Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

of 41 /41
CORNELIU CHIOPU INDICI DE ACTUALIZARE PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2011 COSTURI DE RECONSTRUCIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLDIRI REZIDENIALE CLDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE I AGRICOLE. CONSTRUCII SPECIALE IROVAL BUCURETI 2011

Embed Size (px)

Transcript of Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

Page 1: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CORNELIU !CHIOPU

INDICI DE ACTUALIZARE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2011

COSTURI DE RECONSTRUC"IE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE

CL#DIRI REZIDEN"IALE

CL#DIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE !I AGRICOLE. CONSTRUC"II SPECIALE

IROVAL BUCURE!TI 2011

Page 2: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

Copyright © 2011 Asocia!ia Na!ional" a Evaluatorilor din România (ANEVAR). Toate drepturile rezervate.

Indici de actualizare pentru luna septembrie 2011 Costuri de reconstruc!ie – Costuri de înlocuire/ Corneliu #chiopu CD editat de IROVAL- CERCET$RI ÎN EVALUARE SRL Nici o parte a acestei publica!ii nu poate fi reprodus", stocat" sau transmis" sub orice form" sau prin orice mijloace, electronic, mecanic, fotocopiere, de înregistrare, de scanare sau de alt tip, cu excep!ia celor permise în conformitate cu art. 33 din Legea nr.8 din 1996 privind dreptul de autor %i drepturile conexe, f"r" acordul prealabil, în scris, al editorului.

ISBN – 978-606-8316-01-7

Page 3: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CUPRINS

pag. carte pag. CD

Cuvânt înainte 1CL!DIRI REZIDEN"IALE

Funda!ii continui cl"diri cu #i f"r" subsol 11,13 2Suprastructuri cl"diri pe zid"rie portant", nivel curent 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 3Suprastructuri cl"diri pe zid"rie portant", zona mansard" 31,32,33,34 4Finisaj, învelitori, terase, sc"ri, fa!ade 35,36 5Instala!ii func!ionale 37 6Blocuri de locuin!e, cl"diri monumentale, cl"diri din lemn #i din paiant" 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55 7

CL!DIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGRICOLE #I CONSTRUC"II SPECIALE

Hale industriale cu 1-3 deschideri de 6 m-9 m 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 8Hale industriale cu 1-3 deschideri de 12 m-15 m 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 9Hale industriale cu 1-3 deschideri de 18 m-21 m 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 10Hale industriale cu1-3 deschideri de 24 m 50,51,52,53,54,55 11Hale industriale cu deschideri de 9-12-15-18 m #i în"l!imea stâlpilor diferit", Hs=6,8,10 m 56,57,57,58,59,60,61 12Hale industriale cu deschideri diferite, de 21-24 m #i stâlpi de în"l!imi diferite Hs=6,8,10 m 62,63,64,65 13Acoperi#uri hale industriale, terase #i acoperi# cu luminator 66,67,68 14Închideri perimetrale la hale industriale, finisaj hale, hal" cu H=4 m #i cu deschidere de 9 m 69,70,71,72,75 15Hale industriale din europrofile zincate 76,77,78,79,80,81 16Hale industriale din europrofile zincate, structuri metalice vopsite, cu închideri izopan 73,82,83,84,85 17Hal" industrial" veche, baracamente, cabin" poart", pod bascul" #i cuv" pod bascul" 86,87,88,89,90 18Construc!ii speciale interior hal", cabluri electrice for!" 91,92,93,94 19Spa!ii comerciale independente parter, S+P+2E, S+P+3E, supermarket 99,100,101,103 20Magazine situate la parter bloc P+4E 105,106,107,108 21Magazine situate la parter bloc P+8E 109,110,111,112 22Magazine situate la parter bloc P+10E 113,114,115,116 23Corp extindere magazin situat la parter bloc locuin!e, cu H=3,25m-3,50m-3,75m-4,00m 117,118,119,120 24Cl"dire tip nou service+showroom auto, comerializare combutibili, chio#curi 121,123,125,126 25Cl"diri birouri clasa A, clasa A+arhiv", clasa B, birouri în interior hal" industrial" 127,129,130,132 26Cl"diri cu destina!ii turistice S+P+8E, clasificare 2-5 stele 133,135,137,139 27Cl"diri cu destina!ii turistice S+P+10E, clasificare 2-5 stele 141,143,145,147 28Pensiuni, clasificare 2-3 margarete 149,152 29Pensiuni, clasificare 4-5 margarete 155,158 30Motel, cas" de vacan!", caban" turistic" 161,163,164 31Cl"diri agrozootehnice vechi pt. cre#tere bovine, porcine, p"s"ri 168,169,170,171 32Hala nou" cre#terea p"s"rilor tip P, P+1, depozitare cereale, silozuri 70.000-90.000 tone 172,173,174,175,176,177 33Silozuri structur" metalic", p"tul porumb, #oproane, sere, solar 178,179,180,181,182,183 34Construc!ii speciale, s"p"turi/umpluturi, re!ele canalizare, c"mine 188,189,190 35Re!ele de ap", c"mine de ap", bran#amente, re!ele electrice for!" 192,193,194 36Re!ele termoficare, rezervoare beton, fose septice, decantoare, drumuri, platforme, CF 195,196,197,198,199 37Împrejmuiri, panouri gard, estacade, castel ap", copertine, pu!uri forate, funda!ii #i stâlpi el. 201,202,203,204,205,206,207 38

Page 4: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CUVÂNT ÎNAINTE

Actualizarea costurilor de reconstruc!ie – costurilor de înlocuire urm"re#te impactul evolu!iei în timp a pre!urilor a peste 2.800 de materiale de construc!ii, începând cu luna aprilie 2009. Pre!urile au fost verificate trimestrial, constatându-se c", la multe dintre materiale, pre!urile de vânzare au sc"zut, în general prin diminuarea adaosului comercial. Un exemplu îl reprezint" materialele necesare finaliz"rii subsistemelor de finisaj #i instala!iilor func!ionale. În acela#i timp, în perioada aprilie - mai 2011, s-au constatat #i unele cre#teri de pre!uri, în special la materialele a c"ror producere implic" consumuri de energie #i combustibil sau la agregate, din cauza cre#terii pre!urilor carburan!ilor.

Pentru manopera de execu!ie s-a men!inut treapta a III-a de salarizare, cu toate c" informa!iile din pia!" indic", în cazul unor companii importante de construc!ii #i instala!ii, reducerea calific"rii for!ei de munc" utilizate.

Costurile privind transportul materialelor a cunoscut o u#oar" cre#tere, dar aportul la modificarea indicilor de actualizare a fost foarte mic, respectiv între 0,1% #i 0,3%, la fiecare deviz analitic pe categorii de lucr"ri.

Un alt factor de influen!" (deoarece pre!urile con!in TVA) a fost modificarea cotei TVA de la 19% la 24 %, care se reg"se#te în recapitula!ia de deviz, implicit #i în coeficientul propus pentru taxe legale #i obligatorii, de 1,085.

Modific"rile de pre!uri au fost introduse în devizele analitice #i au fost determina!i indicii de actualizare. De men!ionat c", pentru unele dintre subsistemele care particip" la determinarea costului de înlocuire brut, coeficien!ii de actualizare au fost subunitari.

Cursul de schimb luat în considerare este 4,22 lei/Euro. De men!ionat c", pentru facilitatea utiliz"rii, în subsolul tabelelor s-au indicat paginile din c"r!ile de baz" la care se refer" aceste tabele, #i anume:

!„Costuri de reconstruc!ie – costuri de înlocuire. Cl"diri reziden!iale”, ed. IROVAL, 2009;

!„Costuri de reconstruc!ie – costuri de înlocuire. Cl"diri industriale, comerciale #i agricole, construc!ii speciale”, ed. IROVAL, 2010.

Propuneri

Pentru unele localit"!i (în func!ie de nivelul real al investi!iilor în construc!ia de locuin!e) s-ar impune sc"derea cu o treapt" a nivelului de calificare a for!ei de munc", de la treapta a IV-a, la treapta a III-a, respectiv de la treapta a III-a, la treapta a II-a.

Indicii de actualizare sunt aplicabili pân" în luna august 2012, când, în func!ie de modificarea pre!urilor materialelor de construc!ie, se va decide fie construirea de noi indici, fie men!inerea pentru înc" o perioad" de timp a indicilor actuali.

ing. $chiopu Corneliu

Page 5: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CL!DIRI REZIDEN"IALE

curs de schimb 1 Euro = 4,22 lei

FUNDA"II CONTINUI LA CL!DIRI F!R! SUBSOL FUNDA"IE CU SUBSOL

TIP VARIANTA INDICE ACTUALIZARE VARIANTA INDICE ACTUALIZARE

FUNDATIE COST TOTAL COST TOTAL

V1 1,0678

FCBS V2 1,0678 FSUBSPAR 1,1645

Funda#ii continui beton simplu V3 1,0678 funda#ie subsol par#ial

V1 1,1619

FC V2 1,1619 FSUBSTOT 1,1645

Funda#ii continui beton simplu + cuzineti armati V3 1,1619 funda#ie de tip subsol total

V1 1,1611

FI V2 1,1611 pag. carte: 11, 13

Funda#ii izolate sub stâlpi V3 1,1611

V1 1,1680

GRFUND V2 1,1680

grinzi rigide de fundare V3 1,1680

Indicii de corec#ie prezenta#i con#in $i indicele de cre$tere a TVA, de la 19%, la 24%

Exemplu: Pentru o cl!dire cu Sc = 90 mp "i o funda#ie de tip FC - V2, cu treapta III-a de salarizare "i 10 Km distan#! de transport materiale, CIB devine:

CIB = 90 mp x 507,40 lei/mp x 1,1619 = 53.059,32 lei/12.573,30 Euro, valori ce con#in TVA 42.789,77 lei/10.139,75 Euro, valori f!r! TVA

Not%: pentru cazul infrastructurilor la care solu#ia de fundare utilizeaz! variante diferite de fundare, cum ar fi funda#iile cu susbsol par#ial sau funda#iile de beton

simplu, adiacent funda#iilor continui de beton armat, se vor utiliza indicii de actualizare specifici tipului de funda#ie existent.

pag. 2

Page 6: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

INDICI ACTUALIZARE SUPRASTRUCTURA CL!DIRE ZID!RIE PORTANT! VARIANTA FARA SCAR! PARTER SI ETAJE

4,22 LEI/EURO

GRADUL 6 GRADUL 7 GRADUL 8 GRADUL 9

TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE

ZID!RIE (cm) ACTUAL. ZID!RIE (cm) ACTUAL. ZID!RIE (cm) ACTUAL. ZID!RIE (cm) ACTUAL.

c"ram. 24 6ZIDCAR24PFS 1,1561 c"ram. 24 7ZIDCAR24PFS 1,1587 c"ram. 24 8ZIDCAR24PFS 1,1661 c"ram. 24 9ZIDCAR24PFS 1,1777

c"ram. 30 6ZIDCAR30PFS 1,1561 c"ram. 30 7ZIDCAR30PFS 1,1587 c"ram. 30 8ZIDCAR30PFS 1,1661 c"ram. 30 9ZIDCAR30PFS 1,1777

c"ram. 37,5 6ZIDCAR37PFS 1,1561 c"ram. 37,5 7ZIDCAR37PFS 1,1587 c"ram. 37,5 8ZIDCAR37PFS 1,1661 c"ram. 37,5 9ZIDCAR37PFS 1,1777

BCA 24 6ZBCA24PFS 1,0547 BCA 24 7ZBCA24PFS 1,0603 BCA 24 8ZBCA24PFS 1,0633 BCA 24 9ZBCA24PFS 1,0739

BCA 30 6ZBCA30PFS 1,0547 BCA 30 7ZBCA30PFS 1,0603 BCA 30 8ZBCA30PFS 1,0633 BCA 30 9ZBCA30PFS 1,0739

BCA 35 6ZBCA35PFS 1,0547 BCA 35 7ZBCA35PFS 1,0603 BCA 35 8ZBCA35PFS 1,0633 BCA 35 9ZBCA35PFS 1,0739

bol#ari 24 6ZBOL24PFS 1,0332 bol#ari 24 7ZBOL24PFS 1,0369 bol#ari 24 8ZBOL24PFS 1,0433 bol#ari 24 9ZBOL24PFS 1,0538

bol#ari 29 6ZBOL29PFS 1,0332 bol#ari 29 7ZBOL29PFS 1,0369 bol#ari 29 8ZBOL29PFS 1,0433 bol#ari 29 9ZBOL29PFS 1,0538

porot. 24 6ZPOROT24PFS 1,1615 porot. 24 7ZPOROT24PFS 1,1702 porot. 24 8ZPOROT24PFS 1,1788 porot. 24 9ZPOROT24PFS 1,1869

porot. 30 6ZPOROT30PFS 1,1615 porot. 30 7ZPOROT30PFS 1,1702 porot. 30 8ZPOROT30PFS 1,1788 porot. 30 9ZPOROT30PFS 1,1869

INDICI ACTUALIZARE SUPRASTRUCTURA CL!DIRI ZID!RIE PORTANT! VARIANTA CU SCAR! PARTER SI ETAJE

GRADUL 6 GRADUL 7 GRADUL 8 GRADUL 9

TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE

ZID!RIE (cm) ACTUAL. ZID!RIE (cm) ACTUAL. ZID!RIE (cm) ACTUAL. ZID!RIE (cm) ACTUAL.

c"ram. 24 6ZIDCAR24PFS 1,1583 c"ram. 24 7ZIDCAR24PFS 1,1674 c"ram. 24 8ZIDCAR24PFS 1,1778 c"ram. 24 9ZIDCAR24PFS 1,1793

c"ram. 30 6ZIDCAR30PFS 1,1583 c"ram. 30 7ZIDCAR30PFS 1,1674 c"ram. 30 8ZIDCAR30PFS 1,1778 c"ram. 30 9ZIDCAR30PFS 1,1793

c"ram. 37,5 6ZIDCAR37PFS 1,1583 c"ram. 37,5 7ZIDCAR37PFS 1,1674 c"ram. 37,5 8ZIDCAR37PFS 1,1778 c"ram. 37,5 9ZIDCAR37PFS 1,1793

BCA 24 6ZBCA24PFS 1,0587 BCA 24 7ZBCA24PFS 1,0679 BCA 24 8ZBCA24PFS 1,0741 BCA 24 9ZBCA24PFS 1,0825

BCA 30 6ZBCA30PFS 1,0587 BCA 30 7ZBCA30PFS 1,0679 BCA 30 8ZBCA30PFS 1,0741 BCA 30 9ZBCA30PFS 1,0825

BCA 35 6ZBCA35PFS 1,0587 BCA 35 7ZBCA35PFS 1,0679 BCA 35 8ZBCA35PFS 1,0741 BCA 35 9ZBCA35PFS 1,0825

bol#ari 24 6ZBOL24PFS 1,0351 bol#ari 24 7ZBOL24PFS 1,0411 bol#ari 24 8ZBOL24PFS 1,0507 bol#ari 24 9ZBOL24PFS 1,0668

bol#ari 29 6ZBOL29PFS 1,0351 bol#ari 29 7ZBOL29PFS 1,0411 bol#ari 29 8ZBOL29PFS 1,0507 bol#ari 29 9ZBOL29PFS 1,0668

porot. 24 6ZPOROT24PFS 1,1678 porot. 24 7ZPOROT24PFS 1,1776 porot. 24 8ZPOROT24PFS 1,1883 porot. 24 9ZPOROT24PFS 1,1974

porot. 30 6ZPOROT30PFS 1,1678 porot. 30 7ZPOROT30PFS 1,1776 porot. 30 8ZPOROT30PFS 1,1883 porot. 30 9ZPOROT30PFS 1,1974

