pensiune iustin

47
CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ LA ALBAC  STUDIU DE FEZABILITATE  ADRESA OBIECTIVULUI: COM. ALBAC, STR. CRIŞAN, NR. 61 (D.N. 75). BENEFICIAR: S.C. FREE S.R.L. COM. ALBAC, STR. CRIŞAN, NR. 61 (D.N. 75).

Transcript of pensiune iustin

Page 1: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 1/47

CONSTRUIRE PEN SIUNE TURISTICĂ LAALBAC STUDIU DE FEZABILITATE 

Page 2: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 2/47

CUPRINS

Cuprins--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Propunere de proiect---------------------------------------------------------------------------------------------3

Cap.I : Datele generale ale firmei------------------------------------------------------------------------------5

1.1. Date generale--------------------------------------------------------------------------------------------------5

1.2. Date tehnice ale investiţiei-----------------------------------------------------------------------------------7

1.3 Amplasament---------------------------------------------------------------------------------------------------81.4 .Concluzii şi recomandări------------------------------------------------------------------------------------9

Cap.II:Caracteristicile principale ale construcţiilor------------------------------------------------------10

2.1 .Pentru clădiri------------------------------------------------------------------------------------------------10

2.2. Prezentare generală-----------------------------------------------------------------------------------------10

2.3. Structura de rezistenţă--------------------------------------------------------------------------------------132.4.Recomandări tehnologice de execuţie---------------------------------------------------------------------14

2.5. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor------------------------------------------------------------15

2.6.Instalaţii aferente construcţiilor----------------------------------------------------------------------------20

Page 3: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 3/47

PROPUNERE PROIECT

Titlul/Domeniu Pensiune turistică la Albac/Agroturism

Problemă Lipsa oportunităţilor de agrement pentru persoanele cu venituri medii, precum şi elevi/studenţi.

Obiectiv Dezvoltarea potenţialului turistic al zonei prin atragerea persoanelor învederea petrecerii timpului liber, a relaxării şi agrementului.

Rezultateaşteptate

Păstrarea echilibrului comercial şi socio-economic al zonei prin:

• remanierea activităţii comerciale şi de prestări servicii, cu

 posibilitatea realizării de noi locuri de muncă• amenajarea unei parcări

• interesul primăriei comunei Albac cât şi al deţinătorilor de bunuri imobile - terenuri, de a dezvolta paleta funcţională

Page 4: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 4/47

LOGICAINTERVENŢIEI INDICATORI DEVERIFICARE AIOBIECTIVELOR 

SURSE DEVERIFICARE SUPOZIŢII

OBIECTIVEGENERALE

* Promovareaturismului înmediul rural

* Numărul turiştilor creşte cu 10% după 1an.* Rata şomajuluiscade cu 7% după primul an.* Salarizarea creştecu 5% după primulan.

* Raportul anual alMinisteruluiTurismului

SCOP PROIECT * Construirea uneilocaţii de

agreement înmediul rural

* Înregistrareacreşterii cererilor derezervare pentru

 penşiuni.* Cifra de afaceri azonei creşte cu 5%după primii doi ani.

* Raportul lunar alAsociaţieiHotelierilor.

* Raportul anual deaudienţă alAsociaţiei Naţionalede TurismRuralEcologic şi Cultural

* implicare din parteaautorităţilor locale

Page 5: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 5/47

 

Cap1. DATE GENERALE ALE FIRMEI

1.1.DATE GENERALE

 Denumirea/Numele solicitantuluiS.C. “FREE” S.R.L.ALBAC, str. CRISAN, nr. 61

 Denumirea investiţiei“PENSIUNE TURISTICĂ” ALBAC, Jud. Alba

 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului)

Intravilanul com. Albac, str. Crisan (D.N. 71) jud. Alba şi este identificat prin Fişa Cadastrală

3668, nr.topo.1444/1/2 ; 1445/1/2 ; 1446/1/2 ; 1447/1/2 ; 1448/1/2; 1449/1/2; 1450/1/2; 1451/1/2;

1443/2/2 ; 1444/2/2; 1445/2/2; 1446/2/2; 1447/2/2; 1448/2/2 ; 1449/2/2; 1450/2/2 ; 1451/2/2, Stotal. =

Î

Page 6: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 6/47

- amenajarea unei parcări,

- interesul primăriei comunei Albac cât şi al deţinătorilor de bunuri imobile – terenuri, de a

dezvolta paleta funcţională prin diversificarea gamei serviciilor oferite locuitorilor din zonă,

cu respectarea legislaţiei în vigoare.

- subordonarea funcţiunilor propuse gamei funcţionale a unei zone turistice, cu asigurarea unui

mod de comercializare integrat celui prevăzut de legislaţia în vigoare.

- remanierea activităţii comerciale şi de prestări servicii, cu posibilitatea realizării de noi locuri

de muncă.

 Descrierea funcţională şi tehnologică

Amplasarea componentelor obligatorii şi asigurarea utilităţilor şi a reţelelor tehnologice,

conform normativelor în vigoare ce reglementează proiectarea, executarea şi exploatarea unor astfel

de investitii.

„PLANUL DE SITUAŢIE” – Pl.nr. A0 – al obiectivului, cuprinde :

- Delimitarea suprafeţelor destinate construcţiilor şi a amenajărilor exterioare aferente

Page 7: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 7/47

1.2.DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

Suprafaţa şi valoarea juridică ale terenului care urmează să fie ocupat (definitiv şi / sau

temporar) de lucrare

Terenul pe care urmează a se construi obiectivul este situat în extravilan com. Albac, str.

