Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

download Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

of 16

Transcript of Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  1/16

   

  Proiectul educativProiectul educativinterdisciplinar interdisciplinar 

  - modalitate de aplicare acunoştinţelor ştiinţifice într-un

  context integrator  

  Prof. Lavinia – Elena MarchişLiceul Teoretic Pavel !an" #$mpia Tur%ii

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  2/16

   

    &'ordarea interdisciplinar( apare ca onecesitate a dep(şirii limitelor creatoare decunoaştere care a pus graniţe artificiale

   între diferite domenii ale acesteia.  )ici o disciplin( de înv(ţ(m$nt nuconstituie un domeniu închis fiecare ofer(cadrul în care se pot sta'ili leg(turi cu altediscipline.  *nterdisciplinaritatea const( în aceeac( ofer( o imagine integrat( a lucrurilorcare sunt anali%ate separat.

  &rgument&rgument 

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  3/16

   

  #onceptul de integrare#onceptul de integrare

  La nivel curricular integrarea înseamn(sta'ilirea de relaţii clare între cunoştinţelecapacit(ţile competenţele atitudinile şivalorile care aparţin unor disciplineşcolare distincte.

  Literatura de specialitate ofer( trei modelede organi%are integrat( a conţinuturilor+

  modelul interdisciplinar 

  modelul transdisciplinar modelul pluridisciplinar saumultidisciplinar 

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  4/16

   

  Procesul deProcesul decunoaştere ştiinţific(cunoaştere ştiinţific(

  presupune+presupune+o'servarea corpurilor fenomenelor,clasificareagruparea aplicarea unor metode

  specifice,efectuarea unor anali%e cantitative şi calitative,generali%area extinderea propriet(ţilor

  o'servate asupra unei categorii mai largi,

  g$ndirea şi reg$ndirea întregului ansam'lu,cunoaşterea preconceptelor de la care pornesc

  elevii,evoluţia înv(ţ(rii se face de la concret la

  a'stract,acţiunea practic( determin( eficienţa înv(ţ(rii.

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  5/16

   

  Etapele proiectuluiEtapele proiectului

  &ngaarea în activitate

  /ta'ilirea o'iectivelor 

   0mp(rţirea sarcinilor 

  #ercetareinvestigaţie

  Procesarea materialului

  1eali%area formei finale

  Pre%entarea proiectului

  2eed-'ac3

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  6/16

   

  Managementulclasei de elevi

  Organizarea grupelor,precizarea sarcinilor

  Managementulmaterialelor

  Surse de informare,necesar de materiale

  şi instrumente

  Managementultimpului

  Orar, date limită, etape,monitorizare

  ManagementulManagementul

  proiectuluiproiectului

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  7/16 

  Proiect educativ interdisciplinar destinatelevilor din clasa a 4**-a cu scopul

  studierii unui copac su' toate aspectele+alc(tuire structur( importanţ(.

  POVESTEA COPAC!"POVESTEA COPAC!"MEME

   0n cadrul proiectului eleviivor folosi competenţespecifice fiec(reia dintredisciplinele+ matematic(

  fi%ic( chimie 'iologieeducaţie tehnologic( tehnologia informaţieiurm(rind evidenţiereaunor leg(turi

  interdisciplinare. 

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  8/16 

  /timularea interesului şi motivaţiei/timularea interesului şi motivaţiei- informare documentare- informare documentare

  Tehnologiainformaţiei + utili%area T*# pentruinvestigarea surselorreferitoare la p(duripomi culegere datestatistice situaţiaterenurilor defrişateimpactul asupranaturii mediului vieţii

   îns(şi

  POVESTEA COPAC!"POVESTEA COPAC!"MEME

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  9/16 

  Preg(tirea şi amenaarea mediuluiPreg(tirea şi amenaarea mediuluiEducaţie tehnologic( + reali%area unei expo%iţii

  cu produse confecţionate din lemn preci%area

  etapelor de prelucrare a lemnului ilustrarea altor între'uinţ(ri prepararea laptelui de var pentruigieni%area prin v(ruire şi af$narea terenuluiudarea cur(ţarea de crengi uscate.