Indicii de actualizare con"in #i cre#terea TVA de la 19% la 24 % pag. carte: 15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

pag. 3

Page 7: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

INDICI ACTUALIZARE SUPRASTRUCTURA CLADIRI ZID!RIE PORTANT! - MANSARD!1 Euro = 4,22 lei

GRADUL 6 GRADUL 7 GRADUL 8 GRADUL 9

TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE

ZID!RIE (cm) ACTUAL ZID!RIE (cm) ACTUAL ZID!RIE (cm) ACTUAL ZID!RIE (cm) ACTUAL

c"ram. 24 6ZIDCAR24M 1,1571 c"ram. 24 7ZIDCAR24M 1,1611 c"ram. 24 8ZIDCAR24M 1,1681 c"ram. 24 9ZIDCAR24M 1,1727

c"ram. 30 6ZIDCAR30M 1,1571 c"ram. 30 7ZIDCAR30M 1,1611 c"ram. 30 8ZIDCAR30M 1,1681 c"ram. 30 9ZIDCAR30M 1,1727

c"ram. 37,5 6ZIDCAR37M 1,1571 c"ram. 37,5 7ZIDCAR37M 1,1611 c"ram. 37,5 8ZIDCAR37M 1,1681 c"ram. 37,5 9ZIDCAR37M 1,1727

BCA 24 6ZBCA24M 1,0597 BCA 24 7ZBCA24M 1,0644 BCA 24 8ZBCA24M 1,0663 BCA 24 9ZBCA24M 1,0719

BCA 30 6ZBCA30M 1,0597 BCA 30 7ZBCA30M 1,0644 BCA 30 8ZBCA30M 1,0663 BCA 30 9ZBCA30M 1,0719

BCA 35 6ZBCA37M 1,0597 BCA 35 7ZBCA37M 1,0644 BCA 35 8ZBCA37M 1,0663 BCA 35 9ZBCA37M 1,0719

bol#ari 24 6ZBOL24M 1,0362 bol#ari 24 7ZBOL24M 1,0399 bol#ari 24 8ZBOL24M 1,0453 bol#ari 24 9ZBOL24M 1,0518

bol#ari 29 6ZBOL29M 1,0362 bol#ari 29 7ZBOL29M 1,0399 bol#ari 29 8ZBOL29M 1,0453 bol#ari 29 9ZBOL29M 1,0518

porot. 24 6ZPOROT24M 1,1645 porot. 24 7ZPOROT24M 1,1752 porot. 24 8ZPOROT24M 1,1799 porot. 24 9ZPOROT24M 1,1824

porot. 30 6ZPOROT30M 1,1645 porot. 30 7ZPOROT30M 1,1752 porot. 30 8ZPOROT30M 1,1799 porot. 30 9ZPOROT30M 1,1824

Indicii de actualizare con"in #i cre#terea TVA de la 19%, la 24% pag. carte: 31, 32, 33, 34

Exemplu: pentru determinarea CIB a unei suprastructuri de cl"dire cu parter $i etaj, executat" cu zid"rie de BCA de 30 cm grosime, în gradul 8 de

seismicitate, se vor utiliza indici de actualizare, dup" cum urmeaz":

Parterul cu scar", cost conf. 2009 = 677,30 lei/mp, indice de actualizare = 1,0741, CIB parter devine 90 mp x 677,30 lei/mp x 1,0741 = 65.473,91 lei

Etaj f"r" scar", cost conf. 2009 = 651,90 lei/mp, indice de actualizare = 1,0633, CIB etaj devine: 90 mp x 651,90 lei/mp x 1,0633 = 62.348,87 lei

Total suprastructur" cu TVA = 127.859 lei sau 30.298 Euro

Total suprastructur" f$r$ TVA = 103.112 lei sau 24.434 Euro

pag. 4

Page 8: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

FINISAJE INTERIOARE PERE!I, TAVANE, PARDOSELI, TÂMPL"RIE, SCARI INTERIOARE FA!ADE1 Euro = 4,22 lei

NR. FINISAJ INTERIOR CLADIRI REZIDEN!IALE INDICE NR. DENUMIRE FA!AD" INDICECR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE

1 FINISAJ INTERIOR OBI!NUIT F"R" SCAR" 1,0531 1 Similipiatr# cu asize de 3 cm 1,0442 FINISAJ INTERIOR SUPERIOR F"R" SCAR" 1,0493 2 Placare cu c#r#mid# bratca 1,0503 FINISAJ INTRERIOR MANSARD" CU TAVAN GIPSCARTON 1,0287 3 Finisaj termosistem la fa$ad# de 10 cm gros. 1,001

4 Finisaj similipiatr# asize de 1 cm gros. 1,044ÎNVELITORI #I TERASE 5 Fa$ad# cu terasit 1,000

6 Fa$ad# cu praf de piatr# 1,006NR. ÎNVELITORI #I TERASE CL"DIRI REZIDEN!IALE INDICE 7 Tencuial# tip strop cu ciment alb 1,019CR. ACTUALIZARE 8 Finisaj termosistem la fa$ad# de 5 cm gros. 1,001

1 ÎNVELITOARE TABL" ZINCAT" 1,0549 9 Finisaj cu tencuial# dri%cuit# + vinarom 1,0002 ÎNVELITOARE TABL" LINDAB** 1,12873 ÎNVELITOARE &IGL" PROFILAT" 1,0941 pag. carte: 35, 364 TERAS" NECIRCULABIL" 0,99815 TERAS" CIRCULABIL" ACOPERIT" CU GRESIE POR&ELANAT" 1,0531

FINISAJE SCAR" INTERIOAR" CL"DIRI

NR. FINISAJE SC"RI INTERIOARE CL"DIRI REZIDEN!IALE INDICE CR. ACTUALIZARE

1 SCAR" OBI!NUIT" CU TREPTE MOZAICATE+PARAPET DIN LEMN 1,10092 SCAR" OBI!NUIT" CU TREPTE DIN GRESIE+PARAPET DIN LEMN 0,96963 SCAR" CU TREPTE STEJAR !I BALUSTRAD" INOX 0,90814 SCAR" CU TREPTE DIN MARMOR" !I BALUSTRAD" INOX 1,0179

Indicii de pre$uri au $inut cont de cre%terea TVA de la 19% la 24 %

pag. 5

Page 9: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

INDICII DE ACTUALIZARE A COSTURILOR AFERENT INSTALA!IILOR FUNC!IONALE

INSTALA!II ELECTRICE

NR. TIP INSTALA!IE ELECTRIC" FUNC!IONAL" INDICE CR. ACTUALIZARE

1 ELINGR - NSTALA!IE ELECTRIC" DE ILUMINATPRIZE MONOFAZATE SI TRASEE DE CUREN!I SLABI 1,0161

INSTALA!II ÎNC"LZIRE

NR. TIP INSTALA!IE ÎNC"LZIRE FUNC!IONAL" INDICE CR. ACTUALIZARE

1 INCCONV - ÎNC"LZIRE CU CUNVECTORADIATOARE 0,98762 INCELFS - ÎNC"LZIRE CU TRASEU !EAV" CUPRU + CORPURI STATICE DIN FONT" 0,9871

INSTALA!II SANITARE PE ANSAMBLU

NR. TIP INSTALA!IE SANITAR" FUNC!IONAL" INDICE CR. ACTUALIZARE

1 CHFOBO- CHIUVET" FONT"+BATERIE AMESTEC OBI#NUITE 1,01332 CHINOX - CHIUVET" INOX+BATERIE AMESTEC SUPERIOARE 0,96963 LAVWC - LAVOAR POR!ELAN + WC OBI#NUITE 1,01334 LAVWCSUP - LAVOAR POR!ELAN + WC SUPERIOARE 0,96965 DUSLAWC -CUV" DU# + LAVOAR POR!ELAN + WC OBI#NUITE 1,01336 DUSLAWCS - CUV" DU# + CABIN" + LAVOAR POR!ELAN + WC SUPERIOARE 0,96967 CALAWC - CAD" FONT" + LAVOAR + WC OBI#NUITE 1,01338 CAJALAWC - CAD" JACUZII + LAVOAR + WC SUPERIOARE 0,9696

Indicii con#in $i cre$terea TVA de la 19% la 24 % pag. carte: 37

NOT": PRE!URILE MATERIALELOR AU SC"ZUT CU PESTE 5%.

pag. 6

Page 10: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

INDICI ACTUALIZARE PT. BLOCURI DE LOCUIN!E INDICI ACTUALIZARE COSTURI CL"DIRI MONUMENTALE

St+P+4E

NR. GRAD SIMBOL AFERENT INDICE NR. DENUMIRE SUBSISTEM CL"DIRE INDICE

CR. SEISMIC GRAD SEISMIC ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE

1 6 6BLOC4E 1,1429 1 INFRASTRUCTUR! CU PLAN"EU DIN BOL#I"OARE 1,11612 7 7BLOC4E 1,1429 2 SUPRASTRUCTUR! ZID!R. PORTANT! CU PLAN"EU DE BOL#I"OARE 1,15233 8 8BLOC4E 1,1429 3 ÎNVELITOARE #IGL! SOLZI DIN TABL! AR!MIT! 1,06134 9 9BLOC4E 1,1429 4 FA#AD! CU METOPE, ANCADRAMENTE "I BASORELIEFURI 1,0124

5 FINISAJ INTERIOR CU STUCATURI, ANCADRAMENTE "I PROFILE 1,0674St+P+8E 6 INSTALA#IE ELECTRIC! 1,0016

NR. GRAD SIMBOL AFERENT INDICE 7 INSTALA#IE ÎNC!LZIRE 0,9871CR. SEISMIC GRAD SEISMIC ACTUALIZARE 8 INSTALA#IE SANITAR! 0,9676

1 6 6BLOC8E 1,14292 7 7BLOC8E 1,1429 INDICI ACTUALIZARE COSTURI CL"DIRI DIN LEMN (SISTEM AMERICAN )

3 8 8BLOC8E 1,1429

4 9 9BLOC8E 1,1429 NR. DENUMIRE SUBSISTEM CL"DIRE INDICE

CR. ACTUALIZARE

St+P+10E 1 FCV1-FUNDA#II CONTINUI DIN BETON SIMPLU "I CUZINE#I ARMA#I 1,1619

NR. GRAD SIMBOL AFERENT INDICE 2 CASA LEMN-SUPRASTRUCTUR! 0,9881CR. SEISMIC GRAD SEISMIC ACTUALIZARE 3 INVTLCL - ÎNVELITOARE TABL! TIP LINDAB 1,1287

1 6 6BLOC10E 1,1429 4 FOBFSCL - FINISAJ OBI"NUIT F!R! SCAR! 1,03312 7 7BLOC10E 1,1429 5 FUSPRSCL - FINISAJ SUPERIOR F!R! SCAR! 1,03933 8 8BLOC10E 1,1429 6 ELINGRCL - INSTALATII ELECTRICE 1,00164 9 9BLOC10E 1,1429 7 INCCONVCL - ÎNC!LZIRE CU CONVECTORADIATOARE 0,9875

INDICI ACTUALIZARE COSTURI CL"DIRI DIN PAIANT"

NR. DENUMIRE SUBSISTEM CL"DIRE INDICE

CR. ACTUALIZARE

1 FUNDA#II "I STRUCTUR! 1,15872 FINISAJ INTERIOR EXTERIOR 1,07513 INSTALA#II ELECTRICE SI 3 SOBE 1,1365

Indicele de actualizare con#ine $i cre$terea TVA de la 19% la 24 % pag. carte: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55

pag. 7

Page 11: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CL!DIRI INDUSTRIALE

HAL! PARTER CU DESCHIDERE DE 6 M

H STALPI = 6 M 1-3 DESCHIDERI 6 M H STALPI = 8 M 1-3 DESCHIDERI 6 M H STALPI = 10 M 1-3 DESCHIDERI 6 M

GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE

SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.

1 6STR1D6H6 1,1312 1 6STR1D6H8 1,1312 1 6STR1D6H10 1,1301

6 2 6STR2D6H6 1,1288 6 2 6STR2D6H8 1,1288 6 2 6STR2D6H10 1,1288

3 6STR3D6H6 1,1269 3 6STR3D6H8 1,1269 3 6STR3D6H10 1,1269

1 7STR1D6H6 1,1312 1 7STR1D6H8 1,1312 1 7STR1D6H10 1,1301

7 2 7STR2D6H6 1,1288 7 2 7STR2D6H8 1,1288 7 2 7STR2D6H10 1,1284

3 7STR3D6H6 1,1269 3 7STR3D6H8 1,1269 3 7STR3D6H10 1,1269

1 8STR1D6H6 1,1312 1 8STR1D6H8 1,1312 1 8STR1D6H10 1,1301

8 2 8STR2D6H6 1,1288 8 2 8STR2D6H8 1,1288 8 2 8STR2D6H10 1,1284

3 8STR3D6H6 1,1269 3 8STR3D6H8 1,1269 3 8STR3D6H10 1,1269

1 9STR1D6H6 1,1312 1 9STR1D6H8 1,1312 1 9STR1D6H10 1,1301

9 2 9STR2D6H6 1,1288 9 2 9STR2D6H8 1,1288 9 2 9STR2D6H10 1,1284

3 9STR3D6H6 1,1269 3 9STR3D6H8 1,1269 3 9STR3D6H10 1,1269

pag. carte: 14, 15, 16, 17, 18, 19

HAL! PARTER CU DESCHIDERE DE 9 M

H STALPI = 6 M 1-3 DESCHIDERI 9 M H STALPI = 8 M 1-3 DESCHIDERI 9 M H STALPI = 10 M 1-3 DESCHIDERI 9 M

GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE

SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.

