PROCES VERBAL - Comuna Vama Buzaului

of 6 /6
COMUNA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat joi , 28 februarie 2019, în a Consiliului Local al comunei Vama la care 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali i'n dl. consilier lo cal Borcea Sergiu Oliver. la Consiliului Local al comunei Vama primarul comunei domnul Tiberiu Nicolae secretarul comunei domnul Adrian Constantin. de faptul este cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi. În conformitate cu art. 43 din Legea publice locale nr. 215/2001, cu ulterioare, primarul comunei este rugat prezinte ordinea de zi: 1. Aprobarea procesului verbal al ordinare a Consiliului Local al comunei Vama din data 31.01.2019; 2. Aprobarea cotei de art. 458, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 - Cod fiscal prin Consiliului Local al comunei Vama nr. 148/2 1.1 2.2018 privind stabilirea impozitelor taxelor locale, precum a taxelor speciale la nivelul comunei Vama pe anu l2019; 3. Aprobarea comisiei de inventariere a bunurilor ce domeniul public al Comunei Vama prin Consiliului Local al comunei Vama nr. 9/25.02.201 1; 4. Aprobarea intervenit e în inventarul bunurilor ce domeniul pub li c al Comunei Vama 5. Aprobarea inventarului bunurilor ce domeniul public al Comunei Vama 6. Aprobarea in ventarului bunurilor ce domeniul privat al Comunei Vama 7. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Vama pentru anul 2018; 8. Aprobarea masei lemnoase din proprietate a Comunei Vama pentru anul de 2020; 9. Stabilir ea de lemn de foc ce se cu titlu de persoanelor fizice juridice, raportat la de teren agricol de forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama 10. Aprobarea reducerii de vânzare a materialului lem.11os (specia lerrm de foc), rezultat în urma partizilor nr. 308 365; 11. de Consiliul Local al comunei Vama a Actului nr. 11 /19.02.2019 la contractul de comodat nr. 1406/07.06.2007; 12. Aprobarea prelungirii, prin act a contractului de comodat nr. 536/07.03.2007; 13. Aprobarea contractului de reprezentare înregistrat la comunei Vama sub nr. 877/11.02.2019; 14. Aprobarea Comunei Vama la târguri de turism; 15. Aprobarea Comunei Vama în proiectul CoME EASY în cali tate de 16. Aprobarea în mod gratuit a patinoarului de locuitorii comunei Vama 17. Diverse: a) Diverse din partea Primarului comunei Vama 1

Embed Size (px)

Transcript of PROCES VERBAL - Comuna Vama Buzaului

PROCES VERBAL
Încheiat astzi joi, 28 februarie 2019, în edina ordinar a Consiliului Local al comunei Vama Buzului, la care particip 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali i'n funcie. Lipsete dl. consilier local Borcea Sergiu Oliver.
Particip la edina Consiliului Local al comunei Vama Buzului primarul comunei domnul Chirila Tiberiu Nicolae i secretarul comunei domnul Gitan Adrian Constantin.
