt,, aassttffeellîînnccââtt aacceessttaa ssææ nnuu aaffeecctteezzee ooaammeennii ssaauubbuunnuurrii..CCee ssee îînnttââmmppllææ ccâânndd ssiisstteemmuull ddeeaavveerrttiizzaarree llaa iinncceennddiiuu nnuu eessttee ssuuffiicciieenntt??AAttuunnccii iinntteerrvviinnee ssiisstteemmuull ddee ssttiinnggeerree..

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA FFOOCC

Page 35: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 35

ÎÎnn RRoommâânniiaa eexxiissttææ 5555 ddee ssttaaflfliiii ddee ææ ppeennttrruu mmaaøøiinnii eelleeccttrriiccee,,ddiinnttrree ccaarree 2222 ssuunntt îînn BBuuccuurreeøøttii,, aa ssppuuss IIssttvvaann JJaakkaabb,, øøeeffuullAAddmmiinniissttrraaflfliieeii FFoonndduulluuii ppeennttrruu MMeeddiiuu ((AAFFMM)),, cciittaatt ddee AAggeerrpprreess..MMiinniisstteerruull MMeeddiiuulluuii pprroommiittee uunn pprrooggrraamm ddee ddeezzvvoollttaarree aaiinnffrraassttrruuccttuurriiii ppeennttrruu îînnccæærrccaarreeaa mmaaøøiinniilloorr eelleeccttrriiccee,, eettaappeelleeaacceessttuuiiaa uurrmmâânndd ssææ ffiiee eellaabboorraattee ppâânnææ llaa ffiinnaall ddee mmaaii.. OOllaannddaa,,MMaarreeaa BBrriittaanniiee øøii NNoorrvveeggiiaa ssuunntt flflæærriillee ccaarree ssttaauu cceell mmaaii bbiinnee llaannuummæærruull ddee ssttaaflfliiii ddee îînnccæærrccaarree,, oobbiieeccttiivvuull CCoommiissiieeii EEuurrooppeenneeffiiiinndd ccaa îînn 22002200 ssææ eexxiissttee jjuummæættaattee ddee mmiilliioonn ddee ssttaaflfliiii ddeeîînnccæærrccaarree îînn UUEE..

Prizele cele mai simple costæ în general chiar øi sub 500euro, însæ costurile de instalare pot adæuga câteva mii de euro.Stafliile de încærcare rapidæ, cele care pot duce bateria maøiniispre 80% în jumætate de oræ, pot costa peste 25.000 euro.

În câteva capitale europene existæ peste o mie de staflii deîncærcare. În comparaflie cu ele, flara noastræ stæ extrem deræu.

În România autoritæflile promit de cinci ani un programde „electrificare” a parcului auto, componenta importantæfiind nu doar subvenfliile pentru cumpærarea de maøini noi,ci øi investifliile în crearea de puncte de încærcare. Însætrebuie stabilit în ce mæsuræ va contribui øi sectorul privat,prin investiflia în crearea de prize în parcari, mall-uri,supermarket-uri, ansambluri rezidenfliale noi øi alte locuriunde oamenii îøi lasæ maøinile câteva ore.

Acum, în Programul Rabla existæ øi componenta „RablaPlus”, care ar trebui sæ ajute cunpærætorii de maøini electriceøi sæ contribuie øi la crearea unei infrastructuri de încærcare.

„Anul acesta vom lansa Programul pentru dezvoltareainfrastructurii de încærcare a autovehiculelor electrice øihibrid, conform directivei europene. Astfel, aceastædirectivæ instituie un cadru comun de mæsuri destinateinstalærii infrastructurii pentru combustibili alternativi înUniune, cu scopul de a reduce la minimum dependenfla depetrol øi de a atenua impactul transporturilor asupra me-diului øi stabileøte cerinfle minime privind crearea infra-structurii pentru combustibili alternativi, inclusiv punctelede reîncærcare destinate vehiculelor electrice. Specificafliiletehnice referitoare la tipul de staflie de încærcare vor apæreaîn Ghidul de Finanflare care ar trebui sæ fie gata pânæ lasfârøitul lunii mai”, a spus Istvan Jakab, preøedintele AFM.