1 6STR1D6H6 1,1302 1 6STR1D6H8 1,1302 1 6STR1D6H10 1,1296

6 2 6STR2D6H6 1,1286 6 2 6STR2D6H8 1,1286 6 2 6STR2D6H10 1,1283

3 6STR3D6H6 1,1282 3 6STR3D6H8 1,1282 3 6STR3D6H10 1,1282

1 7STR1D6H6 1,1302 1 7STR1D6H8 1,1302 1 7STR1D6H10 1,1296

7 2 7STR2D6H6 1,1286 7 2 7STR2D6H8 1,1286 7 2 7STR2D6H10 1,1283

3 7STR3D6H6 1,1282 3 7STR3D6H8 1,1282 3 7STR3D6H10 1,1282

1 8STR1D6H6 1,1302 1 8STR1D6H8 1,1302 1 8STR1D6H10 1,1296

8 2 8STR2D6H6 1,1286 8 2 8STR2D6H8 1,1286 8 2 8STR2D6H10 1,1283

3 8STR3D6H6 1,1282 3 8STR3D6H8 1,1282 3 8STR3D6H10 1,1282

1 9STR1D6H6 1,1302 1 9STR1D6H8 1,1301 1 9STR1D6H10 1,1296

9 2 9STR2D6H6 1,1286 9 2 9STR2D6H8 1,1288 9 2 9STR2D6H10 1,1283

3 9STR3D6H6 1,1282 3 9STR3D6H8 1,1283 3 9STR3D6H10 1,1282

pag. carte: 20, 21, 22, 23, 24, 25

Indicii de actualizare includ TVA de 24%.

pag. 8

Page 12: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HAL! PARTER CU DESCHIDERE DE 12 M

H STALPI = 6 M 1-3 DESCHIDERI 12 M H STALPI = 8 M 1-3 DESCHIDERI 12 M H STALPI = 10 M 1-3 DESCHIDERI 12 M

GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE

SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.

1 6STR1D12H6 1,1322 1 6STR1D12H8 1,1320 1 6STR1D12H10 1,1264

6 2 6STR2D12H6 1,1265 6 2 6STR2D12H8 1,1256 6 2 6STR2D12H10 1,1259

3 6STR3D12H6 1,1261 3 6STR3D12H8 1,1242 3 6STR3D12H10 1,1231

1 7STR1D12H6 1,1322 1 7STR1D12H8 1,1320 1 7STR1D12H10 1,1264

7 2 7STR2D12H6 1,1265 7 2 7STR2D12H8 1,1256 7 2 7STR2D12H10 1,1259

3 7STR3D12H6 1,1261 3 7STR3D12H8 1,1242 3 7STR3D12H10 1,1231

1 8STR1D12H6 1,1322 1 8STR1D12H8 1,1320 1 8STR1D12H10 1,1264

8 2 8STR2D12H6 1,1265 8 2 8STR2D12H8 1,1256 8 2 8STR2D12H10 1,1259

3 8STR3D12H6 1,1261 3 8STR3D12H8 1,1242 3 8STR3D12H10 1,1231

1 9STR1D12H6 1,1322 1 9STR1D12H8 1,1320 1 9STR1D12H10 1,1264

9 2 9STR2D12H6 1,1265 9 2 9STR2D12H8 1,1256 9 2 9STR2D12H10 1,1259

3 9STR3D12H6 1,1261 3 9STR3D12H8 1,1242 3 9STR3D12H10 1,1231

pag. carte: 26, 27, 28, 29, 30, 31

HAL! PARTER CU DESCHIDERE DE 15 M

H STALPI = 6 M 1-3 DESCHIDERI 15 M H STALPI = 8 M 1-3 DESCHIDERI 15 M H STALPI = 10 M 1-3 DESCHIDERI 15 M

GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE

SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.

1 6STR1D15H6 1,0798 1 6STR1D15H8 1,0798 1 6STR1D15H10 1,0798

6 2 6STR2D15H6 1,0821 6 2 6STR2D15H8 1,0813 6 2 6STR2D15H10 1,0893

3 6STR3D15H6 1,0869 3 6STR3D15H8 1,0871 3 6STR3D15H10 1,0896

1 7STR1D15H6 1,0798 1 7STR1D15H8 1,0798 1 7STR1D15H10 1,0798

7 2 7STR2D15H6 1,0821 7 2 7STR2D15H8 1,0813 7 2 7STR2D15H10 1,0893

3 7STR3D15H6 1,0869 3 7STR3D15H8 1,0871 3 7STR3D15H10 1,0896

1 8STR1D15H6 1,0798 1 8STR1D15H8 1,0798 1 8STR1D15H10 1,0798

8 2 8STR2D15H6 1,0821 8 2 8STR2D15H8 1,0813 8 2 8STR2D15H10 1,0893

3 8STR3D15H6 1,0869 3 8STR3D15H8 1,0871 3 8STR3D15H10 1,0896

1 9STR1D15H6 1,0798 1 9STR1D15H8 1,0798 1 9STR1D15H10 1,0798

9 2 9STR2D15H6 1,0821 9 2 9STR2D15H8 1,0813 9 2 9STR2D15H10 1,0893

3 9STR3D15H6 1,0869 3 9STR3D15H8 1,0871 3 9STR3D15H10 1,0896

pag. carte: 32, 33, 34, 35, 36, 37

pag. 9

Page 13: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HAL! PARTER CU DESCHIDERE DE 18 M

H STALPI = 6 M 1-3 DESCHIDERI 18 M H STALPI = 8 M 1-3 DESCHIDERI 18 M H STALPI = 10 M 1-3 DESCHIDERI 18 M

GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE

SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.

1 6STR1D18H6 1,1385 1 6STR1D18H8 1,1385 1 6STR1D18H10 1,1385

6 2 6STR2D18H6 1,1398 6 2 6STR2D18H8 1,1398 6 2 6STR2D18H10 1,1398

3 6STR3D18H6 1,1390 3 6STR3D18H8 1,1390 3 6STR3D18H10 1,1390

1 7STR1D18H6 1,1385 1 7STR1D18H8 1,1385 1 7STR1D18H10 1,1385

7 2 7STR2D18H6 1,1398 7 2 7STR2D18H8 1,1398 7 2 7STR2D18H10 1,1398

3 7STR3D18H6 1,1390 3 7STR3D18H8 1,1390 3 7STR3D18H10 1,1390

1 8STR1D18H6 1,1385 1 8STR1D18H8 1,1385 1 8STR1D18H10 1,1385

8 2 8STR2D18H6 1,1398 8 2 8STR2D18H8 1,1398 8 2 8STR2D18H10 1,1398

3 8STR3D18H6 1,1390 3 8STR3D18H8 1,1390 3 8STR3D18H10 1,1390

1 9STR1D18H6 1,1385 1 9STR1D18H8 1,1385 1 9STR1D18H10 1,1385

9 2 9STR2D18H6 1,1398 9 2 9STR2D18H8 1,1398 9 2 9STR2D18H10 1,1398

3 9STR3D18H6 1,1390 3 9STR3D18H8 1,1390 3 9STR3D18H10 1,1390

pag. carte: 38, 39, 40, 41, 42, 43

HAL! PARTER CU DESCHIDERE DE 21 M

H STALPI = 6 M 1-3 DESCHIDERI 21 M H STALPI = 8 M 1-3 DESCHIDERI 21 M H STALPI = 10 M 1-3 DESCHIDERI 21 M

GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE

SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.

1 6STR1D21H6 1,1396 1 6STR1D21H8 1,1396 1 6STR1D21H10 1,1396

6 2 6STR2D21H6 1,1394 6 2 6STR2D21H8 1,1394 6 2 6STR2D21H10 1,1394

3 6STR3D21H6 1,1391 3 6STR3D21H8 1,1391 3 6STR3D21H10 1,1391

1 7STR1D21H6 1,1396 1 7STR1D21H8 1,1396 1 7STR1D21H10 1,1396

7 2 7STR2D21H6 1,1394 7 2 7STR2D21H8 1,1394 7 2 7STR2D21H10 1,1394

3 7STR3D21H6 1,1391 3 7STR3D21H8 1,1391 3 7STR3D21H10 1,1391

1 8STR1D21H6 1,1396 1 8STR1D21H8 1,1396 1 8STR1D21H10 1,1396

8 2 8STR2D21H6 1,1394 8 2 8STR2D21H8 1,1394 8 2 8STR2D21H10 1,1394

3 8STR3D21H6 1,1391 3 8STR3D21H8 1,1391 3 8STR3D21H10 1,1391

1 9STR1D21H6 1,1396 1 9STR1D21H8 1,1396 1 9STR1D21H10 1,1396

9 2 9STR2D21H6 1,1394 9 2 9STR2D21H8 1,1394 9 2 9STR2D21H10 1,1394

3 9STR3D21H6 1,1391 3 9STR3D21H8 1,1391 3 9STR3D21H10 1,1391

pag. carte: 44, 45, 46, 47, 48, 49

pag. 10

Page 14: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HAL! PARTER CU DESCHIDERE DE 24 M

H STALPI = 6 M 1-3 DESCHIDERI 24 M H STALPI = 8 M 1-3 DESCHIDERI 24 M H STALPI = 10 M 1-3 DESCHIDERI 24 M

GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE

SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.

1 6STR1D24H6 1,1426 1 6STR1D24H8 1,1426 1 6STR1D24H10 1,1426

6 2 6STR2D24H6 1,1413 6 2 6STR2D24H8 1,1413 6 2 6STR2D24H10 1,1413

3 6STR3D24H6 1,1402 3 6STR3D24H8 1,1402 3 6STR3D24H10 1,1402

1 7STR1D24H6 1,1426 1 7STR1D24H8 1,1426 1 7STR1D24H10 1,1426

7 2 7STR2D24H6 1,1413 7 2 7STR2D24H8 1,1413 7 2 7STR2D24H10 1,1413

3 7STR3D24H6 1,1402 3 7STR3D24H8 1,1402 3 7STR3D24H10 1,1402

1 8STR1D24H6 1,1426 1 8STR1D24H8 1,1426 1 8STR1D24H10 1,1426

8 2 8STR2D24H6 1,1413 8 2 8STR2D24H8 1,1413 8 2 8STR2D24H10 1,1413

3 8STR3D24H6 1,1402 3 8STR3D24H8 1,1402 3 8STR3D24H10 1,1402

1 9STR1D24H6 1,1426 1 9STR1D24H8 1,1426 1 9STR1D24H10 1,1426

9 2 9STR2D24H6 1,1413 9 2 9STR2D24H8 1,1413 9 2 9STR2D24H10 1,1413

3 9STR3D24H6 1,1402 3 9STR3D24H8 1,1402 3 9STR3D24H10 1,1402

pag. carte: 50, 51, 52, 53, 54, 55

Indicii de actualizare includ TVA de 24%.

pag. 11

Page 15: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HALE INDUSTRIALE CU DESCHIDERI DIFERITE !I ÎN"L#IMI DIFERITE ALE STÂLPILOR1 euro = 4,22 lei

Desch. 1x9m+1x12m Hstâlpi 6m+2x 8m Desch. 1x9m+1x12m Hstâlpi 6m+2x10m Desch. 1x9m+1x15m Hstâlpi 6m+2x8m Desch. 2x9m+1x12m Hstâlp.2x6m+2x8m Desch. 2x9m+1x12m Hstâlp.2x6m+2x10m Desch. 2x9m+1x15m Hstâlp.2x6m+2x8m

NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI

CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL.

Nr. !i dimensiunea 6 6S2D912H68 1,1229 Nr. !i dimensiunea 6 6S2D912H610 1,1219 Nr. !i dimensiunea 6 6S2D915H68 1,1304

desch. 1x9m+1x12 7 7S2D912H68 1,1229 desch. 1x9m+1x12 7 7S2D912H610 1,1219 desch. 1x9m+1x15 7 7S2D915H68 1,1304

1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D912H68 1,1229 1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D912H610 1,1219 1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D915H68 1,1304

stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D912H68 1,1229 stâlpilor 1x6+2x10 9 9S2D912H610 1,1219 stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D915H68 1,1304

Nr. !i dimensiunea 6 6S3D912H68 1,1301 Nr. !i dimensiunea 6 6S3D912H610 1,1298 Nr. !i dimensiunea 6 6S3D915H68 1,1316

desch. 2x9m+1x12 7 7S3D912H68 1,1301 desch. 2x9m+1x12 7 7S3D912H610 1,1298 desch. 2x9m+1x15 7 7S3D915H68 1,1316

2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D912H68 1,1301 2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D912H610 1,1298 2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D915H68 1,1316

stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D912H68 1,1301 stâlpilor 2x6+2x10 9 9S3D912H610 1,1298 stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D915H68 1,1316

pag. carte: 56 pag. carte: 57 pag. carte: 58

Desch. 1x9m+1x18m Hstâlpi 6m+2x8m Desch. 1x9m+1x18m Hstâlpi 6m+2x10m Desch. 1x9m+1x21m Hstâlpi 6m+2x8m Desch. 2x9m+1x18m Hstâlp.2x6m+2x8m Desch. 2x9m+1x18m Hstâlp.2x6m+2x10m Desch. 2x9m+1x21m Hstâlp.2x6m+2x8m

NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI

CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL.

Nr. !i dimensiunea 6 6S2D918H68 1,1231 Nr. !i dimensiunea 6 6S2D918H610 1,1266 Nr. !i dimensiunea 6 6S2D921H68 1,1226

desch. 1x9m+1x18 7 7S2D918H68 1,1231 desch. 1x9m+1x18 7 7S2D918H610 1,1266 desch. 1x9m+1x21 7 7S2D921H68 1,1226

1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D918H68 1,1231 1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D918H610 1,1266 1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D921H68 1,1226

stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D918H68 1,1231 stâlpilor 1x6+2x10 9 9S2D918H610 1,1266 stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D921H68 1,1226

Nr. !i dimensiunea 6 6S3D918H68 1,1234 Nr. !i dimensiunea 6 6S3D9182H610 1,1281 Nr. !i dimensiunea 6 6S3D921H68 1,1226

desch. 2x9m+1x18 7 7S3D918H68 1,1234 desch. 2x9m+1x18 7 7S3D918H610 1,1281 desch. 2x9m+1x21 7 7S3D921H68 1,1226

2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D918H68 1,1234 2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D918H610 1,1281 2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D921H68 1,1226

stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D918H68 1,1234 stâlpilor 2x6+2x10 9 9S3D918H610 1,1281 stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D921H68 1,1226

pag. carte: 59 pag. carte: 60 pag. carte: 61

pag. 12

Page 16: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

Desch. 1x9m+1x24m Hstâlpi 6m+2x8m Desch. 1x9m+1x24m Hstâlpi 6m+2x10m Desch. 1x9m+1x15m Hstâlpi 6m+2x10m Desch. 2x9m+1x24m Hstâlp.2x6m+2x8m Desch. 2x9m+1x24m Hstâlp.2x6m+2x10m Desch. 2x9m+1x15m Hstâlp.2x6m+2x10m

NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI

CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL.

Nr. !i dimensiunea 6 6S2D924H68 1,1221 Nr. !i dimensiunea 6 6S2D924H610 1,1212 Nr. !i dimensiunea 6 6S2D915H68 1,1203

desch. 1x9m+1x24 7 7S2D924H68 1,1221 desch. 1x9m+1x24 7 7S2D924H610 1,1212 desch. 1x9m+1x15 7 7S2D915H68 1,1203

1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D924H68 1,1221 1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D924H610 1,1212 1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D915H68 1,1203

stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D924H68 1,1221 stâlpilor 1x6+2x10 9 9S2D924H610 1,1212 stâlpilor 1x6+2x10 9 9S2D915H68 1,1203

Nr. !i dimensiunea 6 6S3D924H68 1,1221 Nr. !i dimensiunea 6 6S3D924H610 1,1212 Nr. !i dimensiunea 6 6S3D915H68 1,1271

desch. 2x9m+1x24 7 7S3D924H68 1,1221 desch. 2x9m+1x24 7 7S3D924H610 1,1212 desch. 2x9m+1x15 7 7S3D915H68 1,1271

2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D924H68 1,1221 2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D924H610 1,1212 2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D915H68 1,1271

stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D924H68 1,1221 stâlpilor 2x6+2x10 9 9S3D924H610 1,1212 stâlpilor 2x6+2x10 9 9S3D915H68 1,1271

pag. carte: 62 pag. carte: 63 pag. carte: 64

Desch. 1x9m+1x21m Hstâlpi 6m+2x10m Desch. 2x9m+1x21m Hstâlp.2x6m+2x10m

NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI

CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL.

