Lucrare de Disertatie DREPT

download Lucrare de Disertatie DREPT

of 58

Embed Size (px)

Transcript of Lucrare de Disertatie DREPT

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  1/58

  UNIVERSITATEA CRESTINA ,, DIMITRIE CANTEMIR” BUCURESTI   FACULTATEA DE DREPT – CLUJ-NAPOCA

  Consideraţii teoretice şi practice legate de obligaţia de întreţinereîn sistemul Codului Familiei şi în cel al viitorului Cod Civil şi

   propuneri de îmbunǎtǎţire a legislaţiei în materie

  LUCRARE DE DISERTATIE

    Coordonator,

   Prof.dr. MARIA BANCIU   Mat!rand,

    CONSTANTIN RADU NUEL.EANU 

  2006

  1

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  2/58

  Cuprins

  Capitolul I- Consideraţii introductive pe marginea obligaţiei de întreţinere

    1.1. Generalităţi !1.2. Caracterele obligaţiei de întreţinere..."

  1.!. #ersoanele care îşi datorea$ă întreţinere şi prioritatea acestora în aobţine întreţinere unele %aţă de altele. &biectul obligaţiei de întreţinere '

  1.". Condiţiile cerute pentru acordarea întreţinerii..11

  1.(. )nceputul* cursul şi stingerea obligaţiei deîntreţinere...1(

  Capitolul II- Acţiunea civilă în stabilirea, majorarea sau sistarea pensiei de

   întreţinere

  2.1. +nstanţa competentă şi compunerea instanţei ce ,udecă acţiunea privind pensia  de întreţinere în primă instanţă 202.2. Căile de atac împotriva -otărrii de %ond şi termenele pentru promovarea

  acestora. . 212.!. Cererea de c-emare în ,udecată.. 212.". /otărrea şi eecutarea ei .. 22

  Capitolul III- Urmărirea sumelor cuvenite cu titlu de obligaţie de întreţinere

  !.1 usti%icarea impunerii di%erenţiate a sumelor cu titlu de obligaţie de întreţinere%aţă de alte venituri .. 2!.2. Cota pnă la care se poate impune asupra sumelor datorate cu titlu de

  întreţinere .2!.!. 3cte în temeiul cărora se poate %ace impunerea asupra sumelor repre$entnd

  o obligaţie de întreţinere.24

  Capitolul IV- Pensia de urmaş- obligaţie de întreţinere plătită de un terţ asigurator

  ".1. 5oţiune şi reglementarelegală!0

  ".2. #ersoanele îndreptăţite la pensie deurmaş.!0".!. Condiţiile în care se acordă pensia de

  urmaş..!0".". 3semănări si di%erenţe între pensia de urmaş si pensia de

  întreţinere!2".(. #roblematica cumulării pensiei de urmaş cu alte venituri. uspendarea şi

  încetarea pensiei de urmaş.!!

  2

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  3/58

  ".6. Cuantumul pensiei de urmaş şi obligaţiile celui îndreptăţit laîntreţinere..!"

  Capitolul V- bligaţia de întreţinere în sistemul noului Cod Civil

  (.1. 7lemente de noutate în abordarea obligaţiei deîntreţinere.!((.2. 3specte criticabile în ceea ce priveşte noua reglementare a obligaţiei de

  întreţinere !(

  Capitolul VI ! Practica judecătorească

  6.1. /otărri ,udecătoreşti date în ceea ce priveşte pensia deîntreţinere..!

  6.2. /otărri ,udecătoreşti date în ceea ce priveşte pensia deurmaş."4

  "ibliogra#ie ..(6

  !

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  4/58

  Capitolul I Consideraţii introductive pe marginea obligaţiei de întreţinere

  ".". #!n!ra$%t&'%

   #entru a de%ini obligaţia de întreţinere vom porni de la de%inirea termenului de

  8întreţinere9 prin care se înţelege #aptul unei persoane de a pune la dispo$iţia alteiacele necesare traiului, în temeiul legii sau al unui contract . 3ceastă de%iniţie se găseşteîn lucrarea 8:icţionar de drept civil9 a autorilor ;ircea Costin* ;ircea ;ureşan şi cum ar %i deeemplu -rana* locuinţa si îmbrăcămintea> ct si nevoile de ordin spiritual* moral>repre$entate prin? nevoi culturale* ştiinţi%ice* de in%ormare* de agrement.

  ;ulţi autori nu iau in considerare obligaţia de întreţinere convenţională* şi %ără amai %ace distincţia între obligaţia de întreţinere legală şi obligaţia de întreţinereconvenţională atunci cnd %olosesc sintagma o($%)a'%a d! *ntr!'%n!r! se re%era de %apt doar la obligaţia de întreţinere legală. pre eemplu autorul Constantin Crisu în 83cţiuni civileîn ,ustiţie>@eorie şi practică ,udiciară9 se re%eră doar la obligaţia de întreţinere legală deşinu %ace o preci$are epresă în acest sens.

  +n cele mai multe ca$uri obligaţia de întreţinere legală ia naştere ca e%ect alcăsătoriei. &bligaţia de întreţinere legală mai poate lua naştere şi ca e%ect al rudeniei ori prin adopţie.

  Aeglementarea legală se regăseşte în pre$ent în Codul Familiei* titlul ++* capitolul+

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  5/58

  sus re%erindu>se doar la obligaţia de întreţinere legală* şi nu la obligaţia de întreţinere înîntregul ei. :e aceea de%iniţia ar %i completă dacă ar %i %ormulată de genul? mi,locul procesual prin care persoana îndreptăţită solicită instanţei de ,udecată să oblige persoana prtă* în ba$a obligaţiei stabilite de lege sau de convenţia părţilor* să>i preste$eîntreţinerea.

  :e>a lungul timpului obligaţia de întreţinere a primit diverse denumiri printre carecele mai %olosite în practică şi în doctrină sunt pensie de întreţinere, pensie de urmaş  şipensie alimentară& Ae%eritor la aceste denumiri vom anali$a pe %iecare în parte arătndraţiunile care au dus la apariţia acestora şi aspecte criticabile legate de acestea.

  Bund cronologic apariţia acestor denumiri date obligaţiei de întreţinere* primaapărută în practică a %ost aceea de pensie alimentară. 3ceastă denumire este improprie pentru a desemna obligaţia de întreţinere deoarece această obligaţie are o s%eră mult mailargă dect obligaţia de a procura pentru o persoană -rana necesară acesteia. +ntitulndobligaţia de întreţinere 8pensie alimentară9 am %i tentaţi să credem că obligaţia deîntreţinere ar consta doar în procurarea de -rană pentru cel ce se datorea$ă întreţinerea.:eşi obligaţia de a asigura -rana pentru cel a%lat în întreţinere este una din cele mai

  importante obligaţii* sau poate c-iar cea mai importantă obligaţie dintre cele a%late încomponenta întreţinerii* totuşi sunt şi alte obligaţii la %el de importante care se regăsesc înconceptul de întreţinere.

  3vnd în vedere consideraţiile de mai sus se poate spune că sintagma de pensiealimentară a intrat in desuitudine* %apt pentru care prin &rdonanţa de urgenţă a guvernuluicu numărul 1!' din 1" septembrie 2000* pentru modi%icarea şi completarea Codului de procedură civilă* la art.+++* intitulat 8=rmătorii termeni din Codul de procedură civilă seînlocuiesc ast%el9? denumirea de pensie alimentară se înlocuieşte cu pensie de întreţinere.

   +n momentul de %aţă se %olosesc denumirile de pensie de întreţinere şi pensie deurmaş att în legislaţie ct şi în practică. 3mbele denumiri sunt %olosite pentru aindividuali$a mai bine obligaţia de întreţinere.

  #rin pensie de întreţinere se înţelege prestarea obligaţiei de întreţinere în moddirect de către cel ce este obligat în virtutea legii a o datora* iar pensie de urmaşdesemnea$ă acea situaţie în care cel obligat a presta întreţinerea este decedat şi nu poatesă preste$e în mod direct întreţinerea. +n acest ca$ dacă întreţinătorul este asigurat> terţulasigurator Dîn Aomnia acest terţ asigurator este de regulă statulE va presta întreţinerea înnumele susţinătorului* pe durata la care ar %i %ost obligat şi întreţinătorul dacă ar %i trăit.:eşi cuantumul pensiei de urmaş ar trebui să %ie cel care ar %i %ost e%ectiv prestat desusţinător în practică s>a procedat şi alt%el. un capitol ulterior această problematică.

  :enumirea de pensie de întreţinere a %ost criticată de autorii :icţionarului dedrept civil* considerndu>se că este un sinonim impropriu pentru a desemna obligaţia deîntreţinere.

  ".+ Carat!r!$! o($%)a'%!% d! *ntr!'%n!r!

  Caracterul imperativ al obligaţiei de întreţinere este dat de %aptul că obligaţia deîntreţinere este impusă de lege. :upă cum am arătat mai sus* ne vom re%eri doar la

  (

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  6/58

  obligaţia legală de întreţinere* deoarece nu se poate spune că şi obligaţia de întreţinereconvenţională este impusă de lege* ci din contră aceasta este epresia de voinţă a părţilor unui contract. :esigur că autorii care consideră că obligaţia de întreţinere este imperativăse re%eră doar la obligaţia legală de întreţinere ceea ce nu acoperă întreg conceptul deobligaţie de întreţinere* care este mai vast.

  Caracterul imperativ înseamnă că părţile nu pot înlătura ori restrnge obligaţia deîntreţinere prin acte ,uridice* ea eistnd prin simpla întrunire în %apt a condiţiilor  prevă$ute de lege .

  Caracterul imperativ este speci%ic obligaţiei de întreţinere legală pentru ca în ca$ulobligaţiei convenţionale deşi contractul este legea părţilor* această obligaţie poate survenimodi%icări prin acordul părţilor* pe cnd în ca$ul obligaţiei legale de întreţinere nu esteadmisă nici o convenţie contrară.

  =nii autori consideră că eistă o ecepţie de la caracterul imperativ al obligaţieide întreţinere* şi anume %aptul că renunţarea la obligaţia de întreţinere pentru trecut estevalabilă. 7ste adevărat că obligaţia de întreţinere atta timp ct nu este solicitată se presupune că cel ce era îndreptăţit nu s>ar a%la în nevoie şi nu se mai acorda pentru trecut*

  însă această situaţie nu poate %i privită ca o renunţare* ci ca o pierdere a dreptului deîntreţinere prin pasivitate* deoarece întreţinerea nu se acordă din o%iciu* ci ea trebuie să%ie solicitată. #e de altă parte această pierdere a dreptului de întreţinere pentru trecut areloc doar atunci cnd cel îndreptăţit la întreţinere nu dovedeşte că această pierdere sedatorea$ă celui obligat la întreţinere care spre eemplu a %ăcut repetate promisiunimincinoase că va plati. +n acest ca$ întreţinătorul nu pierde dreptul de întreţinere pedurata de timp în care a %ost indus în eroare de întreţinător că va plăti obligaţia sa.Conclu$ionnd se poate spune că obligaţia de întreţinere se pierde doar atunci cnd celîndreptăţit la întreţinere stă în pasivitate %ără ca această atitudine să %ie determinată deactele întreţinătorului care dă asigurări %alse că va eecuta de bunăvoie obligaţia sa.

  &bligaţia legală de întreţinere este personală întruct att cel obligat la întreţinere

  ct şi cel îndreptăţit la întreţinere sunt persoane pe care le stabileşte legea* şi care nu pot%i sc-imbate prin acordul părţilor.+n @ratatul de drept civil > Contracte speciale* autorul Francisc :ea arată una din

  consecinţele acestui caracter al obligaţiei de întreţinere* respectiv %aptul că nu poate%orma obiectul contractului de vn$are>cumpărare drepturile patrimoniale strict personale* eempli%icnd drepturile patrimoniale strict personale prin dreptul deîntreţinere şi dreptul de pensie.