Preedintele de edin constat faptul c edina este statutar i d cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
În conformitate cu dispoziiile art. 43 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i compietriie ulterioare, primarul comunei este rugat s prezinte ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al edinei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzului, din data d~ 31.01.2019;
2. Aprobarea modificrii cotei prevzut de art. 458, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 - Cod fiscal i aprobat prin Hotrârea Consi liului Local al comunei Vama Buzului nr. 148/2 1.1 2.2018 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale, precum i a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzului,
pe anul2019; 3. Aprobarea modificrii componenei comisiei de inventariere a bunurilor ce alctuiesc domeniul public al
Comunei Vama Buzului, constituit prin Hotrârea Consiliului Local al comunei Vama Buzului nr. 9/25.02.201 1;
4. Aprobarea modificrilor i abrogrilor intervenite în inventarul bunurilor ce alctuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzului ;
5. Aprobarea inventarului bunurilor ce alctuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzului ; 6. Aprobarea inventarului bunurilor ce alctuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzului;
7. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Vama Buzului, pentru anul 2018; 8. Aprobarea amplasrii masei lemnoase din pdurea proprietate a Comunei Vama Buzului , pentru anul de
producie 2020; 9. Stabilirea cantitilor de lemn de foc ce se acord cu titlu de despgubire persoanelor fizice i juridice,
raportat la suprafaa de teren agricol afectat de exploatrile forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzului;
10. Aprobarea reducerii preului de vânzare a materialului lem.11os (specia rinoase- lerrm de foc), rezultat în urma exploatrii partizilor nr. 308 i 365;
11. Însuirea de ctre Consiliul Local al comunei Vama Buzului a Actului adiional nr. 11/19.02.2019 la contractul de comodat nr. 1406/07.06.2007;
12. Aprobarea prelungirii, prin act adiional , a contractului de comodat nr. 536/07.03.2007; 13. Aprobarea contractului de asisten juridic i reprezentare înregistrat la Primria comunei Vama
Buzului sub nr. 877/11.02.2019; 14. Aprobarea participrii Comunei Vama Buzului la târguri de turism; 15. Aprobarea participrii Comunei Vama Buzului în proiectul CoME EASY în calitate de ora-ambasador;
16. Aprobarea utilizrii în mod gratuit a patinoarului de ctre locuitorii comunei Vama Buzului ; 17. Diverse:
a) Diverse informri din partea Primarului comunei Vama Buzului ;
1
b) Analizarea înfiinrii de noi obiective turistice în comuna Vama Buzului ;
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Duzului ;
d) Eventuale probleme ridicate de ctre consilierii locali i ceilali participani la edina Consiliului Local al comunei Vama Buzului;
e) Invitarea consilierilor locali ai comunei Vama Buzului de a participa la Adunarea public ce va avea loc în data de 03 .03.2019, ora 12,00 la Cminul Cultural Acri.
Se supune apoi la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 priv ind administraia public local, republicat, cu modificrile i completri le ulterioare, aceasta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
1. Aprobarea procesului verbal al edinei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzului,
din data de 31.01.2019;
Se prezint proiectul de hotrâre. Secretarul comunei \ 'ama Buzului întreab dac sunt observaii referitoare la procesul verbal al
edinei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzului, din data de 31 .01.2019. Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru".
2. Aprobarea modificrii cotei prevzut de art. 458, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 - Cod fis cal i
aprobat prin Hotrârea Consiliului Local al comunei Vama Buzului nr. 148/21.12.2018 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale, precum i a taxelor speciale !a nivelul comunei Vama Buzului, pe anul 2019;
Se prezint proiectul de hotrâre.
Sunt date exp licaiile necesare priv ind noiunea de cldire rezidenial, nerezidenial sau mixt.
În ceea ce privete cldirile nerezideniale sau mixte (cas de locuit i sediu de firm), cota iniial prevzut de art. 458, alin. (1) din Legea nr. 227/2015- Cod fiscal i aplicat de Consiliul Local al comunei Vama Buzului a fost de 1%. ceea ce nresununea o nresiune financiar nrea mare ne contrihuahi li . Pentru a se
,; -'- J_ J_ -'- .1
stabili clar masa de impozitare, partea de cldire care este sediu de firm sau cldirea în integralitatea sa care este sediu de firm, vor fi evaluate de un expert evaluator, deoarece cota se va aplica la valoarea cldirii rezultat din raportul de evaluare.
Aadar, având în vedere faptul c intervalul stabilit de Codul fiscal pentru cota adiional ap licat de consiliul local este cuprins între 0,2 - 1 ,3%, prin proiectul de hotrâre se propune aplicarea cotei în cuantum de 0,2%.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
3. Aprobarea modificrii componenei comisiei de inventariere a bunurilor ce alctuiesc domeniul pu-blic al Comunei Vama Buzului, constituit prin l:lotrârea ConsiEului Local al comunei Vama Buzului nr. 9/25.02.2011;
Se prezint proiectul de hotrâre .