Nr. !i dimensiunea 6 6S2D921H68 1,1198

desch. 1x9m+1x21 7 7S2D921H68 1,1198

1 nr.!i dimensiunea 8 8S2D921H68 1,1198

stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D921H68 1,1198

Nr. !i dimensiunea 6 6S3D921H68 1,1226

desch. 2x9m+1x21 7 7S3D921H68 1,1226

2 nr.!i dimensiunea 8 8S3D921H68 1,1226

stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D921H68 1,1226

pag. carte: 65

pag. 13

Page 17: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

ACOPERI!URI HALE INDUSTRIALE

NR. DENUMIRE DIMENSIUNI SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENSIUNI SIMBOL INDICE

CR. ACOPERI! DESCHIDERE ACTUALIZARE CR. ACOPERI! DESCHIDERE ACTUALIZARE

ACOPERI! CU ELEMENTE 9 9ECPHT5 1,1301 6 6FZBRATZN 1,0772

1 PREFABRICATE DE TIP ECP 12 12ECPHT6 1,1301 1 ACOPERI! CU FERME 9 9FZBRATZN 1,0772

+HIDROIZOLA"IE !I TERMO 15 15ECPHT7 1,1301 METALICE CU Z#BRELE+ 12 12FZBRATZN 1,0772

IZOLA"IE DE 5 CM GROSIME 18 18ECPHT8 1,1301 CONTRAVÂNTUIRI+ 15 15FZBRATZN 1,0772

6 6FZABRATH5 1,131 ÎNVELITOARE TABL# 18 18FZBRATZN 1,0772

9 9FZABRATH5 1,131 ZINCAT# CUTAT# 21 21FZBRATZN 1,0772

ACOPERI! CU FERME 12 12FZABRATH5 1,131 24 24FZBRATZN 1,0772

2 METALICE CU Z#BRELE+ 15 15FZABRATH5 1,131 6 6FZBRATNV 1,0811

CHESON+HIDROIZOLA"IE+ 18 18FZABRATH5 1,131 ACOPERI! CU FERME 9 9FZBRATNV 1,0811

TERMOIZOLA"IE DE 5 CM 21 21FZABRATH5 1,131 METALICE CU Z#BRELE+ 12 12FZBRATNV 1,0811

24 24FZABRATH5 1,131 2 CONTRAVÂNTUIRI+ 15 15FZBRATNV 1,0811

ACOPERI! CU GRINZI 6 6GPRECHT5 1,1061 ÎNVELITOARE TABL# 18 18FZBRATNV 1,0811

PRECOMPRIMATE+CHESON 9 9GPRECHT5 1,1061 NEAGR# CUTAT# 21 21FZBRATNV 1,0811

+HIDROIZOLA"IE+ TERMO 12 12GPRECHT5 1,1061 VOPSIT# 24 24FZBRATNV 1,0811

IZOLA"IE DE 5 CM GROSIME 15 15GPRECHT5 1,1061

18 18GPRECHT5 1,1061

TERAS# NECIRCULABIL# CU TERMOIZOLA"IE DE VAT# MINERAL# STRUCTURA METALIC# CU LUMINATOR

NR. DENUMIRE DIMENSIUNE SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENSIUNE SIMBOL INDICE

CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE

TERAS# NECIRCULABIL# ACOPERI! CU STRUCTUR#

CU TERMOIZOLA"IE DIN MP TERASANE 1,0969 METALIC# !I LUMINATOR MP TLUMINAT 1,0822

VAT# MINERAL# CU GEAM ARMAT

pag. carte: 66, 67, 68

pag. 14

Page 18: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

ÎNCHIDERI PERIMETRALE LA HALE INDUSTRIALE FINISAJ INTERIOR LA HALE INDUSTRIALE

NR. DENUMIRE ÎN"L#IME SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE ZON" DIMENSIUNE SIMBOL INDICE

CR. ÎNCHIDERE M ACTUALIZARE CR. FINISAJ INTERIOR MP ACTUALIZARE

ÎNCHIDERE CU C#R#MID# 6 ICARA24GH6 1,1103 1 FINISAJ INTERIOR HALA 1MP FINIHAL# 1,0862

DE 24 CM GROSIME 7 ICARA24GH7 1,1103 FINISAJ

1 CU PANOURI DE GEAM FIX 8 ICARA24GH8 1,1103 2 FINISAJ OBI!NUIT PENTRU 1 MP FINIVEST 1,0901

!I MOBIL 9 ICARA24GH9 1,1103 VESTIARE

10 ICARA24GH10 1,1103

F#R# GEAM ICARA24P 1,1118 INSTALA#II FUNC#IONALE LA HALE INDUSTRIALEÎNCHIDERE CU BCA DE 6 IBCA24GH6 1,0976 NR. DENUMIRE ZON" DIMENSIUNE SIMBOL INDICE

2 24 CM GROSIME CU 7 IBCA24GH7 1,0976 CR. FINISAJ INTERIOR MP ACTUALIZARE

PANOURI DE GEAM FIX 8 IBCA24GH8 1,0976 1 INSTALA"II ELECTRICE

!I MOBIL 9 IBCA24GH9 1,0976 ÎN HALA 1MP ELHALAC 1,0069

10 IBCA24GH10 1,0976 2 INSTALA"II SANITARE

F#R# GEAM IBCA24P 1,1162 ÎN HALA 1MP SAHALAC 1,0000

6 IFBCA20GH6 1,0981 3 INSTALA"II SANITARE

7 IFBCA20GH7 1,0981 ÎN VESTIAR 1MP SAHALAVE 0,9258

ÎNCHIDERE CU FÂ!II INDUST. 8 IFBCA20GH8 1,0981 4 INSTALA"II DE ÎNC#LZIRE

BCA DE 20 CM GROSIME 9 IFBCA20GH9 1,0981 CU REGISTRE DIN "EAV# 1MP INCHALA 1,0504

10 IFBCA20GH10 1,0981

F#R# GEAM IFIBCA20P 1,1109 pag. carte: 69, 70, 71, 72

HAL" DEPOZITARE CU STÂLPI DIN BETON PREFABRICA#I DE 4 M, CU DESCHIDERE DE 9 M !I ACOPERI! DE TIP CHESON(continuare)

NR. NUM"R DE DESCHIDERI GRAD SIMBOL INDICE NR. NUM"R DE DESCHIDERI GRAD SIMBOL INDICE

CR. SEISMIC ACTUALIZARE CR. SEISMIC ACTUALIZARE

1 1 6 6DEP1D9H4 1,1595 1 1 8 8DEP1D9H4 1,1595

2 2 6 6DEP2D9H4 1,1564 2 2 8 8DEP2D9H4 1,1564

3 3 6 6DEP3D9H4 1,1511 3 3 8 8DEP3D9H4 1,1511

4 1 7 7DEP1D9H4 1,1595 4 1 9 9DEP1D9H4 1,1595

5 2 7 7DEP2D9H4 1,1564 5 2 9 9DEP2D9H4 1,1564

6 3 7 7DEP3D9H4 1,1511 6 3 9 9DEP3D9H4 1,1511

pag. carte: 75

pag. 15

Page 19: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HALE INDUSTRIALE DIN EUROPROFILE ZINCATE

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL"DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL"DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 DESCHIDERE 12 M 1 DESCHIDERE 20 M

1 STRUCTUR# 6 6EPZN1D12 1,1699 1 STRUCTUR# 6 6EPZN1D20 1,1699

STRUCTUR# 7 7EPZN1D12 1,1699 STRUCTUR# 7 7EPZN1D20 1,1699

STRUCTUR# 8 8EPZN1D12 1,1699 STRUCTUR# 8 8EPZN1D20 1,1699

STRUCTUR# 9 9EPZN1D12 1,1699 STRUCTUR# 9 9EPZN1D20 1,1699

2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0661 2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0661

3 INSTALA"II ELECTRICE ELEPZN1D 1,0097 3 INSTALA"II ELECTRICE ELEPZN1D 1,0097

4 INSTALA"II SANITARE SEPZN1D 0,9981 4 INSTALA"II SANITARE SEPZN1D 0,9981

5 INSTA.ÎNC#LZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0069 5 INSTA.ÎNC#LZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0069

1 DESCHIDERE 14 M 2 DESCHIDERI 12 M

1 STRUCTUR# 6 6EPZN1D14 1,1699 1 STRUCTUR# 6 6EPZN2D12 1,1699

STRUCTUR# 7 7EPZN1D14 1,1699 STRUCTUR# 7 7EPZN2D12 1,1699

STRUCTUR# 8 8EPZN1D14 1,1699 STRUCTUR# 8 8EPZN2D12 1,1699

STRUCTUR# 9 9EPZN1D14 1,1699 STRUCTUR# 9 9EPZN2D12 1,1699

2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0661 2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0661

3 INSTALA"II ELECTRICE ELEPZN1D 1,0097 3 INSTALA"II ELECTRICE ELEPZN1D 1,0097

4 INSTALA"II SANITARE SEPZN1D 0,9981 4 INSTALA"II SANITARE SEPZN1D 0,9981

5 INSTA.ÎNC#LZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0069 5 INSTA.ÎNC#LZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0069

1 DESCHIDERE 17 M 2 DESCHIDERI 14 M

1 STRUCTUR# 6 6EPZN1D17 1,1699 1 STRUCTUR# 6 6EPZN2D14 1,1699

STRUCTUR# 7 7EPZN1D17 1,1699 STRUCTUR# 7 7EPZN2D14 1,1699

STRUCTUR# 8 8EPZN1D17 1,1699 STRUCTUR# 8 8EPZN2D14 1,1699

STRUCTUR# 9 9EPZN1D17 1,1699 STRUCTUR# 9 9EPZN2D14 1,1699

2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0661 2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0661

3 INSTALA"II ELECTRICE ELEPZN1D 1,0097 3 INSTALA"II ELECTRICE ELEPZN1D 1,0097

4 INSTALA"II SANITARE SEPZN1D 0,9981 4 INSTALA"II SANITARE SEPZN1D 0,9981

5 INSTA.ÎNC#LZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0069 5 INSTA.ÎNC#LZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0069

pag. carte: 76, 77, 78, 79, 80, 81

pag. 16

Page 20: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HALE INDUSTRIALE DIN EUROPROFILE ZINCATE HALA STÂLPI BETON 6M + FERME METALICE + ÎNCHIDERI DE IZOPAN

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL"DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL"DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

2 DESCHIDERI 17 M 1 6 6INFHDSC 1,0684

1 STRUCTUR# 6 6EPZN2D17 1,1699 2 INFRASTRUCTUR# 7 7INFHDSC 1,0684

STRUCTUR# 7 7EPZN2D17 1,1699 3 8 8INFHDSC 1,0684

STRUCTUR# 8 8EPZN2D17 1,1699 4 9 9INFHDSC 1,0684

STRUCTUR# 9 9EPZN2D17 1,1699 5 6 6SHDSC 1,0989

2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0661 6 SUPRASTRUCTUR# 7 7SHDSC 1,0989

3 INSTALA"II ELECTRICE ELEPZN1D 1,0097 7 8 8SHDSC 1,0989

4 INSTALA"II SANITARE SEPZN1D 0,9981 8 9 9SHDSC 1,0989

5 INSTA.ÎNC#LZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0069 9 FINISAJ FINHDSC 1,0311

2 DESCHIDERI 20 M 10 INSTALATII ELECTRICE ELHDSC 1,0098

1 STRUCTUR# 6 6EPZN2D20 1,1699 11 INSTALA"II SANITARE SAHDSC 0,9777

STRUCTUR# 7 7EPZN2D20 1,1699 12 INSTALA"II ÎNC#LZIRE IVHDSC 1,0062

STRUCTUR# 8 8EPZN2D20 1,1699

STRUCTUR# 9 9EPZN2D20 1,1699 pag. carte: 73

2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0661

3 INSTALA"II ELECTRICE ELEPZN1D 1,0097

4 INSTALA"II SANITARE SEPZN1D 0,9981

5 INSTA.ÎNC#LZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0069

pag. carte: 82, 83

HAL" PROF. METALICE VOPSITE + PAN. IZOLATOARE DE 10 CM HAL" PROF. METALICE VOPSITE+PAN. IZOLATOARE PER-10+INV.12PAG.84

NR. DENUMIRE DESCHIDERE SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DESCHIDERE SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL"DIRE ML ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL"DIRE ML ACTUALIZARE

1 CL#DIRE CU PANOURI 9 10PANIZO109 1,0904 1 CL#DIRE CU PANOURI 9 10PANIZO109 1,0904

2 IZOLATOARE 12 10PANIZO1012 1,0904 2 IZOLATOARE 12 10PANIZO1012 1,0904

3 15 10PANIZO1015 1,0904 3 15 10PANIZO1015 1,0904

4 FINISAJ INTERIOR FINIZOPAN 1,0661 4 FINISAJ INTERIOR FINIZOPAN 1,0661

5 INSTALA"II ELECTRICE ELIZOPAN 1,0098 5 INSTALA"II ELECTRICE ELIZOPAN 1,0098

6 INSTALA"II SANITARE SIZOPAN 0,9777 6 INSTALA"II SANITARE SIZOPAN 0,9777

7 INSTALA"II ÎNC#LZIRE IIZOPAN 1,0062 7 INSTALA"II ÎNC#LZIRE IIZOPAN 1,0062

pag. carte: 84 pag. carte: 85

pag. 17

Page 21: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HALA VECHE Sp+P+1E DEPOZITE !I ATELIERE DE PRODUC#IE CL"DIRE P+2 VESTIARE + BIROURI

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL"DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL"DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6SCLISP1 1,1069 1 6 6CLVEST 1,1616

2 7 7SCLISP1 1,1069 2 7 7LVEST 1,1616

3 STRUCTURA 8 8SCLISP1 1,1069 3 STRUCTURA 8 8CLVEST 1,1616

4 9 9SCLISP1 1,1069 4 9 9CLVEST 1,1616

5 FINISAJ FINSCLISP1 1,07221 5 FINISAJ FINCLVEST 1,1833

6 INSTALA"II ELECTRICE ELSCLISP1 1,0076 6 INSTALA"II ELECTRICE ELCLVEST 1,0076

7 INSTALA"II SANITARE SASCLISP1 0,9877 7 INSTALA"II SANITARE SACLVEST 0,9877

8 INSTALA"II ÎNC#LZIRE ISCLISP1 0,9933 8 INSTALA"II ÎNC#LZIRE ICLVEST 0,9933

HALA DE PRODUC#IE+DEPOZITE P+1E BARACAMENTE DIN TABL" ONDULAT"-CUTAT"

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE SUPRAFA#A SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL"DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL"DIRE MP ACTUALIZARE