Crisan (D.N. 71) jud. Alba şi este identificat prin Fişa Cadastrală 3668, nr.topo.1444/1/2 ; 1445/1/2 ;

1446/1/2 ; 1447/1/2 ; 1448/1/2; 1449/1/2; 1450/1/2; 1451/1/2; 1443/2/2 ; 1444/2/2; 1445/2/2;1446/2/2; 1447/2/2; 1448/2/2 ; 1449/2/2; 1450/2/2 ; 1451/2/2 , Stotal. = 5266.00 mp întocmit de îng.

UTIU IOAN - Certificat de Autorizare nr.104 B,C, cat. B, vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru,

Geodezie şi Cartografie Alba, pus la dispoziţie de beneficiar.

Terenul indicat de beneficiar, pe care urmează a se construi obiectivul are următoarele

dimensiuni :- suprafaţa - 5266.00 mp

- lăţimea - 41.77 – 25. 72ml

- adâncimea - 161.32 ml

Page 8: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 8/47

La baza elaborării memoriului geotehnic au stat :

- observaţiile directe efectuate pe teren- planul de încadrare în zona şi planul de situatie cu ridicările topo şi amplasarea obiectivului

 proiectat, furnizate de către beneficiar şi proiectantul general

- regim de înaltime : - P+2M

  1.3. Amplasament

Suprafaţa de teren destinată amplasarii obiectivului proiectat, se încadreaza în perimetrul

administrativ – teritorial al comunei Albac ,  pe partea drepta a D.N. 75 Câmpeni-Oradea, în curtea

imobilului existent la nr.61.

Amplasarea construcţiei proiectate poate fi urmărită, conform planului de încadrare în zonă şi

de situatie anexate documentaţiei.

 Morfologia amplasamentului

Din punct de vedere al geomorfologiei majore, amplasamentul în cauză se încadrează în zona

Page 9: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 9/47

 Adâncimea de îngheţ 

Definită conform STAS 6054 / 77 adâncimea de îngheţ în zona amplasamentului este de 1.10 m

de la nivelul terenului natural / sistematizat; valorile prezentate referindu-se la situatiile intravilane şi

respectiv extravilane.

Stratificatia terenului

Având în vedere clasa de importanţă a obiectivului proiectat, elementele prezentate prin tema

de proiectare şi foarte buna cunoaştere a zonei sub aspect geotehnic, pe amplasamentul dat s-a

considerat suficientă executarea a trei sondaje geotehnice de control, de cca. 1,50 m fiecare (prin grija

 beneficiarului).

Astfel, coroborând datele furnizate de acest sondaj cu cele cunoscute anterior în zonă, se poate

spune că pe amplasamentul în cauză, stratificaţia terenului, cvasi – uniformă şi orizontală prezintă

următoarea succesiune verticală:

- În suprafaţă apare un prim strat de sol vegetal argilos nisipos, cu grosimi de cca. 0,20 – 0,50 m.

Î dâ i d it d l i l tit it di i i i il f i i i

Page 10: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 10/47

- strat de fundare : deluviu constituit din nisip argilos, praf nisipos cafeniu, plastic consistent, cu

fragmente de roci angulare(gresii) O20-150mm

- ad âncimea de fundare minima: se va stabili de către proiectantul de rezistenţă , din considerente

constructive : noi sugerăm minimum 1.00 – 1,20 m de la nivelul Tn / Ts actual.

- capacitatea portantă : în conformitate cu prevederile STAS 3300 / 2 – 85 , se prezintă valoarea

 presiunii convenţionale de bază: P conv = 290 kPa.

În condiţiile de fundare preconizate se estimează că apele subterane vor veni în contact cu

fundaţiile obiectivului proiectat în mod accidental şi temporar în functie de interceptarea izvoarelor 

de pantă.

Terenul de fundare nu prezintă contractilitate ridicată şi nu poate conduce la apariţia de tasări

diferenţiale mari care să impună luarea de măsuri constructive speciale (centuri suplimentare de

tasare).

În conformitate cu NORMELE Ts, terenul din săpături se va încadra la categoria teren tare şi la

clasa a II – a , pentru săpăturile executate manual şi respectiv mecanizat.

Pentru asigurarea stabilităţii pereţilor săpăturilor, acolo unde se consideră necesar, se vor 

d iji i i d l i d f ţi i t l ( ă â t i i ) i t ţii d 0 20

Page 11: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 11/47

3

SPALATORIE 7.24

VESTIAR FEMEI 8.08

BUCATARIE 28.01

HOL PERSONAL 7.66

GR. SAN .F. 6.07

VESTIAR BARBATI 7.01

HOL APROVIZIONARE 6.35

HOL 3.27

GR. SAN. F. 2.88

GR. SAN. B. 2.84

MAGAZIE PESTE 2.91

MAGAZIE CARNE 2.64

MAGAZIE ZARZAVATURI 7.14

MAGAZIE ALIMENTE 5.33

PENSIUNE TURISTICA ARIE UTILA

[mp]

