Matematica - Subiect examen de admitere in cls a V-a 2012-2013.PDF

of 1 /1
j;i$:;;*:'rf,' : t. EXAMEN DE ADMITERE IN CLASA A V-A .MATEilIATICA l.Calculali: ,, , a) 161 -21 iV + 24 : 6 : 2 -24 : (6 :2) lop b)2,45: (33 -29)+ 3 . {(4s0 +230) : 5 :2- 67 . ls42- ( s3' 10 + 22 :2)l} t0 p 6TI 3.Ionel vrea sdnumere cdte pdsari de fiecare fel are bunicul in ogradd. Nu aputut din cauza gigcafii continue a acestora gi atunci a cerut ajutorut:bunicului. Acesta ii spune: '1in total svfi l72 de pdsdri, gdini cAte rale gi curcani'lu,*,lor, rile c61i curcani gi gdgte la urrloc, iar curcani cu 8 : mai multi decdt g0gte." Ionel arczokat acum problema gi i-a spus br:nicului cdte p[sdri d.e fiecare fel are in ogradd. Rezolvd pi tu problema gi afld cdtepdsari de fiecare fel avea in o$add bunicul lui Ionel. 30-p .- .a\'CXe numere de 4 cifre'au produsul cifrelor egal cu 8? lop b) Aflali a 100-a cifrd a numdrului 50500500050000...gi sumaprimelor 100 de cifre ale numdrului. Oficiu 10 p 16p

Embed Size (px)

Transcript of Matematica - Subiect examen de admitere in cls a V-a 2012-2013.PDF

 • j;i$:;;*:'rf,'

  :t.

  EXAMEN DE ADMITERE IN CLASA A V-A.MATEilIATICA

  l.Calculali: ,, ,a) 161

  -21 iV + 24 : 6 : 2 -24 : (6 :2) lopb)2,45: (33

  -29)+ 3 . {(4s0 +230) : 5 :2- 67 . ls42- ( s3' 10 + 22 :2)l} t0 p

  6TI3.Ionel vrea sdnumere cdte pdsari de fiecare fel are bunicul in ogradd. Nu aputut din cauzagigcafii continue a acestora gi atunci a cerut ajutorut:bunicului. Acesta ii spune: '1in total svfi l72de pdsdri, gdini cAte rale gi curcani'lu,*,lor, rile c61i curcani gi gdgte la urrloc, iar curcani cu 8 :mai multi decdt g0gte." Ionel arczokat acum problema gi i-a spus br:nicului cdte p[sdri d.e fiecarefel are in ogradd. Rezolvd pi tu problema gi afld cdtepdsari de fiecare fel avea in o$add bunicul luiIonel. 30-p

  .- .a\'CXe numere de 4 cifre'au produsul cifrelor egal cu 8? lop

  b) Aflali a 100-a cifrd a numdrului 50500500050000...gi sumaprimelor 100 de cifre alenumdrului.

  Oficiu 10 p

  16p