Retailerul german Kaufland a anunflat la început deaprilie cæ va pune pânæ la finele acestui an staflii de încærcarerapidæ pentru maøinile electrice în 10 dintre magazinele saledin România, o altæ staflie urmând sæ fie montatæ pe auto-strada A2. O staflie rapidæ permite încærcarea completæ abateriei în puflin peste o oræ, iar costurile unui punct sunt depeste 30.000 euro.

Românii au înmatriculat anul trecut în flaræ aproape 50de maøini electrice, iar cifra include øi vehiculele micufle,încadrate la categoria motociclu/cvadriciclu, cum este deexemplu Renault Twizy. În UE s-au înscris în circulafliepeste 90.000 de vehicule 100% electrice, iar flara noastræ nu acontribuit nici cu 0,1%, semn cæ mai este mult timp pânæcând maøinile electrice vor conta în piaflæ.

IInnffrraassttrruuccttuurrææ ppeennttrruuaauuttoommoobbiillee eelleeccttrriiccee

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

Page 36: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

36 ELECTRICIANUL 3/2016

În lumina ultimelor cercetæri asupra fenomenului depoluare luminoasæ, s-a ajuns la concluzia cæ acest fenomen,în ciuda faptului cæ pare a trece neobservat, are o influenflævizibilæ asupra sænætæflii oamenilor øi asupra mediuluiînconjurætor.

Fenomenul de poluare luminoasæ, cunoscut de asemeneaca ALAN (Artificial Light At Night), reprezintæ procesulprin care, în urma introducerii de cætre om, în mod directsau indirect, a surselor artificiale de luminæ, se produce odegradare a habitatului fotic.[1] Poluarea luminoasæ a luatamploare în ultimele decenii, odatæ cu dezvoltarea întandem a industriei øi a zonelor urbane. Sursele acestui noutip de poluare includ iluminatul exterior øi interior alclædirilor, panourile publicitare iluminate, fabricile,iluminatul rutier øi locafliile în care se desfæøoara evenimentesportive majore.[2] Astfel, ca øi în cazul unor deversæri desubstanfle chimice sau unei scurgeri de gaz, fotonul poate fiprivit ca un potenflial poluant, deoarece iluminatul uneiverande sau a unei stræzi poate avea efecte nedorite asupraecosistemului local, de la plante, la animale de pradæ.[3]

Poluarea luminoasæ este un termen larg care face referirela probleme multiple cauzate de folosirea ineficientæ øiinutilæ a iluminatului artificial.[4] Categoriile specifice alepoluærii luminoase sunt:

• Supra-iluminarea, care se referæ la uzul excesiv desurse de luminæ; în Statele Unite ale Americii, supra-iluminarea este responsabilæ de o risipæ de energie, echi-valentul a 2 milioane de barili de petrol pe zi (2.990.000 dem3 de petrol pe zi).[5]

• Lumina care depæøeøte limita de proprietate, se pro-duce în momentul în care panoul de reclame cu LED-urisau un aparat de iluminat dimensionat greøit are un fluxluminos care pætrunde prin ferestrele din vecinatate, ceea cepoate conduce la tulburæri de somn ale locatarilor.[6]

• Luminanfla prea mare, care poate avea un efect orbitor,în momentul în care dispersarea luminii pe retinæ provoacæ

o pierdere a contrastului, ca de exemplu în cazul în careintervine orbirea de la faza lungæ a maøinilor care circulæ însens opus.[7]

• Dezordinea luminoasæ este efectul grupærii excesive desurse de luminæ, creând confuzie asupra identificæriiobiectivelor vizate. Un exemplu concludent în acest senseste necesitatea unui pilot de avion de a identifica din timpmarcajele luminoase de pe pista de aterizare øi de a le puteadiferenflia de sursele de luminæ care nu prezintæ interes.[8]

Dr. George Brainard, de la Universitatea ThomasJefferson – SUA, pionier în studiile legate de efectul luminiiasupra sænætæflii oamenilor, este cel care a început cercetærileîn 1984, când a analizat pentru NAS tulburærile de somn aleastronauflilor øi care a demonstrat rolul ciclului zi/noapte øicel care a introdus conceptual de ritm circadian.