ARIE

DE

PARTERSALON PENTRU SERVIREA MESEI 85.57

SALA CONFERINTE 23.03

RECEPTIE 13.68

Page 12: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 12/47

- total suprafaţă teren: 5265.00 mp

- arie construită : 377.73mp

- arie desfăşurată : 992.99 mp

- arie utilă : 687.11 mp

- volumul construcţiilor 1812.80mc

- POT=9.20%

- CUT=0.25

Înălţimile de nivel sunt:

- 3.00 m la parter 

- 2.80m la mansarda1

- 2.80m la mansarda2

În plan clădirile au forma regulată aliniată la limitele de proprietate, orientarea fiind impusă

de condiţiile de teren şi de amplasarea faţă de vecinătăţi a clădirii respectiv N - S

- nr. nivele : P+2M

î ălţi i i +2 89 2 97 f ţă d t +\ 0 00

Page 13: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 13/47

- zona seismică de calcul (cf. norm. P 100-92) "F"

o (ks=0,08;Tc=0.7)

- zona climatică:(cf. STAS 10101/20-90) "E"

(cf. STAS 10101/21-92) “E”

Proiectul propune realizarea unei pensiuni turistice, realizate din zidărie portantă din blocuri

de ziăarie ceramice cu goluri verticale tip Porotherm-38cm, în conlucrare cu sâmburi, stâlpi şi grînzi

din beton armat, fundaţii continue din beton armat şi fundaţii izolate (înglobate în fundaţiile continue)

sub stâlpii din b.a., elevaţii din beton planşee de beton armat peste parter şi mansarde, sarpantă din

lemn ecarisat de raşinoase.

Pereţii portanţi exteriori vor fi realizaţi din zidărie portantă din blocuri de zidărie cu ceramice

cu goluri verticale tip Porotherm-38cm, cei interiori se execută din Porotherm de 25cm, iar 

compartimentările nestructurale din plăci de BCA 15-20cm

2.3. STRUCTURA DE REZISTENTA

Cele două componente ale structurii de rezistenţă sunt alcătuite astfel:

Page 14: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 14/47

Rezemarea pe pereţi a planşeelor se realizează prin centuri de monolitizare din beton armat

monolit clasa C12/15.

Învelitoarea este susţinută de o sarpantă realizată din lemn ecarisat de răşinoase.

Pentru executarea elementelor din beton armat se vor respecta indicaţiile cuprinse în

normativul NE 012-99 "COD DE PRACTICĂ pentru EXECUTAREA LUCRĂRILOR DIN

BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT" iar pentru zidării normativul P2-85

"NORMATIV privind ALCĂTUIREA, CALCULUL ŞI EXECUTAREA STRUCTURILOR DIN

ZIDĂRIE".

Calculul planşeelor s-a efectuat în domeniul elastic la grupările de încărcări şi conform STAS

10101/0A-77, iar intensitatea încărcărilor normate conform STAS 10101/1-78.

Dimensionarea armăturilor în elementele de b.a. s-a facut după STAS 10107/0-90. La

alcătuirea elementelor din zidarie s-au respectat prevederile STAS 10109/0-75. Barele orizontale de

rezistenţă din centuri se vor îmbina prin suprapunerea pe min. 40 diametre.Sarpanta s-a calculat la solicitarea maximă provenită din greutăţi gravitaţionale şi acţiunea

combinată a zăpezii (STAS10101/21-92) şi a vântului (STAS10101/20-90) corespunzătoare zonei

li ti î fi l tă t ţi P t li t ti i tili ăt i d

Page 15: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 15/47

- verificarea de către proiectant a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare şi trecerea

la executarea fundaţiilor 

- executarea instalatiilor de apă-canal şi executarea umpluturilor sub pardoseli

- executarea hidroizolaţiilor sub ziduri

- pe durata întaririi betoanelor se vor evita producerea de şocuri şi încărcări locale mari care pot

afecta rezistenţa betonului; sprijinirile se pot scoate numai dupa ce betonul a atins 80% din

marcă;

- executarea concomitent a zidăriilor şi structurii din beton la parter şi apoi la mansarde. În

rosturile zidăriei se vor monta în timpul execuţiei mustati de ancoraj cu stâlpii sau sâmburii

din b.a.

- executarea sarpantei din lemn şi protejarea acesteia prin ignifugare şi antiseptic.

Înainte de începerea finisajelor se recomandă efectuarea recepţiei structurii de rezistenţă

împreună cu proiectantul de specialitate.

2.5. Principalele utilaje de dotare a contrucţiilor

P i i l l til j d d t SPAŢII DE SERVIRE A MESEI

Page 16: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 16/47

 _________________________________________________________________________________ – Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

Echipamente şi instalaţii pentru utilităţi _________________________________________________________________________________ 

 Nr. crt.Denumire utilaj; echipament şi (sau) dotare UM Cant.

tehnologică, caracteristici tehnice& dimensiuni

 _________________________________________________________________________________ 

1. Rezervor apa zi buc 2 _________________________________________________________________________________________________ 

 – Utilaje independente

Utilaje şi echipamente specifice activităţii de bază

 _________________________________________________________________________________ 

 Nr. crt.Denumire utilaj; echipament şi (sau) dotare UM Cant.