Sunt prezentate raportul compattimentului de specialitate, precum i prevederile Hotrâri! Consiliului Local al comunei Vama Buzului nr. 9/25.02.2011 - privind aprobarea constituirii comisiei de inventariere a bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei Vama Buzului.
Având în vedere faptul c unii membrii ai comis iei constituite conform hotrârii mai sus menionate nu mai au calitatea de salariai ai Primriei comunei Vama Buzului, se propune modificarea componenei comisiei de inventariere a bunurilor ce alctuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzului, care va avea urmtoarea componen:
2
Miric Daniel - inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzului ;
Aldea Cosmina Georgeta - inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzului;
Stoica Gabriela Lucia - inspector în cadrul aparatu lui de specialitate al primarului comunei Vama Buzului.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
4. Aprobarea modificrilor i abrogrilor intervenite în inventarul bunurilor ce alctuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzului;
Se prezint proiectul de hotrâre. Este prezentat raportul întocmit de ctre compartimentul de specialitate, dup care se trece la
prezentarea detaliat a modificrilor i abrogrilor intervenite în structura inventarului bunurilor ce alctuiesc
domeniul public al Comunei Vama Buzului la data de 31.12.2018, întocmit de Comisia special constituit prin Hotrârea Consiliului Local al comunei Vama Buzului nr. 9 din 25.02.2011.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
5. Aprobarea inventarului bunurilor ce alctuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzului;
Se prezint proiectul de hotrâre. Este prezentat raportul întocmit de ctre compartimentul de specialitate, dup care se trece Ia
prezentarea detaliat a inventarului bunurilor ce alctuiesc domeniului public al Comunei Vama Buzului la data de 31.12.2018, cu modificrile i completrile intervenite în structura acestuia, întocmit de Comisia special constituit prin Hotrârea Consiliului Local al comunei Vama Buzului nr. 9 din 25.02.2011.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi " pentru".
6. Aprobarea inventarului bunurilor ce alctuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzului;
Se prezint proiectul de hotrâre. Este prezentat raportul întocmit de ctre compartimentul de specialitate, dup care se trece la
prezentarea detaliat a inventarului bunurilor ce alctuiesc domeniului privat al Comunei Vama Buzului la data de 31.12.2018, cu modificrile i completrile intervenite în structura acestuia, întocmit de Comisia central de inventariere constituit prin Dispoziia primarului comunei Vama Buzului nr. 195/26.11.2018.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
7. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Vama Buzu lui , pentru anul 2018;
Se prezint proiectul de hotrâre.
Este prezentat rap01tul întocmit de ctre compa1timentul de specialitate, dup care se trece la prezentarea detaliat a anexelor cuprinzând rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzului, pentru anul 2018, propuse de comisia central de inventariere constituit prin Dispoziia primarului comunei Vama Buzului nr. 195/26.11.2018 - privind constituirea comisiilor de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii existente în patrimoniul comunei Vama Buzului , precum i a comisiei de casare, conform anexei nr. 1 ce face parte integrant din proiectul de hotrâre, respectiv rezultatele inventarierii bunurilor ce alctuiesc patrimoniul colii Girnnaziale Vama Buzului, pentru anul
3
2018, propuse de comisiile de inventariere constituite prin Decizia nr. 152/02.11.2018 emis de directorul colii Gimnaziale Vama Duzului, precum i a comisiei de casare, constituite prin Decizia nr. 71116.09.2016 emis de directorul colii Gimnaziale Vama Buzului, conform anexei nr. 2 ce face parte integrant din proiectul de hotrâre.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti , se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
8. Aprobarea amplasrii masei lemnoase din pdurea proprietate a Comunei Vama Buzului, pentru anul de producie 2020;
Se prezint proiectul de hotrâre. Este prezentat adresa nr. 5170/G.T./31.01.2019 a Direciei Silvice Braov - Ocolului Silvic Teliu,
înregistrat la Primria comunei Vama Buzului sub nr. 687/31.01.2019 prin care se propune amplasarea masei lemnoase din pdurea proprietate a Comunei Vama Buzului, pentru anul de producie 2020.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi " pentru".