1 6 6SCLDP1 1,1265 1 BARAC# METALIC# DIN 210 BMVOP210 1,1140

2 7 7SCLDP1 1,1265 2 TABL# NEAGR# VOPSIT#, 280 BMVOP280 1,1140

3 STRUCTURA 8 8SCLDP1 1,1265 3 ONDULAT#_CUTAT# 350 BMVOP350 1,1140

4 9 9SCLDP1 1,1265 1 BARAC# METALIC# DIN 210 BMZN210 1,1161

5 FINISAJ FINSCLDP1 1,0699 2 TABL# ZINCAT#, 280 BMZN280 1,1161

6 INSTALA"II ELECTRICE ELSCLDP1 1,0076 3 ONDULAT#_CUTAT# 350 BMZN350 1,1161

7 INSTALA"II SANITARE SASCLDP1 0,9877

8 INSTALA"II ÎNC#LZIRE ISCLDP1 0,9933

CABIN" POART", POD BASCUL" !I CUV" POD BASCUL"

NR. DENUMIRE SUPRAFA#A SIMBOL INDICE

CR. TIP CL"DIRE MP ACTUALIZARE

1 CABIN# POART# 1 MP CABPOART# 1,1651

pag. carte: 86, 87, 89, 90 2 CABIN# POD BASCUL# 1 MP CABPBASC 1,1633

3 CUV# BETON AF.POD BAS. 1 MP CUVABASC 1,1779

pag. 18

Page 22: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CONSTRUC#II SPECIALE INTERIOR HAL" CABLURI INSTALATII FORTA

NR. DENUMIRE VARIANT" SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENSIUNI PRE#URI ACTUALIZATE

CR. CONSTR. SPECIAL" ACTUALIZARE CR. TIP CABLU ELECTRIC LEI EURO-ML

1 CONDUCTE TEHNOLOGICE F#R# IZOL 2T2INFIZO 1,0388 1 CYABY 3X4 0,6/1kV 11,15 2,64

2 CU DIAMETRU 2 "OLI CU IZOLA"IE 2T2INCIZO 1,0239 2 CYABY 4X4 0,6/1kV 14,65 3,47

3 CYABY 2X6 0,6/1kV 12,19 2,89

1 CONDUCTE TEHNOLOGICE F#R# IZOL 2T3INFIZO 1,0388 4 CYABY 3X6 0,6/1kV 16,51 3,91

2 CU DIAMETRU 3 "OLI CU IZOLA"IE 2T3INCIZO 1,0239 5 CYABY 4X6 0,6/1kV 20,35 4,82

6 CYABY 2X10 0,6/1kV 17,70 4,19

1 CONDUCTE TEHNOLOGICE F#R# IZOL 2T4INFIZO 1,0388 7 CYABY 3X10 0,6/1kV 24,09 5,71

2 CU DIAMETRU 4 "OLI CU IZOLA"IE 2T4INCIZO 1,0239 8 CYABY 4X10 0,6/1kV 30,87 7,32

9 CYABY 2X16 0,6/1kV 28,31 6,71

1 SUPORT METAL. SUS"INERE VOPSIT SUPMET 1,0388 10 CYABY 3X16 0,6/1kV 39,72 9,41

11 CYABY 4X16 0,6/1kV 51,32 12,16

1 CANAL PARDOSEAL# CU 50X50 CPB50X50 1,0969 12 CYABY 3X25 0,6/1kV 59,97 14,21

2 PL#CI DE BETON ARMAT 50X70 CPB50X70 1,0969 13 CYABY 4X25 0,6/1kV 78,45 18,59

3 CU HIDROIZOLA"IE 50X90 CPB50X90 1,0969 14 CYABY 4X35 0,6/1kV 105,78 25,07

4 CANAL PARDOSEAL# CU 50X50 CPT50X50 1,0822 15 CYY 4 FIRE FORTA 3X25+16 72,11 17,09

5 PL#CI DE TABL# STRIAT# 50X70 CPT50X70 1,0822 16 CYY 4 FIRE FORTA 3X35+16 92,71 21,97

6 50X90 CPT50X90 1,0822 17 CYY 4 FIRE FORTA 3X50+25 125,99 29,86

18 CYY 4 FIRE FORTA 3X70+35 178,42 42,28

1 CUV# AFERENT REPARA"II CU FINISAJ CUVAAUTO 1,0913 19 CYY 4 FIRE FORTA 3X95+50 249,65 59,16

2 AUTO FAR# FINISAJ CUVAREP 1,1061 20 CYY 4 FIRE FORTA 3X120+70 363,64 86,17

1 !IN# RULARE POD RULANT PE TRAVERSE SINARULARE 1,0233 PODURI DE CABLU DIN TABLA ZINCATA2 SCAUN TAMPON POD RUL. METAL SCAUNTA 1,0233 NR. DENUMIRE TIP DIMENSIUNI PRE#URI ACTUALIZATE

CR. POD CABLU ELECTRIC LEI EURO-ML

1 FUNDA"II UTILAJ CU AMORT. CU PLUT# FSUTILAJ 1,0969 1 POD CABLU TB. ZN 50X110X0,75 85,57 20,28

2 POD CABLU TB. ZN 100X110X0,75 90,73 21,50

3 POD CABLU TB. ZN 200X110X0,75 105,90 25,10

4 POD CABLU TB. ZN 300X110X0,75 130,16 30,84

5 POD CABLU TB. ZN 400X110X0,75 152,97 36,25

6 POD CABLU TB. ZN 500X110X0,75 169,80 40,24

pag. carte: 91, 92, 93, 94 7 POD CABLU TB. ZN 600X110X0,75 302,64 71,72

pag. 19

Page 23: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CL!DIRI COMERCIALE

MAGAZINE S+P+2E "I S+P+3E

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

MAGAZIN INDEPENDENT PARTER CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6IRMAGS2E 1,1641

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE 2 7 7IRMAGS2E 1,1641

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE 3 INFRASTRUCTUR! 8 8IRMAGS2E 1,1641

1 6 6STRMAGP 1,1065 4 9 9IRMAGS2E 1,1641

2 7 7STRMAGP 1,1065 5 6 6SRMAGS2E 1,1411

3 STRUCTURA 8 8STRMAGP 1,1065 6 7 7SRMAGS2E 1,1411

4 9 9STRMAGP 1,1065 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SRMAGS2E 1,1411

5 FINISAJ FINIEMAGP 1,0977 8 9 9SIRMAGS2E 1,1411

6 INSTALA"II ELECTRICE INELMAGP 1,0412 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOMAGS2E 1,0569

7 INSTALA"II SANITARE ISAMAGP 0,9981 10 SUPERIOR FSMAGS2E 1,0493

8 INSTALA"II ÎNC!LZIRE INCMAGP 1,0151 11 INSTALA"II ELECTRICE ELMGS2E 1,0193

TERAS! NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981 12 INSTALA"II SANITARE SAMAGS2E 1,0191

CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IVMAGS2E 0,9939

14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981

CL! TDIRE PARTER TIP SUPERMARKE 15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE 1 6 6IRMAGS3E 1,1641

1 6 6STRMARKET 1,1429 2 7 7IRMAGS3E 1,1641

2 STRUCTUR! 7 7STRMARKET 1,1429 3 INFRASTRUCTUR! 8 8IRMAGS3E 1,1641

3 8 8STRMARKET 1,1429 4 9 9IRMAGS3E 1,1641

4 9 9STRMARKET 1,1429 5 6 6SRMAGS3E 1,1411

5 FINSAJ INTERIOR #I EXTER. MAGAZIN FININTMAG 1,0611 6 7 7SRMAGS3E 1,1411

6 DEPOZIT FINDEPOZIT 1,0433 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SRMAGS3E 1,1411

7 INSTALA"II ELECTRICE MAGAZIN ELECTRMAG 1,0193 8 9 9SIRMAGS3E 1,1411

8 DEPOZIT ELECTRDEP 1,0188 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOMAGS3E 1,0569

9 INSTALA"II SANITARE MAGAZIN SANITMAG 1,0189 10 SUPERIOR FSMAGS3E 1,0493

10 DEPOZIT SANITDEP 1,0211 11 INSTALA"II ELECTRICE ELMGS3E 1,0193

11 INSTALA"II ÎNC!LZIRE MAGAZIN INCVENMAG 0,9981 12 INSTALA"II SANITARE SAMAGS3E 1,0191

12 DEPOZIT INCVENDEP 0,9981 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IVMAGS3E 0,9939

14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981

pag. carte: 99, 100, 101, 103 15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

Indicii de actualizare includ TVA de 24%.

pag. 20

Page 24: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

MAGAZINE SITUATE LA PARTER DE BLOCURI SUBSOL+PARTER+4ETAJ

pag. carte: 105, 106, 107, 108

ÎN!L"IME MAGAZIN 3,25 M ÎN!L"IME MAGAZIN 3,75 M

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6CPSM3254E 1,1641 1 6 6CPSM3754E 1,1641

2 7 7CPSM3254E 1,1641 2 7 7CPSM3754E 1,1641

3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM3254E 1,1641 3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM3754E 1,1641

4 9 9CPSM3254E 1,1641 4 9 9CPSM3754E 1,1641

5 6 6CPPM3254E 1,1512 5 6 6CPPM32754E 1,1512

6 7 7CPPM3254E 1,1512 6 7 7CPPM3754E 1,1512

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM3254E 1,1512 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM3754E 1,1512

8 9 9CPPM3254E 1,1512 8 9 9CPPM3754E 1,1512

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569

10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493

11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193 11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193

12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191 12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939

14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981

ÎN!L"IME MAGAZIN 3,50 M ÎN!L"IME MAGAZIN 4,00 M

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6CPSM3504E 1,1641 1 6 6CPSM4004E 1,1641

2 7 7CPSM3504E 1,1641 2 7 7CPSM4004E 1,1641

3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM3504E 1,1641 3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM4004E 1,1641

4 9 9CPSM3504E 1,1641 4 9 9CPSM4004E 1,1641

5 6 6CPPM3504E 1,1512 5 6 6CPPM4004E 1,1512

6 7 7CPPM3504E 1,1512 6 7 7CPPM4004E 1,1512

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM3504E 1,1512 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM4004E 1,1512

8 9 9CPPM3504E 1,1512 8 9 9CPPM4004E 1,1512

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569

10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493

11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193 11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193

12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191 12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939

14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981

pag. 21

Page 25: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

MAGAZINE SITUATE LA PARTER DE BLOCURI SUBSOL+PARTER+8 ETAJ

pag. carte: 109, 110, 111, 112

ÎN!L"IME MAGAZIN 3,25M ÎN!L"IME MAGAZIN 3,75M

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6CPSM3258E 1,1641 1 6 6CPSM3758E 1,1641

2 7 7CPSM3258E 1,1641 2 7 7CPSM3758E 1,1641

3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM3258E 1,1641 3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM3758E 1,1641

4 9 9CPSM3258E 1,1641 4 9 9CPSM3758E 1,1641

5 6 6CPPM3258E 1,1512 5 6 6CPPM3758E 1,1512

6 7 7CPPM3258E 1,1512 6 7 7CPPM3758E 1,1512

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM3258E 1,1512 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM3758E 1,1512

8 9 9CPPM3258E 1,1512 8 9 9CPPM3758E 1,1512

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569

10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493

11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193 11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193

12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191 12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939

14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981

ÎN!L"IME MAGAZIN 3,50M ÎN!L"IME MAGAZIN 4,00 M

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6CPSM3508E 1,1641 1 6 6CPSM4008E 1,1641

2 7 7CPSM3508E 1,1641 2 7 7CPSM4008E 1,1641

3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM3508E 1,1641 3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM4008E 1,1641

4 9 9CPSM3508E 1,1641 4 9 9CPSM4008E 1,1641

5 6 6CPPM3508E 1,1512 5 6 6CPPM4008E 1,1512

6 7 7CPPM3508E 1,1512 6 7 7CPPM4008E 1,1512

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM3508E 1,1512 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM4008E 1,1512

8 9 9CPPM3508E 1,1512 8 9 9CPPM4008E 1,1512

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569

10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493

11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193 11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193

12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191 12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939

14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981

pag. 22

Page 26: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

MAGAZINE SITUATE LA PARTER DE BLOCURI SUBSOL+PARTER+10 ETAJ

pag. carte: 113, 114, 115, 116

ÎN!L"IME MAGAZIN 3,25M ÎN!L"IME MAGAZIN 3,75M

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6CPSM32510E 1,1641 1 6 6CPSM37510E 1,1641

2 7 7CPSM32510E 1,1641 2 7 7CPSM37510E 1,1641

3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM32510E 1,1641 3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM37510E 1,1641

4 9 9CPSM32510E 1,1641 4 9 9CPSM37510E 1,1641

5 6 6CPPM32510E 1,1512 5 6 6CPPM37510E 1,1512

6 7 7CPPM32510E 1,1512 6 7 7CPPM37510E 1,1512

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM32510E 1,1512 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM37510E 1,1512

8 9 9CPPM32510E 1,1512 8 9 9CPPM37510E 1,1512

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569

10 FSUMAG 1,0493 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493

11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193 11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193

12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191 12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939

14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981

ÎN!L"IME MAGAZIN 3,50M ÎN!L"IME MAGAZIN 4,00 M

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6CPSM35010E 1,1641 1 6 6CPSM40010E 1,1641

2 7 7CPSM35010E 1,1641 2 7 7CPSM40010E 1,1641

3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM35010E 1,1641 3 INFRASTRUCTUR! 8 8CPSM40010E 1,1641

4 9 9CPSM35010E 1,1641 4 9 9CPSM40010E 1,1641

5 6 6CPPM35010E 1,1512 5 6 6CPPM40010E 1,1512

6 7 7CPPM35010E 1,1512 6 7 7CPPM40010E 1,1512

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM35010E 1,1512 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8CPPM40010E 1,1512

8 9 9CPPM35010E 1,1512 8 9 9CPPM40010E 1,1512

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FOBMAG 1,0569

10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0493

11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193 11 INSTALA"II ELECTRICE ELMAG 1,0193

12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191 12 INSTALA"II SANITARE SAMAG 1,0191

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INMAG 0,9939

14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 0,9981

pag. 23

Page 27: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CORP EXTINDERE MAGAZIN SITUAT LA PARTERUL BLOCULUI DE APARTAMENTE

ÎN!L"IME MAGAZIN 3,25 M ÎN!L"IME MAGAZIN 3,75 M

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6EXTM325 1,1522 1 6 6EXTM375 1,1522

2 7 7EXTM325 1,1522 2 7 7EXTM375 1,1522

3 STRUCTUR! 8 8EXTM325 1,1522 3 STRUCTUR! 8 8EXTM375 1,1522

4 9 9EXTM325 1,1522 4 9 9EXTM375 1,1522

5 FINISAJ OBI#NUIT FOBEXTM 1,0569 5 FINISAJ OBI#NUIT FOBEXTM 1,0569

6 SUPERIOR FSUEXTM 1,0193 6 SUPERIOR FSUEXTM 1,0493

7 INSTALA"II ELECTRICE ELEXTM 1,0193 7 INSTALA"II ELECTRICE ELEXTM 1,0193

8 INSTALA"II SANITARE SAEXTM 1,0191 8 INSTALA"II SANITARE SAEXTM 1,0191

9 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IEXTM 0,9939 9 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IEXTM 0,9939