tehnologică, caracteristici tehnice& dimensiuni

 _________________________________________________________________________________ 

Page 17: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 17/47

 _________________________________________________________________________________ 

1. Masă servire , 600 x 800 x 720 buc 1

 _________________________________________________________________________________ 

2. Masă servire , 1800 x 1200 x 720 buc 8

 _________________________________________________________________________________ 

4. Scaun tapiţat , 450 x 450 x 900 buc 50

 _________________________________________________________________________________ 

5. Dulap servantă ; 600 x 600 x 1.800 buc 2

 _________________________________________________________________________________ 

6. Mobilier bar ,500 x 2000 x 2400 buc 1

 _________________________________________________________________________________________________ 

7. Raft expunere băuturi; 300 x 1800 x 1800 buc 1

 _________________________________________________________________________________ 8. Masă televizor ; 400 x 600 x 1200 buc 2

 _________________________________________________________________________________ 

9. Masă de lucru dulap ;900 x 600 x 850 buc 4

Page 18: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 18/47

Unelte şi dispozitive (protectia muncii , PŞI , etc.)

 _________________________________________________________________________________ 

 Nr. crt.Denumire utilaj; echipament şi (sau) dotare UM Cant.

tehnologică, caracteristici tehnice& dimensiuni

 _________________________________________________________________________________ 

1. Stingător; P 6 buc 6

 _________________________________________________________________________________ 

2. Stingător; SM 6 buc 5

 _________________________________________________________________________________ 

Dotari

Echipamente audio - video

 _________________________________________________________________________________ 

 Nr. crt.Denumire utilaj; echipament şi (sau) dotare UM Cant.tehnologică, caracteristici tehnice& dimensiuni

 _________________________________________________________________________________ 

1 T l i 0 35 K 650 600 500 b 2

Page 19: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 19/47

Dotari

Achiziţia de mobilier şi celelalte dotări necesare asigurării confortului impus conform categoriei de

clasificare ( articole casnice)

 _________________________________________________________________________________ 

 Nr. crt.Denumire utilaj; echipament şi (sau) dotare UM Cant.

tehnologică, caracteristici tehnice& dimensiuni

 _________________________________________________________________________________ 

1. Masă televizor ; 400 x 600 x 1200 buc 10 ____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Pat simplu ; 900 x 1900 x 450-900 buc 20

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

3. Noptieră ; 450 x 450 x 650 buc 20 _________________________________________________________________________________ 

4. Masă 600 x 600 x 720 buc 10

Page 20: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 20/47

 _________________________________________________________________________________ 

Dotari

Echipamente audio - video

 Nr. crt.Denumire utilaj; echipament şi (sau) dotare UM Cant.

tehnologica, caracteristici tehnice& dimensiuni

 _________________________________________________________________________________ 

1. Televizor; 0,35 Kw ; 650 x 600 x 500 buc 10

 _________________________________________________________________________________ 

 ALTE DOTĂRI AFERENTE PENSIUNII 

1. Microstaţie ecologicăde epurare a apelor uzate tip Topas 30 buc 1

2. Piscină acoperită 3.00x5.00m buc 1

Page 21: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 21/47

Prepararea a.c.m se va face în două boilere cu capacitatea de 500 l, ce funcţionează cu agent

termic primar apa caldă furnizata de centralele termice proprii ale spaţiului.

Instalaţiile interioare de încălzire vor fi construite în sistem bitubular cu distribuţie înferioară,

fiind executate din tub tip PEXAL sau conductă de cupru .

INSTALAŢIILE vor fi prevăzute la fiecare radiator cu robineţi de tur, robineţi de retur şi

aeratoare manuale, iar la centralele termice cu robineţi de umplere, filtre anticalcar, robineţi de

golire, vase de expansiune, pompe de circulaţie a agentului de încălzire, supape de siguranţă şi

elemente de măsură şi control pentru o funcţionare în condiţii optime a INSTALAŢIILOR 

Se vor utiliza corpuri de încălzire din tablă de oţel eloxat cu o înălţime de 600 mm.

La execuţia lucrărilor se vor respecta normele de protecţia muncii în viguare şi normativul I

13.

 INSTALAŢII ELECTRICE 

Circuitele electrice vor fi executate din conductoare de cupru FY cu secţiunea de 1,5 şi 2.5

mmp montate în tuburi de protecţie tip IPEY sub tencuială.

Tuburile de protecţie se vor monta în şanţuri făcute în zidărie şi se vor fixa cu cleme la o

Page 22: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 22/47

INSTALAŢIIle interioare de alimentare cu apă pentru spaţii de cazare, spaţiile de servire a

mesei şi cele de relaxare sunt realizate din tubulatură tip PEXAL sau polipropilena şi sunt de tip

ramificat. Racordarea la obiectele sanitare şi la ceilalţi consumatori se va face prin robinet de colţ şi

elastomeri. Conductele de legatură în bai vor fi montate îngropat, iar coloanele aparent, pe acestea

 prevăzându-se compensatoare de dilataţie.

Apa caldă menajera va fi preparată în două boilere cu capacitatea de 500 l ce funcţionează cu

apa caldă ca agent termic primar furnizat de centralele pe combustibil solid.

Instalaţia interioară de canalizare se va executa din tuburi de canalizare din polipropilenă cu

etanşare pe inel de cauciuc la montaj. Conductele de legătură de la coloane până la obiectele sanitare

se vor monta cu pantă continuă spre coloană, iar coloanele se vor monta aparent pe acestea

 prevăzându-se piese de curăţire la 0.4-0.8 m de pardoseală.