9. Stabilirea cantitilor de lemn de foc ce se acord cu titlu de despgubire persoanelor fizice i
juridice, raportat la suprafaa de teren agricol afectat de exploatri le forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzului ;
Se prezint proiectul de hotrâre.
Sunt apoi prezentate adresele nr. 6944/G.T./14.11.2018 i nr. 7088/G. T. /12.12.2018 provenite de la Direcia Silvic Braov - Ocolul Silvic Teliu i înregistrate la Primria comunei Vama Buzului sub nr. 6587/15.11.2018, respectiv sub nr. 7244/16.12.2018, adrese prin care sunt înaintate spre analaizare i aprobare solicitrile de despgubiri provenite de la cetenii comunei Vama Buzului, deintori de terenuri fnea care au fost afectate de exploatri le forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzului.
Urmare a prezentrii proiectului de hotrâre i urmare a dezbaterilor din cadrul plenului Consiliului Local al comunei Vama Buzului, sunt stabilite cantitile de lemn de foc ce se vor acorda ca despgubiri, conform tabel ului de mai jos:
Suprafaa de <0,25 0,25-0,50 0,5-0,75 0,75 - 1,00 >1,00 teren agricol
afecat Cantitatea (ha) de materiallemnos exploatat (m.c.) Cantitatea de lemn de foc acordat cu titlu de despgubire (m.st)
<200 2 4 6 8 10 200-400 4 6 8 10 12 400-600 6 8 10 12 14 '600-800 8 lO 12 14 16 800- 1000 10 12 14 16 18
>1000 12 14 16 18 20 V ' V ' ' Nota: aceste canttt.t de lemn sunt apltcabtle doar m cazul parttz tlor valonficate pnn prestaie.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi " pentru".
10. Aprobarea reducerii preului de vânzare a materialului lemnos (specia rinoase - lemn de foc), rezultat în urma exploatrii partizilor nr. 3 08 i 365;
Se prezint proiectul de hotrâre.
4
Este prezentat adresa nr. 5357/20.02.2019 provenit de la Direcia S ilvic Braov- Ocolul Silvic Teliu i înregistrat la Primria comunei Vama Duzului sub nr. 11 03/21.02.2019, dup care sunt amintite prevederile Hotrârii Consiliului Local al comunei Vama Buzului nr. 126 din 29.11.2017 -privind aprobarea modului de valorificare i a preului de pornire a licitaiei pentru materialul lemnos din partizile nr. 279, 290, 307, 308, 332, 344, 353, 355, 356, 359, 365, 374, 375 i 386 i ale Hotrârii Consiliului Local al comunei Vama Buzului nr. 123 din 31.10.2018 - aprobarea vânzri i, prin licitaie, a masei lemnoase (specia rinoase) din sortimentul lemn de lucru cu diametru! la captul gros mai mic de 24 cm (bile/manele) din partizile nr. 365, 308 i 290.
Se propune aadar reducerea preului de vânzare a materialului lemnos (specia rinoase lemn de foc), rezultat în urma exploatrii partizilor nr. 3 08 i 365, la valoarea de 130 lei/m.c ..
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
11. Însuirea de ctre Consiliul Local al comunei Vama Buzului a Actului adiional nr. 11/1 9.02.2019 la contractul de comodat nr. 1406/07.06.2007;
Se prezint proiectul de hotrâre. Sunt apoi prezentate prevederile contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007, încheiat între Comuna
Vama Buzului i Cabinet Medical de Medicin de Familie dr. Groza Simona Timea i a actelor adiionale ulterioare, solicitarea d-nei dr. Groza Simona Timea, în calitate de reprezentant legal al Simoteamedfam S.R.L., solicitare înregistrat la Primria comunei Vama Buzului cu nr. 690/31.01.2019, Statutul i
Certificatul de Înregistrare seria B, nr. 3795299 ale acestei societi , dup care este prezentat actul adiional nr. 11 la acest contract de comodat.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
12. Aprobarea prelungirii, prin act adiional, a contractului de comodat nr. 536/07.03.2007;
Se prezint proiectul de hotrâre. Sunt apoi prezentate prevederile contractului de comodat nr. 1536/07.03.2007, încheiat între Comuna
Vama Buzului i Cabinet Medical Individual de Medicin Dentar dr. Rican Mihaela, precum i a actelor adiionale la acest contract, precum i so licitarea de prelungire a contractului de comodat a d-nei dr. Rican Mihaela, înregistrat la Primria comunei Vama Buzului cu nr. 809/06.02.2019.