  =rmările acestui caracter sunt subliniate în lucrarea 8:reptul %amiliei9 de cătreautoarea ;aria anciu* ele %iind? insesi$abilitatea creanţei de întreţinere* eceptabilitateade la regula compensaţiei legale creanţei de întreţinere şi incesibilitatea obligaţiei deîntreţinere.

  #rin insesizabilitatea creanţei de întreţinere se înţelege %aptul că această creanţănu poate %i urmărită dect pentru anumite datorii şi numai într>un anumit cuantumraportat la valoarea întregii valori a creanţei de întreţinere.

  ituaţiile în care creanţa de întreţinere poate %i urmărită sunt ecepţionale>epres prevă$ute de lege* regula %iind ca sumele datorate cu titlu de întreţinere nu pot %i supuseurmăririi. & reglementare în acest sens este articolul "04 din Codul de procedură civilă*care arată că asupra sumelor destinate asigurării mi,loacelor de eistenţă> cum ar %isalariile* venituri reali$ate periodic din muncă* pensii acordate în sistemul asigurărilor 

  6

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  7/58

  sociale ori alte asemenea venituri> pot %i urmărite în cuantum de H pentru sume datoratecu titlu de întreţinere sau alocaţii pentru copii* iar cu pnă la 1I! pentru orice alte datorii.3ceste cote se raportea$ă la venitul net al celui supus urmăririi.

  & altă consecinţă a caracterului personal al creanţei de întreţinere este şiexceptarea acesteia de la regula compensaţiei legale . 3st%el* potrivit articolului 11"

  Cod civil* compensaţia nu operea$ă atunci cnd una din creanţe ar %i insesi$abilă. 3utorulBiviu #op în @eoria generală a obligaţiior se re%eră epres la pensia de întreţinere atuncicnd anali$ea$ă situaţiile în care nu operea$ă compensaţia legală* %iind un ca$ în care unadin creanţe >cea de întreţinere> este insesi$abilă.

  &bligaţia de întreţinere mai este şi incesibilă, neputnd %i transmisă de către celîndreptăţit a o primi* unei alte persoane. @otodată nici cel datorat a plăti întreţinere nu poate să transmită datoria sa unei alte persoane.

  +n doctrină se acceptă o ecepţie de la incesibilitatea obligaţiei de întreţinere* şianume situaţia în care o persoană %ără să aibă o obligaţie de întreţinere %aţă de un minor îlîntreţine pe acesta* sau a %ost obligată sa îl întreţină. +n acest ca$ obligaţia se transmitemoştenitorilor celui care a prestat întreţinere minorului.

  =n alt caracter al obligaţiei de întreţinere este şi cel de reciprocitate. #rin acestcaracter se înţelege că obligaţia de întreţinere nu este unilaterală* persoanele îndreptăţite ao primi sunt şi datoare a o plăti* însă bineînţeles nu în mod simultan. & persoanăîndreptăţită a primi întreţinere într>un anumit moment poate %i obligată în altă perioadă detimp să plătească întreţinere celui de la care a primit întreţinere.

  :esigur că* în practică* acest caracter este mai puţin evidenţiat %iind rare situaţiileîn care o persoană ce a bene%iciat de întreţinere să întreţină la rndul ei pe cel de la care a primit întreţinere. 3cest lucru se datorea$ă %aptului că obligaţia de întreţinere apare în practică de cele mai multe ori intre părinţi şi copii* iar în acest ca$ rar se a,unge ca părinţii să a,ungă să nu aibă mi,loace de a nu se putea întreţine datorită %aptului că %iindasiguraţi pentru incapacitatea de a muncii vor primi o pensie în cadrul asigurărilor de stat.

  =nii autori sunt de părere că* ca$ul obligaţiei de întreţinere copil>părinte este o ecepţiede la caracterul de reciprocitate a obligaţiei de întreţinere. :eşi în practică în mareama,oritate a ca$urilor doar copiii au bene%iciat de pensie de întreţinere de la părinţii lor*nu este însă eclus ca si copiii să %ie obligaţi a presta întreţinere părinţilor lor în anumiteca$uri ecepţionale şi ţinndu>se cont de situaţia de ca$ concret. 5u trebuie să se %acădeosebire între copiii %ireşti şi cei adoptaţi* ambii avnd acelaşi regim ,uridic. +n actualareglementare adopţia este doar cu e%ecte depline* în trecut lăsndu>se posibilitatea de aopta între cele două tipuri de adopţie.

    7ecutarea obligaţiei de întreţinere se %ace în mod succesiv. &bligaţia deîntreţinere se prestea$ă de regulă pe o perioadă mare de timp* %apt ce>i con%eră acesteia uncaracter de periodicitate* %iind greu de prevă$ut cu eactitate întinderea acesteia şicuantumul pe care îl va avea. :in acest motiv plata obligaţiei de întreţinere se %ace înmod succesiv* ma,oritatea doctrinei susţinnd că nu s>ar putea %ace plata dintr>o dată* cuanticipaţie. @otuşi acest mod de eecutare ar trebui să %ie posibil* cel puţin în ca$uriecepţionale* avnd avanta,ul de a da un plus de siguranţă cretitorului obligaţiei deîntreţinere că se va eecuta obligaţia* %iind nu puţine situaţii în practică cnd întreţinătorulse sustrage de la plata obligaţiei de întreţinere şi nu putea %i identi%icată sursa veniturilor ori sursa tuturor veniturilor pe care acesta le reali$ea$ă.

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  8/58

  7ecutarea dintr>o dată ar trebui să se complete$e cu alte eecutări successive în%uncţie de devalori$area monedei în care s>a %ăcut plata* şi de eventualele nevoineprevă$ute de care ar avea nevoie întreţinutul.

  +n practică eecutarea obligaţiei de întreţinere se %ace >de regulă> $i de $i prinacordarea celor necesare traiului celui a%lat în întreţinere* în ca$ul în care obligaţia se

  eecută de bunăvoie* iar printr>o sumă lunară care se virea$ă din venitul întreţinătorului prin poprirea sumelor datorate creditorului* în ca$ul în care se re%u$ă eecutarea de bunăvoie a obligaţiei. #rocedura popririi se des%ăşoară prin reţinerea sumelor de cătreunitatea la care lucrea$ă debitorul* din venitul acestuia* şi virarea acestor sume direct lacreditor.

    &bligaţia de întreţinere are un cuantum variabil. o -otărre ,udecătorească se poate ma,ora aceeaşi obligaţie prin multe alte -otărri ,udecătoreşti.7ste ca$ul practicii ,udiciare din ultimii 16 ani* cnd* datorită devalori$ării accentuate amonedei naţionale desele ma,orări salariale au %ăcut să eiste o abundenţă de acţiuni dema,orare a pensiei de întreţinere. uncapitol %inal al pre$entei lucrări.

  ;ai rar întlnită în practică este acţiunea de reducere a pensiei de întreţinere* înca$ul în care întreţinătorul are venituri mai mici dect în momentul stabilirii pensiei de

  întreţinere.+nstanţa poate mări sau micşora obligaţia de întreţinere în ba$a prevederilor cuprinse în Codul %amiliei.

  3utorii ;.Costin* ;.;ureşan şi

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  9/58

  7cepţiile de la ca$urile de divi$ibilitate sunt prevă$ute de lege şi se re%eră laurmătoarele situaţii? părintele care este îndreptăţit să ceară întreţinerea de la mai mulţicopii > atunci cnd se a%lă într>o situaţie ce reclamă urgenţă Dstare ce este lăsată laaprecierea instanţeiE* poate să intente$e acţiune numai împotriva unui singur copil pentrutoată întreţinerea* acesta din urmă urmnd să se îndrepte cu acţiune împotriva celorlalţi

  copii pentru partea %iecăruia* în ba$a solidarităţii dintre aceştia* prin intermediul acţiuniiîn regres. olidaritatea în acest ca$ este prevă$ută de lege.3ltă ecepţie de la caracterul divi$ibil al obligaţiei de întreţinere este situaţia în

  care moştenitorii celui care a %ost obligat să întreţină un minor sau l>a întreţinut în modvoluntar %ără a avea o obligaţie legală de întreţinere* sunt obligaţi în mod solidar %aţă deminor.

  & ultimă ecepţie priveşte pe părinţi* care sunt obligaţi in solidum la întreţinereacopiilor lor. 3mbii părinţi plătesc întreţinerea* proporţional cu venitul acestora* %iecare părinte %iind ţinut şi poate %i urmărit pentru întreaga întreţinere.

  ".. P!roan!$! ar! *% dator!a/& *ntr!'%n!r!a % 0r%or%tat!a a!tora *n a o('%n!*ntr!'%n!r!a 1n!$! fa'& d! a$t!$!. O(%!t1$ o($%)a'%!% $!)a$! d! *ntr!'%n!r!

  +n general persoanele între care se stabileşte obligaţia legală de întreţineresunt cele ce alcătuiesc o %amilie. 5u de puţine ori eistă această obligaţie legală deîntreţinere şi între persoane ce nu alcătuiesc o %amilie* după cum vom eempli%ica mai ,os.

   5u are relevanţă ,uridică în acordarea pensiei de întreţinere raporturile dintrecreditorul şi debitorul acestei obligaţii* după cum obligaţia de întreţinere nu estecondiţionată nici de reciprocitatea îndeplinirii ei. #rin urmare o persoană ce în pre$ent

  este îndreptăţită a primi întreţinere nu va pierde acest drept prin %aptul că ea însăşi nu aacordat în trecut întreţinere de la persoana obligată în pre$ent a o presta.  Aeglementarea legală care arată între care persoane eistă obligaţia de întreţinereeste art.'6 Codul %amiliei* potrivit căreia obligaţia de întreţinere eistă între?~soţ i soţie* c-iar dacă căsătoria a %ost des%ăcută prin d%2or' – dar soţul divorţat trebuie săse a%le în nevoie din cau$a unei incapacităţi de muncă ivită înainte de căsătorie* în timpulacesteia sau cel tr$iu la un an de la des%acerea căsătoriei Ddupă des%acerea căsătoriei bene%icia$ă de întreţinere numai dacă incapacitatea de a munci se datorea$ă uneiîmpre,urări în legătură cu căsătoriaE * sau la &&tor%a ! a fot des%iinţată !$ 01'%n 1n1$ d%ntr! o'% $a *n3!%!r!a a!t!%a a fot d! (1n&-r!d%n'& - dacă ambii soţi au %ost de bună>credinţă obligaţia de întreţinere este reciprocă* iar în ca$ contrar obligaţia esteunilaterală. +n acelaşi mod se aprecia$ă dacă obligaţia este unilaterală sau bilaterală şi înca$ul des%acerii căsătoriei prin divorţ.Jîntre rudele !n linie dreaptă Dpărinţi>copii* bunici>nepoţi* străbunici>strănepoţiE* %ără ase deosebi după cum aceste rude sunt din căsătorie sau din a%ara căsătoriei .J între rudele colaterale de gradul al doilea D%raţi sau surori din aceeaşi căsătorie sau dincăsătorii di%eriteE "

  4

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  10/58

  J între cel ce a luat spre cretere un copil   %ără a îndeplini %ormalităţile de adopţie i copilul respecti#* ct timp copilul este minor* însă numai dacă părinţii %ireşti ai copiluluiau murit* au dispărut ori se a%lă în nevoieK obligaţia este în acest ca$ unilaterală.Jîntre soţul ce a contribuit la creterea copilului celuilalt soţ i copilul respecti# * cttimp acesta este minor* dacă părinţii %ireşti au murit* sunt în nevoie sau sunt dispăruţi*

  obligaţia %iind unilaterală. +n acest ca$ copilul pentru a #i obligat să întreţină pe soţulpărintelui sau trebuie ca acesta să>l %i întreţinut cel puţin 10 ani. i în acest ca$ obligaţiaeste unilaterală.J între motenitorii persoanei care a $ost obligată la !ntreţinerea unui minor sau care $ără a a#ea o obligaţie legală% i&a dat acestuia !ntreţinere  dacă copilul este minor şi părinţii acestuia au murit* sunt dispăruţi sau se a%lă în nevoie. :upă cum se prevede înlegislaţia privitoare la succesiuni* doar moştenitorii acceptanţi ai moştenirii vor dobndi odată cu activul şi pasivul succesoral* ast%el înct doar cei ce acceptă moştenirea suntobligaţi a presta întreţinerea. 3ceastă acceptare se poate considera a %i sub bene%iciu deinventar din perspectiva %aptului că valoarea obligaţiei de întreţinere este limitată lavaloarea bunurilor moştenite. :acă sunt mai mulţi moştenitori* obligaţia va %i solidară*

  %iecare moştenitor contribuind proporţional cu valoarea bunurilor primite. +n acest ca$ secontinuă întreţinerea de alte persoane dect cea obligată iniţial* %apt ce relevă că nu estevorba de o obligaţie proprie* %iind asemănătoare* din acest punct de vedere* cu prestareaîntreţinerii de către un terţ asigurator. +n ambele ca$uri obligaţia %iind de această datăunilaterală.