Distanţele minime între obiectele sanitare vor fi cele reglementate prin STAS 1504.

Pardoseala finită a băilor va fi realizată cu pantă continuă spre sifoanele de pardoseală cu ieşirelaterală. Pentru buna funcţionare a instalaţiei interioare de canalizare se va avea în vedere asigurarea

ventilării acesteia prin conducte de ventilare ce vor străpunge acoperişul până la 0.50 m deasupara

t i fii d ă t i d ăt d t i d til

Page 23: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 23/47

Instalaţia de apă potabilă va fi alimentată din reţeaua de apă potabilă a localităţii.

Conform STAS 1478/84, necesarul specific de apă rece şi caldă, pentru:a. Spaţii de Cazare

- un număr de 20 persoane cu locuri de cazare cu băi în cameră

20 x 150 l/pers = 3000 l/zi

- un număr de 10 persoane (personal)

10 x 80 l/pers. = 800 l/ziTotal = 3800 l/zi

 b. Spaţii de servire a mesei

-în medie un număr de 18 persoane cu trei mese pe zi

18 x 22 l/pers = 396 l/zi

- un număr de 10 persoane ( personal )

10 x 80 l/pers. = 800 l/zi

Total = 1.196 l/zi

Q alim. = 4.496 l / zi / 24 / 60 / 60 = 0,11 l/s

Page 24: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 24/47

Staţia biologică de tratare a apelor reziduale TOPAS-30 este o instalaţie modernă, complet

automatizată care respectă parametrii calitativi ai apelor tratate specificaţi în Normele NTPA

002/2002, precum şi standardele de calitate valabile în Uniunea Europeană, fiind agrementate de

Consiliul Tehnic Permanent pentru Contrucţii în România. Datorită acestui fapt, calitatea apei

evacuate îndeplineşte cerinţele cele mai stricte posibile impuse atât de autorităţile sanitare, cât şi de

autorităţile din domeniul gospodăririi apelor.

GOSPODĂRIA DE COMBUSTIBIL

Obiectivul va fi alimentat cu combustibil solid pentru încălzire şi preparare a.c.m .

2.8. SISTEMATIZARE VERTICALA;

SISTEMATIZARE VERTICALĂ 

SISTEMATIZAREA pe verticală s-a facut pornindu-se de la cotele obligate de condiţiile deamplasare în încinta existentă şi faţă de vecinătăţi. Terenul pe care urmează să fie realizată investiţia

are o suprafaţă de 5266.00 mp. Având în vedere necesitatea de a se asigura în mod cât mai comod

accesul carosabil şi pietonal în încintă a circulaţiei carosabile şi pietonale din încintă în condiţiile

Page 25: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 25/47

Se vor executa lucrări de refacere şi modernizare a aleilor şi platformelor existente adiacent

obiectivului şi extinderea acestora. Pentru executarea refacerii aleilor şi trotuarelor conform planşelor 

abateri mai mari de ± 3 cm de la cota prevăzută în proiect nu sunt admise. Infrastructura aleilor se va

executa dintr-un strat de nisip pilonat. Aleile vor fi executate din dale de beton prefabricate. Nisipul

folosit nu trebuie sa conţină corpuri străine care ar putea influenţa calitatea lucrărilor. Lăţimea patului

aleii va trebui să fie mai lată cu cel puţin 20 cm faţă de lăţimea reală a aleii. După executarea stratului

de fundare al aleilor se va continua cu montarea bordurilor din beton prefabricate.

Bordurile vor fi montate la cota finali a proiectului. Betonul se va prepara în staţii de beton

specializate cu respectarea strictţ a mţrcii. Aşezarea dalelor din beton se va face manual.

Verificarea cotelor profilului în lung, se va face cu aparatul de nivel.

Page 26: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 26/47

DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ ŞI MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Responsabil legal (nume, prenume, funcţie, studii şi experienţă profesională)–relevante pentru proiect

 Nume: POPA

Prenume: ANCUTA ROXANDA

Functia: ADMINISTRATOR  

Studii şi experienţă:

În treprinderea Funcţia avută şi

principalele îndatoriri

Perioada

S.C. Râul Mare S.R.L. Contabil 2003S.C. Râul Mare S.R.L. Consilier juridic 2004

Responsabil tehnic (nume, prenume,funcţie, studii şi experienţă profesională–relevante pentru proiect

Page 27: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 27/47

3.1.Devize pe obiect pe categorii de lucrări pentru contrucţii noi şi modernizări;

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Din valoarea totală a investiţiei de 9.882.076 RON, sursele de finanţare propuse sunt:

 Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în fişa

tehnică a măsurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe pagina web a Bancii

Central Europene www.ecb.înt/îndex.html de la data întocmirii studiului de fezabilitate.