Christopher Kyba, un fizician care studiazæ halouloraøelor pe timp de noapte, cauzat de iluminatul artificial, laCentrul German de Cercetare a Geoøtiinflelor în Potsdam,oferæ o cronologie a acesteia: „Timp de miliarde de anibiologia a evoluat într-o lume unde lumina øi întunericulerau controlate de lungimea zilei. Când soarele apunea, lunaøi stelele luminau cerul. Viafla a evoluat ghidatæ de alternanflastrælucirii acestor corpuri. În ultimul secol - odatæ curæspândirea iluminatului artificial - ciclul a fost perturbat.“

Aceastæ perturbare afecteazæ organismele vii, de lacorali, ale cæror cicluri reproductive au fost afectate deluminile urbane puternice, desincronizându-le ceasurilebiologice, la broaøtele flestoase, care dupæ ce eclozeazæ sefolosesc de reflexia luminii lunii pentru a ajunge de lalocurile unde ouæle sunt îngropate, la ocean, luminaartificialæ creându-le dificultæfli în a identifica cel mailuminos orizont, devenind astfel expuse deshidratærii øiprædætorilor. O altæ specie afectatæ de iluminarea excesivæsunt pæsærile migratoare, acestea fiind atrase de clædirileînalte øi puternic iluminate, zburând în jurul lor pânæ laepuizare sau chiar ciocnindu-se fatal de acestea.

Cea mai importantæ consecinflæ a iluminatului excesiv, cutoate cæ este un punct de vedere egoist, este efectul asupra

PPoolluuaarreeaa LLuummiinnooaassææ –– ssttaaddiiuull aaccttuuaallGeorge HAfiEGAN, Ræzvan ILIEØ

Laboratorul de Ingineria Iluminatului, Universitatea Tehnicæ din Cluj-Napoca

CCoommppaarraaflfliiee îînnttrree cceerruull ffoottooggrraaffiiaatt îînn aapprrooppiieerreeaa uunneeii zzoonnee ccuu ppoolluuaarreelluummiinnooaassææ pprroonnuunnflflaattææ øøii cceerruull ffoottooggrraaffiiaatt ddiinnttrr--oo zzoonnææ ccuu ppoolluuaarreelluummiinnooaassææ ssccææzzuuttææ

AAuurreeoollaa lluummiinnooaassææ ccaauuzzaattææ ddee iilluummiinnaattuull aarrttiiffiicciiaall ppee ttiimmppuull nnooppflfliiii

IILLUUMMIINNAATT

Page 37: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

ELECTRICIANUL 3/2016 37

omului. Precum animalele, omul a evoluat sub auspiciileciclului zi-noapte, dar iatæ cæ astæzi marca unei nopflimoderne este datæ de iluminatul electric, în special în caselenoastre.[9] Cercetætorii sugereazæ cæ poluarea luminoasæ, înspecial cea cauzatæ de lumina albastræ, are efecte adversemultiple asupra sænætæflii, provocând un dezechilibru înritmul circadian, aøa numitul „ceas intern“, cauzând ocreøtere a incidenflei migrenelor,[10] obosealæ,[11] stres,[12]diminuarea funcfliilor sexuale ?i cre?terea anxiet??ii. [13]

Ritmul circadian este un ciclu de aproximativ 24 de oreal proceselor biochimice, fiziologice sau comportamentaleaparflinând entitæflilor vii, inclusiv plante, animale, ciupercisau cianobacterii. Ritmicitatea este prezentæ în tiparele deodihnæ, hrænire, temperaturæ a corpului, activitate cerebralæ,producerea de hormoni øi regenerarea celularæ atât laanimale cât øi la oameni. În plus, fotoperiodismul, reacfliafiziologicæ a organismelor la lungimea zilei øi a nopflii, estevitalæ la plante precum øi la animale, sistemul circadianavând un rol în interpretarea lungimii zilei. [14] Acest ritmfuncflioneazæ în corelare cu melatonina, aceasta fiind unhormon produs de glanda pinealæ. Acest hormon este unvânætor de radicali liberi øi un puternic antioxidant de

spectru larg, [15]. Studii recente aratæ cæ lumina albastræderegleazæ producerea melatoninei, afectând astfelsomnul.[16]