  POVESTEA COPAC!"POVESTEA COPAC!"MEME

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  10/16

   

  5iologie + descrierea copacului studiereap(rţilor componente încadrarea în regnul

  vegetal 6încreng(tura clasa ordinulfamilia genul specia7 caracteri%areastructurii şi ciclului de viaţ( pre%entareaproceselor care au loc în plant(6fotosinte%( respiraţie transpiraţie7

  foloasele şi importanţa p(durilor.

  /oluţionarea/oluţionareacerinţelor dincerinţelor din

  demersuldemersulpropuspropus

  POVESTEA COPAC!"POVESTEA COPAC!"MEME

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  11/16

   

  Solu#ionareaSolu#ionareacerin#elor dincerin#elor din

  demersul propusdemersul propus

  #himie + interpretareareacţiilor chimicepreci%area reactanţilor şia produşilor de reacţieidentificareacatali%atorilor 6lumina şien%imele7 importanţaacestora scriereareacţiei chimice destingere a varului cuap(.

  POVESTEA COPAC!"POVESTEA COPAC!"

  MEME

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  12/16

   

  &ctivitate&ctivitatepractic( cupractic( cu

   înregistrarea înregistrarea

  datelor datelor 

  2i%ic( + studierea um'reicorelarea um'rei cupo%iţia /oarelui şi ora

  indicat( de ceasefectuarea m(sur(torilorpentru determinareavolumului şi maseiutili%$nd densitatea

  lemnului notaream(surilor pentrulungimea um'reietalonului um'reiacestuia şi circumferinţa

  trunchiului.

  POVESTEA COPAC!"POVESTEA COPAC!"MEME

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  13/16

   

  EfectuareaEfectuareacalculelor pecalculelor pe'a%a datelor 'a%a datelor 

  Matematic( + aflarea ra%ei calcularea arieitransversale aplicarea teoremei lui Thalespentru aflarea în(lţimii copacului

  calcularea volumului şi masei evidenţiereaoperaţiilor aritmetice şi rapoartelorproporţionale aplicarea formulelor decalcul 6algoritmi7 aproximarea şiexprimarea re%ultatelor comentarea

  acestora.

  POVESTEA COPAC!"POVESTEA COPAC!"

  MEME

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  14/16

   

  Popularizarea activităţilor +expo%iţie articole în

  pu'licaţii postere pliantepentru sensi'ili%arepoo8er-point plantare depomi în curtea şcolii.

   

  2inali%area şi evaluarea2inali%area şi evaluareaactivit(ţilor activit(ţilor 

  POVESTEA COPAC!"POVESTEA COPAC!"MEME

  Recomandare+ activit(ţile se vor desf(şurac(tre sf$rşitul anului şcolar pentru ca eleviis( posede competenţele necesare prinparcurgerea integral( a programei şcolareprev(%ute la disciplinele indicate şi se potconstitui în proiecte pentru grupe de elevi cufinali%(ri în produse diverse.

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  15/16

   

  /ocietatea în care tr(im şi în care vortr(i copiii pe care îi preg(tim are nevoie deoameni care s( g$ndeasc( interdisciplinar

  care s( treac( cu uşurinţ( de la undomeniu la altul şi care s(-şi

   îndeplineasc( cu succes rolurile socialepentru care sunt preg(tiţi.

   9n înv(ţ(m$nt interdisciplinar poates(-i aute pe elevi s( do'$ndeasc( o

  privire de ansam'lu asupra vieţii şiuniversului s( asimile%e mai temeinic

  valorile fundamentale şi s( disting( maiuşor scopurile de miloace.

  #onclu%ie#onclu%ie

 • 8/18/2019 Proiectul Educativ Interdisciplinar Povestea Copacului Meu

  16/16

   

  Eugen Lovinescu vor'ind despreprogresul în educaţie afirma+

  „Generaţiile se succed, dar nu se aseamănă. A fi dintr-o generaţie nouă înseamnă, aşadar,

  nu a fi tnăr ! mulţi dintre tineri fiind "ătrni ! ci a participa activ la ela"orarea

  sensi"ilităţii epocii şi la fi#area stilului ei$ a fidintr-o generaţie nouă înseamnă a fi

  contemporan cu tine însuţi%.

  EpiloEpilo

  gg