Curs Euro / leu 3.6660 din data de 22.02.2010

  Cheltuieli eligibileCheltuieli

neeligibileTotal

RON Euro RON Euro RON EuroAjutor public nerambursabil 366.133 99.873 366.133 99.873Cofinanţare privată, din care: 366.133 99.873 140.963 38.451 507.096 138.324

- autofinanţare 140.963 38.451 140.963 38.451împrumuturi 366 133 99 873 366 133 99 873

Page 28: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 28/47

Durata de realizare (luni) – 9 luni

-Capacităţi (în unităţi fizice)

-Condiţiile financiare de realizare a obiectivului

Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi:

Eşalonarea (ÎNV / C+M )

-Anul I 732.265 / 655.352 RON

-Anul II

MIIIndicatori Lu

na

1

Lu

na

2

Lu

na

3

Luna

4

Luna

5

Luna

6

Luna

7

Luna

8

Luna

9

Luna

10

Luna

11

Luna

12

T

Contrucţii

montaj

65.635 65.5

35

65.5

35

65.5

35

65.5

35

65.5

35

65.5

35

65.53

5

65.53

5

65

2Dotări

independente

16.4

72

16.4

72

16.47

2

4

8…. …Activitatea n Valoa

Page 29: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 29/47

-avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apa, canal,

telecomunicaţii, etc);

-avizele pentru consumul de combustibil;

-acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;

-alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

PF COSMA DORIN SC ASISTENTA CONT SRL

Page 30: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 30/47

PIESE DESENATE

BORDEROU

 NR

CRT 

 PIESE DESENATE SCARA DEN. PL.

1 PLAN ÎNCADRARE ÎN TERITORIU 1:5000 A0

2 PLAN DE SITUATIE (SUPORTTOPO.)

1 :200 A1

3 PLAN PARTER 1:100 A2

4 PLAN MANSARDA 1 1:100 A3

5 PLAN MANSARDA 2 1:100 A4

6  FAŢADA EST 1:100 A5

7  FAŢADA VEST 1:100 A6

Page 31: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 31/47

Cap IV ANALIZA ECONOMICĂ A FIRMEI

(Proiecte>50.000 EURO)

Page 32: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 32/47

4.1.Descrierea activităţilor şi a tehnologiilor aplicate în cadrul proiectului:

Pentru fermele de producţie vegetală:

•  planul de cultură

Denumire culturi: Suprafaţă An

1 (ha)

Suprafaţă An

2 (ha)

Suprafaţă

An 3 (ha)

Suprafaţă

An 4 (ha)

Suprafaţă

An 5 (ha) Nu este cazul

TOTAL 0 0 0

1.1. Pentru fermele zootehnice şi mixte:

 

•  planul de producţie al fermei zootehnice

Specii: An 1 (cap.) An 2 (cap.) An 3 (cap.) An 4 (cap.) An 5 (cap.)

TOTAL 0 0 0

Page 33: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 33/47

4.1. Lista de achiziţii şi sursele de aprovizionare pentru activele ce fac obiectul proiectului:

Nr.Crt.

Furnizor Adresa Produs Valoareaestimată

Procent din totalvaloare eligibilă a

investiţiei1 Conform ofertelor  

TOTALLista de achiziţii materii prime, materiale, servicii semnificative pentru un ciclu de productie:

Nr.

Crt.

Furnizor Adresa Produse /

Servicii

Cantitat

e

Valoarea aprox.

1 Diverşi

TOTAL

Page 34: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 34/47

Vor creşte locurile de muncă cu 10 salariaţi proveniţi din zonele limitrofe iar prin impozitele şi taxel

locale vor creşte veniturile comunei Albac

Page 35: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 35/47

Proiecţii financiare şi indicatori financiari

Prognoza veniturilor

Se va completa Anexa B1 «Prognoza veniturilor şi evoluţia capacităţii de producţie » cu vânzarile

cantitative şi valorice previzionate trimestrial în primii doi ani de activitate după care anual.

- Se apreciază ce se vor realiza anual venituri de aproximativ 1.3 Mil RON – 1.7 Mil RON

conform anexei

Prognoza cheltuielilor

Se va completa Anexa B2 «Prognoza cheltuielilor şi evolutia capacităţii de producţie » cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial în primii doi ani de activitate după care anual.

Ţinând cont de echiparea din toate punctele de vedere a Pensiuni Turistice cheltuielile de exploatare

 s-au redus la un nivel minim de cheltuieli inclusiv cele cu salariile care nu sunt semnificative ca şi

în alte activităţi similare. Prognoza acestora s-a realizat pe baza unor cercetări statistice.

S-au avut în vedere la prognozarea costurilor de producţie cheltuielile financiare cu dobânzilebancare la nivelul creditului de cofinanţare pentru programul sapard, impozitele şi taxele,

amortizările la valoarea noilor investiţii şi impozitul pe profit conform anexelor.

P i ţi t l i d fit i i d

Page 36: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 36/47

Anexe economico-financiare

1. Prognoza veniturilor 2. Prognoza cheltuielilor 

3. Proiecia contului de profit şi pierdere

4. Bilanţ sintetic previzionat

5. Flux de numerar – anul 1 de implementare

6. Flux de numerar – previziuni anii 1-5

Page 37: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 37/47

STRATEGIA DE MARKETING PENTRU PENSIUNE TURISTICĂ R URALĂ

Intreprindere: A.F. MORAR VIOREL LUCIANCod poştal/localitate: ALBAC/ 517005Strada: CLOSCA, NR.30Consultant/data: SC ASISTENTA CONT SRL/ 22.02.2010

CREAREA OFERTEI 

 Număr de camere/paturi:

Dotări: Camerele vor fi dotate cu mobilier compus din două paturi, noptieră, dulap haine,

masă şi două scaune, oglindă, cuier tip pom, comodă televizor, televizor, canapea, masuţă

cafea, frigider. Dotările suplimentare ale pensiunii constau în amenajarea unei parcări auto şi

a unei piscine.Masa:Mic dejun ( )Demipensiune ( )

Page 38: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 38/47

Turistul poate participa alături de săteni la muncile câmpului cum ar fi cositul, poate asista la

activităţi precum mulsul vacilor, al oilor, sau sacrificatul animalelor de sărbători. Nu pe ultimul loc se

situează participarea la sărbătorile locale, religioase, la rugi sau chiar la evenimente cruciale ale vieţii

omului-botezul, nunta sau înmormântarea.