Se supune aprobarii prelungirea, prin act adiional , a contractului de comodat nr. 536/07.03.2007, pentru o perioad de 3 ani, pân Ia data de 07.03.2022.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
13. Aprobarea contractului de asisten juridic i reprezentare înregistrat la Primria comunei Vama Buzului sub nr. 877/11.02.2019;
Se prezint proiectul de hotrâre. Sunt date toate detaliile necesare referitoare la acest proces în instan, dup care este prezentat
contractul de asisten juridic i reprezentare, încheiat de ctre Comuna Vama Buzului - prin viceprimar Popica Ioan cu Cabinetul de Avocat "Dan Iosif' i înregistrat la Primria comunei Vama Buzului cu nr. 877/11.02.2019.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
14. Aprobarea participrii Comunei Vama Buzului la târguri de turism;
Se prezint proiectul de hotrâre.
5
L
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre I este aprobat cu unanimitate de voturi " pentru".
15. Aprobarea participrii Comunei Vama Buzului în proiectul CoME EASY în calitate de ora­ ambasador;
Se prezint proiectul de hotrâre. Sunt date toate detaliile referitoare la acest proiect. Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre l este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
16. Aprobarea utilizrii în mod gratuit a patinoarului de ctre locuitorii comunei Vama Buzului ;
Se prezint proiectul de hotrâre.
Nemaifiind obieciuni sau neclariti, se supune la vot proiectul de hotrâre I este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
17. Diverse: a) Diverse informri din partea Primarului comunei Vama Buzului ;
b) Analizarea înfiinrii de noi obiective turistice în comuna Vama Buzului ;
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzului; d) Eventuale probleme ridicate de ctre consilierii locali i ceilali participani la edina
Consiliului Local al comunei Vama Buzului ;
e) Invitarea consilierilor locali ai comunei Vama Buzului de a participa la Adunarea public ce va avea loc în data de 03.03.2019, ora 12,00 la Cminul Cultural Acri.
a) Dl. primar face o scurt prezentare a diferitelor obiective de investiii aflate în derulare sau care urmeaz a fi derulate, artând ca mai amnunit se va discuta pe aceast tem o dat cu analizarea i aprobarea listei de investiii pentru anul 2019.
b) Este prezentat ideea de a fi înfiinat la nivelul comunei Vama Buzului o rezervaie de reni, chiar în grdina imobilului "Pichet de grniceri" din satul Vama Buzului. Sunt date câteva detalii pe aceast tem, urmând ca în perioada imediat urmtoare aceast chestiune s fie supus dezbaterii i aprobrii .
c) Nu sunt. d) Dl. consilier Voinea Constantin întreab ce se va mai întâmpla cu imobilul Canton silvic din zona
Vama de Sus? Dl. primar arat c trebuie efectuat o expertiz la acest imobil, iar funcie de rezultatul acesteia se va stabili cum se va proceda în continuare.
e) Dl. primar invit pe consilierii locali ai comunei Vama Buzului de a participa la Adunarea public ce va avea loc în data de 03.03 .2019, ora 12,00 la Cminul Cultural Acri.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preedintele de edin constat c ordinea de zi a fost parcurs, declar închise lucrri le edinei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzului din data de 28.02.2019, mulumete împreun cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare i pentru colaborarea la reuita edinei .
PREEDINTE DE ED 1A!\0 ~ Ioan P?[ifPIC ;-;J~ ~~t;; '1 *)
le ( . -'.: ~ r/ '~
J;· li ~.·
6