Indicatori Si Indici

of 13 /13
UNIVERSIT A TEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICINĂ Ș Ț Ș VETERINARĂ A BANAT ULUI “REGELE MIHAI I AL ROMANI EI” DI N TIMI OARA Ș Facultatea de T ehnologia Produselor Agroalimentare  Indicatori i Indici de Calitatea ai Aerului  ș 1  Timisoara 2015

Embed Size (px)

Transcript of Indicatori Si Indici

Page 1: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 1/13

UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICINĂȘ Ț Ș

VETERINARĂ A BANATULUI “REGELE MIHAI I AL

ROMANIEI” DIN TIMI OARAȘ

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

 Indicatori i Indici de Calitatea ai Aerului  ș

1

 Timisoara

2015

Page 2: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 2/13

"Nu po i for ă o plantă să crească încercând să o tragi de frunzeț ț

 Ceea ce po i face este să creezi mediul propice în care poate prospera."ț

  Etienne Wenger, 1999

TA !! # $%N!T%&!'A&#Ț

&eteaua de monitorizare a calitatii aerului (&N$CA) cuprinde 1*+ statii automatede monitorizare a calitatii aerului si 1, statii mo-ile

/ +* statii de tip trafic0/ , statii de tip industrial0/ 2, statii de tip fond ur-an0/ 1 statii de tip fond su-ur-an0/ 3 statii de tip fond regional0/ 2 statii de tip #$#P.

% statie de monitorizare furnizeaza date de calitatea aerului care suntreprezentati4e pentru o anumita arie in 5urul statiei.Aria in care concentratia nudifera de concentratia masurata la statie mai mult decat cu o "cantitate specifica"(67/ +89) se numeste "arie de reprezentati4itate"% statie de monitorizarefurnizeaza date de calitatea aerului care sunt reprezentati4e pentru o anumita arie

in 5urul statiei.Aria in care concentratia nu difera de concentratia masurata la statiemai mult decat cu o "cantitate specifica" (67/ +89) se numeste "arie dereprezentati4itate"

 Timisoara

2015

Page 3: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 3/13

ta ie de tip trafficț/ e4aluează influen aț

traficului asupra calită iiț

aerului0 (afi ează hartă).ș / rază ariei dereprezentati4itate este de 18/188m0/ poluan ii monitoriza i suntț ț

dio:id de sulf (%+); o:izi deazot (No:); mono:id decar-on (C%); ozon (%2);compu i organici 4olatiliș

(C%<) i pul-eri în suspensieș

(P$18 i P$+;)0ș(afiseazapoluantii).

ta ie de tip industrialț/ e4aluează influen a acti4ită ilorț ț

industriale asupra calită ii aerului0ț

(afi ează hartă).ș

 / rază ariei de reprezentati4itateeste de 188m/1=m0/ poluan ii monitoriza i suntț ț

dio:id de sulf (%+); o:izi de azot(No:); mono:id de car-on (C%);

ozon (%2); compu i organiciș4olatili (C%<) i pul-eri înș

suspensie (P$18 i P$+;) iș ș

 parametrii meteo (direc ia iț ș

4iteză 4ântului; presiune;temperatură; radiată solară;umiditate relati4a; precipita ii)0ț

(afiseazapoluantii).

 Timisoara

2015

Page 4: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 4/13

ta ie de tip ur-anț/ e4aluează influen a "a ezărilorț ș

urmane" asupra calită ii aerului0ț

(afi ează hartă).ș

 / rază ariei de reprezentati4itateeste de 1/ =m0/ poluan ii monitoriza i suntț ț

dio:id de sulf (%+); o:izi de azot(No:); mono:id de car-on (C%);ozon (%2); compu i organiciș

4olatili (C%<) i pul-eri înș

suspensie (P$18 i P$+;) iș ș

 parametrii meteo (direc ia iț ș

4iteză 4ântului; presiune;temperatură; radiată solară;umiditate relati4a; precipita ii)0ț

(afiseazapoluantii).

