PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor

65

Click here to load reader

description

PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor

Transcript of PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor

Page 1: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor

AUToRITATEA AERoNAUTICA CIvILA RoMANA /11--\\-_:_-.,

D E C I Z I AD I R E C T O R U L U I G E N E R A L A L

A U T O R T T A T

A E R O N A U T T C E C t V t L E R O M A N E

Nr. D /226 din J, ,r . 12 20 1o

In temeiul prevederilor Hotdr6rii Guvernului Romaniei nr. 405/1993 orivindinfiinlareaAutoritelii Aeronautice Civile Romene, cu modificerile ulterioare,

ln conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor 9iTurismului nr. | 18512006 privind desemnarea Autoritetii Aeronautice Civile Roni6ne c-aautoritate nationald de supervizare, organism tehnic specializat pentru indeplinireafunctiei de-supervizare a siguranlei zborului in aviatia civilii, la nivel naiional,

. .In . baT'a ,competentelor acordate prin Ordinul Ministrului Transporturilor gilnfrastructuii N. 77312009,

In conformitate cu prevederile reglementdrii RACR-AD_MDC privindautorizarea aerodromurilor civile, editia 'l l2OjO aprcbald prin Ordinul l\,tjnistruluiTransporturilor gi lnfrastructurii fi. 47912010 gi ale reglementerii RACR-AD_PETA privindproiectarea gi exploatarea tehnicd a aerodromurilor, edilia l/2OOg aprobatd prin OrdinullVinistrului Transporturilor nr. 1148/2009, cu modificirile si completdrile ulterioare.

Directorul General al Autoritdtii Aeronautice Civile Romane

D E C I D E :

. Ad. '1. incepAnd cu data prezentei decizii, se aprobe 9i intra in vigoaredocumentul

,"Proceduri gilnstruqiuni de Aeronauticd Civild: dIAC_AD_N4A, Menteianlaaerodromurilor". edilia O'l l2O1 O.

Art.2. Direclia Aeroportun si administratorii aerodromurilor civtte yor lua masuripentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, in pddile care le revin.

;(. o'*tcto* oer.rrtA,-';' --fi--qt7-

^rc:l---i i : ' : i \ ' -rr ,,i.. .. .Jdtaudia VIRLAN' "' ".11\'"'-

Page 2: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 3: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 4: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 5: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 6: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 7: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 8: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 9: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 10: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 11: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 12: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 13: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 14: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 15: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 16: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 17: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 18: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 19: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 20: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 21: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 22: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 23: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 24: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 25: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 26: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 27: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 28: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 29: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 30: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 31: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 32: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 33: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 34: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 35: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 36: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 37: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 38: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 39: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 40: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 41: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 42: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 43: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 44: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 45: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 46: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 47: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 48: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 49: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 50: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 51: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 52: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 53: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 54: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 55: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 56: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 57: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 58: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 59: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 60: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 61: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 62: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 63: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 64: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor
Page 65: PIAC AD MA Mentenanta Aerodromurilor