  În domeniul cultural: Pot fi vizitate atracţiile istorice şi culturale din zona oraşului Câmpeni.

Iubitorii de tradiţie pot vizita Târgul de fete de pe muntele Găina, artizani din regiune care creează

obiecte din lemn specifice zonei; Muzeul memorial « Avram Iancu », în locul unde s-a născut, în

1824, Avram Iancu, revoluţionarul paşoptist, « Craiul Munţilor ». Casa adăposteşte documente şi proclamaţii alcătuite de el, obiecte personale ale acestuia, arme din timpul revoluţiei de la 1848-1849;

Casa memorială « Horea », în locul unde s-a născut în 1730 Vaşile Nicola-Ursu, zis Horea; Muzeul

satului Lupşa-muzeu cu o bogată colecţie de obiecte şi piese din istoria locului începând din comuna

 primitivă, port din Ţara moţilor. Cărţi rare din sec.XVII-XVIII. Ar mai putea fi amintite deasemenea

zonele pitoreşti din zona Garda, precum şi zonele ce includ şi barajul de pe râul Arieş.În ceea ce priveşte oferta generală de servicii:  se doreşte oferirea unei ambianţe plăcute şi

relaxante, care să facă turiştii să uite de grijile cotidiene şi într-adevăr să se bucure de zilele petrecute

î t ţi d t d it ţi l P t t i lit t d l i t d i t ţă

Page 39: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 39/47

este alimentaţia turiştilor. La fel ca şi cazarea, şi masa va avea caracteristicile tradiţionale ale

locurilor.

Acestea fiind aşigurate, o atenţie importantă o vom acorda serviciilor auxiliare, « sarea şi

 piperul » agroturismului. O ofertă de calitate trebuie să dea turismului posibilitatea unei largi game de

opţiuni, deci trebuie să fie diversificate, dar în acelaşi timp originală. Turistul va avea în faţă multe

 posibilităţi de divertisment: participarea la sărbătorile locale, la ritualuri tradiţionale ale satului, la

 practicarea unor sporturi sau la plimbări în cadrul natural foarte bogat în puncte de atracţie.

Cum intenţionati să atrageţi atenţia oaspeţilor dumneavoastră asupra ofertei pe care o aveţi?

( ) Mapa de informare (x )( ) Panou (x )( ) Seri informative ( )

Prin ce particularităţi/ activităţi vă deosebiţi de ceilalţi ofertanţi?

În privinţa serviciilor oferite de noi în comparaţie cu ceilalţi ofertanţi, putem spune că

pensiunea noastră va oferi condiţii de cazare foarte bune, avantajul fiind în posibilitatea recreerii prin

Page 40: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 40/47

aflat de la ei despre oferta noastră. Aceste persoane reprezintă un segment important de consumatori,

care trebuie trataţi cu atenţie deoarece aceştia îşi doresc servicii de calitate, iar dacă sunt mulţumiti

 pot reveni şi în viitor în aceeaşi locaţie.

De asemenea dorim şi atragerea tinerilor, elevi şi studenti, care să-şi petreacă o parte din

vacanţele de vară sau iarnă în cadrul pensiunii. Atragerea acestui segment de persoane se poate face

şi prin posibilitatea unor oferte speciale adresate grupurilor organizate.

Prin oferta disponibilă urmărim să atragem şi persoanele care doresc să-şi petreacă doar 

weekend-ul, persoane care au domiciliul în apropierea pensiunii şi care să vină pentru o scurtărelaxare într-un mediu liniştit şi plăcut cu posibilitatea dezvoltării viitoare a agrementului.

Ce întreprindeti pentru a aşigura o atmosferă rurală a spaţiului dumneavoastră?

Pentru a asigura o atmosferă rurală, faţada şi întrarea, care determină prima impresie, vor fi

amenajate şi dotate cu gust, având elemente din arhitectura locală şi asigurând armonie întreconstrucţie şi vegetaţia din jur. În amenajarea şi aranjarea construcţiilor, va fi păstrat specificul rural,

arhaic, din lemn.

Page 41: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 41/47

(x) Programe speciale de câte o săptămână care:Organizarea de minisejururi pentru angajaţii unor diverse companii.

(x) Programe speciale care se adresează anumitor categorii de persoane (grupuri ţintă) care:Organizarea de sejururi pentru elevi, studenţi, pensionari.

La ce preţ veţi închiria/intenţionaţi să închiriaţi?Camera dublă …80… lei/zi cazare

Suplimentar:În tarifele menţionate nu se include servirea a trei mese pe zi, aceasta fiind opţională în

funcţie de numărul de turişti sau de grupurile de turişti, tariful pentru această opţiune fiind de ………

35 lei pe zi…………………. de persoană.

Care este raportul dumneavoastră calitate/preţ?