ta ie de tip su-ur-anț  / e4aluează influen a "a ezărilorț ș

urmane" asupra calită ii aerului0ț

(afi ează hartă).ș

 / rază ariei de reprezentati4itateeste de 1/ =m0/ poluan ii monitoriza i suntț ț

dio:id de sulf (%+); o:izi de azot(No:); mono:id de car-on (C%);ozon (%2); compu i organiciș

4olatili (C%<) i pul-eri înș

suspensie (P$18 i P$+;) iș ș

 parametrii meteo (direc ia iț ș

4iteză 4ântului; presiune;temperatură; radiată solară;umiditate relati4a; precipita ii)0ț

(afiseazapoluantii).

ta ie de tip regionalț

 Timisoara

2015

Page 5: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 5/13

 / este sta ie de referin ă pentruț ț

e4aluarea calită ii aerului0ț

(afiseazaharta)./ rază ariei de reprezentati4itate

este de +88/88=m0

/ poluan ii monitoriza i suntț țdio:id de sulf (%+); o:izi de azot(No:); mono:id de car-on (C%);ozon (%2); compu i organiciș

4olatili (C%<) i pul-eri înș

suspensie (P$18 i P$+;) iș ș

 parametrii meteo (direc ia iț ș

4iteză 4ântului; presiune;temperatură; radiată solară;umiditate relati4a; precipita ii)0ț

(afiseazapoluantii).

ta ie de tip #$#Pț / monitorizeaza i e4alueazăș

 poluarea aerului în conte:ttransfrontier la lungă distan ă0ț

(afi ează hartă).ș

 / sunt amplasate în zonă montanăla medie altitudine Fundată;emenic i Poiană tampei0ș

 / poluan ii monitoriza i suntț ț

dio:id de sulf (%+); o:izi de azot(No:); mono:id de car-on (C%);ozon (%2); compu i organiciș

4olatili (C%<) i pul-eri înș

suspensie (P$18 i P$+;) iș ș

 parametrii meteo (direc ia iț ș

4iteză 4ântului; presiune;temperatură; radiată solară;umiditate relati4a; precipita ii)0ț

(afiseazapoluantii).

CIRCUITUL DATELOR

 Timisoara

2015

Page 6: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 6/13

istemul de monitorizare permite autorită ilor locale pentru protec ia mediuluiț ț

 / să e4alueze; să cunoască i să informeze în permanen ă pu-licul; alte autorită i iș ț ț șinstitu ii interesate; despre ni4elul calită ii aerului0ț ț

 / să ia; în timp util; măsuri prompte pentru diminuarea i7sau eliminareaș

episoadelor de poluare sau în cazul unor situa ii de urgen ă0ț ț

 / să pre4ină poluările accidentale0/ să a4ertizeze i să prote5eze popula ia în caz de urgen ă.ș ț ț

 !nforma iile pri4ind calitatea aerului; pro4enite de la cele 1*+ de sta ii deț ț

monitorizare i datele meteorologice primite de la cele 11> sta ii de monitorizareș ț

4or fi transmise la Centrele locale de la cele *1 Agen ii pentru Protec ia $ediului.ț ț

atele despre calitatea aerului; pro4enite de la sta ii; 4or fi prezentate pu-licului cuț

a5utorul unor panouri e:terioare(amplasate în mod con4en ional în zone densț

 populate ale ora elor) i cu a5utorul unor panouri de interior (amplasate laș ș

Primarii).

 

 Timisoara

2015

Page 7: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 7/13

?a ni4el na ional e:istă 18, de puncte de informare a pu-licului (*@ de panouriț

e:terioare i > de panouri interioare).ș

&e eaua na ională de monitorizare a calită ii aerului centralizează acum datele dinț ț ț

cele 1*+ sta ii răspândite pe tot teritoriul &omâniei. ta iile sunt arondate la celeț ț

*1 de Centre locale; situate în Agen iile de Protec ia $ediului.ț ț

 <alorile măsurate on/line de senzorii analizoarelor instalate în sta ii; suntț

transmise prin P& la centrele locale. Acestea sunt inter/conectate formând ore ea ce cuprinde i ser4erele centrale; unde a5ung toate datele i de unde suntț ș ș

aduse în timp real la cuno tin ă pu-licului prin intermediul acestui site; alș ț

 panourilor pu-lice de afi are situate în marile ora e precum i prin punctele deș ș ș

informare situate în primarii.in dorin ă de a informă cât mai promt pu-licul; datele prezentate sunt celeț

transmise on/line de către senzorii analizoarelor din sta ii (datele -rute). A adar;ț ș