10 TERAS! NECIRCULABIL! TENEXTM 0,9981 10 TERAS! NECIRCULABIL! TENEXTM 0,9981

ÎN!L"IME MAGAZIN 3,50 M ÎN!L"IME MAGAZIN 4,00 M

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6EXTM350 1,1522 1 6 6EXTM400 1,1522

2 7 7EXTM350 1,1522 2 7 7EXTM400 1,1522

3 STRUCTUR! 8 8EXTM350 1,1522 3 STRUCTUR! 8 8EXTM400 1,1522

4 9 9EXTM350 1,1522 4 9 9EXTM400 1,1522

5 FINISAJ OBI#NUIT FOBEXTM 1,0569 5 FINISAJ OBI#NUIT FOBEXTM 1,0569

6 SUPERIOR FSUEXTM 1,0493 6 SUPERIOR FSUEXTM 1,0493

7 INSTALA"II ELECTRICE ELEXTM 1,0193 7 INSTALA"II ELECTRICE ELEXTM 1,0193

8 INSTALA"II SANITARE SAEXTM 1,0191 8 INSTALA"II SANITARE SAEXTM 1,0191

9 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IEXTM 0,9939 9 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IEXTM 0,9939

10 TERAS! NECIRCULABIL! TENEXTM 0,9981 10 TERAS! NECIRCULABIL! TENEXTM 0,9981

pag. carte: 117, 118, 119, 120

pag. 24

Page 28: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CL!DIRE SERVICE "I SHOWROOM AUTO CL!DIRE DE COMERCIALIZARE A COMBUSTIBILILOR

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENSIUNE SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE MP ACTUALIZARE

1 6 6INFRSSAUT 1,1066 1 STRUCTUR! 1 MP STRBENZ 1,1066

2 INFRASTRUCTUR! 7 7INFRSSAUT 1,1066 2 FA"AD! CU IZOPAN 1 MP ILIIZOBENZ 1,0682

3 8 8INFRSSAUT 1,1066 3 FINISAJ INTERIOR 1 MP FININTBENZ 1,0112

4 9 9INFRSSAUT 1,1066 4 INSTALA"II ELECTRICE 1 MP INSTELBENZ 1,0093

5 6 6SUPRSSAUT 1,0899 5 INSTALA"II SANITARE 1 MP INSTSABENZ 0,9856

6 7 7SUPRSSAUT 1,0899 6 INSTALA"II DE ÎNC!LZIRE 1 MP INSTINCBENZ 1,0321

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SUPRSSAUT 1,0899

8 9 9SUPRSSAUT 1,0899

9 FINISAJ INTERIOR-EXTERIOR FINSSAUT 1,0569

10 INSTALA"II ELECTRICE ELECSSAUT 1,0163

11 INSTALA"II SANITARE SANITSSAUT 1,0221

12 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INVESSAUT 1,0672

CHIO"CURI DE COMERCIALIZARE PRODUSE

NR. DENUMIRE DIMENSIUNE SIMBOL INDICE

CL!DIRE SHOWROOM AUTO CR. SUBSISTEM CL!DIRE MP ACTUALIZARE

1 CHIO#C METALIC 1 MP CHITBLGFT 1,1192

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE 2 CHIO#C PENTRU FLOR!RIE 1 MP CHIFLORA 1,0762

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE 3 CHIO#C PENTRU PRES! 1 MP CHIOPRESA 1,0711

1 6 6SUTRSAUT 1,0899 4 INSTALA"II ELECTRICE 1 MP ELCHIO#C 1,0361

2 7 7SUTRSAUT 1,0899

3 SUPRASTRUCTUR! 8 8SUTRSAUT 1,0899

4 9 9SUTRSAUT 1,0899

5 FINISAJ INTERIOR-EXTERIOR FINSAUT 1,0619

6 INSTALA"II ELECTRICE ELECSAUT 1,0232 pag. carte: 121, 123, 125, 126

7 INSTALA"II SANITARE SANITSAUT 1,0198

8 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II INVESAUT 1,0443

pag. 25

Page 29: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CL!DIRI DE BIROURI CLASA A CL!DIRE DE BIROURI PE ZID!RIE PORTANT! CLASA B

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6INFSPBD 1,1674 1 6 6CLBTIPB 1,1674

2 7 7INFSPBD 1,1674 2 7 7CLBTIPB 1,1674

3 INFRASTRUCTUR! 8 8INFSPBD 1,1674 3 STRUCTUR! 8 8CLBTIPB 1,1674

4 9 9INFSPBD 1,1674 4 9 9CLBTIPB 1,1674

5 6 6SSTSPBD 1,1412 5 FINISAJ INTERIOR FICLBTIPB 1,0569

6 7 7SSTSPBD 1,1412 6 INSTALA"II ELECTRICE IECLBTIPB 1,0244

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SSTSPBD 1,1412 7 INSTALA"II SANITARE ISCLBTIPB 0,9983

8 9 9SSTSPBD 1,1412 8 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IVCLBTIPB 1,0198

9 FINISAJ INTERIOR FINSPBD 1,0569 9 TABL.ZINCAT! INVZT 1,0549

11 INSTALA"II ELECTRICE ELSPBD 1,0673 10 ÎNVELITOARE TABL.LINDAB INVTL 1,1287

12 INSTALA"II SANITARE SASPBD 1,0344 11 "IGL! INVTIG 1,0941

13 INSTALA"II ÎNC!LZIRE+VENTIL. INVESAUT 1,0198

14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981 12 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981

15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 13 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

CL!DIRI DE BIROURI CLASA A + SPA#II DE ARHIV! CL!DIRE BIROURI P+1E IN INTERIORUL HALEI INDUSTRIALE

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

1 6 6INFSPBA 1,1674 CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

2 7 7INFSPBA 1,1674 1 6 6CLBINTH 1,0523

3 INFRASTRUCTUR! 8 8INFSPBA 1,1674 2 7 7CLBINTH 1,0523

4 9 9INFSPBA 1,1674 3 STRUCTUR! 8 8CLBINTH 1,0523

5 6 6SSTSPBA 1,1412 4 9 9CLBINTH 1,0523

6 7 7SSTSPBA 1,1412 5 FINISAJ INTERIOR FCLBINTH 1,0321

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SSTSPBA 1,1412 6 INSTALA"II ELECTRICE ECLBINTH 1,0413

8 9 9SSTSPBA 1,1412 7 INSTALA"II SANITARE SCLBINTH 0,939

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FINSPBA 1,0569 8 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II ICLBINTH 1,0302

11 INSTALA"II ELECTRICE ELSPBA 1,0601

12 INSTALA"II SANITARE SASPBA 1,0301

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IVSPBA 0,9882 pag. carte: 127, 129, 130, 132

14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981

15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

pag. 26

Page 30: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CL!DIRI CU DESTINA"II TURISTICE

pag. carte: 133, 135, 137, 139

HOTEL 2 STELE S+P+8E HOTEL 3 STELE S+P+8E

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6IHOTEL2S8E 1,1429 1 6 6IHOTEL3S8E 1,1429

2 7 7IHOTEL2S8E 1,1429 2 7 7IHOTEL3S8E 1,1429

3 INFRASTRUCTUR! 8 8IHOTEL2S8E 1,1429 3 INFRASTRUCTUR! 8 8IHOTEL3S8E 1,1429

4 9 9IHOTEL2S8E 1,1429 4 9 9IHOTEL3S8E 1,1429

5 6 6SHOTEL2S8E 1,1411 5 6 6SHOTEL3S8E 1,1411

6 7 7SHOTEL2S8E 1,1411 6 7 7SHOTEL3S8E 1,1411

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SHOTEL2S8E 1,1411 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SHOTEL3S8E 1,1411

8 9 9SHOTEL2S8E 1,1411 8 9 9SHOTEL3S8E 1,1411

9 FINISAJ INTERIOR OBI"NUIT FHOTEL2S8E 1,0531 9 FINISAJ INTERIOR OBI"NUIT FHOTEL3S8E 1,0527

11 INSTALA#II ELECTRICE ELHOTEL2S8E 1,0213 11 INSTALA#II ELECTRICE ELHOTEL3S8E 1,0213

12 INSTALA#II SANITARE SAHOTEL2S8E 1,0131 12 INSTALA#II SANITARE SAHOTEL3S8E 1,0131

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA#II IVHOTEL2S8E 0,9987 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA#II IVHOTEL3S8E 0,9987

14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981

15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

HOTEL 4 STELE S+P+8E HOTEL 5 STELE S+P+8E

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6IHOTEL4S8E 1,1429 1 6 6IHOTEL5S8E 1,1429

2 7 7IHOTEL4S8E 1,1429 2 7 7IHOTEL5S8E 1,1429

3 INFRASTRUCTUR! 8 8IHOTEL4S8E 1,1429 3 INFRASTRUCTUR! 8 8IHOTEL5S8E 1,1429

4 9 9IHOTEL4S8E 1,1429 4 9 9IHOTEL5S8E 1,1429

5 6 6SHOTEL4S8E 1,1411 5 6 6SHOTEL5S8E 1,1411

6 7 7SHOTEL4S8E 1,1411 6 7 7SHOTEL5S8E 1,1411

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SHOTEL4S8E 1,1411 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SHOTEL5S8E 1,1411

8 9 9SHOTEL4S8E 1,1411 8 9 9SHOTEL5S8E 1,1411

9 FINISAJ INTERIOR OBI"NUIT FHOTEL4S8E 1,0493 9 FINISAJ INTERIOR OBI"NUIT FHOTEL5S8E 1,0491

11 INSTALA#II ELECTRICE ELHOTEL4S8E 1,0218 11 INSTALA#II ELECTRICE ELHOTEL5S8E 1,0231

12 INSTALA#II SANITARE SAHOTEL4S8E 1,0222 12 INSTALA#II SANITARE SAHOTEL5S8E 1,0279

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA#II IVHOTEL4S8E 1,0133 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA#II IVHOTEL5S8E 1,0133

14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981

15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

pag. 27

Page 31: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HOTEL 2 STELE S+P+10E HOTEL 3 STELE S+P+10E

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6IHOTEL2S10E 1,1429 1 6 6IHOTEL3S10E 1,1429

2 7 7IHOTEL2S10E 1,1429 2 7 7IHOTEL3S10E 1,1429

3 INFRASTRUCTUR! 8 8IHOTEL2S10E 1,1429 3 INFRASTRUCTUR! 8 8IHOTEL3S10E 1,1429

4 9 9IHOTEL2S10E 1,1429 4 9 9IHOTEL3S10E 1,1429

5 6 6SHOTEL2S10E 1,1411 5 6 6SHOTEL3S10E 1,1411

6 7 7SHOTEL2S10E 1,1411 6 7 7SHOTEL3S10E 1,1411

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SHOTEL2S10E 1,1411 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SHOTEL3S10E 1,1411

8 9 9SHOTEL2S10E 1,1411 8 9 9SHOTEL3S10E 1,1411

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FHOTEL2S10E 1,0531 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FHOTEL3S10E 1,0527

11 INSTALA"II ELECTRICE ELHOTEL2S10E 1,0213 11 INSTALA"II ELECTRICE ELHOTEL3S10E 1,0213

12 INSTALA"II SANITARE SAHOTEL2S10E 1,0131 12 INSTALA"II SANITARE SAHOTEL3S10E 1,0131

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IVHOTEL2S10E 0,9987 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IVHOTEL3S10E 0,9987

14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981

15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

HOTEL 4 STELE S+P+10E HOTEL 5 STELE S+P+10E

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6IHOTEL4S10E 1,1429 1 6 6IHOTEL5S10E 1,1429

2 7 7IHOTEL4S10E 1,1429 2 7 7IHOTEL5S10E 1,1429

3 INFRASTRUCTUR! 8 8IHOTEL4S10E 1,1429 3 INFRASTRUCTUR! 8 8IHOTEL5S10E 1,1429

4 9 9IHOTEL4S10E 1,1429 4 9 9IHOTEL5S10E 1,1429

5 6 6SHOTEL4S10E 1,1411 5 6 6SHOTEL5S10E 1,1411

6 7 7SHOTEL4S10E 1,1411 6 7 7SHOTEL5S10E 1,1411

7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SHOTEL4S10E 1,1411 7 SUPRASTRUCTUR! 8 8SHOTEL5S10E 1,1411

8 9 9SHOTEL4S10E 1,1411 8 9 9SHOTEL5S10E 1,1411

9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FHOTEL4S10E 1,0493 9 FINISAJ INTERIOR OBI#NUIT FHOTEL5S10E 1,0491

11 INSTALA"II ELECTRICE ELHOTEL4S10E 1,0218 11 INSTALA"II ELECTRICE ELHOTEL5S10E 1,0231

12 INSTALA"II SANITARE SAHOTEL4S10E 1,0222 12 INSTALA"II SANITARE SAHOTEL5S10E 1,0279

13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IVHOTEL4S10E 1,0133 13 INST.ÎNC!LZIRE+VENTILA"II IVHOTEL5S10E 1,0133

14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981 14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 0,9981

15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

pag. carte: 141, 143, 145, 147

pag. 28

Page 32: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

PENSIUNI

2 MARGARETE 3 MARGARETE

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6STPENS2S 1,1603 1 6 6STPENS3S 1,1603

2 STRUCTUR! CU SUBSOL 7 7STPENS2S 1,1603 2 STRUCTUR! CU SUBSOL 7 7STPENS3S 1,1603

3 PAR"IAL 8 8STPENS2S 1,1603 3 PAR"IAL 8 8STPENS3S 1,1603

4 9 9STPENS2S 1,1603 4 9 9STPENS3S 1,1603

5 FINISAJ SUBSOL FINSDAPP2S 1,0531 5 FINISAJ SUBSOL FINSDAPP3S 1,0531

6 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINRRBP2S 1,0493 6 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINRRBP3S 1,0493

7 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINICAP2S 1,0511 7 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINICAP3S 1,1511

8 INSTALA"II ELECTRICE INSTELP2S 1,0213 8 INSTALA"II ELECTRICE INSTELP3S 1,0213

9 INSTALA"II SANITARE INSTSGRP2S 1,0131 9 INSTALA"II SANITARE INSTSGRP3S 1,0131

10 INSTAL.ÎNC.SOBE TERACOT! INCSTERP2S 0,9987 10 INSTAL.ÎNC.SOBE TERACOT! INCSTERP3S 0,9987

11 TBL.ZINCAT! INVTZ 1,0549 11 TBL.ZINCAT! INVTZ 1,0549

12 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,1287 12 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,1287