În România acfliunile de conøtientizare a riscurilor legatede poluarea luminoasæ au culminat în 2015 prin invitarearegizorului American Ian Cheney, de cætre CNRI cuajutorul Amabsadei SUA la Bucureøti, autorul filmuluidocumentar “The City Dark”. Filmul a fost proiectat înprezenfla regizorului la Bucureøti, Sibiu, Sighiøoara øi Cluj-Napoca. Tot în septembrie 2015 a fost invitat la Sibiu, laevenimentul LVMEN!, profesorul Abraham Haim, de laUniversitatea Haifa, care a studiat rolul ritmului cicrcadianasupra secrefliei de melatoninæ, singurul hormon oncostaticprodus de om.

Principalul eveniment øtiinflific din lume legat depoluarea luminoasæ, ALAN 2016, va ave loc la Cluj-Napoca, între 26 øi 28 septembrie 2016 (detalii pewww.artificiallightatnight.org). La eveniment vor participaGeorge Braindard, Franz Holker, Sibylle Schroer, AbrahamHaim øi Cristopher Kyba. Organizatorul local esteUniversitatea Tehnicæ, Facultatea de Instalaflii, reprezentatæde dr. Dorin BEU.

BBiibblliiooggrraaffiiee::[1]. Verheijen, F. J. (1985). „Photopollution: Artificial light optic spatial control systems fail to cope with. Incidents, causation,

remedies“. Experimental biology 44 (1): 1–18.[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution[3]. http://www.nytimes.com/interactive/2016/04/07/science/light-pollution-effects-environment.html?_r=2[4]. https://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution#Types[5]. https://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution#Over-illumination[6]. https://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution# Light_trespass[7]. https://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution#Glare[8]. https://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution# Light_clutter[9]. http://www.nytimes.com/interactive/2016/04/07/science/light-pollution-effects-environment.html?_r=2[10]. Susan L. Burks, Managing your Migraine, Humana Press, New Jersey (1994)[11]. Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine, edited by Andrew Baum, Robert West, John Weinman, Stanton

Newman, Chris McManus, Cambridge University Press (1997) [12]. L. Pijnenburg, M. Camps and G. Jongmans-Liedekerken, Looking closer at assimilation lighting, Venlo, GGD, Noord-

Limburg (1991)[13]. Knez, I (2001). „Effects of colour of light on nonvisual psychological processes“. Journal of Environmental Psychology 21 (2):

201–208[14]. https://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm#Importance_in_animals[15]. Tan DX, Chen LD, Poeggeler B, Manchester LC, Reiter RJ (1993). „Melatonin: a potent, endogenous hydroxyl radical

scavenger“. Endocrine J. 1: 57–60.[16]. http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side

IILLUUMMIINNAATT

Page 38: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

38 ELECTRICIANUL 3/2016

Compania Eaton, un lider mondialîn managementul energiei, øi-a diver-sificat portofoliul dispozitivelor decomutaflie cu un întreruptor automatdiferenflial de tip F. Acesta este specialproiectat pentru utilizarea în aplicafliimonofazate cu convertizoare de frec-venflæ, cum ar fi maøinile de spælat øipompele de cælduræ, asigurând o pro-tecflie excelentæ pentru personal øi sis-teme. Dispozitivul permite inginerilordin domeniul electric sæ sporeascæfiabilitatea echipamentelor, asigurândîn paralel niveluri mai ridicate de sigu-ranflæ pentru utilizator.

Standardul IEC 62423 include spe-cificaflii pentru cerinflele øi testarea dis-pozitivelor de protecflie diferentiala detip F (RCD). În consecinflæ, au fostmodificate recomandærile pentruinstalaflii care conflin convertizoare defrecvenflæ. În acest tip de aplicaflie, potapærea curenfli reziduali cu frecvenflemixte, pe care întreruptoarele diferen-fliale convenflionale de Tip A nu îi pottrata. Sunt necesare mæsuri suplimen-tare pentru protecflia personalului îm-potriva electrocutærii prin contactdirect sau indirect cu un dispozitivdefect, respectiv pentru reducerea la

minimum a riscului de incendiu da-toritæ curenflilor de punere la pæmânt.