  3lţi autori tratea$ă mai detaliat ca$urile în care eistă persoane îndreptăţite laîntreţinere* considernd că adopţia este un ca$ aparte. 3vnd în vedere legislaţia actuală*care prevede doar posibilitatea unei adopţii cu e%ecte depline* adopţie care este asimilatărudeniei %ireşti în ceea ce priveşte e%ectele acesteia* nu mai este ca$ul ca această situaţiesă %ie tratată di%erit* ci este su%icient să se prevadă că se vor aplica aceleaşi reguli ca şi înca$ul %iliaţiei %ireşti* deoarece con%orm art.(1 alin.1 din legea 2!I200"? **adoptatorul are

  %aţă de copilul adoptat drepturile şi îndatoririle părintelui %iresc %aţă de copilul său. unt pre$ente însă şi unele reglementări speciale* cum ar %i prevederea re%eritoare la des%acereaadopţiei* situaţie ce bineînţeles nu poate avea similitudine cu rudenia %irească. +n acestca$ adoptatorul poate %i obligat să plătească întreţinere %ostului adoptat pnă la ma,oratulacestuia. :eoarece numai adoptatorul poate %i obligat la plata întreţinerii* obligaţia esteunilaterală.

  rdinea în care se datorea$ă întreţinerea este prevă$ută epres de lege.:acă proima persoană obligată a presta întreţinere este în imposibilitatea a o

   presta într>un mod ce să asigure eistenţa celui întreţinut* aceasta va contribui laîntreţinere cu sumele ce le poate plăti* iar în subsidiar această întreţinere va %i completatăde persoana imediat următoare din ordinea prevă$ută de legiuitor. :eci* pentru ca o persoană obligată la întreţinere să %ie eonerată de obligaţia sa şi aceasta să %ie substituităde o altă persoană prevă$ută de lege* imposibilitatea de a acorda întreţinerea trebuie să %ietotală* deci să nu se poată acorda nici măcar o parte din întreţinerea necesară creditoruluiîntreţinerii. +n doctrină se mai denumeşte această situaţie şi imposibilitate absolută de a presta întreţinerea.

  3rticolul '4 al Codului %amiliei stabileşte ordinea în care se datorea$ăîntreţinerea* după cum urmea$ă?

  10

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  11/58

  • soţii îşi datorea$ă întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi>prin soţi în situaţiade %aţă se înţelege att soţii actuali ct şi %oştii soţi a căror căsătorie a %ostdes%ăcută sau des%iinţată. :reptul la întreţinere încetea$ă prin recăsătorireasoţului îndreptăţit să o primească* iar soţul vinovat de divorţ va primiîntreţinere numai în decurs de un an de la des%acerea căsătorieiK

  • descendentul este obligat la întreţinere inaintea ascendentului* iar dacăsunt mai mulţi ascendenţi sau descendenţi* cel în grad mai apropiatînaintea celui mai îndepărtatK

  • cel ce adoptă este obligat la întreţinere înaintea părinţilor %ireşti Daceastăsituaţie a intrat în desuitudine avnd în vedere că în pre$ent adopţia estedoar cu e%ecte depline* rupndu>se ast%el orice legătură cu %amilia %irească* prevederea re%erindu>se doar la adopţia cu e%ecte restrnseEK

  • %raţii şi surorile îşi datorea$ă întreţinere după părinţi* însă înaintea bunicilor.

  #ărintele vitreg* cel ce a luat spre creştere un copil %ără a îndeplini %ormele deadopţie ori moştenitorii persoanei obligate la întreţinerea unui minor sau a celei care a dat

  întreţinere %ără a avea o asemenea obligaţie legală vor %i* în ceea ce priveşte ordinea încare se datorea$ă întreţinerea* asimilaţi părinţilor %ireşti. ineînţeles că trebuie să seîndeplinească şi celelalte condiţii prevă$ute pentru acordarea întreţinerii în aceste ca$urispeciale.

  Copilul întreţinut în condiţiile art.' alin.1 Codul %amiliei va putea %i obligat săacorde întreţinere celui ce l>a întreţinut timp de 10 ani* în aceeaşi ordine* ca şi copilul%iresc.

  & dată cu des%acerea adopţiei* %ostul adoptator va putea %i obligat la întreţinere înaceeaşi ordine ca şi adoptatorul.

  Fostul adoptator se consideră că datorea$ă întreţinere după părinţii %ireşti. :upăcum am preci$at mai sus se subînţelege că este vorba de adopţie cu e%ecte restrnse.

  Copiii pentru care s>a instituit măsura socială a plasamentului %amiliar sau au %ostîncredinţaţi spre creştere şi educare vor %i întreţinuţi de persoanele care au luat aceşticopii în plasament sau cărora li s>au încredinţat copiii de către instanţă. 3ceste persoanevor presta întreţinerea în locul părinţilor acestor copii.

  +n practică cel mai pre$ent ca$ de prestare a întreţinerii este cel între părinţi şicopiii acestora. :e asemenea cel mai adesea copilul sau copiii sunt îndreptăţiţi să primească întreţinerea de la părintele sau părinţii lor. 3st%el se a,unge la ca$ul în careeistă mai multe persoane îndreptăţite sau obligate simultan la întreţinere. +n cele ceurmea$ă ne vom re%eri la ca$urile în care obligaţia de întreţinere are %ie mai mulţicreditori %ie mai mulţi debitori sau att mai mulţi debitori cţi şi mai mulţi creditori.

  :upă cum prevede Codul %amiliei* atunci cnd sunt mai mulţi debitori ce trebuie

  să preste$e întreţinere aceluiaşi creditor* obligaţia este divi$ibilă cu ecepţia ca$urilor cnd legea prevede alt%el. @ot divi$ibilă este şi obligaţia de întreţinere cnd debitorulobligaţiei este obligat %aţă de mai mulţi creditori. e pune întrebarea cum se va procedadacă debitorul nu are mi,loace îndestulătoare pentru a presta întreţinerea la toţi creditoriiL+n acest ca$ Codul %amiliei lasă la latitudinea instanţei* care* ţinnd seama de aspecteleconcrete ale cau$ei* va decide %ie că întreţinerea să se plătească numai unuia dincreditorii îndreptăţiţi simultan* %ie întreţinerea să se împartă între toate > sau aproape toate  persoanele îndreptăţite să o ceară. Cei nemulţumiţi de întreţinerea stabilită de instanţă

  11

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  12/58

   pot să ceară acesteia ca celelalte persoane obligate subsecvent la întreţinere* săcomplete$e nevoile de întreţinere a creditorului.

  +n continuare vom pre$enta pe scurt ce anume %ace parte din obiectul obligaţieilegale de întreţinere. Begea nu arată în ce constă obiectul obligaţiei de întreţinere. 3st%els>a a,uns la sensul ce>l ocupa în vorbirea curentă termenul de întreţinere* înţelegndu>se

   prin acesta asigurarea a tot ceea ce este necesar traiului. #ractica instanţelor a înţeles că%ormnd obiectul obligaţiei de întreţinere alimentele* îmbrăcămintea* îngri,irea sănătăţii*asigurarea unei locuinţe* asigurarea condiţiilor pentru urmarea învăţămntului* etc.

  7lementele de mai sus au caracter personal* de acestea bene%iciind doar persoanaîndreptăţită a le primi. :e asemenea este şi obligaţia personală* %iind obligat doar cel pecare îl desemnea$ă legea* cu ecepţia situaţiilor în care obligaţia de întreţinere setransmite moştenitorilor persoanei obligate la întreţinere* ori persoanei care %ără a avea oobligaţie legală a întreţinut pe minor.

  ".4. Cond%'%%$! !r1t! 0!ntr1 aordar!a *ntr!'%n!r%%

  & primă condiţie a obligaţiei legale de întreţinere este că cel ce pretindeîntreţinerea să se a%le în nevoie& 5evoia celui ce solicită întreţinere se aprecia$ă în raportde veniturile şi bunurile persoanei care solicită întreţinerea. e consideră a %i în nevoie persoana care nu are nici un %el de venit sau veniturile pe care le reali$ea$ă suntinsu%iciente pentru a>i asigura eistenţa. :e asemenea* nu se a%lă în nevoie nici acela careare bunuri ce nu>i sunt necesare eistenţei şi prin valori%icarea cărora ar putea să>şiacopere c-eltuielile de întreţinere* în tot sau în parte. Cu toate acestea* se pre$umă a %i înnevoie toţi minorii* indi%erent de cau$a acestei nevoi. #entru copiii minori se aprecia$ăstarea de nevoie doar în raport cu veniturile lor şi nu se iau în calcul şi bunurile acestora.

  :in %ormularea prevederii articolului 10 aliniat 2 Codul %amiliei ne dăm seama căîndatorirea părinţilor de a presta întreţinere este în legătură* printre altele* cu asigurareacondiţiilor privind învăţătura şi pregătirea pro%esională a copilului. 3vnd în vedere căobligaţia de întreţinere se asigură şi după ma,orat* în ca$ul continuării studiilor* nu vedemde ce după ma,orat situaţia întreţinerii copilului trebuie să se sc-imbe prin apreciereanevoii acestuia şi raportat la bunurile sale* din moment ce pe perioada minorităţii nu s>aţinut cont de acest aspect* şi se a%lă în continuare în întreţinerea părinţilor ca şi pnă lama,orat.

  +n ca$ul tutelei* în acord cu cele preci$ate mai sus* se stabileşte de legiuitor ca cela%lat sub tutelă va bene%icia de obligaţia de întreţinere numai dacă* după ce veniturileacestuia s>au epui$at sau nu mai sunt su%iciente* nu mai are în patrimoniu bunuri pe caresă le valori%ice. unurile trebuie să nu %ie din cele care sunt a%ectate unei vieţi normale aindividului. 3st%el spre eemplu* casa în care minorul a%lat sub tutelă nu se poateconsidera ca %ăcnd parte din categoria bunurilor care prisosesc.