13 "IGL! PROF. INVTIG 1,0941 13 "IGL! PROF. INVTIG 1,0941

14 TERAS! NECIRCIRCUL. TERNECIRC 0,9981 14 TERAS! NECIRCIRCUL. TERNECIRC 0,9981

15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

ANSAMBLURI SANITARE ANSAMBLURI SANITARE

16 CHIUVET! FONT!+BATERIE A. CHFOBO 1,0133 16 CHIUVET! FONT!+BATERIE A. CHFOBO 1,0133

17 LAVOAR+WC LAVWC 1,0133 17 LAVOAR+WC LAVWC 1,0133

18 CAD! FONT!+LAV.+WC CALAWC 1,0133 18 CAD! FONT!+LAV.+WC CALAWC 1,0133

19 CUV! DU#+LAV+WC DUSLAWC 1,0133 19 CUV! DU#+LAV+WC DUSLAWC 1,0133

pag. carte: 149, 152

pag. 29

Page 33: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

PENSIUNI

4 MARGARETE 5 MARGARETE

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6STPENS4S 1,1603 1 6 6STPENS5S 1,1603

2 STRUCTUR! CU SUBSOL 7 7STPENS4S 1,1603 2 STRUCTUR! CU SUBSOL 7 7STPENS5S 1,1603

3 PAR"IAL 8 8STPENS4S 1,1603 3 PAR"IAL 8 8STPENS5S 1,1603

4 9 9STPENS4S 1,1603 4 9 9STPENS5S 1,1603

5 FINISAJ SUBSOL FINSDAPP4S 1,0511 5 FINISAJ SUBSOL FINSDAPP5S 1,0501

6 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINRRBP4S 1,0488 6 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINRRBP5S 1,0469

7 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINICAP4S 1,0443 7 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINICAP5S 1,0439

8 INSTALA"II ELECTRICE INSTELP4S 1,0218 8 INSTALA"II ELECTRICE INSTELP5S 1,0231

9 INSTALA"II SANITARE INSTSGRP4S 1,0222 9 INSTALA"II SANITARE INSTSGRP5S 1,0279

10 INSTAL.ÎNC.SOBE TERACOT! INCSTERP4S 1,0133 10 INSTAL.ÎNC.SOBE TERACOT! INCSTERP5S 1,0133

11 TBL.ZINCAT! INVTZ 1,0549 11 TBL.ZINCAT! INVTZ 1,0549

12 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,1287 12 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,1287

13 "IGL! PROF. INVTIG 1,0941 13 "IGL! PROF. INVTIG 1,0941

14 TERAS! NECIRCIRCUL. TERNECIRC 0,9981 14 TERAS! NECIRCIRCUL. TERNECIRC 0,9981

15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 15 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531

ANSAMBLURI SANITARE ANSAMBLURI SANITARE

16 CHIUVET! FONT!+BATERIE A. CHFOBO 1,0123 16 CHIUVET! FONT!+BATERIE A. CHFOBO 1,0131

17 LAVOAR+WC LAVWC 1,0123 17 LAVOAR+WC LAVWC 1,0131

18 CAD! FONT!+LAV.+WC CALAWC 1,0123 18 CAD! FONT!+LAV.+WC CALAWC 1,0131

19 CUV! DU#+LAV+WC DUSLAWC 1,0123 19 CUV! DU#+LAV+WC DUSLAWC 1,0131

pag. carte: 155, 158

pag. 30

Page 34: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

MOTEL

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6STRMOTEL 1,1603 CABAN! TURISTIC!

2 STRUCTUR! CU SUBSOL 7 7STRMOTEL 1,1603

3 PAR"IAL 8 8STRMOTEL 1,1603 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

4 9 9STRMOTEL 1,1603 CR. SUBSISTEM CL!DIRE ACTUALIZARE

5 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINMOTEL 1,0488 1 STR. ZIDURI DIN PIATR! 1 MP STRCABP 1,0677

6 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINIMOTEL 1,0443 2 STR.LEMN ECARISAT 1 MP STRCABL 1,0224

7 INSTALA"II ELECTRICE ELMOTEL 1,0218 3 FINISAJ PERE"I PIATR! 1 MP FINPCAB 1,0566

8 INSTALA"II SANITARE SAMOTEL 1,0222 4 FINISAJ PERE"I LEMN MASIV 1 MP FINLCAB 1,0332

9 INSTAL.ÎNC.SOBE TERACOT! INMOTEL 1,0133 5 INSTALA"II ELECTRICE 1 MP ELCAB 1,0161

10 TBL.ZINCAT! INVTZ 1,0549 6 INC.SOBE TERACOT!+CO# FUM 1 MP INCCAB 1,1422

11 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,1287 7 INV. TABL! ZINCAT! 1 MP INVTZ 1,0549

12 "IGL! PROF. INVTIG 1,0941 8 INV. TABL! LINDAB 1 MP INVTL 1,1287

13 TERAS! NECIRCIRCUL. TERNECIRC 0,9981 9 INV. "IGL! PROFILAT! CERAM. 1 MP INVTIG 1,0941

14 CIRCULABIL! TERCIRC 1,0531 10 INV. #I"! 1 MP INVSICAB 1,0322

ANSAMBLURI SANITARE ANSAMBLURI SANITARE

15 CHIUVET! FONT!+BATERIE A. CHFOBO 1,0123 11 CHIUVET! FONT!+BATERIE A. BUC CHFOBO 1,0123

16 LAVOAR+WC LAVWC 1,0061 12 LAVOAR+WC BUC LAVWC 1,0061

17 CAD! FONT!+LAV.+WC CALAWC 1,0123 13 CUV! DU#+LAV+WC BUC CUV! DU#+LAV+WC 1,0153

18 CUV! DU#+LAV+WC DUSLAWC 1,0153

CAS! DE VACAN#!NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE pag. carte: 161, 163, 164

CR. SUBSISTEM CL!DIRE ACTUALIZARE

1 STRUCTUR! 1 MP STRCV 1,1235

2 FIN.INTERIOR+EXTER.+VERAND! 1 MP FINCV 1,0321

3 ÎNC.SOB! TERAC.+CO# FUM 1 MP INCCV 1,1449

4 INSTALA"II ELECTRICE 1 MP ELCV 1,0016

5 INVEL. STUF 1 MP INVSTCV 1,0131

6 INV.#I"! 1 MP INVSICV 1,0442

ANSAMBLURI SANITARE

7 CHIUVET! FONT!+BATERIE A. BUC CHFOBO 1,0123

8 LAVOAR+WC BUC LAVWC 1,0061

9 CUV! DU#+LAV+WC BUC CUV! DU#+LAV+WC 1,0123

pag. 31

Page 35: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CL!DIRI AGRICOLE

1. CL!DIRI ZOOTEHNICE

GRAJD PORCINE TIP NOU GRAJD PENTRU BOVINE TIP NOU

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6STRGP 1,0752 1 6 6STRGNBOV 1,0752

2 STRUCTUR! DE REZISTEN"! 7 7STRGP 1,0752 2 7 7STRGNBOV 1,0752

3 8 8STRGP 1,0752 3 STRUCTUR! 8 8STRGNBOV 1,0752

4 9 9STRGP 1,0752 4 9 9STRGNBOV 1,0752

5 FINISAJ-CRE#TERE PORCINE 1 MP FINGPC 1,0724 5 FINISAJ 1 MP FINGNBOV 1,0724

6 FINISAJ-GESTA"IE / MATERNIT. 1MP FINGPGM 1,0668 6 AZBOCIMENT IAZGNBOV 1,0617

7 FINISAJ- FILTRE #I VESTIARE 1MP FINGPFV 1,0304 7 ÎNVELITOARE AZBO+VAT! IAZDGNBOV 1,0601

8 TERAS! NECIRCULABIL! TERGP 1,0135 8 TABL.ZINC ITZGNBOV 1,0814

9 PARDOSEAL!- CRE#TERE P. C!RAMID! PGPCPCC 1,0701 9 PARDOSEAL! GR!T.BETON 1 MP PGBGNBOV 1,0613

10 PARDOSEAL!- GESTA"IE P. CAL.LEMN PGPGMCL 0,9893 10 PARDOSEALA CALUPURI LEMN 1 MP PCLGNBOV 0,9893

11 DULAPI LEMN PGPGMDL 0,9889 11 INSTALA"II ELECTRICE 1 MP ELGNBOV 1,0139

12 PARDOSEAL!- CANAL.DEJECT. GRAT. BETON PGPDGB 1,0613 12 INSTALA"II SANITARE 1 MP SAGNBOV 0,9681

13 INSTALA"II ELECTRICE INSEL 1,0139

14 INSTALA"II SANITARE INSSANIT 0,9681

15 INSTALA"II ÎNC!LZIRE FILTRE+VEST. INSINCFV 1,0144

AD!POST P!S!RI TIP VECHI

NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

GRAJD PORCINE TIP VECHI CR. SUBSISTEM CL!DIRE ACTUALIZARE

1 STRUCTUR! 1 MP STRAPV 1,0061

NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE 2 FINISAJ INTERIOR #I EXTERIOR 1 MP FINAPV 1,0107

CR. SUBSISTEM CL!DIRE ACTUALIZARE 3 AZBOCIMENT AZBAPV 1,0596

1 STRUCTUR! 1 MP STRGVBOV 1,0452 4 ÎNVELITOARE CARTON ASF. CARTAPV 1,0601

2 FINISAJ 1 MP FINGVBOV 1,0074 5 AZBO.ONDUL AZBOAPV 1,0711

3 ÎNVELITOARE CU "IGL! 1 MP INVGVBOV 1,0941 6 PARDOSEAL! COJI SEMIN"E COJI+EXCREM PCFSAPV 1,0101

4 ÎNSTALA"II ELECTRICE 1 MP ELGVBOV 1,0161 7 GR!TAR LEMN PGLAPV 1,0571

5 INSTALA"II SANITARE 1 MP SAGVBOV 0,9881 8 INSTALA"II ELECTRICE 1 MP ELAPV 1,0161

pag. carte: 168, 169, 170, 171

Indicii de actualizare includ TVA de 24%.

pag. 32

Page 36: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

HALA PARTER TIP NOU PT. CRE"TEREA P!S!RILOR HALA PARTER + ETAJ TIP NOU PT. CRE"TEREA P!S!RILORNR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE SEISMIC ACTUALIZARE

1 6 6STRAPANP 1,0348 1 6 6STRAPANE 1,0348

2 7 7STRAPANP 1,0348 2 7 7STRAPANE 1,0348

3 STRUCTUR! 8 8STRAPANP 1,0348 3 STRUCTUR! 8 8STRAPANE 1,0348

4 9 9STRAPANP 1,0348 4 9 9STRAPANE 1,0348

5 FINISAJ FINAPAN 1,0763 5 FINISAJ FINAPAN 1,0763

6 TERAS! NECIRCULABIL! TENEPGN 1,0888 6 TERAS! NECIRCULABIL! TENEPGN 1,0888

7 PARDOSEALA COJI+EXCREM PCFSAPN 1,0611 7 PARDOSEALA COJI+EXCREM PCFSAPN 1,0611

8 GRAT.LEMN PGLAPN 1,0718 8 GRAT.LEMN PGLAPN 1,0718

9 INSTALA"II ELECTRICE ELAGPN 1,0161 9 INSTALA"II ELECTRICE ELAGPN 1,0161

10 INSTALA"II ÎNC!LZIRE SAAPN 0,9881 10 INSTALA"II ÎNC!LZIRE SAAPN 0,9881

2. CL!DIRI DESTINATE DEPOZIT!RII PRODUSELOR AGRICOLE

MAGAZIE PT. CEREALENR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE SILOZURI 71.000 - 80.000 TONECR. SUBSISTEM CL!DIRE ACTUALIZARE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

1 INFRASTRUCTUR! 1 MP INFRAMAGC 1,0678 CR. SUBSISTEM CL!DIRE ACTUALIZARE

2 SUPRASTRUCTUR! 1 MP SUPRAMAGC 1,1561 1 STRUCTUR! LEI/TON! STRS78T 1,1105

3 FINISAJ INTERIOR #I EXTERIOR 1 MP FINMAGC 1,0677 2 FINISAJ LEI/TON! FINS78T 1,0261

4 ÎNVELITOARE AZBO.PE #ARP. 1 MP AZBMAGC 1,0596 3 INSTALA"II ELECTRICE FUNC". LEI/TON! INELS78T 1,0863

5 ÎNVELITOARE 2 C.ASF.PE AST. 1 MP CARTMAGC 1,0601

6 ÎNVELITOARE AZBOCIMENT 1 MP AZBOMAGC 1,0711

7 TABL! CUTAT! / ONDULAT! 1 MP TCNMAGC 1,0657

8 INSTALA"II ELECTRICE 1 MP ELMAGC 1,0161 SILOZURI 81.000 - 90.000 TONENR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

SILOZURI 60.000 - 70.000 TONE CR. SUBSISTEM CL!DIRE ACTUALIZARE

NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE 1 STRUCTUR! LEI/TON! STRS89T 1,1105

CR. SUBSISTEM CL!DIRE ACTUALIZARE 2 FINISAJ LEI/TON! FINS89T 1,0261

1 STRUCTUR! LEI/TON! STRS67T 1,1105 3 INSTALA"II ELECTRICE FUNC". LEI/TON! INELS89T 1,0863

2 FINISAJ LEI/TON! FINS67T 1,0261

3 INSTALA"II ELECTRICE FUNC". LEI/TON! INELS67T 1,0863 pag. carte: 172, 173, 174, 175, 176, 177

pag. 33

Page 37: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

SILOZURI CU STRUCTUR! METALIC! "OPRON CU STRUCTUR! METALIC!NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE TO ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CL!DIRE MP ACTUALIZARE

1 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 50 SILMET50 1,0343 1 #OPRON CU STÂLPI "EAVA N. 1 MP SMIAZFM 1,0613

2 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 100 SILMET100 1,0343 ÎNV.AZBOCIM+FERME METAL.

3 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 200 SILMET200 1,0343 2 #OPRON CU STÂLPI "EAVA N. 1 MP SMITCNV 1,0757

4 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 300 SILMET300 1,0343 ÎNV.TABL.CUTAT!+FERME MET.