4alorile tre-uie pri4ite su- acestea practic 4alidate numai automat (de către

softBare); urmând la centrele locale speciali tii 4alideze manual toate aceste date;șiar ulterior central se certifice.de date stochează arhi4ează datele -rute; cele 4alide certificate. peciali tiiș

accesează aceste date; pentru diferite studii; pentru trasmiterea raportărilor&omâniei către forurile europene.

 Timisoara

2015

Page 8: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 8/13

 Timisoara

2015

Page 9: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 9/13

 INDICI DE CALITATE 

!ndice specific de calitate al aerului; pe scurt "indice specific"; reprezintă un

sistem de codificare a concentra iilor înregistrate pentru fiecare dintre următoriiț

 poluan i monitoriza iț ț

1. dio:id de sulf (%+)+. dio:id de azot (N%+)2. ozon (%2)*. mono:id de car-on (C%). pul-eri în suspensie (P$18)

Pentru a se putea calculă indicele general tre-uie să fie disponi-ili cel pu in 2ț

indici specifici corespunzători poluan ilor monitoriza i. !ndicele general i indiciiț ț ș

specifici sunt reprezenta i prin numere întregi cuprinse între 1 i 3; fiecare numărț ș

corespunzând unei culori (pe figură 4or fi reprezentate atât culorile cât i numereleș

asociate acestora).

!ndicii specifici i indicele general al sta iei sunt afi a i din oră în oră.ș ț ș ț

 Indicele specific 

corespunzator dio:idului de sulfsesta-ileste prin incadrarea 4alorii mediiorare a concentratiilor in unul dintredomeniile de concentratii inscrise inta-elul urmator

  omeniu de concentratii pentru dio:id de sulf 

(ug7m2)

!ndice

specific8/*>;(>) 1

8/,*;(>) +

,/1+*;(>) 2

1+/2*>;(>) *

 Timisoara

2015

Page 10: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 10/13

28/*>>;(>)

88 3

 Indicele specific corespunzator dio:idului de azotsesta-ileste prin incadrarea 4alorii mediiorare a concentratiilor in unul dintredomeniile de concentratii inscrise inta-elul urmator

 

omeniu de concentratii pentru dio:id de azot(ug7m2)

!ndicespecific

8/*>;(>) 1

8/>>;(>) +

188/12>;(>) 2

1*8/1>>;(>) *

+88/2>>;(>)

*88 3

 Indicele specific corespunzator ozonului se sta-ileste

 prin incadrarea 4alorii medii orare aconcentratiilor in unul dintredomeniile de concentratii inscrise inta-elul urmator

 

omeniu de concentratii pentru ozon (ug7m2)

!ndicespecific

8/2>;(>) 1

*8/,>;(>) +

@8/11>;(>) 2

1+8/1,>;(>) *1@8/+2>;(>)

+*8 3

 Indicele specific corespunzator mono:idului decar-on se sta-ileste prin incadrareamediei aritmetice a 4alorilor orare;inregistrate in ultimele @ de ore; inunul dintre domeniile de concentratiiinscrise in ta-elul urmator

 

omeniu de concentratii pentru mono:id de car-on(mg7m2)

!ndicespecific

8/+;(>) 1

2/*;(>) +/3;(>) 2

,/>;(>) *

18/1*;(>)

1 3

 Timisoara

2015

Page 11: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 11/13

 Indicele specific corespunzator pul-erilor insuspensie se sta-ileste prin incadrareamediei aritmetice a 4alorilor orare;inregistrate in ultimele +* de ore; inunul dintre domeniile de concentratiiinscrise in ta-elul urmator

 

omeniu de concentratii pentru pul-eri in suspensie(ug7m2)

!ndicespecific

8/>;(>) 118/1>;(>) +

+8/+>;(>) 2

28/*>;(>) *

8/>>;(>)