  =n bun ce prisoseşte poate %i considerat un imobil în ca$ul în care persoana cesolicită întreţinerea are pe lngă imobilul în care locuieşte şi alt sau alte imobile. :eci* şiacele bunuri care prin natura lor pot %i a%ectate întreţinerii* pot în anumite ca$uri concrete>spre eemplu cnd sunt deţinute mai multe bunuri de acelaşi %el> să %ie considerate că

  12

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  13/58

   prisosesc* sau că aceste bunuri printr>o eploatare e%icientă sunt aducătoare de venituri* putnd ast%el acoperi cel puţin o parte* dacă nu în tot* întreţinerea.

  3precierea îndreptăţirii unei persoane la întreţinere raportat la veniturile şi bunurile pe care le are se va %ace de către instanţa de ,udecată* repre$entnd o stare de%apt ce poate %i dovedită cu orice mi,loc de probă.

  3 doua condiţie cerută pentru acordarea întreţinerii este imposibilitatea reali$ăriiunui c%ştig din muncă din cau$a incapacitatii de a muncii . 5eputinţa de a munciitrebuie să aibă un caracter obiectiv* cau$a acesteia poate %i (&tr5n!'!a* atunci cndveniturile părintelui nu>i sunt su%iciente pentru a asigura acoperirea nevoilor. Cu ctvrsta este mai înaintată cu att capacitatea de a munci se diminuea$ă pnă a,unge sădispară complet. 5u vrsta în sine este cau$a incapacităţii de a muncii* ci degradarea biologică ce intervine după trecerea unei anumite perioade de timp* degradare ce poate %iaccentuată sau diminuată de di%eriţi %actori ce varia$ă de la individ la individ.

  =n alt ca$ de neputinţă de a muncii este cel mai des întlnit în practică şi se re%erăla copilul devenit ma,or care îşi ont%n1& t1d%%$!. #rin copil se înţelege copilul dincăsătorie* copilul din a%ara căsătoriei* copilul întreţinut de soţul părintelui sau copilul luat

  spre creştere. e observă că statul %ace discriminare între copilul care primeşte întreţineredirect de la susţinător* necondiţionnd acordarea acesteia pnă la 1' ani* în sc-imbcopilul a cărui întreţinător nu mai trăieşte* iar statul plăteşte întreţinere acestuia* ca şi terţasigurator> deci în acelaşi mod în care ar %i %ăcut>o şi cel asigurat* nu i se acordăîntreţinere dect pnă la 16 ani* după această vrstă trebuind să continue studiile pentru a bene%icia în continuare de întreţinere. 5e întrebăm cu ce este mai pre,os copilul al căruisusţinător a decedat %aţă de cel al cărui susţinător trăieşte* şi care bene%icia$ănecondiţionat de întreţinere pe perioada 16>1' ani. un capitol viitor.

  3lte cau$e care să genere$e neputinţa de a muncii pot %i? o boală* un accident* oin%irmitate congenitală* sau alte asemenea evenimente ce pun persoana în situaţia de a

  nu>şi putea procura singură cele necesare traiului.+n %iecare ca$ concret se va anali$a %elul incapacităţii care poate %i? totală sau parţială* temporară sau permanentă.

  i aici este valabil principiul general de drept potrivit căruia cel ce %ace oa%irmaţie este dator a o proba* ast%el înct cel ce invocă incapacitatea de a muncii estedator a o proba. =n mi,oc de probă în acest sens este eperti$a medico>legală.

  +ncapacitatea de a muncii se poate ivi oricnd* cu ecepţia întreţinerii solicitate de%ostul soţ a cărui căsătorie a %ost des%ăcută prin divorţ* unde se mai cere suplimentar şicondiţia ca incapacitatea de a muncii să se ivească înainte de căsătorie* în timpul acesteiasau într>un an de la des%acerea căsătoriei dintr>o cau$ă în legătură cu aceasta.

  +n ceea ce priveşte îndreptăţirea copilului la întreţinere după v%rsta de '( ani în ca$ul continuării studiilor* se evidenţia$ă ca %iind mai importante aspectele ce le vomanali$a mai ,os.

  #reci$ăm de la început că vrsta de la care se acordă pensie de întreţinere* în ca$ulcontinuării studiilor* este di%erită %aţă de vrsta de la care se acordă pensie de urmaş înaceeaşi situaţie. 3vnd în vedere că vom trata separat pensia de urmaş* în cele ce urmea$ăne vom re%eri doar la pensia de întreţinere* deşi di%erenţa de reglementare în acest ca$ şitratarea separată este o greşeală a legiuitorului sau constituie o dorinţă a acestuia pentru ase crea o po$iţie privilegiată statului.

  1!

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  14/58

  e presupune că s>a a,uns la recunoaşterea obligativităţii prestării întreţinerii şidupă vrsta de 1' ani* dacă copilul îşi continuă studiile* avndu>se în vedere modelulinstituit de legea 2I1466 care prevede pentru prima dată acordarea pensiei de urmaşcopilului 8pnă la vrsta de 16 ani sau* dacă îşi continuă studiile pnă la terminareaacestora* %ără a depăşi vrsta de 2( de ani9.

  3vnd în vedere legea de mai sus s>a susţinut că 8nu se vede de ce în ipote$a încare părinţii sunt în viaţă* copiii ma,ori să nu aibă aceleaşi drepturi ca şi copiii ma,ori aicăror părinţi au decedat9. :acă cele preci$ate mai sus au dus la situaţia în care copilul ce bene%icia$ă de pensie de întreţinere să bene%icie$e de aceleaşi drepturi ca şi copilul ce bene%icia$ă de pensie de urmaş* nu vedem de ce în sens invers nu poate %i valabil*respectiv copilul urmaş să poată avea aceleaşi drepturi ca şi copilul al cărui părinţitrăiesc. +n momentul de %aţă copilului urmaş i se cere o condiţie în plus* respectivcontinuarea studiilor* pentru perioada 16 ani>1' ani.

  7ste pre$umat absolut a %i în nevoie minorul devenit ma,or dacă îşi continuăstudiile. =n copil a%lat în continuarea studiilor are posibilitatea de a alege dacă vacontinua studiile şi ast%el va bene%icia de întreţinere în continuare* sau se poate anga,a.

  Aaţiunea instituirii limitei de 16 ani de la care se cere condiţia continuării studiilor considerăm că a %ost aceea potrivit căreia anga,area unui minor nu se poate %ace maidevreme de împlinirea vrstei de 16 ani. 3şa ar trebui să se prevadă şi pentru copiii ce bene%icia$ă de pensie de întreţinere care se acordă pentru aceştia necondiţionat pnă lama,orat* însă legiuitorul a %ost mai sever tocmai cu acea categorie care are mai multănevoie de protecţie socială* respectiv copilul a cărui părinte este decedat.

  #entru că nu eistă o prevedere epresă a legii* #lenul @ribunalului uprem a emiso deci$ie de îndrumare nr.2 din 20 %ebruarie 141> prin care a îndrumat instanţele ,udecătoreşti să oblige părinţii să plătească întreţinere copiilor lor şi după ma,orat în ca$ulîn care aceştia îşi continuă studiile* %ără a se depăşi vrsta de 2( de ani. 3ceeaşi instanţăcere să se anali$e$e şi %elul în care copilul îşi continuă studiile* respectiv dacă depune

  stăruinţă şi obţine re$ultate corespun$ătoare* şi numai aşa să se acorde pensia deîntreţinere în continuare. Ba ba$a acestor îndrumări a stat consideraţia potrivit căreiacopilul trebuie să se ocupe cu precădere de pregătirea sa pro%esională* şi să acorde toată puterea sa de muncă acestei pregătiri. 5e%iind ast%el în posibilitatea de a reali$a un cştigdin muncă* întreţinerea lor trebuie asigurată în continuare de către părinţi.

  :e obicei %iecare tnăr termină %acultatea la vrsta de 22 de ani. +n aceste condiţiise pune întrebarea dacă după terminarea unei %acultăţi copilul mai este îndreptăţit a primiîntreţinere în ca$ul continuării studiilor prin a doua %acultate sau prin masterat. Aăspunsulnu poate %i dect po$itiv şi se ba$ea$ă pe -otărrile ,udecătoreşti ce le vom pre$enta încapitolul re%eritor la practica ,udiciară din pre$enta lucrare. ingura limitare este data devrstă şi nu de numărul sau %elul studiilor urmate. +n practică această problemă estecontroversată* şi în acest ca$ statul încercnd să diminue$e prin di%erite ordine deministru acordarea pensiei de urmaş la a doua %acultate sau prin di%erite directive ilegales>a încercat ca copilul urmaş să nu mai bene%icie$e de pensie pe durata masteratului.3rgumentarea în ca$ul masteratului* spre eemplu* este de>a dreptul puerilă* susţinndu>se că nu se acordă pensie de urmaş pe durata masteratului deoarece acesta este studiu postuniversitar.

  1"

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  15/58

  & altă condiţie ce priveşte pe debitor este cea privitoare la ordinea în care sedatorea$ă întreţinerea* respectiv cel îndatorat la întreţinere  să #ie prima persoană lacare se poate adresa întreţinutul potrivit ordinii stabilite de lege.

  3ceastă condiţie se re%eră la ca$urile în care o persoană creditoare se poate adresala mai multe persoane* însă nu poate să pretindă de la toate acestea să preste$e

  întreţinerea în mod simultan* ci se va adresa la %iecare în parte respectnd ordinea impusăde lege. :oar în ca$ul în care primul obligat a presta întreţinere este în imposibilitate a oda atunci cel îndreptăţit la întreţinere se poate adresa următorului debitor desemnat delege.

  :acă primul obligat la întreţinere nu poate asigura întreţinere în întregime* atunciel va presta întreţinerea în parte iar în completare va %i prestată de persoana obligată delege la plata întreţinerii în ca$ul în care primul obligat nu o poate asigura.

  Cnd legea permite ca întreţinerea să se ceară de la două persoane în modsimultan* cum este ca$ul părinţilor* atunci %iecare din aceste persoane vor contribui la plata obligaţiei de întreţinere proporţional cu veniturile reali$ate.

  )ebitorul obligat la întreţinere să aibă su#iciente mijloace pentru a o presta *

  numai aşa obligaţia de întreţinere se va putea naşte şi eecuta.+n anali$a acestor condiţii se porneşte de la dispo$iţiile Codului Familiei* potrivitcăruia 8întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mi,oacele celuice urmea$ă a o plăti9.

  #entru ca o persoană să %ie obligată să preste$e întreţinere este necesar ca aceastasă dispună de mi,loace materiale su%iciente de a o presta. ;i,loacele materiale constau întoate veniturile de care dispune cel care va %i obligat la întreţinere. 3ceste venituri trebuiesă aibă un caracter de continuitate.

  :acă eistă mai multe surse de venit a debitorului* se va %ace suma tuturor şi se vastabili ast%el venitul net lunar.

  :eşi unele venituri s>ar putea spune că au un caracter de continuitate* acestea nu

  se iau în calcul avnd o destinaţie specială. =n eemplu relevant în acest sens este sporulcu a%ectaţiune specială acordat pentru condiţii deosebite în care se prestea$ă munca* sprea li se asigura anga,aţilor respectivi posibilitatea materială de a înlătura e%ectele nocive amuncii sale. a considerat că se pre$umă reali$area unor venituri din muncă cel puţin lanivelul salariului minim care poate %i reali$at de debitorul întreţinerii potrivit pregătirii şicali%icării sale. Cu toate acestea* eistă ca$uri în care deşi persoana este aptă de a munciieste în imposibilitate de a se încadra în muncă din motive obiective* cum ar %i persoana cesatis%ace stagiul militar sau eecută o pedeapsă privativă de libertate. #e perioadele detimp cnd în mod obiectiv nu se poate reali$a un venit din muncă pensia de întreţinere nuse va plăti.