5 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 500 SILMET500 1,0343

6 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 1.000 SILMET1.000 1,0343 "OPRON CU STRUCTUR! DIN LEMN7 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 2.000 SILMET2.000 1,0343 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

8 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 3.000 SILMET3.000 1,0343 CR. SUBSISTEM CL!DIRE MP ACTUALIZARE

9 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 4.000 SILMET4.000 1,0343 1 #OPRON CU STÂLPI LEMN. 1 MP SLIAZFL 1,0596

10 SILOZURI CU STRUCT.METALIC! 5.000 SILMET.5000 1,0343 ÎNV.AZBOCIM+FERME LEMN

2 #OPRON CU STÂLPI DIN LEMN. 1 MP SLITCNV 1,0657

ÎNV.TABL.CUTAT!+FERME LEMN

SER! ÎNC!LZIT!P!TUL PORUMB NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE CR. SUBSISTEM CL!DIRE MP ACTUALIZARE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE MP ACTUALIZARE 1 STRUCTUR! 1 MP STRSERA 1,0878

1 STRUCTUR! 1 MP STRPP 1,0196 2 INSTALA"IE ELECTRIC! 1 MP INSELSERA 1,1025

2 AZBOCIMENT ODULAT 1 MP IAZBOPP 1,0711 3 INSTALA"IA DE AP! 1 MP INSTASERA 1,0766

3 ÎNVELITOARE TBL.CUTAT/OND. 1 MP ITCNPP 1,0657 4 INSTALA"IA DE ÎNC!LZIRE 1 MP INSTINCSERA 1,0321

4 TABL.ZINCAT! 1 MP ITZGPP 1,0591

5 "IGL! 1 MP INVGPP 1,0949

SOLARNR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. SUBSISTEM CL!DIRE MP ACTUALIZARE

1 STRUCTUR! METAL+ FOLIE 1 MP SOLAR 1,0503

pag. carte: 178, 179, 180, 181, 182, 183

pag. 34

Page 38: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

CONSTRUC!II SPECIALE

S"P"TURI #I UMPLUTURI AFERENTE RE!ELEI DE CANALIZARE SAP"TUR" C"MINE CANALIZARENR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. ADÂNCIME ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE

1 H = 1,0 m SMFS1M 1,0161 1 C!MIN CANALIZARE NECAROSABIL CCNCAR 1,0308

2 S!P!TUR! F!R! SPRIJINIRI H = 1,5 m SMFS1,5M 1,0161 2 H=2,75 m BETON MONOLIT CAROSABIL CCCAR 1,0308

3 MANUALE H = 2,0 m SMFS2M 1,0161 3 2,00 m SCAM2M 1,0161

4 H = 2,0 m SMCS2M 1,0161 4 2,50 m SCAM2,5M 1,0161

5 S!P!TUR! CU SPRIJINIRI H = 3,0 m SMCS3M 1,0161 5 3,00 m SCAM32M 1,0161

6 MANUALE H = 4,0 m SMCS4M 1,0161 6 S!P!TUR! MANUAL! AFERENT 3,50 m SCAM3,5M 1,0161

7 H = 5,0 m SMCS5M 1,0161 7 C!MINE CANALIZARE 4,00 m SCAM4M 1,0161

8 H = 2,0 m SMECS2M 1,0161 8 4,50 m SCAM4,5M 1,0161

9 S!P!TURI MECANIZATE 90%+ H = 3,0 m SMECS3M 1,0161 9 5,00 m SCAM5M 1,0161

10 10 % MANUALE H = 4,0 m SMECS4M 1,0161 10 5,50 m SCAM5,5M 1,0161

11 H = 5,0 m SMECS5M 1,0161 11 6,00 m SCAM6M 1,0161

MATERIALE C"MINE CANALIZARE DIN PREFABRICATENR. DENUMIRE ELEMENTE INDICE

RE! "EA DE CANALIZARE CU TUBURI BETON, PVC, FONT CR. COMPONENTE C"MINE ACTUALIZARE

NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE 1 RAM! "I CAPACE FONT! 1,0308

CR. SUBSISTEM CL"DIRE DIAMETRU ACTUALIZARE 2 PLAC! ACOPERIRE C!MIN 1,0308

1 200 mm CTB 200 mm 1,0308 3 INEL DE AJUSTARE 1,0308

2 300 mm CTB 300 mm 1,0308 4 ELEMENT DE REDUC#IE 1,0308

3 CANALIZARE CU TUBURI BETON 400 mm CTB 400 mm 1,0308 5 ELEMENT DREPT 1,0308

4 500 mm CTB 500 mm 1,0308 6 ELEMENT INTERMEDIAR DE REDUC#IE 1,0308

5 800 mm CTB 800 mm 1,0308 7 ELEMENT DE BAZ! 1 TREAPT! 1,0308

6 CANALIZARE CU TUBURI DIN 200 mm CTPVC 200 mm 0,9108

7 PVC GREU 300 mm CTPVC 300 mm 0,9108 INDICI ACTUALIZARE MANOPER" #I CHELTUIELI UTILAJEACTIVITATE INDICE ACT.

8 CANALIZARE CU TUBULATUR! 200 mm CTF 200 mm 1,0511 1 COST MANOPER! MONTAJ 1,0161

9 DIN FONT! 250 mm CTF 250 mm 1,0511 2 COST UTILAJE "I TRANSPORT 1,1131

10 300 mm CTF 300 mm 1,0511

pag. carte: 188, 189, 190

Indicii de actualizare includ TVA DE 24%.

pag. 35

Page 39: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

RE!ELE DE AP" CABLURI ELECTRICE AFERENT INSTALA!IILOR DE FOR!"NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE

1 60 mm TNGRIZO60 1,0131 1 3X25+16 CYABY 1,1021

2 76 mm TNGRIZO76 1,0131 2 3X35+16 CYABY 1,1021

3 89 mm TNGRIZO89 1,0131 3 3X50+25 CYABY 1,1021

4 #EAVA NEAGR! IZOLAT! 108 mm TNGRIZO108 1,0131 4 CABLU ELECTRIC CYABY 3X70+35 CYABY 1,1021

5 ÎNGROPAT! ÎN P!MÂNT 133 mm TNGRIZO133 1,0131 5 3X95+50 CYABY 1,1021

6 152 mm TNGRIZO152 1,0131 6 3X120+70 CYABY 1,1021

7 219 mm TNGRIZO219 1,0131 7 3X185+95 CYABY 1,1021

8 245 mm TNGRIZO245 1,0131 8 3X240+120 CYABY 1,1021

9 300 mm TNGRIZO300 1,0131 9 4X16 ACYABY 0,9322

10 1 $ol TZNIZO1 1,0358 10 3X25+16 ACYABY 0,9322

11 #EAVA ZINCAT! IZOLAT! 2 $oli TZNIZO2 1,0358 11 3X35+16 ACYABY 0,9322

12 ÎNGROPAT! ÎN P!MÂNT 3 $oli TZNIZO3 1,0358 12 3X50+25 ACYABY 0,9322

13 4 $oli TZNIZO4 1,0358 13 CABLU ELECTRIC ACYABY 3X70+35 ACYABY 0,9322

14 #EAV! FONT! DUCTIL! 200 mm TFONTA200 1,0511 14 3X95+50 ACYABY 0,9322

15 TUBURI PREMO ÎNGROPATE 200 mm TPREMO200 1,0677 15 3X120+70 ACYABY 0,9322

16 300 mm TPREMO300 1,0677 16 3X150+70 ACYABY 0,9322

17 25 cm TPVC25 0,9688 17 3X185+95 ACYABY 0,9322

19 #EAV! PVC LIPIT! PRIN 32 cm TPVC32 0,9688 19 3X3240+120 ACYABY 0,9322

20 POLIFUZIUNE 40 cm TPVC40 0,9688 20 4X6 CYY 0,9931

21 50 cm TPVC50 0,9688 21 4X10 CYY 0,9931

22 63 cm TPVC63 0,9688 22 CABLU ELECTRIC CYY 4X16 CYY 0,9931

23 75 cm TPVC75 0,9688 23 5X10 CYY 0,9931

24 5X16 CYY 0,9931

C"MINE DE AP"NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. ACTUALIZARE S"P"TUR" CABLURI ELECTRICE1 C!MINE DE AP! 1 M CAPAH1 1,1423 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

2 CU CAPAC CAROSABIL 2 M CAPAH2 1,1423 CR. ACTUALIZARE

1 S!P!TUR! AFERENT CABL.EL. ML SAPCABEL 1,0161

S"P"TUR" + PAT NISIP + UMPLUTUR" PT.BRAN#AMENTE AP"NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. ACTUALIZARE pag. carte: 192, 193, 194

1 S!P!TUR! + PAT NISIP + UMPL. ML SAPPNU 1,0161

pag. 36

Page 40: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

TERMOFICARE

CANALE TERMOFICARE REZERVOR #I CAS" POMPE ÎNGROPATENR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE

1 CANAL TERMOFICARE 50X50 CANAL50 1,0799 1 100 mc REZAPAI100 1,0954

2 CANAL TERMOFICARE 50X70 CANAL70 1,0799 2 REZERVOR DIN BETON ARMAT 200 mc REZAPAI200 1,0954

3 CANAL TERMOFICARE 50X90 CANAL90 1,0799 4 500 mc REZAPAI500 1,0954

CONDUCTE DE TERMOFICARE MONTATE ÎN CANALE REZERVOR DIN BETON ARMAT SEMIÎNGROPATNR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE

1 57 mm TNEAGR!57 1,0327 1 100 mc REZAPASI100 1,0956

2 63 mm TNEAGR!63 1,0327 2 REZERVOR DIN BETON ARMAT 200 mc REZAPASI200 1,0956

3 76 mm TNEAGR!76 1,0327 3 CU CAPACITATEA DE 300 mc REZAPASI300 1,0956

4 CONDUCTE TERMOFICARE DIN 89 mm TNEAGR!89 1,0327 4 500 mc REZAPASI500 1,0956

5 #EAV! NEAGR! IZOLAT! 108 mm TNEAGR!108 1,0327 FOS" SEPTIC" #I DECANTOR APE UZATE6 133 mm TNEAGR!133 1,0327 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

7 159 mm TNEAGR!159 1,0327 CR. ACTUALIZARE

8 219 mm TNEAGR!219 1,0327 1 FOSA SEPTIC! VITANJABIL! 1 MC FOSASEPT 1,1041

9 CONDUCTE TERMOFICARE DIN 3/4 $oli TZINC3/4 1,0766 2 DECANTOR APE UZATE 1MC DECANTOR 1,1043

10 #EAV! ZINCAT! IZOLAT! 1 $oli TZINC1 1,0766

11 2 $oli TZINC2 1,0766 DRUMURI PLATFORME ALEI #I CALE FERAT"12 48/110 TNPREIZO48 1,0559 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

13 57/125 TNPREIZO57 1,0559 CR. ACTUALIZARE

14 CONDUCTE TERMOFICARE DIN 76/140 TNPREIZO76 1,0559 1 DRUM BETON 20 CM PAT BALAS. 1 MP DRMBET 1,0781

15 #EAV! NEAGR! PREIZOLAT! 89/160 TNPREIZO89 1,0559 2 DRUM ASFALTAT PE MACADAM 1 MP DRMASF 1,4121

16 114/200 TNPREIZO114 1,0559 3 DRUM BETON CU BORDURI BLOC 1 MP DRMBRD 1,0792

17 159/250 TNPREIZO159 1,0559 4 DR.ASFALT LAT 3,5 M BORDURI 1 MP DRMASFB 1,4124

18 219/315 TNPREIZO315 1,0559 5 ALEI ASFALT 1 MP ALEIASF 1,4121

19 48/110 TZPREIZO48 1,0796 6 PARC!RI BETON+PAVELE AUTB 1 MP PBPAB 1,1067

20 CONDUCTE TERMOFICARE DIN 57/125 TZPREIZO57 1,0796 7 PLATFORME 20 CM CU ROSTURI 1 MP PLTFR 1,1158

21 #EAV! ZINCAT! PREIZOLAT! 76/140 TZPREIZO76 1,0796 8 PLATF.BETONATA+ASF.+BORD. 1 MP PLTFBA 1,3122

22 219/315 TZPREIZO219 1,0796 9 PLATFORMA DALE COLORATE 1 MP PLTFDA 1,0895

10 CALE FERAT! INDUSTRIAL! 1 ML CALEIND 1,0862

pag. carte: 195, 196, 197, 198, 199

pag. 37

Page 41: Indici Actualizare Costuri Septembrie 2011[1]

ÎMPREJMUIRI CASTEL DE AP"NR. DENUMIRE TIP SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. PRET/MP ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE

1 ÎMPREJMUIRE PLAS! ZINCAT! MP IMPPLZN 1,0831 1 STRUCTUR! DIN BETON+FINISAJ BUC STRCASTAP! 1,1074

2 ÎMPREJMUIRE SCÂNDURI VOPS. STÂLP LEMN IMPSVSL 1,0281 2 INSTALA#IE ELECTRIC! BUC ELCASTAP! 1,0456

3 STÂLP #EAV! IMSVST 1,0556 3 INSTALA#IE SANITAR! BUC SACASTAPA 1,0617

5 ÎMPREJM. TABL! NEAGR! VOPS. MP IMPTNVOP 1,0623 COPERTIN" METALIC" LA BENZIN"RIE 6 ÎMPREJM.ZID C!R!MID! FINISAT MP IMPCARA 1,1106 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

NR. DENUMIRE TIP SIMBOL INDICE CR. ACTUALIZARE

CR. PRET/MP ACTUALIZARE 1 COPERTIN! METALIC! LA BENZ. MP COPMBENZ 1,1028

1 SOCLU GARD BETON APARENT ML SOCLUGRD 1,1052 PU!URI FORATE2 FINISAJ SOCLU- VINAROM MP FINSOCV1 0,9861 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

3 FINISAJ SOCLU -SIMILIPIATR! MP FINSOCV2 1,0476 CR. ACTUALIZARE

1 PU# FORAT CU TUB DIN BETON ML PUTBETON 1,0829

PANOURI GARD 2 PU# FORAT CU #EAV! PVC ML PUT PVC 1,061

NR. DENUMIRE TIP SIMBOL INDICE FUNDA!II STÂLPI BETONCR. PRET/MP ACTUALIZARE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

1 PANOU GARD DIN SCÂNDURI MP PANGC 1,0154 CR. ACTUALIZARE

2 PANOU GARD PLAS! ZINCAT! MP PANGPZN 1,0656 1 FUND.S.M.+ÎMP!MÂNTARE+CABL BUC FSTMET 1,0911

3 MEDIU PANGFFM 1,0714 2 FUND.S.B.+ÎMP!MÂNTARE+CABL BUC FSBET 1,1077

4 PANOU GARD FIER FORJAT SIMPLU PANGFFSI 1,0811 STÂLPI BETON, LEMN,!EAV" ZINCAT", ORNAMENTAL5 SUPERIOR PANGFFSU 1,0961 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE

CR. CM ACTUALIZARE

ESTACADE 1 STÂLPI BETON PRECOMPRIMAT 1000 SBP E 10/2 1,1033

NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE 2 STÂLPI BETON PRECOMPRIMAT 1200 SBP E 12/2 1,1033

CR. ACTUALIZARE 3 STÂLPI BETON PRECOMPRIMAT 1400 SBP E 14/2 1,1033

1 H = 0,5 m ESTEBET0,5 1,1704 4 STÂLPI BETON CENTRIFUGA#I 1000 BO10/4 1,1033

2 ESTACAD! DIN BETON ARMAT H = 1 m ESTEBET1 1,1704 5 STÂLPI BETON CENTRIFUGA#I 1200 BO12/4 1,1033

3 H = 2 m ESTEBET2 1,1704 6 STÂLPI BETON CENTRIFUGA#I 1400 BO14/4 1,1033

4 H = 3 m ESTEBET3 1,1704 7 STÂLPI LEMN 600 SLEMN 0,9883

5 H = 0,5 m ESTEMET0,5 1,0899 8 STÂLPI CONICI O#EL ZINCAT 8800 OLZN 1,1132

6 ESTACAD! PROFILE METALICE H = 1 m ESTEMET1 1,0899 9 CELE 8 TIPURI DIN PG.207 3500 OLZN 1,1132

7 H = 2 m ESTEMET2 1,0899 10 STÂLPI TIP VIENA 270 VIENA 1,0402

8 H = 3 m ESTEMET3 1,0899 11 STÂLPI TIP LYON 270 LYON 1,0402

pag.carte: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

pag. 38