RCD de tipul F nu asiguræ doar oprotecflie siguræ øi fiabilæ împotrivacurenflilor de defect de tip sinusoidal øicontinuu pulsatoriu (precum dispozi-tivele de tip A), dar este capabil øi sæprotejeze contra curenflilor reziduali cufrecvenfle mixte de pânæ la 1 kHz, înconformitate cu standardul IEC 62423.Acest tip de frecvenflæ mixtæ aparedeseori la ieøirea unui convertizor.RCD-urile de tip F sunt sensibile lacurenfli de defect de tip continuunetezit de pânæ la 10 mA, prezintæ oscurtæ întârziere înainte de declanøareøi se deosebesc de alte dispozitivedatoritæ imunitæflii ridicate la impulsuride curent: aceasta asiguræ declanøæriaccidentale reduse la minimum øi ungrad ridicat de siguranflæ. Aceste dispo-zitive sunt disponibile în versiuni cu 2sau 4 poli, pentru curenfli nominali de25 pânæ la 100 A. Cu trei versiuni pen-tru curenfli reziduali diferifli (30 mA,100 mA øi 300 mA), RCD-urile de tipF sunt ideale atât pentru siguranflapersonalæ, cât øi pentru protecflia laincendiu, mai ales la aplicafliile mono-fazate.

Despre Eaton

Sectorul electric al companieiEaton este lider global, cu experienflæîn distribuflia energiei øi protecflia cir-cuitelor, sisteme de alimentare de re-zervæ, control øi automatizare, ilumi-nare øi securitate, soluflii øi dispozitivede cablare structuratæ, soluflii pentrumedii periculoase øi dificile øi serviciide proiectare. Eaton se poziflioneazæ,prin solufliile sale, astfel încât sæ poatæræspunde la cele mai importante pro-vocæri actuale în materie de manage-ment al energiei electrice.

Eaton este o companie de mana-gement energetic, cu o cifræ de afaceride 20,9 miliarde USD în 2015. Eatonoferæ soluflii eficiente energetic, careajutæ clienflii sæ gestioneze energiaelectricæ, hidraulicæ øi mecanicæ într-unmod mai eficient, mai sigur øi maidurabil. Eaton are aproximativ 97.000de angajafli øi comercializeazæ produsecætre clienfli din peste 175 de flæri.

PPeennttrruu mmaaii mmuullttee iinnffoorrmmaaflfliiii,,vviizziittaaflflii wwwwww..eeaattoonn..eeuu..

PPrrootteeccflfliiee ssiigguurrææ ccoonnttrraa ccuurreennflfliilloorr ddee ddeeffeeccttccuu ffrreeccvveennflflee mmiixxttee

EEaattoonn ffuurrnniizzeeaazzææîînnttrreerruuppttooaarree aauuttoommaatteeddiiffeerreennflfliiaallee ddee ttiipp FF,, ppeennttrruu oo pprrootteeccflfliiee îîmmbbuunnæættææflfliittææ aappeerrssoonnaalluulluuii øøii aa ssiisstteemmeelloorr,,îînn ccoonnffoorrmmiittaattee ccuu pprreevveeddeerriillee IIEECC 6622442233..

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

Page 39: anul XXIII 3/2016 - Electricianul

Ediția

a II-a

manualul de INSTALAȚII

Manualul de Instalațiireprezintă ediția a II-a a celei mai ample lucrări tehniceapărute după anul 1990, fiind singura de acest tip îndomeniul instalațiilor pentru construcții.

Pentru comenzi vă rugăm să completați formularul on-line:www.artecno.ro/manual. Livrare imediată din stoc.

Informații suplimentare la tel./fax: 021.2524840, 021.2527428. ARTECNO BUCUREȘTI SRL

ENCICLOPEDIA TEHNICĂ DE INSTALAȚII

Page 40: anul XXIII 3/2016 - Electricianul