  3tunci cnd întreţinătorul deşi are aptitudinea de a muncii nu reali$ea$ă nici unvenit şi nici nu are bunuri ce pot %i vndute şi din preţul obţinut să se ac-ite obligaţia deîntreţinere* se consideră că acesta se sustrage cu rea>credinţă de la prestarea întreţinerii*re%u$nd să muncească.

  1(

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  16/58

  ineînţeles că cel a%lat în situaţia de mai sus trebuie să aibă venituri pentru a seîntreţine pe el însuşi* în ca$ contrar nu s>ar putea eplica cum se întreţine* în practică pre$umndu>se acest lucru* iar calculul pensiei de întreţinere %ăcndu>se la un venitminim pe care se presupune că>l reali$ea$ă debitorul. +n ca$ul în care întreţinătorul nu>şieecută obligaţia* i se pot aplica inclusiv sancţiuni penale* cum ar %i condamnarea pentru

  in%racţiunea privind abandonul de %amilie. 3ceastă in%racţiune se caracteri$ea$ă prinurmătoarele? are att subiect activ ct şi subiect pasiv cali%icat* această in%racţiune putndu>se comite doar de persoana care are obligaţia legală de întreţinere şi doar împotriva celui îndreptăţit la întreţinere* iar modalităţile de comitere a acestei in%racţiunisunt 8neîndeplinirea cu rea>credinţă a obligaţiei de întreţinere prevă$ute de lege9K9neplatacu rea>credinţă* timp de două luni*a pensiei de întreţinere stabilite pe cale ,udecătorească9şi 8părăsirea* alungarea sau lăsarea %ără a,utor epunndu>l la su%erinţe %i$ice sau morale9 pe cel îndreptăţit la întreţinere. @oate aceste modalităţi vi$ea$ă în mod direct ori în modindirect lipsa prestării întreţinerii. 3lături de posibilitatea condamnării pentru abandon de%amilie creditorului întreţinerii ce nu>şi eecută obligaţia sa* i se pot aplica următoarelesancţiuni? în ca$ că acesta eecută o pedeapsă sub supraveg-ere* poate %i supus unor 

  condiţii mai grele de eecutare a pedepsei prin revocarea eecutării pedepsei subsupraveg-ereK dacă s>a împlinit termenul de reabilitare nu va bene%icia de acordareareabilitării dacă în ultimul timp nu şi>a eecutat obligaţia de întreţinere. 3st%elîntreţinătorul* pentru a nu suporta consecinţe penale* va %i determinat %ie să scoată laiveală veniturile pe care le reali$ea$ă* %ie să se încadre$e în cmpul muncii.

  ;i,loacele e%ective ale celui obligat la întreţinere pot %i diminuate de sarcinile lacare acesta trebuie să %acă %aţă* cum ar %i o obligaţie de întreţinere prioritară sau starea sade sănătate de%icitară* cărora trebuie să li se a%ecte$e o parte din venit.

  Ba aprecierea mi,loacelor se iau în considerare doar veniturile proprii ale celuiobligat la întreţinere şi nu şi a altor rude ale acestuia sau a soţului* obligaţia %iind în acestca$ personală.

  3utorul Constantin Crisu nu se re%eră şi la bunurile ce prisosesc sau economiiledebitorului* cum %ac alţi autori* considernd ca şi mi,loace doar acele venituri ce aucaracter de periodicitate. 3st%el* considerăm că doar în unele situaţii* ţinndu>se de stareade %apt a %iecărei speţe în parte* se pot a%ecta întreţinerii şi venituri ce nu au caracter de periodicitate.

  Conclu$ionnd* condiţia de %aţă se re%eră la eistenţa unor mi,loace materiale aledebitorului* sau în lipsa acestor mi,loace* acesta să %ie apt de muncă şi implicit în măsurăsă reali$e$e venituri din muncă.

  #roba mi,loacelor se poate %ace prin orice mi,loc de probă* %iind vorba dedovedirea unei stări de %apt.

  ".6. In!01t1$, 1r1$ % t%n)!r!a o($%)a'%!% $!)a$! d! *ntr!'%n!r!

  )ata de la care se datorea$ă întreţinere este data la care se înregistrea$ă cerereade c-emare în ,udecată. 3tunci cnd cererea se %ace oral în cadrul unui alt procesîntreţinerea se stabileşte de la data %ormulării acestei pretenţii. Aaţiunea acestor reglementări se regăseşte în pre$umţia că atta timp ct întreţinerea nu este cerută ea nu

  16

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  17/58

  este necesară. 3ceastă pre$umţie se deduce şi din natura obligaţiei* respectiv aceea de aasigura cele necesare traiului* iar din moment ce nu au %ost cerute înseamnă că în trecutîntreţinerea a %ost asigurată.

  :e la regula descrisă în aliniatul anterior eistă şi ecepţii. 7cepţiile se re%eră laca$urile în care într$ierea cererii celui îndreptăţit se datorea$ă atitudinii celui îndatorat*

  care* pentru a într$ia eecutarea obligaţiei de întreţinere* %ace promisiuni pe care nu leîndeplineşte* nu îşi de$văluie domiciliul ori întreţinutul dovedeşte că a %ăcut datorii pentru a se putea întreţine. +n ca$ul în care se reuşeşte să se probe$e aceste aspecteîntreţinerea se va datora şi pentru trecut. :e asemenea în ca$ul des%acerii căsătoriei prindivorţul părinţilor minorului* întreţinerea se va datora de la data pronunţării -otărrii dedivorţ.

  +ntreţinerea se datorea$ă de la data cererii acesteia* dar totdeauna nu mai devremede data naşterii obligaţiei de întreţinere. :e obicei întreţinerea se prestea$ă de la datanaşterii obligaţiei dacă debitorul obligaţiei eecută obligaţia sa de bună>voie* iar de la odată ulterioară atunci cnd obligaţia de întreţinere este cerută de creditorul care constatăneîndeplinirea obligaţiior de către întreţinător. e poate întmpla să se ceară de către

  creditorul întreţinerii eecutarea încă de la naşterea dreptului de întreţinere* însă acestesituaţii sunt rare în practică.Cu alte cuvinte* întreţinerea se datorea$ă numai pentru viitor* iar eventualele

  modi%icări ce intervin în eecutarea acesteia a%ectea$ă obligaţia de asemenea numai pentru viitor.

  & persoană poate %ace o recunoaştere a unui copil în cuprinsul unui testament* iar această declaraţie este irevocabilă >spre deosebire de actul esenţialmente revocabil încare se %ace> şi va produce e%ecte imediat ce este %ăcută şi nu de la data desc-ideriisuccesiunii. :in cele de mai sus re$ultă şi data de la care se poate pretinde întreţinerea*aceasta %iind data în care s>a produs recunoaşterea.

  Cuantumul obligaţiei de întreţinere este variabil şi se stabileşte în %uncţie de două

  realităţi de %apt? venitul celui obligat la întreţinere şi numărul de creditori la care seacordă întreţinere în mod simultan. :esigur că se va avea în vedere şi nevoia celui ce ocere* sau mai multe aspecte în mod simultan.

  Cuantumul se re%eră la suma de bani ce repre$intă pensia de întreţinere* dar poatesă %ie stabilit şi într>o cantitate de bunuri în natură sau att printr>o sumă de bani ct şi în bunuri.

  #ărinţii %ireşti sau adoptatori datorea$ă întreţinere copiilor după cum urmea$ă?•  pnă la M din cştigul său din muncă pentru un copilK• 1I! din cştigul său din muncă pentru doi copiiK• *  din venitul reali$at pentru trei copii sau mai mulţi.

  +n ceea ce priveste pe #oştii soţi* aceştia datorea$ă întreţinere unul %aţă de celălalt*

  de p%nă la '+ din venitul net din muncă al soţului obligat la plata ei.3tunci cnd unul dintre %oştii soţi datorea$ă întreţinere at%t copilului saucopiilor săi c%t şi soţului de care s-a despărţit* cuantumul total al celor două obligaţiide întreţinere nu va putea depăşi *  din venitul net din muncă al soţului obligat la plată.

  +ntreţinerea copiilor este asigurată de ambii părinţi* ast%el la stabilireacuantumului întreţinerii se va avea în vedere acest %apt. :eşi legislaţia se re%eră doar laveniturile din muncă atunci cnd stabileşte cuantumul întreţinerii* se vor avea însă învedere toate veniturile pe care debitorul le reali$ea$ă* şi nu doar cele din muncă. 3supra

  1

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  18/58

  tututror veniturilor se aplică cotele prevă$ute de lege* %ără a se putea stabili o obligaţie deîntreţinere mai oneroasă dect partea din venit a%ectată întreţinerii stabilită epres de lege.@otuşi se poate stabili o pensie de întreţinere peste cuantumul maim stabilit de legeatunci cnd cel obligat este de acord cu aceasta* şi prin cuantumul ast%el stabilit nu se pre,udicia$ă interesele altor persoane.

  #ensia de întreţinere poate %i stabilită şi sub cotele prevă$ute de lege în ca$urile încare instanţa consideră că întreţinerea va %i îndestulătoare şi %ără a se a,unge la cuantumulmaim prevă$ut de lege. :e asemenea se poate stabili o întreţinere sub cuantumul prevă$ut de lege atunci cnd creditorul întreţinerii are venituri proprii sau o parte dinc-eltuielile sale sunt suportate de alte persoane %i$ice sau ,uridice.

  uma repre$entnd pensia de întreţinere* în ca$ul în care sunt mai mulţi copii* poate să %ie stabilită în mod global atunci cnd nevoile copiilor sunt asemănătoare* iar atunci cnd nevoile sunt di%erite se va stabili în mod separat pentru %iecare copil în parte*arătndu>se totodată şi termenul pnă la care se datorea$ă întreţinerea.

  #ărinţii pot să se învoiască în ceea ce priveşte întreţinerea copilului lor doar atuncicnd această învoială nu este %ăcută prin dăunarea intereselor copilului. 5u se pot însă

  %ace învoieli prin care un părinte să %ie scutit temporar de obligaţia sa* ori să îşi eecuteobligaţia sa doar parţial* c-iar dacă celălalt părinte poate asigura întreţinerea în totalitate*dect în ca$ul în care instanţa încuviinţea$ă această învoială.

  +n doctrină se susţine %aptul că alocaţia de stat pentru copii are acelaşi regim ca şi pensia de întreţinere* aceasta putnd %i solicitată de părintele căruia i s>a încredinţat deinstanţă copilul.

  :upă cum am preci$at de la început* cuantumul obligaţiei de întreţinere estevariabil. Ba s%rşitul acestei lucrări vom eempli%ica acest lucru prin cteva -otărri ,udecătoreşti date în acest sens.

  3spectele ce pot varia sunt? mi,loacele întreţinătorului* nevoile celui întreţinut saunumărul de persoane a%late în întreţinere. +n %uncţie de aceste variabile ce pot apărea

  separat sau mai multe simultan* instanţa poate ma,ora sau micşora cuantumul întreţinerii.:ata de la care se ma,orea$ă pensia de întreţinere se stabileşte ca şi în ca$ulcererii iniţiale a pensiei* respectiv pe data introducerii acţiunii cu ecepţia ca$ului în careintroducerea cu într$iere se datorea$ă atitudinii culpabile a debitorului. 5u pre$intărelevanţă dacă pensia de întreţinere a %ost stabilită iniţial de către instanţă prin -otărre ,udecătorească sau de către părinţi prin bună>învoială. +n sc-imb data de la care se reduce  sau eventual încetea$ă pensia de întreţinere* este din momentul în care s>au sc-imbatdatele de %apt care îndreptăţeau la pensia de întreţinere a cărui micşorare sau încetare secere.