(x) bun ( ) satisfăcător ( ) preţul ar trebui ridicat

Care sunt serviciile suplimentare care ar putea creşte încasările dumneavoastră?În ceea ce priveşte oferta suplimentară ne propunem organizarea de excursii care au încă scop

vizitarea obiectivelor turistice specifice zonei. Acest potenţial turistic este foarte important având în

Page 42: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 42/47

(x) Ziua porţilor deschise (la gospodărie/cramă) cu festivitate oficială dedeschidere/înaugurare( ) Participare la târguri, expoziţii pentru consumatori, pieţe

Cooperare/coloboratori

Aveţi po sibilitatea unor oferte comune, realizate împreuna cu alţi ofertanţi?

Pentru a atrage cât mai mulţi turişti există posibilitatea colaborării cu ceilalţi ofertanţi din

zonă. Existenţa unei colaborări între ofertanţii de servicii turistice duce la o mai bună desfaşurare a

acestei activităţi în zonă, existând astfel premisa unui flux mai mare de turişti şi implicit o creştere a

veniturilor suplimentare ale localnicilor. Având în vedere tendinţa de creştere a cererii pentru aceste

servicii concurenţa dintre ofertanţi nu se va manifesta prin atragerea unui număr cât mai mare de

turişti ci prin calitatea serviciilor oferite.

Însă cel mai important colaborator în ceea ce priveşte ofertele de servicii combinate îl putem

considera pe ‘Fratele’ mai mare în domeniul turistic ‘PERLA ARIEŞULUI’, cu care vom fi în directăcolaborare în ceae ce priveşte serviciile oferite, ba chiar vrem să oferim elemente în plus cum ar fi

 piscina pe care dorim să o construim în cadrul noii pensiuni.

Page 43: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 43/47

 Pozitiv Negativ

        Î    n      t    e    r    n

Puncte tari (“Strenghts”)

- creşterea numărului turiştilor înzonă

- sporirea capacităţilor de prestare aserviciilor de cazare, distracţie,alimentare publică, comercializare

a mărfurilor şi produselor alimentare, organizarea deevenimente şi festivităţi

- creşterea locurilor de muncădirecte (28) şi îndirecte (11)

- dezvoltarea economică a localităţii- creşterea nivelului de trai- îmbunătăţirea imaginii localităţii

- creşterea volumului defalcărilor către bugetul de stat, bugeteleraional şi local.

- Folosirea produselor alimentare cupotenţial bio

Puncte slabe (“Weaknesses”) - lipsa investiţiei şi a concurenţei reale

în domeniul atragerii forţei de muncăcalificată

- lipsa unităţilor bancare- deschiderea unei pensiuni necesită un

capital iniţial şi capital pentrususţinerea serviciilor la standardeuropean

- posibilităţile de control al unităţilor din teritoriu este limitată

Page 44: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 44/47

      E    x      t    e    r    n

Oportunităţi (“Opportunities”)

- Amplasarea locaţiei într-o zonă

nepoluată;- Număr mare de persoane plecate

 peste hotare (atât în localitate câtşi în localităţile din vecinătate)care pe perioada de vară se întorcîn localitate şi manifestă o cerereînaltă pentru astfel de servicii;

- Lipsa locurilor amenajate pentruodihnă şi agrement în apropierealocalităţii;

- Amplasarea locaţiei într-o zonă cumulte atracţii turistice.

- Atât în localitate, cât şi înlocalităţile vecine nu se presteazăservicii de saună.

Ameninţări (“Threats”)

- concurenţa în atragerea învestiţiilor 

- lipsa implicării societăţii îndezvoltarea comunităţii

- lipsa posibilităţilor cofinanţării locale pentru infrastructura majoră.

Page 45: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 45/47

Bibliografie selectivă

1. DESPA Radu, Daniela ZIRRA, Alina AVRIGEANU, Andreea Clara MUNTEANU, Eficienţa investiţiilor , Ed. Universitară, Bucureşti, 2010

2. FIROIU Daniela, PEŢAN Ioana, Camelia Gheorghe, Turismul în perspectiva

 globalizării, ed. a II-a, ed. Pro Universitară, Bucureşti, 2007

3. FIROIU Daniela,  Resursele umane în turism, ed. a III-a, Universul Juridic,

Bucureşti, 20074. TURNER  J. Rodney, SIMISTER  Stephen J.,  Manual Gower de Management de

 Proiect , Ed. Codecs, Bucureşti, 2004.

5. TURNER  J. Rodney, 2001, The Handbook of Project-Based Management,

 Improving the processes for achieving strategic objectives; Mc Graw Hill,

 New York, USA.6. COVRIG Mircea, OPRAN Constantin, 2001, Managementul proiectelor , Agenţia

Managerială pentru cercetare ştiinţifică Inovare şi Transfer Tehnologic, Ed.

Page 46: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 46/47

13. ***2001,  Dicţionar de managementul proiectelor , AFITEP, Asociaţia

franceză de managementul proiectelor, trd. de Ion Năftănăilă, Ed. Tehnică,

Bucureşti.14. *** 1998,  Manual de managementul proiectelor , Guvernul României,

Departamentul pentru întegrare europeană, Bucureşti

15. International Journal of Project Management , published by Elsevier Science

LTD&IPMA, printed în Great Britain

Page 47: pensiune iustin

8/2/2019 pensiune iustin

http://slidepdf.com/reader/full/pensiune-iustin 47/47