Prezentare Lucrare Disertatie

15
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT “MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL ORGANIZAṬIEI” “MANAGEMENTUL PRIN BUGETE LA SC. GEMARAL BROKER SRL.” Coordonator stiintific: Conf. Univ. Doctor Potecea Olga Masterand: Tărciatu Gh. Alexandru

Transcript of Prezentare Lucrare Disertatie

Page 1: Prezentare Lucrare Disertatie

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

“MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGULORGANIZAṬIEI”

“ M A N A G E M E N T U L P R I N B U G E T E L A S C . G E M A R A L B R O K E R S R L . ”

Coordonator stiintific:Conf. Univ. Doctor Potecea Olga Masterand: Tărciatu Gh. Alexandru

Page 2: Prezentare Lucrare Disertatie

Managementul prin bugete reprezintă unul dintre cele mai intens utilizate sisteme de management ale ultimelor decenii.

Managementul prin bugete are un profund caracter economic, urmărind în detaliu contribuţia fiecăruia din compartimentele întreprinderii la cheltuielile,veniturile şi profitul sau pierderile totale; în acest fel, contribuie la obţinerea unor rezultate superioare.

Managementul prin bugete este sistemul de management prin care se asigura previzionarea, controlul si evaluarea activitatilor firmei si ale subunitatilor organizate ca si centre de profit cu ajutorul bugetelor.

Page 3: Prezentare Lucrare Disertatie

Henry Fayol a definit managementul ca fiind ansamblul celor 5 elemente implicate in procesul de management: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea si controlul. Sintetizand aceasta conceptie, se pot identifica elementele fundamentale ce formeaza “bucla conducerii”.

Page 4: Prezentare Lucrare Disertatie

Societatea Sc. GemaralBroker SRL. a fost infiintata in anul 2011, in luna ianuarie. Societatea este autorizatã sã funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare.

Capitalul social al societatii la infiintare era de 25000 de Ron,

aport in numerar al asociatilor. Forma de organizare a unui broker de asigurari este ca persoana juridica specializata in transferul riscului prin activitatea de asigurare.

Page 5: Prezentare Lucrare Disertatie

ORGANIGRAMA

Page 6: Prezentare Lucrare Disertatie

Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli constituie un obiectiv principal al contabilităţii de gestiune.

Se inserează printre obiectivele contabilităţii de gestiune şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe feluri de activităţi, urmărirea şi controlul execuţiei acestuia în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea unităţii patrimoniale.

Page 7: Prezentare Lucrare Disertatie

Situaţia financiar contabilă la SC. Gemaral Broker SRL.

Page 8: Prezentare Lucrare Disertatie

Activele imobilizate reprezinta 8.411 lei din total active si in cadrul acestora imobilizarile corporale reprezinta 4000 lei, cele necorporale 4.411 lei, iar cele financiare 0.

Imobilizarile corporale si necorporale au inregistrat o crestere,deoarece firma este in curs de dezvoltare, iar imobilizările financiare au fost dezafectate ca urmare a finalizării în avans a tuturor convenţiilor de eşalonare .Activele circulante reprezinta 17.300 lei din total active si au in componenţă grupa de stocuri cu 167 lei, creanţe cu 2.287 lei si casa si conturi la banci 14.846 lei.

Page 9: Prezentare Lucrare Disertatie

Contul Profit si Pierderi 2010-2011

Page 10: Prezentare Lucrare Disertatie
Page 11: Prezentare Lucrare Disertatie

Modelul de gestiune a întreprinderii S.C.Gemaral Broker SRL. poate fi îmbunătăţit prin schimbarea abordării gestiunii cheltuielilor

de la managementul costurilor, bazat doar pe centre de cost, la managementul prin bugete,bazat pe centre de gestiune.

Implementarea metodologiei propuse în continuare va duce la creşterea eficienţei utilizării resurselor şi la sporirea indicatorilor de performanţă a activităţii lor.

Page 12: Prezentare Lucrare Disertatie

Obiectivele de bază ale centrelor de gestiune trebuie să fie: • o mai bună gestionare a costurilor şi cheltuielilor întreprinderii. • controlul şi monitorizarea costurilor pe locurile unde are loc

cheltuiala lor, şi anume pe centrele de gestiune. Astfel, nu devine importantă evidenţa costurilor şi a cheltuielilor,

ci luarea deciziilor corecte în funcţie de situaţie şi de obiectivul gestiunii, începând cu procesul de bugetare şi finalizând cu cel de raportare finală a costurilor.

Page 13: Prezentare Lucrare Disertatie

Centrele de gestiune reprezintă un ansamblu de elemente dependente între ele, care formează un întreg organizat, având un grad mare de autonomie în utilizarea şi optimizarea resurselor de care dispun.

Page 14: Prezentare Lucrare Disertatie

Centre de gestiune în cadrul S.C.Gemaral Broker SRL. :1) Centre de profit - Departamentul Comercial (vânzările realizate)2) Centre de cost - toate celelalte centre de gestiune, în afară de celemenţionate mai sus.

Page 15: Prezentare Lucrare Disertatie

La S.C. Gemaral Broker SRL , managementul prin bugete se

concretizează în: -fundamentarea, elaborarea şi aprobarea bugetului; -executarea şi monitorizarea bugetului; -controlul bugetului. Implementarea managementului prin bugete poate contribui la

creşterea calităţii procesului de management ceea ce se răsfrânge asupra eficienţei întregii activităţi desfăşurate la S.C. Gemaral Broker SRL.