  Conclu$ionnd* la stabilirea cuantumului întreţinerii se ţine seama de numărultotal al copiilor %aţă de care eistă obligaţia de întreţinere* indi%erent dacă sunt din aceeaşicăsătorie* din căsătorii di%erite sau din a%ara căsătoriei* şi pensie se cere doar pentru unuldintre ei. +n acest sens este recomandat ca părintele prt să arate în întmpinare dacă maiare în întreţinere şi alţi copii în a%ara celui ce pretinde pensie de întreţinere* instanţaneavnd cunoştinţă de acest aspect în alt mod* iar în ca$urile în care se cere ,udecarea înlipsă poate să nici nu a%le direct de la părţi numărul de copii a%laţi în întreţinerea prtului.

  1'

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  19/58

  Cnd pensia se stabileşte în %avoarea părintelui* toţi copiii trebuie obligaţi*ţinndu>se seama de posibilităţile de care dispun* ast%el înct contribuţia lor poate %i orinu egală.

  .ecutarea obligaţiei de întreţinere nu pune probleme atunci cnd părţile seînţeleg iar eecutarea se %ace benevol* în sc-imb sunt numeroase aspecte de anali$at în

   privinţa -otărrii prin care se stabileşte obligaţia de întreţinere* pe care le vom anali$aîntr>un capitol viitor.+n practică eecutarea benevolă se %ace de regulă în natură prin asigurarea celor 

  necesare traiului* iar eecutarea obligaţiei de întreţinere prin obligarea la aceasta de cătreinstanţă se %ace prin ec-ivalent bănesc. e poate ca eecutarea obligaţiei de întreţinere săse %acă o parte în natură şi o parte prin ec-ivalent bănesc.

  tabilirea %elului de eecutare a obligaţiei de întreţinere se %ace de comun acordîntre părinţi* iar în ca$ de litigiu* de către instanţa de ,udecată. +nstanţa în %uncţie deîmpre,urările concrete ale cau$ei va alege una din cele trei variante de eecutare aîntreţinerii.

  :ebitorul şi creditorul întreţinerii sau repre$entantul legal al acestuia pot să

  convină %elul de eecutare a obligaţiei de întreţinere.&bligaţia de întreţinere eistă pe o durată mai mare de timp* nevoile creditorului pe care trebuie să le acopere %iind $ilnice* %apt pentru care eecutarea acesteia se %ace înmod succesiv. 7ecutarea dintr>o dată este o ecepţie în ceea ce priveşte eecutareaacestei obligaţii* şi uneori* datorită împre,urărilor concrete ale situaţiei de %apt* trebuiesc-imbată cu o eecutare succesivă. :e asemenea se poate sc-imba modul de eecutaredintr>o eecutare succesivă într>una dintr>o dată.

  :upă cum preci$ea$ă şi autorul 7rnest Bupan în lucrarea sa 8Aăspunderea civilă9întreţinătorul este de drept pus în într$iere atunci cnd obiectul obligaţiei esteîntreţinerea* deoarece %ace parte din cadrul obligaţiilor continue pentru care debitorul este pus de drept în într$iere.

  umele cu titlu de întreţinere se urmăresc silit potrivit cu dispo$iţiile art."04 Codde procedură civilă* respectiv %ără a se depăşi 1I! Dsau HE din suma ce se ac-ită cu titlu deîntreţinere. &rice eecutare silită ce nu respectă prevederile articolului mai sus amintiteste nulă de drept în ba$a art."10 Cod de procedură civilă* instanţa %iind c-emată doar săconstate nulitatea. 3ceste dispo$iţii sunt ecepţiile prevă$ute epres de lege în caresumele cuvenite cu titlu de întreţinere pot %i urmărite* %ără însă a se putea depăşi cota prevă$ută de lege. +n nici o alta situaţie obligaţia de întreţinere nu poate %i urmărită silit.Aaţiunea acestei reglementari constă în %aptul că sumele enumerate sunt destinate aasigura eistenţa persoanei îndreptăţite a le primi* şi în lipsa cărora nu ar mai putea duceo viaţă normală. @ocmai de aceea urmărirea acestor venituri se %ace doar în modecepţional şi cu re$erva unui venit care să permită persoanei să ducă o viaţă decentă.

  &bligaţia de întreţinere ia s%rşit în mod temporar prin sistarea* iar de%initiv prinstingerea raportului obligaţional.

  istarea plăţii întreţinerii are loc atunci cnd nu mai sunt întrunite condiţiile deacordare a întreţinerii* creditorul nu mai este în nevoie sau mi,loacele debitorului nu maisunt su%iciente pentru a presta întreţinere nici măcar în parte.

  #ărinţii pot conveni* cu încuviinţarea instanţei* ca unul dintre ei să %ie scutittemporar de la plata contribuţiei sale privind întreţinerea copilului sau.

  istarea plăţii întreţinerii se poate dispune numai de către instanţa de ,udecată.

  14

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  20/58

  tingerea obligaţiei de întreţinere are ca e%ect %ie imposibilitatea de a se mai naşteun raport obligaţional* %ie stingerea raportului obligaţional eistent in concret.

    tingerea obligaţiei are loc atunci cnd creditorul nu mai este îndreptăţit a o primi.

  #entru a releva mai bine di%erenţa dintre sistarea şi stingerea obligaţiei de

  întreţinere vom eempli%ica prin situaţia în care copilul minor îşi continuă studiile într>o%ormă de învăţămnt organi$ată potrivit legii. 3st%el copilul bene%icia$ă de întreţinere dela părinţii săi pnă la ma,orat. +n acest moment dacă nu>şi continuă studiile întreţinerea sava %i sistată* deoarece obligaţia de întreţinere eistă* dar în lipsa condiţiei re%eritoare lacontinuarea studiilor nu poate %i pretinsă şi acordată* eistnd posibilitatea >cel puţinteoretică> ca cel a%lat în întreţinere să se înscrie la o %ormă de învăţămnt şi ast%el să primească din nou întreţinere. & data cu împlinirea vrstei de 26 de ani de către copilula%lat în întreţinere* obligaţia de întreţinere se stinge deoarece nu mai poate %i acordată pentru viitor.

  istarea întreţinerii se poate trans%orma în timp în stingerea întreţinerii prin prelungirea sistării pnă în momentul în care nu mai eistă nici măcar teoretic

   posibilitatea obligării la plata întreţinerii. +n eemplul epus mai sus acest lucru s>ar traduce prin sistarea obligaţiei de întreţinere pnă la împlinirea vrstei de 26 de ani*moment din care obligaţia de întreţinere se stinge.

  3nularea unei căsătorii nu are nici un e%ect asupra copiilor nici pentru trecut nici pentru viitor* situaţia de %aţă %iind o ecepţie de la principiul retroactivităţii e%ectelor nulităţii.

  20

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  21/58

  Capitolul II Acţiunea civilă în stabilirea, majorarea sau sistareapensiei de întreţinere

  +.". Intan'a o70!t!nt& % o701n!r!a %ntan'!% ! 81d!& a'%1n!a 0r%2%nd 0!n%a d!

  *ntr!'%n!r! *n 0r%7a %ntan'&

  +n lipsa unor reglementări speciale* competenţa materială în acţiunile privind pensia de întreţinere aparţine* potrivit dispo$iţiei art.1 C. pr.civ. alin.1*  judecătoriei, iar competenţa ,udecării acţiunilor privind pensia de întreţinere este* con%orm art.1(( dinlegea 14I2000* tribunalul&

  #revederile privind competenţa teritorială sunt în acest ca$ destinate să uşure$e*celui îndreptăţit a obţine întreţinere* accesul la ,ustiţie. 3st%el* alături de regula generală

   potrivit căreia cererea se %ace la instanţa domiciliului p%r%tului Dart.( C.pr.civ.E* art.10alin. din C.pr.civ. dă posibilitatea creditorului întreţinerii să opte$e între instanţa de ladomiciliul prtului şi instanţa domiciliului reclamantului. Aegula aceasta se aplică şiîn situaţia în care pe lngă ascendenţi sau descendenţi* participă în proces şi alte persoanecare au calitatea de prţi.

  unt de %ăcut unele preci$ări cu privire la s%era noţiunii de instanţa domiciliului prtului. +n ca$ul în care prtul are domiciliul în străinătate* sau nu are domiciliulcunoscut* competenţa va aparţine instanţei reşedinţei sale din ţară. +n ca$ul în care prtul nu are nici o reşedinţă cunoscută* cererea introductivă va %i depusă la instanţadomiciliului sau reşedinţei reclamantului. :esigur că ultimul aliniat se re%eră la ca$ulgeneral* în ca$ul de %aţă* după cum am preci$at mai sus* reclamantul are posibilitatea săaleagă între mai multe instanţe deopotrivă competente* competenţa %iind alternativă.

  +n ceea ce priveşte compunerea instanţei de ,udecată* potrivit art.( din legea!0"I200" privind organi$area ,udecătorească* completele care ,udecă în prima instanţă la ,udecătorie sunt %ormate dintr>un judecător. +n sc-imb* soluţionarea cererilor privind pensia de urmaş constituie o ecepţie de la compunerea instanţei care ,udecă de regulă în%ond* alături de ,udecător instanţa %iind compusă şi din doi asistenţi ,udiciari. :upămodi%icarea legii organi$ării ,udecătoreşti 42I1442* instanţa ce ,udecă litigiile privind

  21

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  22/58

  con%lictele de muncă şi asigurările sociale este compusă din / judecători şi / asistenţi judiciari.

  Cnd pe rolul unei instanţe se a%lă o cerere de divorţ* iar unuia dintre părinţii a%laţiîn divorţ i se intentea$ă o cerere de pensie de întreţinere* competenţa va reveni potrivitart.611 C.pr.civ. instanţei investite cu cererea de divorţ* c-iar dacă între timp au intervenit

  sc-imbări cu privire la domiciliul părinţilor. 3rt.611 C.pr.civ. este o reglementare particulară ce porneşte de la reglementarea generală cuprinsă în art.1 alin.1 C.pr.civ.con%orm căruia 8 cererile accesorii şi incidentale sunt în caderea instanţei competente să ,udece cererea principală9.

  +nstanţa investită cu cererea de divorţ poate cere administrarea probelor prevă$utede lege pentru soluţionarea cererilor accesorii* deci şi pentru soluţionarea cererii privind pensia de întreţinere Dart.61!I1 alin.!E.

  Begiuitorul a considerat litigiile privind pensia de întreţinere de un grad dedi%icultate redus* şi prin urmare* in art.22 alin.1 din legea !0!I200" a prevă$ut eprescompetenţa ,udecătorului stagiar să le ,udece.

  +.+. C&%$! d! ata *70otr%2a 3ot&r5r%% d! fond % t!r7!n!$! *n ar! ! 0ot %ntrod1!

  +mpotriva -otărrii instanţei de %ond se poate %ace apel la @ribunal şi recurs  laCurtea de 3pel. Compunerea completului de ,udecată este de doi ,udecători în apel şi detrei ,udecători în recurs.

  @ermenul în care se introduce apelul şi recursul este* potrivit art.2'" C.pr.civ.* de'0 $ile de la comunicarea -otărrii.

  +nstanţele trebuie să ţină seama la ,udecarea ca$urilor privind obligaţia deîntreţinere de %aptul că pensia de întreţinere este destinată asigurărilor nevoilor de trai

  $ilnice* %apt pentru care ,udecarea acestor procese trebuie să se %acă cu celeritate pentru anu a%ecta un interval prea lung de timp viaţa creditorului obligaţiei* care deşi va primiîntreţinerea retroactiv de la data introducerii acţiunii civile* pnă la data de plată e%ectivăeste pus în situaţia de a nu>şi putea asigura întreţinerea în tot sau în parte.