188 3

 POLUAN II ATMOSFERICI Ț 

• Dioxid de sulf SO2

• Oxizi de azot NOx (NO / NO2)

• Ozon O3

• Monoxid de carbon CO

• Benzen C6H6

• ulberile in sus!ensie M"# si M2$%

• lu&b si alte &etale toxice b' Cd' s si H

• Hidrocarburi aro&atice !oliciclice H

io:id de sulf %+

1.Caracteristici generaleio:idul de sulf este un gaz incolor; amărui; neinflama-il; cu un miros

 pătrunzător care irită ochii i căile respiratorii.ș

 urse naturale

erup iile 4ulcanice; fitoplanctonul marin; fermenta ia -acteriană în zoneleț țmlă tinoase; o:idarea gazului cu con inut de sulf rezultat din descompunereaș ț

 -iomasei.

urse antropice

 Timisoara

2015

Page 12: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 12/13

 (datorate acti4ită ilor umane) sistemele de încălzire a popula iei care nu utilizeazăț ț

gaz metan; centralele termoelectrice; procesele industriale (siderurgie; rafinărie; producerea acidului sulfuric); industria celulozei i hârtiei i; în măsură mai mică;ș ș

emisiile pro4enite de la motoarele diesel.

#fecte asupra sănătă ii popula ieiț ț

 Dn func ie de concentra ie i perioadă de e:punere dio:idul de sulf are diferiteț ț ș

efecte asupra sănătă ii umane.ț

 #:punerea la o concentra ie mare de dio:id de sulf; pe o perioadă scurtă de timp;ț

 poate pro4ocă dificultă i respiratorii se4ere. unt afectate în special persoanele cuț

astm; copiii; 4ârstnicii i persoanele cu -oli cronice ale cailor respiratorii.ș

 #:punerea la o concentra ie redusă de dio:id de sulf; pe termen lung poate a4eaț

că efect infec ii ale tractului respirator.ț

 io:idul de sulf poate poten a efectele periculoase ale ozonului.ț

 #fecte asupra plantelorio:idul de sulf afectează 4izi-il multe specii de plante; efectul negati4 asupra

structurii i esuturilor acestora fiind sesiza-il cu ochiul li-er.ș ț

 Enele dintre cele mai sensi-ile plante sunt pinul; legumele ; ghindele ro ii iș ș

negre; frasinul al- ; lucernă ; murele.

#fecte asupra mediuluiDn atmosferă; contri-uie la acidifierea precipita iilor; cu efecte to:ice asupraț

4egeta iei i solului.ț ș

 Cre terea concentra iei de dio:id de sulf accelerează coroziunea metalelor; dinș țcauza formării acizilor.%:izii de sulf pot eroda piatră ; zidăria; 4opselurile ; fi-rele; hârtia ; pielea iș

componentele electrice.+. $etode de măsurare$etodă de referin ă pentru măsurarea dio:idului de sulf este cea pre4ăzută înț

standardul & #N 1*+1+ GH Calitatea aerului încon5urător. $etodă standardizată pentru măsurarea concentra iei de dio:id de sulf prin fluorescen ă în ultra4iolet.ț ț

 

 Timisoara

2015

Page 13: Indicatori Si Indici

7/23/2019 Indicatori Si Indici

http://slidepdf.com/reader/full/indicatori-si-indici 13/13

2. Norme

?##A nr. 18* din 1 iunie +811io:idul de sulf / %+

Prag dealerta

88 ug7m2 / masurat timp de 2 ore consecuti4; in puncte reprezentati4e

 pentru calitatea aerului pentru o suprafata de cel putin 188 =m+ sau pentru o intreaga zona sau aglomerare; oricare dintre acestea este maialerta mica.

<alorilimita

28 ug7m2 / 4aloarea limita orara pentru protectia sanatatii umane1+ ug7m2 / 4aloarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane

 Ni4elcritic

+8 ug7m2 / ni4el critic pentru protectia 4egetatiei; an calendarisitic siiarna (1 octom-rie / 21 martie)

 Timisoara

2015