   +nstanţa* pe tot timpul procesului* poate %ace aplicarea art. 61!I2 C.pr.civ. pentrua lua măsuri vremelnice cu privire la obligaţia de întreţinere a copiilor* prin ordonanţă preşedenţială* tocmai datorită %aptului că deseori obligarea la întreţinere trebuie să se %acăde îndată şi poate avea c-iar şi caracter urgent.

  +.. C!r!r!a d! 3!7ar! *n 81d!at&

  Cererea de c-emare în ,udecată pentru plata pensiei de întreţinere se poate%ormula att pe cale principală ct pe cale accesorie cu prile,ul altor acţiuni* cum ar %iacţiunea de divorţ* de stabilire a paternităţii* de încredinţare spre creştere şi educare acopiilor minori sau de stabilire a domiciliului minorilor.

  Cererile pentru obligarea la pensie de întreţinere sunt scutite de plata taei detimbru* însă sunt posibile c-eltuieli de ,udecată în %uncţie de opţiunea părţilor pentru

  22

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  23/58

  acesta. Cel care nu este în stare să %acă c-eltuieli unei ,udecăţi* cum ar %i spre eempluanga,area unui avocat* %ără a prime,dui propria sa întreţinere sau a %amiliei sale* poatecere asistenţă ,udiciară. 3ceastă asistenţă se acordă gratuit printr>un avocat delegat de baroul avocaţilor* putnd %i încuviinţată oricnd în cursul ,udecăţii* în totul sau numai în parte* con%orm art.( alin.ultim C.pr.civ.

    Cererea de c-emare în ,udecată pentru obţinerea pensiei de întreţinere* ca de alt%elorice cerere de c-emare în ,udecată* trebuie să %ie motivată şi motivarea să se %acă în %aptşi în drept.

  +n cadrul motivării în %apt reclamantul* sau repre$entantul legal al acestuia*trebuie să indice locul de muncă al părintelui sau părinţilor* după ca$* precum şi alteaspecte %aptice utile cau$ei.

  Ba cererea de c-emare în ,udecată trebuie aneate copiile legali$ate alecerti%icatelor de naştere ale copiilor.

  3tunci cnd reclamant este părintele şi prt este copilul* părintele trebuie sădovedească starea sa de nevoie* neavnd posibilitatea unui caştig din muncă din cau$aunei incapacităţi de a muncii* iar copilul are posibilităţile materiale su%iciente pentru a

   putea %i obligat a presta întreţinerea.+n acţiunile prin care se valori%ică dreptul de întreţinere al unui minor probaţiuneanecesară este minimă* minorul bene%iciind de întreţinere indi%erent de pricina nevoii încare se a%lă. ;inorul trebuie să %acă dovada %iliaţiei prin anearea la cererea de c-emareîn ,udecată a copiei legali$ate de pe certi%icatului de naştere* copie necesară şi în celelalteca$uri.

  +n virtutea rolului activ* instanţa pe tot parcursul procesului are obligaţia săstabilească starea de nevoie a reclamantului şi posibilităţile materiale ale prtului în%uncţie de care va stabili cuantumul pensiei de întreţinere.

  #e lngă copii legali$ate de pe certi%icatul de naştere se mai pot administra alte probe admise de lege.

  #ensia de întreţinere constituie o ecepţie de la posibilitatea introducerii acţiuniioblice. #entru a întelege raţiunile ce au dus la eceptarea întreţinerii de la introducereaacţiunii oblice este necesar să de%inim ce se înţelege prin acţiune oblică.

  3ctiunea oblică* numită şi indirectă sau subrogatorie* este acea acţiune în ,ustiţie pe care creditorul o eercită pentru a valori%ica un drept ce aparţie debitorului său. :upăcum re$ultă din de%iniţie acţiunea oblică este aceea acţiune ce se eercită în numele altei persoane* cum însă întreţinerea are un caracter eclusiv personal şi poate %i pretinsă doar de cel îndreptăţit sau repre$entantul său legal posibilitatea intentării unei ast%el deacţiuni în domeniul întreţinerii este înlăturată.

  =n alt motiv pentru care pensia de întreţinere este o ecepţie de la posibilitateaintentării acţiunii oblice este %aptul că obiectul acţiunii de %aţă priveşte drepturi patrimoniale care are un obiect neurmăribil* şi ast%el* după aprecierea autorilor C.tătescu si C.rsan* acţiunea oblică apare în acest ca$ inutilă.

  +.4. 9ot&r5r!a % !:!1tar!a !%

  2!

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  24/58

  /otărrea se dă de către instanţă după ce eaminea$ă toate aspectele pe care leridică cau$a.

   5u se va ţine cont de %aptul că actualul creditor în trecut nu a acordat întreţinere persoanei de la care solicită în pre$ent întreţinere* obligaţia de întreţinere ne%iindreciprocă.

  3utorul Constantin Crisu sublinia$ă %aptul că nu totdeauna este moral a se proceda în sensul de a se obliga de instanţă copiii care nu au %ost întreţinuţi de părinţii lor să %ie obligaţi a le presta acestora întreţinerea. +n aceste ca$uri ar %i indicat să %uncţione$e principiul reciprocităţii.

  +n ca$urile în care nevoia creditorului o constituie bătrneţea* simpla împlinire avrstei pensionării nu duce neîndoielnic la incapacitatea de muncă necesară acordăriiîntreţinerii. =n pensionar poate să nu %ie în incapacitate de muncă* iar dacă se a%lă înaceastă stare este dator să o probe$e prin certi%icat medico>legal. 3tunci cnd vrstacreditorului este cu mult peste limita pensionării se poate pre$uma de instanţă lipsacapacităţii de a munci* însă instanţa trebuie să se convingă de acest aspect* pre$umţia%iind relativă.

  #ensionarii care primesc sume cu titlu de indemni$aţie pentru îngri,ire* avnd învedere că indemni$aţia are o a%ectaţiune specială* la calculul venitului net în %uncţie decare se datorea$ă întreţinerea nu se va ţine seama de această indemni$aţie.

  unicii pot %i obligaţi a presta întreţinere %aţă de nepoţi numai dacă părinţiicopilului nu dispun de mi,loace materiale* %iind incapabili de a muncii sau înimposibilitate de a muncii. =n eemplu în acest sens este părintele ce se a%lă încontinuarea studiilor* şi ast%el nu are mi,loace materiale pentru a %i obligat la pensie deîntreţinere. +n această situaţie însăşi primul îndatorat la întreţinere este în nevoie şi trebuiesă primească el insuşi întreţinere de la părinţii săi* deci tot de la bunicii copiluluiK bineînţeles se are în vedere ca$ul în care nu sunt %raţi sau surori ale copilului care vor %iobligate înaintea bunicilor* dar este puţin probabil să %ie %raţi sau surori apţi de a muncii

  atta timp ct parintele se a%lă la vrsta la care în mod normal se urmea$ă studiile. :acănu se a%lă la vrsta obişnuită pentru continuarea studiilor înseamnă că are un venit ce>i permite să se întreţină şi poate c-iar să întreţină şi copii săi* %iind ştiut %aptul căîntreţinerea copiilor a%laţi în continuare de studii se poate cere pnă la vrsta de 26 de ani.

  unicii vor %i obligaţi dacă veniturile părinţilor copilului nu sunt îndestulătoare.&bligaţia bunicilor este subsidiară părinţilor şi revine att bunicilor paterni ct şi materni*în raport cu posibilităţile pe care le au.

  3tunci cnd un copil este întreţinut de către bunicii săi* aceştia pot c-ema în ,udecată pe părinţii care s>au de$interesat de creşterea acestuia* pentru a %i despăgubiţi cuo sumă ec-ivalentă obligaţiei de întreţinere plus alocaţia de stat încasată* deoarece părintele are obligaţia de a despăgubi pe cel care>i creşte copilul. 3cţiunea bunicilor este prescriptibilă în termenul general de prescripţie ! ani.

  +n unele situaţii s>a considerat că persoana care are o comportare culpabilă pierdedreptul la întreţinere. =n eemplu în acest sens este ca$ul soţului care părăsind domiciliulcomun %ără motiv încearcă să se sinucidă* rămnnd ast%el in%irm şi în imposibilitate de amai muncii. :eoarece prin propria culpă s>a cau$at starea de nevoie* nu este îndreptăţit să primească întreţinere de la celălalt soţ.

  2"

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  25/58

  Cnd cel obligat la întreţinere este condamnat la o pedeapsă cu eecutarea la loculde muncă* practicienii au considerat că suma destinată întreţinerii trebuie stabilită în%uncţie de suma e%ectiv primită* după deducerea reţinerilor %ăcute statului.

  Cu privire la copiii care continuă studiile după vrsta de 1' ani aceştia suntîndreptăţiti să primească întreţinere pnă la %inali$area studiilor* %ără însă a se depăşi

  vrsta de 26 de ani. :acă bene%iciarul întreţinerii rămne repetent* acestuia nu i se ridicăîn mod automat dreptul de a mai primi pensia de întreţinere* dar instanţa* eaminndtoate aspectele cau$ei* poate respinge acţiunea prin care se pretinde pensie de întreţinere.>a considerat că atunci cnd este un de$interes total şi inscrierea repetată în acelaşi an destudii constituie numai un mi,loc de a obţine întreţinere* o asemena acţiune nu esteîntemeiată* iar părintele are dreptul de a cere sistarea plăţii întreţinerii* dacă a %ost obligat.

  3şa cum reiese şi din -otărrile ,udecătoreşti la care ne vom re%eri într>un capitolviitor* nu pre$intă relevanţă %aptul că cel a%lat în continuarea studiilor urmea$ă două saumai multe studii universitare* de acelaşi grad sau de grad di%erit.

  tudiile universitare au %ost împărţite de legea 2''I200" privind organi$areastudiilor universitare în trei cicluri? studii universitare de licenţă* studii universitare de

  masterat şi studii universitare de doctorat* renunţndu>se ast%el la vec-ea denumire destudii postuniversitare* pentru masterat şi doctorat. 3st%el termenul de studii universitarela care ne>am re%erit mai sus trebuie înţeleasă prin prisma noii legi a învăţămntuluiuniversitar.

  pre eemplu nu are relevanţă urmarea unei a doua %acultăţi* unui masterat după%acultatea absolvită sau al unui al doilea masterat.

  #entru a se evita introducerea unei noi acţiuni a creditorului minor al întreţinerii*este recomandabil ca instanţa să prevadă* în -otărrea pe care o va da* perioada pnă lacare se acordă întreţinerea* respectiv şi după ma,oratul copilului minor* în ca$ul în careacesta îşi continuă studiile* pnă la terminarea acestora* %ără a depăşi vrsta de 26 de ani.+n ca$ contrar minorul devenit ma,or va trebui să introducă după ma,orat o noua acţiune

   pentru solicitarea pensiei de întreţinere în care va proba şi %aptul că se a%lă în continuareastudiilor.Bimita de vrstă de 26 de ani este o sc-imbare de la vec-ea legislaţie în care se

   prevedea ca limită de acordare a pensiei de întreţinere vrsta de 2( de ani. 3vnd învedere sc-imbările intervenite în domeniul educaţional prin posibilitatea prelungiriistudiilor cu %orme noi de studiu spre eemplu prin masterat legiuitorul în proiectulnoului Cod civil preci$ea$ă şi el* alături de legea asigurărilor sociale* vrsta pnă la care poate %i pretinsă întreţinerea ca %iind cea de 26 de ani.

  +nstanţa investită cu ,udecarea cererii de c-emare în ,udecată poate sa admită sausă respingă acţiunea civilă. 3tunci cnd instanţa admite cererea de acordare a întreţineriiva trebui să stabilească %elul şi modalităţile de eecutare* ţinnd seama de aspectele de%apt din cau$a supusă ,udecăţii.

  )ntreţinerea poate %i stabilită de instanţă a se eecuta în natură sau prin plata uneisume destinate întreţinerii* numită pensie de întreţinere. +n practică este pre%erată cea de>adoua variantă din aceste două moduri de eecutare.

  Aaţiunile care duc la stabilirea întreţinerii sub %orma unui ec-ivalent bănesc plătibil lunar* este modul mai %acil de a se asigura întreţinerea att în ceea ce>l priveşte peîntreţinător ct şi pe cel a%lat în întreţinere. 3st%el întreţinătorul nu trebuie să aibă gri,a$ilnică a celui a%lat în întreţinere* această gri,ă avnd>o ori însuşi cel a%lat în întreţinere*

  2(

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  26/58

  ori> în ca$ul în care întreţinutul este minor sau lipsit de capacitate de eerciţiu> celălalt părinte* tutorele sau curatorul acestuia.

  uma datorată cu titlu de întreţinere se raportea$ă la veniturile debitoruluiobligaţiei şi instanţa în practică a stabilit>o uneori ca şi o sumă %iă* iar alteori procentualdin retribuţia lunară a prtului. 7ste recomandabil ca instanţa să stabilească întreţinerea

   procentual* ast%el evitndu>se o nouă acţiune* sau mai multe acţiuni* de ma,orare a pensieide întreţinere datorată in%laţiei sau creşterii venitului debitorului ori alte cau$e* sau alteacţiuni de scădere a pensiei datorită scăderii venitului debitorului.

  +n ţara noastră* după anul 1440 instanţele s>au con%runtat cu o abundenţă deacţiuni de ma,orare a pensiei de întreţinere tocmai datorită %aptului că pensia a %oststabilită sub %orma unei sume %ie* iar* datorită devalori$ării monetare accentuate*creditorul ct şi debitorul întreţinerii erau puşi în situaţia neplăcută de a avea mai multelitigii cu privire la ma,orarea pensiei de întreţinere* uneori c-iar şi în intervalul aceluiaşian calendaristic* încărcnd ast%el inutil cau$ele a%late pe rolul instanţelor.

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  27/58

  vremelnică* sentinţele %iind eecutorii de drept* se poate pune de către instanţă poprire dela terminarea ,udecăţii în %ond.

  +mpotriva popririi dispuse de instanţă se poate %ace contestaţie în termen de 1($ile de la data primei plăţi %ăcute de către terţul poprit debitorului urmărit* în ca$ul nostru primei plăţi %ăcute prtului. Contestaţia se adresea$ă şi se ,udecă de instanţa care a

  dispus poprirea.+nvoiala părinţilor la contribuţia %iecăruia în ceea ce priveşte întreţinerea copiluluiminor produce e%ecte ,uridice numai dacă este încuviinţată de instanţa de ,udecată.3ceastă prevedere este instituită pentru a se prote,a interesele minorului care neavndcapacitate deplină de eerciţiu nu se poate apăra singur. :upă ma,orat copilul poateaprecia singur în ce măsură înţelegerea dintre părinţii săi îi este sau nu %avorabilă şitotodată poate să îşi apere drepturile sale singur. :e asemenea copilul ma,or poate %ace elînsuşi înţelegeri cu părinţii săi sau cu unul dintre aceştia.

  +ntr>o -otărre ,udecătorească s>a decis* de eemplu* că minorul poate %i întreţinutdoar de un părinte care este în măsură să satis%acă singur toate nevoile copilului. :esigur în acest ca$ instanţa trebuie să ţină seama de declaraţia părintelui con%orm căruia îşi

  asumă toată întreţinerea copilului său* %iind ştiut %aptul că părinţii sunt obligaţi împreunăla creşterea copilului lor* neputnd %i obligat un părinte să ia asupra sa toată întreţinereadect atunci cnd acesta doreşte acest lucru.

  +ndi%erent de disproporţia dintre veniturile părinţilor* şi c-iar dacă un singur  părinte poate da singur întreaga întreţinere de care are nevoie copilul lui* ambii părinţivor %i obligaţi a presta întreţinerea în raport cu veniturile %iecăruia* în lipsa unei înţelegeridintre aceştia. +n acest sens a %ost deci$ia civilă nr.1""4 din 6 septembrie 146 a %ostului@ribunal uprem.

  +n cursul eecutării obligaţiei de întreţinere pot apărea aspecte de %apt care săducă la ma,orarea* reducerea sau sistarea întreţinerii.

  #otrivit Codului %amiliei instanţa poate mări sau micşora obligaţia de întreţinere

  sau să -otărască încetarea ei* după cum se sc-imbă mi,loacele celui care dă întreţinereasau nevoia celui ce o primeşte.Cererea prin care se solicită modi%icarea sau încetarea pensiei de întreţinere

  trebuie să %ie motivată şi să se anee$e la aceasta -otărrea prin care s>a stabilit obligaţiade întreţinere a cărei ma,orare* reducere sau stingere se cere.

  Cererile legate de pensia de întreţinere* şi după cum vom vedea în capitoleleurmătoare şi cererile legate de pensia de urmaş sunt scutite de taa de timbru.

  ;a,orarea pensiei se %ace cu data introducerii cererii* c-iar dacă împre,urarea careîndreptăţeşte la acţiunea de ma,orare preeistă* cu ecepţia ca$ului în care aceastăîntr$iere este imputabilă debitorului* în timp ce reducerea sau încetarea obligaţiei deîntreţinere are loc întotdeauna de la data ivirii cau$ei* c-iar dacă acţiunea s>a introdusulterior. :upă cum se poate constata prevederile privitoare de modi%icarea cuantumuluiîntreţinerii* sau de încetare a acesteia* sunt în %avoarea debitorului obligaţiei.

  +n practică s>a decis că reducerea sau sistarea pensiei se poate -otăr dacă posibilităţile materiale ale debitorului au scă$ut sau acesta nu mai are nici un venit* estemilitar* arestat sau nu mai poate munci.

  7ecutarea unei -otărri privind pensia de întreţinere în străinătate se poate %aceîn ca$ul în care eistă o convenţie între statele în care se găsesc debitorul şi creditorulobligaţiei de întreţinere. Aomnia a aderat la o ast%el de convenţie în anul 1441 prin legea

  2

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  28/58

  nr.26 dat %iind urgenţa soluţionării problemelor ce le întmpină persoanele în nevoie alcăror susţinător legal se a%lă în străinătate* ţinnd seama că urmărirea acţiunilor pentru pensie de întreţinere sau eecutarea -otărrilor în străinătate este %oarte di%icilă att legalct şi practic.

  Capitolul III Urmărirea sumelor cuvenite cu titlul de obligaţie de întreţinere

  .". J1t%f%ar!a %701n!r%% d%f!r!n'%at! a 17!$or 1 t%t$1 d! o($%)a'%! d! *ntr!'%n!r! fa'&

  d! a$t! 2!n%t1r%

  &bligaţia de întreţinere se materiali$ea$ă în asigurarea celor necesare traiului pentru creditorii acestui raport ,uridic. +ntreţinutul bene%icia$ă de întreţinere pentru că elînsuşi nu poate să se întreţină singur* %iind de înţeles ast%el că acesta nu are venituri proprii care să>i asigure eistenţa. +n ca$ul în care creditorul obligaţiei are venituri

  su%iciente pentru a se întreţine nu mai este în nevoie şi* implicit* nu poate bene%icia deîntreţinere. e a,unge la conclu$ia că sumele cuvenite cu titlu de întreţinere sunt singurelesurse de venit pentru cel ce bene%icia$ă de întreţinere* sau cel puţin ponderea cea maisemni%icativă a întreţinerii o consituie sumele primite cu acest titlu.

  3vnd în vedere destinaţia specială a acestei obligaţii* legiuitorul a stabilit* prinCodul de procedură civilă* imposibilitatea urmăririi silite a unor ast%el de sume peste unanumit cuantum. Begiuitorul a avut în vedere %aptul că în ca$ul în care nu s>ar limitaurmărirea sumelor cuvenite cu titlu de obligaţie de întreţinere* urmărirea s>ar putea %aceasupra întregii sume primite ca întreţinere si întreţinutul ar %i pus în situaţia de a nu mai putea duce o viaţă normală sau c-iar a,ungnd în situaţia de a nu mai putea supravieţui.

  7ste un aspect po$itiv reglementarea legală instituită de legiuitor* dar tot la %el deimportant este şi respectarea acestei prevederi legale.

  +n practică* nu de puţine ori se întlnesc abu$uri ale celor ce sunt puşi să eecutesilit di%erite debite. =n ast%el de eemplu este şi ca$ul %uncţionarilor de la Casa udeţeanăde #ensii Clu,* care au reţinut sume destinate întreţinerii şi în cuantum de 100N* deşilegislaţia inter$ice imperativ acest lucru.

  .+. Cota 05n& $a ar! ! 0oat! %701n! a10ra 17!$or datorat! 1 t%t$1 d! *ntr!'%n!r!

  2'

 • 8/16/2019 Lucrare de Disertatie DREPT

  29/58

  #ornindu>se de la destinaţia specială ale sumelor plătite cu titlu de obligaţie deîntreţinere* legiuitorul a limitat urmărirea silită a unor ast%el de sume* la o cotitatemaimă ce nu poate %i depăşită de cel ce reţine sumele datorate de cel a%lat în întreţinere.

   5u doar sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sunt supuse unui regimspecial de urmărire silită* ci şi alte venituri din care se asigură traiul unei persoane* cumar %i spre eemplu salariile* alte venituri reali$ate din muncă* pensiile sau alte asemeneavenituri.

  3rt."04 din Codul de procedură civilă prevede două limite pnă la care se poatereţine din sumele destinate întreţinerii* în %uncţie de natura debitului pe care îl arecreditorul obligaţiei de întreţinere. 3st%el* pentru datorii cu titlu de obligaţie de întreţinere  sau alocaţii pentru copii se poate reţine din venitul net al debitorului >înca$ul nostru din venitul creditorului obligaţiei de întreţinere > p%nă la * din suma primităcu titlu de obligaţie de întreţinere.

  +n ceea ce priveşte alte datorii dect cele la care ne>am re%erit mai sus* se poate

  reţine p%nă la '+ din suma primită cu titlu de obligaţie de întreţinere.:upă cum se poate constata din ultimele două aliniate* urmărirea silită asupraunor venituri destinate asigurării celor necesare traiului nu poate depăşi H din venitul netasupra căruia se %ace impunerea.

  :acă eistă mai multe eecutări silite asupra aceluiaşi venit* impunerea nu poatesă depăşească H din venitul net* indi%erent de natura creanţelor. 7ste posibil însă oreglementare specială care să prevadă contrariul* în lipsă aplicndu>se prevederile pre$entate mai sus ce constituie cadrul general.

  Codul de pocedură civilă acordă o mai mare protecţie persoanelor cu veniturireduse* preci$nd că sumele destinate asigurării mi,loacelor de eistenţă ce sunt mai micidect cuantumul salariului minim pe economie pot %i urmărite numai asupra părţii ce

  depăşeşte ,umătate din acest cuantum. Cu alte cuvinte* partea din venitul net egală cu Hdin salariul minim net pe economie nu poate %i urmărită* c-iar dacă suma rămasă dinvenitul net este sub H* sau c-iar sub 1I!* din totalul venitului net.

  +mportanţa obligaţiei de întreţinere este relevată şi de dispo$iţia legală potrivitcăreia? a,utoarele pentru incapacitate temporară de muncă* compensaţiile acordate înca$ul des%acerii contractului individual de muncă precum şi sumele cuvenite şomerilor nu pot %i urmărite* cu ecepţia sumelor datorate cu titlu de obligaţie